NR Lederpanelundersøgelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse"

Transkript

1 NR Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Navn Layout: FTF kommunikation Tryk: FTF 1 oplag 100 eksemplarer Juni 2009 ISBN-nummer: Bestilling: Telefon eller Pris medlemmer: kr. 20,- Pris -medlemmer: kr. 50,- FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsensgade 12 Postboks København K Tlf: Fax:

3 FORORD FTF og Væksthus for Ledelse har i samarbejde udviklet og ledelsesrolle hverken i kommunerne eller i regionerne. Det gennemført en undersøgelse om de offentlige lederes vilkår. må kunne gøres bedre, det er rart at stå som frontlinie- Undersøgelsen har haft fokus på 4 områder, der er leder og være i tvivl om, hvorvidt man har opbakning fra væsentlige for ledernes udøvelse af ledelse, nemlig, det øverste ledelsesniveau på sin arbejdsplads. anerkendelse, arbejdskraft, ledelsesrum og politisk opbakning. FTF vil fortsat både alene og i samarbejde med andre gennemføre Lederpanelundersøgelser, der tager pulsen på Det er meget glædeligt at lederne oplever, at deres hvordan lederne i Danmark oplever deres egen ledelsesfaglighed anerkendes af både deres ledere og deres arbejdssituation som ledere. medarbejdere. Og især er det dejligt at se, at lederne også oplever, at borgerne anerkender ledernes faglige God læselyst kompetencer. Det tyder nemlig på, at der er et skift på vej i opfattelsen af den offentlige leder, så man i højere ser den offentlige leder som kompetent og handlekraftig indenfor det felt lederen har at agere på. I undersøgelsen har vi spurgt hverken medarbejderne eller borgerne hvad de synes men lederne oplever selv en anerkendelse og det er i sig selv en væsentlig indikation på forandring. Undersøgelsen viser, at den nuværende krise i udgangspunktet har gjort det lettere af rekruttere medarbejdere til velfærdsområderne. Det havde jeg ellers forventet. Og i det omfang man mangler arbejdskraft er det stadig medarbejderne og især lederne selv, der må løbe stærkere både indenfor og udenfor normal arbejdstid. Lederne kender godt deres ledelsesrum, men kun godt halvdelen mener, det er tilstrækkeligt stort. Måske vi trænger til at få skubbet til grænserne for ledelsesrummet, så der både bliver mere plads til ledelsesfagligheden og til medarbejdernes professionsfaglighed? Til gengæld ærgrer det mig meget, at en meget stor del af lederne oplever, at få politisk opbakning til deres 3

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. Hovedkonklusioner 6 2. Kort om undersøgelsen 6 3. Lederens oplevelse af anerkendelse 6 4. Mangel på varme hænder? 8 5. Ledernes ledelsesrum Lederen og de overordnede rammer 11 5

6 FTF og Væksthus for ledelse Undersøgelsen baserer sig på svar fra 679 FTF-ledere i kommuner og regioner og handler om følgende områder: Ledernes oplevelse af anerkendelse Endeligt er en af hovedkonklusionerne i undersøgelsen, at en stor del af lederne i kommuner og særligt i regionerne oplever, at der er opbakning til dem som ledere fra det politiske niveau. Ledernes erfaring med manglen på arbejdskraft Ledernes oplevelse af eget ledelsesrum Ledernes oplevelse af politisk opbakning Juni HOVEDKONKLUSIONER Undersøgelsen viser, at lederne i kommuner og regioner i høj oplever at blive anerkendt af såvel medarbejdere som nærmeste leder og borgere, og at både medarbejdere og ledere i høj også værdsætter deres kompetencer som ledere. Endvidere viser undersøgelsen, at det hos nogle er blevet lettere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, mens dette hos flertallet er tilfældet. En række af lederne, særligt i regionerne, har ubesatte stillinger, og på mange af de arbejdspladser, hvor der er mangel på arbejdskraft, må såvel ledere som medarbejdere påtage sig ekstraopgaver og merarbejde. Lidt over en tredjedel af lederne oplever, at deres ledelsesrum er blevet mindre, en tredjedel at det er blevet større og en tredjedel oplever, at ledelsesrummet er uændret. Kun 57 pct. af lederne anser ledelsesrummet for at være tilpas stort, mens 76 pct. oplever, at de kender grænsen for deres ledelsesrum. Spørgsmålet er dog, om lederne med fordel kunne udfordre grænserne lidt og arbejde aktivt på at gøre deres eget ledelsesrum større? Ledernes fastsatte mål, rammer og resultatkrav opleves både, som noget der styrker og svækker dem i forhold til såvel medarbejdere som borgerne. 2. KORT OM UNDERSØGELSEN Resultaterne baserer sig på svar fra ledere inden for sundhedsvæsnet, køkkendrift, skoler, daginstitutioner, socialrådgivere, administration og plejesektoren. 75 pct. er kvinder, og 25 pct. er mænd. 74 pct. er ansat i kommunerne, og 26 pct. er ansat i regionerne. 6 pct. er under 40 år, 31 pct. er mellem 41 og 50 år, og 63 pct. af lederne i undersøgelsen er over 50 år. 14 pct. er ledere er på øvre/højt niveau, 66 pct. på mellemniveau, og 21 pct. på nederste/nedre niveau. 1 Svarene er efterfølgende vægtet, så de er repræsentative i forhold til fordelingen af ledere blandt FTF's organisationer på det kommunale og regionale område. Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret undersøgelse blandt kommunale og regionale ledere i FTF's lederpanel. 3. LEDERENS OPLEVELSE AF ANERKENDELSE I undersøgelsen er lederne blevet spurgt om, i hvor høj de oplever, at deres arbejdsindsats bliver anerkendt af henholdsvis deres medarbejdere, deres nærmeste ledere og af de borgere, der serviceres i deres afdeling eller institution. Endvidere er lederne blevet spurgt om, i hvor høj deres medarbejdere værdsætter deres faglige kompetencer 1 Ledelsesniveau er relativt vanskeligt at spørge til i et spørgeskema, grundet at organisationer er opbygget meget forskelligt og med forskellige antal ledelseslag. Endvidere afhænger det af, hvorfra man vurderer det: På en skole er en skoleledere fx øverste niveau, mens han/hun er leder på mellemniveau ift. kommunens direktion. Lederne har i undersøgelsen selv vurderet, hvor de er placeret. 6

7 som ledere, samt spurgt om, i hvor høj deres nærmeste leder værdsætter deres ledelsesfaglige kompetencer. kommuner og regioner fortsat forholder sig aktivt til, hvad der kan gøres for netop denne målgruppe, særligt i forhold til relationen mellem lederen og dennes chef. Spørgsmålene er meget relevante og interessante, da de kan fortælle noget om, hvordan lederne oplever, at de i deres daglige virke anerkendes og værdsættes oppefra og nedefra. Det har betydning for lederens oplevelse af at gøre et godt stykke arbejde og har naturligvis også betydning for ledernes eget psykiske arbejdsmiljø. Tabel 1 - Anerkendelse I hvor høj oplever du, at din arbejdsindsats som leder anerkendes - af dine medarbejdere? - af din nærmeste leder? - af de borgere, du servicerer? I meget høj I høj I nogen I meget lille Slet Ved 27 pct. 52 pct. 17 pct. 2 pct. 0 pct. 1 pct. 23 pct. 38 pct. 27 pct. 9 pct. 1 pct. 1 pct. 12 pct. 39 pct. 29 pct. 4 pct. 3 pct. 13 pct. I forhold til det tredje spørgsmål, der handler om borgernes anerkendelse, er det godt halvdelen af lederne, der i meget høj eller høj oplever, at deres arbejdsindsats anerkendes. Det skal her bemærkes, at der for offentlige ledere kan være stor forskel på en af borgerkontakt, hvilket godt kan have haft indflydelse på, hvordan respondenterne har svaret. Fx har en leder af en daginstitution i en kommune en meget tættere kontakt til borgerne end en køkkenleder på et sygehus i en region, hvilket også er afspejlet i, at der specifikt er 33 pct. af de regionale ledere, der svarer ved på spørgsmålet. Ledernes kompetencer værdsættes I forhold til spørgsmålet om hvorvidt lederne oplever, at medarbejderne værdsætter deres faglige kompetencer, svarer hele 8 ud af 10 ledere, at de i meget høj eller høj oplever at dette, jf. tabel 2. Yderligere 18 pct. svarer, at medarbejdere i nogen værdsætter deres faglige kompetencer. Ligeledes gælder det i forhold til ledernes oplevelser af, hvorvidt deres nærmeste chef værdsætter deres ledelsesfaglige kompetencer. Her svarer hele 64 pct. at de i meget høj eller høj oplever dette, og yderligere 25 pct. svarer i nogen, jf. tabel 3. Både mandlige og kvindelige ledere oplever denne værdsættelse af deres kompetencer. Som det fremgår af tabel 1, oplever hele 79 pct. af lederne enten i meget høj eller høj, at deres arbejdsindsats som ledere bliver anerkendt af deres medarbejdere. Ligeledes er der i alt 61 pct. af lederne, der oplever, at deres nærmeste chef anerkender deres arbejdsindsats, hvilket både gælder for mænd og kvinder. Resultatet er meget positivt og en vigtig viden, da det fortæller noget om, at ledere kan mærke, at både deres medarbejdere og de ledere, de har over sig, har respekt for deres arbejde. Det har som nævnt stor betydning for ledernes eget psykiske arbejdsmiljø og stor betydning for lysten til at gå på arbejde, at man selv oplever en anerkendelse af egen arbejdsindsats. Kun meget få ledere oplever i meget lille eller slet en anerkendelse fra medarbejdere og nærmeste ledere. Om end der kun er tale om mellem 2 og 10 pct. er det dog vigtigt, at man i Det er meget positivt at se, at lederne føler sig værdsat, og at de oplever, at både medarbejdere og ledere har øje for deres kompetencer som ledere, da det igen er med til, at lederne har lyst til at gå på arbejde, og at de føler sig respekteret i deres faglighed. Ligeledes bidrager det til et bedre psykisk arbejdsmiljø for lederne selv, om end det naturligvis skaber det alene. I gennem de sidste mange år er der blevet lagt meget vægt på god ledelse i kommuner og regioner. Institutioner og afdelinger har været igennem mange omstillinger, forandringer og fusioner, som lederne har haft stort ansvar i forhold til, hvorfor det er positivt at se, at mange ledere i dag føler deres arbejdsindsats og deres kompetencer anerkendt og værdsat. Det skal dog også bemærkes, at omkring en tredjedel af lederne har svaret enten i nogen, i meget lille eller slet på spørgsmålene, 7

8 hvilket betyder, at der nogen steder bestemt er brug for øget opmærksomhed på temaerne, samt måske også et behov for øget kompetenceudvikling af lederne. Tabel 2 - Faglige kompetencer I hvor høj oplever du at dine faglige kompetencer som leder værdsættes af dine medarbejdere? Andel I meget høj 24 pct. I høj 55 pct. I nogen 18 pct. I meget lille 3 pct. Slet 0 pct. 4. MANGEL PÅ VARME HÆNDER? Lederne i kommuner og regioner oplever fortsat en mangel på arbejdskraft, men alle steder har man oplevet en forskel i udviklingen inden for det sidste år. Spørgsmålet er, om finanskrisen har påvirket den offentlige sektor, og om man derfor har oplevet, at det ligefrem er blevet nemmere at rekruttere. Omkring 2/3 af alle respondenterne har oplevet, at det er blevet nemmere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft inden for de sidste 12 måneder, mens i alt 1/3 har oplevet, at det er blevet nemmere. Dette gælder for både kommuner og regioner. På spørgsmålet om hvorvidt der er ubesatte stillinger på ledernes arbejdspladser, er det tydeligt at se, at det særligt er på de regionale arbejdspladser, at der er udfordringer. Hele 36 pct. svarer bekræftende på dette, mens 18 pct. af de kommunale ledere oplever problemer, jf. tabel 4: Ved I alt 1 pct. 100 pct. Tabel 4 - Rekruttering Ansættelsessted I en region I en kommune I alt Tabel 3 - Ledelsesfaglige kompetencer - Er der ubesatte stillinger på din arbejdsplads? Andel Andel Andel Ja 36 pct. 18 pct. 23 pct. Nej 64 pct. 82 pct. 77 pct. I alt 100 pct. 100 pct. 100 pct. I hvor høj oplever du at dine ledelsesfaglige kompetencer værdsættes af din nærmeste leder? I meget høj I høj I nogen I meget lille Slet Ved I alt Andel 22 pct. 42 pct. 25 pct. 7 pct. 1 pct. 2 pct. 100 pct. Resultatet tyder på, at vi i ledernes hverdag kan se nogle klare tendenser, der peger i retning af den mangel på kvalificeret arbejdskraft i den offentlige sektor, som der har været drøftet inden for de sidste par år. Den demografiske udvikling, hvor store årgange går på pension, og de nye årgange er mindre, er formodentlig en af de store årsager, samt at der er tilstrækkeligt uddannede inden for derespektive fag. Men noget tyder også på, at nogle ledere har fået lettere ved at rekruttere, hvilket kan skyldes, at der på arbejdsmarkedet generelt har været en del ubalancer ifm. finanskrisen - om end den nok har påvirket den offentlige sektor i væsentligt omfang endnu. Det kunne i forbindelse med spørgsmålene om rekruttering også være relevent at undersøge, i hvor høj den offentlige sektor er et aktivt fravalg, hos de unge, eller om det primært 8

9 skyldes, at der blot er tilstrækkeligt mange unge til at søge stillingerne. De ledere, der har ubesatte stillinger på deres arbejdsplads, er endvidere blevet spurgt om, hvorvidt deres medarbejdere eller de selv som ledere er nødt til at påtage sig ekstra opgaver inden for sædvanlig arbejdstid, og om de må påtage sig ekstra vagter eller egentligt merarbejde som følge af, at der er ubesatte stillinger. 2 I tabel 5 og 6 viser svarene en tydelig tendens til, at både ledere og medarbejder må påtage sig ekstra opgaver og merarbejde, når der er ubesatte stillinger, både inden for almindelig arbejdstid og i form af merarbejde/ekstra vagter. Dette gør sig i højere gældende i regionerne end kommunerne, hvor fx 41 pct. af lederne svarer, at medarbejderne må påtage sig egentligt merarbejde/ekstra vagter som følge af de ubesatte stillinger, mod 18 pct. i kommunerne. Det er således interessant, at det i højere er de mandlige ledere end de kvindelige ledere, der Tabel 5 - Ekstra opgaver I hvilken... - må medarbejderne påtage sig ekstra opgaver indenfor sædvanlig arbejdstid som følge af, at der er ubesatte stillinger? - må du selv påtage dig ekstra opgaver indenfor sædvanlig arbejdstid som følge af at der er ubesatte stillinger? I meget høj I høj I nogen I meget lille Slet Ved 5 pct. 15 pct. 45 pct. 32 pct. 3 pct. 1 pct. 12 pct. 19 pct. 43 pct. 19 pct. 7 pct. 0 pct. Tabel 6 - Ekstra arbejde I hvilken... - må medarbejderne påtage sig egentligt merarbejde/ekstra vagter el.lign. som følge af ubesatte stillinger? - må du selv påtage dig egentligt merarbejde/ekstra vagter el.lign. som følge af ubesatte stillinger? I meget høj I høj 2 Tallene i tabel 5 og 6 har en vist statistisk usrhed, da de baserer sig på svar fra en delmængde af respondenterne. I nogen I meget lille Slet Ved 7 pct. 21 pct. 37 pct. 27 pct. 7 pct. 1 pct. 3 pct. 16 pct. 32 pct. 21 pct. 28 pct. 0 pct. påtager sig såvel ekstra opgaver inden for sædvanlig arbejdstid som merarbejde og ekstra vagter. Hele 43 pct. af mændene svarer, at de i meget høj og høj selv påtager sig ekstraopgaver inden for sædvanlig arbejdstid, mens dette kun gælder for 28 pct. af de kvindelige ledere. Det kan tyde på, at de kvindelige ledere i pressede situationer alt andet lige er bedre til at uddelegere opgaverne. Samlet set er dette utilfredsstillende i længden og uholdbart for alle parter, hvorfor undersøgelsen dels kan pege på et behov for at få uddannet flere, dels kan pege på et fortsat behov for at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Endeligt peger den også på et behov for at få arbejdet målrettet og strategisk med fx arbejdskraftbesparende teknologi og innovation inden for de områder i den offentlige sektor, hvor det er og heller ser ud til at blive muligt at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. 9

10 5. LEDERNES LEDELSESRUM I nyere tid har der været talt en del om de offentlige lederes ledelsesrum, dvs. deres muligheder for at udøve ledelse. Drøftelserne har handlet om, hvorvidt ledernes ledelsesrum var begrænset, og om der er sket en udvikling i forhold til tidligere, der har medført, at lederne oplever, at deres ledelsesrum er blevet stadigt mindre og stadigt mere begrænset af ekstern kontrol og stram styring. Undersøgelsen her har forsøgt at afdække forskellige facetter af ledernes oplevelser af, hvilke rammer og muligheder de har som ledere. Kender lederne grænsen for deres ledelsesrum? Hvem har størst indflydelse på deres ledelsesrum? I hvor høj oplever de, at deres mål, rammer og resultatkrav styrker eller svækker deres position over for såvel medarbejdere som borgere, og er der opbakning til lederne fra det politiske niveau? Forskellige aktører har indflydelse på ledernes ledelsesrum, ligesom ledernes oplevelser af, hvem der har størst indflydelse, ligeledes er forskellig. Dette afhænger på den ene side nok af, hvor man er ansat, og hvilke traditioner der er og har været for stram styring vs. vidtgående decentralisering. På den anden side afhænger det også af lederens egen vilje og evner til at værne om sit ledelsesrum og evne til at lede opad, forstået som evnen til at sige fra og komme med alternative forslag, hvis man oplever, at ovenfra kommende krav og direktiver stemmer overens med de vilkår, der er i egen afdeling eller institution. Eller hvis man som leder fx oplever, at de evalueringskriterier, der lægges til grund for en evaluering, stemmer overens med de ønsker, man som leder selv har til, hvordan eksempelvis kvaliteten af arbejdet skal dokumenteres. Mange ledere har igennem de sidste par år været igennem store forandringer, hvorfor det også er relevant at høre, om de har oplevet, at deres ledelsesrum er blevet større, mindre eller uændret igennem de sidste 2 år. Som det fremgår af tabel 7 oplever knapt en tredjedel 29 pct. - at deres ledelsesrum er blevet større, mens 37 pct. af lederne har oplevet, at det er blevet mindre og 34 pct. har oplevet, at det er uændret. Dykker man lidt ned i tallene, kan man se, at der både er mange skoleledere, daginstitutionsledere og sygeplejefaglige ledere, der oplever deres ledelsesrum indskrænket, men at der også inden for samme målgrupper er mange, der oplever det omvendte. I forhold til forskellene mellem kønnene er det i lidt højere de kvindelige ledere, der oplever at deres ledelsesrum er blevet mindre. At 29 pct. af de kommunale og regionale ledere faktisk oplever, at deres ledelsesrum er blevet større inden for de sidste 2 år, skyldes formodentlig også, at flere ledere har fået mere ansvar, og at de er blevet bedre til at træde i karakter som ledere, i forlængelse af at en række af lederne i dag er bedre uddannet inden for ledelse end tidligere (jf. bl.a. trepartsaftalens satsning på, at de offentlige ledere har fået ret til lederuddannelse). Tabel 7 - Ledelsesrum Ansættelsessted Hvordan er dit ledelsesrum blevet forandret de sidste 2 år? Det er blevet større Det er blevet mindre Det er uændret I en region I en kommune I alt Andel Andel Andel 38 pct. 26 pct. 29 pct. 29 pct. 40 pct. 37 pct. 33 pct. 35 pct. 34 pct. I alt 100 pct. 100 pct. 100 pct. Undersøgelsen viser også, at det kun er godt halvdelen af ledere 57 pct. - der oplever, at deres ledelsesrum er tilpas stort, hvilket tyder på, at en række ledere føler sig begrænset udefra. Det tyder dog også på, at nogle af lederne med fordel selv kunne arbejde på at gøre deres ledesesrum større. En ny publikation fra Væksthus for Ledelse om ledelsesrum viser bl.a., at mange chefer altså ledernes ledere gerne så, at mellemlederne under dem var lidt mere modige og ulydige, forstået sådan, at mellemlederne gerne måtte turde udfordre de eksisterende grænser mere, end det er tilfældet i dag. Ligeledes peges der i publikationen på, at ledelsesrum kun er noget man har, men også noget man som leder ta r. 3 3 Ledelsesrum udnyt og udvid dine muligheder, Væksthus for Ledelse

11 I forlængelse heraf er det derfor interessant at se, at mange af lederne (76 pct.) i nærværende undersøgelse siger, at de oplever, at de i meget høj eller høj faktisk kender grænsen for deres ledelsesrum. Tabel 8 - Grænsen for ledelserum Kender du grænsen for dit ledelsesrum? - Har du en tydelig opfattelse af, hvor langt du på egen hånd kan tillade dig at gå som leder? har betydning for, hvordan lederne kan agere i forhold til ønsker og krav fra såvel medarbejdere og borgere. Både budgetmæssige rammer, resultatkrav og strategiske mål har indflydelse på, hvordan en leder kan og skal prioritere ressourcerne, hvilke indsatsområder der kan op- og nedprioriteres, og hvilke nye tiltag der er mulighed for at gennemføre. Men hvordan oplever lederne de overordnede rammer, som de skal lede inden for? Styrker de deres position overfor medarbejdere og borgere eller er det noget, der opleves som svækkende? Andel I meget høj I høj I nogen I meget lille Slet Ved 25 pct. 51 pct. 20 pct. 4 pct. 0 pct. 0 pct. På den ene side kan man således konkludere, at lederne oplever ledelsesrummet begrænset og tilpas stort, mens de på den anden side selv oplever, at de kender grænserne for det. Spørgsmålet er dog, om undersøgelsen også indirekte peger på, at mange ledere i kommuner og regioner kunne inspireres yderligere til at prøve grænserne af for, hvor langt de faktisk kan gå. Det vil i hvert tilfælde matche med de intentioner, der ligger bag den Udfordringsret, som regeringen i december 2008 lancerede og som betyder, at man som leder i den offentlige sektor nu har fået mulighed for at udfordre gældende regler, aftaler og direktiver på eget område LEDEREN OG DE OVERORDNEDE RAMMER Lederes rammer og resultatkrav samt de overordnet fastsatte mål, de har for deres afdelinger eller institutioner, 4 Se bl.a. Indenrigs- og socialministeriets hjemmeside vedr. Udfordringsretten : 11

12 Tabel 9 - De overordnede rammer I hvilken... Oplever du, at overordnet fastsatte mål, rammer og resultatkrav styrker din position som leder overfor medarbejderne? Oplever du, at overordnet fastsatte mål, rammer og resultatkrav styrker din position som leder overfor borgerne? Oplever du, at overordnet fastsatte mål, rammer og resultatkrav svækker din position som leder overfor medarbejderne? Oplever du, at overordnet fastsatte mål, rammer og resultatkrav svækker din position som leder overfor borgerne? I meget høj I høj I nogen I meget lille Slet Ved 4 pct. 19 pct. 39 pct. 25 pct. 10 pct. 2 pct. 3 pct. 16 pct. 36 pct. 25 pct. 10 pct. 10 pct. 1 pct. 10 pct. 33 pct. 32 pct. 22 pct. 3 pct. 1 pct. 7 pct. 30 pct. 29 pct. 23 pct. 10 pct. Tabel 9 viser et både og. Det er sådan, at lederne oplever krav og rammer, som noget der alene styrker deres position, men heller sådan, at de opleves som noget, der entydigt svækker dem. De fleste oplever krav og rammer som problematiske i forhold deres position i forhold til medarbejderne. En del af respondenterne har dog svaret i nogen til de fire spørgsmål, hvilket tyder på, at de overordnede rammer har betydning for lederne. I praksis vil det nok være sådan, at en leder i én situation kan opleve lovgivning, direktiver eller regler som noget, de kan bruge til at styrke deres position over for såvel medarbejdere og borgere, fx i forbindelse med forandringsprocesser, mens andre tiltag oppefra fx nedskæringer klart kan blive oplevet som noget, der er med til at svække deres position, hvis de fx havde iværksat nye initiativer, der så må nedprioriteres. Ser man lidt nærmere på tallene, viser de, at der er sammenfald mellem nogle af de respondenter, der på den ene side har svaret, at de overordnet fastsatte mål, rammer og resultatkrav har styrket dem, og de respondenter der svarer, at de har svækkede dem, men dette er tilfældet for alle besvarelserne. En sammenligning mellem kommuner og regioner viser, at der er lidt flere ledere i den kommunale sektor 38 pct. - end den regionale 31 pct. - der siger, at de udefrakommende krav styrker dem, eller kun styrker dem i meget lille i forhold til medarbejderne. Men samtidigt er der kun 10 pct. af de kommunale ledere, der siger, at kravene i meget høj eller høj svækker deres position i forhold til medarbejderne, mens der omvendt er 15 pct. af de regionale ledere, der oplever dette. Det tyder igen på, at der er tale om en kompleks problemstilling, og at det vil variere fra situation til situation, om lederne oplever deres position styrket eller svækket i forhold til såvel medarbejdere som borgere. Det er dog interessant at få belyst denne kompleksitet ved et dobbeltspørgsmål, da man kunne have tolket anderledes, hvis der fx kun var spurgt til, om lederne oplevede de ydre krav som svækkende. En del ledere besvarer spørgsmålene om, hvorvidt rammer og krav styrker eller svækker deres position som leder 12

13 overfor borgerne med ved, hvilket nok skyldes, at deres direkte kontakt til borgerne er minimal, jf. ovenfor. Men desto mindre er der en række ledere, der oplever, at mål, rammer og resultatkrav svækker deres position overfor borgerne, hvilket kan skyldes, at man som leder til tider kan stå lidt magtesløs i en situation, hvor en borgers reelle behov kan dækkes inden for de budgetter eller de direktiver, der er blevet besluttet for området. Eller i en situation, hvor en borger fx er kommet i klemme mellem to systemer, fordi reglerne på området er entydige eller fortolkes forskelligt. Undersøgelsen viser i sig selv noget om, hvorvidt lederne oplever, at borgerne kommer i klemme, men handler alene om, hvorvidt lederne oplever, at deres position som leder bliver svækket eller styrket. 13

14 Nyt om ledelse til jeres hjemmeside FTF tilbyder nu nyhedsblokke, som medlemsorganisationer og andre interesserede kan lægge direkte ind på deres hjemmeside. Nyhedsblokkene bliver automatisk opdaterede hver gang FTF har nyt på ledelsesområdet. eller andre områder fx arbejdsmiljø og beskæftigelse. Nyhedsblokkene kan via en særlig generator tilpasses den enkelte hjemmeside. Det tager mere end fem minutter at skabe sin egen nyhedsblok. Du går ind på generatoren på rssboks og træffer dine valg. Herefter får du en lille stump kode (html), som du lægger ind på din egen hjemmeside. Har du spørgsmål så kontakt webredaktør Martin Goldbach Olsen eller Palle Hallum Holst på FTF DOKUMENTATION udgives af FTF. Forfatterne i serien er uafhængige af FTF og deres holdninger afspejler nødvendigvis FTF s politiske holdninger

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt

NR. 9 - September Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt NR. 9 - September 2008 Kommende efterlønnere vil arbejde fleksibelt Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Flemming Andersen Foto: PolFoto Layout: FTF Kommunikation Tryk: FTF 1. oplag 250 eksemplarer

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne,

Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, Kodeks for god offentlig topledelse Survey blandt kommunaldirektørerne, januar 2007 København, januar 2007 KL s Konsulentvirksomhed Center for Ledelse og Organisation www.kl.dk/kodekssurvey07 Survey blandt

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Ny teknologi og nye kompetencer

Ny teknologi og nye kompetencer NOTAT 17-0150 - MAER - 27.04.2017 KONTAKT: Mads Eriksen - MAER@FTF.DK - TLF: 33 36 8820 Ny teknologi og nye kompetencer Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling,

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015

Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Effekt for hvem? Årsmøde Liv og ledelse i myndigheden Fredericia, den 2. juni 2015 Balanceret ledelse i myndigheden? Trivsel og arbejdsglæde Effektivitet i opgaveløsningen Kvalitet i opgaveløsningen Balanceret

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant?

Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? HH, d.. november 2013 Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant? 3F har gennem de sidste 3 år spurgt 3F arbejdsmiljørepræsentanterne (AMR erne), hvordan de oplever det er at fungere i en arbejdsmiljøorganisation.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Hovedresultater: Mobning

Hovedresultater: Mobning Hovedresultater: Mobning Knap hver 10. akademiker er blevet mobbet indenfor de sidste 6 måneder. Regionerne er i højere grad en arbejdsplads som er præget af mobning. Det er oftest kolleger (65 pct.) som

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark

Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Forandringslandskabet i Velfærdsdanmark Hvis man ønsker at være daglig leder af et område med stabil og uforstyrret drift, hvor opgaver, faglighed, teknologi, metoder, organisation, arbejdsdeling og økonomiske

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst?

Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Fastholdelse Hvad skal der til for, at dine bedste medarbejdere bliver? Hvad virker bedst? Svar: Bliv en bedre leder! Rekruttering og fastholdelse af dygtige nøglemedarbejdere er ifølge danske ledere den

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Kvalitetsreform i den offentlige sektor

Kvalitetsreform i den offentlige sektor Kvalitetsreform i den offentlige sektor - Set i et ledelsesperspektiv Ledernes Hovedorganisation Maj 2007 Indledning Den offentlige sektor står i dag overfor en række udfordringer, såsom højt sygefravær,

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 7 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Kommunal Ledelse 2015 en undersøgelse med fokus på de kommunale lederes virkelighed

Kommunal Ledelse 2015 en undersøgelse med fokus på de kommunale lederes virkelighed Kommunal Ledelse 2015 en undersøgelse med fokus på de kommunale lederes virkelighed Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen Side 3 Opbygning af undersøgelsen Side 4 Resumé Side 5 Stamdata Side 7 Sammenligning

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik

Danske Regioners arbejdsgiverpolitik 05-12-2014 Danske Regioners arbejdsgiverpolitik Danske Regioners vision som arbejdsgiverorganisation er at: Understøtte opgavevaretagelsen Danske Regioner vil skabe de bedste rammer for regionernes opgavevaretagelse

Læs mere

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi

Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Notat Tegn på flaskehalse og rekrutteringsproblemer i dansk økonomi Selvom dansk økonomi fortsat befinder sig under førkrise-niveauet, og det endnu er for tidligt at tale om et egentligt opsving, mærker

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006

Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse. Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse fra 2006 Spørgeskemaundersøgelse om pædagogisk ledelse Tabelrapport opfølgning på en tidligere undersøgelse

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012

Ligestilling. Kvinder i Ledelse. Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark. Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 Ligestilling 1 Kvinder i Ledelse Undersøgelse af barrierer for kvinder i ledelse i Region Syddanmark Udarbejdet af HR Sekretariat, september 2012 1 2 Baggrund Politikerne i Region Syddanmark har valgt

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

Fører kommunal ledelse til velfærd?

Fører kommunal ledelse til velfærd? Fører kommunal ledelse til velfærd? Kvalitet, effektivitet og trivsel i kommunal ledelse Den socialretlige konference 23. september 2015 Vilkår, evner og viljer i kommunal ledelse IDA HOECK Det kommunale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7

Indholdsfortegnelse. Hovedresultater Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet... 7 Indholdsfortegnelse Hovedresultater... 2 Balance mellem arbejde og privatliv... 3 Balance og fleksibilitet... 7 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 9 1 Hovedresultater Knap hver tiende

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danske Fysioterapeuter.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danske Fysioterapeuter. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2013 November 2013 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2013

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet

Konsekvenser af besparelser på skoleområdet ANALYSENOTAT Konsekvenser af besparelser på skoleområdet 1. februar 2012 Otte ud af 10 lærere på besparelsesramte skoler vurderer, at kvaliteten i folkeskolen er blevet lavere som en konsekvens af besparelserne.

Læs mere

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef?

Familievenlig chef. Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Familievenlig chef Hvad betyder dette, og hvorfor taler vi om den familievenlige chef? Udarbejdet af: Kilde: Image courtesy of digital art at FreeDigitalPhotos.net Helle Rosdahl Lund Center for Balance

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Medlemspulsundersøgelse

Medlemspulsundersøgelse Evaluering af kommunalreformen Medlemspulsundersøgelse FOA Juni 2007 REFORMGRUPPEN Medlemspulsundersøgelse om kommunalreformen Forbundet har gennemført en medlemspulsundersøgelse i april måned 2007 med

Læs mere

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat.

- Mere end 80 pct. synes, at undervisningsmiljøet er godt. Og netto 15 procent mener, at det er blevet bedre, siden Knæk Kurven blev iværksat. AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Evaluering af inklusionsprojektet Knæk Kurven i Herning Danmarks Lærerforening har i samarbejde med Herningegnens Lærerforening gennemført en evaluering af inklusionsprojektet

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2

Forskerundersøgelsen. Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Forskerundersøgelsen Resultater for Sektorforskere ved universitetet Spor 2 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Arbejdspålæg 6. Forskningsfrihed

Læs mere

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer

FTF DOKUMENTATION NR Ny teknologi og nye kompetencer FTF DOKUMENTATION NR. 2 2017 Ny teknologi og nye kompetencer 2 Side 2 WELCOME TO THE MASHINE Side 3 Ny teknologi giver muligheder, men kræver kompetencer Vi står midt i en udvikling, som får stor betydning

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indhold. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indhold Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser, at 60 pct.

Læs mere

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Ledelsesstil. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledelsesstil Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation Maj 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer, og alene

Læs mere

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT

KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Ledelsesgrundlag KURS KOORDINERING ENGAGEMENT Udgivet af: Faxe Kommune 2013 Redaktion: Center for Udvikling Layout: Rune Brandt Hermannsson Foto: Colourbox.com, Faxe Kommune Tryk: HellasGrafisk www.faxekommune.dk

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

Dokumentation i den offentlige sektor

Dokumentation i den offentlige sektor 9.7.2007 Notat 15959 MELA/kiak Dokumentation i den offentlige sektor FTF-undersøgelsen blandt offentligt ansatte FTF-ledere viser, at FTFarbejdspladserne i høj grad skal dokumentere deres arbejde og at

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Odder Fælles Skolevæsen April 2014

Odder Fælles Skolevæsen April 2014 Odder Fælles Skolevæsen April 04 Totalrapport Dokumentnr.: 77-04-5087 side Indhold.0 Indledning... 4.0 Opsamling på undersøgelsens resultater... 5. Styrkepositioner ved undersøgelsen... 5. Uviklingsområder...

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling

Ledelse af dagtilbud Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Ledelse af dagtilbud 2017 Ledelsesmæssige udfordringer og kompetenceudvikling Indhold Om undersøgelsen Side 3 Hovedkonklusioner Side 4 På tværs af de syv ledelsestemaer Side 5 Behov for kompetenceudvikling

Læs mere

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø

Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø 22. september 2014 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Program mandag den 22. september 10.00 Velkomst - Ugens program, fællesaktiviteter og præsentation 10.35 Gruppearbejde:

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden

Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden Det siger FOAs medlemmer om arbejdstiden FOA, Analysesektionen 11. oktober 2007 FOAs medlemmer i Medlemspulsen er blevet stillet en række spørgsmål om arbejdstid, bl.a. hvor mange timer de er ansat til

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse

11 fakta-ark fra Ledelseskommissionens spørgeskemaundersøgelse 11 fakta-ark fra s spørgeskemaundersøgelse Introduktion og læsevejledning På de følgende 11 fakta-ark præsenteres i kortform 11 væsentlige historier fra s spørgeskemaundersøgelse. Historierne er suppleret

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015

NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT: Ledernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Resultaterne viser, at ledernes psykiske arbejdsmiljø opleves forskelligt afhængig af hvilket ledelsesniveau, anciennitetskategori

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Styregruppen for Videncenter for Velfærdsledelse har opstillet en række kriterier for tildeling af midler til projekter.

Styregruppen for Videncenter for Velfærdsledelse har opstillet en række kriterier for tildeling af midler til projekter. Videncenter for Velfærdsledelse Kriterier og Temaer 21. januar 2011 For at kvalificere og målrette ansøgningerne til Videncenter for Velfærdsledelse er der opstillet en række kriterier for tildelingen

Læs mere

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020

Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Slagelse Kommunes Personalepolitik 2015-2020 Tak for brug af billeder: Vibeke Olsen Hans Chr. Katberg Olrik Thoft Niels Olsen Indledning Med personalepolitikken som vejviser Så er den her den nye personalepolitik!

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere