NR Lederpanelundersøgelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NR. 7-2009 Lederpanelundersøgelse"

Transkript

1 NR Lederpanelundersøgelse FTF og Væksthus for ledelse om ledernes oplevelse af anerkendelse, erfaring med manglen på arbejdskraft, oplevelse af eget ledelsesrum og oplevelse af politisk opbakning

2 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Navn Layout: FTF kommunikation Tryk: FTF 1 oplag 100 eksemplarer Juni 2009 ISBN-nummer: Bestilling: Telefon eller Pris medlemmer: kr. 20,- Pris -medlemmer: kr. 50,- FTF Hovedorganisation for offentligt og privat ansatte Niels Hemmingsensgade 12 Postboks København K Tlf: Fax:

3 FORORD FTF og Væksthus for Ledelse har i samarbejde udviklet og ledelsesrolle hverken i kommunerne eller i regionerne. Det gennemført en undersøgelse om de offentlige lederes vilkår. må kunne gøres bedre, det er rart at stå som frontlinie- Undersøgelsen har haft fokus på 4 områder, der er leder og være i tvivl om, hvorvidt man har opbakning fra væsentlige for ledernes udøvelse af ledelse, nemlig, det øverste ledelsesniveau på sin arbejdsplads. anerkendelse, arbejdskraft, ledelsesrum og politisk opbakning. FTF vil fortsat både alene og i samarbejde med andre gennemføre Lederpanelundersøgelser, der tager pulsen på Det er meget glædeligt at lederne oplever, at deres hvordan lederne i Danmark oplever deres egen ledelsesfaglighed anerkendes af både deres ledere og deres arbejdssituation som ledere. medarbejdere. Og især er det dejligt at se, at lederne også oplever, at borgerne anerkender ledernes faglige God læselyst kompetencer. Det tyder nemlig på, at der er et skift på vej i opfattelsen af den offentlige leder, så man i højere ser den offentlige leder som kompetent og handlekraftig indenfor det felt lederen har at agere på. I undersøgelsen har vi spurgt hverken medarbejderne eller borgerne hvad de synes men lederne oplever selv en anerkendelse og det er i sig selv en væsentlig indikation på forandring. Undersøgelsen viser, at den nuværende krise i udgangspunktet har gjort det lettere af rekruttere medarbejdere til velfærdsområderne. Det havde jeg ellers forventet. Og i det omfang man mangler arbejdskraft er det stadig medarbejderne og især lederne selv, der må løbe stærkere både indenfor og udenfor normal arbejdstid. Lederne kender godt deres ledelsesrum, men kun godt halvdelen mener, det er tilstrækkeligt stort. Måske vi trænger til at få skubbet til grænserne for ledelsesrummet, så der både bliver mere plads til ledelsesfagligheden og til medarbejdernes professionsfaglighed? Til gengæld ærgrer det mig meget, at en meget stor del af lederne oplever, at få politisk opbakning til deres 3

4

5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 1. Hovedkonklusioner 6 2. Kort om undersøgelsen 6 3. Lederens oplevelse af anerkendelse 6 4. Mangel på varme hænder? 8 5. Ledernes ledelsesrum Lederen og de overordnede rammer 11 5

6 FTF og Væksthus for ledelse Undersøgelsen baserer sig på svar fra 679 FTF-ledere i kommuner og regioner og handler om følgende områder: Ledernes oplevelse af anerkendelse Endeligt er en af hovedkonklusionerne i undersøgelsen, at en stor del af lederne i kommuner og særligt i regionerne oplever, at der er opbakning til dem som ledere fra det politiske niveau. Ledernes erfaring med manglen på arbejdskraft Ledernes oplevelse af eget ledelsesrum Ledernes oplevelse af politisk opbakning Juni HOVEDKONKLUSIONER Undersøgelsen viser, at lederne i kommuner og regioner i høj oplever at blive anerkendt af såvel medarbejdere som nærmeste leder og borgere, og at både medarbejdere og ledere i høj også værdsætter deres kompetencer som ledere. Endvidere viser undersøgelsen, at det hos nogle er blevet lettere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft, mens dette hos flertallet er tilfældet. En række af lederne, særligt i regionerne, har ubesatte stillinger, og på mange af de arbejdspladser, hvor der er mangel på arbejdskraft, må såvel ledere som medarbejdere påtage sig ekstraopgaver og merarbejde. Lidt over en tredjedel af lederne oplever, at deres ledelsesrum er blevet mindre, en tredjedel at det er blevet større og en tredjedel oplever, at ledelsesrummet er uændret. Kun 57 pct. af lederne anser ledelsesrummet for at være tilpas stort, mens 76 pct. oplever, at de kender grænsen for deres ledelsesrum. Spørgsmålet er dog, om lederne med fordel kunne udfordre grænserne lidt og arbejde aktivt på at gøre deres eget ledelsesrum større? Ledernes fastsatte mål, rammer og resultatkrav opleves både, som noget der styrker og svækker dem i forhold til såvel medarbejdere som borgerne. 2. KORT OM UNDERSØGELSEN Resultaterne baserer sig på svar fra ledere inden for sundhedsvæsnet, køkkendrift, skoler, daginstitutioner, socialrådgivere, administration og plejesektoren. 75 pct. er kvinder, og 25 pct. er mænd. 74 pct. er ansat i kommunerne, og 26 pct. er ansat i regionerne. 6 pct. er under 40 år, 31 pct. er mellem 41 og 50 år, og 63 pct. af lederne i undersøgelsen er over 50 år. 14 pct. er ledere er på øvre/højt niveau, 66 pct. på mellemniveau, og 21 pct. på nederste/nedre niveau. 1 Svarene er efterfølgende vægtet, så de er repræsentative i forhold til fordelingen af ledere blandt FTF's organisationer på det kommunale og regionale område. Undersøgelsen er gennemført som en internetbaseret undersøgelse blandt kommunale og regionale ledere i FTF's lederpanel. 3. LEDERENS OPLEVELSE AF ANERKENDELSE I undersøgelsen er lederne blevet spurgt om, i hvor høj de oplever, at deres arbejdsindsats bliver anerkendt af henholdsvis deres medarbejdere, deres nærmeste ledere og af de borgere, der serviceres i deres afdeling eller institution. Endvidere er lederne blevet spurgt om, i hvor høj deres medarbejdere værdsætter deres faglige kompetencer 1 Ledelsesniveau er relativt vanskeligt at spørge til i et spørgeskema, grundet at organisationer er opbygget meget forskelligt og med forskellige antal ledelseslag. Endvidere afhænger det af, hvorfra man vurderer det: På en skole er en skoleledere fx øverste niveau, mens han/hun er leder på mellemniveau ift. kommunens direktion. Lederne har i undersøgelsen selv vurderet, hvor de er placeret. 6

7 som ledere, samt spurgt om, i hvor høj deres nærmeste leder værdsætter deres ledelsesfaglige kompetencer. kommuner og regioner fortsat forholder sig aktivt til, hvad der kan gøres for netop denne målgruppe, særligt i forhold til relationen mellem lederen og dennes chef. Spørgsmålene er meget relevante og interessante, da de kan fortælle noget om, hvordan lederne oplever, at de i deres daglige virke anerkendes og værdsættes oppefra og nedefra. Det har betydning for lederens oplevelse af at gøre et godt stykke arbejde og har naturligvis også betydning for ledernes eget psykiske arbejdsmiljø. Tabel 1 - Anerkendelse I hvor høj oplever du, at din arbejdsindsats som leder anerkendes - af dine medarbejdere? - af din nærmeste leder? - af de borgere, du servicerer? I meget høj I høj I nogen I meget lille Slet Ved 27 pct. 52 pct. 17 pct. 2 pct. 0 pct. 1 pct. 23 pct. 38 pct. 27 pct. 9 pct. 1 pct. 1 pct. 12 pct. 39 pct. 29 pct. 4 pct. 3 pct. 13 pct. I forhold til det tredje spørgsmål, der handler om borgernes anerkendelse, er det godt halvdelen af lederne, der i meget høj eller høj oplever, at deres arbejdsindsats anerkendes. Det skal her bemærkes, at der for offentlige ledere kan være stor forskel på en af borgerkontakt, hvilket godt kan have haft indflydelse på, hvordan respondenterne har svaret. Fx har en leder af en daginstitution i en kommune en meget tættere kontakt til borgerne end en køkkenleder på et sygehus i en region, hvilket også er afspejlet i, at der specifikt er 33 pct. af de regionale ledere, der svarer ved på spørgsmålet. Ledernes kompetencer værdsættes I forhold til spørgsmålet om hvorvidt lederne oplever, at medarbejderne værdsætter deres faglige kompetencer, svarer hele 8 ud af 10 ledere, at de i meget høj eller høj oplever at dette, jf. tabel 2. Yderligere 18 pct. svarer, at medarbejdere i nogen værdsætter deres faglige kompetencer. Ligeledes gælder det i forhold til ledernes oplevelser af, hvorvidt deres nærmeste chef værdsætter deres ledelsesfaglige kompetencer. Her svarer hele 64 pct. at de i meget høj eller høj oplever dette, og yderligere 25 pct. svarer i nogen, jf. tabel 3. Både mandlige og kvindelige ledere oplever denne værdsættelse af deres kompetencer. Som det fremgår af tabel 1, oplever hele 79 pct. af lederne enten i meget høj eller høj, at deres arbejdsindsats som ledere bliver anerkendt af deres medarbejdere. Ligeledes er der i alt 61 pct. af lederne, der oplever, at deres nærmeste chef anerkender deres arbejdsindsats, hvilket både gælder for mænd og kvinder. Resultatet er meget positivt og en vigtig viden, da det fortæller noget om, at ledere kan mærke, at både deres medarbejdere og de ledere, de har over sig, har respekt for deres arbejde. Det har som nævnt stor betydning for ledernes eget psykiske arbejdsmiljø og stor betydning for lysten til at gå på arbejde, at man selv oplever en anerkendelse af egen arbejdsindsats. Kun meget få ledere oplever i meget lille eller slet en anerkendelse fra medarbejdere og nærmeste ledere. Om end der kun er tale om mellem 2 og 10 pct. er det dog vigtigt, at man i Det er meget positivt at se, at lederne føler sig værdsat, og at de oplever, at både medarbejdere og ledere har øje for deres kompetencer som ledere, da det igen er med til, at lederne har lyst til at gå på arbejde, og at de føler sig respekteret i deres faglighed. Ligeledes bidrager det til et bedre psykisk arbejdsmiljø for lederne selv, om end det naturligvis skaber det alene. I gennem de sidste mange år er der blevet lagt meget vægt på god ledelse i kommuner og regioner. Institutioner og afdelinger har været igennem mange omstillinger, forandringer og fusioner, som lederne har haft stort ansvar i forhold til, hvorfor det er positivt at se, at mange ledere i dag føler deres arbejdsindsats og deres kompetencer anerkendt og værdsat. Det skal dog også bemærkes, at omkring en tredjedel af lederne har svaret enten i nogen, i meget lille eller slet på spørgsmålene, 7

8 hvilket betyder, at der nogen steder bestemt er brug for øget opmærksomhed på temaerne, samt måske også et behov for øget kompetenceudvikling af lederne. Tabel 2 - Faglige kompetencer I hvor høj oplever du at dine faglige kompetencer som leder værdsættes af dine medarbejdere? Andel I meget høj 24 pct. I høj 55 pct. I nogen 18 pct. I meget lille 3 pct. Slet 0 pct. 4. MANGEL PÅ VARME HÆNDER? Lederne i kommuner og regioner oplever fortsat en mangel på arbejdskraft, men alle steder har man oplevet en forskel i udviklingen inden for det sidste år. Spørgsmålet er, om finanskrisen har påvirket den offentlige sektor, og om man derfor har oplevet, at det ligefrem er blevet nemmere at rekruttere. Omkring 2/3 af alle respondenterne har oplevet, at det er blevet nemmere at rekruttere kvalificeret arbejdskraft inden for de sidste 12 måneder, mens i alt 1/3 har oplevet, at det er blevet nemmere. Dette gælder for både kommuner og regioner. På spørgsmålet om hvorvidt der er ubesatte stillinger på ledernes arbejdspladser, er det tydeligt at se, at det særligt er på de regionale arbejdspladser, at der er udfordringer. Hele 36 pct. svarer bekræftende på dette, mens 18 pct. af de kommunale ledere oplever problemer, jf. tabel 4: Ved I alt 1 pct. 100 pct. Tabel 4 - Rekruttering Ansættelsessted I en region I en kommune I alt Tabel 3 - Ledelsesfaglige kompetencer - Er der ubesatte stillinger på din arbejdsplads? Andel Andel Andel Ja 36 pct. 18 pct. 23 pct. Nej 64 pct. 82 pct. 77 pct. I alt 100 pct. 100 pct. 100 pct. I hvor høj oplever du at dine ledelsesfaglige kompetencer værdsættes af din nærmeste leder? I meget høj I høj I nogen I meget lille Slet Ved I alt Andel 22 pct. 42 pct. 25 pct. 7 pct. 1 pct. 2 pct. 100 pct. Resultatet tyder på, at vi i ledernes hverdag kan se nogle klare tendenser, der peger i retning af den mangel på kvalificeret arbejdskraft i den offentlige sektor, som der har været drøftet inden for de sidste par år. Den demografiske udvikling, hvor store årgange går på pension, og de nye årgange er mindre, er formodentlig en af de store årsager, samt at der er tilstrækkeligt uddannede inden for derespektive fag. Men noget tyder også på, at nogle ledere har fået lettere ved at rekruttere, hvilket kan skyldes, at der på arbejdsmarkedet generelt har været en del ubalancer ifm. finanskrisen - om end den nok har påvirket den offentlige sektor i væsentligt omfang endnu. Det kunne i forbindelse med spørgsmålene om rekruttering også være relevent at undersøge, i hvor høj den offentlige sektor er et aktivt fravalg, hos de unge, eller om det primært 8

9 skyldes, at der blot er tilstrækkeligt mange unge til at søge stillingerne. De ledere, der har ubesatte stillinger på deres arbejdsplads, er endvidere blevet spurgt om, hvorvidt deres medarbejdere eller de selv som ledere er nødt til at påtage sig ekstra opgaver inden for sædvanlig arbejdstid, og om de må påtage sig ekstra vagter eller egentligt merarbejde som følge af, at der er ubesatte stillinger. 2 I tabel 5 og 6 viser svarene en tydelig tendens til, at både ledere og medarbejder må påtage sig ekstra opgaver og merarbejde, når der er ubesatte stillinger, både inden for almindelig arbejdstid og i form af merarbejde/ekstra vagter. Dette gør sig i højere gældende i regionerne end kommunerne, hvor fx 41 pct. af lederne svarer, at medarbejderne må påtage sig egentligt merarbejde/ekstra vagter som følge af de ubesatte stillinger, mod 18 pct. i kommunerne. Det er således interessant, at det i højere er de mandlige ledere end de kvindelige ledere, der Tabel 5 - Ekstra opgaver I hvilken... - må medarbejderne påtage sig ekstra opgaver indenfor sædvanlig arbejdstid som følge af, at der er ubesatte stillinger? - må du selv påtage dig ekstra opgaver indenfor sædvanlig arbejdstid som følge af at der er ubesatte stillinger? I meget høj I høj I nogen I meget lille Slet Ved 5 pct. 15 pct. 45 pct. 32 pct. 3 pct. 1 pct. 12 pct. 19 pct. 43 pct. 19 pct. 7 pct. 0 pct. Tabel 6 - Ekstra arbejde I hvilken... - må medarbejderne påtage sig egentligt merarbejde/ekstra vagter el.lign. som følge af ubesatte stillinger? - må du selv påtage dig egentligt merarbejde/ekstra vagter el.lign. som følge af ubesatte stillinger? I meget høj I høj 2 Tallene i tabel 5 og 6 har en vist statistisk usrhed, da de baserer sig på svar fra en delmængde af respondenterne. I nogen I meget lille Slet Ved 7 pct. 21 pct. 37 pct. 27 pct. 7 pct. 1 pct. 3 pct. 16 pct. 32 pct. 21 pct. 28 pct. 0 pct. påtager sig såvel ekstra opgaver inden for sædvanlig arbejdstid som merarbejde og ekstra vagter. Hele 43 pct. af mændene svarer, at de i meget høj og høj selv påtager sig ekstraopgaver inden for sædvanlig arbejdstid, mens dette kun gælder for 28 pct. af de kvindelige ledere. Det kan tyde på, at de kvindelige ledere i pressede situationer alt andet lige er bedre til at uddelegere opgaverne. Samlet set er dette utilfredsstillende i længden og uholdbart for alle parter, hvorfor undersøgelsen dels kan pege på et behov for at få uddannet flere, dels kan pege på et fortsat behov for at hente udenlandsk arbejdskraft til Danmark. Endeligt peger den også på et behov for at få arbejdet målrettet og strategisk med fx arbejdskraftbesparende teknologi og innovation inden for de områder i den offentlige sektor, hvor det er og heller ser ud til at blive muligt at tiltrække tilstrækkeligt med kvalificeret arbejdskraft. 9

10 5. LEDERNES LEDELSESRUM I nyere tid har der været talt en del om de offentlige lederes ledelsesrum, dvs. deres muligheder for at udøve ledelse. Drøftelserne har handlet om, hvorvidt ledernes ledelsesrum var begrænset, og om der er sket en udvikling i forhold til tidligere, der har medført, at lederne oplever, at deres ledelsesrum er blevet stadigt mindre og stadigt mere begrænset af ekstern kontrol og stram styring. Undersøgelsen her har forsøgt at afdække forskellige facetter af ledernes oplevelser af, hvilke rammer og muligheder de har som ledere. Kender lederne grænsen for deres ledelsesrum? Hvem har størst indflydelse på deres ledelsesrum? I hvor høj oplever de, at deres mål, rammer og resultatkrav styrker eller svækker deres position over for såvel medarbejdere som borgere, og er der opbakning til lederne fra det politiske niveau? Forskellige aktører har indflydelse på ledernes ledelsesrum, ligesom ledernes oplevelser af, hvem der har størst indflydelse, ligeledes er forskellig. Dette afhænger på den ene side nok af, hvor man er ansat, og hvilke traditioner der er og har været for stram styring vs. vidtgående decentralisering. På den anden side afhænger det også af lederens egen vilje og evner til at værne om sit ledelsesrum og evne til at lede opad, forstået som evnen til at sige fra og komme med alternative forslag, hvis man oplever, at ovenfra kommende krav og direktiver stemmer overens med de vilkår, der er i egen afdeling eller institution. Eller hvis man som leder fx oplever, at de evalueringskriterier, der lægges til grund for en evaluering, stemmer overens med de ønsker, man som leder selv har til, hvordan eksempelvis kvaliteten af arbejdet skal dokumenteres. Mange ledere har igennem de sidste par år været igennem store forandringer, hvorfor det også er relevant at høre, om de har oplevet, at deres ledelsesrum er blevet større, mindre eller uændret igennem de sidste 2 år. Som det fremgår af tabel 7 oplever knapt en tredjedel 29 pct. - at deres ledelsesrum er blevet større, mens 37 pct. af lederne har oplevet, at det er blevet mindre og 34 pct. har oplevet, at det er uændret. Dykker man lidt ned i tallene, kan man se, at der både er mange skoleledere, daginstitutionsledere og sygeplejefaglige ledere, der oplever deres ledelsesrum indskrænket, men at der også inden for samme målgrupper er mange, der oplever det omvendte. I forhold til forskellene mellem kønnene er det i lidt højere de kvindelige ledere, der oplever at deres ledelsesrum er blevet mindre. At 29 pct. af de kommunale og regionale ledere faktisk oplever, at deres ledelsesrum er blevet større inden for de sidste 2 år, skyldes formodentlig også, at flere ledere har fået mere ansvar, og at de er blevet bedre til at træde i karakter som ledere, i forlængelse af at en række af lederne i dag er bedre uddannet inden for ledelse end tidligere (jf. bl.a. trepartsaftalens satsning på, at de offentlige ledere har fået ret til lederuddannelse). Tabel 7 - Ledelsesrum Ansættelsessted Hvordan er dit ledelsesrum blevet forandret de sidste 2 år? Det er blevet større Det er blevet mindre Det er uændret I en region I en kommune I alt Andel Andel Andel 38 pct. 26 pct. 29 pct. 29 pct. 40 pct. 37 pct. 33 pct. 35 pct. 34 pct. I alt 100 pct. 100 pct. 100 pct. Undersøgelsen viser også, at det kun er godt halvdelen af ledere 57 pct. - der oplever, at deres ledelsesrum er tilpas stort, hvilket tyder på, at en række ledere føler sig begrænset udefra. Det tyder dog også på, at nogle af lederne med fordel selv kunne arbejde på at gøre deres ledesesrum større. En ny publikation fra Væksthus for Ledelse om ledelsesrum viser bl.a., at mange chefer altså ledernes ledere gerne så, at mellemlederne under dem var lidt mere modige og ulydige, forstået sådan, at mellemlederne gerne måtte turde udfordre de eksisterende grænser mere, end det er tilfældet i dag. Ligeledes peges der i publikationen på, at ledelsesrum kun er noget man har, men også noget man som leder ta r. 3 3 Ledelsesrum udnyt og udvid dine muligheder, Væksthus for Ledelse

11 I forlængelse heraf er det derfor interessant at se, at mange af lederne (76 pct.) i nærværende undersøgelse siger, at de oplever, at de i meget høj eller høj faktisk kender grænsen for deres ledelsesrum. Tabel 8 - Grænsen for ledelserum Kender du grænsen for dit ledelsesrum? - Har du en tydelig opfattelse af, hvor langt du på egen hånd kan tillade dig at gå som leder? har betydning for, hvordan lederne kan agere i forhold til ønsker og krav fra såvel medarbejdere og borgere. Både budgetmæssige rammer, resultatkrav og strategiske mål har indflydelse på, hvordan en leder kan og skal prioritere ressourcerne, hvilke indsatsområder der kan op- og nedprioriteres, og hvilke nye tiltag der er mulighed for at gennemføre. Men hvordan oplever lederne de overordnede rammer, som de skal lede inden for? Styrker de deres position overfor medarbejdere og borgere eller er det noget, der opleves som svækkende? Andel I meget høj I høj I nogen I meget lille Slet Ved 25 pct. 51 pct. 20 pct. 4 pct. 0 pct. 0 pct. På den ene side kan man således konkludere, at lederne oplever ledelsesrummet begrænset og tilpas stort, mens de på den anden side selv oplever, at de kender grænserne for det. Spørgsmålet er dog, om undersøgelsen også indirekte peger på, at mange ledere i kommuner og regioner kunne inspireres yderligere til at prøve grænserne af for, hvor langt de faktisk kan gå. Det vil i hvert tilfælde matche med de intentioner, der ligger bag den Udfordringsret, som regeringen i december 2008 lancerede og som betyder, at man som leder i den offentlige sektor nu har fået mulighed for at udfordre gældende regler, aftaler og direktiver på eget område LEDEREN OG DE OVERORDNEDE RAMMER Lederes rammer og resultatkrav samt de overordnet fastsatte mål, de har for deres afdelinger eller institutioner, 4 Se bl.a. Indenrigs- og socialministeriets hjemmeside vedr. Udfordringsretten : 11

12 Tabel 9 - De overordnede rammer I hvilken... Oplever du, at overordnet fastsatte mål, rammer og resultatkrav styrker din position som leder overfor medarbejderne? Oplever du, at overordnet fastsatte mål, rammer og resultatkrav styrker din position som leder overfor borgerne? Oplever du, at overordnet fastsatte mål, rammer og resultatkrav svækker din position som leder overfor medarbejderne? Oplever du, at overordnet fastsatte mål, rammer og resultatkrav svækker din position som leder overfor borgerne? I meget høj I høj I nogen I meget lille Slet Ved 4 pct. 19 pct. 39 pct. 25 pct. 10 pct. 2 pct. 3 pct. 16 pct. 36 pct. 25 pct. 10 pct. 10 pct. 1 pct. 10 pct. 33 pct. 32 pct. 22 pct. 3 pct. 1 pct. 7 pct. 30 pct. 29 pct. 23 pct. 10 pct. Tabel 9 viser et både og. Det er sådan, at lederne oplever krav og rammer, som noget der alene styrker deres position, men heller sådan, at de opleves som noget, der entydigt svækker dem. De fleste oplever krav og rammer som problematiske i forhold deres position i forhold til medarbejderne. En del af respondenterne har dog svaret i nogen til de fire spørgsmål, hvilket tyder på, at de overordnede rammer har betydning for lederne. I praksis vil det nok være sådan, at en leder i én situation kan opleve lovgivning, direktiver eller regler som noget, de kan bruge til at styrke deres position over for såvel medarbejdere og borgere, fx i forbindelse med forandringsprocesser, mens andre tiltag oppefra fx nedskæringer klart kan blive oplevet som noget, der er med til at svække deres position, hvis de fx havde iværksat nye initiativer, der så må nedprioriteres. Ser man lidt nærmere på tallene, viser de, at der er sammenfald mellem nogle af de respondenter, der på den ene side har svaret, at de overordnet fastsatte mål, rammer og resultatkrav har styrket dem, og de respondenter der svarer, at de har svækkede dem, men dette er tilfældet for alle besvarelserne. En sammenligning mellem kommuner og regioner viser, at der er lidt flere ledere i den kommunale sektor 38 pct. - end den regionale 31 pct. - der siger, at de udefrakommende krav styrker dem, eller kun styrker dem i meget lille i forhold til medarbejderne. Men samtidigt er der kun 10 pct. af de kommunale ledere, der siger, at kravene i meget høj eller høj svækker deres position i forhold til medarbejderne, mens der omvendt er 15 pct. af de regionale ledere, der oplever dette. Det tyder igen på, at der er tale om en kompleks problemstilling, og at det vil variere fra situation til situation, om lederne oplever deres position styrket eller svækket i forhold til såvel medarbejdere som borgere. Det er dog interessant at få belyst denne kompleksitet ved et dobbeltspørgsmål, da man kunne have tolket anderledes, hvis der fx kun var spurgt til, om lederne oplevede de ydre krav som svækkende. En del ledere besvarer spørgsmålene om, hvorvidt rammer og krav styrker eller svækker deres position som leder 12

13 overfor borgerne med ved, hvilket nok skyldes, at deres direkte kontakt til borgerne er minimal, jf. ovenfor. Men desto mindre er der en række ledere, der oplever, at mål, rammer og resultatkrav svækker deres position overfor borgerne, hvilket kan skyldes, at man som leder til tider kan stå lidt magtesløs i en situation, hvor en borgers reelle behov kan dækkes inden for de budgetter eller de direktiver, der er blevet besluttet for området. Eller i en situation, hvor en borger fx er kommet i klemme mellem to systemer, fordi reglerne på området er entydige eller fortolkes forskelligt. Undersøgelsen viser i sig selv noget om, hvorvidt lederne oplever, at borgerne kommer i klemme, men handler alene om, hvorvidt lederne oplever, at deres position som leder bliver svækket eller styrket. 13

14 Nyt om ledelse til jeres hjemmeside FTF tilbyder nu nyhedsblokke, som medlemsorganisationer og andre interesserede kan lægge direkte ind på deres hjemmeside. Nyhedsblokkene bliver automatisk opdaterede hver gang FTF har nyt på ledelsesområdet. eller andre områder fx arbejdsmiljø og beskæftigelse. Nyhedsblokkene kan via en særlig generator tilpasses den enkelte hjemmeside. Det tager mere end fem minutter at skabe sin egen nyhedsblok. Du går ind på generatoren på rssboks og træffer dine valg. Herefter får du en lille stump kode (html), som du lægger ind på din egen hjemmeside. Har du spørgsmål så kontakt webredaktør Martin Goldbach Olsen eller Palle Hallum Holst på FTF DOKUMENTATION udgives af FTF. Forfatterne i serien er uafhængige af FTF og deres holdninger afspejler nødvendigvis FTF s politiske holdninger

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere

III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere 84 III. Ledelsesreform kompetente, professionelle og synlige ledere God eller dårlig ledelse er helt afgørende for, om en offentlig arbejdsplads fungerer og for, om borgerne får god service. De offentlige

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007

kom og giv din mening til kende www.lo.dk www.ftf.dk se og læs nærmere på LO-varenr.:3000 maj 2007 LO-varenr.:3000 maj 2007 kom og giv din mening til kende se og læs nærmere på www.lo.dk www.ftf.dk Opsamling på 4 stormøder 2007 om kvalitet i den offentlige sektor Er udgivet af LO og FTF på baggrund

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen

Konflikthåndtering. Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Konflikthåndtering Lederes rolle i og evne til at løse personalemæssige konflikter på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation Maj 2005 Sammenfatning Denne rapport beskæftiger sig med arbejdet med det

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær,

arbejdsglæde samt arbejdet med nedbringelse af sygefravær, 7. KOMPETENCE- OG UDDANNELSESBEHOV Sikkerhedsrepræsentanternes oplevelse af egne kompetencer i forhold til deres hverv som Sikkerhedsrepræsentant er et centralt emne i undersøgelsen. Det generelle billede

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen

Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Det psykiske arbejdsmiljø forværret under krisen Ufaglærte har oftest det hårdeste fysiske arbejdsmiljø. Det er således den gruppe, der oftest er udsat for belastende arbejdsstillinger, tunge løft og hudpåvirkninger.

Læs mere

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten

Baggrund: Formål: Metode: Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Resultater fra Mobilitetsundersøgelsen - Højtuddannedes karriereveje til og fra staten Baggrund: Mobilitetsundersøgelsen er aftalt i AC-forliget (OK 05), hvoraf det bl.a. fremgår at parterne er enige om,

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010

Veje og vildveje i Ledelsesevaluering. Annekirstine Farver d. 28. april 2010 Veje og vildveje i Ledelsesevaluering Annekirstine Farver d. 8. april 1 NDHOLD Hvem er vi? Hvorfor ledelsesevaluering? Hvordan gør vi konkret? Hvad er erfaringerne indtil nu (Og hvad koster det) Spørgsmål..

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden

Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden Sammenhængskraft mellem ledelseslagene i virkeligheden dbio s Lederforum 13. marts 2013 v/bettina Skårup aksia-institute.dk bettinaskaarup.dk Lyn-baggrund 27 dybdegående interviews i kommuner og regioner

Læs mere

FTF Hovedorganisation

FTF Hovedorganisation FTF er hovedorganisation for 81 faglige organisationer. 450.000 ansatte i den offentlige og private sektor er gennem deres faglige organisationer også medlem af FTF. På den måde er FTF fælles talerør for

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Rekruttering og evaluering af ledere

Rekruttering og evaluering af ledere Rekruttering og evaluering af ledere Ledernes Hovedorganisation August 2005 Rekruttering af ledere Lederne har en nøglerolle på virksomhederne, og er helt afgørende for resultatet og den videre eksistens.

Læs mere

Miljøministeriets HR-strategi

Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriets HR-strategi Miljøministeriet Ministeren Departementet Center for Koncernforvaltning Skov- og Naturstyrelsen Miljøstyrelsen Kort & Matrikelstyrelsen By- og Landskabsstyrelsen Naturklagenævnet

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

God ledelse i Haderslev Kommune

God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune God ledelse i Haderslev Kommune handler om at sikre en attraktiv arbejdsplads. En arbejdsplads, som nu og i fremtiden, giver den enkelte

Læs mere

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde

FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde 07-1389 - 15.05.2008 FTF's svar på arbejdsmarkedskommissionens oplæg - Mere velfærd kræver mere arbejde FTF er enig i at mere velfærd kræver mere arbejde, men accepterer ikke skattestop og ufinansierede

Læs mere

Lederudvikling. Randers Kommune

Lederudvikling. Randers Kommune Lederudvikling 2010 2011 2012 Randers Kommune Pjece om lederudvikling Pjece om lederudvikling Pjecen om lederudvikling i Randers Kommune er udarbejdet af Personale og HR, december 2009. Pjecen er udsendt

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø...

Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 1 Indholdsfortegnelse Akademikernes psykiske arbejdsmiljøanalyse... 4 Det psykiske arbejdsmiljø er en samfundsudfordring... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 6 Sektor... 6 Køn... 7 Alder... 7 Stillingsniveau...

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse

Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Pauser på arbejdet resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af hvordan vi forholder os til pauser på arbejdspladsen.

Læs mere

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag

norddjurs kommunes ledelsesgrundlag norddjurs kommunes ledelsesgrundlag Forord At være leder i Norddjurs er noget særligt! Når vi løfter os som ledere, løfter vi hele organisationen med os og skaber resultater. Derfor er ledelse et område

Læs mere

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov

Bliv en bedre leder uddan dig efter behov Bliv en bedre leder uddan dig efter behov WWW.OFFENTLIGLEDERUDDANNELSE.DK Tag del i DOL og få papir på professionel ledelse! God ledelse i den offentlige sektor er til gavn for både borgere, medarbejdere

Læs mere

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse.

Indledning. Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitik Indledning Vi har i koncernens handlingsplan 2013-15 fokus på at styrke resultatorientering og ledelse. spolitikken skal bidrage til at udfordre og udvikle den daglige ledelse i retning af øget

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI

VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI VÆKST OG INNOVATION - STRATEGI Notatet her beskriver først de prioriterede indsatsområder, vedtaget på landsmødet, der relaterer sig til ansvarsområdet. Her er de områder, hvor der kan være grænseflader

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

FFL 14 besparelser på SVU

FFL 14 besparelser på SVU 13-0186 - BORA - 10.09.2013 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 FFL 14 besparelser på SVU Den varslede beskæring af SVU vil få alvorlige konsekvenser for kompetenceudvikling blandt

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden!

Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! Rekruttering og fastholdelse af medarbejdere nu og i fremtiden! 1. Status på efterspørgslen efter arbejdskraft 2. Metoder til at rekruttere og fastholde medarbejdere 3. Sygefravær og arbejdsmiljø 4. De

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Rekrutteringsstrategi

Rekrutteringsstrategi den Rekrutteringsstrategi Vi ved, at vi kommer til at mangle hænder og hjerner i Næstved Kommune i løbet af få år det illustrerer tal over alderssammensætningen i personalet med al tydelighed. Det er derfor

Læs mere

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN

UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN ISSN: 1902-5866 NYHEDSBREV Bruger- og pårørenderåd oktober 2007 UDVALGTE TEMAER FRA KVALITETSREFORMEN I august 2007 fremlagde Regeringen Kvalitetsreformen, som skal sikre fornyelse og udvikling af kvaliteten

Læs mere

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen

Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen Funktions- og stillingsbeskrivelse af skolelederstillingen på Ørebroskolen I forbindelse med ansættelse af skoleleder ved Ørebroskolen er der udarbejdet et forventningsgrundlag og en funktions- og stillingsbeskrivelse

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

Region Hovedstadens ledelsespolitik

Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstadens ledelsespolitik Juni 2007 Region Hovedstaden Region Hovedstadens ledelsespolitik Region Hovedstaden Nigella Damascena Jomfru i det grønne 1. Udgangspunkt Region Hovedstaden er etableret

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen.

Ton ef hemin. Egen ledelse på Ørebroskolen. Ton ef hemin Egen ledelse på Ørebroskolen. Alt handler om god ledelse egen ledelse på stedet. Når vi har egen ledelse er der fokus på mål og relationer- mangel på ledelse giver diffuse resultater eller

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb

Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb Nr. 16, 9. august 2012 Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Ny måling viser arbejdsmarkedsstatus før og efter ydelsesforløb, side 1 Få viden om, hvem der modtager overførselsindkomst, side

Læs mere

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise

Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Forventninger til salg, økonomi og ledighed - hvordan Business Danmarks medlemmer vurderer salgets udvikling i 2009 i lyset af den aktuelle krise Business Danmark - april 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDKONKLUSIONER...

Læs mere

Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse

Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk 1.10.2003

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder

Kvalitetskonferencen. Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Kvalitetskonferencen Hovedkonklusioner fra de seks debatmøder Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Attraktive arbejdspladser Dødens gab i Århus Kommune i 2015: SOSU-hjælpere: 1093 Sygeplejersker:

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT

Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Charter for flere kvinder i ledelse BASELINERAPPORT Derfor har DJØF tilmeldt sig Charter for flere kvinder i ledelse DJØF har som organisation løbende engageret sig i spørgsmål om ligestilling mellem mænd

Læs mere

KL s personaleøkonomiske beregner

KL s personaleøkonomiske beregner KL s personaleøkonomiske beregner Vejledning: Her kan du beregne konsekvenserne af at ændre ved sygefraværet, personaleomsætningen, afgangsmønstret, demografi samt andelen af deltidsansatte for 11 udvalgte

Læs mere

Frivillighed på de statsanerkendte museer

Frivillighed på de statsanerkendte museer Frivillighed på de statsanerkendte museer Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED... 3 1.1 OM UNDERSØGELSEN... 4 1.2 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 5 2 ANTAL AF FRIVILLIGE PÅ DANSKE MUSEER, OG

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.

Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor. Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk. Fremtidens medarbejdere i den finansielle sektor Forskningschef Marianne Levinsen, Fremforsk, Center for Fremtidsforskning, www.fremforsk.dk Kilde: The Economist, marts 2007 Omdømmeundersøgelse marts 2006

Læs mere

N G EN I KOMMUNERNE PÅ

N G EN I KOMMUNERNE PÅ S TATISTIK FOR M EDARBEJDERSAMMENSÆT NI N G EN I KOMMUNERNE PÅ K ØN, ALDER OG ETNICI TET Den 10. juni 2009 Ref AKA aka@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt ansatte Som det ses i tabel 1, er fordeling af

Læs mere

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker

DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 DSR s Lønstatistik for offentligt ansatte ledende sygeplejersker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 2 1. Hovedresultater... 3 2. Baggrund

Læs mere

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling

Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling MUS Skabelon til MUS i Dansk Røde Kors asylafdeling Det daglige arbejde Siden sidst I skal sammen skabe et fælles billede af medarbejderens arbejdsindsats og opgaveløsning i det forgangne år. Hvordan oplever

Læs mere