Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening."

Transkript

1 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K - Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 1

2 Generelt om lederpejling 2008 Lederpejlingen i 2008 fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet med lederpejlingen i 2008 er dels at tilvejebringe viden om en række områder, der har stor politisk interesse, dels at få en samlet status på områderne, med henblik på at kunne følge udviklingen fremover. Viden om ledernes uddannelsesniveau, hvilken efter- og videreuddannelse der vælges og viden om, hvilke vilkår lederne selv arbejder under, er vigtig viden for de faglige organisationer. I 2008 er der dog i mindre grad tale om ét samlet tema, og i højere grad tale om en afdækning af en række væsentlige forhold for ledere. Ledelse er for alvor er kommet på dagsordenen. Hovedrapporten, som omfatter en samlet analyse af 18 FTF-organisationer, kan læses på FTF har fem gange tidligere gennemført lederpejlinger blandt medlemsorganisationernes ledermedlemmer. Ønsket har været at få sat fokus på ledernes forhold i såvel den offentlige som den private sektor. De deltagende organisationer, der alle er medlem af FTF, har forskellig størrelse, og lederne kan have forskellige vilkår afhængig af, hvilken branche eller hvilket fag de arbejder indenfor. Men ledernes vilkår og behov kan fx også variere i forhold til, hvilket ledelsesniveau de befinder sig på. For FTF og for medlemsorganisationerne anses det for væsentligt at få en viden om medlemmernes vilkår, behov og ønsker, både i forhold til det politiske arbejde og i forhold til at kunne tilbyde varierede og relevante ydelser. De tidligere lederpejlinger har fokuseret på lidt forskellige aspekter omkring ledelse. Temaerne har blandt andet været lederudvikling og ledertræning, forandringsledelse, holdninger til strukturreformen og det attraktive lederjob. I 2005 sidste gang lederpejlingen blev gennemført - var temaet ledernes netværk. De tidligere hovedrapporter kan ligeledes findes på FTF s hjemmeside Delrapporterne, som denne her, kan findes via organisationernes hjemmesider eller via kontakt til organisationen. Denne rapport bygger på det datamateriale, der er samlet ind i Lederpejlingen 2008 i Danmarks Lærerforening. Tallene i denne rapport kan variere minimalt fra tallene i hovedrapporten, da der i hovedrapporten er brugt vægtede tal. Materialet er bearbejdet, analyseret og sammenskrevet af Esther Nørregård-Nielsen, Nørregård-Nielsen & Rosenmeier ApS Rådgivende Sociologer. Rapporten står for forfatterens egen regning og udtrykker ikke nødvendigvis FTF s eller organisationernes synspunkter. Specifikt om denne rapport Denne lederpejling indeholder svarene fra lederne i Danmarks lærerforening. Undersøgelsen er gennemført som internetbaseret spørgeskema, der er blevet Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 2

3 gennemført i januar-februar Den baserer sig på tal fra 530 ledere. Det har desværre ikke været muligt at beregne den endelige svarprocent, da vi ikke præcist kender det antal ledere, undersøgelsen er blevet sendt ud til, da udsendelsesmetoden primært var via nyhedsbrev. Der er dog i undersøgelsen et højt antal respondenter, hvilket giver en rimelig sikkerhed for beregningerne i rapporten. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 3

4 Kort beskrivelse af lederne i undersøgelsen Under denne overskrift beskrives en række karakteristika vedrørende lederne i Danmarks Lærerforening, hvor 59% er mænd, og 41% kvinder. Aldersmæssigt fordeler lederne sig fra år. Langt hovedparten er i alderen år og sammenlagt er ca. 83% i alderen år. 9% af lederne har været ledere i 0-2 år, og 56% i mere end 8 år. Der er meget tæt sammenhæng mellem, hvor gammel man er, og hvor længe man har været leder. 84% af lederne, der er år gamle, har været ledere i over 8 år, mens lidt under 20% af de ledere, der er mellem år har været ansat i lederstilling i 7 år eller mere. I alt 47% af lederne i undersøgelsen angiver, at dette er deres første lederjob. Hovedparten af lederne er skoleinspektører/skoleledere, svarende til omtrent 50%. 36% er viceskoleinspektører/souschefer og knapt 10% er afdelingsledere. Fig 1: Funktionsområde som leder Opgjort på anden vis svarer: 24%, at de er topledere (strategisk niveau) 50% at være på mellemniveau (taktisk niveau) 26%, at de er på nederste niveau (operativt niveau). Der er ingen difference på køn og alder. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 4

5 Figur 2: Antal ansatte lederne er ledere for Som det fremgår af figur 2, er langt de fleste respondenter ledere for ansatte. Det gælder 36% af lederne. Sammenlagt er ca. 57% ledere for ansatte. Omkring 7% er ledere for 101 ansatte eller flere, heraf er kun 1% procent ledere for mere end 250 ansatte. 99% af lederne er ansat på fuld tid. Ud af de ledere, der arbejder fuldtid, arbejder 95% i 38 timer eller mere, svarende til, at langt størstedelen arbejder mere end normeret ifølge egen angivelse. 2% - svarende til 8 ledere - arbejder over 60 timer. Se figur 3. Figur 3: Hvor mange timer arbejder du om ugen i dit primære job (inkl overarbejde, ekstra arbejde og lign? Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 5

6 Jo højere niveau man har angivet at være leder på, jo flere timer angiver man at arbejde. Det er 84% af lederne på topniveau, der angiver at arbejde 40 timer eller mere om ugen, mens omvendt 16% arbejder mindre. For ledere på mellem- og nedre niveau er det hhv. 83% og 73% der arbejder mere end 40 timer. Det gælder altså, at en meget stor del af lederne i Danmarks Lærerforening arbejder mere end fuld tid uanset ledelsesniveau. Et væsentligt aspekt ved arbejdet er, i hvilket omfang man finder arbejdet attraktivt, glæder sig til at komme på arbejde eller lignende mål. Her viser det sig blandt de adspurgte ledere, at: 89% finder samlet set deres lederjob attraktivt 11% finder ikke deres lederjob attraktivt Der er ingen sammenhæng mellem, hvor attraktivt man finder jobbet, og hvor mange timer man bruger på det. Der er heller ingen sammenhæng mellem lederniveau, og hvor attraktivt man finder arbejdet. Se figur 4. Lederne i Danmarks Lærerforening ser, uanset niveau, ud til at finde jobbet attraktivt. Fig 4: Ledelsesniveauets betydning for om jobbet opleves som attraktivt Stort set alle de ledere, der har besvaret undersøgelsen, er ansat i offentlige institutioner, kun 5 ledere er ansat privat, hvilket svarer til lidt under 1%. Ud af de der har svaret, at de er offentligt ansat, er kun 2 personer ansat i regionen og 2 personer ansat i staten, mens 519 personer - 99% - er ansat i kommunen og 2 personer i en eller anden form for selvejende institutioner. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 6

7 Ledelsestid Der er i spørgeskemaet en række spørgsmål, der handler om, hvordan man som leder bruger sin tid. Det ene spørgsmål handler om, hvor mange timer om ugen man bruger på opgaver/ arbejde, der ikke er ledelsesopgaver. Da det, som nævnt ovenfor, er variabelt, hvorvidt man er fuldtidsarbejdende eller ej, og hvor mange timer man - uanset ansættelsesform - bruger om ugen på sin arbejdsplads, skal tiden man ikke bruger på ledelsesopgaver ses i forhold til den samlede arbejdsuge. Grundet den måde der er spurgt på, er det dog ikke muligt at udtale sig sikkert om sammenhængen mellem, hvor meget man arbejder, og hvor meget eller lidt tid man ikke bruger på ledelsesopgaver. Fordelingen af timer, der ikke er brugt på ledelsesopgaver, fremgår af figur 5. Figur 5: Timer der ikke er brugt på ledelsesopgaver Det gælder dog, at lederne på øverste niveau i gennemsnit siger, at de 9 timer om ugen ikke arbejder med ledelsesrelevante opgaver. For mellemledere drejer det sig ligeledes om 9 timer, mens lederne på laveste niveau siger, at det for dem drejer sig om 11 timer. Da lederne på øverste niveau gennemsnitligt arbejder flere timer end lederne på de lavere niveauer (dette er vist ovenfor), vil det altså sige, at lederne på det øverste niveau generelt bruger en mindre andel af deres tid på opgaver, der ikke er ledelsesrelaterede. Eller sagt omvendt lederne på det øverste niveau bruger gennemsnitligt en forholdsmæssig større andel af deres tid på ledelsesopgaver. De opgaver lederen har i organisationen, har stor betydning for, hvordan lederen kan anvende sin tid, og prioritere sine opgaver. Lederens funktion er både at fungere i forhold til personalet, idet langt de fleste ledere formelt vil have en tildelt rolle som personaleleder. Men derudover vil man som leder ofte blive bedt om at agere såvel i forhold til den daglige drift, og i et mere langsigtet strategisk perspektiv. Afhængig af lederfunktionen, vil Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 7

8 de enkelte ledelsesaspekter formelt fylde mere eller mindre, og reelt kan der være tale om stor forskel på det man ønsker, og det der kan lade sig gøre. Lederne er i undersøgelsen blevet spurgt om, hvilke ledelsesopgaver de bruger tid på, og hvad de gerne ville bruge tid på. Spørgsmålet handler om, hvordan man som leder procentmæssig fordeler sin dag, hvor meget tid man bruger på: personaleledelse administrativ ledelse faglig ledelse/sparring og strategisk ledelse samt, hvordan man gerne procentmæssig gerne ville fordele sin dag. Svarene varierer blandt lederne. I denne rapport har vi valgt at sammenstille svarene, så den faktiske brug og den ønskede brug er sat sammen, opgjort i 20% intervaller. Figur 6: Faktisk brugt tid og ønske om tidsforbrug for personaleledelse Tiden der bruges på personaleledelse (se figur 6), er ifølge en del af lederne for lille. Der er således 50% der bruger 21-40% af deres tid på personaleledelse, men 68% der gerne ville bruge så meget, og også 12% der gerne vil bruge mere. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 8

9 Figur 7: Faktisk brugt tid og ønske om tidsforbrug for administrativledelse Det er et gennemgående ønske for tidsforbruget at kunne nedsætte den tid der bruges på administrativ ledelse. Se figur 7. Der er 27% der bruger 41-60% af deres tid på administrativ ledelse og 9% der bruger mere, men kun 7% af lederne ønsker faktisk at bruge så meget tid (41 timer eller mere), og 69% ønsker at bruge mellem 0-20% af deres tid på det administrative arbejde. Der er dermed tale om markante forskelle på, hvordan tiden bruges indenfor dette område, og hvordan man ønsker at tiden skal bruges. Figur 8: Faktisk brugt tid og ønske om tidsforbrug for faglig ledelse/sparring For faglig ledelse og sparrring gælder det, at 67% af lederne bruger 0-20% af deres tid på faglig ledelse og sparring, mens 29% angiver at de bruger 21-40%. Se figur 8. Ønsket fra 59% af lederne er dog at bruge 21-40% af deres tid på faglig ledelse og sparring altså noget mere tid end det er tilfældet nu. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 9

10 Figur 9: Faktisk brugt tid og ønske om tidsforbrug for strategisk ledelse For strategisk ledelse gælder det, at en meget stor del af lederne angiver at bruge mellem 0 og 20% af deres tid på dette, og kun 17%, at de bruger 21-40% af deres tid herpå, men over 50% gerne ville bruge 21-40% af deres tid på denne del af ledelsesopgaven. Se figur 9. Det generelle billede der tegner sig er, at man som leder gerne vil bruge noget mere tid på såvel personaleledelse, som faglig sparring og strategisk ledelse, og tiden skal især tages fra de administrative opgaver. Især er det strategisk ledelse samt faglig ledelse og sparring lederne meget gerne ville prioritere højere. Det er meget sædvanligt, at lederne oplever at bruge en meget stor del, og måske også en uforholdsmæssig stor del af deres tid, på enten daglige driftsopgaver, brandslukning, her og nu problemer og lign. og til gengæld mindre tid på fx personaleledelse, ligesom de oplever at have mindre tid til og mulighed for den mere langsigtede og strategiske lederopgave. Det bør selvfølgelig rejse spørgsmålet om, hvorvidt man som leder bruger sin tid rigtig, og om man som leder har den fornødne mulighed for selv at prioritere sin tid i forhold til sit aktuelle ledelsesniveau. Til dels handler dette om lederens egne prioriteringer, men dertil kommer opgavesammensætning, mulighed for uddelegering og andre konkrete omstændigheder. Der er ikke i undersøgelsen et spørgsmål, der direkte måler tilfredsheden med den måde, man som leder fordeler sin tid, men de forskellige variationer mellem den måde man som leder faktisk bruger sin tid, og den måde man ønsker at bruge sin tid, indikerer, at tidsanvendelsen er noget, man kan arbejde med. På samme måde er der ikke i dette materiale et spørgsmål, der direkte kan give viden om, hvad der virker hæmmende eller fremmende for fordelingen af tiden på de forskellige ledelsesområder. Der er dog et spørgsmål der handler om, hvorvidt man som leder oplever at have tilstrækkeligt med handlemuligheder som leder. Se figur 10. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 10

11 Figur 10: I hvilken grad oplever lederne, at de har tilpas store handlemuligheder (ledelsesrum) til, at de selv kan lede deres organisation/ afdeling Det gælder her at langt størstedelen af lederne i høj grad, og hver femte i meget høj grad oplever at have tilpas store handlemuligheder som leder til selv at lede sin organisation. Det gælder dog omvendt også, at mere end hver tredje kun i nogen grad eller slet ikke oplever dette. Ledelsesopgaver er dog en meget sammensat størrelse, idet denne form for arbejde inkluderer såvel administrative, strategiske, personalemæssige og faglige ledelsesproblemstillinger. Samtidig er der stigende forventninger til lederne i dag, hvor hele ledelsesarbejdet bliver stadig mere professionaliseret. Det lægger større pres på lederne, der både opadtil og nedadtil udsættes for krav og forventninger. Det sætter også større krav til lederens viden,eller formuleret anderledes, vil større usikkerhed i forhold til ledelsesopgaven ofte føre til øget ønske om mere viden. Ser man nærmere på, hvilke ønsker lederne har til viden indenfor ledelsesopgaver, afhænger prioriteringerne lidt af, hvilken baggrundsparameter man ser på. De mest afgørende forskelle kan dog genfindes i forhold til ledelsesniveau. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 11

12 Figur 11: Andel ledere der i høj grad eller meget høj grad har behov for forskellige typer viden om ledelse Her viser der sig ikke at være væsentlige forskelle på øvre og nedre niveau, hvilket fremgår af tabel 11. Dog er der generelle tendenser at spore for lederne uanset ledelsesniveau. Det overvejende flertal føler, de har behov for mere viden om strategisk ledelse. Der er flest ledere på nederste niveau, der føler, de har behov for mere viden om administrativ ledelse og personaleledelse. Der er en vis forskel på svarene fra de to køn, idet mændene (17%) i noget mindre grad end kvinderne (25%) ønsker sig mere viden om strategisk ledelse. Endelig skal det nævnes, at alder også har en betydning. De yngste ledere har et generelt højere ønske end de ældre om at få mere viden, men det gælder i særlig grad vedrørende administrativ ledelse. Kravene til lederen og afhjælpningen heraf handler dog også om, hvilket ansvar og hvilke muligheder den enkelte leder oplever i forhold til arbejdet i hverdagen. Dette aspekt er tidligere blevet belyst vedrørende tidsforbrug, men vi vil her fokusere lidt yderligere på både de krav man oplever i hverdagen, og den støtte man oplever fra ens nærmeste leder. I forhold til kravene handler det om, hvorvidt man oplever at have et veldefineret ansvarsområde, om man synes at de krav der stilles til en er meningsfulde samt, hvorvidt man mener, at man har for meget at lave på arbejdet. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 12

13 Figur 12: Ledernes oplevelse af deres arbejdsmæssige situation Ser man på oplevelsen af at være leder i form af viden om, hvad der er ens ansvarsområde, om man oplever, at kravene til en som leder er meningsfulde, kan man se, at lederne generelt er tilfredse med disse forhold. Dog oplever over to tredjedele, at de ofte eller meget ofte har for meget at lave på arbejdet. Se figur 12. Der er sammenhæng mellem ledelsesniveau og viden om ens ansvarsområde som leder. Ledere på øverste niveau er sjældnere i tvivl om deres arbejdsområde end mellemste og især nederste ledelsesniveau. Ligeledes mener lederne på øverste og mellemste niveau oftere end lederne på nederste, at de oplever kravene til dem som ledere som værende meningsfulde, og at have de nødvendige kompetencer til at udføre arbejdet. Køn spiller ikke en signifikant rolle. Dog gælder det, at de ældre ledere er i højere grad føler, at de har kompetencerne til at udføre arbejdet. Et andet vigtigt aspekt er, hvorvidt man oplever, at ens nærmeste leder støtter op om lederuddannelse, har fokus på den individuelle lederudvikling og fokus på at virke som leder for lederen. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 13

14 Figur 13: Oplevelse af omfang af fagspecifik lederuddannelse samt nærmeste leders rolle i forhold hertil Her viser data fremstillet i figur 13, at 50% af lederne ikke oplever, at deres leder følger op på lederuddannelsesaktiviteterne, og kun omkring 19% oplever det i høj eller meget høj grad. På samme vis oplever mange, at lederen ikke har fokus på den individuelle lederudvikling, og ca 40% oplever heller ikke, at der er tilstrækkelig fokus på ledelse af dem som ledere fra deres egen leders side. Overordnet kan man konstatere, at mange kun i lille grad, eller slet ikke, oplever, at lederen har fokus på eller følger op på aspekterne omkring lederudvikling, der er nævnt ovenfor. Som det fremgår af figur 13 er der 37% der oplever at få tilstrækkeligt med efter/videreuddannelse på fagspecifikke områder i forhold til at kunne håndtere deres ledelsesopgave, mens hver fjerde ikke er tilfredse med graden af fagspecifik efter- og videreuddannelse. Der er ikke signifikant forskel på hverken ledelsesniveaue eller køn i ledernes svarafgivelse. Fastholdelse af lederen De krav, ledere oplever i deres job, kan have netop den rigtige størrelse, eller de kan være for store eller for små. Ikke at opleve, at ens kompetencer bruges godt nok - at der ikke stilles store nok krav - kan virke lige så belastende som at føle, at kravene er for store. Adspurgt om man som leder overvejer at søge nyt lederjob, fordi kravene er for store, angiver 3%, at det gør de i høj grad, mens 12% overvejer det i nogen grad. Omvendt er der nogle der overvejer at flytte væk, fordi kravene er for små. Det gælder i høj grad for 7% og i nogen grad for 28%. Der er altså langt flere, der overvejer at flytte grundet for små krav, end grundet for store krav. Her er der ikke forskel på køn. Det skal også nævnes, at der er ledere der både ønsker at skifte job grundet for mange og for få krav. Man må her Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 14

15 formode, at man kan opleve visse dele af sit arbejde for kravfyldt og andre dele for lidt kravfyldt, uden at dette egentlig strider mod hinanden. Spurgt mere specifikt overvejer 16% at flytte sektor grundet et for stort tidsforbrug på administration, 4% ønsker at prøve kræfter med en ny sektor, mens 9% har andre grunde end de i spørgeskemaet anførte valgmuligheder. Det må anses for et plus, at der er en vis lyst til at prøve at skifte job, så længe der dog ikke er for stor udskiftning blandt lederne. Hvor stor en gennemsivning, der er acceptabel, vil variere fra branche til branche. Men er gennemsivningen for stor grundet negative forhold, som lederen ønsker at flytte sig fra, altså et aktivt fravalg, har gennemsivningen en anderledes negativ karakter, end hvis lederen positivt vælger noget andet til. Det virker som meget, at 15% overvejer at finde nyt arbejde grundet et for stort tidsforbrug på administrationen. Der er ikke forskel på køn her. Lederuddannelse og lederudvikling De følgende spørgsmål handler alle om ledernes angivelse af mulighed og behov for efteruddannelse, og disse tal er fremstillet i tabel 1. Det gælder at 55% af lederne angiver at holde en udviklingssamtale med deres leder/chef. Ledelsesniveauet har betydning for, om der afholdes en udviklingssamtale,og om lederne har en kompetenceudviklingsplan. Jo højere ledelsesniveau, des flere ledere oplever, at der afholdes en udviklingssamtale,og at de har en kompetenceudviklingsplan. Der er ikke forskel på svarene afhængig af køn. Ledelsesniveauet har ingen betydning for, om ens nærmeste leder har samme grunduddannelse som en selv. Der er også en lille tendens til,at lederne på de øvre niveauer i højere grad har en udviklingsplan (det gælder 22%) end lederne på de nedre niveauer, idet kun 10% af dem har en udviklingsplan. Tabel 1: Ledervilkår fordelt på ledelsesniveau Nedre niveau Mellemste niveau Øvre niveau Gennemfører årlig udviklingssamtale Har formel kompetenceudviklingsplan 44% 58% 60% 10% 19% 22% Har resultatkontrakt 7% 9% 10% Har ret til lederuddannelse 19% 30% 30% Har pligt til lederuddannelse 19% 24% 23% Som det fremgår af tabellen ovenfor, er der meget små forskelle at spore på, hvilke rettigheder og pligter lederne på mellemste og øvre niveau oplever at have. Lederne på nederste niveau oplever i noget mindre grad, at de har ret og pligt til lederuddannelse. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 15

16 Retten og pligten til lederuddannelse kan handle om flere typer. I denne undersøgelse spørges der mere konkret ind til: Diplomuddannelse Masteruddannelse HD i organisation og ledelse Intern lederuddannelse Andre lederuddannelser/ lederudviklingsaktiviteter. Vi er gået i dybden med svarene på disse spørgsmål lidt senere i rapporten, men har i denne forbindelse opgjort, hvilke af de nævnte uddannelser, lederne har ret eller pligt til. Figur 14: Hvilke uddannelser har lederne ret til? Figur 14 ovenfor viser, hvilke af de forskellige lederuddannelser de forskellige lederniveauer angiver at have ret til at tage. Det der i særlig grad peges på hos lederne, er ret til diplomuddannelse. Dernæst kommer ret til intern lederuddannelse eller andre lederuddannelser. I forhold til pligten til at tage en uddannelse er der ikke signifikante forskelle i forhold til ledelsesniveau. Adspurgt hvor mange dage de som ledere forventer at bruge på lederudvikling det kommende år, og hvor mange de har brugt det foregående, se tabel 2, angiver lederne på mellemste og øvre niveau at have ret til lederuddannelse i højere grad end lederne på nederste ledelsesniveau, og de har brugt og forventer at bruge lidt flere dage end lederne på nederste niveau. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 16

17 Tabel 2: Dage brugt på lederudvikling i det forgangne år, og forventninger til det kommende Dage brugt på lederudvikling det sidste år (Gennemsnit) Dage der forventes brugt på lederudvikling det kommende år (Gennemsnit) Øvre niveau 12 dage 14 dage Mellemste niveau 10 dage 12 dage Nedre niveau 9 dage 11 dage Mand 9 dage 11 dage Kvinde 13 dage 14 dage Det fremgår også af tabel 2, at mændene i mindre grad end kvinderne regner med at bruge tid på lederudvikling, og også angiver at have brugt mindre tid end kvinderne det forgangne år. I undersøgelsen er der spurgt til, om lederne får vikardækning, hvis de er fraværende pga. en længerevarende lederuddannelse. Kun 2% angiver,at der er fuld vikardækning under uddannelsen, 7% angiver,at der er delvis vikardækning, mens hele 91% siger nej til,at der er vikardækning. Diplom, master og HD uddannelsen Spørgsmålet om lederuddannelserne er blevet yderligere uddybet i en række spørgsmål vedrørende lederuddannelse og lederudviklingsaktiviteter. Hvor der i det foregående afsnit blev spurgt til, hvilken ret og pligt man har til lederuddannelse og lederudvikling, spørges der i dette afsnit mere konkret til, hvilke former for uddannelse man har gennemløbet, og hvordan dette tidsmæssigt og økonomisk er blevet finansieret. Alt i alt gælder det, at 9% af lederne ikke har taget uddannelse på noget niveau,hverken i form af diplomuddannelse, master, HD eller i form af andre uddannelseskurser af længere eller kortere varighed. Kun 15% af de adspurgte havde en lederuddannelse før de blev ledere. Der er ikke signifikant forskel på hverken køn eller ledelsesniveau i svarene. Adspurgt om forskellige typer lederudviklingskurser er det i særlig grad diplomuddannelsen i ledelse, som lederne enten har taget eller er i gang med. Dette fremgår af figur 15 nedenfor. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 17

18 Figur 15: Hvilke uddannelser har lederne taget eller er i gang med? Det er derfor denne type lederudviklingskursus, som vi vil gå i dybden med i den videre analyse. 92% af de adspurgte har fået betalt diplomuddannelsen af deres arbejdsplads, mens 3% har delt udgiften med deres arbejdsplads,og 5% har finansieret uddannelsen selv. 32% har brugt mere end 15 timer om ugen af deres fritid på at tage uddannelsen. 57% har brugt 5-15 timer om ugen af deres fritid, 10% har brugt under 5 timer, mens 1% ikke har brugt noget af deres fritid. Lederne får således betalt uddannelsen gennemgående, men bruger en stor del af deres fritid på uddannelsen. Der er ikke forskel på ledelsesniveau i svarene vedrørende diplomuddannelsen. Flere kvinder end ænd har angivet at have taget eller at være i gang med denne, og flere kvinder end mænd har oplevet, at diplomuddannelsen har bidraget positivt til deres virke som leder, ligesom lidt flere kvinder end mænd mener, at diplomuddannelsen har ændret deres måde at agere på som leder. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 18

19 Figur 16: Diplomuddannelsens betydning for virket som leder Det gennemgående svar er, at diplomuddannelsen har haft stor betydning for både adfærden som leder, det at virke som leder, og at uddannelsen har forholdt sig til de konkrete udfordringer man står med i hverdagen som leder. Se figur 16. Størst usikkerhed er der omkring uddannelsens betydning for lederadfærden. Fremfor HD og master angiver lederne i stedet at have taget andre former for længerevarende lederuddannelser. Se figur 17. Figur 17: Andel ledere, der har taget andre former for lederuddannelse end diplom, master eller HD For lederuddannelser af ti eller flere dages varighed gælder det, at de i særlig grad har haft betydning for virket som leder, samt at de har relateret sig til konkrete udfordringer i Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 19

20 hverdagen. Det er dog kun omkring hver anden der oplever, at denne form for kurser har haft betydning for lederadfærden, hvilket fremgår af figur 18. Figur 18: Lederuddannelsens betydning for virket som leder På den måde er tilfredsheden med diplomuddannelsen altså en smule større og udbyttet vurderes som værende lidt højere, end for lederuddanelserne af mere end 10 dages varighed. Anvendelsen af fritid på uddannelsen, har også været mindre end det er tilfældet for diplomuddannelsen. 17% har brugt mere end 15 timer pr. uge, 29% har brugt 5-15 timer, 25% har brugt mindre end 5 timer når man havde et fag, mens 30% ikke har brugt fritid på lederuddannelsen med mere end 10 kursusdage (intern/ekstern). Endelig har en stor del af lederne (ca. 75%) deltaget på andre former for lederudviklingskurser. Her gælder det, at 44% har taget kurser på to dage eller mindre 21% har taget kurser på 3-4 dages varighed 29% har taget kurser af fem dage eller mere. Sidstenævnte gælder i lidt højere grad ledere på nedre niveau end ledere på øvre niveau. Dertil kommer, at mange af lederne har taget specifikke kurser med fokus på håndtering af det psykiske arbejdsmiljø. 31% af alle lederne har taget kurser af 2 dages varighed eller mindre indenfor dette emne 14% har taget kurser af 3-4 dage 5% har taget kurser af 5 dages varighed eller mere. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 20

21 Figur 19: Andre former for lederuddannelser/ lederuddannelsesaktiviteter Andre former for lederuddannelse dækker også over forhold såsom ledernetværk osv. Se figur 19. Det lederne i særlig grad deltager i er ledernetværk. Det gælder, at 38% af lederne ikke deltager i et netværk hverken internt eller eksternt. 44% deltager i en eller anden form for netværk, og 18% deltager både i et eksternt og et internt netværk. Der er færre på nederste ledelsesniveau, der ikke deltager i et netværk. Dog er der ikke signifikant forskel på ledelsesniveau. Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 21

22 Krav til lederuddannelsen Lederne er blevet spurgt, hvor vigtige de mener forskellige forhold er for deres lederuddannelse. I alt 18 forhold har det været muligt at sætte kryds ved, og lederne har for hvert emne skulle afgøre, hvor vigtige de mener det er. Se figur 20. Figur 20: I hvor høj grad mener lederne at de anførte kompetenceområder skal indgå i deres lederuddannelse Der viser sig her en tydelig tendens til at mene, at effektiviseringsprocesser og økonomistyring er mindre vigtige, mens psykisk arbejdsmiljø og teamledelse omvendt anses for meget vigtigt. Prioriteringen af forholdene peger i meget høj grad på, at netop det at være leder for et personale betyder meget for lederne. Det er personaleudvikling, personaleledelse, der er det vigtige, fremfor dokumentation, redskaber og effektiviseringsprocesser. Det kan selvfølgelig være tilfældet, at de ting man ikke Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 22

23 prioriterer, er de ting man allerede synes man kan. Tendensen i valgene hænger dog meget godt sammen med det øgede fokus der er på det, man kunne kalde de blødere ledelseselementer, som fylder tiltagende meget i ledernes arbejde. Lederevaluering Lederevalueringer indføres stadig flere steder som en fast rutine. Der er derfor i spørgeskemaet spurgt til ledernes egne erfaringer og ønsker i forhold hertil. Overordnet gælder at 71% gerne ser, at der gennemføres systematiske lederevalueringer 29% ønsker det ikke. Der er ikke forskel i svarene afhængig af køn, alder eller ledelsesniveau. Der er flere af de ældre ledere, der har oplevet at blive lederevalueret, men denne forskel er ikke signifikant. Samlet har 37% af lederne erfaringer med lederevalueringer. Indstillingen til lederevalueringen hænger tæt sammen med ens tidligere erfaringer. Af de ledere i materialet, der har tidligere erfaringer med lederevalueringer, er 92% af dem, der har prøvet at blive lederevalueret, også positivt indstillet overfor fremtidige lederevalueringer, mens det gælder for 9% af dem, der ikke har prøvet det. De 197 ledere (svarende til 37%) der tidligere har prøvet at blive lederevalueret, er blevet stillet en lang række spørgsmål om deres erfaringer. Det viser sig her, at langt størstedelen ser positivt på lederevalueringen, der er gennemført med dem tidligere, og at der er en overvejende tendens til ikke at se det som et kontrolredskab eller have haft negative erfaringer. Se figur 21. Figur 21: Ledernes erfaring med lederevaluering Lederpejling 2008 Danmarks Lærerforening 23

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor

Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Undersøgelse af driftschefer/inspektørers ledelsesrolle og arbejdsbetingelser i den almene sektor Indhold 1. Formålet med undersøgelsen 2. Undersøgelsesmetoden 3. Konklusion på undersøgelsen 4. Resultater

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende

På baggrund af ovenstående har det været interessant at evaluere uddannelsens succes på følgende Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Resumé... 3 1. Indledning... 7 1.1 Baggrund... 7 1.2 Design og metode... 8 1.3 Metodiske betragtninger vedrørende udbytte og effekt... 10 2. Aktivitet på uddannelsen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO

Et overblik. Læring på jobbet. KL og KTO Et overblik Læring på jobbet KL og KTO 1 Et overblik Læring på jobbet KL og KTO, september 2002 2 Læring på jobbet et overblik 1. udgave, 1. oplag, september 2002 Bogen er udarbejdet for KL og KTO af:

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg

Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø. til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg Evaluering af informationsmøder om Arbejdsmiljø i byggeri og anlæg fra projektering til udførelse. Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg UDARBEJDET AF: FLEMMING PEDERSEN OG STUDENTERMEDHJÆLPERE JENNY

Læs mere

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse

Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Læger og sygeplejerskers forståelse af patientinddragelse En spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte på hospitaler I samarbejde med Lægeforeningen og

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Praktik i læreruddannelse 13

Praktik i læreruddannelse 13 Praktik i læreruddannelse 13 - evaluering og anbefalinger Lærerstuderendes Landskreds www.llnet.dk www.facebook.com/laererstuderende Indholdsfortegnelse Kapitel 1 indledning... 3 Baggrund... 3 Struktur...

Læs mere

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse

Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske grunduddannelse 1 2 Winnie Grønsved Behov for efteruddannelse af pædagogmedhjælpere der har gennemført den pædagogiske

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning

Tid til at lytte og rådgive. Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Tid til at lytte og rådgive - Brugernes oplevelser af Gigtforeningens rådgivning Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række

Først og fremmest leder. Fokus på de kommunale ledere i forreste række Først og fremmest leder Fokus på de kommunale ledere i forreste række 1 Indhold Introduktion....side 4 Fakta om førstelinjeledere....side 8 Seks temaer til refleksion og dialog: 1. Hvordan oplever du rollen

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013

Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012. Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø i folkekirken 2012 Udarbejdet for Ministeriet for Ligestilling og Kirke, juni 2013 Forfatter: sbr Sidst gemt: 11-06-2013 13:17:00 Sidst udskrevet: 11-06-2013 13:17:00

Læs mere

Evaluering af mere frit skolevalg

Evaluering af mere frit skolevalg Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg Rapport April 2007 Undervisningsministeriet Evaluering af mere frit skolevalg April 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere