Fire temaer om profession og livscyklus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fire temaer om profession og livscyklus"

Transkript

1 Lederpejling 3 Anne-Mette Hjalager Fire temaer om profession og livscyklus Professionskultur kontra ledelseskultur? Fagligheden længe leve? Seniorledere i højeste gear De faglige organisationer i orkanens øje Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 8000 Aarhus C Telefon

2 Professionskultur kontra ledelseskultur? FTF s medlemsorganisationer omfatter blandt andet Dansk Sygeplejeråd, Danmarks Lærerforening, Finansforbundet og BUPL. De og de øvrige organisationer defineres meget kraftigt af de fag og arbejdsområder, som de repræsenterer. Der skal en trænet sygeplejerske til at varetage plejefunktionerne på hospitalerne, og man ser ikke gerne andet end seminarieuddannede bag katederet. Den stærke professionskultur understøttes af målrettede uddannelsessystemer og aftaler på arbejdsmarkedet. Professionskulturen har gennem årene vist sig at have mange fordele. Den er langt hen ad vejen en garant for kvalitet i udøvelsen af fag og funktioner, hvor det ofte handler om liv og velfærd. Den tætte identitetsfølelse og de mange faglige bånd og netværk er med til at sikre en hurtig formidling og ibrugtagning af ny viden. Men trods stor udvist seriøsitet kan man i et dynamisk samfund spørge sig selv, om en insisteren på den traditionelle professionskultur er tilstrækkelig til at sikre en kvalitet og udvikling af produkter og ydelser. Især hvis der forekommer udviklingsmæssige spring, fx teknologisk eller i forhold til udfordringerne i det globale rum, så er professionskulturerne måske for afsondrede fra inspiration udefra. Fordi rekrutteringen sker fra egne rækker, kan man frygte, at de professionelle unddrager sig konstruktive provokationer fra nye kanter. Måske er frygten helt ubegrundet. Det vil kræve omfattende holdningsundersøgelser i alle lag og led at komme til fuld klarhed over dynamikkerne i professionskulturen. Lederpejling giver dog tendensvurderinger af, om der er skred i kulturen fra den faglige profession over imod ledelsesprofessionen. Vi ser på sammenhængene mellem ledernes alder på den ene side, og deres holdninger til lederuddannelse og håndtering af forandring på den anden. Hermed tester vi, om der er en lederadfærd på vej, som supplerer professionskulturen med nye aspekter. Der er noget som tyder på, at de yngre ledere bringer en anden tilgang med sig. I forhold til deres ældre kolleger er de mere opmærksomme på behovet for at få sat fokus på rammebetingelser for udøvelsen af deres ledelsesfunktioner. De yngre gik nemlig i højere grad end deres ældre kolleger efter rene ledelsesfag i deres lederuddannelse, hvor de ældre var mindre tilbøjelige til at slippe det faglige element og tilknytningen til professionen. 2

3 Hvad var hovedindholdet i din lederuddannelse, fordelt på alder, % Kombination af generel og faglig ledelse Ledelse ift fag/profession Generel ledelse, herunder personaleledelse Dette billede støttes af, at de yngre ledere i højere grad interesserer sig for de formelle og generelle lederuddannelser på diplom- og master-niveau end deres ældre kolleger. Af de, som har en lederuddannelse, markerer 22% af under 40-årige, at de har taget en formel uddannelse. Blandt ledere i 40 erne har 20% en formel uddannelse. Herefter er der en aftagende tendens, hvor 15% i 50 erne og 14% i 60-erne har formelle lederuddannelser. Man kan ikke se bort fra, at udbuddet af lederuddannelser er steget i de senere år, og at dette er en medvirkende forklaring. Mange af de yngre ledere har ikke nået at få en lederuddannelse endnu. Men motivationen er der, og det ikke mindst i forhold til de typer af ambitiøse uddannelser, som ligger ud over den snævert faglige ledelseskompetence. Figuren viser, at de ældste ledere synes at præges lidt af en løbet-er-kørt-holdning, når det gælder efteruddannelse. Deres erfaringer hjælper dem måske, men i betragtning af forandringshastigheden i samfundet kan den tilbagelænede holdning til livslang opgradering måske være en smule bekymrende. 3

4 Behov for mere lederuddannelse til at varetage nuværende stilling, % Ikke behov Formelle uddannelser Kurser over 8 uger Kurser under 8 uger Vi har set på, om bevægelsen over mod en professionel ledelseskultur manifesterer sig mere i nogle af organisationerne i FTF frem for andre. Ledermedlemmer af Dansk Sygeplejeråd og Socialrådgiverforeningen har i deres forberedelse til lederjobbet været særligt opmærksomme på behovet for at styrke de generelle lederkompetencer. BUPLs og de forskellige lærerforeningers medlemmer sætter mere fokus på den faglige ledelse. For alle organisationer gælder det dog, at de yngste ledermedlemmer synes at prioritere udviklingen af den generelle ledelsesviden højere end de ældre ledermedlemmer. Den forskellige fokus er i nogen grad en effekt af, hvor respondenterne befinder sig i deres livscyklus på arbejdsmarkedet. De yngre ledere har brug for at ruste sig på andre fronter end de ældre. Men i det omfang, at de fastholder deres interesse for de generelle ledelseskompetencer og det tyder deres markeringer af fremtidige behov på så vil de langsomt, men sikkert bære en ny professionaliseringskultur med sig, hvor ledelse respekteres som en vigtig og ligeværdig sidekompetence, som faget ikke kan være foruden. 4

5 Fagligheden længe leve? De yngre ledere er ambitiøse og ved, at ledelseskundskaber er væsentlige. Men i de fag og brancher, som FTF-lederne dækker, er der øjensynlig en arbejdsdeling i lederopgaverne, således at de yngre ledere i højere grad har overherredømmet over de faglige funktioner i dagligheden. De bruger mere tid på det, og det matcher også deres kompetencer. Med alderen bevæger man sig over i flere strategiske og administrative funktioner. Som figuren viser, synes kompetencerne at udvikles gennem en learning-bydoing. Faglig ledelse: 1. prioritet til vigtighed og tidsforbrug. I høj grad i besiddelse af kompetencer, % Vigtighed Tidsforbrug Kompetencer Strategisk ledelse: 1. prioritet til vigtighed og tidsforbrug. I høj grad i besiddelse af kompetencer, % Vigtighed Tidsforbrug Kompetencer 5

6 Professionskulturen er stærk, og de ældre ledere holder faktisk fanen og moralen højere end de yngre, selv om de beskæftiger med andre ting i det daglige. Det er den faglige side, som FTF s ledermedlemmer i særlig grad finder sig rustet til at varetage, også de, som faktisk har bevæget sig lidt væk fra den praktiske udøvelse. Figurerne viser, at de unge ledere finder den faglige ledelse vigtig. De bruger tid på den. Og de føler sig kompetente til at løse opgaverne. Derimod fokuserer de ældre ledere ofte også i højere grad højere placeret mere på den strategiske ledelsesopgave. De yngre ledere står i kulissen og venter på at komme til på højere eller mere udfordrende poster. I mellemtiden ruster de sig til at beklæde nye jobs. Vi kan konstatere, at der stort set ingen forskelle er i de yngre og ældre lederes opfattelse af, hvad der på det generelle plan er vigtige lederkompetencer i fremtiden. Personligt har de heller ikke markant forskellige uddannelsesbehov. Det må tolkes som et udtryk for, at fagene er tilstrækkeligt stærke til uden slinger i geledderne at skabe en fælles forståelse af, hvor verden bevæger sig henad. Der er en doxa, som den franske sociolog Bourdieu kalder det: en tavs faglig selvforståelse og verdensbillede, som det ikke er så nemt at rokke ved. På to punkter skiller generationerne af ledere sig dog ud fra hinanden. De ældre iagttager med mere angst og bæven deres egen mangelfulde IT-viden. Til gengæld er de yngre optaget af at få rustet sig bedre i forhold til den rent faglige ledelsesprofil. Det er formentlig en konsekvens af de opgaver, som de står midt i. Vi har set på, i hvilke organisationer professionsidentiteten i særlig grad slår igennem, også på lederniveau. Tabellen viser, at den faglige ledelse står specielt stærkt inden for pædagogområdet sammenlignet med andre ledelsesmæssige sub-discipliner og emner som for eksempel værdibaseret ledelse, samarbejde, økonomisk styring, forandringsledelse osv. Behov for faglige kompetencer og kvalifikationer, udvalgte organisationer, % Generelt behov for faglige, Personligt behov for supplerende lederrelaterede kompetencelige uddannelse i fag- lederrelaterede kompetencer BUPL Danske Bioanalytikere Frie Grundskolers Lærerforening Økonomaforeningen Danmarks Lærerforening Dansk Sygeplejeråd Finansforbundet 26 Danske Socialrådgivere Danske Fysioterapeuter Ergoterapeutforeningen

7 At lederne generelt synes, at der er brug for flere ledelseskompetencer, er ikke ensbetydende med, at de selv finder at have et konkret behov. Tabellen demonstrerer med stor tydelighed tendensen til at mene, at andre har mere brug for opkvalificering end en selv. Den mekanisme og trægheden i konkret efterspørgsel kan være et vigtigt budskab til udbydere af lederuddannelser om ikke at slå for store brød op. 7

8 Seniorledere i højeste gear Man kan godt droppe alle tanker om skånejobs, sidespor og retræteposter for ældre ledere. Der er intet som tyder på, at de skulle være specielt stivnakkede, når det gælder erkendelse af, at forandringer konstant er påkrævet. Den personlige parathed til at gå ind i forandringer er der heller ikke noget i vejen med, når de selv skal vurdere det. I hvor høj grad er du leder af forandringer i hverdagen, fordelt på alder, % Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I hvor høj grad er du rustet til at være leder af forandringer, fordelt på alder, % Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad Hvis man har en forventning om, at lederne i 50 erne og 60 erne er mere forsigtige end de yngre, må man også tro om igen. De er i lige så høj grad som de yngre ledere mestre for at gennemføre store ændringer på én gang. 8

9 Hvis der skal peges på en forskel i attituderne mellem ældre og yngre ledere, så synes de yngste at være en tand mere accepterende over for uklare mål og visioner. Perfektionismen er måske lagt lidt på hylden til fordel for en erkendelse af, at man som leder navigerer i kaos, og målene flytter sig hele tiden. Men det gør ikke ambitionsniveauerne mindre i de yngre kadrer. Hvordan ændrer ledelsesopgaven sig, når forandringer er gennemført? Det er interessant at notere, at de ældre ledere er gode til at fastholde deres opmærksomhed mod den strategiske ledelsesopgave. Og det er ikke udelukkende, fordi de modne ledere i højere grad befinder sig på de øverste ledelsesniveauer. Bruger du mere, samme eller mindre tid på strategisk ledelse, fordelt på alder, % Mere tid Samme tid Mindre tid De ældre ledere synes at have en stor pligtopfyldenhed med i bagagen. I hvert fald generer det dem mere end de yngre ledere, hvis økonomien i forandringsprocesserne er usikker. Besvær med at få udført driftsopgaverne samtidig med, at der gennemføres forandringer, fylder også mere for de ældre end for de yngre ledere. Der er en lille tendens til, at jo ældre man bliver, desto nemmere har man ved at takle modstand mod forandringer blandt medarbejderne. De modne har også et bedre blik for medarbejdernes behov for tryghed i ansættelsen under forandringer. Yngre ledere håndterer måske forandringer på en lidt anden måde end de ældre kolleger. Men intet i Lederpejling tyder på, at de ældres tilgang til opgaven på nogen måde er kontraproduktiv. I mangfoldighedens navn taler det for at holde fast i og videreudvikle lederkompetencer hen over hele lederkarrieren og ikke slække på de i den sidste ende af karrieren. Der er ingen grund til at opmuntre de ældre ledere til at glæde sig til livet i pensionisternes rækker. 9

10 De faglige organisationer i orkanens øje De faglige organisationer har i høj grad de ældre lederes accept og anerkendelse. De yngre er langt mere skeptiske, når det gælder vurderingen af, om fagforeningen kan og vil engagere sig positivt i forandringsledelse. Min faglige organisation bør involvere sig i forandringer på mit område, fordelt på alder, % Helt enig Delvist enig Delvist uening Helt uenig Uanset alder er lederne dog enige om, at de faglige organisationer i øjeblikket ikke er særligt aktive i forandringsledelse. To tredjedel af dem synes ikke, at der sker en involvering af betydning, og mange respondenter har kommentarer til organisationernes bundethed til traditioner og vaner. De ældre lederes positive grundholdning i forhold til det faglige arbejde slår også igennem overfor tillidsrepræsentanterne. Samarbejdsviljen er markant mere udbredt end blandt de yngre, og det er almindeligt, at tillidsrepræsentanten inviteres ind i forandringsarbejdet som en ligeværdig partner. De ældre ledere synes også i højere grad end de yngre kolleger at benytte tillidsinstitutionen til at bygge en solid bro til medarbejderne. Alle aldersgrupper blandt ledere kommer de faglige repræsentanter i møde med information, men de yngre finder åbenbart i højere grad, at dette er tilstrækkeligt.

11 TR/TM er en vigtig samarbejdspartner for mig som leder, fordelt på alder, % Altid Ofte Sjældent Aldrig Samarbejdsudvalgene har på nøjagtig samme måde de ældre lederes større bevågenhed. De synes at være mere rummelige, idet de finder, at samarbejdsudvalgene kan bidrage til processerne, og at de er med til at smidiggøre en virkeliggørelse af forandringer. Måske kommer de yngre ledere på andre tanker efterhånden, og fagforeningen kan roligt afvente tidens komme. Men skrækvisionen er, at den forbeholdne holdning er permanent, og at kommende generationer af ledere glider væk fra de faglige organisationers rækkevidde. Både yngre og ældre ledere ser dog gerne, at de faglige organisationer går aktivt ind i udviklingen af lederkompetencer. Dette kan være en platform for at fortsætte dialogen med ledermedlemmer i alle alderskategorier. De yngre lederes skepsis over for de faglige organisationers rolle er ikke lige udbredt i alle FTF s medlemsorganisationer. Et lavt forventningsniveau i forhold til involvering i forandringsledelse finder vi fx hos Ergo- og Fysioterapeuterne. Heroverfor står lærernes og sygeplejerskernes organisationer, hvor de yngre ledere bakker tydeligere op. Når det gælder vurderingen af, om organisationen bidrager med inspiration til forandringer, er de yngre ledere fra BUPL og Danmarks Lærerforening særligt kritiske, mens Finansforbundets yngre ledermedlemmer givet deres organisation ros for indsatsen. Uanset disse positive og fremadrettede nuancer er der formentlig brug for en klarere profil og muligvis en modernisering, hvis de faglige organisationers greb i de yngre ledere skal fastholdes. 11

Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse

Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse Analyse om Lederpejling 2 til Danske Fysioterapeuter Forandringsledelse Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk 1.10.2003

Læs mere

Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse

Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse Analyse om Lederpejling 2 til Ergoterapeutforeningen Forandringsledelse Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk 1.10.2003

Læs mere

Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005. Offentliggøres d. 19. oktober 2005. Lederpejling 5. Lederne og deres netværk

Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005. Offentliggøres d. 19. oktober 2005. Lederpejling 5. Lederne og deres netværk Anne-Mette Hjalager og Henrik Holt Larsen 11.10.2005 Offentliggøres d. 19. oktober 2005 Lederpejling 5 Lederne og deres netværk Indhold 1. Indledning og sammenfatning 2. Ude godt hjemme bedst 3. Det kunne

Læs mere

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter

LederPejling 5. Lederne og deres netværk. Analyse for Danske Fysioterapeuter LederPejling 5 Lederne og deres netværk Analyse for Danske Fysioterapeuter Anne-Mette Hjalager Advance/1 Forskerparken Gustav Wiedsvej 10 8000 Aarhus C 86 20 20 00 anne-mette.hjalager@advance1.dk www.advance1.dk

Læs mere

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007

Rammer og vilkår for god ledelse. Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 Rammer og vilkår for god ledelse Rapport fra en lederpanelundersøgelse FTF 2007 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hvem er de offentlige ledere? 4 Ledelse og arbejdsmiljø 8 Hvem tager initiativ til innovation?

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Ergoterapeutforeningen. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Ergoterapeutforeningen Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Finansforbundet. Marts 2008 Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Finansforbundet Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk - www.ftf.dk

Læs mere

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling

LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling LederPejling Ledernes holdninger til job, uddannelse og udvikling Analyse for Danske Fysioterapeuter Marts 2003 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6

Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, Kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Marts 2008 ISBN-nummer: 978-87-7356-112-6 Rapporten kan downloades på www.ftf.dk/lederpejling FTF-Hovedorganisation

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang

European Employee Index 2014. Danmark 2014-15. årgang European Employee Index 2014 Danmark 2014-15. årgang Indhold 04 06 08 10 Årets resultater Ledelseskvalitet mangler fokus Dansk præstationskulturs styrker og svagheder Verden rundt 2014 12 14 16 18 Spot

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Lederpejling 7 ERGO-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 ERGO-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 ERGO-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Ergoterapeutforeningens lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse

Offentlig ledelse i fællesskab. Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Offentlig ledelse i fællesskab Principper for LO-forbundenes fælles arbejde for god offentlig ledelse Indhold En verden til forskel........................... 3 God ledelse gavner alle.........................

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg

Værktøjskasse om forandringsprocesser. Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Værktøjskasse om forandringsprocesser Hvordan man som leder navigerer under en omstillingsproces Politi, Forsvar og Kriminalforsorg Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser har sammen

Læs mere

Dansk ledelse anno 2008

Dansk ledelse anno 2008 Dansk ledelse anno 2008 Det Danske Ledelsesbarometer Statusrapport Det Danske Ledelsesbarometer Dansk ledelse anno 2008 Statusrapport Handelshøjskolen, Århus Universitet Ledernes Hovedorganisation Rapporten

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank

Det uforløste potentiale. - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport. Mandagmorgen. NyhedernesTænketank NyhedernesTænketank Det uforløste potentiale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse. Hovedrapport Det uforløste potientale - 10 udfordringer til dansk personaleledelse Udgivet af Mandag Morgen Copyright

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse

fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse fremtiden starter her... Gode råd om... Forandrings- ledelse INDHOLD Hvad er forandring? 3 Hvad er forandringsparathed? 3 Forandringsprocessens 8 trin 5 Trin 1: Skab følelsen af forandringens nødvendighed

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010

Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Lederpejling 7 DKFYS-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Juli 2010 Denne undersøgelse handler om lederne i Danske Fysioterapeuters lederuddannelser, deres erfaringer

Læs mere

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat

AMU rengøring. - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat AMU rengøring - Hvordan kommer der flere deltagere på AMU rengøringsuddannelser? Udarbejdet for Serviceerhvervenes UddannelsesSekretariat Anne Mette Rasmussen Kubix Mette Semey Marts 2009 Kubix ApS Nørre

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere