SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND"

Transkript

1 PIBEGADE SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 7. SEPTEMBER 50-års studenter jubilar er 1960 F o r r e s te r æ k k e f r a v e n s tre : L a v e N ø rg a a rd, L a rs S tu b b e T eg lb jse rg, K a r e n B o n n esen, A lb e r t M a th ie se n, E in a r Irg e n s H a n se n. M id te r s te r æ k k e f r a v e n s tre : M o g ens G rü n e r, F r its O h rt, K n u d V o ld u m,, M a th ia s W a s sa rd, G a b rie l L in d, T ag e M ø ller. B a g e s te r æ k k e f r a v e n s tre : H a n s E g ed e G la h n, A g n e r M ø ller, E d v. K in d t. S v e n d S ø re n se n.

2 Vask med PRE en to tre Hovedkontor: VESTER V O L D G A D E 107. K Ø B E N H A V N V. Telefon Central ^oløejnens Gndelssoineslajteli Telefon Sorø *717 MERKUR A/s HERMODSGADE 14 Æ g ir kalleocj llteencjios

3 SOD2\NT ElBP\DErr S E P T E M B E R A A R G A N G N U M M E R 7 E T P E R S P E K T I V Af Anton F. Bruun Tiden er e t forunderligt begreb; h e r sam ledes flokken af 40-års studenter ju b ila re r foran trappen til Museet, der hvor nogle af os endda for 47 år siden for første gang så Zoffpetters, overlæ rer Zoffmanns karakteristiske skikkelse; jeg havde i hvert fald en følelse af, at han såmænd godt pludselig kunne vise sig lyslevende for os, og jeg kunne ligefrem genkalde hans stem m e og tonefald, når han stod og mønstrede»sine labander«før timen. De 40 år kunne lige så vel have væ ret 40 tim er, dage eller uger. Og denne følelse blev ikke m indre stærk ved at passere oldsagerne i skabene indenfor døren til venstre og videre ind i naturhistorieklassen, hvor vi bænkedes i de koncentriske halvcirkler med Zoffpetters stol i centrum. Vi havde egentlig håbet at kunne starte i Lovsangssalen, m en praktiske grunde gjorde det um uligt; d et havde v æ ret en m ere passende baggrund fo r A rth u r A rnholtz s åndfulde forelæsning om Ingem anns digtning; men tid og sted skiftede for os; vi gled m ere end 100 år tilbage. D erefter skulle jeg indtage stolen i centrum og give en tim e i naturhistorie, og det var unægteligt noget fra en anden verden, selvom jeg synes, at den har givet mig en lige så stor berigelse af m it sind. N aturligvis har m an ikke m anuskript med til en sådan time, så det følgende dækker kun så nogenlunde, hvad jeg fo rtalte for at sam menligne noget af det, vi dengang lærte, med det, vi nu m ener a t vide, og som eleverne fo r håbentlig nys er blevet eksam ineret i. Lige før afgangen fra Hellerup havde jeg plukket et par grene i min have; jeg viste den første frem, men skønt det var det sikreste forsommertegn i vor skoletid, når de to store træ baljer med de højstam m ede Yucca blev flyttet ud fra overvintringshuset til søsiden af Hovedbygningen, var der ingen der ville byde på den med et navn; det havde jeg faktisk ventet, men derimod slet ikke, at Henrik Rechendorff straks genkendte den næste, California Redwood, jordens højeste træ og en af dens længstlevende skabninger. Den tæ ller ikke sit livs dage i m enneskealdre, her må vi op på e t p ar tusinde år; m en den overgås dog af R æ vehalefyrren, også fra C alifornien, hvis æ ldste 51

4 individ er over 4200 år. Men selv dette tal er dog af en vis håndgribelig størrelsesorden; derim od skal d er m åske en hel del specialviden til for at fyldes med endnu større undren ved synet af det østasiatiske tem peltræ, Gingho, hvoraf jeg også havde en gren med. H er lever individet vel kun nogle få hundrede år, men arten er den eneste overlevende plante fra den tid, da end ikke nåletræ erne var frem kommet; den står et sted m ellem bregner og n åletræ er, den e r et af de skønneste forbindelsesled i planternes udviklingskæde; hvis vi ikke havde den, ville en udviklingsforsker have forestillet sig noget i den retning ved arbejdet med forsteninger af den fra årm illioner gamle aflejringer; m en n u h a r vi vished. Dermed kom m er vi ind på udviklingslæren, som den så ud i vor skoletid, og som den ser ud i dag. D et er fra den dengang n yligt ansatte adjunkt, nu lektor M. Juul-M ortensens mund, jeg første gang hørte navnet Darwin og the struggle for life, survival of the fittest og the missing link. Det var vist ganske kækt, selv helt nøgternt, at referere Darwins ideer til m ellemskolebørn; senere, i gymnasiet, fik vi m ere hos K risten Sim onsen, den frem ragende p æ dagog; m ed hans undervisning i geologi og biologi ram lede, i hvert fald for mig, skabelsesm yten fra Genesis. Hverken dengang eller på noget senere tidspunkt mindes jeg, at det kom som e t pludseligt brud i m in opfattelse af omverdenen; det at den ikke er som den een gang e r skabt, altså statisk, m en h ar en fo r tid, helt forskellig fra vor nutid, og at denne er under ændring ind i en frem tid, som heller ikke er den samm e. D et er vel, fordi udviklingslæren dengang var et m ønster med meget store huller, der blandt andet lå i et udtryk som missing link; her har vi nu fået, også i m enneskets forhistorie, så mange connecting links, at jeg m å føle mig overbevist om, at m ønstret er rigtigt. Det er ikke alene, fordi jeg har stået med den tunge hjerneskal af Pithecantropus erectus i hånden; jeg holder iøvrigt med de zoologer, der kalder ham Homo erectus, for selvom hans hjernerum fang kun var ca cm3, så var han dog et menneske, bl. a. efter definitionen man, the tool-maker, som en engelsk kollega så k o rt h a r givet den. Men Homo erectus uddøde for ca år siden, andre arter fulgte efter, og for ca år siden træ der vor egen art, Homo sapiens, ind i billedet. Og så er det man tvinges til at tænke på, om der om andre år står et intelligensvæsen m ed en hjerneskal af vor tids m enneske i sin hånd; hvis den skabning, som må nedstam m e fra os, har fået lagt andre 500 cm3 til vort hjem erum fang på cm3, hvilke tanker vil den da kunne forme? Lad mig endnu næ vne et par brikker, som jeg har set passe ind i m ønstret. Jeg har v æ ret med i nogle forsøg m ed horm onet Insulin; vi undersøgte dets virkning på fisk og anvendte Insulin udvundet af svin, altså det samme som bruges til sukkersyge m ennesker. Det fortæ ller mig på en ny måde, at fisk, svin og m ennesker, eller generelt sagt alle hvirveldyr i nutiden, løber sammen i fælles forfæ dre, der levede for en mill. å r siden; da blev h v irv e l dyrenes sukkerstofskifte udform et og har stået sin prøve lige siden. Og så stod jeg en dag m ed Neopilina i h å n den; dette forunderlige bløddyr, som en anden engelsk kollega har vurderet til alene at væ re hele G alathea-ekspeditionen værd. D ette er form odentlig også dette århundredes største zoologiske opdagelse. Vi havde fisket den på 3600 m eters dybde i S tillehavet; men først efter at to kolleger havde studeret dyret i et par år, turde de hævde, og alle kyndige h ar givet dem ret, at her h ar vi i kød og blod en skabning, man troede uddød for ca. 350 m ill. år siden. Men yderligere e r den ligesom Gingho en det skønneste forbindelsesled, h e r m ellem muslinger, snegle og blæ ksprutter blandt bløddyrene, med prim itive træ k der fører ned til deres fælles forfæ dre blandt lavtstående hvirvelløse. Og endelig kører m an en dag op på M ount Palom ar i Californien og ser på det store te le skop, hvormed m an fornylig har fotograferet to m ælkeveje, der ligger seks m illiarder lysår ude i rum m et. Det lys, der påvirkede den fotografiske plade, m å altså have startet ca. en m illiard år før den tid, hvor man i øjeblikket mener, at vor klode begyndte at tage form. Hvordan mon de to m ælkeveje ser ud i dag? Og hvordan ser vort verdensbillede ud om andre fyrre år? Ovenstående er, som indledningsvis næ vnet, ikke nogen o rd re t gengivelse af, hvad jeg fo r talte m ine kam m erater, m en tråden i det var det samme, e t forsøg på a t give blot en a n tydning af det verdensbillede, der nu tegner sig for mig, men dog på det grundlag, jeg fik på vor gamle skole for m ere end fyrre år siden. 52

5 Frokostreferater juni, juli, september Soranerfrokosten den 2. juni 1960 For alle dem, der ikke kunne komme denne gang, og for de enkelte, der så ofte har væ ret lige ved at komme, bringes her en liste over deltagerne, efter deres placering ved bordet, idet et ønske om bevarelse af anonym itet fra J-L (1919) respekteres: J. Brøndsted (09), N. V. Boeg (00), P. Kabell (92), H. Elving (90), J. L. W arrer (07), E. K indt (10), R. E. B rincker (09), Sv. E. Glahn (09), N. H. Rasmussen (06), C. H erforth (37), Fl. Lerche (37), N. V. M øller (35), J. M adelung (34), H. Faber-Rod (34), Sv. Clausen, (25), V. Thorlacius- Ussing (09), Bj. Bjørnestad (30), P. Amby (38), A. Herreborg (42), N. M. Saxtorph (40),»den unævnelige«(19), N. Stage Rasmussen (58), H. Skardham m ar (59), J. Dam (27), C. C. Hoffgaard (17), E. M ichaelsen' (21), A. Feilberg (00), Måske en idé for frem tiden altid at bringe deltagernavnene, så h a r man dem da i Soranerbladet, for det er ikke enhver forundt at kigge i»gæstebogen«, som Sv. Clausen ru g er skinsygt over og kun lejlighedsvis m edtager til Soranerfrokosten. En lille tu r til Soranerfrokosten i København er jo ingenting for en mand som P. Kabell ( år), der lige har væ ret i Spanien bl. a. for at se Barcelona ved dag og ved nat, og som holder form en ved daglige rideture i Næsbyholm skove - men knapt havde denne tan ke og den bem æ rkelsesvæ rdige årgang fået tid til at bundfælde sig, før H. Elving m ed afgangsåret 1890 besatte pladsen som forsamlingens nestor. K ontrapunktet var H. Skardham m ar fra 1959, og med ovenstående repræ sentative udsnit, der spændte over 70 årgange mon ikke det er en rekord? kan det ikke undre, a t selv sjældne deltagere knyttede trådene til tiden i Sorø, dette betydningsfulde og væ rdifulde fæ l les element i vort liv. Lysene på bordet i vort sind var just blevet tændt, da Johs. Brøndsted, som nu har affundet sig med, at vi mødes på en torsdag, indledte sin gerning som form and ved at udbringe det traditionelle»leve«for Sorø Akademi. I tilslutning h e rtil fik vi af Sv. Clausen h i storien om indholdet af en lille æske, som vor afgåede, men dog tilstedevæ rende form and, N. V. Boeg, havde afleveret. Den indeholdt»formandsknappen«, en soranerknap af jern og guld, at bære af form anden ved soranske begivenheder som ydre tegn på hans værdighed. K nappen overraktes og kom på plads under applaus gid den må bringe sin bæ rer lykke i hans form andstid! Et sm ukt eksempel på, at sam hørigheden i Sorø også kan give sig væ rdifulde udslag i livet, frem hævede Brøndsted i sin omtale af sam arbejdet m ellem Thorlacius-Ussing (Ny C arlsberg Fondet) og ham selv (N ationalm u seet), et åbenbart frugtbringende samarbejde, hvor det, den ene have at give, blev grebet med begge hæ n d er af den anden m ed en sik k erhed, der muligvis er opøvet under udøvelse af det æ dle cricketspil. Sv. E. Glahn berettede om sangerkrigen m ellem Jæ h n ig en s soranske kor og den om fangsrige broder Viggo s drenge fra Roskilde, og m inderne dukkede nu op i hastigt tempo vi blev alle drenge igen, Academia Sorana s ånd og bånd bølgede om kring os og imellem os lige til»klokken ringede«og fortalte os, at vort»frikvarter i Sorø«v ar slut for denne gang. Utroligt, at disse tim er går så hurtigt, m en trøsterigt, der kun er en m ånedstid til næste møde. H-h. P. S. Sv. Clausen bemyndiges herved til at udpege næste mand til det æ refulde hverv som referent samtidig anmodes han om at huske gæstebogen! D. s. P. S. P. S. og så bad vor arkivar, Saxtorph, om at blive næ vnt til erindring om det soranske aktiv, hvis eksistens mange m åske ikke har hørt om. D. s. Soranerfrokosten den 7. juli 1960 Med frygt og bæven griber jeg pennen hvordan kom me op på siden af de sidste m å neders fortrinlige frokostreferenter, der, tv u n get af om stændighederne, har lagt fine journalistiske ev n er for dagen. Nå, ud på de favne vand, i håb om, at vandgangen ikke bliver for kraftig! Dagen var sommerlig, juliregnen holdt en pause (selvfølgelig kun til m an skulle ud i terræ net efter frokostens afslutning), feriestemning, agurketid. Kl. 12 skim tede m an i lokalet en lille, tro fast, m ålbevidst skare; da man bænkede sig, var tallet (uheldssvangert) 13, der heldigvis steg til 17, om fattende årgangene 02 til 57. Pladsen tillader ikke denne gang at nævne navnene; lysthavende henvises til Clausens gæsteprotokol. 53

6 Skuende ud over det m ed soranerfarverne og skønne blom ster prydede bord udbragte næ stform and Clausen et k raftig t leve for skolen. U nder udfoldelse af alskens gamle m inder og mer eller m indre sandfærdige heltehistorier indtoges e fte r den indledende silderet en delikat bøf Stroganoff. Dalgas Langballe hilste på Clausen og om talte fredningen af Banevejen, Perch bød em eritus Schjæ rff velkommen som frem tidig referen t, fald t så ud af sin» tankegang«med forespørgsel om en eventuel Sorøtur, men landede kort efter elegant ved sit udgangspunkt med et leve for redaktøren og rid deren P. Sch. Dagens»klo«(gamle dr. M ackeprangs udtryk) var Niels Veng Petersen (r. 33), shippingmand, på ferie fra det fjern e B rasilien: S oranerfrokosten var hans første mål, når han genså D anm ark, og S oraner-b ladet v ar m ånedens begivenhed ude. Gam le soranere havde han tru f fet, og han arbejdede på a t skabe en soranerafdeling i St. Paolo. Den nye hovedstad Brasilia var oprettet for at få folk ind i landet; om ti år vil den få betydning, anlæggelsesomkostninger har frem kaldt en vældig inflation, så der ikke var penge nok til at gøre noget for landets 35 % analfabeter; raceproblem er kendtes ikke, alle farver er anerkendt, og forholdet til USA er broderligt. Disse for os nye og nyttige oplysninger afgav Niels Veng P etersen dels friv illigt, dels anim eret ved C arsten M ikkelsens intense spørgen. Sluttelig m eddelte Clausen, at en Sorøtur ville finde sted, n år de nye alum - natsbygninger var færdige, og han takkede S oraner-b rasilianeren m eget. Glade og fo r nøjede gik m an hver til sit efter det hyggelige kam m eratlige samvær. P. Sch. Soranerfrokosten den 1. september 1960 Da flere af bestyrelsens gamle»kanoner«havde m eldt forfald, afviklede en af vore nye»kanoner«, d irek tø r C. C. H offgaard på fo r trinlig vis frokosten. Et kvarter i tolv var B rincker og undertegnede de eneste T ordenskjolds soldater, men kort før tolv vrim lede sultne soranere ind, nogle kom vrim lende efter frokostens begyndelse, så flere småborde m åtte sættes til, og vi endte med det ansélige tal 33, der glade og veloplagte samledes om det med efterårets flora og de soranske farv er sm ykkede bord. Alle navne kan ikke nævnes, m en også denne gang havde et tiltalende tal unge indfundet sig. H offgaard lod skolen leve, m an præ senterede sig med angivelse af årgang og gik m ed god ap p etit løs p å sildemaden, okseb ry ste t og osten. En ru m tid hengik m ed ty g ning og samtale; for a t ophidse forsam lingen til retoriske ydelser tog Hoffgaard ordet: M an påtæ n k er en fæ lles soranerfrokost ved crick etkam pen i Sorø den 11. septem ber, og Perch anm odedes om a t træ ffe de fornødne fo ra n sta ltninger. Det var ra rt at se det store bord og de mange unge, der forhåbentlig vil komme fremover. De nye bygninger vil præsentere sig pæ nt udefra, når pladsen kommer i orden. Sygehuset bør rives ned eller bygges om. Eller vaskes i Persil, brølede Perch med rå hentydning til Hoffgaards erhverv. Der var lagt op til en diskussion om de nye bygninger, m en da de v entede arkitekter glim rede ved deres fravæ relse, indskræ nkedes»diskussionen«til en ræ kke spredte indlæg, m ere præ gede af subjektive følelser end af sagkyndige argum enter. K indt gav for så vidt H offgaard ret i, at det hele kunne præsentere sig ordentligt nem lig n år bygningerne blev dæ kket så m eget som m uligt. Saxtorph m ente, a t husene ikke ville falde sammen m ed om givelserne, og det indre v a r kummerligt, at ligne med de ringeste af vore kaserner. V. Thorlacius- Ussing meddelte, at ombygning af sygehuset påtæ nktes, C arsten M ikkelsen fandt, a t løsningen af problem et, som det forelå, var den m indst sårende og stødende. Dette bifaldt Perch, der venligst påtog sig at modtage indm eldelser til frokosten i Sorø, da han var vant til Sorøture med forskellige»sprittere«d am kier meddelte, at cricketklubben Soranerne var nået op i 1. division, istem te en klagesang over klubbens økonomi, rejser til kam pe over hele landet krævede mange penge, hvorfor han istem te en ny klagesang, hvis indhold var: Meld je r som aktive eller passive m edlem m er af klubben; 3000 kr. skal der til! Hoffgaard bebudede, at man til næste frokost påtæ nkte at få Steincke med. E fter en appel fra Hoffgaard om agitation af nye m edlem m er til Sor. Sam f. spredtes d e lta gerne, alle enige om a t have deltaget i en sæ r deles fornøjelig sam m enkom st. K om igen den 6. oktober! P. Sch. P. S. M inister K. K. Steincke har givet tilsagn om a t give møde torsdag den 6. oktober. 54

7 Den 35. gammelsoranerkamp Søndag den D en i r e k to r B o h n s tid in d fø rte fo d b o ld fro k o st kl. 10 (for a t g ø re de g a m le e n d n u m e re m a v e tu n g e? ) v a r i å r og v il i f r e m tid e n v æ re s trø g e t p å g ru n d af, a t d e n k o lid e re d e m e d tje n e rn e s fa g fo re n in g s m e n in g om a r b e jd s tid e r. S lig t e r dog til a t b æ re. Vi m ø d tes a lts å k l. 12 v e d sk o le n s m id d a g sb o rd, n o g le e fte r et in d le d e n d e h e a t p å F r. V II. R e k to r b ø d v e lk o m m e n, og B a n g ta k k e d e, k a ffe n og c ig a re rn e b le v n y d t i G rø n n e Sal, og m a n h y g g e d e sig m ed h in a n d e n m e d a lm in d e lig s lu d re n, in d til k lo k en n æ r m e d e sig to. M eget ty d e d e p å, a t d e t sk u lle ly k k e s d e g a m le a t få h æ v n f o r sid ste å r s fo rsm æ d e lig e 1 11 n e d e r lag. D e r v a r s k e t e n fo ry n g e ls e a f h o ld e t, id e t V isti h a v d e o v e rla d t p la d s e n til v o r re s e rv e g e n n e m 2 år, K je ld N y e g a a rd (s 45), og P o u l P. f r a R ib e h a v d e ø n sk e t en p a u s e, h v ilk e t g a v O s c a r B jø rk b o m c h a n cen fo r a t k o m m e p å h o ld e t, so m d e r n æ s t s tille d e op så lu n d e: M o rg ils H a n s W ille B jø rk b o m S u n d (anf.) N y e g a a rd W e rn e r E. G. Ib J ø rg e n W ille T ja v s K ello D esu d en h a v d e sk o le n s s u p e rh o ld f r a s id ste å r (de v a n d t k o s ts k o le tu rn e rin g e n ) v æ r e t u d e fo r e n k r a f tig å re la d n in g v ia s tu d e n te re k s a m e n og sid st, m en ik k e m in d st g a v d e t v å d e v e jr fo rd e l til te k n ik og ta k tik fre m fo r k o n d itio n. D et b lev e n s æ rd e le s v e ls p ille t k a m p, e n v irk e lig n y d e lse a t fø lg e. B egge h o ld v iste fin e k o m b in a tio n e r og g o d t sa m m e n sp il, m e n d e tte v a r m e s t k o n s ta n t h o s de g am le. N a v n lig i 1. h a lv le g h a v d e v i d e t m e s te a f sp ille t k o n c e n tr e r e t p å d re n g e n e s b a n e h a lv d e l. Ib N ø rg a a rd in d le d te sc o rin g e n, e f te r a t fle re fo rsø g v a r g jo rt a f fo rsk e llig e. S e n e re k n e b d e t fo r Ib a t få k a n o n e n in d s tille t, d a h a n k o m u n d e r p s y k is k p re s f r a fam ilien, c r ic k e tb r o r S id n e y m. fl. h y led e, h v e rg a n g h a n fik b o ld en. V i h a v d e fle re gode fo rsø g e f te r d e jlig e opløb k u n a f b ru d t a f e n k e lte g e n n e m b ru d f r a d re n g en e s sid e, n e rv e p irre n d e, m e n o fte s t g o d t s to p p e t af v o rt f o r s v a r. E f te r ca. e n h a lv tim e s sp il s p id se d e T ja v s n o k så n y d e lig t e n b o ld ind, m e n u m id d e l b a r t e fte r r e d u c e re d e d re n g e n e v ia M o rg ils m av e. H v o r p å K ello fo r a t v æ r e s ik k e r p å fø rin g e n p rik k e d e b o ld en i sk o le n s n e t, så h a lv le g e n s lu tte d e 3 1. I 2. h a lv le g s å d e t u d til, a t v i sk u lle f o r ts æ tte p re sse t, m en p lu d s e lig h a v d e sk o le h o ld e t b o ld e n, og i lø b et a f et p a r m in u tte r u d lig n e d e de. D e t k u n n e selv fø lg elig ik k e to le re re s, og d a T ja v s fik e n læ k k e r b o ld se rv e re t f r a E. G., tø v e d e h a n ik k e m e d a t u d p la c e re m å lm a n d e n. 4 3 e f te r k u n 10 m in u tte r s spil, og såled es e n d te d e t. S p ille t b ø lg ed e fre m og tilb a g e, m e n m ål b lev d e r ik k e f le re af. V ed e fte rm id d a g s k a ffe n p le je r d re n g e n e a t få o v e r r a k t en fo d b o ld, le v e r e t a f H a n s W. og b e ta lt a f S o r a n s k S a m fu n d. D e n n e v a r i å r f o rv a n d le t til k o n ta n te r e fte r s k o le n s ø n sk e. B a n g ta k k e d e fo r d e n v e l sp ille d e k a m p, u d tr y k te g læ d e o v er, a t d e n sid st o v e r ra k te fo d b o ld h a v d e m e d v ir k e t t il su cces, og o v e r ra k te a d ju n k t P ile g a a rd, so m t r æ n e r d re n g e n e og iø v rig t v a r d a g e n s d o m m e r, 125 k r. so m h jæ lp til r e js e r i d e n n u u d v id e d e tu r n e r in g. P ile g a a rd ta k k e d e og fo rta lte, a t m a n i f o rv e je n ik k e h a v d e a n d e t e n d e t tip s tils k u d p å 166,67 k r. a t h jæ lp e d re n g e n e m ed, så S o ra n s k S a m fu n d s g a v e v a r n æ s te n e n fo rd o b lin g og d e rfo r s æ rd e le s v e lk o m m e n. H e n s W ille, d e r h a r s p o rts m a g a s in i S la g else, v a r i ju le g a v e h u m ø r. H a n s F id u s p o k a l h a v d e fo r sk o le å r e t f å e t in d g r a v e r e t n a v n e t N iels A rn e C h ris te n s e n (d a g en s m å lm a n d ), m e n d e t v a r d a s y n d m e n te H a n s, a t N ie ls A rn e ik k e sk u lle h a v e e t m in d e, h a n k u n n e b e h o ld e ; d e r fo r f ik h a n o v e r ra k t e n m in d r e p o k a l til e je n d o m. E n d v id e re h a v d e H a n s f u n d e t e t u so lg t c ric k e tb a t, so m h a n o v e r ra k te r e k to r til sk o le n s b ru g. D e t b liv e r s jo v t a t se, o m c r ic k e t h o ld e t n u k o m m e r m e d e n fo d b o ld! R e k to r Ø s te r - g a a r d ta k k e d e fo r d e n n e g a v e t il k o n k u rre n c e s p o rte n, so m h a n h å b e d e f o r ts a t k u n n e triv e s p å S o rø A k a d e m i. O g så S a m fu n d e t fik e n ta k fo r d e ts stø tte. J. D. L a w a e tz (dim. 32) g æ s te k la k e re d e sa m m e n m e d T o rb e n M a d se n b egge d e h e r r e r d e lto g i d e n f ø rs te g a m m e ls o ra n e rk a m p i D e ru d o v e r v a r æ ld ste m a n d f r a 1935 (Jø rg e n W ille) og y n g ste f r a 1949 (K ello N ielsen ), m e n in d e n B jø rk b o m v a r fu n d e t, h a v d e f le re f r a å rg f å e t tilb u d e t, så sp re d n in g e n i a ld e r k u n n e sa g te n s v æ r e b le v e t s tø rre. E r d u f r a e n a f å rg a n g e n e , og k u n n e d u tæ n k e dig a t k o m m e p å v o r re s e rv e lis te, så s k r iv til E rik B ang, J e r n b a n e v e j 3, F, K gs. L y n g b y e lle r rin g D e r k a n u v e n te t k o m m e e n c h a n c e se lv o m d e r i å r v a r 5 m a n d p å lis te n, v is te d e t sig, a t d e t ik k e v a r n ok. E f te r a t h a v e b e s e t d e n y e a lu m n a t, h v o r r i m å tte b e u n d re d e fin e fo rh o ld, n u tid e n s s o ra n e re le v e r u n d e r, s k ilte s tro p p e rn e. D e m e s t u d h o ld e n d e to g til» P a rn a s«fo r a t d y ste 3. h a lv le g. O g så s e r v i fre m til f o r t s æ tte ls e a f s e jr s r æ k k e n d e n æ s te å r! se m. P. S. V a r d e t ik k e e n id é fo r v e lh a v e n d e g a m m e l s o ra n e re a t s k a b e e t fo n d, d e r k u n n e y d e tils k u d til d re n g e n e s re js e r, n å r d e t g æ ld e r k a m p e in d e n fo r a lle sp o rtsg re n e? D e tte til v e lv illig o v e rv e je lse. K æ re soraner-broder! Brev til dig! Tag telefonen og ring til en eller anden af din årgang eller»i næ rheden«af din å r gang som ikke er m edlem af Soransk Sam fund. Måske kan du overtale ham til at melde sig ind. Du bidrager da til at støtte Soraner- Bladet som dertil træ nger! Og skaffer du bare eet nyt medlem, får du den gamle Soranersangbog, der er sam let af ingen ringere end Sophus Schandorph en bog af virkelig værdi for enhver soraner. Med venlig hilsen Frater Soranus. 55

8 SORANER-CRICKET SEPTEM BER 1960 Døren åben til 1ste division... M id t i o ly m p ia d e tu m m e le n og d e r fo r r e t u b e m æ r k e t i p re sse n s s p o r ts s p a lte r s ik re d e» S o ra n e rn e «sig i s lu tn in g e n a f a u g u s t r e tte n til f r a n æ s te s æ so n a t sp ille i c r ic k e ttu r n e r in g e n s 1ste d iv isio n, og d e rm e d r e tte n til a t d y ste m e d la n d e ts s tæ rk e s te h o ld i J y lla n d og p å Ø e rn e o m d e t e f te r tr a g te d e tr o fæ, d e r h e d d e r D a n m a rk s m e s te rs k a b e t. D e t to g a lts å 7 å r a t n å så la n g t v e l n o k lid t læ n g e re tid e n d d e fle s te re g n e d e m ed, d a v i la g d e u d so m s e lv s tæ n d ig k lu b. D en, d e r h a r le v e t m e d i k lu b b e n, e r im id le rtid h v e r k e n o v e r ra s k e t e lle r s y n d e rlig k e d af, a t d e tte fo re lø b ig e m å l f ø r s t n å s n u. F o r d e t f ø r s te h a r v i jo o p d a g e t, a t d e r r e n t f a k tis k e r a n d r e e n d s o ra n e re, d e r k a n sp ille c ric k e t, og fo r d e t a n d e t h a r v i a f u d v ik lin g e n læ r t, a t e n n y s ta r te t k lu b n ø d v e n d ig v is b e h ø v e r n o g le å r a t g ro til i, fø re n d d e n ta g e r fo rm og f å r tils tr æ k k e lig liv s k r a f t og s la g k r a f t til a t k la r e sig. A lt d e tte m e re e lle r m in d re u b e ste m m e lig e s e r n u u d til a t v æ r e i o rd e n, og h v a d s p ille s ta n d a rd e n a n g å r, sy n e s k lu b b e n o m sid e r r u s te t til a t fo rla d e de n æ s tb e d s te fo r a t ta g e k o m p e n op m o d de b e d ste. M en d e t s to re sp ø rg s m å l e r, o m v i k a n tilv e je b rin g e d e t fo rn ø d n e g ru n d la g fo r a t d e lta g e i 1ste d iv isio n, e lle r o m v i b liv e r n ø d sa g e t til a t sig e til D a n sk C ric k e tfo rb u n d, a t v i m å re fu s e r e tilb u d e t, fo rd i v i ik k e h a r rå d. 1ste d iv is io n s k lu b b e rn e e r jo s p r e d t o v e r h e le l a n d e t m e d e n f o r os i ø k o n o m isk h e n se e n d e u h e ld ig k o n c e n tra tio n i N o rd - og M id tjy lla n d, og se lv m e d e t m e g e t sp a rs o m m e lig t og n ø g te r n t b u d g e t sk a l d e r h v e r t å r s k a ffe s e n m e r in d tæ g t p å ca k r., fo r a t k lu b b e n k a n k la r e d e fo rø g e d e re js e u d g ifte r. H v o r d isse m a n g e p e n g e sk a l k o m m e fra, e r d e t s v æ r t a t se i ø je b lik k e t. D e h ø jtæ r e d e m e d le m m e r a f b e s ty re ls e n g å r d a o g så r u n d t m e d d y b e og tæ n k so m m e r y n k e r i p a n d e n og e r lig e v e d a t g lem m e g læ d e n o v e r s e jre n i b e k y m rin g fo r d e t, d e n f ø re r m e d sig. L a d os p å n u v æ r e n d e tid s p u n k t v æ r e o p tim is te r og h å b e, a t n o g e t v il v ise sig, så a lt v e n d e r sig til d e t b e d ste. Enere og seksere... S ta r te n p å sæ s o n e n s tu rn e r in g s k a m p v a r ik k e d e n b e d ste, id e t v i s a tte 4 p o in ts til m o d S v a n h o lm og 8 p. til m o d r æ k k e n s fu k s N æ s tv e d. D e sid ste 5 t u r n e r in g s k a m p e b le v im id le rtid a lle v u n d e t m ed m a k s i m u m s p o in ts og fø lg e n d e o v e rb e v ise n d e se jre : S o rø c r ic k e tk lu b b le v s lå e t m e d 1 h a lv le g og 36 p., N y k ø b in g F. m ed 10 s tå e n d e g æ rd e r, R in g s te d m ed 104 p., F re m m e d 1 h a lv le g og 58 p. og K ø g e m ed k æ m p e s e j r e n 1 h a lv le g og 157 p. C e n tu rie s: I e n tr æ n in g s k a m p m od S lag else fik J o h n K jæ r J ø rg e n se n 109 n o t o u t, m od N æ s tv e d fik F r a n k P ea rso n (e n g læ n d e r, m e n n a tu r a lis e r e t» so ra n er«) 100 n o t out, m o d S o rø fik a n f ø re r e n S. O. P e te r s e n lig e le d e s 100 n o t o u t sa m m e s c o re som Jø rg en A r n s b je r g o p n å e d e i tu r n e r in g s k a m p e n m od F rem. L a n d s k a m p e n D a n m a rk X I H o lla n d X I s p ille d e s p å G e n to fte sta d io n m e d» S o ra n e rn e «som a rra n g ø r e r. H e rfo r h ø ste d e v i m e g e n la u r b æ r sp ecielt og m e d r e tte H e n rik B l e m m e r, d e r so m fo rm a n d fo r k lu b b e n v e d d e n n e so m a lle a n d r e le jlig h e d e r h a v d e la g t m e g e n e n e rg i og d y g tig h e d fo r d a g e n. S æ so n e n s s tø r s te c ric k e to p le v e ls e i D a n m a rk b le v d e t f o rs tæ rk e d e s o ra n e rh o ld s k a m p p å G e n to fte S t a d io n m o d» A u s tra lia n O ld C o llegian s«, d e t f ø rs te a u s tr a ls k e c ric k e th o ld, d e r n o g e n sin d e h a r sp ille t i D a n m a r k. D e v iste c ric k e t a f v ir k e lig k lasse og b le v så o v e rra s k e d e o v e r v o r in d s a ts i b å d e fø rste, a n d e n og tr e d ie h a lv le g, a t d e lo v ed e s n a r e s t a t se n d e n o g le la n d s m æ n d h e ro p e v e n tu e lt d e t a u s tra ls k e t e s t h o ld, d e r s p ille r i E n g la n d i Førsteholdet efter kampen i Køge B a g e s t fra v e n s tre : J o h n K jæ r J ø r g e n s e n, J ø rg e n H a n se n, F r it s P e rc h N ie ls e n, S. O. P e te rse n (a n fø re r), F r a n k D a m k ie r, J ø r g e n A r n s b j e r g. F o r r e s t fra v e n s tre : J e n s K o f o e d, S i d n e y N ø r g a a r d, F r a n k P e a r s o n, H a n s Rasm ussen, K ai E. Jørgensen. 56

9 t DØDSFALD t Ingeniør Svend Rerup Olsen * 31. j a n u a r 1897 t ja n u a r S v end R e r u p O lse n v a r fø d t i P ræ s tø so m sø n a f d a v æ re n d e l æ r e r J. J. C. O lsen, d e r v a r e n n id k æ r og a n s e t o v e r læ r e r v e d S o rø B o rg e rsk o le. E fte r a t h a v e b e sø g t S o rø A k a d e m is S k o le (udg. af I. g. m.) k o m h a n i m a s k in læ re h o s H. C. L u n g e & S ø n i S o rø b le v h a n te k n is k in g e n iø r f r a O dense, u d v a n d r e d e 1923 til A m e rik a, b le v d e r fr a a f sit firm a s e n d t til M o sk v a, h v o r h a n o p h o ld t sig, til k rig e n b e g y n d te. D e r e f te r v a r h a n n o g le å r i S ta n d a rd E le k tric A / S i K ø b e n h a v n. P. S ch. Fhv. trafikkontrollør Harald V. Federspiel * 14. s e p te m b e r 1880 t 18. m a j E fte r fle re å r s sv a g e lig h e d d ø d e fh v. tr a f ik k o n tro llø r H a ra ld V a ld e m a r F e d e rs p ie l d e n 18. m a j. S y g d o m m en to g s t æ r k t p å h a m, d e r v is t o g så v a r e t r e t en so m t m e n n e s k e. D e n g a m le skole, h v o r h a n v a r e le v i å re n e (udg. a f V.s), og a lt s o ra n s k o m fatted e h a n m e d s to r k æ rlig h e d og in te re s se, og så læ n g e h a n s h e lb r e d tillo d d e t, så s h a n i S o r. S am f., a lm in d elig a f h o ld t fo r sin v e n lig h e d, og h v o r h a n b e fa n d t sig vel. P. S c h. Pastor emer. Harald Kent * 12. ju n i 1871 t 20. m aj U den f o r u d g å e n d e sy g d o m d ø d e fh v. p a s to r H a ra ld K e n t d en 20. m a j. H ø jt o p i å r e n e b e v a re d e h a n tro d s e t sv a g t h je r te h e lb re d e t, og k o r t fø r sin d ø d d e lto g h a n i K in g o s K ir k e n s ju b ilæ u m. H a n s liv f o rm e d e sig b ro g e t og b e g iv e n h e d s rig t. T id lig t m is te d e h a n sin fa d e r, b le v o p ta g e t i V ilh. B ecks h je m i Ø rs le v og f ik v e d v e n n e rs h jæ lp f r i p lad s p å S o rø b le v h a n s tu d e n t, to g te o lo g isk e m b e d se k sa m e n 1896 og b le v sa m m e å r fø rste g a n g e t å r r e d a k tø r a f d e t lig e s ta r te d e» K riste lig t D agblad «. S in p ræ s te g e rn in g b e g y n d te h a n 1897 v e d H e llig å n d s k irk e n, m en h a n s u ro lig e s in d f ø r te h a m til A m e rik a (o m k rin g 1900); h e r v irk e d e h a n so m p r æ s t, læ r e r og re d a k tø r i N e b r a s k a ; e f te r e t in te rm e z z o so m r e d a k - d ro g h a n p å n y til U S A, d e n n e g a n g i U ta h. H a n v a r en af d e d a n s k e re, d e r o rd n e d e H e rm a n B a n g s b isæ tte lse og h je m s e n d e ls e til D a n m a rk 1912 (se H a r a ld K e n t» M in d e r o m k r. H e rm a n B a n g s D ød«, S o r.- B l., 41. årg., s. 1 og 11) a tte r v e d» K riste lig t D a g b lad «; d e r e f te r p r æ s te v ir k s o m h e d h e rh je m m e : 1914 v e d K in g o sk irk e n, i F re d e rik s h a v n. S it o tiu m tilb ra g te h a n i H e lle ru p. P a sto r K e n t v a r e n b e ty d e lig b e g av e lse, s e lv s tæ n d ig i sin e m e n in g e r, fu ld a f lu n e. H a n lu k k e d e sig ik k e u d e f r a liv e t, m e d å b e n t s in d og a k tiv in d s tillin g lev ede h a n s in tilv æ re ls e.» N å r G u d g iv e r v in d, s k a l v i sæ tte s e jl til«, sa g d e h a n v a r h a n so m 60 å r s s tu d e n te r ju b ila r tils te d e v ed Sor. S a m f.s ru s fe s t, h e r h o ld t h a n k u n s tø tte t til h o v e d p u n k te r e n s to r ta le om, h v a d S o rø b e tø d fo r h a m ; je g fik h a m til a t u d fo rm e ta le n, som k a n læ se s i S o r.-b l. 35. å rg., s. 91. M ed tilta le n d e se lv iro n i g a v h a n ta le n» K u n n o g le g lim t «u n d e r title n»e n ju b ila r ta le r fo r læ n g e«. D e tte b le v in d le d n in g e n til, a t je g læ r te d e n n e v id tfa v n e n d e p e rso n lig h e d n æ r m e r e a t k e n d e, og je g s k y ld e r h a m ta k h e r fo r og fo r h a n s to v æ r d if u ld e b id ra g til S o r.-b l. P. S ch. Amtskontorchef Grant W. Schaeffer * 25. m a j 1895 t 26. m a j D a g en e f te r sin 65 å r s fø d se lsd a g d ø d e G r a n t W ilh e lm S c h a e ffe r a f e n h je rte la m m e ls e. H a n v a r fø d t i D e n v e r i U S A, m e n v o k se d e o p p å B o rn h o lm, v a r p å S o rø , s. 13, a n s a tte s e f te r ju r id is k e m b e d s e k sa m e n (1922) i K ø b e n h a v n s M a g is tra t og fik f r a 1924 sit v irk e i N y k ø b in g F. v e d s tifta m te t, h v o r h a n 1943 u d n æ v n te s til k o n to rc h e f. F o ru d e n d e n n e p o st b e s tre d h a n a d sk illig e a n d re h v e rv, bl. a. v e d M a rib o A m ts S k o le rå d. P. S ch. Elektroinstallatør K. J. Quirinus-Jensen * 30. m a r ts 1900 t i. ju n i Q u ir in u s - J e n s e n s ta m m e d e f r a B o rø d v e d S orø, h v o r fa d e re n v a r s te n h u g g e r. H a n k o m p å S o rø 1912 og u d g ik 1917 m e d re a le k s a m e n ; h a n h ø rte e f te r o p ly s n in g e r f r a e n s k o le k a m m e ra t til d e d y g tig s te i k la sse n, v a r e n g o d k a m m e ra t, s tilfæ rd ig og b e sk e d e n a f v æ se n. E f te r sk o le g a n g e n to g h a n e k sa m e n so m e le k tro in s ta lla tø r og d re v til sin d ø d e n so lid og god fo r r e tn in g i S orø. H a n to g ik k e d e l i d e t o ffe n tlig e liv, m e n in te re s s e re d e sig s tæ r k t fo r O d d -F e llo w -L o - gen, so m h a n i m a n g e å r v a r m e d le m af. I e n r e t u n g a ld e r r a m te s h a n a f e n a lv o rlig sy g d o m,m en m e d u k u e lig e n e rg i r e tte d e h a n sig g a n g p å g a n g og p a sse d e sin v irk s o m h e d til d e t sid ste. P. S ch. Farmer Carl Oscar Olsen * 10. o k to b e r 1890 t i. ju n i F å m å n e d e r fø r sin 70 å r s fø d se lsd a g d øde f a rm e r C a rl O scar O lsen, W y o m in g, U S A. H a n g ik p å S o rø og u d v a n d re d e 1911 til U S A ; h a n h a v d e n u o v e r la d t g å rd e n til sin søn. V ed e fte r r e tn in g e n o m h a n s b o rtg a n g d u k k e r b a rn d o m s m in d e r op; m in b ro d e r og je g le g e d e o fte m e d h a m og b ro d e re n A x e l, d e r s ta d ig le v e r i S o rø so m b lik k e n s la g e rm e s te r, iv rig t ta g e n d e d e l i b y e n s o ffe n tlig e liv. J e g h u s k e r C a rl O scars h je m i S ø g ad e, h v o r f a d e r e n h a v d e e n so lid s k r æ d d e r f o r r e tn in g å r e n e r u lle r, k a m m e ra te rn e d r a g e r b o r t b a g d e t s to re fo rh æ n g, h v o r læ n g e v a r e r d e t, fø r v i a n d r e fø lg e r e fte r? P. Sch. Læge Sven Johnsen * 12. a p ril 1900 t 16. ju n i E f te r e t la n g t og s m e r te f u ld t sy g e le je d ø d e S v e n J o h n s e n d e n 16. ju n i, g o d t 60 å r g a m m e l. H a n k o m f r a e t fin t, k u ltiv e r e t og g æ s tf r it læ g e h je m i S la g else, g ik p å S o rø og to g 1918 s tu d e n te re k s a m e n. V i k a ld te h a m» S o rte«. H a n v a r a fh o ld t so m få, 57

10 og h a n h a v d e sin sæ rlig e fo rm fo r h u m o r lid t d rille n d e, m e n a ld r ig s å re n d e so m v a r e t le d i d e n c h a rm e, d e r u d s trå le d e f r a h a m. H a n s o p fin d so m h e d til a t fin d e ra m m e n d e ø g e n a v n e til k a m m e ra te rn e, so m» O d d eren «,» B aro n en «,» H ild eta n d «o.s.v., v a r u u d tø m m e lig. D y g tig v a r h a n, b å d e p å s k o le b æ n k e n og p å s p o rtsp la d se n. H a n v a r e n p e rso n lig h ed, a lle re d e d e n g a n g, so m a ltid p å n a tu r lig m å d e b le v m id tp u n k te t i sin k re d s. H a n fo rs to d a t a r r a n g e re og a t g ø re e n fe s t v irk e lig fe stlig, so m f. eks. 40 å r s ju b ilæ e t i S o rø fo r e t p a r å r sid en. I s it h je m v a r h a n d e n m e s t s tr å le n d e og o m so rg sfu ld e v æ r t e t e k se m p e l til e fte rfø lg e lse. O g so m læ g e v a r h a n e n e s tå e n d e, ik k e m in d s t fo rd i h a n p å u h ø jtid e lig og n a tu r lig m å d e b le v s jæ le læ g e n fo r m a n g e n p a tie n t. D e r v a r n o g e t p o s itiv t v ed h a m, so m a ld rig fo rfe jle d e v irk n in g e n, m e n g a v n y t m o d, n y m o d s ta n d s k r a f t og n y liv s v ilje. H a n v a r i v id e s te b e ty d n in g e n a f M o d e r S o e rs gode sø n n er. D en o n d a rte d e sy g d o m, d e r la g d e h a m i g ra v e n, g a v a n le d n in g til fø lg en d e : N ogle a f S v e n J o h a n s e n s v e n n e r se n d te e n o p fo r d rin g til h a n s p a tie n te r og b e k e n d te om i s te d e t fo r b lo m s te r a t y d e e t b id ra g til K r æ f te n s B e k æ m p e lse. D e r in d k o m o v e r k r o n e r e t s to r s lå e t b e v is fo r, h v o r a fh o ld t h a n v a r, og h v o r tu n g t s a v n e t a f h a m fø les i v id e k re d se. C.C.H. Godsejer Poul Boserup * 14. n o v e m b e r 1886 f 27. ju n i P o u l B o se ru p v a r fø d t p å J u n g s h o v e d v e d P ræ s tø, h v o r fa d e re n, A d a m B o se ru p, v a r fo rp a g te r. P å S o rø k o m h a n 1899 og u d g ik 1903 m e d p ræ lim in æ re k s a m e n. H a n b le v u d d a n n e t p å fo rsk e llig e g å rd e so m la n d m a n d og e je d e f r a 1913 g o d se t S a lto fte, so m h a n fo r n o g le å r sid e n b o r tfo rp a g te d e til sø n n e n H a r tv ig B. (f. 1921, p å S o rø , m isk. eks), d o g så led e s, a t g o d se je r P o u l B. sta d ig to g d e l i a rb e jd e t. H a n v a r e n f r e m ra g e n d e la n d m a n d, d e r a ltid h ø s te d e fle re fo ld o v e r d e t n o rm a le, og h v is k v æ g b e s æ tn in g v a r e n s e v æ rd ig hed. I å re n e, d a P o u l B. g ik p å S o rø, v a r d e r p å e n g a n g fire B o s e ru p p e r p å sk o le n : P o u l B.s to b rø d re : J o h a n H o lg er (f. 4. o k to b e r 1887, p å S o rø 1899, p r æ lim in æ r e k sa m e n 1903; e n tid m ilitæ r, d e r e f te r la n d m a n d, h a v d e e n m in d re e je n d o m v e d K ø g e og d ø d e d e n 1. a u g u st 1960), O tto F re d e r ik B. (f. 18. ja n u a r 1890, p å S o rø , la n d m a n d, se n e re re p ræ s e n ta n t) sa m t f æ t te re n A a g e B. (f. 26. ju li 1886; p å S o rø 1898, 1903 p r æ lim in æ re k s a m e n ; p r o p r ie tæ r til 1930, se n e re a n s a t p å V a lu ta k o n to re t, d ø d 14. d e c e m b e r 1940). P. Sch. Fhv. politimester Hans H aagen Volquartz * 22. ju n i 1887 t 27. ju n i H a n s H a a g e n V o lq u a rtz v a r p ræ s te s ø n f r a R in g k ø - b in g e g n e n ; h a n s S o rø tid o m fa tte d e å re n e , d a h a n u d g ik so m sp ro g lig s tu d e n t. H a n s k a r r ie r e fo rm e d e sig r e g e lr e t og k o n s e k v e n t; 1911 b le v h a n c an d. ju r., og e f te r fo rsk e llig e a n s æ tte ls e r v a r h a n p o litim e s te r i R a n d e rs ; u n d e r b e s æ tte ls e n v a r h a n i tid e n f e b r u a r m a j 1945 e f te r ty s k fo rla n g e n d e f je r n e t f r a s in s tillin g, h v a d d e r v is e r n o g e t o m h a n s in d s tillin g ; p å fo rs k, p u n k te r n æ g te d e h a n a t b ø je sig fo r ty s k e k r a v ; i m elle m tid e n (fe b r. se p t. 1944) g jo rd e h a n tje n e s te h o s rig sp o litic h e fe n. V ed sid e n a f e m b e d e t h a v d e V. a d sk illig e tillid s h v e rv, lig e so m h a n v a r m e d le m a f f le r e m in iste rie lle og a d m in is tr a tiv e u d v a lg. P. S c h. Tandlæge H jalm ar Kiær * 19. ju n i 1890 t 16. ju li H ja lm a r K v e r h a v d e i d e s e n e re å r ofte v æ r e t sy g, o g så p å 70 å r s d a g e n d e n 19 ju n i; d e t så d e r e f te r u d, so m e n b e d rin g v ille in d tr æ d e, h v o rfo r h a n f ly tte d e op i s it so m m e rh u s i R å g e le je ; h e r døde h a n d e n 16. ju li. H ja lm a r K iæ r tilh ø r te e t b e k e n d t tæ n d læ g e d y - n a s ti; e f te r sk o le g a n g p å S o rø, , d e r a fs lu tte d e s m e d p ræ lim in æ re k s a m e n, f u ld f ø r te h a n h u r tig t u d d a n n e ls e n so m ta n d læ g e, s å h a n p å sin 70 å r s f ø d se lsd a g tillig e k u n n e f e jr e 50 å r s ju b ilæ u m so m t a n d læ g e. H a n v a r e n d y g tig, o m h y g g e lig ta n d læ g e og e t e ls k v æ rd ig t m e n n e sk e, h v o r f o r h a n s k lin ik også sø g te s a f m a n g e fo rsk e llig e m e n n e s k e r, lig e f r a p rin s V a ld e m a r og G e o rg B ra n d e s t il m e re» a lm in d elig e«fo lk. H j a l m a r K iæ r h a v d e je g i d e f ø r s te sk o le å r en d e l f o r b in d e lse m e d og je g m in d e s i h a m e n god og v e n lig k a m m e ra t. Læge Poul Em st Kabell * 15. ja n u a r 1901 f 25. ju li P. S c h. E n s to r so rg h a r r a m t v o r g a m le s o ra n e rk a m m e ra t, P e te r K a b e ll (s. 1892): D e n 26. ju li døde h a n s sø n, læ g e P o u l E r n s t K a b e ll, K ø g e, p lu d se lig. F ra 1913 v a r P o u l K. e le v p å S o rø, h a n to g s tu d e n te re k s a m e n 1919, se n e re m e d ic in s k e m b e d s e k s a m e n og v irk e d e s id e n 1936 i K øge. H e r v il m a n s a v n e d enne s æ r p r æ g e d e p e rso n lig h e d d y b t; h a n s a rb e jd e v a r h a m e t k a ld, so m til tid e r n æ s te n o v e rv æ ld e d e h a m og p ræ g e d e h a n s fø lso m m e sin d. S o m m en n e sk e b e s a d h a n fin a k a d e m is k k u ltu r ; i h a n s h je m d y rk e d e s litte r æ r e og m u s ik a ls k e in te r e s s e r, og m an g e e r d e, d e r h e r fa n d t e t ste d, h v o r å n d e lig e v æ rd ie r h o ld te s i æ re. Gdr. Johan H olger Boserup *4. o k to b e r 1887 t i. a u g u st (se o v e n fo r v e d P o u l B o se ru p ). P. S c h. Gamle Soranere og soranske Noter! J S o r a n s k S a m fu n d ly k ø n s k e r fø lg e n d e k a m m e ra te r, d e r h a r fø d se lsd a g i o k to b e r: 1. P o u l M id d le to n B a r th o ld y (f. 1890), M in as, B r a silien. 1. S a lg sc h e f G e rt K n ø v l (f. 1910), C h ris tia n s h a v n s to r v 2, K b h v n. K. 58

11 5. R ig s a n tik v a r, p ro f., d r. p h il. J o h a n n e s B a lth a sa r B rø n d ste d (f. 1890),» L u n d eh a v e«, N d r. S tra n d v e j 26, H e lsin g ø r. 11. G o d seje r C h ristia n G r ü n e r (f. 1890), T r u s tr u p g a a r d p r. S v eb ø lle. 12. G ro s se re r A n d re a s W illia m C h riste n se n (f. 1885), GI. H a re s k o v v e j 299, H a re sk o v. 12. J ø rg e n G eorg H e in ric h R a h lff (f. 1895), S o lv æ n g e t 2, K b h v n C and. m ag., læ r e r ( ta le in s titu tte t) Jo h s. D u e D a lsg a a rd (f. 1910), J y lla n d s a llé. A a rh u s. 15. F r u E lla J u s ts in e D a n c k e rt (f. 1895), S e rrid s le v - g a r d p r. T v in g s stru p. 15. F u ld m æ g tig A a g e V ilh. Jo h s. M ø lle r (f. 1895). R. 12. A d resse? 17. R e p ræ s e n ta n t A a g e H e llm e r s (f. 1885), N y m in d e - vej 15, V anløse. 17. A x e l G eorg W ib o ltt (f. 1895). U d v a n d re t til U SA. 17. L æ g e L e if D a h l (f. 1910), T h o rsh a v n, F æ rø e rn e. 19. A m ts fo rv a lte r H e r lu f M eilsø e R a h b e k (f. 1885), S v e n d b o rg. 19. G ro s s e re r C hr. W e n d t L ø n h o lt (f. 1890), V a d sb y lu n d p r. H e d e h u sen e. 19. L æ g e T a g e V a d u m C h riste n se n (f. 1910), T ø rrin g, Jy lla n d. 20. G ro s se re r C a rl K r. B o h n (f. 1910), W ie n e rb y e n 12, V iru m p r. L y n g b y. 22. F o rre tn in g s fø re r O rla W e r n e r (f. 1900), B a k k e g å rd s a llé 13, K b h v n. F. 23. K o n to rc h e f, c a n d p h il. G e rh a rd C hr. G eisler B irch (f. 1875), P rin se ss e A le x a n d rin e s a llé 11, C h a rlo t- te n lu n d. 25. P a s to r S v e n d G u n n a r J u l-r a s m u s s e n (f. 1895), N r. G a lte n V issin g p r. H a d ste n. 26. P ro f., d r. p h il. N iels E rik N ø rlu n d (f. 1885), M a lm ø - g a d e 6, K b h v n S k o v fo g e d M o u rits M ø rk -H a n s e n (f. 1900), H e r r e ste d, F y n. 29. O tto H e rm a n S c h o u sb o e (f. 1910), A d e lg a d e 17 B, K b h v n. K. 30. T a n d læ g e B ø rg e M in o r A n d re a se n (f. 1910), R u d k ø b in g. E fte r u n d e rv is n in g s m in is te rie ts in d stillin g e r le k to r v e d M a rib o G y m n a siu m E jn a r S n e s k o v (s. 31) v e d k o n g e lig re so lu tio n a f 29. a u g u s t 1960 u d n æ v n t til re k to r v e d S v e n d b o rg S ta ts g y m n a s iu m fra 1. a u g u s t 1960 a t re g n e. * O v e rk iru rg v e d C e n tra ls y g e h u s e t i S lagelse, d r. m ed. H e lg e F a b er (s. 27) e r (a f h o s p ita ls b o rg m e s te r J u liu s H a n se n til K ø b e n h a v n s M a g istra t) in d s tille t so m e f te r fø lg e r fo r p ro f., d r. m ed. O tto M ik k e ls e n (s. 12, d ø d 27. fe b ru a r) so m o v e rk iru rg v e d K o m m u n e h o s p ita le t. T il d e n n e s tæ r k t e f te r tr a g te d e s tillin g v a r d e r ti a n s ø g e re, m e n b å d e P a r a g r a f 1 4 -u d v a lg e t, S u n d h e d s s ty re ls e n og H o s p ita ls u d v a lg e t fo r e tr a k é n ste m m ig d r. F a b e r, d e r bl. a. u n d e r sin u d d a n n e lse h a r v æ r e t 1. r e s e rv e k iru rg h o s O tto M ik k e lsen. S id e n 1951 h a r dr. F a b e r b e k læ d t s tillin g e n i S lagelse, og d e t e r m e d s to r b e k la g else, a t m a n d e r g iv e r slip p å d e n a fh o ld te læ g e. * A lle g a m le s o ra n e re h a r é n e lle r f le r e g a n g e i d e re s S o rø -tilv æ re ls e o v e r v æ r e t e lle r m å s k e se lv d e l ta g e t i d e n a n d a g ts v æ k k e n d e og s te m n in g s b å rn e f r e m - Rusfesten a fh o ld e s i å r tirs d a g d e n 25. o k to b e r k l. 19,00 i H a a n d v æ rk e rfo re n in g e n, D r. T v æ rg a d e 2. Program: K a n ta te. R u sta le S m ø rre b rø d, øl og k a ffe. P u n c h e so ld. P ris e n e r k r. 19,00 p ro p e rso n a. J u n io rm e d le m m e r b e ta le r k u n 10 k r. D e lta g e lse b e d es a n m e ld t s e n e st lø rd a g d e n 22. o k to b e r til g ro ss. R. E. B rin c k e r, M alm ø g a d e 7, K ø b e n h a v n 0, telf. T R 5033, s a m tid ig m ed a t b e lø b e t fo r d e lta g e ls e in d b e ta le s (p o stg iro 1710). P å k læ d n in g : S m o k in g e lle r m ø r k t tø j. Soranere slut op om denne smukke fest! fø re lse a f In g e m a n n s og B a y s k o n fir m a tio n s k a n ta te P a lm e sø n d a g i A b salo n s sk ø n n e k irk e. O g a lle v il b e k lag e, a t m a n n u, d a A k a d e m ie t e f te r d e n så o m s tr id te n y e sk o le lo v m is te r sin m e lle m sk o le, sto d o v e r fo r d e n k a ta s tr o f a le k e n d sg e rn in g, a t k a n ta te n m å tte b o rtfa ld e. H e ld ig v is h a r m a n f r a fo rsk e llig e sid e r v æ re t k la r o v er, h v ilk e n å n d e lig v æ r d i m a n v a r v e d a t m iste, h v o rfo r b y e n s tr e s k o le r A k a d e m ie t, B o rg e r- og re a ls k o le n og D e n p r iv a te R e a lsk o le h a r e ta b le r e t e t sa m a rb e jd e, så k o re t m e d d e ly se s te m m e r f r e m sk a ffe s f r a de to a n d re sk o le r. S k o le rn e s le d e re h a r s tille t sig im ø d e k o m m e n d e, og n u e r d e t o rd n e t s å led es, a t o rg a n is t F in n R e iff s ta d ig le d e r k o re t m e d u d m æ rk e d e h jæ lp e re : L æ r e r M o g ens G rø n n e f r a b o r g e r- cg re a ls k o le n, f r u G u n v e r N ie ls e n f r a d e n p r iv a te re a lsk o le og c an d. m ag. R isc h e l og fru e. F r u e n e r a n s a t p å b o r g e r- og re a ls k o le n og c an d. m ag. R ic h e l p å A k a d e m ie t, h v o r h a n i s a m a r b e jd e m ed o rg a n is t F in n R e iff fo r e s tå r s a n g - og m u s ik u n d e rv is n in g e n. U n d e rv isn in g e n sk a l i d e fø rs te t r e u g e r sk e p å d e r e s p e k tiv e sk o le r, og i d e s id ste u g e r s k a l k o re t s a m les d els i k ir k e n og d els p å A k a d e m ie t og in d ø v e sam let. E t tilta le n d e u d s la g a f s a m a r b e jd e og re d n in g a f en v æ r d if u ld tra d itio n. Redaktion : Rungstedvej 3, Rungsted Kyst, lektor P. Schjæ rff. T lf. R u n g ste d 832. E k s p e d it io n : P e rs il-h u s e t, V e s t e r b r o g a d e 2 D, K. Tlf. C Fr. Palm G re ise n s bogtrykkeri, K øb enhavn. 59

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r

Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r Anm eldelsesblanket fo r tillid s re p ræ s e n ta n te r P e rs o n lig e o p ly s n in g e r T illid s re p ræ s e n ta n t M edlem sorganisation CPR- nr. eller m edlem s num m er Fulde navn Gade/vej

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g...

GRUPPEINDDELINGEN. Teknisk u d s t y r... Tjenstlige E fte rre tn in g e r... V I T rafikforhold... V I U n d e r v is n in g... GRUPPEINDDELINGEN A u to m a tc e n tra le r og a u to m a tis e rin ger... I I I B ib lio te k e t... I I I B oganm eldelser B y g n in g e r og g r u n d e... I I I N oter C e ntrale r, n e d la g t

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3.

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3. SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 4 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 3. M A R T S dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D 1 A. F Æ L L E D V E J 19.

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

SORAMERBIADET STØT SORANERBLADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D

SORAMERBIADET STØT SORANERBLADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D RIBEGAOE 18 0 79 SORAMERBIADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D 44. A A R G A N G 1959 I N U M M E R 7. SEPTEM B ER STØT SORANERBLADET -F in d e s der ikke 8 gamle soranere, som hver een gang

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 73 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 E M M S NUMMER 10. DECEMBE'R D E T N Y E ALU M N AT VEI.UX FACAÜEVINDUER Gode gamle Soraner! Hvis du har mulighed for

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 195 9-60 SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN i 195 9-60 Å R S B E R E T N I N G F O R S K A G E N K O M M U N A L E S K O L E V Æ S E N V E D stadsskoleinspektør V. Lykkegaard Nielsen Skagen skolekommission: (d. 1/ 4 1958)

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører adresse: Bredgade 45B 1260 København K indhold: ÅRSMØDE

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND RI3EGADE IS 0 74 SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 44. A A R G A N G 1959 S f e s W? ; NU M M ER 6. A U G U S T HOTEL Tlf. 4 om bygget, nymonteret 26 vær. m/ bad, toilet, telf. N y direktion

Læs mere

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen

Film skal ses i biografen. En historisk anlagt montage om filmens fremtid. A f Erik Svendsen Un chien andalou (1929, Den andalusiske hund, instr. Luis Bunuel). Film skal ses i biografen En historisk anlagt montage om filmens fremtid A f Erik Svendsen D e t f ø lg e n d e e r r e f le k s i o n

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel

Skriv papirskarpe tekster. Anders Witzel Skriv papirskarpe tekster Anders Witzel Hvad skal en god tekst kunne? - Fange opmærksomhed Oplyse/overbevise Forføre/sælge Skabe handling Skabe følelser Skabe billeder hos læseren Formål Hvad vil jeg med

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT

FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT FORÆLDREINDDRAGELSE I DAGTILBUD (VIDA+) PETER BERLINER & DORTE KOUSHOLT SMÅ BØ RNS INSTITUTIO NS- OG HVERDAGSLIV BAGGRUND VIDA+ retter sig mod at uddanne ledere og pæ dagoger til a t medinddrage foræ ldre

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen

Interview med et filmfantom. J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler. A f Mads Mikkelsen Peep Show (1965). Interview med et filmfantom J.X. Williams om Peep Show og andre skandaler A f Mads Mikkelsen H v i s d e t e r d e f æ r r e s t e, d e r h a r h ø r t o m d e n a m e r i k a n s k e

Læs mere