SORAMERBIADET STØT SORANERBLADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SORAMERBIADET STØT SORANERBLADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D"

Transkript

1 RIBEGAOE SORAMERBIADET M AANEDSSHRIFT FO R SO RAM SK - SA M F U N D 44. A A R G A N G 1959 I N U M M E R 7. SEPTEM B ER STØT SORANERBLADET -F in d e s der ikke 8 gamle soranere, som hver een gang årligt kunne ofre en forsideannonce i Soranerbladet. Som forbillede kunne vi tænke os en annonce m ed soransk motiv i lighed med Velux O venlysvinduer i August num m eret,-dog behøver der ikke at være forbindelse mellem billede og annoncør, idet dennes navn i alle tilfælde vil figurere under billedet. HVEM VIL LÆGGE FOR I OKTOBER NUMMERET? R IN G TIL MINERVA 310 ELLER SKRIV TIL EKSPED ITIO N EN, KLOSTERSTRÆ DE 19. K.

2 HOTEL Tlf. 4 ombygget, nymonteret 26 vær. m/ bad, toilet, telf. N y direktion POSTGAARDEN Ud i sommerlandet PARNAS er sommerstedet! HOTEL. RESTAURANT - SELSKABSLOKALER Sorø Telefon 636. Frede Lerche Madsen. GULDSEGL WIDESCREEN TV 1802»Alle kan se! Største og klareste b ille d e «. Kr h é u TRoTo m GULDSEGL MERKUR A\s HERMODSGADE 14 Æ g ii en (jlos A. Green-Andersen Landsretssagfører P e d e r S k r a m s g a d e 7. K ø b e n h a v n C entral 5151 Krystal - Glas - Porcelæn Nørregades Glashandel N ø rre g a d e K ø b e n h avn K. - C tr G å først til Klosterporten M arie Rasmussen Storegade 3 SVEGÅRDS BOGHANDEL SORØ TELF. 27. PO STKO N TO 7163 HOTEL KONG FREDERIK SORØ Byens forende hotel Midt i byens hjerte ved torvet 1. KL.s SPISEREST AU RANT Telf. Sorø 63 K.H. JEN SEN HARALD QVIST landsretssagfører G regers Tage N ielsen s eftf. Kronprinsessegade 32 C Palæ en luksusøl i pilsner-klassen, der forener eksportøllets og pilsnerens gode egenskaber. HARBOE SILVER er lys og festlig. Dens fine og særprægede sølvetikette pryder ethvert bord. HARBOES BRYGGERI

3 SO B 2\N ^nb P\D E T SEPTEMBER AARGANG NUMMER 7 Prof. Sven Clausen om dr. phil. Poul Helms Fra y>herlovianeren«s a u g u stn u m m e r tilla d e r vi os at aftry k k e e fte rfø lg e n d e fin e k a ra k te ristik : P oul H e lm s v a r en ener og en en lig m and. M en som p ræ ste n sag d e : enso m d et v a r h an ikke. Han b le v h v e rk e n æ gtem an d e lle r fad er. H ans tilk n y tn in g til sam fu n d et gik ik k e gen n em fam ilien, m en gen n em in stitu tio n er. H an v e d b le v at v æ re h erlo via n er, v a lk e n d o rfia n e r, soraner. A f d isse k ild e r ra n d t h ans k o n tak ter. H vert å r b esø gte je g A p o llo, h elst i lø v sp rin get. V i g ik da K ir k e n og S k o le n igen n em ; h e ra f b le v vi a ld rig træ t. D et v a r sm ukt, at m an e fte r hans a fg a n g lod h am beh old e n ø glern e til b y g ningen; h an lå ste sig ind og ud som fø r. N u da han er død, b ø r m an se a t få n ø glern e tilb ag e, ellers v il h an g å igen, og lå se op og i v e d m id nat. Ingem an n s g r a v in sp icered e v i også re g elb u n - dent, og det S te e m a n n sk e g ra v m æ le, sam t H o l b ergs sark o fa g, og h v a d d er e lle rs ku n n e v æ re a v nyt. T h i så gam m el e r Sorø, at dette e r n y hederne. E fte r g e n n em g an g a v skolen gik v i tu r i de u dspringende sk o ve, h elst søen rundt. Og e fte r F rk. A n d ersen s fo rtræ ffe lig e m id d ag sam taled e v i så langt, v i k u n d e m ødes, th i h an s læ rd o m g ik ud o v e r m it b egreb, og på den anden sid e kunne h an sjæ ld e n t b illig e m ine fo rk o rte lse r og sim p lific e rin g e r.» S lig e e x e rc its e r fo rtje n e r in gen ros«, s k re v h an en g an g til m ig om et a lle red e sat m an u sk rip t, h v o ri je g h avd e la g t m in sjæ l. D et stod lig e fo r at g å i try k k e n. S å v a r det a n tyd et. E n o v e rg a n g v a r H elm s lid t stødt på V ilh e lm A n d ersen, fo rd i A n d e rse n h avd e sagt, a t P o u l M ø lle r h a v d e b ru g t en H elm s som m odel til k an d id a t og h u slæ re r Je n s H ansen. D a H elm s se lv ta lte om det, k a n m an v e l godt m edgi, at der v a r n oget d er lig n e d e, således p e rfe k tio n ism en, den m in u tiøse p ra k tisk e om tanke, og g læ den v e d v e lp a sse d e tin g og gode sag er, sam t i det h ele ta g e t en v is h a lv h e d e n sk m u n terh ed og v e lv ilje. H elm s v a r n em lig p ra k tisk. N å r han e fte r kom en s k riftlig in vita tio n, h avd e h an den m ed i v e n stre yd e rlo m m e, fo r a t ku n n e v e rific e r e tid og sted. H an v a r n æ n som o v e rfo r m ø b ler og ting. S p ild og ø d e læ g g else v a r h am h æ ftig t im od. H an satte også en æ re i e fte r n æ r lig gen de fo rb ille d e at om gås p en ge fo rn u ftig t, og h an v a r sto lt a v at h an se lv h avd e sp a ret op til sit p e rfe k te hus, d e r v a r in d re tte t som de to p a v illo n e r. H an v a r også g la d fo r sin p lan : at sk æ n k e h u set til A k a d e m ie t i H olb ergs ånd: In gem an n s H us, M olbech s H us, H e lm s Hus. 50

4 E t p a r sm å træ k : H elm s v iste m ig en g an g h v o r h an tid lig e re h avd e boet, o ven p å i M a llin g s re k to rb o lig, d en gan g h an en d n u h a v d e in sp ek tion. M isfo rn ø je t b em æ rk ed e h an da, a t d ren gen e sk rab e d e m a lin g e n a f m ed stolen e.»d et sk ete ik k e i m in tid«fø je d e h an til. D e r v a r ik k e b are sorg i h an s røst. H elm s a n sk a ffe d e o lie fy r ty v e å r fø r a lm in d e lig e m en n esk er, m en h an lod k o k s - fy r e t stå som re se rv e, h v ad d e r kom h am til gode u n d er k rig en. I det h ele ta g e t ku n n e h an v æ re b le v e t en p ræ cis og fo ru d seen d e a d m in istra to r h v is h an ik k e h a v d e h a ft en fø le lse a v, at a d m in i stratio n en s tja l h a n s tid fr a vid en sk ab e n. S it re k to ra t u n d e r b esæ tte lse n v a r h an ik k e h elt g la d ved. N ogle a n erk en d en d e ord fra h an s e f te rfø lg e r, om denne periode, g læ d ed e h am m e get. H e lm s sm u k k e h a v e b le v sk æ m m et ved en o m læ g n in g a f v e je, h v o rfo r h an fik 6000 k r. D a je g y tred e, a t det v a r u rim e lig t lid t fo r at få fr i u d b læ sn in g fly tte t ind i stu d e rek a m m e ret, b le v h an u tålm o d ig og je g fo rsto d h am stra k s: N u v a r d er ik k e n o get at stille op, og det søm m ede sig fø lg e lig ik k e fo r en filo so f a t lam en - tere. J e g fa n d t d e rfo r om gående, at 6000 k r. jo i sig se lv v a r en p æ n sum, h v ilk e t h an tiltrå d te i nåde. I sam m e ånd g ik h an ind til o p erationen og sk a l til det sid ste h a v e troet, at h an stod det igennem. D en sm u le a f h an s filo so fi, som je g k en d er lid t til, e r A risto te le s læ re om state n og A risto - te le s teo ri om tra g e d ie n s tek n ik. F o rh o ld en e m ed fø rte at je g så d et fø rst p å en g elsk, og da je g sen ere læ ste H elm s, sav n e d e je g noget, det p erso n lig e en gagem en t. Ik k e a t h an sk u lle h a v e v re d e t o v e rsæ tte lse n e fte r sin egen p o litisk e og æ ste tisk e o p fatn in g. M en d e t e r ligeso m o v ersæ ttelsen s te k st e r m eget n eu tral. M åsk e h a r H elm s v æ re t så in d le v e t m ed d e t græ sk e, a t m en in gen ty k te s h am se lv k la r. E n g a n g fo re slo g je g ham, at v i tilsam m en sk u lle u d g iv e A risto te le s læ re om traged ien.»du o v e rsæ tte r fr a G ræ sk, så o v e rsæ tte r je g til D an sk, og tilfø je r h vad fo rfa tte r e sen ere h a r m ent om d ram a ets te k n ik op gen n em 2000 år. S å u d g iv e r v i d et in m em o riam B irg itte G ø ye«. H v ad h old t os tilb ag e? V i h a v d e tiden, p e n gene, og tilsam m en h avd e v i k u n d sk ab e rn e, og dog b le v d et ik k e til noget. Og n u e r det slu t fo r e v ig t. A lle de m øjsom t sam led e k u n d sk ab e r er borte. H v o r e r n u dit vid, Y o ric k? H v o r e r dine cita te r, dine kom m e n ta re r, dine fo d n o ter, dine p sykolo g isk e u d re d n in g e r? J e g se r på dit stu d en terb illede i G ym n a sieb o g e n , h vor du sid d er yd erst på b æ n k en og sa m tid ig se r je g fo r m it in d re ø je din h vid m aled e b å re i S o rø K irk e, der h a r set så m an ge k ister, a t den e r ligeglad. Og det fa ld t m ig ind, at d et e r d et en este m øbel, du h a r ta g e t i b ru g u beset. E t liv b egyn d t. E t liv endt. E n filosofs liv. M en d et er så lid t, v i k an erken d e, at se lv en filo so fs liv lig n e r b arn e ts le g i sandet. S a m le t v il je g m en e: D e tte v a r et n y ttig t og ly k k e lig t liv. E t liv le v e t i æ r lig stræ ben e fte r erken d else. Og h v a d k a n v i n å h ø je re end æ r lig stræ b e n e fte r san d hed? E n u fo rtrø d en stræ b en e fte r de h øjeste tin g e r i en k elth ed ern e triv ie l, m en i sin h elh ed poetisk. Ernst Bojesen H. P. R ohde: E rn st B ojesen. S to rfo rlæ g g er i H u m ø r, K u n st og O plysning. K b h n. G. B. N. F E r n s t B o je sen f o r n u tid e n s y n g r e v e l k u n e t n a v n, e n glose, fo r os æ ld r e u d lø s e re n af g la d e m in d e r. D e r k a n d e r f o r v æ r e g r u n d til, n u d a d e tte e n e s tå e n d e m e n n e s k e h a r f u n d e t sin sk ild re r, a t o p f r is k e m in d e t o m h a m og g iv e d e y n g re e n f o r e s tillin g om h a n s in d s a ts i d a n s k k u ltu rliv g e n n e m m e r e e n d f y r r e ty v e å r. E n o m ta le i S o r a n e r-b la d e t h a r d e n b e re ttig e ls e, a t h a n e r fø d t i S o rø (se lv o m h a n k u n o p h o ld t sig d é r i s it fø r s te le v e å r ), o g a t h a n s slæ g t g e n n em m e r e e n d h u n d r e d e å r h a r h a f t b e r ø r in g m ed Sorø. P å In g e m a n n s tid b o e d e i S o rø t r e f æ tr e : D e n læ r d e o g s tr e n g e filo lo g E. F. C. B ojesen ( ), f ø r s t le k to r, s e n e re r e k to r, R a sm u s B ruun B o jesen ( ), d is tr ik ts læ g e, og D om inico B ojesen (1805 ca. 1870), f r a b y e n s p o stm e ste r. H a n s y n g s te S ø n E rnst S e v e rin J e n s B ojesen fø d te s d e n 23. f e b r u a r 1849 og d ø b te s i S o rø k ir k e d e n 18. m a j. D e t tid lig e r e p o s th u s se s e n d n u d e n d a g i d a g i V e s te rg a d e 20. F a d e r e n fo r lo d 1850 p lu d se lig k o n e o g b ø rn, e m ig re re d e t il A m e r ik a o g v iste sig a ld rig s id e n. F a m ilie n d ro g t il K ø b e n h a v n ; e f te r p r æ lim in æ r e k s a m e n (1865) k o m E. B. i l æ r e h o s d e n id é rig e b o g h a n d le r F r. W ø ld ik e, h v is p la n e r o fte le d s k ib b r u d p å g r u n d a f h a n s k o m p le tte m a n g e l p å p enges f o rs tå e ls e. E. B. b liv e r e n g e n ta g e ls e a f h a m i id é a lis e re t f o r s ta n d. H u r tig t b e k e n d t so m a rra n g ø r, te g n e r og sp a s m a g e r n ø je d e s h a n ik k e h e rm e d, m e n å b n e d e i n o v e m b e r 1872 s a m m e n m e d e n k o m p a g n o n e n b o g -, p a p ir - og k u n s th a n d e l i S k in d e r g a d e 35. A lle re d e h e r f o rs to d h a n v e d s ta d ig s k if te n d e u d s tillin g e r a t lo k k e k u n d e r n e til, o g in g e n fo rlo d b u tik k e n u d e n a t h a v e k ø b t n o g e t. M en» k o m p a g n is k a b h a r fa n d e n s k a b t«, B. v ille v æ r e s in e g e n h e r r e. N u b le v k u r v e n o p a d g å e n d e : 1878 å b n e d e h a n e g e n p a p ir - og k u n s th a n d e l i V im m e ls k a fte t 48, 1882 f ly tte d e h a n til N y g a d e 10, 1889 o p g a v h a n d e ta ilh a n d e le n og b lev u d e lu k k e n d e 51

5 fo r la g s b o g h a n d le r m e d r e s id e n s i K ø b m a g e r g a d e 44, og 1895 o v e r lo d G u s ta v P h ilip s e n h a m le d e ls e n a f sit fo rlag, d e r f ik n a v n e t D e t n o r d is k e fo rla g, d e n g a n g la n d e ts s tø r s te. Å r e n e h e r b le v B o je sen s ly k k e lig s te. S o m in g e n a n d e n fo rs to d B. a t g rib e ø je b lik k e t og u d n y tte d e t u d s e n d te h a n d e t b e k e n d te b ille d e a f D e s ø n d e r jy d s k e P ig e r i n a tio n a ld r a g t eks. g ik a f d e t f ø r s te å r s k a b te h a n d e n h u m o r is tis k e ju le k a le n d e r» O ld fu x «, og i d e n n æ s te h a lv e sn es å r v a r d e t ik k e j u l i h je m m e n e u d e n e n O ld fu x p å b o r d e t. M e n ju le n e r o g så a lv o r, s å f r a d e c em b er 1881 la n c e r e d e s» J u le ro se r«( f r a 1884 s u p p le r e t m e d» B ø rn e n e s J u le r o s e r«), o g så e t s ik k e r t te g n på, a t n u v a r d e t ju l. T il 1944 e k s is te re d e d e tte f o rn e m m e ju le h e fte, r e a lis a tio n e n a f e n p r a k tis k s k a n d a n a v is m e ; f o r f a tte r e o g k u n s tn e r e f r a N o rd e n s la n d e b id r o g h e r m ed f o r tæ llin g e r og d ig te (m a n g e n u k e n d te s ty k k e r p u b lic e re d e s h e r fo r f ø rs te g a n g ), og e n v rim m e l a f k u n s tv æ r k e r g e n g a v e s i f a r v e r e lle r f o to g ra v u re. S ø rg e lig t, a t v o r tid ik k e e v n e r a t n y d e d e tte fin e h e fte. D a O ld fu x e f te r h å n d e n b le v n o g e t m a t, f o r b e r e d te d e n k lo g e g e n e r a l d e n g e n n e m m a n g e å r så e ls k e d e» B læ k sp ru tte «f ø r s t (1887) K la tte r u p s tr æ k p a p ir, h v o r b l æ k k la tte r n e lig n e d e tin g e lle r m e n n e s k e r, og h v o r K la tt e r u p h a v d e n e d s k r e v e t» d y b sin d ig e«b e m æ rk n in g e r, s å (1888) e n h u m o r is tis k v æ g k a le n d e r k a ld e t B læ k s p r u tte n, e n d e lig (1889) d e n» rig tige«b læ k s p r u tte i d e t k e n d te og b r e d e tv æ r f o r m a t. H e r s trø e d e g e n n e m m a n g e å r de fire A er A x e l H e n riq u e s, A n to n M e lb y e, A lf r e d S c h m id t o g A x e l T h iess k la s s is k e v is e r og te g n in g e r u d d isse æ ld re å r g a n g e e r e n u fo rlig n e lig d a n s k k u ltu r h is to r ie.» S p ru tten «le v e r sta d ig, v id e r e f ø r t a f v o r tid s b e d s te te g n e re og v is e d ig te re. D e f ø lg e n d e å r u d g a v B. m e d e n s to rla d e n g e stu s en r æ k k e b e ty d n in g s f y ld e v æ r k e r :» J u b e lu d g a v e n af H o lb e rg s k o m e d ie r«(1883)» L a n d m a n d s b o g e n 1891 k a lk u le re t t i l 5000 ek s., m e n a f s a t i 12000),» D a n m a rk s R ig es H isto rie «( ), h v o r tid e n s fø r e n d e h is to r ik e r e g jo rd e f o r s k n in g e n s s ta tu s op, d e t p o p u læ r o p ly se n d e u g e s k r if t» F rem «(1897), e n su k c e s u d e n s id e s ty k k e ( e k s.), e t fo lk e lig t u n iv e r s ite t, a f h v is b ø g e r u ta llig e h a r h e n te t k u n d s k a b og o p ly sn in g,» V e rd e n s u d g a v e n a f H. C. A n d e rse n s E v e n ty r«(1899) og d e n sy v b in d s tæ r k e» F o lk e n e s H isto rie «(1900), i fy ld e o g o v e rs k u e lig h e d s ta d ig u o v e r tr u f fen. O g s to r e f a g s k r ib e n te r s a m t m a n g e a f d a tid e n s u n g e d ig te re f lo k k e d e s o m d e t in itia tiv r ig e fo rla g. E. B. fo rs to d n e m lig a t e ta b le r e e t af h y g g e og g o d t h u m ø r p r æ g e t f o r h o ld m e lle m fo rlæ g g e r, f o r f a tte r e og k u n stn e re, h a n g a v g o d e h o n o r a re r, tilr e tte la g d e so m e n g ra n d s ig n e u r b ø g e rn e s t r y k og h e le u d s ty r, og h a n m e s tre d e r e k la m e n s og p ro p a g a n d a e n s k u n s t. I n te t u n d e r, a t 2 5 -å rs d a g e n fo r h a n s e ta b le r in g (1897) fo rm e d e sig so m e n s p o n ta n og s to r s lå e t h y l d e st fra v id e k re d s e. F o r la g e ts v a rte g n, u g le n, v a r k e n d t o v e ra lt, o g d e t k a n e n d n u se s i b y g n in g e n p å K ø b m a g e r g a d e 18, d e r n u e je s a f Illu m. M en f je n d e n lu r e d e ; i K la r e b o d e r n e (G y ld e n d a l) f u lg te m a n m e d æ n g s te ls e d e t s to re fo rla g s s u k c e s k a m p e n b e g y n d te, d a P e t e r N a n se n, h id til k e n d t so m r a d ik a l- b la s e r t s k r ib e n t, f r a 1. ja n u a r 1896 in d tr å d te i G y ld e n d a ls le d e ls e ; h a n k æ m p e d e u d e n Rusfesten afh o ld es i år to rsd ag d e n 15. o k to b e r kl. 19,00 i H a a n d v æ rk e rfo re n in g e n, D r. T væ rgade 2. A rrangem entet bliver som følger: A age L u n d s R uskantate og R ecitativ m ed E b b e H a m erik s m usik. R ustalen hold es af L an d sd o m m e r H elge Hoff. D e re fte r serveres p la tte m ed en øl og kaffe. A fte n en slu tte r m ed et punchesold. P rise n er kr. 18,00 p ro p e rso n a in d. service, fu n io rm e d le m m e r b e ta le r k u n 9 kr. S o ranere I o p fo rd res alle til a t deltage i d e n n e sm ukke fest. D eltagelse bedes a n m e ld t senest tirsd ag d e n 13. o k to b e r til gross. R. E. B rin ck er, M alm ø g ade 7, K ø b e n h av n 0, sa m tid ig m ed a t b e lø b e t for d e lta gelse,, kr. 18,00 in d b etales (postgiro 1710). P åklæ dning: Sm oking eller m ø rk t tøj. s k r u p le r ; k a m p e n o m p u b lik u m og f o r f a tte r n e f ø r te s h å r d t; f ik B o je s e n e n id é, g e n to g N a n s e n d e n (» G y l d e n d a ls B ib lio te k «so m m o d tr æ k m o d» F re m «; b i l lig e re o rd b ø g e r o v e r fo r B o je s e n s ; o v e rb u d til f o r f a tte r n e, s to r s lå e t a v e r te r in g ). D e n n e p u n is k e k r ig e n d te 1903; m e d g y ld ig h e d f r a 1. j a n u a r s a m m e n s lu tte d e s d e to f o rla g ; d e t sto d so m e t s m e r te lig t n e d e r la g, B. f ø lte sig so lg t. Ø rn e n s v in g e r v a r s tæ k k e d e,» k o m p a g n is k a b h a r f a n d e n sk a b t«. R o a flø s te s a f n e r v ø s ite t, e n v is m o d u s v i v e n d i m e lle m B o je s e n og N a n s e n o p n å e d e s; d a F r. H e g e l f r a 1912 a n s a tte s so m d ir e k tø r i G y ld e n d a l, b le v fo r h o ld e t m e lle m fa m ilie n H e g e l og P e te r N a n se n ik k e g o d t B o je s e n b e f a n d t sig o g så ild e, og 1914 f r a t r å d te h a n so m d ir e k tø r, in d tr å d te g a n sk e v is t i G y ld e n d a ls b e s ty re ls e, t il F r a d a a f og t il sin d ø d 1925 v a r h a n s tilk n y tn in g til G y ld e n d a l k u n p e n sio n is te n s. E t r ig t liv v a r a f s lu tte t m e n vi, d e r h a r o p le v e t d e n tid, v il a ld r ig g le m m e d e n n e m æ r k e lig e m a n d ; s to r og s k a b e n d e so m f o rlæ g g e r, h je r te lig so m m e n n e s k e, e ls k e t a f m a n g e. G o d t, a t v i n u i b o g e n o m h a m h a r e t m in d e s m æ rk e. P oul S c h jæ rff. SORANER-AFTEN Fredag den 13. novem ber kl. 20,00 i G ra n d C afé K. K. S T E IN C K E T A L E R 52

6 Jubilæumsgammelsoranerkampen S ø n d a g d en 30. a u g u st T æ n k, at en fe std a g i den g ra d sk u lle b liv e en sorgen s d ag! A ld r ig e r»de gam le«d rag et h jem m ed så sto r en sæ k : til sk o leh o ld et e fte r 4 1 i fø rste h a lv le g. I v a n d t v i den h id til største s e jr m ed 8 2 ; m an m å sige, det e r b le v e t h æ vn et! T ra d itio n en m ed fo d b o ld k am p m ellem Sorø A k a d e m is sk o leh o ld og et h old a f gam le so ra n ere started e m ed en k am p søndag den 4. sep tem b e r N å r d e r siden da e r sp ille t ia lt 34 kam p e, s k y ld e s det, a t m an en o v e rg a n g m ødtes både fo r å r og e fte rå r; m en u n d e r re k to r B oh n s sty re lag d e s d et i fa ste ra m m e r: E n g a n g om året, n em lig sid ste søndag i august. R e g n sk a b et fo r d isse 34 k am p e se r ik k e fo r godt ud, v i h a r v u n d e t 12 gan ge, tabt 21 gan g e og sp ille t 1 kam p u a fg jo rt (fø rste gan g p å F lo m m en, aug. 5 1) ; m å lc ifre n e stå r i sk o lehold ets fa v ø r, så d e r e r n oget a t in d h ente. S id e n T o rb en M ad sen, den m a n g e årig e a rra n gør, o verlo d ro re t til E r ik B a n g, h a r h an v æ re t fa st æ re sk la k ø r p å h old et. D esu d en fo rsø g tes in v ite re t n o k en k la k ø r, u d v a lg t fr a 1934-h oldet; m en da 4 v a r v a r in v ite re t fo rg æ v e s, m åtte id een o p gives. In gen a f sid ste å rs hold v ille im id le rtid g å g lip a f ju b ilæ e t, h v o rfo r a lle 1 1 a n fø rt a f b o rg m e stere n i K ø g e tropped e op. S å v e l v e d fro k o ste n k l. 10 og m id d agen kl. 12 bød re k to r Ø sterg a a rd velk o m m en, og B a n g takked e. R e k to r g ra tu le re d e og u d talte, at han b eu n d red e a fsa v n fr a fa m ilie liv, øm m e m u sk le r m. m., det fo rta lte, at so ran e rn e fik noget m ere ud a f d e re s sk o le tid en d det, le k tie rn e g a v, noget u d e fin e rlig t, som fik d em til at søge tilb ag e; ju b ila re rn e fik 3 lan g e og 3 korte. B a n g s v a re de, at»de gam le«a ltid v a r g la d e fo r a t gen se skolen, og o m ta lte fo rsk e llig e tin g v e d rø re n d e ju b ilæ e t, b ad sk o leh o ld et v ise h en syn og n a v n lig tæ n ke p å de tre sp ille re, d e r endnu ik k e v a r kom m et p å sco rin g sh o ld e t (V ista, M o rg ils og K ello). R e fe re n te n n o terede i sta rte n flittig t, n å r noget skete p å ban en ; m en e fte rh å n d e n o p g av h an at fø lg e m ed. S å galt, som m å lc ifre n e fo rtæ lle r, så d et dog ik k e ud fo r de g a m le; m en fo rsv a re t g en n em h u lled es g an g på gan g, og d ren gen e v id ste at u d n y tte det, bl. a. ly k k e d e s det Je n s J e n sen (L y n e t k ald et) at sco re 6 gan ge. O gså M o r g ils fik sco ret; m en d e sv æ rre h avd e dom m eren ik k e d e lta g e t i m id d agen, så han an n u llere d e det fo r o ff-sid e. D et en lig e a n erk en d te m ål sa t tes ind a f T ja v s. T o p sco rere n P o u l P., som i de sid ste 8 å r h a r v æ re t god fo r 2 3 m ål pr. gan g, n åed e ik k e fre m m ed tåen i å r, o g ingen an d re fo rw a rd s ku n n e le v e op til h an s tid lig ere m å l h u n g er. V e d k a ffe b o rd e t ta k k e d e a d ju n k t P ile g a a rd fo r k am p en og en p o k al»fid u sp o k alen«, u d sat a f de gam les m ålm an d, H an s W ille -Jø rg e n se n ; denne p o kal tild e les e fte r a fstem n in g b la n d t sk oleh old ets sp ille re til den a f dem, der h avd e le v e re t den m est o v e rra sk e n d e p ræ station i p o s itiv retn in g; i fø rste om gan g b le v det S te ffe n Jo h an se n. B an g ta k k e d e fo r sæ k k en, håbede d et bed red e sig og o v e rra k te S o ra n sk S am fu n d s fo d bold til a n fø re ren m ed p å læ g om at nå lign en d e m å lc ifre m od an d re hold. E ft e r at V isti h avd e slu tte t en k o rt ta le m ed 3 h u rra fo r skolen, d ro g h v e r til sit i m ere e lle r m in d re d e p rim ere t sin d stilstan d. sem. Translokationer og optagelsesprøver på Sørø Akademis skole 1959 Festsalen v ar fyldt til allersid ste plads ved tran slo k a tio n e n o g d im issio n en d e n 19. ju n i. E fter velkom st til d e m an g e frem m ø d te o g e fte r afsyngelsen af» H ellig er v or u n g d o m s lyst«læ ste re k to r A rne Østergaard n a v n e n e p å alle e k sa m in an d e rn e fra I I I g, realklassen og 4. m l. m ed tilh ø re n d e e k sam ensk arak terer, efter fo ru d b e ro lig ende a t have bem æ rket, a t alle bestod. De lyk kelige d im itte n d e r fik sk riftlig bevis p å, at a lt var i o rd e n, h v o re fte r re k to r i sin tra n slo k a tio n sta le bl. a. dvæ lede ved fo rsk ellen m ellem stu d e n te n s v ilk å r for 30 år siden, 1929, da re k to re n b lev stu d e n t, o g i dag. Vi h avde fø lelsen af at have levet e t liv i tryghed, m en u de i sam fu n d e t var d e t ikke h e lt g o d t: D e r herskede stor a rb e jd s løshed, la n d b ru g e t h avde rin g e k å r, og der var o v e rp ro d u k tio n af akadem ik ere. I d ag e r d e t anderledes: N æ sten o v e ralt savnes d e n k v alificered e a rb ejd sk raft; d erim o d er d e t lettere e n d fo r 30 å r sid en fo r d e unge, ved eget a r b e j d e at skaffe sig m id le r til u d d a n n e lse n. N u tid en s sa m fu n d e r p ræ g et af e n h id til u k e n d t acceleratio n, h v o rfo r d e r stilles sto re k ra v til de u n g es arb ejd sin d sats, ikke m in d s t fo rd i tid sin te rv a lle t m ellem de v id enskabelige o p d a g else r og deres u d n y tte lse er b lev et m in d re før. G ym nasieskolen h a r h id til b y gget p å den o p d ragelse, d e r lig g er i a t a rb ejd e in te lle k tu e lt o g erhverve sig k u n d skaber, i n o g en g ra d b yggende p å læ rernes a u to rite t. A u to rite t er en m agt, m a n b ø je r sig for i lydighed, fo rd i m an a n e rk e n d e r dens re t til a t byde. V idenskaben b ø je r m an sig for i erkendelsesspørgsm ål; her på Sorø u d strå ler kirk en, h o v e d b y g n in g en og stedets k u ltu r og n a tu r a u to rite t. Vi læ rere h a r o fte m å tte t stå for je r som a u to rite te r, m en vi h å b e r ikke, a t vi h a r gjo rt jer u selv stæ n dige; m an g len d e a u to rite t k a n m ed fø re kaos. N o g et a n d e t k an I få m ed fra d e tte sted: F o rn e m m e l sen af stem n in g en p å et sted, h v o r tid en h ar få et lo v til a t stå stille. D e t er v id u n d e rlig t en m ang im ellem at k u n n e lade tid e n stå stille. T e k n isk, socialt og ø k o n o 53

7 misk bør tid e n ikke stå stille, og I vil fo rh åb e n tlig kom me til at d e lta g e i u d b y g n in g en af d e t d ansk e sam fu n d i disse h en seend er,, sam tid ig m ed at I forstår at lade tid en stå stille o g at nyde fo rtid e n s k u ltu r og m in d er. Så fulgte H a u c h s u fo rlig n elig e»jeg ved e t sted, som jeg h ar elsket læ nge«, talrig e leg ater og boggaver u d d e l tes, o p ry k n in g e rn e fra d e øvrige klasser m eddeltes, og Soransk S a m fu n d s fo rm an d, lan d sd o m m er N. V. Boeg, ønskede d im itte n d e rn e til lykke og in d b ø d d em til ru s festen den 15. o k to b e r. H ø jtid e lig h e d e n slu tte d e m ed den la tinske» C o n c i n a m u s, o sodales!«a ftenen i fo rv e je n h o ld tes d e t b ek en d te»b ulesold«, m iddag m ed p å fø lg e n d e p u n c h eso ld ; d e n 14. h avde d er været tra n slo k a tio n (»den lille«) fo r ikke-afgangsklasserne; endelig v a r d e r o p tag elsesp rø v er, d er slu tte d e d e n 23. ju n i m ed 49 o p ta g n e af 80 tilm eld te. F ra Sorø borgerog realskole o p to g es 11 og fra Sorø priv ate realskole een. (Efter d en lo k ale presse ved P. Sch.). f DØDSFALD f Kaptajn, kontorchef Bjarne Harder 15. m a r ts 1886 t 30. ju li B ja rn e H a rd e r v a r fra K ø b en h avn, søn af sk ib sfø rer Jo h a n n e s C hr. H a rd er og h u stru A nna F re d e rik k e, fø d t D ah l. F a rfa d e re n, H ans G eorg S m ith H a rd er, , v a r te g n e læ re r v e d S o rø A k ad e m i; han m alede a d skillige b ille d e r m ed so ran sk e m o tiver. B ja r ne H ard er k o r p å S o rø 1898, u d g ik m ed p ræ lim in æ rek sam en og u d d an n edes som m ilitæ r; 1920 b le v h an k a p ta jn, trå d te o v e r i reserven og b le v sam m e å r k o n to rch ef i D an sk In dustri S y n d ik a t. Sagfører, A. L. Bruun 8. s e p te m b e r 1885 t 22. a u g u st E n a f K ø g e s k en d teste b o rgere, sa g fø re r A n d reas L a rsen B ru u n, a fg ik p lu d selig ved døden den 22. au gust. A. L. B ru u n v a r født i V o rd e nord for V ib o rg ; h e r v a r fad ere n, C h r. B ru u n, præ st. B ru u n g ik p å Sorø fr a og tog stu d en tereksam en E fte r ju rid isk em b ed seksam en v a r h an fø rst b o rg m e ste rfu ld m æ gtig i E s b je r g, d e re fte r b y - og b irk e fu ld m æ gtig i Sorø. F r a k n y tte d e s h an til K ø ge, i åren e som b y - og h e rre d sfu ld m æ g tig, som d o m m erfu ld m æ g tig gik B ru u n over i p r iv a t v irk so m h e d som sa g fø re r i kom pagni m ed o v e rre tssag fø re r C a rl O lsen, d e r døde fo r få å r sid en ; nu h a v d e han en søn, C h r. Bruun, som kom pagnon. S a g fø re r B ru u n v a r en an set ju rist, d e rtil fu ld a f lune og h u m or, h v o rfo r h an b åd e fik et sto rt klientel og m an ge ven n e r. V ed siden a f sin virk so m h e d h avd e h an gen n em åren e en del o ffe n tlig e h v e rv, bl. a. v a r h an gen n em to p e rio d er (otte år) k o n se rv a tiv t m edlem a f b y rå d e t, m edlem a f K ø g e m e n ig h ed srå d og v irk so m d e l ta g e r i d et p o litisk e o rg a n isatio n sa rb ejd e. E n gam m el so ran er, d er le jlig h e d s v is h avd e tru ffe t B ru u n, k a r a k te ris e re r h am som en v e n lig og god k am m erat. Overlæge, dr. med. H. P. Stubbe Teglbjæ rg 1. m a rts 1896 t 23. a u g u st E fte rre tn in g e n om o v e rlæ g e S tu b b e T e g l- b jæ rg s p lu d se lig e død h ar v a k t sorg og vem od i vid e k red se. V o rt lan d s v e l m est k yn d ig e m and in d en fo r sin sp e c ie lle vid en sk ab, en e lsk elig, v id t fa v n e n d e p erson lig h ed, h v is gern in g b le v b å re t a f en d y b og ly s k risten d o m, et p o sitivt, h je rte v a rm t m en n eske. S tu b b e T e g lb jæ rg h avd e i fle re å r lid t a f m a v e så r, m en kom sig e fte r b eh an d lin g i fo rå re t på S la g e lse ce n tra lsy g e h u s så godt, at han på en re k re a tio n sre jse ku n n e fo rv e n te fu ld h e lb re delse og a rb e jd sk ra ft. I ju li genoptog h an sit a rb e jd e og d elto g i a u g u st i en in te rn atio n a l e p ile p tik e rk o n g re s i Sto ck h o lm, m en søndag a fte n den 23. a u g u st g jo rd e en h jern e b lø d n in g ende p å h an s liv. H ans P e te r S tu b b e T e g lb jæ rg v a r søn a f fh v. go d sassisten t H an s T e g lb jæ rg, som døde den 16. fe b ru a r om tr. 97 å r g am m el; godt et h a lv t å r d e re fte r fu lg te sønnen h am a ltså ; ved fad ere n s død o m talte v i h ans ni børn, h v o ra f s y v h a r gået på S o rø A k a d e m i (se S o r.-b l., a p ril 1959, s. 30), H ans P e te r S. T., d e r v a r født i R a d b y, ved N ø r re S ø b y (Fyn ), kom, da fad e re n fly tte d e til Sorø, på S o rø A k ad em i, h v o rfra han tog stu d en terek sam en, s y v å r e fte r b le v han cand. m ed.; et å rs tid v a r h an re se rv e læ g e i m arin en, re se rv e læ g e v e d kolon ien F ila d e lfia, D ian alu n d. T id lig v a r S tu b b e T e g lb jæ rg kom m et i fo rb in d e lse m ed k o lon ien s gru n d læ g g e r, o v e rlæ g e S e il, h v is m e d h jæ lp e r h an v a r i sine so m m e rfe rie r. E ft e r et in term ezzo som re se rv e læ g e ved S k t. H an s h osp ital ( ) vendte S tu b b e T e g lb jæ rg tilb a g e til F ila d e lfia, 1928 som a fd e lin g slæ g e, som o v e rlæ g e på ep i le p tik e ra fd e lin g e n. H e r u d fø rte h an et m æ g tig t a rb e jd e, også optaget a f ep ile p sien hos børn, h v o rfo r h an fik in d rette t en b ø rn eafd elin g på F ila d e lfia. T il den n e fa g lig e k o m p eten ce kom h ans b e rigen d e m e n n esk elig h ed ; h an ev n e d e som få at o p m u n tre sin e p a tien te r, og h an s m e d a rb ejd ere 54

8 lo v p riste h am ; læ g e lig t og m e n n e sk e lig t fø rte han de h ø je tra d itio n e r fr a dr. S e ils og o v erlæ g e H. I. S ch o u s d age v id ere. R u n d t om i p re sse n k an m an læ se vid n e s b y rd om S tu b b e T e g lb jæ rg s v id træ k k e n d e b e tyd n in g som læ g e og m e n n esk e; i»p olitiken «(25. august) fin d e s m in d eo rd a f o v e rlæ g e M o gens L u n d ; i» K riste lig t D ag b lad «ta k k e r en k v in d e lig m e d a rb e jd e r p å kolon ien gen n em 45 å r ( ), sam m e sted to lk e r fle r e p a tien te r d eres sorg o v e r at h a v e m iste t d e res h jæ lp so m m e ven, og fo rm a n d en fo r k olon ien F ila d e lfia s b e sty re lse, fh v. m in iste r V. F ib ig e r, slu tte r sine m in d eord såle d es:» K o lo n ien F ila d e lfia sø rger, p a tien te rn e sø rger, og m a n g fo ld ig e ud o v e r la n det sø rger.«o gså h an s so ran sk e k a m m e ra te r d e lta g e r i sorgen o v e r ham, d er sik k e rt, som det ofte er tilfæ ld e t m ed læ g e r, h a r slid t sig op i sit a r b ejd e, og h v is sid ste å r v e l til d els b le v u n d e r g ra v e t v e d den k ritik, d e r i fo rsk e llig e b lad e retted es m od F ila d e lfia ; d e r e r jo d e sv æ rre i denne v e rd e n m en n esk er, d e r h o ld e r a f at v æ re onde m od an dre. P. Sch. Godsejer Johannes Jørgen Hellemann Olsen 25. m a j 1901 t 2. s e p te m b e r E fte r læ n g e re tid s sygdom a f g ik g o d se je r J o h an n es H e lle m a n n O lsen den 2. sep te m b er v e d døden. G o d se je r O lsen fo rtsatte den so ran sk e trad ition, id et h an som fad ere n, Jø rg e n H e lle m ann O lsen ( , I V 1887), fik sin sk o legan g p å S o rø ; det v a r i å ren e til 18, da h an fik re alek sa m en. E fte r u d d an n e lse in d en fo r lan d b ru g et o verto g h an v e d fa d e re n s død h o v ed g ård en A a g a a rd i G ø rlø v sogn, L ø v e h e r red, som h an d re v m ed sto r d ygtig h ed. H an d e l tog tillig e m e g et i det o ffe n tlig e liv, bl. a. som m edlem a f det lo k a le sogn eråd, h v is n æ stfo r m and h an v a r ved sin død; d esuden v a r h an fo r m and fo r v e j u d v a lg e t og h avd e v æ r e t m edlem af sk o lekom m issionen. H an v a r fo rm a n d fo r G ø rle v og O m egns Ja g tfo re n in g, fo rm a n d fo r A / S G ø rle v H an d elsh u s, i b e sty re lse n fo r G ørle v -B a k k e n d ru p K o n tro lfo re n in g og in te re sse re t m ed lem a f G ø rle v R o ta ry. B åd e fa d e re n og h an v a r sæ rd eles tro faste so ran e re; i sin tid nød so ld ate rk o rp se t sto r g æ stfrih e d ved en o v e rn a tn in g stu r til A a g a a rd i sep tem b e r Om fa d e re n se S o r.-b l., 20. årg., s. 93. P. Sch. Randers-soraneres batøkkamp den 5. juni 1959 T il d e n årlig e b a tø k k a m p, d e r d e n n e gang spilledes ved U ggelhuse b ro (syd fo r R a n d e rs fjord) var k u n m ø d t 7 g am le soranere, n e m lig A age W a a rs t (1914), Je n s M a d sen (1919), A xelsen D rejer (1926), P. H allenb erg (1927), H. V. R æ vskjæ r (1931), O le Jø rg e n se n (1935) og M. K. L e th (1938). Vi sam ledes ved» H e llig å n d sh u se t«i R anders, h v o rfra vi i et» ru gbrø d til 7 skiver«k ø rte til Uggelhuse. K a m p p lad sen var p å en en g m ed tø rv ea g tig jo rd lige ved kro en. K æ ppene gik g o d t i jo rd e n. D er spilledes k u n i e t h old, m en to tu rn e rin g e r. O le Jø rg ensen v a n d t b egge og blev d erfo r erk læ ret fo r overpave. O m a fte n en festedes i k ro en. T ra k te m e n te t var ål, d e r som b e k en d t skal svøm m e, så d ra m m e m åtte d e rfo r o g så ledsage de gode, fede ål. K affen blev serv eret i h av en, o g h e r kom sangbøgern e frem, og adskillige sange b lev tra k te re t, in d en vi skiltes, g lad e over d e n gode d ag i v e n n e rs kreds, m en m ed d e t ønske, at d er næ ste g a n g m å m ø d e flere til a t d e lta g e i d e t gam le spil. Kunstmuseet i Sorø A nna A ncher ( ): Jens M. En blind kone. Pastel. 1ste halvdel af 1880erne. M u seu m sv en n ern es gave for

9 Gamle Soranere og soranske Noter Soransk Sam fund lykønsker fø lg en d e k a m m erater, d er h a r fødselsdag i o k to b e r: 2. M aleren og fo rfa tte re n, greve Sophus A dam sam mdanne- skjold-samsøe (f. 1874), Selskovvej 52,, H ille rø d. fuldm æ gtiget am b assadør i M oskva. e d a to a t fo rre tte tjeneste som o v e ro rd e n tlig og be 3. Fhv. p o stk o n tro llø r Jens Chr. Ulrik N eldahl (f. 1889), K e rtem in d e v e j 11, K b h v n K aptajn Per H øyer (f. 1899), K ongebrovej 5, Sorø. 3. L andsretssagfører Isak Preetzm ann Aggerholm Iversen (f. 1899), V estergade 28, O dense. 3. D irektø r K n u d Friis Lam brethsen (f. 1899), 100 Pinew ood G a rd e n s 1 B, H a rtsd ale, N ew Y ork, USA. 7. Sagfører, c an d. jur. k o n su l K aj Vilhelm Dahl (f. 1894), H orsens. 9. G rosserer W olfgang Johann Bernhard Røper-Petersen (f. 1889), S tra n d v ejen 422, Vedbæk. 12. Hans N ikolaj H ansen (f. 1889), 3024 V ane Str., O m a ha 12, N ebraska, USA. 12. M askinm ester E rik G unnar H olck (f. 1894), C hr. X s Allé 68 L yngby. 12. Hans Oskar Lindeschow Friis (f. 1899), R iv erside, C alifornia, U SA. 13. F uldm æ gtig E rik Jacob W agner (f. 1909), Sønderdalen 4, Søborg. 14. Charles E douard Petersen (f. 1874). S tillin g og adresse ubeken dt. 16. Læge G ustav H erm an Trolle (f. 1899), E sbjerg. 17. K øbm and Gregers Ulrich (f. 1909), L. U lrichs Støbegods- og S a n ite tsfo rre tn in g, Slagelse. 21. Torben A n d r. Schubart D ahl (f. 1884). S tillin g og adresse u b e k e n d t. 21. L æ g p ræ d ik ant H ans Peter R osenvinge (f. 1889, Skaade pr. A arhu s. 21. Hans Erhard Christensen (f. 1894). S tillin g og adresse u b e k en d t. 21. A d ju n k t G eorg O tto H enrik H øyer ( ), T ø n der. 23. P ia n o fo rh a n d le r Tage J u h l A dolph (f. 1884), H alls Allé 11, K b h v n. V. 24. K rim in a lb etje n t L eif Jochirnsen (f. 1909), Skolevej 2, H ørsholm. 25. C iv ilin g en iø r Orla H olger Schubert G erdil (f. 1909), Frd. d. 7 s vej 44, K olding. 26. O rganist H e n tiin g R echnitzer-m øller (f. 1889), D algas B o u lev ard 1, K b h v n. F. 26. L ektor E rik M a rtin i H ansen (f. 1894), O dense. 29. T an d læ g e P eter Chr. Kiilsgaard (f. 1889), R u d k ø bing. 30. R edaktør, c an d. p o lit. Kay H eckscher (f. 1889), H olte. I fødselsdagslisten sidste nr. (s. 45) skal u n d e r 29. septem b er følgende re tte ls e foretages: E rik Chr. Tage J-ensen er n u g en eralm ajo r, og adressen er: Flyvertaktisk K om m ando, K arup. B landt de so ranske n o te r i forrige nr. (s. 45) m ed d eltes det, at M ogens Egede Glahn er b levet a rk ite k t; h a n e r søn af fo rp a g te r Svend Egede Glahn (r 09), S tengården, Svebølle, ikke af k o n to rch ef H ans E gede G lah n. V ed k o n g elig re so lu tio n af 19. a u g u st 1959 er tje n e ste m a n d i 26. lø n n in g sk lasse i u d e n rig stje n este n, o v e ro r d e n tlig og b efu ld m æ g tig et am b assad ø r i B angkok og o v ero rd e n tlig g esandt og b e fu ld m æ g tig et m in iste r i K u ala L u m p u r, M a n ila, P h n o m -P e n h, R a n g o o n, Saigon og V ie n tia n e G unnar Seidenfaden (s. 26) b e o rd re t til fra I k o n k u rre n c e n o m T V -h u set u d p eged e d o m m e rk o m i téen d e n 4. se p tem b er a rk ite k t Vilh. Lauritzens p ro jek t, d e r betegnes som»sæ rdeles fu n k tio n e lt, o p fy ld en d e alle væ sentlige k rav og tilv e je b rin g e n d e e t g o d t arb ejd sm iljø.«v.l. h a r også bygget R ad iohu set. O le E rik Pedersen (s 37), k o n to rc h e f i A to m en e rg ik o m m issionen, g ør fo r tid e n tjeneste i se k re ta ria te t fo r in te r n a tio n a l A to m ic E n erg y A gency i W ie n. 1 d e n n e e g en skab h a r h a n d e lta g e t i en e k sp e rtd e le g a tio n til Ø stasien, d er skulle rådgiv e P h ilip p in e rn e, K in a (Form osa), K orea, J a p a n og V iet-n am m ed hensyn til u d v ik lin g e n af deres n a tio n a le a to m e n erg ip ro g ram m er. O le P ed ersen er fo r fa tte r af b ogen»a to m er i A rb ejd e«, Udgivet af D e t u den rig sp o litisk e Selskab p å D et danske Forlag. F inn Clausen (s. 54), søn af Soransk Sam funds næ stfo rm an d, p ro k u rist S vend C lausen, er b lev et u d n æ v n t til 2. styrm and. U n d e r d e n stæ rk e blæ st d e n 25. a u g u st k n æ k k ede et af de gam le træ er i R eitzen stein s A llé i Sorø en h alv m e te r o v er jo rd e n. D a d e t d a n n e d e en alv o rlig fare for trafik k en, fo reto g p o litie t en afsp æ rrin g. M an gik d e re f ter i g ang m ed fæ ld n in g e n ; h e rm e d in d ledes R e itz e n stein s A llé s u n d e rg an g ; træ ræ k k en i v estsid en b lev n e m lig ø d e la g t ved cykelstiens anlæ ggelse, id e t m a n v ed d e n lejlig h e d h u g g ede rø d d e rn e over; træ ern e er d e rfo r lid e t m o d stan d sd y g tig e, og m a n m å se i ø jn en e, a t d e n sk ø n n e allé, e n en estå en d e in d g a n g til byen, o m nogle å r er fo rsv u n d e t til sorg fo r dem, d e r elsker k ø n n e træ er, til glæ de fo r tilh æ n g e rn e af fa rte n s ev an g eliu m. F or at live lid t o p i bedrøvelsen over alléens fo reståe n d e u n d e rg a n g m ed d eles et p å sm å h isto rie r; de er g a n ske vist fra M eth u salem s u n g d o m ; m en jeg synes,, a t de b ø r have en p lad s også i S o raner-b ladet, og fo rh å b e n t lig ly ncher læ serne m ig ikke. D e n en e er e n a n e k d o te om H olberg; om d e n er a u ten tisk, vides ikke; h v o r gam m el d e n er, ved jeg h e lle r ikke, m en jeg h a r k e n d t d em siden 1104: H o lb e rg var e n g a n g p å rejse i Sverige og Lom m ed p o stv o g n en til p o stg å rd en i G ø teborg, h v o r d e r var fu ld t af m en n esk er. H o lb e rg satte sig til a t læse fo r at få tid e n til at gå, til h a n k u n n e kom m e videre. H a n m æ rk ed e d e rfo r ikke, a t byens m æ gtigste m an d, k o m m a n d a n te n, trå d te in d, og at alle æ rb ø d ig t rejste sig og h ilste. D a H o lb e rg stad ig blev sid d ende, gik k o m m a n d a n te n fo rb itre t h e n til ham, to g h a m i a rm e n o g sagde i en brøsig tone: H v em er De? H o lb e rg m ålte h a m fra to p til tå o g svarede: L a d m ig fø rst h ø re, hvem D e er? Je g er byens k o m m a n d a n t, og m it n a v n er U d fald! P udsigt tilfæ lde, svarede H o lb e rg og tog sin snustobaksdåse frem m it n av n er In d fald! H v a d b ild e r D e D em ind? 5 6

10 I ø je b lik k e t b ild e r jeg m ig in d a t væ re ev an g elisten Lukas. E r D e sp litterg al! H v o rd a n k a n D e b ild e D em d e t in d? Jo, fo r jeg h a r a ltid set L u k as a fb ild e t m ed en stu d ved sin side! D a k o m m a n d a n te n ta b te m æ let o ver d e n n e u fo rsk a m m eth ed, tilfø jed e H o lb erg : Som b e k e n d t er en stu d også u m æ lende! N r. 2 g iv er ek sem p ler p å de p u d sig e m isforståelser, b ø rn g ør sig skyldige i n å r de forsøger a t få m e n in g i en fo r d e m u fo rstå elig tekst. D e t er h e r Ingem ann og G rundtvig, d e r m å h o ld e for: E n lille pige sang:»d agen g år m ed raske fjed«således: D am en g år m ed raske fjed, d am ens b ø rn m å ile. O g e n af vore k e n d te ste ju lesalm er b lev in d le d t m ed o rd ene: I k im o n o til julefest. G y m n a siefo re n in g e n» B ald u r«p å A k a d em iet havde d. 27. aug. m ø d e m ed u n d e rv isn in g sm in iste r Jø rg e n J ø r gensen som taler. M in istere n ta lte o m d e n nye skolelov. H a n o m ta lte bl. a. d e n sk arp e adskillelse, d e r v ar en følge af d en g am le skolereform, og g jo rd e g æ ldende, at d e n nye lovs sto re fo rd el var, a t d e n n e adskillelse b lev g jo rt m ere lem pelig. E n d v id ere p åpeg ede h a n n ø d v e n d ig h e d e n af, a t nogle»lyse h o v eder«b lev b e v are t fo r d e t p raktisk e liv, så ikke alle fo rsv a n d t i boglige stu d ier. H v a d gym n asiet angår, fre m d ro g h a n v ig tig h ed en af at d e n faglige d y g tig h ed fo ren es m ed alm en m en n esk elig interesse. E fte r ta le n o p sto d d er en stæ rk diskussion, id e t nogle af skolens læ rere og elever re tte d e a n g reb p å visse p u n k ter af d en nye skolelov. L an g t de fleste af B a ld u rs 116 m ed lem m er v ar m ødt, og fo re n in g e n h a r vist sjæ ld e n t k u n n e t n o te re sig en så stor succes m ed et m ø d earran g e m en t. K ronikker m. m. P ro f. Christian E lling fo rtsæ tte r sin causeriserie»k u n st ved vejen«(»b erl. A ften«):» U artig p lastik«k ritise re r d en tak tlø se an b rin g e lse af forskellige m in d esm æ rk er, bl. a. D anm ark s vel n o k m est y n d e d e sk u lp tu r, E d v ard Eriksens»L ille H avfru e«p å L an g e lin ie: p ro fesso ren siger:»k un m eg et p rim itiv e sjæ le h enry k k es af en h a v fru e i b ro n ce a n b ra g t ju st der, h v o r en b ø lg efø d t k u n n e ventes at to n e frem fo r d e n in d v iede. D u gode G u d en lynfrossen n a jade!«s o g n epræ st Gabriel L in d (s. 10), Svanninge, h a r p å en k n a lle rttu r til G o tla n d p å n y stu d e ret d e n n e h isto risk e ø s sæ rpræ gede lan d sb y k irk er, h v a d h a n b e re tte r o m i en k ro n ik» G o tlan d s sto lte lan d sb y k irk er«(»folketidende«,, 24. ju li). K. K. Steincke a n stiller forskellige b e tra g tn in g e r o m taler- og foredragsvirksom h ed:»som ta le r la n d e t ru n d t«(»b erl. A ften«, 22. ju li), som sæ d v anlig liv lig t og fo rn ø jelig t. D et k n ib e r næ sten a ltid m ed diskussion e fte r fo red ra g e t; d e tte h a r efte r Steinckes m en in g tre årsager: M a n læ nges e fte r de tre k o p p e r k affe m ed tilh ø re n d e k o n d ito rk a g e r og w ie n erb rø d ; v id ere a t» v an etæ n k n in g hos de fleste b lo k e re r evn e n til n ø g te rn v u rd e rin g «, h v o rfo r d e r kræ ves tid til efte rta n k e en d elig» den lige så beklagelige som u rig tige p å sta n d, a t m in re p lik sk u lle væ re af d e n k a rak ter, at in g en disk u ssio n sd eltag er ø n sk er d e n re fe re re t i d en lokale presse, dagen efter.«særdeles m orsom er slu t n in g en, h v o r d e t p rekæ re sp ø rg sm ål om h o n o ra re ts stø r relse drøftes.» H v ad sk y ld er vi n u Dem, hr. St.?Jeg h avde tæ n k t m ig 200 kr.!«k assereren så o v e rm å d e trist ud, m en h viskede d o g til fo rm an d en (h v ad jeg n æ p p e skulle h ave h ø rt):»så tje n te vi s gu allig ev el de 200 kr!«k. K. Steincke u d se n d e r til e fteråret en ny sam lin g strø tan k e r; m åske fø lg en d e, som jeg h a r læst i e n avis, er b la n d t dem :»Skal jeg væ re æ rlig, så synes jeg, a t p ig er p å fo rsid en g e n n em g ående er k ø n n ere end alle dem, m an g ifter sig m ed in d e i b lad e t.«e ndelig m ed d eler vi» den forhenvæ rendes«lille in d læ g i en diskussion om, h v a d m a n skal k ald e sig, n å r m an er»gået af«; d e t stod i» P olitiken«, 22. ju li, og lyd e r sålu n d e: Fra en»fh v.«. Vi h a r m o d taget: U n d e r o v ersk riften» F o rh envæ rende«fo reslår h r. (eller fru ) H. Je n se n, N ø rre b ro g a d e en o m fatten d e a d resse i et læ serbrev af 19. ds. a t stryge» p ensio n stitlen «og a t k alde alle» forhenvæ rende«, altså forsåvidt de e r det. T il b egru n d else af d e tte opsigtvæ kkende fo rslag a n fører h an bl. a. a t m an jo ikke skriver» p en sio n eret ju stitsm in ister Steincke (e n d n u m in d re pensionist)«et i ø v rig t såre u h e ld ig t eksem pel, d a jeg ikke de sidste 20 år h a r o p p e b å re t m in iste rp en sio n. Sorø Akademis Skoles årsskrift 1959 Skolens årssk rift fo relå tra d itio n e n tro i b eg y n d elsen af ju n i, og vi re fe re re r h o v e d in d h o ld e t af h ensy n til de m edlem m er, d e r ikke efter ønske h a r fået å rssk riftet tilsendt. D e r in d ledes m ed sm ukke m in d e o rd om dr. p h il. P o u l H elm s; æ n d rin g ern e bl. læ re rsta b e n h ar Sor.-Bl. v ed de p ågæ ld ende le jlig h e d er g jo rt re d e for d im ittte re - des 47 stu d e n te r og 80 re alister, 54 fik m ellem skoleeksam en. E levtallet e r stad ig re t k o n sta n t; den 1.m aj 1958 v ar d e r 379 elever, ved u d g a n g e n af april 1959 v a r ta lle t 382. V ed fo rteg nelsen over elev ern e anføres stad ig fo r sørgers stillin g elle r erh v erv ; d e tte undlades i n u tid e n ved en del skoler m isfo rstået dem o k rati e n såd an fo rtegnelse h a r b å d e p e rso n alh isto risk og e rh v erv sh isto risk væ rdi. E fte r a fsn it om d e t i årets løb læste sto f sam t eksam enspensa redeg ø res d e r fo r b ib lio tek og sa m lin g er; b ib lio tek ets tilvæ kst er p å 221 b d., ialt fo refin d es bd. p lu s sk o lep ro g ram m er, sam tlige sa m lin g e r h a r m o d ta g e t forskellige gaver. A lu m n ern e s an tal er 150 (44 p å gym n asiebygnin g en, 64 p å hoved b y g n in g en, 42 p å»v æ nget«; frip la d se r og s tip e n d ie r er u d d e lt til flittig e elever.»af skolens dagbog«fo rtæ lle r om alt d e t, d e r sæ t ter k u lø r på d en daglige tilvæ relse: E kskursioner, S p o rtskam pe, b a lle r o.s.v.; også oplæ sningsforeningens, m u sik fo ren in g ens sam t g y m n asie fo ren in g e n»b aldur«s y d elser få r m an besked om. A llerede d e n 19. ju n i var d e r tra n s lo k atio n, og så havde b å d e læ rere og elever fred til d en 12. august. P. Sch.. Redaktion: Rungstedvej 3, Rungsted Kyst, lektor P. Schjærff. Telf. Rungsted 832. Ekspedition: K losterstræ de 19, K. Tlf. Minerva 310. Fr. Palm Greisens bogtrykkeri, København. 5 7

11 S y iw it h y f y C c X O D E N S E Hovedkontor: V E S T E R V O L D G A D E K Ø B E N H A V N V. T e le fo n C e n f r a l Danmarks største cykelfabrik DEN BEDSTE VITAMINTABLET er GREENOSAN fordi den bestaar af NATURPRODUKTER tilsat Vitaminerne A B C D E samt indeholder Mikronæring Organisk Jern Klorofyl v V. PO U LSEN & A. S Ø R E N S E N MURERMESTRE og ENTREPRENØRER Kontor: Molbechs Allé 8 - Kl. 8, Telf Grundlagt 1917 D et store o g stadigt stigende Salg b ekræ fter G re e n o sa n 's fre m ra gende Egenskaber Faas paa Apotekerne Skelskør Frugtplantage A/s

12 A/S N. PETERSENS TRÆLASTFORRETNING FREDERIKSBROENS KALKVÆRK A/S CP. f5uftr-? fem ifcveu D irektør ODENSE oiøe(jnens Ûnèelssoineslcujteïi Telefon Sorø 717 SORØ BEKLÆ DNINGSOPLAG Iste Kl.s Skrædderi. Alt i Herreekvipering. Uniformer til Sorø Akadem i altid bedst og billigst. J. M. POHL s Eftf. Telf. 67 TH. C. JENSEN S K R Æ D D E R F O R R E T N IN G VEDELSGADE 14 S O R Ø Det nye Blazermærke Phönix Fuglen for gamle Soranere fås hos O RLA V. NIELSEN Akademiekvipering SORØ. TLF. 258 Forsendes overalt STAALKONTORET v. R. E. Brincker Malmøgade 7 København 0 Johs. Brinck AUT. GAS- OG VANDMESTER SORØ BANKEN fs O R Ø O G O M E G N H. Hansen & Søn Malerforretning Tlf. Sorø 53 G rundlagt 1893 OTTO CHRISTIANSEN Sig det med Blomster Alleen 3 Telf S O R Ø VALD. SICKS EFTF. N. J. Larsen & Søn Tømrermester - Konstruktør Sorø. Telf. 713 og 1171 Menmark H. Mortensen & Søn K a k i e t KORSØR F. Damkier Landsretssagfører N y Vestergade 1 - C Byens m oderne tøjm agasin S t o rø g a d ø S o r o F re d e rik sb o rg g. 8, K ø b e n h a v n K. S c h w e iz e rp la d se n 2, S la g e ls e H erlev Bygade 22, Herløv Kaina Rustolie - Kaina V aabenolie - Kaina Loddefedt N o va Slagloddepulver - N ova Svejsepulver De kendte Kaina- og Nova-Produkter fra Vissinggaard Laboratorium anvendes paa Værksteder G arage r og Fabrikker overalt i Danmark. Forlang Kaina- og Nova-Produkter hos Deres Handlende. Tønning St. VISSINGGÅRD LABORATORIUM Tlf. Tønning 14 FILTFABRIKEN NORDEN% Lyngby Hovedgade 4, Lyngby Direktør Peter de N eergaard MOGENS KROG-MEYER Højesteretssagfører G othersgade 109, K. M inerva 5800 E J E N D O M S A K T I E S E L S K A B E T C E C IL V esterbrogade København V. Forvaltning af Ejendomme O m bygning og Modernisering Prioritering Raadgivning ERIKPONTOPPIDAN Landsretssagfører B y e n N ø rrø g a d e 1 3

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD

SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SORATVERBLADET MAAMEDSSKRIFT FO R SO RAM SK - SAJVÆFT'UIVD SO RØ BEKLÆDNINGSOPLAG 1ste Kl.s Skrædderi. A lt i Herreekvipering. Uniform er til Sorø Akademi altid bedst og billigst. J. M. POHL's Eftf. Telf.

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon

Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé Frederiksberg telefon Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening * Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 e-mail: ddl @ddl.org. Redaktion og annonceekspedition samme sted Redaktør: Landinspektør

Læs mere

Register. I. Forholdet til kunderne

Register. I. Forholdet til kunderne Register I. Forholdet til kunderne B efo rd rin g a f d a g b la d e, re g le m e n t V, a fs n it 3.1.5... 225 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t.... 113, 143, 195 B re v p o s tta k s t, re tte

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen Beretning for året 1970-71 KJPFpn Beretning om Skagen kommunale skolevasen for 1970-71 v ed stadsskoleinspektør Svend Biskjær Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekom

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget 22. september 2005 Side 1 af 7 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D SKRIFT Plan og Miljøudvalget torsdag den 22. september 2005 kl. 14.00 i mødelokale udvalgsværelset Mødedeltagere: F inn V

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Skagen kommunale skolevæsen

Skagen kommunale skolevæsen Skagen kommunale skolevæsen B E R E T N IN G for 1972-73 v ed s k o le d ire k tø r S v e n d B isk jæ r Sk ole væ senets t ilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen fra 1. juni 1970 V a lg t a f b y rå

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN V E D stadsskoleinspektør S v e n d B iskjæ r ~],a og b p ig e r i d e n n ye g y m n a s tik s a l Skagen skol ekommission: (d.

Læs mere

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND

SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND RI3EGADE 13 0 79 SORAJYERBLADET MAANEDSSKRIFT KOR SORAMSH - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 9. NOVEMBER D en gam le Hovslag, råb og piskesmæld, knirkende kareter, liv og fart fra gry til kvæld gennem mange

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105

C ongo... 01 Forenede Arabiske E m irater... 77 G rø n land... 23 New Z ealand... 105 Register I. Forholdet til kunderne B eta lin g s o v e rs ig te r, G ir o... 235 B e te g n e ls e n P o stlin ien æ n d r e s til P o s tv æ s e n e t... 1 7 9 B re v k a s s e, ty p e g o d k e n d t...

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 9. maj 2001 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Onsdag den 9. maj kl. 18.30 i mødelokale 3 Mødedeltagere: Grethe Olsen, D ann Eland, K urt Jensen, K

Læs mere

Generalforsamlingerne 1987

Generalforsamlingerne 1987 L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D Oen danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n c e e k sp e d itio

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde.

R E G I S T E R. A. Rettelse af tjenestedokumenter. G adefortegnelse for d et københavnske postom råde. R E G I S T E R F r e m s e n d e l s e a f t j e n e s t e d o k u m e n t e r. * ) A. Rettelse af tjenestedokumenter. F r em sen d else a f serie A n r. 1 5. - A n r. 6 9. R e g le m e n t I (o r g a

Læs mere

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g?

HVAD SKER DER? Hv a d e r d e t, d e r s k e r h e r i d a g? 1. SØ N D AG I AD V E N T HVAD SKER DER? Matt. 21,1-9 Lad os bede! K æ re H er re K r istu s! T ak fordi D u i dag h ar bev æ g et D ig in d iblan dt os. V i ber om at v i m å op dag e, at D u er k om

Læs mere

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER

OVER KIRKEBØGER BIND LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER R E G IS TR A TU R OVER KIRKEBØGER BIND 11 S O G N E -N U M R E N E 6 2 7-6 5 8 LO LLA N D -FA LS TER S S T IF T 2. DEL M ARIBO A M T : FALSTER K O R R E K T U R -U D S K R IF T L A N D S A R K IV E T

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 6. juni 2000 Side 1 af 6 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Tirsdag den 6. juni 2000 kl. 16.30 i mødelokale nr. 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5.

SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD. dette er vort og værd at værne om RIBEGADE 18 0 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. RIBEGADE 18 0 7 9 SORAIVERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSH - SAMFUMD 1 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 5. M A J dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D I A. F Æ L L

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæsen

Skagen kom m unale skolevæsen Skagen kom m unale skolevæsen B eretning for året 1969-70 om Skagen kommunale skolevæsen for 1969-70 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjar Foto: G. Nlathiassen Sk olevæ sen ets tilsyn, ledelse og råd Skolekommissionen

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør

landinspektøren s meddelelsesblad Maj 1970 sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør landinspektøren s meddelelsesblad sendes kun til Den danske Landinspektørforenings m edlem mer redaktion Kay Lauritzen, landinspektør adresse Bredgade 45 B, 1260 København K. indhold Overenskomst mellem

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle København F. Telefon (01) ARGANG, NR. 13 SÆRNUMMER LA N D IN S P E K T Ø R E N S M E D D E LE LS E S B LA D Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion:

Læs mere

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r

Register. I. Udsendelser. T j e n e s te d o k u m e n te r Rester I. Udsendelser T j e n e s te d o k u m e n te r side B r e v p o s tt a k s t... 13, 63, 197 Checkvejledning... 125, 217 D SB K øreplan...... 103, 183 Erindringsliste for p o stk o n to re r...

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft

Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn. A f Julie Hornbek Toft Frank Hvam på spanden i tv-serien K lovn (framegrab). Latterligt! Pinligt! Virkeligt? Virkeligheden som komisk reference i Klovn A f Julie Hornbek Toft F r a n k H v a m s æ tte r s i g p å h u g o v e

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e da ktion og a n n o nce ekspedition samme sted. R e d a k tio n : la n

Læs mere

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979

2nd N o rdic Conference o f Computational Linguistics N O D A L ID A 1979 143 Foredrag ved Nordiske D atalin g vistd ag e på laml, Københavns U n iv e rs ite t, 9.-1 0. oktober 1979. Henrik Holmboe: Lemmatisering - h v ilk e af de id e e lle krav t i l lemmatisering er o p fy

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK

DET KONGELIGE BIBLIOTEK «s v m DET KONGELIGE BIBLIOTEK 1300185044 ' X - j - - f r - * - - % J ' r J. J, ' f'j. : > % ; " ' ; ; ' ' %*** *&_ r - tf C- :». : r L r, A. f ' **v A v S k a. -.. C * '. >. Prlis-Gourant for velmlfort

Læs mere

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND

MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND ADR HR W E D E G E RIBEGADE 18 0 79 SO R A 1V ER B IA D ET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 39. AARGANG 1954 NUMMER 7. JULI Bogen for Dem! SVEND HANSEN BANKKREDITTENS GRUNDLAG En samlet og bearbejdet

Læs mere

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service

Landsbykommissionen delbetænkning 2. befolkning og offentlig service Landsbykommissionen delbetænkning 2 befolkning og offentlig service Betænkning nr. 927 Maj 1981 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1980 890 B ørneteater og opsøgende teater 891 Redegørelse om R

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen

Frederikshavn kommunale skolevæsen Frederikshavn kommunale skolevæsen S k o le åre t 19 7 1-7 2 V ed K. Hillers-Andersen Kai Hjortlund og Karsten Thorst F red erik sh av n E k sp res- T ry k k eriet 19 7 2 De kom m unale skoler IS S kolen

Læs mere

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e

G e n e r a l f o r s a m l i n g e r n e 2 0 0 1. 7. september og 8. september 2001 på. o Scandic Hotel Arhus. I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Landinspektørens M ed d ele ls e s b la d Den danske Landinspektø rforening Lindevangs A llé 4 2000 Frederiksberg telefon 38 86 10 70 Hjemmeside: w w w.ddl.org e-m ail:ddl@ ddl.org Fax: 38 86 02 52 R edaktion

Læs mere

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion.

SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND DANSKETAPETFABRIKKER. De manges Fordel - for almént Vel! Lotteriet støtter dansk Produktion. SORAIVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 30. A A R G A N G 1945 N U M M E R 6. J U N I DANSKETAPETFABRIKKER AKTIESELSKAB KØBENHAVN ODENSE ' KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E.

Læs mere

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Dee værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS- Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Skagen kom m unale skolevæ sen

Skagen kom m unale skolevæ sen Skagen kom m unale skolevæ sen B eretning fo r året 1967-68 o Årsberetning fo r Skagen kommunale skolevasen fo r 1967-68 ved stadsskoleinspektør Svend Biskjetr F o to : G. M a th ia s se n Skolevæsenets

Læs mere

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v.

Register. I. Udsendelser. Tjenestedokumenter. Rettelser til tjenestedokumenter. Cirkulæreskrivelser m. v. Register I. Udsendelser Tjenestedokumenter. R e g le m e n t I, n o t e r t i l... 15 R e g le m e n t X I I... 4 5 V e jle d n in g v e d k o n tro lle r in g a f b r e v b æ r e r d is t r i k t e r...

Læs mere

Alm. Brand A/S Å rs rap p o rt 2 0 0 6 - I nv e s t o re r Alm. Brand Koncernen Alm. Brand A/S Alm. Brand Bank Alm. Brand F o rs i k ri ng Alm. Brand L i v o g P e ns i o n K j ø b e nh av ns k e R e Alm.

Læs mere

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3.

SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND. dette er vort og værd at værne om 4 3. A A R G A N G N U M M E R 3. SOBAMERBIADET MAANEDSSKRIFT FOR SORAMSK - SAMFUND 4 3. A A R G A N G 1 9 5 8 N U M M E R 3. M A R T S dette er vort og værd at værne om B O G T R Y K K E R I E T S E L A N D 1 A. F Æ L L E D V E J 19.

Læs mere

Generalforsamlingerne 1995

Generalforsamlingerne 1995 Landinspektørens Meddelelsesblad Den danske Landinspektørforening Lindevangs Allé 4 2000 Frederiksberg telefon 31 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktør: landinspektør Kjeld Lohmann

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD

LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD LANDINSPEKTØRENS MEDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 Redaktion og annonceekspedition samme sted. Redaktion: landinspektør Kjeld

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI

FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI FORKYNDER AF KRISTI NÆRVÆRELSE. JUNI 1956 JULI DAGGRY udkommer om Gud vil i Begyndelsen af hver Maaned eller hveranden. Det udgives af nogle Brødre i København og bæres økonomisk af gamle Sandheds-Venner.

Læs mere

Register. I. Udsendelser

Register. I. Udsendelser Register I. Udsendelser T jenestedokum enter. Reglement IX A...>... 15 Reglement X... 155 Postgirobogen...5, 21 Tryksagsfortegnelsen... 199 Vejledning for landpostbude... 119 Monteringsvejledning... 119

Læs mere

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen

POLITIK FOR KVALITET I UNDERVISNINGEN / 2. JUNI Indholdsfortegnelse. Politik for kvalitet i undervisningen P o l it ik f o r k v a l it e t i u n d e r v is n in g e n Hvordan udvikler vi vores skole, så den bliver endnu bedre? Vedtaget af Hovedbestyrelsen 9/5-2015 Indholdsfortegnelse 2 Politik for kvalitet

Læs mere

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer

Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Jens Kristiansen Aftalemodellen og dens europæiske udfordringer Om rollefordelingen mellem overenskomstparterne, Folketinget og domstolene 1) Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013 F o ro rd... 13 In

Læs mere

SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND RI3EGADE IS 0 74 SORAIUERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 44. A A R G A N G 1959 S f e s W? ; NU M M ER 6. A U G U S T HOTEL Tlf. 4 om bygget, nymonteret 26 vær. m/ bad, toilet, telf. N y direktion

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark

Kystturismen. Information om rapportens datagrundlag. Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystturismen Information om rapportens -7.300 datagrundlag km. potentiale Helle Damkjær Analysechef, VisitDenmark Kystovernatninger i Danmark Kystturisterne i Danmark vælger primært feriehuset og camping

Læs mere

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND

SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND PIBEGADE 18 79 0 SORMERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR SORANSK - SAMFUND 45. AARGANG 1960 NUMMER 7. SEPTEMBER 50-års studenter jubilar er 1960 F o r r e s te r æ k k e f r a v e n s tre : L a v e N ø rg a a rd,

Læs mere

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1

Boldklubben SØNDERBRO FIGHT. MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009. Side 1 Boldklubben SØNDERBRO FIGHT MEDLEMSBLAD NR. 1 januar 2009 Side 1 Formand: Næstformand: Kasserer: Frank Lindhardsen Karsten Laurberg Finn Nielsen Højdevej 32, st. th. Prags Boulevard 34, 2. Krostrædet 1.

Læs mere

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB

SORAJVERBLADET. KRAND-ogLUFTVÆRN MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND DANSKETAPETFABMKER KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB SORAJVERBLADET MAANEDSSKRIFT FOR S O RAM S K - SAMFUND 30. AAR G AN G 1945 N U M M E R 7. J U L I A L T MODERNE MATERIEL FOR KRAND-ogLUFTVÆRN KØBENHAVNS EJENDOMS FORVALTNING AKTIESELSKAB K. E. F. A. S.

Læs mere

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa

11 Hl SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING E N R G STYRELSEN. - nye bygninger. Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa SPAR RÅENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energi mærkningsrapport N P Josiassens Vej 44B 8500 Grenaa j i L i r - i j i i i 11 Hl Bygningens energimærke: A A A B C D E F G 2020 2015 2010 ^ ^ Gyldig

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s

Katalog. over. som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s E> År-d'/. Katalog over 60 Malerier Landskabsmaler HARALD FOSS, som bortsælges ved Auktion i Hr. Kunsthandler Stockholm s U dstillingslokale Bredgade N r. 28 Onsdagen den i/fd e Oktober 1891 Form iddag

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n

SIKKERHEDSDATABLAD. P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n SIKKERHEDSDATABLAD P U N K T 1: Id e n tifik a tio n a f s to ffe t/bla n d in g e n o g a f s e ls k a be t/v irk s o m h e d e n 1.1.P ro d u k tid e n tifik a to r Ha n d e ls n a v n P ro d u k t n

Læs mere

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden)

Side/dørnr. t A \ L. H / M fe L O M / ih P Q P E N E f L t r. Nødvendige bilag vedlægges ansøgningen (se uddrag af bygningsreglementet på bagsiden) o Abn'ma Mr. A. 2 rvk. NÆSTVED KOMMUNE BRAND- OG BYGNINGSINSPEKTORATET BROGADE 2. 4700 NÆSTVED TIf. 03-73 01 00. Giro 2 01 64 00 Ekspeditio nstid: 9-1 3. Torsdag tid ige 1 5-1 7.3 0 Ansøgning Indsendes

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å

Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70. 31. a u g u st - 1. s e p te m b e r 1 9 8 4 p å LANDINSPEKTØRENS M EDDELELSESBLAD Den danske Landinspektørforening. Lindevangs Alle 4. 2000 København F. Telefon (01) 86 10 70 R e d a k tio n og a n n o n ce e k sp e d itio n samme sted. R e d a k tio

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *)

REGISTER. I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) REGISTER I. F rem sendelse a f tjenestedokum enter m. v. *) A. R ettelse a f tjen ested okum en ter F rem sen d else a f»r ettelser til p o st- o g telegrafvæ senets reglem en ter I-IV «R eg lem en t I

Læs mere

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder.

I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. D E N N Y E K A R A K T E R S K A L A 7 - t r i n s - s k a l a e n I denne lille folder kan du læse om, hvordan den nye skala 7-trins-skalaen ser ud, og hvad de enkelte karakterer betyder. H v o r n å

Læs mere

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus

DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk. Bente Maegaard og Hanne Ruus DANwORD Hyppighedsundersøgelser i moderne dansk Bente Maegaard og Hanne Ruus F o rm å let m ed p rojek tot DANwORD e r at undersøge et rep ræ scn tativt udsnit (på 1.25 m illio n løbcnde o r d ) af m odern

Læs mere

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere.

Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Kære læser. Der er ophavsret på denne bog. Jeg har af forfatteren undtagelsesvis fået tilladelse til at scanne den til denne søgbare pdf-fil til glæde og gavn for slægtsforskere. Pdf-filen kan downloades

Læs mere