JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JB TI-FIRE 2014 Strukturerede Løsninger 29.04.2009"

Transkript

1 Strukturerede Løsninger Investér i aktier med et sikkerhedsnet Tror du på, at aktierne vil få et comeback over de kommende år? Så kan JB Ti-Fire 2014 være en attraktiv investering for dig. JB Ti-Fire 2014 er et godt alternativ for investorer, der tror på stigninger i danske og europæiske aktier, men som frygter at aktierne kan risikere at falde yderligere i obligationens løbetid. JB Ti-Fire 2014 er en investering i 10 håndplukkede danske og europæiske aktier, som Jyske Banks aktieanalyse tror på vil klare sig godt over de kommende år. JB Ti-Fire 2014 er en hovedstolsbeskyttet struktureret obligation, og det betyder, at du er sikret at få minimum kurs 100 tilbage, når obligationen udløber efter 5 år. Når obligationen udløber efter fem år, beregnes afkastet på obligationen ud fra afkastet på aktiekurven. Afkastet på aktiekurven bliver beregnet som den gennemsnitlige procentvise udvikling i de ti aktier dog således at afkastet for de fire aktier, som har udviklet sig mest positivt fastsættes til 50% for hver aktie, uanset om disse aktier er steget mere eller mindre end 50%. De øvrige seks aktier indgår med deres faktiske afkast. Du er altså sikker på, at 4 af aktierne i kurven indgår i beregningen af slutkursen med en stigning på 50%. Udgiver: Jyske Markets Vestergade 8-16 DK Silkeborg Læs mere om strukturerede produkter på turerede Har aktiekurven optjent et positivt afkast efter de fem år, deltager du med 110% i denne stigning (vi forventer en deltagelsesgrad på 110%). Har aktiekurven givet et negativt afkast efter de fem år, indfries obligationen til kurs 100. Vi gør opmærksom på, at bankens overordnede holdning til aktiemarkedet ikke nødvendigvis er, at aktiemarkedet på nuværende tidspunkt har nået bunden. Anbefalingen af disse specifikke aktier indebærer således en forventning om, at de vil klare sig bedre end markedet. JB Ti-Fire 2014 er derfor et godt alternativ til en eksisterende aktieportefølje, og en god mulighed hvis du ønsker at investere på aktiemarkedet uden at bære den fulde tabsrisiko.

2 De 10 håndplukkede aktier i aktiekurven er: Carlsberg, Novo Nordisk, Philips, Vestas, Nokia, Daimler, AP Møller Mærsk, Siemens, ABB og Danske Bank. Læs mere om de pågældende virksomheder på s. 11. Investeringen kan passe godt til dig, hvis Du mener, at alle 10 aktier i kurven er billige og forventer en stigning i aktiekurserne Du ønsker en bund under din investering i form af hovedstolsbeskyttelse Du har en investeringshorisont, der passer til løbetiden på 5 år Du ikke har brug for dine penge de næste 5 år Investeringen passer måske ikke så godt til dig, hvis Du har en forventning om, at aktierne i kurven ikke vil stige over de kommende 5 år eller kun tror, at enkelte af aktierne vil stige i perioden Du i forvejen er stærkt eksponeret overfor europæiske aktier og ikke ønsker at omlægge disse positioner Du kan få behov for pengene med kort varsel. JB Ti-Fire 2014 er som udgangspunkt en køb og behold investering, da udviklingen i aktiekurven først slår fuldt igennem ved udløb Hovedstolsbeskyttelsen gælder altså kun ved udløb. I løbetiden kan kursen således komme betydeligt under udstedelseskursen. Sælger du inden udløb, kan det derfor føre til tab Du ønsker en fastforrentet investering eller ønsker at modtage et løbende udbytte på dine investeringer Du forventer, at Jyske Bank ikke kan tilbagebetale kurs 100 efter de 5 år Dine fordele En forventet deltagelsesgrad på 110% Ingen øvre grænse for det potentielle afkast 4 af aktierne indgår i aktiekurven med et afkast på 50% Ingen valutarisiko, hvis din basisvaluta er danske kroner (DKK) Investeringen er hovedstolsbeskyttet, så du får mindst kurs 100 efter 5 år 2

3 Om risikoen Her får du et overblik over de væsentligste risikofaktorer ved at investere i obligationen. Det er ikke en udtømmende liste over alle risikofaktorer. Obligationen er ikke egnet til alle investorer. Vi anbefaler, at enhver potentiel investor eventuelt i samråd med sine rådgivere vurderer, om JB Ti-Fire 2014 er en egnet investering set i lyset af potentialet i investeringen og de væsentligste risikofaktorer. Vi opfordrer dig endvidere til at læse afsnittet om Risk Factors på side i prospektet for Jyske Banks EMTN-program. Kreditrisiko Valutarisiko Risiko på udløbskursen Renterisiko Likviditetsrisiko Sikkerheden i obligationen er afhængig af udsteders betalingsevne. Jyske Bank A/S er udsteder af obligationen og dermed er det Jyske Bank, der er forpligtet til at betale indfrielseskursen på minimum 100. Skulle Jyske Bank gå konkurs, kan du tabe hele investeringen eller en del af den. Obligationen er udstedt i danske kroner (DKK). Hvis din basisvaluta er en anden end DKK, påtager du dig en valutakursrisiko, idet du kan risikere, at DKK er faldet i værdi over for din basisvaluta ved udløb af obligationen. Udløbskursen baseres på udviklingen i den underliggende aktiekurv, som blandt andet beregnes ud fra aktiernes startniveauer og slutniveauer. De 4 aktier, der ved udløb har klaret sig bedst fastlåses til et afkast på 50%. Det betyder, at der ved stigninger i aktierne er en risiko for, at afkastet på obligationen bliver lavere, end hvis du var direkte investeret i de 10 aktier. Omvendt, vil du ved et generelt kursfald i aktierne opnå et afkast på obligationen, som er højere end ved en direkte investering i de 10 aktier. Hvis udviklingen i den underliggende aktiekurv på udløbstidspunktet er negativ, indfries obligationen til kurs 100. Kursen på obligationerne afhænger af renteudviklingen i DKK. En stigende rente vil i løbetiden påvirke kursen på obligationen negativt. Markedskursen på obligationen i løbetiden bestemmes af renteudviklingen i DKK og markedsværdien af en række finansielle instrumenter tilknyttet udviklingen i den underliggende aktiekurv. Markedskursen kan ved tilbagesalg af obligationen i løbetiden være betydeligt under udstedelseskursen. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis udviklingen i aktiekurven har været negativ. Vi anbefaler, at du som udgangspunkt beholder obligationen til udløb, da ændringer i den underliggende aktiekurv først ved udløb slår fuldt igennem i de finansielle instrumenter bag obligationen. 3

4 Forventede vilkår for JB Ti-Fire 2014 Fondskode Isin DK ; intern Jyske Bank fondskode B50130 Introduktionskurs 100 Nominel kurs 100 Kuponrente 0% Udstedelsesdag Udløbsdag Handelsdag Investeringsvaluta DKK Stykstørrelse DKK Minimumsinvestering DKK Omkostninger Ved handel med obligationen i dens løbetid betaler du kurtage efter bankens almindelige forretningsbetingelser Årlige omkostninger i procent (ÅOP) ÅOP beregnes som de samlede årlige omkostninger i procent for investor ved at have obligationen. De er beregnet i henhold til Finansrådets brancheanbefalinger for strukturerede obligationer, og dækker distributions- og arrangørhonorar samt udgifter til markedsføring mv. Underliggende aktiv ÅOP for JB Ti-Fire 2014 er 0,9% Ligevægtet aktiekurv af 10 aktier (Bloomberg koder i parentes): ABB (ABBN VX) AP Møller Mærsk (B) (MAERSKB DC) 4

5 Startværdi og slutværdi Carlsberg (B) (CARLB DC) Danske Bank (DANSKE DC) Daimler (DAI GY) Nokia (NOK1V FH) Novo Nordisk (NOVOB DC) Philips (PHIA NA) Siemens (SIE GY) Vestas (VWS DC) Startværdien for de 10 aktier i aktiekurven fastlægges på handelsdagen. Slutværdien for de enkelte aktier i kurven beregnes som et gennemsnit af 13 månedlige slutkurser i det sidste år af obligationens løbetid. Den første observation af slutkurs foretages d og den sidste d Udvikling i aktiekurven Ved at beregne slutværdien som et gennemsnit over det sidste år udjævnes eventuelle kursudsving. Hvis aktierne styrkes over det sidste år, betyder beregningsmetoden, at dit afkast bliver mindre, end hvis det alene var den sidste observation, der blev brugt til at beregne afkastet. Hvis aktierne falder over det sidste år, betyder beregningsmetoden, at dit afkast bliver større, end hvis det blot var den sidste observation, der blev brugt til at beregne afkastet. Hver enkelt aktie vægter med 1/10 i aktiekurvens samlede udvikling. Afkastet på aktiekurven bliver beregnet som den gennemsnitlige procentvise udvikling i de ti aktier dog således at afkastet for de fire aktier, som har udviklet sig mest positivt fastsættes til 50% for hver aktie, uanset om disse aktier er steget mere eller mindre end 50%. De øvrige seks aktier indgår med deres faktiske afkast. Udviklingen i aktiekurven beregnes som: 6 1 Slutværdi i Startværdii Udvikling Kurv 0, i1 Startværdii, hvor 0,5*4 er afkastet for de 4 aktier, som har haft den bedste procentvise udvikling i obligationens løbetid, og hvor i = de 6 aktier i aktiekurven, som har haft den svageste procentvise udvikling. Den procentvise udvikling beregnes som: Udvikling i Slutværdii Startværdii Startværdi i Deltagelsesgrad Slutværdien for aktie i fastsættes som et gennemsnit at 13 månedlige slutkurser i det sidste år af obligationens løbetid. Deltagelsesgraden fastsættes endeligt på handelsdagen. Under forudsætning af uændrede markedsvilkår frem til handelsdagen, forventer vi en deltagelsesgrad på 110% 5

6 Kurs ved udløb Hvis aktiekurven ved udløb samlet set har givet et positivt afkast, indfries obligationen til følgende kurs: Deltagelsesgrad Udvikling Kurv Hvis aktiekurven ved udløb samlet har givet et negativt afkast, indfries obligationen til kurs 100. Udsteder Jyske Bank A/S (Kreditrating pr : Moody s Aa2; S&P A ( Negativt outlook for langfristet gæld)) Prospekt JB Ti-Fire 2014 udbydes som Private Placement. Obligationen udstedes under Jyske Banks EMTN-program, og Jyske Bank har udarbejdet Final Terms, der tilsammen med prospektet for Jyske Banks EMTN-program, dateret den 18. marts 2009, udgør udbudsdokumenterne. Udbudsdokumenterne udgør det juridiske grundlag for udstedelsen. Vi opfordrer dig til at læse udbudsdokumenterne, inden du træffer beslutning om investering. Udbudsdokumenterne kan bestilles i Jyske Bank. Er der uoverensstemmelse mellem dette faktablad og udbudsdokumenterne, er det udbudsdokumenterne, der gælder. Børsnotering Nej Køb & Salg Under normale markedsforhold stiller Jyske Bank A/S daglige købs - og hvis muligt salgskurser med et spænd på 2 %. Sælger du obligationen inden udløb, bliver kursen beregnet ud fra den aktuelle markedskurs på de finansielle instrumenter og markedsrenten. Stigninger i det underliggende aktiv vil først slå fuldt igennem i beregningen af kursen ved udløb, ligesom hovedstolsbeskyttelsen også først gælder ved udløb. Annullering Jyske Bank A/S forbeholder sig retten til at annullere investeringen, hvis der ikke opnås ordrer for mindst 30 mio. kr. Investeringen annulleres, hvis der ikke kan opnås en deltagelsesgrad på mindst 95%. Hvis investeringen annulleres, hæves der ingen penge på din konto. Overtegning Ved overtegning tildeler Jyske Bank obligationerne i den rækkefølge, som ordrerne er modtaget, og resten af ordrerne annulleres. Overtegning kan forekomme, hvis vi kun kan opnå en tilfredsstillende deltagelsesgrad for en del af ordrerne. JB Ti-Fire 2014 udbydes alene til investorer i Danmark og må ikke tilbydes eller sælges til amerikanske investorer eller personer, der handler på vegne af amerikanske investorer. 6

7 Skat Nedenstående skal ikke ses som en fyldestgørende analyse af alle skattemæssige overvejelser omkring JB Ti-Fire Enhver potentiel investor bør selv konsultere sine rådgivere for at fastlægge de skattemæssige og regnskabsmæssige konsekvenser af en potentiel investering i JB Ti-Fire Det er vores umiddelbare opfattelse, at JB Ti-Fire 2014 skattemæssigt skal behandles som et finansielt instrument og derfor bliver beskattet efter lagerprincippet. Det indebærer, at gevinst/tab hvert år regnes med i den skattepligtige indkomst. Gevinst/tab opgøres som forskellen mellem værdien af JB Ti-Fire 2014 ved indkomstårets udløb og værdien ved indkomstårets begyndelse. I anskaffelsesåret benyttes anskaffelsessummen i stedet for værdien ved årets begyndelse, og i afståelsesåret anvendes afståelsessummen i stedet for værdien ved indkomstårets slutning. Privatpersoner, frie midler: Gevinster beskattes som kapitalindkomst. Den marginale skattesats for kapitalindkomst er 59% (excl. kirkeskat), men investors skattesats afhænger af investors øvrige indkomst. Tab kan trækkes fra i gevinster på finansielle instrumenter efter særlige regler. Der kan dog forekomme situationer, hvor et tab ikke kan udnyttes skattemæssigt. JB Ti-Fire 2014 er især interessant for private investorer med negativ kapitalindkomst. Pensionsmidler: Obligationen kan ikke anvendes til pensionsmidler, da produktet ikke vil blive børsnoteret. Virksomhedsskatteordningen: Investorer, der anvender virksomhedsskatteordningen, kan investere i JB Ti-Fire Selskaber: Gevinster og tab regnes med ved beregning af den skattepligtige selskabsindkomst i det enkelte skatteår. Selskabsindkomst beskattes med 25%. Sådan beregner vi kursen ved udløb Vi antager, at deltagelsesgraden er 110%. Deltagelsesgraden fastlægges på handelsdagen. Udløbskursen beregnes som: * Deltagelsesgrad *MAX[0%; Udvikling Kurv ] (MAX[0%; Udvikling Kurv ] betyder den største værdi af hhv. 0% og udviklingen i aktiekurven). Udviklingen i aktiekurven beregnes som: Udvikling Kurv ,5 4 6 i1 Slutværdii Startværdi Startværdi i i, hvor 0,5*4 er afkastet for de 4 aktier, som har haft den bedste procentvise udvikling i obligationens løbetid, og hvor i = de 6 aktier i aktiekurven, som har haft den svageste procentvise udvikling. Nedenfor er taget udgangspunkt i tre forskellige eksempler på udviklingen i aktierne i kurven: Kraftige stigninger i aktierne, moderate stigninger/fald i aktierne og kraftige fald i aktierne (Eksemplerne indikerer ikke den forventede kurs ved udløb). 7

8 Graf eksempel 1: Kraftige stigninger Faktiske og justerede afkast efter fem år Er hovedparten af de ti aktier steget kraftigt mere end 50%, betyder fastlåsningen, at de fire bedste aktiers performance bliver sat ned til 50%, mens de øvrige seks indgår med deres faktiske udvikling. Udvikling i aktiekurv: 49% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 20% 30% 50% 60% 60% 70% 90% 80% 80% 70% 50% 50% 50% 50% Udløbskursen bliver i dette tilfælde: (100 x 110% x 49%) = 153,9 0% Aktie 10 Aktie 9 Aktie 8 Aktie 7 Aktie 6 Aktie 5 Aktie 4 Aktie 3 Aktie 2 Aktie 1 Graf eksempel 2: Moderate stigninger/fald Har de ti aktier efter fem år kun opnået moderate stigninger (under 50%) eller moderate fald, betyder fastlåsningen, at de fire bedste aktiers performance bliver løftet op til 50%, mens de øvrige seks indgår med deres faktiske udvikling. Udvikling i aktiekurv: 19,5% -10% -30% -50% Udløbskursen bliver i dette tilfælde: (19,5% x 110% x 100) = 121,45 70% 50% 30% 10% Faktiske og justerede afkast efter fem år 50% 50% 50% 50% 40% 30% 20% 15% 15% 10% 5% -10% -5% -20% Aktie 1 Aktie 2 Aktie 3 Aktie 4 Aktie 5 Aktie 6 Aktie 7 Aktie 8 Aktie 9 Aktie 10 Graf eksempel 3: Kraftige fald Er hovedparten af de ti aktier faldet kraftigt, betyder fastlåsningen, at de fire bedste aktiers performance bliver løftet op til 50%, mens de øvrige seks indgår med deres faktiske udvikling. Udvikling i aktiekurv: -3,5% Den endelige udløbskurs bliver i dette tilfælde: % 50% 30% 10% -10% -30% -50% -70% Faktiske og justerede afkast efter fem år 50% 50% 50% 50% 10% 10% 20% -10% -25% -35% -30% -40% -45% -60% Aktie 1 Aktie 2 Aktie 3 Aktie 4 Aktie 5 Aktie 6 Aktie 7 Aktie 8 Aktie 9 Aktie 10 8

9 Sådan virker JB Ti-Fire 2014 mulige udløbskurser Figuren viser udløbskursen på JB Ti-Fire 2014 ved forskellige scenarier for udviklingen i aktiekurven. Udløbskurser Udløbskurser Direkte investering i de 6 aktier med lavest afkast Alternativ statsrente Udvikling i de 6 aktier, som har givet lavest afkast 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% -50% -60% Kilde: Jyske Bank Ovenstående forudsætter en deltagelsesgrad på 110%, og at obligationen holdes til udløb. Figuren indikerer ikke den forventede kurs ved udløb. Afkast ved en alternativ, fastforrentet investering Hvis du i stedet for at investere i JB Ti-Fire 2014 vælger at investere i en fastforrentet statsobligation med tilsvarende løbetid, vil du kunne få et afkast på omkring 2,98% om året. Afkastet er beregnet ud fra markedskursen den 15. april 2009 på en 3% statsobligation med udløb den 11. november Her kan du se udløbskurser ved en investering i henholdsvis JB Ti-Fire 2014 og den fastforrentede investering i en 3% statstobligation. Hvad kan investeringssummen på 100 kr. blive til? Udvikling i de 6 aktier, som har givet lavest afkast ved udløb Udvikling i aktiekurven Udløbskurser for JB Ti-Fire 2014 Alternativ statsobligation 70% ,2 115,8 50% ,0 115,8 30% ,8 115,8 10% ,6 115,8 0% ,0 115,8-10% ,4 115,8-30% ,2 115,8-50% ,0 115,8-70% ,0 115,8 Forudsætter en deltagelsesgrad på 110%, og at obligationen holdes til udløb. Tabellen indikerer ikke den forventede kurs ved udløb. 9

10 Break even i forhold til statsrente: JB Ti-Fire 2014 vil give et afkast på højde med en fastforrentet statsobligation eller bedre, så længe de 6 aktier i aktiekurven, som har givet lavest afkast, i gennemsnit ikke har tabt mere end 9,4%: Gns. udvikling i de 6 aktier med lavest afkast = -9,4% Udløbskurs = * 110% *MAX[0%; (1/10)*(4*0,5+6*(-0,094))] = 115,8 Break even i forhold til kurs 100: JB Ti-Fire 2014 vil indfries til en kurs over 100, så længe de 6 aktier i aktiekurven, som har givet lavest afkast i gennemsnit ikke har tabt mere end 33%. Er de 6 aktier med lavest afkast i gennemsnit faldet med mere end 33,33%, indfries obligationen til kurs 100 Gns. udvikling i de 6 aktier med lavest afkast = -33,33% Udløbskurs = * 110% *MAX[0%; (1/10)*(4*0,5+6*(-0,3333))] = 100 Sådan investeres dine penge Her kan du se, hvordan investeringen er sat sammen. Tallene tager udgangspunkt i markedsbetingelserne den : Du investerer Jyske Banks etableringsomkostninger Jyske Bank investerer Heraf forventer vi at placere til fast rente Forventet rest til investering i finansielle instrumenter baseret på aktiekurven 100,00 kr. 4,50 kr. 95,50 kr. 81,22 kr. 14,28 kr. De 81,22 kr. sætter vi fra for at sikre dig mindstekursen på 100 om fem år. Det resterende beløb på 14,28 kr. investerer vi i finansielle instrumenter, der er knyttet til udviklingen i aktiekurven. Jo større restbeløb, jo højere vil deltagelsesgraden blive. 10

11 Aktiekurven ABB A.P. Møller Mærsk (B) Carlsberg (B) Danske Bank Daimler Svenske ABB er en af verdens største underleverandører til forsyningssektoren og automatisering af industriproduktion. Selskabets vigtigste marked er Europa, hvor ca. 50% af omsætningen hentes, det er dog også et marked med lav vækst (ca. 4% i 2005). Det vigtigste vækstmarkeder er Asien, der er vokset godt 20% p.a. de sidste to år til i dag at udgøre ca. 23% af koncernomsætningen. Vi forventer ABB vil nyde godt af en kraftig vækst i de fleste af selskabets segmenter, og deraf følgende forbedret fortjeneste og stigende omsætning. A.P. Møller - Mærsk er Danmarks største virksomhedsgruppe. Koncernen er primært beskæftiget indenfor shipping og olieudvinding. Øvrige forretningsområder omfatter detailhandel samt skibsværfter og fremstillingsindustri. Endelig ejer APM 20% af Danske Bank. Selskabet er en klar markedsleder inden for containershipping og har solide vækstmuligheder inden for olieudvinding - drevet af investeringer i blandt andet Qatar. Vi ser A.P. Møller som værende langsigtet attraktiv. Vi forventer betydelig fremgang i indtjeningen i 2010 og de efterfølgende år, hvilket vil bidrage til et stigende kurspotentiale. Carlsberg er verdens fjerdestørste bryggeri. Gennem overtagelsen af det fulde ejerskab af BBH forskydes tyngden i Carlsbergs virksomhed fra det ølmæssigt stagnerende Vesteuropa mod mere profitable vækstmarkeder i Østeuropa. Carlsberg opbygger ligeledes positioner på vækstmarkederne i Asien. En fortsat positiv udvikling i Carlsbergs afsætning og indtjening vil understøtte aktiekursen. Vi venter, at overtagelsen af især BBH vil skabe fortsat indtjeningsvækst, som vil understøtte en positive udvikling.. Danske Bank er den største danske bank. Danske Bank koncernen består af Danske Bank, Realkredit Danmark, Danica Pension samt datterselskaber udenfor Danmarks grænser. Danske Bank betjener ca. 4,7 mio. privatkunder i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Irland samt en betydelig del af erhvervslivet, offentlige og institutionelle virksomheder. Danske Bank koncernen beskæftiger knap medarbejdere. Danske Banks konkurrencesituation ventes at blive påvirket positivt af Basel IIreglerne, bl.a. pga. forretningsmodel, kundesammensætning og den geografiske eksponering. Den fortsatte integration af de irske banker samt integrationen af Sampo Bank (Finland), forventer vi vil understøtte Danske Bank aktien. Det tyske selskab, Daimler er verdens næststørste producent af luksusbiler (Mercedes), samt global markedsleder inden for lastbiler. Desuden tilbyder selskabet finansielle serviceydelser forbundet med hovedaktiviteterne. Selskabet fusionerede med Chrysler i 1998, men 80% af Chrysler er nu solgt fra. Daimler ejer desuden en stor aktiepost i EADS, der mest er kendt for at stå bag Airbus flyene. Daimler står foran en negativ nyhedsstrøm pga. modvind fra høje brændstofpriser, vigende efterspørgsel, høje omkostninger til materialer og komponenter m.v. Vi ser ikke en vending i markedsforholdene lige om hjørnet, men aktien er billig og vi er moderat positive på aktien. 11

12 Nokia Nokia er verdens største producent af mobiltelefoner. Finske Nokia sælger omkring 40% af alle mobiltelefoner i verden - en position som Nokia har udnyttet til også, at have industriens bedste indtjeningsmarginal. Novo Nordisk Philips Siemens Vestas Nokias prisfastsættelse er attraktiv. Nokias markedsposition er stærk og muliggør, at koncernen også i de kommende år fastholder og vinder markedsandele. Nokia har verdens femte mest værdifulde varemærke, attraktive stordriftsfordele, et unikt distributionsnetværk, en bred produktportefølje og en stærk position på markedet for prisbillige telefoner og smartphones, som ventes at tilbyde højere vækst end hele mobilmarkedet. Novo Nordisk er det største danske medicinalselskab. Selskabet har over ansatte over hele verden. Virksomheden er blandt de førende udbydere inden for dets fire forretningsområder: diabetes, blødersygdomme, væksthormoner og hormoner til kvinder. Selskabets kerneforretning er medicin til diabetikere. Vi mener, at aktiemarkedet undervurderer diabetesforretningens vækstpotentiale, og forventer, at der er yderligere positive overraskelser mht. indtjeningen i vente. Medicinalaktier, som Novo Nordisk, har ry for at kunne klare sig godt selv i turbulente markeder. Hollandske Philips Electronics NV producerer og afsætter en række produkter, deriblandt lys dioder, diverse elektroniske produkter til forbrugere og industri, elektroniske kredsløb samt komponenter. Produkterne afsættes i over 150 lande verden over,og under mere end 700 forskellige varemærker ud over Philips. Europa er det vigtigste marked med knap 50% af omsætningen, men væksten er højest i USA og Asien. Philips er en sund organisation som vi forventer, vil klare sig relativt godt over en makroøkonomisk cyklus, fordi Philips har neddroslet satsningen på de cykliske aktiviteter samt købt aggressivt op indenfor medicinaludstyr. Medarbejderstyrken er blevet reduceret kraftigt og det er vores indtryk, at Philips har en af industrien bedste lederteam. Desuden er aktien er yderst attraktivt prisfastsat og koncernen har fortsat en stærk balance. Tyske Siemens er blandt verdens største selskaber med ca ansatte. Siemens har aktiviteter indenfor en lang række segmenter; heriblandt transport, semiconductors, telekommunikation, automatisering, energiforsyning, medicoteknik, el-pærer, etc. Især energy og healthcare divisionerne har klaret sig fornuftigt igennem den globale krise og er stort set upåvirket af nedturen. Siemens har finansieringen på plads, er attraktiv værdiansat og ordrebogen forventes at vokse i Vestas Wind Systems er verdens største producent af vindmøller med en markedsandel på ca. 23%. Vestas producerer og sælger i dag vindmøller i størrelsen fra 850 kw til 3,0 MW. Selskabets vision er at gøre vind til en ligeværdig energikilde med olie og gas. Aktien er attraktivt prisfastsat, og selskabet vil fortsætte sine effektiviseringstiltag til gavn for indtjeningen. Trods finanskrisen står Vestas foran høj vækst på den anden side af 2009, og vi vurderer, at ledelsen har fået opbygget et meget stærkt udgangspunkt. 12

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering

JB Ti Aktier 2013. én samlet investering JB Ti Aktier 2013 én samlet investering Denne brochure er en del af markedsføringen af JB Ti Aktier 2013 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospektet. Vi opfordrer dig til at bestille og læse hele

Læs mere

JB Financial Airbag II 2010

JB Financial Airbag II 2010 Jyske Markets januar 2008 JB Financial Airbag II 2010 investering i billige bankaktier De økonomiske aspekter er vendt og drejet... Jyske Markets 25.01.2008 Investering i billige bankaktier Vil du være

Læs mere

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op

Jyske bank marts 2008. JB Dollars 2010. En investering, der følger med dollaren op Jyske bank marts 2008 JB Dollars 2010 En investering, der følger med dollaren op Omslag_jyske_dollars_ny.indd 1-2 04-03-2008 11:22:07 Investering i en dollarstyrkelse Vil du gerne tjene penge på en dollarstyrkelse?...

Læs mere

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund

Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011. norske kroner svenske kroner britiske pund Jyske Markets oktober 2009 JB Valuta Trio 2011 norske kroner svenske kroner britiske pund Valutainvestering over to år i tre europæiske valutaer Med den strukturerede obligation JB Valuta Trio 2011 kan

Læs mere

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund

USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015. tre Aktieinvesteringer med bund USA 2015 Tyskland 2015 Danmark 2015 tre Aktieinvesteringer med bund Denne brochure er en del af markedsføringen af USA 2015, Tyskland 2015 og Danmark 2015 og er ikke en fuldstændig gengivelse af prospekterne,

Læs mere

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering

Tigerspring 2010. Der er fart over asien spring ud i en spændende investering Tigerspring 2010 Der er fart over asien spring ud i en spændende investering 1 JAPAN SYDKOREA TAIWAN SINGAPORE HONGKONG Denne brochure er en del af markedsføringen af Tigerspring 2010 og er ikke en fuldstændig

Læs mere

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1

Nordiske Aktier II. Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II Nordiske Aktier II 2010-2014» 1 Nordiske Aktier II 2014 At aktieinvestering er forbundet med risiko er næppe nyt for folk med bare et minimum af investeringserfaring. For de investorer,

Læs mere

SEB Kinesiske Aktier

SEB Kinesiske Aktier SEB Kinesiske Aktier 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB Kinesiske Aktier 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere.

628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre. Om at investere. 628980. 12.12. Nordea Bank Danmark A/S, CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om at investere Om at investere Om at investere 13. udgave Redaktionen afsluttet januar 2014 I

Læs mere

Globale Aktier (USD/EUR)

Globale Aktier (USD/EUR) Globale Aktier (USD/EUR) 2019 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Kurs 110 Investering med begrænset risiko Omkostninger Al investering er forbundet med risiko. Det har de Kurs 140 seneste års kraftige

Læs mere

SEB FinansAktier (USD)

SEB FinansAktier (USD) SEB FinansAktier (USD) 2017 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld SEB FinansAktier (USD) 2017» 1 Scankoden kodenmed meddin din Scan smartphoneog oghør hør smartphone mereom omobligationen. obligationen.

Læs mere

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1

Vedvarende Energi. Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Vedvarende Energi 2009-2013» 1 Vedvarende Energi 2009-2013 Bæredygtig investering i fremtiden Et af de helt store temaer på den politiske dagsorden i disse år, er den globale

Læs mere

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet.

Afkast op til. - over 3 år. Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. 58 Afkast op til % - over 3 år Invester med sikkerhed Skandinaviske Aktier er investering i aktier med sikkerhedsnet. De penge, man investerer, er man sikker på at få igen og samtidig få en pæn gevinst,

Læs mere

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ)

Kinesiske Aktier. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) Kinesiske Aktier 2018 Udstedt af Svenska Handelsbanken AB (publ) GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Scan koden med din smartphone og hør mere om obligationen. Kurs 110 Investering med begrænset risiko

Læs mere

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012

O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 O P L Y S N I N G E R O M H A N D E L M E D V Æ R D I P A P I R E R Gælder fra marts 2012 I det følgende kan du læse om, hvad du bør være opmærksom på, når du investerer, og hvilke overvejelser du bør

Læs mere

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse

Skandinaviske Aktier 2012. Invester i skandinaviske aktier med fuld kapitalbeskyttelse Faktaboks 2: De ti underliggende aktier Faktaboks 3: Omkostninger Aktie 1 A.P. Møller Mærsk B, Bloomberg Ticker: MAERSKB DC, ISIN: DK0010244508 AP Møller-Maersk A / S er en global virksomhed der beskæftiger

Læs mere

Amerikanske Aktier 2015

Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Amerikanske Aktier 2015 Investering med lav risiko i udviklingen i en kurv af amerikanske aktier samt den amerikanske dollar overfor den danske krone n EgnsINVEST tilbyder nu en

Læs mere

Hedge Markedsneutral Obligationer

Hedge Markedsneutral Obligationer Jyske Invest Hedge Markedsneutral Obligationer Vejen til et mere stabilt afkast Jyske Invest hedge Markedsneutral - obligationer Markedsneutrale obligationer vejen til et mere stabilt afkast Vejen til

Læs mere

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1

Nordeuropa VALUE 2012-2016. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld. Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Nordeuropa VALUE 2012-2016» 1 Nordeuropa VALUE 2012-2016 Aktieinvestering er ikke nogen let disciplin, og resultatet afhænger i høj grad

Læs mere

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM

Futures. Futures 1. Q09-0195 Futures Brochure_0806b_fnl.indd 1 8/6/09 12:27:32 PM Futures Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning af

Læs mere

Råd om værdipapirhandel

Råd om værdipapirhandel Rådgivning Den rådgivning, du får i banken, tager altid udgangspunkt i din investeringsprofil. Profilen fastlægger du og din rådgiver ud fra dine oplysninger om blandt andet formålet med investeringen,

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest

Investeringsforeningen Danske Invest DANSKE INVEST 21 Mix Obligationer Investeringsforeningen Danske Invest Juni 2012 Knowledge at work 2 DANSKE INVEST Indhold En verden af obligationer 3 Nye muligheder på obligationsmarkederne 4 Et bredt

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program

SÆRLIGE BETINGELSER. vedrørende lån nr. 5015. under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's. svenske MTN-program SÆRLIGE BETINGELSER vedrørende lån nr. 5015 under Nordea Bank AB (publ)'s og Nordea Bank Finland Abp's svenske MTN-program For lånet gælder de Almindelige Betingelser for MTN-programmet af 4. juni 2008

Læs mere

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale

Investeringsforeningen Jyske Invest. Jyske Invest Brasilianske Aktier. Udgået Materiale Investeringsforeningen Jyske Invest Jyske Invest Brasilianske Aktier 2 jyske invest brasilianske aktier Indhold afdelingsbrochure... 3 prospekt for jyske invest Brasilianske aktier...22 vedtægter for jyske

Læs mere

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse

nærvær er MERE værd struktureret indlån med kapitalbeskyttelse EuropæiskE AktiEr 2017 struktureret indlån med kapitalbeskyttelse for et bonusafkast på 25% selv ved uændrede kurser eller små stigninger Mulighed i udvalgte europæiske aktier Invester med kapitalbeskyttelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S

HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 LD INVEST HOLDING A/S 2 INDHOLD INDHOLD Forord 3 Ledelsespåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Finansmarkederne 12 Afkast- og risikoprofiler 14 Beretning og halvårsrapport for afdelingerne

Læs mere

Verdensøkonomiens retning skaber forsigtig optimisme

Verdensøkonomiens retning skaber forsigtig optimisme NORDEA PRIVATE BANKING private bankingnyt JANUAR 2013 Verdensøkonomiens retning skaber forsigtig optimisme Vækstindikatorerne peger opad, politikere i øst og vest har vist handlekraft, og centralbankerne

Læs mere

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital...

Kapital beviser. 8,75 % p.a. på kapitalbeviser. Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Kapital beviser 8,75 % p.a. på kapitalbeviser Op til 50.000.000 kr. børsnoterede kapitalbeviser i form af hybrid kernekapital... Tegningsperiode 29. april til 12. maj 2011 www.oeb.dk www.oeb.dk Derfor

Læs mere

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM

Aktieoptioner. Aktieoptioner 1. Q09-0196 Options Bro_inside-0806b-fnl.indd 1 8/6/09 12:30:24 PM Aktieoptioner Optioner og futures opfattes ofte som relativt komplekse, finansielle instrumenter. Derfor har NASDAQ OMX udarbejdet pjecerne Værd at vide om optioner, Værd at vide om futures samt Beskatning

Læs mere

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018

Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 2 // Aktiekonto - Europæiske aktier 2018 Aktiekonto Europæiske Aktier 2018 Pust liv i opsparingen, uden at sætte formuen på spil Aktiekonto med fire års bindingsperiode

Læs mere