ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET"

Transkript

1 NYHEDER FRA PLESNER MAJ 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lovforslag om lettere adgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft... 1 To domme om beregning af feriegodtgørelse af bonus... 3 Ny opmandskendelse belyser pligten til inddragelse af samarbejdsudvalget... 4 Afskedigelse af synshandicappet arkitekt var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven... 6 Afskedigelse af gravid medarbejder i strid med ligebehandlingsloven... 8 Fratrådt medarbejder havde krav på en forholdsmæssig andel af sygebonus... 9 Lovforslag om lettere adgang til rekruttering af udenlandsk arbejdskraft Af advokat Gitte Westall og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som led i regeringens jobplan og med det formål på såvel kort som lang sigt at skaffe mere arbejdskraft i Danmark, fremsatte integrationsministeren den 27. marts 2008 forslag til lov om ændring af udlændingeloven (rekruttering af udenlandsk arbejdskraft m.v.). Lovforslaget er blevet til på baggrund af regeringens aftale af 28. februar 2008 med Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om en jobplan, der gennemfører initiativer med henblik på at tiltrække udenlandsk arbejdskraft. Blandt de væsentligste elementer i lovforslaget kan nævnes, (i) at den såkaldte "positivliste" udvides, (ii) at jobkortordningens beløbsgrænse nedsættes, (iii) at der indføres en ny udvidet Green Card-ordning, (iv) at der indføres en koncernopholdstilladelse, og (v) at muligheden for udlændinges jobskifte lettes. Udvidelse af positivlisten Positivlisten opregner de beskæftigelsesområder, hvor der er mangel på særligt kvalificeret arbejdskraft. Særlig kvalificeret arbejdskraft er i dag som udgangspunkt afgrænset ved et uddannelsesniveau svarende til en kandidatgrad (fem års studier). Med lovforslaget ønskes positivlisten udvidet til også at omfatte bachelorer og andre med en mellemlang uddannelse (3-4 år). Positivlisten indebærer i praksis, at udlændinge, der får et jobtilbud i Danmark inden for positivlistens beskæftigelsesområder, har mulighed for at få en opholds- og arbejdstilladelse hurtigere end ellers. Med 195 jurister og en samlet medarbejderstab på 345 er Plesner et af landets førende internationale advokatfirmaer med specialer inden for alle erhvervs- og offentligretlige områder. Plesners vision er at være Danmarks bedste advokatfirma det naturlige valg for enhver dansk og udenlandsk virksomhed med behov for erhvervsjuridisk rådgivning. 1

2 Jobkortordningens beløbsgrænse nedsættes Det foreslås endvidere, at udlændinge, som har et konkret jobtilbud fra en dansk virksomhed med en årlig aflønning på mindst kr , skal have ret til en opholdstilladelse, uanset arbejdets karakter. Den beløbsmæssige grænse udgør i dag kr Udvidelse af Green Card-ordningen Lovforslaget har desuden til hensigt at foretage ændringer i den eksisterende Green Cardordning, men således at ordningen fortsat rettes mod højt kvalificeret arbejdskraft og bygger på et pointsystem, hvor pointene tildeles udlændingen efter udlændingens kvalifikationer, herunder uddannelsesniveau og sprogfærdigheder. Som bekendt kan udlændingen afhængig af det opnåede antal point få opholdstilladelse i op til 6 måneder, hvor udlændingen kan søge arbejde. Med lovforslaget ønskes pointsystemet modificeret, ligesom der fremover skal lægges vægt på, om ansøgeren har taget en afgangseksamen på et internationalt anerkendt universitet. Endvidere foreslås det, at Green Card-ordningen udvides, således at udlændinge med særlige kvalifikationer kan opholde sig her i landet i en periode på indtil 3 år med henblik på at søge og tage arbejde og uden hensyntagen til karakteren af den beskæftigelse, som udlændingen måtte finde. Koncernopholdstilladelse Der foreslås endvidere indført en "koncernopholdstilladelse", hvorefter en virksomhed periodevis kan hente medarbejdere med særlige evner eller kvalifikationer, som er ansat i en udenlandsk del af koncernen eller virksomheden, til Danmark for at arbejde, uden at der hver gang skal søges om opholds- og arbejdstilladelse. Koncernopholdstilladelsen er efter forslaget betinget af, at den danske del af koncernen eller virksomheden dokumenterer at være en del af en international koncern eller virksomhed med afdelinger i mindst ét andet land end Danmark, at udlændingen på tidspunktet for meddelelsen af koncernopholdstilladelsen er fastansat i den udenlandske del af koncernen eller virksomheden, at den danske del af koncernen eller virksomheden har mindst 10 ansatte, og at virksomheden erklærer, at medarbejderen arbejder i Danmark af innovative, projektmæssige eller uddannelsesmæssige årsager. Lettelse af udlændinges mulighed for jobskifte Endelig åbner lovforslaget op for, at udlændinge, der har en opholdstilladelse, kan skifte job uden først at skulle have fornyet opholds- og arbejdstilladelsen til det nye arbejde

3 Lovforslaget forventes at træde i kraft den 1. juli 2008, dog således at tidspunktet for ikrafttræden af dele af lovforslaget fastsættes af ministeren for flygtninge, indvandrere og integration. To domme om beregning af feriegodtgørelse af bonus Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokatfuldmægtig Claus Mikkelsen Sø- og Handelsretten afsagde den 22. og 24. januar 2008 to domme, som tager stilling til, om feriegodtgørelse af bonus skal beregnes efter et optjenings- eller udbetalingsprincip. Herudover tog Sø- og Handelsretten i den ene dom stilling til, om der skulle beregnes feriegodtgørelse af en såkaldt fastholdelsesbonus, som medarbejderen fik for at opretholde ansættelsesforholdet i 6 måneder. I begge sager havde medarbejderne optjent bonus på baggrund af deres indsats og resultater i kalenderåret (optjeningsåret), men den endelige fastsættelse af bonusbeløbene samt udbetalingen heraf fandt sted i det/de efterfølgende kalenderår (udbetalingsåret). Da medarbejderne ikke længere var ansat i udbetalingsåret, fik det afgørende betydning for beregningen af feriegodtgørelsen ved deres fratræden, om bonusserne henhørte under optjenings- eller udbetalingsåret. Det skyldes, at en henførelse til udbetalingsåret ville medføre et større krav på feriegodtgørelse som følge af ferielovens principper om, at ferien optjenes i kalenderåret, men først afholdes i det efterfølgende ferieår. I den ene af sagerne havde arbejdsgiveren indhentet en vejledende udtalelse fra Arbejdsdirektoratets feriekontor, som fandt, at feriepengene skulle henføres til optjeningsåret. Direktoratet lagde i udtalelsen vægt på, at det omhandlede bonusbeløb var omfattet af funktionærlovens 17a og derfor måtte anses for at være løn. Der er ikke i ferieloven hjemmel til at bortse fra løn, der er vederlag for arbejde under ansættelsen. Hvis en provisionsdel først kan opgøres endeligt på et senere tidspunkt, må feriepengene heraf henføres til det optjeningsår, beløbet hidrører fra. Direktoratet fandt, at dette tillige måtte gælde for et vederlag omfattet af funktionærlovens 17a, som først udbetales på et senere tidspunkt. Til støtte for, at bonusbeløbene skulle indgå i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse i udbetalingsåret, gjorde medarbejderne gældende, at de, som følge af at bonusserne blev fastsat skønsmæssigt, først opnåede endelig ret hertil i udbetalingsåret. Medarbejderne 3

4 henviste endvidere til, at bonusbeløbene var A-skattepligtige i udbetalingsåret, og at det derfor ville harmonere bedst med de skatteretlige periodiseringsregler, hvis bonusserne indgik i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse i udbetalingsåret. Med henvisning til at ingen af medarbejderne var ansat i udbetalingsåret, gjorde arbejdsgiverne derimod gældende, at bonusbeløbene skulle indgå i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse i optjeningsåret. Sagerne blev afgjort ud fra en fortolkning af ferielovens 7, stk. 1, hvorefter en lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjeningsåret). Retten fastslog i begge sager, at bonusserne vedrørte medarbejdernes arbejdsindsats i optjeningsåret og således ikke i udbetalingsåret, hvor medarbejderne ikke længere var ansat. Feriegodtgørelse af bonusbeløbene skulle derfor beregnes efter et optjeningsprincip og indgå i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse i optjeningsåret. Med hensyn til fastholdelsesbonussen, som tillige blev ydet medarbejderen i den ene af sagerne, fandt retten, at der var tale om vederlag i funktionærlovens 17a's forstand, og at beløbet derfor skulle indgå i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse i optjeningsåret. Dommene viser, at der ved beregningen af feriegodtgørelse af en bonus og lignende ydelser anvendes et optjeningsprincip, og at bonusbeløbet derfor skal indgå i beregningsgrundlaget for feriepenge i det år, hvor bonussen er optjent, uanset om bonussen først opgøres endeligt og udbetales på et senere tidspunkt. Ny opmandskendelse belyser pligten til inddragelse af samarbejdsudvalget Af advokat Gitte Westall og advokatfuldmægtig Frederik Waage Ved en opmandskendelse af 14. februar 2008 i en sag fra Samarbejdsnævnet (oprettet af Dansk Arbejdsgiverforening (DA) og Landsorganisationen i Danmark (LO)) blev et selskab pålagt bod for brud på Samarbejdsaftalen indgået mellem DA og LO, idet ledelsen ikke havde drøftet de overordnede perspektiver for selskabets flytning af fabriksfaciliteter med samarbejdsudvalget, før beslutningen om flytning blev truffet. Den 30. august 2006 udsendte et dansk selskab en fondsbørsmeddelelse, hvoraf det fremgik, at selskabets bestyrelse havde besluttet at opføre en ny betonelementfabrik på 4

5 en grund ved Korsør og i den forbindelse lukke de eksisterende fabriksfaciliteter i Hedehusene. Først efter fondsbørsmeddelelsen var blevet udsendt, blev medarbejderne informeret på informationsmøder henholdsvis den 30. og 31. august 2006, ligesom samarbejdsudvalget informeredes på et ekstraordinært møde den 31. august Cirka et halvt år før fondsbørsmeddelelsen havde selskabets administrerende direktør sendt et brev til borgmesteren i Høje-Taastrup Kommune med sine bemærkninger til en kommuneplan. Det fulgte heraf, at selskabet på daværende tidspunkt ikke havde truffet nogen beslutning om fraflytning af grunden i Hedehusene. Beslutningen, der ifølge brevet skulle vurderes nøje, afhang af visse afgørende forhold for virksomheden, herunder en lang række forhold i relation til firmaets medarbejdere, markeds- og konkurrencemæssige forhold i Storkøbenhavn samt "produktionsfaciliteter på virksomhedens fabrik i Hedehusene". Sagen vedrørte spørgsmålet om, hvorvidt selskabet havde brudt Samarbejdsaftalens informations- og høringsforpligtelse ved ikke at inddrage samarbejdsudvalget, før beslutningen om flytning af faciliteter m.v. blev truffet, herunder ved ikke at inddrage samarbejdsudvalget i selskabets salg af grunden i Hedehusene. Opmanden, højesteretsdommer Børge Dahl, fandt, at selskabet havde begået brud på Samarbejdsaftalen ved ikke at have inddraget samarbejdsudvalget i de overordnede overvejelser om fraflytningen af grunden, inden beslutningen om salg af grunden blev truffet. Selskabet burde således have taget initiativ til en tidlig og overordnet drøftelse af de perspektiver omkring en fraflytning, som selskabet i brevet til borgmesteren havde fremhævet som væsentlige for den endelige beslutning. Opmanden lagde vægt på, at der var tale om et brev, som var offentligt tilgængeligt efter forvaltningsloven. Opmanden lagde dog samtidig til grund, at selskabet befandt sig i en særdeles ekstraordinær markedsmæssig og økonomisk situation. Selskabet havde derfor ifølge opmanden reelle og vitale interesser i, at selve den betingede salgsaftale vedrørende grunden i Hedehusene ikke blev kendt af offentligheden forud for den endelige vedtagelse af kommuneplanen og beslutningen om køb af en anden grund til opførelsen af en ny fabrik. I relation hertil fandt Samarbejdsaftalens undtagelse fra informations- og høringsforpligtelsen helt undtagelsesvis anvendelse, idet fortrolighedspålægget ikke under hensyn til omstændighederne og tidsperspektivet var tilstrækkeligt til at beskytte selskabet mod skader i relation til den betingede salgsaftale m.v., indtil en samlet offentliggørelse ved kommuneplanens vedtagelse kunne ske. Sagen angik endvidere spørgsmålet, om samarbejdsudvalget efter offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen hurtigt nok og i tilstrækkeligt omfang var blevet inddraget i sel- 5

6 skabets nedlukning af fabrikken i Hedehusene. Opmanden konkluderede, at der straks efter offentliggørelsen af fondsbørsmeddelelsen var sket orientering af samarbejdsudvalget. Efter bevisførelsen blev det derfor lagt til grund, at de i henhold til Samarbejdsaftalen fornødne drøftelser om medarbejdernes fremtid og omlægningen på behørig vis havde fundet sted, således at selskabet i forhold til dette spørgsmål i sagen ikke havde begået brud på Samarbejdsaftalen. Som følge af selskabets manglende inddragelse af samarbejdsudvalget inden beslutningen om flytningen blev truffet, idømtes selskabet en bod på i alt kr. for brud på Samarbejdsaftalen. Kendelsen viser, at en virksomheds vitale interesse i hemmeligholdelsen af et forhold omfattet af informations- og høringsforpligtelsen i Samarbejdsaftalen efter omstændighederne ikke kan beskyttes af et fortrolighedspålæg til medlemmerne af samarbejdsudvalget, og at en virksomhed i sådanne situationer med rette kan undlade at informere og høre samarbejdsudvalget. Afskedigelse af synshandicappet arkitekt var ikke i strid med forskelsbehandlingsloven Af advokat Tina Brøgger Sørensen og advokat Rasmus Høj Christensen Ved dom af 5. marts 2008 fastslog Østre Landsret, at Kulturarvsstyrelsens afskedigelse af en synshandicappet arkitekt som led i en nedskæringsrunde ikke var i strid med lov om forbud mod forskelsbehandling (forskelsbehandlingsloven). Som følge af et fald i finanslovsbevillingen havde Kulturarvsstyrelsen besluttet at foretage en række afskedigelser. Hver chef fik til opgave at indstille 3 medarbejdere til afskedigelse på baggrund af en række saglige kriterier fastsat af chefgruppen, herunder kriterierne fleksibilitet og omstillingsevne. Den endelige beslutning om, hvem der skulle afskediges, blev foretaget af direktionen på baggrund af chefernes indstilling. En arkitekt, som blev afskediget som led i denne nedskæringsrunde, gjorde gældende, at afskedigelsen var begrundet i hans synshandicap og derfor i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod at forskelsbehandle på grund af handicap. Arkitekten rejste derfor krav om godtgørelse på kr ,48 svarende til 6 måneders løn. Kulturarvsstyrelsen havde i begrundelsen for afskedigelsen bl.a. anført, 6

7 "at arkitekten som følge af sin nedsatte synsevne relativt set var mindre fagligt fleksibel, ligesom hans omstillingsevne relativt set var stærkt begrænset." Arkitekten havde været ansat i Kulturarvsstyrelsen i 29 år. Cirka 10 år før afskedigelsen begyndte han at få problemer med synet. I 2000 besluttede hans chef, at han af hensyn til sikkerheden i sagsbehandlingen ikke længere måtte påtage sig besigtigelser alene. Han kunne herefter kun foretage besigtigelser, hvis han blev assisteret af en arkitektkollega. Landsrettens 3 dommere fastslog indledningsvis, at Kulturarvsstyrelsens henvisning til arkitektens synshandicap udgjorde sådanne faktiske omstændigheder, som kunne give anledning til at formode, at der var udøvet forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven. Som følge af den delte bevisbyrderegel i forskelsbehandlingslovens 7a påhvilede det herefter Kulturarvsstyrelsen at bevise, at ligebehandlingsprincippet i forskelsbehandlingsloven ikke var overtrådt. Landsrettens flertal lagde til grund, at arkitekten på grund af sin synsnedsættelse ikke kunne indgå i arbejdsfordelingen fuldt ud på lige fod med de øvrige medarbejdere. Endvidere fandt landsretten det godtgjort, at Kulturarvsstyrelsen efter reglerne om kompensation til handicappede i erhverv m.v. ikke havde mulighed for at opnå løntilskud til ansættelse af en personlig assistent for arkitekten. På denne baggrund konkluderede landsretten, at Kulturarvsstyrelsens beslutning om at lægge afgørende vægt på arkitektens fleksibilitet var objektivt begrundet i et sagligt formål, og at afskedigelsen af arkitekten efter Kulturarvsstyrelsens forhold var hensigtsmæssig og sagligt begrundet. I modsætning hertil fandt landsrettens mindretal, at der var sket en forskelsbehandling i strid med forskelsbehandlingsloven, og at arkitekten under hensyntagen til ansættelsesforholdets varighed derfor var berettiget til en godtgørelse svarende til 6 måneders løn. I begrundelsen herfor anføres det, at arbejdsgiverens forpligtelse efter forskelsbehandlingslovens 2a til at træffe de foranstaltninger, der er hensigtsmæssige i betragtning af de konkrete behov for at give en person med handicap adgang til at udøve beskæftigelse, skal tillægges betydelig vægt ved afgørelsen af, hvorvidt der er sket forskelsbehandling eller ej. I lyset heraf fandt mindretallet, at Kulturarvsstyrelsen ikke havde opfyldt denne forpligtelse efter forskelsbehandlingsloven 2a, idet styrelsen ikke havde godtgjort, at sådanne foranstaltninger til sikring af arkitektens fortsatte ansættelse ville være uhensigtsmæssige eller ville pålægge Kulturarvsstyrelsen en uforholdsmæssig stor byrde. I overensstemmelse med flertallet blev Kulturarvsstyrelsen derfor frifundet. Dommen viser, at der ved vurderingen af, om en arbejdsgiver overtræder forskelsbehandlingslovens forbud mod at forskelsbehandle på grund af handicap, bliver foretaget en 7

8 vidtgående prøvelse af, om arbejdsgiveren har søgt at træffe hensigtsmæssige foranstaltninger for at hjælpe den pågældende medarbejder, og at der i den forbindelse lægges vægt på arbejdsgiverens driftsmæssige situation, herunder om arbejdsgiveren vil blive pålagt en uforholdsmæssig stor byrde. Afskedigelse af gravid medarbejder i strid med ligebehandlingsloven Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Ved Vestre Landsrets dom af 10. januar 2008 fastslog landsretten, at afskedigelsen af en kvindelig medarbejder umiddelbart efter, at hun var blevet sygemeldt på grund af bækkenløsning, var i strid med lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. (ligebehandlingsloven). Medarbejderen blev tilkendt en godtgørelse svarende til 12 måneders løn (kr ). Medarbejderen tiltrådte i 1996 en stilling som grafikerelev hos et trykkeri. Den 5. januar 2000 blev hun fastansat som grafiker. I juni 2005 meddelte hun trykkeriet, at hun var gravid med termin i marts 2006, og i december 2005 blev hun sygemeldt på grund af bækkenløsning. I august 2005 blev trykkeriet solgt. Køberen, som var ejer af et andet trykkeri, besluttede i november 2005 at samle trykkeopgaverne ét sted. Foranlediget heraf valgte en grafiker at opsige sin stilling. Stillingen blev genbesat den 9. december 2005, ligesom trykkeriet i januar 2006 fastansatte en elev i et fleksjob. Medarbejderen og en kollega blev opsagt den 29. december 2005 på grund af omstruktureringer, som indebar en nedlæggelse af den tryksagsproduktion, som medarbejderne var beskæftiget med. Landsretten fastslog, at trykkeriet ikke havde godtgjort, at afskedigelsen ikke var begrundet i medarbejderens graviditet, og at afskedigelsen derfor var i strid med ligebehandlingsloven. Landsretten lagde i den forbindelse vægt på, at trykkeriet i nær tidsmæssig sammenhæng med afskedigelsen fastansatte to medarbejdere, og at trykkeriet ikke havde godtgjort en sådan adskillelse mellem tryksagsproduktionen, hvormed medarbejderen var beskæftiget, og avisproduktionen, og at det ikke havde været muligt at afskedige en ansat fra avisproduktionen i stedet for den gravide medarbejder. 8

9 Medarbejderen blev på denne baggrund tilkendt en godtgørelse, som under hensyntagen til medarbejderens anciennitet blev fastsat til 12 måneders løn. Landsretten nedsatte hermed den godtgørelse på 5 måneders løn, som medarbejderen var blevet tilkendt af byretten, der havde behandlet sagen i første instans. Hverken byretten eller landsretten tillagde det vægt ved udmålingen af godtgørelsen, at medarbejderen, efter at sagen var rejst, to gange var blevet tilbudt genansættelse. Retten fandt, at medarbejderen som følge af den kritik af medarbejderen, trykkeriet havde fremført efter opsigelsen, var berettiget til at afslå et fortsat samarbejde. Dommen er endnu et eksempel på den agtpågivenhed, som en arbejdsgiver bør udvise i forbindelse med afskedigelse af en gravid medarbejder, og på den omplaceringsforpligtelse, arbejdsgiveren har over for gravide medarbejdere i omstruktureringssituationer. Herudover udgør dommen tillige et fortolkningsbidrag til udmålingspraksis efter ligebehandlingsloven, idet landsrettens nedsættelse af godtgørelsen må være udtryk for, at der skal noget mere til end en forholdsvis høj anciennitet, for at godtgørelsen fastsættes til mere end 1 års løn. Endelig kan dommens præmisser muligvis fortolkes således, at en opsagt medarbejders afslag på arbejdsgivers tilbud om genansættelse efter omstændighederne kan indebære, at godtgørelsen nedsættes. Fratrådt medarbejder havde krav på en forholdsmæssig andel af sygebonus Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Christina Louise Bøje Nielsen Ved Østre Landsrets dom af 17. januar 2008 tog landsretten stilling til, om en sygebonusordning var omfattet af funktionærlovens 17a. I en mindre virksomhed med 7 medarbejdere indførte direktøren i 2004 en bonusordning, som gav medarbejdere, der i et helt kalenderår ikke havde haft en sygedag, ret til en ekstra månedsløn. Det var en betingelse for retten til bonus, at medarbejderen var ansat ved kalenderårets udløb. Bonusordningen blev indført uden forhandling med medarbejderne, som blot modtog en skriftlig meddelelse herom. I 2005 blev betingelserne for bonusordningen lempet, idet medarbejdere, der var syge i et begrænset omfang, også fik mulighed for at opnå bonus, som fortsat udgjorde en månedsløn. Medarbejderne blev orienteret skriftlig om ændringerne. Ordningen videreførtes i samme form i 2006, men bortfaldt herefter. 9

10 En medarbejder, som fratrådte sin stilling den 30. juni 2006, og som ikke havde haft en sygedag i 2006, fik ikke udbetalt en forholdsmæssig andel af sygebonussen og rejste derfor krav herom. Virksomheden afviste medarbejderens krav under henvisning til, at det var en betingelse for at opnå bonussen, at man var ansat den 31. december Medarbejderen stævnede herefter virksomheden. Østre Landsret lagde ved afgørelsen vægt på, at sygebonusordningen havde eksisteret i nogle år, at medarbejderen ville have fået udbetalt en bonus, hvis han havde været ansat den 31. december 2006 og ikke havde haft nogen sygedag, og at bonussen udgjorde en månedsløn. På denne baggrund fandt landsretten, at der var tale om en "lignende ydelse" omfattet af funktionærlovens 17a. Ifølge 17a har en funktionær, der i henhold til aftale eller sædvane delvis vederlægges med tantieme, gratiale eller lignende ydelser, og som fratræder sin stilling i løbet af optjeningsperioden, ret til en forholdsmæssig andel af den ydelse, han ville have fået udbetalt, dersom han havde været ansat i virksomheden ved udløbet af optjeningsperioden. Landsretten fandt derfor, at medarbejderen havde krav på en forholdsmæssig andel af sygebonussen på en månedsløn, idet medarbejderen ikke havde haft en sygedag i Landsretten tilkendte endvidere medarbejderen en godtgørelse på kr ,00 efter ansættelsesbevisloven, idet sygebonusordningen ikke fremgik af medarbejderens ansættelseskontrakt, og landsretten vurderede, at dette forhold havde haft betydning for tvisten. Dommen viser, at afgørende for, om en ydelse omfattes af funktionærlovens 17a, som berettiger funktionæren til en forholdsmæssig andel heraf ved fratræden i det løbende regnskabsår, ikke er, hvilken betegnelse den pågældende ydelse har, men derimod om ydelsen er en påregnelig del af lønnen, og at der ved vurderingen af påregneligheden ses på, i hvor lang en periode ydelsen er blevet givet. 10

11 Kontakt vores advokater på telefon , eller på nedenstående adresser: Advokat, partner Tina Reissmann Advokat, associeret partner Tina Brøgger Sørensen Advokat Henrik Johnsen Advokat Gitte Westall Advokat Rasmus Høj Christensen Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed. 11

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven

1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten. 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven Indhold 1 Praksis vedrørende funktionærlovens 2a måske i strid med EU-retten 2 Godtgørelse på kr. 250.000 for overtrædelse af forskelsbehandlingsloven 3 Epilepsi var ikke et handicap 4 Deltidssygemelding

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Lov om arbejdsgivers brug af jobklausuler Af advokat Tina Reissmann og advokatfuldmægtig Jacob Falsner Som omtalt i Plesners nyhedsbrev i marts

Læs mere

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold

2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold Indhold 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret lønkrav 2 EU-dom om deltids- og tidsbegrænset ansatte, forældreorlov og ferieforhold 3 Mere om handicapbegrebet 1 "Rigtige" direktører har ikke privilegeret

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET 15 ugers løn i godtgørelse for overtrædelse af ansættelsesbevisloven... 1 Ny dom om fastholdelsesbonus... 2 Dom fra EF-Domstolen betyder mulig

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ligebehandlingsnævnet... 1 Indberetningspligt i forbindelse med udstationering af medarbejdere til Danmark... 2 Udvidelse af arbejdsgiverfinansierede

Læs mere

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere?

1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes. 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? Indhold 1 Udnyttelsesperioden for aktieoptioner kunne ikke forkortes 2 Ledelsesretten har vide grænser 3 Samarbejdsaftalen eller lov om information og høring af lønmodtagere? 4 Mere om ligebehandlingsloven

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ryglidelse anerkendt som handicap... 1 Endnu en afgørelse om aldersdiskrimination... 2 Ændring af arbejdssted... 3 Hvornår er opsigelsen meddelt

Læs mere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere

6 Højesteretsdomme om favør- og gratisaktier til fratrådte medarbejdere Indhold 1 Løn i opsigelsesperiode og 2 b godtgørelse 2 Godtgørelse for manglende ansættelsesbevis 3 Ændret stilling under graviditet var forskelsbehandling 4 Overtrædelse af partshøringspligten og oplysningspligten

Læs mere

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov

6 Ingen godtgørelse for usaglig afskedigelse uden hjemmel i aftale eller lov Indhold 1 Afskedigelse under graviditet 2 Ret til bonus som følge af tidligere bonusudbetalinger 3 Ny guide til udenlandske medarbejdere 4 Tillidsrepræsentants beskyttelse kræver overholdelse af overenskomstens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Dom vedrørende funktionærlovens 2a 2 Beregning af ferietillæg 3 Afskedigelse pga. besparelser var OK 4 Tabsbegrænsningspligt ikke opfyldt 5 Intet økonomisk incitament til afskedigelse 1 Dom vedrørende

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER AUGUST 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Ændring af adoptions- og barselsloven... 1 Barselsudligningsordningen - nye satser... 2 Krav til ansøgers danskkundskaber var ikke diskrimination...

Læs mere

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen

1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen Indhold: 1 Medarbejdere havde pligt til at tilbagesælge deres aktier til købskursen 2 Forgæves afholdte udgifter kunne ikke kræves erstattet af ikke-tiltrådt funktionær 3 200.000 kr. i godtgørelse for

Læs mere

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden

1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner. 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden Indhold 1 Passivitet blev afgørende i sag om betingede aktier og aktieoptioner 2 Opsigelse under barselsorlov 3 Vikar havde ikke krav på ansættelsesbevis eller løn i opsigelsesperioden 4 Afskedigelse af

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Dom om fratrådte medarbejderes ret til favør- og gratisaktier... 1 Dom fra EF-Domstolen vedrørende diskrimination på grund af handicappet barn...

Læs mere

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap

Nyhedsbrev. Arbejds- & Ansættelsesret. Sygdom og handicap Nyhedsbrev Arbejds- & Ansættelsesret Sygdom og handicap Indledning Det seneste år er der gennemført en væsentlig lovændring vedrørende medarbejderes sygdom og ikke mindst afsagt en række centrale domme

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.01.2016 STATISTISKE OPLYSNINGER KAN SKABE FORMODNING FOR FORSKELSBEHANDLING 20.1.2016 Statistiske oplysninger om alder kan skabe en formodning for forskelsbehandling

Læs mere

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet

5 Afskedigelse af gravid medarbejder efter anvendelse af SIFU-princippet Indhold 1 Ændring af reglerne om europæiske samarbejdsudvalg 2 Misbrug af arbejdstelefon m.v. 3 Højesteretsdom om ændring af arbejdsvilkår 4 Opsagt efter etablering af konkurrerende virksomhed 5 Afskedigelse

Læs mere

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor

Indhold. 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension. 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor Indhold 1 Illoyalitet medførte tilbagebetaling af løn og pension 2 Nyt EU-direktiv om variabel aflønning inden for den finansielle sektor 3 Forskelsbehandling på grund af handicap og alder 4 Forskelsbehandling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Deltidsansat ønskede ikke at arbejde fuldtid 2 Genoptagelse af driften 3 Gravid elev var bare ikke god nok 4 Lovligt konfliktvarsel 5 Fast aldersgrænse ikke i strid med beskæftigelsesdirektivet 6 Moderselskabs

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 08.04.2014 OPSIGELSE EFTER 120 DAGES- REGLEN PÅ DEN 120. SYGEDAG VAR USAGLIG 8.4.2014 Vestre Landsret har fastslået, at opsigelse med forkortet varsel efter 120 dages-reglen

Læs mere

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs

4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs konkurs Indhold 1 Bortvisningsret var ikke fortabt ved passivitet 2 Sklerose kan være et handicap 3 EU-dom om gravides ret til løn ved omplacering grundet graviditet 4 Opsigelsesvarsel forkortet på grund af selskabs

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET APRIL 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Forslag til lov om oplysningspligt ved brug af erhvervsbegrænsende aftaler Lovforslag

Læs mere

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse

Deltidsansættelse. Ved advokat Signe Juulskov Poulsen. Deltidsansættelse Deltidsansættelse Ved advokat Signe Juulskov Poulsen 34 Deltidsansættelse 1 35 Deltidsloven og EU-rammeaftalen Direktiv 1997/81 bygger på en EU-rammeaftale vedrørende deltidsarbejde, som har til formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 302/2012 (1. afdeling) A (advokat Bjarne Aarup) mod Plougmann & Vingtoft a/s (advokat Nina Wedsted) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten

Læs mere

Nr. 3 Marts 2010. Indhold

Nr. 3 Marts 2010. Indhold Indhold 1 Aktieoptionsloven anvendelsesområde og kompensation 2 Tre afgørelser om afskedigelse af medarbejdere beskyttet af ligebehandlingsloven 3 Ikke ulovlig forskelsbehandling at lægge vægt på sprogkundskaber

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.02.2015 FORSKER PÅ BARSEL BLEV BORTVIST GRUNDET MAIL- KORRESPONDANCE MED SIN SAMLEVER 26.2.2015 En kvindelig forsker blev afskediget under sin barsel og senere

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Bortvist på grund af ADHD 2 Fravær og advarsler kunne begrunde afskedigelse 3 Uberettiget bortvisning 4 Illoyal indkaldelse til personalemøde 5 Vikarloven vedtaget 1 Bortvist på grund af ADHD Bortvisning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Ændring af ligebehandlingsloven 2 Vejledning om flere kvinder i bestyrelsen 3 Sklerose ikke et handicap 4 Krav ikke frafaldet ved aftale 5 Overskridelse af kundeklausul 6 Degradering af militær tjenestemand

Læs mere

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v.

NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006. Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. PLESNER SVANE GRØNBORG ADVOKATFIRMA NYHEDSBREV FRA PLESNERS AFDELING FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET December/2006 Indhold: 1 Nye love og lovforslag m.v. Nye regler om retten til pensionsordninger ændring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 26.03.2015 HØJESTERET NEDSÆTTER SAS-PILOTERS GODTGØRELSE TIL 6 MÅNEDERS LØN 26.3.2015 Højesteret var ikke enig i den godtgørelse, som landsretten havde fastsat for

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres

Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Ny Højesteretsdom sætter tilbagekøbsklausuler for medarbejderaktier under pres Af advokat Anders Rubinstein, M&A Corporate, Bech-Bruun Advokatfirma En ny principiel Højesteretsdom 1 begrænser selskabers

Læs mere

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET

ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET Fravigelse af funktionærlovens opsigelsesvarsel... 1 Mænd i korte bukser på arbejdspladsen... 2 Dyrt for arbejdsgiver ikke at oplyse medarbejder

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007

NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 NYHEDER FRA PLESNERS FORRETNINGSOMRÅDE FOR ARBEJDS- OG ANSÆTTELSESRET FEBRUAR 2007 INDHOLD Nye love og lovforslag m.v. Cirkulære om elektroniske ansættelsesbeviser Nye skattesatser og grænser Udkast til

Læs mere

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed

1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel. 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed Indhold 1 Medarbejder kunne opsige sin stilling med mere end 1 måneds varsel 2 Oplysninger om salg til kunder var en forretningshemmelighed 3 Illoyalt at videresende kundeoplysninger til privat email-adresse

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 2a-sagerne 2 Sygdom opstået under ferien 3 Det var aldersdiskrimination at søge studenterhjælp 5 En salgskonsulent var ikke funktionær 6 Opsagt under barsel 7 Det var ok at afskedige en flexjobber 4

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Krav på lønregulering under orlov 2 Bordet fanger for aftaler om lønnedgang 3 Bevisusikkerhed medførte afvisning ved Ligebehandlingsnævnet 4 Ingen løn i opsigelsesperioden 5 Raskmeldt af kommunen 6 Flybesætning

Læs mere

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens

Oplysningerne i sagen Denne dom indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling, jf. retsplejelovens Retten i Hillerød Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 8. november 2016 i sag nr. BS 49-179/2016: Frie Funktionærer Overgade 24 Postboks 925 5100 Odense C og som mandatar for Berit Pedersen Brørupvej 22

Læs mere

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE. faglig voldgiftssag FV Akademikerne. for. Dansk Magisterforening. Forbundet Arkitekter og Designere. (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Styrelse F (advokat Lene Damkjær

Læs mere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere

CIRKULÆRE: 003 Tænk jer om, før I afskediger medarbejdere Cirkulære: Cirkulære nr. 003 Udgivet første gang 12-11-1996 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleret senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Indsættes: I Servicemappen under 7.3 Indhold Man kan ikke

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Egen opsigelse kunne tilbagekaldes 2 Delvis opsigelse ikke nok 7 Bortvist på grund af kritisk mail 8 Afskedigelse af sognepræst 3 Medarbejderaktier var ikke skattefritaget 4 Vikarlovforslaget 5 Illoyal

Læs mere

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven?

1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? Indhold: 1. Hvornår er der pligt til at iværksætte forhandlinger efter masseafskedigelsesloven? 2. Principiel sag om gratis medarbejderaktier skal afgøres af Sø- og Handelsretten 3. Højesteret tilkender

Læs mere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere

Indhold. Nr. 10 November 2010. 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning. 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere Indhold 1 Negative ytringer på Facebook var ikke nok til at begrunde bortvisning 2 Afskedigelse af beskyttede medarbejdere 3 Nye veje til et bedre arbejdsmiljø 4 Forlænget arbejdstid var i orden 5 EU-dom

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus 2 Bordet fanger 3 4 Fyret på grund af nedsat hørelse Ingen provision uden salg 5 Afvist af Højesteret 1 Plesner får endnu en stærk profil i hus Advokat Lise Høy

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 30.05.2016 FORSKELSBEHANDLINGSLOVEN VAR IKKE OVERTRÅDT VED OPSIGELSE AF MEDARBEJDER DER PASSEDE SIT HANDICAPPEDE BARN Kontakt Marianne Granhøj Partner Direkte: +4538774680

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det

1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det Indhold 1 Gråt guld kan koste dyrt men behøver ikke at gøre det 2 Til Boston på chefens regning 3 Endelig fri 4 Ikke både i pose og sæk 5 Ingen regel uden undtagelse 6 Velkommen tilbage - og farvel igen

Læs mere

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet

Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet 08-0334 - JEHØ/JEFR - 29.02.2008 Kontakt: Jens Frank - jefr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Jobplan skader arbejdsmarkedets fleksibilitet Regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny alliance indgik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. marts 2012 Sag 185/2010 HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Irma A/S (advokat Yvonne Frederiksen) og Beskæftigelsesministeriet (kammeradvokaten

Læs mere

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere?

Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? 14 Er medarbejderaktier fortsat egnede til fastholdelse af medarbejdere? JURA Af advokat Mette Klingsten og advokat Anders Rubinstein, Bech-Bruun Ny højesteretsdom gør det nødvendigt for selskaber og rådgivere

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold

Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold 10-5. Forvaltningsret 115.1. Inddragelse af økonomisk sikkerhed stillet i forbindelse med visumophold En mand fik visum til Danmark og rejste ind i landet. I forbindelse med visumsagen stillede hans herboende

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod

KENDELSE i faglig voldgiftssag FV Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod KENDELSE i faglig voldgiftssag FV 2017.0022 Akademikerne for Dansk Magisterforening og Forbundet Arkitekter og Designere (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Slots- og Kulturstyrelsen

Læs mere

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen

Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne. v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Østre Landsrets dom af 24. april 2013 Status i 2a sagerne v/advokat Peter Breum og adv.fm Louise Gefke Nielsen Ole Andersen-dommen EU-domstolen afsagde dom den 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 Ole Andersen.

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser 2 Flypersonale havde ikke funktionærstatus 3 GPS skulle bruges til at kontrollere en medarbejder 7 Bortvist efter bytur 8 Opsigelse forud for nært forestående

Læs mere

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for HR NOTAT BILAG 1 Beskrivelse af overvejelser i forbindelse med beslutning om at indbringe kendelse afsagt af Tvistighedsnævnet for domstolene

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm

5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm HR Jura Forlaget Andersen 5.6 Ændring af ferieloven Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com 1. Indledning Vidste du: At der med virkning fra 1. maj 2011 indføres nye regler

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE

CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE CAND.MERC.(JUR) STUDERENDE Vintereksamen 2011-2012 Ordinær eksamen Skriftlig prøve i: 20226/4620220126 Arbejdsaftale- og foreningsret Varighed: 4 timer Hjælpemidler: Alle Industriens Arbejdsgivere og Industriforbundet

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 28.01.2015 FOLKETINGET VEDTAGER REFORM AF REGLER OM INTERNATIONAL REKRUTTERING Fra den 1. januar 2015 er det blevet lettere for danske virksomheders at rekruttere

Læs mere

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til

Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen. Forslag. til Fremsat den xx. november 2014 af beskæftigelsesminister Mette Frederiksen Forslag til Lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet mv. 1 (Ophævelse af 70 års-grænse) I lov

Læs mere

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis

Indhold. 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov. 2 Ændringer i ferieloven. 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis Indhold 1 Højesteretsdom om afskedigelse under barselsorlov 2 Ændringer i ferieloven 3 Godtgørelse for mangelfuldt ansættelsesbevis 4 Kontrol af narkotikabrug 5 Kunne ikke fortryde opsigelse 6 Omskoling

Læs mere

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret

News & Updates Arbejds- og ansættelsesret 1 Forskelsbehandling af unge under 18 år 2 Bortvisning 3 Illoyal opførsel i fritstillingsperioden 4 Usaglig afskedigelse af nationalistisk sælger 5 Skole skulle tilgodese handicappede lærere ved organisationsændring

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 05.01.2015 EU-DOMSTOLEN: IKKE GENERELT FORBUD MOD DISKRIMINATION PÅ GRUND AF FEDME 5.1.2015 Kontakt Tina Brøgger Sørensen Partner Direkte: +4538774408 Mobil: +4561203533

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod

OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift ( ) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0058) CO-industri for Dansk Metal for A, B, C og D (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I v/ DI for Styropack A/S (advokat Karsten Almosetoft) afsagt

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012

SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE. meddelt onsdag den 11. april 2012 SKRIFTLIG TILKENDEGIVELSE meddelt onsdag den 11. april 2012 i afskedigelsesnævnssag nr. FV2011.0136. LC Lederforum for A (advokat Peter Breum) mod Odder Kommune (advokat Jørgen Vinding) Tvisten Tvisten

Læs mere

Feriepengeforpligtelsen

Feriepengeforpligtelsen Feriepengeforpligtelsen Erhvervsdrivende fonde er underlagt deres helt eget regelsæt lov om erhvervsdrivende fonde, som senest er blevet væsentligt justeret med virkning fra 1. januar 2015. Som følge af

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold.

Dette nyhedsbrev har til formål at give et overblik over de af ændringerne, der kan få særlig praktisk betydning for mange ansættelsesforhold. 12. maj 2011 Nyhedsbrev Arbejds- og Ansættelsesret Ændringer af ferielovens regler om lønmodtagerens retsstilling ved fritstilling i opsigelsesperioden og om forældelse af feriepengekrav Folketinget har

Læs mere

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet.

Husk under alle omstændigheder at sende udkast til kontrakt under praktik ind til kommentering i forbundet. Mellem undertegnede [indsæt navn, adresse og CVR-/SE-nummer] (herefter kaldet praktikstedet) og undertegnede [indsæt navn, adresse og CPR-nummer] (herefter kaldet praktikanten), der studerer [indsæt studie]

Læs mere

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning

Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen. Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Tvister i ansættelsesforhold - og opsigelsessituationen Jacob Langvad Nielsen, advokat og specialkonsulent 24. oktober 2017, Herning Emner Hvor opstår flest tvister mellem arbejdsgiver og arbejdstager?

Læs mere

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt)

DOM. HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) DOM Afsagt den 18. december 2015 F-2-15 HK/Danmark som mandatar for A (advokat Mette Østergård) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Karsten Holt) Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag, der

Læs mere

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge)

Høring om ændring af ferieloven (udbetaling af uhævede feriepenge) Dansk Arbejdsgiverforening 1 Vester Voldgade 113 1790 København V Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Telefon 33 38 90 00 Telefax 33 12 29 76 Kontortid 8.30-16.30 E-mail: da@da.dk

Læs mere

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis

Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Ansættelseskontrakt for ansatte speciallæger i almen praksis Mellem undertegnede læge/lægehus (i det følgende kaldet A) Navn: Klinikadresse: og speciallæge i almen medicin (i det følgende kaldet B) Navn:

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 21. juni 2011. faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 21. juni 2011 i faglig voldgift (FV2010.0088): Farmakonomforeningen for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Danmarks Apotekerforening for Taastrup Apotek (advokat

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 20.04.2015 LIGEBEHANDLINGSNÆVNET SKAL FOKUSERE PÅ REEL DISKRIMINATION 20.4.2015 Der er enighed i Folketinget om, at det er nødvendigt at målrette Ligebehandlingsnævnets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 7. oktober 2013 Sag 274/2011 (1. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod DIO II ved DI som mandatar for BMS A/S (advokat Morten Eisensee) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 241/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Svend Erik Harpsøe, Finn Olesen, Ruth Østergaard Larsen, Ketty Pedersen og Tove Andersen (advokat

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att. og

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Danmark. Att.  og Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Danmark Att. asj@uim.dk, mum@uim.dk og uim@uim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8

Læs mere

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret

Nyhedsbrev. Ansættelses- og arbejdsret Nyhedsbrev Ansættelses- og arbejdsret 23.03.2017 PH.D.-STIPENDIAT BLEV IKKE ANSET SOM FASTANSAT EFTER SEKS TIDSBEGRÆNSEDE STILLINGER 23.3.2017 Ifølge Vestre Landsret havde en gravid medarbejder, der havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 26. oktober 2015 Sag 259/2014 Professionshøjskolen University College Nordjylland (advokat Lene Damkjær Christensen) mod Kristelig Fagforening som mandatar for A

Læs mere

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse

Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Epileptiker forskelsbehandlet ved opsigelse Oprettet: 02-06-2010 Opdateret: 02-06-2010 En medarbejder med epilepsi blev opsagt to dage efter et anfald. Virksomheden begrundede opsigelsen med hensynet til

Læs mere