Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER"

Transkript

1 FRTAGET GRøNÎ MILJø Træer g buske I BY G LAND Øklgi, fysilgi, mrflgi, klim g d rrkning AF PUL ERIK BRANDER MBD VTßSSNTLIGE BTDIAG AF ßn K NYIIANN EIIKSEN' B ASGER ISEN G JENS THEJSIN

2 74 Crylus. hssel Crylus clurn træ. - tyrkisk hssel. Brk på ungt Ft: Tft-Brnder. Blclenc er fl,l g hårede, de er breclt ægfrmede, rnkring 8-12 cm lnge 'Lmbcrts Filbcrt' er velkendt g delf nnet fr gruppen, Lmberts g cr dbbclt svtkkcdc. Frugteme er tykskllede nødder, mgivet f en t- til trebldet hse, der er længere end nødden. frugtbr. Frugterne hr lnge hser. 'Wterl' er en ny srt ff New Zelnd, der hr vist psitive egensk- SRTER Ingen nrmesrter er registrerede. De prducerede plnter kn være eller klner, der pdes. ber, g sm nses fr t være en gd bestøversrt. Arten hr visse steder fnrildet sig i skve g hver. I egeir plnteskle er Lrs Westergrd i gng med et frædlingsr. bejde g fprøvning f nyc numre/ srter. Fr nærmere plysninger se C. mxims - strfrugtet hssel Arten bliver en str busk eller et lille træ, 4-8 m højt, g hr mcgct tilfæl- les med C. velln, men er højere g hr større blde. Unge grene er grålige g hr kirtelhår. Nøddeme Westergrd, L. (1996): Dyrkning f er stre, især hs srterne. Frven er ved mdenhed brun til svgt purpurfrvet, g hsen er rørfrmet g længcrc cnd nøddcn. SRTER Der findes f denne rt nnge srter, srn dyrkes fr Ílugternes sþld. Flcrc f sltcrnc cr mcgct gmle - Crylus crlurn bld nødder. Srten er svgtvkscndc g flere hundrede år. 'Csfrd' er let Bmdskllet g hr en vis selvbeflugtning g krt hse. Littertur lrssel. Prktisk Øl<lgi 6:6-7. Westcrgrd, t. (1996): De sitiske træhsler. Dnsk Dendrlgisk Frenings Ársst<rift, 1 996: Westergrd, t. (2001): Hsselnødder før g nu. Gegrf,sk Hves Ärs- skrifr, 21 : Westergrd, L.H. g H.L. Pedersen (2005): Dyrkning f nøc1der. Hsscl, vlnød g spisekstnie. Grøn Viden nr. '1.66, 12pp. Dnmrks JrdbrugsFrskning.

3 Crtegus. hvidtjørn 75 Ml cee (Pmcee). kernefrugtfmi lien KARAKTERISTIKÀ. Små træer, til tider flerstmmede Grene trnede Hvide blmster, røde elle srte ftugter. Vind- g frstføre. Pinertræer Tlernt ver fr slt i luft g jrd. Tåler byklim r Jrdbundstlernt. Tåler klipning, krftig beskæring g styning Frmningsegnet. NAVNEAPSEKTER Nvnet hvidtjørn er f gnrnel nrdisk prindelsc ft rdet 'dyrni', sm betyder trn, g sm kendetegner slægten. Hvidtjørn henviser til de hvide blmster g bruges sm del f nvnet fr rterne. fte bruges i dglig tle kun betegrrelsen tjørn m slægten. KULTURHISTRIE VJ. Brøndegrd nær ner i Flk g Flr (1987) mere end 50 n'me på gmle tjørn g skriver videre: "Hvidtjørn kn blive meget gmle, p til år. De gmle tjøtn cr bcskyttede, g det er helligbrøde t fælde dem eller på nden måcle ødelægge tjørn. Sygdmme, ildsvåde g nfue ulykker vil vergå den frrnstelige." _ ørnen be sidcler s åle dcs trldmskrft ifølge den dnske flketr. PRTTYPEART C.levigt - lmindelig hvidtjørn g C. mngyn - engriflet hvidtjørn. Crtegus mngyn - engriílet hvidtjørn. Meget gmmel tjørn - måske r år. Rønde

4 335 Tãbeller med infrmtiner m egenskber på tværs f slægter Intrduktin Hensigten med tbellerne er t frenstille g besk ive viden m egeuskber, sm er særlig relevnte, når der skl vælges rter, srter g frøkilder. Det være sig til t ud${de bestemte funktiner eller det være på en given gegrfisk g dyrkningsmæssig lklitet. Tbellernes hensigt er t beskrive g fremstille denne viden på en let g verskuelig måde. Tbellerne er væsentlig tænkt sm et bidrg n viden til den dglige prktiske brug f bgen, sm et pslgsværk. De egenskber sm er pst i tbelfrm, er i de fleste tilfælde dg gså beskrevet i verbl frm under de enkelte rter. Udsgnene skl ses sm reltive størrelser i frhld til hinnden. Når viden udtrykkes på den nåde, her ftest i tre eller fi e-fem niveuer, kn det let pfttes sm ngle knkrete størrelser. Men udsgnene bør i højere grd pfttes sm tendenser, byggende på den viden g de erfringer, sm bidrgsydere g redktinsudvlget hr. Flere persner hr bidrget med deres viden, de er nævnt fr hver tbel. I mnge f tbellerne er nvendt frvesymbler sm prikker. Frvesymbleü1e er dem, sm er kendt ff trflklys fr t gøre tbelleme let verslcuelige. GRøN PRtKudtrykker det psitive, det ønskelige. Fx i tbellerne mlcring jrdbund udtrykker grøn str tlernce ver fr de frskellige jrdbundstyper. I klimreltinstbellerne udtrykker grøn det psitive, fx str frstførhed g vindførhed. I øvrigt er der i de frskellige tbeller redegjrt fr de enkelte egenskber. RøD PRtK betyder tilsvrende det negtive, det dårlige (stp p), fr pågældende egenskb, hvis den er f str betydning fr plntevlget, ltså en dvrsel. GUL PRIK udtrykker på tilsvrende vis nidt imellem de t frver. T PRIKKER. T grønne prikker betyder ekstr psitiv. Hvis der er nvendt fx båcle en grøn g en gul prik, kn det være udtryk fr vritinen indenfr rten, eller frdi frskellige vækstfrhld infl ure er. Følgende tbeller er udrbejdet: TABEL r Klimreltiner. Træer TABEL 2 Klimreltiner. Buske. TABEL3 Jrdbundsfrhld. Træer TABEL4 Jrdbundsfrhld. Buske TABEL5 Det åbne lnds plntninger. Træer TABEL6 Det åbne lnds plntninger. Buske TABEL7 Byens plntninger. Træer TABEL 8 Byens plntninger. Buske TABELe Træers egnethed til beskæring, klipning g frmning TABEL r Buskes egnethed til beskæring, klipning g frmning TABEL rr I(rnefrmer TABELTz Grenstrukturer TABEL r3 Vækstfrmer. Buske TABEL r4 Nturligt hjemmchørende rter TABELT5 Tilpssede rter TABELT6 BJ trærbretet, stre træer TABELTT Bytrærbretet, stre træer, løvspring g løvfld TABEL r8 Løvspring fr udvlgte rter

5 ß6 Tbel l. Klimreltiner. Træer TABEL 1. KLIMARELATINER. TRÆER Acer cømpestre nvr udl. frøkilder Acer cmpestre dk. frøkilder nvr Acer pltønides spidsløn udl. frøkilder Acer pløtnldes spidsløn dk frøkilder Acer pseudpltnus hrn, ær g srter Acer rubrum rødløn Acer rubrum sølvløn srter Aesculus x crne rød hestekstnje srter Aesculushippcstnum lm.heste' kstnje Aesculus prviflr busk heste- Alnus crdtø hiertebldetel AInus glutlns kstnje r6del Alnus incn t c -!t rødløn srter Acer søcchrlnum gråel,hvidel Amelønchier ldevis llegheny- klner g srter Þærmrspel Betulø pendul vrtebirk dunbirk vnbøg ægtekstnje kstnje dnsk prindelse Betul pubescens dnsk prindelse Crpinus betulus Cstne st v Cstne st v srter Crylus clurn Crylus clurn srter g klner ægte tyrkisk hssel tyrkiskhssel

6 446 rdfrklringer.l Hr et træ meget spidse grenvinkler, eller er vinklen mellem t hvedstmmer meget spids, kn der i visse tilfælde pstå indgret brk med senere flækning til følge. rt: lens Th ej sen INDGRETBARK, kn pstå på frskel- lig måde, fte pstår det mellem gïen g stmme, hvr der er en spids grcnvinkcl. I{vis grcn g stmme mødes med brk md brk, vil der pstå indgret brk. Prblemet er, t de yderste brkceller er døde. Det gør, t der ved tykkelsesvækst ikke kn dnncs lcvcndc væv i kløften rnellem gren g stmrne. I stedet vcwkscs dct døde væv, hvilkct på et eller ndet tidspunkt vi1 resultere i en flækning. Indgret brk er sm regel et genelisk fænmen, så hvis det ptræder et sted på et træ, vil det sm regel frtsætte p gennem k nen. Der kn gdt gå mnge år, inden træet flækker, men rìår der er tle m et strt træ, kn det blive gnske friigt. Hvis dcr er indgret brk, vil træet i flere år stå rned en svg åbning i kløftcn. I denne kløft vil dcr være rnørke, fugtiglìed g en tempertur, så træet kn flnde på t sætte rødder i kløften. Når disse rødder får tykkelsesvækst, vil de yderligerc ftemslqfndc cn flækning. Slægter, sm fte dnner rødder i kløften mecl indgret brk, er Aesculus - bøg, Tili - rbinie. stekstnie, Fgus grbini - he- lit-ld lnvaslve ARTER, en ret try betegnelse fr indførte rter, dcr brcdcr sig uønsket stærkt, g sm nses fr t hve en uheldig påvirkning på vre hj emlige rters knkurrenceevne. Eksempler på invsive rter inden fr buske g træer er Rs rugs 4mket rse g Pinus mug - bjerg{n. Dcsuden henvises til Skv- g Nturstyrelsens hndlingspln fr invsive rter. Betegnelsen insiv kn dg gså med gd grund bmges m rter, slrr er hjemmehør'endc i Dnmrk, fx Ppttlustremul - sp, der i ngle n- turmråder breder sig uhæmmet invsivt - g dermed udknkurrerer ndre nturligt hiemmehørende rter i mrådet. INSEKTBESTøVI. nyrcr Eksempler på træer rned insektbestøvning er Tili - lind, Mlus - æble, g Acer pltnídes - spidsløn. ll.tc. Biller, bier, fluer, g smmerfugle er eksempler på insekter, der udfører insektbe- støvning. Insektbestøvcclc plntcr pnår en bedre frøprduktin g større genetisk vritin i fl<m end plnter uden insektbestøvning. Insekternes frdel ved smspillet er en føclemæssig gevinst i frm f pllen g nektr. Pllen indehlder prteiner, vitminer g minerler g er et uundværligt fødeemne fr insekternes mgel. Nektr indehlder' sukkerstffer g er en vigtig energikilde fr såvel yngel sm de vksne inscktcr. Blmsterplnterne hr udviklet en række mere eller mindre speciliserede tiltrækningsmidler til t tiltrække speciflldce bestøvere. Speciliseringen mftter blmstens frve, der psser til insektets s mssns g blmstcns duft, der psscr til inscktets lugtesns. Blmstens udsprings- tidspunkt psser til insektets ktiveringsperide, g endelig psser blmstens frrn g pbygning til insektets munddele. Der cr ltså cn vis fnn fr specilisedng i srnspillet nellem blmsterplnte g bestøver til frdel fr begge prter. J Dcr findcs mnge benævnelser til t beskrive jrden eller jldbundens beskffenhed g clyrkningsegnethed, g fr gnrncligere studier på mrådet henvises til nden littertur. I denne bg nvendes ngle få udtryk til t beskrive frskellige rters tlernce verfr JRDBUNDSTYPER. frskellige j rdtyper. Sndjrd erjrd, hvr en meget væsentlig del fjrden er løs g sndet, g prtilder rned en krnstørrelsc mcllcm 0,2-2 mm udgør mling 50% fde fste prtikler. Luftkp- citeten er høj, men kpciteten fr vnd er lille, g sndjrd hlder meget dårligt på vnd, hvrfr vnding fte er nødvendigt. Sndetjrd findes især i Vest- g Nrdjyllnd smt i Nrdsjællnd. Lerjrd hr en str ndel meget snrå prtikler, mkring 1.5% f jrden består f prtilder med en krn- størrelse under 0,02 mm. Lerjrd kldcs gså fr svær, stiv cllcr tung jrd. Lerjrd hr str vndhldende evne, men er fte vnskelig t berbejde.

7 Bgens inddeling Bgen er en pslgsbg g ikke en bg der læses fr første til sidste side. Bgen består f tre dele. Den første del, der er den væsentligste, gennemgår de enkelte slægter med rter, srter g frøkilder. lnden fr hver slægt beskrives i videst mulig mfng de egenskber sm er fælles fr slægten g rterne. Under hver rt beskrives kun egenskber sm er specifikke fr rten. Der er medtget ngle betydningsfulde srter g frøkilder sm nvendes g dyrkes. De mnge srter sm findes inden fr ngle rter - g sm mest hr relevns fr hver - er kun medtget i begrænset mfng. Stikrdene til beskrivelsen fremgår f bksen. I beskrivelsen er der lgt vægt på t infrmere m de egenskber der er knyttet til dyrkning g brug. Derimd er der ikke detljerede nvisninger fr de frmål g funktiner plnterne kn nvendes til. Det pftter vi sm plnlæggerens g lndskbsrkitektens pgve t vurdere ud fr beskrivelsen f rten, srten g frøkildens egenskber. Mtivet er gså t undgå t fstlåse eller begrænse nvendelsesmulighederne fr de enkelte rter. mfng g detljeringsgrd er ikke lige strfr lle slægter. Det er bestemt ud fr den viden vi hr m den enkelte slægt gennem frsøg g dyrkningserfringer her i lndet, men gså slægtens betydning i det grønne miljø g slægternes nvendelse spiller en rlle. I ngle tilfælde er fælles egenskber fr flere slægter smlet delvis under en slægt. Bgens nden del er en rdfrklring - eller rettere en leksikl gennemgng g præcisering f fgmrådets termnlgi. Den frklrer de fgudtryk sm nturligt nvendes inden fr fgmråderne g i bgens første del. Behvet fr en sådn rdfrklring blev klrt under rbejdet med bgen. F.eks. er der hidtil brugt mnge rd m et træs krnefrm. Derfr er der gennem tegninger søgt en stndrdisering i beskrivelsen f krnefrmer. Et ndet eksempel er brugen f begreberne hæk, hegn, levende hegn, lle med en frskellig betydning fhængig f brugeren. Det er første gng t der er beskrevet en sådn kmplet terminlgi. Bgens tredje del er versigtsskemer g tbeller der går på tværs f slægter g rter. De kn støtte brugeren i t fretge et rigtigt plntevlg ud fr en øklgisk, fysilgisk g dyrkningsmæssig synsvinkel, men gså fr t se hvilke lterntive muligheder der er til det pågældende sted. Mn kn f.eks. hurtigt få et verblik ver hvilke rter der klrer sig bedst på en våd jrd, en næringsfttig jrd eller under krftige vindfrhld sm i Vesl jyllnd. SYSTEM TIL BESKRIVELSE AF DEN ENKELTE SUEGT Emne slægt g fmilie krkteristik nvnespekter (evt.) kulturhistrie (evt.) slægts - eller fmiliegenskber (evt.) prttypert(er) Øklgi gegrfisk/prindelse/plntesmfund plntesmfundsmæssigt/plntesmfund rtsvritinen frøspiring g spredning pinerrter mspil(let) jrd bu nd sfrhld/jrd bu nd skrv Klimreltiner frstførhed vindførhed lyskrv/skyggetler nce/skyggegivning byklim (evt.) Mrflgi højden/bredde vækstfrme brk vinterknpper blde blmster frugter rødder rdskud Fysilgi ungdmsfrm højdetilvækst/vækst dglængde knphvile knpbrydning sftstigning fmdning løvspring løvfld blmstring bestøvning Írø- g frugtsætning/frugtudvikling stressfølsmhed/fysilgisk stress llergig giftighed rdtrykk g sftstigning Dyrkning frmeringsmetde/frmering etbleringsevne dyrkning bymiljø, slt, luftfrurening m.v. knkurrenceevne beskæring g klipning prdukt vedligehldelse Prdukter Sygdmme g skdedyr sygdmme insekter Arter, srter g frøkilder Littertur

Træer og buske IAND BY OG. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og dyrkning. MtLlø. FORTAGET GRøNT AT POUI ERII( BRANDER

Træer og buske IAND BY OG. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og dyrkning. MtLlø. FORTAGET GRøNT AT POUI ERII( BRANDER FRTAGET GRøNT Træer g buske I BY G IAND Øklgi, fysilgi, mrflgi, klim g dyrkning AT PUI ERII( BRANDER MED VÆSENÎLIGB BTDNAG AF BN K NYMANN EN KSEN, B ASCEN LSEN C JENS THEJSEN MtLlø 74 Crylus.hssel \,:

Læs mere

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING

ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING ØKOLOGISK PLANTEAVLSBERETNING 2008 Øklgisk rådgivning Brug af egen såsæd i øklgisk jrdbrug af Anders Brgen Der har i den danske landbrugspresse i smmeren 2008 været en debat m frdele g ulemper ved anvendelse

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

Mig og min ADHD -profil:

Mig og min ADHD -profil: Mig g min ADHD -prfil: - et hjælperedskab til dig, sm kan have svært ved at beskrive dine vanskeligheder g hvad ADHD gør ved lige netp dit liv. Denne skabeln kan du bruge, hvis du ligesm mange andre med

Læs mere

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f - 77 - Appendi : Den delt fledede f en funktin. Sm eken gælder der, t funktinen f() 3 er differentiel fr lle R, g t f () 3. Vi kn derfr til et vilkårligt punkt tilrdne differentilkvtienten f f i, hvrved

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis

Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis Sænk dit skadedyrstryk i køkkenhaven på naturlig vis Der er planter man med frdel kan plante ved siden af hinanden, g planter man skal undlade at plante ved siden af hinanden. F.eks. frastøder gulerd prremøl,

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

Tjekliste Medfødt immundefekt

Tjekliste Medfødt immundefekt Tjekliste Medfødt immundefekt Familien g barnet Daginstitutin g skle Pasningstilbud med få børn Frældrene hlder barnet hjemme pga. infektinsrisik. Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Pædaggiske støttefranstaltninger,

Læs mere

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet

Temamøde om ny Sundhedspolitik den 6. oktober Byrådet Temamøde m ny Sundhedsplitik den 6. ktber 2016 Byrådet Scial- g Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på udvalgsmødet den 20. september 2016 at igangsætte arbejdet med udviklingen af en ny sundhedsplitik.

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold

Forældrehåndbog - Solbjerg IF Fodbold Frældrehåndbg - Slbjerg IF Fdbld Peter Piilgaard SOLBJERG IF FODBOLD AFDELING Indhld Frældrehåndbg - Slbjerg IF fdbld... Fejl! Bgmærke er ikke defineret. Mikrfdbld missin... 2 Årgang U3-U5 g U6-U7... 2

Læs mere

Tjekliste Tourette syndrom

Tjekliste Tourette syndrom Tjekliste Turette syndrm Familien, barnet g den unge Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Ergterapi eller anden persnlig hjælp Aflastning i hjemmet eller uden fr hjemmet Andet Støtte g rådgivning Psyklgisk

Læs mere

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond

Systematisk feedback. Et udviklingsprojekt på Ekstra Bladet 2007-08. Projektet er støttet af Pressens Uddannelsesfond Systematisk feedback Et udviklingsprjekt på Ekstra Bladet 2007-08 Prjektet er støttet af Pressens Uddannelsesfnd En UPDATE-evaluering april 2008 1 Indhld 1. Baggrund 2. Målsætning g succeskriterier 3.

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 15. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget fr Kultur, Uddannelse, Frskning g Kirke vedrørende Frslag til Inatsisartutbeslutning m at Naalakkersuisut pålægges at fremlægge en redegørelse m integratin.

Læs mere

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen

Arbejdsopgaver i Miljøafdelingen Arbejdspgaver i Miljøafdelingen Udarbejdet af: Olav Bjesen Dat: 13. august 2015 Arbejdspgaver i Miljøafdelingen August 2015 Indledning Miljøafdelingens pgaver har rødder tilbage til de tidligere sundhedskmmissiner.

Læs mere

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1

AU, Inst. f. Plantebeskyttelse og Skadedyr Skadedyrlaboratoriet 1 Fgdg on skdeinsekter 14 jnur 2011 AARHUS UNIVERSITET Skdedyr i museer: biologi Lise Stengård Hnsen Arhus Universitet Skdedyrlbortoriet Institut for Plntebeskyttelse og Skdedyr Flkkebjerg, Dnmrk Præsenttion

Læs mere

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010

Kandidatlisten Vedrørende skolebestyrelsesvalget 2010 Lerbjergsklen 25.03.10 Marts 2010 Kandidatlisten Vedrørende sklebestyrelsesvalget 2010 Hvem er du? Navn: Mette Dræby Alder: 37 år Børn på hvilke klassetrin Jeg har børn i 1. A, 3.A g 5. X Evt. erfaring

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan

Kravspecifikation for den pædagogiske læreplan Kravspecifikatin fr den pædaggiske læreplan Den pædaggiske læreplan Indhld Indledning... 3 Del 1. Lvgrundlag... 4 Del 2. Generelle plysninger... 5 Del 3. Dkumentatin via hverdagslivstemaer... 8 3.1 Vkseninitieret

Læs mere

Tjekliste Williams Syndrom

Tjekliste Williams Syndrom Tjekliste Williams Syndrm Familien, barnet g den unge Familien g det lille barn Psyklgisk støtte Rådgivning m mulighed fr lønkmpensatin/tabt arbejdsfrtjeneste Pasning specialtilbud Støtte til træning Rådgivning

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8.

og fastlæggelse af dato for tøjaften, hvor man kan prøve tøjet 7. Orientering om kommende arrangementer - to er planlagt 8. Medlemsmøde/Februar/2011møde/Februar/2011 Så fik vi endelig afhldt det første rigtige medlemsmøde i RyCC. Omkring 35 mødte frem g det er vel meget gdt i betragtning af, at møde var lagt lige i den travle

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

Tjekliste Galaktosæmi

Tjekliste Galaktosæmi Tjekliste Galaktsæmi Familien g barnet Dækning af merudgifter Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste Dækning af udgifter til transprt Dækning af frældrenes udgifter til kst g lgi i frbindelse med hspitalsindlæggelse

Læs mere

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv

Tjekliste Hæmofili hos ældre blødere - arbejdsliv Tjekliste Hæmfili hs ældre blødere - arbejdsliv Frværring af symptmer med alderen behv fr mere støtte Der kan knytte sig ngle særlige prblemstillinger til det at have blødersygdmme g at blive ældre. På

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne

Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling og Mette Welling Fag: Dansk, kristendomskundskab Niveau: klasse, ungdomsuddannelserne Gud taler ud - elevark Af Rasmus Welling g Mette Welling Fag: Dansk, kristendmskundskab Niveau: 8.-10. klasse, ungdmsuddannelserne Mål: Mål med at arbejde med filmen er at I skal kunne: gennemføre en målrettet

Læs mere

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside

WebGuide for Slagelse Kommunes hjemmeside Prjektgruppe hjemmeside WebGuide fr Slagelse Kmmunes hjemmeside Indhldsfrtegnelse Om at læse på Nettet...2 Hvrdan læser flk på Nettet?...2 Skærmen er dit papir...3 Tekster på en skærm...3 Målgrupper...4

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement

Verdensborger. Hjem. Målgruppe: Spirer og grønsmutter. Varighed: 3 trin + et engagement Verdensbrger Hjem Målgruppe: Spirer g grønsmutter Årstid: Hele året. Evt. i frbindelse med Spejderhjælpsugen Varighed: 3 trin + et engagement Hjem - niveau 1 g 2 - trin fr trin Danske pigespejdere skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport

Generelle kostråd til svømmerne i Holstebro Elitesport Generelle kstråd til svømmerne i Hlstebr Elitesprt Det kræver meget energi at være så aktiv, sm I er. Selv de slankeste piger i 7. klasse skal spise den samme mængde mad sm en gennemsnitlig vksen mand.

Læs mere

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING:

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: En investering, der hurtigt tjener sig ind Hurtigt verblik: Sænk jeres driftsmkstninger på ventilatin Krt frtalt pnår du disse øknmiske frdele

Læs mere

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelokale 1

RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelokale 1 Tilmeldt til spisning: 25 RSV-møde RepræsentantSkabet af Veterinærstuderende. Tirsdag d. 11/3 2013 kl.17.15 i mødelkale 1 1. Frmalia 17.15 Gdkendelse af dagsrden: OK Gdkendelse af referat fra sidste RSV-møde:

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet

Udviklingen af det nære samfund fx udbygning, byggegrunde, der har betydning for bosætning og erhverv, skole og forretningslivet OPSAMLING PÅ EKSTERN MINIRESEARCH SAMMENDRAG INDHOLD Alle de adspurgte brgere tager udgangspunkt i eget mråde g understreger aktuelle lkale emner er vigtige, hvis de skal invlvere sig i nærdemkratiet.

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben

Nattevagtsbeskrivelse bostedet Solstriben Nattevagtsbeskrivelse bstedet Slstriben - Situatinsbetinget videndeling g pgavebeskrivelser Af Ulla Thrup Nielsen PRAKSIS-design juli 2012 Det, der karakteriserede arbejdsfrhldene g pgaverne fr nattevagterne

Læs mere

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole

Kajakpolitik på Faaborgegnens Efterskole Kajakplitik Kajakplitik på Faabrgegnens Efterskle Indledning De sidste år er der i samfundsdebatten, g inden fr kajakmiljøet, blevet et større g større fkus g diskussin mkring sikkerhed i kajaksejlas.

Læs mere

Tjekliste Rygmarvsbrok

Tjekliste Rygmarvsbrok Tjekliste Rygmarvsbrk Familien, barnet g den unge Bligændringer g bligskift Hjælp til befrdring Hjælpemidler Fysiterapi Dækning af merudgifter Aflastningsphld Psyklgisk støtte Kmpensatin fr tabt arbejdsfrtjeneste

Læs mere

Hvorfor bruge dette værktøj?

Hvorfor bruge dette værktøj? Indhld Intr... 3 Hvrfr bruge dette værktøj?... 4 Fakta m den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 5 Aktivitetscirklen fr den rganiserede fysiske aktivitet i uderummet... 6 Frtælling... 7 Fkus...

Læs mere

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus

Sorg- og kriseplan. Retningslinjer ved sorg og krise I Udelivsinstitutionen Terslev Børnehus Srg- g kriseplan Retningslinjer ved srg g krise I Udelivsinstitutinen Terslev Børnehus Terslev Børnehus srg- g kriseplan Denne srgplan er tænkt sm en køreplan, når et barn eller en medarbejder rammes af

Læs mere

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993

Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993 K^M>n.8 Risø-R-776(DA) Anlyse f dnske vindmøllers driftsudgifter 99 Finn Gdtfredsen Prøvesttinen fr Vindmøller Frskningscenter Risø, Rskilde Oktber 994 IIS^BTO r IBIS mmm isunuwtei iurfisn 8ALB PR8HIITEB

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Koordinationsøvelser med bold

Koordinationsøvelser med bold Krdinatinsøvelser med bld Gribe, kaste g drible er i høj grad med til at udvikle barnets øje/håndkrdinatin g bldbanegenkendelse. At have en gd øje/håndkrdinatin g at kunne genkende bldens bane er grundlaget

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed)

Tjekliste Osteogenesis imperfecta (medfødt knogleskørhed) Tjekliste Ostegenesis imperfecta (medfødt kngleskørhed) Familien, barnet g den unge Psyklgisk støtte Dækning af merudgifter Bligændringer g bligskift Hjælpemidler Specialsyet tøj Aflastning Træning i varmtvandsbassin

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission

Værdiregelsæt er opbygget sammen med vores vision og mission Værdiregelsæt er pbygget sammen med vres visin g missin Sklens visin: Flere lærer mere Østbirk skle bygger fremtiden Sklens missin: 1. Flkesklen skal udfrdre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Læs mere

,{åe& AGRAR. t-& *3?r;m. i,'; i;$rs..rrtur. Mere indhold iden digita le udgave. t'h /j. p;df l# "t x. 'å: Fs.*:4 FREMTI DENS PI.ANTEAVLER. .,,*..a'.

,{åe& AGRAR. t-& *3?r;m. i,'; i;$rs..rrtur. Mere indhold iden digita le udgave. t'h /j. p;df l# t x. 'å: Fs.*:4 FREMTI DENS PI.ANTEAVLER. .,,*..a'. FREMT DENS P.ANTEAVLER å m,{åe& i,';,f :i / /' t'h /j s*srøl t-& f1 c---*e'f t' i;$rs..rrtur ;..*'.,,*..a'.s,.,' *3?r;m 'å: Fs.*:4 "1.* p;df l# "t x Mere indhld iden digita le udgave AGRAR r Prtejntndhldet

Læs mere

1. Velkommen Forstfuldmægtig Charlotte Kure Brandstrup bliver præsenteret. Der bliver informeret at sekretær Anna Karina er blevet fastansat.

1. Velkommen Forstfuldmægtig Charlotte Kure Brandstrup bliver præsenteret. Der bliver informeret at sekretær Anna Karina er blevet fastansat. Referat Brnhlm J.nr. NST-210-00005 Ref. chakb Den 25. september 2015 Referat af brugerrådsmøde Trsdag den 24. september 2015 kl. 14.30 17.00 på Htel Skvly Tilstede: Kaj Westh, Brnhlms Landbrug Ole Hlm

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage!

Projektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! NOTAT juni 2008 Prjektbeskrivelse Aktive hurtigere tilbage! J.nr. 08-70-232 2. kntr/upe,hjh,itc 3. kntr/ath, aj Baggrund g frmål Erfaringerne fra bl.a. indsatsen NY CHANCE.TIL ALLE viser, at en aktiv,

Læs mere

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland)

Fokusgruppen Det vestjyske ressourceområde. Møde nr. 5: Biomasse til energi. Referat: Om midt.energistrategi (v. Louise, Region Midtjylland) Fkusgruppen Det vestjyske ressurcemråde Møde nr. 5: Bimasse til energi Sted: Havnens Hus, Havnen 70, 7620 Lemvig Tidspunkt: Trsdag den 29. januar 2015, kl. 9.00-14.00 Referat: Om midt.energistrategi (v.

Læs mere

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM

YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM YEKBUN YÜKSEKKAYA, MARIA L. MORTENSEN, ASTRID K. MADSEN & METTE S. KVINT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM 13/2-2014 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Teri & Design... 3 Målgruppe... 4 Kmmunikatinsmdellen...

Læs mere

Formanden s beretning for 2014

Formanden s beretning for 2014 Frmanden s beretning fr 2014 Indledning Kncernstruktur Grindsted El- g Varmeværk A.m.b.A. GEV A/S GEV Varme A/S (grafisk pstilling af histriske priser g sammenligningstabel på standard hus, frdelingen

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted closure)

SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted closure) Bispebjerg Hspital SÅRBEHANDLING MED VACUUMTERAPI (VAC) (Vacuum assisted clsure) Udarb. af: Susan Bermark Birgitte Kjær Gdkendt af: Kl.versygeplejerske Susan Bermark Udarb.: 14.5.03 Rev.: 5/08 Frmål At

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Opgaver til Agent Footprint - 7. 9. klasse. Opgaver til Mig og mit footprint

Opgaver til Agent Footprint - 7. 9. klasse. Opgaver til Mig og mit footprint Opgaver til Agent Ftprint - 7. 9. klasse Nedenstående findes en versigt ver alle pgaver til materialet Agent Ftprint primært tiltænkt elever i verbygningen. Opgaverne er samlet under t temaer: Mig g mit

Læs mere

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder.

TRIVSELSPOLITIK. På Brørupskolen er alle forskellige og har behov for at blive mødt med anerkendelse og med respekt for forskelligheder. TRIVSELSPOLITIK Medarbejdernes indsats: Alle elever på Brørupsklen skal pleve sig sm deltager i et fællesskab præget af glæde g tryghed ved mødet med sklens vksne samt med klassekammerater g andre børn.

Læs mere

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium

MUS Et samlet koncept for Bjerringbro gymnasium MUS Et samlet kncept fr Bjerringbr gymnasium Udarbejdet fr samarbejdsudvalget af CC, CI, CK, La, RC, AJ, PF, LN, PS g DG Indhldsfrtegnelse Medarbejderudviklingssamtalen MUS... 2 Specielt fr lærere... 2

Læs mere

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM.

På bagside/li får du at Vide, hvad det ha/lidler OlM. Peter, devl ser! ige tjfag, hvr jeg kavl BfDf OWlItLT til dig, er evltjfelig kowlwlet! Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Patrick Guerin 17.03.2010 Kære Peteri Du undrer

Læs mere

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr:

Min Kompetencemappe. 1. Kort om mig selv Klik her for at indsætte billede. Navn: Adresse: Postnr: Min mppe 1. Kort om mig selv Klik her for t indsætte billede Nvn: Adresse: Postnr: By: Telefon nummer: Fødselsdto (dd-mm-åååå): Køn: Mnd Kvinde Mildresse: Kørekort: A: Motorcykel B: Personbil C: Lstbil

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG

PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG PR UDVALGET ARBEJDE OG ORGANISATION DYNAMISK DOKUMENT ROTARY DANMARKS PR UDVALG Februar 2014 1 HVORDAN ARBEJDER PR UDVALGET OG HVAD ER DERES ROLLE Indledning PR udfrdringer i Danmark PR er en prces der

Læs mere

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014

Eurobarometer - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE. Resumé dansk udgave Rom, den 12. september 2014 Eurbarmeter - kvalitativ undersøgelse EU S LØFTE Resumé dansk udgave Rm, den 12. september 2014 Resuméet er udarbejdet på dansk, engelsk, finsk, fransk, tysk, italiensk, plsk, prtugisisk g svensk. Denne

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING

ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING ØKOLOGISK PRODUKTUDVIKLING Fdservice Nvember 2014 INDHOLD Undersøgelsens frmål Hvedknklusiner Køkkenernes adfærd g hldning Udviklingsptentialer fr øklgien Opsummering Appendix UNDERSØGELSENS FORMÅL I frbindelse

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Eksponentielle Sammenhænge

Eksponentielle Sammenhænge Kort om Eksponentielle Smmenhænge 011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder pensum i eksponentielle smmenhænge for gymnsiet og hf. Indhold 1. Procenter på en ny måde... 1. Hvd er en eksponentiel smmenhæng?....

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

Hvad ved du om mobning?

Hvad ved du om mobning? TEST: Hvd ved du om moning? I testen her kn du fprøve, hvor meget du ved om moning på rejdspldsen. Testen estår f tre dele: Selve testen, hvor du skl sætte ét kryds for hvert f de ti spørgsmål. Et hurtigt

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud

Projektbeskrivelse Digital dannelse og digitale kompetencer i Skejby Vorrevang Dagtilbud 1 Skejby Vrrevang Dagtilbud it-prjekt - prjektbeskrivelse Prjektbeskrivelse Digital dannelse g digitale kmpetencer i Skejby Vrrevang Dagtilbud De digitale medier rykker hastigt ind i daginstitutinerne.

Læs mere

Belbin Teamrolle Profil for

Belbin Teamrolle Profil for Belbin Teamrlle Prfil fr J Pink Clurful Cmpany PLC Rainbw HR Belbins 9 Teamrller Teamrlle Bidrag Tilladelige svagheder Idémand Kreativ, fantasifuld, frit tænkende. Genererer ideer g løser vanskelige prblemer.

Læs mere

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner

Plantehoteller 1 Resultater og konklusioner Plntehoteller 1 Resultter og konklusioner Hvid mrguerit 1. Umiddelrt efter kølelgring i op til 14 dge vr den ydre kvlitet ikke redueret 2. Mistede holdrhed llerede efter 7 dges kølelgring ved 4ºC og lv

Læs mere

I spilformer, hvor der spilles mod hinanden, kan der med fordel startes med et baggerslagskast, så der skabes flow i spillet.

I spilformer, hvor der spilles mod hinanden, kan der med fordel startes med et baggerslagskast, så der skabes flow i spillet. Baggerslag Baggerslagene i dette øvelsesafsnit fylder rigtig meget. Det er helt bevidst. Baggerslaget er fundamentet fr at få spillene på level 3-5 til at lykkes. Ligeledes er det en teknik, der kan arbejdes

Læs mere

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse

Grundejerforeningen»Blomstervænget«, Stillinge Strand 4200 Slagelse Referat af generalfrsamling d. 28/6-2009 kl. 10.00, afhldt i»skvhuset«26 persner inkl. bestyrelsen var mødt. 1. Velkmst Mødet indledtes med en bid blødt brød g vres traditinelle sang. g frmanden bød velkmmen.

Læs mere

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark.

Floorballstævner. Folderen er for dig, der gerne vil arrangere et stævne eller vide mere om floorballstævner i DGI og Floorball Danmark. L L A B R O O L F R E N V STÆ rball på l F s n i l g Mt anmark l a b r l vner i F I g Flrball D æ t s d l h Af ed DG m e n a b hjemme Flrballstævner Flderen er fr dig, der gerne vil arrangere et stævne

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne.

at administrationen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud og i samarbejdet med operatørerne. Plitisk dkument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 11. september 2008 SEL 15 Udbudsstrategi Indstilling: Direktinen indstiller, at administratinen følger udbudsstrategien i arbejdet med udbud g i samarbejdet

Læs mere

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne?

Interview med Kristine. J: 00:00: Hvor gammel er du? K: 25. J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer. J: Hvor er du opvokset henne? Interview med Kristine J: 00:00: Hvr gammel er du? K: 25 J: Studerer eller arbejder du? K: Jeg studerer J: Hvr er du pvkset henne? K: I slagelse J: Hvilket pstnummer br du i? K: 2000 J: Er du rgandner?

Læs mere