Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Træer og buske I BY OG LAND. Økologi, fysiologi, morfologi, klima og d rrkning. FORTAGET GRøNÎ MILJø AF POUL ERIK BRANDER"

Transkript

1 FRTAGET GRøNÎ MILJø Træer g buske I BY G LAND Øklgi, fysilgi, mrflgi, klim g d rrkning AF PUL ERIK BRANDER MBD VTßSSNTLIGE BTDIAG AF ßn K NYIIANN EIIKSEN' B ASGER ISEN G JENS THEJSIN

2 74 Crylus. hssel Crylus clurn træ. - tyrkisk hssel. Brk på ungt Ft: Tft-Brnder. Blclenc er fl,l g hårede, de er breclt ægfrmede, rnkring 8-12 cm lnge 'Lmbcrts Filbcrt' er velkendt g delf nnet fr gruppen, Lmberts g cr dbbclt svtkkcdc. Frugteme er tykskllede nødder, mgivet f en t- til trebldet hse, der er længere end nødden. frugtbr. Frugterne hr lnge hser. 'Wterl' er en ny srt ff New Zelnd, der hr vist psitive egensk- SRTER Ingen nrmesrter er registrerede. De prducerede plnter kn være eller klner, der pdes. ber, g sm nses fr t være en gd bestøversrt. Arten hr visse steder fnrildet sig i skve g hver. I egeir plnteskle er Lrs Westergrd i gng med et frædlingsr. bejde g fprøvning f nyc numre/ srter. Fr nærmere plysninger se C. mxims - strfrugtet hssel Arten bliver en str busk eller et lille træ, 4-8 m højt, g hr mcgct tilfæl- les med C. velln, men er højere g hr større blde. Unge grene er grålige g hr kirtelhår. Nøddeme Westergrd, L. (1996): Dyrkning f er stre, især hs srterne. Frven er ved mdenhed brun til svgt purpurfrvet, g hsen er rørfrmet g længcrc cnd nøddcn. SRTER Der findes f denne rt nnge srter, srn dyrkes fr Ílugternes sþld. Flcrc f sltcrnc cr mcgct gmle - Crylus crlurn bld nødder. Srten er svgtvkscndc g flere hundrede år. 'Csfrd' er let Bmdskllet g hr en vis selvbeflugtning g krt hse. Littertur lrssel. Prktisk Øl<lgi 6:6-7. Westcrgrd, t. (1996): De sitiske træhsler. Dnsk Dendrlgisk Frenings Ársst<rift, 1 996: Westergrd, t. (2001): Hsselnødder før g nu. Gegrf,sk Hves Ärs- skrifr, 21 : Westergrd, L.H. g H.L. Pedersen (2005): Dyrkning f nøc1der. Hsscl, vlnød g spisekstnie. Grøn Viden nr. '1.66, 12pp. Dnmrks JrdbrugsFrskning.

3 Crtegus. hvidtjørn 75 Ml cee (Pmcee). kernefrugtfmi lien KARAKTERISTIKÀ. Små træer, til tider flerstmmede Grene trnede Hvide blmster, røde elle srte ftugter. Vind- g frstføre. Pinertræer Tlernt ver fr slt i luft g jrd. Tåler byklim r Jrdbundstlernt. Tåler klipning, krftig beskæring g styning Frmningsegnet. NAVNEAPSEKTER Nvnet hvidtjørn er f gnrnel nrdisk prindelsc ft rdet 'dyrni', sm betyder trn, g sm kendetegner slægten. Hvidtjørn henviser til de hvide blmster g bruges sm del f nvnet fr rterne. fte bruges i dglig tle kun betegrrelsen tjørn m slægten. KULTURHISTRIE VJ. Brøndegrd nær ner i Flk g Flr (1987) mere end 50 n'me på gmle tjørn g skriver videre: "Hvidtjørn kn blive meget gmle, p til år. De gmle tjøtn cr bcskyttede, g det er helligbrøde t fælde dem eller på nden måcle ødelægge tjørn. Sygdmme, ildsvåde g nfue ulykker vil vergå den frrnstelige." _ ørnen be sidcler s åle dcs trldmskrft ifølge den dnske flketr. PRTTYPEART C.levigt - lmindelig hvidtjørn g C. mngyn - engriflet hvidtjørn. Crtegus mngyn - engriílet hvidtjørn. Meget gmmel tjørn - måske r år. Rønde

4 335 Tãbeller med infrmtiner m egenskber på tværs f slægter Intrduktin Hensigten med tbellerne er t frenstille g besk ive viden m egeuskber, sm er særlig relevnte, når der skl vælges rter, srter g frøkilder. Det være sig til t ud${de bestemte funktiner eller det være på en given gegrfisk g dyrkningsmæssig lklitet. Tbellernes hensigt er t beskrive g fremstille denne viden på en let g verskuelig måde. Tbellerne er væsentlig tænkt sm et bidrg n viden til den dglige prktiske brug f bgen, sm et pslgsværk. De egenskber sm er pst i tbelfrm, er i de fleste tilfælde dg gså beskrevet i verbl frm under de enkelte rter. Udsgnene skl ses sm reltive størrelser i frhld til hinnden. Når viden udtrykkes på den nåde, her ftest i tre eller fi e-fem niveuer, kn det let pfttes sm ngle knkrete størrelser. Men udsgnene bør i højere grd pfttes sm tendenser, byggende på den viden g de erfringer, sm bidrgsydere g redktinsudvlget hr. Flere persner hr bidrget med deres viden, de er nævnt fr hver tbel. I mnge f tbellerne er nvendt frvesymbler sm prikker. Frvesymbleü1e er dem, sm er kendt ff trflklys fr t gøre tbelleme let verslcuelige. GRøN PRtKudtrykker det psitive, det ønskelige. Fx i tbellerne mlcring jrdbund udtrykker grøn str tlernce ver fr de frskellige jrdbundstyper. I klimreltinstbellerne udtrykker grøn det psitive, fx str frstførhed g vindførhed. I øvrigt er der i de frskellige tbeller redegjrt fr de enkelte egenskber. RøD PRtK betyder tilsvrende det negtive, det dårlige (stp p), fr pågældende egenskb, hvis den er f str betydning fr plntevlget, ltså en dvrsel. GUL PRIK udtrykker på tilsvrende vis nidt imellem de t frver. T PRIKKER. T grønne prikker betyder ekstr psitiv. Hvis der er nvendt fx båcle en grøn g en gul prik, kn det være udtryk fr vritinen indenfr rten, eller frdi frskellige vækstfrhld infl ure er. Følgende tbeller er udrbejdet: TABEL r Klimreltiner. Træer TABEL 2 Klimreltiner. Buske. TABEL3 Jrdbundsfrhld. Træer TABEL4 Jrdbundsfrhld. Buske TABEL5 Det åbne lnds plntninger. Træer TABEL6 Det åbne lnds plntninger. Buske TABEL7 Byens plntninger. Træer TABEL 8 Byens plntninger. Buske TABELe Træers egnethed til beskæring, klipning g frmning TABEL r Buskes egnethed til beskæring, klipning g frmning TABEL rr I(rnefrmer TABELTz Grenstrukturer TABEL r3 Vækstfrmer. Buske TABEL r4 Nturligt hjemmchørende rter TABELT5 Tilpssede rter TABELT6 BJ trærbretet, stre træer TABELTT Bytrærbretet, stre træer, løvspring g løvfld TABEL r8 Løvspring fr udvlgte rter

5 ß6 Tbel l. Klimreltiner. Træer TABEL 1. KLIMARELATINER. TRÆER Acer cømpestre nvr udl. frøkilder Acer cmpestre dk. frøkilder nvr Acer pltønides spidsløn udl. frøkilder Acer pløtnldes spidsløn dk frøkilder Acer pseudpltnus hrn, ær g srter Acer rubrum rødløn Acer rubrum sølvløn srter Aesculus x crne rød hestekstnje srter Aesculushippcstnum lm.heste' kstnje Aesculus prviflr busk heste- Alnus crdtø hiertebldetel AInus glutlns kstnje r6del Alnus incn t c -!t rødløn srter Acer søcchrlnum gråel,hvidel Amelønchier ldevis llegheny- klner g srter Þærmrspel Betulø pendul vrtebirk dunbirk vnbøg ægtekstnje kstnje dnsk prindelse Betul pubescens dnsk prindelse Crpinus betulus Cstne st v Cstne st v srter Crylus clurn Crylus clurn srter g klner ægte tyrkisk hssel tyrkiskhssel

6 446 rdfrklringer.l Hr et træ meget spidse grenvinkler, eller er vinklen mellem t hvedstmmer meget spids, kn der i visse tilfælde pstå indgret brk med senere flækning til følge. rt: lens Th ej sen INDGRETBARK, kn pstå på frskel- lig måde, fte pstår det mellem gïen g stmme, hvr der er en spids grcnvinkcl. I{vis grcn g stmme mødes med brk md brk, vil der pstå indgret brk. Prblemet er, t de yderste brkceller er døde. Det gør, t der ved tykkelsesvækst ikke kn dnncs lcvcndc væv i kløften rnellem gren g stmrne. I stedet vcwkscs dct døde væv, hvilkct på et eller ndet tidspunkt vi1 resultere i en flækning. Indgret brk er sm regel et genelisk fænmen, så hvis det ptræder et sted på et træ, vil det sm regel frtsætte p gennem k nen. Der kn gdt gå mnge år, inden træet flækker, men rìår der er tle m et strt træ, kn det blive gnske friigt. Hvis dcr er indgret brk, vil træet i flere år stå rned en svg åbning i kløftcn. I denne kløft vil dcr være rnørke, fugtiglìed g en tempertur, så træet kn flnde på t sætte rødder i kløften. Når disse rødder får tykkelsesvækst, vil de yderligerc ftemslqfndc cn flækning. Slægter, sm fte dnner rødder i kløften mecl indgret brk, er Aesculus - bøg, Tili - rbinie. stekstnie, Fgus grbini - he- lit-ld lnvaslve ARTER, en ret try betegnelse fr indførte rter, dcr brcdcr sig uønsket stærkt, g sm nses fr t hve en uheldig påvirkning på vre hj emlige rters knkurrenceevne. Eksempler på invsive rter inden fr buske g træer er Rs rugs 4mket rse g Pinus mug - bjerg{n. Dcsuden henvises til Skv- g Nturstyrelsens hndlingspln fr invsive rter. Betegnelsen insiv kn dg gså med gd grund bmges m rter, slrr er hjemmehør'endc i Dnmrk, fx Ppttlustremul - sp, der i ngle n- turmråder breder sig uhæmmet invsivt - g dermed udknkurrerer ndre nturligt hiemmehørende rter i mrådet. INSEKTBESTøVI. nyrcr Eksempler på træer rned insektbestøvning er Tili - lind, Mlus - æble, g Acer pltnídes - spidsløn. ll.tc. Biller, bier, fluer, g smmerfugle er eksempler på insekter, der udfører insektbe- støvning. Insektbestøvcclc plntcr pnår en bedre frøprduktin g større genetisk vritin i fl<m end plnter uden insektbestøvning. Insekternes frdel ved smspillet er en føclemæssig gevinst i frm f pllen g nektr. Pllen indehlder prteiner, vitminer g minerler g er et uundværligt fødeemne fr insekternes mgel. Nektr indehlder' sukkerstffer g er en vigtig energikilde fr såvel yngel sm de vksne inscktcr. Blmsterplnterne hr udviklet en række mere eller mindre speciliserede tiltrækningsmidler til t tiltrække speciflldce bestøvere. Speciliseringen mftter blmstens frve, der psser til insektets s mssns g blmstcns duft, der psscr til inscktets lugtesns. Blmstens udsprings- tidspunkt psser til insektets ktiveringsperide, g endelig psser blmstens frrn g pbygning til insektets munddele. Der cr ltså cn vis fnn fr specilisedng i srnspillet nellem blmsterplnte g bestøver til frdel fr begge prter. J Dcr findcs mnge benævnelser til t beskrive jrden eller jldbundens beskffenhed g clyrkningsegnethed, g fr gnrncligere studier på mrådet henvises til nden littertur. I denne bg nvendes ngle få udtryk til t beskrive frskellige rters tlernce verfr JRDBUNDSTYPER. frskellige j rdtyper. Sndjrd erjrd, hvr en meget væsentlig del fjrden er løs g sndet, g prtilder rned en krnstørrelsc mcllcm 0,2-2 mm udgør mling 50% fde fste prtikler. Luftkp- citeten er høj, men kpciteten fr vnd er lille, g sndjrd hlder meget dårligt på vnd, hvrfr vnding fte er nødvendigt. Sndetjrd findes især i Vest- g Nrdjyllnd smt i Nrdsjællnd. Lerjrd hr en str ndel meget snrå prtikler, mkring 1.5% f jrden består f prtilder med en krn- størrelse under 0,02 mm. Lerjrd kldcs gså fr svær, stiv cllcr tung jrd. Lerjrd hr str vndhldende evne, men er fte vnskelig t berbejde.

7 Bgens inddeling Bgen er en pslgsbg g ikke en bg der læses fr første til sidste side. Bgen består f tre dele. Den første del, der er den væsentligste, gennemgår de enkelte slægter med rter, srter g frøkilder. lnden fr hver slægt beskrives i videst mulig mfng de egenskber sm er fælles fr slægten g rterne. Under hver rt beskrives kun egenskber sm er specifikke fr rten. Der er medtget ngle betydningsfulde srter g frøkilder sm nvendes g dyrkes. De mnge srter sm findes inden fr ngle rter - g sm mest hr relevns fr hver - er kun medtget i begrænset mfng. Stikrdene til beskrivelsen fremgår f bksen. I beskrivelsen er der lgt vægt på t infrmere m de egenskber der er knyttet til dyrkning g brug. Derimd er der ikke detljerede nvisninger fr de frmål g funktiner plnterne kn nvendes til. Det pftter vi sm plnlæggerens g lndskbsrkitektens pgve t vurdere ud fr beskrivelsen f rten, srten g frøkildens egenskber. Mtivet er gså t undgå t fstlåse eller begrænse nvendelsesmulighederne fr de enkelte rter. mfng g detljeringsgrd er ikke lige strfr lle slægter. Det er bestemt ud fr den viden vi hr m den enkelte slægt gennem frsøg g dyrkningserfringer her i lndet, men gså slægtens betydning i det grønne miljø g slægternes nvendelse spiller en rlle. I ngle tilfælde er fælles egenskber fr flere slægter smlet delvis under en slægt. Bgens nden del er en rdfrklring - eller rettere en leksikl gennemgng g præcisering f fgmrådets termnlgi. Den frklrer de fgudtryk sm nturligt nvendes inden fr fgmråderne g i bgens første del. Behvet fr en sådn rdfrklring blev klrt under rbejdet med bgen. F.eks. er der hidtil brugt mnge rd m et træs krnefrm. Derfr er der gennem tegninger søgt en stndrdisering i beskrivelsen f krnefrmer. Et ndet eksempel er brugen f begreberne hæk, hegn, levende hegn, lle med en frskellig betydning fhængig f brugeren. Det er første gng t der er beskrevet en sådn kmplet terminlgi. Bgens tredje del er versigtsskemer g tbeller der går på tværs f slægter g rter. De kn støtte brugeren i t fretge et rigtigt plntevlg ud fr en øklgisk, fysilgisk g dyrkningsmæssig synsvinkel, men gså fr t se hvilke lterntive muligheder der er til det pågældende sted. Mn kn f.eks. hurtigt få et verblik ver hvilke rter der klrer sig bedst på en våd jrd, en næringsfttig jrd eller under krftige vindfrhld sm i Vesl jyllnd. SYSTEM TIL BESKRIVELSE AF DEN ENKELTE SUEGT Emne slægt g fmilie krkteristik nvnespekter (evt.) kulturhistrie (evt.) slægts - eller fmiliegenskber (evt.) prttypert(er) Øklgi gegrfisk/prindelse/plntesmfund plntesmfundsmæssigt/plntesmfund rtsvritinen frøspiring g spredning pinerrter mspil(let) jrd bu nd sfrhld/jrd bu nd skrv Klimreltiner frstførhed vindførhed lyskrv/skyggetler nce/skyggegivning byklim (evt.) Mrflgi højden/bredde vækstfrme brk vinterknpper blde blmster frugter rødder rdskud Fysilgi ungdmsfrm højdetilvækst/vækst dglængde knphvile knpbrydning sftstigning fmdning løvspring løvfld blmstring bestøvning Írø- g frugtsætning/frugtudvikling stressfølsmhed/fysilgisk stress llergig giftighed rdtrykk g sftstigning Dyrkning frmeringsmetde/frmering etbleringsevne dyrkning bymiljø, slt, luftfrurening m.v. knkurrenceevne beskæring g klipning prdukt vedligehldelse Prdukter Sygdmme g skdedyr sygdmme insekter Arter, srter g frøkilder Littertur

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14.

Eget foto. Plejeplan udarbejdet for strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kommune og Grundejerforeningen for Vej 14. Plejeplan fr Vej 14 Eget ft Plejeplan udarbejdet fr strandengen ved Vej 14, 4560 Vig. Efter aftale med Odsherred kmmune g Grundejerfreningen fr Vej 14. Lavet af Rikke Jäger Lck Nvember 2012 Jrdbrugsteknlgstudiet

Læs mere

Integralregning. Erik Vestergaard

Integralregning. Erik Vestergaard Integrlregning Erik Vestergrd Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, Hderslev 4 Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse. Indledning 4. Stmfunktioner 4. Smmenhængen

Læs mere

Notat om metode-udvikling

Notat om metode-udvikling Merete Watt Blsen/Strandhlmgaard/13. februar 2012 Ntat m metde-udvikling Uddannelsessektren er den mest centrale, nødvendige g mkstningsfulde sektr i det mderne, glbale samfund. Alle har ret g pligt til

Læs mere

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n?

D r i k k e v a n d. - r e n t v a n d, m e n h v o r d a n? D r i k k e v a n d - r e n t v a n d, m e n h v r d a n? Drikkevand rent vand, men hvrdan? Udgivet af Teknlgirådet April 2011 Materialet er udarbejdet af Teknlgirådet med bridrag fra prjektets baggrundsgruppe

Læs mere

#Hashtagging pa Instagram

#Hashtagging pa Instagram #Hashtagging pa Instagram Et speciale m unge g medier Kathrine Bach Pachniuk Maj 2014 Det Infrmatinsvidenskabelige Akademi, KU Vejleder: Hans Elbeshausen Antal anslag: 178.590 (74,4 nrmalsider) Instagram:

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI

RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI 2013 RAPPORT FOR OPFYLDELSE AF MÅL I FORSVARSMINISTERIETS KLIMA- OG ENERGI-STRATEGI SAMT MILJØ- OG NATURSTRATEGI INDHOLDSFORTEGNELSE 02 Indholdsfortegnelse 03 Indledning 04 Resumé 04 Oversigt over målopfyldelse

Læs mere

TAL OG BOGSTAVREGNING

TAL OG BOGSTAVREGNING TAL OG BOGSTAVREGNING De elementære regnerter I mtemtik kn vi regne med tl, men vi kn også regne med bogstver, som gør det hele en smugle mere bstrkt. Først skl vi se lidt på de fire elementære regnerter,

Læs mere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere

Udvikling af uddannelsesstrukturen for erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere Udvikling af uddannelsesstrukturen fr erhvervsfiskere, der kan medføre en systematisk brug af AMU g dermed bidrage til at løfte ufaglærte til faglært

Læs mere

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner

Elementær Matematik. Algebra Analytisk geometri Trigonometri Funktioner Elementær Mtemtik Alger Anlytisk geometri Trigonometri Funktioner Ole Witt-Hnsen Køge Gymnsium 0 Indhold Indhold... Kp. Tl og regning med tl.... De nturlige tl.... Regneregler for nturlige tl.... Kvdrtsætningerne.....

Læs mere

Fa styr pa myterne om lastvognsdaek og braendstofokonomi /

Fa styr pa myterne om lastvognsdaek og braendstofokonomi / Sandt eller falsk? Fa styr pa myterne m lastvgnsdaek g braendstfknmi / Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, 23 place des Carmes, 63000 Clermnt-Ferrand, France R.C.S. 855 200 507 08/2012 www.prinfhbr.dk

Læs mere

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter?

Hvad betyder specifikationerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, og hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Overvejelser ved køb af ny PC Hvad betyder specifikatinerne nævnt på reklamernes farverige sider? Hvilke er væsentlige, g hvilke har mindre betydning? Hvad skal man gå efter? Frmålet med denne guide er,

Læs mere

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat.

FoU-konferencen 2014. Her følger gruppereferaterne, dog undtaget gr. 17, hvor der ikke blev taget referat. FU-knferencen 2014 På knferencens første dag var der temaplæg g -drøftelser m pædaggisk ledelse g sklens fælles pædaggiske g didaktiske grundlag (FDPG). På baggrund af resultaterne fra en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Evaluering af Brug for alle unge 1. perioderapport. Den 29. september 2009. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Evaluering af Brug fr alle unge 1. periderapprt Den 29. september 2009 Ministeriet fr Flygtninge, Indvandrere g Integratin Indhldsfrtegnelse 1. Effektevaluering af Brug fr alle unge, 2008-2009 3 2. Sammenfatning

Læs mere

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning

INDHOLD. Formål, konklusioner og anbefalinger Indledning Et analytisk dobbeltperspektiv: undersøgelsens forskningsdesign og rapportens opbygning INDHOLD Frmål, knklusiner g anbefalinger Indledning Et analytisk dbbeltperspektiv: undersøgelsens frskningsdesign g rapprtens pbygning 1 Børn g bibliteker i et vidensamfund Børns senmderne hverdagsliv

Læs mere

Logik og argumentation. Noter til de to forberedende aktiviteter

Logik og argumentation. Noter til de to forberedende aktiviteter Lgik g argumentatin Nter til de t frberedende aktiviteter Belæg: 17 ender på 7, sm er et ulige tal Påstand: 17 er et ulige tal Hjemmel: Et tal er ulige, hvis det ender på et ulige ciffer Belæg: 17 er et

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske virksmheder Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse:

Læs mere

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker

Input til handlingsplan for Borgernes Sundhedsvæsen. Kort frist. Kommentarer til opstillede pejlemærker Danske Reginer Dampfærgevej 22 2100 København Ø Att: Martin Grønberg Jhansen Input til handlingsplan fr Brgernes Sundhedsvæsen Danske Patienter takker fr muligheden fr at kmmentere på fremsendte handlingsplan

Læs mere

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme.

TAL OG REGNEREGLER. Vi ser nu på opbygningen af et legeme og noterer os samtidig, at de reelle tal velkendte regneoperationer + og er et legeme. TAL OG REGNEREGLER Inden for lgeren hr mn indført egreet legeme. Et legeme er en slgs konstruktion, hvor mn fstsætter to regneregler og nogle sætninger (ksiomer), der gælder for disse. Pointen med en sådn

Læs mere

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder

SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af social media og deres anvendelse i danske virksomheder SOCIAL MEDIA MARKETING I DANMARK -En analyse af scial media g deres anvendelse i danske Af Charltte A. Christensen & Marie Seebach Vejleder: Ole E. Andersen, Institut fr Afsætningsøknmi Uddannelse: Cand.ling.merc.

Læs mere

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer

Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Stedet hvr bør læring bygger på kreativitet g innvatin Lad bølgen rulle - med alt hvad det indebærer Af Pia Stræde Palmelund, Direktør i RemisenBrande, Prjektleder i prjekt Bølger i hverdagen. 4000 skleelever

Læs mere

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Øklgisk byfrnyelse g spildevandsrensning Nr. 52 2004 Retningslinier fr etablering af beplantede filteranlæg p til 30 PE Hans Brix WEMS

Læs mere

Indstilling. samt bevilling til projektering

Indstilling. samt bevilling til projektering Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn g Unge Den 18. december 2009 Principindstilling m rum til leg g læring i midtbyen samt bevilling til prjektering Århus Kmmune Børn g Unge 1. Resume Denne

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - Dansk Multidisciplinær Cancer Gruppe fr Palliativ Indsats Titel Indeksering Frfattergruppe Klinisk retningslinje fr lindring af dødsrallen hs vksne uafvendelige døende kræftpatienter ver 18 år. Hvedsøgerd:

Læs mere

Elektronisk musik. Indholdsplan, læseplan og tanker omkring den nye linje.

Elektronisk musik. Indholdsplan, læseplan og tanker omkring den nye linje. I sit manifest fra 1913 skrev den italienske futurist Luigi Russl, at det traditinelle rkester ikke længere var i stand til at indfange bevidstheden af en kultur, der var mgivet af støj g at denne støjens

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a.

Fælles for disse typer af funktioner er, at de som grundfunktion indeholder varianter af udtrykket x a. 5. FORSKRIFT FOR EN POTENSFUNKTION Vi hr i vores gennemgng f de forskellige funktionstper llerede være inde på udtrk, som indeholder forskellige potenser f I dette kpitel skl vi se på forskellige tper

Læs mere