Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Analyse af danske vindmøllers driftsudgifter 1993"

Transkript

1 K^M>n.8 Risø-R-776(DA) Anlyse f dnske vindmøllers driftsudgifter 99 Finn Gdtfredsen Prøvesttinen fr Vindmøller Frskningscenter Risø, Rskilde Oktber 994 IIS^BTO r IBIS mmm isunuwtei iurfisn 8ALB PR8HIITEB

2 Anlyse f dnske vindmøllets ***- 774<DA > driftsudgifter 99 Finn Gdtfredsen Frskningscenter Risø, Rskilde Oktber 994 MASTER tbtrøution IF DUS OOCUVENT IS UNLIMITED FBEI6N AIES PRWI6ITEP Q Q

3 Resume Nærværende rpprt beskriver g nlyserer driftsmkstningerne fr dnske vindmøller i året 99 pi grundlg f en spørgeskemundersøgelse fretget f Dnmrks Vindmøllefrening. Undersøgelsen, der primært mftter møller pi SS kw smt de idg mrkedsførte møllestørrelser på - kw, nlyserer driftsmkstningerne pdelt pi frsikring, dministrtin, service g reprtin. Driftsmkstningerne er ngivet såvel bslut sm i frhld til energiprduktinen. Denne rpprt hr været til intem kmmentering g vurdering på Prøvesttinen fr Vindmøller, Frskningscenter Risø hs: Peter Hjuler Jensen J^ryX Per Dnnemnd Andersen Undersøgelsen er udført med tilskud fr Energistyrelsen under prjektet TeknlgiuJvikling f vindmøller" - En teknisk/øknmisk nlyse". ENS J.Nr. 76/92-. ISBN ISSN Grfisk Service - Risø Risø-R-776(DA)

4 Indhldsfrtegnelse. Indledning 2. Omkstninger til drift g vedligehldelse 6 2. Frsikring Administrtin 2 2. Service Reprtin Service- g reprtinsmkstningerne pr kwh Frekvensfrdeling f reprtinsmkstningerne efter møllestørrelse g -årgng Smmenligning f reprtinsmkstningerne fr kw møller i 992 g Andre undersøgelser f mkstninger til service g reprtin 2 2. Smlede driftsmkstninger 2. Smmenftning g knklusin Referencer BILAG : BILAG 2: BILAG : Spørgeskem smt rådt fr DV-spørgeskemundersøgeisen Oversigt ver typegdkendte vindmøller (Vindmølleversigten) Reprtinsmkstninger 99 sm funktin f møllestørrelse g -årgng BILAG 4: Driftsmkstninger i Energistyrelsens undersøgelse fr 99 Risø-R-776(DA)

5

6 . Indledning Frmålet med denne undersøgelse er t nlysere driftsmkstningerne fr de mest udbredte dnske vindmøller i året 99, smt t smmenligne disse med tidligere undersøgelser mhp. vurdering f driftsmkstningerne fr vindkrft. Mens investeringsmkstningerne fr dnske vindmøller er kendetegnet ved ringe prisspredning (Ref. ). hr driftsmkstningerne fr dnske vindmøller tilsyneldende hr været præget f betydelig større vritin (Ref.2 g ). Det er især mkstningerne til reprtin, sm er behæftet med betydelig usikkerhed. I nærværende undersøgelse er mølleejemes driftsmkstninger nlyseret fr året 99. Driftsmkstningerne er pdelt på frsikring, dministrtin mv, service g reprtin. Undersøgelsen vedrører primært privtejede, enkeltstående vindmøller. Undersøgelsen f driftsmkstningerne fr vindmøller er primært bseret på en spørgeskemundersøgelse fretget f Dnmrks Vindmøllefrening. DV (Ref.4). Desuden indgår fbrikntplysninger fr Vindmøileversigten fr Infrmtinssekretritet fr Vedvrende Energi (Ref.S) smt plysninger fr frsikringsselskber. I fsnit 2 er dtgrundlget g den nvendte metde nærmere beskrevet. Desuden er mkstningerne til frsikring, dministrtin mv, service g reprtin nlyseret i fsnittene Endvidere er de smlede driftsmkstninger beregnet fr de frskellige møllestørrelser g årgnge. Endelig smmenlignes resultterne fr nærværende undersøgelse med tidligere undersøgelser f driftsmkstningerne, fretget f Risø 99 (Ref.2), Energistyrelsen 99 (Ref.) g 994 (Ref.6) smt f Elsm (Ref.7) g SEAS (Ref.8). Afsnit indehlder smmenftning g knklusin. I Bilg er vist det nvendte spørgeskem i DV's undersøgelse smt et udpluk f rådt fr DV's spørgeskemundersøgelse. De tekniske g øknmiske dt fr de typegdkendte dnske vindmøller - gengivet fr Vindmøileversigten, ktber 99 - fremgår f Bilg 2. Bilg indehlder en versigt ver undersøgelsens resultter vedrørende de gennemsnitlige reprtinsmkstninger i 99 sm funktin f møllestørrelse g -årgng. Endelig gengiver Bilg 4 driftsmkstningerne i Energistyrelsens vindmølleøknmiundersøgelse 99. Ris-R-776(DA)

7 2. Omkstninger tii drift g vedligehldeise I dette fsnit er mølleejernes mkstninger til drift g vedligehldelse f vindmøller nlyseret fr året 99 Omkstningerne er pdelt på kmpnenterne frsikring, dministrtin mv, service g reprtin (inkl større reprtiner/reinvesteringer). Derudver frekmmer fte ndre driftsudgifter, f.eks. jrdleje i frbindelse med pstilling f møller på lejet grund. Jrdleje indgår ikke i denne undersøgelse, idet det frudsættes, t evt. grundleje er henført under investeringen. DVs spørgeskemundersøgelse 99 mftter mkring 4 møller, hvrf 2 stk er medtget i nærværende nlyse. I enkelte f nlyserne indgår væsentlig færre møller: enten frdi spørgeskemerne hr været mngelfuldt udfyldt eller frdi møller i smme prk/klynge er behndlet sm et nlæg. Det er frtrinsvis kw møller, sm ptræder i prker/klynger. Fr t styrke det sttistiske grundlg er der fr reprtinsmkstningerne fretget en smmenligning mellem mkstningerne i 992 g 99 på grundlg f DVs spørgeskemundersøgelser 992 g 99 (Ref.4). Fr DV-undcrsøgelsen er undersøgt kw møller, der er den mest udbredte mindre møllestørrelse. Desuden er undersøgt de pr.. juni 994 gdkendte mølletyper, dvs. møller på kw - kw. kw møller er dg ikke repræsenteret i DVs undersøgelse. Endelig er 7 kw, 9 kw g 99 kw møller medtget fr nærmere t belyse udviklingen i intervllet - kw Anlysen er bseret på vindmølletyper prduceret f de vindmøllefbriknter, sm frtst eksisterer eller sm er fusineret med ndre eksisterende virksmheder. De udvlgte møller er vist i Tb 2.. Tb. 2. Antl møller der indgår i undersøgelsen, frdelt på fbrikter g størrelser (kw). Dtene vedrører 99. Fbrikt Bnus Micn Nrdex Nrdunk Tellus * Vests Wincn WindMlic * Wind Wrld lit 79 2! * Fbrikterne Tellus g WindMlic er begge verlget f Vests. 6 Risø-R-776(DA)

8 Ppultinen udgør i gennemsnit c. % f de pstillede mller fr de udvlgte størrelser. Hvde vindmøllerne været tilfældigt udvlgt, hvde ppultinen frmdentlig været tilstrækkelig til t give et dækkende billede f driftsmkstningerne. Nærværende undersøgelse er bseret på frivilligt indberettede dt fr møtlecjere. På det freliggende grundlg er det ikke muligt t sige. hvr representtive vindmøllerne er. Det kn dg fstslås, t usikkerheden er størst fr møller ver ISO kw - g især fr møller ver 2 kw - pi grund f det begrmsede ntl dt fr disse møllestørrelser, jf. Tb. 2.. Omvendt er usikkerheden mindst fr kw g kw møllerne, sm tilsmmen tegner sig fr ver hlvdelen f møllerne i undersøgelsen. I en videregående undersøgelse kunne vindmølleme f.efcs. udvzlgcs tilfældigt gennem elværkernes registre ver smtlige nettilsluttede vindmøller i Dnmrk. Hvr intet ndet er nført, er beløbene pgivet i ultim 99-priser. 2. Frsikring Frsikring mftter sædvnligvis nsvr smt en såkldt ll-risks-frsikring. der inkluderer mskinksk. brnd, krtslutning g strm. Frsikringen dækker pludseligt pstået skde, men ikke skder sm følge f brug (slid) eller frventede/frudsigelige skder. Efter år hr det hidtil været nrmlt, t mskinksken brtfldt. Et strmhvri efter år hr således kun medført frsikringsdækning, hvis møllen hr siåci stille på hvritidspunktet. Frsikringen bliver ikke dyrere, når møllen ældes, men der bliver i højere grd undtgelser i frsikringsdækningen, hvilket lt ndet lige medfører større udgifter til reprtiner. Dtgrundlg g metde Omkstningerne til frsikring i året 99 er dels bseret på plysninger fr frsikringsselskber, primært Cdn Frsikring g Dnsk Vindmøllefrsikring (sm tilsmmen dækker størstedelen f vindmøllcmrkedet), dels på dt fr DV's spørgeskemundersøgelse (Ref.4). Eventuelle udbetlte beløb fr prduktinsgrnti- eller driftstbfrsikring er ikke frtrukket. Frsikringsmkstningerne bseret på DV-undersøgelsen mftter smtlige indrpprterede frsikringsmkstninger fr de udvlgte møller. Beløbet indehlder nrmlt både mskinksk g driftstbfrsikring (i møllens første ti leveår) smt prduktinsgrnti frsikring (dg kun i møllens fem første leveår). Desuden er nsvrsfrsikring i lngt de fleste tilfælde mfttet. Frsikringsmkstningerne bseret på selskbsplysninger mftter frsikringspræmier fr de mest slgte møller mellem kw g kw i Dnmrk. Præmien dækker nsvr smt ll-risks-frsikring. herunder mskinksk (i møllens første leveår). Prduktinsgrnti g driftstbfrsikring er derimd ikke medtget. Driftstbfrsikring (der nrmlt tegnes smmen med ksk (begge fr år) g nsvr) er udeldt frdi frsikringsmkstningerne smmenlignes med møllens fktiske prduktin g frdi evt. udbetlte beløb fr frsikringen ikke er indregnet. Risø-R-776(DA) 7

9 Prduktkmsgrntien (der nrmlt er en integreret del f et mølleprjekt g gælder i de første fem år) er udeldt frdi risiken fr møllens energiprduktin under et i hvedsgen er knyttet til plceringens vindgdhed smt indkøringsvnskeligheder indenfr fbrikntgrntien (de t første driftsår). Frsikringen kunne gså ngives inkl prduktinsgrnti g driftstb. I så fld skulk udbetlinger fr prduktinsgrnti- dier driftstbfrsikringen smt frsikringsselskbets evt. verskud herf frdrges. D lle lmindeligt frekmmende møller indgår i nærværende undersøgelse, vurderes pålideligheden f prrmieniveuet t vne str fr de pågældende selskber. Usikkerheden er størst fr møller ver 2 kw. hvr driftser*ringeme endnu er begrmsede. Ifølge (Ref.9) synes frsikringspræmien dg ikke t fspejle den stre frskel i de gennemsnitlige reprtins&stninger fr udgåede hhv eksisterende fbrikter. Nedenfr er frsikringsmkstningerne dels beregnet pr kwh fr de udvlgte møller på grundlg f møllernes ktuelle 99-prduktin. dels per mølle på grundlg f selskbsplysninger. Desuden smmenlignes denne undersøgelses frsikringsmkstninger med Energistyrelsens vindmølleøknmiundcrsøgclse 99 (Ref.). Anlyse På grundlg f DV's spørgeskemundersøgelse er de ktuelle frsikringsmkstninger nlyseret. I Fig 2. er mkstningerne til frsikring vist sm funktin f møllernes lder fr lle de undersøgte møllestørrelser fr kw til 4 kw U.IJ:- Frsikringsmkstninger fr 99 Kr/kWh fr frskellige mølleårgnge O.i J - JZ.8.6 w» m w f.u4- - "^ m * * - *»* ~ ~m W '** QAW Fig ** ggy>*w #.r «. '» U C ) møllens lder medi 99 (år) *i 2 4 Sm det ses f Fig. 2. udgør frsikringsmkstninger under c. 2. øre/kwh fr 8 Risø-R-776(DA)

10 møller, der er under ir gmk. Derefter vkser frsikiingsmkstningerne til c. øre/kwh fr mller, der er mkring ir gmk. I gennemsnit udgør frsikringsmkstningerne c. 4. kr fr kw vindmøller, c. 8. kr fr kw vindmøller g -2 kr fr mller pi 2-4 kw. Det fremgir gsi f Fig. 2. t spredningen er størst fr de tldste møller, smt t en dd f vindmøllerne br frsikringsmkstninger pi kr. Sidstnævnte møller indgår derfr ikke ved beregningen f frsikringsmkstmngerne. Fr t nlysere frsikringsmkstningernes fltzngighed f møikstøndsen. er i Fig. 2.2 g 2. vist mkstningerne fr kw hhv kw mølkr. begge sm funktin f røuelderen. Frsikringsmk., kw møller 99 Kr/kWh fr frskellige mølleårgnge i Fig. 2.2 rli mllens lder medi 99 (år) Risø-R-776(DA) 9

11 Frsikringsmk., kw møller 99 Kr/kWh fr frskellige mølieårgnge..4 I..2 «* «^ 4 " «.. -*!**» f * T 2 4 S 6 FJ. 2 møllens lder medi 99 (år) Det ses f Fig. 2.2 g 2. t frsikringsmkstningerne fr kw g kw møller i 99 strt set vr ufluengig f møuekjeren. Omkstningerne udgjrde i gennemsnit c. 4 øre/kwh hhv c. 2, øre/kwh fr de t møllestørrelser. "Krkket" i Fig. 2. skyldes ltså primært intrduktinen f ny g større møller - ikke t frsikringen stiger med lderen fr en given møllestørrelse. Frsikringsmkstningerne fr de undersøgte møller bseret pi sebkbsprysningcr fremgir f Fig. 2.4 Risø-R-776(DA)

12 Frsikringsmkstninger fr 99 udvlgte møber fr - kw. Kr/møBe ^ 2-2- SD- CL SO ISO kw Fnj.2-4 * l-risks+nsvr A d.. msmnksk Det ses f Fig. 2.4 t frsikringsmkstningerne i 99 strt set vksede linezrt med genertreffekten. fr gdt kr fr møller pi SS kw (il c. kr fr kw g c. -2. kr fr - kw. Af Fig. 2.4 fremgir endvidere, t frsikringen er c. % billigere uden kskdekning. Milt i frhld til energiprduktinen udgjrde frsikringen gdt 4 øre/kwh fr kw møller, g c. 2. øre/kwh fr møller pi kw g derver. Det skl dg tilføjes, t driftserfringeme er begrmsede fr møller ver 2 kw. De t undersøgelser bseret pi DV's undersøgelser g plysninger fr frsikringsselskber giver ltså smme gennemsnitlige frsikringsmkstninger selvm vindmøllerne i DV-undcrsøgelsen nrmlt mftter prduktinsgrnti g driftstb. Dette kn skyldes, t mølleejere pnår rbtter sm følge f t mølleejerne hr ndre frsikringer i smme (evi billigere) selskb. Andre undersøgelser I Energistyrelsens TindmøDcvbinnundcnøgebe 99 (Ref.) blev der fretget et skøn ver frsikringsmkstningerne fr møller pi kw. 22 kw g 4 kw pi grundlg f plysninger fr frsikringsselskber g fbriknter. Ti dværende tidspunkt vr ntllet f pstillede møller ver ISO kw imidlertid meget begrmset, hvrfr usikkerheden fr de større møller vr str. De i undersøgelsen frudstte frsikringsmkstninger er vist i Tb. 2.2 (99-priser). Risø-R-776(DA) II

13 Tb. 22 FrsikringsmkstningeriEnergistyrelsensVindmøUeeknmiundersøgelse 99 (99-priser). MelIestr.(kW) År - År 6- År - 2,6 øre/kwh (9. kr) 2, øre/kwh (8. kr) 2, øre/kwh (7. kr) 22 2, øre/kwh (2. kr),9 øre/kwh (. kr),7 øre/kwh (9. kr) 4 2,9 øre/kwh (24. kr) 2, øre/kwh (2. kr) 2,2 øre/kwh (8. kr) Det fremgår f Tb. 2.2 t Energistyrelsens 99-skøn ver frsikringsmkstningerne viser en fldende tendens ver tiden, smt t frsikringsmkstningerne er reltivt størst fr den største møllestørrelse (4 kw). Fr kw g 22 kw møller er frsikringsmkstningerne i nærværende undersøgelse - målt i 99-priser g set ver årene - - i verensstemmelse med Energistyrelsens skøn. Fr 4 kw møller synes Energistyrelsens skøn t være c. 2% højere. Det sttistiske grundlg er sm nævnt endnu meget begrænset fr de største møller, g der må yderlige undersøgelser til fr t reducere den betydelige usikkerhed der er knyttet til undersøgelsernes resultter. 2.2 Administrtin mv. Drift f vindmøller er frbundet med dministrtive mkstninger til revisin, dministrtin mv. Fr fællesejede møller kn der desuden være udgifter til bestyrelsesrbejde, prt mv. I særlige tilfælde kn der ptræde større mkstninger til eksempelvis juridisk bistnd. Størrelsen f dministrtinsmkstningerne kn vriere meget fr mølle(lug) til mølle(iug), ligesm mkstningerne kn vriere fr år til år. Generelt hr stre (Iugs)møller dg nrmlt de største dministrtinsmkstninger på grund f det større ntl ejere. Dtgrundlg g metde Omkstningerne til dministrtin mv stmmer fr DV-undersøgelsen (Ref.4). De er fundet ved t ddere psterne Administrtin g Andet. Under Andet hr mølleejerne ngivet en række frskellige mkstninger, sm ejeren ikke hr henført til egentlig dministrtin. D der typisk er tle m begrænsede udgifter til DV-kntingent elier bnnement på DVs månedsmgsin Nturlig Energi, sm sndsynligvis i ndre tilfælde er indehldt under Administrtin, er det fundet rimeligt generelt t ddere de t pster. Fr privtejede vindmøller - såvel enkeltejede sm fællesejede møller - indgår sm regel et ikke ubetydeligt ntl ulønnede timer. Omkstningerne til dette frivillige rbejde er i sgens ntur ikke prisst g derfr ikke medregnet. 2 Risø-R-776(DA)

14 Administrtinsmkstningerne smmenlignes endvidere med Energistyrelsens 99- undersøgelse (Ref.). Sm følge f disse mkstningers ringe betydning fr de smlede driftsudgifter, er der ikke fretget yderligere beregninger ver mkstninger til dministrtin mv. Anlyse De gennemsnitlige dministrtinsmkstninger fr året 99 er beregnet g ngivet i Fig * Adm.mk. mv, lle møller 99 kr/kwh * m.c * Fig. 2. * * i * J S f ^ * * m i X *- 2 2 genertreffekt, kw * S * M m * II 4 4 Det fremgår f Fig. 2.S t mkstningerne til dministrtin mv i gennemsnit udgør c. 2 øre/kwh fr kw mølle, c., øre/kwh fr kw g -, øre/kwh fr de større møller. Det sttistiske grundlg fr møllerne ver 2 kw er imidlertid utilstrækkeligt. Fig. 2. viser reltivt lve mkstninger fr 22 kw møller. Dette kn delvis frklres ved, t disse møller ifølge (Ref.) er plceret vindmæssigt betydelig bedre end lndsgennemsnittet, hvrfr de lugsejede 22 kw møller hr reltivt færre nustninger pr kwh. I gennemsnit vkser mkstningerne til dministrtin mv fr c. 2-. kr fr møller under kw g 4-. kr fr kw til c. 6. kr fr møller på 2- kw. Andre undersøgelser I Energistyrelsens jurføring f vindmølleøknmiundersøgelsen fr 99 (Ref.6) er mkstningerne til dministrtin mv fr en kw vindmølle ngivet til. kr hhv 8.7 kr pr år fhængig f, m møllen er enkelt- eller fællesejet. Dette svrer til,4 øre/kwh hhv 2,4 øre/kwh. Omkstningerne er ntget t vkse med stigende Risø-R-776(DA)

15 møllestørrelse, g den største f de undersøgte møller på 4 kw skønnes t medføre dministrtinsmkstninger på. kr hhv.7 kr fhængig f ejerfrm - svrende til, øre/kwh hhv,4 øre/kwh. Det ngives, t Energistyrelsens skøn ver dministrtinsmkstningerne er bseret på eksempelmterile g behæftet med betydelig usikkerhed. Nærværende undersøgelse bseret på DV-spørgeskemundersøgelsen (Ref.4) viser gennemsnitlige dministrtinsmkstninger på smme niveu sm Energistyrelsens skøn fr enkeltejede møller. L\ størstedelen f især de større møller er fællesejede, synes Energistyrelsens skøn t være c. 2-% højere end resulttet f denne undersøgelse. Det skl dg understreges, t der er stre vritiner i mkstningerne, ligesm det sttistiske grundlg fr møller ver 2 kw er meget begrænset. 2. Service Vindmøller er nrmlt mfttet f en servicerdning. De enkelte fbriknters servicekntrkter er frskellige, men sm hvedregel er der tle m et årligt hvedeftersyn g yderligere et eller t årlige serviceeftersyn inkl. smøring f møllen, jf. versigten i Bilg 2. Servicebnnementet mftter sædvnligvis ikke sliddele såsm lie eller ndet mterilefrbrug i frbindelse med servicebesøg. Mteriler indgår istedet under psten reprtin. I de første t år efter pstillingen hr mølleejeren nrmlt ingen mkstninger til servicebnnement, idet fbriknterne indregner de t første års servicemkstninger i mølleprisen. Dtgrundlg g metde Servicemkstningerne er dels bseret på fbrikntplysninger vedr. priser fr servicebnnement fr de typegdkendte møller, jf. VindmøUeversigten fr Infrmtinssekretritet fr Vedvrende Energi, ktber 99 (Ref.), dels på DV's spørgeskemundersøgelse 99 (Ref.4). Eventuel rbt på servicebnnement ved pstilling f vindmøller i klynger eller prker er ikke indregnet. Hvedprten f de privtejede vindmøller i Dnmrk er dg pført enkeltvis. D ydelserne fr fbriknterne ikke er ens, er der en vis usikkerhed knyttet til fgrænsningen f service- g reprtinsmkstningerne. I VindmøUeversigten (Ref.) er fr visse fbrikter ngivet priser fr t typer servicekntrkter. I disse tilfælde er nvendt gennemsnittet f de t priser. Fr t pnå det mest repræsenttive bud på servicemkstningerne, er indenfr de enkelte møllestørrelser fretget en vægtning f mkstningerne efter det kkumulerede slg f de idg gdkendte møllestørrelser i Dnmrk på grundlg f Vindmølleversigten (Ref.). Dt bseret på DV's spørgeundersøgelse (Ref.4) mftter de møller, sm er vist i Tb Risø-R-776(DA)

16 Det skl understreges, t driftserfringeme med møller større end 2 kw, g især ntllet f vindmøller ver 2 kw i denne undersøgelse, er meget begrænset (DVundersøgelsen mftter kun servicemkstninger fr t møller, begge på 4 kw g pstillet på smme dresse). Desuden hr møller med høje servicemkstninger ikke nødvendigvis højere smlede driftsudgifter eller højere prduktinsmkstninger pr kwh end gennemsnittet. Anlyse Omkstningerne til servicebnnement er i Fig. 2.6 ngivet sm funktin f møllestørrelse fr nærværende undersøgelser bseret på Vindmølleversigten (Ref.) hhv DV's spørgeskemundersøgelse. Servicemkstninger fr -kw møller kr pr mølle ver 2 år, ,_ 4 ti 2 CL u Fig. 2.6 i kw DV sp.skem Vm-vers. kt.9 Det ses f Fig. 2.6, t servicemkstningerne vkser med stigende møllestørrelse. Fr møller på kw er der smmenfld mellem resultterne bseret på de t undersøgelser. Derefter vkser mkstningerne fr 8-9. kr fr møller på kw til c. 2. kr fr 4 kw (Ref. 4) hhv c. -6. kr fr kw (Ref. ). På grundlg f fbrikntplysningerne i (Ref.) er mkstningerne til servicebnnement desuden beregnet i frhld til årsenergiprduktinen ved en gennemsnitlig plcering (nihedsklsse,2) smt sm prcent f mølleprisen b fbrik. Resulttet er vist i Fig 2.7 g 2.8. Risø-R-776(DA)

17 Servicebnn.mk. fr dnske møller krprkwh Fig genertreffekt, kw =* mk. pr mølle vægtet pr møllestr. servicebnn.mk. fr dnske møller % f mølleprisen b fbrik rt.9- C > ?..4 Fig genertreffekt, kw Det ses f Fig. 2.7 t servicemkstningerne pr kwh generelt er fldende med stigende møllestørrelse - fr 2,- øre/kwh fr kw, c. 2, øre/kwh fr 2-2 kw til c., øre/kwh fr 4- kw - men med betydelig spredning. 6 Risø-R-776(DA)

18 D knkurrencen på det dnske vindmøllemrked primært fregår på kwh-prisen, fås strt set smme reltive frdeling f servicemkstningerne i frhld til melleprisen b fbrik (inkl. lndtrnsprt, pstilling g indkøring, men excl. fundment, elinstlltin g tilslutning mv). Sm det fremgår f Fig. 2.8 udgør servicerdningen c. % f mølleprisen fr kw g gdt,% f mølleprisen fr møller på 4- kw. Andre undersøgelser Energistyrelsens Vindmølleøknmiundersøgelse 99 (Ref.) indehlder følgende skøn ver mkstningerne til servicebnnement:. kr fr kw, 2. kr fr 22 kw g 7. kr fr 4 kw. Dette svrer til kwh-mkstninger på, øre hhv 2. øre g 2, øre fr de tre møllestørrelser (99-priser). Energistyrelsens skøn fr 99 (Ref.) ligger således (målt i 99-priser) mkring 2% ver niveuet bseret på DV-spørgeskemundersøgelsen fr møller på -22 kw g c. % ver fr de største møller. Smmenlignet med plysningerne i Vindmølleversigten er frskelle i dg væsentlig mindre fr møller ver kw. 2.4 Reprtin inkl. service Reprtinsmkstningerne kn fr det første skyldes nedslidning eller hvri f kmpnentdele eller, t visse skder ikke dækkes f frsikringen. Desuden medregnes udskiftede sliddele, nvendelse f smøremidler etc. Endelig er medregnet større reprtiner/reinvesteringer, sm ikke dækkes f frsikringen. Der kn f.eks. være tle m udskiftning f vinger, ger, genertr eller styresystem. Sm tidligere nævnt er serviceydelserne fr fbriknterne ikke ens, ligesm der er en vis usikkerhed knyttet til fgrænsningen f service- g reprtinsmkstningerne. Derfr er service g reprtin i en del f dette fsnit behndlet under et. Hvr intet ndet er nført, dækker betegnelsen reprtinsmkstninger i det følgende lene de mkstninger, sm betles f mølleejeren. Reprtinsmkstninger dækket f frsikring eller leverndør frudsættes således udlignet ver frsikringspræmier, møllepriser g/eller servicebnnement. Dtgrundlg g metde Mølleejernes mkstninger til reprtin er bseret på DV's spørgeskemundersøgelse 99 (Ref.4). Det skl understreges, t der generelt kun er nvendt dt fr året 99. Dette års mkstninger til reprtin er ikke nødvendigvis dækkende ver mølles frventede levetid på 2 år. Fr den mest udbredte møllestørrelse ( kw) er der dg fretget en smmenligning med året 992. Energiindhldet i 99 er f Månedsbldet Nturlig Energi (Ref.ll) beregnet til,% f et nrmlt vindår. Antges der t være prprtinlitet mellem energiprduktinen på den ene side g service- g reprtinsmkstningerne på den nden side, vil mkstningerne pr kwh fren given mølle være ufhængig f årets energiindhld. Risø-R-776(DA) 7

19 I visse tilfxlde er der i DV"s spørgeskemundersøgelse ngivet reprtinsmkstninger på kr. selvm der generelt må frmdes t være fhldt mkstninger til mterilefrbrug i frbindelse med servicebesøg. Det kn tænkes, t sådnne reprtinsmkstninger i disse tilfxlde er registreret sm servicemkstninger. Denne usikkerhed er der tget højde fr ved i en del f nlysen t behndle service- g reprtinsmkstningerne smlet. Pi grundlg f DVs spørgeskemundersøgelse er reprtins- g servicemkstningerne beregnet pr kwh i 99 sm funktin f møllestørrelsen. Der ses brt fr reprtinsmkstninger i fbriknt-grntiperiden, dvs fr møller pstillet efter 99. Udver de gennemsnitlige driftsmkstninger er frekvensfrdelingen på mkstningsintervller beregnet. Fr kw g kw mølle er endvidere fretget en pdeling efter mølteårgng Service- g reprtinsmkstningerne pr kwh Omkstningerne til service g reprtin pr kwh årsenergiprduktin er beregnet fr møller f de udvlgte møllestørrelser sm ikke længere er mfttet f fbrikntgrntien dvs fr før 99. Resulttet fremgår f Fig Service- g rep.mk. 99, kr/kwh rep.mk. g prd, fr møller ver 2 år Fig. 2.9 i" " " f " SS Genertrstørrelse, kw Det ses f Fig. 2.9 t de gennemsnitlige service- g reprtinsmkstninger i 99 flder med stigende møllestørrelse fr ver øre/kwh fr kw møllerne til c. øre/kwh fr møllerne på kw. 2-2 kw møllerne hr gennemsnitlige service reprtinsmkstninger på c. 4 øre/kwh. Møllestørrelsen 99 kw, hvrf en str ndel f møllerne hr hft ekstrrdinære mkstninger til bremsesystem mv, viser mrknt højere mkstninger. Når 2 kw møf'eme hr reltivt stre service- g reprtinsmkstninger pr kwh, kn det sndsynligvis frklres ved, t denne møllestørrelse ifølge (Ref.) gennemgående er plceret vindmzssigt dårligere end ndre nyere møller. Fr møller ver 2 kw er det sttistiske grundlg utilstrækkeligt. 8 Risø-R-776(DA)

20 I bslutte tl udgør reprtin g service ilt c. -2. kr fr kw møllerne, c. -2. kr fr kw møllerne g c. 2. kr fr 2-2 kw møllerne. Service- g reprtinsmkstningerne fr kw, kw g 2-4 kw møller er i Fig ngivet sm funktin f møllens lder medi 99. Bemærk t sklen fr y-ksen fviger i Fig. 2.. Fig. 2.2 er én mølle med meget høje reprtinsmkstninger (ver øre/kwh) udeldt. Møller fr før 99, dvs med ngivet lder ver 2V4 år, er ikke længere mfttet f fbrikntgrntien. I undersøgelsen ptræder ingen kw møller ver 2'A år. g rep.mk., kw møller 99 rep.mk. betlt f mølleejeren m Service * S *.- C Fig. 2. * ' *f * w» * * & *g * *# *** møllens lder medi 99 (år) Risø-R-776(DA) 9

21 Service- g rep.mk., kw møller 99 rep.mk. betlt f mølleejeren Fig. 2. * K»*K * M ** m m * *- i** *m ry iii: *«m j s* «w, 2 4 møllens lder medi 99 (år) Service- g rep.mk, møller >kw 99 rep.mk. betlt f mølleejeren.8.7.c6. S.4. *s«.2.!>* * Fig. 2.2 møllens lder medi 99 (år) Det ses f Fig. 2. t service- g reprtinsmkstningerne fr kw møllerne der i gennemsnit udgør gdt øre/kwh, næsten lle ligger under 4 øre/kwh. Kun møller (dvs. under %) hr mkstninger herver. løvrigt synes de gennemsnitlige mkstninger t være ngenlunde ens fr de frskellige mølleårgnge. 2 Risø-R-776(DA)

22 Af Fig. 2. fremgår det t mkstningerne fr kw møller, der i gennemsnit udgør c. øre/kwh, ile ligger under 8 øre/kwh. Omkstningerne synes t vzre svgt fldende fr nyere mølleårgnge. Ældste årgng hr dg betydelig højere mkstninger. Fig. 2.2 viser mkstningerne fr møller ver kw. sm her mftter møllestørrelser på 2 kw, 22 kw, 2J kw g 4 kw. Gennemsnitsmkstningerne udgør c. 4 øre/kwh, g brtset fr en enkelt ligger gså her lle under 8 øre/kwh. løvrigt synes de gennemsnitlige mkstninger t være fldende fr de senere mølleårgnge Frekvensfrdeling f reprtinsmkstningerne fhængig f møllestørrelse g-årgng Nedenfr er mkstninger til reprtin, herunder større reprtiner/reinvesteringer nlyseret fr møller pstillet før 992 g pdelt på mkstningsintervller på grundlg f DV's spørgeskemundersøgelse 99 (Ref.4). Servicebnnement er ikke mfttet, men udskiftede sliddele smt lie mv indgår nrmlt. Vindmøllernes reprtinsmkstninger pr kwh energiprduktin i 99 (ikke vindkrrigeret) er vist i Fig sm prcentndel f ntllet f møllenlcg i hver effektstørrelse. Fr et mindre ntl prker/klynger (frtrinsvis bestående f kw møller) er hver prk regnet sm et nlæg, idet mølleprker/klynger nrmlt hr indberettet driftdt smler. Det skl bemærkes, t mkstningsintervlleme ikke lle er lige stre. Risø-R-776(DA) 2

23 Det fremgår f Fig 2-2.4, t kw møllen er mest jævnt frdelt ver intervllerne. Endvidere ses t gdt en tredjedel f 99 kw møllerne hr reprtinsmkstninger i 99 på ver 2 øre/kwh, mens en nden tredjedel ligger på under øre/kwh. Blndt kw møllerne hr c 8% reprtinsmkstninger under 2 øre/kwh, mens de tilsvrende ndele fr 2 kw g 2 kw møllerne udgør hlvdelen hhv gdt en tredjedel. Fr 4 kw møller, sm hr de lveste gennemsnitsmkstninger, smt fr 22 kw mller er det sttistiske grundlg utilstrækkeligt til t drge knklusiner. Fr de mest udbredte vindmøllestørrelser, dvs møller med genertreffekt på kw hhv kw, er frekvensfrdelingen f reprtinsmkstningerne beregnet sm funktin f møllcårgngcn. Resulttet ses f Fig. 2. g Risø-R-776(DA)

24 Reprtinsmk. fr kw møller, 99 kr/kwh betlt f ejer Fig. 2. y /\/\/\//\/////Y/\^ kr/kwh årgng Det fremgår f Fig. 2., t de sidste årgnge kw mller mrkerer sig ved både t hve den største ndel møller helt uden reprtinsmkstninger g ved smtidig t hve den højeste ndel møller med mkstninger ver 2 øre/kwh. De seneste årgnge (98-987) er mest jævnt frdelt ver intervllet. Det skl gså bemxrkes. t intervllerne ikke lle er lige stre. Reprtinsmk. fr kw møller, 99 kr/kwh betlt f ejer Fig kr/kwh -.6 Ris-R-776(DA) 2

25 Af Fig. 2.6 ses. t ingen f i kw rikre hr reprtinsmkstninger ver 6 øre/kwh. Det fremgår videre t reprw>sinkstningenie hr vårret fldende ver irene, smt t mkstningerne fr ver hlvdelen f meuerne i de cldste irgnge (9S7-I9SS) ligger ver øre/kwh (under *). Fr de senere irgnge er ndelen <-). Det bemirkes t mølle fr efter 99 helt dier delvis er dxkket f fbrikntgrntien Der kn derfr ikke umiddelbrt drges knklusiner f de sidste pr irs lve gennemsnitsnikstninger. I Bil*«! er Fig ngivet i tbelfrm. 2.4 gpmm-iiigning f reprtmsmfcstningerne fr ISO kw mller i 997 g 99 I Fig. 2.7 er fr hver f de 6 møllenlxg ngivet reprtinsmkstningerne i de t r. En enkelt mølle fr 99 med rekrdhøje reprtinsmkstninger i 992 (gdt 29 kr) er pi figuren blevet "klippet* ved 4. kr Rep.c >mk. fr ' kw møller 992 g 99' Årgng Ejermk., kr pr mølle Ved vurdering f reprtinsmkstningenie ver en mølles levetid, er et enkelt rs dt f begrænset vsrdi. idet der kn vzre sxrlige frhld, der gr sig gildende det pågzldende r. Derfr er (-) fr de udvlgte ISO kw møller smmenlignet (driftsmkstningerne i irene 992 g 99) pi bsis f DV-undersøgelserne i de t ir. lit 6 nlzg pført i rene svrende til c. 4% f møllerne i 99-undersøgeisen - indgår ligeledes i 992-undersøgeisen = - J 8- Q. 6-" < - i9e; ' 98! i mfleårgng ' 99l' ' Fig H Rep.mk. 992 Rep.mk. 99 Det fremgår f Fig. 2.7 t der fr ingen f de undersøgte møller er reprtinsmkstninger på ver 4. kr i hver f de t år. Der synes siledes ikke fr de undersøgte møller t vsre grund til t ntge, t kw møller med større reprtinsmkstninger i ét år vil få større reprtinsmkstninger end ndre møller, set ver møllernes levetid. 24 Risø-R-776(DA)

26 Middelværdien freprtinsmkstningernei 992 g 99 udgør c. 2.6 kr hhv c. 2. kr. (Hvis der ses brt fr den ene mølle med meget stre reprtinsmkstninger i 99. bliver nridddvzrdkn c..9 kr hhv c. 2. kr). Spredningen er på. kr hhv kr Andre undmøgelscr *f mkstningerne til service g reprtin I Energistyrelsen vindmølkøkmiundersøgelse 99 (Ref.) blev service- g reprtinsmkstningerne skønnet fr møller pi kw. 22 kw g 4 kw. Det understreges, t driftserfringeme fr de største møllestørrelser vr meget begrmsede. Resulttet er vist i Tb. 2.. Tb. 2J ÅrKgc rfiiftj t«rf Énrr (i service «g reprti søjt itømnermger lér vwitimfcr pi» kw. 22 kw «g 4M kw. Øre/kWh (SMM ltw kr i prtes) (99-prår). År -2 År - Årt-lt År - r ISO kw l.l (4) 6. (2) S.(2f) M () 6.2 m 22 kw. () 4.«(2) 6.6(4) 7.6(9).4(26) 4 kw J (6) 4.7 (9) 6.2 () 7.4 (6) 4.9 (79) Det fremgår f Tb. 2. t driftsmkstningerne frudsznes t vkse med lderen g t flde med vksende møllestørrelse. Ses brt fr grntiperiden, vkser mkstningerne sledes fr 6. øre/kwh (r -) til 9.4 øre/kwh (r -) fr kw møllerne. Fr de større møller vkser mkstningerne fr øre/kwh (r -"> til øre/kwh (r -). Hertil skl Izgges større reprtinsmkstninger svrende til ilt 6.2 øre/kwh hhv øre/kwh i ir. Smmenlignes nærværende undersøgelse bseret på DV (Ref.4) med Energistyrelsens skøn fr 99 (Ref.) fr rene -. fs således mere end en hlvering f service- g reprtinsmkstningerne, målt i 99-priser. Heri er endd ikke medregnet større reprtiner/reinvesteringer, sm beregningstekiusk er henlgt til ir. Fr møller på 2-2 kw er Energistyrelsens skøn c. 2% højere. Det sttistiske grundlg fr møller ver 2 kw vurderes sm utilstrækkeligt. Sm det fremgår f Fig. 2. g 2.6 er der en tendens til stigende service- g reprtinsmkstninger med vksende mølleldcr. Det freliggende dtmterile giver ikke grundlg fr t sige. hvr str denne stigning er. endsige m stigningen skyldes t nyere møller er bedre end de ildre. eller t mkstningerne vkser med lderen fr en given mølle. 2. Smlede driftsmkstninger De smlede driftsmkstninger findes ved t ddere de enkelte typer f driftsmkstninger i fsnittene De smlede driftsmkstninger bseret på DVsp.,rgcskcmundcrsflgclscn er vist i Tb Risø-R-776(DA) 2

27 Tb. 2.4 Smlede driftsmkstninger 99 ifølge nærværende undersøgelse, i kr (smt øre/kwh). Driftsmkstning kw meller kw møller 2-2 kw meller Frsikring 4 (4 øre/kwh) 8 (2, øre/kwh) (2, øre/kwh) Adm. mv 2, (2 øre/kwh) 4, (, øre/kwh) 6 (, øre/kwh) Service g rep. 8 (6 øre/kwh) ( øre/kwh) 2 (4 øre/kwh) Drinsmk. ilt 24, (22 øre/kwh) 24 (7 øre/kwh) 7 (8 øre/kwh) Sm det fremgår f Tb. 2.4 fås i 99 ttle driftsmkstninger fr de udvlgte vindmøller med mindst t års driftserfring på c, 22 øre/kwh fr kw møller, mkring 7 øre/kwh fr kw møller g c. 8 øre/kwh fr møller på 2-2 kw. Andre undersøgelser Frskningscenter Risø hr i 99, på grundlg f en spørgeskemundersøgelse, nlyseret driftsmkstningerne fr dnske vindmøller fr året 987 (Ref.2). På dværende tidspunkt vr der kun pstillet gnske få vindmøller ver kw. Driftsmkstningerne udtrykt sm gennemsnit g spredning i kr pr kwh fr året 987 fremgår f Tb. 2. (988-priser). Tb. 2. Smlede driftsmkstninger i Rise's undersøgelse 987.(988-priser) Årgng Gennemsnit,2 kr/kwh,8 -,4 -, -,6 -, -, - Spredning,kr/kWh,9 -,7 -, -,4 -,2 - - Fr så vidt ngår årgngene 986 g 987 gør frftterne pmærksm på, t fbrikntgrntien frtst gjldt, hvrfr mkstningerne fr disse årgnge ikke kn tillægges smme betydning sm resulttet fr de øvrige årgnge. (Det skl her bemærkes, t fbrikntgrntien nrmlt gælder 2 år, således t gså årgng 98 (delvis) er mfttet). Sm bilg til Risø's 987-undersøgelse (Ref.2) blev mkstningerne fr en 22 kw mølle beregnet på grundlg f fbrikntplysninger g resulttet f spørgeskemundersøgelsen. Driftsmkstningerne (988-priser) er beregnet til 4, øre/kwh i år - 2, stigende til,7 øre/kwh i år - g 7, øre/kwh i år Risø-R-776(DA)

28 Sm følsmhedsnlyse er ntget en reinvestering på 2. kr (svrende til knp 2% f mølleprisen b fbrik), der regneteknisk er plceret i år. Med en klkultinsrentefd på % udgør reinvesteringen i gennemsnit c. 2, øre/kwh ver den frventede levetid på 2 år. Energistyrelsen fretg i 99 en vurdering f øknmien i privtejede vindmøller (Ref.), herunder et skøn ver drifts- g vedligehldelsesmkstningerne fr vindmøller på kw, smt mere sprdisk fr møller på 22 kw g 4 kw. I de privtøknmiske beregningerne blev levetiden frsigtigt st til år. Omkstningerne til drift g vedligehldelse (excl. dministrtin) fremgår f Bilg 4. Energistyrelsens øknmiundersøgelse blev jurført i 994 (Ref.6). Ved denne lejlighed blev 4 kw møllen fr 99-undersøgelsen erstttet f mølkr på kw hhv 4 kw, men driftsmkstningerne i% f investeringen (99-priser excl. rådgivning, jrd, nettilslutning, finnsiering g vej) blev hldt knstnt. Ajurføringen gv drifts- g vedligehldelsesmkstninger sm ngivet i Tb Tb. 2.6 Smlede driftsmkstninger inkl. dministrtin* men excl. reinvesteringer**, kr pr mølle g øre/kwh 99. Møllestørrelse År -2 År - År 6- År - kw 2. kr 6 øre/kwh 9. kr øre/kwh 4. kr 2, øre/kwh 49. ki 4 øre/kwh 22 kw 2. kr 4 øre/kwh 44. kr 8 øre/kwh. kr 9 øre/kwh. kr øre/kwh kw 29. kr 4, øre/kwh. kr 8 øre/kwh 8. kr 9 øre/kwh 62. kr 9, øre/kwh 4 kw 4. kr 4, øre/kwh 7. kr 8 øre/kwh 8. kr 9, øre/kwh 87. kr øre/kwh * 2/ f lle møllestørrelserne frudsættes fællesejede, dvs. inkl. bestyrelsesudgifter. ** Hertil skl lægges følgende reinvesteringer i år ( kr): 227 fr kw møllerne, 9 fr 22 kw møllerne, 7 fr kw møllerne g 7 fr 4 kw møllerne. Reinvesteringerne svrer til: 62 øre/kwh fr kw møllerne, 62 øre/kwh fr 22 kw møllerne. 9 øre/kwh fr kw møllerne g 8 øre/kwh fr 4 kw møllerne (i år ). Det jysk-fynske elsmrbejde Elsm hr i 994 fretget en undersøgelse f de smlede driftsmkstninger fr en række elværksejede vindmølleprker i Elsmmrådet (Ref.7). Resulttet, i frm f udvikling i de gennemsnitlige driftsmkstninger i øre pr kwh, er vist i Tb. 2.7 (løbende priser, dg 99-priser fr det smlede gennemsnit). Det skl dg bemærkes t driftsmkstningerne indehlder en høj grd f dtindsmling g sttistik herunder måleudstyr mv. Fr 99 indgår ilt 26 møller. Risø-R-776(DA) 27

29 Tb. 2.7 Smlede driftsmkstninger i Elsm-mrådet Øre/kWh (løbende priser). År Gennemsnitsmk. 8, 6, , 7, 9,* 8, * Heri indregnet renveringsmkstninger på 29, mi. kr i Ryå mølleprk (2,6 MW frtrinsvis 99 kw mller, pstillet i 988) sm følge f, t fbriknten blev erklæret knkurs. Driftsmkstningerne fr de enkelte mølleprker udgjrde i 99 fr 4,4 øre/kwh (Brøns, 8 stk 4 kw møller pstillet medi 992) til,2 øre/kwh (Trrild, stk kw møller pstillet 987 smt Vedersø Kær, 27 stk 22 kw møller pstillet 99). Medregnes større renveringsmkstninger i Ryå mølleprk, bliver driftsmkstningerne her 4, øre/kwh i 99. Rådighedsfktren fr mølleprkerne i Elsm-mrådet lå i 99 på ver 98% i gennemsnit. Hlvdelen f prkerne hvde en rådighedsfktr på mindst 99%, hvilket svrer til gennemsnittet fr nyere møller. En del f mølleprkerne består f fbrikter g møllestørrelser, sm ikke findes på mrkedet længere. Fr de vindmøller, sm idg er typegdkendte, er driftsmkstningerne - brtset fr året % lvere end gennemsnittet fr lle Elsms mølleprker. Det skl dg understreges, t møllerne kun hr været pstillet i krt tid udver fbrikntgrntiperiden. Elselskbet SEAS hr pgjrt driftsmkstningerne fr de elværksejede mølleprker på Lllnd, Flster g Sydsjællnd (Ref.8). I Tb. 2.8 er de smlede driftsmkstninger ngivet fr møller, hvr grntiperiden er udløbet. Tb. 2.8 Smlede driftsmkstninger fr elværksejede mølleprker i SEAS' mråde 99. Øre/kWh. Mølleprk Sylthlm +2 Kppel Nøjsmheds Odde Vindeby (hvmøller) Møllent) g effekt 2 stk å 4 kw 24 stk å 4 kw 2 stk å 22 kw stk å 4 kw Smlede driftsmkstninger,4 øre/kwh 4,6 øre/kwh 4, øre/kwh 6,4 øre/kwh Det fremgår f Tb. 2.8 t driftsmkstningerne i 99 lå på 4,-,4 øre/kwh. Udeldes Vindeby hvmølleprk g Sylthlm mølleprk (der ifølge SEAS hvde ekstrrdinære reprtinsmkstninger i 99), fås gennemsnitlige driftsmkstninger på 4- øre/kwh fr 22-4 kw møllerne (uden større reprtiner/reinvesteringer). 28 Risø-R-776(DA)

30 . Smmenftning g knklusin Frmålet med denne undersøgelse hr været t nlysere driftsmkstningerne fr de mest udbredte dnske vindmøller i året 99, smt t smmenligne disse med tidligere undersøgelser mhp. vurdering f de gennemsnitlige driftsmkstninger fr vindkrft. Undersøgelsen, der primært er bseret på en DV-spørgeskemundersøgelse, viser et mrknt fld i de smlede driftsmkstninger fr kw møller, der blev pstillet i årene c til de nyere møller på kw g derver, sm hr været pstillet siden c Målt i frhld til energiprduktinen udgjrde de smlede driftsmkstninger (fr møller, der ikke længere er mfttet f fbrikntgrntien) i 99 i gennemsnit mkring 22 øre/kwh fr kw møllerne, c. 7 øre/kwh fr kw g c. 8 øre/kwh fr møller på 2-2 kw. Fr møller ver 2 kw er det sttistiske grundlg ikke tilstrækkeligt. Fr nyere møller på kw g derver udgjrde frsikring g dministrtin tilsmmen c. 4 øre/kwh, mens service g reprtin udgjrde c. øre/kwh fr kw g mkring 4 øre/kwh fr de større møller. De tilsvrende driftsmkstninger fr kw møllerne vr c. 6 øre/kwh hhv c. 6 øre/kwh. Driftsmkstningerne i nærværende undersøgelse er smmenhldt med bl.. Energistyrelsens vindmølleundersøgelse 99/94. Smmenligningen tyder på, t reprtinsmkstningerne er vervurderet i Energistyrelsens vindmølleundersøgelse. Skønnet ver service- g reprtinsmkstningerne (excl. større reprtiner/reinvesteringer) i den undersøgelse ligger således gdt % ver nærværende undersøgelsens resultter fr kw møllerne. Fr møller større end kw synes der strt set t være verensstemmelse mkring de smlede driftsmkstninger i de t undersøgelser. Det ntges nrmlt, t reprtinsmkstningerne er stigende med møllernes lder. I Energistyrelsens vindmølleøknmiundersøgelse er således frudst stigende reprtinsmkstninger smt en større reinvestering, der beregningsteknisk er plceret i år, dvs efter t tredjedele f den i de privtøknmiske beregninger frudstte levetid på år. Anlysen viser d gså, t de ældste årgnge f kw g kw møllerne i 99 i gennemsnit hvde højere mkstninger til service g reprtin end nyere møller, der ikke længere er mfttet f den tårige fbrikntgrnti. Det er ikke muligt på det freliggende grundlg t sige, m dette gså gælder fr møller større end kw. Dertil er det sttistiske grundlg fr spinkelt. Det er heller ikke muligt t sige, m de fldende reprtinsmkstninger skyldes reltiv større fejlhyppighed fr. g 2. genertins nlæg, eller t reprtinsmkstningerne fr den enkelte mølle evt kn ventes t stige med lderen. Nrmlt ntges endvidere, t der er sklfrdele mkring driftsmkstningerne fr møller ver kw. Det sttistiske grundlg i nærværende undersøgelse er imidlertid ikke tilstrækkeligt til t fgøre, m de lidt større driftsmkstninger fr møllerne ver kw skyldes "børnesygdmme", sm vil phøre indenfr mølles første - år, eller de er f mere vrig krkter. Risø-R-776(DA) 29

31 Endelig er det ikke idg muligt t frudsige mfnget f større reprtiner/reinvesteringer fr de kmmende år på grund f de reltivt få møller med mere end års driftserfring. Lngt hvedprten f vindmøllerne mfttet f DV's spørgeskemundersøgelse er pstillet enkeltvis. Driftsmkstningerne fr elselskbernes mølleprker kn derfr ikke umiddelbrt smmenlignes med mkstningerne fr privtejede møller, men elværksprkerne synes t hve smlede driftsmkstninger i smme størrelsesrden sm de privtejede vindmøller. I nærværende undersøgelse er vindmøllerne udvlgt på grundlg f frivilligt indberettede driftsdt fr mølleejerne, g de fleste driftsmkstninger vedrører lene året 99. En mere præcis fklring f driftsmkstningerne fr vindmøller frudsætter t møllerne i undersøgelsen er repræsenttivt udvlgte. Denne repræsenttivitet vil kunne pnås gennem tilfældig udvælgelse f vindmøller i de frskellige størrelser, eksempelvis vi elselskbernes registre ver vindmøller. Derudver skl de enkelte møllers driftsmkstninger følges ver en årrække fr t pnå en mere sikker bestemmelse f de gennemsnitlige driftsmkstninger - ikke mindst fr møller større end kw. Risø-R-776(DA)

32 4. Referencer. F.Gdtfredsen: Smmenligning f dnske g udenlndske vindmøllers øknmi. Frskningscenter Risø, februr P. H. Jensen, P. E. Mrthrst g J. Schmltz-Jørgensen: Vindmølleøknmi. Undersøgelse f øknmien fr den privte vindmølleudbygning i Dnmrk bseret på en Spørgeskemundersøgelse. Frskningscenter Risø, juni 99.. Privtejede vindmøllers øknmi. Rpprt fr Styregruppen fr undersøgelse f privtejede vindmøllers øknmi. Energistyrelsen, juni 99 + jurføring Dnmrks Vindmøllefrening g Energi- g Miljødt: Spørgeskemundersøgelse vedrørende driftsmkstninger 99. Freløbigt mterile pril/mj Vindmølleversigten. Infrmtinssekretritet fr vedvrende energi, ktber Privtejede vindmøllers øknmi. Rpprt. Energistyrelsen, jnur Elsm: Ntt S94-4. Øknmipørelse fr vindmøller 99. April SEAS: Driftdt fr vindmøller 99. Oplyst f J. Brneé, 2. juni P. Nielsen: Ældre g "udgåede" møller dyrest i drift. Artikel i månedsmgsinet Nturlig Energi, mrts ' F.Gdtfredsen: Anlyse f dnske vindmøllers energiprduktin Frskningscenter Risø, juni Månedsmgsinet Nturlig Energi, udgivet f DV. Offentliggør løbende vindenergi index. Risø-R-776(DA)

33 BILAG 2

34 Z,J : Rente udgifter- \dmlnislrlln Ind <. O.. if IQ O" ter medi I.. udgift -g s m S n fdr rlf " lo jh B mlin > (O < _ IQ (Dri tø X * S_ IQ [I P" (O i <i X r 2. tr <D i Jr. ) O v> r ' (O >. _ I* 6"» " s -n X (O IA w x > < CO x- O 2- er TJ. T 7 <! > - O Z CD I < * rt c. er <. X O " q > 2. ST CO > < ( TJ O c ' Ft? i i < < f i i "2.! i * * ~ T i - S* = j ni i! ~ > _ «j Ul A CJ i i I tn? ~ IQ X " X c O. P - r 9.K e VI < w " CD 4.A 4.L.G 6.K 7.B w I Bl e w X *» _ f i.v x- - e "S * - 2.». i > «> ^ G Vt X"' W > i S *» * E. CO O O CA Zl c 7T ' * X O t -i ID ID " C <i * " tn C» c? << ID J2. Z ni < "S T X CA S" ID ' 2 ID fi> C t }? "ID" < W x -~ < =r > S. < < O» «> 2. S. S x s - r ) Hveri b) Nedfldende dele c) Udskiftning d) Reprtin e) Justering/eftersyn ) Lynnedslg m) Strm (>2m/s) n) Netudfld/-fejl ) Overprduktin p) Slid q) Krtslutning r) Revner/brud s) Service/vedHgeh. t) Andet: u) Løbskkørsel v) Nrml drift?? * -? * - * t! O S n > > S CO > O X! ' il i ' I < " 2 Q i i = i» S = z cfs ft T - «M < O CA H > >- -i w> er» TO M O. ^» i il f NB: Husk t udfylde dette felt med nummer fr Nturlig Energi! r Husk t indsende skemet så snrt plysningerne hves! - blndt krrekt udfyldte skemer, der mdtges inden. mrts 994, trækkes ld m m en flske gd whiskey smt ngle flsker gd rødvin. i 2 % ) IQ ' IQ u> Z n 'S* X r Ol d Dt vil blive berbejdet f Energi- g Miljødt i Albrg g resultter f nlyser vil blive brgt i Nturlig Energi. J flere skemer der mdtges, des bedre grundlg får Du fr t vurdere m dit mkstningsniveu er frnuftigt!

35 NB: Rente udgifter- g indtg ter medtges ikke fdrg ej heller. *) Administrtin Indehlder b I.. udgifter til gene rlfrsmling. DV-I <ntingent.l. w " to!! Servicefirm (nvn): Udbetlt prduktinsgrnti: Jrdleje: Herf betlt f frsikring: > ' S 6' * Frsikringsselskb (nvn): Skennet tb pg. driftsstp: «- NB: Hvis frudbetlt ved køb, nfør "" Årets smlede prduktin: Frsikring: (Gælder år) NB: Hvis frudbetlt fr tidl. år. ngiv "*. mm «< ( IO kwh Kr (ex. mms) «TJ fil ' O < Q. t" S " s! Smlet udtid (timer): * CO I 7.Hele møllen X.Fundment 2.Elnet.Styring, elektrisk [4.Styring, meknisk. Hydrulik» t i* -^ ' w "< «r.ger 6.Kbling 7. Bremse [8.Genertr i- c fx S <A fs M z < f. Vinger? if EJER Frsikring vejledning. IALT Herf betlt f: Se gsi Telefnnummer: evt. fx.: Omkstninger i kr excl. mms klynger). ) Hveri (v.prker/ Pstnummer/by: vedrører Gde/vej: fejlen b) Nedfldende dele c) Udskiftning d) Reprtin e) Justering/eftersyn ) Lynnedslg m) Strm (>2m/s) n) NetudfldAfejl ) Overprduktin p) Slid q) Krtslutning r) Revner/brud s) Service/vedligeh. t) Andet: u) Løbskkørsel v^nrml drift (Timer) med stp. pr. mlle Anfer gns. V. prker: år invn; (Kntktpers.) mller externe - _, interne frhld ÅRSAG til mkstning Driftssitutin i dette Møllelug/Ejer; ANTAL TI > z G Udetid Udfyldes tydeligt g indsendes snrest muligt efter. jn.94 til: Nturlig Energi, Vrinners llved, 842 Knebel Dt er fr klenderåret: 99 < Z O Vi H > > i S. * O" n A * 7 i). O 7T O VI p» _ * TO «li (Q» ' (O W z jn '<* X r r Ol > - NB: Husk t udfylde dette felt med nummer fr Nturlig Energi! * Husk t indsende skemet så snrt plysningerne hves! - blndt krrekt udfyldte skemer, der mdtges inden. mrts 994, trækkes ld m m en flske gd whiskey smt ngle flsker gd rødvin. Dt vil blive berbejdet f Energi- g Miljødt i Albrg g resultter f nlyser vil blive brgt i Nturlig Energi. J flere skemer der mdtges, des bedre grundlg får Du fr t vurdere m dit mkstningsniveu er frnuftigt! 4

36 ssssssssssssssssssssssssssssssssssss ir

37 htrtntrr ItuM * is ISO is ISO ISO ISO ISO ISO 9 ISO ' ISO ISO ISO ISO ISO ISO O E>* fdrpttprlinf.! S 4«46 4« i ! ! 6 7 > «2 2 7 «, JW4» * «* E rs&'ifiqls * sn , rcib ]*4w>tr \lv&f (b Andt,l (Wr O * 4 7» O ( S B SW B SS M U Ar. 9 K*ktn*» MNr CF tsomc K SONUS»** 6 CC WINDWOISOCJE CJ- CS DL OH COO WIND WO «NORDTA NOROTA CEI EP* SEO SEN NOROTA CEH IHR HO WINDWOSF EX især* SFH NOROTA FU F* SGP SQO WINDWOISOOO NOROTA K- NORM* IGU WMWHB WNWOH WINDWOHC NOROTA SHJ NOROtA HY NORDTA HZ" HQ WINWONK WINDWOLJ IP NOROTA S ISOIC* JC IIM NZ SIN NORDTA!in VESTAS * WINDWOISOlf f NORDTA ISOJD NOROTA JH* WIND WO SOKCJ WINOW CKK WINOWOA NORDTA S WINOW JN* J* I IXF LY* KP WINDWOISOMB' IKA* t NOROTA 6 LS M* NOROEX LA MO MR NOROTA Æ* NORDTA NV NORDTA 6O' NO SMH* MG* M2 MU* IMI NORDTA NU WNDWONA* NORDTA ION NOROTA OA- WINDWOISOOO* OS WNWOO/E' OV NORDTA PB* NORDTA PC NORDTA SP* PE* tndkrm P 72 8* 8 SOS nu 6BII 8* ( tp 4* M 64 2(27 X *

38 h ^ V i 4«W n«t>i Mvttwhrf SOC KB 2 2 I » 2 i S 22S «<* B 4« S 2 7 I T ! fi * «2 29»* * 4* * ren * ( »«487 6 ) ( ( r»fc«M««r S4 * * 7t»r *8 ( 8 ( * ( S (62 7( KM* imtmb lir*«* (ll»«*i (w B S9M 8SM K 7 trir *4 944 ( )6 IOO (2 2 47( (9 (9 (8* ( IS6S ( » QO 479 O 9» ( * 4 27 r " 4( * 7 6 (2 78* * 79* «2 8(728(9 (82( (. (7 w (9( * 684 ( « S9 2 4 O O 2» (*9 9*4 ITS«27 (4 4 4» O 98 > ( (* 49 4( *8 * ( (79 49(4 4WI8 4;2) 8D ( ( ( (888 8( ( * (6) 46* 4I8S 42* « * M * (72(2 64( » mm WII VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS V9 N M tc 298M JO»4C 2MJ t«2s8ak V6MMMQ8 VESTAS VESTAS VESTAS MNCON (8NCON VJMCON HCON MNCON MNCON MCON VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS VESTAS MJCON MCON MCON MCON MCON MCON MCON MCON MCON MCON UCON MCON MCON MCON MCON MCON MCON MCON i MCON MCON MCON MCON MCON MCON MCON NOROTA NOROTA SONUS ONUS NOROTA ONUS NOROTA SONUS 26*»NT 2O8JS 288X 4OL 2CA 2CH 2CO 2CP 2CH J2ST 22S 22ST 22AC 22*8 22A9* 22* 228M 228* 2ISBVI 228) 2SBW- 28 2E 2M 2N 2L 2T 2O 2* 2«2* 2AJ 2AI 2AH 2AO 2AP 2SAV 2AU * 2SJ 29 29* 28' 2SW 2S8JO- M CW * SF' 8E' 8 8K- BN 8R 8S 8U 4 4SF 4 Mk<M* 8 8 OOi * mm 98 9« «9«9* 9 9FS 92 92* 9* 9« * * 8 Mil * 9S 9 mi» III " * *«2M 88 4( 4JB4 28 MM *44 22( 2( Mil C4( 92 7I( D * ( * *679 (2 (2 4( ( )4 4 Jjr

Deloitte" Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012

Deloitte Mission Afrika. Revisionsprotokollat til årsrapport 2012 " Missin Afrik Revisinsprtkllt til årsrpprt 2012 Indhldsfrtegnelse Side 1. Revisin f årsregnskbet 1.1 Ä.rsregnskbet L2 Frhld f væsentlig betydning fr vurdering f årsregnskbet 1.2.1 Generelle it-kntrller

Læs mere

1. Andalusien - en provins i Spanien

1. Andalusien - en provins i Spanien 1. Andlusien - en prvins i Spnien Andres g hns fmilie skl pa ferie i Andlusien. I et rejsektlg finder de frskellige plysninger. Digrmmet viser fr hver maned, hvr mnge dge det regner mere end 1 mm i Mlg'

Læs mere

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie

Dødelighed og kræftforekomst i Avanersuaq. Et registerstudie Dødelighed og kræftforekomst i Avnersuq. Et registerstudie Peter Bjerregrd, Anni Brit Sternhgen Nielsen og Knud Juel Indledning Det hr været fremført f loklbefolkningen i Avnersuq og f Lndsstyret, t der

Læs mere

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f

- 77 - i stedet for ( f ), så vi har, at f (x) = 6x, x R. Funktionen f - 77 - Appendi : Den delt fledede f en funktin. Sm eken gælder der, t funktinen f() 3 er differentiel fr lle R, g t f () 3. Vi kn derfr til et vilkårligt punkt tilrdne differentilkvtienten f f i, hvrved

Læs mere

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC

UGESEDDEL 52. . Dette gøres nedenfor: > a LC UGESEDDE 52 Opgve 1 Denne opgve er et mtemtisk eksempel på Ricrdo s én-fktor model, der præsenteres i Krugmn & Obstfeld kpitel 2 side 12-19. Denne model beskriver hndel som et udslg f komprtive fordele

Læs mere

Analyse 30. januar 2015

Analyse 30. januar 2015 30. jnur 2015 Større dnsk indkomstulighed skyldes i høj grd stigende kpitlindkomster Af Kristin Thor Jkosen Udgivelsen f Thoms Pikettys Kpitlen i det 21. århundrede hr fstedkommet en del diskussion f de

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 17 Mtemtisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rsmussen 8. november, 1 1 Numerisk integrtion og differentition [Bogens fsnit 19. side 84] 1.1 Grundlæggende om numerisk integrtion Vi vil

Læs mere

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning

1. Honningpriser. Skemaet viser vregt og priser pi dansk og udenlandsk honning. Dansk honning , i 1. Honningpriser Skemet viser vregt og priser pi dnsk og udenlndsk honning. o Hvor stor er prisen i lt for 2 brgre lynghonning og 3 bregre okologisk honning. o Hvor stor er forskellen i pris pi den

Læs mere

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose

Vejledning til tilskudsordning for Grøn industrisymbiose Vejledning til tilskudsrdning fr Grøn industrisymbise Dette er en vejledning til virksmheder, sm ønsker at søge m tilskud til teknisk, finansiel eller juridisk rådgivning i frbindelse med etablering af

Læs mere

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking

Effektivisering af vandforsyningsanlæg kræver mere nuanceret benchmarking Ingeniør, MSc Jørgen G. Øllgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Civilingeniør Anders Christiansen, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Ingeniør Mads Nørgaard, ØLLGAARD Rådgivende Ingeniører A/S Fkus:

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis

MBBL's totaløkonomiværktøj i praksis Oktber 2014 Udgivelsesdat : 10. Oktber 2014 Vres reference : 18.1953.27 Udarbejdet : Pia Rasmussen Kntrlleret : Jacb Ilsøe Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 2 2 BOLIGKONTORET 2 3 BOLIGKONTORETS

Læs mere

Ledighedsstatistik, juli 2013

Ledighedsstatistik, juli 2013 Ledighedssttistik, li Stigig i kdemikerledighede i li str stigig i dimittedledighede Akdemikerledighede er steget med fr i til li g er u å.9 svrede til e ledighedsrcet å 4, ct. Stærk stigede dimittedledighed

Læs mere

Eksamensopgave august 2009

Eksamensopgave august 2009 Ib Michelsen, Viborg C / Skive C Side 1 09-04-011 1 Eksmensopgve ugust 009 Opgve 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 1 Givet ovenstående ensvinklede treknter. D treknterne er ensvinklede, er

Læs mere

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19.

Vejledning om ansøgning til Særligsoc 2009 / 2010. Tips og Lottopuljen til særlige sociale formål - frivilligt socialt arbejde - 7. 18. 19. VELFÆRDSMINISTERIET Vejledning m ansøgning til Særligsc 2009 / 2010 Tips g Lttpuljen til særlige sciale frmål - frivilligt scialt arbejde - 7. 18. 19. 50 Ansøgningsfrist 16. februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler

Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Lektion 7s Funktioner - supplerende eksempler Oversigt over forskellige tper f funktioner Omvendt proportionlitet og hperler.grdsfunktioner og prler Eksponentilfunktioner Potensfunktioner Lektion 7s Side

Læs mere

1 Baggrund og sammenfatning

1 Baggrund og sammenfatning Byrådssekretariat Sagsnr. 91362 Brevid. 882362 Ref. NIR Dir. tlf. 46 31 80 09 niclair@rskilde.dk NOTAT: Evaluering af Særligt Tilrettelagt Ungdmsuddannelse (STU) Januar 2010 1 Baggrund g sammenfatning

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde

Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen runde Retningslinjer for bedømmelsen Georg Mohr-Konkurrencen 016. runde Besvrelser som flder uden for de løsninger som ligger til grund for pointskemerne, bedømmes ved nlogi så skridt med tilsvrende vægt i den

Læs mere

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE

BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE BENZOESYRE KAN ERSTATTE KOBBER I FODER TIL SMÅGRISE MEDDELELSE NR. 057 Med % benzoesyre i foder til smågrise er det muligt t nedbringe niveuet f kobber i foderet mrknt og smtidig bevre smme produktivitet

Læs mere

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter

Vitaminer, mineraler og foderværdi af græsmarksarter Vitminer, minerler og foderværdi f græsmrksrter Kren Søegrd, Søren K. Jensen og Jko Sehested Det Jordrugsvidenskelige Fkultet, Arhus Universitet Smmendrg Med det formål t undersøge mulighederne for selvforsyning

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser

RAPPORT NR. 17. GUDENÅUNDERSØGELSEN Regnvandsundersøgelser RAPPORT NR. 17 ^ ^ ^ ^ " " " ^. UDENÅUNDERSØELSEN Regnvndsundersøgelser UDENAUNDERSØELSE 1973-1975 RENVANDSUNDERSØELSER VANDKVALITETSINSTITUTTET. ATV Agern Allé 11, 2970 Hørsholm Sgsbehndlere: Sgsnr,:

Læs mere

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag

Godkendelse af projektforslag om flisfyret kedel til fjernvarme for Oksbøllejren Dok.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Heox Åben sag Gdkendelse af prjektfrslag m flisfyret kedel til fjernvarme fr Oksbøllejren Dk.nr.: 10087 Sagsid.: 15/11839 Initialer: Hex Åben sag Sagsfremstilling Baggrund COWI har fr Oksbøl Varmeværk A.m.b.a. udarbejdet

Læs mere

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul

Potens- sammenhænge. inkl. proportionale og omvendt proportionale variable. 2010 Karsten Juul Potens- smmenhænge inkl. proportionle og omvendt proportionle vrible 010 Krsten Juul Dette hæfte er en fortsættelse f hæftet "Eksponentielle smmenhænge, udgve ". Indhold 1. Hvd er en potenssmmenhæng?...1.

Læs mere

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper

gudmandsen.net y = b x a Illustration 1: potensfunktioner i 5 forskellige grupper gudmndsen.net Dette dokument er publiceret på http://www.gudmndsen.net/res/mt_vejl/. Ophvsret: Indholdet stilles til rådighed under Open Content License[http://opencontent.org/openpub/]. Kopiering, distribution

Læs mere

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion)

Mere end blot lektiehjælp. Få topkarakter i din SRP. 12: Hovedafsnittene i din SRP (Redegørelse, analyse, diskussion) Mere end lot lektiehjælp Få topkrkter i din SRP 12: Hovedfsnittene i din SRP (Redegørelse, nlyse, diskussion) Hjælp til SRP-opgven Sidste år hjlp vi 3.600 gymnsieelever med en edre krkter i deres SRP-opgve.

Læs mere

Ledighedsstatistik, maj 2013

Ledighedsstatistik, maj 2013 Ledighedssttistik, mj 3 Fld i kdemikerledighede i mj me reelt tle m e lille stigig Stigede tl lgtidsledige dimitteder Akdemikerledighede er fldet med fr ril til mj g er u å.53 svrede til e ledighedsrcet

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Biogasproduktion i Tyskland

Biogasproduktion i Tyskland Bigasprduktin i Tyskland Af Prjektleder Henning Lyngsø Fged, Center fr Bienergi g Miljøteknlgisk Innvatin, hlf@cbmi.dk Tyskland har ca. 4.000 bigas gårdanlæg, g ca. halvdelen af den bimasse de prducerer

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb

Analyse af varegrupper i det kommunale indkøb Anlyse f vregrupper i det kommunle Afrpportering 16. jnur 2008 Fortroligt Frederiksgde 21, st. 1265 Københvn K Indholdsfortegnelse Anlyse f vregrupper i det kommunle 1. INDLEDNING OG OPSUMMERING... 3 2.

Læs mere

Potens regression med TI-Nspire

Potens regression med TI-Nspire Potensvækst og modellering - Mt-B/A 2.b 2007-08 Potens regression med TI-Nspire Vi tger her udgngspunkt i et eksempel med tovværk, hvor mn får oplyst en tbel over smmenhængen mellem dimeteren (xdt) i millimeter

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere

Sundhedsstyrelsen indkalder hermed ansøgninger fra private organisationer om tilskud fra puljen Børn som pårørende til psykisk syge og misbrugere OPSLAG AF SATSPULJE Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere indkalder hermed ansøgninger fra private rganisatiner m tilskud fra puljen Børn sm pårørende til psykisk syge g misbrugere Under satspuljen

Læs mere

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012

renoveringer byggeskadeforsikring frivillig ordning vejledning for bygningsejere oktober 2012 vejledning fr bygningsejere ktber 2012 renveringer frivillig rdning byggeskadefrsikring Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk byggeskadefrsikring af renveringer

Læs mere

Pointen med Integration

Pointen med Integration Pointen med Integrtion Frnk Nsser 20. pril 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun nvendes til undervisning i klsser som bonnerer på MtBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette er en

Læs mere

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk

LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT. la t og godkendt på e eralforsamling, CVR-NR. 33 06 37 84. Tlf.: 99 89 1400 saeby@bdo.dk www.bdo.dk Tlf.: 99 89 1400 saeby@bd.dk www.bd.dk BDO Statsautriseret Sæbygårdvej 25 DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 revisinsaktieselskab LÆSØ VARME AIS ÅRSRAPPORT 2014 la t g gdkendt på e eralfrsamling, CVR-NR.

Læs mere

Hafvårsrappoft for 1. halvår 2OL6

Hafvårsrappoft for 1. halvår 2OL6 Lr Bilg 813-4-5 BestyrelsesmØde nr. L3 17. ugust 216 Hfvårsrppft fr 1. hlvår 2OL6 Hvedstdens Letbne Denne h lvå rsrpprt mftter; Hvedstdens Letbne l/s Metrvej 5 23 Københvn S CVR-nr.3632499 Tlf: +45 3311

Læs mere

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen

IT- og Telestyrelsen har med henblik på fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via mail Afgørelse ver fr TDC A/S vedrørende fastsættelse af fradrag i slutbrugerprisen fr sparede mkstninger i frbindelse med salg af tjenester på fastnetmrådet

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009.

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk. Erik Vestergaard, 2009. Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk Erik Vestergrd, 009. Billeder: Forside: Collge f billeder: istock.com/titoslck istock.com/yuri Desuden egne fotos og illustrtioner Erik Vestergrd www.mtemtikfysik.dk

Læs mere

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel

Institut for Matematik, DTU: Gymnasieopgave. Integrationsprincippet og Keplers tønderegel Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel. side Institut for Mtemtik, DTU: Gymnsieopgve Integrtionsprincippet og Keplers tønderegel Littertur: H. Elrønd Jensen, Mtemtisk nlyse, Institut for Mtemtik,

Læs mere

MM501 forelæsningsslides

MM501 forelæsningsslides MM501 forelæsningsslides uge 39, 009 Produceret f Hns J. Munkholm 1 Linerisering s. 66-67 Lineriseringen f f omkring x =, er den lineære funktion, der hr tngenten som grf. Klder mn den L er forskriften

Læs mere

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP

Den europæiske købekraftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP Den europæiske køekrftsundersøgelse - PPP... 2 1.Bggrund... 2 2.Køekrftpritet hvd er det?... 2 3.Formål og orgnistion... 3 4.Brugere og nvendelsesområder... 3

Læs mere

Alternative metoder til køling af løg

Alternative metoder til køling af løg inspire demoprojekt Alterntive metoder til køling f løg Af Merete Edelenbos, Arhus Universitet Anne Drre-Østergrd og Bstin Junker, AgroTech November 2013 1 Energiforbruget ved lngtidslgring f løg er højt,

Læs mere

Programplan - Vejledning

Programplan - Vejledning Prgramplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER PROGRAMPLAN... 3 2. FORMÅL MED PROGRAMPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER PROGRAMPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF PROGRAMPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er prgramplan

Læs mere

Notat vedr. Brandskolen - RESC

Notat vedr. Brandskolen - RESC Ntat vedr. Brandsklen - RESC Resume Brandsklen i Krsør (RESC) er i dag en del af Slagelses kmmune. Brandsklen uddanner brandmænd i kmmunes beredskab. Derudver har Brandsklen en str kursusvirksmhed, hvr

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C POTENS-SAMMENHÆNG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formelsmling... side 2 Uddbning f visse formler... side 3 2 Grundlæggende færdigheder... side 5 2 Finde konstnterne og b i en formel...

Læs mere

Bølgeplan - Vejledning

Bølgeplan - Vejledning Bølgeplan - Vejledning Januar 2014 Indhld 1. HVAD ER BØLGEPLAN... 3 2. FORMÅL MED BØLGEPLAN... 3 3. HVEM MODTAGER BØLGEPLAN... 3 4. UDARBEJDELSE AF BØLGEPLAN... 3 5. SKABELON... 3 1. Hvad er bølgeplan

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2009: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2010 Årspgørelse 2009 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte samtidigt et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

Spil- og beslutningsteori

Spil- og beslutningsteori Spil- og eslutningsteori Peter Hrremoës Niels Brock 26. novemer 2 Beslutningsteori De økonomiske optimeringssitutioner, vi hr set på hidtil, hr været helt deterministiske. Det vil sige t vores gevinst

Læs mere

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne?

Pleje af fugtige vedvarende græsarealer ved kombination af græssende kvæg og maskiner Hvad sker der med planterne? Pleje f fugtige vedvrende græsreler ved komintion f græssende kvæg og mskiner Hvd sker der med plnterne? Liseth Nielsen og Ann Bodil Hld, Ntur & Lndrug ApS www.ntln.dk I det følgende eskrives: Opsummering

Læs mere

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou

Dansk. Revision GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGARD. Årsregnskab for 2013. på repræsentantskabsmøoet oen2! { zou Dansk Revisin Dansk Revisin Odense registreret revisinsaktieselskab Langelini 79 DK-523 Odense M dense@danskrevisin.dk www.danskrevisin.dk Telefn: +5 66 13 3 31 Telefax: +5 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89

Læs mere

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING

BYGGESKADEFONDEN RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING BYGGESKADEFORSIKRING RENOVERINGER OBLIGATORISK ORDNING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76 20 00, bsf@bsf.dk www.byggeskadefnden.dk BYGGESKADEFONDEN BYGGESKADEFORSIKRING Studiestræde 50, 1554 København V Tel 33 76

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015

Undersøgelse af virksomhedernes tilfredshed med Jobcenter Esbjergs ydelser og service i 2015 Undersøgelse af virksmhedernes tilfredshed med Jbcenter Esbjergs ydelser g service i 2015 Esbjerg, marts 2016 Side 1 af 13 1. Indledning Denne virksmhedstilfredshedsundersøgelse er baseret på udsendelse

Læs mere

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine.

SoundSations! Sow[' 9arcft LtbrarY- 'M6k:::'t;q:v:,& l. l(rb af datamaskine. 2. llusikplogram. Pia overvejer at ksbe en datamaskine. l. l(rb f dtmskine Pi overvejer t ksbe en dtmskine. Hvor meget ville Pi komme til t betle for dtmskinen PC 386, nar der betles 295 kr. pr. maned i36 maneder? Hvor meget ville hun spre ved t kobe kontnt?

Læs mere

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt storkøkken til Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg - forøget anskaffelsessum. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed g Omsrg Den 18. juli 2007 Århus Kmmune Bygningsafdelingen Sundhed g Omsrg Nyt strkøkken til Magistratsafdelingen fr Sundhed g Omsrg - frøget anskaffelsessum

Læs mere

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1

Trigonometri. Trigonometri. Sinus og cosinus... 2 Tangens... 6 Opgaver... 9. Side 1 Trigonometri Sinus og osinus... 2 Tngens... 6 Opgver... 9 Side Sinus og osinus Til lle vinkler hører der to tl, som kldes osinus og sinus. Mn finder sinus og osinus til en vinkel ved t tegne vinklen midt

Læs mere

()u. r-g. ro!-z o= Årsrappo rt 2OL4. x 'n\rj S CUR. CVR-n r. 280!2470. u z{ \; o. cyr:3234 4720 Tll:46325632 Fox 4632 5631

()u. r-g. ro!-z o= Årsrappo rt 2OL4. x 'n\rj S CUR. CVR-n r. 280!2470. u z{ \; o. cyr:3234 4720 Tll:46325632 Fox 4632 5631 M r Reviln AIS Regisiierede Revldier Ledrebrg Allå l3i 4 Rskilde cyr:3234 472 Tll:46325632 Fx 4632 5631 revisr@meirevisin.dk!ilww.merreviln.dk MfDfEM ÅT AANSKT NfVIOR[R F5K* r!-z = Ø9 >r () M; r-g OF E=

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller

Eksempler på beregning af forskellige tilskudsmodeller Lederhåndbg Bilag 10.8.1 Eksempler på beregning af frskellige tilskudsmdeller Mdel A: "Den nye" Lønsum (KL: "det maksimale løntilskud") De fleste kmmuner har fastsat en tilskudsmdel svarende til den af

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING

ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING ÅRSRAPPORT 2008: EKSPERIMENTEL BEHANDLING 2009 Årspgørelse 2008 I 2003 etableredes rdningen vedrørende eksperimentel behandling, g Sundhedsstyrelsen nedsatte i januar 2003 et rådgivende panel. Det rådgivende

Læs mere

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider

RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN 2011 Side 1 af 7 sider Side 1 af 7 sider RETTEBEMÆRKNINGER TIL SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 26. AUGUST 2011 Side 2 af 7 sider Generelt. Ved bedømmelsen lægges dels vægt på de i efterfølgende vejledning

Læs mere

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder

Sundhedshus Svendborg - Økonomi og finansieringsmuligheder Sundhedshus Svendbrg - Øknmi g finansieringsmuligheder Udarbejdet af Øknmi g Udbud, Sundhed g CETS Indledning Følgende ntat er udarbejdet af Øknmi g Udbud i samarbejde med Scial g Sundhed g indehlder plæg

Læs mere

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0

Ord og begreber KMD Opus Økonomi Version 1.0 Ord g begreber KMD Opus Øknmi Versin 1.0 1.1 SAP mdulbetegnelser FI: Finansregnskab Finansregnskabet indehlder anlægskarttek, debitrer, kreditrer,

Læs mere

Flere registreres i RKI

Flere registreres i RKI 20. ktber 2009 Antallet af dårlige betalere stiger: Flere registreres i RKI Det højeste antal danskere i tre år er registreret i Experians RKI register, g mere end 202.000 står nu pført sm dårlig betalere.

Læs mere

Kort om Potenssammenhænge

Kort om Potenssammenhænge Øvelser til hæftet Kort om Potenssmmenhænge 2011 Krsten Juul Dette hæfte indeholder bl.. mnge småspørgsmål der gør det nemmere for elever t rbejde effektivt på t få kendskb til emnet. Indhold 1. Ligning

Læs mere

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING:

SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: SÆNK DRIFTSOMKOSTNINGERNE MED DE RIGTIGE LØSNINGER TIL KØLING: En investering, der hurtigt tjener sig ind Hurtigt verblik: Sænk jeres driftsmkstninger på ventilatin Krt frtalt pnår du disse øknmiske frdele

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Ullerødhave Indkaldelse til rdinær generalfrsamling Grundejerfreningen Ullerødhave 2. April 2014 Dat. Trsdag d. 24. April 2013 Tidspunkt.. 19.00 Sted.. Kkkedal vest (tidligere Hlmegårdssklen) Denne indkaldelse indehlder.

Læs mere

Checkliste ved revision

Checkliste ved revision Lederhåndbg side 8.4.1 Checkliste ved revisin Grundlag til brug ved revisin af freningens tilskudsregnskab: Kmmunens regler fr revisin. Fra 1.januar 2003 er det kmmunen, sm fastsætter reglerne fr revisin.

Læs mere

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske

- 81 - , x I. kmx. Sætningen bevises ikke her. Interesserede læsere henvises til bogen: Differentialligninger og matematiske - 8 - Appendi : Logistisk vækst og integrlregning. I forbindelse med eksponentielle vækstfunktioner er der tle om en vækstform, hvor funktionens væksthstighed er proportionl med den ktuelle funktionsværdi,

Læs mere

Beskæftigelsesgrader september 2007

Beskæftigelsesgrader september 2007 Beskæftigelsesgrader september 2007 29. nvember 2007 Indhld 1 Beskæftigelsesgrader 3 - g stillingsgrupper 5 - g gegrafi 5 - g alder 6 - g køn 7 - g flere ansættelsesfrhld 8 Metde Beskæftigelsesgrader fr

Læs mere

114 Matematiske Horisonter

114 Matematiske Horisonter 114 Mtemtiske Horisonter Mtemtik i medicinudvikling Af Ph.d-studerende Ann Helg Jónsdóttir, Ph.d-studerende Søren Klim, Ph.d-studerende Stig Mortensen og Professor Henrik Mdsen, DTU Informtik Hovedpinen

Læs mere

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje)

Vejledning om tilskud fra Danskernes Digitale Biblioteks driftspulje (DDB s driftspulje) Vejledning m tilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje (DDB s driftspulje) Marts 2017 1: Om vejledningen Denne vejledning gælder fr driftstilskud fra Danskernes Digitale Bibliteks driftspulje

Læs mere

Lektion 6 Bogstavregning

Lektion 6 Bogstavregning Mtemtik på Åbent VUC Lektion 6 Bogstvregning Formler... Udtryk... Ligninger... Ligninger som løsningsmetode i regneopgver... Simultion... Opsmlingsopgver... Lvet f Niels Jørgen Andresen, VUC Århus. Redigeret

Læs mere

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland

Model for forstærket samarbejde om de mest specialiserede sociale tilbud i Nordjylland 27. februar 2014 Mdel fr frstærket samarbejde m de mest specialiserede sciale tilbud i Nrdjylland Indhld 1. Baggrund... 2 2. Frmål... 2 3. Kriterier fr udvælgelse af de mest specialiserede tilbud... 3

Læs mere

AutoPilot kurser og servicebesøg

AutoPilot kurser og servicebesøg AutPilt - Kursusbeskrivelse AutPilt kurser g servicebesøg KORSGAARD EDB tilbyder følgende kurser, sm giver et gdt indblik i g en slid viden m AutPilt. Basiskurser: Administratin, Fakturering g Sagsplanlægning.

Læs mere

Center for Kvalitet Region Syddanmark

Center for Kvalitet Region Syddanmark Version 4.0 Side 1 f 64 Forftter Udgivelsesdto 27-03-2014 Version Version 4.0 Historik Overlæge, dr.med. Ulrik Gerdes Version 1.0 fr14-06-2013: Dele f indholdet i dette nott fndtes i en version 7.0 f et

Læs mere

3. Vilkårlige trekanter

3. Vilkårlige trekanter 3. Vilkårlige treknter 3. Vilkårlige treknter I dette fsnit vil vi beskæftige os med treknter, der ikke nødvendigvis er retvinklede. De formler, der er omtlt i fsnittet om retvinklede treknter, kn ikke

Læs mere

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed.

At der kan være mulige økonomiske besparelser. Større åbenhed i udviklingen af IT systemer. Mere konkurrence og mindre leverandørafhængighed. BILAG : ORDFORKLARINGSREGISTER NemLgin Fællesffentlig funktinalitet sm gør det muligt, at brgeren kan nøjes med at lgge ind én gang, når han benytter de tilknyttede ffentlige servicetilbud på nettet. Dette

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

BURresurni. Vedligelwld cifg- -fælles milen og principper ... o z <.9 z UJ. er i= >-...J Z Li: UJ O ~ I- UJ 0- er I er Z

BURresurni. Vedligelwld cifg- -fælles milen og principper ... o z <.9 z UJ. er i= >-...J Z Li: UJ O ~ I- UJ 0- er I er Z BURresurni KONTOPLN STM OPLYSNINGER OPELING HJÆLPEMILER NVISNINGER TERRÆN UV. B. INV. B. UJ

Læs mere

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99.

Indtcegter Medlemskontinqenter. Indtcegter i alt Udgifter 487.143. Udgifter i alt Resultat f0r hensaettelser 420.561 -45.220 -54.659-76.802 99. Det Dnske Spejderkorps Regnskb: 212-1-1-212-12-31 Driftsregnskb Indtcegter Reliseret Budget Medlemskontinqenter 96.725 93. Tilskud fr Kommunen Lokletilskud Medlemstilskud *1 Kursustilskud *3 Andre tilskud

Læs mere

Fejlforplantning. Landmålingens fejlteori - Lektion 9 - Repetition - Fejlforplantning. Kovariansmatrix. Kovariansmatrix

Fejlforplantning. Landmålingens fejlteori - Lektion 9 - Repetition - Fejlforplantning. Kovariansmatrix. Kovariansmatrix Fejlforplntning Lndmålingens fejlteori Lektion 9 Repetition - Fejlforplntning Ksper K Berthelsen - kk@mthudk http://peoplemthudk/ kk/undervisning/lf11 Institut for Mtemtiske Fg Alorg Universitet Lndmåling

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi Stort energi- og stndby forbrug? En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Sluk for det hele......

Læs mere

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked

En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked En samlet ungeindsats i Center Arbejdsmarked Indsatsen ift. de unge er helt central fr jbcentrets virke. Det er vigtigt, at de unge får en uddannelse g efterfølgende jb, da det er den bedste frsikring

Læs mere

Formanden s beretning for 2014

Formanden s beretning for 2014 Frmanden s beretning fr 2014 Indledning Kncernstruktur Grindsted El- g Varmeværk A.m.b.A. GEV A/S GEV Varme A/S (grafisk pstilling af histriske priser g sammenligningstabel på standard hus, frdelingen

Læs mere

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til dine kunder. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontkt til dine kunder Kontkt med omtnke for miljø og økonomi 2 En fbryder der slukker lt, og en stikkontkt der reducerer stndby forbruget Energy Efficiency Energieffektivitet hndler ikke kun

Læs mere

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom

Tjekliste Ehlers-Danlos syndrom Tjekliste Ehlers-Danls syndrm Familien, barnet g den unge Nødvendige hensyn Støtte g rådgivning vedrørende persnlige eller praktiske prblemer Hensigtsmæssig indretning af arbejdspladsen i institutin g

Læs mere

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11.

Vejledning om ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt socialt arbejde til fordel for socialt truede mennesker 15.13.15.10 11. Scial-, Børne- g Integratinsministeriet Vejledning m ansøgning til PUF 2014 puljen til frivilligt scialt arbejde til frdel fr scialt truede mennesker 15.13.15.10 11. nvember 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2016

Periodemeddelelse 1. kvartal 2016 Periodemeddelelse 1. kvrtl 2016 Hovedtl Resultt før skt udgør 11,4 mio. kr. Bsisindtjeningen udgør 10,7 mio. kr. og ligger i det estimerede intervl. Netto gebyr- og provisionsindtægter og ndre driftsindtægter

Læs mere

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj.

Ringsted Kommune godkender hermed, at der er sket opfyldelse af meddelt Caroline og Svend Pedersen Høedvej 15 4174 Jystrup Midtsj. Opfyldelse af undersøgelsespåbud, frvarsling af prydningspåbud efter spild fra villalietank på ejendmmen Høedvej 15, 4171 Jystrup Midtsj. Ringsted Kmmune Ringsted Kmmune gdkender hermed, at der er sket

Læs mere

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA

Retningslinjer og henstillinger Retningslinjer for periodiske oplysninger, som kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA Retningslinjer g henstillinger Retningslinjer fr peridiske plysninger, sm kreditvurderingsbureauer skal indsende til ESMA 23/06/15 ESMA/2015/609 1 Indhldsfrtegnelse 1 Anvendelsesmråde... 3 2 Definitiner...

Læs mere

12.2 Administrativ organisation

12.2 Administrativ organisation 12.2 Administrativ rganisatin 06.50 Administratinsbygninger 6.330.200 kr. Området mfatter driften af bygningerne i Skive samt arkivet i Jebjerg. Skive* Skive Arkiv Je. I alt Huslejeudgifter/-indtægter

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220

Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik og Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Ofte stillede spørgsmål Opdateres løbende Teknik g Miljø Team Natur Dahlsvej 3 4220 Tlf. 58 57 36 00 www.slagelse.dk Ofte stillede spørgsmål Her vil Slagelse Kmmuneløbende svare på de spørgsmål der kmmer

Læs mere

Effektiv digital selvbetjening

Effektiv digital selvbetjening Udviklingsønsker fr Navne- g adressebeskyttelse 1. Indledning Nedenstående beskriver kmmunale frslag til udviklingstiltag fr eksisterende g nye løsninger inden fr mrådet Navne- g adressebeskyttelse. Frslagene

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken):

En seniorpolitik skal anskues som en del af en helhed (livet, personalepolitikken): Senirplitik Indledning I Helsingør Kmmune har vi fkus på medarbejdernes frskellige behv i frskellige livsfaser g livssituatiner. Ifølge Kmmunens verrdnede persnaleplitik g lvgivningen er det legitimt fr

Læs mere

Fredensborg Kommune. Notat i forbindelse økonomisk afdækning samt optimering af driften i Lystholm Madservice. Juni 2013 WWW.BDO.

Fredensborg Kommune. Notat i forbindelse økonomisk afdækning samt optimering af driften i Lystholm Madservice. Juni 2013 WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensbrg Kmmune Ntat i frbindelse øknmisk afdækning samt i Lysthlm Madservice Juni 2013 WWW.BDO.DK Indhldsfrtegnelse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 INDLEDNING... 2 RESUME... 3 ANBEFALINGER...

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere