KonjunkturNYT - uge 24

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 24"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i il Stigning i eksporten i il Fald i beskæftigelsen i. kvartal i følge ATR Færre ledige stillinger i. kvartal Lavere privat lønstigning i. kvartal ifølge Danmarks Statistik Fald i forbrugerprisinflationen i maj Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i maj Fald i prisen på engrosvarer i maj Internationalt USA: Faldende inflation Euroområdet: Faldende industriproduktion og faldende inflation Kina: Stigende industriproduktion og faldende inflation Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of Japan besluttede at fastholde renten efter rentemøde Overordnet stigning i ledende aktiekurser, fald i euroområdets ledende aktiekursindeks Dansk Økonomi / Makropolitik Henvendelse rettes til

2 Side af DANSK KONJUNKTURNYT Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Nationalbanken har i sin kvartalsoversigt for. kvartal offentliggjort en prognose for dansk økonomi i perioden frem til. Skønnene for den økonomiske vækst (BNP) er uændrede i forhold til Nationalbankens seneste prognose fra marts, dvs., pct. i,, pct. i og,7 pct. i. Det afspejler en række modsatrettede effekter. En nedjustering af skønnet for den effektive kronekurs, renteniveauet og olieprisen trækker op i den samlede vækst, mens nedjusteringen af skønnet for blandt andet eksportmarkedsvæksten trækker ned. Det høje opsparingsoverskud i den private sektor samt det meget lave renteniveau vurderes af Nationalbanken at udgøre et betydeligt vækstpotentiale for privatforbruget og investeringerne Hvis tilliden styrkes, er der mulighed for en stærkere vækst i privatforbruget og investeringerne end lagt til grund i prognosen. Derimod udgør usikkerheden om gældskrisen i euroområdet fortsat en væsentlig negativ risiko. Ledigheden vurderes af Nationalbanken at være uændret i år og næste år for derefter at falde svagt i, og forskellen mellem den faktiske og den strukturelle ledighed vurderes at være begrænset. Vækstprognosen indebærer en gradvis reduktion af outputgabet. Underskuddet på de offentlige finanser vurderes af Nationalbanken at udgøre knap ½ pct. i år og knap pct. i og. Dermed ventes henstillingen fra EU at blive efterlevet. Desuden ventes udviklingen i den strukturelle offentlige saldo at overholde kravet om en gennemsnitlig årlig forbedring på ½ pct.-point i årene - samt at overholde finanspagtens balanceregel. Nationalbanken fremhæver effekten på væksten i det offentlige forbrug de seneste år af sanktionsmekanismen, som blev indført med henblik at modvirke overskridelser af kommunernes budgetter. Den nye budgetlov vurderes af Nationalbanken at forbedre mulighederne for at sikre overholdelsen af budgetterne. Den planlagte konsolidering af de offentlige finanser i vurderes af Nationalbanken at være en vigtig forudsætning for stabilitet i dansk økonomi. Desuden anerkender Nationalbanken regeringens målsætning i -planen om at udvide arbejdsudbuddet samt regeringens øvrige reformforslag på blandt andet skatteområdet samt af kontanthjælps- og førtidspensionssystemet. Nationalbankens skøn for BNP-væksten er, pct.-point højere i og end i Økonomisk Redegørelse, maj. Forskellen afspejler i en højere vækst i lagerinvesteringerne, mens den i afspejler en højere vækst i blandt andet det offentlige forbrug og offentlige investeringer.

3 Side af Tabel. Sammenligning af Nationalbankens og ØIM s seneste prognoser Nationalbanken Økonomisk Redegørelse Realvækst i pct BNP,,,7,, Privat forbrug,,7,,, Offentligt forbrug,9,,7,, Boliginvesteringer -,,,7 -,, Offentlige investeringer, -, -,, -, Erhvervsinvesteringer 8,,,, 7, Lagerinvesteringer ),,,,, Eksport,7,,,9, - Industrieksport,,9,,,9 Import,,8,9,, personer Beskæftigelse Ledighed, brutto 9 Ledighed, netto Betalingsbalance, pct. af BNP,,,,, Offentlig saldo, pct. af BNP -, -, -,9 -,8 -,7 Kontantpriser, pct. år-år -,7,,9 -,, Forbrugerpriser, pct. år-år,,8,8,,7 Timeløn, pct. år-år,,,,9, Ændring i pct. af BNP Kilde: Nationalbankens Kvartalsoversigt,. kvartal samt Økonomisk Redegørelse, maj.

4 Side af Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i il I il udgjorde overskuddet på betalingsbalancens løbende poster 9, mia. kr., hvilket er 7, mia. kr. mere end i marts. Overskuddet dækker over et plus på varebalancen, tjenestebalancen og løn- og formueindkomst på henholdsvis, mia. kr.,, mia. kr. og,8 mia. kr., jf. figur.. De løbende overførsler er fortsat i underskud med, mia. kr. Stigningen i overskuddet på betalingsbalancen i il skal ses i sammenhæng med et ekstraordinært lavt overskud på løn- og formueindkomst i marts, hvor mange danske virksomheder udlodder udbytte. Udviklingen skal således hovedsageligt ses som en tilbagevenden til et mere normalt niveau for løn- og formueindkomst. Den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster viser et overskud set over året indtil videre på,7 mia. kr., hvilket er, mia. kr. lavere end i samme periode sidste år, jf. figur.. Det afspejler især, at overskuddet på vare- og tjenestebalancen er faldet med, mia. kr. i forhold til samme periode sidste år. Overskuddet på løn- og formueindkomst er derimod forøget med, mia. kr. I Økonomisk Redegørelse, maj, skønnes et overskud på betalingsbalancens løbende poster på 97, mia. kr. for som helhed. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer- og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger År til dato Resterende måneder Formueindkomsten er behæftet med stor usikkerhed, da den primært består af afkastet af direkte (netto)investeringer i udlandet, som indtil Nationalbankens indarbejdelse af årsregnskaberne og dermed afkastet af de direkte investeringer i opgørelsen af formueindkomsten i efteråret fremskrives ud fra virksomhedernes overskudsgrad i tidligere år.

5 Side af Stigning i eksporten i il Eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly mv.) steg med,9 pct. fra marts til il efter et fald på, pct. måneden forinden. Importen af varer (samme definition) steg i samme periode med,8 pct. Tallene er korrigeret for almindelige sæsonudsving. Overskuddet på handelsbalancen udgjorde,7 mia. kr. i il, jf. figur.. Der er ret betydelige månedlige udsving i udenrigshandlen selv efter sæsonkorrektion. Set over tremåneders perioden februar til il som helhed er eksporten (ekskl. skibe og fly mv.) steget med, pct. i forhold til de forudgående tre måneder, mens importen i samme periode er steget med, pct., jf. figur.. Fremgangen i eksporten i tremåneders perioden februar-il har i høj grad været båret af en stigning i handlen med energi (mineral, brændsels- og smørestoffer o.l.). Ses der bort fra energi samt skibe og fly mv. faldt eksporten således med, pct. Herudover bidrog især en stigning i eksporten af færdigvarer til eksportfremgangen i perioden. Eksporten af tjenester (løbende priser, egen sæsonkorrektion) faldt ifølge betalingsbalancestatistikken med, pct. i tremåneders perioden februar til il som helhed, mens importen af tjenester steg med, pct. I Økonomisk Redegørelse, maj, forventes udviklingen i eksporten i at være afdæmpet. Samlet set forventes både eksporten af varer (ekskl. skibe og fly mv.) og eksporten af tjenester at vokse med, pct. (i værdier). I mængder skønnes en vækst på, pct. for vareeksporten (ekskl. skibe og fly mv.) og på, pct. for tjenesteeksporten. Figur. Handelsbalancen (ekskl. skibe og fly), måneders glidende gennemsnit Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Eksport, mdr. glid. gns. Import, mdr. glid. gns. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Anm.: Udenrigshandlen med varer opgjort i værdier.

6 Side af Fald i beskæftigelsen i. kvartal i følge ATR Beskæftigelsen faldt ifølge arbejdstidsregnskabet med knap. personer i. kvartal i år i forhold til. kvartal, jf. figur.. Udviklingen i beskæftigelsen i arbejdstidsregnskabet er dermed på linje med den udvikling, der allerede er offentliggjort i det foreløbige nationalregnskab (fald på godt 9. personer) for. kvartal. Ifølge arbejdstidsregnskabet afspejler faldet i beskæftigelsen et fald på godt. personer i den private sektor (herunder også offentligt ejede selskaber), mens der var et fald på godt. personer i offentlig forvaltning og service, jf. figur.. Udviklingen i beskæftigelsen i den private sektor har ligget stabilt på det nuværende niveau de seneste to år, mens beskæftigelsen i offentlig forvaltning og service er faldet siden midten af og befinder nu sig på omtrent samme niveau som i begyndelsen af 8. Denne udvikling er i overensstemmelse med det foreløbige nationalregnskab. Figur. Beskæftigede Figur. Beskæftigede i privat sektor samt offentlig forvaltning og service. personer. personer Indeks (8K=) Indeks (8K=) Beskæftigelse i Nationalregnskabet Beskæftigelse i Arbejdstidsregnskabet Privat sektor Offentlig forvaltning og service Kilde: Danmarks Statistik

7 Side 7 af Færre ledige stillinger i. kvartal Der var i første kvartal færre ledige stillinger, end det var tilfældet i samme periode de to foregående år, jf. figur.7. Dermed fortsætter tendensen fra. halvår af, hvor der ligeledes var færre ledige stillinger end i. Faldet i antallet af ledige stillinger bekræfter indtrykket af et arbejdsmarked, der har været svagt i begyndelsen af året. Ifølge nationalregnskabet faldt beskæftigelsen (ekskl. orlov) med ca. 9. personer i første kvartal. Antallet af ledige stillinger er faldet i næsten hele landet. Det er kun i Region Nordjylland, at antallet af ledige stillinger i første kvartal i år var højere end i første kvartal, jf. figur.8. Faldet i antallet af ledige stillinger kan være et udtryk for, at virksomhederne har været tilbageholdende med at udvide produktionen i lyset af den store usikkerhed om den økonomiske udvikling, særligt i Sydeuropa. Figur.7 Antal ledige stillinger Figur.8 Antal ledige stilligner regionalt fordelt Antal ledige stillinger Antal ledige stillinger Antal ledige stillinger Antal ledige stillinger kvt.. kvt.. kvt.. kvt. Hovedstaden Sjælland SyddanmarkMidtjylland Nordjylland Kilde: Danmarks Statistik.

8 Side 8 af Lavere privat lønstigning i. kvartal ifølge Danmarks Statistik Danmarks Statistik har i det stikprøvebaserede lønindeks opgjort den årlige lønstigningstakt for den private sektor til,8 pct. i. kvartal, jf. figur.9. Det er, pct.-point lavere i forhold til. kvartal. Den årlige lønstigning inden for industri mv. faldt, pct.-point til, pct. i. kvartal., jf. figur., hvilket dog fortsat er over gennemsnittet. Inden for bygge og anlæg, handel og transport samt finansiering og forsikring lå lønstigningstakten derimod omkring gennemsnittet på,8 pct. Den største årlige lønstigning i. kvartal var inden for information og kommunikation på, pct., mens den laveste var inden for kultur mv. Lønstigningstakten voksede mest fra. kvartal til. kvartal inden for undervisning og sundhed (,9 pct.-point til, pct.), mens den aftog mest inden for ejendomshandel og udlejning (-, pct.-point til, pct.). I. kvartal var lønstigningstakten i den private sektor lavere end i kommuner og regioner samlet set og højere end i staten. Lønstigningstakten i den private sektor har ellers været højere end i kommuner og regioner samlet set de foregående fem kvartaler. Gennemslaget af krisen på de private lønstigninger og forholdsvis høje lønstigninger i den offentlige sektor i henhold til overenskomstprofilen medvirkede til en lavere stigningstakt i det private lønindeks fra midten af 8 og frem til henholdsvis slutningen af i forhold til kommuner og regioner samlet set og frem til starten af i forhold til staten. Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik, som dækker DA-området, viste en lønstigningstakt på,7 pct. (inkl. genetillæg) for. kvartal. Figur.9 Private og offentlige lønstigninger Figur. Lønstigninger fordelt på udvalgte brancher Privat Stat Kommuner/regioner Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed Bygge og anlæg Handel og transport Finansiering og forsikring Anm.: Det anvendte lønbegreb er årlige ændringer i den samlede fortjeneste pr. præsteret time. Dog indregnes ikke ferie- og andre uregelmæssige betalinger. Siden dækker lønstigningstakten i kommuner både kommuner og regioner. Kilde: Danmarks Statistik (DS).

9 Side 9 af Fald i forbrugerprisinflationen i maj Forbrugerprisinflationen var, pct. i maj, jf. figur.. Det er, pct.-point lavere end måneden før, hvilket hovedsageligt afspejler et fald i prisen på energi (brændstof) fra il til maj. Det er tredje måned i træk med aftagende forbrugerprisinflation, og niveauet er det laveste siden juni. Fra il til maj var forbrugerprisindekset uændret, jf. figur., og den lavere inflation skyldes således udviklingen i prisindekset året før (basiseffekt). Det er primært prisstigninger på husleje, fødevarer samt alkoholiske drikkevarer og tobak herunder afgifter der holder inflationen oppe. Nettoprisinflationen, som svarer til forbrugerprisinflationen fratrukket afgifter, faldt, pct.-point fra il til maj til, pct. Den faktiske forbrugerprisinflation for maj ligger på linje med skønnet i Økonomisk Redegørelse, maj. For som helhed skønnes en forbrugerprisinflation på, pct. Figur. Forbrugerprisinflation Figur. Forbrugerprisindeks Dec. = Dec. = D J F M A M J J A S O N D 9 Anm.: Prikkerne angiver de faktiske observationer, som er blevet tilgængelige siden vurderingen i Økonomisk Redegørelse, maj. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 99

10 Side af Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i maj Inflationstakten målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) faldt i maj med, pct.-point til, pct. i Danmark og til, pct. i euroområdet, jf. figur.. Det er anden måned i træk, at inflationen i Danmark er lavere end i euroområdet. Den danske inflation var i gennemsnit ½ pct.-point højere fra midten af 8, hvor finanskrisen eskalerede, og frem til midten af. Udviklingen i inflationen afspejler et uændret prisindeks i Danmark og et fald på, pct. i euroområdet fra il til maj. Nedgangen i inflationen i maj skyldes overvejende et fald i prisen på energi (brændstof) i forhold til il for både Danmark og euroområdet. Den aktuelle inflationstakt i euroområdet er fortsat forholdsvis høj i lyset af den relativt lave kapacitetsudnyttelse og svage økonomiske vækst. En af årsagerne er udviklingen i energipriserne. Inflationen renset for energi var,8 pct. i euroområdet og, pct. i Danmark i maj. Bidraget fra energi trækker således inflationen i Danmark ned. Afgiftsstigninger bidrager til et højere inflationsniveau i både euroområdet og Danmark. Inflationstakten i Danmark adskiller sig særligt fra euroområdet i maj ved et højere inflationsbidrag fra fødevarer og alkoholiske drikkevarer (blandt andet som følge af afgiftsforhøjelser på fedt, sukker, øl og vin) samt finansielle tjenester (som følge af højere bankgebyrer), mens inflationsbidraget fra energi (brændsel) og charterrejser derimod er mindre i Danmark. Kerneinflationen (HICP ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer) faldt, pct.- point i både Danmark og euroområdet til henholdsvis, og,8 pct. i maj, jf. figur.. Inflationen inden for euroområdet i maj svinger fra,9 pct. i Grækenland til, pct. i Ungarn. Figur. Forbrugerprisinflation Figur. Kerneinflation Euroområdet Danmark Euroområdet Danmark Kilde: Eurostat.

11 Side af Fald i prisen på engrosvarer i maj Prisindekset for indenlandsk vareforsyning faldt med,8 pct. fra il til maj, jf. figur.. Faldet i engrosprisindekset i maj afspejler lavere priser på produktionsmidler, herunder olie. Det er første gang siden ober sidste år, at priserne falder. Årsstigningstakten faldt med, pct.-point til, pct. i maj, hvilket afspejler en nogenlunde ens udvikling i prisen på danske og importerede varer. Prisen på danske varer har ellers i gennemsnit haft en dobbelt så høj årsstigningstakt det seneste år. Siden marts sidste år har engrosprisinflationen været aftagende og er reduceret til knap en femtedel. Råvareprisindekset faldt med,7 pct. fra il til maj, jf. figur.. Årsstigningstakten i råvareprisindekset var, pct. i maj, hvilket er, pct.-point lavere end i il i år. Råvareprisinflationen har generelt været aftagende siden februar sidste år og er i alt aftaget med knap pct.-point. Råvare- og engrospriserne har udviklet sig nogenlunde parallelt over tid, men med markant større udsving i råvarepriserne. Figur. Priser på indenlandsk vareforsyning (engrospriser) Figur. Priser på importerede uforarbejdede råvarer (råvareprisindeks) Indeks. = Indeks. = Årsstigningstakt Prisindeks (h. akse) Årsstigningstakt Prisindeks (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning måler prisudviklingen i første omsætningsled ekskl. afgifter. Indekset måler prisudviklingen for danske varer til hjemmemarkedet målt ved producenternes salgspriser samt importprisudviklingen målt ved importørens købspris.

12 Side af INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Inflationen i USA var,7 pct. (å/å) i maj, hvilket er, pct.-point lavere end i il, jf. figur.. Inflationen har været faldende siden september sidste år, hvor den toppede med,9 pct. Kerneinflationen, som er defineret som forbrugerprisindekset eksklusiv fødevare- og energipriser, forblev uændret på, pct. (å/å) i maj. Figur. Inflation, USA Figur. Industriproduktion, euroområdet (å/å) (å/å) Indeks (8=) Indeks (8=) Forbrugerpriser Kilde: Reuters Ecowin. Kerneinflation Euroområdet Tyskland Frankrig Euroområdet Euroområdets industriproduktion faldt med,8 pct. fra marts til il, jf. figur.. Siden august sidste år har industriproduktionen været vigende. Til sammenligning faldt Tysklands industriproduktion med, pct. i il i forhold til marts, mens Frankrigs steg med, pct. I forhold til året før faldt industriproduktionen i euroområdet med, pct. Inflationen i euroområdet målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) faldt ifølge den endelige opgørelse med, pct.-point i maj til, pct. (å/å), jf. figur.., Inflationen i Frankrig faldt med, pct.-point til, pct. i maj, mens den i Italien faldt med, pct.-point til, pct. Inflationen i Tyskland forblev uændret på, pct. Kina Inflationen var, pct. i maj, hvilket er, pct.-point lavere end i il, jf. figur.. Inflationen er overordnet set faldet siden sommeren, hvilket især kan tilskrives lavere prisstigninger på fødevarer. Industriproduktionen steg 9, pct. i maj (å/å), hvilket er ret lavt set i et historisk perspektiv.

13 Side af Figur. Inflation, euroområdet Figur. Inflation, Kina (å/å) (å/å) (å/å) (å/å) Euroområdet Tyskland Frankrig Italien Kilde: Reuters Ecowin.

14 Side af RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER På mødet d.. juni besluttede Bank of Japan s styrelsesråd at fastholde den pengepolitiske rente på, pct, jf. tabel.. Både det danske OMXC-aktieindeks og de ledende udenlandske aktieindeks er steget siden sidste fredag, hvis man ser bort fra et fald i Eurostoxx indekset. Den danske krone er igennem ugen blevet styrket over for US-dollar, den japanske yen og det engelske pund, mens den danske krone er blevet svækket over for den norske og den svenske krone, jf. tabel.. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,,7 pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån,8 -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån, -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto, -, pct.point USA,, pct.point Indskud på folio, -, pct.point Japan,8, pct.point Indskudsbeviser, -, pct.point Tyskland,9,8 pct.point Udlån, -, pct.point Storbritannien,7, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.) -,,8 pct.point USD/JPY 79,8 -, pct. Langt (-årigt) -, -, pct.point GBP/USD,8,9 pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD,,9 pct. OMXC (/7-89 = ) 8,7, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 9, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 89, pct. EUR/DKK 7, -, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 88, -,87 pct. indeks -, pct. SEK/DKK 8,97,7 pct. Storbritannien, FTSE 7,9 pct. NOK/DKK 99,,9 pct. GBP/DKK 9, -,8 pct. Oliepriser: JPY/DKK 7, -,8 pct. Brent (USD) 97, -, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),7 -,7 point Brent (DKK) 7 -, DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

15 Side af Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin,,,,,,,,, -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk -point,,8,,,, -, -, -, -,8 -, -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig - Euro Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks ( = ) Indeks ( = ) USD/EUR USD/JPY,9, ,8,7, , 8, 7 Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 7. september. september Danmark Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Svagt faldende huspriser i. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken Fald i forbrugertilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge. november. november Danmark Firmaernes samlede salg faldt i. kvartal Både eksporten af varer og tjenester steg i. kvartal Fortsat stort overskud på betalingsbalancen i september Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere