KonjunkturNYT - uge 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 38"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 8 7. september. september Danmark Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Svagt faldende huspriser i. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken Fald i forbrugertilliden i september Fald i detailomsætningsindekset i august Stigning i prisen på engrosvarer i august Inflationen i Danmark på linje med euroområdet i august Fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal Uændret ledighed for F i august Internationalt USA: Stigende inflation, forbrugertillid og industriproduktion Euroområdet: Faldende erhvervs- og forbrugertillid Tyskland: Faldende erhvervstillid Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of Japan fastholder renten og annoncerer kvantitative pengepolitiske lempelser Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Nationalbanken har i sin kvartalsoversigt for. kvartal offentliggjort en prognose for dansk økonomi i perioden frem til. Skønnet for den økonomiske vækst (BNP) er nedjusteret med,9 pct.-point til, pct. i, mens skønnene for og er uændrede på henholdsvis,6 og,7 pct., jf. tabel.. Den lavere vækst i afspejler hovedsageligt en nedjustering af skønnet for det private og offentlige forbrug. Husholdningernes høje opsparing vurderes af Nationalbanken at udgøre et stort vækstpotentiale for privatforbruget, når tilliden styrkes. Derimod udgør usikkerheden om eksporten en væsentlig negativ risiko, hvis gældskrisen i euroområdet forværres. Beskæftigelsen vurderes af Nationalbanken at være omtrent uændret i år og frem til midten af næste år for derefter at stige. Prognosen indebærer en gradvis reduktion af outputgabet (forskel mellem faktisk og potentiel produktion). Underskuddet på de offentlige finanser vurderes af Nationalbanken at udgøre knap ¼ pct. i år og ½ pct. i. Desuden ventes udviklingen i den strukturelle offentlige saldo at overholde kravet om en forbedring på ½ pct.-point i perioden -. Dermed ventes henstillingen fra EU at blive efterlevet. Nationalbanken fremhæver, at sanktionsmekanismerne i forbindelse med kommunale budgetoverskridelser er blevet styrket. Nationalbanken finder det vigtigt, at konsolideringen af de offentlige finanser fortsætter og genskaber balancen mellem offentlig og privat efterspørgsel. Regeringens aftaler om skattereform samt førtids- og fleksjobsordningen anerkendes af Nationalbanken som vigtige skridt til at sikre finanspolitisk holdbarhed. Desuden fremhæves, at engangsindtægten fra fremrykningen af beskatningen af kapitalpensioner bør anvendes til at afdrage på den offentlige gæld. Nationalbankens skøn for BNP-væksten er,6 pct.-point lavere i og, pct.- point lavere i end i Økonomisk Redegørelse, august. Forskellen i afspejler hovedsageligt en lavere skønnet vækst i det private og offentlige forbrug. For så vidt angår udviklingen fra til er der således stor overensstemmelse mellem Nationalbankens vurdering og vurderingen i Økonomisk Redegørelse. Nationalbankens lavere skøn for væksten i år i forhold til Økonomisk Redegørelse skal blandt andet ses på baggrund af de foreløbige nationalregnskabstal for. kvartal (offentliggjort efter Økonomisk Redegørelse), som viste et fald i BNP. De foreløbige nationalregnskabstal er behæftet med en vis usikkerhed.

3 Tabel. Sammenligning af Nationalbankens og ØIM s seneste prognoser Nationalbanken Økonomisk Redegørelse Realvækst i pct BNP,,6,7,9,7 Privat forbrug,6,,7,, Offentligt forbrug,7,8,8,, Boliginvesteringer -7,,,9 -,, Offentlige investeringer 6,6 -,,9 7, -, Erhvervsinvesteringer 6, 7,9, 9,8, Lagerinvesteringer ) -,,,,, Eksport,9,,7,,9 - Industrieksport,,9 6,,9,6 Import,,9,,6, personer Beskæftigelse Ledighed, brutto Ledighed, netto Betalingsbalance, pct. af BNP 6,,,,6,6 Offentlig saldo, pct. af BNP -, -, -, -, -,9 Kontantpriser, pct. år-år -,6,,8 -,, Forbrugerpriser, pct. år-år,,,8,, Timeløn, pct. år-år,9,,,9, ) Ændring i pct. af BNP Kilde: Nationalbankens Kvartalsoversigt,. kvartal samt Økonomisk Redegørelse, august.

4 Svagt faldende huspriser i. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken De gennemsnitlige kvadratmeterpriser på parcel- og rækkehuse faldt svagt ifølge Boligmarkedsstatistikken i. kvartal med knap pct. i forhold til kvartalet før (egen sæsonkorrektion), hvilket er syvende kvartal i træk med faldende huspriser på landsplan, jf. figur.. Tallene fra Boligmarkedsstatistikken skal dog tages med et vist forbehold, da statistikken løbende bliver revideret tilbage i tiden. Priserne på parcel- og rækkehuse faldt i tre af landets fem regioner i. kvartal. Region Sjælland og Region Midtjylland oplevede derimod prisstigninger på henholdsvis,7 og, pct., når der korrigeres for sæsonudsving. Den procentvise forskel mellem sidste udbudspris og realiseret salgspris for parcel- og rækkehuse aftog til knap 7 pct. i. kvartal, jf. figur.. En stor og stigende forskel mellem udbuds- og salgspriser peger typisk i retning af vigende boligpriser. Den seneste udvikling peger derimod på en stabilisering på boligmarkedet. Kvadratmeterpriserne for ejerlejligheder faldt i. kvartal godt ½ pct., mens priserne på fritidshuse faldt godt pct. sammenlignet med det foregående kvartal (egen sæsonkorrektion). Region Hovedstaden står for godt 6 pct. af alle ejerlejlighedshandler, og her faldt kvadratmeterprisen for ejerlejligheder svagt i. kvartal i forhold til kvartalet før, når der korrigeres for sæsonudsving. Figur. Kvadratmeterpris (sk.) Figur. Udvikling i priser for parcel- og rækkehuse i salgsperioden, (sk.). kr. pr. kvm.. kr. pr. kvm.. kr. pr. kvm Parcel- og rækkehuse Ejerlejligheder Fritidshuse Afslag (h. akse) Salgspris Første udbudspris Sidste udbudspris Anm.: I figur. er afslaget beregnet som den procentvise forskel mellem sidste udbudspris og den faktiske salgspris for parcel- og rækkehuse. Egen sæsonkorrektion. Kilde: Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Finansrådet, og egne beregninger. Boligmarkedsstatistikken udgives af Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet.

5 Fald i forbrugertilliden i september Den samlede forbrugertillidsindikator faldt fra, i august til -, i september. Det seneste halve år har forbrugertilliden ligget relativt tæt på det historiske gennemsnit og det neutrale niveau, efter en markant stigning i starten af året, jf. figur.. Det lille fald i det overordnede indeks i september afspejler et fald i forbrugernes vurdering af Danmarks situation både sammenlignet med for et år siden og hvordan den ventes at være om et år. Derimod er vurderingen af familiens egen nuværende og fremtidige økonomiske situation blevet forbedret lidt sammenlignet med i august. Der var i september et (vægtet) flertal, der forventede, at arbejdsløsheden vil være højere om et år sammenlignet med i dag, jf. figur.. Hvor indikatoren var omtrent neutral i foråret er den blevet forværret henover sommeren, og denne tendens er fortsat i september. Denne delindikator indgår ikke i den samlede forbrugertillid. Figur. Forbrugertillidsindikatoren Figur. Forventninger til ledigheden Nettotal Nettotal Nettotal Nettotal Forbrugertillidsindikatoren Gennemsnit siden 97 Anm.: I figur. betyder et negativt tal, at forbrugerne forventer et fald i ledigheden over de næste måneder. Kilde: Danmarks Statistik. Den nuværende situation sammenlignet med situationen for ét år siden. Den forventede situation om ét år sammenlignet med i dag.

6 Fald i detailomsætningsindekset i august Mængdeindekset for detailomsætningen faldt i august med, pct. i forhold til juli (sæsonkorrigeret), efter tilsvarende fald i de to foregående måneder, jf. figur.. Efter en stabil udvikling i. halvår har indekset været faldende indtil nu i, og detailomsætningen i august var,8 pct. lavere end i den tilsvarende måned året før. Faldet i detailomsætningsindekset i august skyldes et fald i fødevarer og andre dagligvarer samt salget af andre forbrugsgoder på, pct. for begge grupper, jf. figur.6. Salget af beklædning mv. steg med, pct. Over det seneste år er særligt detailomsætningen af fødevarer og andre dagligvarer faldet med i alt, pct. Faldet i det sæsonkorrigerede mængdeindeks for detailomsætningen i august sammenlignet med for et år siden står i modsætning til udviklingen i dankortomsætningen, der steg med, pct. i samme periode med,7 pct. (egen sæsonkorrektion og deflateret med forbrugerprisindekset). Figur. Mængdeindeks for detailomsætning Figur.6 Detailomsætningens underkomp. = = = = Fødevarer o. a. dagligvarer Beklædning mv. Andre forbrugsvarer 8 Anm.: Figur.6 viser et måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik. 6

7 Stigning i prisen på engrosvarer i august Prisindekset for indenlandsk vareforsyning steg med,6 pct. fra juli til august, jf. figur.7. Stigningen i august skyldes overvejende højere priser på produktionsmidler. Årsstigningstakten voksede med pct.-point til, pct. i august. Siden marts sidste år har engrosprisinflationen ellers været generelt aftagende. De seneste tre måneder har engrosprisinflationen for danske varer i gennemsnit været godt pct.-point lavere end for importvarer. Råvareprisindekset, som er et underindeks til importvareprisindekset, steg med 6, pct. fra juli til august, jf. figur.8, hvilket blandt andet afspejler en højere oliepris. Det er anden måned i træk med stigende råvarepriser. Årsstigningstakten i råvareprisindekset var 8,9 pct. i august, hvilket er 9,6 pct.-point højere end måneden før. Råvareprisinflationen har ellers generelt været aftagende siden februar sidste år og var negativ i de to foregående måneder for første gang siden ober 9. Råvare- og engrospriserne har udviklet sig nogenlunde parallelt over tid, men med markant større udsving i råvarepriserne. Figur.7 Priser på indenlandsk vareforsyning (engrosprisindeks) Figur.8 Priser på importerede uforarbejdede råvarer (råvareprisindeks) (M=) (M=) Årsstigningstakt Prisindeks (h. akse) Årsstigningstakt Prisindeks (h. akse) Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning måler prisudviklingen i første omsætningsled ekskl. afgifter. et måler prisudviklingen for danske varer til hjemmemarkedet målt ved producenternes salgspriser samt importprisudviklingen målt ved importørens købspris. 7

8 Inflationen i Danmark på linje med euroområdet i august Inflationstakten målt ved det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) var,6 pct. i både Danmark og euroområdet i august, jf. figur.9. Det er en stigning på henholdsvis, og, pct.-point i forhold til måneden før. De seneste fire måneder var inflationen i Danmark derimod lavere end i euroområdet. Stigningen i den danske inflation i august skyldes blandt andet højere priser på brændstof og fødevarer, mens stigningen i euroområdet primært skyldes brændstof. Den aktuelle inflationstakt i både euroområdet og Danmark er forholdsvis høj i lyset af den relativt lave kapacitetsudnyttelse og svage økonomiske vækst. Særlig for euroområdet er en af årsagerne udviklingen i energipriserne. Inflationen renset for energi var på,9 pct. i euroområdet og, pct. i Danmark i august. Afgiftsstigninger bidrager desuden til et højere inflationsniveau i både euroområdet og Danmark. Inflationstakten i Danmark adskiller sig særligt fra euroområdet ved et højere inflationsbidrag fra fødevarer, alkoholiske drikkevarer og tobak (blandt andet som følge af afgiftsforhøjelser på fedt, sukker, øl og vin) samt finansielle tjenester (som følge af højere bankgebyrer). Kerneinflationen (HICP ekskl. energi og uforarbejdede fødevarer) steg, pct.-point til, pct. i Danmark og faldt, pct.-point til,7 pct. i euroområdet i august, jf. figur.. Inflationen inden for euroområdet svinger fra, pct. i Grækenland til, pct. i Cypern i august. Figur.9 Forbrugerprisinflation (HICP) Figur. Kerneinflation Euroområdet Danmark Euroområdet Danmark Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 8

9 Fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal Den sæsonkorrigerede beskæftigelse i offentlig forvaltning og service faldt med. personer i. kvartal i forhold til. kvartal. Den offentlige beskæftigelse har været faldende siden tredje kvartal og var i. kvartal på niveau med beskæftigelsen i slutningen af 8, jf. figur.. Faldet i. kvartal skyldes et fald i den kommunale beskæftigelse på. personer, mens beskæftigelsen steg med personer både i staten og i regionerne, jf. figur.. Sammenlignet med tilsvarende kvartal sidste år er beskæftigelsen faldet med. personer (sk.). Beskæftigelsen er faldet på alle tre store velfærdsområder. Størst har faldet været inden for social beskyttelse, hvor beskæftigelsen er reduceret med ca. 9. personer inden for det seneste år, mens der inden for undervisning og sundhedsvæsenet var et fald på henholdsvis ca.. og ca.. personer. Udviklingen i den offentlige beskæftigelsesstatistik er stort set på linje med nationalregnskabet og arbejdstidsregnskabet, som viste fald på henholdsvis.6 personer (ekskl. orlov) og.7 personer i. kvartal sammenholdt med. kvartal. I Økonomisk Redegørelse, august, skønnes der en stigning i den offentlige beskæftigelse på. personer i. Det er afledt af et skøn for væksten i det offentlige forbrug på, pct., som bl.a. er baseret på kommunernes og regionernes budgetter for. Figur. Offentlig fuldtidsbeskæftigelse Figur. Offentlig fuldtidsbeskæftigelse, fordelt på sektorer. personer. personer. personer. personer Stat Regioner Kommuner (h. akse) Anm..: Antal fuldtidsbeskæftigede opgjort på basis af offentlige lønindberetninger (aftalt arbejdstid samt overtid). Kilde: Danmarks Statistik. 9

10 Uændret ledighed for F i august Bruttoledigheden for F var uændret i august på ca.. personer, jf. figur.. Ledighedsprocenten er dog steget med, pct.-point til,7 pct. Ledighedsprocenten er steget mest for de yngste aldersgrupper, hvor andelen af ledige også er størst. Ledigheden for F har generelt ligget ret stabilt siden årsskiftet, mens den samlede ledighed er steget med ca.. personer siden januar. Overordnet set har der været en faldende tendens i ledigheden for F de seneste to år, og niveauet i august er knap. personer lavere end ved toppen i juli. Den samlede ledighed toppede ligeledes i juli og lå i juli på næsten samme niveau. Figur. Bruttoledigheden for F og samlet ledighed. personer. personer F - ledige Bruttoledige (h. akse) Kilde: F og Danmarks Statistik.

11 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Inflationen var,7 pct. i august. Det var en stigning på, pct.-point i forhold til juli, jf. figur.. Stigningen er den første siden september, hvor inflationen udgjorde,9 pct. Kerneinflationen, defineret som forbrugerprisindekset eksklusive fødevare- og energipriser, er fortsat faldende og lå på,9 pct. i august. Forbrugertilliden, målt ved Michigan indikatoren, steg i august,9 indeksenheder til indeks 79,, jf. figur.. Det er anden måned i træk, at indikatoren stiger, men niveauet ligger fortsat under det historiske gennemsnit på 8,9. Stigningen skyldes en stigning i forventningerne til fremtiden, mens vurderingen af den nuværende situation faldt svagt. Figur. Inflation, USA Figur. Forbrugertillid (Michigan), USA (å/å) Forbrugerpriser Kerneinflation (å/å) Anm.: Den stiplede linje i figur. angiver det historiske gennemsnit Kilde: Reuters Ecowin Samlet forbrugertillidsindeks Nuværende situation Forventninger til fremtiden Industriproduktionen steg, pct. i august (m/m). Industriproduktionen har været jævnt stigende siden juni 9, men er stadig lavere end det seneste toppunkt i september 7, jf. figur.. På årsbasis steg industriproduktionen med,8 pct. Euroområdet Den samlede PMI-indikator for erhvervstilliden i euroområdet (foreløbig opgørelse) faldt fra august til september, indeksenheder til indeks,9, jf. figur.. Indikatoren ligger dermed fortsat og for niende måned i træk under værdien på, der markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet i økonomien. Tilbagegangen skyldes fald i PMI-indikatoren for serviceerhvervene på,8 indeksenheder, mens PMIindikatoren for fremstillingssektoren steg,9 indeksenheder. Begge indikatorer lå på 6, i september.

12 Figur. Industriproduktion, USA Figur. Erhvervstillid, Euroområdet (=) (=) PMI fremstilling PMI service Kilde: Reuters Ecowin. Ifølge den foreløbige opgørelse fra DG ECFIN (Directorate General for Economic and Financial Affairs) faldt forbrugertilliden (CCI, sæsonkorrigeret) i september, indeksenheder til indeks -,9, jf. figur.. et har ligget under det historiske gennemsnit på -, pct. siden august og har været faldende de seneste fem måneder. Tyskland ZEW-indikatoren, som måler tilliden blandt tyske finansanalytikere, viste et fald i vurderingen af den nuværende økonomiske situation på,6 indeksenheder til indeks,6 i september, jf. figur.6. Det er fjerde måned i træk, at indikatoren falder. Indikatoren for forventninger til den økonomiske udvikling de kommende seks måneder steg derimod for første gang i fem måneder og ligger nu på indeks -8,. Figur. Forbrugertillid, Euroområdet Figur.6 Erhvervstillid (ZEW), Tyskland ZEW situation ZEW forventning Anm.: Den stiplede linje i figur. angiver det historiske gennemsnit Kilde: Reuters Ecowin.

13 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Bank of Japan (BoJ) besluttede på mødet den 9. september, at fastholde den pengepolitiske rente i intervallet til, pct. BoJ annoncerede også nye kvantitative pengepolitiske lempelser i form af udvidelse af Asset Purchase Program, hvor centralbanken afsætter ydereligere billioner yen til at opkøbe statsobligationer og korte skatkammerbeviser. Siden sidste fredag er olieprisen faldet, pct. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag /9 sidste fredag /9 Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.: -, -,8 pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,66 -, pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,8 -,7 pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,,9 pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,76 -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,8, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland,8 -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,8 -,7 pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.) -,8, pct.point USD/JPY 78, -, pct. Langt (-årigt),8 -, pct.point GBP/USD 6,, pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD 9,68 -,9 pct. OMXC (/7-89 = ) 9,, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD, S&P 6 -,8 pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 987 -,79 pct. EUR/DKK 7,, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 7,7, pct. indeks -, pct. SEK/DKK 88,6,7 pct. Storbritannien, FTSE 8 -, pct. NOK/DKK,, pct. GBP/DKK 9,8, pct. Oliepriser: JPY/DKK 7,, pct. Brent (USD),9-6,8 USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),6 -, point Brent (DKK) 68-7,88 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

14 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin,,,,,,,,, jan jul -årig, rentespænd (h.a.) -årig, dansk,,8,6,,, -, -, -,6 -,8 -, jan jul -mdr., rentespænd (h.a.) -mdr., dansk -point Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point Euro Dollar Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig jan Euro jul jan jul Dollar (h. akse) Kilde: Reuters Ecowin Figur. Udvalgte aktieindeks Figur.6 Udvalgte valutakurser ( = ) ( = ) USD/EUR USD/JPY jan jul jan jul ,9,8,8,7,7,6,6 jan jul jan jul Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Nationalbankens prognose i kvartalsoversigten for. kvartal Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i il Stigning i eksporten i il Fald i beskæftigelsen i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 8. marts. marts Danmark Fortsat faldende huspriser i ifølge Boligmarkedsstatistikken Uændret forbrugertillid i marts Stigning i detailomsætningsindekset i februar Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 9. marts Danmark Stigning i industriproduktionen i uar Fald i det indenlandske salg i uar Stigning i dankortomsætningen i februar Færre ledige stillinger i, men flere stillinger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal Lille fald i forbrugertilliden i december Underskud på de offentlige

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8 8. februar. februar Danmark Fald i detailomsætningsindekset i januar Uændret forbrugertillid i februar Internationalt EU-kommissionens vinterprognose USA: Fald i inflationen og industriproduktionen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december. december 3 Danmark Fremgang i BNP i 3. kvartal Lille underskud på de offentlige finanser i 3. kvartal 3 Stor stigning i detailomsætningsindekset i november Stadig høj forbrugertillid

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 47 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-. november 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 14 og 15

KonjunkturNYT - uge 14 og 15 KonjunkturNYT - uge 1 og 1. april 13. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar Lidt lavere indenlandsk salg i februar Stigning i udenrigshandlen med varer i februar Større overskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 27-29

KonjunkturNYT - uge 27-29 KonjunkturNYT - uge 7-9. juli. juli Danmark Fald i industriproduktionen i maj Firmaernes samlede salg steg i maj Fald i eksporten i maj Stort overskud på betalingsbalancen i maj Lille fald i detailomsætningen

Læs mere