Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse"

Transkript

1 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet - En behovsanalyse Juni 2001

2 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet En behovsanalyse Juni 2001

3

4 Forord Industriel videnbeskyttelse også kaldet eneret eller IPR (Intellectual Property Rights) får stadig større betydning både i Danmark og internationalt. Skal danske virksomheder bevare og udvikle deres konkurrenceevne i det vidensbaserede samfund, er der behov for flere specialister med en bredere indsigt i eneretssystemets muligheder. Som en del af den proces, der blev igangsat i 1999 med regeringens strategi for udvikling på eneretsområdet, har Erhvervsudviklingsrådet taget initiativ til en analyse af Danmarks behov for kompetenceudvikling og uddannelse på IPR-området. Rapporten er udarbejdet af Patent- og Varemærkestyrelsen i samarbejde med PLS RAMBØLL Management. I rapporten kortlægges de nuværende uddannelsestilbud på IPR-området i Danmark, og de eneretsaktive virksomheders og rådgiveres kompetence- og uddannelsesbehov på både kandidat- og efteruddannelsesniveau analyseres. Endvidere inddrages best practice -eksempler fra udlandet. På denne baggrund præsenteres en række anbefalinger til udvikling af det danske udbud af IPR-uddannelser. Formålet med rapporten er således at bidrage til at skabe grundlaget for en målrettet uddannelsesindsats på eneretsområdet, som kan være med til at løfte en bredere del af dansk erhvervsliv op på et højt internationalt niveau. Elvar Vinum Formand Erhvervsudviklingsrådet Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 3

5

6 Indhold 1. Resumé Indledning Analysens baggrund og formål Metode Forberedelse af undersøgelsen Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Kvalitative interview Beskrivelse af danske og udenlandske uddannelsesudbud Analyse og rapportering Internationale nøgletal for eneretsområdet Eksisterende danske uddannelsestilbud på IPR-området Videregående uddannelsesinstitutioner Anvendelsesorienterede kurser Juridiske kurser Efteruddannelse Sammenfatning Den danske eneretsbranches kompetenceog uddannelsesbehov Karakteristika ved de adspurgte virksomheder og rådgivere Medarbejdernes uddannelse Kompetencer Rekruttering European Patent Attorneys Efteruddannelse Kandidater med IPR-kvalifikationer Ekstern rådgivning Fremtidsønsker til uddannelsessystemet Sammenfatning IPR-uddannelser i udlandet England Sverige Tyskland USA Best practice Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 5

7 6. Konklusion og anbefalinger Undersøgelsens hovedresultater Uddannelsesudbud i Danmark Kompetenceudviklings- og uddannelsesbehov Konklusioner Perspektivering og anbefalinger Generel styrkelse af IPR i kandidatuddannelser IPR-specialisering på kandidat- eller efteruddannelsesniveau International IPR-master IPR-uddannelse for virksomhedsledere 58 6 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

8 1. Resumé I denne rapport præsenteres resultaterne af en analyse af behovet for kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet i Danmark. Analysen er igangsat af Erhvervsudviklingsrådet og gennemført af Patent- og Varemærkestyrelsen i samarbejde med PLS RAMBØLL Management i foråret Analysen af kompetence- og uddannelsesbehovene er baseret på et større antal kvalitative interview samt en spørgeskemaundersøgelse blandt eneretsaktive virksomheder og rådgivere på eneretsområdet herunder patentbureauer, advokatkontorer, GTS-institutter, universitetsmiljøer/- patentkontorer, patentkonsortier m.fl. Undersøgelsen afdækker endvidere det nuværende danske udbud af uddannelser på IPR-området. Der findes ikke egentlige kandidatuddannelser på IPR-området i Danmark, men der eksisterer enkeltfag og fagmoduler på en række uddannelser på det teknisk/naturvidenskabelige, det juridiske og det samfundsvidenskabelige område. Udbuddet af efteruddannelse i Danmark på IPR-området er begrænset til kortere og grundlæggende kurser, samt til den europæiske uddannelse til European Patent Attorney (EPA). Med henblik på at hente inspiration i best-practice -eksempler fra udlandet er uddannelsesudbuddet inden for IPR-området i de vigtigste omkringliggende lande og USA blevet kortlagt. Generelt er udbuddet af IPR-uddannelse større i udlandet end i Danmark - specielt i Storbrittanien og USA (primært med juridisk og kommercielt/strategisk fokus), mens udbuddet i Tyskland i høj grad er knyttet til de tekniske uddannelser. Blandt de interessante best-practice eksempler findes endvidere et tværfagligt et-årigt IPR-forløb for jurister og teknisk/naturvidenskabeligt uddannede på Malmö Högskola i Sverige. Medarbejderne hos eneretsaktive virksomheder i Danmark har et relativt lavt uddannelsesniveau på IPR-området og virksomhederne oplever kun i nogen grad at have tilstrækkelige IPR-kompetencer. Uddannelsesniveauet er ikke overraskende betydeligt højere blandt rådgiverne på eneretsområdet. Virksomhederne tilkendegiver nogen udstrækning behov for styrkelse af kompetencer på specifikke områder, herunder især forretningsstrategiske og kommercialiseringsaspekter samt international eneretslovgiv- Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 7

9 ning. Rådgiverne udtrykker stort behov for kompetenceudvikling både på disse og en række andre områder. Direkte adspurgt om, hvor mange nyuddannede medarbejdere med særlige IPR-kompetencer, virksomheder og rådgivere ville være interesseret i at ansætte, viser der sig at være et betydeligt potentielt behov for op mod 300 kandidater med særlige IPR-moduler inden for de næste 2-3 år. Herudover kan der identificeres et øjeblikkeligt udækket behov for European Pantent Attorneys i Danmark. Der er generelt et behov for større viden blandt alle typer kandidater (samfundsvidenskabelige, juridiske og teknisk/naturvidenskabelige), men ikke for egentlige specialiserede IPR-kandidatuddannelser. Der kan ikke identificeres et bæredygtigt behov for en masteruddannelse på eneretsområdet, idet der ikke kan konstateres betalingsvilje eller efterspørgsel til de kandidater årligt, som uddannelsen skal producere, hvis den skal være rentabel for en given uddannelsesinstitution. Det akademiske efteruddannelsesbehov er dog til stede i form af behov for en juridisk efteruddannelse for teknisk uddannede interviewresultaterne peger samlet på en overbygning af ca. et semesters varighed, mest jura og lidt økonomi/strategi. Der vil være centralt, at en sådan overbygning er direkte orienteret mod kvalificering til EPA. Undersøgelsens hovedkonklusion er således, at der særligt er behov for kompetenceudvikling på tre områder: Et øget udbud af nyuddannede kandidater med særlige kompetencer på IPR-området. Opmærksomhed omkring de strategisk/forretningsmæssige aspekter af IPR. Øgede internationale kompetencer særligt i form af flere European Patent Attorneys. Denne hovedkonklusion leder til følgende anbefalinger: at den generelle viden om IPR hos eksisterende kandidater styrkes. Dette bør ske i form af introduktion til grundlæggende begreber inden for eneretsområdet på relevante kandidatuddannelser. Derudover er det vigtigt at sikre, at der eksisterer IPR-orienterede valgfag/ moduler på alle relevante uddannelsesinsitutioner. at der etableres en tværfaglig IPR-specialiserings-mulighed på kandidatniveau. Den potentielle efterspørgsel på nye medarbejdere med specialviden inden for IPR tydede på et reelt behov. Samtidig er signalværdien af en sådan uddannelse over for de studerende bety- 8 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

10 delig. I Malmø eksisterer et etårigt tværfagligt IPR-kursus for jurastuderende og teknisk/naturvidenskabeligt uddannede med en årlig tilgang på 60. Et tilsvarende forløb i Danmark ville formodentlig være en realistisk mulighed. Det bør tilstræbes at kurset er internationalt orienteret, herunder at det foregår på engelsk, og at det tilrettelægges inden for den eksamens- og undervisningstradition, som uddannelsen til European Patent Attorney er en del af. at mulighederne for at etablere en international, tværfaglig IPRmasteruddannelse i samarbejde med flere lande undersøges. Der synes ikke p.t. at være tilstrækkelig efterspørgsel til at etablere en dansk IPR-masteruddannelse, men et samarbejde mellem flere lande f.eks. de skandinaviske kunne eventuelt give et kundegrundlag, der er stort nok til at bære en decideret IPR-master. at der etableres et mindre omfattende kursusudbud særligt rettet mod ledere i mellemstore eneretsaktive og potentielt eneretsaktive virksomheder. Denne anbefaling er rettet mod den manglende opmærksomhed og viden om IPR i mellemstore og store virksomheder. Det anbefales, at der oprettes et specielt kursusforløb rettet mod ledere i sådanne virksomheder. Denne gruppe er traditionelt ikke indstillet på længerevarende kursusforløb. Det kunne derfor foregå i form af 2-3 kortere seminarer fulgt op af et fleksibelt e-learning-forløb. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 9

11

12 2. Indledning I denne rapport præsenteres resultaterne af en analyse af behovet for kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet i Danmark. Analysen er igangsat af Erhvervsudviklingsrådet og gennemført af Patent- og Varemærkestyrelsen i samarbejde med PLS RAMBØLL Management i perioden marts-maj I den resterende del af dette kapitel introduceres analysens baggrund, formål og metode. Der gives endvidere en kort beskrivelse af eneretsområdet i Danmark baseret på en række internationale nøgletal. I kapitel 3 beskrives det nuværende uddannelsesudbud på eneretsområdet i Danmark. Kapitel 4 analyserer det nuværende og fremtidige kompetence- og uddannelsesbehov på baggrund af de kvalitative og kvantitative interview, som er gennemført i forbindelse med undersøgelsen, og kapitel 5 indeholder en beskrivelse af uddannelsesudbuddet i andre europæiske lande med henblik på en sammenligning og fremdragelse af best practice - eksempler. Endelig indeholder kapitel 6 konklusioner og anbefalinger. 2.1 Analysens baggrund og formål Regeringens strategi for udviklingen på området eneret eller IPR (Intellectual Property Rights) fra november 1999 fremhæver betydningen af, at viden om eneretten får en stærkere placering i uddannelsessystemet. Det vurderes generelt, at hvor man beskæftiger sig med eneret, har udviklingen skabt et øget behov for akademisk arbejdskraft med de specialiserede IPR-kompetencer, som kræves for at kunne leve op til den internationale udvikling på området. Der synes især at være behov for at styrke udbuddet af uddannelser, som fokuserer på aspekter og problemstillinger i arbejdet med eneret i krydsfeltet mellem teknik, management og jura. Hvilke typer kompetencer har man brug for i eneretsaktive danske virksomheder for at kunne træffe beslutninger vedrørende eneret på kvalificeret grundlag? Hvilke kompetencer har rådgiverne i eneretsbranchen behov for i fremtiden? Hvilke kompetencer skal de nuværende ansatte opgraderes med? Dette er nogle af de aspekter, som analysen skal belyse. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 11

13 Analysen omfatter følgende fire overordnede elementer: Beskrivelse af det nuværende udbud af tekniske, juridiske og management/strategiske uddannelser, som har relevans for IPR-området. Beskrivelsen omfatter både fag og fagmoduler på lange videregående uddannelser samt mulighederne for efteruddannelse på området. Beskrivelse af tilsvarende, relevante uddannelser i England, Sverige, Tyskland og USA. Beskrivelsen omfatter udvalgte eksempler på best practice -uddannelser i disse lande, som kan give inspiration til udvikling af uddannelsesudbuddet på IPR-området i Danmark. Analyse af den danske eneretsbranches uddannelsesbehov. Analysen afdækker både nuværende og forventede, fremtidige kompetencebehov og omfatter eneretsaktive danske virksomheder, forskningsinstitutioner, GTS-institutter m.fl. samt virksomhedsrådgivere, der servicerer virksomheder i eneretsforhold. Anbefalinger til, hvordan branchens uddannelsesbehov kan efterkommes med udgangspunkt i eksisterende og nye uddannelsestilbud, herunder hvilke løsningsmodeller, der vil være realistiske og relevante ved en eventuel udvikling af uddannelsestilbuddet i kandidatuddannelser og efteruddannelser. 2.2 Metode Den overordnede metode for analyse og dataindsamling er præsenteret i figur 2.1. Efterfølgende beskrives de gennemførte aktiviteter. 12 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

14 Figur 2.1 Oversigt over undersøgelsens metode Forberedelse af undersøgelsen I den forberedende fase af undersøgelsen gennemførtes 7 personlige, eksplorative interview med det formål at kvalificere undersøgelsesoplægget bl.a. gennem indkredsning af relevante problemstillinger og kompetencebehov. Der blev endvidere gennemført desk research af relevante publikationer og rapporter, identificeret relevante personer og virksom- Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 13

15 heder/organisationer til de kvalitative interview og til spørgeskemaundersøgelsen samt udarbejdet spørgeskemaer og interviewguides Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Det kvantitative element i undersøgelsen udgøres af en fortrinsvis internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt danske eneretsaktive virksomheder og rådgivere (herunder patentbureauer, advokatvirksomheder, managementkonsulentvirksomheder, patentkonsortier/- kontorer ved videregående uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter m.fl.). Etablering af respondentdatabase Respondenterne til spørgeskemaundersøgelsen blev identificeret via lister fra Patent- og Varemærkestyrelsen omfattende følgende grupper: Patentaktive virksomheder Varemærkeaktive virksomheder Patentagenter/-bureauer Advokatkontorer Øvrige rådgivere og uddannelsesinstitutioenr (GTS-institutter, TIC er, patentkontorer og patentkonsortier, revisionsvirksomheder m.fl.) Udvælgelsen af respondenter til undersøgelsen foregik således, at der blandt de patent- og varemærkeaktive virksomheder blev udtrukket de 50 mest aktive (flest patent- hhv. varemærkeansøgninger) i hver gruppe. Gengangere blev elimineret, og herefter blev der fyldt op til 200 virksomheder ved tilfældig udvælgelse blandt de øvrige virksomheder på de to lister. Blandt rådgiverne udvalgtes alle 14 identificerede patentbureauer, de 20 største advokatkontorer, samt de identificerede revisionsfirmaer, forsknings- og universitetsmiljøer/patentkonsortier, GTS-institutter i alt 51 rådgivere. Virksomheder og rådgivere, for hvilke der ikke var angivet kontaktpersoner og/eller blev kontaktet telefonisk med henblik på indhentning af de pågældende oplysninger, og der blev herefter etableret en elektronisk respondentdatabase i hvilken hver respondent blev tildelt et IP-nummer og et unikt password. Gennemførelse af undersøgelsen Opfordring til de udvalgte respondenter om deltagelse i undersøgelsen blev udsendt via brev og med angivelse af IP-nummer, password og den internet-adresse, hvor spørgeskemaet var tilgængeligt (de ud- 14 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

16 sendte s var forsynet med et direkte link til adressen). Respondenterne fik en frist på 2 uger til elektronisk besvarelse af spørgeskemaet. Med henblik på at sikre flest mulige svar inden for den begrænsede frist blev de respondenter, der ikke havde svaret inden for en uge, ringet op af en interviewer fra PLS Survey, der tilbød mulighed for at udfylde spørgeskemaet via et telefoninterview. Samlet opnåedes dermed en svarprocent omkring 50 for begge respondentgrupper, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Frafaldsanalyse, internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Rådgivere Virksomheder Stikprøve Falder uden for målgruppen - er ikke aktiv på området Ønsker ikke at deltage Kan ikke træffes inden for undersøgelsens tidsramme Respondenten frasorteret på grund af for få svar Andet 5 6 Antal besvarelser Svarprocent 53% 49% Efter undersøgelsens afslutning blev de indsamlede besvarelser behandlet statistisk og kvalitativt Kvalitative interview Ud over den kvantitative spørgeskemaundersøgelse blev der gennemført et større antal kvalitative interview, dels som personlige interview og dels via telefon. Interviewene var semi-strukturerede, dvs. fulgte en overordnet spørgeguide med gav i øvrigt plads til diskussion af emner og synspunkter af særlig relevans for den pågældende respondent. Interviewene blev i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrlsen udvalgt således, at de repræsenterede forskellige virksomheds- og rådgi- Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 15

17 vergrupper. Der blev i alt gennemført 23 interview i denne fase. For hvert interview blev udarbejdet et kortfattet referat til internt brug i forbindelse med analyse og rapportering Beskrivelse af danske og udenlandske uddannelsesudbud Udbuddet af IPR-relevante uddannelser i Danmark og i de fire udvalgte lande blev gennemført som en kombination af Internet-søgning, indhentning af studieplaner og andet skriftligt materiale samt telefonisk kontakt til en række uddannelsesinstitutioner og enkelt myndigheder i Danmark og udlandet. Der blev herefter udarbejdet oversigter over udbuddet, jf. kapitel 3 (danske uddannelser), kapitel 5 (udenlandske uddannelser) Analyse og rapportering På baggrund af de indhentede informationer (spørgeskemaundersøgelse, eksplorative og kvalitative interview, uddannelser i Danmark og udlandet) gennemførtes en integreret analyse, som er afrapporteret i nærværende rapport. 2.3 Internationale nøgletal for eneretsområdet I dette afsnit gives en kort karakteristik af det danske eneretsområde set i international sammenhæng, baseret på en række statistiske data. Det skal bemærkes, at de fleste tilgængelige statistikker omhandler patentering og ikke eneretsområdet i bred forstand. Som det ses i tabel 2.2, er Danmark en relativt lille spiller, hvad angår eksperter på patentområdet i forhold til de omkringliggende lande. Der er relativt få danskere med titlen European Patent Attorney, som giver retten til at repræsentere ansøgere over for det europæiske patentkontor og samtidig repræsenterer en af de mest omfattende uddannelse på området både i Danmark og internationalt. Problematikken omkring EPA erne behandles i øvrigt mere indgående senere i denne rapport. 16 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

18 Tabel 2.2 Antal European Patent Attorneys i udvalgte lande Land Antal EPA Danmark 113 Sverige 251 Tyskland Storbritannien Holland 264 Frankrig 586 Kilde: Optælling af EPA registreret i European Patent Office s database (www.european-patentoffice.org) Danmark indgiver i absolutte tal relativt få patentansøgninger, hvilket naturligvis i nogen grad hænger sammen med landets begrænsede størrelse. Antallet af indenlandske patentansøgninger stiger fra i stort set alle OECD-lande. Stigningen i Danmark andrager 23%. Af tabel 2.3 fremgår det samlede antal indenlandske patentansøgninger indgivet af de respektive landes indbyggere i årrækken Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 17

19 Tabel 2.3 Indenlandske patentansøgninger (Antal nationale patentansøgninger indgivet af det pågældende lands egne indbyggere) Danmark Frankrig Tyskland Holland Sverige Storbritannien USA EU Kilde: OECD, Main Science and Technology Indicators No. 2/2000, Table 72 (uddrag) Et mere sammenligneligt tal fås imidlertid ved at se på antallet af indenlandske patentansøgninger pr. indbygger. Her ligger Danmark på EU-gennemsnitsniveau. I forhold til Danmarks primære markeder (Sverige, Tyskland og England) har Danmark imidlertid væsentligt færre indenlandske patentansøgninger pr. indbygger. Ikke kun absolut, men også relativt, ligger Danmark altså under niveauet for de lande, vi normalt sammenligner os med. 18 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

20 Figur 2.2 Opfindelseskoefficienter Kilde: OECD, Main Science and Technology Indicators No. 2/2000, Table 77 (uddrag) Danmark indgiver derimod mange udenlandske patentansøgninger i forhold til indenlandske, hvilket vel er ret naturligt for en lille åben økonomi med stor eksport. Holland, Sverige og Norge har da også et lignende højt niveau for international spredningsrate. I kraftig modsætning hertil har vi store økonomier som USA og Tyskland, der indgiver mange nationale patentansøgninger, som det ses i figur 2.2, men til gengæld er mindre aktive internationalt. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 19

21 Stigningstakten i den internationale spredningsrate fra er generelt høj i alle lande - et resultat af den stigende globalisering, som nødvendiggør patentering på flere markeder, jf. tabel 2.4. Tabel 2.4 International spredningsrate (antal patentansøgninger indgivet i udlandet pr. indenlandsk ansøgning) Danmark 11,44 14,16 16,67 25,17 30,55 37,99 46,39 Frankrig 5,01 5,48 5,71 6,49 7,88 9,52 14,02 Tyskland 4,64 4,95 5,02 5,65 6,23 6,76 10,09 Holland 11,12 19,90 20,91 28,81 34,26 37,68 43,54 Sverige 8,98 10,07 12,56 14,75 20,88 27,71 38,63 Storbritannien 4,42 5,06 6,39 8,69 11,01 12,61 17,55 USA 3,59 4,69 5,39 6,40 7,93 9,46 14,79 EU 2,66 2,92 3,23 4,48 6,02 8,01 10,58 Kilde: OECD, Main Science and Technology Indicators No. 2/2000, Table 78 (uddrag) Sammenfattende er Danmark generelt ikke blandt de mest aktive lande på patentområdet - specielt ikke i sammenligning med vore nabolande (Sverige, Finland, Tyskland og UK). Danmark er til gengæld endog meget aktiv internationalt sammenlignet med andre lande, og indgiver forholdsvis mange patentansøgninger i udlandet. 20 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

22 3. Eksisterende danske uddannelsestilbud på IPR-området I dette kapitel kortlægges de forskellige uddannelsestilbud på IPR-området, som findes i Danmark i dag. Uddannelsestilbuddene udgøres af (dele af) fag og fagmoduler på de videregående uddannelser samt efteruddannelsestilbud af varierende længde. 3.1 Videregående uddannelsesinstitutioner IPR-udbuddet på de danske videregående uddannelsesinstitutioner kan inddeles i to hovedgrupper: anvendelsesorienterede kurser med fokus på patenter og rettet mod studerende med en teknisk/naturvidenskabelig baggrund juridisk orienterede kurser for jura- og handelshøjskolestuderende Anvendelsesorienterede kurser Tabel 3.1 illustrerer det nuværende udbud af anvendelsesorienterede IPR-kurser på videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 21

23 Tabel 3.1 Videregående uddannelser i Danmark anvendelsesorienterede kurser Institution Kursustype Varighed Indhold DTU Patentkursus 12 uger Anvendelsesorienteret grundkursus. Østjysk Innovation for Århus Universitet Patentkursus 13 uger Anvendelsesorienteret grundkursus. KU Det sundhedsvidenskabelige fakultet 1 dag Patentsymposium Anvendelsesorienteret introkursus om IPR Syddansk Universitet - Patentkonsortiet Patentkurser 1-4 dage Anvendelsesorienterede introkurser om IPR DTU DTU gennemfører årligt et patentkursus primært henvendt til kandidat-studerende. Kurset kan dog også følges af andre danske og udenlandske studerende omkostningsfrit, bl.a. PhD-studerende. Kurset indgår ikke obligatorisk som en del af PhD- eller kandidatuddannelsen på DTU, men vægtes som 16,23% af obligatoriske halvårskurser. Det blev indført for ca. 3 år siden, og har været overtegnet hver gang p.t. følges det af op mod 10% af de kandidatstuderende, og interessen vurderes som stigende. Kurset gennemføres af Patent- og Varemærkestyrelsen for DTU, og dets formål er at give den studerende et grundlæggende indblik i problematikken omkring patentering. Dette illustreres via forelæsninger og konkrete casestudier. Det skal i øvrigt i denne forbindelse nævnes, at patentdatabaser gennemgås i forbindelse med de generelle kurser i informationssøgning på DTUs grunduddannelser. 22 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

24 Århus Universitet/Østjysk Innovation Kurset minder indholdsmæssigt meget om DTU-kurset. Det henvender sig til studerende på en bred række af kandidatuddannelser, hvor viden om patentforhold er vigtig. Kurset er af et semesters varighed og dets formål er at give de studerende kendskab til de grundlæggende begreber og problemstillinger på patentområdet. Dette skal gøre de studerende i stand til at vurdere patenterbarheden i konkrete tilfælde og forberede dem på evt. skrivning af patentansøgninger. KU Sundhedsvidenskabeligt fakultet På Københavns Universitet udbydes et en-dags patentsymposium ved det sundhedsvidenskabelige fakultet. Kurset er primært rettet mod humanbiologer og andre uddannelsesretninger inden for sundhedsområdet, hvor patentering kan være aktuelt. Indholdet dækker en bred vifte af emner relateret til patenter, herunder introduktion til IPR, hvad kan patenteres, hvordan skrives en patentansøgning og hvad er de økonomiske forhold omkring patentering og eventuelle sanktionsmuligheder. Syddansk Universitet Patentkonsortiet for Produktionsteknologi m.v. Patentkonsortiet ved Syddansk Universitet dækker områderne produktionsteknologi, materialer, byggeri og forbrugsgoder og har i gennemført en række patentkurser inden for emner som indledende patentering, licenskontrakter, kommercialisering af IPR og selskabsdannelse. Kurserne er fortrinsvis rettet mod Ph.D.-studerende Juridiske kurser De teoretiske kurser, der omhandler IPR er i Danmark koncentreret på de juridiske fakulteter i København og Århus samt handelshøjskolerne, og omhandler primært de juridiske aspekter af IPR i bred forstand. I forhold til udlandet er udbuddet sparsomt. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 23

25 Tabel 3.2 Videregående uddannelser i Danmark teoretiske kurser Institution Kursustype Varighed Indhold Handelshøjskolen i København HA-jur (2. år), udbud i Markedsføringsret Cand.merc (jur) udbud i International immaterialret og beskyttelsesteori Cand.merc (jur) udbud i IT-ret MOT Management of Technology. 1 semester Juridisk udbud 1 semester Juridisk udbud 1 semester Juridisk udbud 4 timer om IPR + forberedelse Juridisk og økonomisk indhold: Maximizing the value of IPR Patents and licenses Handelshøjskolen i Århus HA-jur, Kursus i Dansk og Europæisk Markedsføringsret 1 semester Juridisk udbud. Om IPR indgår: Varemærkeret og anden lovbestemt eneret Cand.merc udbud i Produkt- og kendetegnsbeskyttelse Cand.merc udbud i EDB-ret 1 semester Juridisk udbud 1 semester Juridisk udbud. Om IPR indgår: Patentbeskyttelse, ophavsret og anden eneretsbeskyttelse på EDB-området Jura i København Overbygningsudbud i Immaterialret Overbygningsudbud i IT-ret 1: Teknik og Retsbeskyttelse 1 semester Juridisk udbud 1 semester Juridisk udbud Jura i Århus Overbygningsudbud i Immaterialret Overbygningsudbud i Markedsret Overbygningsudbud i Varemærker og andre forretningskendetegn 1 semester Juridisk udbud 1 semester Juridisk udbud. Om IPR indgår: Kommercielle og industrielle enerettigheder 1 semester Juridisk udbud 24 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

26 Handelshøjskoler Eneretsområdet indgår sporadisk i en række bachelor- og kandidatuddannelser på handelshøjskolerne. F.eks. er der et par to-timers moduler om IPR på kandidatuddannelsen Management of Technology på Handelshøjskolen i København. Området er traditionelt set som en juridisk disciplin, og der undervises derfor kun i begrænset omfang i IPR fra en økonomisk/virksomhedsstrategisk synsvinkel. Systematisk behandling af eneretsområdet findes kun på den 3-årige HA(jur.)-bachelor uddannelse og cand.merc.(jur.)-overbygningen. På HA(jur.)-grunduddannelsen indgår på 2. år obligatorisk markedsføringsret. I dette fag indgår introduktion til varemærkeret og immaterielle sanktionsrettigheder. På cand.merc.(jur.)-overbygningen indgår en lang række kurser, som den studerende kan vælge at sammensætte sin uddannelse med. Visse af disse udbud omhandler IPR-området i større eller mindre omfang. IPR er dog ikke en obligatorisk del af uddannelsen. Efterår 2001 udbydes eksempelvis International immaterialret og beskyttelsesteori og forår 2001 IT-ret. Der er endvidere planer om at udbyde et nyt valgfag på engelsk, men med stort set samme indhold som ovennævnte International immaterielret og beskyttelsesteori. Ved Handelshøjskolen i Århus indgår eneretsområdet ligesom i København på HA(jur) og cand.merc.(jur.) uddannelserne. På HA(jur.)- grunduddannelsen indgår obligatorisk Dansk og europæisk markedsføringsret. I dette fag introduceres til varemærkeret og anden lovbestemt eneret. På cand.merc-overbygningen findes et udbud om Produkt- og kendetegnsbeskyttelse. Fra forår 2002 er der planlagt et valgfag på HA-delen af et semesters varighed. Undervisningsplan foreligger ikke pt. På Erhvervsjura ved Ålborg Universitet findes ikke længere et obligatorisk kursus i immaterialret på bachelordelen, (HA-jur), men der udbydes hvert år valgfrie kurser til overbygningsstuderende cand.merc. (jur) i immateriel ret. Jura På cand.jur.uddannelserne i København og Århus udbydes kurser, som den studerende kan sammenstykke sin overbygning med. Det væsentligste IPR-fag er immaterialret, som i København vælges af langt hovedparten af de studerende. I København udbydes yderligere IT-Ret, hvor IPR også indgår. I Århus udbydes kurser i markedsret og varemærker og andre forretningskendetegn. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 25

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse

Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet - En behovsanalyse Juni 2001 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet En behovsanalyse Juni 2001 Forord Industriel videnbeskyttelse også

Læs mere

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG

VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG VIL DU VIDE NOGET OM PATENTER? VALGFAG ARRANGERET AF ØSTJYSK INNOVATION A/S I SAMARBEJDE MED INGENIØRHØJSKOLEN I ÅRHUS, OG AARHUS UNIVERSITET EFTERÅRSSEMESTRET 2004 Kendskab til patentforhold og generelt

Læs mere

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.

Tværfaglig prøve. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del. Afsætningsøkonomi. Eksamen, juni 2007. Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14. SYDDANSK UNIVERSITET Side 1 af 5 Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2.del Afsætningsøkonomi Eksamen, juni 2007 Tværfaglig prøve Fredag den 1. juni 2007 Kl. 8.00 14.00 Alle hjælpemidler er tilladt Det

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2013

Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Beskæftigelsesundersøgelse 2013 Opsummering af årets resultater Marts 2014 For 2013 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g

P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g P a t e n t e r V a r e m æ r k e r K o m m e r c i e l r å d g i v n i n g Chas. Hude blev grundlagt i 1896 af Charles von der Hude, altid kaldet Chas. Vi styrker din værdi I det globale vidensamfund

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Opsummering af årets resultater Februar 2017 For 2016 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Opsummering af årets resultater Maj 2015 For 2014 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i systembiologi ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2012

Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Beskæftigelsesundersøgelse 2012 Opsummering af årets resultater Maj 2013 Version 6. maj 2013 For 2012 findes separate rapporter for kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt studerende på videregående. Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelserne i anvendt IKT ved Danmarks Tekniske Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Engelsk på langs DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt undervisere på videregående r. Gennemført af RAMBØLL Management fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i bæredygtig energi ved Danmarks Tekniske Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis.

undersøgelsen indgår under betegnelsen børn og unge med anden etnisk baggrund end dansk, være vanskelig at foretage i praksis. Baggrund Ved opstart af projektet Hvervning af og støtte til plejefamilier til børn og unge med etnisk minoritetsbaggrund viste en opgørelse fra Danmarks Statistik, at en lidt større andel af børn og unge

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

ANALYSE. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal. www.fsr.dk. FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Cand.merc.aud.-uddannelsen i tal ANALYSE www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt og politisk.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund.

Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. R a pport Kompetencer i jobcentrene 1. Indledning Jobcentrene løfter en vigtig opgave på det danske arbejdsmarked. Derfor er der god grund til at sætte fokus på de ansattes kompetencer og baggrund. Hvilken

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender

Beskæftigelsesundersøgelse Rapport for masterdimittender Beskæftigelsesundersøgelse 2015 Rapport for masterdimittender Juni 2016 Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse 2015 er udført af Dansk Center for Forskningsanalyse, Institut for Statskundskab,

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser

Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Jonas Orebo Pyndt, Chefkonsulent jopy@di.dk, 3377 4613 Camilla Munksgaard, Studentermedhjælp camu@di.dk, 3377 4612 NOVEMBER 2016 Knaster i samarbejde om forskning men også positive tendenser Virksomheder

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Akademikere beskæftiget i den private sektor

Akademikere beskæftiget i den private sektor Uddannelses- og Forskningsudvalget 2016-17 UFU Alm.del Bilag 86 t TIL FOLKETINGETS UDVALG FOR FORSKNING OG UDDANNELSE 20. april 2017 MZ Akademikere beskæftiget i den private sektor Indledning Der er udsigt

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for kandidatdimittender Maj 2015 For 2014 findes også rapport for ph.d.-dimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi

Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi Evaluering af suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi På suppleringsuddannelsen i Pædagogisk Psykologi blev der i foråret 2009 udbudt undervisning i modulet. Der var 61 studerende tilmeldt dette

Læs mere

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer

Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer November 14 ser- Undersøgelse af virksomhedernes kendskab til og efterspørgsel på vice fra Jobcenter Struer Virksomhedsundersøgelse 14 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATNING OG INDSATSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005. KVL juni 2005 Åbent marked for ph.d.-kurser Aftale mellem alle fakulteter i den danske universitetsverden Aftalen er gældende for alle fakulteter i Danmark, se bilag. Aftalen er sidst revideret juni 2005.

Læs mere

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd

Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Anna Leclercq Vrang, konsulent anlv@di.dk, 3377 3631 NOVEMBER 2016 Behov for fremmedsprogskompetencer og dansk eksport går hånd i hånd Danske virksomheders aktiviteter rækker langt ud over Danmarks grænser.

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft. en undersøgelse af akademikeres præferencer Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde

Forskningsstatistik Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2005 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2005 er en opgørelse over omfanget af forskningen og udviklingen

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Global Refugee Studies

Global Refugee Studies Appendiks 2, ændret 01.01.12 Tillæg til studieordning for Kandidatuddannelsen i Internationale Forhold, Udviklingsstudier ved Aalborg Universitet af september 2006 (med ændringer 2008 og 2010) Global Refugee

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2011

Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Beskæftigelsesundersøgelse 2011 Opsummering af årets resultater Januar 2012 For 2011 findes separate rapporter for bachelordimittender, kandidatdimittender og ph.d.-dimittender. AU Beskæftigelsesundersøgelsen

Læs mere

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol

UBVA-sekretariatet. Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol UBVA-sekretariatet Baggrundsnotat vedr. forslag til lov om Danmarks ratifikation af Aftale om en fælles patentdomstol Baggrund Patenter udstedes for at fremme vækst og innovation i samfundet, og der knytter

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2012 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse

Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Profilbeskrivelse for Styring og ledelse Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i Erhvervsøkonomi Kolding 1.sep. 2013 1 af 10 Denne profilbeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud.

Regler om adgang til. kandidatuddannelsen i revision. cand.merc.aud. Regler om adgang til kandidatuddannelsen i revision, cand.merc.aud. Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i revision 1. sep. 2018 1 af 10 Dette dokument er et bilag tilknyttet studieordningen

Læs mere

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen

Vejle Erhvervsudvikling. Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Vejle Erhvervsudvikling Danish Patent and Trademark Office, 10th of june, Helena Larsen Patent Hvorfor er det vigtigt at tage stilling til sine enerettigheder? a) Krænkelse! Udgifter og tid b) Viden og

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009

Projektbeskrivelse. Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Projektbeskrivelse Evaluering af pædagogikumordningen fra 2009 Der blev i august 2009 indført en ny fælles pædagogikumuddannelse for lærere i de gymnasiale uddannelser. Det var nyt, at lærere på de erhvervsgymnasiale

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1)

Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) Studieordning for Kandidatuddannelse i Sygepleje (1) UDKAST Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet Forord: I medfør af lov 367 af 25. maj 2013 om universiteter (Universitetsloven) med

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder

Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Brugerundersøgelse af danske universiteters samarbejde med private virksomheder Ved Kim Møller, Oxford Research Danske Universiteters Innovationskonference d. 10 november Oxford Research A/S Falkoner Allé

Læs mere

JAs uddannelsespolitik

JAs uddannelsespolitik JAs uddannelsespolitik JA s uddannelsespolitik 1. Formål JA s uddannelsespolitik tegner organisationens holdning til uddannelse og efteruddannelse samt former og koordinerer JA s indsats på uddannelsesområdet.

Læs mere

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark

Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark Resultater fra Lif og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 2 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2012 September 2013 / Kliniske forskningsaktiviteter

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb

Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb Effekter af studiejob, udveksling og projektorienterede forløb En effektanalyse af kandidatstuderendes tilvalg på universiteterne Blandt danske universitetsstuderende er det en udbredt praksis at supplere

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Møde med Erhvervsudvalget

Møde med Erhvervsudvalget Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 466 Offentligt Møde med Erhvervsudvalget 20. september 2006 Af Jesper Kongstad Dagsorden 1. Det siger de om IP 2. Facts om IP i Danmark 3. Globale Udfordringer 4.

Læs mere

Topledernes forventninger til 2018

Topledernes forventninger til 2018 Topledernes forventninger til 20 Januar 20 Resume Topledernes forventningerne til 20 er positive. 72 pct. forventer øget salg mod kun 4 pct., der forventer reduceret salg. To tredjedele forventer medarbejdervækst,

Læs mere

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002

Innovation i dansk erhvervsliv. Innovationsstatistik 2002 Innovation i dansk erhvervsliv Innovationsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Innovation i dansk erhvervsliv - Innovationsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af: Udgiver: Dansk Center

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003

Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde. Forskningsstatistik 2003 Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde Forskningsstatistik 2003 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2003 Statistikken er udarbejdet

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste

Indholdsfortegnelse. Erhvervslivet og Femer. Startside Forrige Næste Startside Forrige Næste Erhvervslivet og Femer Forventninger hos erhvervslivet i Storstrøms amt til en fast forbindelse over Femer Bælt Copyright Dansk Industri og Idé-komiteen vedr. infrastruktur i Storstrøms,

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen

Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen Sekretariatsnotat om ph.d. satsningen 8. december 2015 J.nr. 14/3354/181 MZ Uddannelses og Forskningsministeriet (UFM) har besluttet et analysearbejde, som skal undersøge ph.d. satsningens betydning for

Læs mere

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011)

Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteråret 2011) Profilbeskrivelse for International Marketing International Marketing (udbydes for sidste gang i efteret 2011) Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense Sept.

Læs mere

hvem, hvad, hvornår og hvordan?

hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studieophold i udlandet hvem, hvad, hvornår og hvordan? Studievejledningen Psykologi, Øster Farimagsgade 5, 5.1.26, 1353 København K Tlf. 35 32 48 16 studievejl@psy.ku.dk Det er på mange måder givende

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere