Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet. - En behovsanalyse"

Transkript

1 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet - En behovsanalyse Juni 2001

2 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet En behovsanalyse Juni 2001

3

4 Forord Industriel videnbeskyttelse også kaldet eneret eller IPR (Intellectual Property Rights) får stadig større betydning både i Danmark og internationalt. Skal danske virksomheder bevare og udvikle deres konkurrenceevne i det vidensbaserede samfund, er der behov for flere specialister med en bredere indsigt i eneretssystemets muligheder. Som en del af den proces, der blev igangsat i 1999 med regeringens strategi for udvikling på eneretsområdet, har Erhvervsudviklingsrådet taget initiativ til en analyse af Danmarks behov for kompetenceudvikling og uddannelse på IPR-området. Rapporten er udarbejdet af Patent- og Varemærkestyrelsen i samarbejde med PLS RAMBØLL Management. I rapporten kortlægges de nuværende uddannelsestilbud på IPR-området i Danmark, og de eneretsaktive virksomheders og rådgiveres kompetence- og uddannelsesbehov på både kandidat- og efteruddannelsesniveau analyseres. Endvidere inddrages best practice -eksempler fra udlandet. På denne baggrund præsenteres en række anbefalinger til udvikling af det danske udbud af IPR-uddannelser. Formålet med rapporten er således at bidrage til at skabe grundlaget for en målrettet uddannelsesindsats på eneretsområdet, som kan være med til at løfte en bredere del af dansk erhvervsliv op på et højt internationalt niveau. Elvar Vinum Formand Erhvervsudviklingsrådet Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 3

5

6 Indhold 1. Resumé Indledning Analysens baggrund og formål Metode Forberedelse af undersøgelsen Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Kvalitative interview Beskrivelse af danske og udenlandske uddannelsesudbud Analyse og rapportering Internationale nøgletal for eneretsområdet Eksisterende danske uddannelsestilbud på IPR-området Videregående uddannelsesinstitutioner Anvendelsesorienterede kurser Juridiske kurser Efteruddannelse Sammenfatning Den danske eneretsbranches kompetenceog uddannelsesbehov Karakteristika ved de adspurgte virksomheder og rådgivere Medarbejdernes uddannelse Kompetencer Rekruttering European Patent Attorneys Efteruddannelse Kandidater med IPR-kvalifikationer Ekstern rådgivning Fremtidsønsker til uddannelsessystemet Sammenfatning IPR-uddannelser i udlandet England Sverige Tyskland USA Best practice Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 5

7 6. Konklusion og anbefalinger Undersøgelsens hovedresultater Uddannelsesudbud i Danmark Kompetenceudviklings- og uddannelsesbehov Konklusioner Perspektivering og anbefalinger Generel styrkelse af IPR i kandidatuddannelser IPR-specialisering på kandidat- eller efteruddannelsesniveau International IPR-master IPR-uddannelse for virksomhedsledere 58 6 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

8 1. Resumé I denne rapport præsenteres resultaterne af en analyse af behovet for kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet i Danmark. Analysen er igangsat af Erhvervsudviklingsrådet og gennemført af Patent- og Varemærkestyrelsen i samarbejde med PLS RAMBØLL Management i foråret Analysen af kompetence- og uddannelsesbehovene er baseret på et større antal kvalitative interview samt en spørgeskemaundersøgelse blandt eneretsaktive virksomheder og rådgivere på eneretsområdet herunder patentbureauer, advokatkontorer, GTS-institutter, universitetsmiljøer/- patentkontorer, patentkonsortier m.fl. Undersøgelsen afdækker endvidere det nuværende danske udbud af uddannelser på IPR-området. Der findes ikke egentlige kandidatuddannelser på IPR-området i Danmark, men der eksisterer enkeltfag og fagmoduler på en række uddannelser på det teknisk/naturvidenskabelige, det juridiske og det samfundsvidenskabelige område. Udbuddet af efteruddannelse i Danmark på IPR-området er begrænset til kortere og grundlæggende kurser, samt til den europæiske uddannelse til European Patent Attorney (EPA). Med henblik på at hente inspiration i best-practice -eksempler fra udlandet er uddannelsesudbuddet inden for IPR-området i de vigtigste omkringliggende lande og USA blevet kortlagt. Generelt er udbuddet af IPR-uddannelse større i udlandet end i Danmark - specielt i Storbrittanien og USA (primært med juridisk og kommercielt/strategisk fokus), mens udbuddet i Tyskland i høj grad er knyttet til de tekniske uddannelser. Blandt de interessante best-practice eksempler findes endvidere et tværfagligt et-årigt IPR-forløb for jurister og teknisk/naturvidenskabeligt uddannede på Malmö Högskola i Sverige. Medarbejderne hos eneretsaktive virksomheder i Danmark har et relativt lavt uddannelsesniveau på IPR-området og virksomhederne oplever kun i nogen grad at have tilstrækkelige IPR-kompetencer. Uddannelsesniveauet er ikke overraskende betydeligt højere blandt rådgiverne på eneretsområdet. Virksomhederne tilkendegiver nogen udstrækning behov for styrkelse af kompetencer på specifikke områder, herunder især forretningsstrategiske og kommercialiseringsaspekter samt international eneretslovgiv- Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 7

9 ning. Rådgiverne udtrykker stort behov for kompetenceudvikling både på disse og en række andre områder. Direkte adspurgt om, hvor mange nyuddannede medarbejdere med særlige IPR-kompetencer, virksomheder og rådgivere ville være interesseret i at ansætte, viser der sig at være et betydeligt potentielt behov for op mod 300 kandidater med særlige IPR-moduler inden for de næste 2-3 år. Herudover kan der identificeres et øjeblikkeligt udækket behov for European Pantent Attorneys i Danmark. Der er generelt et behov for større viden blandt alle typer kandidater (samfundsvidenskabelige, juridiske og teknisk/naturvidenskabelige), men ikke for egentlige specialiserede IPR-kandidatuddannelser. Der kan ikke identificeres et bæredygtigt behov for en masteruddannelse på eneretsområdet, idet der ikke kan konstateres betalingsvilje eller efterspørgsel til de kandidater årligt, som uddannelsen skal producere, hvis den skal være rentabel for en given uddannelsesinstitution. Det akademiske efteruddannelsesbehov er dog til stede i form af behov for en juridisk efteruddannelse for teknisk uddannede interviewresultaterne peger samlet på en overbygning af ca. et semesters varighed, mest jura og lidt økonomi/strategi. Der vil være centralt, at en sådan overbygning er direkte orienteret mod kvalificering til EPA. Undersøgelsens hovedkonklusion er således, at der særligt er behov for kompetenceudvikling på tre områder: Et øget udbud af nyuddannede kandidater med særlige kompetencer på IPR-området. Opmærksomhed omkring de strategisk/forretningsmæssige aspekter af IPR. Øgede internationale kompetencer særligt i form af flere European Patent Attorneys. Denne hovedkonklusion leder til følgende anbefalinger: at den generelle viden om IPR hos eksisterende kandidater styrkes. Dette bør ske i form af introduktion til grundlæggende begreber inden for eneretsområdet på relevante kandidatuddannelser. Derudover er det vigtigt at sikre, at der eksisterer IPR-orienterede valgfag/ moduler på alle relevante uddannelsesinsitutioner. at der etableres en tværfaglig IPR-specialiserings-mulighed på kandidatniveau. Den potentielle efterspørgsel på nye medarbejdere med specialviden inden for IPR tydede på et reelt behov. Samtidig er signalværdien af en sådan uddannelse over for de studerende bety- 8 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

10 delig. I Malmø eksisterer et etårigt tværfagligt IPR-kursus for jurastuderende og teknisk/naturvidenskabeligt uddannede med en årlig tilgang på 60. Et tilsvarende forløb i Danmark ville formodentlig være en realistisk mulighed. Det bør tilstræbes at kurset er internationalt orienteret, herunder at det foregår på engelsk, og at det tilrettelægges inden for den eksamens- og undervisningstradition, som uddannelsen til European Patent Attorney er en del af. at mulighederne for at etablere en international, tværfaglig IPRmasteruddannelse i samarbejde med flere lande undersøges. Der synes ikke p.t. at være tilstrækkelig efterspørgsel til at etablere en dansk IPR-masteruddannelse, men et samarbejde mellem flere lande f.eks. de skandinaviske kunne eventuelt give et kundegrundlag, der er stort nok til at bære en decideret IPR-master. at der etableres et mindre omfattende kursusudbud særligt rettet mod ledere i mellemstore eneretsaktive og potentielt eneretsaktive virksomheder. Denne anbefaling er rettet mod den manglende opmærksomhed og viden om IPR i mellemstore og store virksomheder. Det anbefales, at der oprettes et specielt kursusforløb rettet mod ledere i sådanne virksomheder. Denne gruppe er traditionelt ikke indstillet på længerevarende kursusforløb. Det kunne derfor foregå i form af 2-3 kortere seminarer fulgt op af et fleksibelt e-learning-forløb. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 9

11

12 2. Indledning I denne rapport præsenteres resultaterne af en analyse af behovet for kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet i Danmark. Analysen er igangsat af Erhvervsudviklingsrådet og gennemført af Patent- og Varemærkestyrelsen i samarbejde med PLS RAMBØLL Management i perioden marts-maj I den resterende del af dette kapitel introduceres analysens baggrund, formål og metode. Der gives endvidere en kort beskrivelse af eneretsområdet i Danmark baseret på en række internationale nøgletal. I kapitel 3 beskrives det nuværende uddannelsesudbud på eneretsområdet i Danmark. Kapitel 4 analyserer det nuværende og fremtidige kompetence- og uddannelsesbehov på baggrund af de kvalitative og kvantitative interview, som er gennemført i forbindelse med undersøgelsen, og kapitel 5 indeholder en beskrivelse af uddannelsesudbuddet i andre europæiske lande med henblik på en sammenligning og fremdragelse af best practice - eksempler. Endelig indeholder kapitel 6 konklusioner og anbefalinger. 2.1 Analysens baggrund og formål Regeringens strategi for udviklingen på området eneret eller IPR (Intellectual Property Rights) fra november 1999 fremhæver betydningen af, at viden om eneretten får en stærkere placering i uddannelsessystemet. Det vurderes generelt, at hvor man beskæftiger sig med eneret, har udviklingen skabt et øget behov for akademisk arbejdskraft med de specialiserede IPR-kompetencer, som kræves for at kunne leve op til den internationale udvikling på området. Der synes især at være behov for at styrke udbuddet af uddannelser, som fokuserer på aspekter og problemstillinger i arbejdet med eneret i krydsfeltet mellem teknik, management og jura. Hvilke typer kompetencer har man brug for i eneretsaktive danske virksomheder for at kunne træffe beslutninger vedrørende eneret på kvalificeret grundlag? Hvilke kompetencer har rådgiverne i eneretsbranchen behov for i fremtiden? Hvilke kompetencer skal de nuværende ansatte opgraderes med? Dette er nogle af de aspekter, som analysen skal belyse. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 11

13 Analysen omfatter følgende fire overordnede elementer: Beskrivelse af det nuværende udbud af tekniske, juridiske og management/strategiske uddannelser, som har relevans for IPR-området. Beskrivelsen omfatter både fag og fagmoduler på lange videregående uddannelser samt mulighederne for efteruddannelse på området. Beskrivelse af tilsvarende, relevante uddannelser i England, Sverige, Tyskland og USA. Beskrivelsen omfatter udvalgte eksempler på best practice -uddannelser i disse lande, som kan give inspiration til udvikling af uddannelsesudbuddet på IPR-området i Danmark. Analyse af den danske eneretsbranches uddannelsesbehov. Analysen afdækker både nuværende og forventede, fremtidige kompetencebehov og omfatter eneretsaktive danske virksomheder, forskningsinstitutioner, GTS-institutter m.fl. samt virksomhedsrådgivere, der servicerer virksomheder i eneretsforhold. Anbefalinger til, hvordan branchens uddannelsesbehov kan efterkommes med udgangspunkt i eksisterende og nye uddannelsestilbud, herunder hvilke løsningsmodeller, der vil være realistiske og relevante ved en eventuel udvikling af uddannelsestilbuddet i kandidatuddannelser og efteruddannelser. 2.2 Metode Den overordnede metode for analyse og dataindsamling er præsenteret i figur 2.1. Efterfølgende beskrives de gennemførte aktiviteter. 12 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

14 Figur 2.1 Oversigt over undersøgelsens metode Forberedelse af undersøgelsen I den forberedende fase af undersøgelsen gennemførtes 7 personlige, eksplorative interview med det formål at kvalificere undersøgelsesoplægget bl.a. gennem indkredsning af relevante problemstillinger og kompetencebehov. Der blev endvidere gennemført desk research af relevante publikationer og rapporter, identificeret relevante personer og virksom- Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 13

15 heder/organisationer til de kvalitative interview og til spørgeskemaundersøgelsen samt udarbejdet spørgeskemaer og interviewguides Internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Det kvantitative element i undersøgelsen udgøres af en fortrinsvis internetbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt danske eneretsaktive virksomheder og rådgivere (herunder patentbureauer, advokatvirksomheder, managementkonsulentvirksomheder, patentkonsortier/- kontorer ved videregående uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter m.fl.). Etablering af respondentdatabase Respondenterne til spørgeskemaundersøgelsen blev identificeret via lister fra Patent- og Varemærkestyrelsen omfattende følgende grupper: Patentaktive virksomheder Varemærkeaktive virksomheder Patentagenter/-bureauer Advokatkontorer Øvrige rådgivere og uddannelsesinstitutioenr (GTS-institutter, TIC er, patentkontorer og patentkonsortier, revisionsvirksomheder m.fl.) Udvælgelsen af respondenter til undersøgelsen foregik således, at der blandt de patent- og varemærkeaktive virksomheder blev udtrukket de 50 mest aktive (flest patent- hhv. varemærkeansøgninger) i hver gruppe. Gengangere blev elimineret, og herefter blev der fyldt op til 200 virksomheder ved tilfældig udvælgelse blandt de øvrige virksomheder på de to lister. Blandt rådgiverne udvalgtes alle 14 identificerede patentbureauer, de 20 største advokatkontorer, samt de identificerede revisionsfirmaer, forsknings- og universitetsmiljøer/patentkonsortier, GTS-institutter i alt 51 rådgivere. Virksomheder og rådgivere, for hvilke der ikke var angivet kontaktpersoner og/eller blev kontaktet telefonisk med henblik på indhentning af de pågældende oplysninger, og der blev herefter etableret en elektronisk respondentdatabase i hvilken hver respondent blev tildelt et IP-nummer og et unikt password. Gennemførelse af undersøgelsen Opfordring til de udvalgte respondenter om deltagelse i undersøgelsen blev udsendt via brev og med angivelse af IP-nummer, password og den internet-adresse, hvor spørgeskemaet var tilgængeligt (de ud- 14 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

16 sendte s var forsynet med et direkte link til adressen). Respondenterne fik en frist på 2 uger til elektronisk besvarelse af spørgeskemaet. Med henblik på at sikre flest mulige svar inden for den begrænsede frist blev de respondenter, der ikke havde svaret inden for en uge, ringet op af en interviewer fra PLS Survey, der tilbød mulighed for at udfylde spørgeskemaet via et telefoninterview. Samlet opnåedes dermed en svarprocent omkring 50 for begge respondentgrupper, jf. tabel 2.1. Tabel 2.1 Frafaldsanalyse, internetbaseret spørgeskemaundersøgelse Rådgivere Virksomheder Stikprøve Falder uden for målgruppen - er ikke aktiv på området Ønsker ikke at deltage Kan ikke træffes inden for undersøgelsens tidsramme Respondenten frasorteret på grund af for få svar Andet 5 6 Antal besvarelser Svarprocent 53% 49% Efter undersøgelsens afslutning blev de indsamlede besvarelser behandlet statistisk og kvalitativt Kvalitative interview Ud over den kvantitative spørgeskemaundersøgelse blev der gennemført et større antal kvalitative interview, dels som personlige interview og dels via telefon. Interviewene var semi-strukturerede, dvs. fulgte en overordnet spørgeguide med gav i øvrigt plads til diskussion af emner og synspunkter af særlig relevans for den pågældende respondent. Interviewene blev i samarbejde med Patent- og Varemærkestyrlsen udvalgt således, at de repræsenterede forskellige virksomheds- og rådgi- Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 15

17 vergrupper. Der blev i alt gennemført 23 interview i denne fase. For hvert interview blev udarbejdet et kortfattet referat til internt brug i forbindelse med analyse og rapportering Beskrivelse af danske og udenlandske uddannelsesudbud Udbuddet af IPR-relevante uddannelser i Danmark og i de fire udvalgte lande blev gennemført som en kombination af Internet-søgning, indhentning af studieplaner og andet skriftligt materiale samt telefonisk kontakt til en række uddannelsesinstitutioner og enkelt myndigheder i Danmark og udlandet. Der blev herefter udarbejdet oversigter over udbuddet, jf. kapitel 3 (danske uddannelser), kapitel 5 (udenlandske uddannelser) Analyse og rapportering På baggrund af de indhentede informationer (spørgeskemaundersøgelse, eksplorative og kvalitative interview, uddannelser i Danmark og udlandet) gennemførtes en integreret analyse, som er afrapporteret i nærværende rapport. 2.3 Internationale nøgletal for eneretsområdet I dette afsnit gives en kort karakteristik af det danske eneretsområde set i international sammenhæng, baseret på en række statistiske data. Det skal bemærkes, at de fleste tilgængelige statistikker omhandler patentering og ikke eneretsområdet i bred forstand. Som det ses i tabel 2.2, er Danmark en relativt lille spiller, hvad angår eksperter på patentområdet i forhold til de omkringliggende lande. Der er relativt få danskere med titlen European Patent Attorney, som giver retten til at repræsentere ansøgere over for det europæiske patentkontor og samtidig repræsenterer en af de mest omfattende uddannelse på området både i Danmark og internationalt. Problematikken omkring EPA erne behandles i øvrigt mere indgående senere i denne rapport. 16 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

18 Tabel 2.2 Antal European Patent Attorneys i udvalgte lande Land Antal EPA Danmark 113 Sverige 251 Tyskland Storbritannien Holland 264 Frankrig 586 Kilde: Optælling af EPA registreret i European Patent Office s database (www.european-patentoffice.org) Danmark indgiver i absolutte tal relativt få patentansøgninger, hvilket naturligvis i nogen grad hænger sammen med landets begrænsede størrelse. Antallet af indenlandske patentansøgninger stiger fra i stort set alle OECD-lande. Stigningen i Danmark andrager 23%. Af tabel 2.3 fremgår det samlede antal indenlandske patentansøgninger indgivet af de respektive landes indbyggere i årrækken Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 17

19 Tabel 2.3 Indenlandske patentansøgninger (Antal nationale patentansøgninger indgivet af det pågældende lands egne indbyggere) Danmark Frankrig Tyskland Holland Sverige Storbritannien USA EU Kilde: OECD, Main Science and Technology Indicators No. 2/2000, Table 72 (uddrag) Et mere sammenligneligt tal fås imidlertid ved at se på antallet af indenlandske patentansøgninger pr. indbygger. Her ligger Danmark på EU-gennemsnitsniveau. I forhold til Danmarks primære markeder (Sverige, Tyskland og England) har Danmark imidlertid væsentligt færre indenlandske patentansøgninger pr. indbygger. Ikke kun absolut, men også relativt, ligger Danmark altså under niveauet for de lande, vi normalt sammenligner os med. 18 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

20 Figur 2.2 Opfindelseskoefficienter Kilde: OECD, Main Science and Technology Indicators No. 2/2000, Table 77 (uddrag) Danmark indgiver derimod mange udenlandske patentansøgninger i forhold til indenlandske, hvilket vel er ret naturligt for en lille åben økonomi med stor eksport. Holland, Sverige og Norge har da også et lignende højt niveau for international spredningsrate. I kraftig modsætning hertil har vi store økonomier som USA og Tyskland, der indgiver mange nationale patentansøgninger, som det ses i figur 2.2, men til gengæld er mindre aktive internationalt. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 19

21 Stigningstakten i den internationale spredningsrate fra er generelt høj i alle lande - et resultat af den stigende globalisering, som nødvendiggør patentering på flere markeder, jf. tabel 2.4. Tabel 2.4 International spredningsrate (antal patentansøgninger indgivet i udlandet pr. indenlandsk ansøgning) Danmark 11,44 14,16 16,67 25,17 30,55 37,99 46,39 Frankrig 5,01 5,48 5,71 6,49 7,88 9,52 14,02 Tyskland 4,64 4,95 5,02 5,65 6,23 6,76 10,09 Holland 11,12 19,90 20,91 28,81 34,26 37,68 43,54 Sverige 8,98 10,07 12,56 14,75 20,88 27,71 38,63 Storbritannien 4,42 5,06 6,39 8,69 11,01 12,61 17,55 USA 3,59 4,69 5,39 6,40 7,93 9,46 14,79 EU 2,66 2,92 3,23 4,48 6,02 8,01 10,58 Kilde: OECD, Main Science and Technology Indicators No. 2/2000, Table 78 (uddrag) Sammenfattende er Danmark generelt ikke blandt de mest aktive lande på patentområdet - specielt ikke i sammenligning med vore nabolande (Sverige, Finland, Tyskland og UK). Danmark er til gengæld endog meget aktiv internationalt sammenlignet med andre lande, og indgiver forholdsvis mange patentansøgninger i udlandet. 20 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

22 3. Eksisterende danske uddannelsestilbud på IPR-området I dette kapitel kortlægges de forskellige uddannelsestilbud på IPR-området, som findes i Danmark i dag. Uddannelsestilbuddene udgøres af (dele af) fag og fagmoduler på de videregående uddannelser samt efteruddannelsestilbud af varierende længde. 3.1 Videregående uddannelsesinstitutioner IPR-udbuddet på de danske videregående uddannelsesinstitutioner kan inddeles i to hovedgrupper: anvendelsesorienterede kurser med fokus på patenter og rettet mod studerende med en teknisk/naturvidenskabelig baggrund juridisk orienterede kurser for jura- og handelshøjskolestuderende Anvendelsesorienterede kurser Tabel 3.1 illustrerer det nuværende udbud af anvendelsesorienterede IPR-kurser på videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 21

23 Tabel 3.1 Videregående uddannelser i Danmark anvendelsesorienterede kurser Institution Kursustype Varighed Indhold DTU Patentkursus 12 uger Anvendelsesorienteret grundkursus. Østjysk Innovation for Århus Universitet Patentkursus 13 uger Anvendelsesorienteret grundkursus. KU Det sundhedsvidenskabelige fakultet 1 dag Patentsymposium Anvendelsesorienteret introkursus om IPR Syddansk Universitet - Patentkonsortiet Patentkurser 1-4 dage Anvendelsesorienterede introkurser om IPR DTU DTU gennemfører årligt et patentkursus primært henvendt til kandidat-studerende. Kurset kan dog også følges af andre danske og udenlandske studerende omkostningsfrit, bl.a. PhD-studerende. Kurset indgår ikke obligatorisk som en del af PhD- eller kandidatuddannelsen på DTU, men vægtes som 16,23% af obligatoriske halvårskurser. Det blev indført for ca. 3 år siden, og har været overtegnet hver gang p.t. følges det af op mod 10% af de kandidatstuderende, og interessen vurderes som stigende. Kurset gennemføres af Patent- og Varemærkestyrelsen for DTU, og dets formål er at give den studerende et grundlæggende indblik i problematikken omkring patentering. Dette illustreres via forelæsninger og konkrete casestudier. Det skal i øvrigt i denne forbindelse nævnes, at patentdatabaser gennemgås i forbindelse med de generelle kurser i informationssøgning på DTUs grunduddannelser. 22 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

24 Århus Universitet/Østjysk Innovation Kurset minder indholdsmæssigt meget om DTU-kurset. Det henvender sig til studerende på en bred række af kandidatuddannelser, hvor viden om patentforhold er vigtig. Kurset er af et semesters varighed og dets formål er at give de studerende kendskab til de grundlæggende begreber og problemstillinger på patentområdet. Dette skal gøre de studerende i stand til at vurdere patenterbarheden i konkrete tilfælde og forberede dem på evt. skrivning af patentansøgninger. KU Sundhedsvidenskabeligt fakultet På Københavns Universitet udbydes et en-dags patentsymposium ved det sundhedsvidenskabelige fakultet. Kurset er primært rettet mod humanbiologer og andre uddannelsesretninger inden for sundhedsområdet, hvor patentering kan være aktuelt. Indholdet dækker en bred vifte af emner relateret til patenter, herunder introduktion til IPR, hvad kan patenteres, hvordan skrives en patentansøgning og hvad er de økonomiske forhold omkring patentering og eventuelle sanktionsmuligheder. Syddansk Universitet Patentkonsortiet for Produktionsteknologi m.v. Patentkonsortiet ved Syddansk Universitet dækker områderne produktionsteknologi, materialer, byggeri og forbrugsgoder og har i gennemført en række patentkurser inden for emner som indledende patentering, licenskontrakter, kommercialisering af IPR og selskabsdannelse. Kurserne er fortrinsvis rettet mod Ph.D.-studerende Juridiske kurser De teoretiske kurser, der omhandler IPR er i Danmark koncentreret på de juridiske fakulteter i København og Århus samt handelshøjskolerne, og omhandler primært de juridiske aspekter af IPR i bred forstand. I forhold til udlandet er udbuddet sparsomt. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 23

25 Tabel 3.2 Videregående uddannelser i Danmark teoretiske kurser Institution Kursustype Varighed Indhold Handelshøjskolen i København HA-jur (2. år), udbud i Markedsføringsret Cand.merc (jur) udbud i International immaterialret og beskyttelsesteori Cand.merc (jur) udbud i IT-ret MOT Management of Technology. 1 semester Juridisk udbud 1 semester Juridisk udbud 1 semester Juridisk udbud 4 timer om IPR + forberedelse Juridisk og økonomisk indhold: Maximizing the value of IPR Patents and licenses Handelshøjskolen i Århus HA-jur, Kursus i Dansk og Europæisk Markedsføringsret 1 semester Juridisk udbud. Om IPR indgår: Varemærkeret og anden lovbestemt eneret Cand.merc udbud i Produkt- og kendetegnsbeskyttelse Cand.merc udbud i EDB-ret 1 semester Juridisk udbud 1 semester Juridisk udbud. Om IPR indgår: Patentbeskyttelse, ophavsret og anden eneretsbeskyttelse på EDB-området Jura i København Overbygningsudbud i Immaterialret Overbygningsudbud i IT-ret 1: Teknik og Retsbeskyttelse 1 semester Juridisk udbud 1 semester Juridisk udbud Jura i Århus Overbygningsudbud i Immaterialret Overbygningsudbud i Markedsret Overbygningsudbud i Varemærker og andre forretningskendetegn 1 semester Juridisk udbud 1 semester Juridisk udbud. Om IPR indgår: Kommercielle og industrielle enerettigheder 1 semester Juridisk udbud 24 Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet

26 Handelshøjskoler Eneretsområdet indgår sporadisk i en række bachelor- og kandidatuddannelser på handelshøjskolerne. F.eks. er der et par to-timers moduler om IPR på kandidatuddannelsen Management of Technology på Handelshøjskolen i København. Området er traditionelt set som en juridisk disciplin, og der undervises derfor kun i begrænset omfang i IPR fra en økonomisk/virksomhedsstrategisk synsvinkel. Systematisk behandling af eneretsområdet findes kun på den 3-årige HA(jur.)-bachelor uddannelse og cand.merc.(jur.)-overbygningen. På HA(jur.)-grunduddannelsen indgår på 2. år obligatorisk markedsføringsret. I dette fag indgår introduktion til varemærkeret og immaterielle sanktionsrettigheder. På cand.merc.(jur.)-overbygningen indgår en lang række kurser, som den studerende kan vælge at sammensætte sin uddannelse med. Visse af disse udbud omhandler IPR-området i større eller mindre omfang. IPR er dog ikke en obligatorisk del af uddannelsen. Efterår 2001 udbydes eksempelvis International immaterialret og beskyttelsesteori og forår 2001 IT-ret. Der er endvidere planer om at udbyde et nyt valgfag på engelsk, men med stort set samme indhold som ovennævnte International immaterielret og beskyttelsesteori. Ved Handelshøjskolen i Århus indgår eneretsområdet ligesom i København på HA(jur) og cand.merc.(jur.) uddannelserne. På HA(jur.)- grunduddannelsen indgår obligatorisk Dansk og europæisk markedsføringsret. I dette fag introduceres til varemærkeret og anden lovbestemt eneret. På cand.merc-overbygningen findes et udbud om Produkt- og kendetegnsbeskyttelse. Fra forår 2002 er der planlagt et valgfag på HA-delen af et semesters varighed. Undervisningsplan foreligger ikke pt. På Erhvervsjura ved Ålborg Universitet findes ikke længere et obligatorisk kursus i immaterialret på bachelordelen, (HA-jur), men der udbydes hvert år valgfrie kurser til overbygningsstuderende cand.merc. (jur) i immateriel ret. Jura På cand.jur.uddannelserne i København og Århus udbydes kurser, som den studerende kan sammenstykke sin overbygning med. Det væsentligste IPR-fag er immaterialret, som i København vælges af langt hovedparten af de studerende. I København udbydes yderligere IT-Ret, hvor IPR også indgår. I Århus udbydes kurser i markedsret og varemærker og andre forretningskendetegn. Kompetenceudvikling og uddannelse på eneretsområdet 25

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Disposition for præsentation

Disposition for præsentation Analyse af udbuddet og behovet for kompetenceudvikling inden for offshore energisektoren i Danmark, Norge, England og Tyskland Ved Jakob Stoumann, Chefanalytiker Oxford Research Oxford Research A/S Falkoner

Læs mere

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009

Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 Udkast til program for Patentkursus på DTU forår 2009 13 lektioner - hver bestående af 4 forelæsninger á 35-45 min. kl. 13.00-17.00 Kurset holdes på DTU i bygning (ikke fastlagt endnu tidligere år: 210

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Advisory Board møde i

Advisory Board møde i Advisory Board møde i projekt Danmarks Maritime Klynge Merete Vestergaard, Project Manager & Lene Rasmussen, projektkoordinator, samt Jan Boyesen, Udviklingschef Europas Maritime Udviklingscenter København

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011

PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER 2011 Oxford Research A/S, november PRIVATE VIRKSOMHEDERS SAMARBEJDE MED DANSKE UNIVERSITETER Udført for Danske Universiteter Forfatter: r Sidst gemt: 21-11- 09:56:00 Sidst udskrevet: 21-11- 09:56:00 S:\Tilknyttede

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Projektet støttes af:

Projektet støttes af: Projektet støttes af: Om projektet Tidsramme: November 2011 - december 2014 Budget: 27 millioner DKK Støttet af: Den Europæiske Socialfond og Vækstforum Hovedstaden Mål: Øge udbuddet af maritime uddannelsestilbud

Læs mere

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge.

Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Notat Dato 4. oktober 2013 Pma ESDH-sag: Side 1 af 6 DS forslag vedr. Efter- og videreuddannelsesindsatsen på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har i perioden april til oktober 2013 gennemført

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Hvad er IP? - en introduktion

Hvad er IP? - en introduktion Hvad er IP? - en introduktion IP - Intellectual Property - er den engelske, men også i Danmark, gængse betegnelse for intellektuel ejendomsret eller immaterielle rettigheder. Af og til bruges synonymet

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?...

Forord... 2. Kapitel 1: Sammenfatning... 3. Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5. Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... INDHOLD Forord... 2 Kapitel 1: Sammenfatning... 3 Kapitel 2: De internationale virksomheder... 5 Kapitel 3: Hvad taler vi på det globale marked?... 6 Kapitel 4: Sprogkompetencer i virksomhederne... 9 Fremmedsproglige

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

fremtidens kompetencebehov

fremtidens kompetencebehov Regional Udviklingsplan fremtidens kompetencebehov Mellemlang og lang videregående uddannelse Forventet beskæftigelse Ubesatte stillinger Regionalt initiativ: uddannelse 02_11_2012 Behov for arbejdskraft

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i Innovation and Technology Management ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013

Overskrift. Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske dfgdffghfg universiteter, Efterårssemestret 2013 Kortlægning af entreprenørskabsundervisning - Danske universiteter, Efterårssemestret 2013 Forskning og Analyse Kortlægning - efteråret 2013 Maj 2014 Executive Summary Følgende kortlægningsanalyse fra

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft

Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft Sådan tiltrækker den offentlige sektor akademisk arbejdskraft en undersøgelse af akademikeres præferencer Undersøgelsens hovedkonklusioner Moments undersøgelse viser, at den offentlige sektor generelt

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Sammenfatning af Forums tre e-surveys

Sammenfatning af Forums tre e-surveys Sammenfatning af Forums tre e-surveys Forum for Offentlig Topledelse har i perioden fra august 2003 til august 2004 gennemført tre elektroniske spørgeskemaundersøgelser (e-surveys). E-survey 1 og 2 er

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013

Workindenmarks. jobmesser i udlandet, efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Messeoversigt Efterår 2013 Workindenmarks jobmesser i udlandet, efterår 2013 Som arbejdsgiver har du mulighed for at deltage på jobmesser i udlandet. Her

Læs mere

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse?

Karl Fritjof Krassel. Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Karl Fritjof Krassel Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? Publikationen Hvad betyder SU ens størrelse for valg af uddannelse? kan downloades fra hjemmesiden www.akf.dk AKF, Anvendt KommunalForskning

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling

Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Af Chefanalytiker Klaus Jørgensen og cheføkonom Martin Kyed Analyse 7. juni 2015 Mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater kalder på politisk handling Der ligger en udfordring i at tackle

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark

Bilag B. Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Bilag B Universitetsuddannelser i Sverige og Danmark Uddannelsesprogrammer og fri kombination af kurser i Sverige I 1993 afskaffedes det såkaldte linjesystem i Sverige. Universiteter og högskoler fik herefter

Læs mere

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland. Opsummering af analyse Oktober 2003. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov i Kronjylland Opsummering af analyse Oktober 2003 Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Indledning Denne rapport præsenterer en analyse af virksomhedernes kompetenceudviklingsbehov

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2014

Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Rapport for ph.d.-dimittender Maj 2015 For 2014 findes også en rapport for kandidatdimittender samt et notat med en opsummering af årets resultater. Aarhus Universitets

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Overuddannelse blandt akademikere

Overuddannelse blandt akademikere A NALYSE Overuddannelse blandt akademikere - Fagområder og geografiske områder set i sammenhæng Af Jan Christensen Akademikeres match med jobmarkedet belyses ved at sammenligne det kompetenceniveau, som

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2003

Aalborg Trafikdage 2003 Aalborg Trafikdage 2003 Præsentation af EU-studiet Uddannelse og træning af jernbanepersonale i grænseoverskridende jernbanetrafik ( Training and Staff Requirements for Railway Staff involved in Cross-border

Læs mere

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE

SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE SAMMENLIGNING AF UNIVERSITETSINSTITUTIONER OPDELT PÅ HOVEDOMRÅDE Uddannelse er vigtig for Danmark. Det er der bred enighed om politisk og i samfundet generelt. Der er således bred enighed om målsætningen,

Læs mere

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen

Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Ejer du din egen viden? Vælg en strategi for patenter og intellektuel ejendomsret i IT-branchen Patent- og Varemærkestyrelsen, ITEK & IT-Brancheforeningen Juni 2005 1 At dele og beskytte viden Øget handel

Læs mere

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme

Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com. Dansk vandreturisme Espen Mills/Tasteofnationaltouristroutes.com/visitnorway.com Dansk vandreturisme Contents 1. Indledning 3 2. Introduktion 3 3. Kortlægningsfase 1: Research på internet 3 4. Kortlægningsfase 2: Dybdeinterview

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1

Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård, 8 København K Telefon 9 - Fax 6 65 Dato:. januar 6 Bilag om uddannelse i entrepreneurship i det danske uddannelsessystem.

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

IVAs Dimittendundersøgelse 2010

IVAs Dimittendundersøgelse 2010 IVAs Dimittendundersøgelse 2010 Det informationsvidenskabelige Akademi gennemfører dimittendundersøgelser med 2 års mellemrum. Formålet er selvsagt løbende at få indblik i IVAs dimittenders beskæftigelsesforhold

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015

Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa En økonomisk analyse Virksomhedsanalyserapport, Juni 2015 RESUMÉ Intellektuelle ejendomsrettigheder og virksomhedsresultater i Europa

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Værdi af lederuddannelse

Værdi af lederuddannelse Værdi af lederuddannelse En undersøgelse af brugernes udbytte af Akademi- og Ledernes Hovedorganisation December 2004 Indledning Kompetenceudvikling af ledere er afgørende for at sikre virksomheders og

Læs mere

Lederuddannelse i folkeoplysningen

Lederuddannelse i folkeoplysningen Lederuddannelse i folkeoplysningen Projektrapport Lene Buerup Andersen, LOF og Marlene Berth Nielsen, NETOP Juli 2009 [Skriv et resume af dokumentet her. Resumeet er normalt en kort beskrivelse af dokumentets

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Metalindustri SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 12 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Metalindustri I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG.

- SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. Få din virksomhed til at vokse med IPR - SÅDAN ARBEJDER DU MED INTELLEKTUELLE EJENDOMSRETTIGHEDER(IPR) I HELE PROCESSEN FRA IDÉ TIL SALG. 2 INDHOLD Produktudvikling Produktion Salg & Markedsføring Internationalisering

Læs mere

og forretningsservice

og forretningsservice sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Handel og forretningsservice I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt

Projekt Danmarks Maritime Klynge. - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Projekt Danmarks Maritime Klynge - Et maritimt kompetenceudviklingsprojekt Om projektet Partnere i projektet Analyser og data: SWOT-analyse (Oxford Research og EMUC) Benchmarkinganalyse (CBS) Best practice-analyse

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere