UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UHELDSANALYSE FOR SKANDERBORG KOMMUNE"

Transkript

1 Til Skanderborg Kommune Dokumenttype Analyse Dato Oktober, 2013 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE

2 FOR SKANDERBORG KOMMUNE ANALYSEPERIODE Revision 2 Dato Udarbejdet af MNSS Kontrolleret af MTM Godkendt af MNSS Ref Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Aarhus N T F

3 ANALYSEPERIODE INDHOLD 1. Indledning Datagrundlag 1 2. Uheldsudviklingen 2 3. Målsætninger Nationale mål 4 4. Detaljeret uheldsanalyse Vejudformning Uheldssituation Transportform og partskombinationer Aldersfordeling Årstidsvariation Spiritusuheld Uheld pr. by Uheldsudviklingen i Skanderborg/Silling/Vrold Uheldsudviklingen i Hørning Uheldsudviklingen i Galten-Skovby Uheldsudviklingen i Ry Uheldsudviklingen i Tebstrup Sortpletudpegning Baggrund og udpegningsgrundlag Udpegede kryds Ladegårdsbakken/Thomas Helsteds Vej, Skanderborg (9 uheld) Stilling Byvej/Randersvej, Stilling (5 uheld) Skanderborgvej/Agerskovvej, Hørning (5 uheld) Udpegede strækninger Århusvej fra Gramvej til Århusvej nr. 50, Stilling (10 uheld) Adelgade fra Asylgade til Skanderupgade, Skanderborg (7 uheld) Vroldvej fra Birkevej til Korsvejen, Skanderborg (7 uheld) Silkeborgvej/Århusvej fra Ursusvej til Århusvej nr. 233, Galten (6 uheld) Skanderborgvej fra Moselunden til Agnetevej, Ry (5 uheld) Vester Allé fra Damager til Toftevej, Hørning (5 uheld) Uheld ved skoler Kommunale skoler Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Banvehøj Skole Gl. Rye Skole Gyvelhøjskolen Herskindsskolen Hylke Skole Højboskolen Knudsøskolen Låsby Skole Morten Børup Skolen 30

4 ANALYSEPERIODE Mølleskolen Niels Ebbesen Skole Skovbyskolen Stilling Skole Stjærskolen Veng Fællesskole Virring Skole Voerladegård Skole Private skoler Den fri Hestehaveskole Galten Friskole Gudenåskolen Rudolf Steinerskolen Skanderborg Realskole 37

5 1. INDLEDNING Denne uheldsanalyse er en opdatering af Skanderborg Kommunes seneste uheldsanalyse udarbejdet i efteråret 2011, her var analyseperioden Der bliver i denne uheldsanslyse udarbejdet de samme analyser, som i den tidligere udgave, men den aktuelle analyseperiode er Der er udarbejdet kort med uheldsbilledet for nærområdet omkring hver af kommunens skoler. 1.1 Datagrundlag Uheldsanalysen er baseret på de politiregistrerede uheld, der er sket på det kommunale vejnettet i Skanderborg Kommune i perioden Uheldsanalysen omfatter ikke ekstrauheld, da disse ikke er registreret kontinuerligt og kan være behæftet med stor usikkerhed. Begreber i uheldsanalysen Politiregistrerede uheld: Alle trafikuheld som politiet indberetter. Det er langt fra alle trafikuheld, som politiet får kendskab til. Politiet tilkaldes sjældent ved eneuheld, uheld med mindre materiel skade samt mindre personskadeuheld og generelt uheld med lette trafikanter involveret. Erfaringer fra bl.a. skadestuen i Odense viser, at politiet registrerer: 100 % af de dræbte Ca. 50 % af de alvorligt tilskadekomne Ca. 20 % af de lettere tilskadekomne Ca. 5 % af materielskadeuheldene Ca. 5 % af cyklistuheldene Personskader: Antallet af personer, der er kommet til skade. Antallet af personskader dækker også dræbte. Der kan være flere personskader i ét personskadeuheld. Personskadeuheld: Trafikuheld, hvor der er sket personskade på én eller flere personer. Materielskadeuheld: Trafikuheld, hvor der udelukkende er sket materiel skade. Udviklingen i uheld og antal tilskadekomne beskrives og sammenlignes med Færdselssikkerhedskommissionens opsatte mål for at undersøge, om Færdselssikkerhedskommissionens mål for 2012 blev opfyldt i Skanderborg Kommune. Efterfølgende er analysen fokuseret på uheldenes stedfæstelse, idet det ønskes belyst hvilke forskelle der er på uheldene i henholdsvis by- og landzone. I forbindelse med denne analyse bestemmes lokaliteter med særlige uheldskoncentrationer, også kaldet sorte pletter. 1

6 2. UHELDSUDVIKLINGEN Udviklingen i antallet af uheld i Skanderborg Kommune fra fremgår af figur 2.1, fordelt på stats- og kommunevej. Ved statsveje menes de veje som staten er vejbestyrer for efter kommunesammenlægning d. 1. januar Antal uheld Statsvej Kommunevej Figur 2.1: Politiregistrerede uheld i Skanderborg Kommune fordelt på kommune og statsvej i perioden Antallet af uheld på kommunevejene i Skanderborg Kommune har varieret mellem 58 og 119 uheld pr. år i den betragtede periode. Der ses et fald i antallet af uheld fra 2005 og frem til 2011 og herefter en stigning på 10 uheld i 2012 i forhold til I alt er der registreret 691 uheld på kommunevejene i den 8-årige analyseperiode. Antallet af registrerede uheld på statsvejnettet har ligget mellem 13 og 51 uheld pr. år. Færrest i 2012 og flest i I alt er der registreret 247 uheld på statsvejnettet i den 8-årige periode. Betragtes udviklingen i antallet af tilskadekomne på kommunevejene i Skanderborg Kommune fremgår det, at der er sket et markant fald af tilskadekomne fra 2007 til 2008 og at der efterfølgende har været en fortsat faldende tendens frem til I 2012 blev ingen dræbt på kommunevejene i Skanderborg Kommune, men fra 2011 til 2012 er der registreret en stigning på 8 alvorligt tilskadekomne. Da antallet af tilskadekomne de seneste år generelt er lave, kan selv små stigninger give store udslag og samtidig være et udtryk for tilfældighed. 2

7 80 70 Antal tilskadekomne Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Figur 2.2: Udvikling i antallet af tilskadekomne på kommunevejene i Skanderborg Kommune fordelt på skadesgrad. Udviklingen i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne tilsammen er faldet fra 31 i 2006 til 13 i Antallet af lettere tilskadekomne har været stabilt fra 2010 og frem til 2012, hvor antallet af lettere tilskadekomne er på 6. Fra 2007 til 2009 faldt antallet af lettere tilskadekomne med i alt 31 lettere tilskadekomne. 3

8 3. MÅLSÆTNINGER 3.1 Nationale mål Færdselssikkerhedskommissionen har til opgave at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan være med til at nedbringe antallet af trafikulykker. Kommissionen har siden 1988 udarbejdet 3 nationale handlingsplaner og en strategiplan, som hidtil har været med til at sætte dagsordnen for trafiksikkerhedsarbejdet på nationalt og kommunalt niveau. Denne analyse undersøger, om målet for 2012 er blevet opfyldt for Skanderborg Kommune i forhold til den nationale målsætning, som har afslutning i Den nye nationale målsætning om en halvering af antallet af tilskadekomne fra 2010 til 2020 er der ikke fokuseret på i denne analyse. Målsætning fra maj 2007 Den 7. maj 2007 udgav Færdselssikkerhedskommissionen et forslag til revision af strategier og indsatser med titlen Hver ulykke er én for meget trafiksikkerhed begynder med dig. Dette var en revision af den nationale målsætning fra Målsætningen lød: Antallet af både dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % frem til Udgangspunktet er uheldstallene fra I Skanderborg Kommune besluttede direktionen at følge denne målsætning, dog med den ændring, at udgangspunktet for uheldsreduktionen er gennemsnittet for årene Perioden er valgt for at undgå usikkerheder omkring årsvariationer ved det forholdsvis lave antal uheld, som er sket i Skanderborg Kommune. I revisionen har Færdselssikkerhedskommissionen udpeget 5 hovedudfordringer, som tilsammen tegner sig for mere end 80 % af alle alvorlige trafikulykker. De fem hovedudfordringer er: For høj fart Spritkørsel Manglende selebrug Ulykker med cyklister Ulykker med unge trafikanter Færdselskommissionen har tillige udpeget 100 indsatsområder, som kan være med til at forbedre færdselssikkerheden. Disse er fordelt under følgende emner: Lovgivning og sanktioner Politikontrol Vejteknik og vejens indretning Kampagner og undervisning Køretøjer teknologiske og køretekniske løsninger Videngrundlag og forskning Det 3. og 4. emne vil være områder hvor Skanderborg Kommune direkte vil kunne bidrage med løsninger, som har indflydelse på uheldsstatistikken og dermed en hjælp til opfyldning af den nationale målsætning. Sammenlignes udviklingen i antallet af dræbte og tilskadekomne på kommunevejene i Skanderborg Kommune med Skanderborg Kommunes målsætning fremgår det, at målsætningen er delvist opfyldt for 2012, jf. figur

9 Antal tilskadekomne Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Målsætning dræbte Målsætning alvorligt Målsætning lettere Figur 3.1: Udvikling i antal dræbte og tilskadekomne på kommunevejene i Skanderborg Kommune sammenlignet med Skanderborg Kommunes målsætning: Antallet af både dræbte, alvorligt tilskadekomne samt lettere tilskadekomne skal reduceres med 40 % frem til Udgangspunktet er et gennemsnit af uheldstallene fra For at denne målsætningen overholdes, skulle antallet af dræbte og tilskadekomne i Skanderborg Kommune være under 37 i 2012, fordelt på: Under 2 dræbte 15 alvorligt tilskadekomne Under 20 lettere tilskadekomne Antallet af dræbte på kommunevejene har i 2012 været under målsætningen, da der ikke er registret dræbte på kommunens vejnet i Antallet er de alvorligt tilskadekomne har i perioden og i 2012 været højere end målsætningen, men for 2010 og 2011 er antallet af alvorligt tilskadekomen lavere end målsætningen. Det registrerede antal alvorligt tilskadekomne i 2012 var 20. For de lettere tilskadekomne var antallet af tilskadekomne højere end målsætningen i 2006 og Fra 2008 og frem til 2012 er antallet af lettere tilskadekomne været væsentligt lavere end målsætningen. Tages der udgangspunkt i et samlet antal tilskadekomne ligger Skaderborg Kommune i alt 10 dræbte og tilskadekomne under måltningen for Det registrerede antal er 26 tilskadekomne. 5

10 4. DETALJERET Formålet med analysearbejdet har konkret været at identificere tematiske indsatsområder i form af særlige uheldstyper eller bestemte trafikantgrupper, som kunne være særligt formålstjenstligt at fokusere trafiksikkerhedsindsatser imod. De fundne indsatsområder kan anvendes til effektivt at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i kommunen. Det valgt at gennemføre analyser - opdelt i land- og byzone vedrørende: Antal uheld og skadesgrad for tilskadekomne Vejudformning for uheld Hovedsituationer for uheld Partskombinationer for uheld Aldersfordeling for tilskadekomne Årstidsvariation for uheld Spiritusuheld - antal uheld og tilskadekomne Spiritusuheld - Hovedsituationer for uheld Spiritusuheld - Alder og køn for førerne I perioden har politiet registreret 691 uheld på kommunevejene, hvoraf 446 uheld er sket i byerne og landsbyerne. Der er sket personskade i 40 % af alle uheldene, jf. tabel 4.1. I 51 % af uheldene i landzone er der sket personskade, mens dette er 34 % i byzone. Byzone Landzone I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Personskadeuheld % % % Materielskadeuheld % % % I alt % % % Tabel 4.1: Uheld fordelt på by- og landzone samt uheldsart i Skanderborg Kommune. I personskadeuheldene er der registreret 14 dræbte, 176 alvorligt tilskadekomne og 142 lettere tilskadekomne i Skanderborg Kommune, jf. tabel 4.2. I Skanderborg Kommune er der næsten ligelig fordeling af antallet af tilskadekomne i by- og landzone. Dog er 9 ud af 14, svarende til 64 %, af de dræbte blevet dræbt i landzone. Byzone Landzone I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Dræbte 5 3% 9 6% 14 4% Alv. tilskadekomne % 74 46% % Let. tilskadekomne 64 37% 78 48% % I alt % % % Tabel 4.2: Tilskadekomne fordelt på by- og landzone samt skadesgrad i Skanderborg Kommune. 6

11 4.1 Vejudformning Vejens udformning er en af de parametre, hvormed Skanderborg Kommune kan påvirke uheldsbilledet og uheldsudviklingen i en positiv retning. Vejens udformning og omgivelser kan være en direkte eller indirekte årsag til uheldet. Indsatser i kryds i byzone I byzoner er trafiksikkerhedsproblemer normalt koncentreret til vejkrydsene, hvor der er mange konfliktpunkter og andre trafikanter at forholde sig til. I et almindeligt 4-benet vigepligtsreguleret kryds, skal en trafikant eksempelvis forholde sig til 32 konfliktpunkter med andre trafikanter. Uheld fordelt på vejudformning Den store koncentration af uheld i kryds i byområder findes også i Skanderborg Kommune, hvor næsten halvdelen af alle uheld i byzone er sket i kryds. Der er dog også en stor del af uheldene, der er strækningsrelaterede, idet 31 % af alle uheld er sket på lige vej og 7 % i kurve, jf. figur 4.1. Vejudformning - byområde 2% 14% 15% 31% 27% 4% 7% Kryds, 4 ben Kryds, 3 ben Ud-/ indkørsel Kurve Vej, lige Rundkørsel Andet Figur 4.1: Uheld på kommuneveje i byzone fordelt efter vejudformning. En stor del af uheldene i landzone er strækningsrelaterede, idet 40 % af alle uheld er sket på lige vej og 22 % i kurve. Den høje forekomst af strækningsrelaterede uheld er karakteristisk for uheldsbilledet i landzoner, hvor der sammenlignet med byzoner er længere imellem vejkryds. 29 % af alle uheld i landzoner er sket i 3- eller 4-benede kryds. Vejudformning - landområde 6% 13% 40% 22% 16% 3% Kryds, 4 ben Kryds, 3 ben Ud-/ indkørsel Kurve Vej, lige Andet Figur 4.2: Uheld på kommuneveje i landzone fordelt efter vejudformning. 7

12 4.2 Uheldssituation Uheldsituationer beskriver de pågældende elementers placering og manøvre umiddelbart før uheldet. Fokus på eneuheld og mødeuheld i landzone Størstedelen af uheldene i landzone har karakter af eneuheld, der netop oftest er en uheldstype, der optræder på lige vejstrækninger eller i kurver, hvor trafikanterne mister herredømmet over deres køretøj og kører af kørebanen og eventuelt kolliderer med faste genstande langs vejen i form af skilte, træer m.v. Mødeuheld er særlig problematiske, eftersom mødeuheldene i landzone er blandt de mest alvorlige uheldstyper, da denne uheldskategori dækker over frontalkollisioner og overhalingsuheld. Disse to uheldsituationer har ofte en høj alvorlighedsgrad, da høj fart ofte er en uhelds- og skadesfaktor i uheldene. Derudover er de resulterende kræfter i denne type uheld også meget større end i andre uheldstyper, da to biler med 80 km/t der kolliderer frontalt, svarer til et eneuheld med 160 km/t. 38 % af alle uheld i landzone i Skanderborg Kommune er eneuheld (hovedsituation 0) og 16 % er mødeuheld (hovedsituation 2). Fokus på eneuheld og uheld med parkerede køretøjer i byzone De tre hyppigts forkomne hovedsituationer i byzone er fordelt på hovedsituation 0, 6 og 7. Uheldene i de tre hovedsituationer er fordelt således, at 21 % af alle uheld i byzoner er eneuheld (hovedsituation 0), 16 % er påkørsel af parkeret køretøj (hovedsituation 7) og 15 % er kørende på krydsende veje med svingning (hovedsituation 6). Antal uheld på kommunevejene : Eneuheld 1: Ligeudkørende på samme vej med samme kurs 2: Ligeudkørende på samme vej med modsat kurs 3: Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning 4: Kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning 5: Krydsende køretøjer uden svingning 6: Kørende på krydsende veje med svingning 7: Påkørsel af parkeret køretøj 8: Fodgængeruheld 9: Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen Hovedsituation Byzone Landzone Figur 4.3: Uheld for by- og landzone på kommunevejnettet i Skanderborg Kommune fordelt på hovedsituationer. 8

13 Eneuheld Eneuheld er ikke at sidestille med solouheld. Solouheld beskriver uheld, hvori der alene har været ét involveret element. Et eneuheld kan imidlertid udmærket omfatte flere elementer, når blot element 1 s kollision med eventuelle øvrige elementer finder sted udenfor kørebanearealet. Personskadeuheldene i Skanderborg Kommune er fordelt på uheldssituationer, jf. figur 4.4, hvor det ses, at andelen af personskadeuheld ved eneuheld (hovedsituation 0) og krydsuheld (hovedsituation 3-6) er høj Antal uheld på kommunevejene Hovedsituation Byzone Landzone Figur 4.4: Personskadeuheld for by- og landzone på kommunevejnettet i Skanderborg Kommune fordelt på hovedsituationer. 0: Eneuheld 1: Ligeudkørende på samme vej med samme kurs 2: Ligeudkørende på samme vej med modsat kurs 3: Kørende på samme vej med samme kurs og med svingning 4: Kørende på samme vej med modsat kurs og med svingning 5: Krydsende køretøjer uden svingning 6: Kørende på krydsende veje med svingning 7: Påkørsel af parkeret køretøj 8: Fodgængeruheld 9: Uheld med dyr, genstande mv. på eller over kørebanen 9

14 4.3 Transportform og partskombinationer Personbilens andel af uheldene er størst i landzone, hvor personbilen udgør 55% af elementerne i uheldene. I byzone er cyklister og knallert-30 også repræsenteret i en stor del af uheldene, hvor disse udgør henholdsvis 8 % og 7 %. Faste genstande udgør 13 % af alle elementerne i uheldene Antal elementer i uheld Pbil Vbil Lbil/bus Mc/kn-45 Kn-30 Cykel Fodgænger Fast genstand Byzone Landzone 25 4 Flygtet element Figur 4.5: Elementernes repræsentation i uheld fordelt på by- og landzone. Selvom det er personbiler, der er impliceret i flest ulykker i byzone, er det oftest de lette trafikanter, som kommer alvorligst til skade. Antallet af tilskadekomne i personbiler udgør 29 % af alle tilskadekomne i byzone, jf. figur 4.6. Figuren viser imidlertid, at skadesgraden for personbilerne er lav sammenlignet med de lette trafikanter, hvor der er en større andel af alvorligt tilskadekomne. Især cykeltrafik og knallert-30 står for en stor del af de tilskadekomne med 47 % tilsammen. De alvorlige fodgængeruheld Fodgængeruheld er de mest alvorlige uheldssituationer i byzone på landsplan. Disse uheld er i gennemsnit næsten dobbelt så alvorlige som et gennemsnitsuheld i byzone. 10

15 Antal tilskadekomne i uheldene Personbil Varebil Lastbil/bus Mc/kn-45 Kn-30 Cykel Fodgænger Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Figur 4.6: Personskader i byzone fordelt på elementart Jf. figur 4.7, står personbilerne stadig for det største antal tilskadekomne i landzone, 61 % af alle. Knallert-30 samt cykel står også i landzone for en stor del af de tilskadekomne med 18 % samlet. Antal tilskadekomne i uheldene Personbil Varebil Lastbil/bus Mc/kn-45 Kn-30 Cykel Fodgænger Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Figur 4.7: Uheld i landzone fordelt på elementart 11

16 Hyppige partskombinationer i byzone Partskombinationen angiver hvilke transportmidler, der har været impliceret i de enkelte uheld. Analysen af partskombinationen viser, hvorvidt uheldsforekomsten koncentrerer sig til konflikter imellem bestemte transportformer. De hyppigste uheldsudløsende konflikter mellem trafikanter i byzonerne ligger ligeledes mellem personbiler indbyrdes, jf. tabel 4.3. De lette trafikanter udgør 29 %, hvilket er karakteristisk for partskombinationerne i byzone, da der oftest er registreret mange uheld mellem personbiler og enten knallertkørere, cyklister eller fodgængere. Partskombination Antal Procent Personbil - Personbil % Personbil - Knallert 50 12% Personbil - Fast genstand uden for kørebanen 49 12% Personbil - Cykel 40 10% Personbil - Varebil 28 7% Personbil - Fodgænger 28 7% Personbil - Lastbil 16 4% Personbil - Motorcykel 14 3% Øvrige 79 19% Tabel 4.3: Hyppigst forekomne partskombinationer på kommunevejene i byzone i Skanderborg Kommune Hyppige partskombinationer i landzone Generelt er det personbilrelaterede konflikter, der dominerer uheldsbilledet i landzonerne i Skanderborg Kommune. De hyppigste uheldsudløsende konflikter mellem trafikanter ligger mellem personbiler indbyrdes og personbiler mod faste genstande uden for kørebanen, jf. tabel 4.4. Partskombination Antal Procent Personbil - Personbil 63 31% Personbil - Fast genstand uden for kørebanen 36 18% Personbil - Varebil 13 6% Personbil - Motorcykel 10 5% Personbil - Lastbil 8 4% Varebil - Fast genstand uden for kørebanen 8 4% Personbil - Lastbil 7 3% Personbil - Knallert 7 3% Øvrige 51 25% Tabel 4.4 Hyppigst forekomne partskombinationer forekomne på kommunevejene i landzone i Skanderborg Kommune 12

17 4.4 Aldersfordeling De unge trafikanter er ofte overrepræsenteret i uheldsstatistikken. På figur 4.8 og figur 4.9 fremgår fordelingen af personskader i henholdsvis byzone og landzone efter de tilskadekommendes alder. Det største antal tilskadekomne i byzone findes i gruppen af unge trafikanter i alderen år. Det er også i denne gruppe, der findes det største antal alvorligt tilskadekome. Det samlede antal af tilskadekomne for denne aldersgruppe udgør 19 % af det samlede antal dræbte og tilskadekomne i byzone. Det er dog også værd at bemærke, at aldersgruppen år er repræsenteret med 18 tilskadekomne selvom denne aldersgruppe kun indeholder 2 årgange. Det største antal tilskadekomne i landzoner findes i gruppen af trafikanter i alderen år med en andel på 21 % af det samlede antal dræbte og tilskadekomne. Antal tilskadekomne i byzone Alder Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Figur 4.8: Fordeling af personskader på alder og skadesgrad på kommunevejene i byzone i Skanderborg Kommune. Antal tilskadekomne i landzone Alder Dræbte Alvorligt tilskadekomne Lettere tilskadekomne Figur 4.9: Fordeling af personskader på alder og skadesgrad på kommunevejene i landzoner i Skanderborg Kommune. 13

18 4.5 Årstidsvariation Fordelingen af uheld i henholdsvis byzone og landzone fordelt på månedsbasis er illustreret jf. figur Det største antal uheld i byzone ses i september og november, hvor der samlet er sket 94 ud af de 446 byzoneuheld. I landzone er de fleste uheld sket i juni, oktober og november, hvor der samlet er sket 84 ud af de 245 landzoneuheld Antal uheld Personskadeuheld - by Materielskadeuheld - by Personskadeuheld - land Materielskadeuheld - land Figur 4.10: Fordeling uheld på årstidsvariation på kommunevejene i Skanderborg Kommune. 14

19 4.6 Spiritusuheld Spiritusuheld er her defineret som uheld med trafikanter, hvor politiet har registreret en promille højere end 0,5, eller vurderet trafikanten som påvirket. På kommunevejene i Skanderborg Kommune er der registreret 127 spiritusuheld, jf. tabel 4.5. Der har i alt været 52 tilskadekomne, heraf 21 i byzone og 31 i landzone, jf. tabel 4.6. Byzone Landzone I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Personskadeuheld 21 29% 26 48% 47 37% Materielskadeuheld 52 71% 28 52% 80 63% I alt % % % Tabel 4.5: Antal uheld med spirituspåvirkede trafikanter. Byzone Landzone I alt Antal Andel Antal Andel Antal Andel Dræbte 1 5% 2 6% 3 6% Alv. tilskadekomne 13 62% 9 29% 22 42% Let. tilskadekomne 7 33% 20 65% 27 52% I alt % % % Tabel 4.6: Antal tilskadekomne i uheld med spirituspåvirkede trafikanter. Sprituheld er eneuheld Spiritusuheldene er i overvejende grad eneuheld (hovedsituation 0) både i by og landzone, jf. tabel 4.7, hvor den spirituspåvirkede fører har mistet herredømmet over sit køretøj. Hovedsituation Byzone Landzone I alt Eneuheld (0) 45 62% 16 76% 29 56% Ligeudkørende på samme vej med samme kurs (1) 5 7% 0 0% 5 10% Ligeudkørende på samme vej med modsat kurs (2) 5 7% 1 5% 4 8% Kørende på samme vej med samme kurs og med 1 1% 0 0% 1 2% svingnig (3) Kørende på samme vej med modsat kurs og med 2 3% 1 5% 1 2% svingning (4) Krydsende køretøjer uden svingning (5) 3 4% 2 10% 1 2% Kørende på krydsende veje med svingning (6) 5 7% 0 0% 5 10% Påkørsel af parkeret køretøj (7) 5 7% 0 0% 5 10% Fodgængeruheld (8) 0 0% 0 0% 0 0% Uheld med dyr, genstande mv. på eller over 2 3% 1 5% 1 2% kørebanen (9) I alt % % % Tabel 4.7: Spirituspåvirkede uheldsimplicerede trafikanter fordelt på lokalitet og hovedsituation. 15

20 Hvem er spirituspåvirkede i trafikken? Det fremgår af figur 4.11 at spiritusuheld i byzone hovedsageligt er repræsenteret over aldersgrupperne 18-24, 30-39, og år. Aldersgruppen år er dog klart den aldersgruppe, som er repræsenteret med flest spiritusuheld. Ved spritusuheldene i landzone, jf. figur 4.12, er der sket flest spiritusuheld med personer i alderen år. Også her er aldersgrupperne og år højt repræsenteret i forhold til de restrerende aldersgrupper. Oftest er det mænd der er involveret i spiritusuheldene konkret 87% af uheldene. Spirituspåvirkede fører i byzone Mand Kvinde Figur 4.11: Uheldsimplicerede spirituspåvirkede trafikanter i byzone fordelt på alder og køn. 18 Spirituspåvirkede fører i landzone Mand Kvinde Figur 4.12: Uheldsimplicerede spirituspåvirkede trafikanter i landzoner fordelt på alder og køn. 16

21 5. UHELD PR. BY I tabel 5.1 er samlet en opgørelser over de stedfæstede byzoneuheld i perioden fordelt på byen/landsbyen, hvor uheldet er sket. By/landsby Personskadeuheld Materielskadeuheld Total Skanderborg / Stilling Hørning Galten-Skovby Ry Tebstrup Gjesing Skjørring Låsby Storring Tulstrup Hylke Mesing Veng Virring Adslev Blegind Brørup Ejer Jeksen Voerladegård Fruering Gammel Rye Herskind Høver Javngyde Nørre Vissing Svejstrup Alken Alling Dørup Firgårde Foerlev Fremad Glarbo Hvolbæk Hårby Riis Sjelle Skivholme Stjær Søballe Tørring Tåning Vitved Tabel 5.1: Stedfæstede uheld i byzone fordelt på byer/landsbyer. For de 5 mest uheldsbelastede byer/landsbyer er der i det følgende indsat et kort, der viser hvor uheldet er sket, samt lavet en tabel med uheldsudviklingen pr. år. 17

22 5.1 Uheldsudviklingen i Skanderborg/Silling/Vrold Der er registreret 260 uheld i Skanderborg og Stilling, hvoraf 79 er personskadeuheld. I 2012 er der registreret 9 personskadeuheld og 12 materielskadeuheld. Skanderborg Total Personskadeuheld Materielskadeuheld Total Tabel 5.2: Stedfæstede byzoneuheld i Skanderborg fordelt på uheldsart og årstal. Figur 5.1: Stedfæstede byzoneuheld i Skanderborg fordelt på uheldsart. 18

23 5.2 Uheldsudviklingen i Hørning Der er registreret 59 uheld i Hørning, hvoraf 16 er personskadeuheld. I 2012 er der 1 personskadeuheld og 6 materielskadeuheld. Hørning Total Personskadeuheld Materielskadeuheld Total Tabel 5.3: Stedfæstede byzoneuheld i Hørning fordelt på uheldsart og årstal Figur 5.2: Stedfæstede byzoneuheld i Hørning fordelt på uheldsart. 19

24 5.3 Uheldsudviklingen i Galten-Skovby Der er registreret 46 uheld i Galten-Skovby, hvoraf 17 er personskadeuheld. I 2012 er der registreret 1 personskadeuheld og 2 materielskadeuheld. Galten - Skovby Total Personskadeuheld Materielskadeuheld Total Tabel 5.4: Stedfæstede byzoneuheld i Galten-Skovby fordelt på uheldsart og årstal Figur 5.3: Stedfæstede byzoneuheld i Galten-Skovby fordelt på uheldsart. 20

25 5.4 Uheldsudviklingen i Ry Der er registreret 44 uheld i Ry, hvoraf 23 er personskadeuheld. I 2012 er der registreret 1 personskadeuheld og 2 materielskadeuheld. Ry Total Personskadeuheld Materielskadeuheld Total Tabel 5.5: Stedfæstede byzoneuheld i Ry fordelt på uheldsart og årstal Figur 5.4: Stedfæstede byzoneuheld i Ry fordelt på uheldsart. 21

26 5.5 Uheldsudviklingen i Tebstrup Der er registreret 7 uheld i Tebstrup, hvoraf 4 er personskadeuheld. I 2011 og 2012 er der ikke registreret uheld. Låsby Total Personskadeuheld Materielskadeuheld Total Tabel 5.6: Stedfæstede byzoneuheld i Tebstrup fordelt på uheldsart og årstal Figur 5.5: Stedfæstede byzoneuheld i Tebstrup fordelt på uheldsart. 22

27 6. SORTPLETUDPEGNING I forbindelse med uheldsanalysen for Skanderborg Kommune er der gennemført en udpegning af uheldsbelastede kryds og strækninger på kommunevejene i Skanderborg Kommune. Dette er lokaliteter, hvor der er sket flere uheld, og hvor det derfor kunne være relevant at sætte ind med lokale, stedbundne trafiksikkerhedsindsatser møntet på at nedbringe antallet af uheld på den enkelte lokalitet og dermed også antallet af tilskadekomne trafikanter. 6.1 Baggrund og udpegningsgrundlag Udpegningen er gennemført med baggrund i de politiregistrerede uheld på kommunevejene i den 5-årige periode fra 2008 til Den 5-årige periode er fortrukket frem for den tidligere 8-årige periode, da den 5-årige giver et mere nutidsdækkende uheldsbillede. Ekstrauheld er ikke medtaget som grundlag for udpegningen af de uheldsbelastede lokaliteter. Uheldsbelastede kryds er i udpegningen defineret som: Kryds, hvor der i udpegningsperioden er observeret mindst 5 uheld Uheldsbelastede vejstrækninger er i udpegningen defineret som: Sammenhængende (del-)strækninger, hvorpå der er observeret mindst 5 uheld over en strækningslængde på maksimalt 500 meter. Resultatet er at nedenstående 4 kryds og 6 strækninger er blevet udpeget som uheldsbelastede. Kort med de uheldsbelastede lokaliteter findes i bilag Udpegede kryds Ladegårdsbakken/Thomas Helsteds Vej, Skanderborg (9 uheld) 2 personskadeuheld 7 materielskadeuheld Skanderborgvej/Låsbyvej, Skanderborg (7 uheld) 0 personskadeuheld 7 materielskadeuheld Stilling Byvej/Randersvej, Stilling (5 uheld) 2 personskadeuheld 3 materielskadeuheld Skanderborgvej/Agerskovvej, Hørning (5 uheld) 1 personskadeuheld 4 materielskadeuheld 23

28 6.3 Udpegede strækninger Århusvej fra Gramvej til Århusvej nr. 50, Stilling (10 uheld) 4 personskadeuheld 6 materielskadeuheld Adelgade fra Asylgade til Skanderupgade, Skanderborg (7 uheld) 4 personskadeuheld 3 materielskadeuheld Vroldvej fra Birkevej til Korsvejen, Skanderborg (7 uheld) 2 personskadeuheld 5 materielskadeuheld Silkeborgvej/Århusvej fra Ursusvej til Århusvej nr. 233, Galten (6 uheld) 4 personskadeuheld 2 materielskadeuheld Skanderborgvej fra Moselunden til Agnetevej, Ry (5 uheld) 2 personskadeuheld 3 materielskadeuheld Vester Allé fra Damager til Toftevej, Hørning (5 uheld) 1 personskadeuheld 4 materielskadeuheld 24

29 7. UHELD VED SKOLER Dette kapitel viser de uheld, som er sket i perioden i nærheden af skolerne i Skanderborg Kommune. Der er ikke lavet en analyse på uheldene, hvilket betyder, at kortene udelukkende skal illustrere placeringen af uheldene i den aktuelle skoles nærområde. Der er lavet kort for 19 kommunale og 5 private skoler. Optællingen af uheldene i skolernes nærområde, er antallet af uheld på kortudsnittet. Uheldene er fordelt på person- og materielskadeuheld. 7.1 Kommunale skoler Bakkeskolen 6 personskadeuheld 8 materielskadeuheld 25

30 7.1.2 Bjedstrup Skole 0 personskadeuheld 3 materielskadeuheld Ejer Bavnehøj Skole 2 personskadeuheld 2 materielskadeuheld 26

31 7.1.4 Gl. Rye Skole 1 personskadeuheld 0 materielskadeuheld Gyvelhøjskolen 1 personskadeuheld 1 materielskadeuheld 27

32 7.1.6 Herskindsskolen 0 personskadeuheld 0 materielskadeuheld Hylke Skole 2 personskadeuheld 1 materielskadeuheld 28

33 7.1.8 Højboskolen 2 personskadeuheld 16 materielskadeuheld Knudsøskolen 6 personskadeuheld 2 materielskadeuheld 29

34 Låsby Skole 0 personskadeuheld 2 materielskadeuheld Morten Børup Skolen 11 personskadeuheld 16 materielskadeuheld 30

35 Mølleskolen 12 personskadeuheld 12 materielskadeuheld Niels Ebbesen Skole 4 personskadeuheld 16 materielskadeuheld 31

36 Skovbyskolen 3 personskadeuheld 3 materielskadeuheld Stilling Skole 9 personskadeuheld 12 materielskadeuheld 32

37 Stjærskolen 0 personskadeuheld 0 materielskadeuheld Veng Fællesskole 1 personskadeuheld 1 materielskadeuheld 33

38 Virring Skole 2 personskadeuheld 0 materielskadeuheld Voerladegård Skole 1 personskadeuheld 0 materielskadeuheld 34

39 7.2 Private skoler Den fri Hestehaveskole 0 personskadeuheld 2 materielskadeuheld Galten Friskole 0 personskadeuheld 0 materielskadeuheld 35

40 7.2.3 Gudenåskolen 4 personskadeuheld 3 materielskadeuheld Rudolf Steinerskolen 1 personskadeuheld 4 materielskadeuheld 36

41 7.2.5 Skanderborg Realskole 11 personskadeuheld 18 materielskadeuheld 37

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling...

1 Uheldsgrundlag... 3. 2 Sammenligning med andre kommuner... 4. 3 Færdselssikkerhedskommissionens målsætning... 5. 4 Uheldsudvikling... NOTAT Projekt: Trafiksikkerhedsplan 2012-2016 Emne: Uheldsanalyse København, den 08.10.2012 Projekt nr.: 6510-001 Dir. tlf.: +45 2540 0382 Reference: epr/tfj@moe.dk Notat nr.: 01 Rev.: 0 Fordeling: Jane

Læs mere

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode

Uheldsrapport 2012 Uheldsperiode Thisted Kommune Uheldsrapport 212 Uheldsperiode 28-212 Juni 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i samarbejde med Grontmij A/S Indholdsfortegnelse

Læs mere

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland

Statistik. Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Statistik Uheld med landbrugskøretøjer i Syd- og Sønderjylland Kriterier for søgningen Uheldene er sket i perioden 28-212. Uheldene er sket i Politikredsen Syd- og Sønderjylland. Ekstrauheld 1 er ikke

Læs mere

Uheldsrapport

Uheldsrapport Thisted Kommune Uheldsrapport 27-211 Baggrundsrapport til Thisted Kommunes Trafiksikkerhedsplan Marts 213 Thisted Kommune Asylgade 3 77 Thisted Telefon 9917 1717 E-mail: teknisk@thisted.dk Udarbejdet i

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE

TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2012 TRAFIKPLAN FOR FAXE KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2012-01-23 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af CM Godkendt af Beskrivelse CM Baggrundsrapport

Læs mere

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR

UDKAST. Fredensborg Kommune. Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR UDKAST Fredensborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Kortlægning Rev. 26. november 2008 6. december 2007 MKK/RAR 1 Indholdsfortegnelse 2 Indledning 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Indledning...2 3 Uheldsbillede...2

Læs mere

Trafikuheld. Året 2007

Trafikuheld. Året 2007 Trafikuheld Året 007 Juli 008 Vejdirektoratet Niels Juels Gade Postboks 908 0 København K Tlf.: 7 Fax.: 5 65 Notat: Trafikuheld Året 007 (Alene elektronisk) Dato:. juli 008 Forfatter: Stig R. Hemdorff

Læs mere

Sortpletanalyse

Sortpletanalyse Sortpletanalyse 2008-2012 Dato: 23. januar 2014 Sagsnr.: 13/25723 Indhold Indhold... 1 Uheldsanalyse... 2 Kryds... 3 Ladegaardsbakken / Thomas Helstedsvej (9 uheld)... 4 Skanderborgvej / Låsbyvej (7 uheld)...

Læs mere

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE

Til Gribskov Kommune. Dokumenttype Rapport. Dato Januar Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE Til Gribskov Kommune Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 Foreløbig rapport TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR GRIB- SKOV KOMMUNE UHELDSANALYSE 1-2 Revision 1 Dato 2013-01-10 Udarbejdet af JPL Kontrolleret af HHW

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Statusrapport. april Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Statusrapport Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 29 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 TRAFIKMÅLINGER

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 2010 FOR LEJRE KOMMUNE Sammenfatning 0 1 Trafiksikkerhedsplan Indledning Hver ulykke er en for meget og Lejre Kommune vil med denne trafiksikkerhedsplan afstikke de kommende års kurs

Læs mere

Trafikuheld i det åbne land

Trafikuheld i det åbne land Trafikuheld i det åbne land Af ph.d.-studerende Michael Sørensen Aalborg Universitet, Trafikforskningsgruppen Hmichael@plan.aau.dkH Trafiksikkerhedsarbejdet i Danmark hviler på en målsætning om, at antallet

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan

Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Strategi og indsatsområder for det forebyggende trafiksikkerhedsarbejde i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-17 Juni 2013 Udviklingsforvaltningen

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 1 TRAFIKSIKKERHEDSPLAN FOR FREDENSBORG KOMMUNE 2012 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 4 Forslag til målsætninger 5 Eksisterende vejnet og trafik 6 Forslag til hastighedsgrænser 7 Skoleveje

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK ÅRET 2009 Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORUDSÆTNINGER OG INDHOLD...3 GENEREL UDVIKLING...5 Transportmidler...9 Uheldssituationer...11 Alder...12 Spiritusuheld...14

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 04 Uheldsanalyse 04 Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet for at minimere

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 143 O. Trafikuheld. Året 2004 Trafikudvalget TRU alm. del Bilag 4 O Trafikuheld Året 24 April 25 Niels Juels Gade Postboks 98 22 København K Tlf. 4 Fax 5 65 Notat Trafikuheld Året 24 April 25 Dato 28. april 25 Forfattere Stig R. Hemdorff

Læs mere

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK

Hastighedsplan. Baggrundsrapport 4. Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse. August 2004 VIA TRAFIK Hastighedsplan Baggrundsrapport 4 Hillerød Kommune Kortlægning Uheldsanalyse VIA TRAFIK August 24 Kortlægningen er foretaget i 23 2. Indholdsfortegnelse:. Indholdsfortegnelse:...2 1. Baggrund og formål...3

Læs mere

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus...

Resumé... 4. Indledning... 6. Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7. Fokusområde 1: For høj hastighed... 14. Fokusområde 2: Spiritus... Uheldsanalyse 2010-2014 Indholdsfortegnelse Resumé... 4 Indledning... 6 Uheld i analyseperioden 2010-2014... 7 Fokusområde 1: For høj hastighed... 14 Fokusområde 2: Spiritus... 15 Fokusområde 3: Uopmærksomhed...

Læs mere

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse

Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan. Uddrag af ulykkesanalyse Bilag: Revidering af trafiksikkerhedsplan Uddrag af ulykkesanalyse Færdselsulykkerne i Jammerbugt Kommune er gennemgået for at danne et overblik over, hvor og hvordan uheldene i Jammerbugt er sket samt

Læs mere

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata

Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Sortpletudpegning på baggrund af skadestuedata Civilingeniør Camilla Sloth Andersen, Viborg Amt e-mail: camilla@schioldan.net Det er almindelig kendt, at den officielle uheldsstatistik kun dækker 10-20

Læs mere

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009

Norddjurs Kommune. Trafiksikkerhedsplan. Udkast. December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan Udkast December 2009 Norddjurs Kommune Trafiksikkerhedsplan December 2009 Ref. 8649045 Version 6 Udarbejdet af JKD Kontrolleret af TBN Godkendt af JPD Rambøll Danmark

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning. BAGGRUNDSNOTAT 21. februar 2013 STS/IF UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Uheldskortlægning BAGGRUNDSNOTAT 1. februar 13 STS/IF Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 Uheldsanalyse... 3.1 Datagrundlag... 3 3 Årsag til uheld... 3.1 Uheldsudvikling

Læs mere

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET

FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET Til Faxe Kommune Dokumenttype Notat Dato Februar 2012 FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKE- MIDLER FOR TRAFIKSIK- KERHEDSARBEJDET FAXE KOMMUNE INDSATSOMRÅDER, MÅL, STRATEGIER OG VIRKEMIDLER

Læs mere

Trafikuheld. Året 2008

Trafikuheld. Året 2008 Trafikuheld Året 28 September 29 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 918 122 København K Tlf.: 7244 3333 Fax.: 3315 6335 Notat: Trafikuheld Året 28 (Alene elektronisk) Dato: 11. september 29 Revideret

Læs mere

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse

Uheld Uheldsanalyse. Kortlægning og analyse Uheld 11-13 Uheldsanalyse Kortlægning og analyse Indledning Hvert trafikuheld medfører et økonomisk og socialt tab for samfundet og påvirker de involverede parter. Rudersdal Kommune arbejder derfor målrettet

Læs mere

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse

Ulykkestal 2012 fordelt på politikredse Ulykkestal 212 fordelt på politikredse >>> STATUS FOR ULYKKER 212 3 4 Indhold 1 Forudsætninger og indhold 6 1.1 Kilde 6 1.2 Definitioner 6 2 Udviklingen i Danmark 6 2.1 Personskader fordelt på transportmiddel

Læs mere

Uheld. Uheldsanalyse

Uheld. Uheldsanalyse Uheld 2015 Uheldsanalyse 2015 Indledning Rudersdal kommune arbejder målrettet og systematisk med at minimere antallet af trafikulykker og personskader i trafikken. Dette gøres både ved forebyggelse gennem

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport

Trafiksikkerhedsplan Statusrapport Trafiksikkerhedsplan 2013 Statusrapport INDHOLD 1 INTRO.....................5 1.1 Indledning..................... 6 2 UHELDSANALYSE.................9 2.1 Uheldsgrundlag................... 10 2.2 Uheldsudvikling...................

Læs mere

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse

Lejre Kommune Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse Trafiksikkerhedsplan 25. januar 2010 Rev. 04. marts 2010 Odsherred kommune Indholdsfortegnelse 1 Uheldsstatistik... 3 1.1 Datagrundlag...3 1.2 Uheldsfaktorer...4 1.3 Uheldsudviklingen 1986-2008...4 1.4

Læs mere

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526

Ulykkestal fordelt på politikredse. Status for ulykker 2013 Rapport nr 526 Ulykkestal fordelt på politikredse Status for ulykker 213 Rapport nr 526 Indhold Forord og indledning 4. Nationale udviklingstendenser 6 1. Nordjyllands politikreds 12 2. Østjyllands politikreds 2 3.

Læs mere

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning

Roskilde Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning Trafiksikkerhedsplan 2014 Kortlægning TEKNISK NOTAT rev. 5 15.juli 2014 chs/mkk/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sammenfatning kortlægning... 5 3 Vejnet... 9 4 Uheld... 11 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring

TRAFIK SIKKERHEDSPLAN Baggrundsrapport. idèhøring TRAFIK SIKKERHEDSPLAN 2013-2016 Baggrundsrapport idèhøring Vejen Kommune Områdekontor Holsted Teknik & Miljø Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: teknik@vejenkom.dk Telefon: 7996 5000 Baggrundsrapport Trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Statusrapport. - cykelruteplan

Statusrapport. - cykelruteplan - cykelruteplan JANUAR 2011 2 Tønder Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 4 2 STANDARDER FOR CYKELRUTENETTET 5 2.1 Kvalitetskrav for stinettets udformning og sammenhæng 5 2.2 Fysiske krav til

Læs mere

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015

Teknisk Forvaltning. Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Teknisk Forvaltning Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 2 Trafiksikkerhedsplan 2012-2015 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og mål... 5 Kommunens indsats fra 2011 til 2015... 7 Trafikuheld på kommunens

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - 2. kvartal Tabeller og udvikling Dato: April 2016 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-18-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright:

Læs mere

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune

Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Handlingsplan for trafiksikkerhed Nørre Aaby Kommune Nørre Aaby Kommune Udarbejdet i samarbejde med INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 PROBLEM- OG INDSATSOMRÅDER 4 2.1 Problemområder

Læs mere

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13.

Fodgængerulykker. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet. Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt. 13. Analyse af dræbte og tilskadekomne fodgængere på Hovedstadens Vejnet Indsæt foto så det fylder rammen ud Puk Kristine Andersson Lene Herrstedt 13. marts 2008 Scion-DTU Diplomvej 376 2800 Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010.

Forord. Trafiksikkerhedsplanen erstatter kommunens tidligere trafiksikkerhedsplan fra 2010. Vejle Kommune 2014 Forord Vejle Kommune har udarbejdet en trafiksikkerhedsplan for perioden 2014-2017. Med denne har Vejle Kommune skabt et grundlag for de kommende års arbejde med trafiksikkerhed. Trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Skanderborg Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2015

Trafikuheld på Frederiksberg 2015 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune

Trafiksikkerhed. og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Trafiksikkerhed og borgerinddragelse i Tølløse Kommune Af Ole Johansen, Tølløse Kommune olj@tollose.dk Morten Klintø Hansen, Cowi A/S mkh@cowi.dk Tølløse Kommune har tilsluttet sig Færdselssikkerhedskommissionens

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012

Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 Trafiksikkerhedsplan 2009-2012 April 2009 3 Forord For mange mennesker kommer til skade i trafikken. I 2007 skete der 147 uheld på vejnettet i Fredericia Kommune. Disse uheld medførte, at 5 personer blev

Læs mere

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan

Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan Ajourføring af Trafiksikkerhedsplan 216 22 Antal ulykker Ulykkesudvikling 5 Ulykkesudvikling i Helsingør Kommune i perioden 1985-215 45 4 35 3 25 2 15 1 5 År Person Materiel Ekstra Antal personskader 16

Læs mere

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik 2. kvartal 2013. Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik 2. kvartal 2013 Tabeller og udvikling Dato: Marts 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-02-2 Foto: Vejdirektoratet og Christoffer Askmann Copyright:

Læs mere

NVF-seminar Færøerne maj 2009

NVF-seminar Færøerne maj 2009 NVF-seminar Færøerne maj 29 Ulykker har omkostninger Ulykker medfører sorg og savn hos familier og venner Vagn Bech, Vejdirektoratet, Vejcenter Nordjylland Ulykker har omkostninger Hvad koster trafikulykkerne?

Læs mere

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO

Vordingborg Kommune. Indholdsfortegnelse. Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport. Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Vordingborg Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Teknisk rapport 26. november 2012 IF / TVO Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Trafikstruktur... 6 2.1 Vejnet... 6 3 Uheldsanalyse...

Læs mere

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN

HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN Til Hillerød Kommune Dokumenttype Rapport Dato Marts 2013 HILLERØD TRAFIKSIK- KERHEDSPLAN UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING UHELDSANALYSE OG EFFEKTVURDERING Revision 04 Dato 2013-03-08 Udarbejdet af JPL

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE

TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE TEMAANALYSE ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 DATO: December 2011 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 9788770606578 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2011 2 ULYKKER VED VEJARBEJDE 2001-2010 SAMMENFATNING

Læs mere

FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG

FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG FLEXTUR OG TELETAXA I SKANDERBORG KOMMUNE - OGSÅ FOR DIG Hvad er Flextur? Flextur er en del af den kollektive trafik, og kan benyttes af alle - også dig! Flextur er et dør til dør tilbud til alle. Med

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017

Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Trafiksikkerhedsplan 2014-2017 Favrskov Kommune Trafik og Veje 2014 Forord Favrskov Kommune udarbejdede i 2008 en trafiksikkerhedsplan med det ambitiøse mål at reducere antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010

temaanalyse ulykker med unge teenagere 2001-2010 temaanalyse ulykker med unge teenagere 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766417 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker med unge teenagere 21-21 Dette notat handler

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning

Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Trafiksikkerhedsplan - Sammenfatning Godkendt på Teknisk Udvalgs møde den 5. maj 2010 INDHOLD 1 Forord...3 2 Kortlægning af nuværende forhold...4 3 Utryghed blandt borgere i kommunen....5 4 Skolevejsundersøgelse...

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg 2007

Trafikuheld på Frederiksberg 2007 Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Forord side 2 Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan side 3 Uheldssituationen generelt side 4 Personskader og trafikanttyper side Unge side 9 Cyklister

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 Randers Kommune Trafiksikkerhedsplan 2014-2020 2 Forord I er det vigtigt, at alle kan færdes trygt og sikkert i trafikken. Hvis vi ser på de senere år, er der sket et markant fald i antallet af dræbte og tilskadekomne

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt

Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Effekt af sortplet-arbejdet i Århus Amt Sektionsleder, civilingeniør Henning Jensen Vejplanafdelingen, Århus Amt E-mail: hej@ag.aaa.dk Ph.d.-studerende, civilingeniør Michael Sørensen Trafikforskningsgruppen,

Læs mere

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen

Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Sikker til fods - Analyse og anbefalinger baseret på danske fodgængeruheld i byzonen Hvorfor netop fodgængere? Begrænset fokus på fodgængeres trafiksikkerhed fra nationalt og kommunalt niveau Ingen nyere

Læs mere

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling

Uheldsstatistik Året Tabeller og udvikling Uheldsstatistik Året 215 Tabeller og udvikling Uheldsstatistik - året 215 Tabeller og udvikling Dato: Juni 216 ISSN (NET): 2445-494X ISBN (NET): 978-87-93436-34-3 Foto: Vejdirektoratet Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn kommune Aktivitetsplan 2014 Sagsnr.14/146_dok.nr.72421-14_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 1. KVARTAL 2013 DATO: Jan 2014 FOTO: Christoffer Askman og Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770609586 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2014 INDHOLD OPSUMMERING AF 1. KVARTAL

Læs mere

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet

Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Skadestueregistrering - Betydning for trafiksikkerhedsarbejdet Michael Sørensen Civilingeniør, ph.d.-studerende Trafikforskningsgruppen ved AAU Trafiksikkerhedsseminar Århus Kommune Århus Rådhus, værelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune

Frederikshavn Kommune Statusrapport 216 1 Frederikshavn Kommune Statusrapport Marts 216 Udarbejdet af Frederikshavn Kommune i samarbejde med Grontmij Kontaktoplysninger: Rikke Løgtved Bruus Frederikshavn Kommune Center for

Læs mere

Dybdeanalyse af uheld med cyklister

Dybdeanalyse af uheld med cyklister Uheld 2010-2014 Dybdeanalyse af uheld med cyklister 2010-2014 Indledning I Rudersdal Kommunes uheldsanalyse for 2011-2013 og for 2014 dominerer cyklisterne som den trafikantgruppe med flest personskader.

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune

Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune Trafiksikkerhedsplan 2015-2018 Vesthimmerlands Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 4 2. VISIONER OG MÅL... 6 3. ANALYSER OG UNDERSØGELSER... 8 3.1 Uheldsanalyse... 8 3.2 Hastighedskort...12 4. FOKUS

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan

Trafiksikkerhedsplan Uheldsanalyse og handlingsplan 9. januar 2017 Trafiksikkerhedsplan 2017-2020 Uheldsanalyse og handlingsplan 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og baggrund... 4 1.1 Uheldssituationen før kommunesammenlægningen... 4 1.2 Indhold i trafiksikkerhedsplanen

Læs mere

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360

/Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 55360 Udgivet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Frederiksberg Rådhus 000 Frederiksberg Redaktion: Vej- og Parkafdelingen Grafisk design/tryk: FB Communication /Frederiksberg Bogtrykkeri A/S 5560 Trafikuheld

Læs mere

Trafiksikkerhedsudvalget

Trafiksikkerhedsudvalget Frederikshavn Kommune Aktivitetsplan 2015 Sagsnr.15/344_dok.nr. 56784-15_Sbh_rlbr Målsætning Frederikshavn Kommune har valgt at følge Færdselssikkerhedskommissionens målsætning i handlingsplanen 2013-2020,

Læs mere

Svendborg Kommune. Kortlægning. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 1

Svendborg Kommune. Kortlægning. Trafiksikkerhedsplan. September Baggrundsrapport nr. 1 Svendborg Kommune Kortlægning Trafiksikkerhedsplan September 2009 Baggrundsrapport nr 1 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Svendborg Kommune Kortlægning

Læs mere

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport

Ringsted Kommune Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport Trafiksikkerhedsplan Teknisk rapport 7. marts 2010 SC/tvo Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Indhold... 4 2 Vej- og stinettet... 5 2.1 Vejnettet... 5 2.1.1 Trafikmængder... 5 2.1.2 Hastigheder...

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012

Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Trafiksikkerhedsplan 2007-2012 Januar 2008 Forord I 2006 kom 169 personer til skade eller mistede livet i trafikken på vejene i den nuværende Esbjerg Kommune, hvoraf 137 personskader forekom på kommunevejene

Læs mere

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune

Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Undersøgelse af behovet for etablering af venstresvingskanaliseringer på større veje i Fredensborg Kommune Indledning Både i by- og i landområde reducerer anlæg af venstresvingskanalisering især antallet

Læs mere

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data

Allerød Kommune. Kortlægning af trafikale data Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Allerød Kommune Kortlægning af trafikale data Marts 2009 Ref 8651082 Kortlægning(1) Version 4 Dato 2009-03-29 Udarbejdet af RAHH, CM Kontrolleret

Læs mere

Trafikuheld på Frederiksberg

Trafikuheld på Frederiksberg Trafikuheld på Frederiksberg Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Færdselssikkerhedskommissionens nationale handlingsplan... 4 Uheldssituation generelt... 6 Personskader og trafikanttyper...

Læs mere

Trafikanters uheldsrisiko

Trafikanters uheldsrisiko Trafikanters uheldsrisiko Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Rådet for Trafiksikkerhedsforskning Ermelundsvej 11, 8 Gentofte, Danmark Indledning I bestræbelserne på at mindske risikoen for færdselsuheld,

Læs mere

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds

Odense Kommune. Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Odense Kommune Cyklistsikkerhed i kryds Evaluering af tilbagetrukne cykelstier ved vigepligtskryds Juli 2004 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 3 2 BAGGRUND 4 2.1 Lokaliteter 4 2.2 Metode 5 3

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 2000

1. Færdselsuheld med personskade 2000 7 1. Færdselsuheld med personskade 2000 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

Trafikulykker for året 2016

Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Trafikulykker for året 2016 Dato: Juni 2017 ISBN (NET): 978-87-93436-73-2 Copyright: Vejdirektoratet, 2017 Indhold Opsummering af året 2016 4 Forudsætninger og indhold 5 Generel

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2011

Trafiksikkerhedsplan 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Juni 2011 Trafiksikkerhedsplan 2011 Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse Tlf.: 72 59 60 00 E-mail: kommune@egekom.dk Udarbejdet i samarbejde med Via Trafik Dato: 8. juli

Læs mere

temaanalyse Ulykker om natten

temaanalyse Ulykker om natten temaanalyse Ulykker om natten 21-21 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766387 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 ulykker om natten 21-21 Dette notat handler om personskadeulykker

Læs mere

Trafikuheld. Året 2006

Trafikuheld. Året 2006 Trafikuheld Året 006 Juni 007 Vejdirektoratet Niels Juels Gade 3 Postboks 908 0 København K Tlf.: 744 3333 Fax.: 335 6335 Notat: Trafikuheld Året 006 Dato: 8. juni 007 Forfatter: Stig R. Hemdorff Udgiver:

Læs mere

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020

Strategi for trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Strategi for Strategi for trafiksikkerhed trafiksikkerhed 2015-2020 2015-2020 Byrum og Mobilitet 2014 Forord Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i trafikken i Odense. Det mål har vi længe forfulgt

Læs mere

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND

AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Til Aabenraa Kommune Dokumenttype Hastighedsplan Dato Februar 2015 AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND AABENRAA KOMMUNE HASTIGHEDSPLAN FOR ÅBENT LAND Revision 02 Dato 2015-02-25 Udarbejdet af

Læs mere

Trafi ksikkerhedsplan 2009

Trafi ksikkerhedsplan 2009 Trafi ksikkerhedsplan 2009 Juni 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord xx xx Indholdsfortegnelse 1. Indledning 7 2. Ulykkesbilledet i Brønderslev Kommune 9 2.1 Ingen sorte

Læs mere

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010

UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 UDKAST Analyse af færdselsuheld 2006-2010 Bilag til Trafiksikkerhedsplan 2012-2018 Analyse af færdselsuheld 2006-2010 1 1 Indledning...3 1.1 Læsevejledning...4 2 Resume...5 3 Deninitioner og afgrænsninger...6

Læs mere

Trafi ksikkerhed 2009

Trafi ksikkerhed 2009 Trafi ksikkerhed 2009 November 2009 Trafi ksikkerhed begynder med dig BRØNDERSLEV KOMMUNE Forord Denne rapport beskriver trafiksikkerhedsarbejdet i kommunen i 2009, hvor formålet er at reducere antallet

Læs mere

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012

TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 TABELLER OG UDVIKLING UHELDSSTATISTIK 3. KVARTAL 2012 DATO: April 2013 FOTO: Vejdirektoratet ISBN (NET): 9788770607520 COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 2013 INDHOLD OPSUMMERING AF 3. KVARTAL 2012... 3 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED BILAG 5 VEJPLAN 24 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKSIKKERHED STATUSREDGØRELSE 24 VEJKONTORET - FEBRUAR 24 BAGGRUND I 1994 tilsluttede hus Kommune sig Færdselssikkerhedskommissionens mål om at mindske antallet

Læs mere

1. Færdselsuheld med personskade 1999

1. Færdselsuheld med personskade 1999 7 1. Færdselsuheld med personskade 1999 1.1 Indledning Færdselsuheldsstatistikken er baseret på indberetninger fra politiet og omfatter derfor kun uheld, som politiet har fået kendskab til. Uheldets sværhedsgrad

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11

Herning. Trafiksikkerhedsby 2011. Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning Trafiksikkerhedsby 2011 Trine Bunton og Thomas Bøgh 07.11.11 Herning bliver udpeget til trafiksikkerhedsby Jubelbillede da fandt ud af det, så blev virkeligheden en realitet Fotograf Claus Fisker

Læs mere

Trafiksikkerhedsplan 2012

Trafiksikkerhedsplan 2012 Trafiksikkerhedsplan 2012 2012 Kortlægning 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Indhold... 3 3 Vej- og stinettet... 4 3.1 Vejklassificering og Trafikmængder... 4 4 Uheld... 10 4.1 Datagrundlag...

Læs mere

Hastighed og uheldsrisiko i kryds

Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafiksikkerhed og Miljø Hastighed og uheldsrisiko i kryds Trafikdage på AUC 1996 Paper af: Civ. ing. Poul Greibe og Civ. ing. Michael Aakjer Nielsen Vejdirektoratet Trafiksikkerhed og Miljø Tel: 33 93

Læs mere

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år

Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose November Dagtilbud. 0 6 år Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov

Læs mere

Statusrapport

Statusrapport 214-22 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING 6 2.1 Uheldsanalyse 6 2.2 Sortpletudpegning 7 2.3 Borgerinddragelse 7 2.4 Skolevejsundersøgelse 8 3 UHELDSANALYSE 9 3.1 Uheldsgrundlag 9

Læs mere

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024

Stevns Kommune. Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Stevns Kommune Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 Forord Trafiksikkerhedsplan 2012-2024 for Stevns Kommunes sætter særligt fokus på trafiksikkerheden, og giver borgerne mulighed for at få indflydelse på og

Læs mere

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København

Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Sikkerhedseffekter af trafiksanering og signalregulering i København Af Søren Underlien Jensen, Trafitec, suj@trafitec.dk Evalueringerne af trafiksanering af veje og signalregulering af fodgængerovergange

Læs mere