Peter Hartwig. Indehaver og konsulent. Profil. Erhvervserfaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peter Hartwig. Indehaver og konsulent. Profil. Erhvervserfaring"

Transkript

1 Peter Hartwig Indehaver og konsulent T E Profil Peter har specialiseret i effektivisering og økonomistyring samt økonomiske konsekvensanalyser, optimering af administration og projektledelse i relation til ny organisation og arbejdsgange understøttet af it. Peter har derigennem opbygget stærke kompetencer inden for bl.a. projektstyring, optimering af proces- og organisationsdesign samt it og digitalisering. Erhvervserfaring SPERA, Indehaver og konsulent Deloitte, Senior Manager Deloitte, Manager Deloitte Business Consulting, Seniorkonsulent Deloitte Business Consulting, Konsulent Finansministeriet, Digitale Taskforce Økonomi- og Erhvervsministeriet Uddannelse Københavns Universitet, Cand. Scient. Pol Århus Universitet, BA. Scient. Pol Peter Hartwig CV 1

2 Projekter Samsø Kommune, Administrationsanalyse (2013) SPERA gennemfører benchmarking af Samsø Kommunes administrationsudgifter sammenholdt med en række kommuner med lignende rammebetingelser. SPERA sikrer et validt sammenligningsgrundlag gennem bl.a. rensning for forskelle i konteringspraksis mellem sammenligningskommunerne. Vejen Forsyning, Styr på opgaverne (2013) SPERA gennemfører forløb, hvor opgaver beskrives og optimeres i sammenhæng med roller/ansvar, organisation, ledelsesinformation mv. som led i konsolidering og sikring af selskabets drift og implementering af ledelsessystem. Mellemstort vandselskab, Strategi og samarbejde (2012) SPERA har tilrettelagt og gennemført forløb med direktør, ledelsesgruppe og bestyrelse vedrørende selskabets styrker og udfordringer samt potentialer og opmærksomhedspunkter ved samarbejde med andre selskaber. Samsø Kommune, Takster i kompetencecenter (2012) SPERA har gennemgået udgifter, aktivitetsniveau samt forudsætninger for takstberegning, herunder undervisningstid, og på det grundlag genberegnet takster og vurderet eventuel krydsfinansiering mellem egne og udenøs elever. Samsø Kommune, Udgifter til folkeskole (2012) SPERA har foretaget benchmarking af Samsø Kommunes udgifter til folkeskolen ud fra bl.a. sammenligninger af udgifter pr. elev og indbygger på funktion Jammerbugt Kommune, Analyse og løsningsmodeller for bygningsdrift (2012) SPERA har for Jammerbugt Kommune undersøgt aktivitets- og costdrivers vedrørende bygningsdrift og på den baggrund påvist et effektiviseringspotentiale. SPERA har i sammenhæng hermed afdækket forskellige løsningsmodeller for den fremtidige organisering af bygningsdrift- og ejendomsadministration ud fra en afdækning af opgaveløsningen i dag. Peter Hartwig CV 2

3 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Tildeling og projektledelse ved it-implementering ( ) SPERA har bistået KFST med ekstern projektledelse af vurdering af og tildeling af ordre vedrørende tilbud på it-løsning, herunder udarbejdelse og ajourføring af business case. SPERA har derefter varetaget kundens projektledelse og leverandørstyring, herunder løbende medvirket til specifikation og justering af funktionelle krav, forberedelse og gennemførsel af workshops med kommende brugere samt løbende opfølgning på tidsplan og økonomi. AffaldVarme Aarhus, Processer i Planlægning og Projekt samt Distributionsafdelingen (2012) SPERA har med udgangspunkt i interviews med nøglemedarbejdere i forskellige funktioner optimeret og designet processer for prioritering, gennemførsel og opfølgning på renoveringsprojekter, herunder den økonomiske styring af disse. Billund Kommune, Forberedelse og facilitering af budgetproces (2012) SPERA har bistået Billund Kommune i at forberede budgetseminar for Kommunalbestyrelse, herunder forberedt SWOT-analyser og nøgletal vedrørende de enkelte politikområder, udarbejdet drejebog for seminar samt faciliteret seminar med deltagelse af direktion, økonomi samt kommunalbestyrelse. Aarhus Kommune, Projektstyring ved etablering af central opkrævning i kommunen ( ) SPERA har bistået Aarhus Kommune med projektstyring ved centralisering af opfølgning på fordringer, herunder opstilling af funktionelle krav til it-løsning, dialog med systemleverandører om håndtering af krav og systemsnitflader, fastlæggelse af opgavesplit samt opdatering af arbejdsgange og samarbejdsaftaler. Haderslev Kommune, Foranalyse vedrørende Campus Haderslev (2011) Peter har medvirket til foranalyse af Campus Haderslev. Det har omfattet gennemførsel af procesworkshop med interessenter vedrørende præcis ambitionsniveau og proces samt analyse af fordele og ulemper ved campus. Syddjurs Kommune, Kontrolbud ved udbud af plejecenter (2011) Peter har været overordnet ansvarlig og udførende i udarbejdelse af kontrolbud ved konkurrenceudsættelse af Plejecenter Søhusparken, herunder faciliteteret proces med plejecentrets ledelse og medarbejdere samt forestået prisberegning med indsamling, Peter Hartwig CV 3

4 validering og beregning af de fremtidige priser for de udbudte moduler. AffaldVarme Aarhus, Afdækning og afhjælpning vedrørende afstemninger (2010) Peter har været overordnet ansvarlig for opgave, hvor formålet var at afdække forskellige systemopsætninger mhp. vurdering af, om manglende afstemninger skyldes systemopsætning. Formålet var dernæst via indstationering af medarbejder at få afstemt udeståender, herunder få taget stilling til eventuelt behov for afskrivninger. Århus Kommune, Design af økonomiadministrative arbejdsgange (2010) Peter har været overordnet ansvarlig for design arbejdsgange vedrørende AffaldVarme Århus pengestrømme og i forbindelse hermed analyseret og vurderet den nuværende organisering af visse opgaver knyttet til økonomistyringen og foreslået forbedringer. Derudover har fokus været på de etablerede interne kontroller og de fremtidige brugerrettigheder som led i udarbejdelse af kontrolinstrukser for it-systemerne. Hjørring Kommune, Direktionen, Benchmarking og potentialer for tilpasning (2010) Peter har været projektleder på og overordnet ansvarlig for benchmarking af Hjørring og fire andre kommuner på alle kommunale opgaveområder mhp. at identificere potentialer for tilpasning. Esbjerg Kommune, Direktionen, Potentialer ved shared service centre (2010) Peter har været overordnet ansvarlig for analyse for Esbjerg Kommune, der har omfattet kortlægning af ressourceforbrug ved en række økonomiadministrative processer, herunder bogføring, løn og regnskab. Dernæst har det omfattet vurdering af potentialer ved sammenlægning af funktioner og ændret anvendelse af it og indkøb. Silkeborg Kommune, Job og Borgerservice, Design af økonomistyring (2010) Peter har været overordnet ansvarlig for design af arbejdsgange vedrørende målopstilling, budgetlægning og opfølgning, herunder angivet forslag til forbedringer i bl.a. ledelsesinformation og opfølgningsgrundlag. Derudover er der udarbejdet revideret årshjul vedrørende aktiviteter og terminer. Peter Hartwig CV 4

5 Billund Kommune, Familie- og Voksenafdelingen, kravspecifikation af afregningssystem (2010) Peter har været projektleder og udførende konsulent ved gennemførsel af workshops med sagsbehandlere om visitation, udarbejdelse af 50-undersøgelse, igangsættelse af foranstaltninger og den økonomiske opfølgning og styring af disse. På den baggrund udarbejdedes kravspecifikation og overordnet vurdering af løsninger i markedet mhp. at identificere løsning, der kan understøtte kommunens funktionelle, herunder økonomiske behov for opfølgning og rapportering. Skanderborg Kommune, Teknik og Miljø, Potentialer ved tilpasning af materielgårde (2009) Peter har projektledet og været overordnet ansvarlig for analyse og opstilling af scenarier for reduktion af antal materielgårde og analyseret de økonomiske konsekvenser af de enkelte scenarier i sammenhæng med vurdering af potentialer for forbedringer i organisering, arbejdsgange, medarbejdersammensætning mv. Århus Kommune, AffaldVarme Århus, Implementering af model for overdækning (2009) Peter har projektledet og været overordnet ansvarlig i design, udvikling og implementering af forligskredsens beslutning om afvikling af overdækning. Projektet indebær it-udvikling, kundehåndtering, økonomistyring mv. Århus Kommune, Kultur og Borgerservice, Analyse af ARoS økonomi (2009) Peter har projektledet og været udførende i en gennemgang og vurdering af ARoS økonomistyring og foreslået forbedringstiltag. Der er derudover opstillet og analyseret de økonomiske konsekvenser ved forskellige scenarier for tilpasning af aktivitetsniveau mhp. budgetmæssig balance. Århus Kommune, Borgmesterens afdeling, analyse og vurdering af modeller for tilbagebetaling af varmepenge (2008) Peter har projektledet og været udførende i en række analyser vedrørende de økonomiske og juridiske aspekter ved forskellige modeller for tilbagebetaling af varmepenge, herunder foretaget en sammenlignende risikovurdering af de enkelte modeller. Analyserne blev gennemført i samarbejde med Advokatfirmaet Bech-Bruun. Peter Hartwig CV 5

6 Århus Kommune, Affald Varme Århus, analyse af omkostninger ved administrative opgaver (2008) Peter har projektledet og været udførende i en beregning af de administrative omkostninger ved tilbagebetaling af overdækning i det kommunale forsyningsselskab. Beregningen har baseret sig på kortlægning af processer hos udlejere, konsolidering af data, estimering af enhedsomkostninger og identificering af cost drivers mhp. samlet estimat for omkostninger i de forskellige modeller. Frederikshavn Kommune, forvaltningsrevision på det sociale område (2008) Peter har projektledet og været udførende i en udvidet forvaltningsrevision på det sociale område (ældre, handicap, psykiatri og misbrug). Forvaltningsrevisionen har ud fra nøgletal vedrørende økonomi og kvalitet identificeret styrker og svagheder på områderne i dag. Gennem involvering af ledere, medarbejdere og brugere på områderne har Deloitte endvidere identificeret de fremtidige behov på områder, herunder også kortlagt de strukturelle og demografiske udviklinger på områder. I forlængelse heraf er der på en række innovationsdage opstillet anbefalinger til, hvilke projekter der skal gennemføres som led i en fremtidssikring af området. Odense Kommune, effektivisering af forvaltninger (2008) Peter har gennemført en analyse af potentialer for effektiviseringer baseret på tilgængelige nøgletal. Deloitte har på den baggrund opstillet indikationer på potentialer og fordelt disse på forvaltningerne som afsæt for det løbende arbejde med effektiviseringer. Desuden er netværksarbejdet om effektiviseringer gennem facilitering af workshops, præsentation for direktører mv. understøttet. Odense Kommune, effektiviseringsstrategier for forsyningsselskaberne ( ) Peter har i forlængelse af kommunens ejerstrategi for forsyningsselskaberne bistået med løbende rådgivning af kommunen og selskaberne vedrørende effektiviseringer og udarbejdelse af strategi herfor. Det har omfattet at understøtte dialogen gennem facilitering af workshops, løbende sparring på udarbejdede forslag til effektiviseringsstrategier samt om tilrettelæggelsen af en hensigtsmæssig proces. Peter Hartwig CV 6

7 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, optimering af styring af aktiver ( ) Peter har rådgivet FBE om deres fremadrettede styring af deres aktiver med hensyn til bygninger, tekniske anlæg mv., herunder detaljeringsgraden heri og koblingen til løbende vedligehold af aktiver. Det har også omfattet design af model for omlægning af anlægskartoteket samt designet processer for stabil drift fremadrettet. Energinet.dk, proces- og organisationsdesign i de nye kontrolrum ( ) Peter har bistået Energinet.dk med design af fælles processer i de fusionerede kontrolrum og den fremtidige organisation i kontrolrummene, herunder forslag til effektiviseringer under hensyntagen til driftssikkerhed og fokus på udvikling. Det har omfattet facilitering af en række workshops med medarbejdere om de fremtidige processer, medvirken til at fastlægge de fremtidige procesroller mhp. øget specialisering og standardisering samt koordination med en række it-projekter. Ny Skive Kommune, analyse af udgifter i tandplejen ved forskellig organisering og service (2006) Peter har for Sammenlægningsudvalget for Ny Skive Kommune analyseret de økonomiske konsekvenser af 4 scenarier vedrørende dels organisering af tandplejen i den sammenlagte kommune, dels serviceniveauet i tandplejen. Det har omfattet specifikation af de nødvendige data og i samarbejde med medarbejdere fra de enkelte kommuner præciseret de forskellige scenarier. Finansministeriet og KL, undersøgelse af administrationsudgifterne i de kommunale skatteforvaltninger (2005) Peter har medvirket i undersøgelse af 25 kommuners direkte udgifter til skatteforvaltningerne samt indirekte udgifter som led i DUTforhandlingerne Forbrugerstyrelsen, analyse af styrelsens laboratorievirksomhed (2004) Peter har medvirket i undersøgelse af Forbrugerstyrelsens laboratorievirksomhed ift., om det begrænser styrelsens mulighed for frit at tilvejebringe relevante test og ift., om test kan tilvejebringes mere effektivt. Peter Hartwig CV 7

8 Øvrige projekter i uddrag Samsø Kommune, Administrationsanalyse af Samsø Kommune (2010). Specialtrykkeriet, Ordreskabelon baseret på ABC (2009) Samsø Kommune, Analyse af ældreområdet (2006) Fødevareministeriet, Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet (2006) Forsvarskommandoen, Udarbejdelse af it blueprint for fremtidige planlægningsprocesser (2005) Forsvarsministeriet, Review af økonomistyring i forsvaret (2004) LO, Evaluering af elæringsplatformen FIUNET (2004) SKAT, Redesign af sagsbehandlingsprocesser i Retsafdelingen (2003) Peter Hartwig CV 8

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output)

Effektivitet = Resultat. Ressourcer. Produktion (output) God økonomistyring I den bedste af alle verdener kobler god økonomistyring tre områder: Finansiel styring, aktivitetsstyring og mål- og resultatstyring. Mål- og resultatstyring Finansiel styring Aktivitets-

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner

Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner Hovedrapport Ringkøbing-Skjern Kommune RKSK 3.0, Spor 5 Muligheder for budgetreduktioner 7. marts 2014 Indholdsfortegnelse Indledning 6 Projektets fremgangsmåde og tilrettelæggelse 7 Læsevejledning 7 1.

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag

Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag Forenkling kommunerne er i gang Eksempler på kommunale forenklingstiltag KL, april 2010 1. udgave, 1. oplag 2010 Design: Kontrapunkt

Læs mere

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv

Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv Analyse: Kommunernes økonomi i et styringsperspektiv August 2014 Resumé Både internationalt og i Danmark er der blandt kommuner og nærdemokratier i disse år igangsat en række reformtendenser af den økonomiske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020

Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 Digitaliseringsstrategi for Statens Administration i perioden år 2015-2020 December 2014 Side 3 af 26 Indhold J.nr. 2014-0009-006 1. Resumé 5 2. Baggrund 7 3. Pejlemærker for digitalisering 11 4. It-principper

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ)

Principper for økonomistyring. (Kasse- og regnskabsregulativ) (Kasse- og regnskabsregulativ) 0. Bilagsoversigt Detaljerede styringsprincipper... 3 1. Forord... 4 1.1. Budget... 4 1.2. Bevilling og bevillingsniveau... 4 1.3. Anlæg... 4 2. Overordnet styringsgrundlag

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor.

Forligsparterne bag den gældende vandsektorlov indgik den 1. februar 2007 en aftale om en mere effektiv vandsektor. Den 29. april 2015 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om en ny og forbedret

Læs mere

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009

Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Forsvarsministeriets it-strategi 2005-2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Mission og it-vision...3 Forretningsmæssige krav, herunder kompetencer...4 It-styring og -organisering...6

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

November 2013. Evaluering af vandsektorloven

November 2013. Evaluering af vandsektorloven November 2013 Evaluering af vandsektorloven Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager sig intet ansvar for andres anvendelse

Læs mere

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter

Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Åbne standarder, rammearkitekturen og fælles projekter Whitepaper til Køge Kommune 12. august 2013 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Whitepaper om fælleskommunal rammearkitektur, Køge Kommune-v1 Devoteam.

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé

Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ. Løsningsresumé Foranalyse for det fælles brugerportalsinitiativ 2. fase Løsningsresumé Den 6.10.2014 2 INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. HOVEDKONKLUSION OG VÆSENTLIGSTE RISICI...1 3. UDDYBNING AF LØSNING...3 3.1 Brugernes

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren

Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Whitepaper om Electronic Resource Management (ERM) i bibliotekssektoren Udarbejdet af Devoteam for Kulturstyrelsen 8. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ERM Whitepaper-v1 Devoteam. Kopiering og

Læs mere

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner

DEN NØDVENDIGE VIDEN. To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner DEN NØDVENDIGE VIDEN To analyser af HK ernes rolle i velfærdsproduktionen i kommuner og regioner Forord Danmark skal i de kommende år besvare en række spørgsmål, der får afgørende indflydelse på fremtidens

Læs mere

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER

FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER FINANSMINISTERIET OG UNDERVISNINGSMINISTERIET ANALYSE AF PROFESSIONS- OG INGENIØRHØJSKOLERNES ADMINISTRATION OG ADMINISTRATIVE STØTTEFUNKTIONER THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15 1256 København

Læs mere