BEF Bulletin No 2 Juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BEF Bulletin No 2 Juni 2016"

Transkript

1 BEF Bulletin No 2 Juni 2016 Wirebokse i elementsamlinger Nærværene version erstatter fulstænig Buletin No 2 ugust 2013, som ikke længere må anvenes som beregningsgrunlag. Uarbejet af: Henrik Brøner Jørgensen, Syansk Universitet Linh Cao Hoang, Danmarks Tekniske Universitet Lars German Hagsten, arhus Universitet Juni 2016

2 Foror Formålet me nærværene Bulletin er at vise en forholsvis simpel beregningsmetoe til bestemmelse af wiresløjfesamlingers forskyningsbæreevne. Dokumentet er hovesageligt baseret på Henrik Brøner Jørgensens ph.. afhanling. Ph.. projektet var elvis finansieret af Betonelement Foreningen og blev gennemført uner vejlening af Linh Cao Hoang og Lars German Hagsten. De uviklee beregningsmoeller er sammenholt me forsøg uført ve anske universiteter e siste 15 år. Der er til ette okument uarbejet et baggrunsokument, hvor en teoretiske baggrun samt sammenligninger me forsøg er vist. Deruover er er uarbejet et baggrunsokument, som reegør for e foreslåee partialkoeffiienter. Nærværene Bulletin skal erfor ses som en praktisk guie til beregning af forskyningsbæreevnen af samlinger uført me wirebokse. I forbinelse me uarbejelse af okumentet har er været tilknyttet en følgegruppe, engageret af Betonelement Foreningen. Følgegruppen besto af følgene personer; Thomas Markvarsen (CRH Conrete), Tim Guman Høyer (Rambøll) og Bernt Suikkanen (COWI /S). nsvar Forfatterne og e øvrige ophavsmæn påtager sig intet ansvar for evt. fejl og mangler i nærværene okument, misforståelser mv. som nærværene okument kan give anlening til eller for valg af konstruktionsløsninger eller tab som følge af konstruktioner esignet/projekteret uner anvenelse heraf. Sie 1 af 22

3 1 Inlening Wirebokse anvenes alleree i ag, men er har været tvivl om, hvorvit anvenelsen af wirebokse er aeptabel. nvenelsen har været problematisk a wirerne, som armeringsmateriale, ikke opfyler kravene til uktilitet, beskrevet i Eurooe 2, DS/EN , nnex C. Dette problem hånteres i et følgene ve at sikre, at wiresløjfesamlingens brulast ikke skyles bru i wirerne men erimo bru i sammenstøbningsmørtelen. Beregningsmoellen består erfor af to ele; I første el sikres et at er sker bru i sammenstøbningsmørtelen og i låsejernet, sålees at wirerne bliver samlingens stærkeste le. I anen el beregnes forskyningskapaiteten af wirebokssamlingen. Der er båe uført forsøg hvor wireboksene var plaeret i fals og hvor e var plaeret i et plant støbeskel (som vist i Figur 1). På baggrun af forsøgene vureres et at falsen ikke vil forringe samlingens bæreevne. Samlinger me fals regnes erfor på samme måe som samlinger uen fals. fstanen b på Figur 1 er alti afstanen mellem e moståene bokse (gæler også når boksene er plaeret i en fals). 1.1 Wiresløjfer og wirebokse Der fines generelt to typer af wirebokse, en me én wiresløjfe (kalet enkeltwireboks) og en me to wiresløjfer (kalet obbeltwireboks). Wireboksene instøbes i betonelementerne sålees at wiresløjferne fra hvert betonelement overlapper hinanen i samlingen (se Figur 1, hvor en samling me enkeltwirebokse er vist). Inen samlingen ustøbes me mørtel plaeres et låsejern igennem e overlappene wiresløjfer. På en måe skabes en kerne af mørtel, som er omsluttet af wiresløjfer i samlingen. Wireboksene har en åbning er vener mo samlingen, sålees at wireboksene, når e er ufylt me mørtel, fungerer som forskyningslåse. Det bemærkes, at L og b på Figur 1 referer til henholsvis højen og breen af wireboksenes åbning. I nærværene okument anvenes oret wire som utryk for et samlee bunt af tråe er er snoet og bruges i wirebokse. Det bemærkes, at ISO i steet gør brug af utrykket liner. Sie 2 af 22

4 Figur 1 Wiresløjfesamling, me enkeltwirebokse, mellem to betonelementer Sie 3 af 22

5 2 Forusætninger Metoen i enne vejlening kan bruges til beregning af forskyningsbæreevnen, såfremt følgene forusætninger er opfylte: 1. Samlingen ustøbes me mørtel me maksimal tilslagsstørrelse, 2 mm. 2. Samlingen er overarmeret me hensyn til wiresløjfer. Dvs. samlingens forskyningskapaitet må ikke skyles bru i wiresløjferne. (se kapitel 3). 3. Wiresløjferne er tilstrækkeligt forankret i elementerne (se kapitel 5). 4. Forholet mellem overlapningslængen, H, og sløjfeiameteren, D, (se Figur 2) skal overhole: H 0,8 1, 2 (1) D 5. Den inbyres afstan, s, mellem to wiresløjfer, som overlapper hinanen er ikke større en 3 gange tværsnitsiameteren af wireren. 6. Der skal minimum være 300 mm forankring af låsejernet til første boks i en samling. 7. Vinklen, α, (se Figur 2) for en urettee wire skal overhole: (2) Det bemærkes, at moellen i enne vejlening har forsøgsmæssig ækning som beskrevet i ppeniks. nvenelse af enne rapports beregningsmetoe fraråes for geometriske og materialeparametre, som ikke ligger inen for områet er er verifieret me eksperimentelle forsøg. Beregningsmoellen i enne Bulletin er uviklet til wirebokse me præinstalleree wiresløjfer. Der er heruover lavet forsøg me samlinger uført me løse wiresløjfer og traitionelle forskyningslåse. Dette forsøgsgrunlag er også omfattet i ppeniks. lle beton og mørtelstyrker i enne anvisning baserer sig på ylinerstyrker me iameter x høje = Ø150x300 mm. For at regne om til en prismestyrke, som ofte bruges til bestemmelse af mørtelstyrke skal er erfor bruges en omregningsfaktor. Denne omregningsfaktor og generelle styrkeegenskaber for mørtel kan fines i BEF Bulletin No 5, som forventes publieret i efteråret Sie 4 af 22

6 3 Kontrol af bruform ve trækoverførelse mellem overlappene wiresløjfer Forusætning nummer 2 (i et foregåene afsnit) er afgørene for, om nærværene metoe kan benyttes til bestemmelse af forskyningsbæreevnen af en wirebokssamling. Denne forusætning skal erfor kontrolleres. Dvs., et skal kontrolleres, om trækkraften, som kan overføres mellem to overlappene wiresløjfer er begrænset af bru i fugemørtelen eller bru i selve wirerne. Sistnævnte bruform mangler uktilitet og må erfor ikke forekomme. Figurerne 2 og 3 illustrerer en simpel moel for, hvoran fugemørtlen lokalt bliver mobiliseret for at overføre en trækkraft mellem to overlappene wiresløjfer (Der henvises til baggrunsokumentet for yerligere forklaringer). α Figur 2 Iealiseret spæningstilstan i en irkulær mørtelskive omsluttet af wiresløjferne; set oppe fra (a) og set fra sien (b) Sie 5 af 22

7 Figur 3 Overførsel af forskyningsspæninger,, mellem e overlappene wiresløjfer Uner forusætning af bru i fugemørtelen, skal en trækkraft, som et overlappene wiresløjfe par forventes at kunne overføre, bestemmes ve: F wire,max fk,u kon Dw fk,u on Dw min 1 k 1 f 2 k 2 k 1 fk,u 2 k,u on (a) (b) () () (3) Hvor: f k,u er en øvre karakteristiske væri af mørtelstyrken i langtistilstanen, bestemt som en 95% fraktil eller som en eklareret maksimalværi. Den øvre karakteristiske 28 øgns styrke (95% fraktil), f k,0,95, kan tilnærmet estimeres som 1,25 gange en nere karakteristiske væri, f k (Sørensen og Jørgensen 2015). Heraf kan en øvre karakteristiske væri i langtistilstanen, f k,u, estimeres som 1,15 gange f k,0,95. Det bemærkes at er her er tale om en maksimal styrke og at et erfor forusættes at er ikke anvenes konservative styrkeparametre. Der henvises i øvrigt til Betonelement Foreningens Bulletin nr. 5 Sammenstøbning af betonelementer Materiale, uførelse og kontrol, som er uner uarbejelse. I enne Bulletin vil et være muligt at fine yerligere materiale om mørtelstyrker og styrkeuvikling. Mørtelens styrke er baseret på en ylinertrykstyrke (høje x iameter = 300 x 150 mm). f k,u k er en tilsynelaene enaksee trykstyrke i triaksial spæningstilstan aflæses i Tabel 1 på baggrun af f k,u. er en faktor er tager hensyn til friktionsvinklen og regnes af: 4, 2 0,0216 k maks 2,8 f k,u (4) ϕ w er wiresløjfens tværsnitsiameter. D er bukningsraius af wiresløjfen (se Figur 2). Sie 6 af 22

8 σ on er fastholelsen på tværs af mørtelskiven fra låsejernet og regnes af: on f sl ylk, u (5) Hvor: sl f ylk,u er tværsnitsarealet af låsejernet. er låsejernets øvre karakteristiske flyespæning, bestemt som en 95% fraktil. Denne væri kan tilnærmet estimeres som 1,25 gange en nere karakteristiske væri, f yl,k (Sørensen og Jørgensen 2015). Det bemærkes at er her er tale om en maksimal styrke og at et erfor forusættes at er ikke anvenes konservative styrkeparametre. er arealet af mørtelskiven: D 4 2 (6) Tabel 1 Bestemmelse af en tilsynelaene enaksee trykstyrke i inesluttet tilstan, f k,u, på baggrun af en virkelige enaksee trykstyrke, f k,u f k,u [MPa] f k,u / f k,u 1,32 1,365 1,41 1,455 1,5 1,525 1,55 1,60 1,65 1,683 1,717 f k,u [MPa] 26,4 34,1 42,3 50,9 60,0 68,6 77,5 96,0 115,5 134,7 154,5 For at sikre, at er ikke intræffer bru i wirerne, skal følgene kriterium være opfylt: F F ~ f wire,max wire, u uw, sw (7) Hvor, ~, er wiresløjfernes regningsmæssige trækkapaitet, hvor,,, 1,2, /, er en regningsmæssige bruspæning er en karakteristiske bruspæning, bestemt som en 5 % fraktil er partialkoeffiienten for wiresløjfens bruspæning er tværsnitsarealet af en wiresløjfe (to gange tværsnitsarealet af en wire). Såfremt kriterium (7) er opfylt, kan forskyningsbæreevnen beregnes som anvist i et efterfølgene. På baggrun af formel (2) og (7) kan et sikres at er ikke forekommer wiresløjfebru, ve fx at fine en maksimalt tillate mørtelstyrke, hvis e anre parametre er foruefineree. Sie 7 af 22

9 4 Beregning af forskyningsbæreevnen Den samlee regningsmæssige forskyningsbæreevne af en wirebokssamling kan bestemmes ve: P R Pu 0,70 For bokse me en wiresløjfe (enkeltbokse) R Pu 0,85 For bokse me to wiresløjfer (obbeltbokse) R (8) Hvor 1, 3 er partialkoeffiienten for wiresløjfesamlinger og tager hensyn til moelusikkerheer for R beregningsmoellen P u er brubæreevnen af wiresløjfesamlinger, og bestemmes af: P u P min P u,0 u,1 formel (10) formel (16) (a) (b) (9) Faktorerne 0,70 og 0,85 skyles forskellen i en opnåee uktilitet i e eksperimentelle arbejskurver (Se baggrunsokumentet) og P u,0 og P u,1 er plastiske øvreværiløsninger knyttet til to forskellige bruformer. P u,0 er en maksimale regningsmæssige bæreevne for en brumekanisme, hvor er kun annes lorette brulinjer i støbeskellene (kalet mekanisme uen skrå brulinjer ) og P u,1 er en maksimale regningsmæssige bæreevne for en mekanisme me båe lorette og skrå brulinjer (kalet mekanisme me skrå brulinjer ). Løsningerne er vist i e to følgene afsnit. 4.1 Mekanisme uen skrå brulinje Denne mekanisme består af brulinjer i støbeskellet mellem samlingen og betonelementerne. Løsningen til enne mekanisme er: P f n Hvor u,0 T T T 1 1 for (a) T T 1 for (b) (10) er effektivitetsfaktoren, som bestemmes af formel (11). f = f k / f k er mørtelens regningsmæssige trykstyrke. er mørtelens karakteristiske trykstyrke, som bestemmes af en 5% fraktil, baseret på en ylinertrykstyrke (høje x iameter = 300 x 150 mm). Sie 8 af 22

10 = 1,45 n er partialkoeffiienten for mørtel trykstyrken er antallet af bokse i hvert støbekel. er åbningsarealet af én boks. T er tværarmeringsgraen (wiresløjferne), som bestemmes af formel (12). 0, fk insættes i MPa og L insættes i meter f k L (11) nwiref T f wire, (12) Her er: n wire F wire, antal wiresløjfer per boks (1 for enkeltwirebokse og 2 for obbeltwirebokse). en regningsmæssige kraft, som kan overføres mellem overlappene wiresløjfer, iet er her kan regnes me en triaxial spæningstilstan i en inesluttee fugemørtel. F wire, f kon, Dw f, on, Dw min 1 k 1 f 2 k 2 k 1 f, 2 on, (a) (b) () () (13) Hvor: f, bestemmes af Tabel 2, k er en faktor er tager hensyn til friktionsvinklen og regnes af: 4,2 0,0216 k maks 2,8 f (14) σ on, er et regningsmæssige tværtryk hirørene fra flyning i låsejernet. Kan kun regnes at uvikles, såfremt afstanen mellem overlappene wiresløjfer er minre en 3 gange wiresløjfernes iameter: f (15) sl yl, on, for s 3 w f yl, = f yl,k / s er låsejernets regningsmæssige flyespæning. Sie 9 af 22

11 f yl,k s = 1,20 er låsejernets karakteristiske flyespæning, bestemt som en 5 % fraktil er partialkoeffiienten for armeringsstyrken. Tabel 2 Bestemmelse af en regningsmæssige væri af f, på baggrun af en regningsmæssige enaksee trykstyrke, f f [MPa] f, / f 1,32 1,365 1,41 1,455 1,5 1,525 1,55 1,60 1,65 1,683 1,717 f, [MPa] 26,4 34,1 42,3 50,9 60,0 68,6 77,5 96,0 115,5 134,7 154,5 4.2 Mekanisme me skrå brulinje Denne mekanisme består af brulinjer i støbeskellet mellem samlingen og betonelementerne samt skrå brulinjer på tværs af samlingen. Løsningen til enne mekanisme er kompleks og kræver numerisk minimering. Derfor er inført følgene tilnærmet løsning: P f n u, tl 9 T,0 1 L 9 bt T, tl 3 for tl 3 T,0 1 L 9 bt T, tl 3 for (16) Hvor er effektivitetsfaktoren, som bestemmes af formel (11). f = f k / f k n L er mørtelens regningsmæssige trykstyrke. er mørtelens karakteristiske trykstyrke, som bestemmes af en 5% fraktil, baseret på en ylinertrykstyrke (høje x iameter = 300 x 150 mm). er antallet af bokse i hvert støbekel. er åbningsarealet af én boks. er højen af boksenes åbning u mo samlingen. Sie 10 af 22

12 b er samlingens bree (svarene til afstanen mellem moståene bokse, se Figur 1). t er tykkelsen af samlingen (svarene til tykkelsen af betonelementerne). er et skrå betonareal af brulinjerne, og bestemmes af: t b L 2 2 (17) L er armeringsgraen af låsejernet: L f yl, f bt sl (18) T,0 er tværarmeringsgraen af wiresløjferne og beregnes af: n T,0 f wire F w,0 (19) Her er: n wire F w,0 antal wiresløjfer per boks (1 for enkeltwirebokse og 2 for obbeltwirebokse). en regningsmæssige trækkraft, som kan overføres mellem overlappene wiresløjfer, iet er for enne mekanisme ikke kan regnes me en triaxial spæningstilstan i en inesluttee fugemørtel (Se baggrunsokumentet): F w,0 f Dw min 1 f 4 (a) (b) (20) Sie 11 af 22

13 5 Forankring af wiresløjfer i elementet Forskyningsbæreevnen bestemt som vist i afsnit 4 forusætter, at wiresløjferne er tilstrækkeligt forankret i betonelementerne. Der fines forskellige konstruktive løsninger for, hvoran wiresløjfer forankres i betonelementer. Derfor bør prouenternes anvisninger alti følges, me minre anet kan okumenteres. Heruner vises et eksempel på en beregning af forankringskapaiteten, når wiresløjferne er forsynet me en forankringsklos i enen. For at wiresløjfen kan forankres på enne måe kræves et, at forankringsklosen er tilstrækkeligt fastgjort til wiresløjfen og at klosen i sig selv har en fornøne styrke. Når isse krav er opfylt, kan en regningsmæssige forankringskapaitet af en wiresløjfe teoretisk beregnes til (Se baggrunsokumentet): spalte f 0 Fw, forankring f 0 min lokal f 0 ; spaltebru (a) ; lokalbrubru (b) (21) Hvor spalte og lokal angiver forøgelsesfaktoren for hhv. spaltebru og lokalbru. Faktoren lokal bestemmes af: f 0,5 0,1 f t k lokal ; ft ( fk i MPa) 0 f (22) Her er f f k f t 0 betonens regningsmæssige trykstyrke (betonelementet) betonens karakteristiske trykstyrke (betonelementet) betonens regningsmæssige trækstyrke (iht. til beregningsmoellen) partialkoeffiient for betonens trækstyrke arealet er bliver belastet (svarene til arealet af forankringsklosen): f (23) et nyttige areal: L a2 ; enkeltbokse awire 2 min(l,a)2 ; obbeltbokse (24) Sie 12 af 22

14 Hvor f a wire L a er iameteren af forankringsklosen. er en minste afstan fra enter af forankring til kant af element. Ve entralt plaeret wire bliver 2 lig tykkelsen af elementet, t. er en minste afstan mellem wiresløjferne. er højen af wireboksenes åbning er afstanen mellem boksene Faktoren spalte bestemmes af: ul 0,5 0,1 w f f t k spalte 12,8 1 ; ft ( fk i MPa) 20 f (25) Hvor L w er instøbningslængen fra enen af elementet til forankringsklosen. u er omkresen af et nyttige areal, : 2 tl a ; enkeltbokse u 2tawire 2 t min L, a ; obbeltbokse (26) 6 nvenelsesgrænsetilstan På baggrun af forsøg me gentagne op og aflastning er et funet, at en forskyningskraft på maks. 7 kn per enkeltwireboks og en forskyningskraft på maks. 20 kn per obbeltwireboks ikke giver anlening til blivene eformationer i samlingen. Der henvises til baggrunsokumentet, for en uybene forklaring. Det anbefales erfor, at en karakteristiske last per boks i anvenelsestilstanen ikke bør overstige følgene værier: P n anvenelse 7 kn for enkeltwirebokse 20 kn for obbeltwirebokse (27) Sie 13 af 22

15 7 Referener Jørgensen, H.B., Hoang, L.C. og Hagsten, L.G. (2016). Baggrunsokument Beregning af wiresløjfesamlingers forskyningsbæreevne. Notat. Sørensen, J.D. og Jørgensen, H.B. (2016). Bæreevne af wirebokse i elementsamlinger. Notat. Sie 14 af 22

16 ppeniks forsøgsmæssigt grunlag Dette appeniks viser en oversigt over variationen af e mekaniske og geometriske parametre, som er fines forsøgsresultater for. Da wiresløjfernes tværsnitsiameter har stor betyning for grænsen mellem wirebru og mørtelbru i samlingen, skelnes er mellem forsøg me forskellige tværsnitsiameter af wiren, når er ses på hvilke variationer af mørtelstyrker er er testet. Der er båe uført forsøg hvor wireboksene var plaeret i fals og hvor e var plaeret i et plant støbeskel. Variationer af parametre i forsøgsserier me wiresløjfer me en iameter på 6 mm: Mørtelstyrken, f, varierer fra 18,3 88,3 MPa (mielstyrker) Låsejernsiameter, ϕ L, varierer fra 0 16 mm, me flyespæning op til 618 MPa Sløjfeiameter, D, varierer fra mm Bree af wireboks, b boks, varierer fra mm Længe af wireboks, L boks, varierer fra mm Dybe af wireboks, t boks = varierer fra mm Inbyres afstan mellem bokse plaeret i samme betonelement, a, variere fra mm Variationer af parametre i forsøgsserier me wiresløjfer me en iameter på 8 mm: Forsøg me wiresløjfer me iameter på 8 mm er kun lavet hvor wiresløjferne er plaeret selvstænigt, me fortaninger imellem. Mørtelstyrken, f, varierer fra MPa Låsejernsiameter, ϕ L = 12 mm, me flyespæning op til 606 MPa Sløjfeiameter, D = 53,5 mm Bree af fortaning, b boks = 85 mm Længe af fortaning, L boks = 159 mm Dybe af fortaning, t boks = 16 mm Sie 15 af 22

17 ppeniks B Eksempel på esign af samling mellem to vægelementer I ette appeniks vises, hvorlees en plan vægsamling kan imensioneres til at overføre en regningsmæssig forskyningslast på 50 kn/m. Breen, b, af samlingen er 80 mm (vs. afstanen imellem moståene bokse me overlappene wiresløjfer). Elementerne og erme samlingen har en høje på 3,6 m og en tykkelse på 180 mm. Dette betyer at en samlee regningsmæssige last på samlingen bliver: V 503,6 180 kn E Fugemørtelens karakteristiske styrke er f k = 45 MPa. Det bemærkes, at er i beregningen fines en øvre grænse for en tillaelige karakteristiske mørteltrykstyrke. Som partialkoeffiienter for materialestyrker anvenes 1, 45 for mørtelen og s 1, 20 for armeringen. Heraf regnes en regningsmæssige mørtelstyrke til f = 45 / 1,45 = 31,0 MPa. I eksemplet vises to forskellige bokstyper, en me én wiresløjfe og en me to wiresløjfer. Dimensionerne af e valgte wirebokse er vist i Tabel B.1. Tabel B.1 Parametre for bokse og wiresløjfer brugt i eksempelberegningen f uw, k D b L w Enkeltwireboks 35 mm 160 mm 6 mm 1000 MPa 38 mm Dobbeltwireboks 35 mm 180 mm 6 mm 1000 MPa 38 mm Dimensionering i brugrænsetilstanen: Kontrol af wirebru Ve lineær interpolation mellem værierne i Tabel 1, ses at en maksimale tilsynelaene enaksee styrke af fugemørtelen er f k,u = 105,0 MPa ve en øvre karakteristisk mørtelstyrke på f k,u = 45,0 1,25 1,15 = 64,7 MPa. På samme måe fines en regningsmæssige væri, f, = 44,0 MPa, ve en regningsmæssig trykstyrke på f = 31,0 MPa. Effektivitetsfaktoren for fugemørtelens trykstyrke regnes af formel (11): 0, ,39 for enkeltboksen 0, ,160 1 f k L 0, ,38 for obbeltboksen 45 0,180 Sie 16 af 22

18 Der plaeres en armeringsstang me en iameter på 12 mm, og en nere karakteristisk flyespæning på f yl,k = 550 MPa. Heraf fines en øvre karakteristiske styrke, f ylk,u = 550 1,25 = 688 MPa. σ on kan nu bestemmes af formel (5): on 4 68,6 MPa sl f ylk,u og faktoren k regnes af formel (4): 4,2 0,0216 f k,u 4,2 0,021664,7 2,8 k maks 2,8 2,8 Det kontrolleres om er forekommer wirebru i samlingen (bemærk at beregningen er ientisk for enkelt og obbeltboksene i ette tilfæle): F wire,max fk, u kon D w 64,7 2,868, N f 105,0 68, N k, u on Dw min 1 k 1 min 1 2,81 f 64,7 k, u on 2 68, N 2 k 2 k 2 2,8 2 2, fk, u 105, N f 1000 F F,k 2,max N, ~ uw wire wire u sw N OK! sw, 1, 20 4 Der sker altså ikke wirebru ve en karakteristisk mørtelstyrke på f k = 45 MPa. Det kontrolleres hva en maksimalt tillaelige karakteristiske mørtelstyrke er for at er ikke sker wirebru. lle anre parametre fastholes. Da,max, f k,u heraf: F f D er imensionsgivene i ovenståene, fines f k,u og erme wire k u on w f k, u F ,6 138,1 MPa wire,max on Dw 386 Ve interpolation mellem værierne i Tabel 1 fines en øvre karakteristiske styrke (svarene til 95% fraktilen) til f k,u = 81,8 MPa. Ve brug af en simple relation på 1,25 mellem 95% fraktilen og 5% fraktilen, samt relation på 1,15 mellem 28 øgns styrken og langtistilstanen, fines en maksimalt tillaelige karakteristiske mørteltrykstyrke til: fk, u 81,8 fk 56,8 MPa 1,251,15 1,251,15 Sie 17 af 22

19 Faktoren k regnes af formel (4): 4,2 0,0216 f k,u 4,2 0,021681,8 2,4 k maks 2,8 2,8 Det kontrolleres, at F wire,max staig er imensioneret ve en samme unerformel: F wire,max fk, u kon D w 81,8 2,868, N f 138,1 68, N k, u on Dw min 1 k 1 min 1 2,81 f 81,8 k, u on 2 68, N 2 k 2 k 2 2,8 2 2, fk, u 138, N F N ~ F N OK! wire,max wire, u Det skal altså sikres at en øvre karakteristiske mørteltrykstyrke i langtistilstanen, f k,u, ikke overstiger 81 MPa, svarene til at en nere karakteristiske styrke (5% fraktilen), f k, ikke overstiger 56 MPa. Der henvises til Betonelement Foreningens Bulletin nr. 5 Sammenstøbning af betonelementer Materiale, uførelse og kontrol, som er uner uarbejelse. I enne Bulletin vil et være muligt at fine yerligere materiale om sammenhæng mellem karakteristisk minimum styrke og en maksimale mørteltrykstyrke. Brumekanisme uen skrå brulinjer Heruner fines en maksimale forskyningsbæreevne for en første mekanisme (afsnit 4.1). Først regnes spæningen σ on, og trækstyrken af e overlappene wiresløjfer me regningsmæssige styrker (formel 13 til 15): on, f ,2 sl yl, ,7 MPa Og faktoren k bestemmes til: 4,2 0,0216 f 4,2 0, k maks ,8 Sie 18 af 22

20 F wire, F wire, f kon, D w 313,5345, N f 44 45, N, on, Dw min 1 k 1 min 1 3,531 f 31 on, 2 45, N 2 k 2 k 2 3,53 2 3, f, N N Heraf kan tværarmeringsgraen fines af formel (12): Enkeltboksen: nwirefwire T 0,118 f Dobbeltboksen: nwirefwire T 0,209 f Nu kan forskyningsbæreevnen fines for en første mekanisme, formel (10): Enkeltboksen: T 0,118 1 P 1 3 T 0,301 f 0, u,0 n 1 3 0, , N 4 4 Dobbeltboksen: T 0, P 1 3 T 0,558 f 0, u,0 n 1 3 0, , N 4 4 Brumekanisme me skrå brulinjer Heruner beregnes en maksimale forskyningsstyrke for en anen mekanisme. Først regnes armeringsgraen for låsejernet og e iagonale brulinjers areal. Regnes af formel (17) og (18): Sie 19 af 22

21 f , 2 4 yl, sl L fbt , t b L mm for enkeltboksen mm for obbeltboksen Herefter regnes en regningsmæssige trækstyrke af wiresløjferne for mørtelbru, uen birag fra låsejernet og en tilsvarene tværarmeringsgra af wiresløjferne, som beskrevet i moellen (afsnit 4.2, formel (19) og (20)): F f Dw N min 1 min N N w,0 2 f Enkeltboksen: n F wire w,0 T,0 f Dobbeltboksen: n F wire w,0 T,0 f ,041 0,072 Heraf kan en maksimale forskyningsbæreevne for en anen mekanisme beregnes: Enkeltboksen: T,0 0, tl ,104 0, 265 0, Dvs. en første ligning i formel (16) bruges: 2 2 P tl bt 1 f n u,1 T,0 L , , N 1 0, , Sie 20 af 22

22 Dobbeltboksen: T,0 0, tl ,193 0, 268 0, Dvs. en første ligning i formel (16) bruges igen: 2 2 P u, tl 9 T,0 1 L 9 bt 1 f n , , N 1 0, , Forskyningsstyrken per boks og samlet imensionering U fra bæreevnen beregnet for e to mekanismer, bestemmes P u af formel (9): Enkeltboksen: Pu n Pu, N n min 32,3 kn Pu, N n Dobbeltboksen: Pu n Pu, N n min 44,8 kn Pu, N n Heraf fines en regningsmæssige forskyningsbæreevne per boks af formel (8): P n R Pu / n 32,3 0,70 0,70 kn 17,4 kn For enkeltboksen R 1, 3 Pu / n 44,8 0,85 0,85 kn 29,3 kn For obbeltboksen R 1, 3 Sie 21 af 22

23 Herme kan et nøvenige antal bokse bestemmes: n ,3 stk Enkeltbokse V 17,4 E P 180 R 6.1 stk Dobbeltbokse n 29,3 Det vil sige, at er skal enten bruges 11 stk. enkeltwirebokse, eller 7 stk. obbeltwirebokse i hvert af e to elementer. Kontrol af e konstruktive krav: Den inbyres afstan mellem boksene i hvert betonelement skal kontrolleres. De yerste bokse plaeres me en afstan på 300 mm fra enen af samlingen (svarene til krav i kapitel 2). Heraf bliver en inbyres afstan: mm ; For enkeltwirebokse 111 a mm ; For obbeltwirebokse 71 Kontrol af om afstane mellem boksene ligger inenfor forsøgsgrunlaget i ppeniks : For enkeltwireboksen: L 120 mm a124 mm 800 mm OK! For obbeltwireboksen: L 120 mm a290 mm 800 mm OK! Dimensionering i anvenelsesgrænsetilstanen: For anvenelsestilstanen skal et vureres, om en karakteristiske forskyningspåvirkning overstiger e anbefalee værier angivet i (27). Sie 22 af 22

Indholdsfortegnelse. Beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne Beregningsprogram. Betonelement-Foreningen

Indholdsfortegnelse. Beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne Beregningsprogram. Betonelement-Foreningen Revision nr. 0D Foreløbig Udgivelsesdato 22 September 2016 Betonelement-Foreningen Beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne Beregningsprogram Brugervejledning til beregningsprogram Udarbejdet

Læs mere

Baggrundsdokument. beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne. Henrik Brøner Jørgensen, Syddansk Universitet

Baggrundsdokument. beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne. Henrik Brøner Jørgensen, Syddansk Universitet Baggrundsdokument beregning af wiresløjfesamlingers forskydningsbæreevne Henrik Brøner Jørgensen, Syddansk Universitet Linh Cao Hoang, Danmarks Tekniske Universitet Lars German Hagsten, Aarhus Universitet

Læs mere

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker)

Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Bygningskonstruktion og Arkitektur, 5 (Dimensionering af bjælker) Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Bøjningsimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stølænger - Forankring af

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker)

Konstruktion IIIb, gang 11 (Dimensionering af bjælker) Konstruktion IIIb, gang (Dimensionering af bjælker) Overslagsregler fra Teknisk Ståbi Bøjningsimensionering af bjælker - Statisk bestemte bjælker - Forankrings og stølænger - Forankring af enearmering

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

BYG DTU. Forankring af Armering i Murværk. Lars Zenke Hansen. Rapport BYG DTU R ISSN ISBN

BYG DTU. Forankring af Armering i Murværk. Lars Zenke Hansen. Rapport BYG DTU R ISSN ISBN BYG DTU Lars Zenke Hansen Forankring af Armering i Murværk DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-44 23 ISSN 161-2917 ISBN 87-7877-14-8 Forankring af Armering i Murværk Lars Zenke Hansen,8,7,6,5,4

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m OM SELVINDUKTION Spoler finer mange anvenelser; fra elefiltre i højtalere til afstemte kresløb i raiomotagere, men spolen optræer også ve tråviklee mostane og for tilleningen til enhver komponent. Selv

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

Energitæthed i et elektrostatisk felt

Energitæthed i et elektrostatisk felt Elektromagnetisme 6 ie af 5 Elektrostatisk energi Energitæthe i et ektrostatisk ft I utryk (5.0) er en ektrostatiske energi E af en laningsforing utrykt ve ennes laningstæthe ρ, σ og tilhørene ektrostatiske

Læs mere

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO Vejlenin o aranti facaeplaer fra LAMIPRO .2.2 6..3.3.4..4 Min. 0 mm. A maks. 450 mm B. Maks. 550 mm Opbevarin.2.6.2.6. O pbevares vanret o symmetrisk stablet (maksimalt 55 stk. pr. palle). Sør for o ventilation..

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler

Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler M. P. Nielsen Thomas Hansen Lars Z. Hansen Elementsamlinger med Pfeifer-boxe Beregningseksempler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Rapport BYG DTU R-113 005 ISSN 1601-917 ISBN 87-7877-180-3 Forord Nærværende

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237

Terrændæk Isolering over Gulvbeton Ingen 75 mm. Vægkonstruktion U [W/m²K] V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 V1 V2 0,820 0,735 0,729 0,313 0,237 Projektering / THERMOnomic Yervægge / Linietab Linietab Varmetab ve kulebroer (linietab) angivet i e efterfølgene tabeller er beregnet efter regler i DS418, 6.ugave, 2, DS/EN ISO 6946, DS/EN ISO 102111:1997

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

REGULARITET AF LØSNINGER M.M.

REGULARITET AF LØSNINGER M.M. REGULARITET AF LØSNINGER M.M. E. SKIBSTED Inhol 1. Plan og forusætninger 1 2. Generalisering af [B, Theorem 3.8] 1 3. Autonomt tilfæle 3 3.1. Mængen D er åben 3 3.2. Strømmen er kontinuert på D 4 4. Tisafhængige

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

Dimensionering af samling

Dimensionering af samling Bilag A Dimensionering af samling I det efterfølgende afsnit redegøres for dimensioneringen af en lodret støbeskelssamling mellem to betonelementer i tværvæggen. På nedenstående gur ses, hvorledes tværvæggene

Læs mere

Hjemmeopgavesæt 01.02.10

Hjemmeopgavesæt 01.02.10 Rami Kaoura Matematik A Dato 01.0.010 Hjemmeopgavesæt 01.0.10 Navn: Rami Kaoura Klasse: 1.4 Fag: Matematik A Vejleer: Jørn Christian Bentsen Skole: Roskile tekniske gymnasium, Htx Dato: 01.0.010 1 Rami

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

2x MA skr. årsprøve

2x MA skr. årsprøve MA skr. årsprøve 8.0.08 Prøven uen hjælpemiler Opg. + = 0 ( ) + = 0 I parentesen står et anengraspolynomium. Det har = = 9 + og erme røerne = = og = = Af nulregelen ses at også 0 er en løsning, så

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

VZ-ventiler 2/3/4-vejs

VZ-ventiler 2/3/4-vejs Beskrivelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ-ventiler er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til regulering af varmt og/eller kolt van i fan coil units og små vekslere i varme- og kølesystemer. Ventilerne kan bruges

Læs mere

VZ-ventiler 2/3/4-vejs

VZ-ventiler 2/3/4-vejs Beskrivelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ-ventiler er en omkostningseffektiv kvalitetsløsning til regulering af varmt og/eller kolt van i fan coil units og små vekslere i varme- og kølesystemer. Ventilerne kan bruges

Læs mere

Marianne Gudnor (2063) Efterår 2007

Marianne Gudnor (2063) Efterår 2007 Marianne Gunor (063) Efterår 007 Inholsfortegnelse: Forimensionering af aksler:... 3 Ingangsakslen til maskinenhe B... 3 Ingangsakslen til maskinenhe A... 4 Valg af gear... 4 Uligningskobling,B.... 5 Dimensionering

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S

Transportarmerede betonelementvægge. Deformationsforhold og svigttype. 13. marts 2012 ALECTIA A/S B E T O N E L E M E N T F O R E N I N G E N Transportarmerede betonelementvægge Deformationsforhold og svigttype 13. marts 2012 Teknikerbyen 34 2830 Virum Denmark Tlf.: +45 88 19 10 00 Fax: +45 88 19 10

Læs mere

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe

Læs mere

Hulsten. Bor et hul i korrekt diameter og dybde. Rens hullet grundigt. Sæt sihylsen ind i hulstenen. Indfør gevindstangen med en drejende bevægelse

Hulsten. Bor et hul i korrekt diameter og dybde. Rens hullet grundigt. Sæt sihylsen ind i hulstenen. Indfør gevindstangen med en drejende bevægelse ESI+ & EVL+ Såan gør u: STYRENFRI INJEKTIONSMASSE Til montage af gevinstænger og gevinhylse i massiv mursten, hulsten, porebeton (gasbeton),leca, Letbeton (LAC) og Kalksansten (KSL) Massiv mursten, porebeton

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Leca kælderydervægge: er ubrændbare er fugt- og frostbestandige angribes ikke af råd og svamp bidrager væsentlig til varmeisoleringen

Leca kælderydervægge: er ubrændbare er fugt- og frostbestandige angribes ikke af råd og svamp bidrager væsentlig til varmeisoleringen Dato: Oktober 2009 Bla: 08-08 Gruppe: Kælre : er ubrænbare er fugt- og frostbestanige angribes ikke af rå og svamp birager væsentlig til varmeisoleringen er enkle og lette at uføre Brochuren beskriver:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006 Matematik - September Afleveret. 7/ - 6 Opgave For at lave en paremeterfremstilling for en ret linje, så skal jeg bruge et punkt på linjen, og en retningsvektor. Punktet kener jeg a jeg får opgivet to

Læs mere

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c Anneks A:last å teltkonstruktioner A.1 Baggrun Eter ugivelsen a Vejlening om certiiceringsorning og byggesagsbeanling a transortable telte og konstruktioner, august 014 ar røtelser me e involveree arter

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

2, 3 og 4-vejs ventiler VZ

2, 3 og 4-vejs ventiler VZ Beskrivelse / Anvenelse VZ 2 VZ 3 VZ 4 VZ sikrer go kvalitet og lavt omkostningsniveau for regulering af varmtog/eller kolt van. Anvenes til temperaturregulering af fan coil units og minre vekslere i varme-

Læs mere

Opgave 1 ( Toppunktsformlen )

Opgave 1 ( Toppunktsformlen ) Opgve 1 ( Toppunktsformlen ) Et nengrspolynomium er givet ve f x x 2 b x c. For t fine toppunktet vil vi først ifferentiere f x Derefter løser vi ligningen f ' x x b f ' x 0 x b 0 x b D f ' x x b er en

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Rettevejlening til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, oråret 2007 Peter Birch Sørensen Spørgsmål 1 : Ligning (1) er en sævanlige ligevægtsbetingelse or varemarkeet i en lukket økonomi. Ligning (2) er

Læs mere

Projekteringsprincipper for Betonelementer

Projekteringsprincipper for Betonelementer CRH Concrete Vestergade 25 DK-4130 Viby Sjælland T. + 45 7010 3510 F. +45 7637 7001 info@crhconcrete.dk www.crhconcrete.dk Projekteringsprincipper for Betonelementer Dato: 08.09.2014 Udarbejdet af: TMA

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST LKALPLA 0-0 AALBRG KAEDRALSKLE, SAK ØRGES GADE VESBYE ØS AALBRG KMMUE EKSK FRVALG SEPEMBER 00 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Elementære funktioner

Elementære funktioner enote 14 1 enote 14 Elementære funktioner I enne enote vil vi els repetere nogle af e basale egenskaber for et uvalg af e (fra gymnasiet) velkente funktioner f (x) af én reel variabel x, og els introucere

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER pdc/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ TRYKFAST ISOLERING BEREGNINGSMODELLER Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for EPS sektionen under Plastindustrien udført dette projekt vedrørende anvendelse af trykfast

Læs mere

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag

Beton- konstruktioner. Beton- konstruktioner. efter DS/EN 1992-1-1. efter DS/EN 1992-1-1. Bjarne Chr. Jensen. 2. udgave. Nyt Teknisk Forlag 2. UDGAVE ISBN 978-87-571-2766-9 9 788757 127669 varenr. 84016-1 konstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 Betonkonstruktioner efter DS/EN 1992-1-1 behandler beregninger af betonkonstruktioner efter den nye

Læs mere

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades.

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades. V-ringe V-ringen b a er en elstøbt tætning i syntetisk gummi. V-ringen fastoles på akslen ve sin egen strækspæning og tætner aksialt mo en anløbsflae. V-ringen består i princippet af to ele: kroppen (a)

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKdaekW.exe 1. Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 1 Vejledning til programmet LKdaekW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKdaekW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Geberit Pluvia -tagafvandingssystem. Tagafvanding ved hjælp af undertryksprincippet (UV). Teknisk information.

Geberit Pluvia -tagafvandingssystem. Tagafvanding ved hjælp af undertryksprincippet (UV). Teknisk information. eberit Pluvia -tagafvaningssystem Tagafvaning ve hjælp af unertryksprincippet (UV). Teknisk information. Der tages forbehol for tekniske ænringer, satsfejl og ænringer i varenumre som følge af ugåee/nye

Læs mere

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul Kort om Anengraspolynomier 11 (1) Karsten Juul Dette häfte ineholer pensum i anengraspolynomier for gymnasiet og hf Inhol 1. Definition Anengraspolynomium... 1. Eksempel Hvilke tal er a, b og c lig?...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT

BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Indledning BEREGNING AF O-TVÆRSNIT SOM ET KOMPLEKST TVÆRSNIT Teknologiparken Kongsvang Allé 29 8000 Aarhus C 72 20 20 00 info@teknologisk.dk www.teknologisk.dk I dette notat gennemregnes som eksempel et

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i stål. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 28-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

Fri søjlelængder for rammekonstruktioner.

Fri søjlelængder for rammekonstruktioner. Fri søjlelænger for rammekonstruktioner. maj 013, LC I litteratur som eksempelvist Teknisk Ståbi kan man fine e frie søjlelænger for en række stanarstilfæle. For søjler gæler Eulers søjleformel, som kan

Læs mere

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner)

Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Konstruktion IIIb, gang 9 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø Tr ansportvaner og samkørselsmuligheer på samsø Boil PorsBøl JacoBsen Mette christiansen Januar 2010 aalborg universitet integrativ geografi 1. semester Transportvaner og samkørselsmuligheer på Samsø 1

Læs mere

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb FRIAFIT - Fittings til afløb 1 Januar 2015-1. Ugave FRIAFIT er et got alternativ til traitionelle materialer som beton, PVC til afløb. Fittings er me fritliggene svejsetråe for optimal varmeoverførsel.

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

DesignMat Uge 8 Integration og elementære funktioner

DesignMat Uge 8 Integration og elementære funktioner DesignMat Uge 8 Integration og elementære funktioner Preben Alsholm Forår 008 Hyperbolske funktioner. sinh og cosh sinh og cosh Sinus hyperbolsk efineres sålees for alle x R sinh x = ex e x Cosinus hyperbolsk

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015 PUNKT 1: Ientifikation af stoffet/blaningen og af selskabet/virksomheen 1.1. Prouktientifikator Hanelsnavn: Vare nr. 0100 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante ientificeree anvenelser for stoffet eller blaningen

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed

Sammenskrivning af det anmeldte tekniske grundlag m.v. for livsforsikringsvirksomhed Finnstilsynet Arhusge 0 00 K0benhvn 0 Smmenskrivning f et nmelte tekniske grunlg m.v. for livsforsikringsvirksomhe I henhol til, stk. 8, jf., stk. 9, i bekentgorelse om nmelelse f et tekniske grunlg m.v.

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngy www.trafitec.k Trafikanters forståelse af færselstavler

Læs mere

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde

I den gældende udgave af EN (6.17) angives det, at søjlevirkning kan optræde Lodret belastet muret væg Indledning Modulet anvender beregningsmodellen angivet i EN 1996-1-1, anneks G. Modulet anvendes, når der i et vægfelt er mulighed for (risiko for) 2. ordens effekter (dvs. søjlevirkning).

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

DS/EN 1520 DK NA:2011

DS/EN 1520 DK NA:2011 Nationalt anneks til DS/EN 1520:2011 Præfabrikerede armerede elementer af letbeton med lette tilslag og åben struktur med bærende eller ikke bærende armering Forord Dette nationale anneks (NA) knytter

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

1 Worksheet et LinAlg1.mw (åbnes ved at trykke på trekanten ude til venstre)

1 Worksheet et LinAlg1.mw (åbnes ved at trykke på trekanten ude til venstre) 1 Worksheet et LinAlg1.mw (åbnes ve at trykke på trekanten ue til venstre) 1.1 Introuktion: Symbolske og Numeriske Beregninger i Maple (åbnes ve at...) Velkommen til ette første Maple-worksheet i LinAlg-kurset!

Læs mere

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem

Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Gem, Beregn Gem Kom godt i gang Bestem styrkeparametrene for murværket. Faneblad: Murværk Deklarerede styrkeparametre: Enkelte producenter har deklareret styrkeparametre for bestemte kombinationer af sten og mørtel. Disse

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13

Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Redegørelse for den statiske dokumentation Nedrivning af bærende væg - Lysbrovej 13 Dato: 22. Januar 2015 Byggepladsens adresse: Lysbrovej 13 Matr. nr. 6af AB Clausen A/S STATISK DUMENTATION Adresse: Lysbrovej

Læs mere

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331

Pakke 3. Euronorm. 2 med 70 (47+23) 4 12 år 331 Pakke 3 Ruter Strækning Timer Busser i alt Stationering Busser til overtagelse 331 Skanerborg-Oer 4.380 2 Oer 2 2 Busser til overtagelse Overtagelsen af e anførte busser sker efter bestemmelserne i e nugælene

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Redegørelse for den statiske dokumentation

Redegørelse for den statiske dokumentation KART Rådgivende Ingeniører ApS Korskildelund 6 2670 Greve Redegørelse for den statiske dokumentation Privatejendom Dybbølsgade 27. 4th. 1760 København V Matr. nr. 1211 Side 2 INDHOLD Contents A1 Projektgrundlag...

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

Trafikministeriet TEMA. - En model for transporters emissioner. Brugermanual version 2.0. April 1996

Trafikministeriet TEMA. - En model for transporters emissioner. Brugermanual version 2.0. April 1996 Trafikministeriet TEMA - En moel for transporters emissioner Brugermanual version 2.0 April 1996 Trafikministeriet TEMA - En moel for transporters emissioner Brugermanual version 2.0 April 1996 Rapport

Læs mere

Marius tanker. Af Hans Marius Kjærsgaard. - I et vektorfelt

Marius tanker. Af Hans Marius Kjærsgaard. - I et vektorfelt Marius tanker Af Hans Marius Kjærsgaar - I et vektorfelt 1 Inholfortegnelse Introuktion... 2 Problemformulering... 2 Introuktion til funktionsmænger... 3 Grafisk repræsentation og samlingspunkter... 3

Læs mere

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz

Vejledning til LKvaegW.exe 1. Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 1 Vejledning til programmet LKvaegW.exe Kristian Hertz Vejledning til LKvaegW.exe 2 Ansvar Programmet anvendes helt på eget ansvar, og hverken programmør eller distributør kan

Læs mere

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint.

Bærende konstruktion Vejledning i beregning af søjle i træ. Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Bærende konstruktion Fremgangsmåde efter gennemført undervisning med PowerPoint. Jens Sørensen 21-05-2010 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 BAGGRUND... 4 DET GENNEMGÅENDE EKSEMPEL...

Læs mere

En dansk leverandør af O-RINGE, QUAD-RINGE OG BACKUP-RINGE

En dansk leverandør af O-RINGE, QUAD-RINGE OG BACKUP-RINGE En ansk leveranør af O-RINGE, QUAD-RINGE OG BACKUP-RINGE O-ringe A/S GUNNAR HAAGENSEN Præcisions-O-ringe PTFE-støtteringe Qua -ringe O-ringsnor Sortimentkasser/tilbehør tætninger Oplysningerne i ette katalog

Læs mere

Kursusgang 5 Afledte funktioner og differentialer Repetition

Kursusgang 5 Afledte funktioner og differentialer Repetition Kursusgang 5 Repetition - froberg@math.aau.k http://people.math.aau.k/ froberg/oecon3 Institut for Matematiske Fag Aalborg Universitet 30. september 2008 1/15 Differenskvotient og Differentialkvotient

Læs mere

Appendiks 6. Data for bolt Trækstyrke f ub. Antal bolte n b. f ub. Data for plade materiale Trækstyrke f u Pladde tykkelse t Hul diameter f u

Appendiks 6. Data for bolt Trækstyrke f ub. Antal bolte n b. f ub. Data for plade materiale Trækstyrke f u Pladde tykkelse t Hul diameter f u Beregning af boltsamlingen mellem trafo beslag og bærerene beslag Ved bolt denne bolt samling besluttes det at anvende 8 bolte, for der ved at modvirke rotation, og ved montering vil dette danne sikkerhed

Læs mere

Konusdrejning. Angivelse af konusitet. Konusberegninger ved hjælp af formler. Konusdrejning

Konusdrejning. Angivelse af konusitet. Konusberegninger ved hjælp af formler. Konusdrejning Konusrejning Konusrejning Angiese af konusitet Angieser En konus kan angies e f.eks. konus 1:4, s. at for her 4 mm af konusens ænge foranrer iameteren sig 1 mm. Tinærmet æri Forskeen er uen praktisk betyning

Læs mere

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag

( ) Appendiks 4. Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Beregning af boltsamlingen mellem trafo og trafo beslag Der benyttes M10 bolt med rullet gevind. Materiale for tilspændte plade er DX51D, bolten forspændes efter DS/EN 1993-1 - 8 + AC 2007, 2. udgave.

Læs mere

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve

Brikfarvekoder. Revideret 15. januar 2014. Oplysninger om koder på brik: CEdeklaration. Brikfarve Brikfarvekoder Oplysninger om koder på brik: Brikfarve CEdeklaration Bemærkinger Anvendelse Exponeringsklasse MX3.2 til MX5 Aggressivt kemisk miljø BLÅ RØD Korrosionsbestandighed Frostfasthed 1 F F2 Rustfast

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Alle rettigheder forbeholdes. Optryk, kopiering - også uddrag - er ikke tilladt uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse fra RHEINZINK

Alle rettigheder forbeholdes. Optryk, kopiering - også uddrag - er ikke tilladt uden forudgående indhentning af skriftlig tilladelse fra RHEINZINK Prouktprogrm 2013 2013 RHEINZINK Dnmrk A/S Alle rettigheer foreholes. Optryk, kopiering - også urg - er ikke tillt uen forugåene inhentning f skriftlig tillelse fr RHEINZINK Dnmrk A/S Inholsfortegnelse

Læs mere