Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet"

Transkript

1 Beskrivelse af ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Med udgangspunkt i det budgetforlig, der blev indgået den , er der nedsat en arbejdsgruppe, som har udarbejdet et forslag til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet. Den nye model tager udgangspunkt i, at der skal være en tildeling til skole, elev og klasse, og at socioøkonomi skal indgå i modellen. Desuden indeholder modellen et forslag til den fremtidige finansiering af specialtilbud. Hver af de i modellen beskrevne parametre kan justeres, således at modellen fungerer som udgangspunkt for forskellige variationer. Justerer man eksempelvis på klassetildelingen, har det automatisk indflydelse på de øvrige parametre i modellen og dermed også resultatet for den enkelte skole. På baggrund af tilbagemeldingerne fra workshoppen den fra forældre, medarbejdere og skoleledere, præsenteres der i denne sag 3 variationer over den nye model, som arbejdsgruppen har udarbejdet. Det betyder følgende modeller præsenteres i sagen: Den nye tildelingsmodel, udarbejdet af arbejdsgruppen. Modellen tager udgangspunkt i en beregnet gennemsnitsudgift til henholdsvis skole, elev og klasse og en restpulje fordelt pr. elev efter socioøkonomiske faktorer (Model 1). En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse (Model 2a og 2b). En variation af den nye model, hvor der både tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse og at store klasser koster mere at drive end små (Model 3a og 3b). En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at en stor klasse koster mere at drive end en lille (Model 4a og 4b). Følgende er ikke med i modellen da midlerne til disse forventes at blive fordelt som i dag: SFO og Klub området 2.sprogede (flygtninge mv.) deles ud decentralt i løbet af året, men er ikke i dag en del af tildelingsmodellens ramme. Skolelederløn 10. klasse Befordring af specialelever Benyttelse af selvejende haller Konvertering af understøttende undervisning Diverse indkøb af skole pc ere, kompetencemidler mv. Bidrag til statslige og private skoler Andre særtildelinger (eksempelvis læsecenter og svømmehal på Søndre skole) Ovenstående beløber sig i dag til ca. 230 mio. kr. Når denne del af budgettet lægges til den del af skolernes budget der fordeles efter en af de nedenstående modeller vil den procentvise afvigelse fra det oprindelige budget for 2017 blive en smule mindre end angivet i tabellerne i appendiks 1. 1

2 Beskrivelse af tildelingsmodel 1 Den oprindelige model, som arbejdsgruppen har udarbejdet, tager i modsætning til den model, der er i dag, udgangspunkt i faktiske udgifter fordelt på følgende parametre (for illustration se appendix 2, side?): Skole ca. 65 mio. kr. (gennemsnitsudgift til lys, vand, varme, rengøring, vedligehold, administration, repræsentation, kontorartikler etc.) Elev ca. 30 mio. kr. (Gennemsnitsudgift til vejlederfunktioner, teknisk IT-support, MED system, undervisningsmaterialer etc.) Klasse ca. 385 mio. kr. (Gennemsnitsudgift med udgangspunkt i 1 lærer/pædagog til hver klasse i henholdsvis 30,33 og 35 timer incl. forberedelse, sygefravær etc.) Inklusion ca. 20 mio. kr. (Almenskolernes restbudget fordelt pr. elev efter socioøkonomiske faktorer) Desuden er der udarbejdet en model for finansiering af specialområdet med udgangspunkt i socioøkonomiske faktorer, som indeholder følgende delelementer: Decentral finansiering af specialtilbud ca. 60 mio. kr. Den nuværende specialtakst til specialelever fordeles efter socioøkonomiske faktorer i skoledistriktet til skolerne i forhold til de børn. Skolerne betaler efterfølgende for alle elever bosiddende i skoledistriktet, der henvises til specialtilbud. Central med medfinansiering af specialtilbud ca. 50 mio. kr. Pulje til at supplere den decentrale finansiering af Rosenvænget skole, autismetilbuddet på Vestervang skole og SE- tilbuddet på Rindsholmvej samt alle 10-klassesspecialelever etc. Det er vigtigt at understrege, at fordelingen tager udgangspunkt i budgettet for Den endelige fordeling kan ændre sig til 2018 i forbindelse med eventuelle ændringer ifbm. Budgetforliget for og fordelingen af midler kan ændre sig i forhold til hvor mange klasser, der skal oprettes til næste år og hvor mange elever, der er indmeldt på den enkelte skole pr Budgettet, der fordeles til specialområde, tager ligeledes udgangspunkt i den samlede sum der er afsat til specialtilbud i budget 2017, men fordelingen af budgettet mellem hvad der skal lægge i en pulje centralt og hvad der skal deles ud til skolerne ser anderledes ud. Derudover fordeles de decentrale midler efter socioøkonomi, hvilket betyder at de skoler der henviser flere elever end der socioøkonomisk er belæg for, vil få flere udgifter end de tildeles, mens de skoler, der henviser færre elever end der socioøkonomisk er belæg for, vil få færre udgifter. Parametrene og deres beregningsmetode skal ikke anses for en vejledning i, hvordan den enkelte skole skal forvalte sit budget, men som en mere retfærdig måde at fordele budgettet efter, fordi den tager udgangspunkt i gennemsnitlige takster baseret på faktiske udgifter, som de ser ud i dag. Det betyder også at der vil være udgifter, der ikke er medtaget i beregningen, som skal dækkes af det samlede budget som skolen tildeles. I de kommende afsnit vil det blive beskrevet nærmere hvordan de enkelte takster/parametre er beregnet og hvilke forudsætninger der ligger til grund for beregningen. 2

3 Sådan er skoletildelingen sammensat Skoletaksten er baseret på følgende udgifter: Møder og repræsentation, Kontorartikler og blanketter, Indvendig vedligeholdelse, Vedligeholdelse af udenomsarealer, Forsikringer, Skatter og afgifter, El, Varme, Vand og Renovation. Rengøring er desuden med for sig. Enkelte udgifter er ikke medtaget, men skal finansieres af den samlede budgettildeling. Særligt kan nævnes: Udvendig vedligeholdelse pga. meget svingende udgifter de enkelte år (f.eks. til legepladser og andre enkeltstående vedligeholdelsesudgifter). Nogle af disse større vedligeholdelsesprojekter er desuden ting man kan få tilskud til andre steder fra dels eksterne partnere, og kommunens anlægspuljer f.eks. Så det kunne være misvisende at tage udgiften med her. Noget af det samme kan sikkert gælde Indvendig vedligeholdelse og vedligeholdelse af udenomsarealer, men der har ikke været store udsving i udgifter til de områder i de år vi har set på. IT og inventar - da udgifterne varierer meget fra år til år, da der er tale om flerårige investeringer. Hvis man plotter skolernes udgifter til ovenstående ind i en graf, med udgifter til bygninger/administration fordelt på elevtal, ser grafen ud som følger. Med udgangspunkt i den røde linje fastsættes der en gennemsnitlig skoletakst pr. elev. Taksten starter ved ca kr., da det forudsættes at der også vil være udgifter til bygninger og administration selv om elevtallet nærmer sig 0. Taksten til bygninger og administration stiger altså proportionalt med elevtallet til forskel fra den nuværende model, hvor grundtildelingen falder, jo flere elever skolen har jf. grafen. Skoletildelingen understøtter altså ikke som tidligere de små skoler, men vokser med elevtallet. En gennemsnitstakst baseret på faktiske udgifter medfører at nogle skoler vil få tildelt mere end deres faktisk konterede udgifter og nogle vil få tildelt mindre. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege at modellen ikke sigter mod at fordele budgettet efter faktiske udgifter, men at give en mere retfærdig fordeling, baseret på den gennemsnitlige udgift. Sådan er elevtildelingen sammensat I forhold til elevtaksten har vi spurgt udvalgte skoler, hvor meget tid de i gennemsnit bruger på følgende opgaver over et år: Læringsagenter ifht. Meebook, læsevejledning, matematikvejledning etc. 3

4 Pædagogisk LæringsCenter Teknisk IT support Undervisningsmaterialer og aktiviteter TR, AMR og MED Skolernes forbrug er så sammenholdt med antallet af elever på skolen. På baggrund af disse gennemsnit, er der udregnet et samlet gennemsnit pr. elev. Det er vigtigt at sige, at tidsforbruget her er baseret på den enkelte skoles eget estimat, hvilket også gør, at linjens forklaringskraft bliver mindre end i forhold til bygninger og administration. En af grundene til at udsvingene er større kan ligeledes findes i, at netop disse opgaver er et af de steder, hvor skolerne har mulighed for at prioritere i forhold til det samlede budget. Ligesom med skoletaksten kan vi heller ikke her sige noget om, hvor meget den enkelte skole burde bruge på disse udgifter, men kun angive en gennemsnitstakst baseret på tidligere forbrug. Sådan er klassetildelingen sammensat Klassetildelingen er baseret på, at der til en klasse skal knyttes en lærer/pædagog i henholdsvis 30, 33 og 35 timer. En lærer er sat til i gennemsnit at kunne undervise 750 timer om året og en pædagog 1100 timer, når der tages højde for, at der også skal være tid til forberedelse, mødeaktivitet etc. Den gennemsnitlige årsløn for en lærer i Viborg Kommuner er kr. og for en pædagog er den kr. Det forudsættes desuden i taksten at den understøttende undervisning varetages 60 % af lærere og 40 % af pædagoger. Der er indregnet 5 % til fravær og 2,2 % til 6. ferieuge. Der udløses en klasse takst for hvert klassetrin på hver skole/afdeling, uanset hvor få elever der er og den 29. elev udløser en ekstra klassetildeling. Med udgangspunkt i ovenstående vil skolernes andel af puljen til klasser se ud som følger (skolerne er fordelt efter størrelse fra venstre (mindst) mod højre (størst) : Klassetildeling - budget per skole efter størrelse Klassetildelingen pr. elev ser ud som følger, når man ligeledes lister skolerne efter størrelse. 4

5 Klassetildeling - budget per elev efter størrelse Som det ser ud i dag er klassetaksten i model 1 med til at udligne, hvad en elev koster på den enkelte skole. Kun de meget små skoler falder uden for et interval på kr. Klassetildelingen giver lidt mere til de tynde skoler, der med denne model får budget til, at oprette de klasser de lovgivningsmæssigt er forpligtet til at oprette. Sådan er tildelingen til inklusion sammensat Beløbet afsat til inklusion er det beløb, der er tilbage, når vi har afsat midler til de øvrige parametre. Midlerne fordeles efter elevtal og korrigeres efter socioøkonomiske faktorer for de elever der går på skolen. Konsekvenser af tildelingsmodel 1: På næste side kan man se: 1. Hvilke konsekvenser ovenstående model har for den enkelte skoles budget sammenlignet med budgettet for Hvad en elev i gennemsnit koster på den enkelte skole, hvis budgettet tildeles efter modellen. Den røde streg angiver gennemsnitsprisen for en elev i Viborg Kommune. 3. Hvad en klasse i gennemsnit koster på den enkelte skole, hvis budgettet tildeles efter modellen. Den røde streg angiver gennemsnitsprisen for en klasse i Viborg Kommune. 5

6 Konsekvenser af tildelingsmodel 1 for den enkelte skole (grafer) Model 1 - Budget 0 Opr. budget Nyt budget Model 1 - Budget pr. elev Model1 6

7 Model 1 - Budget pr. klasse Model1 7

8 Tre variationer af modellen Med udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra workshoppen den er der udarbejdet 3 variationer af ovenstående model. En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse (Model 2). En variation af den nye model, hvor der både tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse og at store klasser koster mere at drive end små (Model 3). En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at en stor klasse koster mere at drive end en lille (Model 4). Model 2: En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse. I udgangspunktet er klassetaksten udregnet med udgangspunkt i hvad en gennemsnitsklasse koster i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling og med de parametre, der som tidligere nævnt er lagt til grund for beregningen. Man kunne argumentere for, at en del af denne takst med rimelighed kunne fordeles efter socioøkonomiske faktorer. De skoler, hvis børn har størst sandsynlighed for, at skulle have en ekstra indsats, kompenseres således for dette gennem en større tildeling pr. klasse. Der tages her stadig udgangspunkt i, at en klasse koster det samme at drive, uanset hvor mange elever der er i klassen, men i denne variation af den nye model, fordeles en andel af klassetaksten efter socioøkonomiske faktorer. Den andel af klassetaksten der for deles anderledes kan sættes fra 5% til 100%. Jo højere en andel af klassetaksten man vælger at fordele efter socioøkonomiske faktorer, jo større konsekvens vil der være for den enkelte skole. For at illustrere dette har vi udarbejdet 2 variationer af model 2. Model 2a, hvor 15 % af klassetaksten fordeles efter socioøkonomiske faktorer. Model 2b, hvor 30 % af klassetaksten fordeles efter socioøkonomiske faktorer. For at vise konsekvensen af model 2a og 2b, har vi valgt at vise tre grafer for hver model, hvor det fremgår: 1. Hvilke konsekvenser denne variation af modellen har for den enkelte skoles budget sammenlignet med budgettet for Hvad en elev i gennemsnit koster på den enkelte skole, hvis budgettet tildeles efter modellen. 3. Hvad en klasse i gennemsnit koster på den enkelte skole, hvis budgettet tildeles efter modellen. 8

9 Konsekvens af Model 2a (15%) for den enkelte skole (grafer) Model 2a - Budget 0 Opr. budget Nyt budget Model 2a - Budget pr. elev Model2a Model 2a - Budget pr. klasse Model2a 9

10 Konsekvens af Model 2b (30 %) for den enkelte skole (grafer) Model 2b - Budget Opr. budget Nyt budget Model 2b - Budget pr. elev Model2b Model 2b - Budget pr. klasse Model2b 10

11 Model 3: En variation af den nye model, hvor der både tages højde for, at socioøkonomisk udfordrede klasser koster mere at drive end en gennemsnitsklasse og at store klasser koster mere at drive end små I udgangspunktet er klassetaksten, som tidligere nævnt, udregnet med udgangspunkt i, hvad en gennemsnitsklasse koster i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Hvis man vil øge incitamentet til at fastholde elever og anerkende at elevtal i en klasse har betydning for, hvad den koster at drive, kan man vælge at fordele en andel af budgettet til klasser efter elevtal. Hvis man samtidig ønsker at kompensere de skoler, hvis børn har størst sandsynlighed for, at skulle have en ekstra indsats, kunne man vælge at fordele denne elevtakst efter socioøkonomiske faktorer. I denne model vil en andel af beløbet til klasser altså i stedet blive fordelt pr. elev efter socioøkonomiske faktorer. De skoler der har høje klassekvotienter kompenseres i denne model med en elevtildeling, mens skoler med lave klassekvotienter evt. vil få behov for at benytte sig af integreret undervisning eller holddeling. De skoler, hvis børn har størst sandsynlighed for, at skulle have en ekstra specialiseret indsats, kompenseres for dette gennem en større tildeling pr. elev jf. de socioøkonomiske faktorer. Den andel af klassetaksten, der fordeles anderledes kan sættes fra 5% til 100%. Jo højere en andel af klassetaksten man vælger at fordele efter elevtal og socioøkonomiske faktorer, jo større konsekvens vil der være for den enkelte skole. For at illustrere dette har vi udarbejdet 2 variationer af model 3. Model 3a, hvor 15 % af klassetaksten fordeles efter socioøkonomiske faktorer. Model 3b, hvor 30 % af klassetaksten fordeles efter socioøkonomiske faktorer. For at vise konsekvensen af model 3a og 3b, har vi valgt at vise tre grafer for hver model, hvor det fremgår: 1. Hvilke konsekvenser denne variation af modellen har for den enkelte skoles budget sammenlignet med budgettet for Hvad en elev i gennemsnit koster på den enkelte skole, hvis budgettet tildeles efter modellen. 3. Hvad en klasse i gennemsnit koster på den enkelte skole, hvis budgettet tildeles efter modellen. 11

12 Konsekvens af Model 3a (15 %) for den enkelte skole (grafer) Model 3a - Budget 0 Opr. budget Nyt budget Model 3a - Budget pr. elev Model3a Model 3a - Budget pr. klasse Model3a 12

13 Konsekvens af Model 3b (30 %) for den enkelte skole (grafer) Model 3b - Budget 0 Opr. budget Nyt budget Model 3b - Budget pr. elev Model3b 13

14 Model 3b - Budget pr. klasse Model3b Model 4: En variation af den nye model, hvor der tages højde for, at en stor klasse koster mere at drive end en lille I udgangspunktet er klassetaksten, som tidligere nævnt, udregnet med udgangspunkt i, hvad en gennemsnitsklasse koster i henholdsvis indskoling, mellemtrin og udskoling. Hvis man vil øge incitamentet til at fastholde elever og anerkende at elevtal i en klasse har betydning for, hvad den koster at drive, kan man vælge at fordele en andel af budgettet til klasser efter elevtal. I denne model får man ikke nødvendigvis tildeling til henholdsvis 30,33 og 35 timer, men skoler med store klasser kompenseres for at det koster mere at drive en større klasse, mens skoler med små klasser kan have behov for at arbejde med aldersintegreret undervisning og/eller holddeling. Den andel af klassetaksten, der fordeles anderledes kan sættes fra 5% til 100%. Jo højere en andel af klassetaksten man vælger at fordele efter elevtal, jo større konsekvens vil der være for den enkelte skole. For at illustrere dette har vi udarbejdet 2 variationer af model 4. Model 4a, hvor 15 % af klassetaksten fordeles efter socioøkonomiske faktorer. Model 4b, hvor 30 % af klassetaksten fordeles efter socioøkonomiske faktorer. For at vise konsekvensen af model 4a og 4b, har vi valgt at vise tre grafer for hver model, hvor det fremgår: 4. Hvilke konsekvenser denne variation af modellen har for den enkelte skoles budget sammenlignet med budgettet for Hvad en elev i gennemsnit koster på den enkelte skole, hvis budgettet tildeles efter modellen. 6. Hvad en klasse i gennemsnit koster på den enkelte skole, hvis budgettet tildeles efter modellen. 14

15 Konsekvens af Model 4a (15 %) for den enkelte skole (grafer) Model 4a - Budget 0 Opr. budget Nyt budget Model 4a - Budget pr. elev Model4a 15

16 Model 4a - Budget pr. klasse Model4a 16

17 Konsekvens af Model 4b (30 %) for den enkelte skole (grafer) Model 4b - Budget 0 Opr. budget Nyt budget Model 4b - Budget pr. elev Model4b 17

18 Model 4b - Budget pr. klasse Model4b 18

19 Beskrivelse af finansiering af specialtilbud I dag finansieres ca. 100 mio. kr. ud af de ca. 110 mio. kr., der bliver brugt på segregerede specialtilbud af en central pulje. I forhold til den fremadrettede finansiering af specialtilbud foreslås det, at finansieringen af disse ændres, således at ca. 60 mio. kr. ud af det samlede budget på ca. 110 mio. kr. fremadrettet fordeles til skolerne efter socioøkonomiske faktorer. Skolerne skal så betale en specialtilbudstakst på ca kr. for alle elever, der er bosiddende i skolens distrikt og som er eller bliver henvist til et specialtilbud. Taksten for et specialtilbud er ca. den samme som i dag, men fremadrettet vil den centrale pulje kun dække differencen mellem specialtilbudstaksten og det det koster ekstra at drive Rosenvænget skole, Autismetilbuddet på Vestervang skole og SE-tilbuddet på Rindsholmvej. Derfor ændres finansieringen af specialtilbud Et af de elementer, som en ny tildelingsmodel ifølge budgetforliget skulle indeholde var en fordeling af midler efter socioøkonomiske faktorer. For at få et socioøkonomisk indeks, der er så præcist som muligt har vi entreret med det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA). KORA har udarbejdet en analyse af Viborg Kommunes og de enkelte skolers sandsynlighed for, at henvise en elev til et segregeret specialtilbud. I analysen er der taget udgangspunkt i både socioøkonomiske faktorer, som eksempelvis indkomst og uddannelsesniveau og sundhedsmæssige faktorer, som eksempelvis kontakt til sundhedsvæsenet og fødselsvægt. For hver enkelt elev, der bor i skoledistriktet, beregnes der en sandsynlighed for at eleven henvises til specialtilbud og den samlede mængde af sandsynligheder munder ud i et socioøkonomisk indeks for det enkelte skoledistrikt og dermed også et mål for hvor mange elever det enkelte skoledistrikt jf. sin socioøkonomiske profil kan forventes, at henvise til et specialtilbud. KORA s samlede analyse, herunder den enkelte skoles socioøkonomiske indeks, både i forhold til elever i specialtilbud og i forhold til inkluderende indsatser, kan findes i bilag 2. Hver skole vil i den nye model altså blive tildelt en elevtakst på ca kr. for hver elev, der jf. KORA s model forventes at skulle modtage et specialtilbud. Samtidig forventes det at skolen betaler denne takst til specialtilbuddet, hvis et barn reelt henvises til et specialtilbud. I nedenstående tabel kan man se hvor mange elever, der jf. KORA s model forventes at skulle henvises pr. skole sammenholdt med hvor mange, der reelt er henvist til et specialtilbud. Og hvilken økonomisk konsekvens det vil få for den enkelte skole i næste års budget. For at få det reelle billede af forskellen i forhold til budgettet for 2017 skal de enkelte skolers medfinansiering i 2017 trækkes fra ovenstående netto budget. Det betyder eksempelvis at Egeskovskoens budget ikke bliver kr. lavere til almendelen, men i stedet kr. fordi de i forvejen betalte kr. i medfinansiering i den gamle model. Løgstrup skoles budgetændring i forhold til den gamle model vil til gengæld blive større end anslået, fordi de i dag kun betaler medfinansiering for en lille del af deres specialelever. Løgstrup skoles budgetreduktion i forhold til den gamle model vil til gengæld blive større end kun nettoudgiften i den nye model, da Løgstrup havde et overskud i den gamle mode, da de i den kun betaler medfinansiering for en relativt lille del af deres specialever. De samlede konsekvenser for den enkelte skole når specialdelen og almendelen lægges sammen kan ses i appendiks 1, tabel 5. 19

20 20

21 Appendix 1: Tabeller Tabel 1:Tabel over budgetterne i alle modeller Budgetterne er uden specialtilbud 21

22 Tabel 2: Tabel over budgetændringer i forhold til oprindeligt budget 2017 i % 22

23 Tabel 3: Tabel over budget pr. klasse Farvekoderne indikerer, hvor langt skolens budget pr. klasse ligger fra det gennemsnitlige budget pr. klasse i Viborg Kommune. Man skal være opmærksom på, at indskoling og mellemtrin giver mindre budget pr. klasse end udskoling jf. de 30, 33 og 35 timer, og at det er en af grundene til at skolerne uden overbygning ligger lavere pr. klasse. 23

24 Tabel 4: Tabel over budget pr. elev Farvekoderne indikerer, hvor langt skolens budget pr. elev ligger fra det gennemsnitlige budget pr. elev i Viborg Kommune. Farvekoden er ændret lidt her i forhold til tabel 3 fordi afvigelserne pr. elev er større end pr. klasse. 24

25 Tabel 5: Tabel over budgetændringer i forhold til oprindeligt budget 2017 i % (samlet model incl. medfinansiering) 25

26 Appendiks 2: Illustration af den overordnede model 26

Den nye model på almendelen indeholder følgende:

Den nye model på almendelen indeholder følgende: Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 2018 Forslaget til en ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet fra 2018 og frem, tager udgangspunkt i parametrene fra forliget om Udfordringer til alle &

Læs mere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere

Udfordringer til alle og uddannelse til flere Udfordringer til alle og uddannelse til flere Byrådets plankonference Resurse tildeling 28. marts 2017 Almen-området Før og nu Nuværende model (budget 2017) Grundtildeling 2,3 mio.kr. til skoler/matrikler

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014)

Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Beskrivelse af ændringer i ressourcetildelingsmodellen (gældende fra 1. august 2014) Indledning Indledning tilrettet i forhold til ny skolereform, herunder en samlet ressourcetildelingsmodel for skoler,

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel

Ressourcetildelingsmodel Ressourcetildelingsmodel Folkeskolerne i Frederikshavn Kommune Tildelingsmodellen er for både undervisningsdelen og SFO delen på skolernes normalområde Sag nr. 14/17 Indhold Indledning... 2 Nuværende tildelingsmodel...

Læs mere

Skolefællesskaber og økonomi

Skolefællesskaber og økonomi Skolefællesskaber og økonomi Når elevtallet falder, bliver der færre penge til skolerne I Silkeborg Kommune bliver budgettet til skoleområdet tilpasset udviklingen i antallet af børn i skolealderen i kommunen.

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger Budgetnotat Kilden Baggrund Det forventede regnskab samlet for Kilden Børne- og Ungeunivers viser ved årets anden økonomivurdering (ØKV2) et forventet merforbrug på 2.850.000 kr. Kildens økonomi blev samlet

Læs mere

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling

Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling Tildelingsmodel klasse- og elevtildeling KL s Konsulentvirksomhed (KLK) har bistået Thisted Kommune med at udarbejde en ny model for tildeling af økonomiske ressourcer til skolerne. De grundlæggende principper

Læs mere

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen

Bilag Avedøre Skole, skolebestyrelsen Bilag 1 Høringssvar Bemærkninger Center for Skole og Uddannelses kommentarer 1. Bestyrelsen er opmærksom på, at de økonomiske konsekvenser for skolen vil blive en anelse mindre, hvis den senest foreslåede

Læs mere

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Tillægsdagsorden Dato: 26-02-2014 09:00:00 Udvalg: Direktionen Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11 Indholdsbetegnelse Tillægsdagsorden Indholdsbetegnelse 45 Skolereform - nye tildelingsmodeller

Læs mere

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget:

Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUK-udvalget: Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen skal være retfærdig

Læs mere

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever.

Skolen betaler for pladser til ekskluderede elever. NOTAT 28. januar 2013 Sagsbehandler: Dok.nr.: 2012/0062501-7 Skoleafdelingen Supplerende notat om økonomimodel, der understøtter øget inklusion Undervisningsudvalget drøftede på mødet den 21. januar 2013

Læs mere

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller

Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Til: Børn og Læring 11. september 2018 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Notat om de aktuelle tildelingsmodeller Kort beskrivelse af de nuværende tildelingsmodeller for daginstitutioner

Læs mere

Økonomi/BP Dok.nr

Økonomi/BP Dok.nr Dok.nr. 7272011145756 Arbejdsgruppens kommissorium: Arbejdsgruppen har arbejdet ud fra det kommissorium, som blev vedtaget på møde d. 19. april 2011 i BUKudvalget: Modellen skal være ressourceneutral Modellen

Læs mere

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017

Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune. Workshop den 11. januar 2017 Ressourcetildelingsmodel på specialundervisningsområdet Viborg Kommune Workshop den 11. januar 2017 Dagsorden: Rationalet bag decentralisering af midlerne til specialundervisning Den statistiske model

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Justeret ressourcetildelingsmodel Skoler. C-SIK 20. april

Justeret ressourcetildelingsmodel Skoler. C-SIK 20. april Justeret ressourcetildelingsmodel r C-SIK 20. april 2017 www.ballerup.dk Forudsætninger Hovedforudsætninger: Der er samme økonomi i skolen uanset model hhv. 241 mio. kr. som grundmodul samt 39,1 mio. kr.

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole

Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole Forslag til ressourcetildeling pr. 1. august 2019 Stevns Dagskole S. 1/10 Indhold Indledning... 3 Model 1 Oprindelig tildeling...4 Model 2 30 ugentlige timer til undervisning/behandling SFO i Krudthuset...5

Læs mere

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet

Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet Evaluering af de økonomiske kriterier for budgettildelingsmodellen for inklusion på skoleområdet J.nr.: 17.01.10 A00 Sagsnr.: 15/24431 BESLUTNINGSTEMA I 2013 besluttedes en budgettildelingsmodel vedrørende

Læs mere

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE

SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE SOCIOØKONOMISKE BEREGNINGER I FORDELINGSMODELLERNE AGENDA 1 2 3 Hvorfor arbejdes der med decentralisering og socioøkonomiske beregninger? Hvordan indgår beregningerne i modellerne? Et konkret, illustrativt

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne.

Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Tildelingsmodel for specialundervisningsressourcerne til skolerne. Dato: 25.10.11 Doc. 2011-144612 1 Baggrund. Med hensyn til baggrund for forslag om ny tildelingsmodel, processen i forbindelse med udarbejdelse

Læs mere

Hovedpunkter fra temaanalysen

Hovedpunkter fra temaanalysen Hovedpunkter fra temaanalysen Faaborg-Midtfyn Kommune er den landkommune, der har det næsthøjeste udgiftsniveau til folkeskolen pr. elev. Udgiftsniveauet pr. elev er 12,4 pct. højere end gennemsnittet

Læs mere

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen

Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Bilag 5 Beskrivelse af beregningsgrundlag i tildelingsmodellen Gruppering af skolerne De 18 skolerne er inddelt i 4 grupper: Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 0-200 elever 200-600 elever 200-650 elever

Læs mere

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet

Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen i Udviklingsplan for specialundervisningsområdet Notat Postadresse: Favrskov Kommune Børn og Skole Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 27. januar 2016 Forslag til ændringer i tildelings- og betalingsmodellen

Læs mere

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform

Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform Notatark Sagsnr. 17.00.00-P17-2-13 Sagsbehandler Per Lunding 27.11.2013 Forslag til justeret ressourcetildeling som følge af folkeskolereform I forbindelse med Byrådets beslutning om budget 2014 og implementering

Læs mere

Mål og Midler Klubber

Mål og Midler Klubber Fokusområder Følgende indsatsområde vil være genstand for særlig opmærksomhed i udviklingen af klubstrukturen i Viborg Kommune Ressourcetildelingsmodellen Sammenlægning af klubber - leder af flere klubber

Læs mere

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet

Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Høringsmateriale 24. januar 2014 Folkeskolereformen Ressourcetildeling på almenområdet Indhold Hvorfor ny ressourcetildelingsmodel... 2 Ressourcemodellens område... 2 Ressourcetyper... 3 Ressourcetilførsel

Læs mere

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler NOTAT Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi Service Stengade 59 3000 Helsingør Cvr nr. 64 50 20 18 Dato 17.08.2017 Faktanotat om skolernes økonomi, september 2017. Notatet indeholder en status på skolernes

Læs mere

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning

Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Bilag Budgetmodel for udlagt specialundervisning Indhold Baggrund... 2 Udarbejdelse af ny budgetmodel for udlagt specialundervisning i Hillerød Kommune... 2 Erfaringer fra andre kommuner vedrørende budgetmodeller

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune

Forslag til ny ressourcetildelingsmodel for folkeskolerne i Holstebro Kommune Indhold Baggrund:... 2 Præsentation af de 4 modeller:... 3 Sammenligning:... 4 Økonomiske konsekvenser Forslagene til nye fordelingsmodeller på folkeskoleområdet er lavet med udgangspunkt i budgettal for

Læs mere

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING

EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING EVALUERING AF RESSOURCEMODEL FOR SPECIALUNDERVISNING HEDENSTED KOMMUNE UDVALGET FOR LÆRING 2. NOVEMBER 2015 PROGRAM Formål og metode Den eksisterende model Overordnet vurdering Den elevtalsafhængige tildeling

Læs mere

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller

Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Budget 2018 og budgettildelingsmodeller Børne- og Uddannelsesudvalgets budget 2018 (1.259,3 mio. kr. netto) 2 BU-mødet 7/3-2018 Dagtilbudsområdets budget 2018 (398,4 mio. kr. netto) Dagpleje Den centrale

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse

KERTEMINDE KOMMUNE. Casebeskrivelse KERTEMINDE KOMMUNE Casebeskrivelse 58 Overblik Region: Region Syddanmark Kommunestørrelse: 23.787 Socioøkonomisk indeks: Mellem Antal folkeskoler: 7 (inkl. et 10. klassecenter) Antal elever: Total:3146

Læs mere

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet

Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet Til: Skole og dagtilbud Notat om socioøkonomi og tildelingsmodellen på skoleområdet 24. februar 2017 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Kort om statens socioøkonomiske reference

Læs mere

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016

Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar Ø Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Pkt. Tekst 3 Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 00.30.02-Ø00-9-16 3. Opfølgning på dialogmøde 6. februar 2016 Resumé Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget følger op på dialogmødet med skolebestyrelser

Læs mere

Faglighed og trivsel hænger nøje sammen og er en høj prioriteret indsats. Det skaber et godt skole liv.

Faglighed og trivsel hænger nøje sammen og er en høj prioriteret indsats. Det skaber et godt skole liv. Initialer: ANE Sag: 306-2017-19949 Dok.: 306-2018-186855 Oprettet: 29. august 2018 Aftale om fremtidens skole i Odsherred Aftalen er indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre,

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til

Notat BØRN OG UNGE. Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne. Børn og Unge-udvalget. Til Kopi til Notat Side 1 af 10 Til Til Kopi til Børn og Unge-udvalget Besvarelse af spørgsmål til indstillingen Flere computere til skolerne I forbindelse med udvalgsbehandlingen af indstillingen Flere computere til

Læs mere

Opvækst- og Uddannelsesudvalget

Opvækst- og Uddannelsesudvalget Opvækst- og Uddannelsesudvalget Referat fra møde Tirsdag den 22. oktober 2013 kl. 17.00 i F6 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Jesper Henriksen (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Guri Bjerregaard (A)

Læs mere

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger Samlet Overskrift økonomi () Fagdelt undervisning 539,5 Parametrene udgør i alt: - Grundtildeling (pr. klassetrin) 112,8 - Elevtildeling (klassetrinsafhængig tildeling pr. elev) 338,1 - Holdtildeling (afhængig

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet

Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Evaluering af ny tildelingsmodel på skoleområdet Byrådet i Rebild Kommune besluttede på sit møde den 26. januar 2017 at indføre en ny model for tildeling af ressourcer til skoleområdet. Beslutningen trådte

Læs mere

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to

Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august Kommissoriet indeholder to Visitationsmodel Skoleudvalget har tidligere har besluttet, at der skal igangsættes en ny visitationsmodel med ikrafttrædelse august 2017. Kommissoriet indeholder to faser: Fase 1: udarbejdelse af en ny

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

Budgettema Skolens undervisning 2017/2018

Budgettema Skolens undervisning 2017/2018 Budgettema Skolens undervisning 2017/2018 Historik og henvisning til planer og politikker Alt vedr. skolens rammer er beskrevet i Bilag til styrelsesvedtægt. Bilaget opdateres løbende. Timebevilling udmeldes

Læs mere

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre: SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD NOTAT Emne: Til: Ressourcetildelingsmodel - folkeskolen Byrådet Dato: 23. januar 2014 Sagsbeh.: Thomas Petersen Sagsnr.: Tildelingsmodellen i Solrød Kommune er baseret

Læs mere

Notat om specialøkonomi

Notat om specialøkonomi Notat om specialøkonomi Baggrund På baggrund af BDO-rapport omkring ændring af de budgetmæssige, styringsmæssige og organisatoriske rammer for et fremtidigt Center for Skoler og Institutioner (C-SI) og

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget Børneudvalget Ikke indarbejdede ændringer Budget 2018-2021 Ændringer I 1000 kr. Regnskab 2016 Opr. 2017 Basisb 2018 BF 2018 BO 2019 BO 2020 BO 2021 Børneudvalgets beslutning - i alt 6.544 12.931 12.711

Læs mere

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Ressourcetildeling til skoler

Ressourcetildeling til skoler Ressourcetildeling til skoler Model, demografi, skolestruktur Model Den nuværende ressourcetildelingsmodel er elevtalsbaseret. Ressourcer tildeles i forhold til antallet af undervisningstimer på de enkelte

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Balancekatalog Fællespulje - Børneudvalget 30.000 3.01 Provenu - Skolestruktur

Læs mere

Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018

Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem. Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Forslag til ressourcetildeling fra skoleår 2019/2020 og frem Workshop med Skolebestyrelser 7. november 2018 Dagsorden Ny styring Grundforudsætninger Almen skolen: Budget 2019 2022 Forslag til ressourcetildelingsmodel/forudsætninger:

Læs mere

Handleforslag på Skoleudvalgets område

Handleforslag på Skoleudvalgets område SU 1 Ledelsesstruktur Funktion Skoleområdet Det anbefales at serviceharmonisere ledelsesstrukturen på skolerne i ny Køge Kommune (side 10-11) som vedtaget i Køge Kommune, således at skoleledelsen på en

Læs mere

Dialogmøde. Udfordringer til alle og uddannelse for flere Viborg Kommune

Dialogmøde. Udfordringer til alle og uddannelse for flere Viborg Kommune Dialogmøde 18-09-2017 Udfordringer til alle og uddannelse for flere Program 17:30 Velkomst v/ Claus Clausen 17:35 Opdatering på budgetforhandlinger v/claus Clausen 17:45 Oplæg om udspillet og det videre

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen

Takst-tabel 2013/ /15. Undervisning. Skolefritidsordninger. Bemærkninger til budget Folkeskolereformen Bemærkninger til budget 2014 Folkeskolereformen Som følge af folkeskolereformen er der sket en ajourføring af den model, der blev besluttet i Børne-, Unge og Familieudvalget den 19.3.2012 til beregningen

Læs mere

Principper for tildelingsmodel for folkeskolen

Principper for tildelingsmodel for folkeskolen Principper for tildelingsmodel for folkeskolen Resume: Princip 1: Skolerne anbefaler, at modellen skal være administrativ enkel, gennemskuelig og forudsigelig Flere af skolerne peger på nødvendigheden

Læs mere

Nøgletal for skoler og dagtilbud

Nøgletal for skoler og dagtilbud Nøgletal for skoler og dagtilbud Følgende nøgletal giver baggrundsinformation om dagtilbud og skoler i Horsens Kommune i forhold til antal institutioner/skoler, deres størrelse, budget pr. barn/elev, og

Læs mere

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018

Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Økonomi og Administration Sagsnr. 00.30.00-Ø00-24-16 Dato:27.4.2017 Bilag til Børne- og Skoleudvalget driftsbudget for 2018 Folkeskolereformen og SFO Målet for skolerne i Horsens Kommune er, at alle elever

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

Strategisk blok - S05

Strategisk blok - S05 Fortsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart Forsættelse af ordningen tidlig frivillig børnehavestart -500-500 -500-500 I alt netto -500-500 -500-500 På baggrund i tallene for 2017 er der

Læs mere

Skoleområdet 12 skoler

Skoleområdet 12 skoler Skoleområdet 12 skoler Folkeskolerne Byskovskolen (Special-afd) 0.-9. årgang 644 elever Campusskolen (Modtager-kl) 7.-10. årgang 695 elever Dagmarskolen (Modtager-kl) 0.-6. årgang 501 elever Kildeskolen

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet

Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Sammenlignende analyse og inspiration til justeringer Med folkeskolereformen ændres en række vilkår for kommunernes folkeskoler. Elevernes ugentlige

Læs mere

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2018 for Børne- og Familieudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vurderingen er lige nu et lille merforbrug særlige behov ungeområde

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne

Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne Forslag til udlægning af specialundervisningsmidlerne 1. december 2010 behandlede Børne- og Ungdomsudvalget et notat vedrørende nye økonomiog styringsmodeller for specialundervisningsområdet. Udvalget

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale

Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Forslag til ny tildelingsmodel på skoleområdet fra 2017/18 Høringsmateriale Høringsmateriale Børne- og ungdomsudvalget besluttede på deres møde den 9. november at sende følgende forslag til nye tildelingsmodeller

Læs mere

NOTAT: Forslag til ny model for ressourcetildeling på skoleområdet. Indhold:

NOTAT: Forslag til ny model for ressourcetildeling på skoleområdet. Indhold: Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 296847 Brevid. 2962096 NOTAT: Forslag til ny model for ressourcetildeling på skoleområdet 1. november 2018 Indhold: 1. Baggrund og anbefaling 2. Den eksisterende model

Læs mere

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret.

Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Bilag 2 Dette bilag indeholder en beskrivelse af den nye bevillingsmodel på skoleområdet. Økonomien på dagområdet er uændret. Indledende

Læs mere

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler Budget 2017-2020 Budgetbeskrivelse Folkeskoler Side 1 af 8 1. Det overordnede budget Politikområdet Folkeskoler hører under Udvalget for Skole, Familie og børn, og har et samlet budget på 309,411 mio.

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015

Sammenskrivning af høringssvar vedr. styrelsesvedtægt for folkeskoler i Middelfart Kommune oktober 2015 Skoleafdelingen Middelfart Kommune Anlægsvej 4 5592 Ejby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte 8888 5337 cvr.: 29189684 Dato: 12. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-002855-24 Birgit.Munk@middelfart.dk

Læs mere

Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur

Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur Notat Vedrørende: Udlægning af specialressourcerne i Randers Kommune - i forbindelse med ny skolestruktur Sagsnavn: Ny socioøkonomisk profil for skolerne i forbindelse med ny skolestruktur 2015 Sagsnummer:

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Skolebestyrelse, Ledelse og MED-udvalg på Finderuphøj Skole. Generel holdning og konsekvenser

Skolebestyrelse, Ledelse og MED-udvalg på Finderuphøj Skole. Generel holdning og konsekvenser Skabelon til høringssvar vedr. ny tildelingsmodel på skoleområdet 2018 Børne- og Ungdomsudvalget har den 14-03-2017 besluttet at sende et forslag til en ny tildelingsmodel på skoleområdet 2018 i høring.

Læs mere

HOLLUF PILE SKOLE Nøglens Kvarter Odense SØ Telefon Fax

HOLLUF PILE SKOLE Nøglens Kvarter Odense SØ Telefon Fax Referat af Skolebestyrelsesmøde den 30. august 2016 Afbud fra: Tue, Martin Pkt. 1 Godkendelse af sidste referat Godkendes på det kommende møde. 2 Nyt fra elevrådet Elevrådet har planlagt elevdagen og forklaret

Læs mere

Bevilling 13 Undervisning

Bevilling 13 Undervisning Bevilling 13 Undervisning Beskrivelse Bevilling Undervisning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter normal- og specialundervisning, modtageundervisning, skolefritidsordninger og ungdomsskole

Læs mere

Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet 1. Indledning Ved budgetforliget for 2012-2015 blev partierne i Viborgs Byråd enige om, at der skal udarbejdes en ny ressourcetildelingsmodel for skoleområdet,

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

Notat vedr. anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedr. beskrivelse af skolernes underskud i budgetopfølgningerne

Notat vedr. anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedr. beskrivelse af skolernes underskud i budgetopfølgningerne Notat Vedrørende: Spørgsmål fra Bjarne Overmark, Beboerlisten Sagsnavn: Anmodning fra Bjarne Overmark, Beboerlisten, vedr. beskrivelse af skolernes underskud i budgetopfølgningerne (Møde 2. maj 2017) Sagsnummer:

Læs mere

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget

Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget Børn, Unge og Læring Ikke indarbejdede ændringer Budget 2019-2022 I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr. 2018 Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 BUL s beslutning Dagtilbud til børn 310 Daginst.

Læs mere

Eksempler på sammenlægning af skoler

Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempler på sammenlægning af skoler Eksempel 1: Ved sammenlægning af to skoler kan det økonomiske råderum for skolerne forbedres (samtidig med at øvrige rammevilkår ligeledes forbedres). I nedenstående

Læs mere

INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK

INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK INTERN BENCHMARKING AF DISTRIKTSSKOLER I HILLERØD KOMMUNE DYBDEGÅENDE BENCHMARK 1 2 INDHOLD 1. Generelle observationer 2. Oversigt over tilbudsviften 3. Supplerende undervisning 4. Tilbud og aktiviteter

Læs mere

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter

Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter NOTAT Fordeling af midler til specialundervisning på baggrund af skoledistrikter Model for Norddjurs Kommune Søren Teglgaard Jakobsen Maj 2013 Indholdsfortegnelse FORMÅL... 1 METODE... 1 POPULATION...

Læs mere

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 Velfærd Velfærdssekretariatet Sagsnr. 239826 Brevid. 1721274 Ref. MESE Dir. tlf. 46 31 52 35 mettese@roskilde.dk NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget 2014-2017 14. august 2013 Med

Læs mere