Tilmeld. program forår dig kurserne på.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk"

Transkript

1 Tilmeld dig kurserne på program forår 2009

2 2

3 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet i et lejeretligt perspektiv 24 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 6 Grundkursus Lejeret II 8 Forældelse af krav 9 Mødeledelse på generalforsamlingen samt referatteknik 10 Lejefastsættelse og -regulering i forskellige boliglejemål 11 Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer 13 Introduktion til investering i fast ejendom 15 Opsigelse og ophævelse af boliglejemål 16 Sagers behandling ved huslejenævn og domstole 17 Indgåelse af boliglejekontrakter Typeformular A 8. udgave NYHED 19 Markedsleje i erhvervslejemål 20 Heldagskurser Moms i relation til udlejning af fast ejendom NYHED 26 Inkasso og småsagsproces 28 Omkostningsbestemt leje I og II 29 Semesterkurser Introduktion 31 Boliglejeret II 33 Erhvervslejeret 35 Ejendomsregnskab 37 ED s uddannelsesafdeling 39 Praktiske oplysninger 40 Priser 42 Tilmelding 43 3

4 Velkommen Ejendomsforeningen Danmark byder velkommen til foreningens uddannelseskatalog for foråret del af eller supplement til den grundlæggende uddannelse for ejendomsmanagere. Ejendomsforeningen Danmarks uddannelser er opdelt i halvdags- og heldagskurser samt i semesterkurser. Kurserne er målrettet primært mod ejere, administratorer, ejendomsmanagere, advokater og revisorer, samt disses medarbejdere. En række af kurserne opfylder kravene til advokaters efteruddannelse. Der er kurser til medarbejdere uden og med erfaring fra ejendomsbranchen. Programmet dækker kurser inden for ejendomsjura og ejendomsøkonomi. Udover kursusprogrammet kan vi tilbyde skræddersyede kurser til medlemmer eller grupper af medlemmer. Vi håber, at uddannelsesprogrammet vækker interesse, og at det omfatter alle vore medlemmers forskellige interesser og behov. Velkommen til uddannelserne i foråret Advokat Sven Westergaard Bestyrelsesformand Administratorsektionen Ejendomsforeningen Danmark Foreningens semesterkurser (tidligere Diplomuddannelsen) er, som hidtil, bygget op i fire juramoduler og et regnskabsmodul. Semesterkurserne kan fx indgå som en 4

5 Efteruddannelseskurser Introduktion Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskurser for foråret 2009 spænder vidt fra grundlæggende emner indenfor boliglejeretten og erhvervslejeretten, over foreningsretten til økonomiske kurser. Der er lagt vægt på, at Ejendomsforeningen Danmark udbyder kurser både i København og i Århus. Kurserne i København gennemføres i Ejendomsforeningen Danmarks egne lokaler med kombination af interne og eksterne undervisere. Kurserne i Århus gennemføres i Nykredits lokaler, ligeledes med kombination af interne og eksterne undervisere. Der udbydes halvdags- og heldagskurser. Kursusbevis Der udstedes et kursusbevis til deltagere på efteruddannelseskurserne. I relation til de nye regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige bemærkes, at det af kursusbeviset for de kurser der opfylder reglerne vil fremgå, hvem der har deltaget i undervisningen, kursets navn og antallet af undervisningslektioner, således som det er defineret i bkg. nr af 12. december Ifølge reglerne skal alle advokater og advokatfuldmægtige i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2010 deltage i mindst 54 lektioners efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokaterhvervet, svarende til 18 lektioner om året. Ejendomsforeningen Danmarks juridiske efteruddannelseskurser opfylder kvalitetskravene, herunder undervisernes faglige kompetence. 5

6 Ejendomsviden Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 22. gang det udbydes Formål Målet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset er både baseret på en gennemgang af lovgivningssystemet og, i meget vidt omfang, på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer, man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til lejelovgivningen. Kurset består af to dele. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Lejelovene Lovenes indbyrdes sammenhæng Forholdet mellem lejelovene og parternes aftale Lejeaftalen Lejelovens 5 Typeformular A, 8. udgave Individuelle vilkår og aftaler Ejendomstyper og andre lejeretlige begreber Lejebetaling, depositum og forudbetalt leje Opsigelse og ophævelse i tilfælde af betalingsmisligholdelse, husordensovertrædelser mv. Behandling ved huslejenævn af husordensovertrædelser Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Huslejenævnssekretærer 6

7 Tid og sted Fredag den 16. januar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Del II afholdes den 23. januar Tilmeldingsfrist Den 23. december Kursuslærere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 7

8 Ejendomsviden Halvdagskurser Grundkursus Lejeret II 22. gang det udbydes Formål Målet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset er både baseret på en gennemgang af lovgivningssystemet og, i meget vidt omfang, på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer, man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset består af to dele. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Forbedring og vedligeholdelse Adgang til lejligheden Brugsrettens overgang ved fremleje, bytte, dødsfald mv. Varme- og vandregnskabet Lejemålets stand ved ind- og udflytning Beboerrepræsentation Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme. Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Huslejenævnssekretærer Tid og sted Fredag den 23. januar 2009, kl i København Antal undervisningslektioner: 4. Del I afholdes den 16. januar Tilmeldingsfrist Den 5. januar Kursuslærere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 8

9 Ejendomsviden Halvdagskurser Forældelse af krav 2. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give kursisterne en grundig indføring i de nye forældelsesregler, der træder i kraft den 1. januar Derudover vil kurset kort berøre de hidtil gældende forældelsesregler, herunder overgangsreglerne i den nye forældelseslov. Hovedvægten i kurset vil blive lagt på forældelse i relation til lejeretlige krav og restancer. Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Indhold De eksisterende forældelseslove Definition af begrebet forældelse, samt fastlæggelse af retsvirkningerne af forældelse af krav Den nye forældelseslovs anvendelsesområde Hovedreglen om 3-årig forældelse Suspension af forældelsesfristen Absolutte forældelsesfrister Afbrydelse af forældelsesfristen Overgangsregler Mulighederne for at fravige forældelsesreglerne Ændringer i andre loves forældelsesbestemmelser Tid og sted Torsdag den 22. januar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 2. januar Kursuslærer Advokat Brian Nygaard Oswald, Advokatgruppen (Forfatter til bogen Forældelse i praksis generel del, der udkom i 2008 hos DJØF s Forlag). 9

10 Ejendomsviden Halvdagskurser Mødeledelse på generalforsamlingen samt referatteknik 3. gang det udbydes Formål Kursets formål er at give deltagerne et godt kendskab til dirigenthvervet, herunder forberedelse af generalforsamling, fremlæggelse af årsrapport og referatteknik. Målgruppe Administratorer af andelsbolig- og ejerforeninger Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Indhold Beskrivelse af de forberedende opgaver inden udarbejdelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling Udarbejdelse af indkaldelse Beskrivelse af de forberedende opgaver inden generalforsamlingen, herunder hvem har adgang, fuldmagter, stemmeregler, behandling af indkomne forslag mv. Gennemgang af de enkelte dagsordenspunkter, herunder fremlæggelse af årsrapport og budget Mødeledelse og dirigentens vigtigste kompetenceområder Udarbejdelse af referat Tid og sted Tirsdag den 27. januar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 6. januar Kursuslærere Advokat Susanne Ipsen, CEJ Ejendomsadministration A/S. Advokat Rasmus Juvik, Advokatfirmaet Gangsted- Rasmussen. 10

11 Ejendomsviden Halvdagskurser Lejefastsættelse og -regulering i forskellige boliglejemål 10. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne et overblik over de regler, der gælder for fastsættelse af lejen i boliglejemål ved lejeperiodens start, herunder for gennemgribende forbedrede lejligheder og nyindrettede tagboliger. Endvidere gennemgås reglerne for regulering af lejen i lejeperioden, bortset fra reglerne om omkostningsbestemt lejeforhøjelse, forbedringsforhøjelser og byfornyelse. Disse emner behandles på andre kurser. Det forudsættes, at kursisterne har et overordnet kendskab til reglerne i lejelovgivningen. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Småhuse -- Særligt lejeværdibegreb -- Det lejedes værdi -- Trappeleje -- Lejeregulering -- Regulering for stigninger i skatter og afgifter Ejendomme i kommuner uden regulering 80/20 ejendomme Erhvervslejemål, der konverteres til boliger Nyindrettede tagboliger Nybyggeri Indeksfinansieret byggeri (hovedtræk) Indhold Lejemål i store ejendomme -- Fastsættelse af lejen ved lejeperiodens start -- Gennemgribende forbedrede lejligheder -- Trappeleje -- Mere byrdefulde vilkår -- Regulering for stigninger i skatter og afgifter -- Regulering for stigninger i vedligeholdelseshensættelser Målgruppe Ejere og administratorer af udlejningsejendomme og andelsboligforeninger Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter 11

12 Ejendomsviden Halvdagskurser Lejefastsættelse og -regulering i forskellige boliglejemål Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnssekretærer Tid og sted Tirsdag den 3. februar 2009, kl i København. Torsdag den 5. februar 2009, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6. Tilmeldingsfrist Den 13. januar Kursuslærere Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark (København og Århus). Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark (København). Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Jens Nielsens Ejendomsadministration (Århus). 12

13 Ejendomsviden Halvdagskurser Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer 5. gang det udbydes Formål Alle, der investerer i ejendomme, bør være opmærksom på de skatte- og momsregler, der findes på området. Udlejningsejendomme er et område med komplicerede momsfradragsregler og følgelig med relativt stor risiko for fejltagelser. En enkelt udlejningsejendom kan have op til fem forskellige momsfradragsprocenter. Ligeledes er der en række skattemæssige faldgruber ved erhvervelse af investeringsejendomme, fradragsregler for vedligeholdelse mv. og ved efterfølgende salg. Hensigten med kurset er at give deltagerne forståelse for skatte- og momsforhold ved ejendomsinvesteringer. I momsdelen vil følgende emner blive behandlet Registrering med henblik på optimering af momsforhold Momsfradrag Reguleringsforpligtelse Energiafgifter I skattedelen vil følgende emner blive behandlet Erhvervelse af investeringsejendomme Vedligeholdelse kontra forbedring Afskrivninger Beskatning ved salg af investeringsejendomme Indhold Skatte- og momsforhold ved køb og salg af ejendomme ejendomsdrift for forskellige typer af ejendomme Målgruppe Investorer Ansatte hos institutionelle investorer Administratorer 13

14 Ejendomsviden Halvdagskurser Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer Tid og sted Onsdag den 18. februar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 28. januar Kursuslærere Director Jacob Alstrup Lie, KPMG. Senior VAT Manager Heidi Lundsgaard Udsen, KPMG. 14

15 Ejendomsviden Halvdagskurser Introduktion til investering i fast ejendom 5. gang det udbydes Formål Hensigten med kurset er at give deltagerne indblik i de økonomiske analyser, der foretages ved investering i ejendomme. Det inkluderer måling af afkast, værdiansættelse og principperne bag DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks. Desuden gennemgås afvejningen mellem investering i ejendomme og i andre aktivklasser inkl. forholdet mellem risiko og forventet afkast. Værdien og indholdet af benchmarkanalyser vil ligeledes blive gennemgået. Kurset er en introduktion, idet de grundlæggende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås. Indhold Investorer og ejendomsinvesteringer Måling af afkast DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks Prisdannelsen på fast ejendom Risiko, afkast og porteføljeteori At skabe og pleje en portefølje Investering i aktier, obligationer eller ejendomme? Indirekte investeringer i ejendomme Målgruppe Ejere og adminsitratorer af ejendomme Erhvervsmæglere Revisorer Alle med interesse for investering i fast ejendom. Tid og sted Onsdag den 25. februar 2009, kl i København. Tilmeldingsfrist Den 4. februar Kursuslærere Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Direktør Rolf Norstrand, Ejendomsforeningen Danmark. 15

16 Ejendomsviden Halvdagskurser Opsigelse og ophævelse af boliglejemål 7. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne et kendskab til forskellen mellem opsigelse og ophævelse og forskellen i konsekvenserne heraf for udlejer og lejer. Kurset skal sætte kursisterne i stand til at foretage en vurdering af, om et boliglejemål bør ophæves eller opsiges, samt til at gennemføre en ophævelse eller en opsigelse under iagttagelse af bl.a. de formkrav, der følger af lejelovgivningen. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven. Indhold Lejers opsigelse Udlejers opsigelse Lejers ophævelse Udlejers ophævelse Formkrav til opsigelse Formkrav til ophævelse Huslejenævn, boligret eller fogedret? Målgruppe Administratorer og ejere af ejendomme med beboelseslejemål Advokater Huslejenævnsmedlemmer og lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Tid og sted Onsdag den 4. marts 2009, kl i København Torsdag den 5. marts 2009, kl i Århus Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 6. februar Kursuslærere Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark (København og Århus). Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark (København). Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Jens Nielsen Ejendomsadministration A/S (Århus). 16

17 Ejendomsviden Halvdagskurser Sagers behandling ved huslejenævn og domstole 7. gang det udbydes Formål Formålet er at anskueliggøre, hvorledes sager oplyses og sagsbehandles ved huslejenævnene. Hvad enten udlejer eller administrator indbringer en sag, eller lejeren indbringer en sag, er det af største vigtighed for sagens afgørelse, at huslejenævnet får alle relevante oplysninger. Vi sætter også fokus på parternes forpligtigelse til at oplyse sager samt nævnets egen pligt til at sikre det faktiske grundlag, inden der træffes en afgørelse. Ligeledes gennemgås, hvorledes sager oplyses og sagsbehandles ved boligretten således, at forskellen mellem nævns- og domstolsbehandling anskueliggøres. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Huslejenævnenes kompetence og arbejdsform (officialprincippet) Udstrækning af officialprincippet samt bevisbyrdefordeling Nævnenes kompetence i forhold til domstolene; særligt de grå zoner Sagers indbringelse for huslejenævn Grundlæggende sagsbehandlingsregler Gennemgang af enkelte sagstyper, særligt omkostningsbestemt leje, småhussager, fraflytning, varslingsprocedure og forhåndsgodkendelser Domstolenes kompetence og arbejdsform Sagers indbringelse for domstolene Hvilken bevisvægt har nævnskendelsen, hvis der senere indbringes sag for boligretten? Målgruppe Administratorer og ejere af ejendomme med beboelseslejemål Advokater Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ejendomsmæglere 17

18 Ejendomsviden Halvdagskurser Sagers behandling ved huslejenævn og domstole Tid og sted Torsdag den 18. marts 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 25. februar Kursuslærere Fuldmægtig Charlotte Witt, Velfærdsministeriet. Advokat Mikkel Jarde, a4 Advokatfirma. 18

19 Ejendomsviden Halvdagskurser Indgåelse af boliglejekontrakter Typeformular A 8. udgave NYHED Formål Formålet med kurset er at give en grundlæggende gennemgang af udfyldelse af den autoriserede boliglejekontrakt Typeformular A 8. På kurset vil der blive lavet en grundig gennemgang af de enkelte bestemmelser i Typeformular A 8. udgave, herunder hvilke særlige vilkår, der kan indsættes i 11 i typeformularen. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Lovkrav til boliglejekontrakter Blanketreglen lejelovens 5 Gennemgang af 1-10 i Typeformular A 8. udgave Særlige individuelle vilkår, der aftales i 11 i Typeformular A 8. udgave, herunder -- trappelejeklausuler -- klausuler om markedsleje og nettoprisindeksering -- klausuler om vedligeholdelsesfordeling Særlige vilkår eller husorden? Mere byrdefulde vilkår Overflødige/ugyldige særlige vilkår Gennemgribende forbedrede lejemål Individuelle lejekontrakter Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Erhvervsmæglere og revisorer Huslejenævnsmedlemmer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Tid og sted Onsdag den 22. april 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 1. april Kursuslærere Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 19

20 Ejendomsviden Halvdagskurser Markedsleje i erhvervslejemål 5. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne overblik over samt praktisk indsigt i de regler, der gælder for fastsættelse af markedsleje og varsling af markedslejeforhøjelser i henhold til erhvervslejelovens regler. Erhvervslejelovens regler gennemgås, ligesom processen vedrørende forberedelse og gennemførelse af varslingen gennemgås. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af erhvervslejeloven. Indhold Markedsleje Begrebet markedsleje, herunder betydningen af -- forbedringer -- lejers branche -- lejemålets fysiske udformning -- lejevilkårene osv. Varsling af forhøjelse eller nedsættelse -- Formkrav Syn og skøn -- Udmeldelse af skønsmand -- Formulering af skønstema -- Materiale til skønsmand -- Sammenligningslejemål Varslingshindringer -- Aftalt fredning, -- Aftalt lejeregulering -- Aftalt uopsigelighed -- Varslingsintervaller -- Væsentlighedskravet Behandling af tvister Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med erhvervslejemål Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere 20

21 Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer erhvervslejemål Tid og sted Onsdag den 6. maj 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 15. april Kursuslærere Advokat Andreas Antoniades, Bech-Bruun. Advokat Kristin Jonasson, Bech-Bruun. 21

22 Ejendomsviden Halvdagskurser Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 2. gang det udbydes Formål Kurset er et basiskursus, og formålet med kurset er derfor at give deltagerne en helt grundlæggende indføring i, hvad der forstås ved omkostningsbestemt leje og hvorledes der udarbejdes et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom. Kurset vil blive baseret på en gennemgang af en række fakturaer på forskellige driftsudgifter, herunder en skattebillet og Ejendomsforeningen Danmarks blanket til brug ved udarbejdelse af et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom samt varslingsblanketten. Med hensyn til problemstillinger vedrørende omkostningsbestemt leje, som ligger ud over det basale, henvises til Ejendomsforeningen Danmarks øvrige kurser i omkostningsbestemt leje, der afholdes i efteråret NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold På kurset vil følgende emner blive berørt: Ejendomme med omkostningsbestemt leje (grundlæggende regler) Fordeling mellem bolig og erhverv (grundlæggende regler) Fordeling mellem boliger (grundlæggende regler) Beregning af henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Afgrænsning og beregning af udgifter, som kan indgå i driftsbudgettet Beregning af afkast (grundlæggende regler) Administrationshonorarer Udfyldelse af varslingsblanketten (hovedtræk) Med hensyn til mere komplicerede problemstillinger vedrørende ovennævnte emner henvises til de kommende kurser i omkostningsbestemt leje, der forventes afholdt i efteråret På kurset berøres ikke emner som beregning af 18- og 18 b-satser, indregning af forbedringstillæg, spise-op-princippet, varslingsprocedure og beboerrepræsentationer, ejerlejligheder og andelsboliger samt tvister. Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med bolig lejemål Advokatsekretærer 22

23 Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnssekretærer Generelt for målgruppen gælder, at kurset retter sig mod personer uden kendskab til omkostningsbestemt leje eller med begrænset kendskab hertil. Tid og sted Tirsdag den 19. maj 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 28. april Kursuslærere Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 23

24 Ejendomsviden Halvdagskurser Byggesagsforløbet i et lejeretligt perspektiv 3. gang det udbydes Formål Målet med kurset er at belyse et samlet byggesagsforløb parallelt med gennemgangen af udlejers eller administrators håndtering af den lejeretlige side af sagen. Vi gennemgår forløbet kronologisk fra behovsdelen til planlægning, projektering, udbud og helt til afslutning og årseftersyn. Gennemgangen foregår hele tiden med lejerettens bestemmelser om kontakt til lejer eller beboerrepræsentation, samt varslingsregler, som fast følgesvend. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Behov -- Byggeteknisk gennemgang og vedligeholdelsesplan -- Inddragelser af lejer/beboerrepræsentation, overvejelser om, hvorvidt arbejder vil være indvendig eller udvendig vedligeholdelse eller forbedring. Planlægning -- Budget, beskrivelse af påtænkte arbejder -- Inddragelser af lejer/beboerrepræsentation og eventuel ansøgning om forhåndsgodkendelse Projektering -- Entrepriseopdeling, udbudsform, tidsplan, valg af tekniske principper, udbudsmateriale Udbud -- Valg af tilbudsgivere, licitation, revidering af budget, accept -- Lov om indhentning af tilbud -- Inddragelser af lejer/beboerrepræsentation, varsling af adgang, iværksættelse og foreløbig lejeforhøjelse Afslutning -- Udførelse af arbejder, mangler, afhjælpning, årsgennemgang -- Opstilling af lejeretligt regnskab, varsling af endelig lejeforhøjelse, opgørelse af vedligeholdelsesarbejder, GI-regnskab, udarbejdelse af fremtidige lejekontrakter Målgruppe Administratorer og ejere af udlejningsejendomme Revisorer og advokater Ansatte i den offentlige sektor samt realkredit- og pengeinstitutsektoren 24

25 Tid og sted Torsdag den 26. maj 2009, kl i København Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 5. maj Kursuslærere Bygningsingeniør Eric Prescott, a4 arkitekter og ingeniører A/S. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 25

26 Ejendomsviden Heldagskurser Moms i relation til udlejning af fast ejendom NYHED Formål Formålet med kurset er at give kursisterne en grundlæggende indføring i de momsretlige regler, som har relevans for udlejning og administration af fast ejendom. Kurset vil indeholde en afgrænsning af momspligten/ momsfritagelsen for relevante ydelser vedrørende udlejning af fast ejendom mv. Derudover vil kurset indeholde en gennemgang af betingelserne for frivillig registrering af udlejning og opførelse af fast ejendom og de pligter og rettigheder, som følger med registreringen. Der vil i denne forbindelse blive taget udgangspunkt i de leverancer af varer og ydelser, som typisk forekommer i lejeforholdet fra lejeaftalens indgåelse til dennes ophør. Momspligtige/momsfrie transaktioner efter ML 13, stk. 1, nr. 8. Momsmæssige overvejelser ved indgåelse af lejeaftalen Frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom/opførelse af fast ejendom, herunder -- Afgrænsning heraf og betingelser herfor -- Administrative pligter -- Momsbelagte transaktioner og beregning af afgiftsgrundlaget herfor -- Fradragsret for moms -- Investeringsgoder og regulering af moms herfor -- Salg/udtagning af virksomhedens øvrige aktiver Moms ved lejeaftalens ophør Indhold Momsens grundbegreber, herunder -- Afgiftspligtige personer -- Momspligt/fritagelser -- Registreringspligt /valgfri registrering -- Leveringssted Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Ansatte i realkreditinstitutter, pensionsselskaber og pengeinstitutter 26

27 Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Tid og sted Torsdag den 26. marts 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 6. Tilmeldingsfrist Den 5. marts Kursuslærere Advokat (L) Tom Kári Kristjánsson, advokatfirmaet Plesner. Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 27

28 Ejendomsviden Heldagskurser Inkasso og småsagsproces 5. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne en opdatering i nyeste regler og praksis på inkassoområdet. Inkassoområdet er under konstant ændring og kurset tilsigter at give viden om praktiske problemstillinger og løsningsforslag hertil. Herudover er formålet med kurset at give grundlæggende viden om de nye regler om småsagsprocessen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2008 samt, hvorledes man som ejer eller administrator selv kan håndtere krav på maksimum kr frivillige forlig, udlægsforretning mv. Rykkergebyrer, låsesmed, inkassoomkostninger, mødesalærer mv. Hvad kan man pålægge skyldner at betale? Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Erhvervsmæglere og revisorer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Indhold Nyeste retspraksis på inkassoområdet Den forenklede inkassoproces, herunder ændringerne pr. 1. juli 2007 Håndtering af mindre krav i henhold til reglerne om småsagsprocessen pr. 1. januar 2008 Ophævelse af advokaters mødemonopol pr. 1. januar 2008, hvorved ejere og administratorer har mulighed for at udarbejde betalingspåkrav og repræsentere kreditorer i småsagsprocessen og til fogedretsmøder Nye forældelsesregler pr. 1. januar 2008, hvor gennemgangen er med særlig vægt på inkassosager på lejeområdet, dvs. lejerestancer, Tid og sted Tirsdag den 31. marts 2009, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 7. Tilmeldingsfrist Den 10. marts Kursuslærer Advokat Brian Nygaard Oswald, Advokatgruppen (Forfatter til bogen Inkassosager i praksis ). 28

29 Ejendomsviden Heldagskurser Omkostningsbestemt leje I og II 18. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at indføre kursisterne i en række af de udvalgte problemstillinger, man kan komme ud for ved varsling af omkostningsbestemt leje. Der redegøres bl.a. for, hvorledes man skal varsle omkostningsbestemt lejeforhøjdelse i ejendomme, hvor lejen ikke har været reguleret løbende, og hvor der generelt er uvished om lejens sammensætning. Endvidere gennemgås den seneste udvikling i huslejenævnenes og domstolenes praksis på området. Der lægges op til diskussion og erfaringsudveksling deltagerne imellem og med underviserne. Det forudsættes, at kursisterne har et grundlæggende kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Omkostningsbestemte ejendomme -- Fordelingsprincipper -- Henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Driftsudgifter, afkast og indtægter -- Hensættelser til vedligeholdelse -- Udarbejdelse af driftsbudget -- Spise-op-princippet -- Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse -- Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi Varsling af skatte- og afgiftsforhøjelser Konsekvenser ved indretning af tagboliger Ejerforeninger og andelsboliger Tvister i huslejenævnet Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med bolig - lejemål Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnssekretærer 29

30 Ejendomsviden Heldagskurser Omkostningsbestemt leje I og II Tid og sted Onsdag den 29. april 2009, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6. Tilmeldingsfrist Den 8. april Kursuslærere Advokat Ulla Andersson, Adv.fa. Gangsted-Rasmussen. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 30

31 Semesterkurser Introduktion Semesterkurserne er opdelt i fire moduler vedrørende lejeret og foreningsret samt et regnskabsmodul. Emnerne på de fire førstnævnte moduler er forskellige, men niveauet for undervisningen er ens. De første to moduler er Boliglejeret I og II. Disse moduler supplerer hinanden, hvorfor det er nødvendigt at følge begge moduler for at få kendskab til alle aspekter af boliglejeretten. Det anbefales at følge Boliglejeret I og II i den nævnte rækkefølge. Det tredje modul er Andelsboligforeninger og Ejerforeninger, mens det fjerde er Erhvervslejeret. Modulet Grundlæggende bogføring og regnskab er en introduktion til modulet Ejendomsregnskab. Hensigten med modulet er at give de studerende, som ikke har kendskab til bogføring og regnskabsopstillinger, en grundlæggende viden herom, således at de studerende bliver i stand til at følge undervisningen i Ejendomsregnskab. Det er ikke et krav, at man skal gennemføre Grundlæggende bogføring og regnskab for at kunne påbegynde kurset i Ejendomsregnskab. Kursusbevis Der udstedes et bevis til deltagere på holdundervisningen, hvis den studerende har været til stede 80 procent af undervisningstimerne og har fået godkendt 2/3 af de stillede opgaver. Der udstedes et bevis til deltagere på fjernundervisningen, hvis den studerende har afleveret og fået godkendt 80 procent af de stillede opgaver. Eksamen Ejendomsforeningen Danmark tilbyder eksamen på semesterkurserne i henhold til følgende eksamensplan: Semesterkursus Eksamensdag Boliglejeret I Modulet afsluttes ikke med eksamen Boliglejeret II Den 24. april 2009 Andelsboligforeninger og ejerforeninger Der afholdes ikke eksamen i foråret 2009 Erhvervslejeret Den 7. maj 2009 Grundlæggende bogføring og regnskab Modulet afsluttes ikke med eksamen Ejendomsregnskab Den 15. juni

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015

NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 NYHEDER INDEN FOR BOLIGLEJERETTEN I 2014 OG 2015 Indholdsfortegnelse Nye afgørelser og domme inden for boliglejeretten Lejeniveauet i Hovedstadsområdet Energisparepakken Lovforslag om forenkling og modernisering

Læs mere

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve

GA 2008/18 HAN - U kunne ikke opkræve huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 8 november 2008 8 Indholdsfortegnelse Juridisk artikel Lov om byggeskadeforsikring.... 3 Moms af påkravsgebyrer i moms registrerede erhvervslejemål...

Læs mere

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER

DANSKE UDLEJERE. Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt MAGASINET ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER VI VARETAGER DE PRIVATE UDLEJERES INTERESSER MAGASINET DANSKE UDLEJERE FEBRUAR 2015 47. ÅRGANG 1 ENERGI ENERGIMÆRKNING ENERGIRENOVERINGER Hvad gør udlejer... Når han skal indgå en boliglejekontrakt 3 4-5

Læs mere

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c

Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c Huslejenævnsafgørelsens bevismæssige vægt i lejeværdisager efter BRL 29 c The evidentiary weight of the decisions regarding rental value cases in accordance with BRL 29 c made by the rental assessment

Læs mere

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER

UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Nyhedsbrev December 2014 nr. 6 15. årgang Forårets kurser Se midtersiderne UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER VIDSTE DU AT CBRE HAR STOR ERFARING MED SALG AF BOLIGUDLEJNINGSEJENDOMME

Læs mere

KURSUSKATALOG 2012 13

KURSUSKATALOG 2012 13 KURSUSKATALOG 2012 13 - revisionsbranchens foretrukne efteruddannelsespartner VIDEN OG GLÆDE PÅ DET RIGTIGE NIVEAU Velkommen til Fakta Kursers kursuskatalog 2012-13. Det har været en stor fornøjelse at

Læs mere

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser

WWW.JUC.DK. Juridiske kurser WWW.JUC.DK Juridiske kurser AUGUST 2015 FEBRUAR 2016 Ny viden i nye omgivelser JUC er flyttet til Axelborg - nye lokaler to minutters gang fra Hovedbanegården, med samme kvalitet og professionelle facilitering

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret

Kursuskatalog. efterår 2012. Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Kursuskatalog efterår 2012 Kurser i skatteret, moms & afgifter og selskabsret Revitax er et specialfirma i skatterådgivning, der primært har revisionsfirmaer som målgruppe. Vi har defineret nogle ambitiøse

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Når en større udlejningsejendom sættes til salg, skal lejerne tilbydes at købe ejendommen med henblik på at etablere en

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 191 Folketinget 2012-13 Fremsat den 20. marts 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13

Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2012/13 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil naturligvis være præget af den skattereform som regeringen netop har fremlagt i en helt overordnet form. Vi forventer

Læs mere

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010

03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark. November 2010 andelsboliger og ejerlejligheder 03 Det var SÅ koldt derude... 14 Skal du sælge din lejlighed..? 18 Én gang i timen opstår en brand i Danmark November 2010... en del af Dan-Ejendomme as Leder Ordentlighed

Læs mere

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler

VEJLEDNING. Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler VEJLEDNING Moms og lønsumsafgift i erhvervsskoler Maj 2013 Deloitte 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 5 2 GENERELT OM MOMS, LØNSUMSAFGIFT OG GODTGØRELSE AF ENERGIAFGIFTER HERUNDER LOVGRUNDLAGET...

Læs mere

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger

Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Kundernes retsstilling ved mangelfuld og fejlagtig rådgivning i pengeinstitutterne ved finansiering af andelsboliger Afgangsprojekt. HD-Finansiel rådgivning Udarbejdet af Jette Sønderby Forår 2012. Copenhagen

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger og lov om almene boliger Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om leje af almene boliger

Læs mere

Prissætning af Andelsboliger

Prissætning af Andelsboliger HD 2. del Finansiel Rådgivning Efteråret 2012 Prissætning af Andelsboliger Projekt udarbejdet af Bettina Schultz og Jørn Roed Vejleder Karsten P. Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse 1. Anviste forkortelser...

Læs mere

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012

WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 WWW.JUC.DK JUC Kursuskatalog Obligatorisk efteruddannelse til revisorer Efterår 2012 Mere og bedre - obligatorisk efteruddannelse for revisorer Vi er stolte af at kunne præsentere vores katalog for den

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport

Ejendomsforeningen Danmarks. forenings. rapport Ejendomsforeningen Danmarks forenings 09 rapport Indhold 02 Om Ejendomsforeningen Danmark 03 Formændene har ordet 04 Overblik over året, der gik 07 Medlemsservice 08 Analyse af ejendomsmarkedet 10 Uddannelse

Læs mere

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15

Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 1 Tag på kursus med Skat & Råd i 2014/15 Velkommen: Vores kurser i denne sæson vil være præget af de reformer som Folketinget har vedtaget på flere relevante områder. Der er dog andet end vedtagne reformer

Læs mere

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010

Danske Revisorer. Nr. 2. 37. Årgang Juni 2010 Danske Revisorer Nr. 2 37. Årgang Juni 2010 KURSER 2010 Revision af mindre virksomheder Onsdag den 8. September 2010 Comwell, Roskilde Torsdag den 9. September 2010 Centerbakken Kursus- og konferencecenter,

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus

A/B Egilshus. Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 20. juni 2006, kl. 19.00 i Islands Brygges Kulturhus Repræsenteret på generalforsamlingen var i alt 89 stemmeberettigede andele inkl. fuldmagter.

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Lejers insolvens Lessee s insolvency

Lejers insolvens Lessee s insolvency Lejers insolvens Lessee s insolvency af MARIA ELISABETH PEDERSEN I afhandlingen behandles en række af de problemstillinger, som relaterer sig til lejers konkurs og rekonstruktionsbehandling. Indledningsvis

Læs mere