Tilmeld. program forår dig kurserne på.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilmeld. program forår 2009. dig kurserne på. www.ejendomsforeningen.dk"

Transkript

1 Tilmeld dig kurserne på program forår 2009

2 2

3 Indhold Velkommen 4 Efteruddannelseskurser Introduktion 5 Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 22 Byggesagsforløbet i et lejeretligt perspektiv 24 Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 6 Grundkursus Lejeret II 8 Forældelse af krav 9 Mødeledelse på generalforsamlingen samt referatteknik 10 Lejefastsættelse og -regulering i forskellige boliglejemål 11 Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer 13 Introduktion til investering i fast ejendom 15 Opsigelse og ophævelse af boliglejemål 16 Sagers behandling ved huslejenævn og domstole 17 Indgåelse af boliglejekontrakter Typeformular A 8. udgave NYHED 19 Markedsleje i erhvervslejemål 20 Heldagskurser Moms i relation til udlejning af fast ejendom NYHED 26 Inkasso og småsagsproces 28 Omkostningsbestemt leje I og II 29 Semesterkurser Introduktion 31 Boliglejeret II 33 Erhvervslejeret 35 Ejendomsregnskab 37 ED s uddannelsesafdeling 39 Praktiske oplysninger 40 Priser 42 Tilmelding 43 3

4 Velkommen Ejendomsforeningen Danmark byder velkommen til foreningens uddannelseskatalog for foråret del af eller supplement til den grundlæggende uddannelse for ejendomsmanagere. Ejendomsforeningen Danmarks uddannelser er opdelt i halvdags- og heldagskurser samt i semesterkurser. Kurserne er målrettet primært mod ejere, administratorer, ejendomsmanagere, advokater og revisorer, samt disses medarbejdere. En række af kurserne opfylder kravene til advokaters efteruddannelse. Der er kurser til medarbejdere uden og med erfaring fra ejendomsbranchen. Programmet dækker kurser inden for ejendomsjura og ejendomsøkonomi. Udover kursusprogrammet kan vi tilbyde skræddersyede kurser til medlemmer eller grupper af medlemmer. Vi håber, at uddannelsesprogrammet vækker interesse, og at det omfatter alle vore medlemmers forskellige interesser og behov. Velkommen til uddannelserne i foråret Advokat Sven Westergaard Bestyrelsesformand Administratorsektionen Ejendomsforeningen Danmark Foreningens semesterkurser (tidligere Diplomuddannelsen) er, som hidtil, bygget op i fire juramoduler og et regnskabsmodul. Semesterkurserne kan fx indgå som en 4

5 Efteruddannelseskurser Introduktion Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskurser for foråret 2009 spænder vidt fra grundlæggende emner indenfor boliglejeretten og erhvervslejeretten, over foreningsretten til økonomiske kurser. Der er lagt vægt på, at Ejendomsforeningen Danmark udbyder kurser både i København og i Århus. Kurserne i København gennemføres i Ejendomsforeningen Danmarks egne lokaler med kombination af interne og eksterne undervisere. Kurserne i Århus gennemføres i Nykredits lokaler, ligeledes med kombination af interne og eksterne undervisere. Der udbydes halvdags- og heldagskurser. Kursusbevis Der udstedes et kursusbevis til deltagere på efteruddannelseskurserne. I relation til de nye regler om obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige bemærkes, at det af kursusbeviset for de kurser der opfylder reglerne vil fremgå, hvem der har deltaget i undervisningen, kursets navn og antallet af undervisningslektioner, således som det er defineret i bkg. nr af 12. december Ifølge reglerne skal alle advokater og advokatfuldmægtige i perioden 1. januar 2008 til 31. december 2010 deltage i mindst 54 lektioners efteruddannelse af generel eller konkret betydning for advokaterhvervet, svarende til 18 lektioner om året. Ejendomsforeningen Danmarks juridiske efteruddannelseskurser opfylder kvalitetskravene, herunder undervisernes faglige kompetence. 5

6 Ejendomsviden Halvdagskurser Grundkursus Lejeret I 22. gang det udbydes Formål Målet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset er både baseret på en gennemgang af lovgivningssystemet og, i meget vidt omfang, på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer, man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset forudsætter ikke forhåndskendskab til lejelovgivningen. Kurset består af to dele. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Lejelovene Lovenes indbyrdes sammenhæng Forholdet mellem lejelovene og parternes aftale Lejeaftalen Lejelovens 5 Typeformular A, 8. udgave Individuelle vilkår og aftaler Ejendomstyper og andre lejeretlige begreber Lejebetaling, depositum og forudbetalt leje Opsigelse og ophævelse i tilfælde af betalingsmisligholdelse, husordensovertrædelser mv. Behandling ved huslejenævn af husordensovertrædelser Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Huslejenævnssekretærer 6

7 Tid og sted Fredag den 16. januar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Del II afholdes den 23. januar Tilmeldingsfrist Den 23. december Kursuslærere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 7

8 Ejendomsviden Halvdagskurser Grundkursus Lejeret II 22. gang det udbydes Formål Målet med kurset er at give deltagerne et grundlæggende og bredt kendskab til lejerettens regler om beboelseslejemål. Kurset er både baseret på en gennemgang af lovgivningssystemet og, i meget vidt omfang, på formularer og eksempler til belysning af talrige af de praktiske situationer, man som administrator eller ejer bliver stillet overfor. De sidste nye afgørelser og seneste lovgivning inddrages. Kurset består af to dele. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Forbedring og vedligeholdelse Adgang til lejligheden Brugsrettens overgang ved fremleje, bytte, dødsfald mv. Varme- og vandregnskabet Lejemålets stand ved ind- og udflytning Beboerrepræsentation Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med beboelseslejemål eller blandede ejendomme. Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer beboelseslejemål eller blandede ejendomme Huslejenævnssekretærer Tid og sted Fredag den 23. januar 2009, kl i København Antal undervisningslektioner: 4. Del I afholdes den 16. januar Tilmeldingsfrist Den 5. januar Kursuslærere Juridisk direktør Morten Østrup Møller, Dan-Ejendomme as. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 8

9 Ejendomsviden Halvdagskurser Forældelse af krav 2. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give kursisterne en grundig indføring i de nye forældelsesregler, der træder i kraft den 1. januar Derudover vil kurset kort berøre de hidtil gældende forældelsesregler, herunder overgangsreglerne i den nye forældelseslov. Hovedvægten i kurset vil blive lagt på forældelse i relation til lejeretlige krav og restancer. Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Indhold De eksisterende forældelseslove Definition af begrebet forældelse, samt fastlæggelse af retsvirkningerne af forældelse af krav Den nye forældelseslovs anvendelsesområde Hovedreglen om 3-årig forældelse Suspension af forældelsesfristen Absolutte forældelsesfrister Afbrydelse af forældelsesfristen Overgangsregler Mulighederne for at fravige forældelsesreglerne Ændringer i andre loves forældelsesbestemmelser Tid og sted Torsdag den 22. januar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 2. januar Kursuslærer Advokat Brian Nygaard Oswald, Advokatgruppen (Forfatter til bogen Forældelse i praksis generel del, der udkom i 2008 hos DJØF s Forlag). 9

10 Ejendomsviden Halvdagskurser Mødeledelse på generalforsamlingen samt referatteknik 3. gang det udbydes Formål Kursets formål er at give deltagerne et godt kendskab til dirigenthvervet, herunder forberedelse af generalforsamling, fremlæggelse af årsrapport og referatteknik. Målgruppe Administratorer af andelsbolig- og ejerforeninger Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Indhold Beskrivelse af de forberedende opgaver inden udarbejdelse af indkaldelse til ordinær generalforsamling Udarbejdelse af indkaldelse Beskrivelse af de forberedende opgaver inden generalforsamlingen, herunder hvem har adgang, fuldmagter, stemmeregler, behandling af indkomne forslag mv. Gennemgang af de enkelte dagsordenspunkter, herunder fremlæggelse af årsrapport og budget Mødeledelse og dirigentens vigtigste kompetenceområder Udarbejdelse af referat Tid og sted Tirsdag den 27. januar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 6. januar Kursuslærere Advokat Susanne Ipsen, CEJ Ejendomsadministration A/S. Advokat Rasmus Juvik, Advokatfirmaet Gangsted- Rasmussen. 10

11 Ejendomsviden Halvdagskurser Lejefastsættelse og -regulering i forskellige boliglejemål 10. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne et overblik over de regler, der gælder for fastsættelse af lejen i boliglejemål ved lejeperiodens start, herunder for gennemgribende forbedrede lejligheder og nyindrettede tagboliger. Endvidere gennemgås reglerne for regulering af lejen i lejeperioden, bortset fra reglerne om omkostningsbestemt lejeforhøjelse, forbedringsforhøjelser og byfornyelse. Disse emner behandles på andre kurser. Det forudsættes, at kursisterne har et overordnet kendskab til reglerne i lejelovgivningen. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Småhuse -- Særligt lejeværdibegreb -- Det lejedes værdi -- Trappeleje -- Lejeregulering -- Regulering for stigninger i skatter og afgifter Ejendomme i kommuner uden regulering 80/20 ejendomme Erhvervslejemål, der konverteres til boliger Nyindrettede tagboliger Nybyggeri Indeksfinansieret byggeri (hovedtræk) Indhold Lejemål i store ejendomme -- Fastsættelse af lejen ved lejeperiodens start -- Gennemgribende forbedrede lejligheder -- Trappeleje -- Mere byrdefulde vilkår -- Regulering for stigninger i skatter og afgifter -- Regulering for stigninger i vedligeholdelseshensættelser Målgruppe Ejere og administratorer af udlejningsejendomme og andelsboligforeninger Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Huslejenævnsmedlemmer Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter 11

12 Ejendomsviden Halvdagskurser Lejefastsættelse og -regulering i forskellige boliglejemål Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnssekretærer Tid og sted Tirsdag den 3. februar 2009, kl i København. Torsdag den 5. februar 2009, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6. Tilmeldingsfrist Den 13. januar Kursuslærere Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark (København og Århus). Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark (København). Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Jens Nielsens Ejendomsadministration (Århus). 12

13 Ejendomsviden Halvdagskurser Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer 5. gang det udbydes Formål Alle, der investerer i ejendomme, bør være opmærksom på de skatte- og momsregler, der findes på området. Udlejningsejendomme er et område med komplicerede momsfradragsregler og følgelig med relativt stor risiko for fejltagelser. En enkelt udlejningsejendom kan have op til fem forskellige momsfradragsprocenter. Ligeledes er der en række skattemæssige faldgruber ved erhvervelse af investeringsejendomme, fradragsregler for vedligeholdelse mv. og ved efterfølgende salg. Hensigten med kurset er at give deltagerne forståelse for skatte- og momsforhold ved ejendomsinvesteringer. I momsdelen vil følgende emner blive behandlet Registrering med henblik på optimering af momsforhold Momsfradrag Reguleringsforpligtelse Energiafgifter I skattedelen vil følgende emner blive behandlet Erhvervelse af investeringsejendomme Vedligeholdelse kontra forbedring Afskrivninger Beskatning ved salg af investeringsejendomme Indhold Skatte- og momsforhold ved køb og salg af ejendomme ejendomsdrift for forskellige typer af ejendomme Målgruppe Investorer Ansatte hos institutionelle investorer Administratorer 13

14 Ejendomsviden Halvdagskurser Skatteforhold ved ejendomsinvesteringer Tid og sted Onsdag den 18. februar 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 28. januar Kursuslærere Director Jacob Alstrup Lie, KPMG. Senior VAT Manager Heidi Lundsgaard Udsen, KPMG. 14

15 Ejendomsviden Halvdagskurser Introduktion til investering i fast ejendom 5. gang det udbydes Formål Hensigten med kurset er at give deltagerne indblik i de økonomiske analyser, der foretages ved investering i ejendomme. Det inkluderer måling af afkast, værdiansættelse og principperne bag DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks. Desuden gennemgås afvejningen mellem investering i ejendomme og i andre aktivklasser inkl. forholdet mellem risiko og forventet afkast. Værdien og indholdet af benchmarkanalyser vil ligeledes blive gennemgået. Kurset er en introduktion, idet de grundlæggende metoder og teorier ved investering i fast ejendom gennemgås. Indhold Investorer og ejendomsinvesteringer Måling af afkast DEI/IPD Dansk Ejendomsindeks Prisdannelsen på fast ejendom Risiko, afkast og porteføljeteori At skabe og pleje en portefølje Investering i aktier, obligationer eller ejendomme? Indirekte investeringer i ejendomme Målgruppe Ejere og adminsitratorer af ejendomme Erhvervsmæglere Revisorer Alle med interesse for investering i fast ejendom. Tid og sted Onsdag den 25. februar 2009, kl i København. Tilmeldingsfrist Den 4. februar Kursuslærere Cheføkonom Morten Marott Larsen, Ejendomsforeningen Danmark. Direktør Rolf Norstrand, Ejendomsforeningen Danmark. 15

16 Ejendomsviden Halvdagskurser Opsigelse og ophævelse af boliglejemål 7. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne et kendskab til forskellen mellem opsigelse og ophævelse og forskellen i konsekvenserne heraf for udlejer og lejer. Kurset skal sætte kursisterne i stand til at foretage en vurdering af, om et boliglejemål bør ophæves eller opsiges, samt til at gennemføre en ophævelse eller en opsigelse under iagttagelse af bl.a. de formkrav, der følger af lejelovgivningen. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven. Indhold Lejers opsigelse Udlejers opsigelse Lejers ophævelse Udlejers ophævelse Formkrav til opsigelse Formkrav til ophævelse Huslejenævn, boligret eller fogedret? Målgruppe Administratorer og ejere af ejendomme med beboelseslejemål Advokater Huslejenævnsmedlemmer og lægdommere Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Tid og sted Onsdag den 4. marts 2009, kl i København Torsdag den 5. marts 2009, kl i Århus Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 6. februar Kursuslærere Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark (København og Århus). Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark (København). Direktør Elsebeth Due Kjeldsen, Jens Nielsen Ejendomsadministration A/S (Århus). 16

17 Ejendomsviden Halvdagskurser Sagers behandling ved huslejenævn og domstole 7. gang det udbydes Formål Formålet er at anskueliggøre, hvorledes sager oplyses og sagsbehandles ved huslejenævnene. Hvad enten udlejer eller administrator indbringer en sag, eller lejeren indbringer en sag, er det af største vigtighed for sagens afgørelse, at huslejenævnet får alle relevante oplysninger. Vi sætter også fokus på parternes forpligtigelse til at oplyse sager samt nævnets egen pligt til at sikre det faktiske grundlag, inden der træffes en afgørelse. Ligeledes gennemgås, hvorledes sager oplyses og sagsbehandles ved boligretten således, at forskellen mellem nævns- og domstolsbehandling anskueliggøres. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Huslejenævnenes kompetence og arbejdsform (officialprincippet) Udstrækning af officialprincippet samt bevisbyrdefordeling Nævnenes kompetence i forhold til domstolene; særligt de grå zoner Sagers indbringelse for huslejenævn Grundlæggende sagsbehandlingsregler Gennemgang af enkelte sagstyper, særligt omkostningsbestemt leje, småhussager, fraflytning, varslingsprocedure og forhåndsgodkendelser Domstolenes kompetence og arbejdsform Sagers indbringelse for domstolene Hvilken bevisvægt har nævnskendelsen, hvis der senere indbringes sag for boligretten? Målgruppe Administratorer og ejere af ejendomme med beboelseslejemål Advokater Ansatte i realkredit- og pengeinstitutter Ejendomsmæglere 17

18 Ejendomsviden Halvdagskurser Sagers behandling ved huslejenævn og domstole Tid og sted Torsdag den 18. marts 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 25. februar Kursuslærere Fuldmægtig Charlotte Witt, Velfærdsministeriet. Advokat Mikkel Jarde, a4 Advokatfirma. 18

19 Ejendomsviden Halvdagskurser Indgåelse af boliglejekontrakter Typeformular A 8. udgave NYHED Formål Formålet med kurset er at give en grundlæggende gennemgang af udfyldelse af den autoriserede boliglejekontrakt Typeformular A 8. På kurset vil der blive lavet en grundig gennemgang af de enkelte bestemmelser i Typeformular A 8. udgave, herunder hvilke særlige vilkår, der kan indsættes i 11 i typeformularen. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Lovkrav til boliglejekontrakter Blanketreglen lejelovens 5 Gennemgang af 1-10 i Typeformular A 8. udgave Særlige individuelle vilkår, der aftales i 11 i Typeformular A 8. udgave, herunder -- trappelejeklausuler -- klausuler om markedsleje og nettoprisindeksering -- klausuler om vedligeholdelsesfordeling Særlige vilkår eller husorden? Mere byrdefulde vilkår Overflødige/ugyldige særlige vilkår Gennemgribende forbedrede lejemål Individuelle lejekontrakter Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Erhvervsmæglere og revisorer Huslejenævnsmedlemmer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Tid og sted Onsdag den 22. april 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 1. april Kursuslærere Advokat Timmy Lund Witte, Ejendomsforeningen Danmark. Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 19

20 Ejendomsviden Halvdagskurser Markedsleje i erhvervslejemål 5. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne overblik over samt praktisk indsigt i de regler, der gælder for fastsættelse af markedsleje og varsling af markedslejeforhøjelser i henhold til erhvervslejelovens regler. Erhvervslejelovens regler gennemgås, ligesom processen vedrørende forberedelse og gennemførelse af varslingen gennemgås. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af erhvervslejeloven. Indhold Markedsleje Begrebet markedsleje, herunder betydningen af -- forbedringer -- lejers branche -- lejemålets fysiske udformning -- lejevilkårene osv. Varsling af forhøjelse eller nedsættelse -- Formkrav Syn og skøn -- Udmeldelse af skønsmand -- Formulering af skønstema -- Materiale til skønsmand -- Sammenligningslejemål Varslingshindringer -- Aftalt fredning, -- Aftalt lejeregulering -- Aftalt uopsigelighed -- Varslingsintervaller -- Væsentlighedskravet Behandling af tvister Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med erhvervslejemål Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere 20

21 Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer erhvervslejemål Tid og sted Onsdag den 6. maj 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 15. april Kursuslærere Advokat Andreas Antoniades, Bech-Bruun. Advokat Kristin Jonasson, Bech-Bruun. 21

22 Ejendomsviden Halvdagskurser Omkostningsbestemt leje Grundkursus for nybegyndere 2. gang det udbydes Formål Kurset er et basiskursus, og formålet med kurset er derfor at give deltagerne en helt grundlæggende indføring i, hvad der forstås ved omkostningsbestemt leje og hvorledes der udarbejdes et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom. Kurset vil blive baseret på en gennemgang af en række fakturaer på forskellige driftsudgifter, herunder en skattebillet og Ejendomsforeningen Danmarks blanket til brug ved udarbejdelse af et driftsbudget for en omkostningsbestemt ejendom samt varslingsblanketten. Med hensyn til problemstillinger vedrørende omkostningsbestemt leje, som ligger ud over det basale, henvises til Ejendomsforeningen Danmarks øvrige kurser i omkostningsbestemt leje, der afholdes i efteråret NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold På kurset vil følgende emner blive berørt: Ejendomme med omkostningsbestemt leje (grundlæggende regler) Fordeling mellem bolig og erhverv (grundlæggende regler) Fordeling mellem boliger (grundlæggende regler) Beregning af henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Afgrænsning og beregning af udgifter, som kan indgå i driftsbudgettet Beregning af afkast (grundlæggende regler) Administrationshonorarer Udfyldelse af varslingsblanketten (hovedtræk) Med hensyn til mere komplicerede problemstillinger vedrørende ovennævnte emner henvises til de kommende kurser i omkostningsbestemt leje, der forventes afholdt i efteråret På kurset berøres ikke emner som beregning af 18- og 18 b-satser, indregning af forbedringstillæg, spise-op-princippet, varslingsprocedure og beboerrepræsentationer, ejerlejligheder og andelsboliger samt tvister. Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med bolig lejemål Advokatsekretærer 22

23 Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnssekretærer Generelt for målgruppen gælder, at kurset retter sig mod personer uden kendskab til omkostningsbestemt leje eller med begrænset kendskab hertil. Tid og sted Tirsdag den 19. maj 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 28. april Kursuslærere Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 23

24 Ejendomsviden Halvdagskurser Byggesagsforløbet i et lejeretligt perspektiv 3. gang det udbydes Formål Målet med kurset er at belyse et samlet byggesagsforløb parallelt med gennemgangen af udlejers eller administrators håndtering af den lejeretlige side af sagen. Vi gennemgår forløbet kronologisk fra behovsdelen til planlægning, projektering, udbud og helt til afslutning og årseftersyn. Gennemgangen foregår hele tiden med lejerettens bestemmelser om kontakt til lejer eller beboerrepræsentation, samt varslingsregler, som fast følgesvend. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Behov -- Byggeteknisk gennemgang og vedligeholdelsesplan -- Inddragelser af lejer/beboerrepræsentation, overvejelser om, hvorvidt arbejder vil være indvendig eller udvendig vedligeholdelse eller forbedring. Planlægning -- Budget, beskrivelse af påtænkte arbejder -- Inddragelser af lejer/beboerrepræsentation og eventuel ansøgning om forhåndsgodkendelse Projektering -- Entrepriseopdeling, udbudsform, tidsplan, valg af tekniske principper, udbudsmateriale Udbud -- Valg af tilbudsgivere, licitation, revidering af budget, accept -- Lov om indhentning af tilbud -- Inddragelser af lejer/beboerrepræsentation, varsling af adgang, iværksættelse og foreløbig lejeforhøjelse Afslutning -- Udførelse af arbejder, mangler, afhjælpning, årsgennemgang -- Opstilling af lejeretligt regnskab, varsling af endelig lejeforhøjelse, opgørelse af vedligeholdelsesarbejder, GI-regnskab, udarbejdelse af fremtidige lejekontrakter Målgruppe Administratorer og ejere af udlejningsejendomme Revisorer og advokater Ansatte i den offentlige sektor samt realkredit- og pengeinstitutsektoren 24

25 Tid og sted Torsdag den 26. maj 2009, kl i København Antal undervisningslektioner: 4. Tilmeldingsfrist Den 5. maj Kursuslærere Bygningsingeniør Eric Prescott, a4 arkitekter og ingeniører A/S. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 25

26 Ejendomsviden Heldagskurser Moms i relation til udlejning af fast ejendom NYHED Formål Formålet med kurset er at give kursisterne en grundlæggende indføring i de momsretlige regler, som har relevans for udlejning og administration af fast ejendom. Kurset vil indeholde en afgrænsning af momspligten/ momsfritagelsen for relevante ydelser vedrørende udlejning af fast ejendom mv. Derudover vil kurset indeholde en gennemgang af betingelserne for frivillig registrering af udlejning og opførelse af fast ejendom og de pligter og rettigheder, som følger med registreringen. Der vil i denne forbindelse blive taget udgangspunkt i de leverancer af varer og ydelser, som typisk forekommer i lejeforholdet fra lejeaftalens indgåelse til dennes ophør. Momspligtige/momsfrie transaktioner efter ML 13, stk. 1, nr. 8. Momsmæssige overvejelser ved indgåelse af lejeaftalen Frivillig momsregistrering for udlejning af fast ejendom/opførelse af fast ejendom, herunder -- Afgrænsning heraf og betingelser herfor -- Administrative pligter -- Momsbelagte transaktioner og beregning af afgiftsgrundlaget herfor -- Fradragsret for moms -- Investeringsgoder og regulering af moms herfor -- Salg/udtagning af virksomhedens øvrige aktiver Moms ved lejeaftalens ophør Indhold Momsens grundbegreber, herunder -- Afgiftspligtige personer -- Momspligt/fritagelser -- Registreringspligt /valgfri registrering -- Leveringssted Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Advokater og advokatfuldmægtige Erhvervsmæglere og revisorer Ansatte i realkreditinstitutter, pensionsselskaber og pengeinstitutter 26

27 Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Tid og sted Torsdag den 26. marts 2009, kl i København. Antal undervisningslektioner: 6. Tilmeldingsfrist Den 5. marts Kursuslærere Advokat (L) Tom Kári Kristjánsson, advokatfirmaet Plesner. Advokatfuldmægtig Lars Top Rud-Petersen, Ejendomsforeningen Danmark. 27

28 Ejendomsviden Heldagskurser Inkasso og småsagsproces 5. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at give deltagerne en opdatering i nyeste regler og praksis på inkassoområdet. Inkassoområdet er under konstant ændring og kurset tilsigter at give viden om praktiske problemstillinger og løsningsforslag hertil. Herudover er formålet med kurset at give grundlæggende viden om de nye regler om småsagsprocessen, der trådte i kraft pr. 1. januar 2008 samt, hvorledes man som ejer eller administrator selv kan håndtere krav på maksimum kr frivillige forlig, udlægsforretning mv. Rykkergebyrer, låsesmed, inkassoomkostninger, mødesalærer mv. Hvad kan man pålægge skyldner at betale? Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme Erhvervsmæglere og revisorer Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer lejemål Indhold Nyeste retspraksis på inkassoområdet Den forenklede inkassoproces, herunder ændringerne pr. 1. juli 2007 Håndtering af mindre krav i henhold til reglerne om småsagsprocessen pr. 1. januar 2008 Ophævelse af advokaters mødemonopol pr. 1. januar 2008, hvorved ejere og administratorer har mulighed for at udarbejde betalingspåkrav og repræsentere kreditorer i småsagsprocessen og til fogedretsmøder Nye forældelsesregler pr. 1. januar 2008, hvor gennemgangen er med særlig vægt på inkassosager på lejeområdet, dvs. lejerestancer, Tid og sted Tirsdag den 31. marts 2009, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 7. Tilmeldingsfrist Den 10. marts Kursuslærer Advokat Brian Nygaard Oswald, Advokatgruppen (Forfatter til bogen Inkassosager i praksis ). 28

29 Ejendomsviden Heldagskurser Omkostningsbestemt leje I og II 18. gang det udbydes Formål Formålet med kurset er at indføre kursisterne i en række af de udvalgte problemstillinger, man kan komme ud for ved varsling af omkostningsbestemt leje. Der redegøres bl.a. for, hvorledes man skal varsle omkostningsbestemt lejeforhøjdelse i ejendomme, hvor lejen ikke har været reguleret løbende, og hvor der generelt er uvished om lejens sammensætning. Endvidere gennemgås den seneste udvikling i huslejenævnenes og domstolenes praksis på området. Der lægges op til diskussion og erfaringsudveksling deltagerne imellem og med underviserne. Det forudsættes, at kursisterne har et grundlæggende kendskab til reglerne om omkostningsbestemt leje. NB! Kursister skal selv medbringe en kopi af lejeloven og boligreguleringsloven. Indhold Omkostningsbestemte ejendomme -- Fordelingsprincipper -- Henlæggelser til fornyelse af tekniske installationer Driftsudgifter, afkast og indtægter -- Hensættelser til vedligeholdelse -- Udarbejdelse af driftsbudget -- Spise-op-princippet -- Varsling af omkostningsbestemt lejeforhøjelse -- Lejeforhøjelse i relation til det lejedes værdi Varsling af skatte- og afgiftsforhøjelser Konsekvenser ved indretning af tagboliger Ejerforeninger og andelsboliger Tvister i huslejenævnet Målgruppe Ejere og administratorer af ejendomme med bolig - lejemål Advokater Erhvervsmæglere og revisorer Lægdommere Ansatte i realkreditinstitutter og pengeinstitutter Ansatte i den offentlige sektor, der administrerer boliglejemål Huslejenævnssekretærer 29

30 Ejendomsviden Heldagskurser Omkostningsbestemt leje I og II Tid og sted Onsdag den 29. april 2009, kl i Århus. Antal undervisningslektioner: 6. Tilmeldingsfrist Den 8. april Kursuslærere Advokat Ulla Andersson, Adv.fa. Gangsted-Rasmussen. Advokatfuldmægtig Mogens Dürr, Ejendomsforeningen Danmark. 30

31 Semesterkurser Introduktion Semesterkurserne er opdelt i fire moduler vedrørende lejeret og foreningsret samt et regnskabsmodul. Emnerne på de fire førstnævnte moduler er forskellige, men niveauet for undervisningen er ens. De første to moduler er Boliglejeret I og II. Disse moduler supplerer hinanden, hvorfor det er nødvendigt at følge begge moduler for at få kendskab til alle aspekter af boliglejeretten. Det anbefales at følge Boliglejeret I og II i den nævnte rækkefølge. Det tredje modul er Andelsboligforeninger og Ejerforeninger, mens det fjerde er Erhvervslejeret. Modulet Grundlæggende bogføring og regnskab er en introduktion til modulet Ejendomsregnskab. Hensigten med modulet er at give de studerende, som ikke har kendskab til bogføring og regnskabsopstillinger, en grundlæggende viden herom, således at de studerende bliver i stand til at følge undervisningen i Ejendomsregnskab. Det er ikke et krav, at man skal gennemføre Grundlæggende bogføring og regnskab for at kunne påbegynde kurset i Ejendomsregnskab. Kursusbevis Der udstedes et bevis til deltagere på holdundervisningen, hvis den studerende har været til stede 80 procent af undervisningstimerne og har fået godkendt 2/3 af de stillede opgaver. Der udstedes et bevis til deltagere på fjernundervisningen, hvis den studerende har afleveret og fået godkendt 80 procent af de stillede opgaver. Eksamen Ejendomsforeningen Danmark tilbyder eksamen på semesterkurserne i henhold til følgende eksamensplan: Semesterkursus Eksamensdag Boliglejeret I Modulet afsluttes ikke med eksamen Boliglejeret II Den 24. april 2009 Andelsboligforeninger og ejerforeninger Der afholdes ikke eksamen i foråret 2009 Erhvervslejeret Den 7. maj 2009 Grundlæggende bogføring og regnskab Modulet afsluttes ikke med eksamen Ejendomsregnskab Den 15. juni

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark

Tilmeld. NYHED Fjernundervisning i Århus. dig kurser på. www.ejendomsforeningen.dk/ kurser. Efteruddannelser forår 2010. Ejendomsforeningen Danmark NYHED Fjernundervisning i Århus Tilmeld dig kurser på www.ejendomsforeningen.dk/ kurser Efteruddannelser forår 2010 Ejendomsforeningen Danmark 2 Ejendomsforeningen Danmarks efteruddannelseskatalog bliver

Læs mere

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015

Nyt fra lejeret. Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Nyt fra lejeret Væsentlige ændringer i lejelovgivningen September 2015 Den 24. marts 2015 vedtog Folketinget Lovforslag om forenkling og modernisering af lejeloven og boligreguleringsloven. Loven trådte

Læs mere

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen

Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Djurslands Udlejerforening 20. maj 2015 Ændringer i lejelovgivningen Lov nr. 310 af 30. marts 2015 Obligatoriske ind- og fraflytningssyn Vedligeholdelse i lejeperioden Istandsættelse ved fraflytning Obligatoriske

Læs mere

Orientering om ny lejelov (vedtaget)

Orientering om ny lejelov (vedtaget) Orientering om ny lejelov (vedtaget) Der skal fremover både afholdes indflytningssyn og fraflytningssyn. Lejer skal indkaldes, og der skal udarbejdes en rapport. Der kan ikke aftales nyistandsættelse af

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Lægdommerkonference Boliglejeret udvalgte emner Torsdag den 12. juni 2014 Advokat Anne Louise Husen, Husen Advokater Udvalgte emner: 1. Blanketter regler og nye Højesteretsdomme

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Modernisering af lejeloven

Modernisering af lejeloven - 1 Modernisering af lejeloven Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En række af Folketingets partier indgik den 11. juni 2014 et forlig om forenkling og modernisering af lejelovgivningen. Forliget

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov

Ejendomsforeningen Danmark. Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Ejendomsforeningen Danmark Boliglejekontrakten, depositum og forudbetalt leje 3. oktober 2014 Advokat Niklas Winther Kejlskov Boliglejekontrakter Plan for gennemgang Lidt om undervisningen og opgaver på

Læs mere

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN

BOLIGLEJERET LEJELOVGIVNINGEN Indsæt billede: et billede skal du skifte til placeringen: PowerPointBilleder (L:), hvor alle Bech-Bruun billederne er gemt og Skift billede: Du skifter til et andet billede, ved at slette det eksisterende

Læs mere

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33

Efteruddannelse Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering Kommunikation og ledelse EA-uddannelsen 33 Efteruddannelse ed-logo black ny.pdf 1 02-10-2013 09:48:24 Forår 15 Foreninger 5 Erhvervslejemål 10 Boliglejemål 14 Investering og finansiering 26 Kommunikation og ledelse 28 EA-uddannelsen 33 Velkommen

Læs mere

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer

Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? - Gode råd til andelsboligforeningen om at være udlejer Lejere og andelshavere i samme opgang, hvordan? Når en andelsboligforening stiftes, kan der være

Læs mere

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål

Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejeregulering og betalinger ud over lejen i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark 1 Lejeregulering og betalinger ud

Læs mere

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri

ændring af lejen privat udlejningsbyggeri ændring af lejen privat udlejningsbyggeri Indholdsfortegnelse Når lejen stiger... 4 Omkostningsbestemt leje... 5 Skatter og afgifter... 6 Udgifter til vedligeholdelse... 8 Regulering af lejen i ejendomme

Læs mere

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard

BoligPortal.dk. Netværksarrangement 9/9 2014. Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2. Advokat Henrik Roslev Østergaard BoligPortal.dk Netværksarrangement 9/9 2014 Huslejefastsættelse efter boligreguleringslovens 5, stk. 1 og stk. 2 Advokat Henrik Roslev Østergaard Ret&Råd Scheibel I/S Slide nr. 1 Tidsplan Før pausen Generelle

Læs mere

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged

Lejeret. Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013. Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Lejeret Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Andreas Antoniades og specialistadvokat Frederik Foged Boliglejeret Ved specialistadvokat Frederik Foged 3 Er der (gyldigt) aftalt fri

Læs mere

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015

Gå hjem-møde ændringer i lejeloven. Torsdag den 23. april 2015 Gå hjem-møde ændringer i lejeloven Torsdag den 23. april 2015 Velkommen 2 3 Program 14.30 15.00 Registrering 15.00 15.05 Velkomst v/andreas Antoniades 15.05 15.50 Obligatorisk ind- og fraflytningssyn;

Læs mere

Markedslejeregulering i erhvervslejemål

Markedslejeregulering i erhvervslejemål - 1 Markedslejeregulering i erhvervslejemål Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Går lejeniveauet op eller ned? Efter den generelle økonomiske krise har lejeniveauet de seneste år været faldende

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Kickoff-seminar DEL II Paradoksproblemet med huslejefastsættelse og energiforbedringer i lejeboliger v/ advokat Timmy Lund, Ejendomsforeningen Danmark Onsdag den 1. juni 2011,

Læs mere

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen

Dansk Selskab for Boligret. 26. februar 2013. v/advokat Anne Louise Husen Dansk Selskab for Boligret 26. februar 2013 v/advokat Anne Louise Husen 1 Annullation U 2002.1109 Ø: Uopsigelighed (tidsbegrænsning) til 1. maj 2006 L opsiger 24. november 2000, flytter 24. marts 2001

Læs mere

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p.

Publications. TENLAW: Tenancy Law and Housing Policy in Multi-level Europe - National Report for Denmark Juul-Sandberg, J. 9 May 2014 134 p. Jakob Juul-Sandberg Professor WSR Department of Law Postal address: Campusvej 55 5230 Odense M Denmark Email: jju@sam.sdu.dk Mobile: 50804535 Phone: 65503051 Publications Inhabilitet hos advokater, der

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 7. udgave Lejemåls nr. Stempel LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Præsentation af Ejendomsforeningen Danmark v/ Elsebeth Due Kjeldsen, leder af Aarhusafdelingen Netværksmøde den 17/9 2013 hos BoligPortal.dk Ejendomsforeningen Danmark En erhvervsorganisation

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove. Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager 1 OVERSIGT INDLEDNING ENERGIBESPARELSER 1. En balanceret adgang

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand:

Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S. Sagsøgers påstand: Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 13. april 2012 i sag nr. BS 32C-3810/2011: K/S af 1. august 2010 mod Mercedes-Benz Cph A/S Sagsøgers påstand: Sagsøgte tilpligtes at anerkende, at der er kontraktmæssig

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark Forbedringer og forbedringsforhøjelser i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Det lejeretlige forbedringsbegreb Forbedringsbegrebet

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. Bilag 5. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov

Selandia Advokater. Havnevej 19 4300 Holbæk. Telefon 59480000 Telefax 59480001. Ny lejelov Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 Ny lejelov Folketinget har vedtaget en række ændringer i lejelovene, som træder i kraft den 1. juli 2015. Reglerne var tænkt

Læs mere

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne?

Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? Boligudvalget 2009-10 BOU alm. del Bilag 80 Offentligt Indgrebet mod udlejning til videreudlejning er vedtaget Hvad er konsekvenserne? EJENDOMSFORENINGEN DANMARK 1 Indholdsfortegnelse Hvilke ændringer

Læs mere

Markedsleje. Erhvervslejeret

Markedsleje. Erhvervslejeret Markedsleje Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Markedsleje Vilkårsændringer i vedvarende kontraktforhold. Aftalt uopsigelighed. Lejefastsættelse og regulering i uregulerede kommuner. Introduktion Fastsættelse

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration.

PRODUKT KATALOG ADMINISTRATION. Indhold. Nøglen til den rigtige løsning. Selskabsadministration side 1. Indleje ejendomsadministration. ADMINISTRATION PRODUKT KATALOG Indhold Selskabsadministration side 1 Indleje ejendomsadministration. side 3 Nøglen til den rigtige løsning DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby 45 26 01 02 datea@datea.dk

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 9 udgave Lejemåls nr.: LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen.

LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. 1 LLO kommentarer til SR regeringens oplæg til forenkling og modernisering af lejelovgivningen. TOX/JL 24/4 2014 Den 24. marts 2014 offentliggjorde minister for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen,

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4

NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008. Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 NYHEDER FRA PLESNER NOVEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Bopælspligt...1 Udlejers genforhandlingsadgang i erhvervslejemål...4 Bopælspligt Af advokat Peter Ledager En bolig uden bopælspligt vil typisk have en

Læs mere

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen

Nyheder indenfor boliglejelovgivningen Ejendomsforeningen Danmark Nyheder indenfor boliglejelovgivningen 17. september 2013 Juridisk konsulent Niklas B. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark Ny lovgivning (1) Afskaffelse af løbedage i boliglejemål

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...7 Vedligeholdelsesregler...8

Læs mere

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier

Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Havnegade 29 DK-1058 T: +45 3332 2626 W: husenadvokater.dk Praktisk erhvervslejeret markedsleje/sammenligningskriterier Dansk Selskab for Boligret den 27. august 2014 v/advokat Katja Paludan Indsæt navn

Læs mere

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER

FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER NYHEDSBREV / FEBRUAR NR. 2 2015 FORVENTEDE LEJELOVSÆNDRINGER 23.02.2015 Som lovet i nyhedsbrevet af september 2014, kommer her en opdatering omkring de forventede lejelovsændringer. Grundet de omfattende

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1.

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er fzi en lejlighed O et enkeltværelse O en ejerlejlighed O andet: _ Beliggende: Bakken 26 1. Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008

Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 Dansk Facilities Management Optimering af lejekontrakter Deloitte d. 23. september 2008 September 2008 Colliers Hans Vestergaard A/S Gl. Kongevej 60 DK - 1805 Frederiksberg Kontaktinformation Jonas Sand

Læs mere

Moms og afgifter for den offentlige sektor

Moms og afgifter for den offentlige sektor Deltag på et intensivt seminar om Moms og afgifter for den offentlige sektor Det får du ud af at deltage: n Indblik i de seneste lovændringer og afgørelser n Præsentation af konkrete eksempler og cases

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 11-469-1-2 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x)

LEJEKONTRAKT. Efter aftalen har lejer endvidere efter udlejers anvisninger adgang og brugsret til følgende lokaliteter: (sæt x) Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 06240213 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009

Juridisk artikel. Indholdsfortegnelse. juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 huset juridisk information fra Ejendomsforeningen Danmark nr. 1 februar 2009 1 Juridisk artikel Energimærkning pr. 1. juli 2009 Den 1. juli 2009 træder de nye regler om energimærkning i kraft. Du kan læse

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove

Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Ejendomsforeningen Danmarks forslag til forenkling og modernisering af de private boliglejelove Bedre udlejningsboliger og færre tvistesager Juni 2009 Forslag Energibesparelser 1. Udførelse af energibesparelser

Læs mere

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen

Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 142 Offentligt Spørgeskema: undersøgelse af salg og udleje af ejendomme i livsforsikrings- og pensionsbranchen Virksomheder omfattet af undersøgelsen

Læs mere

LEJEKONTRAKT for beboelse

LEJEKONTRAKT for beboelse Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. (Til intern brug) LEJEKONTRAKT for beboelse L e j e k o n t r a k t t i l a n v e n d e l s e i l e j e a f t a l e r o m b e b o e l s e s - l e j l i g h e d e

Læs mere

Sådan lejer du lovligt din bolig ud

Sådan lejer du lovligt din bolig ud Sådan lejer du lovligt din bolig ud Skal du studere eller arbejde et andet sted, flytte sammen med din kæreste eller har du en tredje grund til at flytte fra din bolig, er der en række ting, du skal tage

Læs mere

Skatter og afgifter i lejeforhold

Skatter og afgifter i lejeforhold SUSANNE KIRK Skatter og afgifter i lejeforhold JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Skatter og afgifter i lejeforhold Susanne Kirk Skatter og afgifter i lejeforhold Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013

Læs mere

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet:

LEJEKONTRAKT. Lejemålet: Det lejede er en lejlighed et enkeltværelse en ejerlejlighed Andet: Typeformular A, 8. udgave Lejemåls nr. 02421704 LEJEKONTRAKT for beboelse Lejekontrakt til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder, herunder blandede lejemål, og værelser i private udlejningsejendomme.

Læs mere

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes.

Praktikophold. Opgavebeskrivelsen er ikke udtømmende og ret til ændringer forbeholdes. Praktikophold [Virksomheden] ønsker gennem tilbud om praktikplads at bidrage aktivt til, at studerende på finansøkonom og finansbachelor studiet bliver bekendt med ejendomsadministrationsbranchen og vælger

Læs mere

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322

Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 - 1 Fikseret leje udlejning til forældre Landsskatterettens kendelse af 6/11 2014, jr. nr. 13-6656322 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten tiltrådte ved en kendelse af 6/11

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

Lejens fastsættelse i boliglejemål

Lejens fastsættelse i boliglejemål Ejendomsforeningen Danmark Lejens fastsættelse i boliglejemål 25. november 2013 Juridisk direktør Lars Brondt, Ejendomsforeningen Danmark Juridisk konsulent Niklas W. Kejlskov, Ejendomsforeningen Danmark

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 6 Offentligt NOTAT Dato: 10. februar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: NHO/MPK/LAG/PSH/CDH Dok id: 575005 Svar på henvendelse

Læs mere

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bekendtgørelse om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige Page 1 of 5 BEK nr 1474 af 12/12/2007 Gældende Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Krav om deltagelse i løbende efteruddannelse

Læs mere

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF UDSPIL OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Private lejeboliger Præsentation af udspil om forenkling og modernisering af lejelovgivningen m.v. Udgivet af Ministeriet

Læs mere

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens

Andelshavernes retsstilling efter. andelsboligforeningens Andelshavernes retsstilling efter tvangssalg af andelsboligforeningens ejendom Om mig Cand.jur. fra Aarhus Universitet, februar 2012 Speciale: Lejevilkårene for tidligere andelshavere efter Andelsboligforeningslovens

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 L 97 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt NOTAT Dato: 23. januar 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2014-10564 Sagsbeh.: LAG/PSH/NHO/MPK Dok id: 571629 Svar på henvendelse

Læs mere

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S

ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S ADVOKATERNE I JYLLANDSGÅRDEN A/S Frederiksgade 72 Postboks 5052 DK-8100 Århus C Tlf. (+45) 86 12 23 66 Fax (+45) 86 12 97 07 CVR-nr. 25 90 89 02 E-mail: info@kapas.dk www.kapas.dk Jyske Bank 5076 1320014

Læs mere

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt.

1.03 Rykning og oversendelse til inkasso hos advokat 1. rykker ADLEX udsender påkrav til andelshavere, der ikke betaler boligafgift m.v. rettidigt. Bilag 2 Ydelsesbeskrivelse 2013 Sagstype: ADM 1.0 Andelsboligadministration 1.01 Oprettelse og ajourføring af ejendoms- og andelshaverkartotek ADLEX opretter ejendom og andelshaver i andelsboligforeningen

Læs mere

Foredrag. den 24. november 2014

Foredrag. den 24. november 2014 Foredrag den 24. november 2014 Jakob Juul-Sandberg Lektor, ph.d., Syddansk Universitet jju@sam.sdu.dk Lidt statistik mm. www.domstol.dk antal boligretssager 2013: i DK 2.103 (+ småsager) Odense 81; Svendborg

Læs mere

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014.

nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv. Aldrig anvendt. Færdig renoveret og klar til indflytning den 1 december 2014. Typeformular A, 8. udgave 4 herskabs lejligheder og 1 luksus penthouse. Lejlighederne er TOTAL renoveret af dygtige Danske håndværkere. nye toiletter og Nye Køkkener med nye VVS og EL installationer osv.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk

LL2014 Bilag 87. Dato: 11. juni 2014. Gammel Mønt 4 1117 København K T +45 33 92 29 00 E mbbl@mbbl.dk www.mbbl.dk LL2014 Bilag 87 Dato: 11. juni 2014 Forlig mellem regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, SF og Enhedslisten om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60

ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 ADVOKAT PETER STEEN HANSEN ADVICE ADVOKATFIRMA TOLDBODGADE 57, 1. SAL 1253 KØBENHAVN K Arbejde: 33 23 83 23/33-ADVICE FAX: 33 23 84 24 Mobiltlf: 60 35 39 99 PSH@ADVICELAW.DK WWW.ADVICELAW.DK Ny Lejelov

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning. Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28-32, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 595 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 575 pr. m 2 Sags

Læs mere

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel

Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Vejledende retningslinjer for aflevering af materiale ved administratorskifte for administrationsaftaler med 1 måneds opsigelsesvarsel Administratorsektionens bestyrelse har besluttet, at disse vejledende

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Lejeprospekt Kontorlokaler Rolighedsvej 28, 1. sal, 7400 Herning Let tilgængelige lyse kontorlokaler på 1. sal med maksimal synlighed i Herning midtby. Samlet areal: 120 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr.

Læs mere

Lejekontrakt Typeformular B 1998

Lejekontrakt Typeformular B 1998 Lejekontrakt Typeformular B 1998 Autoriseret af Bolig- og Byministeriet den 1. juli 1998 i henhold til 6 i lov om leje af almene boliger som typeformular B 6. udgave, til anvendelse i lejeaftaler om beboelseslejligheder,

Læs mere

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk

Meldahlsgade 1-5, 1613 København K. Udlejningschef. Direkte: 43 33 81 12 soren.johansen@nordeaejendomme.dk Kontorer fra 264 m² 10.095 m² fordelt på 10 gode lejemål Information Ejendommen er centralt placeret og meget nemt tilgængelig med 2 min gåafstand til Vesterport station og 5 min gåafstand til Hovedbanegården,

Læs mere

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V.

PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. PRÆSENTATION AF LOVFORSLAG OM FORENKLING OG MODERNISERING AF LEJELOVGIVNINGEN M.V. Lejeloven Indholdsfortegnelse Præsentation...4 Ind- og fraflytningssyn...6 Normalistandsættelse ved fraflytning...8 Vedligeholdelsesregler...10

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 15. maj 2013 Sag 233/2012 Elin Larsen og Ulrik Torp (advokat Henrik Vang-Lauridsen, beskikket for begge) mod Elisabeth Schwartz født Tafdrups Familielegat (advokat Anne

Læs mere

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder

Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder Personalejura i det offentlige - kend dine rettigheder og pligter som offentlig leder 3.- 4. juni 2008 teknologisk institut taastrup 30. september - 1. oktober 2008 teknologisk institut århus Bliv opdateret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene

Forslag. Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene Lovforslag nr. L 200 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Stråmandsudlejning

Læs mere

Værdifastsættelse af småhusejendomme

Værdifastsættelse af småhusejendomme Værdifastsættelse af småhusejendomme Baseret på ejendommen Landskronagade 56, 2100 Kbh. Brian Thygesen Trane 290572 Afgangsprojekt i Diplom i vurdering Erhvervsakademiet Lillebælt i samarbejde med Dansk

Læs mere

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer)

Generelt: Hvem er part: Hvem er kontraktspart:(udlejer) Praktisk vejledning for Dats medlemsgrupper og scener omkring leje/lån af lokaler herunder bestyrelsens ansvar.(advokat Sven Brouer Seedorff, judica advokaterne. www.judica.dk.) Generelt: En stor del af

Læs mere

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber

It-kontrakter. Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter. Overblik over komplekse kontrakter. Undgå it-kontrakternes største faldgruber It-kontrakter 2 7. m a j 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Værktøjer til at håndtere forhandlingen af it-kontrakter Kurset opfylder kravene til efteruddannelse for advokater

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt

- Overslag II af 23/2 2012 med anskaffelsesudgifter, finansiering, budget og oversigt 13-03-2012 Referat af Stiftende Generalforsamling A/B Bomhoffs Have År 2012 den 13. marts afholdtes på Frederiksberg Gymnasium, Falkoneer Plads 2, Frede-riksberg, stiftende generalforsamling for en andelsboligforening

Læs mere

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen

Høring over udkast til lovforslag om forenkling og modernisering af lejelovgivningen Ministeriet for by, bolig og landdistrikter Gammel Mønt 4, 2 1117 København K 14. oktober 2014 Ref: phu/toc Telefon +45 33 12 03 30 info@ejendomsforeningen.dk Høring over udkast til lovforslag om forenkling

Læs mere

Ændring af byfornyelsesloven

Ændring af byfornyelsesloven By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 16 Offentligt Ændring af byfornyelsesloven (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by) Fremsat 23. oktober 2014 Ikrafttræden

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015

Ejendomsforeningen Danmark. EA uddannelsen Erhvervslejeret. Århus 27. januar 2015 Ejendomsforeningen Danmark EA uddannelsen Erhvervslejeret Århus 27. januar 2015 Niklas Winther Kejlskov, Juridisk konsulent Lars Brondt, Juridisk direktør Dagens program 1. Lejens størrelse og regulering

Læs mere

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014

Kontrol af regnskaber i 2013 KONTROL REGNSKABER. Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a. Februar 2014 KONTROL AF REGNSKABER i 2013 Boligreguleringslovens 18 b Lejelovens 63 a Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Resume Side 1 2.0. Lovgrundlag og kriterier Side 2 3.0. Boligreguleringslovens 18 b Side 4

Læs mere

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL

DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL DEAS PROPERTY VALUATION BRUGERMANUAL Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 GENERELT... 4 OPBYGNING... 4 SÅDAN KOMMER DU I GANG... 5 FORUDSÆTNINGER... 6 Stamoplysninger... 6 Energimærke... 6 Fremskrivning

Læs mere

Version 8 Lejekontrakter

Version 8 Lejekontrakter Version 8 Lejekontrakter Erhvervslejekontrakter i 4 versioner C&B Systemer har distributionsaftale med Ejendomsforeningen Danmark og stiller 4 forskellige standardlejekontrakter til erhvervslejemål til

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET

DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET 18. NOVEMBER 2014 DANSK SELSKAB FOR BOLIGRET LEJENIVEAUER I AARHUS præsen TATION 1 OMKOSTNINGSBESTEMTE LEJEMÅL BRL 5, STK. 1 BRL 5, stk. 1: 5. Ved lejeaftalens indgåelse må lejen ikke fastsættes til et

Læs mere