Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm."

Transkript

1 Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s i a V min rg ic, rs r ntrov, Aalbo dgivd v i o f g v C d d o, r s å r o g rå sr G avl ruar 20, AgriN andbru t n a b pl 0, Jysk L 8. f ar 2 Dn. fbru ar 20 9 u Dn 0. fbr d n n D lu g, Bil rnin ning H 0 i 0 rs 2 ong anuar 2 k t j Plan.-3. r. ing Dn rscnt 0, Hrn 2 g s n Ko ngr s 20 s Ko. mart g æ v sk K uar Dan 8. fbr r Mtod kan udpg halt g til 2 knin s r Dn rscnt o rif kør på baggrund af on-lin Kong l mj Hot a å r F p :30 data. Sid 7 nc kl. 9 fr n 0 o 2 K ls arts nd anv ag 7. m lund d il Tors land i B Lgo Kvægbrugts Forsøgscntr Krydsningsfrodighd finds i all produktionsmiljør. Sid 6 Indtag af mælk indn pubrtt bskyttr rottr mod brystkræft. Sid 8 DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

2 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC Dl : kraftfodr, hø og halm Sidn oprttlsn af KFC for 0 år sidn r dr gnnmført n strib forsøg md slagtkalv. Dnn artikl opsummrr, hvad vi har opnåt hidtil md hnsyn til kraftfodrtypr, halm og hø. Dn ovrordnd konklusion r, at grovfodr ER nødvndigt for at få n slagtkalvs vom til at fungr som n rigtig drøvtyggrs og drmd undgå sur vom og lvrbyldr. I dnn sammnhæng har kunsttørrt grønhø vist sig at hav n markant positiv ffkt. I takt md spcialisringn af slagtkalvproduktionn i Danmark, blv dt mst udbrdt fodringsprincip at fodr md plltrt kraftfodr i automatr og tildl halm som nst strukturfodr. For at opnå høj tilvækst og god slagtkvalitt blv dr fodrt md kraftfodr md t højt stivlssindhold typisk omkring 350 g/kg mn i nogl tilfæld ovr 400 g/kg. Slagtfund afslørd, at 0-5 % af slagtkalvn fra dn spcialisrd slagtkalvproduktion havd lvrbyldr. Også i forsøg var dt vist, at mgt stivlssrig rationr kunn giv problmr md lvrbyldr, pga. udviklingn af sur vom. Da problmkomplkst sur vom og lvrbyldr r udtalt i slagtkalvproduktionn, har vors undrsøglsr på KFC fokusrt på at ændr på fodringn for at rducr dtt problm. Forsøg md kraftfodrtypr Mindr stivls og flr fordøjlig cllvægg Dt først fodringsforsøg, gnnmført md tyrkalv på KFC i , fokusrd på, om kraftfodrts gnskabr kunn ændrs vd, at n dl af stivlsn blv ombyttt md fordøjlig cllvægg. Kontrolfodrt havd t højt stivlsindhold på 390 g/kg og t lavt indhold af fordøjlig cllvægg på 92 g/kg. Dtt stivlssnivau lignd n kstrm mn dog ralistisk fodring. Forsøgsfodrt indholdt kun 240 g/kg stivls og 222 g/kg cllvægg. Forsklln skyldts, at n dl hvd var ombyttt md 20 % ropulpttr og 8 % grønpillr. Bgg typr kraftfodr var plltrd. Dr var ingn forskll på tilvækst og slagtkvalitt, mn dr var n markant lavr frkvns af lvrbyldr på holdt, dr fik forsøgsfodrt. Dt tydd på, at forsøgsfodrt stabilisrd vommn, og tilsvarnd fandts da også n vis forbdring af vompapillr og vomslimhindns sundhd md forsøgsfodrt. For at undrsøg dtt ydrligr tstd vi to lignnd kraftfodrblandingr i t forsøg md vomfistulrd tyrkalv, mn hvrkn 2 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

3 i to stor slagtkalvbsætningr i vægtintrvallt fra ca. 300 kg til 390 kg vist, at bgg hold trivds lig godt, og at frkvnsn af lvrbyldr var lig høj (ca. 20 %) på bgg hold. Vors konklusion ftr diss forsøg r drfor, at grovfodr ER nødvndigt for at få n slagtkalvs vom til at fungr som n rigtig drøvtyggrs og drmd undgå sur vom og lvrbyldr. Forsøg md grovfodr Mr halm vom ph, produktionn af kortkædd flygtig fdtsyrr (SCFA) llr vomslimhindns sundhd kunn ændrs væsntligt vd dnn rt markant ændring i kraftfodrts sammnsætning. På bgg fodringr sås vom ph på dn forkrt sid af grænsn for subakut vomacidos, dr r faslagt til ph 5,6. Grovr kornandl llr mr by-pass stivls Vi har drfor for nyligt afprøvt t kontrolkraftfodr mod t groft forsøgskraftfodr. Fodrsammnsætningn var nøjagtig dn samm, mn forsklln bstod i, at kornog protinandl var grovr i forsøgsfodrt. Bgg blandingr blv plltrt. Enst grovfodr var vårbyghalm. Slagtkalv på bgg hold voksd ns og ovr 300 g/ dag fra indsættls til slagtning, og slagtkvalittn og drmd afrgningsprisn var også ns. I t andt forsøg anvndt vi majs og milo i by-pass kraftfodrt, kaldt Slow, og ombyttd halvdln af hvd og byg i kontrolfodrt md diss to kornsortr. Dt total stivlssindhold var 345 g/ kg, og andln af by-pass stivls blv øgt fra 25 g/kg til 68 g/kg. Produktionsforsøgt på KFC vist ingn forskll i tilvækst, fodrudnyttls og slagtkvalitt mllm d to hold. Vommns papillr og slimhind kunn ikk forbdrs væsntligt. Dog sås mindr rødm på papilspidsrn hos Slow, når vi undrsøgt vommn vd slagtning (390 kg). En ftrfølgnd afprøvning af Kontrol mod Slow Slagtkalv ædr t std mllm 0,3 og kg halm pr dag målt fra indsættls til slagtning, hvis dt tilbyds ad libitum. Dtt halmindtag r ikk r nok til at dækk bhovt for struktur og tyggtid. I t forsøg fandt vi, at halmoptaglsn kunn øgs vd at ibland mlass. Dr sås n væsntligt pænr vomslimhind som følg af dn størr halmoptagls. Dn kstra halm kunn dog ikk rducr lvrbyldfrkvnsn i vors forsøg. Hø llr halm I næst forsøg tilbød vi halvdln af slagtkalvn fri adgang til kunsttørrt grønhø (god kvalitts grønhø, plus) vd sidn af, at bgg hold havd adgang til byghalm. Dsudn havd kalvn fri adgang til t almindligt plltrt kraftfodr. Vi rgistrrd grønhøoptaglsn, som var på ca. 0,6-0,8 kg/dag. I n stor praksisafprøvning faldt lvrbyldfrkvnsn fra 8 % på kontrolholdt til ca. 5 % på holdt md grønhø. Båd i praksis og i t tilsvarnd produktionsfor- 3 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

4 søg på KFC var tilvækst ovr 300 g/dag fra indsættls til slagtning og slagtkvalitt upåvirkt. Dn mindr frkvns af lvrbyldr passd godt sammn md vors målingr i vomfistulrd tyrkalv, hvor vom ph blv højr og vomomsætningn af fibr bdr i d kalv, som åd grønhø. Intt tydr på ændring i hvrkn kød llr talgfarv, når SDM llr RDM slagtkalv tilbyds grønhø. Græsnsilag I forsøg md kødkvægskalv fra 3 mdr. til slagtning vd ca. 2 mdr., fandt vi, at god. slæts græsnsilag fint kan udgør op til 50 % af fodrrationn (rstn fra kraftfodr) udn ngativ konskvnsr for tilvækst og slagtkvalitt. Vi forvntr, at nogt lignnd gældr for slagtkalv. Udovr ovnnævnt forsøg md kraftfodr, hø, halm og græsnsilag, har vi gnnmført forsøg md båd stor og små andl majshlsædsnsilag i rationr til slagtkalv og stor ungtyr. Vi har også afprøvt, om slagtkalv kan find ud af at vælg mllm kraftfodr og majsnsilag (Caftria-forsøg), så drs strukturbhov dækks. Dr udførs lig nu forsøg md fuldfodrrationr af nsilrt krnmajs, og dr r ntop gnnmført forsøg md kolbmajsnsilag i Når diss forsøg r blvt afrapportrt, vil Ny Kvægforskning i løbt af 20 saml op på samtlig majs-basrd forsøg md slagtkalv. Du kan læs n mr uddybnd artikl samt mr om projktrn på Flr oplysningr Mogns Vstrgaard 4 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

5 Hrd Navigator på vj ud i vrdn Dt Jordbrugsvidnskablig Fakultt har sidn 200 vært involvrt i udviklingn af Hrd Navigator, t fuldautomatisk systm til ovrvågning af rproduktion, yvrsundhd, ktos og fodring hos malkkør. Projktt BIOSENS har vært støttt af Innovationslovn undr Dirktorat for FødvarErhvrv og Vidncntrt for Landbrug, Kvæg. Hrd Navigator brugs i dagligdagn på KFC Sidløbnd md forskningsaktivittrn hos DJF har dt privat firma Lattc i Hillrød arbjdt md at udvikl d fysisk nhdr som udgør Hrd Navigator. Systmt har vært i tst i n rækk dansk bsætningr sidn 2006, og snst r systmt også sat i tst i VMSsystmr, hrundr Kvægbrugts Forsøgscntr. Hr har Hrd Navigator vært anvndt i dagligdagn i t års tid. Brunst og insminring Dtt har blandt andt givt mulighd for at undrsøg, på hvilk tidspunktr brunstalarmr md Hrd Navigator liggr, sammnlignt md d tætt obsrvationr af brunsttgn på KFC. Undrsøglsn vist, at brunstalarmrn i gnnmsnit liggr godt t døgn før dr obsrvrs stånd brunst llr slim hos kørn. Dt btydr, at man skal insminr timr ftr brunstalarmn. Undrsøglsn vist dsudn, at Hrd Navigator kan hjælp til, hvis man r i tvivl om kons status vd andr tgn på brunst. Er dr st brunst udn n Hrd Navigator-alarm, kan t blik på kons progstronkurv hurtigt afslør kons sand tilstand. Mastitis og bhandling I n VMS-tstbsætning har man, i samarbjd md DJF, indldt dyrkning af mastitisbaktrir hjmm på gårdn. Vd mistank om mastitis, llr vd n mastitisalarm fra Hrd Navigator, vntr man md bhandling indtil svart på dyrkning knds dagn ftr. Man har dsudn lavt n standardprocdur for mastitisbhandling. Dr bhandls ikk på kronisk inficrd kør, hvis prøvn r stril (ingn baktrir), samt hvis baktrin r E. coli llr CNS. Virkningn af programmt r, at antal bhandld kør i bsætningn r faldt til dt halv, udn at tankclltallt har ændrt sig. Faktisk r tankclltallt faldnd i bsætningn lig nu. Hrd Navigator r i dag så vludviklt, at t gntligt salg r sat i gang. Dr r n god ordrbholdning i Danmark, og systmt kørr på gård i Svrig, Tyskland og Holland, og mgt snart også i Italin og Finland. Dr vil komm flr land til i 20 så snart n srvic- og supportfunktion r opbyggt i diss land. Forskningsprogrammt fortsætts til 202 Rsultatrn fra BIOSENS har vært så lovnd, at forskningskonsortits partnr bsluttd at fortsætt projktt frm til 202 for at udvikl flr målparamtr, hrundr også paramtr for mælkns forarbjdningsmæssig kvalitt. Projktt, md t budgt på cirka 38 mio. kr., støtts af Fødvarministrits Innovationslov md 8 mio. kr. Læs mr om projktt: Flr oplysningr Jns Yd Blom, Biosns, Agro Businss Park, 8830 Tjl, 5 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

6 Krydsningsfrodighd finds i all produktionsmiljør Forskr vd DJF, Aarhus Univrsitt har undrsøgt, undr hvilk forhold krydsningsfrodighd bdst kommr til udtryk hos Jrsy. Rsultatt r klart: krydsningsfrodighd finds i bsætningr på all ydlssnivaur, og gældr sandsynligvis også andr typr krydsningr. Drmd r krydsning ikk kun t altrnativ for kvægbrugr md t dårligt pasningsnivau. Eftrhåndn r dt i brd kvægkrds anrkndt, at krydsningsfrodighd (htrosis) finds for d flst af d gnskabr, som påvirkr dn samld økonomi i kvægholdt. Dtt finds også dokumntrt i littraturn. Stadig r dr dog n dl, som r af dn opfattls, at krydsningsfrodighd aln llr i størst udstrækning kommr til udtryk undr ugunstig miljøforhold. Omvndt visr ny rsultatr fra Nw Zland, at htrosis for mælkproduktionsgnskabr r størst i bsætningr md gnnmsnitlig ydlssnivaur. Gnr fra båd Dansk og Amrikansk Jrsy Dt har vakt vors intrss, og vi har drfor undrsøgt om dt samm finds i Danmark. Undrsøglsn r fortagt på Dansk Jrsy, som indholdr arvmatrial fra båd oprindlig Dansk Jrsy (DJ)og Amrikansk Jrsy (USJ). Aktult stammr godt 60% af gnrn i Dansk Jrsy fra DJ og knap 40% af gnrn fra USJ, og dnn fordling har vært rt konstant sidn år Dn forholdsvis konstant andl af gnr fra hhv. DJ og USJ, gør dn dansk jrsy-population vlgnt til, på dansk data, at undrsøg om produktionsmiljøt spillr ind på gradn af dn krydsningsfrodighd, som blivr udtrykt. Slv om båd DJ og USJ tilhørr jrsyracn, md oprindls på jrsy øn, har d ignnm mr nd 00 år vært adskilt linir. Drfor kan krydsningr imllm diss linjr btragts som n form for krydsningr. Krydsningsfrodighd finds i båd lavt- og højtydnd bsætningr Undrsøglsn r udført på godt kalv jrsy kør, som r født i priodn 990 til Indnfor hvrt kælvningsår r bsætningrn inddlt i 5 gruppr på basis af ydlssnivau, hvor bsætningrn i grupp havd dn lavst ydls og bsætningrn i grupp 5 dn højst ydls. Hrftr brgnds krydsningsfrodighdn i hvr af d fm gruppr. Rsultatt visr, at krydsningsfrodighdn i all grupprn liggr i intrvallt 2,6% til 3,6% for d tr ydlssgnskabr mælk, fdt og protin. Samtidig visr rsultatrn n tndns til, at krydsningsfrodighdn r størst i d tr midtrst gruppr. Dt kan drmd konkludrs, at d dansk rsultatr svarr til rsultatrn fra Nw Zland. Dn vigtigst konklusion r dog, at krydsningsfrodighd for ydlssgnskabrn hos Jrsy finds på all ydlssnivaur, hvilkt højst sandsynlig også gør sig gældnd for andr typr krydsningr. Drmd kan dt konkludrs, at krydsningfrodighd finds på all pasningsnivaur, så krydsning ikk kun r gunstigt for kvægbrugr md t dårligt pasningsnivau. Flr oplysningr Mortn Kargo Sørnsn, VFL og AU, Elis Norbrg, AU, 6 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

7 Mtod kan udpg halt kør på baggrund af on-lin data Dt r nu lykkds for forskr fra DJF og DTU at lav n mtod til automatisk udpgning af halt kør. Halthd hos kør i d dansk malkkvægsbsætningr r i dag t udbrdt problm, som forringr dyrvlfærdn og kostr landbrugt mang png. D stignd bsætningsstørrlsr gør, at kvægbrugrn skal ovrvåg stadigt flr dyr. Dsudn har skiftt fra opbinding til løsdriftssystmr gjort ovrvågningn af hvr nklt ko mr vansklig. Symptomr på sygdom r oft adfærdsændringr i form af ndsat aktivitt, ndsat fodroptagls og øgt liggtid. Mtodn kombinrr onlin-information om kørn At udpg halt kør r ikk hlt nmt, og at udpg dm automatisk r vanskligt. Hmmlighdn liggr i at kombinr on-lin information, dr bskrivr nogt om kons bvæglssmønstr. Til dtt arbjd, har vi anvndt følgnd rgistrringr: aktivittsmålingr (t rlativt mål for aktivitt, målt md snsor placrt på kons hals), information om bsøg i malkrobottrn (hvornår og hvor oft) information om ædtid (hvornår og hvor læng). Ingn af diss målingr gav i sig slv n tilstrækklig god indikation på, om n ko var halt mn blv rsultatrn kombinrt, så blv dr opnåt forholdsvis god rsultatr md snsitivitt og spcificitt på omkring 75% (dvs. mtodn fandt 75% af d kør, dr faktisk var halt, mns dr, blandt d ikkhalt kør, var 25%, dr blv rklært som værnd halt). Hmmlighdn liggr i at s på, hvornår på dagn kons ædaktivitt liggr. Populært kan man sig dt sålds, at halt kørs aktivittsmønstr især adskillr sig fra d ikk halt kørs i dagtimrn, mns dr ikk var så stor forskl i natttimrn. Mtodns anvndlighd i praksis St fra t praktisk synspunkt så r vi t stykk fra at kunn anvnd mtodn i praksis. Dt skylds, at n mgt væsntlig information liggr i, hvornår og hvor læng n ko står vd fodrbordt, og dn information r typisk ikk tilgænglig i n almindlig kvægstald. Mn dr r håb forud: Forskr har arbjdt md automatisk bstmmls af kørs positionr i n stald, og når dn tknologi blivr udbrdt, så kan man, for dn nklt ko, bstmm, hvornår dn står vd t fodrbord. Læs mr om projktt: Automatisk rgistrring af sundhd og vlfærd og dts rsultatr på Flr oplysningr Sørn Højsgaard, Dt Jordbrugsvidnskablig Fakultt, Aarhus Univrsitt Ln Munksgaard, Dt Jordbrugsvidnskablig Fakultt, Aarhus Univrsitt 7 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

8 Indtag af mælk indn pubrtt bskyttr rottr mod brystkræft Et ntop afsluttt ph.d. projkt gnnmført vd Dt Jordbrugsvidnskablig Fakultt i Foulum og Gorgtown Univrsity, Washington DC, USA har vist, at rottr dr drak sødmælk fra suprmarkdt frm for vand indn pubrttn var bdr bskyttt mod at udvikl brystkræft snr i livt. Mælk indholdr østrogn, dt hunlig kønshormon, dannt undr drægtighd af kon slv, mn også plantøstrognr (fytoøstrognr), dr kommr fra bælgplantr i fodrt. Fytoøstrognr mindr i struktur og funktion om østrogn og kan drfor hav virkningr som mindr om østrogn. D flst typr brystkræft r østrognfølsomm, dvs. drs vækst stimulrs af østrogn llr østrogn lignnd stoffr. Dt kan vær østrogn, som kroppn slv producrr, mn også østrogn llr østrognlignnd stoffr, som indtags fx via kostn. Østrogn kan påvirk båd positivt og ngativt Man skull drfor umiddlbart tro, at mælk, dr indholdr østrognr og fytoøstrognr, virkd ngativt på udviklingn af brystkræft hos rottr. Mn på grundlag af båd human data og dyrforsøg r hypotsn faktisk, at n østrognpåvirkning båd kan øg og rducr risikon for brystkræft afhængigt af, hvornår i livt man udsætts for dn. Skr påvirkningn omkring pubrttn sr dt ud til at bskytt mod brystkræft snr i livt, fordi østrogn stimulrr omdannlsn af umodn cllr i brystt (som potntilt kunn bliv til kræftcllr), til spcialisrd cllr, som ikk kan bliv til kræftcllr. En østrogn påvirkning i fostrtilstandn øgr risikon for brystkræft hos dt hunlig afkom, vd at dann flr umodn potntill kræftcllr. Drfor var vi intrssrd i at undrsøg, om indholdt af østrognr og fytoøstrognr i mælk r højt nok til at kunn virk bskyttnd mod brystkræft snr i livt hos rottr, når rottrn indtog mælkn lig indn pubrtt. 8 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

9 Tabl: Forskl på udviklingn af brystkræft hos rottr dr fik mælk sammnlignt md rottr dr fik vand at drikk (P-værdi < 0,05 r statistisk signifikant; NS = ikk signifikant). Mælk Vand P-værdi Andl rottr md brystkræft (%) Tid indtil udvikling af brystkræft (ugr) Antal tumorr pr dyr vd forsøgts afslutning ,02 5,4 3,0 0,03 0,8,5 NS Sødmælk fra dt lokal suprmarkd bskyttd rottr mod brystkræft. Rottforsøgt Vi gnnmført drfor t forsøg på Gorgtown Univrsity i USA for at undrsøg om indtag af mælk omkring pubrttn påvirkd udviklingn af brystkræft i rottr som n modl for mnnskr. Hun-rottr fik ntn sødmælk, købt i dt lokal suprmarkd, llr vand i priodn fra d var 5 til 35 dag gaml dvs. i priodn op til pubrtt. All dyr fik samm plltrd fodr, og fra dag 35 fik all rottr vand. Vi undrsøgt bl.a., hvornår dyrn kom i pubrtt samt nivaut af østrogn i blodt på dag 23. På dag 50 fik dyrn n oral dosis af t kmikali (DMBA), som givr brystkræft ovr tid, og brystkræftudviklingn blv fulgt d følgnd 20 ugr. Mælk bskyttd mod brystkræft Rsultatrn vist, at rottr som havd drukkt mælk omkring pubrttn, havd t 0 gang højr nivau af østrogn i blodt og kom i pubrtt ca. to dag tidligr nd rottr som havd fåt vand. Samtidig var dr, vd forsøgts afslutning, færr rottr, som havd udviklt brystkræft, i gruppn dr fik mælk, i forhold til kontrol gruppn dr fik vand, og dr gik længr tid indn brystkræftn opstod i mælkgruppn i forhold til kontrolgruppn (tabl). Vd forsøgts afslutning havd rottr i kontrolgruppn liglds flr tumorr (,5/dyr) nd rottr i mælkgruppn (0,8/dyr) forsklln var dog ikk statistisk sikkr. Konklusionn r, at mælkindtag før pubrttn hos rottr ndsættr modtaglighdn for at udvikl brystkræft. Flr oplysningr Tina Skau Nilsn 9 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

10 8. årgang, Dcmbr 200 KORT NYT Fokus på kørs protinstatus nyt projkt vd DJF Dr har i mang år vært fokus på kørs ngativ nrgibalanc og fdtmobilisring i forbindls md kælvning og dn ftrfølgnd stor mælkproduktion. Et nyt forskningsprojkt vil nu inddrag kørns protinstatus. Ny undrsøglsr har nmlig vist, at kon r i massivt undrskud af protin i d først ugr ftr kælvning, hvilkt kan mdfør dårligr funktion af immunforsvart og fodroptaglsn. To ugr ftr kælvning vil indholdt af aminosyrr i blodt ign bgynd at stig, mn ikk nok til at match dn samtidig stor stigning i mælkproduktion. Forskrn vil drfor lav t forsøg, hvor kørn tildls kstra protin allrd samm dag, som d kælvr. Hvis dt visr sig, at n høj dosring md protin umiddlbart ftr kælvning kan afhjælp nogl af d problmr, som kørn oplvr i forbindls md kælvning og dn tidlig laktation, så kan dn vidn dann basis for opfølgnd forskningsprojktr omkring ny fodringsstratgir. Læs mr på DJF s nyhdssid: au.dk/nyhdr/artikl/kor_i_massivt_protinundrskud/ Ydrligr information: Mogns Larsn, DJF, Aarhus Univrsitt Rnr tyr i bdr liggbås Forskr vd Svrigs Lantbruksunivrsitt, SLU har fundt n løsning på, hvordan man kan indrtt n god og rn liggbås til tyr. Vd at hav n svag hældning på gulvt i liggbåsn (blagt md gummimått) og gummiklædt spaltgulv i dn bagrst dl r dt muligt at tilbyd slv ungtyr t rart og godt miljø. Dt r blvt mr almindligt at hav kraturr af hankøn i sngbås, mn ftrsom d urinrr midt undr kroppn og vædr strømatrialt i liggaralt, r dt svært at hold rnt. Rsultatrn fra forskr vd Svrigs Lantbruksunivrsitt, SLU, visr dog, at dt r muligt at udform n liggbås, så dt r praktisk anvndligt i systmr til opfdning af ungtyr. Læs mr på Ydrligr information: Andrs Hrlin, Svrigs Lantbruksunivrsitt (SLU) Ny KvægForskning udgivs af Kvægbrugts Forsøgscntr og Dt Jordbrugsvidnskablig Fakultt, Aarhus Univrsitt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram. Tilmlding til Ny KvægForskning samt oplysning om ændrt mail-adrss til skrtær llr på Rdaktion Linda S. Sørnsn, Christian Børsting, ansv., Forskningscntr Foulum, Postboks 50, 8830 Tjl Tlf: , Fax: agrsci.dk kfc-foulum.dk Eftrtryk fra»ny KvægForskning«tilladt md kildangivls Layout Sin Claudll, Enggaardns Tgnstu 0 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Så triller bolden igen!

Så triller bolden igen! FODBOLDTILLÆG 2011 FRA Søllstd IF Så trillr boldn ign! t Alt undr tag Salg af ny og brugt Opl prson- og varbilr Autorisrt Opl værkstd prsonog varbilr Mrkonomn værkstd, srvic og rparation af all mærkr Mrkonomn

Læs mere

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2.

LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009. Lindholm IF har for første gang i klubbens 75 år lange historie sikret sig adgang til 2. LIF-Avisn LINDHOLM IDRÆTSFORENING - Annonctillæg til Nørrsundby Avis 18. august 2010 LINDHOLM IDRÆTSFORENING - OKTOBER 2009 Historisk triumf Lindholm IF har for først gang i klubbns 75 år lang histori

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien?

Skal vi hjælpe dig og din familie med at skabe sikkerhed i økonomien? Skal vi hjælp dig og din famili md at skab sikkrhd i økonomin? Vi hjælpr dig md at få n tryg hvrdag Hvis du mistr jobbt, blivr uarbjdsdygtig llr dr skr t dødsfald, så kan dt få økonomisk konskvnsr for

Læs mere

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3

BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 BRUGERDREVEN INNOVATION DAG 3 PROGRAM Forsættls fra sidst mr: Koncpt Prototypr Frokost Mock-ups Tst Pitch Hvordan md hjmmprojkt? HVOR ER VI OG HVOR ER VI PÅ VEJ HEN! DAG 1 DAG 2 DAG 3 Divrgnt procs Konvrgnt

Læs mere

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København

et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg 22.-23. oktober 2012 i København s B tic t spørgsmål om ldls? c ra tp God dmnsomsorg 22.-23. oktobr 2012 i Købnhavn bri.dk/ mns w.v ord f r t cn idns ld Tilm w på w n c n onfr k g i d -gap -th dging Vlkomst God dmnsomsorg - t spørgsmål

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS.

Se bedre. Oplev mere også på arbejdspladsen med den nye skærmglas kollektion fra ZEISS. Danmarks Optikrforning Marts 2012 Nr. 2 S bdr. Oplv mr også på arbjdspladsn md dn ny skærmglas kollktion fra ZEISS. D ny skærmglas finds i tr forskllig pris- og dsignnivaur og i all indks. Lig fra dn nkl-

Læs mere

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression

Statikstik II 2. Lektion. Lidt sandsynlighedsregning Lidt mere om signifikanstest Logistisk regression Statikstik II 2. Lktion Lidt sandsynlighdsrgning Lidt mr om signifikanstst Logistisk rgrssion Lidt sandsynlighdsrgning Lad A vær n hændls (t llr flr mulig udfald af t ksprimnt ) Fx A Dt rgnr i morgn P(A)

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 241 Offentligt NYT HOVEDKONTOR OR Sundhds- og Forbygglssudvalgt 2013-14 SUU Alm.dl Bilag 241 Offntligt N r. 1 0 9 U d g i v s a f D a n s k F o l k h j æ l p NYT HOVEDKONTOR Eftr flr års ovrvjlsr omkring bliggnhdn for Dansk Folkhjælps

Læs mere

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag!

FAVORITTER. Din sundhed er min hjertesag! ALLE har fortjnt t godt liv md massr af nrgi, kropslig slvtillid og ovrskud til famili, job, mad og motion. Og dr r så mgt, vi slv kan gør - dt r IKKE sværr nd vi slv gør dt til! Soulfood FAVORITTER Din

Læs mere

Tryghed - Værdighed - Besparelser

Tryghed - Værdighed - Besparelser Tryghd - Værdighd - Bsparlsr Trådløs Snsor Systm Privat hjm Pljcntr Rhabilitringscntr Sniorboligr Hospitalr dmnspatintr 10/2015 Hvorfor svarr ingn når jg ringr? MariCar r dn ldnd lvrandør af gulvsnsorløsningr.

Læs mere

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One.

250,- Ny og fleksibel hverdag med webbaseret funktionalitet. Ring gratis på telefon 80 39 00 07 www.mamut.dk/onetilbud. Mamut One. Ny og flksibl hvrdag md wbbasrt funktionalitt Altid adgang til korrkt information Mamut On 3 Mamut Onlin Dsktop 3 Onlin rgnskabskontrol 3 E-handl 3 Profssionl -mail 3 Wbkonfrncr 3 Mamut Onlin Backup 44

Læs mere

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen

Har du husket at tilmelde dig. Så ved du blandt andet, hvornår der ligger et nyt SKOLEN på nettet. www.aalf.dk (se menubjælken) Af Martin Lauritzen 2 2013 Har du huskt at tilmld dig Så vd du blandt andt, hvornår dr liggr t nyt SKOLEN på nttt. www.aalf.dk (s mnubjælkn) Af Martin Lauritzn ÅLF Af Lott Svan Strang Ptrsn & Martin Lauritzn nyhdsbrv fra

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

Tilbage til arbejde eller studie

Tilbage til arbejde eller studie Tilbag til arbjd llr studi DETTE NUMMERS TEMA Hvornår og hvordan blivr jg klar til at vnd tilbag til arbjd llr studir ftr at hav istt? Hvordan fortællr jg in kollgar o dt, dr r skt? Hvordan kan jg gør

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Nyt skoleår - nye ansigter

Nyt skoleår - nye ansigter nr. 12 august 2015 KURSER & EVENTS S. 4 DRØN PÅ SOMMEREN FOR FU S. 8 Nyt skolår - ny ansigtr Først skoldag for 3000 ny lvr i Aarhus, og først arbjdsdag for mang ny ldr og mdarbjdr i Børn og Ung. Mandag

Læs mere

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver

Nr. 22 februar 2010. Vejledning. - Kønspolitisk konference på ruc. - Khalid: Jordans første homo. - Studerende får for lidt feedback på opgaver Nr. 22 fbruar 2010 - Kønspolitisk konfrnc på ruc - Khalid: Jordans først homo Vjldning - Studrnd får for lidt fdback på opgavr Indhold RUC indfra Dbattn rasr på tksam...04 dn moralsk træklippr?...05 Til

Læs mere

Sig farvel til nissefar

Sig farvel til nissefar Sig farvl til nissfar Få n julfrokost md mr sjov i utraditionll omgivlsr. Novmbr: frdag d. 20. / lørdag d. 21. / frdag d. 27. / lørdag d. 28. Dcmbr: frdag d. 4. / lørdag d. 5. / frdag d. 11. / lørdag d.

Læs mere

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST

PROJEKTER: TILSKUDSPULJE TIL ETABLERING AF GRØNNE TAGE PROJEKTER: TRAFIKALE TILTAG I FUGLEKVARTERET VEST Fælls indsatsområdr i Fuglkvartrt Øst og Vst D TR FÆLLS indsatsområdr rønn tag, TrafikAALYS og Fuglfrø n bylivspulj går ign i båd Fuglkvartrt Øst og Vst O vil vær md til at skab sammnhæng mllm d to Områdfornylsr.

Læs mere

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Jussi Adler-Olsen. Dannie Druehyld TEMA OM ORIGINALER. og det alternative. Sygdom er min skæbne. Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper ASTROLOGIMAGASINET NR. 1 2015 PRIS: KR. 64,50 Jussi Adlr-Olsn og dt altrnativ Danni Druhyld Sygdom r min skæbn TEMA OM ORIGINALER Årshoroskopr Vintrhoroskopr Dag til dag-horoskopr rdaktionlt H O R O S

Læs mere

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter

EgebjergBLADET. Læs, hvad der holder tyven fra at bryde ind i dit hus. Fælleshusets hyggelige familiearrangementer fortsætter EgbjrgBLADET Nr. 1, januar 2015, 47. årgang Læs, hvad dr holdr tyvn fra at bryd ind i dit hus Fællshusts hygglig familiarrangmntr fortsættr Vær md til at vidrfør Egbjrgklubbn... 1 Ønskr du at lj lokal

Læs mere

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles

DjHPUNKT. Indhold. Det. magasin AUGUST 2013. Den jydske Haandværkerskoles DjHPUNKT Dn jydsk Haandværkrskol AUGUST 2013 Rdaktion: Hnrik Ølund (ansvarlig) Ann Hansn Aamand Layout: Ann Hansn Aamand Input: aha@djhhadstn.dk Indhold Sidn sidst 2 En ministril sommrhistori 2 Glimt -

Læs mere

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost

hjælp krise cykler Projektmageren Kattegatbro Julegaveidéer & Julefrokost novmbr 2010 Fik hjælp, da btrot mdarbjdr svindld Gratis hjælp hvis din virksomhd r i kris Dt cyklr bar for Bik Toyz Projktmagrn En Kattgatbro har to hovdr Julgavidér & Julfrokost Tal md os om... nansiring

Læs mere

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler

PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501. Brugsanvisning Tørretumbler Brugsanvisning Tørrtumblr PT 7251 PT 7331 PT 7401 PT 7501 Læs vnligst brugsanvisningn indn opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skadr på prsonr og produkt. j M.-Nr. 06 397 280 2 M.-Nr.

Læs mere

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage

Alle film 25kr. også premierefil m. Vi får nye f i lm hjem tre gange om ugen. Børnefi lm kan b e hol des h jemme i to dage 24. novmbr 1994 2. årgang nr. 20 BRYGGEBLADET Havnparkn undr forvandling I sidst ug bgyndt t nyt ka pitl i Haunparkns histori. Graumaskinrn undt tilba g ftr 10 års paus. Dngang for at lægg muldjord ounpå

Læs mere

Refleks2012. uddannelsesweekend

Refleks2012. uddannelsesweekend Rflks01 uddalsswkd Et fagligt tilbud til dig, dr øskr at udvikl di orgaisatio. Rflks01 lørdag d 8. sptmbr til sødag d 9. sptmbr 01 i haslv 1 0 s Rflk 1 0 s k Rfl vlkomm I wkd d 8.-9. sptmbr ivitrr DUF

Læs mere

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen

Referat Sundheds- og Forebyggelsesudvalget's møde Torsdag den 09-02-2012 Kl. 16:00 Svinget 14, Kantinen Rfrat Sundhds- og Forbygglssudvalgt's mød Torsdag dn 09-02-2012 Kl. 16:00 Svingt 14, Kantinn Dltagr: Masoum Moradi, Ulrik Sand Larsn, Bo Hansn, Grt Rasmussn, Ulla Larsn Indholdsfortgnls Sag Tkst Sidnr.

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ

JULEKALENDERTILBUD. 24. dece 20% 1. december. 24. december. Brøndum. Snaps 75 cl. 22.-23. december 8OE OOH )M OOHEURYHMHQ 104. ÅRGANG NR. 52 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Kær læsr: Glædlig jul! Så r dt lig nu, at juln sættr n stoppr for hvrdagns

Læs mere

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling

Opmærksomhed på kropssprog og stemmeføring med særligt henblik på formidling S i l kar ppådi kr op pr og AfDi Mar i as nmor Mål gr upp: 5. 9. k l a Undrviningforløb 5.-9.årgang Sil karp på di kropprog Opmærkomhd på kropprog og mmføring md ærlig hnblik på formidling Tidforbrug:

Læs mere

Mester. Holstebro. Se side 17

Mester. Holstebro. Se side 17 faxbugtn NR. 34 - TIRSDAG DEN 18. AUGUST 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk Crazy Night Dt blæst, rigtig mgt ndda, mn alligvl kom dr rigtig mang til

Læs mere

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk

Andelskassen er hovedsponsor Flemming Lunde fra Andelskassen har også sin væsentlige andel i at det økonomisk TirsDAG dn 17. DECmbr 2013 103. årgang nr. 51 Andlskassn Cup 2013 r fyns næststørst indfodboldstævn: Dr blv scort 1039 mål har dr vært mgt at s til. Vi læggr vægt på at dt skal vær hyggligt at dltag i

Læs mere

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208

Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) 03.22.07. Dette nulstilles. service i HNG og Rådhuset. Vedr. budgetpost 1208 Bilag 3 Tknisk omplacringr indnfor udvalg, flrårig/varig Udvalg Sag (mn) Bvilling IMkonto Kontotyp Budgttilpasnin g Budgttilpasnin g Tilpasning af Intrn srvic budgt Tilpasning af Intrn srvic budgt Administrativt

Læs mere

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02775.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02775.00. Fredningen vedrører: Nybrogård. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02775.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02775.00 Frdningn vdrørr: Nybrogård Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 09-02-1963 Frdningsnævnt 27-03-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup

v/jette Nordsmark. Thorupgårdsvej 13B, Voel. Tlf. 86 87 20 01 Uge 49 Onsdag den 2. december 2009 60. årgang Bjørn Tidemand spiller i Toustrup v/jtt Nordsmark. Thorupgårdsvj 13B, Vol. Tlf. 86 87 20 01 g 49 Onsdag dn 2. dcmbr 2009 60. årgang 20% på all hårfarvr i dcmbr månd. Kvalitt mak up sælgs til 1/2 pris. Bjørn Tidmand spillr i Toustrup Spillr

Læs mere

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel

gratis levering du har store fordele, når du handler i Vendsyssels største lokalt ejede tømmerhandel vi r lidt mr larg i lling du har stor fordl, når du handlr i Vndsyssls størst lokalt jd tømmrhandl! ll a m S X d i alt priskkr varr til g ræ Vi har n lan v prisr. fast la S sid 6 få hjælp og god råd I

Læs mere

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02064.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02064.00. Fredningen vedrører: Brederød. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02064.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02064.00 Frdningn vdrørr: Brdrød Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 14-09-1954 Frdningsnævnt 10-09-1953 Kndlsr Dkla rationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland

efleks Nye roller og opgaver i forældrekontakten... læs side 4-5 Sygepleje & Radiografskolen INDHOLD SIDE 2-3 Radiografstuderende i Grønland flks Sygplj & Radiografskoln INDHOLD SIDE 2-3 Radiografsudrnd i Grønland SIDE 4-5 Ny rollr og opgavr i forældrkonakn SIDE 6 Masrforlæsningr SIDE 7 Kor Ny SIDE 8 Efruddannls 2004 Prsonalia købnhavns am

Læs mere

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85

Paraplyen ODENSE 1989-2009. Café Paraplyen. En alkoholfri social café. Café Paraplyen. Nørregade 77 5000 Odense C 6612 85 85 Dt r lidt skræmmnd for vors samfund, at Paraplyns æstr o frivilli kan vær d nst, dr mødr op til n bravls. Mrt Aarup Jo mr tillid du visr folk, dsto mr ansvar tar d. Kirstn Saauaard En café r n åbn favn

Læs mere

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt

Aupair-pigen der fik sine drømme opfyldt tirsdag dn 30. sptmbr 2014 104. årgang nr. 40 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Tr glad arrangørr af Tip Top mssn: Hav Rné,

Læs mere

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror.

Se side 13. vores hunde at spise, har en langt større betydning for hundens velvære, fysisk såvel som psykisk, end man ofte går og tror. faxbugtn NR. 15 - TIRSDAG DEN 7. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Onlin-udgav: www.faxbugtn.dk 32.000 Mr nd 32.000 følgr md i Mill Jørgnsns liv md hnds hst. Dt skr via

Læs mere

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick

MENU VILDT VINTER 245,- 280,- Kursus for huskøbere. Svendborgs billigste advokat skøde. Læs i denne uge. Rasmus inygrill Side 17 Passat til Pytlick SVENDBORG EGEBJERG GUDME ONSDAG DEN 19. JANUAR 2011.NR. 3. Læs i dnn ug Rasmus inygrill Sid 17 Passat til Pytlick Sid 21 50 år md Kvickly fjrs isvndborg Sid 26 Nilsn s r klar til årts konfirmandr Sid 28

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012

Danmarks Idræts-Forbund Frivillighed i fokus DIF s indsats for at styrke frivilligheden Løgstrup 25. oktober 2012 Frivillighd i fokus DIF s indsats for at styr frivillighdn Løgstrup 25. oktobr 2012 Frivillighd i fokus politis Evalu Hvorfor bskæftig sig md frivillighd dt frivillig r: Forankrt i dt lystbtont fællsskab,

Læs mere

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger

www.nordlys.dk Triggerterapi Triggerterapi er en effektiv metode til naturlig behandling af muskelsmerter, stivheder, muskelspændinger Massa Grundkursus All kan giv massa, og i løbt af fm oplvlssri da lærr du at giv n fuld kropsmassa ftr Nordlysmtodn. En bhalig, sund massa for krop og sjæl. Vi nnmgår all d vigtigst massagrb og strøg.

Læs mere

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing

N ET 15. r r. Ap co. brikos, Ing M rk c hkla d fyld t N ET 15 g md ab 70%, a riks briks, s gluks sirup, ukkr, kakam kakas a s s mør, m ælk. Chk ladfab rik Skvba kn A/S kkv 9320 H j 15 jallrup C hk la d f Sk abrik vb k na 93 akk /S 2 v

Læs mere

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen

har haft forslaget til behandling. den 23. oktober, fordi man er nødt til at afvente vedtagelsen 28. sptmbr 1 9 '~ 1) 3. årgang nr. 16 BRYGGEBLADET -Dt r Bryggskolns gn skyld S å dan forkla r r skolborgmstr og skoludvalgsformand pla d sp r obl m rn på s k oln Vi har aldrig lovt nogt. Dt sigr formandn

Læs mere

:~.-.-..-... "~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :...

:~.-.-..-... ~ ~~ roon t:.\ci'ouy ~ :: :: -..._. 1.:_.:_,_:_... : AI.. IAN JIO'S. Catering. ' l i.. 1'/'t l!lttl!..:ttl :.. :... 1997B RYG G E B LA D ET 27. 5. årgang novmbr nr.20 Sådan stmt Bryggn Rsultatt af kommunalvalgt i Købnhavn i sidst ug r blvt btgnt som grumst. Mn man kunn også vælg at s dt som farvrigt: I skrivnd stund

Læs mere

Elevrevy i fugleog frøperspektiv

Elevrevy i fugleog frøperspektiv TirsDAG dn 26. Novmbr 2013 103. årgang nr. 48 9. årgang på Vstrmarkskoln r blvt rystt godt og grundigt sammn: Elvrvy i fuglog frøprspktiv Læring i folkskoln kan forgå på mang mådr. Også på d skrå bræddr!

Læs mere

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding

Danske studerendes bedømmelse af studiejobs og virksomheders employer branding Dansk stus bdømmls af studijobs og virksomhrs mployr branding Forstå stus pfcr og positionér dig tidligt som n attraktiv frmtidig arbjdsgivr 2013 www.youngacamics.com 3 Forord Optimér mployr brandingn

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.

SALGSOPSTILLING. WESTRING ESTATE HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Helsinge Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE. HAVREMARKSVEJ 7 ANNISSE N., 3200 Hlsing Tlf.: 70239568 INFO@WESTRING-ESTATE.DK - WWW.WESTRING-ESTATE.DK SALGSOPSTILLING Kyndby Plntg Jungdlsvj 29+30, Kyndby, 3630 Jægrspris Skovbrug Kontntpris: 4.500.000

Læs mere

debat kurser foredrag

debat kurser foredrag dbat kursr fordrag akrylmaling bvægls og afspænding vandgymnastik callntics db for bgyndr db for lt øvd fusionstræning guitar harmonikaspil hvordan blandr man farvr intrnt ipad it-ambassadørr it-caf klavrundrvisning

Læs mere

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter.

m 2 Virtuelt kontor/adresseservice Virksomhed 1.545 595 Ugebasis Månedsbasis Pr. år, forbrugsafregning lejeomkostninger Kælderlokale, nye kontrakter. Udl j ni ng S r v i c y d l s r Konf r nc c nt r Pr i s bog201 5 Symbions prislistr r gældnd indtil ny prislist offntliggørs. Prisrn r kskl. moms md mindr andt r angivt. All bløb angivs i dkk. ØkonomiCntr,

Læs mere

Tid til forkælelse Beauty og Spa i alter meierhof 2014

Tid til forkælelse Beauty og Spa i alter meierhof 2014 Tid til forkælls Bauty og Spa i altr mirhof 2014 Vlkommn til vors spa vrdn Drømm går i opfyldls i vors orintalsk inspirrd spaområd Hof-Thrm. På i alt 1.400 m² bydr vi dig vlkommn til fortryllnd oplvlsr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kiklig handling Sid 3 Lmpls af visionspligtn i hnhold til åsgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionælån nu dt alvo Sid 4 Slskabs skattog momsmæssig bhandling

Læs mere

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION

SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION nduocid IN FEC TIO N C O N TRO L SPORICID HÅND & HUD DESINFEKTION Fmtidn...! i din hæ n d Bio Tchnics Ltd., poducntn i Skotland, fønd indn fo dsign og udvikling af vandbasd dsinfktionspodukt til hospitals-

Læs mere

Bibliotekarer på roadshow

Bibliotekarer på roadshow Dn Lokal Avis Thm VVS ApS Thm VVS tilbydr srvic og rparation bl.a. indnfor: Ug 47 Onsdag dn 21. novmbr 2012 103. årgang Vand - varm - sanitt Naturgas - solvarm Trækdlr - stokranlæg Caftria i Rodlund gnåbnt

Læs mere

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12

Indhold. Gem filen som dit eget projekt, og åbn det i Serif Web 3. Master sider 5. Indsæt nyt billede 12. Skift side 5. Indsæt overskrift og tekst 12 Manual Srif Wb Indhld 2 Start 3 Fstivalprgram 4-19 Kursuskatalg 20-22 Dramasklhld 23-28 Visitkrt knsulntr 29-30 Visitkrt scnr 31-35 Amatørkulturns tal 36-42 Indhld 2 Gm filn sm dit gt prjkt, g åbn dt i

Læs mere

for de fremtidige beboere kan det give store problemer.

for de fremtidige beboere kan det give store problemer. 23. fbruar 1995 3. årgang nr. 4 Tr gang tillykk Tr ny andlsbligfrningr r nu n ralitt Dt lykkds fr bbrn i d af Nrdn slgt jndmm at få tilslutning til prttls af andlsbligfrningr. Ejndmmn Lif g Brgthra havd

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 2 21 Sid 2 Løn conta udbytt Sid 3 Tid til gnationsskift? Sid 4 Pas på ovskiftn Sid 4 Fidus ll j Sid 5 Dtailigdom conta ovblik Sid 5 Aktiavancbskatning 21 Sid 6 Dn igtig ldls

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016

TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET. MidtVest. vinter ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! program 2015-2016 MidtVst TIL ALLE JORDBRUGERE OG UNGE PÅ LANDET MidtVst vintr progrm 2015-2016 ET FÆLLESSKAB DER ER VÆRD AT VÆRE EN DEL AF! Indhold DIESEL I ÅRENE 16 NORGE 4 BONDEDYSTEN 42 LU MidtVst... 3 Dilsl i årn...

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2

Ny KvægForskning. Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4. Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Ny KvægForskning Nr. 6, 7. årgang, december 2009 Malkerobottens betydning i økologisk mælkeproduktion Side 4 Genomisk selektion - hvor er vi i dag? Side 2 Smagstest af forskellige mælketyper Side 10 Kviefodringens

Læs mere