Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ny KvægForskning. Herd Navigator på vej ud i verden. Side 5. Ti år med slagtekalveforsøg på KFC. Del 1: Kraftfoder, hø og halm."

Transkript

1 Ny KvægForskning Nr. 6, 8. årgang, Dcmbr 200 Hrd Navigator på vj ud i vrdn. Sid 5 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC. Dl : Kraftfodr, hø og halm. TER Sid 2 EN GEM AN ARR - og rugs gb kvæ rg nbj for s r s i a V min rg ic, rs r ntrov, Aalbo dgivd v i o f g v C d d o, r s å r o g rå sr G avl ruar 20, AgriN andbru t n a b pl 0, Jysk L 8. f ar 2 Dn. fbru ar 20 9 u Dn 0. fbr d n n D lu g, Bil rnin ning H 0 i 0 rs 2 ong anuar 2 k t j Plan.-3. r. ing Dn rscnt 0, Hrn 2 g s n Ko ngr s 20 s Ko. mart g æ v sk K uar Dan 8. fbr r Mtod kan udpg halt g til 2 knin s r Dn rscnt o rif kør på baggrund af on-lin Kong l mj Hot a å r F p :30 data. Sid 7 nc kl. 9 fr n 0 o 2 K ls arts nd anv ag 7. m lund d il Tors land i B Lgo Kvægbrugts Forsøgscntr Krydsningsfrodighd finds i all produktionsmiljør. Sid 6 Indtag af mælk indn pubrtt bskyttr rottr mod brystkræft. Sid 8 DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

2 Ti år md slagtkalvforsøg på KFC Dl : kraftfodr, hø og halm Sidn oprttlsn af KFC for 0 år sidn r dr gnnmført n strib forsøg md slagtkalv. Dnn artikl opsummrr, hvad vi har opnåt hidtil md hnsyn til kraftfodrtypr, halm og hø. Dn ovrordnd konklusion r, at grovfodr ER nødvndigt for at få n slagtkalvs vom til at fungr som n rigtig drøvtyggrs og drmd undgå sur vom og lvrbyldr. I dnn sammnhæng har kunsttørrt grønhø vist sig at hav n markant positiv ffkt. I takt md spcialisringn af slagtkalvproduktionn i Danmark, blv dt mst udbrdt fodringsprincip at fodr md plltrt kraftfodr i automatr og tildl halm som nst strukturfodr. For at opnå høj tilvækst og god slagtkvalitt blv dr fodrt md kraftfodr md t højt stivlssindhold typisk omkring 350 g/kg mn i nogl tilfæld ovr 400 g/kg. Slagtfund afslørd, at 0-5 % af slagtkalvn fra dn spcialisrd slagtkalvproduktion havd lvrbyldr. Også i forsøg var dt vist, at mgt stivlssrig rationr kunn giv problmr md lvrbyldr, pga. udviklingn af sur vom. Da problmkomplkst sur vom og lvrbyldr r udtalt i slagtkalvproduktionn, har vors undrsøglsr på KFC fokusrt på at ændr på fodringn for at rducr dtt problm. Forsøg md kraftfodrtypr Mindr stivls og flr fordøjlig cllvægg Dt først fodringsforsøg, gnnmført md tyrkalv på KFC i , fokusrd på, om kraftfodrts gnskabr kunn ændrs vd, at n dl af stivlsn blv ombyttt md fordøjlig cllvægg. Kontrolfodrt havd t højt stivlsindhold på 390 g/kg og t lavt indhold af fordøjlig cllvægg på 92 g/kg. Dtt stivlssnivau lignd n kstrm mn dog ralistisk fodring. Forsøgsfodrt indholdt kun 240 g/kg stivls og 222 g/kg cllvægg. Forsklln skyldts, at n dl hvd var ombyttt md 20 % ropulpttr og 8 % grønpillr. Bgg typr kraftfodr var plltrd. Dr var ingn forskll på tilvækst og slagtkvalitt, mn dr var n markant lavr frkvns af lvrbyldr på holdt, dr fik forsøgsfodrt. Dt tydd på, at forsøgsfodrt stabilisrd vommn, og tilsvarnd fandts da også n vis forbdring af vompapillr og vomslimhindns sundhd md forsøgsfodrt. For at undrsøg dtt ydrligr tstd vi to lignnd kraftfodrblandingr i t forsøg md vomfistulrd tyrkalv, mn hvrkn 2 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

3 i to stor slagtkalvbsætningr i vægtintrvallt fra ca. 300 kg til 390 kg vist, at bgg hold trivds lig godt, og at frkvnsn af lvrbyldr var lig høj (ca. 20 %) på bgg hold. Vors konklusion ftr diss forsøg r drfor, at grovfodr ER nødvndigt for at få n slagtkalvs vom til at fungr som n rigtig drøvtyggrs og drmd undgå sur vom og lvrbyldr. Forsøg md grovfodr Mr halm vom ph, produktionn af kortkædd flygtig fdtsyrr (SCFA) llr vomslimhindns sundhd kunn ændrs væsntligt vd dnn rt markant ændring i kraftfodrts sammnsætning. På bgg fodringr sås vom ph på dn forkrt sid af grænsn for subakut vomacidos, dr r faslagt til ph 5,6. Grovr kornandl llr mr by-pass stivls Vi har drfor for nyligt afprøvt t kontrolkraftfodr mod t groft forsøgskraftfodr. Fodrsammnsætningn var nøjagtig dn samm, mn forsklln bstod i, at kornog protinandl var grovr i forsøgsfodrt. Bgg blandingr blv plltrt. Enst grovfodr var vårbyghalm. Slagtkalv på bgg hold voksd ns og ovr 300 g/ dag fra indsættls til slagtning, og slagtkvalittn og drmd afrgningsprisn var også ns. I t andt forsøg anvndt vi majs og milo i by-pass kraftfodrt, kaldt Slow, og ombyttd halvdln af hvd og byg i kontrolfodrt md diss to kornsortr. Dt total stivlssindhold var 345 g/ kg, og andln af by-pass stivls blv øgt fra 25 g/kg til 68 g/kg. Produktionsforsøgt på KFC vist ingn forskll i tilvækst, fodrudnyttls og slagtkvalitt mllm d to hold. Vommns papillr og slimhind kunn ikk forbdrs væsntligt. Dog sås mindr rødm på papilspidsrn hos Slow, når vi undrsøgt vommn vd slagtning (390 kg). En ftrfølgnd afprøvning af Kontrol mod Slow Slagtkalv ædr t std mllm 0,3 og kg halm pr dag målt fra indsættls til slagtning, hvis dt tilbyds ad libitum. Dtt halmindtag r ikk r nok til at dækk bhovt for struktur og tyggtid. I t forsøg fandt vi, at halmoptaglsn kunn øgs vd at ibland mlass. Dr sås n væsntligt pænr vomslimhind som følg af dn størr halmoptagls. Dn kstra halm kunn dog ikk rducr lvrbyldfrkvnsn i vors forsøg. Hø llr halm I næst forsøg tilbød vi halvdln af slagtkalvn fri adgang til kunsttørrt grønhø (god kvalitts grønhø, plus) vd sidn af, at bgg hold havd adgang til byghalm. Dsudn havd kalvn fri adgang til t almindligt plltrt kraftfodr. Vi rgistrrd grønhøoptaglsn, som var på ca. 0,6-0,8 kg/dag. I n stor praksisafprøvning faldt lvrbyldfrkvnsn fra 8 % på kontrolholdt til ca. 5 % på holdt md grønhø. Båd i praksis og i t tilsvarnd produktionsfor- 3 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

4 søg på KFC var tilvækst ovr 300 g/dag fra indsættls til slagtning og slagtkvalitt upåvirkt. Dn mindr frkvns af lvrbyldr passd godt sammn md vors målingr i vomfistulrd tyrkalv, hvor vom ph blv højr og vomomsætningn af fibr bdr i d kalv, som åd grønhø. Intt tydr på ændring i hvrkn kød llr talgfarv, når SDM llr RDM slagtkalv tilbyds grønhø. Græsnsilag I forsøg md kødkvægskalv fra 3 mdr. til slagtning vd ca. 2 mdr., fandt vi, at god. slæts græsnsilag fint kan udgør op til 50 % af fodrrationn (rstn fra kraftfodr) udn ngativ konskvnsr for tilvækst og slagtkvalitt. Vi forvntr, at nogt lignnd gældr for slagtkalv. Udovr ovnnævnt forsøg md kraftfodr, hø, halm og græsnsilag, har vi gnnmført forsøg md båd stor og små andl majshlsædsnsilag i rationr til slagtkalv og stor ungtyr. Vi har også afprøvt, om slagtkalv kan find ud af at vælg mllm kraftfodr og majsnsilag (Caftria-forsøg), så drs strukturbhov dækks. Dr udførs lig nu forsøg md fuldfodrrationr af nsilrt krnmajs, og dr r ntop gnnmført forsøg md kolbmajsnsilag i Når diss forsøg r blvt afrapportrt, vil Ny Kvægforskning i løbt af 20 saml op på samtlig majs-basrd forsøg md slagtkalv. Du kan læs n mr uddybnd artikl samt mr om projktrn på Flr oplysningr Mogns Vstrgaard 4 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

5 Hrd Navigator på vj ud i vrdn Dt Jordbrugsvidnskablig Fakultt har sidn 200 vært involvrt i udviklingn af Hrd Navigator, t fuldautomatisk systm til ovrvågning af rproduktion, yvrsundhd, ktos og fodring hos malkkør. Projktt BIOSENS har vært støttt af Innovationslovn undr Dirktorat for FødvarErhvrv og Vidncntrt for Landbrug, Kvæg. Hrd Navigator brugs i dagligdagn på KFC Sidløbnd md forskningsaktivittrn hos DJF har dt privat firma Lattc i Hillrød arbjdt md at udvikl d fysisk nhdr som udgør Hrd Navigator. Systmt har vært i tst i n rækk dansk bsætningr sidn 2006, og snst r systmt også sat i tst i VMSsystmr, hrundr Kvægbrugts Forsøgscntr. Hr har Hrd Navigator vært anvndt i dagligdagn i t års tid. Brunst og insminring Dtt har blandt andt givt mulighd for at undrsøg, på hvilk tidspunktr brunstalarmr md Hrd Navigator liggr, sammnlignt md d tætt obsrvationr af brunsttgn på KFC. Undrsøglsn vist, at brunstalarmrn i gnnmsnit liggr godt t døgn før dr obsrvrs stånd brunst llr slim hos kørn. Dt btydr, at man skal insminr timr ftr brunstalarmn. Undrsøglsn vist dsudn, at Hrd Navigator kan hjælp til, hvis man r i tvivl om kons status vd andr tgn på brunst. Er dr st brunst udn n Hrd Navigator-alarm, kan t blik på kons progstronkurv hurtigt afslør kons sand tilstand. Mastitis og bhandling I n VMS-tstbsætning har man, i samarbjd md DJF, indldt dyrkning af mastitisbaktrir hjmm på gårdn. Vd mistank om mastitis, llr vd n mastitisalarm fra Hrd Navigator, vntr man md bhandling indtil svart på dyrkning knds dagn ftr. Man har dsudn lavt n standardprocdur for mastitisbhandling. Dr bhandls ikk på kronisk inficrd kør, hvis prøvn r stril (ingn baktrir), samt hvis baktrin r E. coli llr CNS. Virkningn af programmt r, at antal bhandld kør i bsætningn r faldt til dt halv, udn at tankclltallt har ændrt sig. Faktisk r tankclltallt faldnd i bsætningn lig nu. Hrd Navigator r i dag så vludviklt, at t gntligt salg r sat i gang. Dr r n god ordrbholdning i Danmark, og systmt kørr på gård i Svrig, Tyskland og Holland, og mgt snart også i Italin og Finland. Dr vil komm flr land til i 20 så snart n srvic- og supportfunktion r opbyggt i diss land. Forskningsprogrammt fortsætts til 202 Rsultatrn fra BIOSENS har vært så lovnd, at forskningskonsortits partnr bsluttd at fortsætt projktt frm til 202 for at udvikl flr målparamtr, hrundr også paramtr for mælkns forarbjdningsmæssig kvalitt. Projktt, md t budgt på cirka 38 mio. kr., støtts af Fødvarministrits Innovationslov md 8 mio. kr. Læs mr om projktt: Flr oplysningr Jns Yd Blom, Biosns, Agro Businss Park, 8830 Tjl, 5 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

6 Krydsningsfrodighd finds i all produktionsmiljør Forskr vd DJF, Aarhus Univrsitt har undrsøgt, undr hvilk forhold krydsningsfrodighd bdst kommr til udtryk hos Jrsy. Rsultatt r klart: krydsningsfrodighd finds i bsætningr på all ydlssnivaur, og gældr sandsynligvis også andr typr krydsningr. Drmd r krydsning ikk kun t altrnativ for kvægbrugr md t dårligt pasningsnivau. Eftrhåndn r dt i brd kvægkrds anrkndt, at krydsningsfrodighd (htrosis) finds for d flst af d gnskabr, som påvirkr dn samld økonomi i kvægholdt. Dtt finds også dokumntrt i littraturn. Stadig r dr dog n dl, som r af dn opfattls, at krydsningsfrodighd aln llr i størst udstrækning kommr til udtryk undr ugunstig miljøforhold. Omvndt visr ny rsultatr fra Nw Zland, at htrosis for mælkproduktionsgnskabr r størst i bsætningr md gnnmsnitlig ydlssnivaur. Gnr fra båd Dansk og Amrikansk Jrsy Dt har vakt vors intrss, og vi har drfor undrsøgt om dt samm finds i Danmark. Undrsøglsn r fortagt på Dansk Jrsy, som indholdr arvmatrial fra båd oprindlig Dansk Jrsy (DJ)og Amrikansk Jrsy (USJ). Aktult stammr godt 60% af gnrn i Dansk Jrsy fra DJ og knap 40% af gnrn fra USJ, og dnn fordling har vært rt konstant sidn år Dn forholdsvis konstant andl af gnr fra hhv. DJ og USJ, gør dn dansk jrsy-population vlgnt til, på dansk data, at undrsøg om produktionsmiljøt spillr ind på gradn af dn krydsningsfrodighd, som blivr udtrykt. Slv om båd DJ og USJ tilhørr jrsyracn, md oprindls på jrsy øn, har d ignnm mr nd 00 år vært adskilt linir. Drfor kan krydsningr imllm diss linjr btragts som n form for krydsningr. Krydsningsfrodighd finds i båd lavt- og højtydnd bsætningr Undrsøglsn r udført på godt kalv jrsy kør, som r født i priodn 990 til Indnfor hvrt kælvningsår r bsætningrn inddlt i 5 gruppr på basis af ydlssnivau, hvor bsætningrn i grupp havd dn lavst ydls og bsætningrn i grupp 5 dn højst ydls. Hrftr brgnds krydsningsfrodighdn i hvr af d fm gruppr. Rsultatt visr, at krydsningsfrodighdn i all grupprn liggr i intrvallt 2,6% til 3,6% for d tr ydlssgnskabr mælk, fdt og protin. Samtidig visr rsultatrn n tndns til, at krydsningsfrodighdn r størst i d tr midtrst gruppr. Dt kan drmd konkludrs, at d dansk rsultatr svarr til rsultatrn fra Nw Zland. Dn vigtigst konklusion r dog, at krydsningsfrodighd for ydlssgnskabrn hos Jrsy finds på all ydlssnivaur, hvilkt højst sandsynlig også gør sig gældnd for andr typr krydsningr. Drmd kan dt konkludrs, at krydsningfrodighd finds på all pasningsnivaur, så krydsning ikk kun r gunstigt for kvægbrugr md t dårligt pasningsnivau. Flr oplysningr Mortn Kargo Sørnsn, VFL og AU, Elis Norbrg, AU, 6 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

7 Mtod kan udpg halt kør på baggrund af on-lin data Dt r nu lykkds for forskr fra DJF og DTU at lav n mtod til automatisk udpgning af halt kør. Halthd hos kør i d dansk malkkvægsbsætningr r i dag t udbrdt problm, som forringr dyrvlfærdn og kostr landbrugt mang png. D stignd bsætningsstørrlsr gør, at kvægbrugrn skal ovrvåg stadigt flr dyr. Dsudn har skiftt fra opbinding til løsdriftssystmr gjort ovrvågningn af hvr nklt ko mr vansklig. Symptomr på sygdom r oft adfærdsændringr i form af ndsat aktivitt, ndsat fodroptagls og øgt liggtid. Mtodn kombinrr onlin-information om kørn At udpg halt kør r ikk hlt nmt, og at udpg dm automatisk r vanskligt. Hmmlighdn liggr i at kombinr on-lin information, dr bskrivr nogt om kons bvæglssmønstr. Til dtt arbjd, har vi anvndt følgnd rgistrringr: aktivittsmålingr (t rlativt mål for aktivitt, målt md snsor placrt på kons hals), information om bsøg i malkrobottrn (hvornår og hvor oft) information om ædtid (hvornår og hvor læng). Ingn af diss målingr gav i sig slv n tilstrækklig god indikation på, om n ko var halt mn blv rsultatrn kombinrt, så blv dr opnåt forholdsvis god rsultatr md snsitivitt og spcificitt på omkring 75% (dvs. mtodn fandt 75% af d kør, dr faktisk var halt, mns dr, blandt d ikkhalt kør, var 25%, dr blv rklært som værnd halt). Hmmlighdn liggr i at s på, hvornår på dagn kons ædaktivitt liggr. Populært kan man sig dt sålds, at halt kørs aktivittsmønstr især adskillr sig fra d ikk halt kørs i dagtimrn, mns dr ikk var så stor forskl i natttimrn. Mtodns anvndlighd i praksis St fra t praktisk synspunkt så r vi t stykk fra at kunn anvnd mtodn i praksis. Dt skylds, at n mgt væsntlig information liggr i, hvornår og hvor læng n ko står vd fodrbordt, og dn information r typisk ikk tilgænglig i n almindlig kvægstald. Mn dr r håb forud: Forskr har arbjdt md automatisk bstmmls af kørs positionr i n stald, og når dn tknologi blivr udbrdt, så kan man, for dn nklt ko, bstmm, hvornår dn står vd t fodrbord. Læs mr om projktt: Automatisk rgistrring af sundhd og vlfærd og dts rsultatr på Flr oplysningr Sørn Højsgaard, Dt Jordbrugsvidnskablig Fakultt, Aarhus Univrsitt Ln Munksgaard, Dt Jordbrugsvidnskablig Fakultt, Aarhus Univrsitt 7 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

8 Indtag af mælk indn pubrtt bskyttr rottr mod brystkræft Et ntop afsluttt ph.d. projkt gnnmført vd Dt Jordbrugsvidnskablig Fakultt i Foulum og Gorgtown Univrsity, Washington DC, USA har vist, at rottr dr drak sødmælk fra suprmarkdt frm for vand indn pubrttn var bdr bskyttt mod at udvikl brystkræft snr i livt. Mælk indholdr østrogn, dt hunlig kønshormon, dannt undr drægtighd af kon slv, mn også plantøstrognr (fytoøstrognr), dr kommr fra bælgplantr i fodrt. Fytoøstrognr mindr i struktur og funktion om østrogn og kan drfor hav virkningr som mindr om østrogn. D flst typr brystkræft r østrognfølsomm, dvs. drs vækst stimulrs af østrogn llr østrogn lignnd stoffr. Dt kan vær østrogn, som kroppn slv producrr, mn også østrogn llr østrognlignnd stoffr, som indtags fx via kostn. Østrogn kan påvirk båd positivt og ngativt Man skull drfor umiddlbart tro, at mælk, dr indholdr østrognr og fytoøstrognr, virkd ngativt på udviklingn af brystkræft hos rottr. Mn på grundlag af båd human data og dyrforsøg r hypotsn faktisk, at n østrognpåvirkning båd kan øg og rducr risikon for brystkræft afhængigt af, hvornår i livt man udsætts for dn. Skr påvirkningn omkring pubrttn sr dt ud til at bskytt mod brystkræft snr i livt, fordi østrogn stimulrr omdannlsn af umodn cllr i brystt (som potntilt kunn bliv til kræftcllr), til spcialisrd cllr, som ikk kan bliv til kræftcllr. En østrogn påvirkning i fostrtilstandn øgr risikon for brystkræft hos dt hunlig afkom, vd at dann flr umodn potntill kræftcllr. Drfor var vi intrssrd i at undrsøg, om indholdt af østrognr og fytoøstrognr i mælk r højt nok til at kunn virk bskyttnd mod brystkræft snr i livt hos rottr, når rottrn indtog mælkn lig indn pubrtt. 8 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

9 Tabl: Forskl på udviklingn af brystkræft hos rottr dr fik mælk sammnlignt md rottr dr fik vand at drikk (P-værdi < 0,05 r statistisk signifikant; NS = ikk signifikant). Mælk Vand P-værdi Andl rottr md brystkræft (%) Tid indtil udvikling af brystkræft (ugr) Antal tumorr pr dyr vd forsøgts afslutning ,02 5,4 3,0 0,03 0,8,5 NS Sødmælk fra dt lokal suprmarkd bskyttd rottr mod brystkræft. Rottforsøgt Vi gnnmført drfor t forsøg på Gorgtown Univrsity i USA for at undrsøg om indtag af mælk omkring pubrttn påvirkd udviklingn af brystkræft i rottr som n modl for mnnskr. Hun-rottr fik ntn sødmælk, købt i dt lokal suprmarkd, llr vand i priodn fra d var 5 til 35 dag gaml dvs. i priodn op til pubrtt. All dyr fik samm plltrd fodr, og fra dag 35 fik all rottr vand. Vi undrsøgt bl.a., hvornår dyrn kom i pubrtt samt nivaut af østrogn i blodt på dag 23. På dag 50 fik dyrn n oral dosis af t kmikali (DMBA), som givr brystkræft ovr tid, og brystkræftudviklingn blv fulgt d følgnd 20 ugr. Mælk bskyttd mod brystkræft Rsultatrn vist, at rottr som havd drukkt mælk omkring pubrttn, havd t 0 gang højr nivau af østrogn i blodt og kom i pubrtt ca. to dag tidligr nd rottr som havd fåt vand. Samtidig var dr, vd forsøgts afslutning, færr rottr, som havd udviklt brystkræft, i gruppn dr fik mælk, i forhold til kontrol gruppn dr fik vand, og dr gik længr tid indn brystkræftn opstod i mælkgruppn i forhold til kontrolgruppn (tabl). Vd forsøgts afslutning havd rottr i kontrolgruppn liglds flr tumorr (,5/dyr) nd rottr i mælkgruppn (0,8/dyr) forsklln var dog ikk statistisk sikkr. Konklusionn r, at mælkindtag før pubrttn hos rottr ndsættr modtaglighdn for at udvikl brystkræft. Flr oplysningr Tina Skau Nilsn 9 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

10 8. årgang, Dcmbr 200 KORT NYT Fokus på kørs protinstatus nyt projkt vd DJF Dr har i mang år vært fokus på kørs ngativ nrgibalanc og fdtmobilisring i forbindls md kælvning og dn ftrfølgnd stor mælkproduktion. Et nyt forskningsprojkt vil nu inddrag kørns protinstatus. Ny undrsøglsr har nmlig vist, at kon r i massivt undrskud af protin i d først ugr ftr kælvning, hvilkt kan mdfør dårligr funktion af immunforsvart og fodroptaglsn. To ugr ftr kælvning vil indholdt af aminosyrr i blodt ign bgynd at stig, mn ikk nok til at match dn samtidig stor stigning i mælkproduktion. Forskrn vil drfor lav t forsøg, hvor kørn tildls kstra protin allrd samm dag, som d kælvr. Hvis dt visr sig, at n høj dosring md protin umiddlbart ftr kælvning kan afhjælp nogl af d problmr, som kørn oplvr i forbindls md kælvning og dn tidlig laktation, så kan dn vidn dann basis for opfølgnd forskningsprojktr omkring ny fodringsstratgir. Læs mr på DJF s nyhdssid: au.dk/nyhdr/artikl/kor_i_massivt_protinundrskud/ Ydrligr information: Mogns Larsn, DJF, Aarhus Univrsitt Rnr tyr i bdr liggbås Forskr vd Svrigs Lantbruksunivrsitt, SLU har fundt n løsning på, hvordan man kan indrtt n god og rn liggbås til tyr. Vd at hav n svag hældning på gulvt i liggbåsn (blagt md gummimått) og gummiklædt spaltgulv i dn bagrst dl r dt muligt at tilbyd slv ungtyr t rart og godt miljø. Dt r blvt mr almindligt at hav kraturr af hankøn i sngbås, mn ftrsom d urinrr midt undr kroppn og vædr strømatrialt i liggaralt, r dt svært at hold rnt. Rsultatrn fra forskr vd Svrigs Lantbruksunivrsitt, SLU, visr dog, at dt r muligt at udform n liggbås, så dt r praktisk anvndligt i systmr til opfdning af ungtyr. Læs mr på Ydrligr information: Andrs Hrlin, Svrigs Lantbruksunivrsitt (SLU) Ny KvægForskning udgivs af Kvægbrugts Forsøgscntr og Dt Jordbrugsvidnskablig Fakultt, Aarhus Univrsitt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram. Tilmlding til Ny KvægForskning samt oplysning om ændrt mail-adrss til skrtær llr på Rdaktion Linda S. Sørnsn, Christian Børsting, ansv., Forskningscntr Foulum, Postboks 50, 8830 Tjl Tlf: , Fax: agrsci.dk kfc-foulum.dk Eftrtryk fra»ny KvægForskning«tilladt md kildangivls Layout Sin Claudll, Enggaardns Tgnstu 0 Formidlt md støtt fra EU og Fødvarministrits Landdistriktsprogram

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform:

Bilag 1. AIDA-modellen: Sepstrups kampagneplatform: Bilag 1 AIDA-modlln: Spstrups kampagnplatform: Bilag 2: 1 Risikofaktor for usikkr sx i Danmark: Hvrt år dør 300 danskr på grund af usikkr sx. Dt svarr til 0,5 % af all dødsfald. Dt flst r kvindr dr dør

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

De fem friheder for dyr

De fem friheder for dyr 31-10-2015 Dyrvlfærdskontrol i fårbsætningr Hvad skal I hør? Hvad r dyrvlfærd? Hvordan gnnmførs t kontrolbsøg? Hvad skal du hav styr? Vi arbjdr md mnnskr, dyrvlfærdn flytts ignnm landmandn og mdarbjdrn!

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2010 Sid 2 Ny rglr for pnsion i 2010 Sid 3 Øgt mulighd for at finansir vækst og ksport Sid 4 Digital tinglysning n vrdnsnyhd i Danmark Sid 5 Ldlssmodllr i slskabr

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg

BILAG. til forslaget. til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om begrænsning af visse luftforurenende emissioner fra mellemstore fyringsanlæg EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxlls, dn 18.12.2013 COM(2013) 919 final ANNEXES 1 to 4 BILAG til forslagt til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om bgrænsning af viss luftforurnnd missionr fra mllmstor fyringsanlæg

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen

StudieOrdning August 2011 Produktions Teknolog Uddannelsen StudiOrdning August 2011 Produktions Tknolog Uddannlsn Dnn studiordning r n orintring til nuværnd og kommnd studrnd på produktionstknolog uddannlsn om, hvad studit indholdr og hvad dr forvnts af d studrnd.

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige danske statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 1 2011 Sid 2 VIES ikk kun n kirklig handling Sid 3 Lmpls af rvisionspligtn i hnhold til årsrgnskabslovn Sid 3 Ulovlig aktionærlån nu r dt alvor Sid 4 Slskabrs skattog

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk

Kompetencecenter. Aktiviteter i skoleåret 2010-11. særligt på området IT-rygsæk Komptnccntr på Skansskoln Aktivittr i skolårt 2010-11 særligt på områdt IT-rygsæk Formålt md IT-rygsækskursrn Undrstøtt læshandlplann Opgavn for skolvæsnt: At flr børn inkludrs og tilgodss i dt almn miljø

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere

Bilag 4: Spørgeskemaundersøgelse, politikere Bilag 4: Spørgskmaundrsøgls, politikr Er du mand llr kvind? Krydst md: Pa mokra Vnstr Dt Konsr par Mand 187 13 48 43 10 2 54 163 18 26 71,4% Kvind 77 12 11 20 4 0 24 58 9 11 28,6% 264 25 59 63 14 2 78

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel

Kommentarer til. Faglige mål. RELATEREDE FORLØB TIL PROCENT i 7.-9. KLASSE. Matematrix og dette kapitel Kommntarr til procnt Faglig mål Kapitlt læggr op til, at lvrn konsolidrr og vidrudviklr drs forståls af sammnhængn mllm n værdi angivt som procnt, brøk og dcimaltal. lærr forskllig formr for procntbrgning

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 2 21 Sid 2 Løn contra udbytt Sid 3 Tid til gnrationsskift? Sid 4 Pas på ovrskriftrn Sid 4 Fidus llr j Sid 5 Dtailrigdom contra ovrblik SIDE 5 Aktiavancbskatning

Læs mere

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen

Projekt nr. CP12K-071 vedrørende: Cykling gennem leg og læring. et lærings- og innovationsprojekt i folkeskolen Projkt nr. CP12K-071 vdrørnd: Cykling gnnm lg og læring t lærings- og innovationsprojkt i folkskoln 0 Indholdsfortgnls 1. Intro og formål Cykling gnnm lg og læring t innovations- og læringsprojkt i folkskoln

Læs mere

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg i Danmark i 2012

Statistik over slagtedata vedrørende vejning og klassificering af Kvæg i Danmark i 2012 Klassificringsudvalgt for Svin, Kvæg og Får Axltorv 3, 3. sal, 1609 Købnhavn V www.klassificringskontrolln.dk Statistik ovr slagtdata vdrørnd vjning og klassificring af Kvæg i Danmark i 2012 Klassificringskontrolln

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013

KOMPETENCE i bagagen. Har du de RIGTIGE redskaber til at løfte opgaven? med. Nr. juni 2013 md KOMPETENCE i bagagn 5 Nr. juni 2013 Har du d RIGTIGE rdskabr til at løft opgavn? n p p u r G m o K r t p t D a h c n Sid 2 Doktor Hansn kan bliv din coach md KOMPETENCE i bagagn KomptncGruppn tilbydr

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET

GOD SKOLE TIL ALLE VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 NUTTETHED BLÅJEANS LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! YUSUF OM KAMPENE I TYRKIET STORT TEMA om klodns frmtid NYHEDER TIL BØRN DER VIL FORSTÅ VERDEN GOD SKOLE TIL ALLE 25. - 1. OKTOBER 2015 LYKKETOFT: NU SKAL DER SKE NOGET! VI TROR PÅ FREMTIDEN BAG OM ANTBOY 3 VI HAR TESTET FIFA 16

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk r n Tur r singl fo å for kun s g o - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme

Mød læs på alle. metroxpr. Metroxpress-universet. M tre stærke platforme t s i l Pris S I V A n d n r M tr stærk platform Mtroxprss-univrst Dt startd i 2001, hvor n rblsk mtro-avis tillod sig at vær gratis hvor flabt sagd nogn, hvor djligt sagd mang hvor andrlds mnt d flst.

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN

KÆLEDYR. Heste giver unge livslysten tilbage HUNDE PROBLEM. Hesteterapi skaber glæde hos unge med selvmordstanker. TEMA-MAGASIN FREDAG DEN 1. JUNI 2012 TEMA-MAGASIN KÆLEDYR Hst givr ung livslystn tilbag Hsttrapi skabr glæd hos ung md slvmordstankr. Så mgt kostr dt at hav hund Mød dyrhviskrn Antt Røpk BRUG FOR EN HUNDELYTTER? ADFÆRDSBEHANDLING

Læs mere

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT

m ninger September 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Den lille appetit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT & m ningr Sptmbr 2006 7. årgang nr. 3 TEMA: Dn lill apptit ERNÆRING I BAGGRUND I ETIK EMBALLAGE I NYHEDER FORSKNINGSNYT I PORTRÆT MÆLK &m ningr nr 3 sptmbr 2006 Mælk og mningr udgivs til n fast krds af

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING

LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR. 10. OKTOBER 2010 Ambitionr for DnFood A/S: Brdt sortimnt af snackog convnincproduktr LÆS OM: OPBEVARING AF FOLIE I PLANTAGEN NY TEKNOLOGI TIL LUGNING NR.10. OKTOBER 2010 Sminis Løg Ny god sortr til

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund

CO-Magasinet. V ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 bund CO-Magasint NR/ÅR 05/2010 DET blev ET JA SIDE 4 DANSKE NOTER SIDE 5 bunden ER NÅET SIDE 6-7 LYS I MØRKET SIDE 8 SAMMENHOLD I STEDET FOR FYRESEDLER SIDE 9 SIG SANDHEDEN SIDE 10-11 JEG VIL GØRE EN FORSKEL

Læs mere

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008

Kære tillidsrepræsentant, 10. maj 2008 Kær tillidsrpræsntant, 10. maj 2008 Ndnfor vil vi rdør for brninn af konfliktundrstøttls o dn ændrin hraf, som vi i hovdbstyrlsn har bsluttt. Dr r samtidi md dnn rdørls frmsndt t brv til jordmødrn, som

Læs mere

JOMFRUEN. }omfjl"uen Virgo, 24. august - 23. september

JOMFRUEN. }omfjluen Virgo, 24. august - 23. september ,- ::-;, JOMFRUEN Js Nordby Chain-gam }omfjl"un Virgo, 24. august - 23. sptmbr Jomfrun holdr af Ol-dn, logik og systmatik. Bskdnhd og tilbagholdnhd r andr af Jomfruns pjlmærkr. Dn kan virk gnrt og anspændt,

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed

nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Heidi blev læge trods stort høretab Fællesskab på frederiksberg Læs om lydfølsomhed nr. 10 DEC 2011 udgivet af HØrEfOrEningEn Hidi blv læg trods stort hørtab Fællsskab på frdriksbrg Læs om lydfølsomhd Hørlsn svigtr 1 ud af 2 ovr 50 år! Hvornår og hvor oft kan varir, og dt r ikk altid

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

t e n v t s m t e e æ e j e r

t e n v t s m t e e æ e j e r QRgui d P r oj kt St yr i ng t bæl l l i L t r i t s m m ad s k. a 1 s r, t n v h Er opm l v bd W : r Al l anduon g d i ds or j F p p J & Ans l ag:261 23 d l j V g r n nsb s l J Ni n j o B n s ns Lar rj

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

SPEJDER. Nyt. Nr. 4 september/oktober 2006. Spejder for fuld skrue. Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nr. 4 sptmbr/oktobr 2006 Spjdr for fuld skru Blad for spjdr, forældr og førr i Dansk Baptistrs Spjdrkorps Foto: Maria Christnsn Spot på Spjdrnyt Sid 8-11: Hr findr du brtningr fra årts sommrljr

Læs mere

Den rigtige guideskole

Den rigtige guideskole Dn rigtig guidskol Bsøg os også på: 5 ugrs guidskol i spanin få din guidskol tilbagbtalt NYHED! ny livsstil og karrir jobgaranti i hl vrdn Prsonlig udvikling vnnr for livt Bliv rundrjsldr Danmarks først

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Vil du ikke rejse alene?

Vil du ikke rejse alene? www.clublaanta.dk & r ikk n Tur glr n i s r o kun f også for - mn r rjsr dig d artnr! p udn Evnt & Evnt.dk & sing l t u r Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Evnt & Rjsr for singlr og all andr, dr rjsr udn partnr

Læs mere

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN

Arkitekten fik foden indenfor på arbejdsmarkedet via studiejobbet. Se side 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN Arkitktn fik fodn indnfor på arbjdsmarkdt via studijobbt. S sid 20. FREDAG DEN 10. FEBRUAR 2012 TEMA-MAGASIN STUDIEGUIDE Valgt r dit Kok, sociolog llr landmand? Vjn til drømmstudit kan vær kringlt. Find

Læs mere

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen

Unge, smukke og talentfulde kvinder - kom tæt på ur-designer Christina Hembo og håndboldspiller Trine Troelsen th fmal dition ALPI sponsorrr håndboldlandsholdt Læs mr på sid 3 Mød dygtig ALPI-pigr Læs mr på sid 10, 11 og 14 Vind lækr julgavr Læs mr på sid 12 Læs også om Ny INCOTERMS ALPI s italinsk mor Løbstærk

Læs mere

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK

0,- pris på ALLE typer glas. Folkebladet. Farstad Optik fejrer 7 års fødselsdag Kom og vær med til tilbudsfesten! FARSTAD OPTIK Ug 46 Onsdag dn 16. novmbr 2011 62. årgang Dn stor jullysfst i Gjrn RING 22 85 85 37 og få t GRATIS bsøg af din lokal gardinbus Læs sid 3 Julmarkdr flr stdr Læs sid 3, 6 og 7 Lgo-mstr skal til Norg Læs

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere