Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt"

Transkript

1 Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats Midlertidig boligplacering af flygtninge Boligsocialt arbejde Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Alkohol og stofmisbrug Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Borgerstyret personlig assistance Støtte i eget hjem mv Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v Hovedtotal Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud til hjemløse Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Borgerstyret personlig assistance Støtte i eget hjem mv Senblindekurser Merudgiftsydelser Personlige tillæg og helbredstillæg Hovedtotal Side 1 af 24

2 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Integrationsindsats U I Integrationsindsats U TEK01 Udmøntning af Integrationspuljen Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge U TEK02 Flytning af Integrations- og forebyggelsespakke Ja TEK04 Korrekt konteringspraksis Ja 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge I Boligsocial arbejde U I Boligsocialt arbejde U TEK03 Integrations- og forebyggelsespakken Ja TEK02 Flytning af Integrations- og forebyggelsespakke Ja 710 Boligsocialt arbejde I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse U Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Side 2 af 24

3 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Beskyttet beskæftigelse I A Salg af pladser Aktivitets- og samværstilbud U Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Aktivitets- og samværstilbud I A Salg af pladser Botilbud til hjemløse U A Køb af herbergs- og krisecenterpladser Botilbud til hjemløse I B Statsrefusioner C Salg af herbergspladser D Boligbetalinger Alkohol og stofmisbrug U C Puljer og projekter Køb af misbrugsbehandlingstilbud Alkohol og stofmisbrug I A Salg af misbrugsbehandlingstilbud 548 Side 3 af 24

4 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Botilbud for længerevarende ophold U B De sociale institutioner Køb af pladser på længerevarende botilbud OVF Ansøgte overførsler Ja 734 Botilbud for længerevarende ophold I A Salg af pladser D Boligbetalinger Botilbud til midlertidigt ophold U B De sociale institutioner Køb af pladser på midlertidige botilbud Botilbud til midlertidigt ophold I A Salg af pladser D Boligbetalinger Kontaktperson- og ledsageordninger U Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance U Borgerstyret personlig assistance (BPA) Side 4 af 24

5 Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U TB I Modposter på andre udvalg N Socialudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N Støtte i eget hjem mv. U Køb af støtte i eget hjem B De sociale institutioner Støtte i eget hjem mv. I A Salg af pladser Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse mv. U Køb af Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U I Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. U Støtte til frivilligt socialt arbejde m.v. I Side 5 af 24

6 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget U TB I Integrationsindsats U I Midlertidig boligplacering af flygtninge U Midlertidig boligplacering af flygtninge I Tilbud til voksne med særlige behov U I Beskyttet beskæftigelse I Aktivitets- og samværstilbud I Botilbud til hjemløse I Botilbud for længerevarende ophold I Botilbud til midlertidigt ophold U Botilbud til midlertidigt ophold I Kontaktperson- og ledsageordninger I Borgerstyret personlig assistance I Støtte i eget hjem mv. I Senblindekurser U Senblindekurser U Side 6 af 24

7 skema Bilag 3f - Socialudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Socialudvalget U TB I Merudgiftsydelser U I Merudgiftsydelser U Merudgiftsydelser I Personlige tillæg og helbredstillæg U I Personlige tillæg og helbredstillæg U Personlige tillæg og helbredstillæg I Side 7 af 24

8 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 730 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af pladser på beskyttet beskæftigelse udviser mindreudgifter på 1,5 mio. kr. i. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der 22,4 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 187 t. kr. svarende til en forventet udgift på 4,2 mio. kr. Heraf vedrører 1,9 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften eller har mulighed for at reducere forbruget. Budgettet til køb af pladser på beskyttet beskæftigelse er i på 5,6 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang forventes at være i balance. Side 8 af 24

9 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 731 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 411 Indtægter 0 Køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud udviser merudgifter på 0,4 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der 96,7 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 234 t. kr. svarende til en forventet udgift på 22,7 mio. kr. Heraf vedrører 13,2 mio. kr. udgifter til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for, idet tilgang og afgang i forventes at være i balance. Dertil forventes udgifter på 0,7 mio. kr. vedr. selvvisiterende tilbud. Den samlede udgift til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud forventes derfor at være på 23,4 mio. kr. i. Budgettet til køb af pladser på aktivitets- og samværstilbud er i på 23,0 mio. kr. Regnskabsresultatet for 2017 var på 23,7 mio. kr. Side 9 af 24

10 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 734 Køb af pladser på længerevarende botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af længerevarende botilbud udviser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der 85,1 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på t. kr. svarende til en forventet udgift på 88,3 mio. kr. Heraf udgør 57,7 mio. kr. udgifterne til borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften og ikke har mulighed for at påvirke indhold i tilbud, pris mv. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Herudover forventes udgifter til køb af pladser efter objektive kriterier på 2,4 mio. kr. I alt forventes derfor udgifter på 90,7 mio. kr. på køb af pladser på længevarende botilbud i. Derudover forventes en udgift på 0,5 mio. kr. i vedr. den kendte tilgang af unge borgere fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Udgiften er estimeret pba. det tværgående samarbejde imellem Famileafdelingen og Socialafdelingen. Det forventes, at udgiften modsvares af den forventede afgang på køb af længerevarende botilbud og beløbet er for nuværende ikke tillagt de disponerede udgifter, men udviklingen i den forventede tilgang følges løbende. Dertil kommer, at Socialafdelingen i øjeblikket har 5 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig på i alt 1,3 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor et evt. ekstra udgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Regnskabsresultatet for 2017 var på 95,3 mio. kr. (inkl. køb af pladser efter objektive kriterier). Faldet i udgifterne fra 2017 til er først og fremmest et resultat af et fald i antallet af borgere i længevarende botilbud, hvor Frederiksberg Kommune har afgivet handleforpligtelsen. I er der budgetteret med 96,3 mio. kr. til køb af pladser på længerevarende botilbud. Side 10 af 24

11 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 735 Køb af pladser på midlertidige botilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af midlertidige botilbud udviser i mindreudgifter på 2,2 mio. kr. Budgettet til køb af pladser på midlertidige botilbud er i på 40,0 mio. kr., mens der forventes udgifter på 37,9 mio. kr. I 2017 var udgifterne til køb af pladser på midlertidige botilbud 38,9 mio. kr. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der 41,7 helårspladser til en gennemsnitlig årstakst på 895 t. kr. svarende til en forventet udgift på 37,3 mio. kr. Heraf udgifter på 10,1 mio. kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Hertil kommer udgifter på 0,4 mio. kr. til opnormering på Sdr. Fasanvej og udgifter vedr. tidligere år. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Derudover forventes en udgift på 1,1 mio. kr. i vedr. den kendte tilgang af unge borgere fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Udgiften er estimeret pba. det tværgående samarbejde imellem Famileafdelingen og Socialafdelingen. Det forventes, at udgiften modsvares af den forventede afgang på køb af midlertidige botilbud og beløbet er for nuværende ikke tillagt de disponerede udgifter, men udviklingen i den forventede tilgang følges løbende. Dertil kommer at, Socialafdelingen i øjeblikket har 12 verserende sager i Ankestyrelsen, hvor der ikke er truffet afgørelse om hvorvidt Frederiksberg Kommune er betalingskommune. Falder sagen ikke ud til kommunens fordel beløber sagerne sig på i alt 4,8 mio. kr. pr. år. I nogle sager kan der være tale om at sagen vedrører flere år, hvorfor et evt. ekstra udgift kan blive større. Det er dog forventningen at Frederiksberg Kommune har truffet den korrekte afgørelse i sagerne. Disse eventuelle udgifter er ikke indregnet i prognosen. Deruodver er der 5 sager, hvor Frederiksberg er betalingskommune, men har rejst sag om, at det er en anden kommune der retteligt er betalingskommune. Disse sager er alle uafsluttede. Falder de ud til kommunens fordel bortfalder der udgifter på 2,9 mio. vedrørende disse sager i. Udgiften er indtil videre indregnet i det forventede regnskabsresultat. Side 11 af 24

12 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 736 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 543 Indtægter 0 Køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen udviser et merforbrug på 0,5 mio. kr. I er der budgetteret med udgifter på køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen på 2,8 mio. kr. og der forventes på baggrund af en fremskrivning af udgifterne i de to første måneder af året udgifter på 3,3 mio. kr. Heraf udgør 0,6 mio. kr. udgifter for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. I 2017 var udgifterne til køb af pladser på kontakt- og ledsagerordningen på 3,5 mio. kr. Side 12 af 24

13 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 737 Borgerstyret personlig assistance (BPA) Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) udviser et merforbrug på 5,9 mio. kr. i. Merforbruget søges ikke tillægsbevilliget. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) tildeles efter servicelovens 96. Socialudvalget besluttede 6. juni 2016 (SU sag. nr. 51) en revisitering af samtlige BPA-brugere i 2016 og 2017, da der blev vurderet at være et effektiviseringspotentiale. Udgiftspresset på området havde således været større, hvis revisitationen ikke havde været gennemført. På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der 25,9 helårspersoner til en gennemsnitlig årstakst på 1,5 mio. kr. Det svarer til en forventet udgift på 38,8 mio. kr. Heraf vedrører udgifter på 1,9 mio. kr. borgere, hvor Frederiksberg er ikke-handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for og efter at alle sager er revisiteret i Det er forudsat at tilgang/afgang går lige op resten af året. Regnskabsresultatet for 2017 var på 33,5 mio. kr. Den forventede stigning i udgifterne i skyldes en nettotilgang på 3,6 helårspersoner i forhold til Der er har de seneste år været vækst i antallet af borgere der visiteres til denne lovpligtige indsats. Udgifterne er svært forudsigelig og svært styrbare bl.a. fordi få enkeltsager med fra- og tilflytning til kommunen af borgere berettiget til denne ydelse kan give store udsving i de forventede udgifter. Side 13 af 24

14 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 738 Køb af støtte i eget hjem Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Køb af støtte i eget hjem udviser et merforbrug på 1,6 mio. kr. Merudgifterne søges ikke tillægsbevilget. Merudgiften udgøres af: - Merudgift på køb af socialpædagogisk støtte på 1,1 mio. kr. - Merudgifter på køb af aflastningspladser på 0,4 mio. kr. - Merudgifter på køb af behandlingstilbud på 0,1 kr. Merudgifter på køb af socialpædagogisk støtte (herunder botilbudslignende foranstaltninger under 85) På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar, forventes der en udgift på 10,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 1,1 mio. kr. Heraf udgifter på 2,6 mio kr. for borgere, hvor Frederiksberg ikke er handlekommune og dermed ikke kan disponere over udgiften. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Derudover forventes en udgift på 0,6 mio. kr. i vedr. den kendte tilgang af unge borgere fra Familieafdelingen til Socialafdelingen. Udgiften er estimeret pba. det tværgående samarbejde imellem Famileafdelingen og Socialafdelingen. Det forventes, at udgiften modsvares af den forventede afgang på køb af støtte i eget hjem og beløbet er for nuværende ikke tillagt de disponerede udgifter, men udviklingen i den forventede tilgang følges løbende. Regnskabsresultatet i 2017 var på 9,7 mio. kr. Merudgifter på køb af aflastningspladser På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar forventes der en udgift på 2,9 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,4 mio.kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2017 var på 2,6 mio. kr. Mindreudgifter på køb af behandlingstilbud På baggrund af den seneste aktivitetsprognose ultimo februar forventes der en udgift på 1,0 mio. kr., svarende til et merforbrug på 0,1 mio. kr. Prognosen er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget for. Regnskabsresultatet for 2017 var på 0,5 mio. kr. Side 14 af 24

15 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 739 Køb af Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU-forløb) Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter 0 Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb (STU) udviser merudgifter på 4,4 mio. kr i. Frederiksberg kommune køber særligt tilrettelagte uddannelsesforløb hos en række forskellige private, kommunale og regionale leverandører. Der er tale om et vanskeligt styrbart område, idet borgeren har krav på at kunne påbegynde et uddannelsesforløb. Der er i budgetteret med udgifter til køb af STU på 15,9 mio. kr., mens der på baggrund af allerede indskrevne borgere forventes en udgift til køb af STU på 18,2 mio. kr. Hertil er tillagt yderligere tilgang på 14 borgere med forventet start 1/8 som endnu ikke er indskrevet. Den forventede udgift i på disse borgere udgør 2,1 mio. kr. i. Der kan ske yderligere tilgang efter møde medio marts. Regnskabsresultatet for 2017 var på 16,0 mio. kr. I forbindelse med 2. forventet regnskab 2017 blev bevillingen til køb af STU varigt øget med 3,6 mio. kr., som følge af de øgede udgifter til denne ydelse. Antallet af STU-forløb har været stigende i de seneste år. Opgjort som helårsforløb var antallet i 2015 på 31,9. I 2017 var antallet steget til 42,9 helårsforløb. I skønnes med den ovenfor nævnte forventede tilgang et samlet antal helårsforløb på 52,2. Baggrunden for stigningen i antallet af visiterede til en STU skyldes, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse uanset, om der ydes specialpædagogisk eller anden støtte, har, hvis de ønsker det, et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov. Side 15 af 24

16 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73A Salg af pladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 0 indtægter Vedr Vedr Vedr Vedr Vedr Salg af pladser udviser samlet set mindreindtægter på 2,0 mio. kr. Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilget. Mindreindtægterne udgøres af: - Mindreindtægter på salg af pladser på længerevarende botilbud på 2,2 mio. kr. - Mindreindtægter på salg af pladser på beskyttet beskæftigelse på 2,0 mio. kr. - Merindtægter på sag af pladser på midlertidige botilbud på 1,5 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på støtte i eget hjem på 0,5 mio. kr. - Merindtægter på salg af pladser på aktivitets- og samværstilbud på 0,3 mio. kr. Prognoserne er baseret på, hvad der på nuværende tidspunkt er bevilget af pladser i kommunens egne tilbud. Området har i et indtægsbudget på 14,1 mio. kr. Der forventes i salgsindtægter på 12,1 mio. kr. Indtægterne i 2017 var til sammenligning på 12,5 mio. kr. Side 16 af 24

17 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73B De sociale institutioner Indmelding 1. FR (netto): Botilbud for længerevarende oph Botilbud for midlertidigt ophold 929 De sociale institutioner udviser et merforbrug på 1,9 mio. kr. Merforbruget består af følgende: - En merudgift på 1,8 mio. kr. vedr. huslejeudgifter til hhv. genhusningen af borgere fra Betty og Mariendalsvej på botilbuddet Lioba fordelt på polkoderne 734 og 735. Der har de seneste år været mindreforbrug på de sociale institutioner. I vil der være yderligere skærpet fokus på opfølgning på institutionernes forbrug i forhold til at sikre den bedst mulige anvendelse af de allokerede ressourcer. Der forventes derfor som udgangspunkt ikke mindreforbrug på institutionerne. Institutionerne har dog jævnfør styringsprincipperne automatisk overførselsret på op til 2 pct. af budgettet. Side 17 af 24

18 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73D Boligbetalinger Indmelding 1. FR (netto): Boligbetalinger udviser i mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget vedrører forventede merindtægter der fordeler sig ved: - Mindreindtægter vedr. Botilbud for hjemløse på 0,5 mio. kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for længerevarende ophold på 0,2 mio.kr. - Merindtægter vedr. Botilbud for midlertidigt ophold på 0,9 mio.kr. Merindtægterne er beregnet på baggrund af indtægterne i Der er i budgetteret med indtægter fra boligbetalinger på samlet 7,1 mio. kr. Side 18 af 24

19 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 73C Puljer og projekter Indmelding 1. FR (netto): Puljer og projekter udviser et merforbrug på 0,3 mio. kr. Merforbruget skyldes en udbudseffektivisering på 0,3 mio. kr. på Alkohol- og Stofmisbrug, som ikke forventes realiserbar. Der afventer afklaring på om udbuddet skal annulleres frem mod 2. forventet regnskab. Side 19 af 24

20 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732A Køb af herbergs- og krisecenterpladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Køb af herbergs- og krisecenterpladser udviser i en mindreudgift 2,4 mio. kr. ekskl. refusion. Der er refusionsmæssigt taget højde for brutto mindreforbruget på køb af herbergs- og krisecenterpladser i skema 732B vedr. statsrefusioner. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Kommunerne får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til herberger og krisecentre. Budgettet til køb af herbergs- og krisecenterpladser er i på 13,0 mio. kr. På nuværende tidlige tidspunkt skønnes, at udgifterne i vil være på 10,4 mio. kr. Prognosen er sat lig med regnskabsresultatet i Området har i 2017 været en del af en række budgetanalyser på det specialiserede socialområde., jf. SU 14/8 2017, sag nr. 59. Krisecentre og herberger er selvvisiterende, og Socialafdelingen bliver således blot orienteret, når en borger fra Frederiksberg Kommune bliver indskrevet. Analysen viste, at trods stigende anvendelse af ordningerne var nettodriftsudgifterne relativt stabile i perioden Området er i hvert enkelt budgetår blevet tillægsbevilget i forbindelse med de forventede regnskaber, hvorfor årsregnskaberne ikke har udvist merforbrug på området. Det selvvisiterende område har således været underbudgetteret gennem årene , og det er kun ved hjælp af betydelige tillægsbevillinger i det enkelte budgetår, at der er opnået regnskabsmæssig balance. Med henblik på at fjerne ubalancen er budgettet fra blevet permanent opskrevet med 3,1 mio. kr. netto, svarende til den forventede udfordring i Side 20 af 24

21 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732B Statsrefusioner Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter Statsrefusion for borgere på herberger og kvindekrisecentre udviser et merforbrug på 2,3 mio. kr. Frederiksberg Kommune afholder udgifterne, når kommunens borgere opholder sig på kvindekrisecentre og herberger efter SEL Frederiksberg Kommune får refunderet halvdelen af de afholdte udgifter til frederiksbergborgere på herberger og krisecentre. Dette gælder både borgere, som benytter kommunens egne herberger, og borgere, som Frederiksberg Kommune køber pladser til i andre kommuner. Frederiksberg Kommune får ikke refusion for de pladser, som kommunen sælger til borgere fra andre kommuner. De forventede statsrefusionsindtægter skal altså ses i relation til de forventede udgifter til egne herberger og køb af herbergspladser i andre kommuner, samt til de forventede indtægter fra salg af herbergspladser. Der er i budgetteret med indtægter fra statsrefusion vedr. borgere på herberger og kvindekrisecentre på 14,3 mio. kr., mens der forventes indtægter på 12,0 mio. kr. Side 21 af 24

22 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 732C Salg af herbergspladser Indmelding 1. FR (netto): Udgifter Indtægter -400 Salg af herbergspladser udviser i 2017 merindtægter på 0,4 mio. kr. Frederiksberg Kommune opkræver andre kommuner for udgifter afholdt på kommunens to herberger og øvrige tilbud til hjemløse. Herbergerne er selvvisiterende, og det enkelte tilbud er forpligtigtet til at tage imod alle borgere uanset opholdskommune. Der er budgetteret med indtægter på 16,8 mio. kr. i 2017, mens der forventes indtægter på 17,2 mio. kr. i. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for Side 22 af 24

23 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733 Køb af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 47 Indtægter Køb af pladser på misbrugsbehandlingstilbud udviser en merudgift på 0,05 mio. kr. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for Merudgiften søges ikke tillægsbevilliget. Side 23 af 24

24 1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 18-pl) Skemanummer Udvalg: Socialudvalget 733A Salg af misbrugsbehandlingstilbud Indmelding 1. FR (netto): Udgifter 0 Indtægter 548 På Salg af pladser til alkohol- og stofmisbrugsbehandling forventes på nuværende tidspunkt mindreindtægter på 0,5 mio. kr. i. Prognosen er baseret på regnskabsresultatet for Mindreindtægterne søges ikke tillægsbevilget. Side 24 af 24

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.615

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug april 2. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 525.565 175.039

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Socialudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 519.495

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo juni 2. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 700 Integrationsindsats

Læs mere

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Socialudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget skema 1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2015 Ompl. 2015 2015 Budget 2015 pr. 28/2 FR 2015 2015 TB 1. FR 2015

Læs mere

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL

Socialudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 31/3 FR 2014 2014 2014

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug marts 1. FR Afvigelse Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 785.547 211.630

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar Socialudvalget (inkl.

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Socialudvalget (inkl.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 20.517

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 2. FR Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 300 Skoler 431.716

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder

Læs mere

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015 Dette bilag indeholder en kort gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 3. forventede regnskab på for drifts- og anlægsudgifterne. 1. Drift På driften forventes der samlet set et

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 100 Fælles formål 458 458 0

Læs mere

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap

Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Budgetkontrol pr. 1. juli 2017 Politikområde Ældre i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/5 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Ældrerådet 251 0 251 0 2 Tomgangsleje 3.498

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema 3. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget

Læs mere

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014 Dette bilag indeholder en mere detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget (inkl. modposter andre

Læs mere

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014

Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Tværgående økonomi NOTAT 10-03-2015 Rettelsesblad til bilag 1: Uddybende forklaringer til regnskab 2014 Bilag 1 til Socialforvaltningens årsregnskab

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre

Læs mere

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3.

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 1000

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget

Læs mere

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor: 20. november Sagsbeh: jbh Bilag 1A. Teknisk gennemgang og specifikation af 3. FR Forvaltningen har opgjort forventningerne til regnskabsresultatet for udgifter vedrørende service, overførsel og anlæg på

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet. Socialudvalget -2019 Vurdering Holder det korrigerede budget? Nej der forventes et merforbrug på 24,2 mio. kr. før omplaceringer. Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift 1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni Børneudvalget (inkl.

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 1. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo januar 1. FR Afvigelse

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 200 Byfornyelse

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg. Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. FR Dette bilag indeholder en detaljeret gennemgang af det forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område henvises

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug september 3. FR Afvigelse Sundheds- og Forebyggelsesudvalget

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget.

Herbergsområdet udgør en større andel end krisecenterområdet og står for en markant stigning i forbruget. NOTAT Udvikling i forbrug - 19 krisecentre og 11 herberg Børn og Velfærd har store udfordringer med stigende udgifter på det specialiserede socialområde for voksne. Blandt de områder som bidrager til stigningen

Læs mere

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter skema Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug februar 1. FR Afvigelse Bolig- og Ejendomsudvalget U 27.929 2.188 26.629-1.300-1.300

Læs mere

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme-

Læs mere

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 930

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres.

Notat. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde. Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under pres. Vedrørende udfordringer på det specialiserede voksenområde Dato: 24.05.2018 Center for Børn og Voksne Stabsteam horsholm.dk Myndighedsbudgettet på det specialiserede område for voksne er konstant under

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 7.635 00 Serviceudgifter -3.286 55 Den centrale refusionsordning -576 66 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.498 10 Social Service/

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udvalg / Aktivitet Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl. modpost andre udvalg) R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 1. FR priser

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste

Læs mere

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen

2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 - Arbejdsmarkedsforvaltningen 2. Økonomirapportering pr. 31. august 2010 Arbejdsmarkedsforvaltningen J.nr.: 00.01.00.Ø09 Sagsnr.: 10/37002 BESLUTNING I SOCIAL OG SUNDHEDSUDVALGET DEN Fraværende: Ingen. Udvalget godkendte indstillingen.

Læs mere

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger Afvigelse efter TB 100 Fælles

Læs mere

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget

4. Økonomisk Redegørelse 2018 Social- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Økonomisk Redegørelse Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Generelt for Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Arbejdsmarkedsudvalget forventer mindreforbrug på 4,588 mio. kr. Det dækker over merforbrug

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. 3. budgetopfølgning for budget 2018 d. 22.11.2018 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2014 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31. marts Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2014 Hele 1.000 kr. Område/ funktion Aktivitetsområde / omkostningssted

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 09 Handicap DRIFT I hele 1.000 kr., i 2016-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2016 453.665-194.550 259.115 Forbrug regnskab

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed Regnskab 2018 Udvalg: Social- og Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og Sundhedsudvalget -20.365 00 Serviceudgifter -11.610 55 Den centrale refusionsordning 1.238 66 Aktivitetsbestemt

Læs mere