Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2014 2016"

Transkript

1 Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes en plan for de 0-2 årige og en for 3-6 årige. Læreplanen skal beskrive dagtilbuddets mål for børns læring inden for følgende seks temaer: Sociale kompetencer Alsidig personlig udvikling Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Børns læring Vi ser børns læring ud fra et helhedsperspektiv, de 6 læringstemaer er dele af denne helhed. Vi ser læreplanstemaer som positioner hvor fra denne helhed kan betragtes og forstås. Vi sammensætter vores aktiviteter og prøver at tilrettelægge vores dage, så den helhedsforståelse kan ses i praksis. Det gør vi ud fra vores viden om hvad der skal til for at børn kan vokse og udfolde deres potentialer i et meningsfyldt fællesskab. Det er vores mål, i samararbejde med forældrene, at tiden i vores dagtilbud kan være en god start, der understøtter den lærings- og livslyst som børn naturligt bærer i sig. Læringsmiljø Et godt læringsmiljø for børn er, når de voksne er fagligt nysgerrige og kan reflektere over og udvikle deres egen praksis. En forudsætning for at barnet kan lære, er at barnet føler sig tryg og er inkluderet i et fællesskab. 1

2 Den professionelles voksne forstår at læring altid er tilstede er tydelig, leder og guider børnene er bevidst om at man er rollemodel for børnene (børnene gør ikke altid som vi siger, men som vi gør!) kan gå i børnenes fodspor ved at fange det, der optager børnene og herigennem gøre dem engagerede (børnenes spor) kan møde barnet hvor det er og ved hvor det er på vej hen (nærmeste udviklingszone) er i dialog med og i samarbejde med forældrene kan være empatisk, dvs. har evnen til indføling, til at sanse og sætte sig ind i barnets følelser og reagere følelsesmæssigt på dem på en passende måde bruger et anerkendende og resursefyldt sprog kan skabe en god balance mellem den voksenstyrede læring og den læring der er i børns selvorganiserede leg. Forstået som de 3 læringsrum (Basil Bernstein): 1. den voksne går foran barnet 2. den voksne går ved siden af barnet 3. den voksne går bag barnet. Det 3. læringsrum ses i sammenhæng med den forståelse der ligger i den finske hjerneforsker Matti Bergströms forskning, der taler om vigtigheden af at udvikle børnenes innovative kompetencer. Dokumentation Der arbejdes med dokumentation ved projekt arbejde (se bilag 1). Der arbejdes med både børnenes læring og medarbejdernes egen læring. Målet er at der gennemføres et projekt i kvartalet. Der bruges digitale redskab (anelysesol og SMTTE). Dokumentation kan ses på Distrikt Ørums Intra. d=&startside=&forumid= Politiske tiltag Sprog Der er sat fokus på sprogarbejdet i dagtilbud. Der gennemføres sprogtest af børnene ved 3 og 5 år. Der er uddannet sprogvejleder, og pædagoger har fået uddannelse i hvordan arbejdet med børnenes sprogudvikling optimeres. Inklusion Der bruges digitalt værktøj (inklusionsmiljø), hvor primærpædagogen hvert halve år bruger værktøjet som tjekliste for hvordan barnet er inkluderet i gruppen. Tidlig indsats Der bruges digitalt værktøj (trivsel), hvor primærpædagogen hvert halve år bruger værktøjet som tjekliste for hvordan barnet trives. Vi har vejleder i forhold til tidlig indsats.. 2

3 It-digitale medier Der er udannet vejleder og i projektarbejde indgår brugen af IT medier. Kompetenceløft I deltager pædagogmedhjælpere og dagplejer i et 8 ugers kursus. Lokale tiltag Kunst i det 3. læringsrum Målet er at styrke børnenes innovative kompetencer. Der samarbejdes med lokale kunstnere om billedværksteder, musik og Land Art (Fjellerup) Der søges projektmidler. Marte Meo Der arbejdes med supervision af medarbejdere efter Marte Meo metoden. Og medarbejdere uddannes i Marte Meo grundforløb. Den store verden- den lille verden, Vi vil afprøve de digitale kommunikations muligheder for kontakt mellem børnehaver og skole ( Skype) Og mellem børnehaver i Norden ( evt. fra venskabsbyer) 3

4 Læreplaner år Sociale kompetencer. At møde andre anerkendende og respektfuldt At indgå i og bidrage til forpligtende fællesskaber At opbygge, indgå i og bevare venskaber At lære at håndtere konflikter - Voksne der er Tydelige/positive ledere grundprincipperne for tydelig ledelse Videosupervision af medarbejdere efter Marte Meo metoden Den daglige samling, hvor bla., turtagning indgår Konflikthåndtering at lære børnene at løse egne konflikter, respektfuldt Bevidsthed om at de voksne er rollemodeller (er opmærksomme på hvordan vi taler til/med hinanden og børnene). Italesætter ønsket adfærd En spirende forståelse af at den enkelte bidrager til fællesskabet, og kan give plads Vi ser børn der lærer at udvise hensyn til fællesskabet og afvente egen turtagning Vi ser børn udviser initiativ, og er nysgerrige på andre børns initiativer At vi ser børn der føler tilknytning Lillestuen eller til dagplejehjemmet/legestuen. 4

5 Alsidige personlige udvikling. En positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid Viden, fantasi og kreativitet, initiativ Kompetence til at forstå og håndtere følelser Motivation og vedholdenhed At kunne træffe valg Voksne der er Tydelige/positive ledere grundprincipperne for tydelig ledelse Den daglige samling med emner der er tilrettelagt ud fra bevidste pædagogiske valg At følge børnenes spor Vi giver barnet rum til fordybelse Konflikthåndtering, at lære børnene at løse konflikter/uenigheder på en respektfuld måde, så begge parter føler sig set, hørt og forstået At vi ser og møder barnet hvor det er: o Rummer barnet i dets følelser, og tager det alvorligt. o Vi ser barnets særlige evner og kompetencer og sætter ord på. o Giver dem mulighed for selv-og medbestemmelse i forhold til alder og udviklingstrin. Den enkelte udstråler ro og overskud, fremfor hjælpeløshed hviler i sig selv. Den enkelte viser forståelse og hjælpsomhed At kunne glæde sig på andres vegne At vi ser børn der går til hverdagens aktiviteter med gå på mod Børn der fornyer og udvikler de eksisterende tiltag. Fantasi og kreative evner -kan sætte ord på egne følelser eks. i en konflikt -kan genkende følelser ved andre børn og handle derefter - kan mærke og sætte egne grænser - kan bygge legehistorier op - kan benævne sig selv - kan holde egne initiativer tilbage i en stund - kan give og tage i legen - kan løse et problem - der deler glæde med hinanden - der kan træffe et valg 5

6 Sproglig udvikling. At udvikle sprog gennem nærværende kommunikative voksne sproglig og begrebsmæssig udvikling gennem leg, læring og samvær Bevidsthed om at de voksne er rollemodeller i forhold til hvordan vi taler med hinanden Sprogvejleder der skal optimere og inspirere til udvikling af praksis der understøtter børns sprogudvikling. Bøger i børnehøjde Højtlæsning af kortere og længere bøger (dialogisk læsning) Kendskab til, tal, bogstaver, form og farver. Bruge sange, rim og remser Vi ser børn der bruger legelyde, udbygger deres ordforråd. Vi ser børn der bruger fagter og bevægelser eks. ved sange, rim og remser, kommunikation Vi ser børn der udvikler spørgelyst på nye ord, og udviser sproglig opmærksomhed Vi ser børn der har et hensigtsmæssigt sprogbrug Vi ser børn der er på vej til at anvende sproget konstruktivt i konflikthåndtering Vi ser børn der udviser tællelyst samt kendskab til bogstaver Krop og bevægelse Vores mål er at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til: At udvikle fin og grov motoriske færdigheder gennem leg og tilrettelagte aktiviteter At have gode vaner i forhold det at spise mad Måltidet og maden som et pædagogisk projekt. Vi arbejder med måltidet og det at spise, som en anledning til at gøre maden til en god og sanselig oplevelse. Det gør vi ved at inddrage børnene i madlavning og lave nogle gode rammer om måltidet. Vi gør det med bevidstheden om det læringspotentiale der ligger i at tilberede og spise mad sammen med børnene Giver børnene mulighed og plads til for at udfolde sig fysisk Vi øver børnene i selv at kunne klare påklædning Gå -ture i omgivelser Laver musik/bevægelse/gymnastik med børnene 6

7 Vi ser børn der udvikler selvforståelse for egen krops formåen Vi ser børn der udviser glæde ved fysiske aktiviteter, som bliver en naturlig del af børnenes lege Vi ser børn der hjælper hinanden til at udfordre sig selv motorisk, og støtte andre i at gøre det samme Natur og naturfænomener At udvikler glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen At være nysgerrige på og få læring om livsforhold i naturen At opnå selvtillid og koncentrationsevne At udvikler respekt for naturen At barnet får kendskab til begreber som form, farver og antal De voksne ser muligheder og glæde ved at opholde sig udendørs året rundt. Man er fysisk aktiv med børnene og inddrager dem i daglige gøremål og er motiverende igangsættere Understøtte nysgerrighed i forhold til den natur som den udfolder sig lige omkring os i forhold til årstider Ture i skoven/naturen i lokalområde Vi taler og læser med børnene om de forskellige typer dyr Vi giver dem gode vaner i forhold til hvordan vi kan være respektfulde når man færdes i naturen Vi ser børn der er på vej mod kendskab til gængse planter og dyr, forskellen på husdyr, kæledyr og vilde dyr Vi ser børn der udviser nysgerrighed for, hvad der findes i naturen Vi ser børn der udviser respekt for naturen Vi ser børn der bruger sine sanser 7

8 Kulturelle udtryksformer og værdier At børnene eksperimenterer med, øver sig i og afprøver sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer, såsom musik, drama og kreative processer Musik og sangforløb i heldagslegestuen Fejring af højtider jul, fastelavn og påske Vi ser børn der udtrykker følelser kropsligt, mimisk og musisk Vi ser børn der kan udtrykke sig kreativt Vi ser børn der udviser initiativer i forhold til de potentialer de har. Læreplaner år Sociale kompetencer. At møde andre anerkendende og respektfuldt At udvikle kompetencer til at indgå i og bidrage til forpligtende fællesskaber At udvikle kompetencer til at etablere, indgå i og vedligeholde venskaber Voksne der er Tydelige/positive ledere grundprincipperne for tydelig ledelse Videosupervision af medarbejdere efter Marte Meo metoden Den daglige samling, hvor bla., turtagning indgår Konflikthåndtering at lære børnene at løse egne konflikter, respektfuldt Bevidsthed om at de voksne er rollemodeller(er opmærksomme på hvordan vi taler til/med hinanden og børnene). Italesætter ønsket adfærd Aldersopdelte grupper hvor aktiviteterne tilgodeser barnets nærmeste udviklingszone (Nuzo) Vi giver plads til børnenes selvorganiserende leg, da det er herigennem at de øver sig i flere områder indenfor den sociale kompetence ex. empati, vise omsorg, knytte venskaber Vi inddrager børn i det daglige gøremål, madlavning og oprydning etc. og ser det som muligheden for at barnet give til og blive en del af fællesskabet 8

9 At den enkelte bidrager til fællesskabet, og kan give plads, og samtidig fastholde egne intentioner Vi ser børn der kan indgå i børnefællesskaber med ligeværdighed og respekt Vi ser børn der kan udvise hensyn til fællesskabet og afvente egen turtagning Vi ser børn udvise initiativ, og være nysgerrige på andre børns initiativer Alsidig personlig udvikling. En positiv selvforståelse med selvværd og selvtillid Viden, fantasi og kreativitet, initiativ Kompetence til at forstå og håndtere følelser Voksne der er Tydelige/positive ledere grundprincipperne for tydelig ledelse Den daglige samling med emner der er tilrettelagt ud fra bevidste pædagogiske valg At følge børnenes spor Forståelse af det 3. læringsrum Kreative værksteder Maler værksteder selvportrætter Vi giver barnet rum til fordybelse Konflikthåndtering, at lære børnene at løse konflikter/uenigheder på en respektfuld måde, så begge parter føler sig set, hørt og forstået At vi ser og møder barnet hvor det er: o Rummer barnet i dets følelser, og tager det alvorligt. o Vi ser barnets særlige evner og kompetencer og sætter ord på. o Giver dem mulighed for selv-og medbestemmelse i forhold til alder og udviklingstrin 9

10 Den enkelte udstråler ro og overskud,( fremfor hjælpeløshed ) hviler i sig selv Den enkelte viser forståelse og hjælpsomhed At kunne glæde sig på andres vegne At vi ser børn der går til hverdagens aktiviteter med gå på mod Børn der fornyer og udvikler de eksisterende tiltag Børn der kan sætte ord på egne følelser eks. i en konflikt Børn der kan genkende følelser ved andre børn og handle derefter Sproglig udvikling. At udvikle sprog og skriftsprog gennem nærværende kommunikative voksne. At udvikle sprog gennem leg og samvær At have lyst til og mod på at bruge sproget og skriftsproget kreativt og eksperimenterende i dialogen og kontakten med omverdenen Bevidsthed om at de voksne er rollemodeller i forhold til hvordan vi taler med hinanden Sprogvejleder der skal optimere og inspirere til udvikling af praksis der understøtter børns sprogudvikling Bøger og skriftsprog i børnehøjde Daglig oplæsning og dialog (dialogisk læsning) Højtlæsning af kortere og længere bøger (dialogisk læsning) Kendskab til, tal, bogstaver, form og farver Arbejde med sange, rim og remser og sprogbad Arbejde med at barnet kan skrive sit eget navn Vi arbejder med sproggrupper for de børn der brug for mere intens sprogtræning. Sprogvurderinger 10

11 Vi ser børn der udvikler spørgelyst på nye ord, og udviser sproglig opmærksomhed Vi ser børn der bruger sproget mere nuanceret og at de har et differentieret sprogbrug Vi ser børn der har et hensigtsmæssigt sprogbrug Vi ser børn der anvender sproget konstruktivt i konflikthåndtering Vi ser, via sprogvurderinger, at der sker den forventede udvikling Krop og bevægelse Vores mål er at børnene udvikler handlekompetencer i forhold til: At videreudvikle motoriske færdigheder i leg og tilrettelagte aktiviteter. At børnene føle glæde ved at bruge og mærke krop og sanser At kunne udfordre sig selv og kende sine grænser At kunne have positivt forhold til det at spise og samvær omkring måltider Måltidet og maden som et pædagogisk projekt. Vi arbejder med måltidet og det at spise, som en anledning til at gøre maden til en god og sanselig oplevelse. Det gør vi ved at inddrage børnene i madlavning og lave nogle gode rammer om måltidet. Vi gør det med bevidstheden om det læringspotentiale der ligger i at tilberede og spise mad sammen med børnene. Giver børnene mulighed og plads til for at udfolde sig fysisk. Vi øver børnene i selv at kunne klare påklædning. Gå _ture i omgivelser Laver musik/bevægelse/gymnastik med børnene Kreative værksteder Have en god hygiejne kultur i forhold til vask af hænder. Have værktøj tilgængeligt, således at børnene lærer at håndtere knive, blyant, saks, hammer og sav. Have en god hygiejne kultur i forhold til vask af hænder. Vi ser børn der udvikler selvforståelse for egen krops formåen Vi ser børn med en større og større forståelse for egen krop og dens formåen Vi ser børn der udviser glæde ved fysiske aktiviteter, som bliver en naturlig del af børnenes lege Vi ser børn der hjælper hinanden til at udfordre sig selv motorisk, og støtte andre i at gøre det samme Vi ser børn der udviser forståelse og viden om fysisk sundhed og hygiejne 11

12 Natur og naturfænomener At udvikle glæde ved at færdes i, udforske, sanse og lege i naturen og kendskab til de 4 elementer: jord-ild-vand og luft At være nysgerrige på og få læring om livsforhold i naturen. At opnå selvtillid og koncentrationsevne At udvikle respekt for naturen De voksne ser muligheder og glæde ved at opholde sig udendørs året rundt. Man er fysisk aktiv med børnene og inddrager dem i daglige gøremål og er motiverende igangsættere. Understøtte nysgerrighed i forhold til den natur som den udfolder sig lige omkring os i forhold til årstider Ture i skoven/naturen i lokalområdet. Vi taler og læser med børnene om de forskellige typer dyr Vi giver dem gode vaner i forhold til hvordan vi kan være respektfulde når man færdes i naturen Vi dyrker haver i bede og drivhus Vi ser børn der kender gængse planter og dyr, forskellen på husdyr, kæledyr og vilde dyr Vi ser børn der udviser forståelse for sammenhænge mellem mennesker, natur og miljø Vi ser børn der udviser nysgerrighed for, hvad der findes i naturen Vi ser børn der udviser respekt for naturen Årets gang, de fire årstider 12

13 Kulturelle udtryksformer og værdier At børnene eksperimenterer med, øver sig i og afprøver sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer, såsom musik, drama og kreative processer. At udvikle respekt og forståelse for forskelligheder, levevis og familieformer. Kreative værksteder med et bredt udvalg af muligheder Teater og musikprojekter 2 årlige professionelle børneteaterforestillinger Luciaoptog Besøg i kirke ved jul Arrangementer omkring fastelavn, påske og skt. Hans Bedsteforældredage Fædretur Madprojekt Vi taler/læser om forskellige måder at leve på, feks., forskellige kulturer, og forskellige måder at være en familie på Vi ser børn der udtrykker følelser kropsligt, mimisk og musisk Vi ser børn der udviser en forståelse for forskellighed i levevis, hudfarve, sprog og normer, og kan bruge denne forståelse på en hensigtsmæssig måde Vi ser børn der omsætter det kulturelt oplevede til deres egen leg. Vi ser børn der kan udtrykke sig kreativt Vi ser børn der udviser initiativer i forhold til de potentialer de har 13

14 Bilag 1 Projektarbejde i distrikt Ørums dagtilbud. Projektet skal have en over skrift. Projektet er en selvvalgt aktivitet der er beskrevet og som strækker sig over en fastsat periode, hvor der fokuseres på læring. I projektet skal: overvejelser omkring mål / læring børn og egen læring og dokumentation for projektet beskrives i analysesol (infoba) der overvejes hvilke læreplanstemaer vil være inddraget. beskrives i en SMTTE model (infoba) der tages stilling til om og hvordan man kan bruge IT redskaber. Og Man skal i overvejelsesfasen og evalueringsfasen få sparring fra den primærpædagog fra teamet som ikke er en del af projektet. ( blinde pletter) Projektet offentliggøres inden projektstart og efterfølgende når evalueringen er afsluttet. (intra) Projektet skal være afsluttet og evalueret senest På temadag i september vil der være minimum 9 færdige projekter. Det er primærpædagogen der er tovholder og ansvarlig for gennemførelsen af minimum 1 projekt. 14

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud

Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud Læring, udvikling og læreplaner i Distrikt Ørums dagtilbud 2016 2018 Vi arbejder med børns læring inden for de 6 læreplanstemaer, som vi iflg. dagtilbudsloven skal udarbejde en plan for. Der udarbejdes

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner HORSENS KOMMUNE Pædagogiske læreplaner Dagtilbud Brædstrup Eventyrhuset, Tinggården, Himmelblå & Dagplejen 2015/2016 D A G T I L B U D B R Æ D S T R U P Baggrund Baggrunden for de pædagogiske læreplaner

Læs mere

Pædagogiske læreplaner.

Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner. Pædagogiske læreplaner er planer, der skal være med til at understøtte børns læring. Personalet skal støtte, lede og udfordre børns læring. Læring sker både gennem oplevelser og

Læs mere

Forord. Indholdsfortegnelse

Forord. Indholdsfortegnelse Forord Folketinget vedtog i 2004 at alle dagtilbud fra 1. august 2004 skal udarbejde en pædagogisk læreplan. Den pædagogiske læreplan skal beskrive hvordan dagtilbuddet giver barnet rum for leg, læring

Læs mere

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40

Fatkaoplysninger. Institutionens navn: Tovværkets Børnegård. Adresse: Grådybet 75, 6700 Esbjerg. Telefonnummer: 76 16 22 40 1 Indholdsfortegnelse Fatkaoplysninger... 3 Grundlæggende værdier... 4 Læringssyn pædagogisk tilgang... 5 Barnets alsidige personlige udvikling... 6 Barnets alsidige personlige udvikling... 7 Sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogisk Læreplan 2013-2014

Pædagogisk Læreplan 2013-2014 Indholdsfortegnelse Natur og naturfænomener... 3 Krop og bevægelse... 5 Sociale kompetencer... 7 Kulturelle udtryksformer... 9 Personlige kompetencer... 11 Sprog... 13 Natur og naturfænomener Sammenhæng

Læs mere

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955

7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Børnegården Uhrhøj Børnegården Uhrhøj Jellingvej 165 Gemmavej 1 a 7100 Vejle 7100 Vejle 75828955 75828955 Værdigrundlag: Børnegården Uhrhøj er en institution hvor det er godt for alle at være. At den enkelte

Læs mere

Læreplaner. Vores mål :

Læreplaner. Vores mål : Læreplaner Trivsel, læring og udvikling er tre centrale begreber for os i Børnehuset Trinbrættet. I den forbindelse ser vi læreplaner som et vigtigt redskab.vores grundsyn er, at hvis børn skal lære noget

Læs mere

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014

Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 Pædagogiske læreplaner børnehaverne 2012-2014 DAGINSTITUTION VESTBYEN Læreplaner for børnestuerne 2012-2014 Tema: Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan Overordnede mål: De overordnede

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. - udvikle sig til et selvstændigt menneske

Læs mere

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011

BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 BØRNEHUSET VED SKELLET DE PÆDAGOGISKE LÆREPLANER Udarbejdet 2011 I børnehuset Ved skellet arbejder vi med den inkluderende tankegang, hvor hvert enkelt barn oplever at være en del af fællesskabet. Vi har

Læs mere

Hornsherred Syd/ Nordstjernen

Hornsherred Syd/ Nordstjernen Generel pædagogisk læreplan Hornsherred Syd/ Nordstjernen Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå et stadig

Læs mere

Læreplan for de 3 til 6 årige børn.

Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Læreplan for de 3 til 6 årige børn. Sociale Kompetencer s. 1 Barnets alsidige personlige kompetencer. s. 2 Sprog s. 4 Natur og naturfænomener s. 5 Krop og bevægelse s. 6 Kulturelle udtryksformer og værdier

Læs mere

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag

September 2014. Pædagogiske læreplaner. Generelt pædagogisk grundlag Pædagogiske læreplaner Generelt pædagogisk grundlag Vi ønsker at skabe et børneliv for børn og forældre, som ruster børnene til livets udfordringer, til glæde for dem selv, deres omgivelser og samfundet

Læs mere

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling

Læreplan. For. Lerbjerg børnehaveafdeling Læreplan For Lerbjerg børnehaveafdeling Indledning Børnehavens læreplaner udmøntes via børnehavens daglige aktiviteter, børnegruppens aktuelle behov og årets projekter og mål. Vi har valgt at dele læreplanen

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue

Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Læreplaner for Nørreå Børnehus -børnehave og vuggestue Indledning Nørreå Børnehus er en privat integreret institution med børnehave og vuggestue. Den er oprettet i august 2010 og er normeret til 40 børn.

Læs mere

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige.

Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. BARNETS ALSIDIGE PERSONLIGHEDSUDVIKLING. Barnets personlige udvikling er et centralt element for dets trivsel og læring. Vi arbejder for at gøre børnene livsduelige. Vi arbejder med følgende mål: Børnene

Læs mere

Havbrisens pædagogiske læreplaner

Havbrisens pædagogiske læreplaner Havbrisens pædagogiske læreplaner (Under områdets pædagogiske læreplaner ses værdigrundlag og beskrivelser som er lavet i samarbejde og dermed er fælles for alle 6 filialer) Havbrisen eget tillæg: Fokuspunkt

Læs mere

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er:

Anmodning til Aalborg Kommune. Leverandørens navn er: Børnenes Akademi. Strubjerg 163. 9400 Nørresundby. Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Anmodning til Aalborg Kommune Leverandørens navn er: Børnenes Akademi Strubjerg 163. 9400 Nørresundby Kontaktpersoner i overgangsbestyrelsen er: Jane Dons Lindholmsvej 99. 9400 Nørresundby Therkildsen9000@hotmail.com

Læs mere

Børnehavens lærerplaner 2016

Børnehavens lærerplaner 2016 Børnehavens lærerplaner 2016 I børnehaven er fri for mobberi i en stor del af hverdagen og derfor et det også en del af lærerplanerne. To gange om ugen arbejder vi med fri for mobberi til bamse samling.

Læs mere

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling.

Børnegården. Nye mål. Bilag pkt.8 Alsidige personlige udvikling. Alsidige personlige udvikling. Målsætning 0 3 år Barnet udvikler en begyndende kompetence til: At handle selvstændigt. At have indlevelse i andre. At være psykisk robust. Vi har en anerkendende tilgang

Læs mere

Alsidige personlige kompetencer

Alsidige personlige kompetencer Alsidige personlige kompetencer Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medleven omverden, som på én gang vil barnet noget og samtidig anerkender og involverer sig i barnets engagementer

Læs mere

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord

2013 og Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord 2013 og 2014 Pædagogisk læreplan for Dagplejen Nord Indholdsfortegnelse Vision for børns læring 3 Indledning 3 Arbejdsmetode og evalueringsstrategi 4 1.Hvad er sociale kompetencer og hvordan vil jeg arbejde

Læs mere

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil.

Mål Handlinger Niveau. ansatte-børn - Holde samling. - Opøve og bruge sproget gennem forskellige spil. Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. Indgå og formulere sig i - Give

Læs mere

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg

Mål for Pædagogiske Læreplaner i Børnehusene i Vissenbjerg Som der står beskrevet i Dagtilbudsloven, skal alle dagtilbud udarbejde en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og fra 3 år til barnets skolestart. Den pædagogiske læreplan skal

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Pædagogisk læreplan for Børnehuset Bøgely Børnehuset Bøgely Åbningstid: Bøgelunden 1.3 & 5 Man-Fredag 2635 Ishøj 06.30-17.00 Tlf: 4373 5243 Velkommen til Børnehuset Bøgelys pædagogiske læreplan 2010-2011

Læs mere

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov

Metoder og aktiviteter til inklusion af børn med særlige behov OVERORDNEDE RAMMER FOR ARBEJDET MED DE SEKS LÆREPLANSTEMAER Overordnede læringsmål Inklusion i det omfang det enkelte barn kan magter det! I Storebjørn og Skovhulen arbejder vi funktionsopdelt mandag -

Læs mere

Pædagogiske Læreplaner

Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske Læreplaner Krop og Bevægelse At børnene oplever glæden ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse. At der i dagtilbuddet er muligt at styrke

Læs mere

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING

BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING L.P. Tema 3 6 år BARNETS SPROGLIGE UDVIKLING SAMMENHÆNG MÅL TILTAG TEGN Glentereden er en institution med få tosprogede børn. Vi ser en børnegruppe der er sproglig velfungerende. Ordforråd, udtale kendskab

Læs mere

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan.

Børn med særlige behov tilgodeses ved at der laves en individuel udviklingsprofil med tilhørende handleplan. Personlig kompetence Børn skal have mulighed for: at udvikle sig som selvstændige, stærke og alsidige personligheder at tilegne sig sociale og kulturelle erfaringer at opleve sig som værdifulde deltagere

Læs mere

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN.

Vi vil i det følgende beskrive en række pædagogiske mål for vuggestuen, børnehaven og DUSSEN. Fælles mål for DUS og Læreplanerne er, at tydeliggøre og udvikle grundlaget for vores pædagogiske arbejde. Formålet med Fælles mål for DUS og Læreplaner for vuggestue og børnehave er, at tydeliggøre og

Læs mere

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Villa Maj. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Villa Maj Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering Den 1. juni 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte

Læs mere

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset

Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Læreplaner for den integrerede institution Kernehuset Indhold: Bekendtgørelse om læreplaner Forord Kort beskrivelse af de 6 temaer Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sproglige kompetencer

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften

Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Barnets alsidige personlige udvikling - Toften Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier

Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Læringsmål (mål og tegn) Læreplaner - Højer Danske Børnehave LÆREPLANSTEMA- Kulturelle udtryksformer og værdier Praksissituation (baggrund) At børnene lærer om traditioner, både danske og kulturelle At

Læs mere

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse

dagplejen pædagogisk læreplan Natur og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Alsidig personlig udvikling Sproglige Krop og bevægelse dagplejen pædagogisk læreplan elle udtryksformer og værdier og naturfænomener Alsidig personlig udvikling lige kompetencer e kompetencer oktober 2009 den pædagogiske læreplan Menneskesyn I dagplejen mener

Læs mere

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv

Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Børnehuset Himmelblås fokusområde : Udeliv Naturen er et ekstra læringsrum og udelivet har stor betydning for os, da vi mener det er vigtigt at børnene får et godt kendskab til naturen, og hvordan og hvad

Læs mere

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2.

Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Arbejdsgrundlag for Område Søndervang 2. Vision. Med afsæt i et velfungerende samarbejde, ønsker område Søndervang 2 at fremme en høj grad af trivsel og udvikling for alle. Værdier: Vi bygger vores pædagogiske

Læs mere

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater,

ansatte - børn ord på tanker og følelser Barnet leger med sproget ud fra egen fantasi / ideer f.eks. gennem spontansange, historier, teater, Sprog forstået som: Ordforråd, udtale, kendskab til skriftsprog, rim og remser, eksistensen af tal og bogstaver og hvad de kan bruges til, IT/medier og kommunikation, m.m. At barnet kan gøre sig Ansatte

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling At tilbyde børnene mange muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige

Læs mere

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering

Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering Pædagogiske læreplaner og børnemiljøvurdering I Børnehaven Landsbyhaven er de pædagogiske læreplaner en ganske naturlig del af vores dagligdag. Vi arbejder meget målrettet med at synliggøre de overordnede

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008

PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 PÆDAGOGISK LÆREPLAN FOR FIRKLØVEREN 2008 Firkløveren er et børnehus som består af fire institutioner med en fælles distriktsleder. Firkløverens institutioner ligger alle i Greve Midt. Bebyggelsen i Greve

Læs mere

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave.

Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. Læreplaner for Boiskov Natur og Udebørnehave. 1. Barnets alsidige personlige udvikling. Børns personlige udvikling trives bedst i en omverden, der er lydhør og medlevende. Voksne, der engagerer sig i og

Læs mere

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner

BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner BØRNEHAVEN EGHOLM Læreplaner Indledning Dette er de pædagogiske læreplaner for børnehaveafdelingerne på Egholmgård. I 2004 blev det besluttet at børnehaverne skulle arbejde med børnene udfra pædagogiske

Læs mere

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden

Overordnede. Mål og indhold. i SFO i Mariagerfjord Kommune. Skolefagenheden Overordnede Mål og indhold i SFO i Mariagerfjord Kommune Skolefagenheden Indhold Forord... Side 3 Værdigrundlag... Side 5 Formål... Side 6 Fritidspædagogik... Side 6 Børn er forskellige... Side 8 Læreprocesser...

Læs mere

Pædagogiske læreplaner 2013-2015. Daginstitution Egebjerg. Børnehaven

Pædagogiske læreplaner 2013-2015. Daginstitution Egebjerg. Børnehaven Pædagogiske læreplaner 2013-2015 Daginstitution Egebjerg Børnehaven Pædagogiske læreplaner Daginstitution Egebjerg 2013-2015 Forord: Dagtilbudsloven stiller krav om, at alle dagtilbud, offentlige såvel

Læs mere

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner

PIPPI- HUSET. Pædagogiske læreplaner 1 PIPPI- HUSET 2014-2016 Indhold Forord 2 Pippihusets værdigrundlag og overordnet mål 2 Børnesyn 3 Voksenrollen 3 Læringssyn og læringsmiljø 3 Børnemiljøet 4 Det fysiske børnemiljø Det psykiske børnemiljø

Læs mere

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud.

Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Pædagogisk læreplan i Beder Dagtilbud. Dagtilbudsloven kræver, at der for dagtilbud skal udarbejdes en samlet pædagogisk læreplan, der giver rum for leg, læring samt relevante aktiviteter og metoder. Loven

Læs mere

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur.

Personlige kompetencer - Sociale kompetencer - Sprog - Krop og bevægelse - Natur - Kultur. Pædagogiske Læreplaner Pædagogiske læreplaner er udarbejdet for at sikre at børn tilegner sig de nødvendige kompetencer, samt synliggøre det pædagogiske arbejde der udføres i børnehaver. De seks kompetenceområder

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej

Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Læreplaner i Børnehaven Brolæggervej Bekendtgørelsen om pædagogiske læreplaner i daginstitutioner blev indført i august 2004. Det betyder, at vi i institutionen skal: Have mål for læring. Beskrive valg

Læs mere

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk

PÆDAGOGISK LÆREPLAN. For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV. Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk For Børnehuset Bavnehøj Tranehavevej 17-19 2450 Københaven SV Telefon: 3331 4439 www.bornehusetbavnehoj.dk 1 Vi har taget udgangspunkt i både vejledningen til læreplanen og Pædagogisk Perspektivplan. Det

Læs mere

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling

Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Pædagogisk læreplan. Alsidig personlig udvikling Barnet skal udvikle en sund identitet. Barnet har brug for voksne, der er bevidste om deres fremtoning og handlinger Barnet skal møde voksne, der er tydelige

Læs mere

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter

Daginstitution Højvang. Pædagogisk fundament. Metoder og hensigter Daginstitution Højvang Pædagogisk fundament Metoder og hensigter Velkommen Velkommen til Daginstitution Højvang. Vi er en 0-6 års institution beliggende i den sydøstlige ende af Horsens by. Institutionen

Læs mere

Pædagogisk Læreplan for Daginstitution Langmark

Pædagogisk Læreplan for Daginstitution Langmark 2012 Pædagogisk Læreplan for Daginstitution Langmark Børnehaven Flintebakke Vuggestuen Flintebakken Børnehuset Rytterkilden Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Vision for børns læring...

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr

Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Pædagogisk læreplan for Naturbørnehaven Lillemyr Indledning Naturbørnehaven Lillemyr startede med de første børn d. 1. september 2000. Vi er en integreret ins

Læs mere

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund

Læreplan Læreplanens lovmæssige baggrund Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets

Læs mere

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen

Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Det pædagogiske arbejde i Vuggestuen Børnehuset Tumlehøjen Læreplanens lovmæssige baggrund Dagtilbudslovens 8 8. Der skal i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen

Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Barnets alsidige personlige udvikling Højen vuggestuen Sammenhæng Børns personlige udvikling sker i en omverden, der er åben og medlevende. Børn skal opleve sig som værdsatte individer i betydende fællesskaber.

Læs mere

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering

Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune. Værdier, handleplaner og evaluering Kong Christian d. IX og Dr. Louises Børneasyl. Gentofte Kommune Værdier, handleplaner og evaluering D. 1. juli 2014 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014.

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING BØRNEHUSET REGNBUEN HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014. GENTOFTE KOMMUNE BØRNEHUSET REGNBUEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING HANDLEPLAN FRA 01-08-2013-31-12-2014 EVALUERING FRA 01-10-2014 Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE

Læs mere

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken

Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Fælles PUP læreplanstemaerne Børnehuset Spirebakken Alsidig personlig udvikling Områdets fælles mål for udvikling af børnenes alsidige personlige udvikling er, At barnet oplever sejre og lærer, at håndtere

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen.

Farverne er taget fra læreplansplakater, der er udviklet af Dorthe Filtenborg Sørensen. Farvekodesystemet Farvekodesystemet i dokumentationen af praksis på baggrund af de seks temaer For at gøre arbejdet med de seks temaer overskueligt både for personalet, forældre og børn bruger vi et farvekodesystem.

Læs mere

Børnehuset Møllegades læreplan

Børnehuset Møllegades læreplan Børnehuset Møllegades læreplan I henhold til lov om social service 8 skal de enkelte dagtilbud udarbejde en læreplan. Læreplanen bygger på det børnesyn der kommer Sønderborg Kommune har vedtaget. Er livssyn

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften.

Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Pædagogisk læreplan for Korsholm/Søften. Børnehuset Mælkevejen, Bakkegårdsvej 3, Søften, 8382 Hinnerup Børnehaven Engen, Kvottrupvej 1, Søften, 8382 Hinnerup Korsholm Børnehave, Damsbrovej 67, Foldby,

Læs mere

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3

Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2. Pædagogisk læreplan:... 3. Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Regnbuens Læreplan Indholdsfortegnelse Præsentation af Daginstitutionen Regnbuen:... 2 Pædagogisk læreplan:... 3 Tema 1, barnets alsidige personlige udvikling:... 3 Tema 2, barnets sociale kompetencer...

Læs mere

Pædagogisk læreplan 2014

Pædagogisk læreplan 2014 1 Institutionens navn Beliggenhed Ejstrupholm Børnehave Lærkevej 10 og Vestergade 59a 7361 Ejstrupholm Fysiske rammer Børnehaven er beliggende i en mindre landsby, hvor der er gode muligheder for aktiviteter

Læs mere

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen.

Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Pædagogiske læreplaner på Abildgårdskolen. Om skolen: Abildgårdskolen er beliggende i Vollsmose i Odense. Skolen har pt. 655 elever hvoraf ca. 95 % er tosprogede. Pr. 1. august 2006 blev der indført Heldagsskole

Læs mere

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013

Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 Kristrup Vuggestue AFTALE 2013 2014 1. JANUAR 2013 1 1. Formål med aftalen Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede

Læs mere

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være

Børnehaven Rådyrvej. Læreplaner. Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Børnehaven Rådyrvej Læreplaner Børnehaven Rådyrvej Rådyrvej 1A 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 84 64 Giv børnene ret til at lege og lære at drømme og forme leve og være Kun der hvor børn kan føle sig trygge

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner I Skovparkens Børnehus arbejder vi ud fra de 6 læreplanstemaer i vores pædagogiske praksis. Da vi også er en del af Grønne spirer projekt, som sætter fokus på miljø, udeliv og et

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling

Barnets alsidige personlige udvikling Barnets alsidige personlige udvikling Tryghed er basis for barnets udvikling og læring. I vuggestuen skal der være trygge og omsorgsfulde rammer således, at børnene får gode muligheder for at udvikle sig

Læs mere

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3

Indhold. Dagtilbudspolitik 2011-2014 3 Dagtilbudspolitik 2011-2014 Indhold Indledning.................................... 4 Dagtilbudspolitikken i Holstebro Kommune........... 6 Det anerkendende dagtilbud...................... 7 Visioner for

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet

FAVRSKOV KOMMUNE. Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014. Hjernen&Hjertet FAVRSKOV KOMMUNE Skovvang-området PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-01-2014 TIL 31-12-2014 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN

NATURBØRNEHAVE GL. TØLLØSE - PÆDAGOGISK LÆREPLAN INDLEDNING Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S er en aldersintegreret institution for børn i alderen 9 måneder til 6 år (skolestart). Vi er blevet godkendt af Holbæk kommune til 60 børneenheder, deraf 15 vuggestuepladser.

Læs mere

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet

GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015. Hjernen&Hjertet GREVE KOMMUNE PÆDAGOGISK LÆREPLAN 0-2 ÅR FRA 01-04-2013 TIL 01-04-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 VÆRDIER, PRINCIPPER OG LÆRINGSFORSTÅELSE 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 5 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Den personlige udvikling Barnet skal have mulighed for at: Det vil vi gøre ved at: Målene er nået når barnet: få del i betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer udfolde sig som en stærk og alsidig

Læs mere

Natur og naturfænomener

Natur og naturfænomener Natur og naturfænomener De overordnede mål er, at den pædagogiske praksis og børnemiljøet giver mulighed for, at børnene udvikler handle-kompetencer i forhold til: At udvikle glæde ved at færdes i, udforske,

Læs mere

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling

Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd. Barnets alsidige personlige udvikling Generel pædagogisk læreplan Børnehuset Tumlebo Hornsherred Syd Barnets alsidige personlige udvikling Tiden i vuggestue og børnehave skal gøre børnene parate til livet i bred forstand. Børnene skal opnå

Læs mere

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1

Læreplan 2012. Børnehuset Diamanten. det bedste sted at være. - og lege og lære. Side 1 Læreplan 2012 Børnehuset Diamanten det bedste sted at være - og lege og lære Side 1 At føle, at høre, at se At tale, at græde, at le At danse, at cykle, at gå At opdage, lære, forstå At spørge hvorfor

Læs mere

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011

Pædagogiske udviklingsplaner i Dagplejen 2009-2011 Indholdsfortegnelse: Forord og indledning: Periode for arbejdet med Pædagogiske udviklingsplaner side 2 Hvem har udarbejdet PUP side 2 Hvor, af hvem og med hvilket formål arbejdes med PUP side 2 Arbejdet

Læs mere

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer.

I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. I Svenstrup Børnehus arbejdes der med pædagogiske lære planer. De pædagogiske læreplaner indholder følgende temaer: Personlige kompetencer Sociale kompetencer Sproglige kompetencer Krop og bevægelse Naturen

Læs mere

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan

Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan ] 1 Gentofte Kommunes fælles pædagogiske læreplan Som en del af arbejdet med at realisere visionen for 0 6 års området i Gentofte Kommune har Børn, Unge og Fritid som frikommune udfordret lovgivningen

Læs mere

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling)

Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Pædagogisk læreplan for Harlev dagtilbud 2011 (bilag 2) Barnets alsidige personlige udvikling (strategi for læring og udvikling) Sammenhæng: 0-6 Børn: har brug for en tryg base, hvorfra de tør gå nye veje

Læs mere

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave.

LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. LÆREPLANER I Snedsted Børnehave. 2009/2010 Læreplaner. Værdier: Udgangspunktet for vores pædagogik er, at vi er forskellige. Vi har forskellige forudsætninger og evner, som danner udgangspunkt for vores

Læs mere

Fælles pædagogiske læreplan 2012-2013. Østerdalen. Bakkehuset, Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Hesselager Børnehus, Oure Børnehus og Skårup Børnehus.

Fælles pædagogiske læreplan 2012-2013. Østerdalen. Bakkehuset, Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Hesselager Børnehus, Oure Børnehus og Skårup Børnehus. Fælles pædagogiske læreplan 2012-2013 Østerdalen Bakkehuset, Eventyrhuset, Gudme Børnehave, Hesselager Børnehus, Oure Børnehus og Skårup Børnehus. Indledning: Denne første udgave af fælles pædagogisk læreplan

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken

Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken Pædagogiske læreplaner Hyrdebakken At arbejde med pædagogiske læreplaner er en proces, der konstant er i bevægelse og forandring. Hyrdebakken har det sidste års tid har været gennem store forandringer

Læs mere

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16.

Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Langsø Børnehave De pædagogiske læreplaner 2015-16. Personalet vil sikre de bedste udviklingsmuligheder for børnene i Børnehuset, samt medvirke til at børn med særlige behov og deres familier, får optimale

Læs mere

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle.

Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. 1 Fælles mål for DUS på Sofiendalskolen Aktiv fritid for alle. DUS står for det udvidede samarbejde, for vi er optaget af at skabe helheder i børns liv og sikre sammenhæng mellem undervisning og fritiden.

Læs mere

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl

Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl . Børnehaven Bredstrupsgade Bredstrupsgade 1 8900 Randers Tlf. 89 15 94 00 Pædagogiske Lærerplaner. Kong Chr. d. IX. og Dronning Louises Jubilæumsasyl Indhold. 1. Status på det overordnede arbejde med

Læs mere

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet

VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015. Hjernen&Hjertet VEJLE KOMMUNE KILDEDALEN PÆDAGOGISK LÆREPLAN 3-6 ÅR FRA 01-01-2013 TIL 01-01-2015 Hjernen&Hjertet Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 1.1 Dagtilbuddets værdier 4 1.2 Dagtilbuddets pædagogiske principper

Læs mere

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven.

Vores læreplaner er målrettet og tilpasset alle de børn der går i børnehaven. Som udgangspunkt for vores arbejde med læreplaner ligger vores værdigrundlag og dermed troen på, at udvikling bedst sker, når barnet trives, og er tryg ved at være i institutionen. Værdigrundlaget er derfor

Læs mere

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring.

Fokusområder Identitet og venskaber I Engum Skole / SFO kommer dette til udtryk ved: Leg, læring og mestring. Fokusområder 1 Mål- og indholdsbeskrivelsen for Vejle Kommune tager afsæt i Vejle Kommunes Børne- og Ungepolitik og den fælles skoleudviklingsindsats Skolen i Bevægelse. Dette afspejles i nedenstående

Læs mere

Forord til læreplaner 2012.

Forord til læreplaner 2012. Pædagogiske 20122 læreplaner 2013 Daginstitution Søndermark 1 Forord til læreplaner 2012. Daginstitution Søndermark består af Børnehaven Åkanden, 90 årsbørn, som er fordelt i 2 huse og Sct. Georgshjemmets

Læs mere

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation

Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk Handleplan Børnehuset Jordbærvangen 2012 IT og kommunikation Pædagogisk handleplan Den pædagogiske handleplan er et evaluerings- og udviklingsredskab for ledelsen, personalet og bestyrelsen.

Læs mere

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning

Lærerplan for børnehaven. i Hou. Landsbyordning Lærerplan for børnehaven i Hou Landsbyordning Lovgrundlag Efter loven om dagtilbud skal der udarbejdes en pædagogisk læreplan. Børn i dagtilbud skal have et miljø som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling

Læs mere