fyrværkerirapport 2012/13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fyrværkerirapport 2012/13"

Transkript

1 fyrværkerirapport 2012/13

2 11. december 2013 J. nr DHA/ Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Ulykker med personskade... 4 Datagrundlag... 4 Antal ulykker... 4 Køns- og aldersfordeling for de tilskadekomne... 6 Fyrværkeritype... 9 Skader Omkomne ved fyrværkeriulykker Redningsberedskabernes brandmæssige indsats i forbindelse med fyrværkeri Myndighedernes tilsyn og kontrol Kontrol med fyrværkeriarrangementer Markedskontrol med importerede artikler Tilsyn med oplag og detailsalg af fyrværkeri Risikovirksomheder Internationalt samarbejde Andre indsatser og undersøgelser vedrørende fyrværkeri 2012/ Evaluering af Fyrværkerikampagnen Indsatsen i skolerne Oversigt over figurer Oversigt over tabeller... 26

3 2/26 Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2012/13 Sammenfatning Nytåret 2012/13 registrerede Ulykkes Analyse Gruppen i alt 241 fyrværkeriulykker i de to nytårsdøgn 31. december og 1. januar. Dermed ligger antallet af skader fortsat på et lavt niveau og stadig under gennemsnittet for de seneste 10 år (255 skader pr. år). Hvis man ser på de alvorlige ulykker, hvor patienten indlægges eller henvises til egen læge eller speciallæge er billedet knapt så positivt, idet antallet af denne type ulykker er 42 og på niveau med gennemsnittet i de seneste 10 år. Tallet er betydeligt højere end sidste år, der dog ser ud til at være exceptionelt lavt. Danskernes forbrug af fyrværkeri faldt, idet der i 2012 blev importeret ca tons. Det skal sammenlignes med en import på tons i de foregående 6 år. Det er stadig især mænd, der kommer til skade med fyrværkeri. Opgørelsen fra Ulykkes Analyse Gruppen viser, at over 80 % af de tilskadekomne er mænd, og sådan har det været de seneste 10 år. Det er også mændene, som tegner sig for hovedparten af de alvorlige skader. Det skyldes dels, at det primært er mændene, som affyrer de kraftigere og mere risikobetonede typer fyrværkeri, men også at mænd ifølge Sikkerhedsstyrelsens undersøgelser har en mere risikobetonet adfærd end kvinder, når det drejer sig om fyrværkeri. De unge tegner sig også stadig for en meget stor andel af ulykkerne. Gruppen af drenge under 17 år tegner sig for mere end en tredjedel af ulykkerne. Aldersgruppen af årige står alene for halvdelen af ulykkerne i denne gruppe. Det er desværre også en stabil tendens. Derudover viser tallene, at andelen af tilskadekomne i de ældre aldersgrupper (fra 26 år or opefter) er faldet gennem den seneste 5 år fra godt 40% til cirka 30%. Over halvdelen af de tilskadekomne er personer, der selv skød fyrværkeriet af. Andelen af tilskuere eller personer, der tilfældigvis kom forbi i affyringsøjeblikket er faldet i år sammenlignet med tidligere. Batterier og raketter er de to kategorier af fyrværkeri, som forårsager flest ulykker, næsten 60% af ulykkerne. Det er dog også nogle af de almindeligste typer nytårsfyrværkeri, så det er forventeligt, at der sker mange ulykker med disse typer. Ulovligt eller hjemmelavet fyrværkeri tegner sig fortsat for omkring 10 % af ulykkerne. Der var ingen personer, som omkom i 2012 på grund af fyrværkeri. Redningsberedskaberne foretog i alt 103 udrykninger til fyrværkeribrande i nytårsdøgnet og yderligere 56 i resten af året. Det er på niveau med tidligere år.

4 3/26 De kommunale redningsberedskaber udstedte 482 tilladelser til anvendelse af fyrværkeri i Der blev gennemført 130 kontroller, som resulterede i 1 påbud. De kommunale redningsberedskaber udstedte tilladelser til salg og opbevaring af fyrværkeri i detailleddet i Der blev gennemført kontroller af disse. Der udstedes påbud i omkring 30 % af tilsynene. Herudover udstedte beredskaberne 121 tilladelser til opbevaring af fyrværkeri udenfor detailleddet. Der er 54 kommuner, som slet ikke har udstedt denne type tilladelser, og der er fire kommuner, der har udstedt mere end 10 tilladelser hver, så engroslagrene synes at være koncentreret i relativt få kommuner. Der er gennemført 90 kontroller. Ca. 20 % endte med et påbud. I 2012 undersøgte Sikkerhedsstyrelsens markedskontrol i alt 63 fyrværkeriartikler for korrekt mærkning samt funktion eller NEM-vægt og kemisk sammensætning. Kontrollen viste, at halvdelen af de kontrollerede artikler havde mærkningsfejl, en fjerdedel fejlede i funktionstesten, og ca. to tredjedele havde fejl relateret til kemisk sammensætning. Disse tal kan ikke tages som en umiddelbar indikator for sikkerheden på markedet, da Sikkerhedsstyrelsens inspektører ikke har udtaget artiklerne tilfældigt. De er tværtimod gået målrettet efter artikler, der vurderedes at ville fejle. Derfor tegner undersøgelsen et for negativt billede af markedet. Sikkerhedsstyrelsen er involveret i forskellige former for internationalt samarbejde, blandt andet Europakommissionens nyoprettede ADCO gruppe under det pyrotekniske direktiv. Gruppens formål er at fremme medlemsstaternes samarbejde om håndhævelsen af direktivet. Sikkerhedsstyrelsen deltager også i det fælles markedskontrolprojekt under PROSAFE kaldet Joint Action Projektet indeholder en aktivitet om fyrværkeri og har til formål at udvikle og dele metoder og viden om markedskontrol med fyrværkeri. Projektet løber frem til april Endelig har Sikkerhedsstyrelsen i 2012 støttet Fyrværkerikampagnen. Dens aktiviteter er koncentreret om information rettet mod de årige. Indsatsen havde i 2012 temaet "Fyr den af med respekt, og drejede sig, lige som de foregående år, om respekt for, at fyrværkeri kan være farligt, og at det er mangel på respekt at udsætte sine venner for fare. Kampagnen nåede de mål, den havde sat sig, herunder næsten likes på Facebook og over visninger på Youtube.

5 4/26 Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2012/13 Ulykker med personskade Datagrundlag Sikkerhedsstyrelsens statistik over fyrværkeriulykker med personskade tager udgangspunkt i registreringer fra Ulykkes Analyse Gruppen ved Odense Universitetshospital. Ulykkes Analyse Gruppen hører under ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital. Gruppen har siden nytåret 1995/96 indsamlet oplysninger fra alle landets skadesstuer og skadesklinikker om fyrværkeriulykker i de to nytårsdøgn 31. december og 1. januar. Antal ulykker Antallet af ulykker i nytåret 2012/13 blev på niveau med antallet sidste nytår, idet der blev registreret 241 ulykker med fyrværkeri i de to nytårsdøgn 31. december og 1. januar ifølge opgørelser fra Ulykkes Analyse Gruppen. Det skal sammenlignes med 231 ulykker sidste nytår. Se figur 1. Det totale antal skader ligger dermed fortsat på et lavt niveau en tredjedel under niveauet fra nytåret 2003/04. Det gennemsnitlige antal skader i den betragtede 10-årsperiode er 255 (vist med den sorte streg på figuren), så antallet af skader ved årsskiftet 2012/13 ligger dermed noget under gennemsnittet for perioden. Figur 1. Antal ulykker med fyrværkeri i nytårsdøgnet i tiårsperioden 2003/04 til 2012/13 Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen Hvis man kun ser på de alvorligste ulykker, hvor patienten indlægges eller henvises til egen læge eller speciallæge, er billedet desværre knapt så positivt som vist på figur 2.

6 5/26 Figuren viser, at antallet af alvorlige ulykker er betydeligt højere end sidste nytår. I det forgangne nytår skete der således 42 alvorlige ulykker (mod bare 24 sidste nytår). Antallet er på niveau med gennemsnittet for de sidste 10 år. Flertallet af de alvorlige ulykker er sket med lovligt fyrværkeri. Heldigvis har skadestuerne kunnet få oplyst mærker og fyrværkerityper af de skadelidte på en god del af de artikler, som forårsagede ulykkerne, så Sikkerhedsstyrelsen er i stand til at følge op over for importørerne. Figur 2. Antal alvorlige ulykker forårsaget af fyrværkeri i nytårsdøgnet i tiårsperioden 2003/ /13 Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen Der antages at være en sammenhæng mellem mængden af fyrværkeri, der anvendes, og antallet af ulykker. Alt andet lige må antallet af ulykker stige, når anvendelsen af fyrværkeri stiger. Det er derfor interessant at se på, hvor meget fyrværkeri, der anvendes. Det findes der ikke opgørelser for, men Danmarks Statistik opgør mængden af importeret fyrværkeri. Dette antages at være en god tilnærmelse til de anvendte mængder af fyrværkeri, da der kun fabrikeres og eksporteres yderst beskedne mængder af fyrværkeri i Danmark. Figur 3 viser de importerede mængder fyrværkeri i tiårsperioden Figuren viser, at importen af fyrværkeri i 2012 var ca. 20 % lavere end i 2011, og dermed på et af de laveste niveauer i de ti år. Importen toppede i 2004, hvor der blev importeret mere end dobbelt så meget fyrværkeri som i Tallet for 2004 skal tages med det forbehold, at fyrværkerikatastrofen i Seest i november 2004 medførte, at tons fyrværkeri gik til grunde og ikke blev udbudt til forbrugerne. Denne mængde indgår i importtallene, men skal retteligen trækkes fra for at finde forbruget af fyrværkeri det pågældende nytår.

7 6/26 Figur 3. Fyrværkeriimporten målt i mængder i perioden Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken Hvis man sammenligner udviklingen i antallet af ulykker (figur 1) med mængden af importeret fyrværkeri (figur 3), kan man se, at de to kurver i nogen grad "følges ad". Dette tyder på, at der må være en sammenhæng mellem mængden af solgt fyrværkeri og antallet af ulykker. Sammenhængen er dog ikke helt simpel. Der blev importeret næsten dobbelt så meget fyrværkeri i 2004 som i 2012, men antallet af ulykker er kun omkring 15 % lavere. Man kan også se, at antallet af ulykker er faldet i forhold til 2003, selvom mængden af fyrværkeri er nogenlunde den samme, så der må være andre fakturer, som spiller ind, såsom mere sikker anvendelse af fyrværkeri, anvendelse af mindre farlige typer fyrværkeri, udbredelse af beskyttelsesudstyr som fyrværkeribriller, indførelse af obligatorisk godkendelsesordning for fyrværkeri, en generelt sværere adgang til fyrværkeri, begrænsninger i salgs- og anvendelsesperioder osv. Det er ikke muligt at afgøre, hvilken rolle hver af disse årsager spiller for faldet. Køns- og aldersfordeling for de tilskadekomne Det er hovedsageligt mænd, der kommer til skade med fyrværkeri. Figur 8 viser kønsfordelingen de seneste ti år baseret på registreringer fra Ulykkes Analyse Gruppen.

8 7/26 Figur 4. Kønsfordeling af de tilskadekomne Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen Figuren viser, at ca. 80 % af de tilskadekomne er mænd, og at det har været tendensen i hele perioden. Supplerende registreringer hos Ulykkes Analyse Gruppen viser endvidere, at mændene tegner sig for langt hovedparten af de alvorlige skader, hvilket stemmer med resultaterne fra en tidligere evaluering af Fyrværkerikampagnen. Her blev der spurgt om befolkningens fyrværkerivaner. Svarene viste, at det især er mændene, som affyrer de kraftigere og mere risikobetonede typer fyrværkeri, men også at mænd generelt har en mere risikobetonet adfærd end kvinder, når det drejer sig om fyrværkeri. Aldersfordelingen af de tilskadekomne er vist i figur 5. Figur 5. Køns og aldersfordeling af de tilskadekomne i nytåret 2012/13 Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen Figuren viser, at drenge og unge mænd op til 25-årsalderen udgør hovedparten af de tilskadekomne. Denne gruppe tegner sig for 139 af de 241 ulykker eller over halvdelen. Specielt aldersgrupperne af årige og

9 8/ årige tegner sig for mange ulykker. Tallene bekræfter dermed, at det er "de unge mænd", som kommer til skade. På figur 6 ser man, at aldersfordelingen har ændret sig i løbet af de seneste 2 nytår i en 5-års periode. Ændringen går i retning af, at flere yngre (mænd) kommer til skade, mens andelen af lidt ældre (over 26 år) er faldende. Ved nytåret 2008/09 tegnede de tre yngste aldersgrupper sig for ca. 55% af all ulykker. Ved det seneste nytår (2012/13) tegnede de sig for næsten 70%. Fordelingen mellem de tre aldersgrupper svinger lidt, men i nytåret 2012/13 er det især gruppen af årige, der er vokset. Figuren viser også, at andelen af 0-14-årige, der kommer til skade er steget i de seneste 5 år fra ca. 18% til knapt 25%. Figur 6. Femårsoversigt over aldersfordeling af de tilskadekomne Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen Registreringerne gør det også muligt at belyse i hvor høj grad, det er tilskuerne der udsættes for ulykkerne. Resultatet er vist i figur 7.

10 9/26 Figur 7. Andelen af de tilskadekomne, der var tilskuere eller selv affyrede fyrværkeriet Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen Grafen viser, at godt en fjerdedel af de tilskadekomne ved nytåret 2012/13 var tilskuere eller personer, der tilfældigvis gik forbi fyrværkeriet og blev skadet af det. Ulykkes Analyse Gruppen har tidligere spurgt skadelidte om vedkommende var tilskuer eller selv skød fyrværkeriet af. Resultatet var: 2002/2003: Ca. 5 ud af 10 af de tilskadekomne er tilskuere. 2005/2006: Ca. 6 ud af 10 af de tilskadekomne er tilskuere. 2006/2007: Ca. 5 ud af 10 af de tilskadekomne er tilskuere. Der er med andre ord tilsyneladende færre tilskuere, som kom til skade i dette nytår, end normalt. Kønsfordelingen er temmelig markant: Under halvdelen af de kvinder, der kom til skade, tændte selv fyrværkeriet. Hovedparten var tilskuere. For mænd er tendensen den modsatte og endda langt mere markant. Næsten trefjerdedele af de tilskadekomne mænd tændte selv. Kun en fjerdedel var tilskuere. Fyrværkeritype De tilskadekomne spørges på skadestuen, hvilken type fyrværkeri der har forårsaget ulykken. Derfor er det muligt at lave en fordeling mellem de forskellige typer. Figur 8 viser denne fordeling for 2012/13 sammenlignet med gennemsnittet af de foregående fire år.

11 10/26 Figur 8. Sammenligning af fordelingen af de typer fyrværkeri, der har forårsaget skaderne. Nytåret 2012/13 sammenlignes med gennemsnittet for de fire foregående år 2012/13 Gennemsnit 2008/ /12 Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen Figuren viser, at to kategorier af nytårsfyrværkeri, "Batterier" og "Raketter", til sammen står bag mere end halvdelen af alle ulykkerne. Dette mønster ses også i de foregående år. Batterier og raketter er nogle af de hyppigst anvendte typer nytårsfyrværkeri, så derfor er det forventeligt, at der sker mange ulykker med disse typer. Figuren viser også, at ulovligt eller hjemmelavet fyrværkeri fortsat tegner sig for en beskeden andel af ulykkerne i 2012/13, nemlig omkring 10 %. Det skal dog tages med det forbehold, at det skadevoldende fyrværkeri

12 11/26 ikke er oplyst i yderligere 10 % af sagerne. Det kan være, fordi skadelidte ikke har villet oplyse, at skaden er forvoldt af ulovligt fyrværkeri. Ulykkeshyppigheden kan i øvrigt ikke tages som udtryk for hvor meget ulovligt fyrværkeri, der anvendes til nytår, da det ulovlige og det hjemmelavede fyrværkeri må formodes at være farligere eller kraftigere end det lovlige nytårsfyrværkeri og dermed forårsage flere skader. Forskydningen mellem de væsentligste fyrværkerityper er vist på figur 9. Figur 9. Antal fyrværkeriulykker for de væsentligste typer fyrværkeri for årene 2008/ /13. Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen Af figuren fremgår, at antallet af ulykker med raketter tilsyneladende er jævnt stigende (med et afbræk i nytåret 2010/11). Det er uvist, om salget af raketter er steget tilsvarende, så stigningen skyldes en forøget brug af raketter, eller om andre forhold spiller ind. Den samme tendens ses for småfyrværkeri, hvor antallet af ulykker er tredoblet i løbet af de 5 år. Det totale antal af ulykker med småfyrværkeri er dog stadig småt en del under 20 ulykker om året. Antallet af ulykker med ulovligt fyrværkeri ligger nogenlunde konstant på ulykker hvert nytår. Antallet af ulykker med batterier ligger højt og højere end sidste nytår, der tilsyneladende bød på særligt få af den type ulykker. Antallet i år ligger dog omkring gennemsnittet for de 5 nytår og betydeligt lavere end nytåret 2010/11, hvor der tilsyneladende skete særligt mange ulykker. Batterier er en meget populær type fyrværkeri, så mange forbrugeren eksponeres for risikoen. Samtidig er det en meget kraftig type fyrværkeri, så hvis noget går galt, er der en risiko for at skaden bliver alvorlig.

13 12/26 Figur 10 viser, hvordan andelen af ulykker forårsaget af batterier og romerlys har udviklet sig i perioden. Søjlerne på figuren viser antallet af ulykker. Det synes at have været svagt stigende i de ti år fra et niveau omkring 50 ulykker årligt i starten til omkring 70 ulykker årligt nu. Nytåret 2010/11 skilte sig ud ved, at antallet steg til 86, og nytåret 2011/12 skilte sig ud ved at antallet faldt til omkring 40. Figuren viser også, at andelen af ulykker med romerlys og batterier er steget fra ca. 10 % til over 30 % af det samlede antal ulykker (den blå streg på figuren). Igen skiller nytåret 2011/12 sig ud, idet både antallet og andelen af ulykker ligger betydeligt lavere end de øvrige år. Forløbet, der er vist på figuren antyder, at det må skyldes tilfældigheder. Figur 10. Tiårsoversigt over antallet af fyrværkeriulykker forårsaget af romerlys og batterier Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen Ulykkes Analyse Gruppen har endvidere registreret antallet af alvorlige skader forårsaget af batterier siden nytåret 2006/07: 2006/2007: 11 af 40 alvorlige skader var forårsaget af batterier 2007/2008: 11 af 49 alvorlige skader var forårsaget af batterier 2008/2009: 15 af 33 alvorlige skader var forårsaget af batterier 2009/2010: 15 af 36 alvorlige skader var forårsaget af batterier 2010/2011: 17 af 56 alvorlige skader var forårsaget af batterier 2011/2012: 6 af 24 alvorlige skader var forårsaget af batterier 2012/2013: 12 af 42 alvorlige skader var forårsaget af batterier Batterier er en af de mest udbredte artikler på det danske fyrværkerimarked og tegner sig for størsteparten af omsætningen af fyrværkeri i Danmark. Samtidig viser figur 10, at batterier gennem en lang periode har stået for en stor del af alle fyrværkeriulykker. Sikkerhedsstyrelsen har på

14 13/26 denne baggrund valgt at have fokus på batteriers sikkerhed i de seneste års markedskontrol af fyrværkeri. Skader Ulykkes Analyse Gruppen oplyser om øjenskader, håndskader og brandskader i sine pressemeddelelser. Disse registreringer gør det muligt at se udviklingen over de seneste 5 nytår. Det er vist i figur 11. Figur 11. Udviklingen i øjenskader, håndskader og brandskader i perioden 2008/ /13 Kilde: Ulykkes Analyse Gruppen Ud over de på figuren viste skader, er der registreret en stor andel af blandede småsår alle årene. De udgør mørketallet, dvs. forskellen mellem det antal ulykker, der er registreret i figur 11 og i figur 1. Omkomne ved fyrværkeriulykker Sikkerhedsstyrelsen har ikke registreret dødsfald som følge af omgang med fyrværkeri i 2012 eller ved nytåret 2012/13. De seneste dødsfald skete i 2011, da to personer omkom ved samme ulykke i forbindelse med ulovligt oplag og produktion af fyrværkeri. Det sidste dødsfald relateret til almindelige forbrugeres brug af nytårsfyrværkeri daterer sig tilbage til nytåret 2005/06. Redningsberedskabernes brandmæssige indsats i forbindelse med fyrværkeri Sikkerhedsstyrelsen har indsamlet oplysninger fra landets 98 kommuner om den brandmæssige indsats i forbindelse med fyrværkeri. Der er spurgt om indsatsen i forbindelse med nytåret og om indsatsen i den resterende del af året. Der er modtaget svar fra 76 kommuner svarende til en svarprocent på cirka 79 %. De kommuner, der ikke har svaret, er fordelt i hele landet måske

15 14/26 med nogen overvægt på kommuner i Københavnsområdet. Det vurderes dog, at dette ikke skævvrider billedet, da der ikke synes at være forskelle mellem kommunernes rapporteringer, som kunne være begrundet i kommunens geografiske placering. Resultatet er vist i tabel 1. Tabel 1. Antal udrykninger til brande i forbindelse med fyrværkeri i 2012 (data fra 76 kommuner) Nytåret 2012/13 Året 2012 i øvrigt Antal udrykninger i alt Gennemsnit pr. kommune Maksimum pr. kommune Antal kommuner uden udrykninger Kilde: Sikkerhedsstyrelsens egne registreringer. 1,4 0, Tallene viser, at der var 103 udrykninger i alt i nytårsdøgnet og 56 udrykninger til fyrværkeribrande i resten af året. Det svarer til 1,4 udrykninger pr. kommune i nytårsdøgnet og 0,7 i den resterende del af året. Antallet af udrykninger i nytårsdøgnet er på niveau med nytåret 2010/11. Det samme gælder antallet af udrykninger i den resterende del af året. Se også figur 12. Figur 12. Antal udrykninger til brande i forbindelse med fyrværkeri i Tallene er opgjort pr. kommune. Kilde: Sikkerhedsstyrelsens indsamlede oplysninger.

16 15/26 Registreringerne viser også, at belastningen er ujævnt fordelt på kommunerne. Der er således mere end en tredjedel af kommunerne, der ikke har haft nogen udrykninger i nytåret 2012/13. Ser man på året i øvrigt, er der samme tendens. Næsten to tredjedele af kommunerne har slet ikke måttet rykke ud til brande. Myndighedernes tilsyn og kontrol Tilsyn og kontrol med fyrværkeri foretages af redningsberedskaberne i kommunerne og Sikkerhedsstyrelsen. Disse myndigheder gennemførte en lang række kontroller i 2012 i samarbejde eller hver for sig: Kontrol med fyrværkeriarrangementer Det kræver tilladelse at anvende professionelt fyrværkeri (festfyrværkeri og scenefyrværkeri) samt at anvende konsumfyrværkeri uden for perioden 1. december til 5. januar. Det er de kommunale redningsberedskaber, som har ansvaret for at udstede tilladelser. Det er også de kommunale redningsberedskaber, som har ansvaret for den efterfølgende kontrol med tilladelserne. Tabel 2. Antal tilladelser til anvendelse af fyrværkeri og kontrollen med disse (svar fra 76 kommuner) Udstedte tilladelser Antal kontroller Antal Sikkerhedsstyrelsen har udarbejdet statistikken i tabel 2 over denne aktivitet. Gennemsnit Maksimum Antal uden forekomster 482 6, , Antal påbud 1 0, Kilde: Sikkerhedsstyrelsens indsamlede oplysninger. Statistikken viser, at de kommunale redningsberedskaber i alt har udstedt 482 tilladelser til anvendelse af fyrværkeri i Figur 13 viser udviklingen i antallet af udstedte tilladelser pr. kommune til anvendelse af fyrværkeri i perioden Tallene viser, at der niveauet har været nogenlunde stabilt i perioden med udsving på ca. 15% fra det højeste til det laveste niveau. Der er meget store forskelle mellem kommunerne, idet 4 kommuner ikke har udstedt tilladelser, mens en enkelt kommune har udstedt 35 tilladelser. Det næsthøjeste antal i en kommune er 21 tilladelser.

17 16/26 Figur 13. Antal tilladelser til anvendelse af fyrværkeri og kontrollen med disse i Tallene er opgjort pr. kommune. Kilde: Sikkerhedsstyrelsens indsamlede oplysninger. Et tilsvarende mønster ses for antallet af kontroller i de enkelte kommuner (det højre sæt søjler på figuren). Der er i alt gennemført 130 kontroller, hvilket svarer til, at der er udført kontrol med godt 25 % af de udstedte tilladelser. Det er en del højere end sidste år. Det højeste antal kontroller i en kommune er 15, og der er 33 kommuner, der slet ikke har udført kontrol. Det betyder, at næsten 60 % af kommunerne har ført kontrol med de udstedte tilladelser. Sytten kommuner har kontrolleret samtlige tilladelser. Udviklingen i andelen af tilladelser, der er blevet kontrolleret ses på figur 14. Figuren viser, at denne andel har ligget rimeligt stabilt på godt og vel 20 %, svarende til at mere end hver femte tilladelse kontrolleres. Figuren viser også, at festfyrværkerne er blevet gode til at overholde de udstedte tilladelser. Der blev i 2012 blot udstedt et påbud. Det betyder, at den markante forbedring fra 2011 fastholdes.

18 17/26 Figur 14. Andelen af kontrol med tilladelser til anvendelse af fyrværkeri og udstedte påbud i Kilde: Sikkerhedsstyrelsens indsamlede oplysninger. Markedskontrol med importerede artikler I 2012 har Sikkerhedsstyrelsens markedskontrol omfattet kontrol af 63 fyrværkeriartikler. Kontrollen omfatter en kontrol af artiklernes mærkning (63 artikler), funktion (41 artikler), en kemisk undersøgelse (af om NettoEksplosivstofMængden (NEM) og den kemiske sammensætning er i overensstemmelse med specifikationen) (12 artikler) samt en dokumentkontrol (17 artikler). Omfanget er vist på figur 15. Figur 15. Antal artikler kontrolleret af Sikkerhedsstyrelsen i perioden Kilde: Sikkerhedsstyrelsens egne registreringer. Desuden er et antal artikler blevet analyseret for indhold af HCB (hexachlorbenzen) i samarbejde med Miljøstyrelsen.

19 18/26 Formålet var at fjerne eventuelle farlige produkter fra markedet og at kontrollere, om artiklerne var produceret i overensstemmelse med typegodkendelsen, herunder om de indeholder kemikalier, som ikke må findes i fyrværkeri. Resultatet af kontrollen er vist på figur 16, hvor det er sammenholdt med resultaterne fra tidligere år. Figur 16. Procentdel fejlende artikler i Sikkerhedsstyrelsens markedskontrol Kilde: Sikkerhedsstyrelsens egne registreringer. Figuren viser, at halvdelen af de kontrollerede artikler (52 %) havde mærkningsfejl. Dette skal dog ikke umiddelbart tages som en indikator for sikkerheden på markedet, idet mærkningsfejl kan være mindre fejl, der ikke har sikkerhedsmæssig betydning. Figuren viser også de fejl, der er relateret til kemisk sammensætning eller afvigende NEM-vægt. Man kan se, at omkring to tredjedele af artiklerne havde en NEM-vægt, der afveg mere end tilladt fra specifikationen, at en tredjedel af de undersøgte artikler indeholdt bly, og at 40 % af de undersøgte artikler indeholdt HCB (hexachlorbenzen). Figuren viser, at disse andele synes at stige fra år til år. For NEM-vægten er andelen endda kraftigt stigende, men her kan årsagen være, at Sikkerhedsstyrelsen er blevet stadigt bedre til at fokusere på problematiske produkter i sin kontrol. Tallene viser, at andelen af undersøgte artikler, der fejler i funktionstesten med 24% ligger på det laveste niveau i perioden Funktionsafprøvningerne viste et bredt spektrum af fejl, også større fejl og kritiske fejl. Typiske fejl var: Effekten udløstes i for lav højde (under 8 meter) For korte luntebrændtider For højt lydtryk Glødende nedfald

20 19/26 Der gik over 5 sekunder mellem affyring af to effekter Nogle effekter udløstes ikke Funktionstesten i 2012 var koncentreret om batterier, romerlys og raketter. Markedskontrollen resulterede i, at Sikkerhedsstyrelsen nedlagde påbud mod en stor del af artiklerne. For de farligste artikler er der tale om, at importøren bliver pålagt at trække artiklen tilbage fra markedet, mens mærkningsfejl ofte kan løses ved, at artiklerne ommærkes, eller importøren vejledes om den korrekte mærkning på fremtidige produktioner. Sikkerhedsstyrelsen har i 2012 også kontrolleret et antal CE-mærkede fyrværkeriartikler. Som bekendt er europæisk lovgivning i form af det pyrotekniske direktiv ved at blive indført. Det vil på sigt betyde, at de nationale godkendelser skal erstattes af CE-mærkning af fyrværkeriartiklerne. Der er kontrolleret ret få artikler med CE-mærkning, da der ikke er ret mange af dem på det danske marked endnu. Billedet antyder, at der er færre fejl på disse artikler, men det skal læses med det forbehold, at der er kontrolleret ganske få. Sikkerhedsstyrelsen er opmærksom på området og følger udviklingen de kommende år. Tilsyn med oplag og detailsalg af fyrværkeri Det er de kommunale redningsberedskaber, der udsteder tilladelse til salg og opbevaring af fyrværkeri i detailleddet og opbevaring af fyrværkeri andre steder dvs. hos importører, grossister osv. Det er også de kommunale redningsberedskaber, som har ansvaret for den efterfølgende kontrol. Tabel 3 viser antallet af udstedte tilladelser til salg og opbevaring af fyrværkeri i detailleddet og den efterfølgende kontrol. Tabel 3. Antal tilladelser til salg og opbevaring af fyrværkeri i detailleddet og kontrollen hermed (svar fra 76 kommuner) Udstedte tilladelser Antal kontroller Antal Gennemsnit Maksimum Antal uden forekomster , , Antal påbud 394 5, Kilde: Sikkerhedsstyrelsens indsamlede oplysninger. Statistikken viser, at de kommunale redningsberedskaber i alt har udstedt tilladelser til salg og opbevaring af fyrværkeri i detailleddet i Det er et fald på knapt 4 % i forhold til Samtidig er antallet af indberetninger fra kommunerne steget, så nettovirkningen er, at det gennem-

21 20/26 snitlige antal tilladelser per kommune er faldet med ca. 14 % (fra 24,4 til 21,0 tilladelser). Dette er også vist på figur 17. Alle deltagende kommuner på nær én har angivet, at de har udstedt tilladelser i Det maksimale antal tilladelser i en kommune er 100 tilladelser (i Københavns kommune). Figur 17. Tilladelser til salg og opbevaring af fyrværkeri samt kontrollen med disse i Tallene er opgjort pr. kommune. Kilde: Sikkerhedsstyrelsens indsamlede oplysninger. Data for 2008 og 2009 indeholder også tilsyn med tilladelse til opbevaring andre steder end i detailleddet. Statistikken viser også, at de kommunale redningsberedskaber kontrollerer oplagene tæt, idet der er gennemført kontroller i detailleddet, hvilket er godt 3 % højere end sidste året før (1.362 kontroller). Man skal dog huske, at antallet af indberettende kommuner er steget fra 68 til 76 siden sidste år. Gennemsnittet pr. kommune er derfor faldet fra 20,0 til 18,5 kontroller pr. kommune. Tallene viser, at kontrollen er intens. Kun fem af de 75 kommuner, der har udstedt tilladelser, foretog ikke kontrol med salgs- og opbevaringstilladelser i Det højeste antal kontroller i en kommune er 126. Der er i alt udstedt 394 påbud, hvilket er lidt flere end sidste år, hvor der blev udstedt 384 påbud. Andelen er på niveau med 2011 og har ligget stabilt på et niveau omkring % de seneste 5 år (figur 18). Tolv af de 76 kommuner har udstedt påbud i mindst hvert andet tilsyn. Sidste år var andelen 10 ud af 68, altså lidt mindre. En enkelt kommune angiver, at der er udstedt mere end et påbud pr. tilsyn i gennemsnit. Det er som i 2011.

22 21/26 Figur 18. Andel tilladelser til salg og opbevaring af fyrværkeri, hvor reglerne blev overtrådt, i Kilde: Sikkerhedsstyrelsens indsamlede oplysninger. Data for 2008 og 2009 indeholder også tilsyn med tilladelse til opbevaring andre steder end i detailleddet. Statistikken vedrørende kontroller med oplag udenfor detailleddet er vist i tabel 4. Udstedte tilladelser Antal kontroller Antal Tabel 4. Antal kontroller og udstedte påbud vedrørende øvrige opbevaringstilladelser. Gennemsnit Maksimum Antal uden forekomster 121 1, , Antal påbud 17 0, Kilde: Sikkerhedsstyrelsens indsamlede oplysninger. Statistikken viser, at de kommunale redningsberedskaber i alt har udstedt 121 tilladelser til salg og opbevaring af fyrværkeri i Det er en stigning på næsten 20 % i forhold til 2011, når man tager højde for, at der er indberetninger fra 76 kommuner i år mod 68 i Der er 54 kommuner, som har angivet, at de ikke har udstedt denne type tilladelser. Der er fire kommuner, der har udstedt mere end 10 tilladelser, så engroslagrene synes at være koncentreret i relativt få kommuner.

SIKKERHEDSSTYRELSEN FYRVÆRKERIRAPPORT 2011/12

SIKKERHEDSSTYRELSEN FYRVÆRKERIRAPPORT 2011/12 SIKKERHEDSSTYRELSEN FYRVÆRKERIRAPPORT 2011/12 25. oktober 2012 J. nr. 441-33-00011 RBL/MKN Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2011/12 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Ulykker med personskade...

Læs mere

sikkerhedsstyrelsen fyrværkerirapport 2009/10

sikkerhedsstyrelsen fyrværkerirapport 2009/10 sikkerhedsstyrelsen fyrværkerirapport 2009/10 7. januar 2011 J. nr. 441-33-00009 RBL/MKN Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2009/10 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Ulykker med personskade...

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2008/09

Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2008/09 sikkerhedsstyrelsen Fyrværkerirapport 2009 11. august 2010 J. nr. 441-33-00006 CKR/DGR Sikkerhedsstyrelsens fyrværkerirapport 2008/09 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Ulykker med personskade... 4

Læs mere

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri

Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Respektér dine venner, respektér fyrværkeri Fyrværkerikampagnen 2008/2009 for TrygFonden, Sikkerhedsstyrelsen og Sundhedsstyrelsen Udviklet og gennemført af Mediasyd, sekretariat for Fyrværkerikampagnen

Læs mere

Status på fysiske skader som følge af fyrværkeri 1995-2005

Status på fysiske skader som følge af fyrværkeri 1995-2005 9. maj 6 Morten Wiberg Consult Status på fysiske skader som følge af fyrværkeri 1995-5 Indledning Siden 1989 har en kreds af nationale og regionale interessenter og aktører i samarbejde med en række NGO

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel

Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning Knud Juel Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Knud Juel 18. November 2005 Hospitalskontakter på grund af akut alkoholforgiftning 1995-2004 Dette notat beskriver hospitalskontakter i

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020

Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til 2020 23. marts 9 Arbejdsnotat Risikofaktorudviklingen i Danmark fremskrevet til Udarbejdet af Knud Juel og Michael Davidsen Baseret på data fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelserne er der ud fra køns- og

Læs mere

Informationsmøde 25. juni 2012

Informationsmøde 25. juni 2012 Informationsmøde 25. juni 2012 Dagsorden Velkommen Kommunernes kontrol i detailleddet Resultater af Sikkerhedsstyrelsens kontrol med artikler 2011 og planer for 2012 Kontrol af CE-mærkede artikler Ændrede

Læs mere

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014

PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 PRESSEORIENTERING FYRVÆRKERI I DANMARK FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN, DECEMBER 2014 FYRVÆRKERIBRANCHEFORENINGEN Brancheforeningen består p.t. af 9 virksomheder, der importerer nytårsfyrværkeri og 7 virksomheder,

Læs mere

Informationsmøde Fyrværkeriimportører. Sikkerhedsstyrelsen 14. maj 2009

Informationsmøde Fyrværkeriimportører. Sikkerhedsstyrelsen 14. maj 2009 Informationsmøde Fyrværkeriimportører Sikkerhedsstyrelsen 14. maj 2009 Dagsorden Resultater fra markedskontrol 2007/2008 Planer for markedskontrol 2009 Fyrværkeridirektivet / ny bekendtgørelse Krav til

Læs mere

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014

TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 TAL PÅ ANBRINGELSESOMRÅDET I KØBENHAVNS KOMMUNE KVARTALSSTATISTIK OKTOBER 2014 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Socialforvaltningen, Københavns Kommune Forord Denne kvartalsstatistik

Læs mere

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri

Velkommen. Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Velkommen Pressebriefing om CE-godkendt fyrværkeri Fyrværkeribrancheforeningen Etableret den 17. april 1923. Idet produktion af fyrværkeri i Danmark stort set er ophørt, er navnet ændret til Fyrværkeribrancheforeningen.

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013

BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling

Læs mere

Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg

Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg Erhvervsudvalget (2. samling) B 34 - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt TALEPUNKTER 17. maj 2005 Eksp.nr. 190418 /mv-dep Åbent samråd om rapporten fra Regeringens Kulegravningsudvalg om fyrværkeri Spørgsmål

Læs mere

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006

Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder. Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 Vejledning til kvalitetsstyringssystemer i Fyrværkerivirksomheder Sikkerhedsstyrelsen 4. maj 2006 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse...1 Indledning...2 Krav til kvalitetsstyringssystemet...2 Etablering

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 325 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 13. marts 2015 Endelig besvarelse af spørgsmål 325 alm. del stillet af Retsudvalget den 8. januar

Læs mere

1 Problemformulering CYKELHJELM

1 Problemformulering CYKELHJELM 1 Problemformulering I skal undersøge hvor mange cyklister, der kommer til skade og hvor alvorlige, deres skader er. I skal finde ud af, om cykelhjelm gør nogen forskel, hvis man kommer ud for en ulykke.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kortlægning af salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri til forbrugere i Danmark samt undersøgelse af nabolandenes regler

Kortlægning af salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri til forbrugere i Danmark samt undersøgelse af nabolandenes regler 28. oktober 2013 MIU/ LJA-SIK Kortlægning af salgs- og anvendelsesperioden for fyrværkeri til forbrugere i Danmark samt undersøgelse af nabolandenes regler 1. Baggrund I perioden fra december 2012 til

Læs mere

Indhold Indledning... 2

Indhold Indledning... 2 Befolkningsprognose 216 228 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 215... 5 Fordeling på aldersgrupper... 6 Forventet

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand.

Følgende tre brandårsagskategorier fra ODIN benyttes til at undersøge, hvor ofte brande er forårsaget af børn: leg med ild, hærværk og påsat brand. 1. ÅRGANG AUGUST 2006 NR. 1 Børn og brandulykker Redningsberedskabet (brandvæsenet) bliver i gennemsnit alarmeret til 17.0 brande om året. I 2005 blev de alarmeret til 16.551 brande. De kommunale redningsberedskaber

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Statistik over private forespørgsler

Statistik over private forespørgsler Statistik over private forespørgsler 2001-2007 FORORD 5.000 private erstatningssager, heraf godt 1.400 sager om piskesmældsskader, blev i 2007 vurderet af Arbejdsskadestyrelsens afdeling for private erstatningssager.

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014

Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 Analyse af den vederlagsfri fysioterapi - 2014 1. Stiger udgifterne år for år? På baggrund af tal fra det Fælleskommunale Sundhedssekretariat og Prisme ser udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi

Læs mere

Advokatvirksomhederne i tal

Advokatvirksomhederne i tal Retsudvalget L 168 - Bilag 9 Offentligt Advokatvirksomhederne i tal Brancheanalyse maj 2005 ADVOKAT SAMFUNDET BRANCHEANALYSE 2005 Indholdsfortegnelse Advokatbranchens struktur...2 Advokatbranchens sammensætning...3

Læs mere

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde

KOL og Lungebetændelse blandt borgere Holbæk Sygehus optageområde Antal indlæggelser KOL og Lungebetændelse blandt borgere Sygehus optageområde - En monitoreringsrapport Baggrund På d. 9. juni 2016 blev det besluttet at KSS-gruppen fortsat ønsker en KOL/Lungebetændelse

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

Informationsmøde 17. april 2013

Informationsmøde 17. april 2013 Informationsmøde 17. april 2013 Dagsorden Frokost Velkomst v/ Jesper Høgh Bach Sagsbehandling trin for trin og dokumentkontrol af CE-mærkede artikler v/ Signe Tapdrup Risikovurdering og acceptkriterier

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Dødsårsager i de nordiske lande 1985-2000 2004:9 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål

Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Fyrværkeri Transportklassificering / NEM Tidsperiode Salgssteder Opbevaring i bygning Opbevaring i container Anmeldelse/ansøgning Spørgsmål Transportklassificering 1.1G Artikler, som frembryder fare for

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund

50 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Nyt fra April 5 5 pct. flere ikke-vestlige efterkommere dømmes for kriminalitet sammenlignet med personer med dansk baggrund Efterkommere af ikke-vestlige indvandrere er mere kriminelle end danskere. Når

Læs mere

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning

Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning Det pyrotekniske direktiv og dansk lovgivning The Danish Safety Technology Authority Fyrværkeri (Nørregade 63, Esbjerg) Forbrugerprodukter, legetøj Gas, VVS, kloak Elsikkerhed Akkreditering, legal metrologi

Læs mere

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER

CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE INDSATSER Forsorgshjemmene i Aarhus Kommune HVEM ER BRUGERNE og hvad får de ud af deres ophold? Pixi-rapport med hovedresultater for perioden 2009-2014 Socialpsykiatri og Udsatte Voksne CENTER FOR FORSORG OG SPECIALISEREDE

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015

Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Biblioteket Sønderborg Effektmåling af læseindsats Marts 2015 Moos-Bjerre & Lange Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 2624 6806 moos-bjerre.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hovedresultater

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Befolkningsprognose Lolland Kommune

Befolkningsprognose Lolland Kommune Befolkningsprognose 217-229 Lolland Kommune Indhold Indledning... 2 Prognosens hovedresultater og forudsætninger... 2 Prognosen kontra faktisk udvikling i 216... 6 Fordeling på aldersgrupper... 7 Forventet

Læs mere

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997

Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontakter til praktiserende læger under sygesikringen 1997 Kontaktperson: Peter Kystol Sørensen, lokal 6207 I Sundhedsstyrelsen findes data fra Det fælleskommunale Sygesikringsregister for perioden 1990-1998.

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 1998 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden starten af

Læs mere

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012.

Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Måned statistik Job og Arbejdsmarkedsudvalget, september 2012. Antallet af dagpengemodtagere er faldet fra juli til august. Dette følger den generelle udvikling for året. På kontanthjælpsområdet er niveauet

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Foreløbige ulykkestal august 2016

Foreløbige ulykkestal august 2016 Dato 22. august 2016 Sagsbehandler Lartey G. Lawson Mail lal@vd.dk Telefon 7244 3027 Dokument 16/03107-8 Side 1/11 Foreløbige ulykkestal august 2016 Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333

Læs mere

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser

Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Kommunal Rottebekæmpelse tal og tendenser Siden 1938 har de danske kommuner haft pligt til årligt at indberette oplysninger om den kommunale rottebekæmpelse til de centrale myndigheder. Myndighederne anvender

Læs mere

Holdninger til Hjemmeværnet

Holdninger til Hjemmeværnet Holdninger til Hjemmeværnet Danmarks Statistik Sejrøgade 11 København Ø Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 1.1 Tillid til Hjemmeværnet og vigtigheden af Hjemmeværnets bidrag 4 1.2 Vigtighed og relevans

Læs mere

Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark.

Formålet med denne statistik er at synliggøre potentielle risikoområder for at fortsætte et målrettet arbejde med at højne elsikkerheden i Danmark. SIKKERHEDSSTYRELSEN STATISTIK OVER ELULYKKER 2010 Statistik over elulykker 2010 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvad er en elulykke?... 4 Datagrundlag... 5 Sikkerhedsstyrelsens registreringer... 6 Omkomne

Læs mere

Sikkerhedsstyrelsens fyrværkeristatistik 2006/07. Dette notat tegner et samlet billede af skader med fyrværkeri med specielt fokus på nytåret.

Sikkerhedsstyrelsens fyrværkeristatistik 2006/07. Dette notat tegner et samlet billede af skader med fyrværkeri med specielt fokus på nytåret. oktober 27 J. nr. 441-33-3 Sikkerhedsstyrelsens fyrværkeristatistik 26/7 Dette notat tegner et samlet billede af skader med fyrværkeri med specielt fokus på nytåret. Ved nytåret 26/7 blev der totalt i

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

PenSam's førtidspensioner2009

PenSam's førtidspensioner2009 PenSam's førtidspensioner2009 PenSam Liv forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 63 89 03 Hjemsted Furesø, Danmark PMF Pension forsikringsaktieselskab CVR-nr. 14 08 85 71 Hjemsted Furesø, Danmark pensionskassen

Læs mere

Indlæggelsestid og genindlæggelser

Indlæggelsestid og genindlæggelser Kapitel 6 57 Indlæggelsestid og genindlæggelser Den gennemsnitlige indlæggelsestid benyttes ofte som et resultatmål for sygehusbehandling, idet det opfattes som positivt, at den tid, hvor patienterne er

Læs mere

Informationsmøde Fyrværkeriimportører. Lone Brose og Charlotte Kryger Sikkerhedsstyrelsen 15. april 2010

Informationsmøde Fyrværkeriimportører. Lone Brose og Charlotte Kryger Sikkerhedsstyrelsen 15. april 2010 Informationsmøde Fyrværkeriimportører Lone Brose og Charlotte Kryger Sikkerhedsstyrelsen 15. april 2010 Dagsorden Resultater fra markedskontrol 2009 Planer for markedsovervågning 2010 Det pyrotekniske

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsstatistik: Oktober 2012 Center for Familiepleje / Videnscenter for Familiepleje Forord Kvartalsstatistikken for oktober 2012 er en statistisk

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Opgørelse fra nytåret 1995/1996 til og med nytåret 2012/2013. Page 1 of 9

Opgørelse fra nytåret 1995/1996 til og med nytåret 2012/2013. Page 1 of 9 Page 1 of 9 Ulykkesår (nytår) Hovedstaden % Sjælland % Syddanmark % Midtjylland % Nordjylland % Total % 2012/13 42 {85.7} 44 {100.0} 71 {79.8} 39 {100.0} 20 {100.0} 216 {89.6} 2013 7 {14.3} 0 {0.0} 18

Læs mere

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder

Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder September 2015 Midtjysk servicekultur giver vindervirksomheder Igen i år domineres topplaceringerne i Lokalt Erhvervsklima af fem midtjyske kommuner. De fem scorer markant over resten af landet på alle

Læs mere

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane

SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane SMV erne får endnu en tur i den økonomiske rutsjebane Tillidskrise, beskæftigelseskrise og ophør af håndværkerfradraget. Der har været langt mellem de positive historier om økonomien i medierne. Det smitter

Læs mere

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000

3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 34 3. Personskader ved færdselsuheld belyst gennem skadestueregistreringer og politirapporter 2000 3.1 Baggrund Mørketal i uheldsstatistikken Den officielle færdselsuheldsstatistik har siden 1930 været

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010

JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 JUSTITSMINISTERIETS FORSKNINGSKONTOR JANUAR 2010 Udviklingen i omfang og art af ungdomskriminalitet 1999-2008 Dette notat angår udviklingen i den registrerede ungdomskriminalitet i de seneste ti år, fra

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk 13. september 2010 Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen

Læs mere

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje

Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje 1 Velfærdens Danmarkskort - Ældrepleje Velfærdens Danmarkskort kortlægger udviklingen på nogle af de mest centrale velfærdsområder i Danmark. Dette notat fokuserer på udviklingen i ældreplejen gennem de

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm

Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm 18. maj 2016 PET Privatøkonomi og Velfærd Livskvalitetsindikatorer for Rudersdal og Bornholm I september 2016 offentliggør Danmarks Statistik en lang række indikatorer, som måler livskvaliteten i de danske

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2017 Hjemmehjælp til ældre - 2016 Ældre Sagen Juli 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Salg af pesticider til brug i private haver 2010

Salg af pesticider til brug i private haver 2010 Miljøudvalget 0 MIU alm. del Bilag 55 Offentligt Salg af pesticider til brug i private haver 00 Notat udarbejdet for Miljøstyrelsen af Cowi. Indhold INDLEDNING 7 TIDLIGERE OPGØRELSER AF PESTICIDFORBRUGET

Læs mere

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune

Ulykkesanalyse November Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune Ulykkesanalyse 27 November 29 Ulykkesbilledet for Brønderslev Kommune BRØNDERSLEV KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Ulykkesudviklingen 1998-27 6 3. Personskader og køretøjstyper 1998-27 8

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser

Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser 1 Landet er delt i to: Kun i nogle kommuner oplever familierne at deres formue vokser Familiernes formuer er på landsplan tilbage på samme niveau, som før finanskrisen; men uligheden er øget. I årene fra

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer

Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Konjunktur 2002:2 Udviklingen i centrale økonomiske indikatorer Indledning I denne publikation redegøres for den seneste udvikling i udvalgte indikatorer for den økonomiske udvikling i Grønland. Formålet

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

Elevtal for grundskolen 2010/2011

Elevtal for grundskolen 2010/2011 Elevtal for grundskolen 2010/2011 Af Mathilde Ledet Molsgaard I 2010/11 er der ca. 713.000 elever i grundskolen. Andelen af elever i frie grundskoler og efterskoler har været stigende i perioden siden

Læs mere

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug

Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Kapitel 10 Langvarig sygdom, k o n t a k t t i l p ra k t i s e rende læge og medicinbrug Kapitel 10. Langvarig sygdom, kontakt til praktiserende læge og medicinbrug Andelen, der har en langvarig sygdom,

Læs mere

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014

Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 Resultater fra Lifs og Dansk Bioteks undersøgelse af kliniske forskningsaktiviteter i Danmark 2014 August 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund 3 2. Samlede konklusioner - Medlemmer af Lif og

Læs mere

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017

ÆLDRE I TAL Antal Ældre Ældre Sagen Marts 2017 ÆLDRE I TAL 2017 Antal Ældre - 2017 Ældre Sagen Marts 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1

Tilgang til og frafald på euv. Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne (euv) Baggrundsrapport 1 INDHOLD 1 Indledning 4 2 5 2.1 Færre voksne starter på en erhvervsuddannelse 5 2.2 Færre voksne falder fra 11 Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere