FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim at flytte sammen, og de fik hurtigt kig på et hus. I påsken besøgte Kim sin farmor, og han fortalte om flytteplanerne. Farmoren overlod ham kr. i gave til udbetaling på huset, der kostede 1,4 mio. kr. For at spare udgifter til renter rådede banken Kim og Anni til at bruge disse penge til at indfri deres eksisterende gæld. Anni, der var lærer, havde et banklån på kr., som blev betalt. Kim, der var forretningsmand, anvendte resten af pengene til betaling af forfalden gæld. De optog et fælles lån med lav rente til udbetaling på huset, som begge blev ejere af. Kim og Anni oprettede en budgetkonto, hvor hver skulle indsætte kr. om måneden til betaling af de faste udgifter og til den fælles husholdning. Den 15. maj 2001 flyttede Kim og Anni ind i huset, og samme dag forærede Kim Anni en pels til kr. I januar 2002 vandt Anni kr. i Lørdagschancen. Kim, der havde akut brug for penge til at betale en aggressiv kreditor, pressede Anni til at låne ham pengene. Anni gik med dertil, mod at han underskrev et lånedokument. Den 20. april 2002 fyldte Kims søn, Søren, der boede hos sin mor, 18 år, og Kim forærede ham en computer til kr. På 1 årsdagen for indflytningen i huset gav Kim Anni en halskæde til 500 kr. Den 3. februar 2003 flyttede Kim efter et skænderi, da Anni havde opdaget, at han ikke havde betalt til budgetkontoen i den sidste måned. Anni krævede, at Kim betalte de lånte kr. tilbage. Endvidere ønskede hun at overtage huset. Kim nægtede at betale hende noget, da hendes banklån var blevet betalt med pengegaven fra hans farmor. Også Kim ønskede at overtage huset. Anni afviste at skylde Kim for betalingen af banklånet. For det første mente hun, at gaven fra Kims farmor også var til hende, for det andet havde Kim ikke tidligere krævet hende for disse penge. Anni og Kim henvendte sig til en advokat for at få rådgivning om deres juridiske stilling. Hvad skal advokaten svare? Den 10. juli 2003 blev Kim erklæret konkurs med fristdag den 2. juni Kim 1

2 havde været insolvent i hvert fald fra august 2001, men havde undgået konkurs ved at optage lån hos Jon og andre venner. Hverken Anni eller Søren havde vidst, at Kims økonomiske situation var så dårlig. Kan konkursboet gøre krav gældende i anledning af gaverne til Anni og Søren? I december 2003 fødte Bea datteren Susan. Jon blev registreret som far i henhold til en af Bea og Jon udfærdiget omsorgs- og ansvarserklæring. I februar 2004 flyttede Bea ind i Jons villa. Den 5. november 2004 tog Jon på en længere studierejse til Østen. Den 23. december 2004 modtog Bea et brev fra Jon fra Thailand. Af brevet fremgik, at han var blevet forelsket i en thailandsk kvinde, som han ville giftes med. Selvom Jon foreløbig ville blive i Thailand, skrev han, at Bea og Susan straks skulle flytte fra huset. Bea aftalte samme aften med Anni, at hun og Susan skulle flytte hen til Anni næste weekend. Dagen efter kørte Bea, der var dybt ulykkelig, alt for stærkt i sin bil, der kom i slinger og kørte ind i et træ. Bea døde ved ulykken. Midt i januar 2005 kom Jon til Danmark for at hente Susan til Thailand. Anni, der havde haft Susan boende siden Beas død, henvendte sig straks til en advokat for at høre, hvorvidt hun havde mulighed for at få forældremyndigheden over Susan, da Susan burde vokse op i Danmark. Anni nævnte også, at Jons opførsel havde ført til Beas død. Hvad skal advokaten svare? 2

3 Løsningsvejledning opgave 1 1. De indbyrdes krav mellem Kim og Anni Der er mellem samlevende ingen privatretlig forsørgelsespligt. I vurderingen af, hvorvidt samlevende kan gøre indbyrdes krav gældende, indgår der alligevel i vidt omfang de samme momenter, som når der tages stilling til indbyrdes krav mellem ægtefæller. Betaling af Annis bankgæld: Gaven fra Kims farmor må antages at være givet alene til Kim og ikke både til Kim og Anni. Da gaven gives, har Kim og Anni lige mødt hinanden, og Anni var ikke med på besøg, da Kim fik gaven. Det fremgår af teksten, at gaven blev overladt Kim, og ved større gaver antages det formentlig, at gaven som udgangspunkt kun er til familiemedlemmet. Indfrielsen af Annis gæld er sket med midler, der stammer fra gaven fra Kims farmor. Intet tyder på, at Kim ved overførslen har villet forære Anni kr. Der var tale om en ordning, der skulle spare renter. Overførslen må betragtes som et lån eller hvis en låneaftale ikke kan bevises må der kunne kræves et godtgørelsesbeløb efter almindelige formueretlige regler, da der er overført et stort engangsbeløb. Ligesom for ægtefæller må der dog foretages en vurdering af, om parternes senere tilrettelæggelse af deres økonomiske forhold kan føre til, at overførslen skal ses som led i et større samlet økonomisk arrangement, og at et krav af denne grund helt eller delvist skal afvises. Under samlivet har Kim og Anni haft adskilt økonomi. Begge har betalt lige store beløb på budgetkontoen. Der er ikke løbende blevet overført større beløb mellem parterne, bortset fra lånet på kr. Kim pressede Anni til at låne ham disse penge, og der er udfærdiget et lånedokument. De to pengeoverførsler bør derfor bedømmes uafhængig af hinanden. At Kim først kræver Anni for betaling af kr. ved samlivets ophør, dvs. næsten 2 år efter overførslen, kan under disse omstændigheder ikke betyde, at kravet ikke kan gøres gældende. Da Anni er blevet frigjort for sin bankgæld på kr. med et stort engangsbeløb, må betalingen enten kunne anses for et lån, eller i hvert fald må Kim have krav på et formueretligt godtgørelsesbeløb af samme størrelse. Kims lån på kr.: Der foreligger et skyldbevis, hvorfor der er tale om et lån. Parterne har ikke ved deres senere adfærd gjort aftalen om lån uaktuel. Litteratur: Familieret 2003 s med note 21, s Overtagelse af huset Huset er i lige sameje mellem Kim og Anni. FSKL 70 a kan ikke anvendes analogt. Da der ikke findes regler om udtagelsesret for samlevende, er situationen den samme som for andre, herunder ægtefæller med særeje. (Hvis Kim og Anni ikke kan blive enige om at trække lod eller salg i fri handel, må huset sælges på auktion, hvor de begge kan byde). Litteratur: Familieret 2003 s. 362, s. 644, s. 654 og s

4 3. Omstødelse af gaverne Et konkursbo kan fordre omstødelse af gaver til en skyldners nærstående, hvis gaven er fuldbyrdet inden for de sidste 2 år før fristdagen, jf. KL 64, stk. 2, 2. pkt., medmindre det godtgøres, at skyldneren forblev solvent. Da Anni og Kim lever i et ugift samlivsforhold, betragtes de som nærstående, jf. KL 2, nr. 1. Som søn af Kim er Søren også nærstående. Pelsen er foræret til Anni mere end 2 år før fristdagen, der er den 2. juni 2003, hvorfor gaven ikke kan fordres omstødt. (Det samme vil gælde, hvis det fejlagtigt antages, at betalingen af Annis bankgæld er en gave fra Kim). Søren har fået computeren som fødselsdagsgave inden for 2 års-fristen i KL 64, stk. 2, 2. pkt., og tidligere end seks måneder før fristdagen, jf. KL 64, stk.1. Værdien af denne gave er så stor ( kr.), at der ikke kan være tale om en lejlighedsgave i henhold til KL 64, stk. 3, når henses til, at Kim var insolvent ved gavens givelse. Konkursboet kan fordre computergaven omstødt, uanset at Søren har været i god tro. Søren skal efter KL 75 fralægge sig den berigelse, han har opnået, dog ikke ud over boets tab. Boet kan også kræve, at computeren tilbageleveres, jf. KL 77. Anni har fået halskæden som gave inden for 2 års-fristen i KL 64, stk. 2, 2. pkt., og tidligere end seks måneder før fristdagen, jf. KL 64, stk. 1. Kim var insolvent ved gavens fuldbyrdelse. Værdien af denne lejlighedsgave (500 kr.) er imidlertid så beskeden, at den ikke kan antages at have stået i misforhold til Kims kår, jf. KL 64, stk. 3. Gaven er derfor undtaget fra omstødelse. Litteratur: Familieret 2003 s med note 97 og s Forældremyndighed over Susan Jon er blevet registreret som far til Susan i henhold til den af Bea og Jon udfærdigede omsorgs- og ansvarserklæring, jf. BL 2, stk. 1. Registrering kan ske, selvom Bea ikke bor sammen med Jon ved Susans fødsel. En afgivelse af en fælles omsorgs- og ansvarserklæring får som konsekvens, at Jon og Bea automatisk har fælles forældremyndighed, jf. FML 5, stk. 1. Jon og Bea har levet faktisk adskilt siden den 5. november 2004, men samlivet kan i juridisk forstand først anses for ophævet ved Beas modtagelse af Jons brev, hvor han skriver, at han vil giftes med en anden kvinde, og at Bea og Susan straks skal flytte. (Situationen må bedømmes på samme måde, som når det skal vurderes, hvorvidt ægtefæller har levet adskilt på grund af uoverensstemmelse i de sidste to år i forbindelse med en ansøgning om skilsmisse efter ÆL 32). At Bea og Susan ved Beas død stadig bor i Jons hus, ændrer ikke ved, at Bea og Jon må anses at have ophævet samlivet. Susan bor derfor ved dødsfaldet ikke hos Jon, og spørgsmålet om forældremyndighed må afgøres efter FML 14, stk.1, 2. pkt., og ikke efter FML 14, stk.1, 1. pkt, da Anni søger om forældremyndigheden.. En anmodning fra Anni om at få forældremyndigheden over Susan kan kun imødekommes af statsamtet, hvis hensynet til Susan taler imod, at forældremyndigheden forbliver hos Jon, jf. FML 14, stk.1, 3. pkt. Der er intet oplyst om, at Jon er en dårlig far, og 4

5 det forhold, at han vil gifte sig med en thailandsk kvinde og eventuelt bo i Thailand, kan ikke være tilstrækkeligt til, at han, der klart er den, der har boet mest med Susan, skal fratages forældremyndigheden. At Jon indirekte er skyld i, at Bea kører uforsvarligt og dør, kan ikke føre til et andet resultat. Litteratur: Familieretlig materialesamling 2004 s. 2-3, Familieret 2003 s. 54, s , s

6 Opgave 2 Mark og Helene blev gift i 1967 og fik under ægteskabet 2 børn Bente og Carina. Mark havde et barn, Arne, fra et tidligere forhold. I 1988 døde Marks mor efter at have hensiddet i uskiftet bo efter Marks far. Marks mor havde efter Marks fars død i 1978 oprettet et gyldigt testamente, hvori der stod, at Marks arv skulle være særeje. Mark arvede efter sin mor sine morforældres tidligere sommerhus til en værdi af kr. ikke andet. Arven efter Marks far skulle deles med farens sønner fra et tidligere ægteskab, og efter sin far arvede Mark et beløb på kr., som han straks købte aktier for. I 1998 oprettede Mark og Helene en formgyldig ægtepagt, hvorefter der i ægteskabet skulle være skilsmissesæreje. Længstlevendes formue skulle dog ifølge ægtepagten være fuldstændigt særeje. De oprettede samtidig et fælles formgyldigt testamente, hvori det henstilledes til børnene, at længstlevende kunne hensidde i uskiftet bo, hvorefter det bestemtes: 1. Længstlevende skal arve mest muligt efter førstafdøde. 2. Ved længstlevendes død skal af nettoværdierne i alt udredes 5% kontant til vore børnebørn, så de straks også får lidt efter os. 3. Længstlevende kan frit ændre dette testamente, hvis længstlevende finder det rimeligt. I slutningen af 2002 døde Mark. Morforældrenes sommerhus var nu kr. værd, og der havde aldrig været lån i huset. Aktierne var nu kr. værd. Marks øvrige formue var netto på kr. i form af friværdien i hans ejerlejlighed. Helenes formue var placeret i obligationer. Helene ønskede at sidde i uskiftet bo med hele fællesejet samt at overtage Marks særeje mod at udløse hans arvingers arv kontant, hvad Marks arvinger accepterede. Helene betalte dem deres arv ved salg af alle sine obligationer. Hvad omfatter det uskiftede bo, og hvor meget skal Helene betale Marks arvinger? 6

7 Helene besluttede i oktober 2003 at sælge aktierne og investere hele beløbet kr. i en istandsættelse af sommerhuset, der trængte til modernisering, og som stadig var kr. værd. Huset blev efter istandsættelsen vurderet til kr. Da familien i slutningen af 2004 sammen var på ferie for at fejre Helenes 60 års fødselsdag, døde Helene, Arne, Bente, Bentes eneste barn Fie og Carinas to eneste børn alle 3 børnebørn var født i 1991 pludselig ved en ulykke. Det var uklart præcis, hvornår de var døde, men det lagdes til grund, at de var døde samtidig. Arne efterlod sig hustruen, Kate, og deres børn Dan og Eva født i henholdsvis 1995 og Sommerhuset var nu 1,8 mio. kr. værd, og friværdien i ejerlejligheden var nu kr. på grund af generelle prisstigninger på ejendomsmarkedet. Der var ikke andre værdier i Marks og Helenes boer. Hvem er arvinger, og hvordan skal boerne deles, når alle ønsker mest muligt, og Carina bl.a. påstår, at pkt. 2 i Mark og Helenes testamente skal tilsidesættes? 7

8 Løsningsvejledning opgave 2 1. Det uskiftede bos omfang særejearven efter Mark Helene kan sidde i uskiftet bo med hele fællesejet, da hun får særbarnet Arnes samtykke, jf. AL 8 og 9, stk. 1. Det uskiftede bo omfatter den del af Marks og Helenes formue, der ikke er fuldstændigt særeje. Ægtepagten antages, jf. praksis, at have hjemmel i RVL 28. Ægtepagten gør Marks formue til skilsmissesæreje, der behandles som fælleseje på dødsboskifte, men ægtepagten kan ikke ændre en testamentarisk bestemmelse om særeje, jf. RVL 28 b, stk. 2. Da Marks arv efter sin mor sommerhuset er falden før 1990, er denne arv fuldstændigt særeje. Morens bestemmelse om særeje omfatter ikke arven efter faren. Hun kan kun testere over den del af det uskiftede bo, der falder i arv efter hende, jf. AL 15, stk. 2. Helenes formue er ifølge ægtepagten derimod fuldstændigt særeje også hendes arv efter Mark. Helenes betaling af børnenes arv af sommerhusets værdi med provenuet af hendes obligationer er derfor en betaling med særejemidler til hendes særejearv, og den er derfor ikke vederlagsfremkaldende ved det senere skifte. Det uskiftede bo består således alene af aktierne og ejerlejligheden. Marks særeje på kr. skal deles straks ved Marks død efter AL 6, 1 og 25, mellem hans tre børn Arne, Bente og Carina og hustruen Helene. Helene får efter testamentet friarven på kr. samt sin tvangsarv på 1/ kr. Børnene skal ligedele deres tvangsarv på 2/ kr. Helene skal derfor betale hver af Arne, Bente og Carina kr. Litteratur: Familieret 2003 s , 377, 379, , 396, 431. Arveret 2004 s. 11, 30, 54-56, 59 f., med note 50, 198, Vederlagskravet og boernes størrelse ved skiftet efter Helenes død Sommerhuset til 1,8 mio. kr. udgør Helenes særeje, og ejerlejligheden til kr. udgør det uskiftede bo. Imidlertid har Helene anvendt det uskiftede bos midler provenuet af aktierne, der var surrogat for arven efter Marks far, jf. RVL 28, stk. 3 til forbedring af sit særejesommerhus, hvilket må udløse et vederlagskrav på de anvendte kr., jf. princippet i RVL 23, stk. 2. Det uskiftede bo deles, således at Mark forlods får kr., og de resterende kr. ligedeles. I arv efter Mark falder derfor kr kr. = kr. hans boslod. I arv efter Helene falder hendes boslod på kr. samt særejet på 1,8 mio. kr. = kr. Litteratur: Familieret 2003 s. 428, , 629. Arveret 2004 s. 75 ff. 8

9 3. Arvinger og arvens fordeling Helenes eneste legale arving er Carina, jf. AL 1 og 5. Arne var Marks særbarn, og Bente og Fie har ikke overlevet Helene. Legale arvinger efter Mark er, jf. AL 19, 1 og 5, Arnes børn Dan og Eva (de træder i sønnen Arnes sted, eftersom Arne ligesom Bente og Bentes datter ikke overlever Helene) og datteren Carina. Carina arver ½ og børnebørnene Dan og Eva hver ¼, jf. AL 1, af Marks boslod minus eventuel testamentsarv. Carina er, jf. AL 55, berettiget til at rejse indsigelse, da hun er legal arving efter begge arveladere. Bestemmelsen i testamentet om børnebørnene gør principielt alle børnebørn efter Mark og Helene til testamentariske arvinger, da de skal arve 5% af boerne. Denne bestemmelse må forstås således, at de ved længstlevendes død værende børnebørn efter såvel Mark som Helene skal ligedele 5% af nettoværdierne i hvert af boerne. Indsigelsen, som Carina rejser, må være, at forudsætningen for denne testation er væk. Forholdene har ændret sig på en for testatorerne helt uforudset måde. De to eneste tilbageværende børnebørn, Dan og Eva, er nu legale arvinger til ½ af Marks boslod på kr., altså til kr. hver. Hvis testationen opretholdes, vil de være testamentsarvinger til kr. hver og legale arvinger til 1/4 af (95% af kr.) = 1/4 af kr. = kr. hver. De ville altså få kr. i arv hver i stedet for kr. (5% af boerne på i alt 2,7 mio. kr. er kr., der skulle have været fordelt mellem 5 børnebørn i stedet for nu 2). Testatorerne burde muligvis have forudset, at Dan og Eva tilsammen kunne komme til at arve 1/3 af Marks boslod, hvis Arnes døde før længstlevende svarende til kr. hver men dog med den mulighed, at længstlevende i så fald kunne have ændret testamentet, jf. testamentets pkt. 4. Henset til begrundelsen for testationen "straks også får lidt" må denne formentlig bortfalde. Carina arver herefter som eneste arving efter Helene kr. Litteratur: Arveret 2004 s. 11, 12, 30, 80 81, 156 f., 160 ff., 164, 181 ff., 213 f.,

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Gode råd om testamentet

Gode råd om testamentet Gode råd om testamentet Det kan være svært at forholde sig til, hvad der skal ske, når vi dør. Alligevel er det en god ide at sætte sig ind i arveregler og hvem et testamente tilgodeser, hvis du vil sikre

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter

Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter Juridisk Kandidatuddannelse Juni 2014 Speciale Aarhus Universitet Personskadeerstatningers behandling på separationsog skilsmisseskifter The legal position of personal injury damages in the administration

Læs mere

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE ÆGTEFÆLLEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Pension til din ægtefælle (herunder pension til registreret partner) 4 Udbetaling af pension 4 Separation og skilsmisse 5 Deling

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MAE UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 27. april 2015 P-6-14 Strandvejen 179-181 A/S under konkurs mod Joacim Lars Bruus-Jensen under konkurs og P-7-14 Ejendomsselskabet Onsgaarden

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 1. februar 2011 Sag 239/2008 (2. afdeling) A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.).

D O M. Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). D O M Afsagt den 8. oktober 2013 af Østre Landsrets 15. afdeling (landsdommerne Norman E. Cleaver, B. Vollmond og Ivan Larsen (kst.). 15. afd. nr. B-2345-12: A (advokat, dr. jur. Eigil Lego Andersen) mod

Læs mere