FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN Opgave nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet indbragte Lone nogle malerier, en ejerlejlighed, en lønkonto, samt noget indbo til en værdi af i alt kr. Bent havde en bankgæld på kr. Desuden havde han kort tid før giftermålet lånt kr. rentefrit af sin onkel Hans, med tilbagebetalingsfrist den 1. juni Allerede før brylluppet spillede Bent beløbet væk, og han betalte ikke lånet tilbage, selv om Hans rykkede herfor. Bent var storspiller, og en aften i maj 1994 tog han uden Lones vidende kr. i hendes pung og forsvandt ned på byens kasino. Bent var heldig, og de kr. blev sammen med kr., som han havde tilbage af sin løn, forvandlet til kr. Bent fik bagefter dårlig samvittighed og brugte pengene på et musikanlæg, som han forærede Lone, idet han fortalte om tyveriet. Lone accepterede, at Bent havde brugt de kr., da hun gerne ville have musikanlægget. På hendes forlangende blev der oprettet en formgyldig gaveægtepagt, som blev tinglyst den 6. juni Hans kom på besøg senere i juni. Da han så anlægget og hørte om Bents gevinst, følte han sig snydt og forlangte, at Lone enten indfriede lånet eller gav ham anlægget. Lone hørte først nu om lånet, men sagde, at hun straks ville spørge sin advokat og gøre, hvad han mente, hun var forpligtet til. Hvad skal advokaten svare på Lones forespørgsel? Musikanlæggets værdi er kr. I august 1994 opdagede Lone, at Bent havde solgt ét af hendes malerier til dets værdi, kr., og spillet pengene op. Billedet var solgt til den intetanende galleriejer Franck, der havde hængt det op i sit udstillingslokale. Kan Lone kræve maleriet tilbage? Lone var træt af Bents spillelidenskab, og den 15. oktober 1994 blev parret separeret. De beholdt fælles forældremyndighed over Nils, der skulle bo hos Lone. Hvilke krav giver Bents dispositioner anledning til? Hvorledes skal boet kvantitativt deles og Bent og Lones mellemværender afregnes, når begge ønsker mest muligt? Værdien af Lones ejerlejlighed, konto, indbo og malerier - bortset fra det solgte

2 maleri og musikanlægget - er i alt kr. Musikanlægget kan sælges for kr. Bents bankgæld er på kr., og han har ikke betalt noget i anledning af lånet fra Hans. I december 1994 flyttede Jes ind hos Lone, og i juli 1996 fik de datteren Marie, som de aftalte fælles forældremyndighed over. I efteråret 1998 spurgte Lone og Jes Bent, om han ville bortadoptere Nils til Jes eller dog afgive sin del i forældremyndigheden til Jes. Bent var imod adoption, men kunne acceptere en overførsel af forældremyndigheden, da han sjældent så Nils. Kan Jes adoptere Nils fra Bent eller kan Bents del i forældremyndigheden overføres til Jes? Hvad betyder Nils og Bents mening for afgørelserne? I efteråret 1999 ophævede Lone og Jes samlivet. De var enige om, at Marie skulle være hos henholdsvis Jes og Lone en uge ad gangen, og at Nils efter eget ønske skulle være 9 dage hos Lone og 5 dage hos Jes. Lone og Jes var besluttet på at overholde aftalen, men for at undgå tvivl bad de dog den 4. november 1999 statsamtet nedskrive aftalen som en samværsresolution. Kan statsamtet det? Bent havde siden efteråret 1994 fravalgt kontakten med Nils, der ikke mere ville kendes ved ham. Som tiden gik fortrød Bent sit valg, og da Lone den 8. marts 2000 døde af en forgiftning, kom Bent og Jes op at skændes, fordi begge ville have Nils boende og have forældremyndigheden over ham. Hvorledes skal denne konflikt løses? 2

3 Løsningsvejledning til opgave nr Gaven til Lone og lånet fra Hans Bent har lånt kr. af Hans forud for ægteskabet med Lone, og Bent hæfter alene for betalingen, jf RVL 25. Lone har ikke påtaget sig at hæfte for gælden, som hun først hører om i juni I maj 1994 forærer Bent - delvist - Lone et musikanlæg ved ægtepagt. Ægtepagten tinglyses den 6. juni 1994, hvor gaven bliver gyldig fra anmeldelsesdagen, jf RVL 37 smh m TL 46, 2. pkt. Hans har da en fordring mod Bent, nemlig lånet på kr., forfaldent til betaling den 1. juni Kan Hans godtgøre, at han ikke kan få indfriet sit krav hos Bent, hæfter Lone for værdien af det overførte, jf RVL 33, stk. 1, der finder anvendelse på gyldige ægtepagtsgaver, med mindre Lone kan bevise, at Bent ved gavens givelse beholdt utvivlsomt tilstrækkelige midler til at dække lånet. Hans kan uden tvivl løfte sin bevisbyrde. Bent havde ved ægteskabets indgåelse i 1988 en gæld på kr. (bankgæld samt lån) og ingen aktiver, ved separationen i oktober 1994 er hans underskud endnu større (jf pkt. 3), og der er intet i opgaveteksten, der støtter, at Bents økonomi skulle have været væsentlig bedre, da gaven blev givet. Lone kan højst forpligtes til at betale et beløb svarende til gavens værdi. Lone accepterer Bents handlemåde, og herved accepterer hun at medfinansiere musikanlægget med de kr., som Bent har stjålet. Selv om musikanlægget har en værdi af kr., må det som følge heraf lægges til grund, at gavens værdi var kr. Da en gave til en værdi af kr. klart står i misforhold til Bents kår, kan Lone ikke afvise kravet fra Hans med den begrundelse, at gaven er sædvanlig, jf herved RVL 33, stk. 2. Lone må betale kr., mens Hans må holde sig til Bent for de resterende kr. Lone har herefter et regreskrav mod Bent på kr. Litteratur: Familieret (1996), s. 328f, s. 405f, s og s Maleriet Bents salg af et af Lones malerier er sket uden hendes samtykke og er derfor uberettiget, jf særrådighedsprincippet i RVL 16, stk. 1. I medfør af principperne i DL , og kan Lone vindicere maleriet fra galleriejer Franck, uanset om han var i god tro om Bents råderet. Bent har herved påført Franck et tab, som efter det oplyste må sættes til kr. Franck kan forlange tabet dækket af Bent, som har spillet købesummen op. Da hans bodel ville være negativ, selv om købesummen var i behold (jf pkt 3), giver denne forringelse af Bents økonomi ikke Lone noget vederlagskrav i henhold til RVL 23, stk. 1. Litteratur: Familieret (1996), s. 328f, s. 418ff, s Boopgørelse 3

4 (Ægteskabet har varet i godt 6½ år, og selv om Lone har indbragt alle fællesboets værdier, skal der allerede af den grund ikke gennemføres en skævdeling efter FSKL 69 a jf 69). Lones bodel Bents bodel 1. Maleri solgt til Franck kr kr. 2. Musikanlæg Regreskrav Lones øvrige aktiver Restlån til Hans Bankgæld Nettobodele kr kr. Boslod kr kr. Lone skal aflevere kr. til Bent i boslodstilsvar. Heri kan hun modregne de kr., som Bent skylder hende for (delvis) indfrielse af lånet fra Hans. Litteratur: Familieret (1996), s. 361, s. 387, s. 569f, s. 592f og s. 605f. 4. Forespørgslen til Bent om adoption af og forældremyndighed over Nils Spørgsmålet om en ugift samlevendes adgang til at stedbarnsadoptere samleverens særbarn er ikke direkte reguleret i ADL. Da 5, stk. 2, kun tillader ægtefæller at adoptere sammen, og da ADL 5, stk. 1, 2. pkt., kun omtaler en ægtefælles mulighed for at adoptere den anden ægtefælles særbarn, må loven fortolkes således, at en ugift samlevende ikke kan stedbarnsadoptere. Da Jes og Lone ikke er gift med hinanden, kan Jes ikke stedbarnsadoptere Nils. Jes og Lone kan heller ikke få fælles forældremyndighed over Nils. Overførsel af Bents del i forældremyndigheden skulle i givet fald ske i medfør af FML 11, der tillader overførsel af forældremyndighed til ægtepar i forening. Denne bestemmelse giver imidlertid ikke hjemmel til fælles forældremyndighed for et ugift par. Da såvel adoption som overførsel af forældremyndighed savner hjemmel i det foreliggende tilfælde, påvirker Nils og Bents holdning til spørgsmålene allerede derfor ikke resultatet. Litteratur: Familieret (1996), s. 76f med note 95. Materialesamling (1999), s Samværsresolution for Marie og Nils Den af forældrene, der ikke har barnet boende, har ret til samvær, jf FML 16, og statsamtet kan med hjemmel i FML 17, stk. 1 fastsætte samværets omfang. En ordning, hvorefter et barn skal bo en uge ad gangen hos hver af forældrene, falder uden for samværsbegrebet, da begge forældre har barnet boende. Statsamtet kan derfor ikke ved 4

5 resolution fastslå en sådan ordning for Marie. Statsamtet kan overhovedet ikke fastsætte samvær mellem Jes og Nils. Jes er ikke en af Nils forældre, og Jes har derfor ikke ret til samvær i henhold til FML 16. Aftalen mellem Lone og Jes er ikke retligt bindende, men de kan vælge at efterleve den i praksis. (Da Jes ikke har og aldrig har haft del i forældremyndigheden over Nils, kan samværsreglerne heller ikke anvendes analogt). Litteratur: Familieret (1996), s. 82 med note Forældremyndighed over Nils efter Lones død Lone og Bent har fælles forældremyndighed over Nils. Da Lone dør i marts 2000 har Bent forældremyndigheden alene. Jes kan anmode statsamtet om at få forældremyndigheden over Nils tillagt, idet Bent ikke havde Nils boende ved Lones død, jf FML 14, stk. 1, 2. pkt. Anmodningen kan ifølge 3. pkt. kun imødekommes, hvis hensynet til, hvad der er bedst for Nils, taler imod, at forældremyndigheden forbliver hos Bent. Imod Bents forældremyndighed taler, at han næsten ingen forbindelse har haft med Nils fra oktober 1994 til marts 2000 (ca 5½ år), at Nils har afvist Bent, at Nils fra december 1994 og næsten frem til Lones dødsfald har boet sammen med Jes og fortsat har tæt kontakt med ham, at Jes optræder som far for Nils, at Nils i efteråret 1999 bad om ret omfattende samvær med Jes, at Marie antagelig skal bo hele tiden hos Jes, og at Nils, hvis (når) han bliver spurgt, formentlig ville give udtryk for, at han ønsker at bo sammen med Jes og Marie. På trods af, at Bent har fortrinsret, at han er biologisk far til Nils, og at Bent og Nils har boet sammen fra januar 1989 til oktober 1994 (ca 5 3/4 år), må resultatet derfor antageligt blive, at forældremyndigheden overføres fra Bent til Jes, der herved får ret til at have Nils boende. Litteratur: Familieret (1996), s. 78f (og s. 66, og s. 87). 5

6 Opgave nr. 2 Tom og Fie blev gift i Sammen fik de sønnen Oliver. Fie havde fra et tidligere forhold datteren Ditte. Tom oprettede i 1990 et formgyldigt testamente, hvori han bestemte, at Røde Kors skulle arve mest muligt efter ham, og at Oliver måtte udtage hans flygel, hvis Oliver ville. Tom tegnede endvidere en forsikring, der skulle udbetales i 10 årlige rater fra Den 7. oktober 1990 skrev Tom til forsikringsselskabet: I tilfælde af min død før alle raterne i min rateforsikring er kommet til udbetaling, ønsker jeg primært min ægtefælle indsat som begunstiget. I tilfælde af min ægtefælles død før alle udbetalingerne, ønsker jeg min steddatter Ditte indsat som begunstiget. Ved Toms død i 1995 overtog Fie hele fællesboet til hensidden i uskiftet bo. Fie modtog fra Toms død de årlige rater på kr. fra rateforsikringen. Fie havde endvidere en formue i form af en post Danisco-aktier, som hun som det eneste i 1978 havde arvet som særeje efter sine forældre. I 1997 oprettede Fie et formgyldigt testamente. Fie bestemte i testamentet, at Oliver skulle være berettiget til at udtage mit sommerhus. Endvidere blev det i testamentet bestemt, at Ditte skal være berettiget til forlods at få kr., idet der er bekostet betydeligt større beløb på Olivers uddannelse end på Dittes. Ditte skulle samtidig have ret til alt løsøret i min helårsbolig, hvis hun ønsker det. Fie foretog i 1998 en længe ønsket ombygning af sommerhuset. Ombygningen blev en hel del dyrere end forventet. Fie solgte de fleste af sine Danisco-aktier for kr. for at dække udgifterne til ombygningen på i alt kr. Der havde været usædvanlig mange problemer med ombygningen, som Fie ikke havde planlagt ordentligt. Ombygningen havde derfor ikke blot været dyrere end forventet, men værdistigningen kr. - stod slet ikke mål med omkostningerne. I april 2000 døde Fie. Det uskiftede bo s formue var da på 5,8 mio. kr. - heraf havde sommerhuset en værdi af 1,2 mio. kr., og løsøret i helårsboligen havde en værdi af 1,1 mio. kr. Flyglet, der stod i sommerhuset, havde en værdi af kr. Den resterende del af Danisco-aktierne havde en kursværdi på kr. Fie havde i 1996 skrevet til 6

7 forsikringsselskabet, hvori rateforsikringen var tegnet, at hun ønskede Oliver og Ditte indsat som begunstigede til de eventuelle rater, der ikke var udbetalt ved hendes død. Der var kun en rate på kr. tilbage fra rateforsikringen. Oliver, Ditte og Røde Kors ønskede alle mest muligt. Både Ditte og Oliver gjorde krav på raten fra rateforsikringen, sommerhuset, løsøret og flyglet, idet de bl. a. anførte, at Fie havde overskredet sin testationskompetence. Oliver gjorde særligt gældende, at Fie ikke kunne testere over Toms ting, og at han i hvert fald var berettiget til samlingen af Toms jagtgeværer, der befandt sig i helårshuset, idet den havde tilhørt Toms familie i generationer, samt at Ditte slet ikke var arving efter Tom. Ditte gjorde særligt gældende, at Tom ikke havde fået Fies samtykke til testationen over flyglet, hvorfor Ditte - til hvis brug flyglet oprindelig var købt - skulle have det udlagt. Hvordan skal værdierne deles kvantitativt, og hvordan skal de kvalitative konflikter løses? 7

8 Løsningsvejledning til opgave nr Toms ratepension - FAL 110 og FAL 104, stk. 2 Fie og Ditte er gyldigt indsat som begunstigede i Toms rateforsikring, jf. FAL 103, idet dette skriftligt er meddelt forsikringsselskabet. Rateforsikringen indgår derfor ikke i boet, jf. FAL 102, stk. 1, 2. pkt. Raterne tilfalder den begunstigede direkte. Det vil i første omgang sige Fie, og Fies tidligere udbetalte rater er således en del af det uskiftede bo, jf. AL 14, stk. 1, men forsikringen som sådan er ikke Fies. Efter FAL 110 indtræder den begunstigede ved forsikringstagerens død i retten til at indsætte begunstigede, medmindre andet fremgår af forholdet. Andet fremgår, idet Tom har indsat Ditte som subsidiært begunstiget. Der er tale om en subsidiær begunstigelse i en rateforsikring over 10 år, og Tom skriver, hvad der skal ske i tilfælde af, at Fie dør, før alle rater er udbetalt. Den subsidiære indsættelse gælder derfor, uanset om Fie dør før eller efter Tom. Fie er således ikke berettiget til at indsætte begunstigede. Den sidste rate tilfalder derfor Ditte. Da Fie er Toms tvangsarving, skal FAL 104, stk. 2, ikke anvendes i relation til hendes rater. Ditte er ikke Toms tvangsarving, så FAL 104, stk. 2, skal anvendes i forholdet mellem Oliver, Ditte og Røde Kors. Det betyder, jf. nærmere nedenfor, at de kr. beregningsmæssigt skal lægges til det uskiftede bos beholdning ved beregningen af boslod og tvangsarv. Litteratur: Arveret 1998 s , 265, 268, og , herunder note Det uskiftede bo - særejebeskyttelseskrav efter princippet i RVL 23, stk. 3 Værdien af det uskiftede bo er 5,8 mio. kr. Imidlertid har Fie anvendt særejemidler - arven er fuldstændigt særeje, da den er falden før 1990, jf. 17 i lov nr. 396/ til at betale ombygningen af fællesejesommerhuset, hvorfor Fies arvinger har et vederlagskrav efter princippet i RVL 23, stk. 3, - da der ikke i reglerne om uskiftet bo er en direkte hjemmel for særejebeskyttelseskrav. Kravet er minimum de kr., som svarer til værdistigningen i huset, og maksimum de anvendte kr. Kravet må formentlig sættes til kun kr. Dispositionen skal, jf. 23, stk. 3, være til bedste for eller til forbedring af bodelen. Det må i sammenblandingssituationer mellem et uskiftet bo og længstlevendes særbo være længstlevendes særbos risiko, om dispositionen er fornuftig - risikoen bør ikke placeres i det uskiftede bo. Sættes kravet til kr., er det uskiftede bo stillet, som var dispositionen slet ikke foretaget. Der er så kort tid mellem ombygningen og dødsfaldet, at der heller ikke kan være grundlag for en regulering af kravet på grund af en - eventuel - efterfølgende prisstigning. De kr. kan forlods udtages til Fies særbo. Det er forkert, at betegne de kr. som et lån e.l. fra særejet til fællesejet, der skal tilbageføres - det er sammenblanding af midler i et uskiftet bo. Litteratur: Arveret 1998 s , 64, 71 med note 63, Familieret 1996 s. 8

9 361, 366, , Den kvantitative fordeling a. Arv efter Tom Oliver er Toms eneste tvangsarving, AL 1, jf. 25, smh. m. 19, stk. 1, 2. pkt. Røde Kors skal arve mest muligt. Boet er, jf. FAL 104, stk. 2, beregningsmæssigt på 5,6 mio. kr. (5,8 + 0,2, rateforsikringen, - 0,4, særejebeskyttelseskravet), og boslodderne derfor 2,8 mio. Olivers tvangsarv er således 1,4 mio. kr. Testationen over flyglet til Oliver må betragtes som ren kvalitativ - også fordi Røde Kors skal have mest muligt. Ditte skal have raten på 0,2 mio. kr. direkte fra forsikringsselskabet. Toms testationskompetence er de resterende 1,2 mio. kr., der tilfalder Røde Kors. b. Arv efter Fie Oliver og Ditte er Fies eneste arvinger - begge tvangsarvinger. I arv efter Fie falder Fies boslod på 2,8 mio. kr., samt 0,4 mio. kr. (særejebeskyttelseskravet) og Fies særeje på 0,3 mio. kr., dvs. i alt 3,5 mio. kr. Fie kan således testere over 1,75 mio. kr. Da Ditte forlods er tillagt 0,3 mio. kr. i konkurrence med kun Oliver, skal testationerne over sommerhuset til fordel for Oliver og over løsøret til fordel for Ditte forstås som rent kvalitative. Oliver skal derfor have 1,6 mio. - og Ditte 1,9 mio. Litteratur: Arveret 1998 s , ,189, Den kvalitative fordeling af arven efter Tom og Fie a. Flyglet - AL 66, stk. 2 Toms testation over sit flygel krævede for så vidt samtykke fra Fie, jf. AL 66, stk. 2. Det er imidlertid uden betydning, da Fie, hvis interesser reglen skal varetage, er den eneste, der kan fremsætte denne indsigelse. Ditte kan ikke bruge det manglende samtykke til at få testationen tilsidesat. Flyglets værdi er kun kr. Toms testation holder således. b. Sommerhuset og løsøret - AL 26, stk. 2 Det er formentlig uden betydning, om det er arv af særeje eller fælleseje, da der ikke er en efterladt ægtefælle. Det har p.g.a. særejets størrelse i denne situation ingen betydning, om særeje og fælleseje sammenlægges. Fie har kvalitativt testeret over 1,2 mio. kr. (sommerhuset) og 1,1 mio. kr. (løsøre), i alt 2,3 mio. kr. Fie har altså overskredet sin almindelige kvalitative testationskompetence efter AL 26, stk. 1, på kun 1,75 mio. kr. Imidlertid giver 26, stk. 2, Fie mulighed for at give sine livsarvinger fortrinsret til boets enkelte aktiver inden for deres arv. Da Oliver skal arve 1,6 mio. - altså mere end sommerhusets værdi på 1,2 mio. - og da Ditte skal arve 1,9 mio. kr. og skal have løsøre for 1,1 mio. kr., er testationerne set under et gyldige efter 26, stk. 2. (Hver for sig er de gyldige efter 26, stk. 1.) 9

10 c. Jagtgeværerne - AL 15, stk. 2 Det er uden betydning, at Oliver har særlig tilknytning til jagtgeværerne, da Fie efter AL 15, stk. 2, også kan testere over Toms ting, blot Tom ikke selv har testeret gyldigt over dem. Ditte får dem som en del af løsøret i helårsboligen. Litteratur: Arveret s , , Fællesboet og Fies særbo på i alt 6,1 mio. kr. er herefter fordelt: Oliver: 1,4 mio. fra Tom + 1,6 mio. fra Fie, i alt 3,0 mio. kr. - heri sommerhuset og flyglet. Ditte: 1,9 mio. kr. fra Fie - heri løsøret Røde Kors 1,2 mio. kr. fra Tom I alt 6,1 mio. kr. Ditte får endvidere kr. fra rateforsikringen. 10

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand.

Med venlig hilsen. Danske Bedemænd Engelsborgvej 52 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 45 93 14 11 Fax: 45 93 54 11 email: kontakt@bedemand.dk www.bedemand. Når nogen dør Indledning Døden er en naturlig ting, men når nogen dør, så er det alligevel en hård belastning for de pårørende. Og det kan være svært at overskue den række af praktiske og juridiske detaljer,

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand.

Den indeholder langtfra alle familierettens finesser og vil derfor aldrig kunne erstatte en advokats professionelle viden og bistand. Vejledning fra Advokatsamfundet Når det ikke længere er så yndigt af følges ad Ud over det rent menneskelige er en skilsmisse forbundet med en masse praktiske problemer. Denne vejledning forsøger at løse

Læs mere

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER

FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER FORMUEFORHOLDET MELLEM ÆGTEFÆLLER I. FORMUEORDNINGER MELLEM ÆGTEFÆLLER 1. Indledning Ved indgåelse af et ægteskab skabes der mellem ægtefællerne en formueordning, der regulerer dels ægtefællernes formueretlige

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

KLAGERÅDSBERETNING 2012

KLAGERÅDSBERETNING 2012 KLAGERÅDSBERETNING 2012 1 INDHOLD FORORD FRA KLAGERÅDETS FORMAND 3 FORORD FRA KLAGERÅDETS MÆGLINGSMAND 4 AFSKEDIGELSE 6 ARBEJDSKADER 15 LØN 20 RÅDGIVNING 25 DIVERSE 29 IKKE REALITETSBEHANDLEDE SAGER 33

Læs mere

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2

NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. DE FORSKELLIGE YDELSER 2 ÆGTEFÆLLEPENSION 2 NÅR DU DØR HVAD SÅ? Læs om, hvem får pension efter dig og hvordan det forholder sig med skatten. 14/02 01.01.2015 Når du dør, udbetaler Lægernes Pensionskasse typisk et beløb til dine efterladte. Hvem

Læs mere

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014

Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Pensionsvejledning Gældende fra 1. juli 2014 Indhold Pensionsvejledning... 1 Medlem i Industriens Pension... 4 Din arbejdsmarkedspension... 5 Indbetaling til din pension... 6 www.industrienspension.dk...

Læs mere

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT

ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT ET DYREVENLIGT TESTAMENTE KORT FORTALT www.dyrefondet.dk KORT FORTALT... Kort fortalt om dyrevenligt testamente af Vibeke Haslund, direktør i Dyrefondet Udgivet af: DYREFONDET Ericaparken 23, 2820 Gentofte,

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Nyhedsbrevet den 1ste

Nyhedsbrevet den 1ste Side 1 Nyhedsbrevet den 1ste Velkommen til Advokatfirmaet Drachmanns Nyhedsbrev Den 1 ste. Advokat Morten Ammentorp inviterer alle udlejere til Gå- Hjem-Møde om den nye lejelov på Nykøbing F. Teater, torsdag,

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser

Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension. Generelle betingelser Almindelige forsikringsbetingelser for LærerPension 93 og 99 i Lærernes Pension For pensionsordningen gælder de bestemmelser, der er indeholdt i lov om forsikringsaftaler og lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt.

Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. Kriteriet i Forældreansvarslovens 11, 2. pkt. The criterion in Law on parental responsibility 11, 2 nd section Kandidat afhandling i Familieret Aalborg Universitet 15. maj, 2013 Forfatter: Camilla Buur

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte,

Sagen vedrører spørgsmålet, om sagsøgeren, andelsboligforeningen A/B Engskoven, er bundet af en renteswapaftale, som den i 2006 indgik med sagsøgte, RETTEN I VIBORG Udskrift af dombogen DOM afsagt den 12. februar 2014 i sag nr. BS 1-967/2012: A/B Engskoven Engskovvænget 92 8541 Skødstrup mod Jyske Bank A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Sagens baggrund

Læs mere

Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5

Beregning af feriepenge 2. Er det lovligt at fyre en stressramt medarbejder? 4. 10 gode råd til opfyldelse af ny forbrugeraftale 5 3-2014 2 5 Beregning af feriepenge også ved virksomhedsoverdragelse giver ofte anledning til tvivlsspørgsmål. Artiklen belyser de problemstillinger, en virksomheds bogholderi bør have for øje ved beregning

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG V003000S - KS UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 15. juni 2005 blev af retten i sagen V-30-03 Forbrugerrådet som mandatar for Poul Jeppesen (Advokat Saskia Krüger Larsen) mod VIASAT A/S (Advokat

Læs mere

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011:

Retten i Glostrup. Udskrift af dombogen DOM. Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Retten i Glostrup ' Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 7. december 2012 i sag nr. BS IOA-52/2011: Europolitan Finance NS(tidl. ASH Ejendomme NS) v/ kurator, advokat Boris Frederiksen Vester Farimagsgade

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark

Far og barn. Advokat Sys Rovsing, Danmark Far og barn Advokat Sys Rovsing, Danmark Kriteriet "Barnets bedste" har længe været et grundlæggende hensyn i danske love om forældremyndighed og samvær. Men hvad er barnets bedste? Dette er en individuel

Læs mere

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven

Kreditaftaleret. 6.1 Indledning til kreditaftaleret. Kapitel 6. 6.1.1 To typer aftaler omfattet af kreditaftaleloven Kapitel 6. Kreditaftaleret 6.1 Indledning til kreditaftaleret Kreditaftaleloven (KAL) er først og fremmest en forbrugerbeskyttelseslov, der har til formål at beskytte forbrugere i forbindelse med aftaler

Læs mere

Hvorfor oprette et testamente?

Hvorfor oprette et testamente? Hvorfor oprette et testamente? Advokatfirma Møderet for Højesteret KROMANN Tag stilling - før det er for sent! Hvert år modtager den danske stat store pengebeløb fra afdøde danskere, som ikke har oprettet

Læs mere

Skilsmisse -hvad så med økonomien?

Skilsmisse -hvad så med økonomien? Skilsmisse -hvad så med overblik bodeling budget økonomi ægtefællebidrag børnetilskud børnebidrag ansvar -økonomisk e-guide til dig der skal skilles Forfatter: Heidi Hamann, økonomisk rådgiver Skilsmisse

Læs mere

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 I. Medlemsoptagelse 1. Som medlemmer af pensionskassen optages uden afgivelse af helbredsoplysninger

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre

Om ejerbolig 100574. 08.12. CVR-nr. 13522197, København. Trykt af Herrmann & Fischer, Rødovre Om ejerbolig Om ejerbolig 11. udgave Redaktionen afsluttet august 2012 I serien er også udkommet: - Om at planlægge sin økonomi - Om tryghed og pension - Om at investere - Om forsikring ISBN 978-87-90401-xx-x

Læs mere