FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2002. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2002 Opgave 1 Ida, der er 35 år, og Carl på 57 år beslutter i juni 1999 at flytte sammen. De køber samme måned en 3- værelses ejerlejlighed i Århus til en købesum på kr. med en kontant udbetaling på kr., hvoraf hver betaler halvdelen. Af en samtidig oprettet samejeoverenskomst fremgår det, at ejerlejligheden er ejet med 50 % til hver, og at de deltager i udgifterne til ejerlejligheden udregnet efter ejerforholdet. Før indflytningen har Ida, der er lærer, ifølge aftale med Carl brugt 4 uger af sin sommerferie til at male hele lejligheden og afhøvle gulvene. Carl, der er jazzpianist, har i denne periode været på turné. Ida har sønnen Anders, der er født den 1. marts Hun har aftalt fælles forældremyndighed med Anders far, Jon, der i flere år har boet i Bergen i Norge. Jon kommer hver anden måned til Århus for at være sammen med sin søn i weekenden. Da Jon ved disse besøg har betydelige udgifter til flybilletter mv., har Ida og Jon aftalt, at Jon ikke betaler til Anders forsørgelse. Den 1. februar 2000 får Jon, der er tømrer, arbejde i Cambodia, hvor han opholder sig i de næste 2 år. I maj 2001 arver Ida kr. fra en tante. For at det skal blive billigere at bo i ejerlejligheden anvender Ida arven til indfrielse af et lån i lejligheden på kr. Carl er indforstået hermed. I februar 2002 får Jon et job i København, og han vil nu ansøge statsamtet om at få fastsat samvær med Anders. Ida fortæller ham, at hun ikke ønsker, at der påny skal være kontakt. Hun henviser til, at Anders, der netop har været indlagt på hospital til undersøgelse for astma, har brug for ro. Anders kan ikke huske sin far - som han intet har hørt fra i 2 år - og har i stedet fået et nært forhold til Carl. Ida oplyser endvidere, at hun nu vil ansøge statsamtet om at få Jon sat i bidrag til Anders fra den 1. august 2001, hvor Anders begyndte i en privat børnehave. Jon henvender sig straks til en advokat for at høre om de overvejelser, som vil indgå i statsamtets vurdering, når Ida protesterer imod fastsættelse af samvær, og hvilket resultat han må forvente. Da Ida ikke vil give Jon oplysninger om Anders sygdom, vil han også høre, om han kan få statsamtet til at træffe bestemmelse om orientering. Endelig vil Jon gerne have oplyst, dels fra hvornår han vil kunne blive pålagt bidrag til Anders, dels om han overhovedet vil være forpligtet til at betale bidrag, hvis han ikke bliver tillagt ret til samvær. Hvad skal advokaten svare? 15. maj 2002 dør Carl. Han efterlader sig en voksen søn Peter. Carl har i november 2001

2 oprettet et formgyldigt vidnetestamente, hvori han har bestemt: Det er mit ønske, at mit flygel skal tilfalde min søn Peter. Min formue skal deles med 1/3 til min samlever Ida, 1/3 til hendes søn Anders og 1/3 - inclusive værdien af flygelet - til min søn Peter. Carl efterlader sig en formue på kr., herunder flygelet til en værdi af kr. Ida påstår dog i boet at have et krav på kr. for indfrielse af lånet samt et krav på kr. som arbejdsvederlag for udførelse af istandsættelsesopgaver forud for indflytningen i lejligheden. Under samlivet har Ida og Carl betalt lige store beløb til betaling af de løbende fælles udgifter. Ida har alene afholdt udgifterne til Anders. Ida gør endvidere krav på af boet at udtage en violin, værdi kr., som hun næsten dagligt har spillet på i det sidste år. Ida spiller i sin fritid violin i et kammerorkester. Peter ønsker at udtage violinen, der havde været hans afdøde mors. Derimod er han ikke interesseret i at arve flygelet. I øvrigt afviser han Idas krav mod boet. Hvordan skal de rejste spørgsmål løses, og boet deles, når alle implicerede ønsker mest muligt? 2

3 Løsningsvejledning til opgave 1 Jons samvær med Anders og Jons ret til orientering. Som udgangspunkt har Jon, der ikke har Anders boende, ret til samvær, jf. FML 16. Dette gælder også, når der er fælles forældremyndighed. Efter anmodning træffer statsamtet afgørelse om omfanget og udøvelsen af samværet og kan ligeledes fastsætte bestemmelser i forbindelse hermed, jf. FML 17, stk. 1, 1. pkt. Statsamtet kan afslå at fastsætte samvær, hvis det er påkrævet af hensyn til Anders, jf. FML 17, stk. 3. Til fordel for at afslå samvær taler, at Anders ikke har set Jon i 2 år, og at samværet mellem far og søn i Anders 2 første leveår var begrænset. Anders kan ikke længere huske Jon. Til fordel for at fastsætte samvær taler, at der kun har været en total adskillelse mellem Jon og Anders i 2 år. Adskillelsen har baggrund i, at Jon på grund af sit arbejde har boet i Cambodia. Statsamtet vil træffe bestemmelse om samvær muligvis med det vilkår, at samværet skal være overvåget i en overgangsperiode, jf. FML 17, stk. 1, som følge af den lange pause i samværet. Statsamtet kan henvise til, at adskillelsens varighed sædvanligvis skal være over 5 år, før afslag på samvær kommer på tale. Statsamtet vil formentlig kun afslå samvær, hvis der er psykiske forhold hos Jon, der kan tale imod samvær, eller hvis Jons og Idas indbyrdes forhold er meget konfliktfyldt. Med de foreliggende oplysninger er der ikke belæg for at afslå samvær. Da Jon har del i forældremyndigheden, vil han i kraft heraf have krav på at få oplysninger om sin søns sygdom fra hospitalet. (Statsamtet har ikke kompetence til at træffe bestemmelse om orientering om barnet efter FML 19. Orientering er en umiddelbar ret tillagt den af forældrene, der ikke har del i forældremyndigheden). Litteratur: Familieret, 1996 s. 82 ff. - særligt s. 86 note 135. Betaling af børnebidrag til Anders. Jon har som forælder forsørgelsespligt over for Anders, jf. BL 13, stk. 1. Ida har efter aftale med Jon givet afkald på bidrag til Anders. Dette afkald kan statsamtet på begæring fra Ida tilsidesætte, jf. BL 17. At Jon slet ikke betaler bidrag må anses for at stride mod Anders tarv. Endvidere har Jon, der nu bor i København, ikke længere betydelige udgifter til flybilletter i forbindelse med sit samvær med Anders, hvorfor forholdene væsentligt har ændret sig. Bidrag kan fastsættes, selvom den bidragspligtige ikke har samvær med barnet. Kun, når særlige grunde taler derfor, kan der pålægges bidrag for en tid, der ligger mere end 1 år forud for begæringens fremsættelse, jf. BL 16, stk. 2. Når Ida anmoder statsamtet om, at der bliver fastsat bidrag, må bidrag - som en førstegangsfastsættelse - først antages at blive fastsat fra tidspunktet for begæringens indgivelse evt. fra varslingen på grund af Idas passivitet. Det, at Anders begynder i børnehave, er ikke en begivenhed, der aktualiserer en bidragsfastsættelse. Der er heller ikke den fornødne kontinuitet mellem fraflytningen fra Bergen og bidragsanmodningen. Litteratur: Familieret, 1996 s. 122, s særligt note 24 og s Idas formueretlige krav mod Carls dødsbo. 3

4 Carl og Ida har ejet lejligheden i lige sameje, hvorfor Ida højst kan få et krav mod dødsboet på halvdelen af det beløb, som er indbetalt til indfrielse af lånet, kr., idet kun den del har nedbragt Carls gæld. Selvom der ingen privatretlig forsørgelsespligt er mellem samlevende, er vurderingen af, om der foreligger indbyrdes krav i vidt omfang den samme, som når ægtefæller fremsætter krav mod hinanden. Der er intet i opgaven, der tyder på, at Ida har haft til hensigt at give Carl beløbet som en gave. Der foreligger heller ingen direkte aftale om lån. Til fordel for at tildele Ida et formueretligt godtgørelsesbeløb taler, at der er overført et stort engangsbeløb, at Carl samtidig bliver frigjort for gæld i ejerlejligheden af samme størrelse, og at der ved den ekstraordinære indfrielse er sket en væsentlig fravigelse fra parternes løbende indbetalinger i henhold til samejekontrakten. Ida har således erlagt et beløb, der går væsentligt udover, hvad der er aftalt eller forudsat om parternes fordeling af udgifterne til fælles underhold. Ida bør have et krav, der må sættes til kr. svarende til størrelsen af det indfriede lån for Carls del. Idas krav på vederlag for udførte håndværkeropgaver ved indflytningen af lejligheden, kan højst blive på halvdelen af det krævede beløb, kr., idet hun selv ejer halvdelen af ejerlejligheden. Til fordel for at tildele et krav taler, at Carl har sparet udgifter til håndværkere hvad angår hans samejeandel. Imod taler, at der ikke foreligger en aftale om vederlag, at arbejdet kan anses som Idas bidrag til fællesskabet, at arbejdet ikke er led i et professionelt virke, men er udført i Idas sommerferie, og at Ida selv har haft glæde af forbedringerne i næsten 2 år. Da der er tilbageholdenhed med at yde vederlag for arbejde udført under samlivet, vil Ida formentlig ikke få medhold i sit krav. Litteratur: Familieret, 1996 s. 290 f. og s Den kvantitative deling af dødsboet. Når Idas krav på kr. fraregnes, resterer i boet kr. Peter er berettiget til at anfægte testamentet, jf. AL 55, idet han er tvangssarving. Peter skal have sin tvangsarv på halvdelen, i alt kr., jf. AL 1 og 25, og ikke 1/3, som anført i testamentet. Testamentet må formentlig fortolkes sådan, at Ida og Anders så vidt muligt skal stilles lige med Peter. Ida og Anders skal derfor dele friarven med kr. til hver. Litteratur: Arveret 1998 s , s , s. 138, s. 179 og s Den kvalitative deling af dødsboet. En tvangsarving har ikke pligt til at modtage sin tvangsarv i bestemte aktiver. Peter kan derfor afvise at få udlagt flygelet som en del af sin arv og kan kræve arven udlagt i rede penge. Da både Peter og Ida ønsker at udtage violinen, må konflikten afgøres efter AL 24 a. Da violinen stammer fra Peters mor, må han antages at få fortrinsret, eftersom violinen må formodes at have særlig erindringsværdi for ham. Litteratur: Arveret 1998 s. 46 med note 71 og s

5 Opgave 2 Ib og Karen blev gift i Ib havde som led i sin ansættelse en gruppelivsforsikring. Han havde yderligere en privattegnet livsforsikring med udbetaling kun ved død. Karen var formgyldigt indsat som begunstiget i begge livsforsikringer. Ib og Karen oprettede i 1989 et fælles, uigenkaldeligt testamente, hvorefter den længstlevende skulle arve mest muligt. Ib, som netop havde afsluttet et forhold til en kvindelig kollega, lovede ved den lejlighed Karen, at hun fra nu af var uigenkaldeligt begunstiget i Ibs private livsforsikring. Nogen tid efter skrev Ib - uden at tale med Karen om det - til det forsikringsselskab, hvori han havde sin privattegnede livsforsikring: Min ægtefælle Karen, der skal have forsikringssummen i tilfælde af min død, skal have beløbet som særeje. Indtægter af og surrogater for forsikringssummen skal ligeledes være særeje. Dette bedes noteret i policen. Han sendte et ligelydende brev til det forsikringsselskab, hvori gruppelivsforsikringen var tegnet. Ib blev dræbt ved en trafikulykke i april 1990, idet han blev ramt af en modkørende bilist, der var ved at overhale en lastbil. Karen fik fra bilistens ansvarsforsikringsselskab udbetalt en forsørgertabserstatning på kr. Hun fik fra den private livsforsikring udbetalt kr. og fra gruppelivsforsikringen kr. Derudover arvede hun kr. efter Ib. Karen anvendte kort tid efter Ibs død hele forsørgertabserstatningen, sin arv efter Ib og hele gruppelivsforsikringsbeløbet - i alt 1.5 mio. kr. - til kontant at købe en boligejendom. I august 1994 giftede Karen sig med John, der flyttede ind i Karens ejendom. John var fraskilt og havde to børn, Kurt og René, fra et tidligere ægteskab med Mie. Karen og John oprettede umiddelbart før ægteskabet en formgyldig ægtepagt, hvori der stod: Johns formue skal være skilsmisssæreje. John døde i maj 2002 efter kortere tids sygdom. Han havde i 2001 oprettet et formgyldigt testamente, hvori han havde bestemt, at Kurt og René skulle arve mest muligt. Han havde samtidig formgyldigt som begunstiget indsat Mine børns mor, Mie i sin gruppelivsforsikring, der havde en forsikringssum på kr. John, der ved ægteskabets indgåelse havde haft en formue på godt 1.7 mio. kr., havde ved sin død kun kr. Dels havde han i 2001 foræret Kurt og René hver kr., dels havde han haft et stort personligt forbrug. Karens formue bestod af ejendommen, der nu var 3 mio. kr. værd, indbo for kr., samt 5

6 en bankbog med et indestående på kr. Bankbogsbeløbet hidrørte fra den private livsforsikring efter Ib. Bankbogen havde været urørt siden udbetalingen af forsikringssummen - bortset fra tilskrevne renter. Hvorledes skal værdierne fordeles, når alle ønsker mest muligt? 6

7 Løsningsvejledning til opgave 2 A: Formueordningen - Karens forsikringsbeløb fra Ib Johns skilsmissesærejeformue er fælleseje på dødsboskifte, jf. RVL 28, stk. 1, nr. 1. Kun i det omfang en tredjemand gyldigt har bestemt fuldstændigt særeje, er der derfor særeje på skiftet, RVL 28 a. Ib er tredjemand i forhold til Karen og Johns ægteskab. Ib har bestemt særeje (og fuldstændigt særeje, da Ib er død før ) fsva. forsikringsbeløbene, og dette er meddelt begge forsikringsselskaber skriftligt, jf. FAL 103, hvis formkrav træder i stedet for testamentskravet i RVL 28 a. Imidlertid har Ib før særejebestemmelsen vedr. den private forsikring ved et løfte til Karen gjort indsættelsen af Karen uigenkaldelig. Uigenkaldelighedsbestemmelsen, der er en gave, er ikke formbunden - herunder ikke kræver ægtepagt, jf. RVL 30, stk. 1, 2. pkt. - medfører, at Ib ikke kan råde over den private forsikring uden Karens samtykke, jf. FAL 108, stk. 2 (og et samtykke til en bestemmelse om særeje kan ikke antages implicit at være til stede). Ib kan derfor ikke efterfølgende bestemme, at forsikringsummen skal være Karens særeje. Kun gruppelivsforsikringssummen er derfor særeje på skiftet mellem John og Karen. Litteratur: Arveret s. 271 f., 277, 280. Familieret s. 362, 369, 399, 478, 479. B. Johns gruppelivsforsikring Den tidligere ægtefælle, Mie, er ikke tvangsarving og kun simpel begunstiget, så de kr. fra forsikringen skal indgå i beregningen af boslod og tvangsarv, jf. FAL 104, stk. 2. I det omfang hun herefter modtager forsikringssummen, tilfalder den hende uden om boet, jf. FAL 102. Litteratur: Arveret s. 268, 281, 308 f. C. Boets deling 1. Boslodder - vederlagskrav og forlodsudtagelse Johns skilsmissesæreje/fællesejeformue er kr. Selv om han har handlet illoyalt over for Karen ved at forære 1 mio. kr. til sine børn, kan Karen næppe rejse vederlagskrav, idet misbrug af skilsmissesæreje ifølge forarbejderne til dødsboskiftereformen ikke berettiger til vederlagskrav efter RVL 23, stk. 1. Karens formue på kr. er fælleseje. Ejendommen er erhvervet kontant for overvejende fællesejemidler - kun de kr. er særejemidler, og disse midler udløser et særejebeskyttelseskrav, jf. princippet i RVL 23, stk. 3. Ejendommens værdi er fordoblet, hvorfor Karens krav mindst skal være kr. - og maksimalt kr. (Vi må regne med kr., selv om alt taler for en regulering opad. Studenterne skal ikke kende U V og afgørelsen 7

8 fra skifteretten i Århus af ) Forsørgertabserstatningen/beløbet fra bilistens ansvarsforsikringsselskab kan Karen udtage forlods, f.s.v. beløbet ikke må anses som forbrugt, jf. EAL 18, stk. 3. Beløbet er placeret i ejendommen, der er steget i værdi - det kan derfor ikke anses som forbrugt. Beløbet på bankbogen består af kr. fra den private livsforsikring og kr., der er renter. Det antages i teorien - herunder i Arveret s at en livsforsikring udbetalt i anledning af den tidligere ægtefælles død ikke indgår i ligedelingen, jf. EAL 18, stk. 3's analogi, men spørgsmålet er tvivlsomt. Antagelsen er ensbetydende med, at de kr. kan udtages forlods. Renterne indgår i ligedelingen. Fællesejet udgør derfor kr kr. = i alt kr., men er, jf. FAL 104, stk. 2, beregningsmæssigt kr. p.g.a. Mies forsikringssum. Heraf udtager Karen forlods kr kr., jf. EAL 18, stk. 3, og kr., jf. RVL 23, stk. 3. Karen udtager således forlods i alt 1.5 mio. Til ligedeling er 3.9 mio. kr mio. kr. = 2.4 mio. kr. Karens boslod er 2.7 mio kr. (1.5 mio mio.). Johns boslod er beregningsmæssigt 1.2 mio. kr., tvangsarven derfor kr. og friarven kr. ( kr. - de kr. fra forsikringen). Alle kr. fra forsikringen tilfalder Mie. Litteratur: Familieret s. 389, note 99, 418, særlig note 20, , , 613. Arveret s , 57, Arven efter John Testamentet betyder, at Kurt og René ligedeler friarven på kr. Karen får som tvangsarv 1/3 af kr. = kr. og Kurt og René hver ½ af 2/3 af kr. = kr., jf. AL 6 og 1. Karen: boslod 2.7 mio. + tvangsarv kr. i alt kr. Kurt: friarv kr. + tvangsarv = arv René: friarv kr. + tvangsarv = arv I alt kr kr kr. Litteratur: Arveret s , 29, 32. 8

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2013/14 Opgave 1 Henny og Mikael blev gift i 1991. De oprettede samtidig en ægtepagt om, at fremtidig arv og gave skulle være fuldstændigt særeje. I øvrigt skulle der være

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2011 Opgave 1 Mogens og Hedda, der havde nogenlunde samme indtægtsforhold, giftede sig i 2001 efter 3 års samliv. Der blev ikke oprettet ægtepagt i forbindelse med ægteskabet.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave 1 Hella, der er enke, bliver gift med Mads i 2003. Ægteparret har formuefællesskab. I 2005 fødes fællesbarnet Smilla. Da Smilla er 1 år, bliver Hella ansat

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 1999/2000 Opgave nr. 1. Den 5. januar 1992 giftede Morten Mortensen sig med Hanne Hansen. Han ejede ved ægteskabets indgåelse en villa med en friværdi på 250.000 kr., en

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring

Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring 5-7. Arveret 4. Forvaltningsret 114.3 123.1 123.2. Afslag på at godkende at værge for mindreårig gav helt eller delvist afkald på en gruppelivsforsikring En far klagede over at Civilstyrelsen havde afslået

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2014 Opgave 1 Hanne og Morten indgik ægteskab i 2009. De flyttede sammen i Hannes velbeliggende villa. Begge bidrog til de fælles udgifter. Hanne havde en årlig nettoindtægt

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Kapitel 1. Ligedeling eller særeje 9 Kapitel 2. Aftale om afvigelser fra lovens

Læs mere

Dagens emner. Faglig opdatering DE 3. kreds. DE kvalitetsnorm. Oplysningspligten. Periodevis vand på grunden. Udviklet og gennemgået af

Dagens emner. Faglig opdatering DE 3. kreds. DE kvalitetsnorm. Oplysningspligten. Periodevis vand på grunden. Udviklet og gennemgået af Dagens emner Faglig opdatering DE 3. kreds Udviklet og gennemgået af Statsaut. ejendomsmægler/valuar Boligejerens økonomiske ansvar og forpligtelser Sælgers loyale oplysningspligt generelt Sælgers særlige

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere