FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både skulpturen og tæppet efter hendes død skulle tilfalde Birger som hans særeje. Moderen havde efter Birgers fars død i 1988 siddet i uskiftet bo med fællesbørnene Birger og Christian samt med Dan, som var søn af hendes afdøde ægtefælle Erik. Tæppet havde været i Eriks slægt i 2 generationer og var vurderet til kr. Skulpturen var vurderet til en værdi af kr. Fællesboets samlede værdi var kr. Både Dan og Christian protesterede mod testamentet, men fik ikke medhold heri. Begrund resultatet. I 1994 traf Birger Anne, som kort tid efter flyttede ind hos Birger i dennes villa, som på dette tidspunkt havde en friværdi på kr. Året efter giftede de sig. Inden ægteskabet blev indgået, oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvoraf det fremgik, at alt hvad de hver især ejede, herunder skulpturen og tæppet, og senere erhvervede, skulle være brøkdelssæreje med 1/3 fælleseje og 2/3 skilsmissesæreje. Anne var uddannet zoneterapeut og indrettede efter sin indflytning klinik i husets kælderetage, hvorfra hun drev sin virksomhed. I bryllupsgave forærede Birger skulpturen til Anne. I 2001 blev Birger fyret fra sit job. Han tilbragte efterhånden det meste af dagen hjemme foran computeren, hvor han for lidt opsparet løn samt til formålet lånte penge fra sin bank begyndte at investere i udenlandske aktier. Da kurserne på hans aktier faldt, solgte han aktierne, betalte banken og dækkede sit tab på i alt kr. ind ved at låne pengene af Anne. Forholdet til Anne blev efterhånden noget anspændt, og den 1. marts 2002 blev Anne og Birger separeret ved bevilling. Parret har ingen børn. Gør fællesboet op og foretag en endelig afregning af parternes mellemværender under hensyn til, at begge ønsker mest muligt. I boet findes følgende aktiver og passiver: Tæppet og skulpturen, hvis værdi for begge aktivers vedkommende er uændret. Villaen, med en friværdi på kr. Birger har endnu ikke tilbagebetalt Anne de lånte kr. På Annes bankkonto står kr. Af yderligere aktiver har Anne klinikkens udstyr, som er kr. værd. Parternes formueforhold har, udover ovenstående oplysninger, ikke ændret sig væsentligt under ægteskabet. Anne ønsker at udtage villaen, hvorfra hun driver sin klinik. Birger ønsker at blive boende i

2 villaen, som han har boet i siden Hvilke muligheder har Anne for at få villaen udlagt? 2

3 Løsningsvejledning til opgave 1 1) Testamentet. Det uskiftede bo er på kr. Der skal ikke beregnes arv efter Erik til Frida, jf. AL 19, stk. 1, 2. pkt. Ved testamente kan den efterlevende - her Frida - råde inden for en grænse på kr, svarende til hendes del af det uskiftede bo. Frida kan endvidere råde over alle de enkelte genstande inden for det uskiftede bo, jf. AL 15, stk. 2, idet Erik ikke har udnyttet sin testationskompetence. Da Frida efterlader sig tvangsarvinger, kan der maksimalt rådes over kr. Frida kan imidlertid med hjemmel i AL 26, stk. 2 give Birger fortrinsret til aktiver til en værdi af i alt kr. ved at lægge Birgers tvangsarv på kr til den testationsfrie del. Hver for sig kan testationerne holdes inden for den almindelige kvantitative testationskompetence, og sammenlagt kan de holdes inden for grænserne i AL 26, stk. 2. Disse dispositioner må både Christian og Dan således respektere. Litteratur: Arveret, 1998, s , ) Opgørelsen af fællesboet. Der er oprettet en formgyldig ægtepagt, hvorefter ægtefællerne har brøkdelssæreje med 1/3 fælleseje og 2/3 skilsmissesæreje. Denne ordning har hjemmel i RVL 28, stk. 2. (Uanset ægtepagten - jf. nedenfor - indeholder en ugyldig bestemmelse, kan det ikke antages at medføre bortfald af hele ægtepagten). Skulpturen og tæppet. Birger arvede skulpturen og tæppet efter sin mor med særejebestemmelse (særejebestemmelsen blev indsat ved testamente i 1989, og arven faldt i 1993, hvoraf følger at både skulpturen og tæppet må anses for Birgers skilsmissesæreje, da intet andet fremgår af omstændighederne, jf. overgangsbestemmelsens 17). Da særejebestemmelsen er gyldig, jf. RVL 28 a, også fsva. tvangsarven, kan ægtefællerne ikke ændre på den, jf. RVL 28 b, stk. 2 - heller ikke ved at overføre skulpturen som gave til Anne. Skulpturen og tæppet er derfor ikke brøkdelssæreje, men fuldt ud Eriks skilsmissesæreje. Gaven til Anne må yderligere antages at kræve ægtepagt, jf. RVL 30, stk. 1, da den, trods sin karakter af bryllupsgave, ikke kan karakteriseres som en sædvanlig gave, der ikke står i misforhold til givers kår. Gaven på kr. må ses i forhold til Birgers formue, som på daværende tidspunkt må antages at have været omkring kr. Allerede fordi der ikke er oprettet gaveægtepagt, er gaven ugyldig, og skulpturen tilhører stadig Birger som skilsmissesæreje. Birgers dispositioner. I forbindelse med Birgers aktiespekulationer har han lånt kr. af Anne. Dette beløb kan hun kræve tilbagebetalt. Beløbet opføres som et aktiv hos Anne, og placeres som et passiv hos Birger i brøkdelssærejet, da aktiespekulationen blev foretaget for hans løn samt et til formålet optaget banklån. Banklånet er tilbagebetalt. Man må herefter overveje, om Anne har et vederlagskrav efter RVL 23, stk. 1 på baggrund af den formindskelse af fællesboet, som Birgers fejlinvesteringer har medført. Da ægtefællerne har brøkdelssæreje, er formindskelsen på kr. (fællesejedelen på 1/3), hvilket næppe kan siges at 3

4 være en væsentlig formindskelse af bodelen. Et vederlagskrav må på denne baggrund afvises, uanset om dispositionen kan karakteriseres som misbrug eller ej. Boopgørelse: Bankkonto Villa Klinikudstyr Anne brøkdelssæreje kr kr. Birger brøkdelssæreje kr. Lån kr kr. Samlet netto kr kr. Nettobodele (fælleseje 1/3) kr kr. Boslodder kr kr. Anne skal således betale ( ) kr. til Birger. I dette beløb modregner hun sit tilgodehavende på kr.og betaler i alt til Birger kr. Anne skal derudover tilbagelevere skulpturen til Birger. Litteratur: Familieret, 1996, s. 372, , 399, , , 490, , ) Udtagelse af villaen. Villaen tilhører Birger som brøkdelssæreje. Da der i villaen indgår en fællesejedel, kan FSKL 70 a anvendes. Efter 70 a, stk. 2, 1. pkt. vil Birger som udgangspunkt som ejer have fortrinsret til at udtage villaen. Annes mulighed for at overtage villaen skal findes i krydsende udtagelse efter 70 a, stk. 2, 2. pkt. De relevante bestemmelser kan her være nr. 1 og nr. 3. Hvad angår bestemmelsen i nr. 1 er det afgørende for, om villaen skal udlægges til Anne, om villaen skønnes at være af den væsentligste betydning for hende af hensyn til hjemmets opretholdelse. Ifølge bestemmelsens ordlyd skal der således ikke ved denne vurdering tages hensyn til, at hendes erhvervsvirksomhed er knyttet til villaen. Til fordel for Birger taler, at han ønsker at opretholde sit hjem, hvor han har boet i 27 år. På denne baggrund kan Anne næppe fremføre argumenter, der kan tilsidesætte Birgers fortrinsret Heller ikke nr. 3 kan anvendes, da denne kun omhandler erhvervsvirksomhed som sådan. Anne har således ingen mulighed for at få villaen udlagt mod Birgers protest. 4

5 Litteratur: Familieret, 1996, s

6 Opgave 2 I 1995 blev Mogens og Heidi gift. I 1997 arvede Heidi et sommerhus efter sin far. Heidis far havde ved testamente bestemt, at sommerhuset skulle være Heidis skilsmissesæreje. I øvrigt havde ægtefællerne formuefællesskab. Mogens, som var direktør i et nystartet IT-firma, arbejdede meget. Heidi tilbragte derfor de fleste weekender alene i sommerhuset. Da hun i 1998 fik udbetalt en større bonus af sin arbejdsgiver, anvendte hun kr. på at forbedre sommerhuset, som steg tilsvarende i værdi. Heidi følte efterhånden, at Mogens holdt mere af sit arbejde end af hende, og hun meddelte derfor Mogens, at hun ønskede separation. Den 10. november 2001 blev Mogens og Heidi separeret ved bevilling. Heidis sommerhus havde da en friværdi på kr. Derudover ejede Heidi øvrige aktiver for kr., og havde ingen gæld. Mogens ejede et maleri af Janus Ipsen, til en værdi af kr., samt nogle værdiløse personlige genstande. Derudover havde Mogens et banklån på kr. De ønsker at skifte straks. Gør fællesboet op under hensyntagen til, at begge ægtefæller ønsker mest muligt. Mogens savnede Heidi meget. Efter at have siddet alene hjemme juleaften besluttede Mogens at prioritere sit familieliv højere end jobbet. Han ringede derfor til Heidi dagen efter, og de blev enige om at flytte sammen igen. Heidi opsagde herefter sin lejlighed og bestilte flytning til udgangen af januar måned. Den 5. januar 2002, hvor Mogens og Heidi sammen var på vej over til Heidis lejlighed, blev de påkørt af en bil, og Mogens blev dræbt på stedet. 5 dage senere døde Heidi på hospitalet uden at være kommet til bevidsthed. Mogens og Heidi havde ingen fællesbørn. Mogens havde en søn, Søren, som var blevet født i Mogens havde aldrig haft kontakt med Søren, og Mogens havde i adskillige år heller ikke haft kontakt med sin øvrige familie. Heidi havde af slægtninge sin mor (Else), en søster (Karen) samt en nevø (Rasmus, søn af Heidis afdøde bror Bent). Både Heidi og Mogens havde en meget tæt tilknytning til Heidis familie. Specielt havde Mogens et meget varmt forhold til den faderløse Rasmus. Fordel arven efter henholdsvis Mogens og Heidi. Begges formuer er uforandrede siden skiftet, og alle implicerede gør krav på at arve mest muligt. Både Søren og Heidis mor, der er kunsthandler, ønsker Mogens maleri af Janus Ibsen udlagt som en del af deres arv. Der skal ved fordelingen tages hensyn til følgende dokumenter, som findes i Mogens og Heidis 6

7 boer: Et formgyldigt notartestamente, oprettet af Mogens i 1996, hvoraf fremgår, at Heidi skal arve mest muligt efter ham og, hvis hun ønsker det, skal have maleriet af Janus Ipsen. Mogens livsforsikringspolice med en forsikringssum på kr., med nærmeste pårørende indsat som begunstiget. Et formgyldigt notartestamente, oprettet af Heidi i 1998, hvori anføres, at...hvis jeg overlever min ægtefælle Mogens, skal arven efter mig fordeles på følgende måde: 1/2 til min mor, 1/6 til Karen, 1/6 til Rasmus samt 1/6 til Harum Boldklub. Dateret den 5. juni 2001 havde Heidi udstreget begunstigelsen af Harum Boldklub og samtidig med håndskrift ændret tallene i indsættelserne af Karen og Rasmus, sådan at der for hver af dem kom til at stå 1/4" i stedet for. 7

8 Løsningsvejledning til opgave 2 1) Deling af fællesboet efter separation: Ægtefællerne har formuefællesskab, bortset fra sommerhuset, som Heidi har arvet som skilsmissesæreje, jf. RVL 28a. Sommerhuset til en værdi af kr. skal derfor holdes uden for bodelingen. Det er oplyst, at Heidi har forbedret sommerhuset for i alt kr. Heidi har således anvendt fællesejemidler til forbedring af sit særeje, og Mogens har på denne baggrund et vederlagskrav efter RVL 23, stk. 2, som han kan gøre gældende på skiftet, jf. RVL 24. Heidi Mogens Bodel Bodel Aktiver kr. Maleri kr. Bankgæld kr. Nettobodele kr. 0 kr. Boslodsberegning Vederlagskrav forlods RVL 23, stk kr. Det beholdne fællesbo er kun på kr. Mogens udtager hele fællesboet samt halvdelen af det manglende vederlagskrav, dvs kr., af Heidis særeje. I alt kr. Litteratur: Familieret, 1996, s , , , , ) Boet efter Mogens. Arvinger: Mogens har en livsarving, Søren, som tillige er tvangsarving, jf. AL 1 og 25. Heidi og Mogens blev i 2001 separeret, hvorved arveretten som udgangspunkt bortfaldt, jf. AL 38, stk.1. Ved Mogens og Heidis aftale om at genoptage samlivet, hvilket understøttes af Heidis opsigelse af sin lejlighed og bestilling af flytning, må den legale arveret antages at være genopstået på dette tidspunkt. Heidi er derfor også arving efter Mogens, idet hun jo har overlevet ham, jf. AL 5. Med hensyn til testamentet må også dette som udgangspunkt være bortfaldet ved separationen, jf. AL 49, stk. 1, men som den legale arveret, anses en testamentarisk arveret ligeledes for at genopstå ved separerede ægtefællers genoptagelse af samlivet. Litteratur: Arveret, 1998, s , Livsforsikringen: Begunstiget efter livsforsikringen er nærmeste pårørende, hvilket efter FAL 105, stk. 5 skal forstås som ægtefællen. Da der ikke er konkrete holdepunkter for andet, jf. FAL 105, stk. 1, udbetales livsforsikringssummen på kr. til Heidi, der er tvangsarving. Udbetalingen sker direkte, jf. FAL 8

9 102, stk. 1. Litteratur: Arveret, 1998, s , især note 58, 308. Den kvantitative deling: Det, der falder i arv efter Mogens, er hans boslod. Ved separationens bortfald består ægtefællernes bodele af, hvad de på genoptagelsestidspunktet indbringer i fællesejet. Da der nu skal foretages et skifte efter den ene ægtefælles død, skal sommerhuset, som er skilsmissesæreje, medregnes ved opgørelsen af fællesboet. Det samlede fællesbo er derfor på ( kr kr.) i alt kr. Der falder således kr. i arv efter Mogens. Arven skal fordeles efter AL 6, da Mogens både efterlader sig ægtefælle og livsarving. Søren skal mindst have sin tvangsarv (på ½ af 2/3, AL 25), svarende til kr. Spørgsmålet er, om testationen over friarven til fordel for Heidi skal opretholdes i denne situation, hvor Heidi dør 5 dage senere - hvilket i realiteten vil medføre, at Heidis arvinger tilgodeses. Da Mogens ingen kontakt har med hverken sin søn eller sin øvrige familie, men derimod har en tæt kontakt til Heidis familie, og tilsyneladende har udfyldt faderrollen i forhold til Rasmus, må det antages, at testationen skal stå ved magt, og Heidi (Heidis bo) arver derfor i alt kr. Litteratur: Familieret, 1996, s. 362, 364, Arveret, 1998, s. 29, Den kvalitative deling: Maleriet tilhører Mogens. Heidis mor er ikke arving efter Mogens. Ifølge Mogens testamente skal Heidi have maleriet hvis hun ønsker det, men Heidi dør uden at være kommet til bevidsthed. Indsættelse af en begunstiget anses som udgangspunkt for personlig, uden indtrædelsesret for den begunstigedes arvinger. I den konkrete situation foreligger der ikke oplysninger, der kan føre til at fravige dette udgangspunkt. Søren får udlagt maleriet, jf. AL 24a. Litteratur: Arveret, 1998, s ) Boet efter Heidi. Arvinger efter Heidi er hendes mor Else, søster Karen og nevø Rasmus, jf. AL 2, stk. 1 og 2. Heidi har ingen tvangsarvinger og kan råde over hele sin formue ved testamente, hvilket hun også har gjort. Indsættelserne af Heidis mor, søster, nevø og Harum Boldklub er sket formgyldigt. Der er imidlertid efterfølgende foretaget dels en udstregning, og dels nogle rettelser. Tilbagekaldelse af en testamentarisk bestemmelse kan ske formløst, blot testator utvetydigt tilkendegiver dette, jf. AL 46, stk. 1. Da Heidi i dette tilfælde selv har overstreget boldklubben, er tilbagekaldelsen gyldigt foretaget. Heidi har herefter forhøjet Karens og Rasmus lodder. Dette kræver overholdelse af testamentsformerne, jf. AL 46, stk. 2, medmindre forhøjelsen blot er en konstatering af, hvad tilbagekaldelsen fører med sig. Eftersom der ikke er en residualarving, og eftersom de legale arvinger er nøjagtig de samme som de resterende testamentsarvinger, er der kun to muligheder: Enten skal den nu ledige 1/6 fordeles forholdsmæssigt mellem testamentsarvingerne, eller også skal den deles mellem Karen og Rasmus, som ved testamentet blev berøvet denne 1/6. Dette fortolkningsproblem løser Heidi selv med sin rettelse, der er fuldt foreneligt med tilvækstlæren, idet testamentet sagtens kan forstås 9

10 således, at Karen, Rasmus og boldklubben skal dele faderens ½, og en rettelse som svarer til en fordeling i overensstemmelse med de legale arveregler. Det, der falder i arv efter Heidi, er hendes boslod på kr., livsforsikringssummen på kr. samt arven efter Mogens på kr. - i alt kr. Heraf skal Heidis mor have kr., jf. AL 2, stk. 1, og Karen og Rasmus hver kr. jf. AL 2, stk. 2. Litteratur: Arveret, 1998, s. 13, ,

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt?

PAPIRLØSE DRACHMANN ADVOKATER. Hvad er min ret, hvad er min pligt? PAPIRLØSE Hvad er min ret, hvad er min pligt? DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje.

Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. - 1 Når ægtefæller har formuefællesskab, fælleseje eller sameje. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Når man indgår ægteskab, bliver begreberne formuefællesskab, fælleseje og sameje både aktuelle

Læs mere

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974

ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 ægteskab 3 formue ordningen afgivet af ægteskabsudvalget af 1969 betænkning nr. 716 københavn 1974 Indhold Indledning 7 Kapitel 1. Ligedeling eller særeje 9 Kapitel 2. Aftale om afvigelser fra lovens

Læs mere

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død

Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Længstlevende ægtefælles retsstilling ved den ene ægtefælles død Standardtyper af ægtefællens retsstilling med og uden testamente samt ved oprettelse af ægtepagt om kombinationssæreje Udarbejdet af adv.fm,

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere