FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN Opgave 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004. Opgave 1"

Transkript

1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2004 Opgave 1 Efter at den 56-årige Hjørdis i august 2003 havde fået konstateret en kønssygdom, krævede hun skilsmisse fra sin ægtefælle gennem 29 år den 58-årige Mogens der hidtil konsekvent havde nægtet, at han havde været Hjørdis utro. Situationens omstændigheder taget i betragtning, indrømmede Mogens, at han i de sidste 6 år havde haft et forhold til den nu 38-årige Tine. Den 1. september 2003 blev ægtefællerne, der havde boet en del i udlandet, skilt ved bevilling. Det fremgik af bevillingen, at Mogens, der var tjenestemand i Udenrigsministeriet, skulle betale bidrag uden tidsbegrænsning til Hjørdis. Bidraget blev straks fastsat til kr. månedlig fra bevillingens dato. Der stod intet i bevillingen om pension efter Mogens. Hjørdis havde i alle årene arbejdet hjemme. Hun havde klaret indkøb til husholdningen og til sig selv ved hjælp af et fast månedligt beløb samt jævnligt ekstra kontante beløb fra Mogens. I juli 2003 havde Mogens dog overladt Hjørdis mindre end sædvanligt. For at få sine udgifter jævnt fordelt havde Hjørdis en konto i eget navn i Magasin, som hun selv betalte ind på. Mogens havde kun en enkelt gang i 2002 været nødt til at betale kr. som afdrag på Magasinkontoen for at få rettet lidt op på tingene. Ægtefællerne havde da aftalt, at Hjørdis skulle betale Mogens de kr. tilbage, når hun arvede sin på det tidspunkt meget syge mor. Moren døde først den 3. oktober 2003, så Hjørdis havde ikke betalt beløbet. Den 1. september 2003 skyldtes på Magasinkontoen kr. for tøj til Hjørdis købt i juni 2003 samt kr. for en madras, som Hjørdis i august 2003 havde foræret sin mor. I alt skyldtes således kr. til Magasin. Siden var kontoen ikke blevet brugt. Hjørdis ville i marts 2004 få udbetalt sin resterende arv på 1,1 mio. kr. efter moren, og hun havde allerede i oktober 2003 fået kr. à conto af arven. Mogens havde derfor valgt ikke at betale de ham pålagte bidrag. 1

2 Mogens havde altid styret økonomien og betalt alle faste udgifter og nyanskaffelser. Han ejede alt indboet, der på skiftet blev sat til en værdi af kr. Han havde en 4% obligationsbeholdning, pålydende kr., kursværdi på kr., hvorfra der 1. oktober 2003 og 1. januar 2004 udbetaltes renter med kr. hver gang. Den 12. december 2003 lånte Mogens kr. i sin bank, da han havde inviteret Tine på en 3 ugers bryllupsrejse i februar Han gav banken besked om at sælge obligationerne pr. 1. januar Mogens og Hjørdis aftalte i julen 2003, at fællesboet, der kun bestod af ovenfor nævnte aktiver og passiver, skulle afregnes med 1. januar 2004 som boopgørelsesdag. Efter Tine og Mogens bryllup den 22. januar 2004 ansøgte Mogens 4. februar om nedsættelse af ægtefællebidraget med virkning fra den 1. februar 2004, idet Hjørdis ville få arven efter sin mor, og idet Hjørdis i slutningen af januar 2004 var flyttet sammen med sin nye kæreste Ib. Bidraget blev den 26. februar 2004 af statsamtet nedsat til 0 kr. Den 25. april 2004 døde Mogens uventet. 1) Med virkning fra hvilket tidspunkt skal statsamtet nedsætte bidraget til 0 kr.? 2) Hvordan skal Mogens og Hjørdis fællesbo beløbsmæssigt opgøres og afregnes pr. 1. januar 2004, når begge ønskede mest muligt, og når de i videst muligt omfang ønskede alle deres mellemværender afregnet? 3) Hvem er berettiget til ægtefællepensionen efter Mogens på kr. månedlig og i givet fald med hvor meget? 2

3 Løsningsvejledning til opgave 1 Ændringstidspunktet for bidraget Bidraget bliver nedsat til 0, fordi Hjørdis har etableret samliv med Ib, jf. ÆL 53, stk. 2. Arven kan ikke medføre en sådan nedsættelse. Derfor vil bidraget utvivlsomt ifølge praksis blive ændret med virkning fra 1. forfaldsdag efter afgørelsen, hvilket vil sige 1. marts Litteratur: Familieret, 2003, s Aktiver og passiver på skæringsdagen Aktiver og passiver på skæringsdagen for formuefællesskabets ophør skilsmissebevillingens dato 1. september 2003 er Mogens indbo kr., Mogens obligationer kr., det indbyrdes krav på kr. (passiv hos Hjørdis og aktiv hos Mogens), jf. RVL 29, og Magasingælden på kr. Med i boopgørelsen skal endvidere renterne af obligationerne i Mogens bodel frem til boopgørelsestidspunktet, altså 2 gange kr. = kr. (Renterne frem til skæringstidspunktet er et aktiv på skæringstidspunktet, men det er unødvendigt at periodisere, da alle renterne skal med). Mogens banklån, Hjørdis bidrag og Hjørdis arv vedrører ikke fællesboet, da disse poster er etableret efter skæringsdagen. Det er også uden betydning, at Mogens har solgt obligationerne. Litteratur: Familieret, 2003, s , Gælden til Magasin Hjørdis hæfter som kontohaver for gælden på kr. udadtil. Det gør Mogens også for de kr. vedrørende tøj, jf. RVL 11, stk. 1, 2. pkt., om indkøb til Hjørdis særlige behov. I det indbyrdes forhold er det Mogens, der skal betale tøjet fra juli pga. den indbyrdes ordning (stiltiende eller udtrykkelige aftale) med Mogens som eneste pengeindtjenende og betalende, og Hjørdis som hjemmearbejdende. Modargumentet er, at Mogens månedlig betaler Hjørdis et kontantbeløb, som hun skal disponere inden for, men dels har Hjørdis også fået ekstra beløb, og dels oplyses det, at Hjørdis har fået færre penge end sædvanligt i juli Hjørdis køb af tøj ligger derfor inden for rammerne af den praktiserede ordning og inden for RVL 2 og de kr. er således et passiv i Mogens bodel. Hjørdis kan påberåbe sig FSKL 65 a, da hun hæfter udadtil. Litteratur: Familieret, 2003, s. 456 f., 462, 469 f., 618. Gaven hæftelse og vederlagskrav De kr. for gaven til moren falder derimod uden for denne ordning og uden for 2 3

4 og må bæres alene af Hjørdis. Gaven kan ikke betragtes som vederlagsfremkaldende på grund af misbrug, jf. RVL 23, stk. 1, selv om Hjørdis intet ejer eller tjener. Ægtefællerne havde en udmærket økonomi, og Hjørdis kan disponere i rimeligt omfang, selv om hun er hjemmearbejdende. Hjørdis havde yderligere en større arv i vente, og der er intet odiøst i dispositionen. Allerede fordi Hjørdis bodel er negativ, jf. nedenfor, har Mogens heller ikke lidt et tab. Købet er ikke omfattet af RVL 11. Litteratur: Familieret, 2003, s. 419, 421, 426, , 629. Boopgørelsen Værdiansættelserne og boopgørelsestidspunktet var ægtefællerne enige om. Kun Mogens bodel skal skiftes. Hjørdis bodel er klart negativ hun har udelukkende gæld. Mogens bodel : Obligationer kr. Renter kr. Indbo kr. Lån H kr. Magasin kr Nettobodel kr. Boslodder kr. til hver. Mogens tilgodehavende på kr. kan modregnes i boslodstilsvaret på kr., dvs. at Mogens skal aflevere kr. til Hjørdis. Hjørdis kan forlange, at Mogens betaler de kr. til Magasin, jf. FSKL 65 a. Mogens skylder Hjørdis bidrag fra 1. september 2003 til 1. januar 2004, dvs. 4 mdr. à kr. = kr. Bidragene må inddrives efter de sædvanlige regler, da kravene ikke er omfattet af FSKL 67 a, og da der ikke er en modregningsmulighed for Hjørdis. Litteratur: Familieret, 2003, s , 627. Enkepensionen Når der ikke står noget i skilsmissebevillingen om enkepensionen, betyder det, at retten til pension er bevaret i henhold til EPL 2, stk. 1, idet Hjørdis er berettiget til bidrag, og ægteskabet har varet i mere end 5 år. Enkepensionen skal deles mellem de to berettigede Tine og Hjørdis, jf. 2, stk. 3, idet det er uden betydning for Hjørdis ret til enkepension, at bidraget af statsamtet er fastsat til 0, jf. 2, stk. 1, 3. pkt., og at Hjørdis er flyttet sammen med Ib, jf. 2, stk. 4, modsætningsvis. Det er den principielle pligt på skilsmissetidspunktet til at betale bidrag, der er afgørende. Pensionen deles efter det påbegyndte antal år, hver af dem har været gift med Mogens, jf. 2, stk. 3., men hver af de berettigede får mindst 1/3. Tine får 4

5 derfor kr., og Hjørdis får kr. månedlig. Det er uden betydning for Hjørdis ret til pension, at størrelsen af bidraget på intet tidspunkt har været så stort som pensionen. Litteratur: Familieret, 2003, s

6 Opgave 2 Mikkel og Heidi blev gift i Efter Heidis død i 1991 hensad Mikkel i uskiftet bo med fællesbørnene Ask og Bent. Der var ingen af ægtefællerne, der havde andre børn. I 1993 døde Ask. Han efterlod sig hustruen Clara og datteren Daisy. Clara overtog fællesboet til hensidden i uskiftet bo med den i 1984 fødte Daisy. Mikkel flyttede i 1996 sammen med Tove. For at sikre Tove i tilfælde af sin død indsatte Mikkel Tove ved navns nævnelse som begunstiget i sin Danica livsforsikring og i sin PFA-gruppelivsforsikring. I 2003 ønskede Mikkel at skifte det uskiftede bo for at indgå ægteskab med Tove. Han indgav derfor i maj 2003 en begæring om skifte af det uskiftede bo. Hvordan skal det uskiftede bo og arven efter Heidi fordeles, når det uskiftede bo er på kr., når alle ønsker mest muligt, og når det oplyses, at Heidi formgyldigt havde testeret mest muligt til fordel for Bent? Efter det uskiftede bos slutning døde Tove til Mikkels store sorg pludselig i november 2003, inden de var blevet gift. Da Mikkel havde et nært forhold til Bents eneste barn Ellen, indsatte han i december 2003 formgyldigt Ellen som begunstiget i sin PFA-gruppelivsforsikring i stedet for Tove. Mikkel blev i løbet af vinteren meget deprimeret. Han håndskrev et brev dateret den 13. marts 2004, hvori der stod: "Kære familie, og hvem der i øvrigt måtte have interesse i disse linier. Jeg orker ikke mere. Det er mit ønske, at min Opel Astra skal tilfalde Bent. Ellen skal have mit jagtudstyr, som hun altid har ønsket sig. Det er også mit ønske, at Ellen skal have forsikringssummen fra min livsforsikring i Codan. Der er vist ca kr. Clara og Daisy skal have mindst muligt. Jeg skylder ikke nogen noget. Kærlig hilsen Mikkel". Brevet blev fundet ved siden af Mikkels seng, hvor Mikkel den 14. marts 2004 blev fundet død af en overdosis af sovepiller. Der var ikke tvivl om, at brevet var skrevet af Mikkel 6

7 umiddelbart før, han havde taget sit liv. Mikkel efterlod sig forsikringen i Danica med en forsikringssum på kr., Codanforsikringen med en sum på kr. og PFA-gruppelivsforsikringen, der havde en forsikringssum på kr. Endvidere efterlod Mikkel sig da hans formue var forøget med arv efter Tove netto kr., hvoraf værdien af jagtudstyret udgjorde kr., og værdien af Opel Astraen var kr. Alle ønskede mest muligt. Bent ønskede at få bilen og Ellen jagtudstyret. Clara og Daisy bestred, at Ellen og Bent kunne støtte ret på nogen af de af Mikkel trufne dispositioner. Clara og Daisy gjorde dog ikke gældende, at Mikkel manglede evnen til at oprette de pågældende dokumenter, men de bestred, at formkravene var overholdt, og de hævdede, at Mikkel havde overskredet sin testationskompetence. Det blev oplyst, at Mikkel ikke havde indsat en begunstiget ved tegningen af forsikringen i Codan. Hvordan skal Mikkels efterladte aktiver deles? 7

8 Løsningsvejledning til opgave 2 Det uskiftede bo og arven efter Heidi Boslodderne er kr. Friarven efter Heidi er kr., og tvangsarven er kr. til hver af Mikkel, Daisy og Bent, jf. AL 6 smh. m. 1, 19 og 25. Mikkel har derfor krav på suppleringsarv efter AL 7 b, stk. 2, på kr. Disse kr. tages fra friarven, hvorefter der resterer kr. af friarven, som tilfalder Bent. Mikkel får altså kr., Daisy kr. og Bent kr. Litteratur: Arveret, 1998, s. 11 ff., 29, 43 ff., særlig note 60, 57, 66, 76, 78. Arveretlig materialesamling, 2004, s. 1. Mikkels arvinger Mikkel efterlader sig tvangsarvingerne Bent og barnebarnet Daisy, og testamentsarvingen Ellen. Clara er ikke arving efter Mikkel og kan slet ikke rejse indsigelse, jf. AL 55. Litteratur: Arveret, 1998, s. 138 ff. Det holografiske testamente Brevet må på grund af selvmordssituationen anses for et holografisk testamente, jf. AL 44, der er formgyldigt, idet det er håndskrevet og underskrevet af Mikkel, umiddelbart før han tog sit liv. I retspraksis er underskrift med kun fornavn accepteret i selvmordssituationer, jf. eksempelvis U H. Litteratur: Arveret, 1998, s Forsikringerne hvem er begunstiget Danica: Begunstigelsen af Tove bortfaldt ved Toves død. Der er derfor ingen begunstiget, og forsikringssummen på kr. indgår i boet, jf. FAL 106 og 104, stk. 1. Codan: Brevet må anses for at opfylde kravene til en gyldig indsættelse i FAL 103, jf. praksis om selvmordssituationer. Det er stilet til "hvem der i øvrigt måtte have interesse i dette", hvilket må sidestilles med formuleringerne i U H og U H. Det kan ikke betage meddelelsen formgyldighed, at den i sig selv formgyldige meddelelse er skrevet i et dokument, der samtidig er et holografisk testamente. Ellen må derfor anses for at være formgyldig indsat som begunstiget. PFA-gruppelivsforsikringen: Det er oplyst, at Ellen er formgyldigt indsat i denne forsikring. Litteratur: Arveret, 1998, s. 268, 271, ,

9 Den kvantitative deling af boet og forsikringerne Da Ellen ikke er tvangsarving efter Mikkel, skal forsikringssummerne fra Codan og PFAgruppelivsforsikringen medregnes i boet ved beregningen af tvangsarv, jf. FAL 104, stk. 2. Boet er på kr. + Danicaforsikringen kr., i alt er boet kr. Beregningsmæssigt er det yderligere kr kr., dvs kr. Tvangsarven efter Mikkel er derfor kr., der skal ligedeles mellem Bent og Daisy, jf. AL 1. Der er dækning i boet for tvangsarven. Forsikringssummerne på i alt kr. tilfalder derfor fuldt ud Ellen uden om boet, jf. FAL 102, stk. 1, 2. pkt. De resterende kr. i boet er friarven efter Mikkel, der tilfalder Ellen fsva kr. i medfør af det gyldige holografiske testamentes bestemmelse om jagtudstyret. De resterende kr. af friarven tilfalder Bent, da den anden legale arving Daisy skal have mindst muligt. (De studenter der ikke ser, at formkravene i FAL 103 er opfyldt, skal give Ellen forsikringssummen på baggrund af en formgyldig testamentarisk bestemmelse, hvilket giver samme resultat. Bent og Daisy kan derfor ikke rejse indsigelse mod bestemmelsen, da de arver samme beløb i begge situationer, jf. princippet i AL 55). Testationen over bilen må antages at være rent kvalitativ der er intet, der tyder på, at den også er kvantitativ. Den kan holdes inden for Bents arv, jf. ndf. Litteratur: Arveret, 1998, s Den kvalitative fordeling Testationen til fordel for Ellen over jagtudstyret til kr. holder sig inden for friarven på kr. og er dermed gyldig. Testationen over bilen til kr. til fordel for livsarvingen Bent er gyldig i medfør af AL 26, stk. 2. Litteratur: Arveret, 1998, s. 192, 205 ff. Konklusion Boet på kr. deles derfor med kr. til Daisy, kr. til Bent herunder bilen og jagtudstyret til kr. til Ellen. Ellen får forsikringssummerne direkte fra Codan og PFA. 9

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave nr. 1. Ægtefællerne Mads og Hanna har siden ægteskabets indgåelse i 1990 boet i en 4 værelseslejlighed, hvor Mads står som lejer. Hanna, der er keramiker, anvender

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET SOMMEREKSAMEN 2007 Opgave nr. 1 Miki flytter i 2000 ind hos Hera, der har tvillinger på 1 år fra et tidligere forhold. Parret aftaler, at alle faste udgifter herunder betalinger til Heras

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2013 Opgave 1 Mikael og Hanne blev gift den 27. august 1991. Umiddelbart forinden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori de aftalte, at arv og gave fra

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2013 Opgave 1 I august 2003 indgik Mads og Hjerte ægteskab efter kort tids bekendtskab. De flyttede sammen i Mads velbeliggende moderne ejerlejlighed. Der var fælleseje

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2014/15 Opgave 1 Bo og Pia blev gift i august 1999. Før ægteskabet havde de indgået en formgyldig ægtepagt om, at der skulle være skilsmissesæreje i ægteskabet. 5 % af skilsmissesærejet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 I november 1993 arvede Birger Jensen en kostbar skulptur og et antikt tæppe efter sin mor Frida, som i et testamente oprettet i 1989 havde bestemt, at både

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2010/11 Opgave 1 Mikael og Hedvig blev gift i 1999. Inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvori der stod, at alle Hedvigs aktier i Danske Bank, som hun ejer

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2004 Opgave 1 Hella og Martin mødte hinanden under deres studietid på Aarhus Universitet og blev gift i januar 1994. Kort før ægteskabet blev indgået, arvede Martin 400.000

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2005 Opgave 1 Under en ferierejse til Tyrkiet i februar 2001 blev de to søstre Anni og Bea kærester med vennerne Kim og Jon. Straks efter hjemkomsten besluttede Anni og Kim

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN 2006 Opgave nr. 1 Efter at have kendt hinanden i et års tid, blev Mads og Helle, der begge var studerende, gift den 27. maj 2005. Helle var tre måneder inden brylluppet flyttet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 1999 Opgave nr. 1. I 1978 indgik den 32-årige tæppehandler Jan og den 30-årige musiklærer Ann ægteskab. Parret fik bopæl i en villa, som Ann havde arvet efter sin morfar nogle

Læs mere

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed

Separation og skilsmisse. I enighed eller uenighed Separation og skilsmisse I enighed eller uenighed Indhold Nogle ord om denne folder Når I skal gå fra hinanden 5 Bodeling 13 Skrifteretten 21 6 Særeje 13 Princippet i formuefællesskabet 13 Aktiver og passiver

Læs mere

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold

Papirløse sådan gør I. Rene linjer i faste forhold Papirløse sådan gør I Rene linjer i faste forhold Indhold Nogle ord om denne folder 4 Formueforholdet 5 Hvis I skilles uden aftaler 6 Ejerboligen 6 Lejeboligen 7 Andelsboligen 7 Skatten 7 Indgå aftaler

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel)

INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) INDHOLDSFORTEGNELSE (Klik på links og kom direkte til artikkel) Ægteskab (1.) Juraen ved vores bryllup (2.) Ægtefællers pensionsrettigheder (3.) Råd om ægtepagter Testamente (18.) 13 gode grunde til ikke

Læs mere

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme

Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Arv og testamente hvis du selv vil bestemme Indhold Afklaring og omtanke...5 Arv er afgørende...6 Arveloven...9 Hvem arver, hvis du ikke opretter testamente? De tre arveklasser Papirløst samlevende...12

Læs mere

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse

Økonomiske konsekvenser i forbindelse med etablering af papirløst samliv og indgåelse Kristian Dalsgaard, Advokat (H) Bent Aagaard, Advokat (H) Karsten Hjorth Larsen, Advokat (H) Janny L. Mikkelsen, Advokat (L) Ruth Caddock Hansen, Solicitor Morten Elbrønd, Advokat Flemming Schiøler, Advokat

Læs mere

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817

Ugifte samlevende. Formueopgøret ved samlivsophævelsen. Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Ugifte samlevende Formueopgøret ved samlivsophævelsen Bachelorprojekt 6. semester - Jura Aalborg Universitet Den 16. maj 2012 Udarbejdet af: Mathilde Helledie Sørensen Studienummer: 2009-2817 Iben Jerup

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE

INFORMATIONSMATERIALE ARV, GAVE OG TESTAMENTE Selandia Advokater Havnevej 19 4300 Holbæk Telefon 59480000 Telefax 59480001 INFORMATIONSMATERIALE OM ARV, GAVE OG TESTAMENTE Side 2 Indholdsfortegnelse Dødsboskifte... 3 Skifteretten... 4 Boudlæg... 4

Læs mere

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen

Separation og skilsmisse. Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen Separation og skilsmisse Hvad sker der med pensionen? Forsikringsoplysningen 27 Indholdsfortegnelse Pensionen er din egen, men der kan blive tale om kompensation 2 Kompensation i tre tilfælde 4 1 Urimelig

Læs mere

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig?

Arv, gave & testamente. Hvem arver dig? Arv, gave & testamente Hvem arver dig? Indhold Nogle ord om denne folder... 4 Arveklasserne 6 Sådan fordeles arven uden testamente 6 Både livsarvinger og ægtefælle 8 Hvilke børn arver? 8 Uskiftet bo? 9

Læs mere

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB

III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB III Indgåelse af ægteskab FAMILIERETTEN III INDGÅELSE AF ÆGTESKAB 1.1 Forlovelse Inden vielsen skal det attesteres at ægteskabsbetingelserne er opfyldt, ellers så kan vielsesmyndigheden afvise udførelsen

Læs mere

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles

Med barnet i centrum. Når vi skal skilles Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når vi skal skilles Pjece om skilsmisse og separation

Læs mere

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente

Testamente Kræftens Bekæmpelse. Værd at vide om dit testamente Værd at vide om dit testamente Indhold Kære læser! Du er ikke den første, der har kontaktet Kræftens Bekæmpelse for at høre, hvordan man opretter et testamente. Vi har mange års erfaring i at behandle

Læs mere