Novar GmbH Dieselstraße 2, D Neuss Internet:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Novar GmbH Dieselstraße 2, D-41469 Neuss E-Mail : info@novar.de Internet: www.novar.de"

Transkript

1 Novar GmbH Dieselstraße 2, D Neuss Internet:

2 Betjeningsvejledning Brandcentral IQ8Control C/M DBI Nr DK Forbehold for tekniske ændringer.

3 2 Brandcentral IQ8Control Gyldig anvendelse Dette produkt må kun anvendes i forbindelse med de af Esser GmbH. i dette katalog og den tekniske beskrivelse tilladte komponenter Vedligeholdelse Den fejlfri og sikre anvendelse af dette produkt forudsætter fagmæssig transport, lagring, opstilling samt korrekt montage. Sikkerhedsmæssige forskrifter for brugeren Denne beskrivelse indeholder den nødvendige information for de angivne bestemmelser for brugen af de beskrevne produkter. I forbindelse med de sikkerhedsmæssige henvisninger i denne beskrivelse er kvalificerede personer: Enten teknikere, der er kendt med gældende sikkerhedsretningslinier for brand- og slukningsanlæg Eller servicemontører, der er undervist i installation og vedligeholdelse af brand- og slukningsanlæg. Eller installatører og servicepersonale, der har en tilsvarende uddannelse på brandalarmeringsanlæg Sikkerhedsanvisninger De følgende henvisninger relaterer sig til Deres personlige sikkerhed, henholdsvis til sikkerhed mod beskadigelse af de beskrevne produkter eller tilsluttede enheder. Sikkerhedsanvisninger og advarsler til beskyttelse af liv og sundhed for brugerne eller servicepersonalet, samt eksempelvis undgåelse af materielle skader bliver i denne vejledning fremhævet med nedenstående piktogrammer. Disse har i vejledningen følgende betydning: Betyder livsfare, risiko for alvorlige kvæstelser eller betydelig materiel skade, såfremt de angivne sikkerhedsbestemmelser ikke respekteres. Er en vigtig henvisning i forhold til produktet eller nærværende vejledning.

4 Brandcentral IQ8Control 3 1 Indledning Oversigt Nøgleafbryder / betjeningsfrigivelse Funktionsoversigt og betjeningstasterne Brandcentralens driftstilstand Normaldrift Brand Fejl Nøddrift Udkobling Test Betjening Funktionstaster / Valgmenu Displaymeddelelser / Displaystyring Meddelelsesprioritet af display-meldingerne Infotekst/ Tillægstekst og parametermeddelelser Tid / dato indtastning Alarmgrupper Indkoble / tilbagestil en alarmgruppe Udkobling af en alarmgruppe Tilstandsaflæsning af en alarmgruppe Alarm Tilkobling/afstilling af en brandalarm Frakobling af en detektor Tilstandsaflæsning af en alarm Styring Tilkobling af en styring Udkobling af en styring Tilstandsaflæsning af en udgang Samlet oversigt over alarmer Forsinkelse Forsinkelse Undersøg Alarmtæller Lampetest Serviceniveau Sløjfe overførselsvej Detektorfunktion (Sløjfe) Detektorfunktion (Gruppe/ Detektor)...45

5 4 Brandcentral IQ8Control 1 Indledning Sikring af bygninger, beboelser, opholdsarealer og arbejdspladser med brandalarmsystem opnås kun med en fornuftig økonomi hvis det sikres, at der er udviklet et fornødent sikkerhedskoncept, og at dette er i overensstemmelse med systemudviklingen. I såvel store som små virksomheder, hvor der stilles store krav til et brandalarmsystem, kan brandmeldesystem IQ8Control med sikkerhedsteknisk og økonomisk rentabilitet med fordel anvendes. Gennem moduludbygning med forskellige mikromoduler og individuelle udvidelsesmuligheder kan brandmeldesystemet IQ8Control uden problemer tilpasses specielle ønsker. Brandmeldesystem IQ8Control repræsenterer det sidste nye indenfor brandalarmteknik. Ved anvendelse af intelligente detektorer på en kortslutning- og afbrydelsessikret analogsløjfe sikres en tidlig opdagelse af brande. På den nævnte analog-sløjfe esserbussen - kan der tilsluttes op til 127 busenheder. Disse kan opdeles i op til 127 forskellige alarmgrupper med et ledningsomfang på 2 kilometer. esserbussen er en fra to sider tilført og overvåget totrådsledning med ringtopologi. Brandmeldesystem IQ8Control genkender automatisk analogsløjfens opbygning og meddeler der ud af den logiske adresse for de enkelte busenheder. En separat adresseindstilling på de enkelte busenheder er ikke nødvendig. Enhederne på esserbussen er automatiske og ikke-automatiske procesanaloge brandmeldere, tekniske alarmenheder (TAL) og de specieltudviklede ind- og udgangsenheder esserbus -kobler. Disse esserbus - koblere er busenheder med frit programmerbare ind- og udgange, f.eks. til styring og overvågning fra eksterne enheder, som f.eks. oversigtstableauer, signalgivere, dørlukningsanlæg og lignende installationer. Med sikkerhedsnetværket essernet kan op til 31 brandcentraler af typen IQ8ControlC eller andre netværksenheder, som f.eks. meddelelses- og betjeningsenheder samt alarmeringsanlæg forbindes i et netværk uden hierarkier. Betjening af brandalarmanlægget, som f.eks. at slå en alarmenhed fra, er muligt fra enhver af centralerne eller betjeningsenhederne på essernettet. Meldinger som alarm, fejl, udkobling eller lignende bliver sendt over essernettet til alle netværksenhederne og er mulig at have til rådighed overalt på nettet. Overførslen af data er mulig at overføre på en snoet 2-trådsledning eller over LAN-kabler, dog afhængig af overførselshastigheden. Essernettets - overførselsprotokol yder også ved ledningsbrud eller kortslutning i netværket en sikker datakommunikation. Denne brugsanvisning skal sammen med vejledning fra Deres fagmand gøre anvendelse af brandmeldesystem IQ8Control lettere. Den bedes opbevaret sammen med de tekniske papirer for brandmeldesystemet. Hvis De har øvrige spørgsmål, er De velkommen til at henvende Dem til Deres leverandør. Ved en installeret og meldeklar brandcentral skal betjeningen varetages af autoriserede personer, der har modtaget oplæring i styring, og hvor sikkerhedsforanstaltninger og lignende er afstemt med de autoriserede institutioner, som f.eks. brandmyndighederne. LED lyser LED blinker

6 Brandcentral IQ8Control 5 2 Oversigt Brand Udkoblet/Fejl Brand Udkoblet/Fejl Brand Forvarsel Fejl Udkoblet Brandslukning aktiveret Brandvæsen tilkaldt Tidsorsinket Undersøg Drift Nøddrift Styring Brandvæsen Tilkald Brandvæsen Strømforsyning Test Drift Betjening 6 7 Tilbagestil Central Ud / indkoble Lydgivere Gruppe Indkoble Udkoble Ud / indkoble Brandvæsen Flere Alarmer 8 Detektor Styring Test Status Tidsforsinke Undersøg/afstil Summer 9 Fig. 1: Oversigt over meddelelses- og betjeningstaster Oversigtstableau Samlet oversigt: BRAND Samlet oversigt: FORVARSEL Samlet oversigt: FEJL Samlet oversigt: UDKOBLET Klartekstdisplay Nøgleafbryder Betjeningstaster Funktionstaster og tastatur Hul til programstik lukkes med vedlagte blindprop.

7 6 Brandcentral IQ8Control 2.1 Nøgleafbryder / betjeningsfrigivelse Med nøgleafbryderen kan brandcentralens betjeningspanel spærres for uvedkommende betjening. I normaldrift skal tastaturet være spærret. Nøgleafbryder i vandret position Drift Betjening Fig. 2: Tastaturet kan anvendes Tastaturet er til betjening af de enkelte brandcentraler IQ8Control C / M og andre enheder, som er forbundet med hinanden over essernettet, og som kan frigives centralt. Displayets menuoversigt bliver aktiveret. Ved en brandalarm forhindres aktivering af alarmsendeudstyret. (Standard programmering, kan ændres ved kundedataprogrammeringen).! Ved en brandalarm kan alarmoverførslen til vagtcentralen blive forhindret af centralen. Brandvæsenet bliver ikke alarmeret. I tilfælde af brandalarm lyser den røde diode Tilkald Brandvæsen. Nøgleafbryder i lodret position Drift Betjening Fig. 3: Tastaturet er låst. Tastaturet er låst. Nøglen kan trækkes ud. Tasterne Flere Alarmer og Undersøg Afstil Summer kan betjenes, når tastaturet er låst.

8 Brandcentral IQ8Control Funktionsoversigt og betjeningstasterne Display og betjeningstaster for brandcentral IQ8Control C/M kan fås i to varianter med standard display eller det store ¼-VGA-display. I denne dokumentation bliver displayeksemplerne vist med det beskrevne 4-liniede standarddisplay. Der er ingen forskel i fremstillingen af informationerne på dette og ¼-VGA displayet Indkoble Indkoble 2 3 Gruppe Udkoble Gruppe Udkoble Detektor Test Detektor Test Styring 0 Status Styring 0 Status Betjeningsfelt - Tastatur Display Betjeningsfelt - Tastatur 1/4 VGA-Display Klartekstdisplay Standard eller ¼ VGA Menu Funktionstaster Cursortaster I displayet bliver alle meldinger vist alfanumerisk (8 linjer / 40 tegn pr. linie) som f.eks. Brand, Fejl, Udkobling. Tastatur Med nøgleafbryderen i betjening er tastaturet frigivet til betjening. Det er nu muligt at styre centralfunktionerne f.eks. ind og udkobling af detektorer eller detektorgrupper. Funktionstaster Med de fire funktionstaster er det muligt at vælge mellem de i displayet viste menupunkter, afhængig af den på tidspunktet viste centraltilstand.

9 8 Brandcentral IQ8Control Brand Brandslukning aktiveret Brandvæsen tilkaldt Tilkald Brandvæsen Fig. 5: Samlet oversigt over brand Oversigtsfeltet over brand viser, at mindst en brandalarm er udløst. Alarmen bliver samtidig vist i klartekstdisplayet med tekst. Bygningen forlades i henhold til evakueringsplanen. Informer Dem rettidigt om flugtveje og nødudgange samt eventuelle, særlige forholdsregler. BRAND Rød LED lyser konstant Brandalarm! Der udløses en intern alarm Brandvæsenet bliver alarmeret over alarmsendeudstyret (AL). Såfremt centralen konstaterer fejl ved alarmoverførslen lyser LED Tilkald brandvæsen. Brandslukningsanlæg aktiveret Rød LED lyser konstant De brandbeskyttende foranstaltninger som f.eks. styring af slukningsanlæg udløses. Brandvæsen tilkaldt Rød LED lyser konstant Alarmsendeudstyret er udløst, og brandvæsenet er alarmeret. Tilkald Brandvæsen Rød LED lyser konstant Alarmsendeudstyret melder om fejl, eller denne er koblet fra og kan ikke genstartes. Brandvæsenet skal omgående kontaktes pr. telefon!

10 Brandcentral IQ8Control 9 Forvarsel Tidsforsinket Undersøg Fig. 6: Samlet oversigt over forvarsel En Forvarsel-tilstand bliver indikeret, når en intelligent, proces-analog brandmelder (detektor) har nået forvarselstærsklen, eller når en detektor, der er programmeret til to-gruppe-afhængighed giver alarm. Styringer reagerer i henhold til de kundespecificerede programmeringer. Forvarsel bliver automatisk afstillet, når der ikke kommer yderligere alarmer. Den samlede oversigt over forvarsel forsvinder, og eventuelle, aktiverede signalgivere og styringer afbrydes. Kommer der flere alarmer, udløses alarmen automatisk, og alarmsendeudstyret aktiveres. Ved forvarsel skal alarmsted og årsag undersøges. FORVARSEL Forvarsel rød LED lyser konstant Mindst en detektor/alarmgruppe melder forvarsel. Den udløste detektor, hhv. den udløste alarmgruppe, vises på klartekst-displayet. De kundeprogrammerede styringer, som f.eks. relæudgange, interne signalgivere og eksterne varslingsenheder aktiveres. Ved en forvarsel bliver brandvæsenet ikke alarmeret over alarmsendeudstyret.

11 10 Brandcentral IQ8Control Tidsforsinkelse gul LED lyser Tænd-/sluktiden for funktionen forsinkelse er aktiveret. Ved en brandalarm bliver aktiveringen af alarmsendeudstyret i denne periode automatisk forsinket med den i kundedatamaterialet programmerede forsinkelsestid. gul LED blinker Tidsforsinkelsen bliver aktiveret. Efter udløbet af denne tid bliver brandalarm til brandvæsenet aktiveret, såfremt alarmen ikke forinden er afstillet med tasten tilbagestilling. Nu starter den programmerede undersøgelsestid, der er programmeret til at finde alarmårsagen. Alarmen går først til brandvæsenet, når den programmerede tid er gået. Undersøg gul LED lyser Funktion Undersøg aktiveres med tasten Undersøg / Afstil Summer. Nu starter den indprogrammerede undersøgelsestid til konstatering af alarmårsagen. Alarmoverførselsenheden bliver først aktiveret efter udløb af undersøgelsestiden. Funktionen forsinkelse / undersøge er beskrevet i kapitel 4.7.

12 Brandcentral IQ8Control 11 Fejl Drift Nøddrift Strømforsyning Fig. 7: Samlet oversigt over fejl Oversigtsfeltet over fejl viser, at der mindst er én fejl. Fejlårsagen bliver samtidig vist i klartekstdisplayet med tekst. FEJL Fejl gul LED lyser En komponent fra brandcentralen eller en overvåget aktiveringsenhed, f.eks. en ekstern signalgiver eller et alarmsendeudstyr, er beskadiget. Drift grøn LED lyser vedvarende Nøddrift gul LED lyser vedvarende Strømforsyning Strømforsyningen (akkumulator eller netspænding) er tilsluttet. Brandcentralen er i driftsklar tilstand. Brandcentralen er på grund af en forstyrrelse i centralfunktionen kun driftsklar i begrænset omfang. Centralmeddelelser og betjening af denne er ikke længere mulig. (Undtagelse: Tast Afstil summer). Ved nøddrift af centralen er aktiveringen af Brandvæsen over alarmoverførselsenheden (AL) samt LED Brandvæsen tilkaldt også funktionsdygtig i tilfælde af en brandalarm.. gul LED lyser vedvarende Strømforsyningen (akkumulator eller netspænding) er beskadiget. Ved fejl og nøddrift er centralen ikke i fuld driftsklar tilstand. Tilkald service.

13 12 Brandcentral IQ8Control Udkobling Styring Brandvæsen Test Fig. 8: Samlet oversigt over udkobling Oversigtsfeltet over udkoblet viser, at der er udkoblet mindst en enhed. Udkoblingerne bliver samtidig vist i klartekstdisplayet med tekst. UDKOBLING Udkobling gul LED lyser vedvarende Mindst en indgang/udgang f.eks. alarmgruppe eller relæ er frakoblet. Styring (AE) gul LED lyser vedvarende Mindst en styring f.eks. et relæ eller styringer er frakoblet. Brandvæsen (ÜE) gul LED lyser vedvarende Alarmsendeudstyret til Brandvæsnet er udkoblet, f.eks. pga. reparationsarbejde eller med nøglen i betjeningsposition. Ved frakobling af brandvæsnet overføres der ikke brandalarm i tilfælde af brand! Test En enhed i brandcentralen (f.eks. en alarmgruppe) er i test. gul LED lyser vedvarende En alarmgruppe i test melder i tilfælde af brand ingen alarm!

14 Brandcentral IQ8Control 13 Brand Udkobling / Fejl Brand Udkobling / Fejl Fig. 9: 64-gruppers tableau I brandcentral IQ8Control C / M kan der monteres et optisk LED-display med op til 64 grupper. Brandalarm vises med rød LED, fejl og udkoblinger med gul LED. For hver gruppe er der et felt til tekst. Brand Mindst en alarm fra alarmgruppen melder brandalarm. rød LED lyser konstant Udkobling / fejl rød LED blinker Blinker ved den gruppe, der som den første har meldt brandalarm (først indgåede alarm). gul LED lyser konstant Alarmgruppen er frakoblet. gul LED blinker Mindst én alarmenhed fra alarmgruppen er beskadiget. Tilkald service! Frakoblede eller beskadigede alarmgrupper melder i tilfælde af brand ingen alarm.

15 14 Brandcentral IQ8Control Tidsforsinkelse Tidsforsinke Ved at trykke tidsforsinke bliver forsinkelsestiden manuel ind- eller udkoblet (skiftefunktion). Denne funktion tidsforsinke er beskrevet i kapitel 4.7. Tilbagestilling af central Tilbagestil Central Alle udløste brandalarmer, alarmgrupper, meddelelser og tekniske alarmmeldinger (TAL-alarm) slettes og tilbagestilles til normal status. Udkoble lydgivere Ud / indkoble Lydgivere Ind- og udkobling til styring af f.eks. akustiske og optiske signalgivere (skiftefunktion). Udkoblingerne vises optisk i samlefelt udkoble lydgivere (styring). Udkoble brandvæsen Ud / indkoble Brandvæsen Styring af alarmsendeudstyret bliver ud- eller indkoblet (skiftefunktion). Udkoblingen vises optisk i samlefeltet udkoblet (brandvæsen). Udkoblede signalgivere og alarmsendeudstyr giver i tilfælde af alarm ikke signal. (Summer lyder ikke, og brandvæsen tilkaldes ikke automatisk).

16 Brandcentral IQ8Control 15 Yderligere meldinger Flere Alarmer Her vises yderligere meldinger i displayet. Cirka 20 sekunder efter den sidste tasteaktivering vises den første og sidste melding med den højeste prioritet igen. Tasten Yderligere meldinger forbliver i funktion også ved spærret tastatur (nøgleomskifter). Undersøg/afstil summer Undersøg/afstil Summer Undersøg: Denne tast er også i funktion ved låst tastatur. Ved en alarm fra en gruppe med ekstra forsinkelse startes den ekstra tid ved aktivering af tasten. Funktionen Tidsforsinkelse / undersøg er beskrevet i kapitel 4.7. Afstil Summer: Kvittering af centralsummeren. Ved en ny alarm / fejl bliver summeren aktiveret på ny.

17 16 Brandcentral IQ8Control 3 Brandcentralens driftstilstand På Brandcentral IQ8Control C / M bliver den aktuelle driftstilstand vist på betjeningsdelen. Der er fem forskellige driftstilstande. 3.1 Normaldrift Ved normaltilstand forstås en tilstand hvor centralen er driftsklar, uden fejl eller andre ydre indgreb. Den grønne LED Drift lyser. Ingen andre indikationer, henholdsvis meldinger. Betjeningsfeltets tastatur er låst vha. nøgleafbryderen. 3.2 Brand Centralen melder brandalarm. Samleoversigten Brand (rød LED) lyser. Alarmsendeudstyret aktiveres, såfremt der ikke er udkoblinger eller fejl. Den interne summer i centralen lyder. Eksterne alarminstallationer, f.eks. akustiske signalgivere og centralsummere aktiveres. Den alarmerede gruppe vises i displayet med den programmerede tillægstekst. På oversigten over de enkelte grupper (option) lyser den røde LED for den / de tilhørende gruppe(r). Hvis flere grupper melder brandalarm, blinker den røde LED for den gruppe, som først opdagede branden. (Første-alarm-indikering). Den røde LED Brandvæsen tilkaldt lyser, når en alarmoverførselsenhed er tilsluttet en automatisk alarmviderestilling, og brandvæsenet alarmeres. Eventuelt lyser den røde LED Tilkald Brandvæsen. Brandvæsenet bliver ikke alarmeret over alarmsendeudstyret. Alarmer øjeblikkeligt brandvæsenet!

18 Brandcentral IQ8Control Fejl Den samlede oversigt over fejl (gul LED) lyser, og centralsummeren summer i intervaller. Mindst én centralfunktion er beskadiget! Årsagen vises i klartekst-displayet. På oversigten over de enkelte grupper (option) blinker den gule LED for den gruppe, som eventuelt befinder sig i fejltilstand. Defekte meldere / relægrupper hhv. ind-/ udgangsenheder giver i tilfælde af brand ingen alarm. Tilkald service! 3.4 Nøddrift Brandcentralen er kun i begrænset omfang driftsklar! Ingen klartekst ingen visning af meddelelser. Ingen information. Ingen aktivering af eksterne enheder. Ved en brandalarm aktiveres alarmsendeudstyret, ligesom den røde LED Brandvæsen tilkaldt lyser, og brandvæsenet bliver tilkaldt. Ved nøddrift er brandcentralen ikke fuldt driftsklar. Tilkald service!

19 18 Brandcentral IQ8Control 3.5 Udkobling Centralens normaltilstand blev ændret gennem ydre indgreb. Meddelelser: Den samlede oversigt over Udkoblet lyser (gul LED). I feltet Samlet oversigt over udkobling vises i så fald en yderligere meddelelse om, hvilke komponenter, der blev udkoblet, f.eks. styring, Brandvæsen (Alarmsendeudstyr). Udkoblingen vises som klartekst i displayet. På oversigten over de enkelte grupper (option) vises en frakoblet alarmgruppe vha. den konstant lysende gule LED. Udkoblede alarmgrupper, alarmer samt styringer og yderligere anlægsdele melder i tilfælde af brand ingen alarm! 3.6 Test Den gule LED Test lyser Centralens test blev aktiveret for service- og vedligeholdelsesarbejde: Alarm/alarmgrupper bliver funktionstestet. En alarmgruppe under testdrift melder i tilfælde af brand ingen alarm! Brandcentralen er kun i begrænset omfang driftsklar!

20 Brandcentral IQ8Control 19 4 Betjening Det følgende afsnit beskriver de vigtigste betjeningsmuligheder ved en enkelt brandcentral IQ8ControlC/M. Ved en netopkobling af flere centraler via essernettet kan der være afvigelser herfra. Spørg Deres installatør til råds. Centralen må kun betjenes af hertil uddannet og autoriseret personel, samt i henhold til gældende lovgivning og de lokale brandmyndigheders forskrifter. 4.1 Funktionstaster / Valgmenu Oversigt Service Tidsfunkt. Info eller Param.TXT (henholdsvis?) F1 F2 F3 F4 Fig.10: Funktionstaster / Valgmenu Oversigt over de forskellige menupunkter Valgmenuen muliggør direkte adgang til logisk sammenhængende menupunkter. I displayet vises ved frigjort tastatur op til fire menupunkter, som kan vælges med funktionstasterne under displayet. Status Tilstandsmeddelelsen vises efter prioritering af de aktuelle alarmeringer. Oversigt Samlet oversigt over antal forskellige alarmer, som f.eks. Brandalarm, Fejl, Udkobling osv. Service Skift i serviceniveauet til betjening af sløjfefunktioner, er som f.eks. ind- og udkobling af alarmsløjfer, alarmsensorer osv.

21 20 Brandcentral IQ8Control Installatør Tidsfunktion Betjeningsmuligheder for installatøren i forbindelse med service og reparation. (Indtastning af speciel adgangskode kræves, når en kode en gang er indprogrammeret). Indkodning af tid/ dato og afbrydelsestidspunkt i forbindelse med Forsinkelsesfunktionen. Afslut Afbrydelse af den aktuelle indkobling uden at lagre disse hhv. udføre funktionen. Vælg Bekræfter det valgte menupunkt / betjening. Funktion Udfører den valgte funktion. Rem.Tekst Rekvirering af tillægstekst (Fjern-Tekst) fra andre brandcentraler i essernet - samarbejdet. En registreret hændelse fra en essernet brandcentral kan med Fjern- Tekst-funktionens tillægstekst vises på en brandcentral. Informations- og tillægstekst Info Parametre / Tillægstekst Meddelelse om indprogrammeret informationstekst til den viste alarm i klartekstdisplayet. Ved en forhåndenværende tekst, dvs. ved en programmeret informationstekst i forbindelse med alarmen, vises menupunktet Info. Såfremt ingen infotekst er indprogrammeret bortfalder menupunktet Info. Meddelelse om indprogrammeret tillægstekst til den aktuelle alarm, hhv. en parameter. Den enkelte virksomhed har med parameteren fastsat en henvisningstekst til den aktuelle alarm i klartekstdisplayet. Ved hjælp af funktionstasten kan der veksles mellem tillægstekst/ parametertekst. Blev ingen tillægstekst indprogrammeret, bortfalder meddelelsen om tillægstekst i menuen. Såfremt der blev indprogrammeret en informations- og tillægstekst til en alarm, vises altid første meddelelse om tillægsteksten (Parametre/tillægstekst). Ved meddelelse om tillægstekst kan informationsteksten vises ved at trykke på funktionstasten.

22 Brandcentral IQ8Control Displaymeddelelser / Displaystyring BRAND Gr : 002 Det : 02 15:10 28:07 Kontor 1 Rum Sal 3. BRAND Gr : 002 Det : 02 15:10 28:07 EDB-Rum Rum Sal Oversigt Service Tidsfunkt. Info 4 5 Fig. 11: Tilstandsmeddelelse for brandalarm (eksempel). Der blev i alt meldt tre brandalarmmeldinger. I displayet vises hhv. den første (1.) og den sidste alarm (3.). Ved betjening af cursor-tasten ruller meddelelserne og den næste (2.) alarm vises. Alarmtidspunkt for disse meddelelser. Dato for alarmtidspunktet. Tillægstekst (Visning af den indkodede tillægstekst til den programmerede gruppe eller melder). Yderligere informationstekst, f.eks. parametre, tillægstekst (Parametre/Tillægstekst) til disse meldinger. Displaymeddelelsens betydning 1. Brand : Første brandalarm den kl Detektor nr. 02 fra Gruppe nr. 02 melder om brand. Den indprogrammerede tillægstekst til denne alarmgruppe, Kontor 1 rum sal, giver oplysninger om brandstedet. Displayfeltet Info viser, at der til denne alarmgruppe er indprogrammeret en informationstekst, som kan aflæses ved betjening af den tilhørende funktionstast.

23 22 Brandcentral IQ8Control 1) Første/sidste alarm af næsthøjeste prioritet 2) Næste melding af samme prioritet 3) Første/sidste alarm af næstlaveste prioritet 4) Forrige alarm af samme prioritet Fig. 12: Cursortaster Yderligere meddelelser/alarmer I klartekstdisplayet bliver tillige vist følgende alarmer (såfremt til stede): Brandvæsen: udkoblet Når aktivering af mindst en overførselsinstallation (AL) til alarmering af brandvæsenet er frakoblet, f.eks. ved frigørelse af tastaturet. Brandvæsen: Fejl Når mindst en overførselsinstallation (AL) er beskadiget Sirener: Fejl Når mindst en akustisk signalgiver er beskadiget Sirener: Udkoblet Når mindst en akustisk signalgiver er frakoblet.

24 Brandcentral IQ8Control Meddelelsesprioritet af display-meldingerne Flere Alarmer Fig. 13: tasten Flere Alarmer Meddelelsesprioritet I brandcentral IQ8Control C/M s klartekstdisplay bliver de første og sidste meldinger vist med de højeste og laveste prioritet. Har flere meldinger samme prioritet kan disse vises ved hjælp af tryk denne tast. Prioritet Tilstand Displaymeddelelse 1 Brand BRAND 2 Brand Sløjfe BRAND 3 Teknisk alarm T-ALARM 4 Forvarsel FORVARSEL 5 Fejl FEJL 6 Fejl på sløjfe SLJ-FEJL 7 Tilslut brandvæsen INDKOBLE 8 Systemfejl SYS-FEJL 9 Udkobling UDKOBLET 10 Udkobling - sløjfe UDKOBLET 11 Fejl på styringer FEJL 12 Udkobling af styringerne UDKOBLET 13 Aktivering af styringerne AKTIVERT 14 Testdrift TEST Såfremt centralen betjenes under meddelelsen, bliver den dermed forbundne funktion udført, og ca. 20 sekunder efter den sidste tastebetjening vises den højest prioriterede alarm igen automatisk i displayet.

25 24 Brandcentral IQ8Control Infotekst/ Tillægstekst og parametermeddelelser 1 1. BRAND Gr : 002 Det : 02 15:10 28:07 Kontor 1 Rum Sal Adgangvej gennem trapperum til højre! Besked til Hr. J. Jensen (Tlf ) 2 Status Param.TXT Fig. 14: Informationstekst meddelelse Info Parametre /Tillægstekst Meddelelse om eventuelt indprogrammeret informationstekst til den viste alarm i klartekstdisplayet. Ved en forhåndenværende tekst, dvs. ved en programmeret informationstekst i forbindelse med alarm, vises menupunktet Info. Såfremt ingen infotekst er indprogrammeret bortfalder menupunktet Info. Meddelelse om den indprogrammerede tillægstekst til den aktuelle alarm, hhv. en parameter. Den enkelte virksomhed har med parameteren fastsat en henvisningstekst til den aktuelle alarm i klartekstdisplayet. Ved hjælp af funktionstasten kan der veksles mellem tillægstekst/ parametertekst. Blev ingen tillægstekst indprogrammeret, bortfalder meddelelsen om tillægstekst i menuen. Såfremt der til meddelelser bliver indprogrammeret en informations- og tillægstekst samt en parameter til en alarm, så vises altid første meddelelse og informations- og tillægsteksten. Under visning af tillægsteksten kan man med funktionstasten Parametre/Tillægstekst skifte mellem tillægstekst- og parametermeddelelserne. Eksempel på info-tekstvisning (Fig. 14): Ved at trykke funktionstasten Info kan der til denne melding i brandcentralens kundedata indprogrammeres grupperelateret informationstekst (max. 4 linier/40 tegn pr. linie). Til eksempel er der til gruppe 02 i alarmtilstand indprogrammeret følgende tekst: Adgangsvej gennem trapperum til højre! Besked til Hr. J. Jensen (Tlf ) Ved hjælp af funktionstasten Status skiftes tilbage til tilstandsmeddelelsen. Cirka 20 sekunder efter den sidste tastebetjening veksler displayet automatisk tilbage til det tidligere menupunkt.

26 Brandcentral IQ8Control Tid / dato indtastning Tidsfunk. Tid/Dato Tid Dato Forsink. Ind : 10:40 : On : --:-- ud: --:-- Afslut Funktion Fig. 15; Indstilling af tid og dato Til indstilling af tidspunkt og dato anvendes menupunktet Tidsfunkt. Med den tilhørende funktionstast. Ved hjælp af cursor-tasten markeres det ønskede indstillingsfelt (time, minut, dag osv.) og den ønskede talværdi angives. Ved angivelse af dato (dag, måned, år) udregnes ugedagen (mandag, tirsdag, ) automatisk. Afslut Afbrydelse af den aktuelle indkodning uden at lagre disse. Funktion Lagrer de i displayet viste talværdier. Tidkodning til funktionen Tidsforsinke er beskrevet i kapitel 4.7. Ca. 20 sekunder efter den sidste tastebetjening forlades menupunktet automatisk uden at gemme oplysningerne.

27 26 Brandcentral IQ8Control 4.3 Alarmgrupper Indkoble / tilbagestil en alarmgruppe Ved indkoble / tilbagestil bliver en udkoblet alarmgruppe inkl. alle detektorer i gruppen indkoblet. En allerede udkoblet alarmgruppe indkobles. Eventuelt lagrede alarmer som Brand eller Fejl bliver hermed slettet. Gruppe Tryk på tasterne Fig. 16: Indkoble/afstille gruppe 4 (eksempel) 4 Indkoble Betjening Gruppe: 4 Detektor: 0 Ind Bliver udført Fig. 17: Displaymeddelelse, indkoble gruppe 4.

28 Brandcentral IQ8Control Udkobling af en alarmgruppe Ved udkobling bliver den tilsvarende alarmgruppe inklusive alle detektorer frakoblet. Gruppen vælges med det dertil hørende gruppenummer. Tryk på tasterne Gruppe Fig. 18: Udkoble gruppe 4 (eksempel) 4 Indkoble Betjening Gruppe: 4 Detektor: 0 Ud Bliver udført Fig. 19: Displayvisning Udkobling af gruppe 4 Udover klartekst-meldingen i displayet vises frakoblingen i betjeningsfeltet over den samlede oversigt over Udkobling, og den dertil hørende, gule LED fra oversigten over de enkelte grupper lyser konstant (såfremt GEA er tilgængeligt). 1. Udkoblet Gr.: 0004 Det: 15 Tillægstekster (KD-Text) 11:10 22:11 Oversigt Service Tidsfunkt. Info Fig. 20: Displayvisning Udkobling af detektor 15. En udkoblet alarmgruppe melder i tilfælde af brand ingen alarm!

29 28 Brandcentral IQ8Control Tilstandsaflæsning af en alarmgruppe Med denne funktion kan den aktuelle tilstand for den pågældende alarmgruppe direkte aflæses, f.eks. normal, alarm og fejl. Gruppe Tryk tasten Fig. 21: Driftstilstand for gruppe 2 (eksempel) 2 Status Betjening Gr : 0002 Status: normal Slut Fig. 22: Displayvisning Status på gruppe 2

30 Brandcentral IQ8Control Alarm Detektorspecifikke funktioner er kun mulige ved adresserbare ESSER meldere i alarmserien og IQ8Cuard. Disse brandalarmer kan vælges og styres efter deres egne alarmadresser Tilkobling/afstilling af en brandalarm Ved tilkobling/afstilling af en enkelt frakoblet alarm i den valgte alarmgruppe i driftsklar tilstand, eller eventuelt foreliggende alarmmeldinger som brand eller fejl tilbagestilles ved en allerede afgivet alarm. Ved indtastning skal man altid først angive gruppenummer, og derefter valgte detektors nummer. Gruppe Detektor Indkoble Tryk tasten Fig. 23: Indkobling af detektor nr. 12, gruppe 2. (eksempel) Betjening Gruppe: 2 Detektor: 12 Ind Bliver udført Fig. 24: Displayvisning Indkoble gruppe 2 / detektor 12

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Honeywell Life Safety A/S Herlev hovedgade 82C, 2. sal 2730 Herlev Telefon:+45 44949483 Internet: www.esser-systems.de +49 (0) 21 37 / 17-600 KBC

Honeywell Life Safety A/S Herlev hovedgade 82C, 2. sal 2730 Herlev Telefon:+45 44949483 Internet: www.esser-systems.de +49 (0) 21 37 / 17-600 KBC Honeywell Life Safety A/S Herlev hovedgade 82C, 2. sal 2730 Herlev Telefon:+45 44949483 Internet: www.esser-systems.de +49 (0) 21 37 / 17-600 KBC Email: info@esser-systems.de Telefax: +49 (0) 21 37 / 17-286

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK

Mx-4000. Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Mx-4000 Betjeningsvejledning 680-015-00-DK Side 2 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...4 1.1 Standarder...4 1.2 Generel beskrivelse...4 2 INDIKERINGSLAMPER OG BETJENINGSTRYK...5 2.1

Læs mere

Betjeningsvejledning. Brandcentral IQ8Control C/M DK0 G

Betjeningsvejledning. Brandcentral IQ8Control C/M DK0 G Betjeningsvejledning Brandcentral IQ8Control C/M 798950.10.DK0 G 299044 DK Ret til tekniske ændringer forbeholdes! 04.2011 G 205129 2011 Honeywell International Inc. Gyldig anvendelse Dette produkt må

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6

Side 2 CS 9452 Brugervejledning. Afsnit Navn Side. 1 Ordforklaring (terminologi) 3. 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 BRUGERVEJLEDNING Side 2 CS 9452 Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE: Afsnit Navn Side 1 Ordforklaring (terminologi) 3 2 Introduktion 5 3 Betjeningsknapper og -lamper 6 4 Fuld tilkobling, Deltilkobling,

Læs mere

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640

Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Brugermanual Tyverialarmcentral Udgave 1 Side 2 Brugermanual Premier 48, 88,168 & 640 Indhold 1. Oversigt... 3 Introduktion... 3 Betjeningspaneler... 4 2. Brug af alarmsystemet... 6 Menuer... 6 Adgang

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL

ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING ALPHAHOME ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...side 2 TIL- OG FRAKOBLING...side 2 TILKOBLING NIVEAU 1...side 3 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...side

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel

Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Betjeningsvejledning For SPC-Alarmcentral med SPCK420 betjeningspanel Denne vejledning er tiltænkt til brugere med Standard brugerprofil i den daglige betjening af alarmsystemet Alarmansvarlig: Kontrolcentral:

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1500. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1500 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld Tilkobling:... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning

PARAGON SUPER II. Betjeningsvejledning PARAGON SUPER II Betjeningsvejledning Side 2 Paragon Super II Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

INSTRUKTION FOR GMC 8022

INSTRUKTION FOR GMC 8022 INSTRUKTION FOR GMC 8022 1 GASMÅLE- OG ALARMANLÆG TYPE 8022 ANVENDELSE: Elektronikenheden har i forbindelse med detektorer (udgangssignal 4-20 ma) følgende funktioner Måling og visning af den aktuelle

Læs mere

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma:

RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: RS-210 ERHVERS TYVERI ALARM Alarmfirma: Ver. 2-1 Rev. 01.03.2001 Dokument: RS-210b/F.G. BRUGER VEJLEDNING 2 11 INDHOLDSFORTEGNELSE: Egne notater : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS.

Egne notater : Alarmfirma: Dokument: PSOMN004/P - F.G. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003. - Pro-Sec ApS. - Pro-Sec ApS. Ver. 1-0 Rev. 13. februar 2003 Dokument: PSOMN004/P - F.G. Egne notater : Alarmfirma: INDHOLDSFORTEGNELSE Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder samt de forskellige

Læs mere

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG

KRAV TIL INSTALLEREDE ANLÆG FANE 150 10 Alment Indledning 20 Definitioner Generel terminologi Udstyrsterminologi Funktionsterminologi Energiforsyningsterminologi Faciliteter 30 Intern informationsgivning Generelt Forsikring & Pension

Læs mere

ATS Centralenhed. Brugermanual

ATS Centralenhed. Brugermanual ATS Centralenhed Brugermanual Aritech er et varemærke ejet af GE Security. 2004 GE Security B.V.. Alle rettigheder forbeholdes. GE Security B.V. giver hermed ret til at udskrive dette dokument alene til

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S2s Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S2s Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Normaltilstand: Drej nøglen mod uret (venstre) - og fjern nøglen.

Normaltilstand: Drej nøglen mod uret (venstre) - og fjern nøglen. FX brandalarmsystem Brugermanual Indhold: side Brandalarm / forvarsling 2 Frakobling efter mislykket tilbagestilling 2 Tilbagestilling 2 Fejlalarm / service alarm 3 Frakobling/ tilkobling 4 Test 5 Menuoversigt

Læs mere

CS 2800. Brugermanual

CS 2800. Brugermanual Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 3 1.1 Betjeningspanel CS 2821... 3 1.1.1Displayet... 3 1.1.2Det numeriske tastatur... 3 1.1.3Prox-læseren... 4 1.1.4JA og NEJ tasterne... 4 1.1.5A, B, C og D tasterne...

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM

RS-206 ERHVERVS TYVERI ALARM RS-206 Ver. 1-2 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Ver. 1-2 Rev. 9.10.1997 Dokument: RS-206b 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING

RS-REGENT. Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING RS-REGENT Ver. 1-0 PRIVAT TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING - Rudolph Schmidt A/S Version 1-0 /1997 Dokument: RS-Regent/b. 2 Brugervejledning Indholdsfortegnelse : Denne vejledning beskriver de generelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

Programmering af udgange i centralen

Programmering af udgange i centralen Comfort CSx75 Programmering af udgange i centralen Introduktion Dette applikationseksempel forklarer hvordan programmering af udgangene på bundkortet gøres. I centralen findes fire programmerbare udgange,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...6 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...6 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...6 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...7

Læs mere

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK

9488+ Brugeramnual DK DK Brugermanual DK 9488+ Brugermanual Side 2 9488+ Side 11 Indhold Noter 1. Symbol forklaring... 3 2. Tilkoblings muligheder... 4 Tilkobling... 4 Deltilkobling... 4 Frakobling... 4 Udkobling af zoner... 5 Fejl tilkobling...

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Brugervejledning til AlphaVision NG

Brugervejledning til AlphaVision NG Brugervejledning til AlphaVision NG INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING...3 TILKOBLING NIVEAU 1...5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...5 TIL OG FRAKOBLING NIVEAU 3, 4 ELLER 5...5 TILKOBLING MED 2 CIFRET KODE...5

Læs mere

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000

Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Betjeningsvejledning Brandcentralerne FF1200/FF2000 Indhold I Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, med mindre

Læs mere

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137

Brugsanvisning Q1 v1.3 (komprimeret), DK.doc. Brugsanvisning Q1. torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 2009-06-15 1(9) Brugsanvisning Q1 Q-Fog AB bjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622149 Herrgårdsgatan 13 torbjorn@qfog.se tel:+46-(0)70-2622137 713 31 Nora Office tel:+46-(0)587-25640 SWEDEN org.nr 556699-3464

Læs mere

Mini brugervejledning for INTEGRA

Mini brugervejledning for INTEGRA Mini brugervejledning for INTEGRA Tilkobling ved ét område: På betjeningspanelet er det muligt at tilkoble på følgende måder: Indtast brugerkode og tryk #. Udgangstiden begynder at tælle ned og Alarmen

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENTRAL TILBAGESTILLING MENU FRAKOBLING TEST. Betjening: Isæt nøgle - drej til højre.

BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENTRAL TILBAGESTILLING MENU FRAKOBLING TEST. Betjening: Isæt nøgle - drej til højre. ESMI A/S - lf: +45 60 18 37 18, - www.esmi.dk EN 54-2 I DRIF ESA 1 BRUGERMANUAL FOR ESA1 BRANDALARMCENRAL BRAND FORVARSLING SLUKNINGANLÆG AKIVERE RØGVENILAION AKIVERE AKIVERE ALARMSENDER AKIVERE ILBAGESILLING

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S5 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S5 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet er

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02

Programmeringsvejledning. Indgangs-controller EC 602-02 Programmeringsvejledning Indgangs-controller EC 602-02 Indhold Generelle oplysninger 3 Indtastningsmoduler 4 Programmerings-/betjeningspanel 5 Ledningsdiagram for programmeringseksemplerne 6 Programmeringseksempel

Læs mere

CS 2800 CS 2700 CS 2600

CS 2800 CS 2700 CS 2600 CS 2800 CS 2700 CS 2600 %HP UN: Hvor intet andet er angivet, vil fremgangsmåden beskrevet for CS 2800 også være gældende for CS 2600 og CS 2700 ,QGKROGVIRUWHJQHOVH Side 1 Generelt...3 1.1 Betjeningspanel

Læs mere

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING

ABDL 4000 BRANDDØRLUKNING ABDL-CENTRAL ABDL-4000 er en ny generation af ABDL-centraler og strømforsyninger. serien opfylder Dansk Brandteknisk Instituts (DBI) forskrift 231 for automatiske branddør lukningsanlæg (ABDL). Samtlige

Læs mere

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR HADERSLEV BRAND OG REDNINGS MODTAGELSE AF ALARMER 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er udført, kontrolleret og

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work

GE Security CS5500. Brugermanual til LCD-betjeningspanel. imagination at work GE Security CS5500 Brugermanual til LCD-betjeningspanel imagination at work Overensstemmelseserklæring med 98/482/EF (gælder for produkter, der er CE-mærket) Dette udstyr er godkendt i henhold til Rådets

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide

Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Betjeningspanel - NOX CPA Quickguide Indholdfortegnelse Taster... 3 Startskærm... 4 Login... 5 Hovedmenu... 6 Alarmmenu... 7 Varslingsmenu (Advarsler)... 8 Områdemenu... 9 Logmenu...14 Brugermenu...15

Læs mere

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer

Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Tilslutningsdeklaration for modtagelse af automatiske alarmer Dato: 22. august 2014 Ringsted Kommune Brandvæsen Anlægsejer: Rønnedevej 11 4100 Ringsted CVR-nr.: Installationsadresse: Tel.: +45 57 62 65

Læs mere

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg

Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg #BREVFLE Vilkår for Beredskabscenter Aalborgs modtagelse af alarmer fra brandsikringsanlæg 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarms-, gasalarms, sprinkler- eller slukningsanlæg, der er udført,

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Brugervejledning til AlphaEasy

Brugervejledning til AlphaEasy Brugervejledning til AlphaEasy INDHOLDSFORTEGNELSE FORMÅL MED DENNE MANUAL...4 INTRODUKTION... 5 ZONER OG OMRÅDER PÅ ALPHAEASY ALARMANLÆG... 5 VIGTIG INFORMATION TIL BRUGEREN... 5 BETJENING...6 ALPHAVISION

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 65.2 Patientkaldeanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 65.21 Patientkaldeanlæg... 3 65.21.1 Indledning... 3 65.21.2 Generelle principper... 3 65.21.3 Installation/udførelse... 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

Brugervejledning til Advisor Advanced

Brugervejledning til Advisor Advanced Brugervejledning til Advisor Advanced P/N 1068997 REV 3.0 ISS 09MAY11 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontakt information 2011 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10

Betjeningsvejledning. System Alarmpanel xx S10 Betjeningsvejledning System Alarmpanel xx S10 Indhold 1 Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fiktive, medmindre andet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

1384 Flugtvejsterminal Manual DK

1384 Flugtvejsterminal Manual DK 1384 Flugtvejsterminal Manual DK Opdateret November 2013 1 Sideanvisning Beskrivelse... 3 Lysindikeringer... 4-5 Montering og installation... 5-8 Tilslutninger med profil 10... 8-9 Tilslutninger med profil

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR ESA BRANDALARMCENTRAL FLERE ALARMER I DRIFT TIL- KOBLING FRA- KOBLING OBS!

BRUGERMANUAL FOR ESA BRANDALARMCENTRAL FLERE ALARMER I DRIFT TIL- KOBLING FRA- KOBLING OBS! ESMI A/S - tlf.: +45 60 18 37 18, - www.esmi.dk BRUGERMANUAL FOR ESA BRANDALARMCENRAL FORVARSLING SLUKNINGSANLÆG AKIVERE RØGVENILAION AKIVERE AKIVERE ALARMSENDER AKIVERE ILBAGESILLING MISLYKKE IL / FRA

Læs mere

Programmering CS320-strømforsyning

Programmering CS320-strømforsyning Comfort CSx75 Programmering CS320-strømforsyning Introduktion Dette eksempel forklarer hvordan CS320-strømforsyningen kan anvendes sammen med centrale. Op til otte CS320-strømforsyninger kan tilsluttes

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

KODEKONTAKT - Cody Universal 2

KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Installations- og Betjeningsvejledning. KODEKONTAKT - Cody Universal 2 Indhold: Produktbeskrivelse Daglig betjening Programmeringsvejledning Montage og tilkobling Tekniske data Alux a/s, Holmbladsvej 4-6,

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm

Master-manual. Trådløs GSM/GPRS alarm Master-manual Trådløs GSM/GPRS alarm 1 Indhold: 1. Område 3 1. Områder 3 1.1. Gang Test 3 1.2. Brugerkoder 4 1.3. Master kode 5 1.4. Indstillinger 5 1.5. SMS hus ID / SMS hovedmelding. 7 1.6. SMS Kodeord

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20

Betjeningsvejledning. Alarmsystem S15/S20 Betjeningsvejledning Alarmsystem S15/S20 Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet er angivet.

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 64.8 Brandsikringsanlæg. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 64.81 Brandsikring... 3 64.81.1 Indledning... 3 64.81.2 Generelle principper... 3 64.81.3 Installation/udførelse... 3 64.81.3.1

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

1. Generelt om denne brugervejledning

1. Generelt om denne brugervejledning Pro-Sec ApS. Yderholmvej 59. 4623 Lille Skensved. Version 02-2007 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT OM DENNE BRUGERVEJLEDNING... 2 2. BRUGERE... 3 3. BRUGERE PROGRAMMERINGSTILSTAND... 4 4. ALARM-INDIKERING

Læs mere

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7

Indhold: 2. GSM GSM signal GSM Call back (Benyttes ikke) Reset GSM 7 Indhold: 1. Område 2 1. Områder 2 1.1. Gå Test 2 1.2. Kode indstil. 3 1.3. Master kode 4 1.4. Gen. Indstil. 5 1.5. SMS Overskrift. 6 1.6. SMS Kodeord (for SMS styring) 6 2. GSM 7 2.1. GSM signal 7 2.2.

Læs mere

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3.

TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. TCS CODY 1/1 & 1/2 & 1/3. ELEKTRONISK KODELÅS TIL 1-2-3 DØRE. TCS CODY er et moderne og sikkert alternativ til de mest almindelige låsesystemer. Med to simple programmeringstrin, dvs. indtastning af og

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere