Mini-formelsamling. Matematik 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini-formelsamling. Matematik 1"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse 1 Diverse nyttige regneregler Regneregler for brøker Potensregneregler Kvadratsætninger (Nogle) Rod-regneregler Den naturlige logaritme Idiot-reglen Nulreglen Funktion-Differentialkvotient-Stamfunktion Differentiation Regneregler Implicit differentiation Partiel differentiation Differentialet Approksimation Lineær approksimation Kvadratisk approksimation Elasticitet Elasticiteten af y mht. x Regneregler for elasticitet Integralregning Ubestemt integral/stamfunktion Bestemt integral/areal Uegentlige integraler Regneregler for integraler Stationære punkter Max og Min Indre Randen Lagrange... 10

2 1 Diverse nyttige regneregler 1.1 Regneregler for brøker Addition og subtraktion. Når man gerne vil lægge to brøker sammen/trække fra, findes en fælles nævner. Multiplikation. Når to brøker ganges, ganger man tæller med tæller og nævner med nævner. Division. Når en brøk divideres med en anden brøk, ganger man med den omvendte dvs. den første brøks tæller med den anden brøks nævner og så den første brøks nævner med den anden brøks tæller. Forlængelse. Når en brøk skal forlænges, skal det man ønsker at forlænge med både ganges på tæller og nævner. Forkortelse. Hvis en brøk kan forkortes, skal man forkorte med det samme både i tæller og nævner. Multiplikation med tal. Hvis et tal skal ganges på en brøk, ganges det på tælleren. Division med tal. Hvis en brøk skal deles med et tal, ganges dette på nævneren. 1.2 Potensregneregler Når to potenser med samme rod ganges, lægges eksponenterne sammen. Når to potenser med forskellige rødder men samme eksponent ganges, ganger man rødderne sammen i en parentes der opløftes i den fælles eksponent. Når en potens deles med en anden potens og de har fælles rødder, trækkes eksponenterne fra hinanden. Når to potenser med forskellige rødder men samme eksponent divideres, dividerer man rødderne sammen i en parentes der opløftes i den fælles eksponent. Hvis en potens opløftes i en eksponent, ganges de to eksponenter. Er en rod opløftet i en negativ eksponent, er det det samme som at skrive 1 over roden opløftet i den positive eksponent Alt opløftet i 0 te giver 1. 1 opløftet i hvad som helst, giver bare 1. Side 1

3 1.3 Kvadratsætninger 1.4 (Nogle) Rod-regneregler 1.5 Den naturlige logaritme 1.6 Idiot-reglen 1.7 Nulreglen Hvis man har en ligning, hvor der f.eks. står:, så kan det være en fordel at sætte x og evt. et tal, der går op i begge koefficienter (her 2) udenfor en parentes, i stedet for at løse ligningen ved diskriminant-metoden. Dvs.: ( Side 2

4 2 Funktion-Differentialkvotient-Stamfunktion Funktion f(x) Differentialkvotient/afledte f (x) Stamfunktion/ubestemt integral F(x) Side 3

5 3 Differentiation 3.1 Regneregler Hvis en konstant ganges på en funktion og denne differentieres, beholdes konstanten og funktionen differentieres som normalt. Når to funktioner lagt sammen eller trukket fra hinanden differentieres, differentieres den første funktion og derefter lægges/trækkes fra den anden funktion differentieret. Produktreglen: Når produktet af to funktioner skal differentieres tager man den første funktion differentieret gange den anden funktion udifferentieret + den første funktion udifferentieret gange den anden funktion differentieret. Når en brøk af to funktioner differentieres opstilles en ny brøk, hvor der i tælleren står: den første funktion differentieret gange den anden funktion udifferentieret minus den første funktion udifferentieret gange den anden funktion differentieret. I nævneren står der den anden funktion i anden. Kædereglen: Når en funktion af en funktion differentieres, differentierer man den ydre funktion og lader indmaden stå, og ganger det hele med indmaden (den indre funktion) differentieret. EKSEMPEL: OBS! Ved en funktion med mere end en variabel, bruges ofte implicit differentiation. Eksempel: Her ser man y som en funktion af x, og differentierer mht. x. Det første led fås ved at bruge kædereglen på, idet der er tale om en sammensat funktion, hvor den ydre funktion er i tredje og den indre funktion er. Det næste led fås af ved at bruge produktreglen. Her er den første funktion og den anden funktion. Side 4

6 3.2 Implicit differentiation Ved en funktion af flere variable kan det være en fordel at bruge implicit differentiation: Eksempel: 3.3 Partiel differentiation Partiel differentiation, bruges ved funktioner af flere variable:, og skrives: Det gælder også at: (for de funktioner vi arbejder med). De partielle afledte af 1. orden:, De partielle afledte af 2. orden:, OG Side 5

7 3.4 Differentialet Differentialet for en funktion f beskrives som: Dvs. hvis der sker en ændring i x- og y-værdierne fra et punkt, kan man vha. differentialet, finde ud af hvilken ændring det har for f ud fra det oprindelige punkt. Vi skal altså have udregnet differentialet for f, for punktet (1,1) (eksempelvis), hvis x ændrer sig fra 1 til 3 og y ændrer sig fra 1 til 4, bliver hhv. dx = 3-1 =2 og dy = 4 1 = 3. Disse indsættes således i ligningen for differentialet for f, og ændringen for f er fundet. OBS! Når ændringen eksempelvis dx skal regnes ud er det vigtigt, man tager den nye værdi minus den gamle, lige meget om dette giver et negativt tal. Desuden skal man være opmærksom på, at bliver man bedt om den nye f-værdi, skal man lægge ændringen for f til den oprindelige f-værdi. 4 Approksimation 4.1 Lineær approksimation 4.2 Kvadratisk approksimation 5 Elasticitet Elasticiteten kan bruges til at fortælle om, hvilken ændring efterspørgslen får/hvilken procentforøgelse y får, hvis man hæver prisen med en bestemt procentdel. Dvs. hvis vi f.eks. har beregnet elasticiteten i et bestemt punkt til og vi får af vide, at prisen sættes op med, da fås:. Altså falder efterspørgslen med 2 % eller procentforøgelsen af y bliver at beregne den nye y-værdi, såfremt forøges med.. Ofte bliver man bedt om, Denne beregnes således: I vores eksempel vil det sige: Side 6

8 5.1 Elasticiteten af y mht. x er givet ved: (Skal elasticiteten findes i et bestem punkt f.eks. (3,4), og punkt allerede er beregnet, kan man blot sige: Dvs. direkte indsætte punktet (3,4), i stedet for først at udregne elasticiteten og derefter indsætte x- og y-værdierne) i dette 5.2 Regneregler for elasticitet 6 Integralregning Integralregning er nærmest omvendt differentialregning, og bruges bl.a. til at finde stamfunktioner og arealer. 6.1 Ubestemt integral/stamfunktion så 6.2 Bestemt integral/areal Side 7

9 6.3 Uegentlige integraler To tilfælde: 1) Integralet er divergent, hvis det er uendeligt. 2) Hvis integralet er et bestemt tal, er det konvergent. (Gode eksempler herpå er de tidligere eksamensopgaver vi har lavet f.eks. opg. 3 side 89 i det røde hæfte) 6.4 Regneregler for integraler I. II. III. har ingen bestemt formel, brug partiel integration el. integration ved substitution. i. Partiel integration: Eller skrevet på en anden måde: Eksempel: Hvis vi vælger og fås (ved at bruge den fede linie). Dette gør det ikke lettere for os, men hvis vi derimod vælger og fås:. Det er muligt at tjekke om man har regnet rigtigt, ved at differentiere det resultat man har fået. Derved skal man få de oprindelige funktioner der står i integralet til at starte med, her altså:. ii. Integration ved substitution: Vi sætter. Dvs.. Eksempel: Dvs.:. Vi sætter Igen kan man tjekke ved at differentiere det fundne udtryk, og skal derved have den oprindelige funktion, her:.. Side 8

10 7 Stationære punkter For en funktion f af flere variable, er det muligt at finde stationære punkter. Dette gøres ved at sætte: Herved fås to ligninger indeholdende x og y, som løses på alm. vis, og derved findes de stationære punkter. Hvis vi skal bestemme arten af de stationære punkter skal vi bruge: Vi sætter: og bruger nedenstående skema til at bestemme arten af de stationære punkter. Stationært punkt A B C Fortegn på + eller - Der gælder nu flg. om de stationære punkter: Hvis, så er lokalt min. Hvis, så er lokalt max. Hvis, så er et saddelpunkt. Hvis, så kan intet sluttes. 8 Max og Min Ønsker man at finde max eller min for en funktion, skal man som hovedregel undersøge det indre og randen. 8.1 Indre Ser man først på det indre, er de stationære punkter de eneste muligheder. Her tager man altså det stationære punkt og finder funktionsværdien af det. Dvs. hvis vi har det stationære punkt, finder vi. Side 9

11 8.2 Randen Her bruges de afgrænsninger vi får givet i opgaven, typisk at x og y er mindre/større end el. lig med et tal. Får vi f.eks. givet at og, starter vi med at se på, dvs. vi udregner, dette giver en funktion af y, og for at finde max eller min af den, differentieres denne funktion af y og sættes lig med nul. Nu beregnes funktionsværdien for de to punkter vi nu har ( ) er givet fra starten, og vi fandt før et, dvs. vi beregner. På samme måde beregner vi for, altså osv.. Vi har nu funktionsværdier fra et stationært punkt (indre) og for punkter på randen. Vi skal desuden huske at beregne funktionsværdien i begge betingelserne, her er det. Alle de funktionsværdier vi har sammenlignes, og ønsker vi at finde max (min), skal man vælge det punkt hvor funktionsværdien er størst (mindst). Dog er der undtagelser, hvorved en randundersøgelse kan undgås: se det røde hæfte side Lagrange Ved opgaver vedrørende Lagrange får man opgivet en funktion og en forudsætning. Oftest bliver man bedt om at opstille tre ligninger med tre ubekendte. Dette gøres ved at bruge den funktion man har fået og trække gange forudsætningen (en ligning) fra, I. dvs.: Først differentierer man, for hver variabel: For at finde de tre ligninger med tre ubekendte, sættes disse tre ligninger nu lig nul: II. III. Disse tre ligninger skal løses, således man finder en løsning. IV. Bliver man bedt om at beregne max (min) af under en vis forudsætning. Her kan vi netop bruge de løsninger for x og y som vi lige har fundet, dvs. vi beregner og sammenligner disse værdier Differentieres fås netop. I det nærmest virker som differentialet her, bruger vi også denne, hvis vi skal finde ud af, hvad der sker, når der kommer en ændring i vores forudsætning. udtrykker altså den ændring, der sker pr. enhed ændring. (Se eks. opg. 8 side 108 i det røde hæfte). Side 10

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3

Den lille hjælper. Positionssystem...3. Positive tal...3. Negative tal...3. Hele tal...3. Potenstal...3. Kvadrattal...3 Den lille hjælper Positionssystem...3 Positive tal...3 Negative tal...3 Hele tal...3 Potenstal...3 Kvadrattal...3 Parentes...4 Parentesregler...4 Primtal...4 Addition (lægge sammen) også med decimaltal...4

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9.

Den lille hjælper. Krogårdskolen. Hvordan løses matematik? Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. Den lille hjælper Krogårdskolen Indskoling 0. 3. klasse, mellemtrin 4. 6. klasse og udskoling 7. 9. klasse Hvordan løses matematik? Positionssystem... 4 Positive tal... 4 Negative tal... 4 Hele tal...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5

INDHOLDSFORTEGNELSE. Side Indledning 2. Kapitel 1 Introduktion til funktioner af 2 variable 3 Niveaukurver 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Indledning Kapitel 1 Introduktion til funktioner af variable 3 Niveaukurver 5 Kapitel Partiel differentiation og gradienten 7 Kapitel 3 Differentialet 1 Fejlvurdering 13 Tangentplan

Læs mere

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE

MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE MATINTRO FUNKTIONER AF FLERE VARIABLE Tore August Kro Matematisk Institutt Universitetet i Oslo 5.kapitel skrevet af: Jan Philip Solovej Institut for de Matematiske Fag Københavns Universitet Forår 3 På

Læs mere

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Projekt 4.1 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse ISBN 978-87-7066-498- Projekter: Kapitel 4 Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer Projekt 4 Weierstrass metode til at håndtere grænseværdiproblemer - grundlaget for moderne analyse

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode)

Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Kom godt i gang med Maple 12 (Document mode) Adept Scientific 2008 I Document mode har du en helt blank side at skrive på, og altså ingen røde >. Når du åbner en ny side, ser øverste venstre hjørne således

Læs mere

Bevægelse i to dimensioner

Bevægelse i to dimensioner Side af 7 Bevægelse i to dimensioner Når man beskriver bevægelse i to dimensioner, som funktion af tiden, ser man bevægelsen som var den i et almindeligt koordinatsystem (med x- og y-akse). Ud fra dette

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Om tastaturgenveje i Noter

Om tastaturgenveje i Noter Om tastaturgenveje i Noter Lad os starte med at præcisere, hvad det er vi har I tankerne: Tastaturgenveje er genveje til at frembringe særlige symboler, særlige skabeloner, særlig layout og særlige handlinger

Læs mere

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal?

Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Her er et spørgsmål, du måske aldrig har overvejet: kan man finde to trekanter med samme areal? Det er ret let at svare på: arealet af en trekant, husker vi fra vor kære folkeskole, findes ved at gange

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne

Software version 3.6. Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Software version 3.6 Eksempelsamlingen 1. del: Introduktion til værkstederne Eksempelsamlingen 1. del Introduktion til værkstederne Copyright december 2013 by Texas Instruments Eksempelsamlingen vedligeholdes

Læs mere

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling

Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling Om brugen af matematiske tegn og objekter i en god matematisk fremstilling af Petur Birgir Petersen Et særpræg ved matematik som videnskab er den udstrakte brug af symboler. Det er vigtigt at symbolerne

Læs mere

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15

AFFINE KRYPTOSYSTEM. Programmering og Talteori med TI-Nspire. Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen. Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 AFFINE KRYPTOSYSTEM Programmering og Talteori med TI-Nspire Udarbejdet af: Brian M.V. Olesen Haslev Gymnasium og HF Juli 2009 03-07-2009 12:15 Forord Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Introduktion til

Læs mere

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler

Knud Nissen. TI-89 Titanium Voyage 200. introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium Voyage 200 introduktion og eksempler Knud Nissen TI-89 Titanium / Voyage 200 introduktion og eksempler Copyright 2000 by Texas Instruments 4. reviderede oplag 2005 Tryk: Jelling

Læs mere

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig

Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig Arealet af en trekant Der er mange formler for arealet af en trekant. Den mest kendte er selvfølgelig som også findes i en trigonometrisk variant, den såkaldte 'appelsin'-formel: Men da en trekants form

Læs mere

Et CAS program til Word.

Et CAS program til Word. Et CAS program til Word. 1 WordMat WordMat er et CAS-program (computer algebra system) som man kan downloade gratis fra hjemmesiden www.eduap.com/wordmat/. Programmet fungerer kun i Word 2007 og 2010.

Læs mere

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen

Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal? Af Terese M. O. Nielsen Hvad er tal?... 5 Indledning... 5 Emner - 1g... 6 Regning - tal og repræsentationer af tal... 6 Litteratur... 6 Potenstal - definitioner og beviste sandheder... 6 Oversigt

Læs mere

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvordan gør de professionelle?

Hvordan gør de professionelle? Hvordan gør de professionelle? ( Oversat af Ivan Larsen, Samsø Dart Club, Marts 2010 fra How the Pros do it af: Ken Berman 1999 ) Der er to aspekter i det at blive en god dartspiller, det er præcision

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler

TI-Nspire TM CAS. Software version 2.1. introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS Software version 2.1 introduktion og eksempler TI-Nspire TM CAS introduktion og eksempler Copyright 2010 by Texas Instruments Denne PDF-fil er gratis og må frit bruges til undervisningsformål.

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere