KonjunkturNYT uge februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT uge februar 2017"

Transkript

1 KonjunkturNYT uge.. februar 7

2 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse kan rettes til

3 Side af Danmark Stadig stigning i industriproduktionen Fremgang i udenrigshandlen med varer i Overskuddet på betalingsbalancen var godt mia. kr. i Fortsat højt bilsalg i januar 7 Fortsat tiltagende inflation i januar Flere ledige stillinger og mange varslede afskedigelser i januar 7 Stort set uændret antal tvangsauktioner i januar 7 i forhold til december Uændret antal konkurser i januar, men flere tabte job Ny prognose fra Det Økonomiske Råd: Opsvinget fortsætter i dansk økonomi Internationalt Norge: Aftagende prispres trods økonomisk fremgang Europæisk industriproduktion steg i Amerikansk ledighed og erhvervstillid omtrent uændret Kinesisk erhvervstillid faldt Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Renten på danske tiårige statsobligationer faldt, pct.-point OMXC steg, pct. Olieprisen faldt, dollar per tønde til, dollar per tønde

4 Side af. Dansk konjunkturnyt Stadig stigning i industriproduktionen Fra november til december steg den samlede industriproduktion med,9 pct., når der tages højde for normale sæsonudsving samt prisudvikling. Således har der været stabil fremgang i de tre måneder fra september til december, jf. figur.. Industriproduktionen i var samlet set godt pct. højere end det gennemsnitlige niveau for, jf. figur.. Den positive udvikling i kommer i kølvandet på en årrække med opadgående industriproduktion. Industriproduktionen har nu nået et niveau svarende til situation omkring 8. Stigningen på,9. pct. for industrien som helhed giver sig udslag i en generel stigning for de fleste brancher. De største positive procentmæssige ændringer fra november til december findes i henholdsvis transportmiddelindustrien, med en stigning på, pct., elektronikindustrien, som stod for en stigning på,9 pct., og slutteligt i maskinindustrien med en stigning på, pct. Omvendt var de største fald i industriproduktionen at finde i brancherne møbel og anden industri mv., tekstil- og læderindustri, samt kemisk industri og olieraffinaderier mv. Disse brancher noterer sig for et fald på henholdsvis, pct.,,9 pct. og 8, pct. For industriomsætningen ekskl. medicinalindustrien i løbende priser var der en stigning på godt pct. på eksportmarkedet fra november til december, mens hjemmemarkedet i samme periode oplevede en stigning på godt pct., jf. figur.. I som helhed steg industriomsætningen med godt pct. i forhold til. Figur. Industriproduktion ( mdr. glidende gennemsnit) Figur. Industriomsætning ekskl. medicinalindustri ( mdr. glidende gennemsnit) Indeks (=) Indeks (=) Eksportmarked Hjemmemarked Kilde: Danmarks Statistik.

5 Side af Fremgang i udenrigshandlen med varer i Vareeksporten steg betydeligt med, pct. (værdier, sæsonkorrigeret) i december i forhold til november og med mere beskedne,8 pct. for som helhed, jf. figur.. Vareeksporten er øget siden august, men væksten er accelereret hen mod slutningen af året. Importen af varer steg i december med, pct. og har været opadgående de seneste fem måneder. I er vareimporten steget med, pct. i forhold til. Eksportvæksten i december var især drevet af varegrupperne maskiner undt. transportmidler, råstoffer og kemikalier og medicin. Kun forarbejdede varer gik lidt tilbage med knap pct. Geografisk set var væksten koncentreret på øget eksport til EU (særligt Storbritannien og Tyskland), hvortil eksporten steg med 8, pct., mens den faldt med, pct. til lande uden for EU. Stigningen i vareeksporten til Storbritannien var særligt høj på hele pct. fra november til december. For importen var stigningen i december hovedsageligt båret af varegrupperne maskiner og transportmidler samt færdigvarer. Der blev særligt importeret fra lande uden for EU, men med lille fremgang også i importen fra EU. Tjenesteeksporten (værdier, sæsonkorrigeret) fortsatte tidligere måneders stigning i december, jf. figur.. På trods af den opadgående tendens er tjenesteeksporten faldet med 8, pct. i i forhold til. Importen af tjenester steg moderat i december med knap pct., men har generelt ligget relativt fladt igennem året. For lå importen, pct. lavere i forhold til. Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. energi, fly, skibe) Figur. Udenrigshandlen med tjenester (. mdr. glidende gennemsnit) Anm.: Alle serier er sæsonkorrigerede. I figur. er der anvendt egen sæsonkorrektion. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Ekskl. skibe og fly mv. samt energi.

6 Side af Overskuddet på betalingsbalancen var godt mia. kr. i Ifølge den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster var overskuddet i december på knap mia. kr., og steg dermed knap mia. kr. i forhold til måneden før, jf. figur.. Dette bringer overskuddet for året op på godt mia. kr., hvilket er lavere end i og, jf. figur.. Betalingsbalancens overskud er imidlertid fortsat højt i historisk sammenligning. Det lidt lavere overskud i skal især ses som følge af en betydeligt svagere tjenestebalance, som dæmpes af fald i eksporten af søtransport. I kontrast hertil står varebalancen stærkere end i foregående år, men ikke tilstrækkeligt til at opveje for den lavere tjenestebalance. Overskuddet af løn- og formueindkomst for var på knap 7 mia. kr., hvilket er godt mia. kr. mindre end i. Dette er drevet af lavere indtægter af lønindkomst og lavere kapitaloverførsler i. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Betalingsbalancens løbende poster Anm.: Begge figurer er sæsonkorrigerede. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

7 Side 7 af Fortsat højt bilsalg i januar 7 Der blev købt lige så mange biler i januar 7 som i december, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.7. Det dækker over et fald i tilgangen til husholdningerne på, pct., mens tilgangen til erhverv steg med, pct. Derved blev det høje niveau for bilkøbet i december fastholdt i starten af 7. Det høje bilkøb omkring nytår kan hænge sammen med, at en nedsættelse af registreringsafgiften indgik i forhandlingerne om finansloven for 7. Det kan have udskudt bilkøb fra efteråret til vintermånederne. Niveauet for bilkøbet det seneste år (februar til januar 7) er aktuelt på det højeste niveau, der er observeret for en måneders periode. De seneste måneder er der købt 9 pct. flere biler end i den foregående måneders periode. Det er både husholdningerne og erhvervene, der har øget deres anskaffelse af biler. Figur.7 Antal nyregistrerede personbiler, sæsonkorrigerede Anm.: Der er vist tilgangen af nye biler til henholdsvis erhverv og husholdninger. Tilgang af biler dækker over såvel køb som leasing af biler. Tilgangen viser således, hvilken sektor der bruger bilerne, mens salg viser, hvilken sektor der køber bilerne. Kilde: Danmarks Statistik.

8 Side 8 af Fortsat tiltagende inflation i januar Inflationen, målt ved forbrugerprisindekset, var,9 pct. i december, jf. figur.8. Udviklingen dækker over prisstigninger på varer og tjenester på henholdsvis, pct. og, pct. Stigningstakten i både varer og tjenester tiltog i januar. Varepriserne har været tiltagende gennem det meste af, og stigningstakten var den største i næsten fire år i januar. Priserne på tjenester tiltog i januar fra det laveste niveau i år i december. Over det seneste år har den største prisstigning været på undervisning, hvor priserne er steget med, pct. Stigningen skyldes især, at det er blevet dyrere at gå på privatskole. Kommunikation havde det største prisfald på, pct., hvilket primært skyldes lavere priser på mobiltjenester. For som helhed var inflationen, pct., hvilket er den laveste inflation siden 9. Tendensen til stigende priser over det sidste år er i overensstemmelse med en forventet stigning i forbrugerpriserne i 7 på, pct. i Økonomisk Redegørelse, december. Kerneinflationen der angiver prisudviklingen ekskl. energi og ikke-forarbejdede fødevarer er tiltaget fra, pct. i december til, pct. i januar, jf. figur.9. Figur.8 Forbruger-, vare- og tjenestepriser Figur.9 Forbrugerpris- og kerneinflation Pct. Pct. Pct. Pct Forbrugerpriser Varepriser Tjenestepriser Forbrugerpriser Kerneinflation Kilde: Danmarks Statistik.

9 Side 9 af Flere ledige stillinger og mange varslede afskedigelser i januar 7 Der var. ledige stillinger i januar, hvilket er. flere end i januar. Særligt inden for sundhed og kontorarbejde var der flere ledige stillinger sammenlignet med januar sidste år, men også inden for transport og byggeri er antallet af ledige stillinger steget. Antallet af ledige stillinger har generelt været stigende siden ultimo, jf. figur.. Antallet af nyopslåede stillinger var knap. i januar, hvilket er 9 flere end i januar. Antallet af varslede afskedigelser var knap. i januar, hvilket er.8 flere end i januar. Der er tale om det højeste antal varslede afskedigelser siden finanskrisens afslutning, jf. figur.. Inden for finansiering og forsikring alene er der. varslede afskedigelser, men også i industrien er der varslet en del afskedigelser i januar. Figur. Antal stillinger slået op på Jobnet Figur. Antal varslede afskedigelser Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Jobindsats og egne beregninger.

10 Side af Stort set uændret antal tvangsauktioner i januar 7 i forhold til december I januar 7 blev der bekendtgjort 8 tvangsauktioner mod i december, når der korrigeres for normale sæsonudsving. Antallet af tvangsauktioner faldt således med godt pct. fra december til januar 7, jf. figur.. Dette skal ses i lyset af en generel stigning på godt pct., når man betragter de tre måneder november -januar 7 mod august-oktober, jf. figur.. Set i et historisk perspektiv er der imidlertidig fortsat tale om et lavt niveau. Region Sjælland har over de seneste år har tegnet sig for den største andel af tvangsauktionerne, omend andelen har været faldende siden midten af. Således har Region Syddanmark nu stort set den samme andel tvangsauktioner som Region Sjælland, mens andelen er lavest for Region Hovedstaden og Region Nordjylland, jf. figur.. Figur. Bekendtgjorte tvangsauktioner Figur. Andel af bekendtgjorte tvangsauktioner fordelt på regioner Andel i pct. Andel i pct Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Anm.: I begge figurer er antallet af tvangsauktioner sæsonkorrigerede. Figur. viser et tre måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

11 Side af Uændret antal konkurser i januar, men flere tabte job Antallet af konkurser i aktive virksomheder var 7 i januar 7, hvilket er pct. lavere end i december, når der korrigeres for sæsonudsving, jf. figur.. I forhold til det gennemsnitlige niveau i som helhed var niveauet i januar 7 knap pct. lavere. I januar var det samlede antal konkurser, jf. figur.. En stor andel af de konkursramte virksomheder er såkaldt ikke-aktive virksomheder, som er uden ansatte eller omsætning af betydning, der tvangsopløses. I januar udgjorde aktive virksomheder således pct. af det samlede antal konkurser. Antallet af tabte fuldtidsjob som følge af konkurser var i januar., hvilket er pct. flere end i december, jf. figur.. Det var især i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Sjælland, at der gik mange fuldtidsjob tabt, mens den største stigning af antal tabte job var i Region Nordjylland. Antallet af tabte job varierer betydeligt fra måned til måned. Den samlede tabte omsætning som følge af konkurser var knap 8 pct. højere i januar end i december. Figur. Erklærede konkurser Figur. Beskæftigelse i konkursramte virksomheder Antal Antal Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Aktive virksomheder I alt Anm.: I figur. vises et tremåneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Aktive virksomheder er virksomheder, der har ansatte eller en omsætning på over mio. kr.

12 Side af Ny prognose fra Det Økonomiske Råd: Opsvinget fortsætter i dansk økonomi Det Økonomiske Råd (DØR) forventer i deres prognoseopdatering, at væksten i dansk økonomi tiltager fra,8 pct. i til,7 pct. i 7 og, pct. i 8. Væksten ventes at blive bredt funderet, sådan at såvel det private forbrug og investeringerne som eksporten bidrager til væksten. Vækstskønnet er nedjusteret lidt i -7, men i hovedtræk er konjunkturvurderingen omtrent uændret i forhold til den seneste prognose fra DØR i september. Revisionen af nationalregnskabet fra november har ifølge DØR ikke ændret vækstbilledet nævneværdigt. Revisionen indebærer imidlertid ifølge DØR, at BNP nu vurderes at være tættere på det strukturelle niveau end tidligere vurderet, sådan at outputgabet, der måler forskellen mellem faktisk og strukturelt BNP, er blevet mindsket til omkring -, pct. i mod et skønnet niveau på -,8 pct. i september. Fremgangen i dansk økonomi vurderes at øge beskæftigelsen med. personer i 7 og. personer i 8. Sammen med nye informationer om virksomhedernes mangel på arbejdskraft vurderer DØR, at risikoen for et øget pres på arbejdsmarkedet de kommende år er steget. Tabel. Vækstskøn i Økonomisk Redegørelse og DØR s prognoseopdatering 7 8 Realvækst, pct. ØR DØR ØR DØR ØR DØR BNP,8,8,,7,7, Privat forbrug,9,8,8,9,, Offentligt forbrug,,,7,7,8, Offentlige investeringer,7,8,,9 -,, Boliginvesteringer,,8,, 8,, Erhvervsinvesteringer,,,8,,9, Lagerinvesteringer -, -,,,,, Eksport,,,,,7, Import,,,,,, Pct. af BNP Offentlig saldo -, -,8 -, -, -,9 -,8. personer Beskæftigelsesændring 9 Kilde: Økonomisk Redegørelse, december og Det Økonomiske Råd, Konjunkturvurdering og offentlige finanser - En prognoseopdatering, februar 7.

13 Side af. Internationalt konjunkturnyt Norge: Aftagende prispres trods økonomisk fremgang Norges fastlands BNP steg med, pct. i. kvartal. Privatforbruget steg,7 pct., den største stigning siden. kvartal, mens det offentlige forbrug steg med, pct. De faste bruttoinvesteringer faldt, pct. Målt år til år steg BNP væksten, pct.-point til, pct., hvilket er den højeste vækst siden. kvartal. Se figur.. År til år voksede de norske forbrugerpriser,8 pct. i januar. Det er den laveste inflation siden december, og faldet tilskrives blandt andet lavere elpriser. Kerneinflationen, som er inflationen justeret for afgiftsændringer og ekskl. energivarer, var, pct., hvilket er det laveste niveau siden november. Se figur.. Industriproduktionen faldt med,7 pct. i december, og i forhold til. kvartal var der en tilbagegang på, pct. i. kvartal som helhed. Meget af tilbagegangen skyldes lavere aktivitet i udvindingssektoren. Se figur. Tysk og britisk industriproduktion steg i Den tyske industriproduktion aftog pct. i december i forhold til november. Det er industriproduktionens første fald siden september, og det største fald siden januar 9. Faldet tilskrives lavere produktion i fremstillingssektoren, hvor især produktionen af kapitalgoder, med et fald på, pct., bidrog negativt. Produktionen i december kan dog være påvirket negativt af koldt vejr samt julenog indikerer ikke nødvendigvis aftagende momentum i den tyske økonomi. I er den tyske industriproduktion steget, pct. sammenlignet med. Se figur.. Modsat udviklingen i Tyskland, steg industriproduktionen, pct. i Storbritannien fra november til december. For er industriproduktionen steget, pct. sammenlignet med. Se figur.. Amerikansk ledighed og erhvervstillid omtrent uændret I januar steg ledigheden svagt fra,7 til,8 pct. af arbejdsstyrken. Antallet af ledige forblev uændret på 7, mio., mens beskæftigelsen steg med 7. personer. Det skyldes hovedsageligt en kraftig stigning i den private beskæftigelse. Se figur.. Erhvervstilliden for servicesektoren og øvrige tjenester var omtrent uændret i januar og indikerer fortsat fremgang. Se figur.7.

14 Kinesisk erhvervstillid faldt Erhvervstilliden for servicesektoren og øvrige tjenester faldt i januar til indeks,. Faldet tilskrives en aftagende vækst i handelsaktiviteten samt en stigning i beskæftigelsen. Se figur.8. Side af

15 Side af Norge Figur. Norge: BNP voksede, pct. i. kvartal Pct. (k/k) - - Pct. (å/å) Kvartalsvis BNP-vækst Årlig BNP-vækst (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon. Figur. Norge: Inflation på,8 pct. i januar Figur. Norge: Industriproduktionen faldt,7 pct. i december Pct. (å/å) Pct. (å/å) Indeks Indeks ForbrugerprisInflation Kerneinflation Kilde: Thomson Reuters Eikon.

16 Side af Tyskland og Storbritannien Figur. Tyskland: Industriproduktionen faldt, pct. i december Figur. Storbritannien: Industriproduktionen steg, pct. i december Indeks (8M=) Indeks (8M=) Indeks (8M=) Indeks (8M=) Kilde: Thomson Reuters Eikon. USA Figur. USA: Ledigheden steg med, pct.-point i januar Figur.7 USA: Erhvervstillid i servicesektoren og øvrige tjenester omtrent uændret i januar Pct. af arbejdsstyrken. personer Indeks Indeks Ændring (m/m) i beskæftigelse (h. akse) Ledighed Kilde: Thomson Reuters Eikon.

17 Side 7 af Kina Figur.8 Kina: Erhvervstilliden aftog i januar Indeks Indeks 7 PMI fremstilling PMI service og øvrige Kilde: Thomson Reuters Eikon.

18 Side 8 af. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder I løbet af den seneste uge har renten på de tiårige statsobligationer generelt været faldende. For Danmark, USA, Tyskland og Storbritannien faldt renten i omegnen af, pct.-point. Udviklingen på aktiemarkederne var overordnet set positiv. Det ledende danske aktieindeks OMXC steg, pct. i en uge, hvor A.P. Møller-Mærsk-aktierne faldt med mere end pct. midt i ugen, men genvandt umiddelbart det meste af tabet dagen efter. Et stærkt regnskab for. kvartal fra Vestas trak yderligere indekset op. Den positive udvikling kunne også spores på aktiemarkederne internationalt set. Den effektive danske kronekurs er forværret, pct.-point over den seneste uge, hovedsageligt anført af en svækkelse af euroen. Den amerikanske dollar steg,9 pct. over for euroen, mens det britiske pund steg og den japanske yen steg, pct. Olieprisen er aftaget, dollar per tønde over den seneste uge og ligger nu på, dollar per tønde. Faldet tilskrives en ny opgørelse fra det amerikanske energiministerium tidligt i ugen, viste stigende olielagre. Dog er olieprisen steget de seneste dage, hvilket blandt andet hænger sammen med, at tal fra det Internationale Energiagentur viste en produktion i januar, der i gennemsnit var, mio. tønder lavere per dag, sammenlignet med december.

19 Side 9 af Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Torsdag Ændring ift. Torsdag 9/ sidste torsdag 9/ Ændring ift. sidste torsdag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente -,, pct.-point Ledende renter, pct. p.a.: USA (federal funds rate),7, pct.-point Stat. -årig,9 -, pct.-point Japan (unc. call rate) -,, pct.-point Realkreditrenter: Sverige (repo) -,, pct.-point Kort realkreditlån -, -, pct.-point Euroområdet (refinansierings-renten),, pct.-point Langt realkreditlån,, pct.-point Storbritannien (repo),, pct.-point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.-point USA,9 -,8 pct.-point Indskud på folio,, pct.-point Japan, -, pct.-point Indskudsbeviser -,, pct.-point Tyskland, -, pct.-point Udlån,, pct.-point Storbritannien, -, pct.-point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser: Kort (-mdr.) -,, pct.-point JPY/EUR,8,8 pct. Langt (-årigt):,, pct.-point GBP/EUR 7,,8 pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/EUR 9,8,98 pct. OMXC (/7-89 = ) 9,, pct. CNY/EUR,7, pct. Valutakurser: USD/CNY 8, -, pct. EUR/DKK 7,7 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): USD/DKK 97,9,9 pct. USA, S&P.8,8 pct. SEK/DKK 78,7 -,8 pct. Japan, Nikkei , pct. NOK/DKK 8,79 -, pct. Kina, Shanghai composite.8,7 pct. GBP/DKK 87,, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks,7 pct. JPY/DKK,, pct. Storbritannien, FTSE 7., pct. Effektiv kronekursindeks (98 = ),, pct.-point Oliepriser: Brent (USD), -, USD Brent (DKK) 77,8 -, DKK Anm.: ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). Kilde: Thomson Reuters Eikon, Bloomberg og Danmarks Nationalbank.

20 Figur. Pengepolitiske renter Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland Pct. Pct USA Danmark¹ Euroområdet Pct. Pct.-point,,,,8,,,,,,,, -, -, -, -, -, -, -, -,8 -, -, feb jun okt feb jun okt feb 7 -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Anm.: ) Diskontoen. Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og euro Pct.-point Pct.-point Euro Dollar jan maj sep jan maj sep jan 7 - feb jun okt feb jun okt feb 7 Italien Spanien Irland Frankrig Portugal Euro Dollar (h. akse) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) feb jun okt feb jun okt feb 7 Eurostoxx Nikkei S&P OMX C (h.a.) Shanghai composite (h.a.) Kilde: Thomson Reuters Eikon og Bloomberg. EUR/USD JPY/USD,8,,,,,,9,,8,9,,,8,,,8 feb jun okt feb jun okt feb 7 EUR/USD JPY/USD (h. akse)

21

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT uge 36

KonjunkturNYT uge 36 KonjunkturNYT uge 36 4.-8. september 217 Side 2 af 19 KonjunkturNyt Uge 36 217 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 1216 København

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016)

KonjunkturNyt. Uge 23 (6.-10. juni 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. juni ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT uge 10

KonjunkturNYT uge 10 KonjunkturNYT uge.. marts 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 18

KonjunkturNYT uge 18 KonjunkturNYT uge 8.-. maj 7 Side af KonjunkturNyt Uge 8 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 4 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 2017

KonjunkturNYT uge januar 2017 KonjunkturNYT uge. 7. januar 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016)

KonjunkturNyt. Uge 45 ( november 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. november ) Side af KonjunkturNyt Uge Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016)

KonjunkturNyt. Uge 36 (5.-9. september 2016) KonjunkturNyt Uge 3 (.-9. september 1) Side af 1 KonjunkturNyt Uge 3, 1 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 118 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 7. december. december Danmark Mindre fald i industriproduktionen i oktober Fald i dankortomsætningen i november efter stigning i oktober Lille stigning i bilsalget i november Vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT uge 19

KonjunkturNYT uge 19 KonjunkturNYT uge 9 8.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 9 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. - 9. december Danmark Industriproduktionen steg i oktober Svag stigning i både importen og eksporten Pænt overskud på betalingsbalancen i oktober, men bliver lavere end Bilkøbet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT uge 25

KonjunkturNYT uge 25 KonjunkturNYT uge 9.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT uge 38

KonjunkturNYT uge 38 KonjunkturNYT uge 38 18.-. september 17 Side af 16 KonjunkturNyt Uge 38 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 41 ( oktober 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. oktober ) Side af KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017

KonjunkturNYT uge januar 03. februar 2017 KonjunkturNYT uge 5. januar. februar 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 5 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78

Læs mere

Vækst på 2 pct. i 2016 ifølge revideret nationalregnskab

Vækst på 2 pct. i 2016 ifølge revideret nationalregnskab KonjunkturNYT uge.-. november 7 Vækst på pct. i ifølge revideret nationalregnskab pct. 7 8 9 Danmark Vækst på pct. i ifølge revideret nationalregnskab Antallet af ledige stillinger holdt sit høje niveau

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 8. maj 1 Danmark Pæn stigning i industriproduktionen i marts Stigning i bilsalget i april Fortsat lav restanceprocent og uændret antal månedlige tvangsauktioner let af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT uge 13

KonjunkturNYT uge 13 KonjunkturNYT uge 7.-. marts 7 Side af 8 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 9. -. januar 7 Danmark Industriproduktionen steg i november Fortsatte stigninger i såvel eksporten som importen i november Øget overskud på betalingsbalancen i november, men året tegner

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer

KonjunkturNYT uge januar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder personer KonjunkturNYT uge.- 6. januar 7 Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november +6. personer 8 9 6 7 Danmark Fortsat stigende lønmodtagerbeskæftigelse i november Omtrent uændret detailsalg i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT uge 11

KonjunkturNYT uge 11 KonjunkturNYT uge. 7. marts 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere