Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [ ]

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]"

Transkript

1 Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt elevens generelle forudsætnnger. Denne skal understøttes af årsplaner, mål- og udvklngsplaner og/eller handleplaner 1. Den ndvduelle elevplan 2 er et pædagogsk værktøj den daglge undervsnng samt et udgangspunkt for samarbejdet mellem skoletlbud, frtdsordnng, lokalt PPR og hjem. Den ndvduelle elevplan skal ndeholde en beskrvelse af barnet/den unges ntellektuelle, personlge og socale forudsætnnger samt en beskrvelse af, hvordan undervsnngen tlrettelægges. Den skal udarbejdes forbndelse med opstart et skoletlbud og ved revstatoner. Som udgangspunkt skal planen omfatte mnmum et fag ndenfor de tre blokke (humanstske -, naturvdenskabelge -, praktsk-/musske fag) og altd fagene dansk og matematk. Den ndvduelle elevplan står kke alene, men suppleres at mål- og udvklngsplaner løbet af et skoleår. Elevplanen er langsgtet og de efterfølgende mål- og udvklngs-/handleplaner er kortsgtede. De kortsgtede, ndvduelle mål- og udvklngs/handlngsorenterede plan laves på baggrund af den langsgtede elevplan og laves crka hver 3 mdr., således at der sammenlagt justeres på gamle og/eller laves nye mål- og udvklngsmål/ handlngsorenterede planer for hver enkelt elev. Den ndvduelle elevplan erstatter de tdlgere statusbeskrvelser, og skal mnmum 1 gang årlgt evalueres forbndelse med revstaton på specalskolen. Hvs et barn/en ung har usædvanlgt store vanskelgheder et fag, og det kke skønnes hensgtsmæssgt at gve eleven specalundervsnng faget, kan eleven med forældrenes samtykke frtages for undervsnng faget, dog kke dansk og matematk. Al undervsnng et specaltlbud er specalundervsnng (se bagerst for nput tl overvejelser/afdæknng af særlg støtte) Det er skolens leder, forældre og elever - og gerne samarbejde med PPR - der foretager endelg afgørelse om frtagelse fra undervsnng dverse fag, samt frtagelse fra natonale tests og afgangsprøver. For elever på klassetrn bør den ndvduelle elevplan (nkl. mål- og udvklngs/handleplaner) ndgå /blve slået sammen med uddannelsesplanen, så der kun arbejdes ét dokument. 1 Det er vgtgt at skabe en koblng mellem elevplaner og andre nterne mål- og udvklngsplaner kommunen. 2 Ovenstående er udarbejdet henhold tl Bekendtgørelse om folkeskolens specalundervsnng og anden specalpædagogsk bstand (BEK nr. 693 af 20/6/2014) samt Lov om samordnng af elevplan og uddannelsesplan (Lov nr.995 af 12/9/2014) 1

2 Indhold: 1. Informaton om eleven 2. Generel beskrvelse a. Beskrvelse af gruppen b. Beskrvelse af eleven Kontaktoplysnn 3. Motorsk og sansemotorske færdgheder a. Beskrv arbejdet med udvklng af elevens motork b. Beskrv hvs der er særlge sensorske styrker eller udfordrnger c. Opsamlende evaluerng 4. Socale og personlge kompetencer a. Socale funktoner b. Personlge karakterstka c. Inklusonsmulgheder gruppen/gruppeordnngen/skolen/de nære omgvelser d. Supplerende oplysnnger e. Opsamlende evaluerng 5. Elevens faglge kompetencer a. Humanstske fag b. Opsamlende evaluerng c. Naturvdenskabelge fag d. Opsamlende evaluerng e. Praktske-musske fag f. Opsamlende evaluerng g. Natonal og kommunal testnng 6. Frtd ( SFO og/eller klub) a. Lege- og frtdsaktvteter (frkvarterer og SFO) Praktsk-personlge færdgheder b. Opsamlende evaluerng 7. Mod næste års ndvduelle elevplan a. Aftaler for kommende perode. b. Evaluerng af arbejdet den ndvduelle elevplan c. Forældre og barnet/den unges evt. bemærknnger tl den ndvduelle elevplan 8. Støttespørgsmål/støtteovervejelser (for det pædagogske personale) a. Støtteovervejelse forhold tl socal tænknng b. Støtteovervejelse forhold tl kommunkaton og trvsel 9. For udskolngselever a. Folkeskolens afgangsprøve maj/jun b. Udskolngsaktvteter og udskolngsplan c. Eleven er med forældrenes samtykke frtaget fra følgende oblgatorske fag 2

3 Kontaktoplysnn 1. Informaton om eleven Navn: CPR nr.: Mors navn: (X hvs forældremyndghed) Fars navn: (X hvs forældremyndghed) Telefonnummer: Famlestuaton (hvs nødvendgt): (evt. talte sprog, samværsregler, aflastnng etc.) Fremmødefrekvens (det sdste år): Transport tl/fra skoletlbud: Kontaktlærer: Kontaktpædagog: Uarbejdet af og dato: Dato for næste mål- og udvklngsplan/ handleplan: Andet: 3

4 Kontaktoplysnn 2. Generel beskrvelse A) Fysske rammer, antal elever, lærere og pædagoger, gruppesammensætnng m.v. Beskrvelse af gruppen B) Organserng af og strukturer undervsnngen m.v. C) Anvendelse af kompenserende hjælpemdler gruppen. D) Hvad lykkes samarbejdet? (med børn og voksne) E) Hvlke udfordrnger er der? (kommunkaton, ndlevelse, konflkt) Ny ramme F) Elevens forudsætnnger? (syn og hørelse, kommunkaton, sprog/tale, sansemotork) Hvlke tltag er værksat af skolen? Beskrvelse af eleven Hvlke andre tltag er værksat? (fys/ergo, talehørekonsulent m.v.) G) Elevens trvsel og nteresser Herunder omgvelsernes betydnng fx: I hvlken kontekst fungerer eleven godt/ mndre godt? Hvordan er elevens relaton tl andre elever og voksne? Hvordan er andre elevers og voksnes relaton tl eleven? Hvlke kompenserende tltag er sat værk? H) Hvad sættes der fokus på/arbejdes der med den kommende perode? ( gruppen/ndvduelt) 4

5 Kontaktoplysnn 3. Motorsk og sansemotorske færdgheder Beskrv arbejdet med udvklng af elevens motork: Indsats Indsats Metode Hvordan og hvorfor? Evaluerng Hvornår og hvordan? A) Grovmotorsk (hvad er barnet god tl både på egen hånd, dræt og leg med andre) og hvad er udfordrende? B) Fnmotorsk (skrve, tegne, koordnere, klppe mmk, tale m.m.) Beskrv hvs der er særlge sensorske styrker eller udfordrnger (lys, lugt, berørng.) C) Er der særlge hensyn der skal tages D) Påvrker det og /eller har konsekvens for ndlærng samværet med andre/ gruppen/ gården) 3. Opsamlende evaluerng År: Dato: Evaluerng: 5

6 Kontaktoplysnn 4. Socale og personlge kompetencer Socale funktoner F.eks. eleven gruppestuatoner, leg, frkvarter, sprog/kommunkaton, forskellge kontaktformer Kompetencer: Barnet/den unge kan: Mål Hvor hen? Metode Hvordan og hvorfor? Evaluerng Hvornår og hvordan? Potentaler: Barnet/den unge kan næsten: Indvduelle mål: Barnet/den unge skal det kommende skoleår lære: Pædagogsk handleplan: barnet/den unge gøre: forældrene gøre: lærerne/pædagogske personale gøre: Ny ramme Personlge karakterstka F.eks. elevens selvværd, selvtlld, humør, selvstændghed, ntatv, opmærksomhed, udholdenhed Kompetencer: Barnet/den unge kan: Mål Hvor hen? Metode Hvordan og hvorfor? Evaluerng Hvornår og hvordan? Potentaler: Barnet/den unge kan næsten: Indvduelle mål: Barnet/den unge skal det kommende skoleår lære: 6

7 Kontaktoplysnn Pædagogsk handleplan: barnet/den unge gøre: forældrene gøre: lærerne/pædagogske personale gøre: 4.a Inklusonsmulgheder gruppen/gruppeordnngen/skolen/de nære omgvelser Hvordan er der arbejdet med nkluson så tæt på almenmljøet som mulgt? Hvordan skal der arbejdes med mest mulg nkluson det kommende år? Hvlke tltag forventes afprøvet? Ny ramme Supplerende oplysnnger 4. Opsamlende evaluerng År: Dato: Evaluerng: 7

8 Kontaktoplysnn 5. Faglge kompetencer a) Humanstske fag Dansk Faglg vurderng, herunder læsnng, mundtlg / skrftlg fremstllng, koncentraton, udholdenhed m.v. Faglærers navn (ansvarlg): Pædagog personale: Kompetencer: Barnet/den unge kan: Hvlket nveau svarer undervsnngen tl? Potentaler: Barnet/den unge kan næsten: Faglgt nveau ft. standardserede prøver? Indvduelle mål: Barnet/den unge skal det kommende skoleår lære: Indstllng, lyst, motvaton for faget? Pædagogsk handleplan: barnet/den unge gøre: Mål Hvor hen? Metode Hvordan og hvorfor? Evaluerng Hvornår og hvordan? forældrene gøre: lærerne/pædagogske personale gøre: Ra Dansk. Opsamlende evaluerng År: Dato: Evaluerng: Mm 8

9 Kontaktoplysnn Engelsk Faglg vurderng, herunder læsnng, mundtlg / skrftlg fremstllng, koncentraton, udholdenhed m.v. Faglærers navn (ansvarlg): Pædagog personale: Kompetencer: Barnet/den unge kan: Hvlket nveau svarer undervsnngen tl? Potentaler: Barnet/den unge kan næsten: Faglgt nveau ft. standardserede prøver? Indvduelle mål: Barnet/den unge skal det kommende skoleår lære: Indstllng, lyst, motvaton for faget? Pædagogsk handleplan: barnet/den unge gøre: Mål Hvor hen? Metode Hvordan og hvorfor? Evaluerng Hvornår og hvordan? forældrene gøre: lærerne/pædagogske personale gøre: Engelsk. Opsamlende evaluerng År: Dato: Evaluerng: ramm 9

10 Kontaktoplysnn Tysk, fransk, hstore, samfundsfag og krstendom Faglg vurderng, herunder læsnng, mundtlg / skrftlg fremstllng, koncentraton, udholdenhed m.v. Faglærers navn (ansvarlg): Pædagog personale: Kompetencer: Barnet/den unge kan: Hvlket nveau svarer undervsnngen tl? Potentaler: Barnet/den unge kan næsten: Faglgt nveau ft. standardserede prøver? Indvduelle mål: Barnet/den unge skal det kommende skoleår lære: Indstllng, lyst, motvaton for faget? Pædagogsk handleplan: barnet/den unge gøre: Mål Hvor hen? Metode Hvordan og hvorfor? Evaluerng Hvornår og hvordan? forældrene gøre: lærerne/pædagogske personale gøre: Sprogfag. Opsamlende evaluerng År: Dato: Evaluerng: 10

11 Kontaktoplysnn 5. Faglge kompetencer b) Naturvdenskabelge fag Matematk Faglg vurderng, herunder læsnng, mundtlg / skrftlg fremstllng, koncentraton, udholdenhed m.v. Faglærers navn (ansvarlg): Pædagog personale: Kompetencer: Barnet/den unge kan: Hvlket nveau svarer undervsnngen tl? Potentaler: Barnet/den unge kan næsten: Faglgt nveau ft. standardserede prøver? Indvduelle mål: Barnet/den unge skal det kommende skoleår lære: Indstllng, lyst, motvaton for faget? Pædagogsk handleplan: barnet/den unge gøre: Mål Hvor hen? Metode Hvordan og hvorfor? Evaluerng Hvornår og hvordan? forældrene gøre: lærerne/pædagogske personale gøre: Matematk. Opsamlende evaluerng År: Dato: Evaluerng: 11

12 Kontaktoplysnn Natur/Teknolog og Fysk/Kem Faglg vurderng, herunder læsnng, mundtlg / skrftlg fremstllng, koncentraton, udholdenhed m.v. Faglærers navn (ansvarlg): Pædagog personale: Kompetencer: Barnet/den unge kan: Hvlket nveau svarer undervsnngen tl? Potentaler: Barnet/den unge kan næsten: Faglgt nveau ft. standardserede prøver? Indvduelle mål: Barnet/den unge skal det kommende skoleår lære: Indstllng, lyst, motvaton for faget? Pædagogsk handleplan: barnet/den unge gøre: Mål Hvor hen? Metode Hvordan og hvorfor? Evaluerng Hvornår og hvordan? forældrene gøre: lærerne/pædagogske personale gøre: Nr Natur/Teknolog Fysk/Kem. Opsamlende evaluerng År: Dato: Evaluerng: 12

13 Kontaktoplysnn Bolog og geograf Faglg vurderng, herunder læsnng, mundtlg / skrftlg fremstllng, koncentraton, udholdenhed m.v. Faglærers navn (ansvarlg): Pædagog personale: Kompetencer: Barnet/den unge kan: Hvlket nveau svarer undervsnngen tl? Potentaler: Barnet/den unge kan næsten: Faglgt nveau ft. standardserede prøver? Indvduelle mål: Barnet/den unge skal det kommende skoleår lære: Indstllng, lyst, motvaton for faget? Pædagogsk handleplan: barnet/den unge gøre: Mål Hvor hen? Metode Hvordan og hvorffor? Evaluerng Hvornår og hvordan? forældrene gøre: lærerne/pædagogske personale gøre: Bolog og Geograf. Opsamlende evaluerng År: Dato: Evaluerng: 13

14 Kontaktoplysnn 5. Faglge kompetencer c) Praktske-musske fag Faglærers navn (ansvarlg): Blledkunst Faglg vurderng, herunder koncentraton, udholdenhed osv. Mål Hvor hen? Metode Hvordan og hvorfor? Evaluerng Hvornår og hvordan? Pædagog personale: Kompetencer: Barnet/den unge kan: Hvlket nveau svarer undervsnngen tl? Potentaler: Barnet/den unge kan næsten: Faglgt nveau ft. standardserede prøver? Indvduelle mål: Barnet/den unge skal det kommende skoleår lære: Indstllng, lyst, motvaton for faget? Pædagogsk handleplan: barnet/den unge gøre: forældrene gøre: lærerne/pædagogske personale gøre: Ny ram Praktsk musske fag. Opsamlende evaluerng År: Dato: Evaluerng: 14

15 Kontaktoplysnn Faglærers navn (ansvarlg): Musk, dræt, håndarbejde/desgn og madkundskab Faglg vurderng, herunder koncentraton, udholdenhed osv. Mål Hvor hen? Metode Hvordan og hvorfor? Evaluerng Hvornår og hvordan? Pædagog personale: Kompetencer: Barnet/den unge kan: Hvlket nveau svarer undervsnngen tl? Potentaler: Barnet/den unge kan næsten: Faglgt nveau ft. standardserede prøver? Indvduelle mål: Barnet/den unge skal det kommende skoleår lære: Indstllng, lyst, motvaton for faget? Pædagogsk handleplan: barnet/den unge gøre: forældrene gøre: lærerne/pædagogske personale gøre: Musk, Idræt osv. Opsamlende evaluerng År: Dato: Evaluerng: 15

16 d) Natonale test Natonal og kommunal testnng Hvlke fag forventes eleven at skulle deltage Kommunal/natonal testnng Kontaktoplysnn Hvlke fag forventes eleven at skulle have dspensaton fra kommunal/natonal testnng 6. Frtd ( SFO, Klub og/eller eget klubtlbud) Frtd Barnet/den unges nteresser Kompetencer: Barnet/ den unge kan: Potentaler: Barnet/ den unge kan næsten: Indvduelle mål: Barnet/ den unge skal det kommende skoleår lære: Pædagogsk handleplan: For at barnet/ den unge kan lære det, skal de voksne: Evalueres: Hvornår og hvordan? 16

17 Kontaktoplysnn 6. Frtd. Opsamlende evaluerng År: Dato: Evaluerng: Ny ramm Lege- og frtdsaktvteter (frkvarterer og SFO) Praktsk-personlge færdgheder Beskrvelser af barnets fortrukne frkvarteraktvtet Beskrvelser af hvlke eftermddagsaktvteter barnet deltager Beskrvelse af barnets frtdsnteresser (sport, spejder, musk..) Beskrvelse af praktsk-personlge færdgheder Mål og handleplan for SFO-aktvteter Hvlke lege/aktvteter foretrækker eleven Tager eleven selv ntatv tl leg/aktvteter Tager eleven kontakt tl andre børn for at få leg og aktvteter gang Kontakter andre elever eleven for at få en fælles leg gang, hvordan modtages dette? Hvordan forløber dette? Leger/beskæftger barnet sg prmært alene eller foretrækkes samvær med andre børn (forskellge børn, ét bestemt, andet barn el. lgn.) Hvorledes modtager barnet udspl frtdsaktvteter fra de voksne Beskrv barnets vedholdenhed lege- og aktvteter Beskrv barnets evne tl at løse opståede uengheder/konflkter med andre børn og med voksne Hvorledes er barnets evne tl at overskue samt udføre forskellge daglgdags personlgt-praktske rutner (tage tøj på, bnde sko, pudse næse, knappe knapper, toletbesøg, tage kontaktbog op af tasken ) Hvorledes er barnets evne tl at overskue samt udføre forskellge daglgdagsrutner (lave saft, dække bord, feje gulv, tømme skraldespand, sætte opvaskemaskne, købe nd, tage bus ) (klares tngene selvstændgt uden nogen form for støtte, med støtte form af arbejdsseddel, verbal støtte, konkret vejlednng ) Hvorledes er barnet stand tl at gennemføre spsestuatoner (spse med knv og gaffel), smøre, vælge mad, række maden rundt, orden omkrng sg mens der spses) Hvorledes er barnet stand tl at klare daglgdagsstuatoner, udnytte/overføre sne erfarnger? 17

18 Kontaktoplysnn 7. Mod næste års ndvduelle Elevplan Aftaler for kommende perode Udfyldes fællesskab forbndelse med evaluerngen af årets arbejde (efterår) (hertl kommer udvklngs- og handleplaner) Fælles mål, ndsats, særlgt fokus kommende perode Hvad gør hjemmet? Hvad gør barnet/den unge selv? Hvad gør lærere/pædagoger skolen? Hvad gør pædagoger gruppeordnngens SFO, Klub og/eller eget klubtlbud? Opsamlende evaluerng af arbejdet den ndvduelle elevplan Udfyldes af både skole og hjem forud for skole/hjem samtaler foråret og bruges som udgangspunkt for næste ndvduelle elevplan. 3. Motorsk og sansemotorske færdgheder Samlet evaluerng af de opstllede mål og ndsatser 4. Elevens socale og personlge kompetencer Samlet evaluerng af de opstllede mål og ndsatser 5. Elevens faglge kompetencer Samlet evaluerng af de opstllede mål og ndsatser 6. Elevens frtd Samlet evaluerng af de opstllede mål og ndsatser Samlet vurderng af elevens udvkln baggrund af evaluerngen. Ny r 18

19 Kontaktoplysnn Forældre og barnet/den unges evt. bemærknnger tl den ndvduelle Elevplan For at støtte op omkrng arbejdet med denne elevplan, er det tanken at eleven medvrker ved udarbejdelsen af den den udstræknng, det er mulgt. Ny r 19

20 Kontaktoplysnn 8. Støttespørgsmål/støtteovervejelser (for det pædagogske personale) Støtteovervejelse forhold tl Socal Tænknng Hvorledes ndgår barnet gruppens daglge aktvteter (forskellge roller ft. forskellge aktvteter, status gruppen, gruppens forhold tl barnet) Hvorledes ndgår barnet sammen med andre børn om planlagte aktvteter (undervsnng og socalpædagogske aktvteter) Tager barnet ntatv tl samvær med andre børn? Er der specelle børn, som barnet foretrækker (har det med aktvteten eller med barnet at gøre). Er kontaktformen hensgtsmæssg? Hvorledes ndgår barnet planlagte aktvteter med en voksen? Er der bestemte voksne, som barnet foretrækker at være sammen med? Hvorledes er barnet stand tl at tage ntatv tl - og gennemføre/fastholde pauseaktvteter? Hvorledes er barnet stand tl at medtænke/acceptere en andens ønsker om samværet/legen? (med hvlken støtte kan konkret aktvteter lykkes) Hvorledes er barnet stand tl at overholde regler og aftaler? (spl, leg, undervsnng) Hvorledes er barnet stand tl at bede en voksen om støtte/vejlednng/trøst? Er der stuatoner, som det er særlgt svært for barnet at overskue/takle? Hvordan befnder barnet sg gruppen, status, særlge opmærksomhedspunkter? Hvorledes tolker barnet andre børn og voksnes nonverbale kommunkaton? Hvlke synlge tegn har der været på at eleven har haft det godt/været trvsel? Hvlke udfordrnger eller svære stuatoner har eleven befundet sg? Hvordan vurderes barnets ressourcer/strateger forhold tl håndterng af affekter/følelsesudfordrnger? Støtteovervejelse forhold tl kommunkaton og trvsel På hvlke måder kommunkerer barnet spontant: For at få den voksnes opmærksomhed (fyssk kontakt, kalden, råben, kasten m.v.) For at få andre børns opmærksomhed For at opnå hjælp (spsnng, opgaveløsnng, konflktløsnng m.v.) For at dele tanker og følelser med andre Hvlke pædagogske strateger benytter barnet sg af/har mest glæde af kommunkatvt og følelsesmæssgt (board-maker, skema, kalender, håndholdt pc el. lgn)? Hvor stor detaljerngsgrad har barnet behov for, for bedst at kunne overskue aktvteter og dagsplaner og dermed selvstændgt kunne arbejde? Forståelse af talesprog: Forstår kollektve meddelelser (Hver gang eller særlgt tlrettelagte stuatoner) Forstår abstrakte/sammensatte meddelelser (hvad tror du, at der sker hvs ) Forstår en konkret relateret meddelelse (f.eks. hent mælken køleskabet) Brug af talesprog socalt og faglgt: Udtrykker sg sproglgt nuanceret Udtrykker sg sproglgt, men det kan være svært at følge tankerækken (prvate tanker, eller skftende assocatoner) Udtrykker sg mnutøst (pedantsk) og detaljeret sprog Udtrykker sg sproglg sparsomt (smpel sætnngsopbygnng få ord) Nonverbal kommunkaton: 20

21 Kontaktoplysnn Er barnets nonverbale kommunkaton let/svær at aflæse Er barnet bevdst om, at mennesker kommunkerer non-verbalt Hvordan arbejdes der med særlge opmærksomhedsmæssge udfordrnger hos barnet? At sætte ord på følelser (f.eks. stedet for at slå/gå/kaste med tng etc.) At dfferentere mellem følelser (så følelsesudtrykkene nuanceres/gradbøjes) Håndterng af svære stuatoner for eleven (ndvduelt og gruppen) Hvorledes gver barnet udtryk for forskellge følelser/stemnnger?(er det umddelbar forståelg sammenhæng mellem stuaton og følelsesmæssg reakton) Er barnets følelsesmæssge reaktoner forståelg for de voksne, der er omkrng barnet? I hvlket omfang skønnes den følelsesmæssge reakton at modsvare barnets levealder? Hvorledes vser barnet at det forstår at andre kan have følelsesmæssge oplevelser/reaktoner der adskller sg fra dets egne? Hvorledes beskrves/vurderes barnets selvværd/humør? Hvorledes oplever barnet sg selv og sne (funktons) vanskelgheder? Hvorledes arbejdes der med selvforståelse/selvtlld? 21

22 Kontaktoplysnn 9. For udskolngselever ( klasse) Folkeskolens afgangsprøve maj/jun Hvlke fag forventes eleven at gå tl afgangsprøve Skal eleven udarbejde projektopgave Hvlke fag forventes eleven at skulle have dspensaton fra afgangsprøve Udskolngsaktvteter og udskolngsplan UU-vejleder (ansvarlg): Uddannelses- og erhvervsorenterng Praktkperoder Plan for eleven efter udskrvnng fra skolen (gerne 4-6 år frem) UU-vejlednng af rådgvnng (hvordan) Koblng tl uddannelsesplan Eleven er med forældrenes samtykke frtaget for følgende oblgatorske fag: 22

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141

Hovedgård Skole Tlf.: 76291900 Fax: 75661141 Hovedgård Skole... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 5 Indsatsområder og resultater... 5 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 8 ndsatsområder...

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Kpetenceråde Efter klassetrn Efter 7. klassetrn Efter 9. klassetrn Mundtlg deltage korte og enkle samtaler konkrete hverdagsemner på deltage kortere samtaler og gve korte, fremstllnger af almndelge stuatoner

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1).

Efterår 2013 : Status på igangværende aktiviteter inden for velfærdsteknologi, der leder frem mod strategi 2020 mål, (skema 1). VELFÆRDSTEKNOLOGI PROCESBESKRIVELSE Efterår 2013 : Status på gangværende aktvteter nden for velfærds, der leder frem mod strateg 2020 mål, (skema 1). Tds- procesplan for uddannelsens ndsatsområder ndenfor

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

OPI virksomhedsinvolvering:

OPI virksomhedsinvolvering: 18. jun 2012 OPI vrksomhedsnvolverng: Erfarnger fra OPI-Lab demonstratonsprojekt 1 1 Det Intellgente Hosptalsbaderum Peter Bamberg Jensen, OPI projektleder Syddansk Sundhedsnnovaton Regon Syddanmark Peter.Bamberg.Jensen@regonsyddanmark.dk

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling

Industrioperatør. Uddannelse inden for produktion og udvikling Industropatør Uddannelse nden for produkton udvklng 1 Industropatør - en andledes hvvsuddannelse Høje kvaltetskrav, fokus på mljø skkhed, modne teknol, psonlgt ansvar, løbende udvklng af råvar process

Læs mere

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum

Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Skoletjenesten Dansk Landbrugsmuseum Væk bonden og oplev landbolvet Benyt museets mange fleksble tlbud eller sammensæt selv et program tl dagsbesøget eller lejrskoleturen. Aktvtet engagement fordybelse

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Almen medcnsk hoveduddannelse Lægecenter Korsør Gl. Banegårdsplads 4,1 4220 Korsør www.lc-k.dk 1 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Pædatr Børne- og Ungdomsafdelngen, Nykøbng F. Sygehus December, 2015 udkast skabelon 301210 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Almen Medcn Medcnsk Afdelng, Køge Sygehus Oktober 2014 1 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen er

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Pædatr Børneafdelng, Holbæk Sygehus Oktober, 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Akut medcn Akut elngen Slagelse sygehus Oktober, 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Alment daglige aktiviteter i leg med andre børn. Børnenes egne beretninger

Alment daglige aktiviteter i leg med andre børn. Børnenes egne beretninger Personlge kompetencer / alsdg personlgheds udvklng SMÅL At udvkler sg tl at have en god frhed tl at kunne egen menng, vse egen handlng så samlnger. Blve dygtgere tl barnet er god tl. Ved at regstrere udtryk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved

Uddannelsesprogram. Region Sjælland. Pædiatrisk afdeling, Sygehus Næstved Uddannelsesprram Regon Sjælland elng, Sygehus Næstved December 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen Medcn Køge Sygehus Akutelngen, Revderet januar 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland ALMEN MEDICIN MEDICINSK AFDELING, SLAGELSE SYGEHUS JANUAR 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog og obstetrk Holbæk Sygehus Dec. 2013-12-20 udkast skabelon 301210 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter

Eleven kan deltage i længere, spontane samtaler og argumentere for egne synspunkter Fagformål for faget Eleverne skal faget udvkle sproglge, tekstmæssge og nterkulturelle kpetencer, således at de kan anvende natonalt og globalt deres aktuelle og fremtdge lv. Eleverne skal udvkle deres

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn, hoveduddannelse Psykatr Øst, Regon Sjælland November 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Almen medcn Gynækol obstetrk, Nykøbng Falster Sygehus September 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune

Ernst & Youngs oversigt over administrative effektiviseringsforslag til Nyborg kommune Ernst & Youngs oversgt over admnstratve effektvserngsforslag tl Nyborg kommune Forslag Kommentarer Samlet drøftet med borgmester, kommunaldrektør og økonomchef. Omfatter alt følgende 7 punkter. Potentalet

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Bilag 1: Børne- og Ungdomsforvaltningens autismepolitik og plan

Bilag 1: Børne- og Ungdomsforvaltningens autismepolitik og plan Børne- Ungdomsforvaltnngen NOTAT 27. september 2007 /AFH/JM Blag 1: Børne- Ungdomsforvaltnngens autsmepoltk plan 2007-2011 1. Indlednng På Børne- Ungdomsudvalgets møde d. 9. maj 2007 fremlagde forvaltnngen

Læs mere

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen:

Du har i vinterferien stillet følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltnngen Ledelsessekretaratet Llan Parker Kaule (I) Poltkerspørgsmål om sundhedsntatver 26-02-2014 Sagsnr. 2014-0033240 Dokumentnr. 2014-0033240-1 Kære Llan Du har

Læs mere

Nordbyskolens evalueringsplan

Nordbyskolens evalueringsplan Nordbyskolens evalueringsplan Evalueringsform Beskrivelse Ansvarlig Hvornår Årsplaner Årsplanen tager udgangspunkt i fagenes fælles mål (http://ffm.emu.dk/) Lærere Årsplanen er tilgængelig i personale-

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog og obstetrk Rosklde Sygehus 17-11-2015 udkast skabelon 301210 1 udkast skabelon 301210 2 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk)

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprram Regon Sjælland Intern Medcn Afdelng, Nykøbng Sygehus 2014 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor så specallægeuddannelsen er beskrevet. Specallægeuddannelsens

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Uddannelsesprogram. Region Sjælland

Uddannelsesprogram. Region Sjælland Uddannelsesprogram Regon Sjælland Gynækolog/Obstetrk Næstved Sygehus Gyn/Obst afd Aprl, 2015 1 1. Indlednng Specalet almen medcn er beskrevet målbeskrvelsen (www.sst.dk) hvor også specallægeuddannelsen

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

Overgangen i geografiundervisningen fra folkeskolen til gymnasiet - et analyse projekt

Overgangen i geografiundervisningen fra folkeskolen til gymnasiet - et analyse projekt Overgangen geografundervsnngen fra folkeskolen tl gymnaset - et analyse projekt The transton n geography from elementary school to secondary school - an analytcal project Den Naturvdenskabelge bassuddannelse,

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer

Eleven kan anvende sammensatte bevægelser i udvikling af idrætsaktiviteter. Eleven kan analysere idrætskulturelle normer, værdier og relationer Fagformål for faget Eleverne skal faget udvkle kropslge, slge, socale og personlge kompetencer. Eleverne skal opnå kendskab tl alsdg skultur og udvkle lyst tl bevægelse. Idrætsfaget skal gve eleverne erfarng

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Handlingspian for Øget gennemførelse SOSU Sjælland

Handlingspian for Øget gennemførelse SOSU Sjælland Handlngspan for Øget gennemførelse 2016 SOSU Sjælland Handlngspan for øget gennemførelse 2016 Skolens navn: SOSU Sjælland lnsttutonsnummer: 280108 Dato: Bestyrelsesformandens underskrft: çbl MINISTERIET

Læs mere

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet.

BLÅ MEMOSERIE. Memo nr. 208 - Marts 2003. Optimal adgangsregulering til de videregående uddannelser og elevers valg af fag i gymnasiet. BLÅ MEMOSERIE Memo nr. 208 - Marts 2003 Optmal adgangsregulerng tl de vderegående uddannelser og elevers valg af fag gymnaset Karsten Albæk Økonomsk Insttut Købenavns Unverstet Studestræde 6, 1455 Købenavn

Læs mere

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet

REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den II. september2012, kl. 19.00. Der vil være øl, vand og kaffe under mødet 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL 4. september2012 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk www almenboaarhus.dk

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

'M-rV. Task-baseret kommunikativ sprogundervisning KAPITEL 7. Michael Svendsen Pedersen

'M-rV. Task-baseret kommunikativ sprogundervisning KAPITEL 7. Michael Svendsen Pedersen 1 KAPITEL 7 Task-baseret kommunkatv sprogundervsnng Mchael Svendsen Pedersen Det engelske ord task betyder egentlg bare arbejdsopgave, og sprogunder vsnngen kan der jo ndgå mange forskellge slags arbejdsopgaver.

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

SYGEPTEJE AFHÆI{GER. TItI.il)

SYGEPTEJE AFHÆI{GER. TItI.il) SYGEPI.EJE W AF ANETTE REINHOLD, CAND.CUR., OG KATE DYBDAL, SIUD.CUR.. ILLUSTRATION: BODIL MOTICH SYGEPTEJE AFHÆI{GER TItI.l) J6 Gensd,g tlld mellem pøt,ent og sygeplejerske erkke en selufølge, men den

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40

PPSS. DiSC RolleProfil 29.10.2009. Denne rapport er udleveret af: DISCOVER A/S Telegade 1 DK - 2630 Taastrup Tlf. +45 46 32 12 40 PP RolleProfl RolleProfl tllng: Regnskabschef Afdelng: rft Vrksomhed: Navnløs A/ Evalueret af: Bogholdergruppen 9.0.009 enne rapport er udleveret af: IOVER A/ Telegade K - 0 Taastrup Tlf. + 0 Person Profl

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse

Tilfredshedsundersøgelse Tlfredshedsundersøgelse 9-1 Erhvervsakademer, Professonshøjskoler og Erhvervsskoler Februar 1 VIA Unversty College Svarprocent: 35% (3.411 besvarelser ud af 9.738 mulge) Insttutonsrapport Introdukton Indhold

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Personfnidder blokerer for politiske reformer

Personfnidder blokerer for politiske reformer Personfndder blokerer for poltske reformer Danskernes dom er klar: mededæknng Danmark blver for høj grad domneret af personspørgsmål. En ny Cevea-undersøgelse vser, at de mange personsager dansk poltk

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere