Differentialligninger af første orden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Differentialligninger af første orden"

Transkript

1 Differentialligninger af første orden Preben Alsholm Februar 2006 Basale begreber. Eksistens og entydighed. En differentialligning af første orden er en ligning, der sammenknytter differentialkvotienten af en funktion med funktionen selv og den uafhængige variable. Eksempel Hver af ligningerne x (t)+2x(t)=5sint e t x (t)+7x(t) 2 =3t+5 x (t)=4x(t) x (t)=3x(t) x(t) er en differentialligning af første orden. Den ubekendte i en differentialligning er en funktion, der i alle fire eksempler hedder x. Den uafhængige variable er t. Ofte underforstås den uafhængige variableix(t)ogx (t),sådifferentialligningerneistedetskrivessåledes x +2x=5sint e t x +7x 2 =3t+5 x =4x x =3x x Istedetforx benyttesmegetofte dt såledesateksempelvisdensidstedifferentialligningskrives på formen dt =3x x Iallefiredifferentialligningerovenforkanx (t)isoleres,jafaktiskerdetalleredegjortide to sidste. Vi skal altid forudsætte, at dette kan lade sig gøre. Hermed kan en differentialligning af første orden skrives på formen x =f(t,x) () Her er f en reel funktion af 2 variable defineret i en mængde i(t, x)-planen. Differentialligningen ()kanskriveslidtmereudførligtpåformenx (t)=f(t,x(t)).

2 Eksempel2 Fordefireligningerovenforfindervi,atfunktionenf i()ergivetvedhenholdsvis f(t,x)= 2x+5sint f(t,x)=e t( 7x 2 +3t+5 ) f(t,x)=4x f(t,x)=3x x Definition 3 Differentialligningen() kaldes autonom, hvis f(t, x) faktisk ikke afhænger af t. Viser,atdetosidstedifferentialligningeriEksempel2erautonome.Detoførsteerikke. Definition 4 Ved en løsning til differentialligningen() forstås en differentiabel funktion φ defineretpået intervali,så φ (t)=f(t,φ(t)) for alle t I.Ved den fuldstændige løsning til() forstås en formel for samtlige løsninger. Eksempel5 Differentialligningen x +2x=5sint har som en af sine løsninger funktionen φ givetvedφ(t)= cost+2sintforallet R.Atbevisedennepåstandbestårblotiaterstattexi differentialligningen med φ, og dernæst kontrollere, at vi opnår en identitet, dvs. en ligning opfyldt foralletietinterval.vedindsættelseivenstresidenafdifferentialligningenx +2x=5sintfås d dt ( cost+2sint)+2( cost+2sint)=(sint+2cost)+2( cost+2sint) hvilketnetoper5sint,altsåligmedhøjresidenidifferentialligningen.hermedervist,atφ(t)= cost+2sinterløsningtildifferentialligningenx +2x=5sintforallet R.Senereblivervi i stand til at vise, at differentialligningens fuldstændige løsning er givet ved x(t)= cost+2sint+ce 2t (2) hvor t R og hvor C er en reel konstant. Betydningen afdette udsagn er,at for enhver værdi afkonstantenc i(2)opnåsenløsning,ogforenhverløsningfindesenkonstantc,såløsningen kanskrivespåformen(2).mankaldercforenarbitrærkonstant.medc=0opnåsdenløsning vi betragtede i begyndelsen af eksemplet. Eksempel6 Differentialligningenx =2tx 2 harsom3afsineløsningerfunktionerne φ (t)= 4 t 2 defineretfort ], 2[ φ 2 (t)= 4 t 2 defineretfort ] 2,2[ φ 3 (t)= 4 t 2 defineretfort ]2, [ Bemærkaltså,atselvomregneforskrifternefor φ,φ 2 ogφ 3 erdensamme,såregnesde3løsninger for forskellige, idet de er definerede på forskellige intervaller. Verificeringen af påstanden erdensammeforalle3,såviudførerdenkunfordenførste: φ (t)= d dt4 t 2 = (4 t 2 ) 2 ( 2t)=2t (4 t 2 ) 2 =2t φ (t) 2 faktiskgyldignårblott ±2. 2

3 Huskpå,atφ (t)erhældningenfortangententilgrafenforφipunktet(t,φ(t)).udsagnet φ (t) = f(t,φ(t)) siger derfor, at hældningen for tangenten til løsningen kan beregnes udfra kendskab til den øjeblikkelige position(t,φ(t)). At have givet en differentialligning dt =x = f(t,x)ietområdeaf(t,x)-planeneraltsåathavegivetethældningsfelt. Mankansige,atløsningafdifferentialligningenx =f(t,x)beståribestemmelseafkurver, deriethvertpunkt(t,x)hardenrigtigehældningf(t,x). x(t) t 0.5 Figur.Hældningsfeltetforx =t 2 +x 2 meddenløsning,deropfylderx(0)= 0.4 Definition 7 Ved begyndelsesværdiproblemet for differentialligningen() forstås bestemmelsen afdenellerdeløsningertil(),derogsåopfylderenbegyndelsesbetingelseafformenx(t 0 )=x 0. Eksempel8 Vilvibestemmedenløsningtildifferentialligningenx +2x=5sint,deropfylder begyndelsesbetingelsen x(0) = 2, så finder vi først den fuldstændige løsning, som i dette tilfælde er(2).idenneindsættervit=0: x(0)= cos0+2sin0+ce 0 = +C Dax(0)=2fåsC=3.Densøgteløsningerhermed: x(t)= cost+2sint+3e 2t Et presserende spørgsmål er nu, om begyndelsesværdiproblemet for differentialligningen() overhovedetharnogenløsning,ogigivetfaldomderermereendén.svareter,athvisfunktionen f i differentialligningen () er tilstrækkelig "pæn", så har begyndelsesværdiproblemet for () præcis én løsning. At sige, at en funktion er pæn, er jo ikke særligt præcist. Man vil forstå, hvorfor vi siger detpå denmåde, nårvi nu for god ordens skyldbringer to præcise sætninger herom: Sætning9 Eksistenssætning.LadDværeenåbendelmængdeafR 2 oglad(t 0,x 0 ) D.Antag, atf erenkontinuertfunktiondefineretpåd.såharbegyndelsesværdiproblemetx(t 0 )=x 0 for differentialligningen dt =f(t,x)mindsténløsning. 3

4 Bemærkning 0 Vi beklager, at der optræder begrebet kontinuitet af funktion af 2 variable, et begreb, som læseren på dette tidspunkt ikke formodes at have kendskab til. Da læseren dog har kendskab til kontinuitetsbegrebet for funktion af én variabel, kan man håbe, at det indtryk efterlades, at næsten alle begyndelsesværdiproblemer for differentialligninger af første orden har mindst én løsning. I afsnittet om separable differentialligninger gives et eksempel på en differentialligning, der opfylder betingelserne i eksistenssætningen, men som har mere end én løsning gående gennem et givet punkt(faktisk uendeligt mange). De differentialligninger vi skal møde opfylder dog næsten alle betingelserne i den næste sætning: Sætning Eksistens- og entydighedssætning. Lad D være en åben delmængde af R 2. Lad f væreenkontinuertfunktiondefineretpåd,ogantag,atf harenkontinuertpartielafledetmht. x i D. Lad (t 0,x 0 ) D. Så har begyndelsesværdiproblemet x(t 0 )=x 0 for differentialligningen dt =f(t,x)netopénløsning. Bemærkning 2 Det er i eksistens- og entydighedssætningen underforstået, at der tales om maksimale løsninger. En løsning kaldes maksimal, hvis dens definitionsinterval ikke kan udvides til et større interval. Eksempelvis er hver af de i Eksempel 6 givne tre løsninger maksimale. 2 Løsningsmetoder for specielle klasser af differentialligninger I gennem de godt 300 år man har arbejdet med differentialligninger har man forsøgt at finde løsningsmetoder for differentialligninger. Man ønsker meget gerne formeludtryk for løsningerne. Der findes da også en mængde metoder, der hver for sig kan klare en klasse af differentialligninger. Men der findes ikke nogen enkelt metode, der kan bruges i alle tilfælde. Tværtimod er situationen den, at for langt de fleste differentialligninger har man ikke andet at ty til end eksistens- og entydighedssætningen. Dvs. det viser sig umuligt at bestemme en formel for den løsning, som man dog véd findes. En lignende situation møder vi ved bestemmelsen af integraler. Eksempelvis er funktionen f : t /(t+lnt) jo kontinuert på intervallet [,2] og derfor eksisterer det bestemte integral 2 t+lnt dt Skalviudregneintegraletpåsædvanligmåde,måvihavefatienstamfunktiontilf.Ensådaner imidlertid ikke lige til at finde! Faktisk kan Maple heller ikke. Det er muligt, at en stamfunktion til f slet ikke kan udtrykkes ved allerede kendte funktioner. Vi er dermed overladt til en numerisk bestemmelse af integralet. Bruger vi en numerisk metode finder vi 2 t+lnt dt= med 0 betydende cifre. Faktisk er integrationseksemplet ikke helt ved siden af. Bestemmelsen af en stamfunktion til f kan betragtes som et spørgsmål om at løse differentialligningen x (t) = f(t), altså i vores tilfælde løse differentialligningen x = t+lnt Vi må altså forvente, at skulle bruge numeriske metoder ved bestemmelsen af løsninger til mange af de differentialligninger, som vi møder i anvendelserne. 4

5 Vi skal i de næste to afsnit betragte to vigtige klasser af differentialligninger for hvilke der kan gives løsningsmetoder i den forstand, at løsning kan reduceres til stamfunktionsbestemmelse. Metodernes endelige succes afhænger dermed af muligheden af at finde stamfunktioner til visse funktioner. 2. Separable differentialligninger En separabel differentialligning er en differentialligning, der kan skrives på formen dt =h(t)g(x) (3) hvorhøjresidenaltsåkanskrivessometproduktaftofaktorer,hvordeneneikkeindeholderx ogdenandenikkeindeholdert(udengennemx(t)). Eksempel 3 Differentialligningerne dt =2t( x)2 dt = x( x) +t 2 er begge separable. Vi løser dem senere i dette afsnit. Løsning af separable differentialligninger er jo pensum i gymnasiet, så vi forudsætter en vis erfaring med løsningen af sådanne. Her følger dog en noget voldsomt udseende sætning, der siger, hvordan løsningerne kan findes. Sætning 4 Betragt differentialligningen(3), hvor h er kontinuert på det åbne interval I og g kontinuert på det åbne interval J. Så gælder:. Lad φ være en funktion, der på intervallet I opfylder g(φ(t)) 0 for alle t I. Så er x=φ(t)løsningtildifferentialligningen(3)påintervalleti,hvisogkunhvisx=φ(t)på intervallet I er løsning til ligningen forenellerandenkonstantk. g(x) = h(t)dt+k (4) 2. Den konstante funktion x = φ(t) = x 0, t I, er en løsning til (3), hvis og kun hvis g(x 0 )=0(forudsatathikkeeridentisklignuliI). 3. Hvis begyndelsesværdiproblemet for (3) har entydigt bestemte løsninger gennem ethvert punktii J,såbestårdenfuldstændigeløsningtil(3)afdeløsninger,derfindesvedseparation af de variable(altså de løsninger, der implicit er givet ved(4)) samt af eventuelle konstante løsninger. Bevis.Vitagerdetredeleirækkefølge:. La=φ(t)væreenløsningtildifferentialligningen(3)påintervalletI medg(φ(t)) 0 forallet I.Såharvi φ (t)=g(φ(t))h(t) 5

6 forallet I.Veddivisionmedg(φ(t))fås φ (t) g(φ(t)) =h(t) Vedubestemtintegrationmht.tfås,atderfindesenkonstantk,så φ (t) g(φ(t)) dt= h(t)dt+k Iintegraletpåvenstresideindførervisubstitutionenx=φ(t).Vifinderså=φ (t)dt, hvormed vi har g(x) = h(t)dt+k hvilket er (4). Antag omvendt, at x = φ(t) er en løsning til ligningen (4) på intervallet I medg(φ(t)) 0 foralle t I foreneller andenværdi afkonstantenk.vikanskrive (4) på formen G(x) = H(t)+k, hvor G(x) er en stamfunktion til g(x) på et interval J på hvilket g(x) 0, og som indeholder værdimængden for φ(t),t I, og hvor H er en stamfunktion til h på I. Da dermed φ(t) = G (H(t)), er φ differentiabel på I, og vi har G (φ(t))φ (t) = H φ(t) (t), dvs. g(φ(t)) = h(t) for alle t I. Altså gælder også φ (t)=g(φ(t))h(t),dvs.atφpåi opfylder(3). 2. Hvisg(x 0 )=0,såerx=φ(t)=x 0,t I,klartløsningtil(3).Hvisomvendtx=f(t)= x 0,t I,erløsningtil(3),såerenteng(x 0 )=0ellerh(t)=0forallet I.Hvisderfor hikkeeridentisklignulii,såmåg(x 0 )værelignul. 3. Følgerumiddelbartaf.og2. Sætning5 LadIogJværeåbneintervaller.LadhværekontinuertpåIogladgværedifferentiabelpåJ medkontinuertafledetg,såharbegyndelsesværdiproblemet hvort 0 I ogx 0 J præcisénløsning. dt =h(t)g(x), x(t 0)=x 0 Bevis. Resultatet følger umiddelbart af eksistens- og entydighedssætningen. Bemærkning 6 Vedseparationafdevariableopnåssombeskrevetenligning(4)mellemtog x. Denne ligning definerer løsningen x implicit som en funktion af t. Ligningen er ofte temmelig vanskelig at løse, selv hvis de to integraler kan udregnes! Undertiden er det nødvendigt at løse den ved hjælp af numeriske metoder. I så fald kunne det være en fordel i stedet at løse selve differentialligningen numerisk. Bemærkning 7 I de tilfælde, hvor det er lykkedes at løse (4) mht. x, er det ofte svært at bestemme det interval, på hvilket det fundne funktionsudtryk løser differentialligningen. Ofte afhænger dette definitionsinterval af konstanten k. 6

7 Eksempel 8 For differentialligningen dt =2t(x )2 (5) ønskes den fuldstændige løsning bestemt. Desuden ønskes fundet den løsning, der opfylder begyndelsesbetingelsenx(0)= 2. Differentialligningenerseparabel.Dah(t)=2terkontinuertpåRogdag(x)=(x ) 2 åbenbart er differentiabel med kontinuert differentialkvotient g (x)=2x 2 på R, går der igennem ethvert punkt i planen R 2 netop én løsning. Vi undersøger først, om differentialligningen har konstante løsninger. Vi skal da løse ligningen g(x) = 0, dvs. (x ) 2 = 0. Denne ligning har åbenbart løsningen. Altså har differentialligningen den konstante løsning x =. Alle andre løsninger er voksende for t >0 og aftagende for t <0, idet jo x (t)=2t(x(t) ) 2 åbenbart harsammefortegnsomt. Vi bestemmer nu formeludtryk for de løsninger, der ikke er konstante. Disse løsninger findes ved separation (x ) 2 = 2tdt+C hvor C er en arbitrær konstant. Ved integration fås x =t2 +C Man vil nu sige, at differentialligningen er løst, men at løsningen er givet på implicit form. Manvilnormaltgernehaveløsningenpåeksplicitform,dvs.atmandirekteharenformel,der fortællerhva(t)erligmed.viskalaltsånuisolerex.vifinder x= t 2 +C (6) Denfuldstændigeløsningbeståraltsåaf(6)ogdenkonstanteløsningx=. Denløsning,deropfylderbegyndelsesbetingelsenx(0)= 2 findesvedindsættelseaft=0i(6): 2 =x(0)= C såc=2.løsningeneraltsåx(t)= / ( t 2 +2 ) = ( t 2 + ) / ( t 2 +2 ).Løsningenerdefineret påheler. 7

8 2.5 x(t) t 0.5 Figur2.Hældningsfeltetforx =2t(x ) 2 sammenmed7løsninger. Øvelse 9 Deløsningertil(5),deropfylderbegyndelsesbetingelsex(0)=x 0 me 0 >erikke defineret på hele R. Definitionsintervallet for en løsning skal naturligvis indeholde den t-værdi for hvilken begyndelsesværdien er givet, i dette tilfælde altså t = 0. Find definitionsintervallet for den løsning, der opfylder begyndelsesbetingelsen x(0) = 2. Eksempel 20 For differentialligningen dt = x( x) +t 2 ønskesdenfuldstændigeløsningbestemt.differentialligningenerseparabel.dah(t)=/ ( +t 2) er kontinuert på R og da g(x) = x( x) åbenbart er differentiabel med kontinuert differentialkvotient g (x)= 2x på R,går der igennemethvert punkt iplanen R 2 netop én løsning. Vi undersøger først, om differentialligningen har konstante løsninger. Vi skal da løse ligningen g(x)=0, dvs. x( x)=0. Denne ligning har åbenbart løsningerne 0 og. Altså har differentialligningen de to konstante løsninger x = 0 og x =. Vi kan allerede nu sige en hel del om de andre løsningers forløb. Opfylder en løsning x(t) uligheden x(t 0 ) > ( område ) på et tidspunktt 0, såvil den altidhavegjortdet ogvil vedblivemedatgøredet.løsningen kan jo ikke krydse den konstante løsning x = på grund af entydighed af løsninger. Det samme kan siges om en løsning, der opfylder 0<x(t 0 )<( område 2 ) og om en løsning, der opfylder x(t 0 )<0( område3 ).Vikanenddaudfradifferentialligningenafgøremonotoniforholdenefor løsningerne i de 3 områder. I område er x (t)=x(t)( x(t))/ ( +t 2) <0, da x(t)>. Altså er løsningerne i område aftagende. Det samme er løsningerne i område 3, mens løsningerne i område 2 er voksende. Vi bestemmer nu formeludtryk for de løsninger, der ligger i de tre ovennævnte områder. Disse løsninger findes ved separation x( x) = +t 2dt+C hvoraf ln x ln x =arctant+c 8

9 Her er C R en integrationskonstant. Ved sammenskrivning af de to logaritmer fås ln x x =arctant+c hvoreftervifinder x x =exp(arctant+c)=ec e arctant Numerisktegnet kan fjernes mod, at der sættes ± på højresiden: x x =±ec e arctant =Ke arctant hvor vi har sat K = ±e C. Bemærk, at K nødvendigvis må være forskellig fra nul. Vi skal nu løse ligningen x x =u=kearctant Vi finder: Altsåharvi x x =u x=(x )u=xu u xu x=u x= u u x(t)= Kearctant Ke arctant = K K e arctant hvork R\{0}.Hermedharvialtsåfundetenformelfordeløsninger,derbefindersigidetre områder adskilt af de konstante løsninger. Den fuldstændige løsning til differentialligningen består da af disse samt de to konstante løsninger, x=0 og x=. Den første af de konstante løsninger kan inkorporeres i den generelle formelvedalligevelattilladek=0. Hvis begyndelsesbetingelsen x(0) = 2 er givet, finder vi ved indsættelse konstanten K til 2. Altså fås løsningen 2 x(t)= 2 e arctant Løsningens definitionsinterval findes ved at forlange () at nævneren 2 e arctant 0 og (2) att=0er med iintervallet, da det er for dennet-værdi,atbegyndelsesværdiener opgivet.da 2 e arctant =0 t= tan(ln2)fåsdefinitionsintervalletforvoresløsningtil] tan(ln2), [. 9

10 4 3 x(t) t 2 Figur3.Hældningsfeltetforx = x( x) +t 2 sammenmed6løsninger. Eksempel2 Som et eksempel på, at der kan gå to løsninger gennem samme punkt tager vi differentialligningen dt =3x2 3 (7) Vi ser, at x = 0 er en konstant løsning. Ved separation af de variable findes løsningerne x = f(t)=(t+k) 3.Løsningsmetodenkræverf(t)=(t+k) 3 0,mendetsesveddirekteindsættelse i differentialligningen (7), at x=f(t)=(t+k) 3 er løsning for alle t R. Gennem (0,0) går nu foruden den konstante løsning x = 0 også løsningen x = t 3. I virkeligheden er det endnu værre, idet man ved sammenstykning af den konstante løsning med løsningen x = (t+k) 3 i punktett= kkankonstruereuendeligtmangeløsninger,derallegårgennem(0,0).ladnemlig k 0 k 2,ogladf væredenfunktion,derergivetvedfølgendeforskrift (t k ) 3 for t k f(t)= 0 for k <t<k 2 (t k 2 ) 3 for t k 2 såerf løsningtil(7)pår,ogdensgrafgårgennem(0,0).hvisvitilladerk = ogk 2 =, så giver ovenstående forskrift faktisk samtlige løsninger, der går gennem (0, 0). Bemærk, at g(x)=3x 2/3 ikkeerdifferentiabelforx=0(jvnf.bemærkningovenfor). 0

11 t Figur4.Løsningenmedk =,k 2 =2ogløsningenmedk =k 2 = Lineære differentialligninger af.orden En differentialligning af første orden, der kan skrives på formen a(t)x +b(t)x=c(t) kaldes en lineær differentialligning. På ethvert interval I, hvor a(t) 0, for alle t I, kan ligningen normeres ved division med a(t). Herved opnår differentialligningen følgende form x +p(t)x=q(t), t I Viforudsætteridetfølgende,atbådepogqerkontinuertepåetintervalI. Sætning22 Ladpogq værekontinuertefunktioner defineret på intervallet I.Såer den fuldstændige løsning til x +p(t)x=q(t) (8) givet ved formlen x(t)=e P(t) e P(t) q(t)dt+ce P(t) (9) hvorp erenvilkårligtvalgtstamfunktiontilp,oghvorc Rerenarbitrærkonstant. Bemærkning 23 Vi ser, at enhver løsning til den lineære differentialligning(8) er defineret på hele I. Dette er ofte ikke tilfældet for ikke-lineære differentialligninger. Formlen (9) kaldes ofte for Panserformlen. Bevis.DaperkontinuertpåI,harpenstamfunktionpådetteinterval.LadP væreensådan. Da e P(t) > 0 for alle t I, har differentialligningen (8) de samme løsninger som følgende differentialligning x (t)e P(t) +p(t)e P(t) x(t)=e P(t) q(t) Men venstre side heraf er differentialkvotienten af produktet e P(t) x(t). Dvs. ovenstående kan skrives på formen d ( ) e P(t) x(t) =e P(t) q(t) dt

12 Denne differentialligning er imidlertid ensbetydende med, at e P(t) x(t) er en stamfunktion til e P(t) q(t),dvs.ensbetydendemedeksistensenafenkonstantc R,så e P(t) x(t)= e P(t) q(t)dt+c Meddetubestemteintegralbetegnerviherenvilkårligtvalgtstamfunktiontile P(t) q(t).denne sidste ligning er åbenbart ækvivalent med formlen(9). Eksempel 24 Vi vil finde den fuldstændige løsning til differentialligningen x (t)+2x(t)=5sint Ligningen er åbenbart lineær. Den er allerede normeret. Vi bruger Panserformlen(9). Idet p(t) = 2fåsP(t)= 2dt=2t,så x(t)=e 2t e 2t 5sintdt+Ce 2t hvor C er en arbitrær konstant. Ved udregning af integralet fås x(t)=e 2t( 2e 2t sint e 2t cost ) +Ce 2t =2sint cost+ce 2t gældende for alle t R. Vi bemærker, at for store værdier af t ligner alle løsningerne den der svarertilc=0,hvilketogsåfremgåraffigurennedenfor. 4 x(t) t 2 4 Figur5.Hældningsfeltetforx +2x=5sintsammenmed5løsninger. Mest af hensyn til den senere behandling af lineære differentialligninger af højere orden viser vi en generel sætning om strukturen af den fuldstændige løsning til den lineære differentialligning af første orden. Sætning 25 Den fuldstændige løsning til differentialligningen(8) er lig med summen af en partikulærløsning,x p,tilligningenogdenfuldstændigeløsning,x hom,tildentilsvarendehomogene ligning x +p(t)x=0 (0) altsåx=x p +x hom. 2

13 Bevis. Vi giver to beviser.. Den fuldstændige løsning til (8) er givet ved Panserformlen (9). Når C = 0 i (9) fås en løsning. Den betegner vi med x p. Det er en partikulær løsning. Formlen (9) gælder selvfølgelig også for det specielle tilfælde, at q(t) = 0 for alle t I. Men så fås den fuldstændigeløsningtildenhomogeneligningtilx hom =Ce P(t).Sætningenfølgernuved atudnyttedenpåvistefortolkningafdetoledi(9). 2. DettebevisudnytterikkePanserformlen(9).Antag,atx p erenløsningtil(8)ogatx h er enløsningtil(0).såerx=x p +x h løsningtil(8),idet (x p +x h ) +p(t)(x p +x h )=x p+x h+p(t)x p +p(t)x h = ( x p+p(t)x p ) +(x h +p(t)x h )=q(t)+0=q(t) Hvisomvendtx ogx 2 beggeerløsningertil(8),såerx=x x 2 løsningtil(0),idet (x x 2 ) +p(t)(x x 2 )=x x 2+p(t)x p(t)x 2 =(x +p(t)x ) (x 2+p(t)x 2 )=q(t) qt0=0 Heraf følger sætningen. Eksempel 26 Differentialligningen tx +2x=te t betragtes for t > 0. Ligningen er åbenbart lineær. Vi normerer først ligningen: x + 2 t x=e t Panserformlens P er givet ved P(t) = 2 t dt = 2lnt, så vi finder, at ep(t) = e 2lnt = t 2 og e P(t) =t 2.Hermederdenfuldstændigeløsninggivetved x(t)=t 2 t 2 e t dt+ct 2 =t 2( t 2 e t 2te t 2e t) +Ct 2 = (+ 2t + 2t ) 2 e t + C t 2 hvorc R.Vikanskrivedenfuldstændigeløsningpåformen x(t)= C ( t 2 +2t+2 ) e t t 2 For C <2 gælder åbenbart, at x(t), og for C >2 gælder,at x(t) for t 0. Hvis C=2erdetikkepåforhåndklart,hvordanx(t)opførersigfort 0.Viharet" 0 0 -problem,på hvilket vi kan bruge l Hospitals regel: (2t+2)e t + ( t 2 +2t+2 ) e t 2t = t2 e t 2t = te t 2 0 fort 0.Detsammegælderaltsåforx(t). 3

14 0.4 x(t) t Figur6.Hældningsfeltetfortx +2x=te t sammenmed5løsninger. 3 Numerisk løsning af differentialligninger: Eulers metode Da numerisk løsning af differentialligninger i mange tilfælde er en nødvendighed, vil vi her kort behandle en simpel metode til numerisk løsning af et begyndelsesværdiproblem for en differentialligning af første orden. Vi gør det for give en idé om hvad man mener med en numerisk løsning. Vi ønsker at finde en tilnærmet(med et finere ord: approksimativ) løsning af begyndelsesværdiproblemet x (t)=f(t,x(t)), x(t 0 )=x 0 En tilnærmet eller approksimativ løsning betegnes ofte som en numerisk løsning, når resultatet ikke er givet ved en formel, men foreligger som en tabel af konkrete talværdier eller som en procedure,derforenhvergivenkonkrettalværdiaftkanberegnex(t).sombrugther,harordet numerisk intetatgøremedbrugeniudtrykketnumeriskværdiafettal,somi x. Eulers metode er en numerisk metode. Den er opkaldt efter den schweitziske matematiker Leonhard Euler(707-83), der måske er den mest produktive matematiker, der nogensinde har levet.detteskalmandogikkeladesigskræmmeaf.metodenerganskesimpel. Vibegynderidetopgivnepunkt(t 0,x 0 ).Løsningenstangenthældningtilt=t 0 erx (t 0 )= f(t 0,x 0 ).Gårviderforetlilleskridtaflængdenhtilhøjre,erdennyeeksaktex-værditætpå denx-værdi,vifårvedatgålangstangenten.gårvilangstangentenfårvix-værdien Den tilsvarende t-værdi er x =x 0 +hf(t 0,x 0 ) t =t 0 +h Vistårnuipunktet(t,x ).Dettepunktliggerformodentliglidtvedsidenafdetkorrektepunkt, menerdetbedstevihar.idettepunkterløsningenshældningx (t )=f(t,x ).Vigårlangs dennyetangentett-skridtpåh,ogfinderdax-værdien x 2 =x +hf(t,x ) 4

15 svarende til t-værdien Således fortsættes. Vi finder en række punkter der hænger sammen på følgende måde t 2 =t +h (t 0,x 0 ),(t,x ),(t 2,x 2 ),...,(t n,x n ),... x n+ =x n +hf(t n,x n ) t n+ =t n +h forn=0,,2,3,... Detkanvises,atdenfejl,derbegåsvedetenkeltskridterca.proportionalmedh 2.Dentotale fejl ved beregningen af x(b), hvor b er sluttids-punktet, bliver hermed omtrent proportional med h=h.dermedereulersmetodeenførsteordensmetode. Eksempel 27 Som eksempel tager vi begyndelsesværdiproblemet x =t 2 +x 2 x(0)= Vitagerh=0..Viharåbenbartt 0 =0,x 0 =ogf(t,x)=t 2 +x 2.Såvifinderførst Dernæst finder vi x =x 0 +hf(t 0,x 0 )=+0. f(0,)=. t =t 0 +h=0. x 2 =x +hf(t,x )=.+0. f(0.,.)=.222 t 2 =t +h=0.2 Gårvietskridtmere,findervi Hermed har vi tabellen x 3 =x 2 +hf(t 2,x 2 )= f(0.2,.222)=.3753 t 3 =t 2 +h=0.3 t x Hvis vi halverer skridtlængden, dvs. tager h = 0.05, så fås tabellen t x hvor vi kun har medtaget x-værdier svarende til samme t-værdier som før. Halveres igen (h = 0.025) fås: t x I dette eksempel kan den eksakte løsning findes, idet den kan udtrykkes ved såkaldte Besselfunktioner. Men indeholder éns repertoire af funktioner ikke Besselfunktionerne, så kan den eksakte løsning ikke angives. Maple kender Besselfunktionerne og kan finde den eksakte løsning. Den ser kompliceret ud, men løsningen giver følgende tabel(med 5 betydende cifre): t x

16 t Eksakt Euler med h = 0.05 Euler med h = 0. Figur7.DeneksakteløsningsammenmedEulerløsningernemedh=0.og

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger

Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger enote 11 1 enote 11 Lineære differentialligningers karakter og lineære 1. ordens differentialligninger I denne note introduceres lineære differentialligninger, som er en speciel (og bekvem) form for differentialligninger.

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 1

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 1 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 1 Morten Grud Rasmussen 4. september, 2013 1 Ordinære differentialligninger ODE er 1.1 ODE er helt grundlæggende Definition 1.1 (Ordinære differentialligninger).

Læs mere

Projekt 4.9 Bernouillis differentialligning

Projekt 4.9 Bernouillis differentialligning Projekt 4.9 Bernouillis differentialligning (Dette projekt dækker læreplanens krav om supplerende stof vedr. differentialligningsmodeller. Projektet hænger godt sammen med projekt 4.0: Fiskerimodeller,

Læs mere

Matematik A. Højere teknisk eksamen. Forberedelsesmateriale. htx112-mat/a-26082011

Matematik A. Højere teknisk eksamen. Forberedelsesmateriale. htx112-mat/a-26082011 Matematik A Højere teknisk eksamen Forberedelsesmateriale htx112-mat/a-26082011 Fredag den 26. august 2011 Forord Forberedelsesmateriale til prøverne i matematik A Der er afsat 10 timer på 2 dage til

Læs mere

Introduktion til Laplace transformen (Noter skrevet af Nikolaj Hess-Nielsen sidst revideret marts 2013)

Introduktion til Laplace transformen (Noter skrevet af Nikolaj Hess-Nielsen sidst revideret marts 2013) Introduktion til Laplace transformen (oter skrevet af ikolaj Hess-ielsen sidst revideret marts 23) Integration handler ikke kun om arealer. Tværtimod er integration basis for mange af de vigtigste værktøjer

Læs mere

Projekt 4.6 Løsning af differentialligninger ved separation af de variable

Projekt 4.6 Løsning af differentialligninger ved separation af de variable Projekt 4.6 Løsning af differentialligninger ved separation af de variable Differentialligninger af tpen d hx () hvor hx ()er en kontinuert funktion, er som nævnt blot et stamfunktionsproblem. De løses

Læs mere

Differentialligninger. Ib Michelsen

Differentialligninger. Ib Michelsen Differentialligninger Ib Michelsen Ikast 203 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Ligninger og løsninger...3 Indledning...3 Lineære differentialligninger af første orden...3

Læs mere

Introduktion til differentialregning 1. Jens Siegstad og Annegrethe Bak

Introduktion til differentialregning 1. Jens Siegstad og Annegrethe Bak Introduktion til differentialregning 1 Jens Siegstad og Annegrete Bak 16. juli 2008 1 Indledning I denne note vil vi kort introduktion til differentilregning, idet vi skal bruge teorien i et emne, Matematisk

Læs mere

Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec.

Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec. Noter om Komplekse Vektorrum, Funktionsrum og Differentialligninger LinAlg 2004/05-Version af 16. Dec. 1 Komplekse vektorrum I defininitionen af vektorrum i Afsnit 4.1 i Niels Vigand Pedersen Lineær Algebra

Læs mere

MM501 forelæsningsslides

MM501 forelæsningsslides MM501 forelæsningsslides uge 40, 2010 Produceret af Hans J. Munkholm bearbejdet af JC 1 Separabel 1. ordens differentialligning En generel 1. ordens differentialligning har formen s.445-8 dx Eksempler

Læs mere

Lektion 8 Differentialligninger

Lektion 8 Differentialligninger Lektion 8 Differentialligninger Implicit differentiation Differentialligninger Separable differentialligninger 0.5 Implicit differentiation 0.4 0.2 0.2 0.4 0.6 0.8 0 0.5 y Vi kan finde måske løse ligningen.5

Læs mere

Taylor s approksimationsformler for funktioner af én variabel

Taylor s approksimationsformler for funktioner af én variabel enote 17 1 enote 17 Taylor s approksimationsformler for funktioner af én variabel I enote 14 og enote 16 er det vist hvordan funktioner af én og to variable kan approksimeres med førstegradspolynomier

Læs mere

PeterSørensen.dk : Differentiation

PeterSørensen.dk : Differentiation PeterSørensen.dk : Differentiation Betydningen af ordet differentialkvotient...2 Sekant...2 Differentiable funktioner...3 Bestemmelse af differentialkvotient i praksis ved opgaveløsning...3 Regneregler:...3

Læs mere

Differentialregning. Ib Michelsen

Differentialregning. Ib Michelsen Differentialregning Ib Michelsen Ikast 2012 Forsidebilledet Tredjegradspolynomium i blåt med rød tangent Version: 0.02 (18-09-12) Denne side er (~ 2) Indholdsfortegnelse Introduktion...5 Definition af

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 5

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 5 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 5 Morten Grud Rasmussen 19. september, 2013 1 Euler-Cauchy-ligninger [Bogens afsnit 2.5, side 71] 1.1 De tre typer af Euler-Cauchy-ligninger Efter at

Læs mere

DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof

DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof DesignMat Uge 1 Gensyn med forårets stof Preben Alsholm Efterår 2010 1 Hovedpunkter fra forårets pensum 11 Taylorpolynomium Taylorpolynomium Det n te Taylorpolynomium for f med udviklingspunkt x 0 : P

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Lineære 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter

Lineære 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter enote 13 1 enote 13 Lineære 2. ordens differentialligninger med konstante koefficienter I forlængelse af enote 11 og enote 12 om differentialligninger, kommer nu denne enote omkring 2. ordens differentialligninger.

Læs mere

Newton-Raphsons metode

Newton-Raphsons metode Newton-Raphsons metode af John V. Petersen Indhold Indledning: Numerisk analyse og Newton-Raphsons metode... 2 Udlede Newtons iterations formel... 2 Sætning 1 Newtons metode... 4 Eksempel 1 konvergens...

Læs mere

Lineære 1. ordens differentialligningssystemer

Lineære 1. ordens differentialligningssystemer enote enote Lineære ordens differentialligningssystemer Denne enote beskriver ordens differentialligningssystemer og viser, hvordan de kan løses enoten er i forlængelse af enote, der beskriver lineære

Læs mere

matx.dk Enkle modeller

matx.dk Enkle modeller matx.dk Enkle modeller Dennis Pipenbring 28. juni 2011 Indhold 1 Indledning 4 2 Funktionsbegrebet 4 3 Lineære funktioner 8 3.1 Bestemmelse af funktionsværdien................. 9 3.2 Grafen for en lineær

Læs mere

Numerisk løsning af differentialligninger

Numerisk løsning af differentialligninger KU-LIFE; Matemati og modeller 009 Numeris løsning af differentialligninger Thomas Vils Pedersen 1 Numerise metoder Ved numeris analyse forstås tilnærmet, talmæssig løsning af problemer, som ie, eller un

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 Differentialligninger

MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 Differentialligninger MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 Differentialligninger 2016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver

Læs mere

MATEMATIK B. Videooversigt

MATEMATIK B. Videooversigt MATEMATIK B Videooversigt 2. grads ligninger.... 2 CAS værktøj... 3 Differentialregning... 3 Eksamen... 5 Funktionsbegrebet... 5 Integralregning... 5 Statistik... 6 Vilkårlige trekanter... 7 71 videoer.

Læs mere

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011

Mujtaba og Farid Integralregning 06-08-2011 Indholdsfortegnelse Integral regning:... 2 Ubestemt integral:... 2 Integrationsprøven:... 3 1) Integration af potensfunktioner:... 3 2) Integration af sum og Differens:... 3 3) Integration ved Multiplikation

Læs mere

Prøveeksamen i Calculus

Prøveeksamen i Calculus Prøveeksamen i Calculus Første Studieår ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet og Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Marts 6 Dette eksamenssæt består af 9 nummererede sider med 4 afkrydsningsopgaver.

Læs mere

DIFFERENTIALLIGNINGER

DIFFERENTIALLIGNINGER Preben Alsholm DIFFERENTIALLIGNINGER I KEMI OG ØKOLOGI Danmarks Ingeniørakademi, Kemiafdelingen, 1993. FORORD Denne bog er skrevet for studerende med interesse for matematisk ræsonnement. Den kvalitative

Læs mere

Hans J. Munkholm: En besvarelse af

Hans J. Munkholm: En besvarelse af Hans J. Munkholm: En besvarelse af Projekt for MM501, Lineære differentialligninger November-december 2009 Nummererede formler fra opgaveformuleringen Her samles alle opgavens differentialligninger og

Læs mere

Analyse 1, Prøve 2 Besvarelse

Analyse 1, Prøve 2 Besvarelse Københavns Universitet Prøve ved Det naturvidenskabelige Fakultet maj Analyse, Prøve Besvarelse Opgave (3%) (a) (%) Bestem mængden af x R for hvilke rækken ( + (x) n ) er konvergent og angiv sumfunktionen

Læs mere

MATEMATIK 11 Eksamensopgaver Juni 1995 Juni 2001, 4. fjerdedel

MATEMATIK 11 Eksamensopgaver Juni 1995 Juni 2001, 4. fjerdedel Juni 2000 MATEMATIK 11 Eksamensopgaver Juni 1995 Juni 2001, 4. fjerdedel Opgave 1. (a) Find den fuldstændige løsning til differentialligningen y 8y + 16y = 0. (b) Find den fuldstændige løsning til differentialligningen

Læs mere

Asymptoter. for standardforsøgene i matematik i gymnasiet. 2003 Karsten Juul

Asymptoter. for standardforsøgene i matematik i gymnasiet. 2003 Karsten Juul Asymptoter for standardforsøgene i matematik i gymnasiet 2003 Karsten Juul Indledning om lodrette asymptoter Lad f være funktionen bestemt ved =, 2. 2 Vi udregner funktionsværdierne i nogle -værdier der

Læs mere

Monotoniforhold Der gælder følgende sætninger om en differentiabel funktions monotoniforhold:

Monotoniforhold Der gælder følgende sætninger om en differentiabel funktions monotoniforhold: Side 21 Oversigt over undervisningen i matematik - 2x 05/06 Der undervises efter: Claus Jessen, Peter Møller og Flemming Mørk : Tal, Geometri og funktioner. Gyldendal 1997 Claus Jessen, Peter Møller og

Læs mere

Funktionsterminologi

Funktionsterminologi Funktionsterminologi Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk: Dette

Læs mere

[FUNKTIONER] Hvornår kan vi kalde en sammenhæng en funktion, og hvilke egenskaber har disse i givet fald. Vers. 2.0

[FUNKTIONER] Hvornår kan vi kalde en sammenhæng en funktion, og hvilke egenskaber har disse i givet fald. Vers. 2.0 MaB Sct. Knud Gymnasium, Henrik S. Hansen % [FUNKTIONER] Hvornår kan vi kalde en sammenhæng en funktion, og hvilke egenskaber har disse i givet fald. Vers..0 Indhold Funktioner... Entydighed... Injektiv...

Læs mere

Besvarelses forslag til Tag-hjemeksamen Vinteren 02 03

Besvarelses forslag til Tag-hjemeksamen Vinteren 02 03 IMFUFA Carsten Lunde Petersen Besvarelses forslag til Tag-hjemeksamen Vinteren 02 0 Hvor ikke andet er angivet er henvisninger til W.R.Wade An Introduction to analysis. Opgave a) Idet udtrykket e x2 cos

Læs mere

Højere Teknisk Eksamen maj 2008. Matematik A. Forberedelsesmateriale til 5 timers skriftlig prøve NY ORDNING. Undervisningsministeriet

Højere Teknisk Eksamen maj 2008. Matematik A. Forberedelsesmateriale til 5 timers skriftlig prøve NY ORDNING. Undervisningsministeriet Højere Teknisk Eksamen maj 2008 HTX081-MAA Matematik A Forberedelsesmateriale til 5 timers skriftlig prøve NY ORDNING Undervisningsministeriet Fra onsdag den 28. maj til torsdag den 29. maj 2008 Forord

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012.

MATEMATIK A-NIVEAU. Anders Jørgensen & Mark Kddafi. Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012. MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 2012 Kapitel 6 Differentialregning og modellering med f 2016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold December 2015 vinter VUC Vestegnen stx Mat A Gert Friis

Læs mere

Differential- ligninger

Differential- ligninger Differential- ligninger Et oplæg 2007 Karsten Juul Dette hæfte er tænkt brugt som et oplæg der kan gennemgås før man går i gang med en lærebogs fremstilling af emnet differentialligninger Læreren skal

Læs mere

Integralregning Infinitesimalregning

Integralregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Integralregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne integral og stamfunktion, og anskuer dette som et redskab til bestemmelse af arealer under funktioner. Noterne er supplement

Læs mere

Projekt 2.2 Omvendt funktion og differentiation af omvendt funktion

Projekt 2.2 Omvendt funktion og differentiation af omvendt funktion ISBN 978877664974 Projekter: Kapitel. Projekt. Omvendt funktion og differentiation af omvendt funktion Projekt. Omvendt funktion og differentiation af omvendt funktion Vi har i Bbogens kapitel 4 afsnit

Læs mere

Eksempler på problemløsning med differentialregning

Eksempler på problemløsning med differentialregning Eksempler på problemløsning med differentialregning 004 Karsten Juul Opgave 1: Monotoniforhold = 1+, x 3 3 x Bestem monotoniforholdene for f Besvarelse af opgave 1 Først differentierer vi f : (3 x) (3

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December/januar 14/15 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Som 2015 Institution VUC Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Mat B Niels Johansson 14MACB11E14

Læs mere

Funktion af flere variable

Funktion af flere variable Funktion af flere variable Preben Alsolm 24. april 2008 1 Funktion af flere variable 1.1 Differentiabilitet for funktion af én variabel Differentiabilitet for funktion af én variabel f kaldes differentiabel

Læs mere

Hilbert rum. Chapter 3. 3.1 Indre produkt rum

Hilbert rum. Chapter 3. 3.1 Indre produkt rum Chapter 3 Hilbert rum 3.1 Indre produkt rum I det følgende skal vi gøre brug af komplekse såvel som reelle vektorrum. Idet L betegner enten R eller C minder vi om, at et vektorrum over L er en mængde E

Læs mere

DIFFERENTIALLIGNINGER NOTER TIL CALCULUS 2003 AARHUS UNIVERSITET

DIFFERENTIALLIGNINGER NOTER TIL CALCULUS 2003 AARHUS UNIVERSITET DIFFERENTIALLIGNINGER NOTER TIL CALCULUS 2003 AARHUS UNIVERSITET H.A. NIELSEN INDHOLD. Lineær ligning 2 2. Lineært system 8 3. Generel ligning 6 4. Stabilitet 8 Litteratur 2 Noterne er til 4 timers forelæsninger

Læs mere

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1

MATEMATIK A-NIVEAU. Kapitel 1 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik, 01 Kapitel 1 016 MATEMATIK A-NIVEAU Vejledende eksempler på eksamensopgaver og eksamensopgaver i matematik 01

Læs mere

matx.dk Differentialregning Dennis Pipenbring

matx.dk Differentialregning Dennis Pipenbring mat.dk Differentialregning Dennis Pipenbring 0. december 00 Indold Differentialregning 3. Grænseværdi............................. 3. Kontinuitet.............................. 8 Differentialkvotienten

Læs mere

Algebra - Teori og problemløsning

Algebra - Teori og problemløsning Algebra - Teori og problemløsning, januar 05, Kirsten Rosenkilde. Algebra - Teori og problemløsning Kapitel -3 giver en grundlæggende introduktion til at omskrive udtryk, faktorisere og løse ligningssystemer.

Læs mere

Oversigt [S] 4.5, 5.10

Oversigt [S] 4.5, 5.10 Oversigt [S] 4.5, 5.0 Nøgleord og begreber Ubestemte udtryk l Hospitals regel l Hospitals regel 2 Test l Hospitals regel Uegentlige integraler Test uegentlige integraler Uegentlige integraler 2 Test uegentlige

Læs mere

Euklids algoritme og kædebrøker

Euklids algoritme og kædebrøker Euklids algoritme og kædebrøker Michael Knudsen I denne note vil vi med Z, Q og R betegne mængden af henholdsvis de hele, de rationale og de reelle tal. Altså er { m } Z = {..., 2,, 0,, 2,...} og Q = n

Læs mere

Mere om differentiabilitet

Mere om differentiabilitet Mere om differentiabilitet En uddybning af side 57 i Spor - Komplekse tal Kompleks funktionsteori er et af de vigtigste emner i matematikken og samtidig et af de smukkeste I bogen har vi primært beskæftiget

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 4

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 4 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 4 Morten Grud Rasmussen 17. september, 013 1 Homogene andenordens lineære ODE er [Bogens afsnit.1] 1.1 Linearitetsprincippet Vi så sidste gang, at førsteordens

Læs mere

matx.dk Mikroøkonomi

matx.dk Mikroøkonomi matx.dk Mikroøkonomi Dennis Pipenbring 31. august 2011 Indold 1 Udbuds- og efterspørgselskurver 3 1.1 Lineær.............................. 4 1.2 Eksponentiel........................... 5 1.3 Potens..............................

Læs mere

Differentialligninger og nummeriske metoder. Thomas G. Kristensen 7. februar 2002

Differentialligninger og nummeriske metoder. Thomas G. Kristensen 7. februar 2002 Differentialligninger og nummeriske metoder Thomas G. Kristensen 7. februar 2002 1 INDHOLD 2 Indhold 1 Indledning 3 2 Definition af 1. og 2. ordens differentialligninger 3 2.1 1. ordens differentialligninger....................

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Grænseværdier og Kontinuitet

Grænseværdier og Kontinuitet Grænseværdier og Kontinuitet Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Bemærk:

Læs mere

z j 2. Cauchy s formel er værd at tænke lidt nærmere over. Se på specialtilfældet 1 dz = 2πi z

z j 2. Cauchy s formel er værd at tænke lidt nærmere over. Se på specialtilfældet 1 dz = 2πi z Matematik F2 - sæt 3 af 7 blok 4 f(z)dz = 0 Hovedemnet i denne uge er Cauchys sætning (den der står i denne sides hoved) og Cauchys formel. Desuden introduceres nulpunkter og singulariteter: simple poler,

Læs mere

Peter Harremoës Matematik A med hjælpemidler 16. december 2013. M = S 1 + a = a + b a b a = b 1. b 1 a = b 1. a = b 1. b 1 a = b

Peter Harremoës Matematik A med hjælpemidler 16. december 2013. M = S 1 + a = a + b a b a = b 1. b 1 a = b 1. a = b 1. b 1 a = b stk. Peter Harremoës Matematik A med hjælpemidler 16. december 2013 Opagve 6 Variables a isoleres: M = S 1 + a = a + b b a b a = b 1 ( ) 1 b 1 a = b 1 a = b 1 1 b 1 a = b Hvis b = 1, så gælder ligningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2013/14 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Mat A Karin Hansen 7Ama1V13

Læs mere

11. Funktionsundersøgelse

11. Funktionsundersøgelse 11. Funktionsundersøgelse Hayati Balo,AAMS Følgende fremstilling er baseret på 1. Nils Victor-Jensen,Matematik for adgangskursus, B-niveau 2, 2. udg. 11.1 Generelt om funktionsundersøgelse Formålet med

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014

Matematik. 1 Matematiske symboler. Hayati Balo,AAMS. August, 2014 Matematik Hayati Balo,AAMS August, 2014 1 Matematiske symboler For at udtrykke de verbale udsagn matematisk korrekt, så det bliver lettere og hurtigere at skrive, indføres en række matematiske symboler.

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 6

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 6 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 6 Morten Grud Rasmussen 24. september, 2013 1 Forcerede oscillationer [Bogens afsnit 2.8, side 85] 1.1 Et forstyrret masse-fjeder-system I udledningen

Læs mere

Epidemi. Matematik. Indermohan Singh Walia, Egedal Gymnasium & HF

Epidemi. Matematik. Indermohan Singh Walia, Egedal Gymnasium & HF Matematik Epidemi Indermohan Singh Walia, Egedal Gymnasium & HF Denne artikel er skrevet som den matematiske teori til beskrivelse af udvikling af en epidemi i en befolkning. Den matematiske model indeholder

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

DesignMat Uge 11 Lineære afbildninger

DesignMat Uge 11 Lineære afbildninger DesignMat Uge Lineære afbildninger Preben Alsholm Forår 008 Lineære afbildninger. Definition Definition Lad V og W være vektorrum over samme skalarlegeme L (altså enten R eller C for begge). Afbildningen

Læs mere

Differentiation. Frank Nasser. 11. juli 2011

Differentiation. Frank Nasser. 11. juli 2011 Differentiation Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER

ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER ØVEHÆFTE FOR MATEMATIK C FORMLER OG LIGNINGER INDHOLDSFORTEGNELSE 0. FORMELSAMLING TIL FORMLER OG LIGNINGER... 2 Tal, regneoperationer og ligninger... 2 Isolere en ubekendt... 3 Hvis x står i første brilleglas...

Læs mere

Differentialligninger med TI-Interactive!

Differentialligninger med TI-Interactive! Differentialligninger med TI-Interactive! Jan Leffers (2008) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 1. ordens differentialligninger... 4 Den fuldstændige løsning... 4 Løsning med bibetingelse...4

Læs mere

Grafværktøjer til GeoMeter Grafværktøjer Hjælp Grafværktøjer.gsp Grafværktøjer

Grafværktøjer til GeoMeter Grafværktøjer Hjælp Grafværktøjer.gsp Grafværktøjer Grafværktøjer til GeoMeter Bjørn Felsager, Haslev Gymnasium & HF, 2003 Når man installerer GeoMeter på sin maskine følger der en lang række specialværktøjer med. Men det er også muligt at skræddersy sine

Læs mere

Oprids over grundforløbet i matematik

Oprids over grundforløbet i matematik Oprids over grundforløbet i matematik Dette oprids er tænkt som en meget kort gennemgang af de vigtigste hovedpointer vi har gennemgået i grundforløbet i matematik. Det er en kombination af at repetere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Matematik B Line Dorthe

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet Matematik A Studentereksamen Forberedelsesmateriale til de digitale eksamensopgaver med adgang til internettet st131-matn/a-6513 Mandag den 6 maj 13 Forberedelsesmateriale til st A Net MATEMATIK Der skal

Læs mere

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller

Kapitel 7 Matematiske vækstmodeller Matematiske vækstmodeller I matematik undersøger man ofte variables afhængighed af hinanden. Her ser man, at samme type af sammenhænge tit forekommer inden for en lang række forskellige områder. I kapitel

Læs mere

Heisenbergs usikkerhedsrelationer. Abstrakt. Hvorfor? Funktionsrum. Nils Byrial Andersen Institut for Matematik. Matematiklærerdag 2013

Heisenbergs usikkerhedsrelationer. Abstrakt. Hvorfor? Funktionsrum. Nils Byrial Andersen Institut for Matematik. Matematiklærerdag 2013 Heisenbergs usikkerhedsrelationer Nils Byrial Andersen Institut for Matematik Matematiklærerdag 013 1 / 17 Abstrakt Heisenbergs usikkerhedsrelationer udtrykker at man ikke på samme tid både kan bestemme

Læs mere

Komplekse Tal. 20. november 2009. UNF Odense. Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet

Komplekse Tal. 20. november 2009. UNF Odense. Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet Komplekse Tal 20. november 2009 UNF Odense Steen Thorbjørnsen Institut for Matematiske Fag Århus Universitet Fra de naturlige tal til de komplekse Optælling af størrelser i naturen De naturlige tal N (N

Læs mere

Komplekse tal og algebraens fundamentalsætning.

Komplekse tal og algebraens fundamentalsætning. Komplekse tal og algebraens fundamentalsætning. Michael Knudsen 10. oktober 2005 1 Ligningsløsning Lad N = {0,1,2,...} betegne mængden af de naturlige tal og betragt ligningen ax + b = 0, a,b N,a 0. Findes

Læs mere

Skabelon til funktionsundersøgelser

Skabelon til funktionsundersøgelser Skabelon til funktionsundersøgelser Nedenfor en angivelse af fremgangsmåder ved funktionsundersøgelser. Ofte vil der kun blive spurgt om et udvalg af nævnte spørgsmål. Syntaksen i løsningerne vil være

Læs mere

MATEMATIK 11 Eksamensopgaver Juni 1995 Juni 2001, 3. fjerdedel

MATEMATIK 11 Eksamensopgaver Juni 1995 Juni 2001, 3. fjerdedel MATEMATIK Eksamensopgaver Juni 995 Juni 200, 3. fjerdedel August 998 Opgave. Lad f : R \ {0} R betegne funktionen givet ved f(x) = ex x for x 0. (a) Find eventuelle lokale maksimums- og minimumspunkter

Læs mere

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT

STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 2007 2010 MATEMATIK A-NIVEAU. MATHIT Prøvesæt 2010. Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT STUDENTEREKSAMEN MATHIT PRØVESÆT MAJ 007 010 MATEMATIK A-NIVEAU MATHIT Prøvesæt 010 Kl. 09.00 14.00 STXA-MATHIT Opgavesættet er delt i to dele. Delprøve 1: timer med autoriseret formelsamling Delprøve

Læs mere

z + w z + w z w = z 2 w z w = z w z 2 = z z = a 2 + b 2 z w

z + w z + w z w = z 2 w z w = z w z 2 = z z = a 2 + b 2 z w Komplekse tal Hvis z = a + ib og w = c + id gælder z + w = (a + c) + i(b + d) z w = (a c) + i(b d) z w = (ac bd) + i(ad bc) z w = a+ib c+id = ac+bd + i bc ad, w 0 c +d c +d z a b = i a +b a +b Konjugation

Læs mere

Løsning MatB - januar 2013

Løsning MatB - januar 2013 Løsning MatB - januar 2013 Opgave 1 (5%) a) Løs uligheden: 2 x > 5x 6. a) 2 x > 5x 6 2 + 6 > 5x + x 8 > 4x Divideres begge sider med 4 og uligheden vendes. Dvs. 8 4 < x x > 2 Løsningsmængden bliver L =]

Læs mere

Lektion 13 Homogene lineære differentialligningssystemer

Lektion 13 Homogene lineære differentialligningssystemer Lektion 13 Lineære differentialligningssystemer Homogene lineære differentialligningssystemer med konstante koefficienter Inhomogene systemer To-kammer modeller Lotka Volterra (ikke lineært) 1 To-kammer

Læs mere

DesignMat Uge 2. Preben Alsholm. Efterår Lineære afbildninger. Preben Alsholm. Lineære afbildninger. Eksempel 2 på lineær.

DesignMat Uge 2. Preben Alsholm. Efterår Lineære afbildninger. Preben Alsholm. Lineære afbildninger. Eksempel 2 på lineær. er DesignMat Uge 2 er er lineær lineær lineær lineære er I smatrix lineære er II smatrix I smatrix II Efterår 2010 Lad V og W være vektorrum over samme skalarlegeme L (altså enten R eller C for begge).

Læs mere

Stamfunktionsproblemet

Stamfunktionsproblemet Stamfunktionsproblemet Frank Villa 19. januar 2014 Dette dokument er en del af MatBog.dk 2008-2012. IT Teaching Tools. ISBN-13: 978-87-92775-00-9. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

Analyse 2. Bevis af Fatous lemma (Theorem 9.11) Supplerende opgave 1. Øvelser

Analyse 2. Bevis af Fatous lemma (Theorem 9.11) Supplerende opgave 1. Øvelser Analyse 2 Øvelser Rasmus Sylvester Bryder 24. og 27. september 203 Bevis af Fatous lemma (Theorem 9.) Hvis (u j ) j er en følge af positive, målelige, numeriske funktioner (dvs. med værdier i [, ]) over

Læs mere

Formler, ligninger, funktioner og grafer

Formler, ligninger, funktioner og grafer Formler, ligninger, funktioner og grafer Omskrivning af formler, funktioner og ligninger... 1 Grafisk løsning af ligningssystemer... 1 To ligninger med to ubekendte beregning af løsninger... 15 Formler,

Læs mere

MASO Uge 7. Differentiable funktioner. Jesper Michael Møller. Uge 7. Formålet med MASO. Department of Mathematics University of Copenhagen

MASO Uge 7. Differentiable funktioner. Jesper Michael Møller. Uge 7. Formålet med MASO. Department of Mathematics University of Copenhagen MASO Uge 7 Differentiable funktioner Jesper Michael Møller Department of Mathematics University of Copenhagen Uge 7 Formålet med MASO Oversigt Differentiable funktioner R n R m Differentiable funktioner

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Som 2014 Institution VUC Vestegnen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Mat B Niels Johansson 7Bma1S14

Læs mere

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011

Andengradsligninger. Frank Nasser. 11. juli 2011 Andengradsligninger Frank Nasser 11. juli 2011 2008-2011. Dette dokument må kun anvendes til undervisning i klasser som abonnerer på MatBog.dk. Se yderligere betingelser for brug her. Indhold 1 Introduktion

Læs mere

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42

t a l e n t c a m p d k Matematiske Metoder Anders Friis Anne Ryelund 25. oktober 2014 Slide 1/42 Slide 1/42 Hvad er matematik? 1) Den matematiske metode 2) Hvad vil det sige at bevise noget? 3) Hvor begynder det hele? 4) Hvordan vælger man et sæt aksiomer? Slide 2/42 Indhold 1 2 3 4 Slide 3/42 Mængder

Læs mere

13 -Integralregning. Hayati Balo, AAMS,Århus. 1. Det ubestemte integrale som betegnes med f (x)dx. 2. Det bestemte integrale som betegnes med b

13 -Integralregning. Hayati Balo, AAMS,Århus. 1. Det ubestemte integrale som betegnes med f (x)dx. 2. Det bestemte integrale som betegnes med b 3 -Integralregning Hayati Balo, AAMS,Århus 3. Stamfunktioner Der er to slags integralregning:. Det ubestemte integrale som betegnes med f (x)dx. Det bestemte integrale som betegnes med b a f (x)dx Det

Læs mere

Regning med funktioner - TAVLENOTER

Regning med funktioner - TAVLENOTER Sammensat funktion [Elevsamtaler] Jens Thostrup, GUX Nuuk 1 FACIT b) 1 og 3 er de eneste løsninger, der optræder i tabellen Jens Thostrup, GUX Nuuk 2 Regningsarter for funktioner Sumfunktion: (f+g)(x)

Læs mere

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16

Matematisk modellering og numeriske metoder. Lektion 16 Matematisk modellering og numeriske metoder Lektion 16 Morten Grud Rasmussen 6. november, 2013 1 Interpolation [Bogens afsnit 19.3 side 805] 1.1 Interpolationspolynomier Enhver kontinuert funktion f på

Læs mere

Differentialregning Infinitesimalregning

Differentialregning Infinitesimalregning Udgave 2.1 Differentialregning Infinitesimalregning Noterne gennemgår begreberne differentialregning, og anskuer dette som et derligere redskab til vækst og funktioner. Noterne er supplement til kapitel

Læs mere

Varmeligningen og cosinuspolynomier.

Varmeligningen og cosinuspolynomier. Varmeligningen og cosinuspolynomier. Projekt for MM50 Marts 009 Hans J. Munkholm 0. Praktiske oplysninger Dette projekt besvares af de studerende, som er tilmeldt eksamen i MM50 uden at være tilmeldt eksamen

Læs mere