OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING"

Transkript

1 OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING

2 OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV - EN KORTLÆGNING Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Forfatter: Kenn Warming Bidragyder: Kirsten Precht Ansvarlig: Teamleder Ask Hesby Krogh Dataindsamling:TNS Gallup 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1401 København K Telefon Institut for Menneskerettigheders publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Vi tilstræber, at vores udgivelser bliver så tilgængelige som muligt. Vi bruger f.eks. store typer, korte linjer, få orddelinger, løs bagkant og stærke kontraster. Vi arbejder på at få flere tilgængelige pdf er. Læs mere om tilgængelighed på

3 SIDE HOVE INDHOLD RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 Hvorfor området er vigtigt for ligestillingen 6 Nationalt ligebehandlingsorgan på køn 10 Inspiration fra Norge 10 Kortlægningens fokus 10 Oplevet diskrimination 11 METODE OG AFGRÆNSNING 12 Dataindsamling 12 Om spørgsmålene 13 Respondenterne 13 KORTLÆGNING AF OPLEVET DISKRIMINATION 17 Jobsøgning 17 Arbejdsvilkår før barselsorlov 22 Under barselsorlov 24 Job og arbejdsvilkår efter barselsorlov 31 OVERSIGT OVER LOVGIVNING 34 International baggrund 34 Dansk lovgivning 35 KONKLUSION OG ANBEFALINGER 40 Anbefalinger 41 BILAG: SPØRGSMÅL I SPØRGESKEMAET 43 SLUTNOTER 49

4 RESUMÉ Denne kortlægning af oplevet diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov er den første af sin art i Danmark. Data er indsamlet af TNS Gallup i perioden 30. april 2015 til 17. maj I alt deltager repræsentativt udvalgte kvinder og mænd i kortlægningen. Alle deltagere er blevet forældre i år 2008 eller senere, eller de venter barn. Danske lønmodtagere er beskyttet mod diskrimination i forbindelse med graviditet og afholdelse af barselsorlov af såvel dansk som international lovgivning. Beskyttelsen er et væsentligt middel til at opnå reel ligestilling mellem kvinder og mænd. Kortlægningen tegner et billede af, at når danske forældre stifter familie, oplever mange, at det er forbundet med en række negative konsekvenser for deres arbejdsliv og karriere. Det kan være manglende lønforhandling, ændrede arbejdsopgaver eller afskedigelse. Kortlægningen viser også, at det i højere grad er kvinder, som oplever negative konsekvenser og forskelsbehandling. I forhold til jobsøgning oplyser knap hver femte kvinde, at hun har undladt at søge nyt arbejde, mens hun var gravid. Det begrundes blandt andet med en forventning om, at arbejdsgivere ikke vil ansætte gravide ansøgere. Blandt de adspurgte kvinder, som har været til jobsamtale, oplever en ud af seks, at arbejdsgiveren spørger, om hun er gravid eller har planer om at få barn. Når medarbejderne fortæller, at de skal være forældre, oplever 18 procent af kvinderne og 7 procent af mændene forringelser i deres arbejdsvilkår. Det kan være i form af at få frataget arbejdsopgaver, at få færre vagter og arbejdstimer, ikke at få forlænget sin stilling eller at blive afskediget. Desuden angiver hver niende kvinde, at hun oplever negative reaktioner fra sin leder, når hun fortæller, at hun er gravid. 4

5 Flere end hver femte mand angiver, at han har holdt mindre barselsorlov, end han ønskede. For kvindernes vedkommende er der tale om knap hver ottende. Ifølge forældrene selv er den primære årsag, at de vil tabe økonomisk på at holde længere orlov. En tredjedel af de mænd, der har holdt mindre orlov, end de ønskede, begrunder dette med, at deres ægtefælle/partner ønskede at holde resten af orloven. Mens forældrene er på barselsorlov, oplever hver fjerde kvinde og hver syvende mand, at de ikke får tiltrækkelig information om vigtige sager på arbejdspladsen. Videre beretter 17 procent af kvinderne, at de ikke blev inviteret til lønforhandlinger, mens de var på barselsorlov. Andelen af mænd er 4 procent. Når forældrene igen vender tilbage til arbejdspladsen efter endt barselsorlov, oplever 12 procent af kvinderne, at de får nye arbejdsopgaver, selvom størstedelen af dem ikke selv ønsker det. Visse af kvinderne oplever desuden at få frataget ansvar (11 procent), at blive degraderet (6 procent) eller at få færre vagter eller arbejdstimer (3 procent). Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at sikre og fremme ligestillingen og menneskerettighederne at Beskæftigelsesministeriet i en vejledning præciserer, at det under jobsamtalen ikke er tilladt at stille spørgsmål om graviditet og barselsorlov. Endvidere skal reglerne for indkaldelse til lønforhandlinger under barselsorlov også præciseres. Regeringen fremmer en mere ligelig fordeling af barselsorlov mellem kvinder og mænd. Arbejdsmarkedets parter sikrer en mere effektiv beskyttelse mod diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov samt fremmer en mere ligelig fordeling af barselsorloven. 5

6 INDLEDNING KAPITEL 1 INDLEDNING Denne analyse kortlægger, hvorledes og i hvilket omfang forældre og kommende forældre i Danmark oplever at blive udsat for forskelsbehandling i forbindelse med at skulle stifte familie og afholde barselsorlov. 1 Desuden kaster analysen lys over en række af de valg, forældrene træffer i forbindelse med familieforøgelsen, fx i forhold til søgning af jobs samt den indbyrdes fordeling af orlov, som forældre selv vælger. Det er velkendt, at graviditet og barselsorlov kan give anledning til forringelser, ulemper og gener for de arbejdende forældre og i værste fald koste personer jobbet. Disse problemer er i vidt omfang forbudt som direkte og indirekte diskrimination i ligestillingslovgivningen. Derfor er fokus for denne analyse de oplevelser og valg, som forældre og kommende forældre gør sig og træffer, mens de venter barn, er på barselsorlov og vender tilbage til arbejdet efter orlov. Analysen begrænser sig til at omhandle oplevelser af diskrimination og forholder sig således ikke til, om de konkrete oplevelser afspejler diskrimination i juridisk forstand eller ej. HVORFOR OMRÅDET ER VIGTIGT FOR LIGESTILLINGEN I Danmark har vi en af de højeste erhvervsfrekvenser i Europa med en meget stor andel af personer i den erhvervsaktive alder på arbejdsmarkedet. Denne placering er især resultatet af, at danske kvinder i stort omfang har et arbejde. Dette er positivt og væsentligt for ligestillingen mellem kønnene. Men selvom både kvinder og mænd er på arbejdsmarkedet, er der stor forskel på, hvor lang tid de er fraværende fra jobbet som følge af at stifte familie. Kvinder i Danmark tager i gennemsnit 271 dages barselsorlov, mens mændene tager 30 dage og dette billede er forholdsvis stabilt (Danmarks Statistik 2015a). 6

7 Andelen af fædre, der holder en del af den fælles barselsorlov, er svagt stigende, viser nye tal fra Danmarks Statistik (2015b). I 2009 holdt 35 procent af mændene en del af den fælles barselsorlov, mens tallet i 2013 var 37 procent. Sammenlignet med andre nordiske lande, så halter danske mænd efter i forhold til barselsorloven, idet islandske fædre tager 34,5 procent af den samlede orlov, mens norske fædre tager 27,5 procent, og svenske fædre 23,7 procent. Dette kan skyldes, at en større andel af barselsorloven er reserveret til mænd i disse tre lande, end tilfældet er i Danmark (Krogh 2014). Men ét er fordelingen af barselsorloven. Noget andet er de konsekvenser, som længden af barselsorloven kan have for mænd og kvinders muligheder på arbejdsmarkedet. Kønsforskningen (se fx Bloksgaard 2009) peger på, at netop graviditet og barselsorlov har væsentlig betydning for særligt kvinders udviklingsog karrieremuligheder og dermed ligestillingen mellem kvinder og mænd. Ud over de høje erhvervsfrekvenser er det danske arbejdsmarked kendetegnet ved at være yderst kønsopdelt. Mænd og kvinder har typisk forskellige uddannelser og bestrider forskellige jobs i forskellige brancher: Kvinder er beskæftiget i kommuner eller regioner, hvor de udfører pleje og omsorg eller arbejder på kontor, mens mænd er ansat i det private eller i staten, hvor de er beskæftiget med bygge-, anlægs- og håndværkerfag eller ledelse (Lønkommissionen 2010). Kønsopdelingen på arbejdsmarkedet knytter direkte an til uligelønsproblematikken. I Danmark får kvinder overordnet set mindre i løn end mænd. Kvinder tjener også mindre end mænd, når man har taget højde for branche, uddannelse og andre relevante forhold. En af de oplagte veje til at bryde det kønsopdelte arbejdsmarked er at ændre på orlovsreglerne. Orlovsreglerne er relativt gode i den offentlige sektor, hvor der er mange kvinder, hvorimod der er plads til forbedring på det private arbejdsmarked, hvor mænd er i flertal. Denne analyse sætter fokus på en række situationer for at kortlægge, hvorvidt mænd og kvinder i samme grad oplever, at det at stifte familie og tage barselsorlov har haft negative konsekvenser, såsom manglende lønforhandling, ændrede arbejdsopgaver eller afskedigelse. 7

8 INDLEDNING Stærk lovgivning i forhold til graviditet og barselsorlov At netop fravær i forbindelse med graviditet og barselsorlov er potentielle konfliktflader mellem lønmodtageres og arbejdsgiveres interesser kommer til udtryk ved, at lovgivningen på området er stærk. Således bliver danske lønmodtagere, som venter barn eller er på barselsorlov, sikret gennem national lovgivning først og fremmest i ligebehandlingsloven, barselsloven og ligelønsloven, men også i internationalt i regi af EU og FN. De forskellige love og foranstaltninger, som beskytter mod diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov, betragtes som et grundlæggende og væsentligt middel til at opnå reel ligestilling mellem kvinder og mænd. I Danmark har vi et uafhængigt ligebehandlingsnævn, hvor man kan føre klagesager inden for og uden for arbejdsmarkedet. Det er gratis at få en sag prøvet i nævnet, hvilket fremmer, at alle har lige adgang til at få vurderet, om de er blevet diskrimineret (Ligebehandlingsnævnets hjemmeside 2015). Af Ligebehandlingsnævnets seneste årsberetning fremgår det, at den lovgivningsmæssige beskyttelse i forbindelse med graviditet og barselsorlov har sin berettigelse, idet en stor del af nævnets sager, som er relateret til køn, er forbundet med netop afskedigelse under orlov og graviditet. I beretningen udgør disse sager 43, mens antallet af kønsrelaterede sager tilsammen er 129 (Ligebehandlingsnævnet 2014a). Ligebehandlingsnævnet skriver direkte, at [s]ager om forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og orlov udgør den største gruppe (Ligebehandlingsnævnet 2014b, side 19). Man skal dog være opmærksom på, at en oversigt over antallet af førte sager hos nævnet ikke umiddelbart kan sidestilles med, hvor udbredt den oplevede diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov er blandt danske forældre i almindelighed. Andre undersøgelser Danske lønmodtagerorganisationer har gennemført tre statistiske medlemsundersøgelser, der berører emnet oplevet diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov. 2 En undersøgelse blandt HK s medlemmer viser, at 14 procent af HK erne oplever, at der spørges ind til deres barselsplaner, når de er til jobsamtale (Madsen 2014). 8

9 En lidt ældre undersøgelse blandt DJØF s medlemmer viser, at især kvinder oplever en forringelse af deres karriere som følge af afholdelse af barselsorlov (DJØf 2005). Således mener 28 procent af kvinderne og 4 procent af mændene på det private arbejdsmarked, at det har påvirket deres arbejds- og karrieresituation negativt at holde barselsorlov. Tilsvarende andele af ansatte i den offentlige sektor er 17 procent for kvinder og 8 procent for mænd. 3 Omkring halvdelen af de adspurgte kvinder er af den overbevisning, at en fuld barselsorlov vil skade deres karriere. Denne overbevisning bliver delt af knap en fjerdedel af mændene. Endelig mener DJØF erne, at den væsentligste hindring, for at den ideelle fordeling af barselsorloven bliver en realitet, er økonomiske forhold. 4 Hernæst fremhæves kærestens/ægtefællens ønske om selv at holde orloven, kærestens/ægtefællens holdninger til orlov, hensyn til barnets pasning, love, regler og overenskomster og slutteligt arbejdsgivers holdning til barselsorlov. Lønmodtagerorganisationen Lederne har gennemført en undersøgelse, hvor mandlige medlemmer blev spurgt om blandt andet, hvilke betingelser der skulle være anderledes, såfremt de skulle have holdt længere barselsorlov (omtale i Barselsudvalget 2013, side 125ff). 41 procent af mændene svarer, at de ville have holdt længere orlov, hvis det ikke ville have negative konsekvenser for deres karrieremuligheder. Undersøgelsen viser desuden, at kulturen på arbejdspladsen afholder 45 procent af de mandlige ledere fra at holde længere orlov. Herved indikerer mændene, at de har lyst til at holde længere barsel, men at de afstår fra dette, da det ikke er socialt accepteret på arbejdspladsen. I forlængelse heraf påpeger to tredjedele af mændene, at en lovgivningsmæssig ændring, som udvider den øremærkede del af orloven til mænd, vil betyde, at de havde holdt længere barselsorlov. 81 procent af lederne angiver, at muligheden for en længere periode med økonomisk kompensation vil have betydet, at de havde holdt længere barselsorlov. Selvom man via disse medlemsundersøgelser får en værdifuld indsigt i forskellige negative job- og karrieremæssige aspekter, som er forbundet med graviditet og barselsorlov, så skal man være opmærksom på, at der er tale om undersøgelser af medlemmers oplevelser, hvorfor man ikke kan generalisere fra disse undersøgelser til danskere i almindelighed. 9

10 INDLEDNING NATIONALT LIGEBEHANDLINGSORGAN PÅ KØN Institut for Menneskerettigheder er Danmarks nationale ligebehandlingsorgan på køn. Instituttet har til opgave at fremme og støtte ligestilling mellem kvinder og mænd, så der ikke forekommer diskrimination på grund af køn. Denne opgave løfter instituttet ved blandt andet at gennemføre uafhængige analyser/rapporter og på baggrund heraf fremsætte henstillinger og formulere anbefalinger til, hvorledes ligebehandling kan fremmes. Desuden indgår instituttet i dialog med relevante aktører, som kan bidrage til at indfri dette formål. Som nationalt ligebehandlingsorgan på køn har instituttet taget initiativ til at få gennemført indeværende kortlægning af omfanget af oplevet diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov, idet en sådan kortlægning ikke tidligere er gennemført i Danmark. INSPIRATION FRA NORGE I Norge har Likestillings- og diskrimineringsombudet (2015) for nyligt gennemført en kortlægning af oplevet diskrimination på grundlag af graviditet og forældreorlov, som har inspireret til denne danske kortlægning i forhold til såvel design som gennemførsel. Således er spørgsmålene i den danske kortlægning en kopi af spørgsmålene i den norske kortlægning. KORTLÆGNINGENS FOKUS Inspirationen fra Norge betyder imidlertid ikke, at hensigten er at foretage en komparativ analyse, hvor danske og norske forhold sammenlignes. Fokus i denne analyse er derimod på at tilvejebringe en oversigt over omfanget af oplevet diskrimination, som danske forældre og kommende forældre har i forbindelse med graviditet og afholdelse af barselsorlov. I kortlægningen indgår kvinder og mænd, som er blevet forældre i 2008 eller senere. Kortlægningen afdækker desuden, hvilke valg forældre selv træffer i forbindelse med graviditet og barselsorlov, fx ikke at søge nyt job, og hermed de mere generelle ændringer og forringelser, forældre oplever. Således er målet ikke at få en dybereliggende forståelse for de forskellige forhold, der er årsag til den oplevede diskrimination, men i stedet at kortlægge omfanget og lokalisere områder, hvor der kan være tale om diskrimination. 10

11 OPLEVET DISKRIMINATION Eftersom fænomenet oplevet diskrimination er omdrejningspunktet for denne kortlægning, er det nødvendig med en præcisering af, hvad der menes med dette. En definition fra SFI Det nationale forskningscenter for velfærd lyder: Oplevet diskrimination kaldes også subjektiv diskrimination og ˮ udtrykker en oplevelse af at blive udsat for usaglig forskelsbehandling enten af andre borgere eller på baggrund af samfundsmæssige forhold. (Jensen et al. 2012, side 26. Original kursivering) På samme vis defineres oplevet diskrimination i indeværende analyse som forhold, hvor en given person føler sig ringere behandlet eller ringere stillet end andre personer på grund af sit køn. Der bliver i kortlægningen spurgt ind til respondenternes erfaringer med en række forhold, hvor lovgivningen er relativt tydelig, men der spørges også ind til oplevelser med situationer og adfærd, der ikke i juridisk henseende er ulovlige, men som fra et ligestillingsmæssigt perspektiv kan være problematiske. Et konkret eksempel på en ulovlig situation er, hvis en arbejdsgiver fravælger en kvindelige ansøger til en stilling, fordi hun til jobsamtalen på opfordring fortæller, at hun er gravid. Et eksempel på en adfærd, der hæmmer ligestilling mellem kønnene, er, hvis en gravid kvinde undlader at søge en stilling ud fra en antagelse om, at arbejdsgiver vil fravælge en gravid ansøger. Det er vigtigt at understrege, at de forhold, som bliver afdækket i denne kortlægning, ikke nødvendigvis er udtryk for, at der er begået diskrimination i juridisk forstand. Kortlægningen er baseret på respondenternes egne erfaringer, altså i subjektive oplevelser, jævnfør definitionen. Samtidig ved vi, at ikke alle ulovligheder af forskellige årsager, som ikke bliver behandlet i denne analyse bliver opdaget eller fører til sagsanlæg/domsfældelse. 11

12 METODE OG AFGRÆNSNING KAPITEL 2 METODE OG AFGRÆNSNING For at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd vil Institut for Menneskerettigheder med denne analyse sætte fokus på diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov. Instituttet har derfor spurgt danske forældre om deres oplevelser. For at indsamle disse data har instituttet indgået et samarbejde med TNS Gallup. Instituttet har formuleret de konkrete spørgsmål med afsæt i en tilsvarende norsk kortlægning (se tidligere), hvorefter TNS Gallup har kvalitetssikret de danske spørgsmål og efterfølgende stillet dem til et repræsentativt udsnit af forældre til børn, som er født i 2008 eller derefter, eller som venter barn. TNS Gallup er således garant for den anvendte metode samt datakvaliteten. DATAINDSAMLING Dataene er indsamlet i perioden 30. april 2015 til 17. maj I alt har kvinder og mænd udfyldt et onlinespørgeskema, de har fået tilsendt. Målgruppen for kortlægningen er danske borgere, som er fyldt 18 år og venter barn eller er blevet forældre til børn født i perioden Stikprøven er repræsentativ i forhold til forældrenes køn og den region, de er bosat i. Den er baseret på data fra Danmarks Statistik omkring fordelingen af fødte børn i den angivne periode og under en forudsætning af en ligelig fordeling på køn. Den anvendte metode er webinterview med respondenter, som er udvalgt i TNS Gallups GallupForum. Spørgeskemaet er udsendt til en stratificeret stikprøve, som er baseret på målgruppen, det vil sige til panelister med børn i alderen op til syv år. TNS Gallup har indledningsvist screenet en del af stikprøvegruppen for at sikre, at de kontaktede respondenter alle er i den definerede målgruppe. Efter spørgeskemaet er udsendt, er der foretaget telefonisk rykning til de panelister, 12

13 som ikke har svaret, så antallet at personer, som indgår i kortlægningen, kommer over Dataene i kortlægningen er vejet på baggrund af målgruppens forventede sammensætning. Denne vejning betyder, at besvarelser fra mænd og kvinder ikke har den samme vægt, idet der samlet set er flere kvinder end mænd, der har deltaget i kortlægningen (se afsnittet Respondenterne nedenfor). Som følge af denne vejning indgår de kvindelige og mandlige respondenters svar ligeligt i kategorien Total. Institut for Menneskerettigheder har efter aftale kun modtaget de vejede data fra TNS Gallup, og analysen er foretaget på baggrund heraf. OM SPØRGSMÅLENE Spørgsmålene til respondenterne tager afsæt i konkrete situationer, og omhandler forhold relateret til oplevelser i forbindelse med jobsøgning, før barselsorlov, under barselsorlov og efter barselsorlov. At spørgsmålene tager afsæt i situationer betyder, at ikke alle respondenter har befundet sig i de situationer, der bliver spurgt ind til, hvorfor det ikke har været relevant/muligt for alle respondenter at besvare samtlige spørgsmål. Man kan derfor i forbindelse med de respektive figurer se, at antallet n varierer, idet n svarer til det antal respondenter, som har besvaret det pågældende spørgsmål. Det samlede spørgeskema findes i bilag bagerst. RESPONDENTERNE Respondentgruppe består specifikt af kvinder og 526 mænd (altså i alt), som har besvaret spørgeskemaet. Ved at bruge vægte fremstår svarene med en ligelig fordeling af forældrenes køn. 5 Blandt respondenterne er 3 procent på deres første barselsorlov, mens de udfylder spørgeskemaet, mens 52 procenter har været på orlov en gang og 39 procenter har været på orlov mere end en gang. 13

14 METODE OG AFGRÆNSNING Har du været på barselsorlov én eller flere gange i perioden 2008 og frem til i dag? 6% 3% Total (n=1.589) Ja, jeg afholder min første barsel nu Ja, jeg har været på barsel én gang 39% Ja, jeg har været på barsel mere end én gang i perioden 51% Nej Figur 1 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder Hvis man ser nærmere på alderssammensætningen af deltagerne i denne kortlægning, så er 30 procent mellem 18 og 34 år, mens de resterende 70 procent er ældre end 35 år. Danske kvinder er i gennemsnit 29,1 år, når de føder deres første barn (Danmarks Statistisk 2015a). I forhold til ansættelsesforhold på tidspunktet for dataindsamling, så angiver 54 procent, at de er offentligt ansat, mens andelen af privatansatte er 45 procent. De resterende er hverken privat- eller offentligt ansatte. Otte ud af ti (80 procent) er medlem af en faglig organisation. Kortlægningen er vægtet, så respondenternes geografiske placering afspejler den generelle geografiske fordeling af kortlægningens målgruppe i Danmark. Derfor er 35 procent af respondenterne bosat i hovedstaden, 12 procent på Sjælland, 20 procent i Syddanmark, 23 procent i Midtjylland og 10 procent i Nordjylland. 14

15 Kortlægningens respondenter fordelt på køn, region og ansættelsessted. Figur 2 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder I forhold til uddannelse så er grundskolen den højeste uddannelse for næsten 2 procent af respondenterne. For 5 procent er det almengymnasial uddannelse. Lidt mere end 2 procent har erhvervsgymnasial uddannelse. 28 procent har en erhvervsuddannelse. Næsten 5 procent har en kort videregående uddannelse (KVU). 20 procent har en mellemlang videregående uddannelse (MVU). 12 procent har en bachelorgrad som længste uddannelse. Omkring 24 procent har en lang videregående uddannelse. Endelig har 1½ procent en forskeruddannelse (ph.d.). Ovenstående angivelse af respondenternes forskellige karakteristika er medtaget i denne analyse for at give læseren et overblik over, hvordan respondentgruppen overordnet ser ud. I denne kortlægning er formålet dog ikke at opdele svarene på alle de forskellige karakteristika, som er beskrevet ovenfor, selvom fx alder, uddannelsesniveau og bopæl kan have betydning for, hvorvidt man vurderer en hændelse som diskrimination og adfærd som diskriminerende. Formålet er 15

16 METODE OG AFGRÆNSNING derimod at skabe et generelt overblik samt en fordeling af svarene opdelt på køn. 16

17 KAPITEL 3 KORTLÆGNING AF OPLEVET DISKRIMINATION I dette kapitel præsenteres resultaterne af kortlægningen, som vedrører oplevelser i forbindelse med jobsøgning, før barselsorlov, under barselsorlov og efter barselsorlov. 6 Eftersom kortlægningen er gennemført i regi af Institut for Menneskerettigheders opgave med at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, så er det centralt at identificere eventuelle kønsforskelle i svarene. De spørgsmål, der er stillet i kortlægningen, og som dermed danner grundlag for kortlægningen, er at finde ovenover de respektive figurer. En uddybende læsning af den relevante lovgivning vil være at finde i analysens kapitel 4: Oversigt over lovgivning. JOBSØGNING Det fremgår af kortlægningen, at to tredjedele af de adspurgte (65 procent) har været til en eller flere jobsamtaler i undersøgelsesperioden, det vil sige siden år Der er tale om en ligelig fordeling mellem kønnene, idet 64 procent af mændene har været til samtale, mens andelen af kvinder er 66 procent. 12 procent af respondenterne svarer imidlertid, at de har undladt at søge job, fordi de venter barn. 17

18 KORTLÆGNING AF OPLEVET DISKRIMINATION Har du undladt at søge et job, fordi du (eller din partner) havde planer om at få barn eller ventede barn/var gravid i perioden 2008 og frem til nu? (Flere svar kan gives af hver respondent) Ja, fordi jeg tænkte, at det ville være en ulempe for arbejdsgiver Ja, fordi jeg regnede med, at arbejdsgiver ikke ville vælge en ansøger, som var gravid/ventede barn Nej Ved ikke/husker ikke 5% 7% 2% 7% 12% 1% 1% 1% 1% Total (n=1.589) Kvinder (n=795) Mænd (n=795) 87% 81% 94% Figur 3 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder I forhold til de respondenter, som har undladt at søge en stilling, springer det i øjnene, at næsten hver femte kvinde (18 procent) har valgt ikke at søge nyt job, mens hun er eller har planer om at blive gravid, hvilket hun primært begrunder med en antagelse om, at hvis hun søger stillingen, så vil hun alligevel blive fravalgt, eller hun vil være til ulempe for arbejdsgiveren, hvilket hun ikke ønsker. 7 Denne tilbageholdenhed er resultat af respondenternes egne valg og er dermed ikke problematisk fra et juridisk perspektiv. Men den udgør et ligestillingsmæssigt problem, da den praktiske konsekvens, ved at markant flere kvinder end mænd lægger bånd på sig selv i forhold til jobsøgning, er, at kvinder bliver stillet dårligere end mænd. 18

19 Jobsamtale Ifølge dansk retspraksis bliver det anset som en overtrædelse af ligebehandlingslovens 2, hvis arbejdsgiveren ved ansættelsessamtalen spørger ind til graviditet og forhold, som er knyttet hertil. Derfor ser vi i kortlægningen nærmere på selve samtalesituationen i jobsøgningsprocessen omend der ikke kan sættes lighedstegn mellem respondenternes oplevelser og overtrædelse af loven. I forhold til jobsamtaler oplever omkring en ud af syv respondenter (14 procent) at blive spurgt, om de er gravide, venter barn eller planlægger at gå på barselsorlov. Det hænder med andre ord relativt ofte, at ansøger bliver spurgt om graviditet og barselsplaner, når de kommer til jobsamtale. Hvis du tænker tilbage på din jobsamtale/dine jobsamtaler, har du så oplevet, at du er blevet spurgt, om du venter barn/er gravid eller har planer om at få et barn? Total (n=1.028) 14% 85% 1% Kvinder (n=522) 16% 82% 2% Mænd (n=506) 12% 87% 1% Ja Nej Ved ikke Figur 4 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder Der kan spores en lille forskel på andelen af kvinder og mænd, som skal forholde sig til dette spørgsmål, idet 16 procent af de adspurgte kvinder mod 12 procent af mændene oplever, at arbejdsgiver stiller spørgsmål om barselsplaner. Her er det værd at notere sig, at også mænd bliver bedt om at forklare om deres eventuelle planer, hvilket indikerer, at ikke kun kvinder oplever det at blive forældre som en potentiel barriere for udvikling af deres arbejdsliv og karriere. 19

20 KORTLÆGNING AF OPLEVET DISKRIMINATION Spørgsmål om barselsplaner 4 procent af de respondenter, som har været til jobsamtale, bliver spurgt, om de og deres partner eller ægtefælle har planer om at dele barselsorloven. Som det fremgår nedenfor af figur 5, er der en forholdsmæssig markant kønsmæssig forskel i relation til andelen af kvinder og mænd, som oplever dette. Har du været til en jobsamtale, hvor du blev spurgt, om du og din ægtefælle/partner har aftalt at dele barselsorlov i forbindelse med graviditet? Total (n=1.028) 4% 95% 0% Kvinder (n=522) 3% 97% 0% Mænd (n=506) 6% 94% 1% Ja Nej Ved ikke Figur 5 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder Flere mænd (6 procent) end kvinder (3 procent) oplever, at de ved jobsamtaler bliver spurgt, om de har planer om at dele barselsorloven med deres partner eller ægtefælle. Det, at flere mænd end kvinder bliver spurgt til planer om at dele barselsorloven, kan være udtryk for, at arbejdsgivere generelt regner med, at det som udgangspunkt er kvinden, der tager barselsorloven (jævnfør tidligere opgørelse fra Danmarks Statistik om fordeling af barselsorlov), hvorfor kvinder i mindre omfang bliver bedt om at forholde sig til spørgsmålet. Fravalg til job At fravælge en ansøger til en stilling på baggrund af graviditet eller barselsorlov strider mod ligebehandlingslovens 2, som slår fast, at kvinder og mænd skal stilles lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. Derfor spørger vi i kortlægningen, om de to tredjedele af respondenterne, som har været til jobsamtale siden 2008, har oplevet at blive fravalgt til et job, fordi de ventede barn/var gravid eller planlagde at tage barselsorlov. Omkring 7 procent på tværs af køn svarer, at de er sikre på eller har mistanke om, at de er blevet fravalgt på 20

21 dette grundlag. Dette bekræfter antagelsen om, at graviditet og planer om barselsorlov forringer jobansøgeres chancer for at blive ansat i en ny stilling. Har du prøvet at blive fravalgt til et job, fordi du ventede barn/var gravid eller planlagde at tage barselsorlov? Total (n=1.028) 7% 89% 3% Kvinder (n=522) 10% 86% 4% Mænd (n=506) 4% 93% 3% Ja, jeg er sikker på/har mistanke om dette Nej, det har jeg ikke Ved ikke/husker ikke Figur 6 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder Blandt de adspurgte, som har været til jobsamtale, angiver hver tiende kvinde (10 procent), at hun er sikker på eller har mistanke om, at hun er blevet fravalgt til en stilling netop på grund af graviditet eller planer om barselsorlov. Blandt mændene er der tale om en lavere andel, nemlig 4 procent. Hovedpointer Næsten hver femte kvinde har undladt at søge arbejde, mens hun var eller forsøgte at blive gravid, fordi hun forventede, at arbejdsgiverne ikke ville ansætte en gravid ansøger, eller fordi hun ikke ønskede at starte en ansættelse med at være til ulempe for arbejdsgiveren. Hver sjette kvinde, som har været til jobsamtale, oplever at blive spurgt, om hun er gravid eller har planer om at få et barn. Den tilsvarende andel af mænd er hver ottende. 10 procent af de kvinder, som har været til jobsamtale, er sikre på eller har mistanke om, at de efterfølgende ikke er blevet tilbudt stillingen, fordi de var gravide eller havde planer om barselsorlov. 21

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Ligestillingsudvalget 2015-16 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 156 Offentligt T A L E 23.08.2016 J.nr. 2016-4514 Ministerens tale ved samråd den 1. september 2016 om spørgsmål stillet ved jobsamtaler

Læs mere

Fædres brug af orlov

Fædres brug af orlov Fædres brug af orlov Forord I Danmark er der fleksible regler for, hvordan far og mor kan fordele forældreorloven imellem sig. Regeringen ønsker ikke ny eller ændret lovgivning på området det skal fortsat

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r

Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Djøfernes holdninger til barselsorlov og afskedigelsesvilka r Oktober 2011 1 Indhold Løn til fædre under orlov... 3 Øremærkning af barsel til fædre... 3 Mænd vil gerne holde længere orlov... 4 Mænd og

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd om afskedigelse af gravide og lønmodtagere på barsel 4. marts 2009 J.nr.

Læs mere

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet

Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 164 Offentligt N O T A T Vurdering af Meerts-dommen i relation til retstilstanden i Danmark på forældreorlovsområdet April 2010 J.nr. 2009-0022620 JAIC/TLO

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm.

Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel spm. Arbejdsmarkedsudvalget 2009-10 AMU alm. del Svar på Spørgsmål 361 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale til brug for samråd den 14. april 2010 om beskyttelse af gravide og lønmodtagere på barsel

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde

Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1. Lovens formål. Formål og anvendelsesområde Inatsisartutlov nr. 3 af 29. november 2013 om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd og

Læs mere

Seksuel chikane. 10. marts 2016

Seksuel chikane. 10. marts 2016 10. marts 2016 Seksuel chikane Hvert tiende FOA-medlem har været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed og handlinger af seksuel karakter (seksuel chikane) i løbet af det sidste år. Det er især unge medlemmer

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) LBK nr 645 af 08/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006834 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM

Notat. Sygefravær i virksomhederne. Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Notat Sygefravær i virksomhederne Til: Dansk Erhverv Fra: MJC/MMM Sygefravær koster hvert år erhvervslivet milliarder, og derfor arbejder mange virksomheder målrettet imod at få sygefraværet ned blandt

Læs mere

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT

Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 AFSKRIFT Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 2002 J.nr. APV1109-137606 AFSKRIFT Sammenskrivning af Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til

Læs mere

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at:

Faktaark: Vilkår. Indhold. Undersøgelsen viser at: Faktaark: Vilkår Undersøgelsen viser at: Den ugentlige arbejdstid ved job i udlandet er gennemsnitligt 47 timer Mere end 3 ud af 4 djøfere ansat i udlandet angiver, at aftenarbejde er en del af arbejdet

Læs mere

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål

5. juni 2012 EM 2012/xx. Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder. Kapitel 1 Lovens formål 5. juni 2012 EM 2012/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. X af XX.XXXX om ligestilling af mænd og kvinder Kapitel 1 Lovens formål Formål og anvendelsesområde 1. Loven har til formål at fremme ligestilling

Læs mere

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job

Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF Sådan fik de jobbet 2010 - en undersøgelse af nyuddannede djøferes første job DJØF august 2010 Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Resume... 2 1.2 Metode... 2 2 Færdiguddannede kandidaters erfaring med

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse

Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på uddannelse Danskernes holdninger til barselsorlov opdelt på Januar 2012 Indhold Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked... 2 Danskerne vil have mere barselsorlov til

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) 2012/1 LSF 105 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Fremsat den 12. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) Lovforslag nr. L 105 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1) Lovforslag nr. L 105 Folketinget Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2012-13 Fremsat den 12. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv

Rapport fra IDA. Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder. Printervenlig. Udskriv Undersøgelse af barsels betydning for løngabet mellem mænd og kvinder Printervenlig Udskriv Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Undersøgelsens formål og metode 3. Orlovsperioder og længde 4. Kvindernes

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk

Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk Beskæftigelsesministeriet Center for Arbejdsliv cki@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 AHK@ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S K E R E T. D K D O

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste?

Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? Hvordan får vi erstattet løse ansættelser med faste? DM Dansk Magisterforening Et værktøj til DM Offentligs tillidsrepræsentanter til medlemsdiskussion og til forhandling med ledelsen 1 Materialet søger

Læs mere

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads

Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Elever i søgekøen og deres oplevede barrierer i forhold til at finde en praktikplads Som en del af udmøntningen af Aftale om en vækstpakke 2014 blev det besluttet at igangsætte en kvalitativ gennemgang

Læs mere

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA

Personalejura LUP. LUP, personalejura ved Henriette Kiersgaard, PLA Personalejura LUP Program Ledelsesretten/pligten Ansættelseskontrakten Advarsler Opsigelser Usaglig opsigelse Vilkårsændringer Ledelsesretten Septemberforliget (september 1899) Arbejdsgiverne anerkendte

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt

N O T A T. Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0637 Bilag 1 Offentligt N O T A T Grundnotat vedrørende Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 92/85/EØF om iværksættelse af foranstaltninger

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...

1.0 Indledning:...3. 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode... Tabelrapport: Sådan fik de jobbet 2014 Indhold 1.0 Indledning:...3 1.1 Resume:...3 1.1.1 Dimittender, som har haft første job...3 1.1.2 Dimittender, som ikke har haft første job...4 1.2 Metode...5 2.0

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Skatteministeriets departement

Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement Lovgrundlag Alle departementer samt statslige virksomheder, styrelser, institutioner mv. med mere end 50 ansatte skal efter ligestillingslovens 5 indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet.

Undersøgelsen blev udført i marts 2016, og i alt medlemmer af FOAs elektroniske medlemspanel svarede på spørgsmålene om kærlighed på jobbet. 27. april 2016 Kærlighed på jobbet Knap 1 ud af 10 af FOAs medlemmer har selv haft et forhold eller en affære med en kollega, og omkring halvdelen af medlemmerne har oplevet, at en kollega har haft en

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE?

HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? HVOR UDBREDTE ER LANGE SKOLEDAGE? RAPPORT MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING OKTOBER 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLD 1. Indledning og resumé 2. Indskolingen 3. Mellemtrinnet 4. Udskolingen

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Diplomingeniøruddannelsen i Elektronik og Datateknik 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: September 2008 Projektnummer: 55864 Rapportering: Oktober 2008 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE

RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE RET TIL AT VÆRE FORÆLDRE PROJEKTBESKRIVELSE Forfattere: 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1

EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015. Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 EVALUERINGSRAPPORT FOR JOBPATRULJEN 2015 Evalueringsrapport for Jobpatruljen 2015 Side 1 1.0 INDLEDNING Jobpatruljens sommerkampagne er nu nået til vejs ende for i år, og det er tid til at gøre status.

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse

Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi. 1. Indledning. 2. Beskæftigelse. 2.1 Nuværende hovedbeskæftigelse Dimittendundersøgelse 2015 Civilingeniøruddannelsen i miljøteknologi 1. Indledning Det Tekniske Fakultet har i efteråret 2015 gennemført en samlet dimittendundersøgelse for alle diplom- og ingeniøruddannelser.

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår

Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår Januar 2012 Indhold Danskernes holdninger til afskedigelsesvilkår... 1 Lovgivningen om lønmodtagernes rettigheder er ude af trit med et moderne arbejdsmarked...

Læs mere

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey)

Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 16. juni 2016 Arbejdsskader blandt FOAs medlemmer (survey) 43 procent af FOAs medlemmer har haft en arbejdsskade inden for de seneste 10 år. Travlhed er blandt de primære årsager til medlemmerne arbejdsskader.

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet

Beskæftigelsesministeriet Beskæftigelsesministeriet pjaicenter@bm.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E 3 2 6 9 8 9 4 6 K I P R @ H U M A N R I G H T S. D K M E N N E S

Læs mere

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017

Kompetenceudvikling. Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Kompetenceudvikling Medlemmernes deltagelse i, erfaring med og ønsker til kompetenceudvikling, 2017 Maj 2017 Kompetenceudvikling Resume 91 pct. af medlemmerne har deltaget i en eller anden form for kompetenceudvikling

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere