OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING"

Transkript

1 OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV EN KORTLÆGNING

2 OPLEVET DISKRIMINATION I FORBINDELSE MED GRAVIDITET OG BARSELSORLOV - EN KORTLÆGNING Ligebehandlingsafdelingen, Institut for Menneskerettigheder Forfatter: Kenn Warming Bidragyder: Kirsten Precht Ansvarlig: Teamleder Ask Hesby Krogh Dataindsamling:TNS Gallup 2015 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Wilders Plads 8K 1401 København K Telefon Institut for Menneskerettigheders publikationer kan frit citeres med tydelig angivelse af kilden. Vi tilstræber, at vores udgivelser bliver så tilgængelige som muligt. Vi bruger f.eks. store typer, korte linjer, få orddelinger, løs bagkant og stærke kontraster. Vi arbejder på at få flere tilgængelige pdf er. Læs mere om tilgængelighed på

3 SIDE HOVE INDHOLD RESUMÉ 4 INDLEDNING 6 Hvorfor området er vigtigt for ligestillingen 6 Nationalt ligebehandlingsorgan på køn 10 Inspiration fra Norge 10 Kortlægningens fokus 10 Oplevet diskrimination 11 METODE OG AFGRÆNSNING 12 Dataindsamling 12 Om spørgsmålene 13 Respondenterne 13 KORTLÆGNING AF OPLEVET DISKRIMINATION 17 Jobsøgning 17 Arbejdsvilkår før barselsorlov 22 Under barselsorlov 24 Job og arbejdsvilkår efter barselsorlov 31 OVERSIGT OVER LOVGIVNING 34 International baggrund 34 Dansk lovgivning 35 KONKLUSION OG ANBEFALINGER 40 Anbefalinger 41 BILAG: SPØRGSMÅL I SPØRGESKEMAET 43 SLUTNOTER 49

4 RESUMÉ Denne kortlægning af oplevet diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov er den første af sin art i Danmark. Data er indsamlet af TNS Gallup i perioden 30. april 2015 til 17. maj I alt deltager repræsentativt udvalgte kvinder og mænd i kortlægningen. Alle deltagere er blevet forældre i år 2008 eller senere, eller de venter barn. Danske lønmodtagere er beskyttet mod diskrimination i forbindelse med graviditet og afholdelse af barselsorlov af såvel dansk som international lovgivning. Beskyttelsen er et væsentligt middel til at opnå reel ligestilling mellem kvinder og mænd. Kortlægningen tegner et billede af, at når danske forældre stifter familie, oplever mange, at det er forbundet med en række negative konsekvenser for deres arbejdsliv og karriere. Det kan være manglende lønforhandling, ændrede arbejdsopgaver eller afskedigelse. Kortlægningen viser også, at det i højere grad er kvinder, som oplever negative konsekvenser og forskelsbehandling. I forhold til jobsøgning oplyser knap hver femte kvinde, at hun har undladt at søge nyt arbejde, mens hun var gravid. Det begrundes blandt andet med en forventning om, at arbejdsgivere ikke vil ansætte gravide ansøgere. Blandt de adspurgte kvinder, som har været til jobsamtale, oplever en ud af seks, at arbejdsgiveren spørger, om hun er gravid eller har planer om at få barn. Når medarbejderne fortæller, at de skal være forældre, oplever 18 procent af kvinderne og 7 procent af mændene forringelser i deres arbejdsvilkår. Det kan være i form af at få frataget arbejdsopgaver, at få færre vagter og arbejdstimer, ikke at få forlænget sin stilling eller at blive afskediget. Desuden angiver hver niende kvinde, at hun oplever negative reaktioner fra sin leder, når hun fortæller, at hun er gravid. 4

5 Flere end hver femte mand angiver, at han har holdt mindre barselsorlov, end han ønskede. For kvindernes vedkommende er der tale om knap hver ottende. Ifølge forældrene selv er den primære årsag, at de vil tabe økonomisk på at holde længere orlov. En tredjedel af de mænd, der har holdt mindre orlov, end de ønskede, begrunder dette med, at deres ægtefælle/partner ønskede at holde resten af orloven. Mens forældrene er på barselsorlov, oplever hver fjerde kvinde og hver syvende mand, at de ikke får tiltrækkelig information om vigtige sager på arbejdspladsen. Videre beretter 17 procent af kvinderne, at de ikke blev inviteret til lønforhandlinger, mens de var på barselsorlov. Andelen af mænd er 4 procent. Når forældrene igen vender tilbage til arbejdspladsen efter endt barselsorlov, oplever 12 procent af kvinderne, at de får nye arbejdsopgaver, selvom størstedelen af dem ikke selv ønsker det. Visse af kvinderne oplever desuden at få frataget ansvar (11 procent), at blive degraderet (6 procent) eller at få færre vagter eller arbejdstimer (3 procent). Institut for Menneskerettigheder anbefaler med henblik på at sikre og fremme ligestillingen og menneskerettighederne at Beskæftigelsesministeriet i en vejledning præciserer, at det under jobsamtalen ikke er tilladt at stille spørgsmål om graviditet og barselsorlov. Endvidere skal reglerne for indkaldelse til lønforhandlinger under barselsorlov også præciseres. Regeringen fremmer en mere ligelig fordeling af barselsorlov mellem kvinder og mænd. Arbejdsmarkedets parter sikrer en mere effektiv beskyttelse mod diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov samt fremmer en mere ligelig fordeling af barselsorloven. 5

6 INDLEDNING KAPITEL 1 INDLEDNING Denne analyse kortlægger, hvorledes og i hvilket omfang forældre og kommende forældre i Danmark oplever at blive udsat for forskelsbehandling i forbindelse med at skulle stifte familie og afholde barselsorlov. 1 Desuden kaster analysen lys over en række af de valg, forældrene træffer i forbindelse med familieforøgelsen, fx i forhold til søgning af jobs samt den indbyrdes fordeling af orlov, som forældre selv vælger. Det er velkendt, at graviditet og barselsorlov kan give anledning til forringelser, ulemper og gener for de arbejdende forældre og i værste fald koste personer jobbet. Disse problemer er i vidt omfang forbudt som direkte og indirekte diskrimination i ligestillingslovgivningen. Derfor er fokus for denne analyse de oplevelser og valg, som forældre og kommende forældre gør sig og træffer, mens de venter barn, er på barselsorlov og vender tilbage til arbejdet efter orlov. Analysen begrænser sig til at omhandle oplevelser af diskrimination og forholder sig således ikke til, om de konkrete oplevelser afspejler diskrimination i juridisk forstand eller ej. HVORFOR OMRÅDET ER VIGTIGT FOR LIGESTILLINGEN I Danmark har vi en af de højeste erhvervsfrekvenser i Europa med en meget stor andel af personer i den erhvervsaktive alder på arbejdsmarkedet. Denne placering er især resultatet af, at danske kvinder i stort omfang har et arbejde. Dette er positivt og væsentligt for ligestillingen mellem kønnene. Men selvom både kvinder og mænd er på arbejdsmarkedet, er der stor forskel på, hvor lang tid de er fraværende fra jobbet som følge af at stifte familie. Kvinder i Danmark tager i gennemsnit 271 dages barselsorlov, mens mændene tager 30 dage og dette billede er forholdsvis stabilt (Danmarks Statistik 2015a). 6

7 Andelen af fædre, der holder en del af den fælles barselsorlov, er svagt stigende, viser nye tal fra Danmarks Statistik (2015b). I 2009 holdt 35 procent af mændene en del af den fælles barselsorlov, mens tallet i 2013 var 37 procent. Sammenlignet med andre nordiske lande, så halter danske mænd efter i forhold til barselsorloven, idet islandske fædre tager 34,5 procent af den samlede orlov, mens norske fædre tager 27,5 procent, og svenske fædre 23,7 procent. Dette kan skyldes, at en større andel af barselsorloven er reserveret til mænd i disse tre lande, end tilfældet er i Danmark (Krogh 2014). Men ét er fordelingen af barselsorloven. Noget andet er de konsekvenser, som længden af barselsorloven kan have for mænd og kvinders muligheder på arbejdsmarkedet. Kønsforskningen (se fx Bloksgaard 2009) peger på, at netop graviditet og barselsorlov har væsentlig betydning for særligt kvinders udviklingsog karrieremuligheder og dermed ligestillingen mellem kvinder og mænd. Ud over de høje erhvervsfrekvenser er det danske arbejdsmarked kendetegnet ved at være yderst kønsopdelt. Mænd og kvinder har typisk forskellige uddannelser og bestrider forskellige jobs i forskellige brancher: Kvinder er beskæftiget i kommuner eller regioner, hvor de udfører pleje og omsorg eller arbejder på kontor, mens mænd er ansat i det private eller i staten, hvor de er beskæftiget med bygge-, anlægs- og håndværkerfag eller ledelse (Lønkommissionen 2010). Kønsopdelingen på arbejdsmarkedet knytter direkte an til uligelønsproblematikken. I Danmark får kvinder overordnet set mindre i løn end mænd. Kvinder tjener også mindre end mænd, når man har taget højde for branche, uddannelse og andre relevante forhold. En af de oplagte veje til at bryde det kønsopdelte arbejdsmarked er at ændre på orlovsreglerne. Orlovsreglerne er relativt gode i den offentlige sektor, hvor der er mange kvinder, hvorimod der er plads til forbedring på det private arbejdsmarked, hvor mænd er i flertal. Denne analyse sætter fokus på en række situationer for at kortlægge, hvorvidt mænd og kvinder i samme grad oplever, at det at stifte familie og tage barselsorlov har haft negative konsekvenser, såsom manglende lønforhandling, ændrede arbejdsopgaver eller afskedigelse. 7

8 INDLEDNING Stærk lovgivning i forhold til graviditet og barselsorlov At netop fravær i forbindelse med graviditet og barselsorlov er potentielle konfliktflader mellem lønmodtageres og arbejdsgiveres interesser kommer til udtryk ved, at lovgivningen på området er stærk. Således bliver danske lønmodtagere, som venter barn eller er på barselsorlov, sikret gennem national lovgivning først og fremmest i ligebehandlingsloven, barselsloven og ligelønsloven, men også i internationalt i regi af EU og FN. De forskellige love og foranstaltninger, som beskytter mod diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov, betragtes som et grundlæggende og væsentligt middel til at opnå reel ligestilling mellem kvinder og mænd. I Danmark har vi et uafhængigt ligebehandlingsnævn, hvor man kan føre klagesager inden for og uden for arbejdsmarkedet. Det er gratis at få en sag prøvet i nævnet, hvilket fremmer, at alle har lige adgang til at få vurderet, om de er blevet diskrimineret (Ligebehandlingsnævnets hjemmeside 2015). Af Ligebehandlingsnævnets seneste årsberetning fremgår det, at den lovgivningsmæssige beskyttelse i forbindelse med graviditet og barselsorlov har sin berettigelse, idet en stor del af nævnets sager, som er relateret til køn, er forbundet med netop afskedigelse under orlov og graviditet. I beretningen udgør disse sager 43, mens antallet af kønsrelaterede sager tilsammen er 129 (Ligebehandlingsnævnet 2014a). Ligebehandlingsnævnet skriver direkte, at [s]ager om forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og orlov udgør den største gruppe (Ligebehandlingsnævnet 2014b, side 19). Man skal dog være opmærksom på, at en oversigt over antallet af førte sager hos nævnet ikke umiddelbart kan sidestilles med, hvor udbredt den oplevede diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov er blandt danske forældre i almindelighed. Andre undersøgelser Danske lønmodtagerorganisationer har gennemført tre statistiske medlemsundersøgelser, der berører emnet oplevet diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov. 2 En undersøgelse blandt HK s medlemmer viser, at 14 procent af HK erne oplever, at der spørges ind til deres barselsplaner, når de er til jobsamtale (Madsen 2014). 8

9 En lidt ældre undersøgelse blandt DJØF s medlemmer viser, at især kvinder oplever en forringelse af deres karriere som følge af afholdelse af barselsorlov (DJØf 2005). Således mener 28 procent af kvinderne og 4 procent af mændene på det private arbejdsmarked, at det har påvirket deres arbejds- og karrieresituation negativt at holde barselsorlov. Tilsvarende andele af ansatte i den offentlige sektor er 17 procent for kvinder og 8 procent for mænd. 3 Omkring halvdelen af de adspurgte kvinder er af den overbevisning, at en fuld barselsorlov vil skade deres karriere. Denne overbevisning bliver delt af knap en fjerdedel af mændene. Endelig mener DJØF erne, at den væsentligste hindring, for at den ideelle fordeling af barselsorloven bliver en realitet, er økonomiske forhold. 4 Hernæst fremhæves kærestens/ægtefællens ønske om selv at holde orloven, kærestens/ægtefællens holdninger til orlov, hensyn til barnets pasning, love, regler og overenskomster og slutteligt arbejdsgivers holdning til barselsorlov. Lønmodtagerorganisationen Lederne har gennemført en undersøgelse, hvor mandlige medlemmer blev spurgt om blandt andet, hvilke betingelser der skulle være anderledes, såfremt de skulle have holdt længere barselsorlov (omtale i Barselsudvalget 2013, side 125ff). 41 procent af mændene svarer, at de ville have holdt længere orlov, hvis det ikke ville have negative konsekvenser for deres karrieremuligheder. Undersøgelsen viser desuden, at kulturen på arbejdspladsen afholder 45 procent af de mandlige ledere fra at holde længere orlov. Herved indikerer mændene, at de har lyst til at holde længere barsel, men at de afstår fra dette, da det ikke er socialt accepteret på arbejdspladsen. I forlængelse heraf påpeger to tredjedele af mændene, at en lovgivningsmæssig ændring, som udvider den øremærkede del af orloven til mænd, vil betyde, at de havde holdt længere barselsorlov. 81 procent af lederne angiver, at muligheden for en længere periode med økonomisk kompensation vil have betydet, at de havde holdt længere barselsorlov. Selvom man via disse medlemsundersøgelser får en værdifuld indsigt i forskellige negative job- og karrieremæssige aspekter, som er forbundet med graviditet og barselsorlov, så skal man være opmærksom på, at der er tale om undersøgelser af medlemmers oplevelser, hvorfor man ikke kan generalisere fra disse undersøgelser til danskere i almindelighed. 9

10 INDLEDNING NATIONALT LIGEBEHANDLINGSORGAN PÅ KØN Institut for Menneskerettigheder er Danmarks nationale ligebehandlingsorgan på køn. Instituttet har til opgave at fremme og støtte ligestilling mellem kvinder og mænd, så der ikke forekommer diskrimination på grund af køn. Denne opgave løfter instituttet ved blandt andet at gennemføre uafhængige analyser/rapporter og på baggrund heraf fremsætte henstillinger og formulere anbefalinger til, hvorledes ligebehandling kan fremmes. Desuden indgår instituttet i dialog med relevante aktører, som kan bidrage til at indfri dette formål. Som nationalt ligebehandlingsorgan på køn har instituttet taget initiativ til at få gennemført indeværende kortlægning af omfanget af oplevet diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov, idet en sådan kortlægning ikke tidligere er gennemført i Danmark. INSPIRATION FRA NORGE I Norge har Likestillings- og diskrimineringsombudet (2015) for nyligt gennemført en kortlægning af oplevet diskrimination på grundlag af graviditet og forældreorlov, som har inspireret til denne danske kortlægning i forhold til såvel design som gennemførsel. Således er spørgsmålene i den danske kortlægning en kopi af spørgsmålene i den norske kortlægning. KORTLÆGNINGENS FOKUS Inspirationen fra Norge betyder imidlertid ikke, at hensigten er at foretage en komparativ analyse, hvor danske og norske forhold sammenlignes. Fokus i denne analyse er derimod på at tilvejebringe en oversigt over omfanget af oplevet diskrimination, som danske forældre og kommende forældre har i forbindelse med graviditet og afholdelse af barselsorlov. I kortlægningen indgår kvinder og mænd, som er blevet forældre i 2008 eller senere. Kortlægningen afdækker desuden, hvilke valg forældre selv træffer i forbindelse med graviditet og barselsorlov, fx ikke at søge nyt job, og hermed de mere generelle ændringer og forringelser, forældre oplever. Således er målet ikke at få en dybereliggende forståelse for de forskellige forhold, der er årsag til den oplevede diskrimination, men i stedet at kortlægge omfanget og lokalisere områder, hvor der kan være tale om diskrimination. 10

11 OPLEVET DISKRIMINATION Eftersom fænomenet oplevet diskrimination er omdrejningspunktet for denne kortlægning, er det nødvendig med en præcisering af, hvad der menes med dette. En definition fra SFI Det nationale forskningscenter for velfærd lyder: Oplevet diskrimination kaldes også subjektiv diskrimination og ˮ udtrykker en oplevelse af at blive udsat for usaglig forskelsbehandling enten af andre borgere eller på baggrund af samfundsmæssige forhold. (Jensen et al. 2012, side 26. Original kursivering) På samme vis defineres oplevet diskrimination i indeværende analyse som forhold, hvor en given person føler sig ringere behandlet eller ringere stillet end andre personer på grund af sit køn. Der bliver i kortlægningen spurgt ind til respondenternes erfaringer med en række forhold, hvor lovgivningen er relativt tydelig, men der spørges også ind til oplevelser med situationer og adfærd, der ikke i juridisk henseende er ulovlige, men som fra et ligestillingsmæssigt perspektiv kan være problematiske. Et konkret eksempel på en ulovlig situation er, hvis en arbejdsgiver fravælger en kvindelige ansøger til en stilling, fordi hun til jobsamtalen på opfordring fortæller, at hun er gravid. Et eksempel på en adfærd, der hæmmer ligestilling mellem kønnene, er, hvis en gravid kvinde undlader at søge en stilling ud fra en antagelse om, at arbejdsgiver vil fravælge en gravid ansøger. Det er vigtigt at understrege, at de forhold, som bliver afdækket i denne kortlægning, ikke nødvendigvis er udtryk for, at der er begået diskrimination i juridisk forstand. Kortlægningen er baseret på respondenternes egne erfaringer, altså i subjektive oplevelser, jævnfør definitionen. Samtidig ved vi, at ikke alle ulovligheder af forskellige årsager, som ikke bliver behandlet i denne analyse bliver opdaget eller fører til sagsanlæg/domsfældelse. 11

12 METODE OG AFGRÆNSNING KAPITEL 2 METODE OG AFGRÆNSNING For at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd vil Institut for Menneskerettigheder med denne analyse sætte fokus på diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov. Instituttet har derfor spurgt danske forældre om deres oplevelser. For at indsamle disse data har instituttet indgået et samarbejde med TNS Gallup. Instituttet har formuleret de konkrete spørgsmål med afsæt i en tilsvarende norsk kortlægning (se tidligere), hvorefter TNS Gallup har kvalitetssikret de danske spørgsmål og efterfølgende stillet dem til et repræsentativt udsnit af forældre til børn, som er født i 2008 eller derefter, eller som venter barn. TNS Gallup er således garant for den anvendte metode samt datakvaliteten. DATAINDSAMLING Dataene er indsamlet i perioden 30. april 2015 til 17. maj I alt har kvinder og mænd udfyldt et onlinespørgeskema, de har fået tilsendt. Målgruppen for kortlægningen er danske borgere, som er fyldt 18 år og venter barn eller er blevet forældre til børn født i perioden Stikprøven er repræsentativ i forhold til forældrenes køn og den region, de er bosat i. Den er baseret på data fra Danmarks Statistik omkring fordelingen af fødte børn i den angivne periode og under en forudsætning af en ligelig fordeling på køn. Den anvendte metode er webinterview med respondenter, som er udvalgt i TNS Gallups GallupForum. Spørgeskemaet er udsendt til en stratificeret stikprøve, som er baseret på målgruppen, det vil sige til panelister med børn i alderen op til syv år. TNS Gallup har indledningsvist screenet en del af stikprøvegruppen for at sikre, at de kontaktede respondenter alle er i den definerede målgruppe. Efter spørgeskemaet er udsendt, er der foretaget telefonisk rykning til de panelister, 12

13 som ikke har svaret, så antallet at personer, som indgår i kortlægningen, kommer over Dataene i kortlægningen er vejet på baggrund af målgruppens forventede sammensætning. Denne vejning betyder, at besvarelser fra mænd og kvinder ikke har den samme vægt, idet der samlet set er flere kvinder end mænd, der har deltaget i kortlægningen (se afsnittet Respondenterne nedenfor). Som følge af denne vejning indgår de kvindelige og mandlige respondenters svar ligeligt i kategorien Total. Institut for Menneskerettigheder har efter aftale kun modtaget de vejede data fra TNS Gallup, og analysen er foretaget på baggrund heraf. OM SPØRGSMÅLENE Spørgsmålene til respondenterne tager afsæt i konkrete situationer, og omhandler forhold relateret til oplevelser i forbindelse med jobsøgning, før barselsorlov, under barselsorlov og efter barselsorlov. At spørgsmålene tager afsæt i situationer betyder, at ikke alle respondenter har befundet sig i de situationer, der bliver spurgt ind til, hvorfor det ikke har været relevant/muligt for alle respondenter at besvare samtlige spørgsmål. Man kan derfor i forbindelse med de respektive figurer se, at antallet n varierer, idet n svarer til det antal respondenter, som har besvaret det pågældende spørgsmål. Det samlede spørgeskema findes i bilag bagerst. RESPONDENTERNE Respondentgruppe består specifikt af kvinder og 526 mænd (altså i alt), som har besvaret spørgeskemaet. Ved at bruge vægte fremstår svarene med en ligelig fordeling af forældrenes køn. 5 Blandt respondenterne er 3 procent på deres første barselsorlov, mens de udfylder spørgeskemaet, mens 52 procenter har været på orlov en gang og 39 procenter har været på orlov mere end en gang. 13

14 METODE OG AFGRÆNSNING Har du været på barselsorlov én eller flere gange i perioden 2008 og frem til i dag? 6% 3% Total (n=1.589) Ja, jeg afholder min første barsel nu Ja, jeg har været på barsel én gang 39% Ja, jeg har været på barsel mere end én gang i perioden 51% Nej Figur 1 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder Hvis man ser nærmere på alderssammensætningen af deltagerne i denne kortlægning, så er 30 procent mellem 18 og 34 år, mens de resterende 70 procent er ældre end 35 år. Danske kvinder er i gennemsnit 29,1 år, når de føder deres første barn (Danmarks Statistisk 2015a). I forhold til ansættelsesforhold på tidspunktet for dataindsamling, så angiver 54 procent, at de er offentligt ansat, mens andelen af privatansatte er 45 procent. De resterende er hverken privat- eller offentligt ansatte. Otte ud af ti (80 procent) er medlem af en faglig organisation. Kortlægningen er vægtet, så respondenternes geografiske placering afspejler den generelle geografiske fordeling af kortlægningens målgruppe i Danmark. Derfor er 35 procent af respondenterne bosat i hovedstaden, 12 procent på Sjælland, 20 procent i Syddanmark, 23 procent i Midtjylland og 10 procent i Nordjylland. 14

15 Kortlægningens respondenter fordelt på køn, region og ansættelsessted. Figur 2 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder I forhold til uddannelse så er grundskolen den højeste uddannelse for næsten 2 procent af respondenterne. For 5 procent er det almengymnasial uddannelse. Lidt mere end 2 procent har erhvervsgymnasial uddannelse. 28 procent har en erhvervsuddannelse. Næsten 5 procent har en kort videregående uddannelse (KVU). 20 procent har en mellemlang videregående uddannelse (MVU). 12 procent har en bachelorgrad som længste uddannelse. Omkring 24 procent har en lang videregående uddannelse. Endelig har 1½ procent en forskeruddannelse (ph.d.). Ovenstående angivelse af respondenternes forskellige karakteristika er medtaget i denne analyse for at give læseren et overblik over, hvordan respondentgruppen overordnet ser ud. I denne kortlægning er formålet dog ikke at opdele svarene på alle de forskellige karakteristika, som er beskrevet ovenfor, selvom fx alder, uddannelsesniveau og bopæl kan have betydning for, hvorvidt man vurderer en hændelse som diskrimination og adfærd som diskriminerende. Formålet er 15

16 METODE OG AFGRÆNSNING derimod at skabe et generelt overblik samt en fordeling af svarene opdelt på køn. 16

17 KAPITEL 3 KORTLÆGNING AF OPLEVET DISKRIMINATION I dette kapitel præsenteres resultaterne af kortlægningen, som vedrører oplevelser i forbindelse med jobsøgning, før barselsorlov, under barselsorlov og efter barselsorlov. 6 Eftersom kortlægningen er gennemført i regi af Institut for Menneskerettigheders opgave med at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, så er det centralt at identificere eventuelle kønsforskelle i svarene. De spørgsmål, der er stillet i kortlægningen, og som dermed danner grundlag for kortlægningen, er at finde ovenover de respektive figurer. En uddybende læsning af den relevante lovgivning vil være at finde i analysens kapitel 4: Oversigt over lovgivning. JOBSØGNING Det fremgår af kortlægningen, at to tredjedele af de adspurgte (65 procent) har været til en eller flere jobsamtaler i undersøgelsesperioden, det vil sige siden år Der er tale om en ligelig fordeling mellem kønnene, idet 64 procent af mændene har været til samtale, mens andelen af kvinder er 66 procent. 12 procent af respondenterne svarer imidlertid, at de har undladt at søge job, fordi de venter barn. 17

18 KORTLÆGNING AF OPLEVET DISKRIMINATION Har du undladt at søge et job, fordi du (eller din partner) havde planer om at få barn eller ventede barn/var gravid i perioden 2008 og frem til nu? (Flere svar kan gives af hver respondent) Ja, fordi jeg tænkte, at det ville være en ulempe for arbejdsgiver Ja, fordi jeg regnede med, at arbejdsgiver ikke ville vælge en ansøger, som var gravid/ventede barn Nej Ved ikke/husker ikke 5% 7% 2% 7% 12% 1% 1% 1% 1% Total (n=1.589) Kvinder (n=795) Mænd (n=795) 87% 81% 94% Figur 3 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder I forhold til de respondenter, som har undladt at søge en stilling, springer det i øjnene, at næsten hver femte kvinde (18 procent) har valgt ikke at søge nyt job, mens hun er eller har planer om at blive gravid, hvilket hun primært begrunder med en antagelse om, at hvis hun søger stillingen, så vil hun alligevel blive fravalgt, eller hun vil være til ulempe for arbejdsgiveren, hvilket hun ikke ønsker. 7 Denne tilbageholdenhed er resultat af respondenternes egne valg og er dermed ikke problematisk fra et juridisk perspektiv. Men den udgør et ligestillingsmæssigt problem, da den praktiske konsekvens, ved at markant flere kvinder end mænd lægger bånd på sig selv i forhold til jobsøgning, er, at kvinder bliver stillet dårligere end mænd. 18

19 Jobsamtale Ifølge dansk retspraksis bliver det anset som en overtrædelse af ligebehandlingslovens 2, hvis arbejdsgiveren ved ansættelsessamtalen spørger ind til graviditet og forhold, som er knyttet hertil. Derfor ser vi i kortlægningen nærmere på selve samtalesituationen i jobsøgningsprocessen omend der ikke kan sættes lighedstegn mellem respondenternes oplevelser og overtrædelse af loven. I forhold til jobsamtaler oplever omkring en ud af syv respondenter (14 procent) at blive spurgt, om de er gravide, venter barn eller planlægger at gå på barselsorlov. Det hænder med andre ord relativt ofte, at ansøger bliver spurgt om graviditet og barselsplaner, når de kommer til jobsamtale. Hvis du tænker tilbage på din jobsamtale/dine jobsamtaler, har du så oplevet, at du er blevet spurgt, om du venter barn/er gravid eller har planer om at få et barn? Total (n=1.028) 14% 85% 1% Kvinder (n=522) 16% 82% 2% Mænd (n=506) 12% 87% 1% Ja Nej Ved ikke Figur 4 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder Der kan spores en lille forskel på andelen af kvinder og mænd, som skal forholde sig til dette spørgsmål, idet 16 procent af de adspurgte kvinder mod 12 procent af mændene oplever, at arbejdsgiver stiller spørgsmål om barselsplaner. Her er det værd at notere sig, at også mænd bliver bedt om at forklare om deres eventuelle planer, hvilket indikerer, at ikke kun kvinder oplever det at blive forældre som en potentiel barriere for udvikling af deres arbejdsliv og karriere. 19

20 KORTLÆGNING AF OPLEVET DISKRIMINATION Spørgsmål om barselsplaner 4 procent af de respondenter, som har været til jobsamtale, bliver spurgt, om de og deres partner eller ægtefælle har planer om at dele barselsorloven. Som det fremgår nedenfor af figur 5, er der en forholdsmæssig markant kønsmæssig forskel i relation til andelen af kvinder og mænd, som oplever dette. Har du været til en jobsamtale, hvor du blev spurgt, om du og din ægtefælle/partner har aftalt at dele barselsorlov i forbindelse med graviditet? Total (n=1.028) 4% 95% 0% Kvinder (n=522) 3% 97% 0% Mænd (n=506) 6% 94% 1% Ja Nej Ved ikke Figur 5 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder Flere mænd (6 procent) end kvinder (3 procent) oplever, at de ved jobsamtaler bliver spurgt, om de har planer om at dele barselsorloven med deres partner eller ægtefælle. Det, at flere mænd end kvinder bliver spurgt til planer om at dele barselsorloven, kan være udtryk for, at arbejdsgivere generelt regner med, at det som udgangspunkt er kvinden, der tager barselsorloven (jævnfør tidligere opgørelse fra Danmarks Statistik om fordeling af barselsorlov), hvorfor kvinder i mindre omfang bliver bedt om at forholde sig til spørgsmålet. Fravalg til job At fravælge en ansøger til en stilling på baggrund af graviditet eller barselsorlov strider mod ligebehandlingslovens 2, som slår fast, at kvinder og mænd skal stilles lige ved ansættelser, forflyttelser og forfremmelser. Derfor spørger vi i kortlægningen, om de to tredjedele af respondenterne, som har været til jobsamtale siden 2008, har oplevet at blive fravalgt til et job, fordi de ventede barn/var gravid eller planlagde at tage barselsorlov. Omkring 7 procent på tværs af køn svarer, at de er sikre på eller har mistanke om, at de er blevet fravalgt på 20

21 dette grundlag. Dette bekræfter antagelsen om, at graviditet og planer om barselsorlov forringer jobansøgeres chancer for at blive ansat i en ny stilling. Har du prøvet at blive fravalgt til et job, fordi du ventede barn/var gravid eller planlagde at tage barselsorlov? Total (n=1.028) 7% 89% 3% Kvinder (n=522) 10% 86% 4% Mænd (n=506) 4% 93% 3% Ja, jeg er sikker på/har mistanke om dette Nej, det har jeg ikke Ved ikke/husker ikke Figur 6 TNS Gallup for Institut for Menneskerettigheder Blandt de adspurgte, som har været til jobsamtale, angiver hver tiende kvinde (10 procent), at hun er sikker på eller har mistanke om, at hun er blevet fravalgt til en stilling netop på grund af graviditet eller planer om barselsorlov. Blandt mændene er der tale om en lavere andel, nemlig 4 procent. Hovedpointer Næsten hver femte kvinde har undladt at søge arbejde, mens hun var eller forsøgte at blive gravid, fordi hun forventede, at arbejdsgiverne ikke ville ansætte en gravid ansøger, eller fordi hun ikke ønskede at starte en ansættelse med at være til ulempe for arbejdsgiveren. Hver sjette kvinde, som har været til jobsamtale, oplever at blive spurgt, om hun er gravid eller har planer om at få et barn. Den tilsvarende andel af mænd er hver ottende. 10 procent af de kvinder, som har været til jobsamtale, er sikre på eller har mistanke om, at de efterfølgende ikke er blevet tilbudt stillingen, fordi de var gravide eller havde planer om barselsorlov. 21

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46

Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet - UgebrevetA4.dk 25-06-2015 22:00:46 KVINDER OG BØRN SIDST Næsten hver femte mor oplever diskrimination på jobbet Af Marie Hein Plum @MarieHeinPlum Fredag den 26. juni 2015, 05:00 Del: Arbejdsgiverne diskriminerer kvinder, der er gravide

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Page 1 of 6 LBK nr 734 af 28/06/2006 Gældende (Ligebehandlingsloven) Offentliggørelsesdato: 07-07-2006 Beskæftigelsesministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 182 af 08/03/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 17. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. Lovtidende A 2011 Udgivet den 17. juni 2011 8. juni 2011. Nr. 645. Bekendtgørelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om ligebehandling

Læs mere

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE

FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE FÆDRE OG BARSEL ANALYSE SEPTEMBER 2014 Kontakt: Ask Hesby Krogh ahk@humanrights.dk 2014 Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution Strandgade

Læs mere

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål

Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd. Formål Landstingslov nr. 7 af 11. april 2003 om ligestilling af kvinder og mænd Formål 1. Lovens formål er at fremme ligestilling mellem kvinder og mænd, såvel i privatlivet som i alle samfundets funktioner,

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til

Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Fremsat den xx. december 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse mv. 1 (ret til at anmode

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013

Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 1 Gå-hjem møde om EU dom afsagt den 11. april 2013 Advokat Mette Østergård 2 Tilpasningsforanstaltninger FN Konventionen om rettigheder for personer med handicap artikel 2, fjerde led Rimelig tilpasning

Læs mere

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD

KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD KOLLEKTIV ARBEJDSRET - ARBEJDSRETLIGE FOR- HOLD I. DEN KOLLEKTIVE ARBEJDSRET 1. Indledning Arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationerne har en afgørende rolle på det danske arbejdsmarked. Arbejdsmarkedets

Læs mere

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer,

Der er ikke tale om et generelt forbud mod afskedigelser i virksomhedsoverdragelsessituationer, N O TAT Afskedigelse ved virksomhedsoverdragelse Dette notat behandler reglerne for opsigelse af medarbejdere i forbindelse med, at der sker en virksomhedsoverdragelse. Notatet er udarbejdet af KL s Juridiske

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Barselsfonden og fordeling af barsel Marts 2004 Forfattere Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Annette Millner - annette@millner.dk

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte

Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Økonomikonference 2013 - Landmanden som virksomhedsleder med ansatte Jacob Langvad Nielsen VFL, erhvervsjura Specialkonsulent Advokat (L) E-mail: jln@vfl.dk 3. oktober 2013 Dagsorden Ansættelsesretlig

Læs mere

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program

Allan Sørensen. Kønsopdelt lønstatistik 02. okt. 08. Program Program 1. Lovens krav 2. Statistikken - den minimalistiske variant - lav jeres egen statistik - gode råd og vejledning 3. Redegørelse - indhold - fordele og ulemper ved at vælge redegørelsen frem for

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge) Beskæftigelsesministeriet Holmens Kanal 20 1060 København K Den 13. august 2003 SER/kj Sagsnr. 199900095-247 AC s høringssvar vedrørende forslag til ændring af ferieloven (Udbetaling af uhævede feriepenge)

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Graviditet og arbejdsmiljø

Graviditet og arbejdsmiljø Graviditet og arbejdsmiljø Regionshospitalet Skive Arbejdsmedicinsk Klinik Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Skive 3. udgave Pjecen er udgivet med økonomisk støtte fra: Det Lokale Beskæftigelsesråd

Læs mere

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget!

Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Det er da i orden at melde sig syg selvom man ikke fejler noget! Et flertal i befolkningen på 59 procent mener IKKE at det er i orden, at man melder sig syg fra arbejde, selvom man har travlt, og føler,

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7

Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver 1 /7 Idrætsforeningen som arbejdsgiver Kan trænere ansættes på tidsbegrænsede aftaler sæson efter sæson? Har en medhjælper ret til barselsorlov? Har en træner funktionærstatus?

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN?

HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? HVORDAN OPLEVER DE LEDIGE JOBINDSATSEN? - EN INDSIGT I LØNTILSKUD, JOBROTATION OG VIRKSOMHEDSPRAKTIK NOVEMBER 2013 Det var en god måde at komme ud og få skabt et netværk. Ligeledes blev jeg anerkendt og

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S

BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL BONUS ELLER EJ?? Helle Nøhr Larsen, Codan Forsikring A/S BARSEL EN DEL AF PERSONALEPOLITIKKEN Barselsregler er en almindelig del af de fleste arbejdsgiveres personalepolitik Typisk tages der stilling

Læs mere

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER

Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008. Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER Velfærdsministeriet, Ligestillingsafdelingen 3. juni 2008 Samråd om pension og ligestilling med Det Politisk-Økonomiske Udvalg DET TALTE ORD GÆLDER 1) Indledning: Præcisering af problemet En stadig større

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011

Overlægers arbejdsvilkår. En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer 2011 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer Overlægers arbejdsvilkår 2 Overlægers arbejdsvilkår En spørgeskemaundersøgelse blandt Overlægeforeningens medlemmer

Læs mere

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for

Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje. Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Omnibusundersøgelse om værdig ældrepleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for Januar 205 Metode Interviewmetode Undersøgelsen om værdig ældrepleje er gennemført for Ældre Sagen i forbindelse med Voxmeters

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder

Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Barselsfond for selvstændige Barrierer og muligheder Indledning ASE har i december 2012 spurgt ca. 800 selvstændige erhvervsdrivende om deres holdning til en barselsfond for selvstændige. Undersøgelsen

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Unges brug af tandpleje

Unges brug af tandpleje Grafikrapport Unges brug af tandpleje Undersøgelse om unges brug af tandpleje Gennemført af CEM Institute Voxmeter for TANDLÆGEFORENINGEN Metode Undersøgelsen er baseret på 500 interview med et nationalt

Læs mere

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager

Ligebehandlingsnævnet skal fortsat behandle bagatelsager 1. Indledning Ligebehandlingsnævnets ( Nævnet ) praksis har igennem de seneste år rejst debat i offentligheden. Ikke alene er antallet af sager steget markant, men også typen af sager, som Nævnet ofte

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Ligestilling på arbejdsmarkedet

Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligestilling på arbejdsmarkedet Ligeløn Maj 2004 Forfattere Annette Millner - annette@millner.dk Ane Kollerup - anekollerup@wanadoo.dk Anna-Belinda Hegner - annabelinda2003@hotmail.com Boye Haure - boyeline@post9.tele.dk

Læs mere

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN

EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN EU DOMSTOLENS DOM AF 11. APRIL 2013, C-335/11 OG C-337/1137/11 RING OG SKOUBOE WERGE SAGEN ADVOKAT METTE ØSTERGÅRD RETSSAGSAFDELINGEN ØRGSMÅL 3 TIL EU DOMSTOLEN r reduktion af arbejdstiden blandt de foranstaltninger,

Læs mere

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening

Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Nr. 3 9. oktober 2014 Nyt fra AutoBranchens ArbejdsgiverForening Kære medlem af AutoBranchens ArbejdsgiverForening I denne udgave af nyhedsbrevet kan du læse mere om de nye regler om kønsopdelt lønstatistik,

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft

Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft Danskerne frygter udenlandsk arbejdskraft 54 pct. af danskerne mener, at udenlandsk arbejdskraft vil blive et problem for det danske arbejdsmarked og 59 pct., at den trykker lønnen. Særligt de erhvervsfaglige

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Lovbekendtgørelse nr. 1527 af 19. december 2004 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse nr. 553 af 2.

Læs mere

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet

Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet Arbejdsgivers pligter på arbejdsmarkedet 23 Indhold Side Indledning 5 Loven Forbuddet mod forskelsbehandling 6 Direkte og indirekte forskelsbehandling 7 Chikane og instruktion 8 Forbud mod repressalier

Læs mere

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget Økonomistyrelsen Att.: Leif H. Skytt Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K J.nr.: 5.10.03-18 HW Direkte tlf.nr.: 3347 0614 26. november 2003 Vedr.: Oplysninger og kommentarer til barselsfond-udvalget

Læs mere

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012

Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danskernes holdninger og kendskab til udviklingsbistand 2012 Danida, februar 2013 1 D INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammenfatning... 3 2. Indledning... 5 3. Danskernes syn på udviklingsbistand... 6 Den overordnede

Læs mere

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true

27/8/2015 https://www.survey xact.dk/servlet/com.pls.morpheus.web.pages.corerespondentprint?printbackground=false&what=3&forceactivations=true T1PF 1JPR FSK2 KOMMUNERNES INDBERETNING AF LIGESTILLINGSREDEGØRELSER 2015 Indberetning af ligestillingsredegørelse 2015 Alle kommuner skal efter ligestillingslovens 5a indberette ligestillingsredegørelse

Læs mere

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen

Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Far på orlov? - en undersøgelse om mænd, orlov og kulturen på arbejdspladsen Februar 2006 Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012

Rapporten i oversigt. Studieundersøgelse 2012 2012 Dimittendernes arbejdsmarked De blev færdige med deres uddannelse i 2011. Vi har spurgt de dimittender, der er kommet i job om deres vej til arbejdsmarkedet. Læs her om deres jobsøgning, forventninger

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget

Danske Malermestre. Værd at vide om... Gravid i malerfaget Danske Malermestre Værd at vide om... Gravid i malerfaget 2 Graviditet i malerfaget Af Mogens Berg med rettelser af Heinrich Søndengaard Nielsen, 2011. Danske Malermestre 2011 Teksterne må kun kopieres

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere

Fertilitetsbehandling beskytter ikke som graviditet. DI mener. Medarbejderen var ikke i hormonbehandling. Beskyttede medarbejdere 43 beskyttede medarbejdere opsagt Oprettet: 02-09-2010 Opdateret: 03-09-2010 Det var sagligt, da en virksomhed opsagde 43 tillidsrepræsentanter, sikkerhedsrepræsentanter og medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Bliver du forskelsbehandlet?

Bliver du forskelsbehandlet? HVIS EN FODbOLDKLub GIVER KVINDEHOLDENE DE DåRLIGSTE baner AT SpILLE på FOTOS, SMS ER ELLER ANDET MATERIALE Du ER VELKOMMEN TIL AT INDSENDE FORSKELLIGE FORMER FOR KOpIERET MATERIALE TIL AT underbygge DIN

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 1 Indhold Status om ligestilling fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters departement 3 Ligestillingsindekset

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen

Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Overenskomst mellem FAF og ASAV om elever på film- og TV-produktionsuddannelsen Præambel Parterne er forpligtet til at fremme de bedst mulige uddannelsesvilkår for eleverne, således at praktikperioderne

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere