Svingdøre og nydanskere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Svingdøre og nydanskere"

Transkript

1 Svingdøre og nydanskere Rapport om fastholdelsen af nydanskere på arbejdsmarkedet. Støttet af Den Europæiske Socialfond Akademos Med?støtte?fra?EU s?socialfond

2

3 Titel: Svingdøre og nydanskere. Rapport om fastholdelsen af nydanskere på arbejdsmarkedet. Copyright: Akademos ApS. Trykt i Danmark 2005 Forfattere: Anne Steen Hansen og Marianne Mackie, mindlift.net Redaktion: Klaus Ebbesen Grafisk tilrettelæggelse: Marcelo Lerer Omslag: Pernille Hoffmann Finansiering: Den Europæiske Socialfond, Regionskontorerne for København/Frederiksberg og for Københavns amt. ISBN:

4 Forord Denne rapport udsendes som led i projektet Flere nydanskere i Job. Projektet har til formål at erkende barrierer for integration af nydanskere på arbejdsmarkedet, samt afprøve integrationsværktøjer, som kan kvalificere integrationsindsatsen. Projektet gennemføres af Akademos med støtte fra Den Europæiske Socialfond, regionskontorerne for København og Frederiksberg kommuner og for Københavns amt. Jeg vil gerne udtrykke vor store taknemmelige for den støtte, som Den Europæiske Socialfond yder til projektet, herunder også dets analysedel. Flere nydanskere i job blev startet i 2003 i partnerskab mellem AF Storkøbenhavn og Akademos ApS. Med indgangen til 2004 gjorde de ændrende vilkår for AF Storkøbenhavn det nødvendigt, at Akademos videreførte projektet alene. Jeg vil gerne takke AF Storkøbenhavn for et godt og lærerigt samarbejde omkring projektet. Det samme gælder Arbejdsmarkedsrådet for Storkøbenhavn. Takken skal især rettes til Thomas Thorsen, som har foretaget alle de specialkørsler, som har muliggjort den foreliggende rapport og dens mange analyser. Akademos har indgået en aftale med mindlift.net omkring udarbejdelsen af rapporten. Undersøgelserne er foretaget af cand. comm. Anne Steen Hansen og cand. mag. Marianne Mackie, som også har skrevet rapporten. De takkes begge for et godt og effektivt arbejde samt et glimrende samarbejde. Rapporten indeholder mange overraskende konklusioner. Det er først og fremmest deres fortjeneste. Klaus Ebbesen Direktør 3

5 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé, s. 6. Kapitel 2 Metoder og begreber, s Etniske kategorier 2.2. Ledighedsstatistik 2.3. Selvforsørgelsesgrad 2.4. Kvantitet og kvalitet 2.5. Tal og magi Kapitel 3 Arbejdsmarkedet i Storkøbenhavn, s Opsummering 3.2. Demografisk udvikling år Arbejdsstyrken Arbejdsløshed blandt nydanskere 3.5. Nydanskeres fordeling på brancher 3.6. Uddannelse vejen frem? Kapitel 4 Svingdøre blandt ledighedsberørte nydanskere, s Opsummering 4.2. Lediges selvforsørgelse i Storkøbenhavn 4.3. Selvforsørgelse blandt kontanthjælpsmodtagere 4.4. Ledighedsperioder 4.5. Beskæftigelsesperioder 4.6. Tilbage til ledighed 4.7. Fag og ledighed Kapitel 5 Effekten af aktivering, s Opsummering 5.2. Forskellige gruppers aktiveringsgrader 5.3. Effekten af aktiveringsindsatsen 5.4. Aktivering af kontanthjælpsmodtagere Kapitel 6 Indvandrervirksomheder svingdøre og selvforsørgelse, s Opsummering 6.2. Indvandrervirksomheder i korte træk 6.3. Beskæftigelse på indvandrervirksomheder Kapitel 7 Flaskehalse kilder til nydanske jobs? s

6 7.1. Arbejdsmarkedsrådenes forudsigelser 7.2. De efterspurgte håndværkere 7.3. Nydansk ældrepleje gennem SOSU-skolen Kapitel 8 Eftertanker om fastholdelse, s Oplevelser af fastholdelse i praksis 8.2. Offentligt forsørgedes motivation til at arbejde? 8.3. Mere viden for at forbedre effekterne af aktiveringen Litteratur, s

7 Kapitel 1 Indledning og resumé Baggrund og problemstilling I 2004 udgav Akademos og Foreningen Nydansker rapporten Mangfoldigheden på arbejde - hvor svært kan det være? Rapporten belyser en række betingelser og barrierer for myndigheders arbejde for at fremme integrationen af nydanskere på arbejdsmarkedet. Rapporten tager afsæt i paradokset, at ledigheden blandt nydanskere er markant højere end blandt etniske danskere, samtidig med at det danske samfund i stigende grad har behov for at inddrage alle på arbejdsmarkedet for at kunne finansiere velfærdssamfundet og en stigende forsørgerbyrde. Et behov, der ifølge en helt ny undersøgelse fra LO beløber sig til flere på arbejdsmarkedet de kommende 35 år, hvis vi ønsker at bevare vores niveau for velfærd 1. Ud over at belyse betingelser og barrierer for at overvinde den markant højere ledighed blandt nydanskere fremsætter rapporten fra 2004 en teori om, at der eksisterer et særligt problem med en stigende svingdørseffekt blandt nydanskere. Altså at nydanskere i mindre grad end etniske danskere bliver fastholdt i deres ansættelser, og at nydanskere derfor er mere tilbøjelige til at stå hos AF hurtigt igen. Det er denne problemstilling, som nærværende rapport belyser med særligt fokus på ledighedsberørte nydanskere i Storkøbenhavn. Ud over at tegne et generelt billede af situationen på det storkøbenhavnske arbejdsmarked for nydanskere, belyser rapporten problemstilling ud fra tre forskellige vinkler: AF-tilmeldte ledighedsberørte personers selvforsørgelsesgrader, længde af ledighedsperioder og ansættelsesperioder på tværs af køn, etnicitet og a-kasser (kapitel 4) Effekten af aktivering af AF-tilmeldte ledighedsberørte personer på tværs af køn, etnicitet og a- kasser (kapitel 5) Nydanskeres muligheder for at blive selvforsørgende og fastholdt på arbejdsmarkedet gennem beskæftigelse i indvandrervirksomheder (kapitel 6) Rapportens hovedkonklusioner Teorien om svingdørsansættelser må nuanceres Rapporten må afvise teorien om, at der eksisterer en udbredt og stigende tendens til svingdørsansættelser blandt nydanskere. I hvert fald viser rapporten, at problemstillingen må nuanceres. Der er ikke noget, der tyder på, at nydanskere i højere grad end etniske danskere ryger ud og ind i korte ansættelser. Det samlede billede er, at ikke-vestlige nydanskere har en noget lavere selvforsørgelse, og de har lidt kortere ansættelser. At de i mindre grad forsørger sig selv skyldes dog primært, at deres 1 LO: I arbejde for velfærd, november

8 ledighedsperioder er længere. Når nydanskere bliver ledige, er døren lukket i længere tid ad gangen, inden de får foden indenfor til en ny ansættelse. Oven i dette kommer, at relativt mange nydanskere er ansat i brancher med generelt høj omsætning af personale. Men selv inden for de enkelte brancher er nydanskerne ansat i lidt kortere perioder end deres etnisk danske kolleger. Om gennemsnittet dækker en jævn fordeling eller en større spredning mellem korte og lange ansættelser, og om dette mønster afviger mellem nydanskere og etniske danskere, kan dog ikke ses af tallene. Nydanskere aktiveres i højere grad end etniske danskere men med mindre effekt Aktivering, betragtet som et beskæftigelsesfremmende redskab, anvendes forskelligt overfor forskellige grupper og med tilsvarende forskellige effekter. Generelt aktiveres ikke-vestlige forsikrede nydanskere i højere grad end etniske danskere i Storkøbenhavn, men med mindre effekt. Da nydanskeres ledighedsperioder er længere end etniske danskere og deres aktiveringsforløb kortere, tyder meget på, at nydanskere rygere mere ud og ind i aktiveringsforløb end etniske danskere. Man kan således muligvis tale om en særligt svingdørseffekt for nydanskere på aktiveringsområdet. De utvetydigt mest effektive aktiveringsredskaber er stillinger med løntilskud. Effekten på det private arbejdsmarked er størst, men også offentlige tilskudsstillinger giver gode resultater. Som redskab har det cirka lige stor effekt på nydanskere og etniske danskere, men løntilskud bruges i mindre omfang over for ikke-vestlige indvandrere end over for etniske danskere. Det ligger uden for rammerne af denne rapport at belyse de kvalitative sider af denne problemstilling. Det skal dog bemærkes, at en nyligt offentliggjort rapport 2 om indvandrerkvinders relation til arbejdsmarkedet påpeger, at nogle indvandrerkvinder af forskellige årsager er afvisende over at komme i tilskudsjob. Det kan skyldes kulturelle forhold, skepsis over at skulle ud i endnu et aktiveringsforløb m.m. Holdningen blandt indvandrerkvinder kan således være en medvirkende årsag til, at tilskudsjobs anvendes mindre over for denne gruppe end overfor andre. Ud over lønstilskud er de aktiveringsindsatser, der har størst effekt for nydanskere aktiveringen inden for social- og sundhedsuddannelsen samt uddannelse inden for industri og håndværk. Til gengæld har aktiveringsforløb med vejledning og opkvalificering, som anvendes over for tre ud af fire nydanskere en direkte svagt negativ effekt på deres selvforsørgelsesgrader. Indvandrervirksomheder beskæftiger mange nydanskere men tilknytning til virksomhederne er løs Cirka 20% af alle beskæftigede nydanskere i Storkøbenhavn er beskæftiget i indvandrervirksomheder, størstedelen som ejere. Indvandrervirksomheder er således et meget væsentligt arbejdsmarked for nydanskere. Ud fra en fastholdelsesvinkel er der to primære problemer ved indvandrervirksomheder. For det første tilbyder de korte beskæftigelsesforløb for ejere såvel som ansatte. For det andet er det et isoleret arbejdsmarked, der primært henvender sig til indvandrere, og som ikke kvalificerer nydanskere til at finde beskæftigelse i mere stabile stillinger og arbejdspladser på det øvrige arbejdsmarked i Storkøbenhavn. Nogle af de nydanskere, som mister deres beskæftigelse i indvandrervirksomheder finder beskæftigelse i andre indvandrervirksomheder, mens en stor del af den resterende gruppe ender i ledighed eller i en position uden for arbejdsstyrken. Man kan derfor tale om, at der er en udpræget grad af svingdøre på denne del af arbejdsmarkedet, og at døren lukker solidt i for de ledighedsberørte nydanskere, som ikke opnår beskæftigelse på andre indvandrervirksomheder. 2 LG Insight, september 2005: Indvandrerkvinders holdninger, interesser og adfærdsmønstre i forhold til arbejde og uddannelse. 7

9 Kapitel 2 Metoder og begreber 2.1. Etniske kategorier Undersøgelsen benytter hovedsagelig begrebet nydansker, der omfatter både indvandrere og efterkommere. I en væsentlig del af rapporten skelnes ikke mellem indvandrere og efterkommere, fordi der enten ikke er data til rådighed, eller gruppen af efterkommere er for lille til at give mening at beskæftige sig selvstændigt med statistisk. Visse steder er kategorierne dog opdelt, fordi analyserne bygger på kilder, som opgør dem separat, eller der er interessante forskelle. I hovedsagen bygger rapporten på data og begreber fra Danmarks Statistik. Her defineres indvandrere som personer, der er født i udlandet, og hvis forældre (eller den ene, hvis der ikke er oplysninger om den anden) enten er udenlandske statsborgere eller født i udlandet. Findes der ingen oplysninger om forældrene, og er personen født i udlandet, betragtes personen som indvandrer. Efterkommere defineres som personer født i Danmark af forældre, som ikke er danske statsborgere eller født i Danmark. Findes der ingen oplysninger om forældrene, og er personen udenlandsk statsborger, bliver personen også betragtet som efterkommer. Endelig modsvarer rapportens etniske danskere Danmarks Statistiks personer med dansk oprindelse, som omfatter resten af befolkningen. Fokus er på den del af nydanskerne, hvis familie stammer fra ikke-vestlige lande. Igen er grundlaget Danmarks Statistiks definitioner, hvor kategorien vestlige lande indeholder alle EU-lande, Andorra, Island, Liechtenstein, Monaco, Norge, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, USA, Australien og New Zealand. Ikke-vestlige lande omfatter alle øvrige lande. Rapporten opererer altså primært med personernes etniske herkomst med mindre andet er anført. Det vil sige, at indvandrere og efterkommere, som har fået dansk statsborgerskab, figurerer som nydanskere på samme måde som indvandrere med oprindelseslandets statsborgerskab. Data fra Arbejdsmarkedsstyrelsens database jobindsats.dk er opgjort efter OECD-medlemsskab. OECD-medlemmerne dækker i vidt omfang de samme lande som Danmarks Statistiks kategori vestlige lande, men omfatter desuden Japan, Korea, Mexico og Tyrkiet. Særligt Tyrkiet er relevant, da nydanskere med tyrkisk herkomst udgør en af de større nydanske grupper, og disse personer i Danmarks Statistiks definition indgår i kategorien ikke-vestlige lande Ledighedsstatistik Ledighedsopgørelserne i rapporten stammer hovedsageligt fra følgende kilder: Danmarks Statistik Arbejdsmarkedsrådet - udtræk fra Beskæftigelsesministeriets DREAM-register Arbejdsmarkedsstyrelsens database jobindsats.dk bygger på AF's sagssystem AMANDA, Beskæftigelsesministeriets DREAM-register og Arbejdsmarkedsstyrelsens Centrale Register for Arbejdsmarkedsstatistik (CRAM) 8

10 2.3. Selvforsørgelsesgrad I analysen sammenlignes forskellige gruppers selvforsørgelsesgrader. De er målt på personer, der har været berørt af ledighed i løbet af det pågældende år og udtrykker, hvor stor en andel af året den pågældende ikke har modtaget offentlig forsørgelse. De opgøres i decimaler, men i rapporten er de jævnligt omregnet til procenter for overskuelighedens skyld. I de særlige kørsler fra DREAM, som det meste af analysen er baseret på, er udeladt aktiverede, personer på starthjælp og introduktionsydelse og - for kontanthjælpsmodtagernes vedkommende - personer, som ikke skønnes at være parate til arbejdsmarkedet Kvantitet og kvalitet Rapporten er baseret på kvantitative data udtrukket af databaser og registre. Der er ikke lavet særlige kvantitative undersøgelser i forbindelse med undersøgelsen. Da undersøgelsen har ændret karakter undervejs, er der til gengæld lavet en række kvalitative interviews i september-oktober 2005 med forskellige virksomheder om deres erfaringer med ansættelse og fastholdelse af nydanske medarbejdere. Virksomhederne blev udvalgt efter to kriterier. På den ene side var der en gruppe større virksomheder, som har profileret sig offentligt for en stor andel nydanske medarbejdere og - i varierende omfang - en bevidst mangfoldighedstilgang. På den anden side en række plejehjem udvalgt for at belyse forholdene inden for ældresektoren som en sektor med et stort behov for arbejdskraft og en relativt stor og stigende andel nydanske medarbejdere blandt social- og sundhedshjælperne og til dels -assistenterne. De interviewede arbejdspladser i den ene gruppe er Ikea, Arriva, TDC Mobil, FDB, ISS og Parkering København. I den anden gruppe er plejehjemmene Klarahus på Nørrebro, Valby Sogns Plejehjem og Benediktehjemmet i Valby. De kvalitative erfaringer indgår dog kun direkte i opsamlingen og perspektiveringen, men har i øvrigt fungeret som et praktisk supplement til at forstå og fortolke den overordnede situation på det nydanske arbejdsmarked Tal og magi Tal har som bekendt stor magt. Det rige udvalg af opgørelser og statistikker om nydanskere er grundlaget for politikker og tiltag for at forbedre deres integration på arbejdsmarkedet og i samfundet som sådan. Derfor er det foruroligende, at en del af tallene ved nærmere eftersyn peger i forskellige retninger, selv om de tilsyneladende beskriver de samme problemstillinger. Som man spørger, får man svar, siges det. Flertallet af tilgængelige statistikker om udlændinge stammer fra en række centrale offentlige registre samt Danmarks Statistik, da registerlovgivningen sætter snævre rammer for registrering af etnisk tilhørsforhold og dermed adgangen til at opbygge specifik viden om nydanskeres situation. Det er derfor interessant, at fortolkninger af de samme data-kilder ofte giver anledning til forskellige konklusioner og anbefalinger. Selv ved at benytte officielle kilder som ministerier og styrelser samt opgørelser fra store og seriøse organisationer støder man jævnligt på modsatrettede udlægninger af sammenhænge, som forekommer at være mulige at beskrive mere entydigt. Eksempelvis forholdet mellem nydanskeres arbejdsmarkedstilknytning i København og på landsplan, mellem offentlig og privat sektor og betydningen af uddannelse for nydanskeres arbejdsmarkedstilknytning. Kombinationen af et stigende antal ikke-vestlige nydanskere, en lav deltagelse i den danske arbejdsstyrke og en meget høj ledighedsprocent kan eksempelvis også fortolkes med forskelligt fortegn afhængigt af øjnene, der ser. Og forskellige aktører kan have forskelligartede interesser i at tegne tingenes tilstand, indsatsernes effekter og de fremtidige behov. 9

11 En del af problemet skyldes et ofte kompliceret grundlag for statistikken. Forskellige bundlinier kan dække over ikke umiddelbart tydelige forskelle i opgørelsesmetoder. Disse forskelle har en afgørende betydning for de konklusioner, som præsenteres for en offentlighed, der ikke altid kan gennemskue forudsætningerne. Tal er altså langt fra neutrale. Vi har i rapporten søgt at undgå de værste fælder ved så vidt muligt at afsøge flere samstemmende kilder og forholde os bevidst og reflekteret til modsatrettede data. Hvor opgørelsesmetoderne er forskellige, har vi søgt at redegøre for det og forholdt os til konsekvenserne. I visse tilfælde har vi undladt at præsentere tendenser på områder, som ikke er centrale for rapportens problemstilling, hvis der er uigennemskuelige uoverensstemmelser mellem forskellige kilder. 10

12 Kapitel 3 Arbejdsmarkedet i Storkøbenhavn 3.1. Opsummering Det følgende kapitel tegner et overbliksbillede af arbejdsmarkedssituationen i Storkøbenhavn i perioden med særlig fokus på nydanskere med ikke-vestlig baggrund. Kapitlet belyser fastholdelsesog svingdørsproblematikken ud fra en række parametre som: Den demografiske udvikling frem til 2050 Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser blandt forskellige nationalitetsgrupper Nydanskeres fordeling på brancher Uddannelsesmønstret blandt nydanskere. Kapitlet konkluderer blandt andet, at: Både på landsplan og i hovedstaden udgør ikke-vestlige nydanskere en stadig vigtigere del af fremtidens potentielle arbejdskraft, fordi antallet af etniske danskere falder, mens antallet af nydanskere i den erhvervsaktive alder stiger frem til år Nydanskeres ledighedsprocent er tre gange så høj som etniske danskeres Nydanskere er ledige længere end etniske danskere Nydanske kvinder har en udpræget løs tilknytning til arbejdsmarkedet Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har den løseste tilknytning til arbejdsmarkedet Tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt nydanskernes efterkommere er blevet ringere Indvandrere og deres efterkommere uddanner sig i mindre omfang end etniske danskere Demografisk udvikling år færre etniske danskere og tilsvarende flere nydanskere i 2050 Som mange andre vestlige samfund oplever Danmark et fald i befolkningen med etnisk dansk oprindelse, og den udvikling forventes at fortsætte. Danmarks Statistik forudser et fald på godt etniske danskere frem til Reduktionen modsvares af en vækst i antallet af nydanskere, hvor antallet af indvandrere og efterkommere fra både vestlige og specielt ikke-vestlige lande vil stige markant. Mere præcist forventes gruppen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere at vokse fra i dag 5,8% af den samlede befolkning til i 2050 at udgøre 11,4% af befolkningen 3. Flere nydanskere fra ikke-vestlige lande i den erhvervsaktive alder Både i den etnisk danske del af befolkningen og blandt indvandrere fra ikke-vestlige lande vil alderssammensætningen ændre sig hen imod en større andel ældre borgere og en stadigt mindre del af befolkningen i den erhvervsaktive alder. Ikke desto mindre stiger antallet af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i den erhvervsaktive alder kraftigt. Dels fordi det samlede antal indvandrere fra ikke-vestlige lande er stigende, og dels fordi gruppen af efterkommere stadig er relativt ung og derfor i stigende grad vil indgå i den erhvervsaktive aldersgruppe. Så på trods af en faldende 3 Danmarks Statistik, Statistisk Årbog 2005, tabel 72 11

13 andel i den erhvervsaktive alder forudser Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, at antallet af indvandrere og efterkommere med en ikke-vestlig baggrund vil være fordoblet i Koncentration af nydanskere i Storkøbenhavn Hovedstaden har en større andel nydanske borgere end det øvrige land. Indvandrere og efterkommere udgør 12,5 % af befolkningen i Københavns Amt mod 8,4 % af hele befolkningen. Både på landsplan og i Storkøbenhavn er antallet af indvandrere fra ikke-vestlige lande steget markant siden På landsplan er antallet fordoblet, mens hovedstaden har haft en stigning på 56% 5. I samme periode er antallet af etniske danskere faldet ganske svagt. Både på landsplan og i hovedstaden består fremtidens potentielle arbejdskraft altså i stigende grad af nydanskere Arbejdsstyrken Der er kommet flere nydanskere i arbejdsstyrken Over en ni-årig periode er der kommet cirka flere indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande i arbejdsstyrken i Storkøbenhavn, således at der i 2004 var knap ikke-vestlige nydanskere. Det er en stigning, der mere end modvejer et samtidigt fald på ca etniske danskere i arbejdsstyrken i Storkøbenhavn. Den samlede befolkning af nydanskere fra ikke-vestlige lande er steget med 56% i Storkøbenhavn. Figur 1: Arbejdsstyrken i Storkøbenhavn fordelt på etnicitet og køn Ikke-vestlige mænd Ikke-vestlige kvinder Etnisk danske mænd Etnisk danske kvinder Personer År Kilde: Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn, 2005, bilag 1 4 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, s Arbejdsmarkedsrådet, 2005, s

14 44% af nydanskere i den erhvervsaktive alder står uden for arbejdsstyrken i Storkøbenhavn Ikke-vestlige indvandrere indgår i langt mindre grad i arbejdsstyrken end etniske danskere, selv om de som den eneste gruppe har haft en voksende erhvervsfrekvens fra 2000 til Erhvervsfrekvensen beskriver, hvor stor en del af en befolkning der indgår i arbejdsstyrken. Blandt de årige etniske danskere var erhvervsfrekvensen på landsplan 80 % i 2004 mod kun 54 % for indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande 7. Knap halvdelen af gruppen af indvandrere og efterkommere i den erhvervsaktive alder står altså ikke til rådighed for arbejdsmarkedet. Den markante forskel skyldes ikke den aldersmæssige fordeling af befolkningsgruppen, men blandt andet en langt større tilbøjelighed blandt kvinderne til at gå hjemme end blandt etnisk danske kvinder. At man står uden for arbejdsstyrken kan have forskellige grunde. For eksempel at man er på førtidspension, barsel, revalidering eller orlov, at man forsørger sig selv eller bliver forsørget af sin ægtefælle. De storkøbenhavnske erhvervsfrekvenser ligger lidt højere for nydanskere (56,3%) og lidt lavere for etniske danskere (78,9) 8 sammenlignet med frekvenserne på landsplan. Nydanske kvinder indgår i væsentligt mindre omfang i arbejdsstyrken end mænd. De har en erhvervsfrekvens på 46% 9 på landsplan og 49,2% i Storkøbenhavn. Ud over køn har national oprindelse en stor betydning for deltagelsen i arbejdsstyrken. Tabellen nedenfor viser udsving på køn og national herkomst. De udvalgte nationaliteter er ni af de største ikke-vestlige nationaliteter i Storkøbenhavn, men erhvervstilknytningen er opgjort på basis. Figur 2: Erhvervsfrekvens blandt ni største nationaliteter i Storkøbenhavn 2004 Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration: 2005, tabel Et billede af, hvor stor en del af de enkelte grupper, som er i arbejde, får man ved at se på beskæftigelsesfrekvensen. Den beskriver, hvor stor en del af befolkningen, som er i beskæftigelse og er altså ikke påvirket af udsving i, hvor mange der indgår i arbejdsstyrken. 6 Finansministeriet, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, s Arbejdsmarkedsrådet i Storkøbenhavn, 2005, s. 6 9 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, s I Storkøbenhavn er landene Kina, Thailand og Indien også blandt de største oprindelseslande, men data om deres erhvervstilknytning indgår ikke. De er dog blandt de bedre stillede med hensyn til tilknytning til arbejdsmarkedet. 13

15 Figur 3: Beskæftigelsesfrekvens blandt nydanske mænd og kvinder på landsplan 2004 Procent Nydanske mænd Nydanske kvinder Pakistan Tyrkiet Ex-jugoslavien Iran Irak Marokko Afghanistan Somalia Libanon Lande Kilde: Ministeriet for Flygtninge, indvandrere og integration, 2005, s Blandt de ni udvalgte nationalitetsgrupper i Storkøbenhavn er der fem nationaliteter, der har den højeste erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens blandt både mænd og kvinder. Det er Pakistan, Tyrkiet, Eks-Jugoslavien, Iran og Marokko. Opholdsgrundlag spiller ind på tilknytningen til arbejdsmarkedet De nationale forskelle hænger blandt andet sammen med opholdsgrundlaget. Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge har en væsentlig svagere tilknytning til arbejdsmarkedet end indvandrere 11. De nationalitetsgrupper, som har den laveste tilknytning til arbejdsmarkedet, er grupper, hvor relativt mange har ophold som flygtninge eller familiesammenførte til flygtninge. Særligt blandt irakere og somaliere er der en relativt stor andel familiesammenførte til flygtninge 12. Nydanske kvinder har en udpræget løs tilknytning til arbejdsmarkedet I alle nationalitetsgrupper er der en markant forskel på kvinders og mænds tilknytning til arbejdsmarkedet. For begge køn er somalierne den nationalitetsgruppe, der både har den mindste andel beskæftigede og den mindste andel til rådighed for arbejdsmarkedet. Kun hver 10. somaliske kvinde er i arbejde. Lidt bedre går det for de irakiske, libanesiske og afghanske kvinder og deres mænd, men der er langt op til grupper som pakistanere, tyrkere, eks-jugoslaver og marokkanere. Selv blandt disse er der dog en stor andel, som står uden for arbejdsmarkedet, når man sammenligner med beskæftigelsesfrekvensen for etniske danskere, som ligger på 76% LO, Danmarks Statistik, 2004: Indvandrerne og arbejdsmarkedet, gengivet i LO, Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, s

16 Nydanskeres tilknytning til arbejdsmarkedet er styrket i perioden Sammenligner man i stedet over tid, er billedet mere positivt. Fra 1997 til 2004 har stort set alle de beskrevne nationalitetsgrupper har haft stigende tilknytning til arbejdsmarkedet i form af både højere erhvervs- og beskæftigelsesfrekvens 14. Figur 4: Udvikling i andel beskæftigede af den storkøbenhavnske arbejdsstyrke Procent ,9 88,3 95,7 85,2 94,1 57, År Nydanskere Etniske danskere Kilde: Arbejdsmarkedsrådet, 2005, s. 17 Som diagrammet viser, er andelen af den københavnske nydanske arbejdsstyrke, som er i beskæftigelse, steget fra 57% til 85% i perioden Denne stigning har fundet sted i en periode, hvor antallet af ikke-vestlige nydanskere i arbejdsstyrken er steget med 58%. Stigningen i beskæftigelsesgraden til trods, er den beskæftigede andel af den ikke-vestlige nydanske arbejdsstyrke dog stadig lavere end den tilsvarende for etniske danskere. Kun pakistanere har haft en svagt faldende deltagelse i arbejdsstyrken, men til gengæld en stigende beskæftigelsesfrekvens og altså et fald i ledigheden blandt de, som står til rådighed for arbejdsmarkedet. På trods af det fortsat vældig lave niveau har somaliere også haft en markant stigende erhvervstilknytning. Efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet er blevet ringere Ser man separat på gruppen af efterkommere med ikke-vestlig baggrund, er det gået tilbage for deres tilknytning til arbejdsmarkedet, siden lavkonjunkturen begyndte i Både mænd og kvinder har haft et fald i andelen af beskæftigede og en nedgang i erhvervsfrekvensen på mellem 4 og 5 procent-point Danmarks Statistik, Statistisk Årbog 2005, Tabel 143. Tabellen har ikke tal for marokkanere og afghanere. 15 LO, 2005, s

17 Figur 5: Arbejdsmarkedstilknytning, ikke-vestlige årige efterkommere Procent ,2 61,9 58,9 56, Mænd 2004 Mænd 2001 Kvinder 2004 Kvinder 21,2 17,518,7 18, ,7 5,2 4,4 5,2 2,5 3,4 4 4,8 Beskæftigede Ledige Midlert. udenf. arb.styrke Arbejdsmarkedstilknytning Uddannelse 9,5 7,8 7,5 8,2 Øvrige udenf. arb.styrken Kilde: LO, 2005, tabel 6.1 Et mindre antal ikke-vestlige efterkommere kvindelige såvel som mandlige er registreret som pensionister, kontanthjælpsmodtagere eller som værende på introduktionsydelse. Som grafikken viser, har lavkonjunkturen ramt de nydanske efterkommere hårdt. Ud over en faldende erhvervsfrekvens er andelen af beskæftigede faldet i perioden Andelen af beskæftigede mænd faldt fra 63,2% til 58,9%, af kvinderne fra 61,9 til 56,4% 16. Flere kvinder er kommet i uddannelse, men antallet er ikke højt nok til at forklare faldet i arbejdsstyrken. Af mændene er flere faldet helt uden for arbejdsstyrken og figurerer nu ikke engang som ledige. Det gælder nu 9,5% af gruppen. Der er altså risiko for, at en stor gruppe af særligt efterkommere har mistet tilknytningen til arbejdsmarkedet under lavkonjunkturen og på trods af stigende beskæftigelse ikke kan få foden inden for på arbejdsmarkedet igen. I modsætning til forældregenerationen er der kun ganske lille forskel på kønnenes tilknytning til arbejdsmarkedet blandt efterkommere, men mændenes lille føring er blevet lidt større i perioden Forventningen har været, at generationen af efterkommere født og opvokset i det danske samfund gradvist ville nærme sig niveauet for etniske danskeres tilknytning til arbejdsmarkedet. Gruppen ligger da også nærmere det etnisk danske niveau for beskæftigelse og deltagelse i arbejdsstyrken end forældregenerationen. Men udviklingen de seneste år med et fald i erhvervsfrekvens og stigende ledighed betyder en uddybning af forskellene mellem efterkommere og etniske danskere, som er problematisk i forhold til deres fortsatte integration i samfundet. En potentiel arbejdskraftreserve uden for arbejdsstyrken 16 Ugebrevet A4, nr. 34,

18 Hvis nydanskere fra ikke-vestlige lande indgik i arbejdsstyrken i samme omfang som danskere, ville der være flere - særligt kvinder med indvandrerbaggrund - til rådighed bare på det storkøbenhavnske arbejdsmarked 17. Der er altså et stort uudnyttet arbejdskraftpotentiale blandt indvandrere og efterkommere, og holder den lave deltagelse i arbejdsstyrken, vil det stige i takt med, at gruppen bliver større. Principielt består arbejdskraftreserven af ledige, som indgår i arbejdsstyrken og dermed står til rådighed for arbejdsmarkedet, men arbejdsstyrken kan i sig selv være bevægelig. Eksempelvis er der stor interesse om initiativer rettet mod at inddrage flere hjemmegående indvandrerkvinder på arbejdsmarkedet. Samtidig kan man selvfølgelig hverken blandt indvandrere eller etniske danskere antage, at hele befolkningen kan bevæges ind på arbejdsmarkedet, da en del står uden for på grund af forhold som alder, pension, sygdom og orlov. Der kan desuden være store forskelle på kvalifikationer og motivation og dermed potentialerne for at blive inddraget i arbejdsstyrken og på arbejdsmarkedet. Erhvervsfrekvens og beskæftigelsesfrekvens må derfor suppleres med en kortlægning af forhold som aldersspredning, uddannelse og motivation for at vurdere den potentielle ekstra arbejdskraft Arbejdsløshed blandt nydanskere Nydanskere er tre gange så arbejdsløse som etniske danskere Også inden for arbejdsstyrken er der en væsentlig arbejdskraftreserve af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande. Ledigheden blandt indvandrerne fra ikke-vestlige lande er tre gange så høj som ledigheden blandt etniske danskere. På landsplan var 15 % af de ikke-vestlige mænd og 17 % af kvinderne ledige den 1. januar 2004, hvor ledigheden for begge køn hos etniske danskere var 5 %. 18. Ikke-vestlige efterkommere har en lavere andel ledige end forældregenerationen, selv om de stadig var mere plaget af ledighed end etniske danskere. Gruppen er dog først for nylig blevet så stor, at det giver mening statistisk at behandle den selvstændigt. 17 Arbejdsmarkedsrådet 2005, s Ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration 2005, s

19 Figur 6: Andel arbejdsløse i den storkøbenhavnske arbejdsstyrke Procent ,2 39,2 Nydanske mænd Nydanske kvinder Etnisk danske mænd Etnisk danske kvinder ,2 9,4 9,6 9,4 3,1 3 12,2 12,9 4,6 4, År Kilde: Arbejdsmarkedsrådet 2005, s. 17 Fra opgang til nedgang - to forskellige faser Som diagrammet viser, har perioden fra 1995 til i dag bestået af to meget forskellige faser. Frem til 2002 gik det fremad med nydanskernes tilknytning til det storkøbenhavnske arbejdsmarked. Ledigheden for ikke-vestlige nydanskere faldt markant fra 38,2% (mænd) og 39,2% (kvinder) til ca. 9,5% 19 for begge køn. Arbejdsstyrken voksede samtidig med 47%, og antallet af ordinært beskæftigede nydanskere fra ikke-vestlige lande blev mere end fordoblet. Perioden var også positiv for etniske danskere: I samme periode faldt ledigheden til en tredjedel (fra 9,8 til 3,1% af en uændret størrelse arbejdsstyrke), og godt flere kom i ordinær beskæftigelse. Men fra 2002 til 2004 vender billedet. Alle etniske grupper blev ramt af stigende ledighed, men stigningen ramte nydanskerne hårdest. Blandt etniske danskere steg ledigheden fra 3,1% til 4,3%, mens de ikkevestlige nydanskere havde en stigning fra 9,6% til hhv. 12,2% (mænd) og 12,9% (kvinder). Trods stort udsving i omfanget var forholdet mellem grupperne nogenlunde konstant: Ikke-vestlige nydanskere har en cirka tre gange større ledighed end etniske danskere 20. At den ikke-vestlige arbejdsstyrke stadig voksede i perioden betød dog, at der på trods af stærkt stigende ledighed kom lidt flere nydanskere (cirka personer, heraf størstedelen kvinder) i ordinær beskæftigelse i Storkøbenhavn. 19 Arbejdsmarkedsrådet 2005, s Arbejdsmarkedsrådet 2005, s

20 Nydanskere rammes hårdere og forsinket af lavkonjunkturer Der tegner sig et billede af, at nydanskernes beskæftigelse påvirkes både hårdere og forsinket i forhold til etniske danskere, og at forsinkelsen både gælder i op- og nedgangstider. En analyse fra det storkøbenhavnske Arbejdsmarkedsråd viser, at ikke-vestlige nydanskere reagerede forskudt på stigningen i ledigheden i i forhold til etniske danskere 21. Efter ledigheden toppede for etniske danskere i 2. kvartal 2004, fortsatte ledigheden blandt ikke-vestlige nydanskere med at stige. Det nye fald i ledigheden, som startede for etniske danskere i midten af 2004, kommer først de ikke-vestlige nydanske københavnere til glæde i kvartal af Og faldet er forholdsmæssigt større for etniske danskere end nydanskere 23. Fra september 2004 til september 2005 er ledigheden faldet henholdsvis 11% og 12,7% i Hovedstadsområdet og hele landet for befolkningen som sådan 24. Store forskelle på ledigheden blandt forskellige nationaliteter Også med hensyn til ledighed er der stor variation mellem nationaliteterne. Det er i vidt omfang de grupper, som deltager i begrænset omfang i arbejdsstyrken, der også har de højeste ledighedsandele. Både med hensyn til etnisk herkomst og køn inden for de enkelte grupper. Figur 7: Ledighed fordelt på nationalitet og køn i Storkøbenhavn 2004 Procent Mænd Kvinder Pakistan Tyrkiet Ex-jugoslavien Iran Irak Marokko Afghanistan Somalia Libanon Lande Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, 2005, Tabel 6.2 Nydanskere er ledige længere end etniske danskere 21 Arbejdsmarkedsrådet 2005, s LO 2005, s. 82, og Arbejdsmarkedsrådet Arbejdsmarkedsrådet 2005, s Nøgletal, Danmarks Statistik 19

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002

Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 Århus Kommune Økonomisk Afdeling, Statistisk Kontor Oktober 2003 Kvinders beskæftigelse og arbejdsløshed fordelt efter herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 2002 -------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notat. Sammenfatning.

Notat. Sammenfatning. Notat Emne: Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst Til: Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi: til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING Fokus på ikke-vestlige lande INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2017 - Fokus på ikke-vestlige lande Maj 2017 1 Indhold OPBYGNING 4 1. BEFOLKNING 6 1.1 Sammenfatning vedr. befolkningstal 6 1.2 Indvandrere og efterkommere i Danmark 7

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008

Nydanskere i Jobcenter Vordingborg. Marts 2008 Nydanskere i Jobcenter Vordingborg Marts 2008 1. Indledning Dette er et notat med fakta om nydanskere i det område, som jobcenteret omfatter. Notatet har flere formål: Input til beslutningstagere og beskæftigelsesplan

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet

Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering. Serviceeftersyn Flere i Arbejde. Beskæftigelsesministeriet Serviceeftersyn Flere i Arbejde Analysepapir 3 Overførselsindkomstmodtagere, langtidsledighed og marginalisering Beskæftigelsesministeriet KUC, overvågningsenheden Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...4

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2008-2014 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold

Orientering. Kvindelige efterkommeres beskæftigelse og uddannelsesforhold 2006 Orientering Statistisk Kontor 8. maj 2006 Kvindelige s beskæftigelse og uddannelsesforhold 73 pct. af de enlige kvindelige fra ikke-e lande i alderen 18-35 år er enten i beskæftigelse eller under

Læs mere

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse?

I hvilket omfang bruger unge ikke-vestlige indvandrer- og efterkommerkvinder deres uddannelse? Teknisk note nr. 10 20-39-årige kvinder i Danmark fordelt efter herkomst, højeste fuldførte danske og beskæftigelsesfrekvens 1. januar 2003 Noten er udarbejdet af Claus Larsen Rockwool Fondens Forskningsenhed

Læs mere

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne

Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Januar 2012 Fakta om integration: Nydanske unge på erhvervsuddannelserne Udgiver: Social- og Integrationsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København

Læs mere

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005.

Flere arbejdspladser i København Andel blandt årige med kun grundskole og som ikke er under uddannelse. København, 1. januar 2005. 2006:5 Orientering Statistisk Kontor 13. juni 2006 Flere arbejdspladser i København Københavns arbejdsmarked er i fremdrift. Efter nedgangsår i 2002 og 2003 viser nye tal, at der i 2004 blev skabt 3.000

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig?

Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? 6. december 2016 2016:25 Ikke-vestlige indvandrere på arbejdsmarkedet i Danmark, Norge og Sverige: Hvordan klarer Danmark sig? Af Jens Bjerre, Laust Hvas Mortensen og Michael Drescher 1 I Danmark, Norge

Læs mere

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere?

Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Integrationsanalyse 10. december 2015 Hvordan går det med integrationen af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere? Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,5 pct. af den danske befolkning.

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1.

Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i. perioden 1. januar 2006 til 1. Den 5. juni 2012 Beskæftigelse og arbejdsløshed i Aarhus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2011 samt udviklingen i Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Sammenfatning. I løbet af 2010 har der været

Læs mere

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune

Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Til Erhvervskontaktudvalget og LBR i Aarhus Kommune Kopi til: Byrådets medlemmer, Styregruppen for integrationspolitikken og Beskæftigelsesforvaltningen Side 1 af 22 Udkast! Beskæftigelse og arbejdsløshed

Læs mere

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet

Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet Tal og fakta udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet November 2006 Tal og fakta

Læs mere

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse

nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse 16.500 nydanske unge er hverken i uddannelse eller beskæftigelse En uddannelse forbedrer sandsynligheden for at komme i job. Men mere end hver femte ung nydansker er hverken i gang med en uddannelse eller

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING OPBYGNING Ankestyrelsens notat Integration: Status og udvikling indeholder en række hovedtal om indvandrere og efterkommere i Danmark. 1 Notatet omfatter tre afsnit, der

Læs mere

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008

Nydanskere i Jobcenter Ringsted. Oktober 2008 Nydanskere i Jobcenter Ringsted Oktober 8 Indholdsfortegnelse. Indledning.... Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...3 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til arbejdsmarkedet...6 5. Ledighed...9

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 September 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge- og Integrationsministeriet, september 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

En ny chance for alle

En ny chance for alle En ny chance for alle Indvandreres beskæftigelse: Status Indvandreres beskæftigelse: Status Analysen, der er nr. et af tre i forbindelse med En ny chance for alle, er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Procent af befolkningen Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Arbejdsstyrke og erhvervsfrekvenser i Aarhus Kommune, 2013 Andelen af personer i arbejdsstyrken af hele befolkningen er i Aarhus

Læs mere

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999

Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i. Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Århus Kommune Økonomisk Afdeling April 2000 Beskæftigelse og arbejdsløshed opdelt på herkomst i Århus Kommune, 1. januar 1996 til 1. januar 1999 Statistisk Kontor Telefon 89 40 20 00 Rådhuset Telefax 89

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og ledighed fordelt på oprindelseslande 2009-2015 Dette notat beskriver udviklingen på udvalgte beskæftigelses- og ledighedsparametre i Aarhus

Læs mere

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4

Indlæg d. 28.1.09. Rapporterne 1-4 Indlæg d. 28.1.09 Tænketankens rapporter og forslag. Erik Bonnerup Rapporterne 1-4 Udlændinges integration i det danske samfund (august 2001) Den mulige befolkningsudvikling i perioden 2001-2021 (januar

Læs mere

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET

IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET September 21 IKKE-VESTLIGE INDVANDRERE & ARBEJDSMARKEDET Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Berit Toft Fihl Øvrig forfatter: Trine Rex Christensen Grafisk

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2014 Udgiver Ankestyrelsen, August 2014 Kontakt: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3, 2450 København SV Telefon 33 41 12 00 Hjemmeside www.ast.dk E-mail ast@ast.dk Redaktion:

Læs mere

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Brønderslev Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Brønderslev Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017

STATISTIK. Beboere i den almene boligsektor 2017 STATISTIK Beboere i den almene boligsektor 2017 Forord Beboere i den almene boligsektor 2017 indeholder oplysninger om beboere, husstande, til- og fraflytninger, offentligt forsørgede, uddannelse og beskæftigelse

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage

Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Integrationen af indvandrere på arbejdsmarkedet sat flere år tilbage Nye beskæftigelsesoplysninger viser, at de seneste to års fald i beskæftigelsen har ramt indvandrere fra ikke-vestlige lande særlig

Læs mere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere

Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Stigning i mønsterbrydere blandt ikke-vestlige efterkommere Gennem de sidste år har der været en stor stigning i andelen af mønsterbrydere blandt efterkommere med ikke-vestlig baggrund. Blandt etniske

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst 16-11-2015. Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 16-11-2015 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland November 2015 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-2. kvartal 2015

Læs mere

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET

S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET S T AT I S T I K FO R M E D AR B E J D E R S AM M E N S ÆT - N I N G E N I K OM M U N E R N E P Å K Ø N, AL D E R O G E T N I C I T ET Den 23. september 2010 Ref NKS nks@kl.dk Kønsfordeling blandt kommunalt

Læs mere

Kapitel 2: Befolkning.

Kapitel 2: Befolkning. 7 Kapitel 2: Befolkning. 2.1 Indledning. De danske kommuner har forskellige grundvilkår at arbejde ud fra. Ud fra befolkningens demografiske og socioøkonomiske sammensætning har kommunerne i forskellig

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014. Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Bilag til Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Vordingborg Juni 2013 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2012-2014 Vordingborg Kommune har aktuelt 45.500

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med knap 1.5 personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i Ringsted

Indvandrere og efterkommere i Ringsted Indvandrere og efterkommere i Ringsted - en analyse af arbejdsmarkedstilknytningen for borgere med ikke-vestlig baggrund i Ringsted Kommune- 2. oktober 28 UDKAST Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Indledning...3

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg

Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016. Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Bilag til Beskæftigelsesplan 2015 Jobcenter Vordingborg Juni 2014 Arbejdsmarkedet i Vordingborg Kommune 2013-2016 Vordingborg Kommune havde ved starten af

Læs mere

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007

Startrapport Jobcenter Nordfyn April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...2 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED...3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV...4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER...7

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Varde August 2006 Indhold Særtræk, styrker og svagheder Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Særlige kendetegn

Læs mere

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København

Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor. Forbruget af sundhedsydelser København Orientering fra Københavns Kommune Statistisk Kontor Forbruget af sundhedsydelser København 1998-2000 Nr. 17. 30. juli 2003 Forbruget af sundhedsydelser i København Martha Kristiansen Tlf.: 33 66 28 93

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer august 5 www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal 5 Den samlede ledighed er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år. Faldet er reelt

Læs mere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Hvordan går det med integrationen? - Fokus på Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 6. januar 2017 Sammenfatning Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere udgør 7,9 pct. af den danske befolkning pr.

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

Bemærkninger til Integrationspolitikken

Bemærkninger til Integrationspolitikken BILAG 1 Bemærkninger til Integrationspolitikken Befolkningssammensætning Andelen af nydanskere mellem 16-66 år udgør 6,4 % af befolkningen i Roskilde Kommune ifølge de seneste nøgletal opgjort i 2009.

Læs mere

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser

Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser 212 Fakta ark: Jammerbugt Kommune Udviklingen på arbejdsmarkedet og i centrale målgrupper og indsatser Udviklingen i beskæftigelse og arbejdsstyrke 1. Udviklingen i antallet af beskæftigede lønmodtagere

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Ribe Amt 2006 Indhold Efterspørgslen efter arbejdskraft Udbudet af arbejdskraft Balancen på arbejdsmarkedet Efterspørgslen efter ufaglærte Efterspørgslen efter arbejdskraft

Læs mere

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007

Tal og fakta. - udlændinges tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. November 2007 Tal og fakta - udlændinges tilknytning November 2007 Tal og Fakta - udlændinges tilknytning Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 Tlf.: 33 92 33 80 Fax: 33 11 12

Læs mere

Nøgletalsrapport for

Nøgletalsrapport for 1. UDGAVE Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland Nøgletalsrapport for gruppe 4 3. kvartal 2007 Side 1 af 32 Indhold Forord 4 Målinger vedrørende ministerens fokusområder Mål 1A* Arbejdskraftreserven:

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004

ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL 2004 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Maj ARBEJDSLØSHEDEN I ÅRHUS KOMMUNE, 1. KVARTAL x Den samlede ledighed stiger fortsat i forhold til samme periode sidste år. x Der var i marts en stigning

Læs mere

Rapport KKE-VESTLIGE NDVANDRERE ARBEJDSMARKEDET. Dansk Arbejdsgiverforening

Rapport KKE-VESTLIGE NDVANDRERE ARBEJDSMARKEDET. Dansk Arbejdsgiverforening Rapport I I & KKE-VESTLIGE NDVANDRERE ARBEJDSMARKEDET December 28 Dansk Arbejdsgiverforening I I & KKE-VESTLIGE NDVANDRERE ARBEJDSMARKEDET Sammenfatning... side 5 1 Integration gennem beskæftigelse...

Læs mere

Nydanskere i Østdanmark. November 2008

Nydanskere i Østdanmark. November 2008 Nydanskere i Østdanmark November 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...4 2.1 Befolkningssammensætning...4 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning til

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 6 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Beskæftigelsen Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Opfølgning på jobcentrets indsats

Læs mere

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009

Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Elevernes herkomst i grundskolen 2008/2009 Af Anne Mette Byg Hornbek 10 pct. af eleverne i grundskolen er af anden etnisk herkomst end dansk. Det absolutte antal efterkommere og indvandrere i folkeskolen

Læs mere

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden

Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden Legalt provokerede aborter i Danmark i perioden 2006-2015 MED ANALYSER AF ABORTHYPPIGHEDER BLANDT INDVANDRERE, EFTERKOMMERE OG KVINDER MED DANSK OPRINDELSE 2017 K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj 2007 www.aarhus.dk/statistik - Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2005 I løbet af året 2004 er der kommet 342 flere personer fra

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel

ØKONOMISK ANALYSE. Nyt kapitel Unge som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse Nyt kapitel I forlængelse af den aktuelle debat om ungdomsledighed er det relevant at se på gruppen af unge, som hverken er i beskæftigelse eller uddannelse.

Læs mere

Nydanskere i Region Hovedstaden. November 2008

Nydanskere i Region Hovedstaden. November 2008 Nydanskere i Region Hovedstaden November 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Befolkningens sammensætning ud fra herkomst...4 2.1 Befolkningssammensætning...4 3. Uddannelsesniveau...5 4. Tilknytning

Læs mere

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016

INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 April 2016 1 INTEGRATION: STATUS OG UDVIKLING 2016 Udgiver: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, april 2016 Hjemmeside: www.uibm.dk E-mail: uibm@uibm.dk

Læs mere

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne

Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Ansatte med ikke-vestlig oprindelse i kommunerne Af Lasse Vej Toft, Analyse- og makroenheden, Økonomisk Sekretariat, LVT@kl.dk Formålet med dette analysenotat er, at beskrive udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Mariagerfjord Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Mariagerfjord Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på vores hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner samt om Nordjylland. Hensigten med oversigten er

Læs mere

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune

Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Arbejdsmarkedet i Norddjurs Kommune Norddjurs Udfordringer og resultater 1. kvartal 2007 Beskæftigelsesregion Midtjylland Maj 2007 Forord Denne rapport indeholder en beskrivelse af de største udfordringer

Læs mere

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse

Seks ud af ti i stabil beskæftigelse 14. juni 2017 2017:9 Seks ud af ti i stabil beskæftigelse Af Pernille Stender Beskæftigelsesfrekvensen er en central indikator, når temperaturen på arbejdsmarkedet skal tages. Beskæftigelsesfrekvensen

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud

Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 12, 24. juni 2011 Stigende andel virksomheder har dagpengemodtagere i aktive tilbud, side 1 20.000 udenlandske statsborgere arbejder i Danmark,

Læs mere

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Læsø Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Læsø Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give et hurtigt

Læs mere

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014

Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Måltal for medarbejdere med ikke-vestlig baggrund 2014 Udviklingsafdelingen Sagsnr. 81.00.15-G00-1-14 Jammerbugt Kommunes måltal for ansatte med ikke-vestlig baggrund Baggrund Det blev i trepartsaftalen

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland AMK-Øst 19-01- 2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Sjælland Januar 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-3. kvartal 2015

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 27 Indhold: Ugens tema Fald i ledigheden i maj 213 Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked 3 ud af

Læs mere

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet

Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Ældre og indvandrere mister fodfæste på arbejdsmarkedet Den aktuelle krise sætter dybe spor på arbejdsmarkedet. Nyledige hænger fast i ledighedskøen, og specielt personer over 50 år og indvandrere fra

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August Arbejdsløsheden i Århus Kommune,. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med. personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Jobcenter Furesø Overblik

Jobcenter Furesø Overblik Offentlig forsørgelse Fuldtidspersoner Jobcenter Overblik Udarbejdet december 2014 aug-13 aug-14 Ændring i pct. Andel af befolkningen i alderen 16-66 år aug-14 Klynge (gnsnit) Ydelsesgrupper i alt 3.118

Læs mere

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006

Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg. August 2006 Beskrivelse af arbejdsmarkedet i Jobcenterområde Esbjerg August 2006 Særlige kendetegn Efterspørgslen efter arbejdskraft: Jobcenterområde Esbjerg er det største af de fire jobcentre i det nuværende Ribe

Læs mere

Analyse 18. december 2014

Analyse 18. december 2014 18. december 214 Unge efterkommere med ikke-vestlig baggrund halter stadig efter danskere i uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen og Christoffer Jessen Weissert Unge med ikke-vestlig baggrund klarer

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune

Lyngby-Taarbæk Kommune Marts 2011 Situationen på arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Kommune 2010-2012 1. INTRODUKTION Dette notat sammenfatter udviklingen på arbejdsmarkedet i Kommune. Formålet med

Læs mere

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007

Startrapport Jobcenter Svendborg April 2007 Startrapport April 27 Side 1 af 2 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 3 2. SITUATIONEN PÅ DET SYDDANSKE ARBEJDSMARKED... 3 3. MINISTERENS MÅL OG REGIONALE RESULTATKRAV... 4 4. SITUATIONEN FOR JOBCENTER

Læs mere

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011

TAL OM: Frederikshavn Kommune Senest opdateret: September 2011 TAL OM: Frederikshavn Kommune TAL OM Beskæftigelsesregion Nordjylland sætter på sin hjemmeside fokus på en række emner om de enkelte nordjyske kommuner og Nordjylland. Hensigten med oversigten er at give

Læs mere

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V

Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V Verden samlet i 3F FOKUS PÅ ETNISKE MINORITETER FAGLIGT FÆLLES FORBUND F A G P O L I T I S K C E N T E R F O R A R B E J D S L I V 3F, Fagpolitisk Center for Arbejdsliv September 2010 Materialet er baseret

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer Maj www.aarhus.dk/statistik Arbejdsløsheden i Århus Kommune, 1. kvartal Den samlede ledighed i Århus Kommune er faldet med.99 personer i forhold til samme periode sidste år svarende

Læs mere

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder

Knap 80.000 unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Ny kortlægningen af de 15-29-årige i Danmark Knap. unge hverken i job eller uddannelse i mere end 6 måneder Denne nye kortlægning af de unge i Danmark viser, at ud af de næsten 1. mio. unge imellem 15

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 2.8 færre på efterløn i 4. kvartal 211. Færre personer

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data

Kvartalsrapport Jobcenter Svendborg Udarbejdet i februar 2008 med de nyeste tilgængelige data Kvartalsrapport Udarbejdet i februar 28 med de nyeste tilgængelige data Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...6

Læs mere

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4

LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 LEDIGHED OG INDSATS 2012 Nr. 4 Indhold: Ledighedstal Udviklingen i langtidsledigheden Efterspørgselen på arbejdskraft Arbejdsfordelinger Opfølgning på ministermål Opfølgning jobcentrets mål Udenlandsk

Læs mere

3. TABELLER OG DIAGRAMMER

3. TABELLER OG DIAGRAMMER 3. TABELLER OG DIAGRAMMER Dette afsnit indeholder en række tabeller og tilhørende diagrammer, der viser antallet af stemmeberettigede og valgdeltagelsen ved kommunalvalget den 18. november 1997 i Århus

Læs mere

Indvandrere og efterkommere

Indvandrere og efterkommere Indvandrere og efterkommere Kriminalitet hvordan måler vi det? Lisbeth Lavrsen 18 pct. af de personer, der blev dømt i 2015 havde udenlandsk oprindelse er det meget eller lidt? 2 Afhænger selvfølgelig

Læs mere

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm

AMK-Øst Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm AMK-Øst 12-09-2016 Nøgletal for arbejdsmarkedet RAR Bornholm September 2016 Udviklingen i beskæftigelsen Fig. 1: Udvikling i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere (arbejdssted), 1. kvartal 2008-1. kvartal

Læs mere

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008

Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Juni 2008 /MGR Resultaterne af indsatsen i Jobcenter København - 2. statusnotat 2008 Notatet beskriver Jobcenter Københavns resultater af indsatsen baseret på:

Læs mere

Forslag om udvidet ungeindsats

Forslag om udvidet ungeindsats Sagsnr. 61.01-06-1 Ref. CSØ/kfr Den 7. april 006 Forslag om udvidet ungeindsats Regeringen vil nedsætte ydelserne for de 5-9-årige dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere. For kontanthjælpsmodtagerne gælder

Læs mere

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark

Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 7, 15. januar. 2010 Nyt overblik over udenlandsk arbejdskraft i Danmark, side 1 Tag højde for aldersfordelingen når andelen af indvandrere og danskere

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Hver tiende mellem og 9 år var inaktiv i Ugens tendenser Uændret lønudvikling i de to første kvartaler af Faldende produktion og ordreindgang i industrien

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer maj 2007 www.aarhus.dk/statistik Beskæftigelse og arbejdsløshed i Århus Kommune opdelt på herkomst pr. 1. januar 2006 Stor stigning i beskæftigelsen blandt personer fra Ikke vestlige

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Fuldtidspersoner Fuldtidspersoner Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 33 Indhold: Ugens tema Lille fald i ledigheden i juni 13 Ugens tendens I 16.1 nye jobannoncer i juli 13 Ugens tendens II Internationalt

Læs mere