Det almene gymnasium i tal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det almene gymnasium i tal"

Transkript

1 Det almene gymnasium i tal

2 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne...4 Hvor mange er de?...4 Skolestørrelse... 5 Lærer/elevratio...6 De almengymnasiale studenter - før, under og efter...6 Det almene gymnasium som det foretrukne valg...6 Hvem er de? Studieretninger - muligheden for at kombinere interesser og hensynet til karrieremuligheder Gennemførelse - når de først er startet, bliver de Studentereksamen - et godt springbræt for videre uddannelse Overgang til videre uddannelse - en verden af muligheder Økonomi og personale Omsætning og resultat Årsværk... 26

3 Forord Gymnasieskolernes Rektorforening har et fortsat fokus på at tilvejebringe viden og dokumentation som grundlag for foreningens arbejde. Tilsvarende har vi en stærk interesse i og ønske om, at den offentlige og politiske debat om gymnasierne og deres vilkår baserer sig på solid viden om og dokumentation af sektorens aktiviteter. Rektorforeningen præsenterer derfor i denne publikation en række fakta og nøgletal, som giver et samlet billede af de almene gymnasiers aktiviteter, vilkår og resultater. Konklusionen er klar. Det almene gymnasium har formået at opretholde en uddannelse af høj kvalitet samt fastholde dette billede hos ungdomsårgang efter ungdomsårgang. Publikationen er udarbejdet af sekretariatet for Gymnasieskolernes Rektorforening i sommeren 2012 og er baseret på offentligt tilgængelige data fra forskellige databaser. Tallene dokumenterer en uddannelsessucces. De seneste år er optaget på vore uddannelser steget mærkbart. Vi har en stor frekvensfremgang og er uden sammenligning den ungdomsuddannelse, der bidrager mest til at opfylde de politiske målsætninger om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse og 60 procent en videregående uddannelse. Vi gør det samtidig godt. Gennemførelses - procenten er høj og vi er den primære leverandør af studerende - og fagligt dygtige studerende vel at mærke - til de videregående uddannelser. Lad tallene skabe klarhed i den uddannelsespolitiske debat. God læselyst! Jens Boe Nielsen Formand Gymnasieskolernes Rektorforening det almene gymnasium i tal 3

4 Uddannelsesinstitutionerne De almengymnasiale ungdomsuddannelser - stx og hf samt den internationale stx-uddannelse, International Baccalaureate (IB) - udgør sammen med højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) udbuddet af gymnasiale ungdomsuddannelser i Danmark. De almene gymnasieuddannelser foregår på de danske gymnasieskoler og VUC centre. De gymnasiale ungdomsuddannelser indtager en central placering i det danske uddannelsessystem mellem folkeskolen og de videregående uddannelser. Uddannelserne tiltrækker et bredt udsnit af unge og for hf s vedkommende også voksne. Hvor mange er de? I Danmark er der i alt 166 uddannelsesinstitutioner, der udbyder stx, hf 1 og/eller IB. Langt de fleste af disse er offentlige institutioner nemlig institutioner er private. 138 af uddannelsesinstitutionerne udbyder den 3-årige stx gymnasieuddannelse. En del af disse udbyder ligeledes den 2-årige hf-uddannelse og den 3-årige IB. I alt er der 93 uddannelsesinstitutioner, der udbyder hf-uddannelsen, og 12 uddannelsesinstitutioner der udbyder IB-uddannelsen. Uddannelsesinstitutionerne er fordelt bredt ud over landet og sikrer således, at der er et uddannelsestilbud til unge fra alle dele af landet. Figur 1: Antal uddannelsesinstitutioner fordelt på regioner og uddannelsesudbud i 2012 Kilde: UNI*C databank [FTU] 1 Optællingen gælder hovedinstitutioner, hvorfor VUC afdelinger ikke tæller selvstændigt. 4 det almene gymnasium i tal

5 Skolestørrelse Der er en del variation i størrelsen på de danske gymnasieskoler. Dette skyldes til dels ønsket om også at have alment gymnasieudbud i tyndt befolkede områder og dels ønsket om at etablere udbud, der matcher forskellige unges forskelligartede interesser og uddannelsesønsker. Diversitet i størrelse og profil er med til at sikre, at der er et tilbud, der passer til alle unge. Særligt størrelsen på de institutioner, der har stx-uddannelsen, varierer meget, set ud fra antallet af stx-elever på skolen. Der var i 2010 i alt 9 gymnasieskoler (svarende til 7 procent), der havde 200 stxelever eller derunder, og 7 skoler (svarende til 5 procent) der havde over 1000 stx-elever. Variationen er ikke helt så markant på hfområdet. Der er generelt færre hf-elever og hovedparten af de skoler, der udbyder hf-uddannelsen, havde mellem 100 og 200 hf-elever Figur 2: Andelen af skoler med en given skolestørrelse ud fra antallet af stx-elever (bestand) i 2010 Kilde: UNI*C databank [EAK] Figur 3: Andelen af skoler med en given skolestørrelse ud fra antallet af hf-elever (bestand) i 2010 Kilde: UNI*C databank [EAK] det almene gymnasium i tal 5

6 Lærer/elevratio På de almengymnasiale ungdomsuddannelser forudsættes en stor del af læringen at foregå i den tid, eleverne følger undervisningen på skolen og i de øvrige lærerstyrede aktiviteter. På gymnasieskolerne har eleverne generelt stor mulighed for at suge læring til sig fra lærerne. I 2010 var antallet af elever pr. lærer (lærer/ elevratio) 10,2 på de almengymnasiale ungdomsuddannelsesinstitutioner. Lærer/ elevrationen på de almengymnasiale ungdomsuddannelsesinstitutioner har været forholdsvis stabil i de seneste år. Tabel 1: Antal årselever pr. årsværk brugt til undervisningens gennemførelse i perioden Gennemsnitlig lærer/ elevratio 9,8 10,0 10,2 Skole med højeste lærer/ elevratio 13,5 12,3 13,1 Skole med laveste lærer/ elevratio 7,5 8,0 8,0 Kilde: Regnskabsportalen De almengymnasiale studenter - før, under og efter Flere og flere unge har efter grundskolen det almene gymnasium som det foretrukne valg af ungdomsuddannelse. I takt med at de almengymnasiale ungdomsuddannelser er vokset voldsomt i volumen, rummer uddannelserne nu en bredere vifte af elever med mange forskellige kompetencer og interesser. Gymnasieskolen har bevæget sig væk fra at være en eliteskole for de få, til nu at være en tidssvarende uddannelsesinstitution for de mange, der ønsker at udnytte og udvikle deres potentialer til gavn for dem selv og til gavn for samfundet - et samfund der stiller stadig større krav til befolkningens uddannelsesniveau og dermed også til bredden i uddannelserne. I det følgende præsenteres, hvor mange og hvem det almene gymnasiums elever er, samt hvordan deres kompetencer udvikles og udnyttes i og efter det almene gymnasium. 2 I denne opgørelse indgår kun de offentlige gymnasier. 6 det almene gymnasium i tal

7 Figur 4: 9. og 10. klasseselevers tilmelding til de almengymnasiale ungdomsuddannelser i perioden Kilde: UNI*C databank [FTU] *Søgetallene er tilmeldingerne fra 15. marts. Da flere hf-ansøgere først kommer til i løbet af sommerferien og da flere hf-elever ikke kommer direkte fra grundskolen vil hf-tilmeldingsantallet ikke afspejle den samlede ansøgerskare. Det almene gymnasium som det foretrukne valg Ansøgerne Flere og flere ønsker efter grundskolen at starte direkte på en almengymnasial ungdomsuddannelse. Stigningen i ansøgertallet fra grundskolen til både stx- og hf-uddannelsen har været stabil gennem de sidste seks år. Ansøgertallet til stx-uddannelsen er nu i år helt oppe på Det vil sige en stigning fra på 23 procent. For hf er stigningen på hele 87 procent. Dette svarer til at 46 procent af de, der forlod henholdsvis 9. og 10. klasse i 2012, søgte ind på stx-uddannelsen. Tilsvarende valgte 6 procent af afgangseleverne i grundskolen i 2012 at søge ind på hfuddannelsen. Halvdelen af de, der forlader grundskolen i dag, vurderer altså, at en almengymnasial ungdomsuddannelse er den bedste uddannelsesmæssige investering for dem. 96 procent af stx-ansøgerne i 2012 var alle erklæret uddannelsesparate på ansøgningstidspunktet og blev dermed direkte optaget. Der er således et godt match mellem ansøgerne til stx-uddannelsen og de kompetencekrav, der er til optaget på denne gymnasiale ungdomsuddannelse. For hf er det ikke muligt at foretage en tilsvarende retvisende opgørelse, da en stor del af ansøgerne til hf ikke kommer direkte fra grundskolen og derfor ikke uddannelsesparathedsvurderes af Ungdommens Uddannelsesvejledning. Det kan dog konstateres, at andelen af uddannelsesparate er lavere for hf end for stx. Hf-uddannelsen har imidlertid en bredere funktion og målgruppe end stx. Hf tjener mange uddannelses- og beskæftigelsespolitiske mål som henholdsvis first choice, sweeper, second chance, den hurtige vej, den målrettede vej. Formodentlig giver dette sig til udtryk i en højere procentdel af ansøgerne, der ikke vurderes uddannelsesparate. det almene gymnasium i tal 7

8 De der påbegynder personer var pr. 30. september 2010 påbegyndt en stx-uddannelse og var påbegyndt en hf-uddannelse. 3 Figur 5: Tilgang til de almengymnasiale ungdomsuddannelser i perioden Når man undersøger, hvor mange der begynder på en gymnasial ungdomsuddannelse, taler man som oftest om gymnasiefrekvensen. 4 Gymnasiefrekvensen defineres her som den andel af en afgangsårgang, der påbegynder 1. år på en gymnasial ungdomsuddannelse 27 måneder (2 år og en sommerferie) efter afslutning af grundskolen. Gymnasiefrekvensen for stx er i følge denne definition 34 procent og for hf 7 procent. 5 Med en så stor andel af de unge i de almengymnasiale ungdomsuddannelser er gymnasieskolerne blevet en endnu mere markant og afgørende spiller i arbejdet med at nå de politiske målsætninger om en veluddannet befolkning. Kilde: UNI*C databank [EAK] *Tilgang omfatter det antal elever, der påbegynder en uddannelse et givent tællingsår (1/10-30/9) 3 Forskellen mellem ansøgertallet fra grundskolen pr. 15. marts og antallet af elever, der er påbegyndt uddannelserne 30. september skyldes givetvis både, at ikke alle bliver optaget, og at der altid er nogle, der aldrig dukker op, og nogle der falder fra i de første uger. Tilsvarende er der altid nogle elever, der kommer til efter sommerferien. Dette gælder særligt for hf-ansøgerne. For hf gælder desuden, at en stor del af hf-eleverne ikke kommer direkte fra grundskolen, hvorfor de ikke er med i opgørelsen af ansøgerne ovenfor. 4 Gymnasiefrekvensen er af Undervisningsministeriet defineret som den andel af en ungdomsårgang, der påbegynder 1. år på en gymnasial ungdomsuddannelse. Gymnasiefrekvensen er en størrelse som kan variere henover hele årgangens livsforløb, idet man ikke nødvendigvis påbegynder den gymnasiale ungdomsuddannelse umiddelbart efter afslutning af grundskolen. Principielt kan man derfor først opgøre gymnasiefrekvensen, når den pågældende årgang er afgået ved døden. 5 Kilde: UNI*C databank [EOU] 8 det almene gymnasium i tal

9 De der er i gang Da tilgangen til de almengymnasiale ungdomsuddannelser har været konstant stigende i en lang periode, er der også en konstant stigning i antallet af unge, der er i gang med at tage en stx- eller hf-uddannelse. Over en 4-årig periode ( ) er antallet af unge, der er i gang med en stx-uddannelse, steget med over personer på landsplan. Dette svarer til en stigning på 14 procent. I samme periode har hf-uddannelsen oplevet en endnu større procentvis stigning i antallet af unge, der er i gang med en hf. Stigningen for hf-uddannelsen fra er på 34 procent. Der er således tale om en stadig stigende aktivitetsvækst over en længere periode. Ekspansion er generelt ikke en nem opgave, men gymnasieskolerne har bevist, at de kan varetage opgaven på en professionel og forsvarlig måde, og har dermed udfyldt og udfylder fortsat deres samfundsmæssige rolle. Figur 6: Udviklingen i bestanden af elever i de almengymnasiale ungdomsuddannelser i perioden Kilde: UNI*C databank [EAK] det almene gymnasium i tal 9

10 Hvem er de? Som vist tidligere er de mange, og de bliver flere! Den typiske stx-elev er en pige på 16,6 år af dansk herkomst med 8 eller derover i karaktergennemsnit fra grundskolen. Den typiske hf-elev er en pige på 19 år af dansk herkomst med mellem 4,1 og 7 i karaktergennemsnit fra grundskolen. Både på hf- og stx-uddannelsen er der en større tilgang af piger end drenge. På stx-uddannelsen har kønsfordeling for de elever, der starter på gymnasiet, været stabil over en årrække, hvorimod der på hf-uddannelsen er kommet en større procentvis tilgang af mandlige elever inden for de seneste år. Generelt gælder det desuden, at pigerne klarer sig bedst hvad angår karakterniveau ved studentereksamen 6 og gennemførelsesprocent 7. Hovedparten af de, der påbegynder stxog hf-uddannelsen, har etnisk dansk herkomst. På stx gælder dette for 90 procent og på hf 89 procent. På landsplan udgør indvandrere og efterkommere i alt 10,5 procent. Elevskaren på de almengymnasiale ungdomsuddannelser afspejler således det omkringliggende samfund. Der er en markant forskel på, hvilket karaktergennemsnit stx-eleverne og hfeleverne har med sig fra grundskolen. Der er meget få stx-elever, der har under 4 i karaktergennemsnit fra grundskolen. Billedet for hf-eleverne er noget anderledes, idet 16 procent af hf-eleverne har karaktergennemsnittet 4 eller derunder i grundskolen. 6 Pigerne får i gennemsnit 0,3 karakterpoint mere end drengene i stx-studentereksamensgennemsnit. På hf er der ingen forskel på kønnene. Kilde: UNI*C databank [KGY] 7 Pigernes gennemførelsesprocent ligger 3 procentpoint over drengenes på stx og 4 procentpoint over drengenes på hf. Kilde: UNI*C databank [EAK] 10 det almene gymnasium i tal

11 Figur 7: Tilgang til de gymnasiale ungdomsuddannelser, fordelt på karakterer i grundskolen i 2010 Kilde: UNI*C databank [EAK] det almene gymnasium i tal 11

12 Studieretninger muligheden for at kombinere interesser og hensynet til karrieremuligheder Efter gymnasiereformen i 2005 er stxgymnasiet blevet et studieretningsgymnasium, hvor hver studieretning indeholder tre studieretningsfag plus de obligatoriske fag. Ved tilmeldingen til stx-uddannelsen, skal ansøgerne beslutte sig for en af de udbudte studieretninger. Således tones stx-studentereksamen efter elevernes interesser og ønsker. Med indførelsen af stx som et studieretningsgymnasiet har den enkelte elev fået større mulighed end tidligere for at vælge mellem et bredt udbud af fag, der matcher interesser og krav til drømmestudiet blandt de videregående uddannelser. Dette er vigtigt set i lyset af de politiske målsætninger om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal have en videregående uddannelse og heraf 25 procent en lang videregående uddannelse. Matematik (A), Fysik (B) og Kemi (B) er den fagkombination, som sammen med Engelsk (A) og Historie, giver adgang til stort set samtlige videregående uddannelser. Der er sket en tydelig stigning i antallet af stx-studenter, der har de fag, der åbner flest døre til de videregående uddannelser. 12 det almene gymnasium i tal

13 Figur 8: Udviklingen af antallet af stx-studenter med fag-niveauerne: Matematik (A), Fysik (B) og Kemi (B) i perioden Kilde: UVMs statistik om studieretninger og fag på de gymnasiale uddannelser Figur 9: Udviklingen af antallet af stx-studenter med fag-niveauet A i engelsk i perioden Kilde: UVMs statistik om studieretninger og fag på de gymnasiale uddannelser det almene gymnasium i tal 13

14 Gennemførelse - når de først er startet, bliver de Generelt er de almene gymnasieuddannelser kendetegnet ved en høj gennemførelsesprocent, særligt set i forhold til andre uddannelser ungdomsuddannelser såvel som videregående uddannelser. På stx-uddannelsen har gennemførelsesprocenten ligget stabilt - med en svag stigning. Succesen bliver ikke mindre af, at antallet af unge, der påbegynder stxuddannelsen, samtidig er steget markant. Gymnasieskolerne har i takt med stigningen i antallet af elever indført en lang række fastholdelsesinitiativer, der sammen med uddannelsens generelle kvalitet sikrer et lavt frafald. Gennemførelsesprocenten lå i 2010 på 87 procent for stx-uddannelsen og 78 procent for hfuddannelsen. Nævnte gennemførelsesprocenter tager dog ikke højde for de elever, der har foretaget omvalg af ungdomsuddannelse. I Rektorforeningens frafaldsundersøgelse fra konstateres, at det kun er 16 procent stx-elever, der ikke har gennemført fire år efter, de påbegyndte uddannelsen. De stx-elever, der falder fra, fortsætter typisk på en anden ungdomsuddannelse. Således er kun 6 procent af de elever, der påbegyndte en stx-uddannelse, hverken i gang med eller har afsluttet en ungdomsuddannelse godt fire år efter de påbegyndte stx-uddannelsen. For hfeleverne gælder dette for 17 procent af de elever, der startede på hf-uddannelsen i Figur 10: Gennemførelsesprocent for de almengymnasiale uddannelser i perioden Kilde: UNI*C databank [EAK] 8 Veje og omveje i gymnasiet, Gymnasieskolernes Rektorforening. 14 det almene gymnasium i tal

15 Lige så interessant er, at når eleverne påbegynder de almengymnasiale ungdomsuddannelser, så går de lige igennem - uden pauser. Det er først, når gymnasieskolen slipper de unge, at pauser indtræffer. Stxstudenter er i gennemsnit 21,8 år, når de påbegynder en videregående uddannelse, og hf-studenterne er i gennemsnit 23,2 år. Dette svarer gennemsnitligt til henholdsvis 2,3 års pause efter gennemførelsen af stx-uddannelsen, og 2,6 års pause efter gennemførelsen af hf-uddannelsen. Figur 11: Gennemsnitlig alder ved start og gennemførelse af almengymnasial uddannelse, samt gennemsnitlig alder ved påbegyndelse af videregående uddannelse i 2010 Kilde: UNI*C databank [EAK] det almene gymnasium i tal 15

16 Studentereksamen - et godt springbræt for videre uddannelse Gymnasieskolerne leverer fagligt dygtige studenter til de videregående uddannelser. Stigningen i antallet af elever i det almene gymnasium har ikke haft negativ indflydelse på de kompetencer, de nyudklækkede studenter har opnået. Gymnasieskolerne er lykkedes med at dygtiggøre gymnasieeleverne i samme grad som tidligere. Det gennemsnitlige karakterniveau ligger stabilt med mindre udsving for både stx-uddannelsen og hf-uddannelsen. Karaktergennemsnittet på stx-uddannelsen er i årene steget med 0,2 karakterpoint. Hf er faldet tilsvarende 0,2 karakterpoint i samme periode. I 2011 lå landsgennemsnittet for stx-studentereksamen på 7,0 og for hf-eksamen på 5,9. Figur 12: Udviklingen i eksamensresultat (gennemsnit) for de gymnasiale uddannelser i perioden Kilde: UNI*C databank [KGY] 16 det almene gymnasium i tal

17 Der er en klar sammenhæng mellem grundskolekarakterer og eksamensresultat på de almengymnasiale ungdomsuddannelser. De, der fik lave karakterer i grundskolen, ligger ligeledes i den lave ende i gymnasiet. For stx-uddannelsen betyder dette, at elever, der påbegynder stx-uddannelsen med karakterer fra grundskolen, der ligger på 4 og derunder, også får en lille studentereksamen. Som tidligere vist er der dog tale om en antalsmæssig lille gruppe af elever. For hfuddannelsen gælder, at denne uddannelse rent faktisk løfter de fagligt svageste elever. Der er ikke tale om et stort løft, men trods alt et løft af den fagligt svageste gruppe, som generelt har det svært i ungdomsuddannelserne. Figur 13: Sammenhæng mellem karakterer i grundskolen og i det almene gymnasium i 2011 Kilde: UNI*C databank [KGY] det almene gymnasium i tal 17

18 Overgang til videre uddannelse - en verden af muligheder Når de almengymnasiale studenter skal vælge uddannelse, vælger særligt stxstudenterne generelt bredest blandt de forskellige muligheder set i forhold til de andre gymnasiale ungdomsuddannelsers studenter. De almengymnasiale uddannelser er derfor med til at sikre diversitet i den danske befolknings uddannelsesprofil. Desuden er de almengymnasiale ungdomsuddannelser suverænt den største bidragsyder til opfyldelsen af de politiske målsætninger om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse, og heraf 25 procent en lang videregående uddannelse. Der er dog forskel på, hvilke videregående uddannelser henholdsvis stx- og hf-studenterne vælger. Stx-studenterne vælger i langt højere grad end hf-studenterne en bacheloruddannelse og i højere grad en universitetsuddannelse end en professionsbacheloruddannelse. Figur 14: Overgang til uddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial ungdomsuddannelse i 2008 ungdomsuddannelse i 2008 Kilde: UNI*C databank [EOU] 18 det almene gymnasium i tal

19 Når stx- og hf-studenterne vælger en kort videregående uddannelse, vælger de oftest uddannelserne inden for økonomi og det merkantile område. Disse to områder vælges af ca. halvdelen af de stx- og hf-studenter, der vælger en kort videregående uddannelse. Figur 15: Overgang til kort videregående uddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial ungdomsuddannelse fordelt på uddannelsesområder i 2008 Kilde: UNI*C databank [EOU] Når stx- og hf-studenterne vælger en professionsbacheloruddannelse, vælger de oftest uddannelserne inden for sundhed og pædagogik. Figur 16: Overgang til professionsbacheloruddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial ungdomsuddannelse fordelt på uddannelsesområder i 2008 Kilde: UNI*C databank [EOU] det almene gymnasium i tal 19

20 Når stx- og hf-studenterne vælger en universitetsbacheloruddannelse, vælger de oftest uddannelserne inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige uddannelser. Figur 17: Overgang til universitetsbacheloruddannelse 27 måneder efter fuldført gymnasial ungdomsuddannelse fordelt på uddannelsesområder i 2008 Kilde: UNI*C databank [EOU] 20 det almene gymnasium i tal

21 Der er interessante geografiske forskelle på, hvilken uddannelse man vælger efter det almene gymnasium. Således vælger man i højere grad en universitetsbacheloruddannelse, når man er fra Region Hovedstanden, end når man er fra de andre landsdele, og i højere grad en professionsbacheloruddannelse, når man er fra Syddanmark. Figur 18: Overgang til uddannelse 27 måneder efter fuldført stx, fordelt på regioner i 2008 Kilde: UNI*C databank [EOU] Figur 19: Overgang til uddannelse 27 måneder efter fuldført hf, fordelt på regioner i 2008 Kilde: UNI*C databank [EOU] det almene gymnasium i tal 21

22 Statstilskuddet omfatter: Undervisningstaxameter Fællesudgiftstilskud Bygningstaxameter Øvrige driftsindtægter Særlige tilskud Kostafdeling Andet (bl.a. konsulentordning) Økonomi og personale Omsætning og resultat Økonomien på de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner (henholdsvis offentlige gymnasium, private gymnasium, VUC og kombinationsskole, der udbyder stx) baserer sig hovedsageligt på tilskud fra staten. Indtægter fordeler sig på et statstilskud, som udgør størstedelen, og øvrige indtægter. Generelt er der ikke stor forskel på den relative fordeling af indtægterne på tværs af institutionstyperne (henholdsvis offentlige gymnasium, VUC og kombinationsskole, der udbyder stx 9 ), men nogen variation findes. Undervisningstaxameteret er uden undtagelse den største indtægtskilde på alle tre institutionstyper. Undervisningstaxameteret udgør 72 procent af de offentlige gymnasiers indtægter, mens det udgør henholdsvis 67 procent af VUC indtægter og 62 procent af kombinationsskolernes indtægter. De øvrige indtægter omfatter: Deltagerbetaling, uddannelse Anden ekstern rekvirentbetaling Administrativefællesskaber, værtsinstitution Kostafdeling Andre indtægter Figur 20: Relativ fordeling af indtægter for offentlige gymnasier i 2011 Kilde: Regnskabsportalen, 9 De private gymnasier har deres regnskaber opgjort på en anden måde, hvorfor det ikke er muligt at vise tilsvarende fordeling for disse gymnasier 22 det almene gymnasium i tal

23 Også på udgiftssiden er der stor lighed mellem institutionstyperne. Udgifterne på de offentlige gymnasier går først og fremmest til undervisning. Bygningsdrift er den næststørste udgiftspost med 14 procent. Den tredjestørste udgift er ledelse og administration med 10 procent. De offentlige gymnasier bruger stort set ikke penge på markedsføring. Figur 21: Relativ fordeling af udgifter for offentlige gymnasier i 2011 De offentlige gymnasier og VUC bruger en lige stor andel på undervisning, mens kombinationsskolerne kun bruger 67 procent på undervisning. VUC og kombinationsskolerne bruger henholdsvis 2 procent og 4 procent på særlige aktiviteter, mens de bruger 1 procent af deres udgifter på markedsføring. Kilde: Regnskabsportalen, det almene gymnasium i tal 23

24 Årets gennemsnitlige resultat varierer til gengæld forholdsvis meget på tværs af institutionstyperne. Fælles for dem alle er dog, at der i 2011 har været overskud. Tabel 2: Gennemsnitligt driftsresultat pr. offentligt gymnasium i kr. i perioden Nøgletal (mio.kr.) Omsætning i alt 43,6 45,7 49,8 56,3 60,6 Finansielle poster i alt 0,3 0,4 0,2-0,5-0,7 Drifsomkostninger i alt -41,1-44,8-48,3-53,4-57,5 Driftsresultat før ekstraordinære poster 2,7 1,3 1,7 2,3 2,4 Ekstraordinære poster i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 2,8 1,3 1,7 2,3 2,4 Kilde: Regnskabsportalen, Tabel 3: Gennemsnitligt driftsresultat pr. privat gymnasium i kr. i perioden Nøgletal (mio.kr.) Omsætning i alt 46,3 48,8 53,3 53,8 Finansielle poster i alt -0,6-0,4-0,4-0,6 Drifsomkostninger i alt -44,7-47,8-51,5-52,7 Driftsresultat før ekstraordinære poster 1,0 0,7 1,4 0,5 Ekstraordinære poster i alt 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,9 0,7 1,4 0,4 Kilde: Regnskabsportalen, 24 det almene gymnasium i tal

25 Tabel 4: Gennemsnitligt driftsresultat pr. VUC i kr. i perioden Nøgletal (mio.kr.) Omsætning i alt 60,7 63,0 77,8 98,1 105,4 Finansielle poster i alt 0,4 0,6 0,4-0,2 0,0 Drifsomkostninger i alt -57,4-60,6-70,5-87,9-99,3 Driftsresultat før ekstraordinære poster 3,7 3,0 7,7 10,0 6,1 Ekstraordinære poster i alt 0,0-0,1-0,1-0,1 0,0 Årets resultat 3,7 2,9 7,6 9,9 6,1 Kilde: Regnskabsportalen, Tabel 5: Gennemsnitligt driftsresultat pr. kombinationsskole der udbyder stx i kr. i perioden Nøgletal (mio.kr.) Omsætning i alt 247,3 162,6 210,0 237,9 204,3 Finansielle poster i alt -2,9-5,2-7,0-6,8-4,7 Drifsomkostninger i alt -243,2-158,7-205,3-230,5-198,7 Driftsresultat før ekstraordinære poster 1,3-1,3-2,3 0,6 0,9 Ekstraordinære poster i alt 0,0 5,2 0,0 0,0 0,1 Årets resultat 1,3 3,9-2,3 0,6 1,0 Kilde: Regnskabsportalen, det almene gymnasium i tal 25

26 Årsværk Der har de sidste fire år været en stor stigning i antallet af lærere ansat på gymnasieskolerne. Denne udvikling er sket i takt med den stigende søgning til de almengymnasiale ungdomsuddannelser. Fra 2008 til 2011 har stigningen i antallet af lærere ansat på gymnasieskolerne været på knap 37 procent. Regionerne har alle oplevet en stigning i personalet. Region Sjælland har oplevet den største stigning, men der er fortsat flest ansatte i Region Hovedstaden. Personalet fordeler sig ligeligt mellem de to køn også hen over regionerne. På landsplan er fordelingen gået fra 51 procent mænd og 49 procent kvinder i 2008 til 51 procent kvinder og 49 procent mænd i Kun i Region Nordjylland har der i 2008 og 2009 været et flertal af mandlige lærere. Tabel 6: Personale fordelt på region og antal årsværk i perioden Region Hovedstaden 2.367, , , ,08 Sjælland 1.033, , , ,15 Syddanmark 1.661, , , ,23 Midtjylland 1.667, , , ,23 Nordjylland 788,15 964,28 988, ,33 I alt 7.518, , , ,00 Kilde: Finansministeriets forhandlingsdatabase 26 det almene gymnasium i tal

27

28 Ny Vestergade 13, stuen / 1471 København K / Telefon / Fax / /

Det almene gymnasium i tal

Det almene gymnasium i tal Det almene gymnasium i tal 2013 Indhold Forord... 3 Uddannelsesinstitutionerne... 4 Udbydere af de almengymnasiale ungdomsuddannelser... 4 Skolestørrelse... 5 De almengymnasiale elever - før, under og

Læs mere

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1

Frafald på de gymnasiale uddannelser. Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser Del 1 Frafald på de gymnasiale uddannelser - en undersøgelse af frafald på de gymnasiale institutioner foretaget i foråret 2009. Version 1 Af Hanne Bech (projektleder),

Læs mere

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden Parat til at læse videre December 2014 Gymnasier til fremtiden 5 Indhold Gymnasier til fremtiden... 7 Regeringens

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 28. april 2009 Sag nr. 2 Emne: Konkluderende redegørelse for udfordringer og handleplaner mht. uligheder i uddannelsesvalg og studieadfærd

Læs mere

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport

Region Hovedstaden. Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden. September2013. Rapport Geografisk uddannelsesdækning og søgning til uddannelserne i Region Hovedstaden Rapport Region Hovedstaden September2013 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 1.1 Baggrund 4 1.2 Formål og metode 5 1.3

Læs mere

Nulpunktsanalyse 2012

Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg www.rm.dk Nulpunktsanalyse 2012 Region Midtjylland Nulpunktsanalyse 2012 Ungdomsuddannelserne i Region Midtjylland Regional Udvikling 2012 Et fælles udgangspunkt

Læs mere

Baggrundsrapport Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet

Baggrundsrapport Hvordan får 60 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2000 s vej gennem uddannelsessystemet Baggrundsrapport Hvordan får 6 pct. en videregående uddannelse? Analyse af studenterårgang 2 s vej gennem uddannelsessystemet REDAKTION: Uffe Laursen, pressechef, DEA Martin Junge, seniorøkonom, DEA Maria

Læs mere

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN

UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN UNGDOMSUDDANNELSERNES UDFORDRINGER UNGDOMS UDDANNELSES KOMMISSIONEN BAGGRUNDSRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 4 Et udfordret ungdomsuddannelsessystem kræver nye løsninger 6 Udfordringer i overblik 8 Reformer

Læs mere

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet

Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen. Epinion for Undervisningsministeriet Valg og fravalg af lærer-, pædagog-, sygeplejerske- og socialrådgiveruddannelsen Epinion for Undervisningsministeriet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...5 1.1 Projektets opdrag og grundlag...5 1.2 Rapportens

Læs mere

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser

Profilmodel 2013 - Ungdomsuddannelser Profilmodel 213 - Ungdomsuddannelser En fremskrivning af hvor stor en andel af en niende klasse årgang, der forventes at få mindst en ungdomsuddannelse Profilmodel 213 er en fremskrivning af, hvordan en

Læs mere

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen

Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen. Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen Betydningen af studenternes sociale baggrund før og efter reformen Effekter af gymnasiereformen 2012 DANMARKS

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL DANSKE PROFESSIONSHØJSKOLER UNIVERSITY COLLEGES DENMARK NY VESTERGADE 17 ST.TV. 1471 KØBENHAVN K +45 3338 2200 UC-DK@UC-DK.DK WWW.UC-DK.DK 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler

Læs mere

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL

PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL 2013 PROFESSIONSHØJSKOLERNE I TAL Udgivet af Danske Professionshøjskoler 2013 Oplag: 300 Ansvarshavende redaktør: Marianne la Cour Sonne, direktør Redaktion & produktion: David Erichsen, kommunikationschef

Læs mere

2. Elever på erhvervsuddannelserne

2. Elever på erhvervsuddannelserne 2. Elever på erhvervsuddannelserne 2.1 Indledning og sammenfatning 67 2.2 Tilgang til erhvervsuddannelserne 68 2.3 Høj alder ved start 77 2.4 For mange falder fra 84 2.5 Hvad med dem, der falder fra? 88

Læs mere

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER

KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER KAPITEL III UNGDOMSUDDANNELSER III.1 Indledning Uddannelse er en investering Ungdomsuddannelserne er centrale Tager for mange en studentereksamen? Udfordringer for erhvervsuddannelserne Uddannelse er en

Læs mere

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse

Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse Torben Pilegaard Jensen & Søren Haselmann Tilgang til professionsbacheloruddannelserne og de nyuddannedes beskæftigelse En beskrivende analyse Publikationen Tilgang til professionsbacheloruddannelserne

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HHX- OG HTX-UDDANNELSERNE OG SAMMENLIGNING AF ØKONOMISKE VILKÅR PÅ DE GYM- NASIALE UDDANNELSER. UNDERVISNINGSMINISTERIET OG FINANSMINISTERIET, JUNI 2007 Indledning 1. INDLEDNING...

Læs mere

Analyse 21. marts 2014

Analyse 21. marts 2014 21. marts 2014 Adgangskrav på 7 til gymnasier vil få stor betydning for uddannelsessystemet Af Kristian Thor Jakobsen Reformen af landets erhvervsuddannelser indfører karakterkrav til ungdomsuddannelserne.

Læs mere

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres

Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres Pligt til uddannelse? en analyse af unge kontanthjælpsmodtageres uddannelsesmønstre Redaktion: Seniorkonsulent Maria Lindorf, DEA Konsulent Magnus Balslev Jensen, DEA Konsulent Karina Fredenslund Ramsløv,

Læs mere

Unge ledige i Københavns Kommune

Unge ledige i Københavns Kommune Unge ledige i Københavns Kommune En analyse af unge ledige uden uddannelse December 2007 Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og anbefalinger...3 1.1 Anbefalinger...4 2. Indledning og metode...7 2.1

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE

AALBORG KATEDRALSKOLE AALBORG KATEDRALSKOLE KVALITETSRAPPORT 2008/2009 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 AALBORG KATEDRALSKOLES MÅLSÆTNING 2008-2012 Side 3 SAMMENFATNING Side 4 MÅLSÆTNING 1: At fastholde et ansøgertal,

Læs mere

Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked?

Kvinders og mænds uddannelser og job. Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked? Kvinders og mænds uddannelser og job Hvordan bløder vi op på det kønsopdelte uddannelses- og erhvervsvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked? Redegørelse fra den tværministerielle arbejdsgruppe til nedbrydelse

Læs mere

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE

LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Naalakkersuisuts uddannelsesstrategi 2014 Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 LIGE UDDANNELSESMULIGHEDER FOR ALLE Forord Uddannelsespolitisk er børn og unge den vigtigste

Læs mere

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet

Betydning af elevernes sociale baggrund. Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Undervisningsministeriet Betydning af elevernes sociale baggrund Pointe 1: Der er flest fagligt svage elever på hf...... 4 Pointe 2: Et fagligt svagt elevgrundlag

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD)

Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Torben Pilegaard Jensen, Vibeke Tornhøj Christensen & Britt Østergaard Larsen Muligheder og barrierer for videregående uddannelse blandt unge med en erhvervsuddannelse (EUD) Publikationen Muligheder og

Læs mere

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE

April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE April 2013 RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE RAPPORT UNGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF AFGANGSMØNSTRE Revision 4 Dato 2013-04-08 Udarbejdet af Joachim Boll Ram bøl UNGE UDEN UDDANNELSE

Læs mere