Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013"

Transkript

1 Lederens ferie Undersøgelse om lederes ferie sommeren 2013 Lederne Juni

2 Introduktion Undersøgelsen belyser længden af lederes sommerferie, og i hvilket omfang ledere får holdt den ferie, de er berettiget til. Respondenterne svarer også på, i hvilket omfang de løser arbejdsopgaver i deres sommerferie. Endelig sætter undersøgelsen fokus på antallet af arbejdspladser, der har regler for påklædning om sommeren (Dresscode), og lederes vurdering af medarbejdernes tilfredshed med reglerne. Indhold Sommerferien 2013 side 2 Dresscode side 11 Om undersøgelsen side 13 Sommerferien 2013 Sommerferiens længde Respondenterne har forholdt sig til, hvor mange ugers sammenhængende sommerferie de planlægger at holde. Tabel 1. Hvor mange ugers sammenhængende sommerferie planlægger du at holde i år? Under to uger uger uger Mere end 3 uger Ved ikke/ikke relevant 13 1 Mest almindeligt er det at holde tre ugers sammenhængende sommerferie, men hver tredje leder holder mindre end tre uger. Krydstabelanalyser med en række baggrundsvariabler (herunder alder, køn, sektor, ledelsesniveau, virksomhedsstørrelse samt branche) viser ikke nævneværdige forskelle respondenterne imellem. Konklusionen kan således være, at ferieplanerne afhænger af den konkrete arbejdsmæssige eller private kontekst. Forhold, som ikke er afdækket i denne undersøgelse. 2

3 Ferielukning Meget få respondenter giver udtryk for, at deres virksomhed og/eller deres egen afdeling holder lukket i løbet af sommeren. Tabel 2. Holder din virksomhed og/eller din afdeling/dit team helt lukket i en del af sommerferien? Ja Nej Analyser viser en svag tendens til større brug af sommerlukning i den offentlige sektor sammenlignet med den private sektor og større brug i mindre virksomheder (under 250 medarbejdere) sammenlignet med større virksomheder. Der er udbredte brancheforskelle. Sommerlukning er mest almindeligt i industrien (23%) og mindst i Handel og Service (henholdsvis 5 og 6%). De 199 respondenter, der har markeret for sommerlukning, har supplerende tilkendegivet, hvor længe lukningen varer. Tabel 3. Hvor længe er der sommerlukket? % af alle Mindre end 1 uge uge uger uger Mere end 3 uger Total Mest typisk er at lukke i to uger, men mere overaskende er måske, at næsten fire ud af ti markerer for, at der lukkes i tre uger eller mere. I det store billede er der imidlertid her kun tale om 5% af samtlige respondenter. Om at holde al sin ferie Som vist i tabel 4 er det langt fra ualmindeligt, at ledere ikke får holdt den ferie, de er berettiget til. 3

4 Tabel 4. Holdt du i løbet af ferieåret al den ferie, du var berettiget til? Ja Nej Total Svarene viser, at halvdelen af respondenterne ikke fik holdt al den ferie, de var berettiget til. Krydstabelanalyser viser en svag sammenhæng med sektortilhørsforholdet. Mere præcist antyder svarene, at det specielt er ledere i regioner/kommuner, der ikke får holdt deres fulde ferie. Analyser viser endvidere, at der er stor forskel på ledelsesniveauerne. Tabel 5. Holdt du i løbet af ferieåret al den ferie, du var berettiget til? Procent Ja Nej Direktion Mellemleder Linieleder Øvrige Svarene viser således, at jo højere ledelsesniveau, jo mere udbredt er det ikke at holde al sin berettiget ferie. Tabel 6 viser, hvor mange feriedage der ikke blev holdt. Tabel 6. Hvor mange feriedage fik du ikke holdt? 1-5 dage dage Mere end 10 dage Total Det mest almindelige er, at overskydende feriedage ligger mellem en og fem. Ikke alene er respondenter på direktionsniveau mindre tilbøjelige til at holde al deres ferie. Det gennemsnitlige antal ikke holdte feriedage er også højest på dette niveau. Næsten hver tredje respondent på direktionsniveau nåede ikke at holde 10 feriedage eller mere. 4

5 Af de respondenter, der ikke fik afholdt al den berettigede ferie, var det kun seks ud af ti, der i fuldt omfang fik overført den ikke- afholdte ferie til ferieåret Tabel 7. Har du fået overført den ikke afholdte ferie til ferieåret ? Ja, helt Ja, delvist Nej, intet er overført Total Analyser viser et sammenfald mellem omfanget af overførte feriedage, og hvor mange feriedage der ikke blev holdt. Jo færre ikke afholdte feriedage, jo mere almindeligt er det at overføre al den ikke holdte ferie. Ikke desto mindre er det sådan, at 30% af de respondenter, der manglede at holde 1-5 feriedage (N=75), ikke fik overført i fuldt omfang til næste ferieår. De respondenter, som slet ikke eller kun delvis fik overført ferie, har supplerende tilkendegivet, i hvilket omfang de fik løn for den ikke overførte ferie. Tabel 8. Får du løn for den ferie, du ikke har fået overført? Ja, helt Ja, delvist Nej Total Godt halvdelen af de respondenter, der ikke fik overført ferie, fik helt eller delvist løn for den ikke afholdte ferie. Der er i alt 5% af respondenterne, der ikke fik overført feriedage, og som ikke blev kompenseret med løn. Analyser viser desuden, at muligheden for at få konverteret ikke holdt ferie til løn er størst i den offentlige sektor. Analyser antyder, at denne mulighed er særlig til stede i regioner/kommuner. Der indgår relativt få respondenter fra den offentlige sektor i disse beregninger, men hvis svarene er dækkende for de faktiske forhold, så antyder de, at man ikke kan udelukke, at muligheden for helt eller delvist at få udbetalt løn for ikke holdt ferie spiller en rolle i overvejelserne om at holde al sin ferie. 5

6 Om at arbejde i ferien Halvdelen af respondenterne giver udtryk for, at de ofte eller af-og-til arbejder i ferien. Det er dog kun hver tiende, der arbejder ofte i ferien. Hver syvende respondent giver udtryk for, at de aldrig arbejder i ferien. Tabel 9. Løser du arbejdsopgaver i din sommerferie? Ja, ofte Af og til Sjældent Aldrig Krydstabelanalyser viser kun små forskelle respondenterne imellem. Dog er det som forventet sådan, at jo højere ledelsesniveau, jo større er tilbøjeligheden til at arbejde i ferien. Figur 1. Om at arbejde i ferien. Løser du arbejdsopgaver i din sommerferie? 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% Direktion Mellemleder Linieleder Øvrige 10,00% 0,00% Ja, ofte Af og til Sjældent Aldrig Undersøgelsen dokumenterer, at jo højere ledelsesniveau, jo større er ikke alene tilbøjeligheden til ikke at holde al sin ferie, men også til at arbejde i ferien. Også her kan der spores en vis sektorforskel, idet respondenterne fra Regioner/kommuner er væsentligt mindre tilbøjelige til at arbejde i ferien end øvrige respondenter. De respondenter, der i et eller andet omfang arbejder i ferien, har supplerende tilkendegivet, hvori dette arbejde består. 6

7 Tabel 10. Om at arbejde i ferien. Løser du arbejdsopgaver i din sommerferie? Besvarer arbejdsrelaterede e- mails Besvarer arbejdsrelaterede sms Taler i telefon med din arbejdsplads Dagligt gange ugentligt Ugentligt Sjældnere Aldrig Total Tabel 10 viser blandt andet, at mest udbredt er det at svare på s. Det må her antages, at udbredelsen af såkaldte smartphones spiller en afgørende rolle. Mindst udbredt blandt de tre typer arbejde er at tale i telefon. Det skyldes formentlig, at telefonopkald modsat s og sms ofte er forbundet med drøftelser eller beslutninger, som ikke kan vente. Svarene i tabel 10 er som forventet afhængig af ledelsesniveau. Jo højere ledelsesniveau, jo hyppigere. Respondenterne har desuden haft mulighed for at sætte kryds ved Andet, men det har relativt få benyttet sig af. Dette kunne tolkes derhen, at det ikke er så almindeligt at tage uløste arbejdsopgaver med på ferie. Denne konklusion understøttes af svarene på spørgsmålet i tabel 11. Tabel 11. Regner du med at tage arbejdsopgaver med på din kommende sommerferie? Ja Nej Total Et sted i mellem hver syvende og hver ottende respondent regner med at tage arbejde med på ferien. Forventninger Er det et ansættelsesvilkår at besvare s/sms/telefon i ferien? Kun 7% af respondenterne bekræfter, at det er situationen for dem. 7

8 Tabel 12. Forventningerne til at arbejde i ferien Forventer din nærmeste chef, at du er til rådighed for arbejdsrelaterede telefonopkald/ s/sms i din sommerferie? Forventer du, at dine medarbejdere er til rådighed for arbejdsrelaterede telefonopkald/ s/sms i deres sommerferie? Ja Til dels Nej Ved ikke Total Analyser viser, at for så vidt angår forventningerne hos respondentens egen chef, så er svarene afhængig af ledelsesniveau. Jo højere niveau, jo større er forventningerne. Undersøgelsens inddeling i tre ledelsesniveauer er en forenklet fremstilling af virkeligheden. Med dette in mente er det ikke desto mindre interessant, at 54% af mellemlederne giver udtryk for, at deres nærmeste chef helt eller delvist forventer, at de står til rådighed for arbejdsrelaterede telefonopkald/ s/sms i deres sommerferie. Her overfor giver kun 29% af respondenter på direktionsniveau udtryk for, at det er deres forventning til deres medarbejdere 1. Tilsvarende giver 43% af linielederne udtryk for, at deres nærmeste chef helt eller delvist forventer, at de står til rådighed for arbejdsrelaterede telefonopkald/ s/sms i deres sommerferie. Her overfor giver kun 20% af mellemlederne udtryk for, at det er deres forventning til deres medarbejdere. Med forbehold for niveauinddelingens generalisering samt spørgsmålsformuleringens brede tolkningsmuligheder, antyder svarene et behov for yderligere forventningsafstemning på dette område. Tilfredshed med ferieplanlægningen Respondenterne har givet udtryk for, hvorvidt planlægningen af årets sommerferie har givet anledning til utilfredshed blandt medarbejderne 2. 1 Det skal nævnes, at udtrykket mine medarbejdere formentlig kan tolkes meget bredt. 2 Relativt få respondenter har markeret for, at de ikke kender svaret på spørgsmålet. Dette er selvsagt ikke ensbetydende, at de øvrige respondenters oplevelse af situationen er korrekt. 8

9 Tabel 13. Har fordelingen og planlægningen af dette års sommerferie givet anledning til utilfredshed blandt medarbejderne i din afdeling/team? I meget høj grad 6 - I høj grad 12 1 I nogen grad I ringe grad Slet ikke Total Svarene må tolkes derhen, at ferieplanlægningen i respondenternes optik i store træk ikke giver anledning til utilfredshed blandt medarbejderne i egen afdeling/team. Hele tre ud af fire respondenter giver udtryk for, at ferieplanlægningen slet ikke giver anledning til utilfredshed. Krydstabelanalyser med undersøgelsens baggrundsvariabler 3 peger ikke på nævneværdige forskelle respondenterne imellem. Der er ikke forskel på, om virksomheden/afdelingen har sommerlukket eller ej. Arbejdet op til sommerferien Det er mere normalt end unormalt med ekstraarbejde i perioden op til ferien. Tabel 14. Arbejder du mere, end hvad du normalt gør i perioden op til din sommerferie? Ja Nej Total Krydstabelanalyser viser to nævneværdige forskelle. For det første at ledere på direktionsniveau er mindre tilbøjelige til at give udtryk for, at de arbejder mere i perioden op til ferien. Dette forhold kan skyldes, at netop denne gruppe ledere i forvejen har en væsentlig højere ugentlig arbejdstid end øvrige ledere. For det andet giver kvindelige respondenter i højere grad end mandlige udtryk for, at de arbejder mere i perioden før ferien (66% mod 52%). Det er bemærkelsesværdigt, at denne forskel eksisterer på tværs af såvel sektor som ledelsesniveau. 3 Undersøgelsen inkluderer ikke antal medarbejdere som baggrundsvariabel. 9

10 Den periode, hvor der arbejdes mere, er typisk to uger, men som tabel 15 viser, er der ganske stor spredning i svarene. Tabel 15. I hvor mange uger op til din sommerferie arbejder du mere, end du normalt gør? eller mere Total Merarbejdet udgør i gennemsnit 16 timer med en spredning på 12 timer. 10

11 Dresscode Påklædning er potentielt et tema i virksomhedens overvejelser om, hvad der er god takt og tone. Eksempelvis kan der være stor forskel på forventningerne til påklædning afhængigt af, i hvilket omfang de enkelte medarbejdere repræsenterer virksomheden udadtil. Påklædningen er på de fleste arbejdspladser mere luftig om sommeren end om vinteren, og et spørgsmål for undersøgelsen er, hvorvidt denne forskel giver anledning til særlige overvejelser om regler for påklædning om sommeren, en såkaldt dresscode. Tabel 16. Har din arbejdsplads regler for påklædning om sommeren, en såkaldt dresscode? Ja, nedskrevne regler Ja, uskrevne regler Nej Total I mere end halvdelen af respondenternes virksomheder er det imidlertid ikke tilfældet, men modsat er det sådan, at hver sjette virksomhed har nedskrevet særlige regler om påklædning om sommeren. Analyser viser, at nedskrevne regler er mere almindeligt i større end i mindre virksomheder. Desuden er der som forventet en del brancheforskelle. Mest udbredt er nedskrevne regler i Transport og rejse (34% af 106 respondenter) og i Handel (27% af 188 respondenter). Mindst udbredt er nedskrevne regler i Bygge og anlæg (4% af 77 respondenter). I de tilfælde, hvor virksomheden har formelle eller uformelle regler, er det mest almindeligt, at reglerne gælder for alle ansatte. Tabel 17. Gælder reglerne for samtlige medarbejdere? Ja Kun for nogle medarbejdergrupper (f.eks. medarbejdere med kundekontakt) Total Undersøgelsen har bedt respondenter ansat i virksomheder med en dresscode om at vurdere tilfredsheden med denne. 11

12 Tabel 18. Hvordan vil du generelt bedømme medarbejdernes tilfredshed med reglerne? Tilfreds Hverken/eller Utilfreds 26 4 Total Konklusionen er, at formelle såvel som uformelle regler for sommerpåklædning er ganske udbredte, og at de ikke giver anledning til utilfredshed. Tabel 19 viser, at fire ud af ti ledere i den private sektor har været i den situation at medarbejderes manglende overholdelse af virksomhedens dresscode har givet anledning til påtale. Tabel 19. Har du i din tid som leder givet medarbejdere en påtale for ikke at overholde arbejdspladsens dresscode? Aldrig En enkelt gang Flere gange Ikke relevant 44 7 Total

13 OM UNDERSØGELSEN Undersøgelsens respondenter er ledere fra Ledernes spørgepanel. Undersøgelsen er gennemført i maj måned Nedenstående er en gennemgang af udvalgte baggrundsvariabler. Fordelingen mellem mandlige og kvindelige respondenter er i store træk 2:1. Tabel A. Respondenternes køn Kvinder Mænd Respondenterne har i overvejende grad ansættelse i den private sektor. Undersøgelsen er således ikke i overensstemmelse med arbejdsmarkedets faktiske sektorfordeling. Tabel B. Sektorfordeling Privat sektor Offentlig sektor De kvindelige respondenter er i højere grad end de mandlige at finde i den offentlige sektor (24% mod 11%). Respondenterne har i gennemsnit haft 3½ lederjob. De har en gennemsnitlig stillingsanciennitet på 5 år, en virksomhedsanciennitet på 10,4 år og en samlet ledelsesanciennitet på lige knapt 16 år. Gennemsnitsalderen er 48 år. 4 Heraf 87 respondenter fra selvejende institutioner. 13

14 Tabel C. Respondenternes alder Op til 39 år år Fra 50 år og op Respondenternes fordeling på virksomhedsstørrelse er vist i tabel D. Tabel D. Virksomhedsstørrelse 1-49 ansatte ansatte eller flere ansatte Uoplyst 3 - Tabel E viser respondenternes stillingsmæssige placering. Det må antages, at undersøgelsen er underrepræsenteret af mellemledere. Tabel E. Stillingsniveau Direktion Mellemledere Linieledere Øvrige De kvindelige respondenter er relativt mindre repræsenteret i grupperne direktion og mellemledere og relativt mere repræsenteret i de to øvrige grupper. Halvdelen af respondenterne har en kort eller mellemlang videregående uddannelse bag sig. 5 Administrerende direktør samt øvrig direktion 6 Leder med ledelsesansvar for ledere og evt. også andre medarbejdere 7 Leder med ledelsesansvar for medarbejdere, men ikke for andre ledere 8 Betegnelsen øvrige dækker over Ledere uden personaleansvar/særligt betroede medarbejdere/uoplyst ledelsesniveau/andet 14

15 Tabel F. Uddannelsesniveau Ingen ud over folkeskoleniveau 44 3 Student/HF/HH/HTX o.l Faglært, erhvervsfaglig o.l Videregående uddannelse Anden/uoplyst uddannelse I tabeller med procentangivelser kan det ske, at summen angives til 100 procent, mens en simpel sammentælling af tallene giver 1 2 point højere eller lavere. Det er ikke udtryk for en fejl, men skyldes, at procentangivelsen er afrundet. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til analysechef Kim Møller Laursen, eller chefkonsulent Steen Ancher Jensen, telefon

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016

Lederens ferie 2016 Lederne August 2016 Lederens ferie 16 Lederne August 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015

Lederens ferie 2015 Lederne August 2015 Lederens ferie 15 Lederne August 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne får holdt den ferie, de er berettiget til respondenternes virksomhed eller dele heraf holder sommerferielukket

Læs mere

Udviklingssamtaler og dialog

Udviklingssamtaler og dialog Udviklingssamtaler og dialog Undersøgelse om Lederudviklingssamtaler Medarbejderudviklingssamtaler Gruppeudviklingssamtaler Den daglige dialog Lederne Marts 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt

Læs mere

Gode ledere og gode medarbejdere

Gode ledere og gode medarbejdere Gode ledere og gode medarbejdere Lederes og medarbejderes vurdering af, hvad der kendetegner den gode leder og den gode medarbejder i den private sektor Lederne Oktober 2013 Introduktion Hvad kendetegner

Læs mere

Lederes opfattelse af diversitet

Lederes opfattelse af diversitet Lederes opfattelse af diversitet Lederne Juni 2 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan ledere opfatter diversitet respondenternes vurdering af, om ledergrupper i Danmark generelt er tilstrækkeligt bredt

Læs mere

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013

Jobskifte. Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Jobskifte Undersøgelse af lederes overvejelser om jobskifte anno 2013 Lederne August 2013 JOBSKIFTE 2013 Introduktion Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere, der har konkrete planer eller overvejelser

Læs mere

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor

Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Trivsel og stress blandt ledere i den private sektor Lederne Oktober 2013 Indledning Undersøgelsen belyser privatansatte lederes trivsel, i hvilket omfang de føler sig stressede, årsagerne hertil, samt

Læs mere

Work-life balance Lederne Februar 2015

Work-life balance   Lederne Februar 2015 Work-life balance Lederne Februar 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet om respondenterne har en god balance mellem arbejdsliv og privatliv om de overvejer at skifte job for at få en bedre balance

Læs mere

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner

Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Tilbagetrækning Undersøgelse om lederes tilbagetrækningsplaner Lederne November 2015 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter på 50 år og derover, der har planlagt eller overvejet, hvornår

Læs mere

Hindringer for god ledelse

Hindringer for god ledelse Hindringer for god ledelse Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvilke forhold der ifølge respondenterne begrænser deres muligheder for at udøve god ledelse forskelle i vurderingen blandt

Læs mere

Flygtninge på arbejdsmarkedet

Flygtninge på arbejdsmarkedet Flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Lederes initiativer til beskæftigelse af flygtninge Hvor mange ledere der personligt vil være villige til at

Læs mere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere

Kommunalvalg 2013. De vigtigste politiske områder ifølge ledere Kommunalvalg 2013 De vigtigste politiske områder ifølge ledere Lederne November 2013 Indledning Undersøgelsen omfatter ledere og selvstændige, se nærmere om respondenterne i afsnittet Om undersøgelsen.

Læs mere

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og

Lederes arbejdstid Undersøgelse om lederes arbejdstid fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Lederes Undersøgelse om lederes fordelt på Administration og organisering, Mål- og resultatstyring, Personaleudvikling og Forretningsudvikling Lederne Februar 16 Indledning Undersøgelsen belyser hvordan

Læs mere

Samarbejdet i ledergruppen

Samarbejdet i ledergruppen Samarbejdet i ledergruppen Lederne Januar 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvad der kendetegner ledergruppen og samarbejdet i ledergruppen Hyppigheden af uenighed i ledergruppen og årsagerne til uenighed

Læs mere

Tilfredshed, engagement og passion

Tilfredshed, engagement og passion Tilfredshed, engagement og passion Lederne December 214 Indledning Undersøgelsen belyser om respondenterne er tilfredse med deres nuværende job om jobbet giver mening, og hvor engagererede de er i jobbet

Læs mere

Distanceledelse Lederne September 2015

Distanceledelse  Lederne September 2015 Distanceledelse Lederne September 15 ndledning Undersøgelsen belyser: Hvor mange ledere der har distanceledelsesansvar Overordnet karakteristik af ledere med distanceledelsesansvar De ledelsesmæssige udfordringer

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2015 Lederne Juni 2015 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier

Sociale medier. Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Sociale medier Undersøgelse om lederes og virksomheders brug af sociale medier Lederne April 2014 Indledning Undersøgelsen belyser i hvilket omfang ledere bruger de sociale medier, og hvilke sociale medier

Læs mere

STRESS Lederne April 2015

STRESS Lederne April 2015 STRESS Lederne April 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet med baggrund i WHO-5 trivselsindekset, hvor mange respondenter der kan være i stor risiko for depression eller stressbelastning, kan

Læs mere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere

Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Topchefens vigtigste lederroller og motivation af medarbejdere Lederne December 2013 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke lederroller der er de vigtigste for en topchef, hvad der er forudsætningerne

Læs mere

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil

Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Ledelseskompetencer og skandinavisk ledelsesstil Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser: Hvilke kompetencer privatansatte topledere, mellemledere og linjeledere mener, er de vigtigste i deres

Læs mere

Jobmobilitet Lederne Maj 2015

Jobmobilitet Lederne Maj 2015 Jobmobilitet Lederne Maj 15 Indledning Undersøgelsen belyser jobmobiliteten blandt nuværende ledere og særligt betroede medarbejdere om respondenterne ville tage et job som almindelig medarbejder, hvis

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2014

Integration på arbejdsmarkedet 2014 Integration på arbejdsmarkedet 2014 Lederne Maj 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, i hvilket omfang indvandrere og efterkommere fra vestlige lande er blevet integreret på arbejdspladserne. Undersøgelsen

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2014 Lederne December 2013 Indledning Lederne undersøger hvert halve år privatansatte lederes forventninger til beskæftigelse, eksport og de økonomiske

Læs mere

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet

Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Integration af flygtninge på arbejdsmarkedet Lederne November 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange ledere der er ansat på virksomheder, som har planer eller overvejelser om at ansætte

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane

Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Psykisk arbejdsmiljø, konflikter mobning og sexchikane Lederne Maj 16 Indledning Undersøgelsen sætter fokus på den aktuelle status for det psykiske arbejdsmiljø og konfliktniveauet på arbejdspladserne.

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Ledelsesudfordringer de tre kommende år

Ledelsesudfordringer de tre kommende år Ledelsesudfordringer de tre kommende år Lederne Januar 2016 Indledning Undersøgelsen belyser, hvilke ledelsesopgaver der ifølge ledere vil få betydning for deres lederjob de næste tre år. For ledere i

Læs mere

Lederudvikling Lederne April 2015

Lederudvikling Lederne April 2015 Lederudvikling Lederne April 15 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Om respondenterne har gennemført en lederuddannelse, og hvilken lederuddannelse, de har gennemført Hvilke lederudviklingsaktiviteter

Læs mere

Lederjobbet Lederne April 2016

Lederjobbet Lederne April 2016 Lederjobbet Lederne April 16 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet lederens indflydelse på arbejdsvilkår og arbejdsopgaver, hvordan dagligdagen i lederjobbet ser ud samt rammerne og beføjelserne

Læs mere

Mødekultur og mødeledelse

Mødekultur og mødeledelse Mødekultur og mødeledelse Lederne Februar 2013 Indledning God ledelse handler i høj grad om kommunikation, og det er vigtigt for såvel den enkelte leder som virksomheden at sætte fokus på, hvorvidt de

Læs mere

Ledelse og kommunikation

Ledelse og kommunikation Ledelse og kommunikation Lederne August 2012 Indledning Kommunikation og måden at kommunikere på er en vigtig del af lederjobbet. Samtidig bliver kommunikationsmulighederne flere og flere på grund af den

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015

Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 2015 Jobsikkerhed og ledighedsbekymring 15 Lederne Marts 16 Indledning Undersøgelsen belyser: hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013

Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2013 April 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 1. Konjunkturvurdering... 1 2. Arbejdsfordelinger og ansættelsesstop... 3 3. Rekrutteringssituationen...

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet

Globalisering af ledelsesarbejdet. Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Globalisering af ledelsesarbejdet Rapport om rammer og vilkår i et job med ledelsesansvar for medarbejdere i udlandet Lederne April 2013 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Lederne har i en lang række undersøgelser

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013

7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet. Oktober 2013 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Oktober 2013 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 7: Balance, grænseløst arbejde og fleksibilitet Dette faktaark

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012

Trivsel på arbejdspladsen. Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Trivsel på arbejdspladsen Psykisk arbejdsmiljø, konflikter og mobning på danske virksomheder - anno 2012 Lederne September 2012 Indledning Fokus på vigtigheden og værdien af det psykiske arbejdsmiljø har

Læs mere

Præstationsbonus. HR-analyse

Præstationsbonus. HR-analyse Præstationsbonus HR-analyse September 2014 Indhold 1. Executive Summary... 3 2. Om undersøgelsen... 4 3. Udbredelsen af præstationsbonus... 6 4. Udbetalt bonus... 9 5. Kriterier for præstationsbonus...

Læs mere

Lederløn 2015 Lederne December 2015

Lederløn 2015 Lederne December 2015 Lederløn 2015 Lederne December 2015 Velkommen til Lederløn 2015 21 sider med de bedst underbyggede tal for lederes løn i Danmark netop nu. Lederløn 2015 giver mulighed for at sammenligne, hvad ledere i

Læs mere

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012

Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Lederlønninger i den offentlige sektor 2012 Der oplyses ikke lønstigning, idet der er så få svar fra det offentlige område, så en beregning af stigningen ville give uanvendelige oplysninger, som ville

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015

Møder og mødekultur Lederne Oktober 2015 Møder og mødekultur Lederne Oktober 215 Indledning Undersøgelsen belyser blandt andet: Hvor mange møder og hvor meget tid respondenterne bruger på møder Mødekulturen på interne møder Respondenternes udbytte

Læs mere

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Work-Life Balance. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Work-Life Balance Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, april 2006 INDLEDNING Denne specialanalyse af Det Danske Ledelsesbarometer 2005 påviser, at hver fjerde

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål

Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål Landinspektørernes besvarelse af 8.4.2015 stress-spørgsmål KIC Tabellerne skal ses i forhold til teksten i -rapporten STRESS Akademikernes psykiske arbejdsmiljø 2015 Skema udsendt til 994 erhvervsaktive

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013

Ledelsesudfordringer  Lederne Februar 2013 Ledelsesudfordringer Lederne Februar 2013 LEDELSESMÆSSIGE UDFORDRINGER ANNO 2012 Indledning De ledelsesmæssige udfordringer sætter dagsordenen for de ledelsesmæssige prioriteringer og spiller blandt andet

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

LEDERKARRIEREN ANNO 2012

LEDERKARRIEREN ANNO 2012 LEDERKARRIEREN ANNO 2012 Juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Resumé side 3 Lederkarrieren i gennemsnit side 6 Efteruddannelse i ledelse side 9 Ledighed side 11 Erfaring som opsagt Årsag til

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Juni Djøf Ref. MSL/- 22.08.2017 Advokateksamen Juni 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken

Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Medarbejdersundhed som en del af personalepolitikken Ledernes Hovedorganisation Februar 2006 Indledning I løbet af de seneste år er der kommet betydelig fokus på medarbejdernes sundhed, og der er på mange

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn

Erhvervslivets behov for kvinder som lederkandidater alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn alle arbejdspladser Kryds på størrelse og respondentens køn Procenter er beregnet af antal respondenter Bilag 1 Tabel 1 Nogle virksomheder tilkendegiver at der er behov for at få flere kvinder til at søge

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007. Bestilt af minister for ligestilling. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Kvinder i ledelserne i dag og fremover April 2007 Bestilt af minister for ligestilling Institut for Konjunktur-Analyse Åbenrå 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen.

Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Faktaark: Stress Dette faktaark omhandler djøfernes oplevelse af stress på arbejdspladsen og deres oplevelse af stress i hverdagen. Resultaterne stammer fra ACs arbejdsmiljøundersøgelse 2014. Undersøgelsen

Læs mere

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009

Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 Ledernes vurderinger vedrørende klima og miljø 2009 December 2009 Resume...2 Indledning...3 1. Hvilke udfordringer får størst betydning for virksomhederne i de kommende år?...3 2. Hvordan inddrager virksomhederne

Læs mere

Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv

Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv Ansættelse og opsigelse i den private sektor i et lederperspektiv Lederne Maj 2013 INTRODUKTION TIL UNDERSØGELSEN Undersøgelsen omfatter tre temaer. Det første tema belyser respondenternes egen ansættelse

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Lederes holdning til og brug af sociale medier.

Lederes holdning til og brug af sociale medier. SOCIALE MEDIER Facebook, twitter og LinkedIn Lederes holdning til og brug af sociale medier. Juni 2010 Resumé... 1 Lederne aktive på sociale medier... 2 Begrænset aktivitet i arbejdstiden... 3 Sociale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden...

Indholdsfortegnelse. Balance mellem arbejde og privatliv Balance og fleksibilitet Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... Indholdsfortegnelse Balance mellem arbejde og privatliv... 2 Balance og fleksibilitet... 6 Indflydelse på tilrettelæggelsen af arbejdstiden... 8 1 Balance mellem arbejde og privatliv Undersøgelsen viser,

Læs mere

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012

Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Notat vedrørende undersøgelse om mobning - december 2012 Baggrund for undersøgelsen Undersøgelsen kortlægger, hvor stor udbredelsen af mobning er i forhold til medlemmernes egne oplevelser og erfaringer

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf

Ref. MSL/ Advokateksamen. Marts Djøf Ref. MSL/- 15.05.2017 Advokateksamen Marts 2017 Djøf Indhold 1. Indledning...3 1.1 Resume...3 1.2 Metode...3 2. Analyse af besvarelser...4 2.1 Fri til læsning...4 2.2 Praktisk erfaring med de emner, der

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen

Børn med diabetes. og deres trivsel i skolen Børn med diabetes og deres trivsel i skolen Indholdsfortegnelse Indledning Hovedresultater Baggrund..... 3 Formål....... 4 Metode og gennemførelse.... 6 Udvalgets sammensætning.... 7 Kommunikation med

Læs mere

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau

Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau 10. juni 2008 Hver femte virksomhed i Region Midtjylland bruger vikarbureau Vikarbureauer. Hver femte virksomhed i Region Midtjylland anvendte vikarbureauer til kortvarige og afgrænsede opgaver i 2007.

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse

IFKA. Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003. Institut for Konjunktur-Analyse IFKA Institut for Konjunktur-Analyse Danskernes holdninger til kvinder som ledere August 2003 Institut for Konjunktur-Analyse Aabenraa 29 1124 København K Telefon 33 32 82 70 Fax 33 93 03 67 E-mail info@ifka.dk

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Sundhedsundersøgelse

Sundhedsundersøgelse Sundhedsundersøgelse Hovedkonklusioner Virksomhedens kostordninger: 73 af deltagerne har en kostordning gennem arbejdspladsen. Frugt- og kantineordning er de mest benyttede. Jo flere ansatte virksomheden

Læs mere

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004

Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Brugerundersøgelse af IDAs portal 2004 Som led i realiseringen af IDAs IT-strategi blev IDAs hjemmeside, portalen, i august 2004 relanceret med nyt design og ny struktur. For at undersøge hvordan brugerne

Læs mere