Landsbyplan for. Hostrup - Kokspang. - et idekatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbyplan for. Hostrup - Kokspang. - et idekatalog"

Transkript

1 Ldsbypl for Hostrup - g - t idatalog

2 FORORD INDHOLD Ldsbyplr Dnn ldsbypl r én ud af i alt 20 ldsbyplr lavt for Esbjrg mmuns størr ldsbyr. Ldsbyplrn r t øns Byrådt har haft om at få samlt all d idér og visionr, som m går md i ldsbyrn, i n form for idéatalog, dr frmovr dn baggrund for n vidr fysis og æsttis pllægning og udviling af ldsbyrn. Dt r mningn, at ldsbyplrn sal afl byrns udvilingsmulighdr på baggrund af dt omgivnd ldsab, ldsbyns ulturhistori og særgn aratrtræ, så n fortsat udviling s i rt for dn nlt ldsbys hlt særgn præg. Ldsbyplrn rummr ønsr og forslag til størr byudvilingrojtr af n mr lgvarig aratr, og mindr mr onrt forsønnlsrojtr som r lig til at gå til hr og nu. Dr r i fra politis sid bundt n ftrfølgnd øonomi op på plrn til n ralisring af d mg idér, mn m håbr på, at ldsbyrn slv md plrn i håndn mr målrttt søg om tilsud vd divrs fond til n ralisring af nogl af idérn. Dr r bagrst i pln oplistt nogl af d fond, som m mås vil unn søg om tilsud. Dt r t af hovdmåln md ldsbyplrn, at dr hrmd blivr sat mr fous på d loal styrr, hrlighdsværdir og udvilingsmulighdr som liggr i Esbjrg mmuns ldsbyr, båd for at øg intrssn for ldsbyrn bldt gn indbyggr som bldt ommnd tilfl yttr, mn også af hnsyn til ldsbyrns fortsatt frmtidig udviling som slvstændig lvdygtig samfund. Ldsbyplns plmæssig onsvnsr Ldsbyplrn r i t pldoumnt og har ingn dirt plmæssig llr politis onsvnsr, mn for d størr og mr ovrordnd visionr r dt tn, at ldsbyplrn i ommunns vidr lgsigtd pllægning vil unn tags op og indgå som onrt forslag til d næst rvidringr af ommunpln. For smpl r dr i pln pgt på mulig byudvilingsområdr, som i r md i dn gældnd ommunpl. Om d så ommr md i snr ommunplr vil til dn tid bro på n vurdring af bldt dt bhovt for fl r bolig- og rhvrvsområdr og om dr r n sammnhæng imllm lt adgg til offntlig trort, god v, jrnbr, solr, butir og om grundnd har n så attrativ bliggnhd, så d forvnts solgt. I forbindls md ommnd budgtlægningr og pllægningn af ny drifts- og lægsopgavr vil dt også vær hlt naturligt frmovr at s på, hvad dr r forslåt i ldsbyplrn og om muligt tag højd for dtt, Ldsbyplns opbygning Hvr ldsbypl rummr først n alysdl, hvor ldsbyns histori, n alys af ldsabt og særlig aratrtræ vd byn blivr bsrvt. Drftr følgr n samlt ovrordnt indsatl for byn, hvor udvalgt forslag til forbdringr og ny tiltag præsntrs; og ndlig til sidst r nogl, af Loalrådt udpgd, indsatsområdr nøjr og mr dtaljrt bsrvt og visualisrt. Diss mr dtaljrd forslag til indsatsområdr r udformt, så d dirt bør unn vnds af ldsbyn i n onrt søgningssammnhæng. Bagrst i ldsbypln fi nds bilag, dr bsrivr mulig bindingr i forhold til frdningr, naturbsyttlsslovn og gældnd ommunplbstmmlsr samt n opgørls ovr d støttmulighdr dr hav intrss, når dr sal arbds vidr md indsatsområdrn. Endlig fi nds n samlt oplistning ovr all d forslag og idér, dr om til ldsbyplarbdt undr dt indldnd worshopmød md all intrssrd. Dnn list vær pratis at hav, når ldsbyn frmovr vil arbd vidr md byns frmtidig udviling. Ldsbyplrn r blvt til i t udvilingssamarbd md dn nlt ldsbys loalråd, ommunal pllæggr fra Plafdlingn og V & Parafdlingn samt strn onsulntvirsomhdr. Ldsbypln for Hostrup-g r udarbdt af Esbjrg mmun i t samarbd md n følggrupp bstånd af borgr fra Hostrup-g samt Hln Plt aritt maa og Ktnr Olsn arittr vd aritt maa Christina Olsn. Pln r påbgyndt i ftrårt 2011 og vdtagt af Esbjrg mmuns Byråd i Histori 6 Karatristi 8 Ldsabsalys 10 Byalys 14 Indsatsr 20 Bsyttt natur 22 Bindingr 24 Støttmulighdr 25 Notat fra worshop Hostrup-gs følggrupp bstod af: Flmming Nilsn Lon Fabr Kristnsn Btty Rasmussn Ann Britt Hsn Jns Jørgn Hsn 2 LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG

3 Hostrupv ggårdv Gåsba n g Kirv Svban g Hdv gv Vstystv m g Hostrup HOSTRUP-KOKSSPANG LANDSBYPLAN 3 LUFTFOTO: COWI

4 HISTORIE Ldsbyrn Hostrup og g r placrt på hnholdsvis øst- og vstsidn af dalstrøgt vd Hostrup Bæ. D dfi nrs som rældsbyr dt r aratristis, at d fl st ældr (bvaringsværdig) hus liggr lgs d rtiv bygadr. D må btgns som ægt tvillingbyr, hvor Hostrup har irn og forsamlingshust, mns g har soln og Brugsn. Hostrups ældst sistrnd bbyggls liggr omring irn og først i nyr tid r husn bgyndt at syd op omring hjørnt af g Kirv. Hostrup r hllr i så udbyggt mllm d oprindlig hus som g og har drfor i højr grad bvart dt åbn ldsbypræg md marrn, dr går hlt ind til bygadn. Mllm byrn liggr dalstrøgt, dr har vært for lavtliggnd til bbyggls. Indtryt af d parallll byr r dog blvt n smul forstyrrt af dn modrn parclhusbbyggls, Gåsban, dr fra Hostrup r lagt nd ovr dalsidn lgs g Kirv. Dnn bbyggls har ilt sig ind mllm byrn. Udvilingn tydligt ss på ortn. Lgs gv har d nyr hus drimod ovr lidt længr tid udfyldt dn ldig plads mllm d ældst gård og hus. Drmd har udbygningn slørt dt oprindlig præg af ldsbygad. Ifølg Traps Dmarsbsrivls fra 1965 r Hostrup ( Horsthorp) blvt udsiftt i 1796 og har ir, forsamlingshus og t mørtlvær; g (1446 c gby, 1506 cgh) r udsiftt i 1786, og har n ny sol opført 1950, tgnt af aritt Jac. E. Kjær, md bibliot i soln, n ortlads og n tlfoncntral. Dr tgns t billd af t lvnd og ativt loalsamfund i 1950-rn. Hostrups nuværnd forsamlingshus r fra Dt rstattd t ældr, dr blv ødlagt af n sypump i Funtionn r uændrt som ramm om mærdag og fstr i loalsamfundt. Dn nyst sol på gv 54 r nu fritidscntr, mns dn tidligr sol liggr sråt ovr for på gv Dt har tidligr vært t længhus, mn r nu dlt op i to bbolsshus. Brugsn på hjørnt af gv og g Hdv r opført Indtil da var dn placrt på gv 80, hvor hust ftrfølgnd r ændrt til bbols. M bør bmær Brugsns bygning, dr r magn til Brugsn i Sads (opført 1931). Et rsultat af FDB s tgningsontors assistc i loal byggsagr og n dl af bstræblsrn på at opnå t fælls imag. Md placringn på hjørnt af gv og g Hdv r bygningn t mgt mart lmnt i ldsbyn. I dns tid som Brugsforning har dt givt indtry af soliditt og frmdrift. Dn tidligr Brugs r nu ombyggt til llighdr, mn slv bygningn frmstår ufordrt og r lassifi crt som bvaringsværdig. Ud ovr Brugsn har ldsbyrn haft båd t bagriudsalg (gv 66), n smdi, n tømrr/sndr og n Tatol. Tatol var gntlig n mindr udgav af Schous Sæbhus og drmd n dl af ldts taglig størst dtailbutisæd; 846 fi lialr i Dt var t minivarhus md t udvalg af sæb, parfumr/au d cologn, strømpr, aff, sli og lgtøj. På trods af d mg ombygningr af d ældst hus, må ldsbyrn sigs at hav bibholdt mgt af drs oprindlig udtry. Kildr: mmunatlas Esbjrg Trap Dmar, 5. udg Hostrup Sognariv Bstyrls og prsonal for dt ny forsamlingshus i Hostrup Dt gaml forsamlingshus blv fuldstændig ødlagt af n sypump i (Foto fra Hostrup Sognariv) 4 LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG

5 rtudsnit b omring Hos gv 74 omring Gårdn liggr stadig som t mart lmnt i ldsbyn, dog nu md modrn ståltag. (Foto fra Hostrup Sognariv) Kig mod Vard Å ud ovr d åbn flad uiddigd marsldsab Højtort 1899 b om- Lavtort 1945 b om- Før Brugsn unn byggs, mått m flytt t stort hønshus ca (Foto fra Hostrup Sognariv) Bstyrlsn, uddlrn og hs on samt to ommisr for Brugsn på hjørnt af gv og g Hdv omring (Foto fra Hostrup Sognariv) Variationn af fin ig i dt smu mosaildsab r stor Kig ud ovr ldsabt dr srånr nd mod Hostrup Bæ 4 cm ort 1976 b om- 4 cm ort 2001 b om- HOSTRUP-KOKSSPANG LANDSBYPLAN 5

6 KARAKTERISTIK Tvillingldsbyrn Hostrup og g liggr som 2 lart adsilt og parallll bbygglsr, mn fungrr som én ldsby. Hostrup Bæ, dr løbr til Vard Å, og ldsabt omring bæn r dt mart træ, dr båd samlr og sillr ldsbyrn. Hostrup-g r n Vadhavsldsby, dr liggr på tn af Vard Ådal, som n dl af Nationalpar Vadhavt. Hostrup liggr på dn nordlig sid af Hostrup Bæ. Ldsbyn r n irby, og vd sidn af irn liggr i dag un forsamlingshust og nlt gård. Dtt miljø udgør n fi n samlt hlhd. Dt vigtigst lmnt r irn md irgårdn, dr r omrst af t mgt smut stngærd, hvor dr står partir af sljrøn lgs. Dt samlnd træ i ldsbyn r Hostrupv, hvor gård, ir, forsamlingshus og mindr hus liggr omring. Lgs dn sydlig dl af Hostrupv, øst for g Kirv r ldsbyn udbyggt md t nyr villavartr, Gåsban. Dtt områd r i udbyggt. Nord for Hostrupv og Gåsban r dr i mmunpln udlagt t områd til boligr, som i r udbyggt. ontatn mllm ldsby og ldsab, hvilt styrr ldsbyidntittn og harmonin. Dt mart ldsabstræ omring bæn, opfatts i tydligt fra ldsbyn. Kun vd g Kirv r m i hlt tæt ontat til ldsabsstrøgt. Hlt mart r d mg læhgn fra tidn, hvor ldsabt var inddlt i små small parcllr. Dt sabr små intim rum omring ldsbyn og god lvvilår for fugln, hvilt r n uni oplvls, når m færds i ldsbyn. Ovralt hørs fuglviddr, og dr r sat fuglassr op mg stdr. I Hostrup-g r dr ca. 250 indbyggr og børnn går i Hjrting Sol. Dr r n fritidslub i dn tidligr solbygning. g liggr modsat Hostrup på dn dn sid af Hostrup Bæ. Ldsbyn har bvart sin aratr af rældsby lgs dalstrøgt. Bbygglsn r mgt bldt, og dn bstår af småhus og nlt gård. Husn liggr hovdsaglig lgs dn gnnmgånd gv. Vd rydst mllm gv og g Hdv/g Kirv liggr dn tidligr Brugs, g gaml sol og t par gård, omgivt af stor trær, dr tilsammn udgør t ulturhistoris miljø. Ldsbyns aratr styrs af bpltningn. Gruppr af ældr trær sabr t fi nt grønt udtry, og dtt styrs ftrhåndn af vtrærn, dr r i god væst.. Vd Hostrup-g r dr i r udlagt traditionll rhvrvsområdr. D nst rhvrv r ldbrug og minfarm, og dtt sabr n særlig stmning af Stmningsbilldr fra Hostrup - g 6 LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG

7 rø ft V s tr K ra v ns a Kr øv s vn øv Knud smarv n Hostrup Ldområd Ho s trup Pla nta g gv H os tr up Sø n d r h d v Bæ Ho str up v j Hostrup By s V t y st v g By Lrpyt lonihavr Loalcntr Bydlscntr gh d v Aralvndlsr Bldt boligområd Erhvrvsområd Jordbrugarcllr Ldsbyr Offntlig institution og læg Offntligt grønt områd Stillområd i dt åbn ld Slb gg år d v La nd v j Sommrhusområd 3 bsyttt vdløb HOSTRUP-KOKSSPANG d nv 5 m Kurvr æ Tr 1 m Kurvr r ti Sov ng 3 bsyttt sø Hj Pl tø rv Jordbrugs- og naturområd LANDSBYPLAN 7

8 LANDSKABSANALYSE Kig mod g Sø st fra gv - dn liggr smut åbnt md puntbvosning i n lavning md dt blød ldsab, dr smygr sig omring. Hostrup-g liggr i Vadhavsldsabt i Nationalpar Vadhavt. Ldsbyn liggr i tilnytning til t af d rlativt få marsaralr i Vadhavsrgionn, dr i r inddigd Vard Ådal. Ådaln nordvst for Hostrup-g liggr som t mgt åbnt ldsabsrum udn forstyrrnd rdt bbyggls. Umiddlbart nord for Hostrup-g siftr aralrn lgs bæn aratr til mos, og fl r stdr r dr tæt bvosning. Vd Hostrup-g r dt mart, at ldsabt fra gstrdn faldr md blød sråningr nd til Hostrup Bæ. Vd storm og fl od går ån oft ovr sin brddr og marsområdt ovrsvømms af vdmassrn, dr træng hlt ind til ldsbyn og afsær for trafi n på Tarphagv. Hostrup-g liggr trut tilbag fra marsldsabt placrt i gstldsabt. Hostrup Bæ særr sig gnnm gstn. Aralrn omring bæn frmstår som ng og mos, og d r så tilgrod, at dr i r ig til bæn. g r placrt på højdryggn på sydsidn af Hostrup bæ og Hostrup r placrt på nordsidn, hvilt gør dm til fi n smplr på gstrdsbbyggls. Bsyttt natur og bindingr Marsldsabt nordvst for ldsbyrn r udpgt til intrnationalt naturbsyttlssområd. Dr r stor 3 bsyttd ng- og mosaralr lgs bæn. Dsudn åbsyttlsslinj lgs bæn på vstsidn af ldsbyn. Dr r også 3 bsyttd sør og frdssov md sovbygglinjr omring ldsbyrn Pltagrn omring Hostrup-g r frdsov. I prifrin af Hostrup-g prægr stor pltagr ldsabt mod vst liggr Marbæ Pltag, lig nord for liggr Hostrup Pltag, mod øst liggr Hofmns Pltag og mod syd Hjrting Pltag. Dt højst punt i områdt, Slb, liggr i Hjrting Pltag. D mg læhgn fungrr dls som vildtorridorr, mn i høj grad tiltrær d også fugllivt, hvilt r hlt mart i oplvlsn, når m færds i ldsbyn. D dyrd marr udgør sammn md pltagrn størstdln af ldsabt omring Hostrup-g. Dr r fl r små sør i områdt øst og syd for ldsbyn. Mst mart i ldsabt r g Sø (n ny sø i dt tidligr råstofområd), dr liggr i dt åbn ldsab syd for g lgs gv. Samillt mllm søn og dt højst punt i områdt, Slb, sabr hr n dynamis bvægls i ldsabt. Mgfoldighdn i ldsabt omring Hostrup-g r mart md d stor åbn viddr vd Vard Å, pltagrn og dt mr intim omring ldsbyn md blød bvæglsr i fl adn og d små lud rum mllm læhgnn. Kig mod Vard Å ud ovr dt åbn flad uinddigd marsldsab Et af d fin intim rum i dt svagt urvd ldsab omring Hostrup-g Læs mr hrom i apitlt Bsyttt natur sid 20 Variationn af fin ig i dt smu mosaildsab r stor Kig ud ovr ldsabt dr srånr nd mod Hostrup Bæ 8 LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG

9 æ Kj rø rg ft V s tr K ra v ns av Kr øv ns øv Knudsmarv n Hostrup Ldområd Ho s trup Pla nta g Hostrup Kir gv Hostrup forsamlingshus H os tr up Sø n d r h d v Bæ Ho str up v j Hostrup By s V t y st v g By Lrpyt boldb Ho ffma nn s P l Læhgn Åbn læhgn Ldssabsstrutur gh d v gaml sol Mos g sø Bpltning omring gård Eng Slb gg år d v v j Grusgrav La nd Vdløb r ti Flott ig ng Frdd fortidsmindr Hj Pl tø rv Sø og vdhullr Sov Frdsov ldsab lgs Hostrup bæ æ Tr d nv HOSTRUP-KOKSSPANG LANDSBYPLAN 9

10 BYANALYSE OVERORDNET ANALYSE HOSTRUP FORSAMLINGSHUS HOSTRUP KIRKE. HOSTRUP BÆK gv, liggr som t brdt rum, dr dlr ldsbyn, mn samtidig fungrr som t socialt rum KOKSPANGVEJ FRITIDSKLUB Dt uni og hlt særlig vd Hostrup-g r placringn vd Hostrup Bæ, dr liggr som n tynd tråd i n fordybning i ldsabt. Bydln liggr placrt på gstrdn, hævt ovr ldsabt lgs bæn. Ldsbyn liggr på hvr sid af bæn md dnn som dt bærnd ldsabstræ, som ldsbyn nyttr sig til. Hvr ldsbydl har, som rpuntr md særlig historis bygningr, t bvaringsværdigt ulturmiljø - Hostrup Kir og forsamlingshus i Hostrup og tidligr Brugs og sol i g. Lint mllm ldsbydln r g Kirv, dr løbr på tværs af dt bærnd ldsabslmnt - Hostrup Bæ. I g r dt hlt mart md gv, dr liggr som t mgt brdt vrum, dr dlr ldsbydln. Diss særlig aratrtræ udnyttr i drs potntial i forhold til ldsbyn - dls udnyttr ldsbyn i dn værdi, Hostrup Bæ bidragr md, og dls r ldsbyns rum og gv i udnyttt optimalt. Ldsabt omring Hostrup Bæ, dr liggr som n mart fordybning i ldsabt. Bæn r svær at s på grund af bgyndnd tilgroning 10 LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG

11 KIRKEN + FORSAMLINGSHUSET gv Ho str up v j KO K SP AN GK IRK EV EJ HOSTRUP BÆK s V t y st v frdd fortidsmindr grønn bynær områdr vigtig sov/sovaratr bvaringsværdig bygningr iflg. ommunatlas 1990 Vst særlig smu miljør SPORTSPLADS vigtig ig ud i ldsabt ort og lg gh d v forstads miljø Hostrup bæ bysilt bygningr md særlig btydning å ldsab cilt vigtig trær ind i byn problm områdr visul støj KOKSPANG SØ blort ud-indsyn hovdvs aratr (Vstystv) v md forstadsaratr v md ldsby aratr v md svæt ldsby aratr ldvs aratr stiforbindlsr/forløb Gl. sgv præststin til Alslv gg år d v HOSTRUP-KOKSSPANG LANDSBYPLAN 11

12 Infrastrutur V Dt r hlt aratristis for Hostrup-g, at dr r få v i ldsbyn. gv I g r dt gv, dr r dt stor vrum, Hvor bbygglsn liggr samlt omring vn. gv har i aratr af ldsby, mn dn har t fi nt grønt udtry md ovrvnd græsrabattr og træpltning i rabattn. Vn har t lig forløb gnnm ldsbyn md opstribning og bump omring rydst vd g Hdv og g Kirv. gv fungrr i un som v, mn også som t socialt rum. Dt lg lig forløb samt opstribningn imrr til høj hastighd, hvilt r t problm for n ldsby, hvor vrummt bør saml frm for at sill ldsbyn ad. g Hdv Vn fungrr som omstv fra syd og mundr ud i rydst gv/g, Hdv/g Kirv. Vn r smal og udn opstribning, hvilt givr dn mr ldsbyaratr nd slv gv. g Kirv Dnn v bindr g og Hostrup sammn, og dt særlig r vns forløb i ldsabt fra højdpuntrn på gstn på hvr sid af lavningn vd Hostrup Bæ, hvor dr r ontat til dt stor mart ldsabslmnt omring bæn. Dsværr fungrr bpltningn omring vn, hvor dn rydsr bæn, som n barrir dr hindrr udsynt ovr dt smu ldsab. Trafi tr ørr mgt stært på vn, da dr i r fuldt stop vd Hostrupv, hvilt gør dt utrygt at færds lgs vn. Hostrupv Hostrupv bugtr sig smut gnnm ldsbyn, og dn har n fi n ldsbyaratr omring Hostrup Kir og forsamlingshust. Vn r smal og udn opstribning, hvilt undrstrgr aratrn af ldsby og dt visull udtry r md til at sæn hastighdn. Stir Hostrup-g har i nogt gntligt stint, mn dn gaml præststi løbr frm til Alslv,og dr r stir i Hostrup pltag. Grøn strutur og rrativ områdr Hostrup Bæ Hostrup Bæ og ldsabt omring dn, r dt dominrnd ldsabslmnt i Hostrup-g. Især fra g Kirv r dr ontat til ldsabt md t åbnt ig op mod Hostrup og omvndt, mn gnrlt lur tæt bvosning af mod ig fra vn mod bæn. Dr r i adgg til områdt lgs bæn. I udtn af ldsbyn r dr mg fi n ig ud ovr ldsabt omring Hostrup Bæ. Kig I g r dt hlt cilt, at dr r mg fi n små ig fra gv gnnm d privat havr ud til ldsabt. Dt r n stor valitt, at ldsabt på dn måd oplvs i ldsbymiljøt. Boldb Boldbn vnds i til lubfodbold, og dn liggr hn som t inativt rum i ldsbyn. Dn n halvdl af boldbn liggr 1 m højr nd dn dn dl - adsilt md n græssråning. På aralt liggr dr n multib. Hostrup Pltag Pltagn har n rrativ værdi, og dn liggr mgt tæt vd ldsbyn. Dr går grusv gnnm pltagn, så dr r mulighd for at gå/cyl tur gnnm områdt. g sø Søn har stor rrativ værdi, mn dr går ingn stir til llr omring søn, så dt r i muligt for ldsbyns borgr at bvæg sig i områdt. Søn liggr på privat grund. Ldsbyns rum og invntar Krydst i g Krydst gv/ g Hdv/ g Kirv liggr som t rum i opløsning. Rummt har som hlhd n grøn aratr, mn dt liggr hn som t åbnt områd udn indhold. Områdt for dn tidligr Brugs r blagt md t stort fl isaral, murn vd dn gaml sol dnr n fi n t til rummt md d stor trær omring, og dt stor ulippd plænaral lgs g Hdv står uplt. Samlt frmstår dtt områd i ldsbyn, som ngg var ldsbyns bnd hjrt md liv og ativitt, nu md n tom og ød aratr. Parringladsrn lgs gv vd dn tidligr Brugs hindrr udsynt, når m ommr fra g Hdv. Områdt vd irn og forsamlingshust i Hostrup Områdt vd irn og forsamlingshust frmstår som to usammnhængnd rum. Vd forsamlingshust frmstår aralt mgt åbnt og hlt udn aratr. Områdt omring irn frmstår som n fi n hlhd md t nlt miljø md ldsbyaratr. Dt r især irmurn md trærn, dr samlr rummt, mn plænrn og grust undrstøttr aratrn. Visul støj Visul støj r d stdr, hvor dr f.s. r n mgt åbn forstadsaratr md grus og stn udn trær llr stdr dr rodr md forsllig matrialr. Visul støj dr rtts op på md n ativ indsats og få midlr. Ldsbyns invntar Dt invntar, dr r mst synligt i ldsbyn, r d mg fuglassr. D undrstrgr n form for idntitt, som undrstøttr dt rig fuglliv dr r på grund af d mg lvnd hgn i områdt. Dr r mgt få bæn i ldsbyn. Bygningsulturn Kirn Kirn r n roms ir fra 1200-tallt. Dn liggr som ldsbyns ldmar på t højt punt i ldsabt, hvor dr r ig til irn fra fl r stdr. Særlig mart i ldsbyn r dt smu stngærd md trærn på, dr indrammr irn. Forsamlingshust Forsamlingshust har altid vært t omdrningunt for livt i ldsbyn, og dt r stadig t vlfungrnd og ativt hus i Hostrup-g. Hust r prægt af tidligr tidrs rnovring, hvor vindur og dør i r af oprindlig aratr. Solbygningn Soln liggr som t mgt mart bygningsvær i ldsbyn, og dt r fi nt md murn dr indrammr sol gårdn. I dag rummr solns bygningr boligr samt g Fritidslub hvor bldt dt dt loal sognariv hørr hjmm. Tidligr Brugs Dn tidligr Brugs liggr som dt mst synlig og mart bygningsvær i ldsbyn. Bygningn har stor værdi for ldsbyn, da dn dls r t ulturhistoris or og dls t af d få mart bygningr i g. Bygningn frmstår i fi n std, mn vindurn i bygningn r i af oprindlig aratr. Gård og boligr I Hostrup-g r dt d mg gård, dr liggr omring vn, dr marrr sig mst. Indimllm liggr dr, især i g, villar dr varirr fra stråtæt idyl til bungalows og hus fra 50 rn, ny villar og hus dr r så rnovrd, at d frmstår som ny. Svban liggr som n fi n lill samlt rødstnsbbyggls, dr sydr sig ind fra gv, hvor dr lgs vn r n grøn aratr md stor trær. Fra vn r dr t fi nt ig til ldsabt. Gåsban liggr lgs g Kirv og sydr sig ud i ldsabt som n vslyng md t parclhusvartr omring. Dt r t træ, dr dls lur for dt stor ldsabsig ud ovr ldsabt mod øst vd Hostrup Bæ og samtidig t frmmd træ i ldsbyn. Et std løbr n hav hlt nd til Hostrup Bæ og brydr dt brd ig ud ovr Hostrup Bæ.Boligrn r af mgt forsllig aratr fra stor bjælhus til lav hvidpudsd hus. Erhvrv Erhvrvsbygningrn, dr liggr omring Hostrup-g r ldbrug og minfarm. D r all pat fi nt ind i bpltning, så d liggr indpasst i ldsabt. Bindingr Exnrfrdningn vd irn omfattr aralr ind omring irn og Kiromgivlssfrdning omfattr fra irmurn og ind omring irn. Kirn r omfattt irbygglinj. Dr r fl r frdd fortidsmindr omring ldsbyrn. Hostrup Bæ r 3 bsyttt vdløb. Mg gård r omfattt af lugtgnafstd til samlt bbyggls og byzon. Læs mr hrom i apitlt Bindingr på sid LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG

13 Kig mod g Hdv Kig ad g Kirv mod bældsabt og Hostrup Empl på v og forhav, dr flydr sammn og mglr dn grønn aratr Et særligt fint ig lgs Hostrupv mod forsamlingshus og Hostrup Kir Kig mod dn gaml sol md græsrabat, mur og dn mart træræ Områdt for dn gaml Brugs md for mgt blægning og gold aratr Dn grøntrt vd indørsln til g fra nord En af d få bæn i ldsbyn Et af d fin ig gnnm d privat grund lgs gv og ud til ldsabt FIn ldsbyaratr i udtn af Hostrup lgs Hostrupv Kig lags gv md solmurn til vnstr og dn tidligr Brugs i baggrundn. Dn grønn aratr md græsrabattr og trær givr vn n grøn idntitt Et af d nyr parclhus i parclhusområdt på Gåsban Esmpl på nogl af d mg fuglassr, dr prydr ldsbyn. Hr Hostrupv En af d bvaringsværdig gård dr liggr i fint samil md vn HOSTRUP-KOKSSPANG LANDSBYPLAN 13

14 INDSATSER Hostrup-g r n lill ldsby, dr un rummr få samlingsstdr ud ovr vn i ldsbyn. D tr stdr, dr r særlig for ldsbyn, r: rydst - gv/ g Hdv /g Kirv (A), områdt vd forsamlingshust og irn (B) samt boldbområdt vd fritidshjmmt (C). Dt r d 3 områdr, dr r valgt som særlig indsatsområdr i Hostrup-g. Ud ovr diss r dr ndnfor bsrvt øvrig vigtig indsatsr, som ldsbyn forbdrs/forsønns md. I arbdt md indsatsrn har dt vært målt, at arbd md t nlt udtry dr matchr ldsbyns aratr, og samtidig r fornuftigt rnt øonomis at ralisr. Gnrll indsatsr Vststin Lgs md sistrnd or og lgs læhgn tablrs dr n lippt græssti, dr givr n fi n lill rund i tilnytning til g. Trafisirhd Ldsbyport Esbjrg mmun har udarbdt nyt dsign til ldsbyport, hvor oncptt indbærr bysilt på lav mur, hævd fl adr og blysning vd d primær omstr til ldsbyn og blot n marring md bysilt på lav mur vd d sundær omstr. Dt r tn at diss sætts op i indørslrn vd gv, Hostrupv samt g Hdv. og sljrøn som supplmnt til gtrærn. Hostrup Bæ Tidligr var dr intntionr om n gnslyngning af Hostrup Bæ, mn Statn har pillt projtt ud, og i stdt blv løsningn, at dr i fortags grødsæring. M r godt lar ovr, at dr r mgt fugtigt i ngn, mn hidtil har d to primær lodsr i haft nogn intrss i n vdløbsrstaurring. Hvis dr i ldsbyn r fælls vlvilj for n gnslyngning af bæn mm. r m i vdløbsafdlingn vd Esbjrg mmun positivt stmt for at tag sagn op. VISION Visionn r at styr dn grønn ldsbyidntitt via grøn byforsønnls og sab stisystmr, dr bindr ldsbydln Hostrup og g sammn samtidig md, at d sabr mulighd for at få adgg til d nær ldsabr omring ldsbyn og i mindst, så m færds i ldsabt lgs md Hostrup Bæ. Stisystmr D forslåd stisystmr i Hostrup-g vil sab n fi n sammnhæng mllm ldsbydln samtidig md, at dr sabs mulighdr for adgg til dt attrativ ldsab omring Hostrup Bæ og ldsabt omring ldsbyn. Stisystmrn vil bliv t mgt stort ativ for ldsbyn. Nogl af stirn vnds som årstidsbstmt stir dls på grund af dyrning på marrn og dls på grund af, at nogl områdr vær for fugtig i priodr. Præststin/grusgravn Præststin løbr til Alslv og r fl ittig brugt. Dr tablrs n afstir fra Præststin frm til grusgravn, da dn vnds rrativt. Dn har bl.a. vært brugt til vdsi. Søstin Dn privat sø g Sø åbns for publium på dyrns præmissr. Dr læggs n stnmlssti llr n lippt græssti rundt omring søn, og dr tablrs n slvlund låg af hnsyn til dyrn. Kryds Hostrupv/g Kirv Krydst ændrs til t T-ryds md stop for ndn af g Kirv, så fartn på vn drmd blivr sænt, og dt blivr trygt for d svag trafi tr at bvæg sig lgs g Kirv. g Kirv Lgs østsidn tablrs dr n ggsti i stnml, og dr sætts lav træstlr op lgs vn, så dt blivr trygt for solbørn og dr at færds lgs vn. Drudovr tablrs dr n hævt fl ad, hvor bæstin rydsr vn, sålds at hastighdn ydrligr sæns på stræningn frm til fuldt stop i bgg ndr. Boligr Dt r t stort øns af få tagt boligområdt dr liggr nord for Hostrupv og Gåsban ud af mmunpln, da dr dls r problmr md at jorbundn r for fugtig til at vær vlgnt til byggri, og nybyggri vil dsudn sæmm dn fi n uolrd ldsbystmning i Hostrup. KOKSPANGVEJ HOSTRUP BÆK HOSTRUP FORSAMLINGSHUS HOSTRUP KIRKE. KRYDSET FRITIDSKLUB LEGEPLADS NYE STISYSTEMER Bæstin Dr tablrs n slåt græssti i sl lgs jordbrugsloddrn på dn nordlig sid af Hostrup Bæ båd øst og vst for g Kirv. Ldsbydln forbinds via g ovr Hostrup Bæ på d to vigtigst stdr, så dr sabs lt adgg mllm ldsbydln og vidr til båd Vststi og Søsti. Bpltning gv Dr r pltt allétrær lgs md g Kirv og d står i n fi n brd græsrabat. For at styr ldsbyns grønn idntitt forslås dt, at dr plts ydrligr md forsllig trær, så aratrn blivr mr frodig og varirt. Dr plts ahorn, lind, bøg, rødbøg GRØNT AKTIVITETSRUM KOKSPANG SØ 14 LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG

15 LANDSBYPORT PRÆSTESTIEN GRUSGRAV HOSTRUP BÆK HOSTRUP KIRKE gv B HOSTRUP FORSAMLINGSHUS BÆKSTIEN LANDSBYPORT KE VE J Ho str up v j KO K SPA NG KIR SPANGBRO LANDSBYPORT s V LEGEPLADS t y 3 st v INDSATSKORT A frdd fortidsmindr GRØNT KRYDS SPANGBRO sov/læhgn GL. SKOLE/FRITIDSHJEM Hostrup bæ å ldsab Vst VESTSTIEN bygningr md særlig btydning C ny trær lgs vn GRØNT AKTIVITETSRUM LANDSBYPORT gh d v social mødstd ldsbyhavn chir og T-ryds Rum i rummt ort og lg Spg LANDSBYPORT SELVLUKKENDE LÅGE SCT. HANSBÅL SØSTIEN Grønt ryds ativittuntr KOKSPANG SØ ldsby port ldv hovdv (Vstystv) stiforbindlsr/forløb (grus) natursti (lippt græs) Gl. sgv sistrnd stiforløb dyrport gg år d v HOSTRUP-KOKSSPANG LANDSBYPLAN 15

16 J E V G N A P S K O K S T A v INDS ng Kir A) Indsats gv a rødbøg Krydst - gv/g Hdv/g Kirv Indsatsn omring rydst sal bidrag md forsønnls, trafidæmpnd ffft og fungr som t mødstd. Tn r at rydst, vd hjælp af t nlt grb, ændrs fra at vær t rum i opløsning udn aratr til at stå som ldsbyns grønn ryds. Blægningn i rydst hævs, så dn får pladsfft. Dr tromls t matrial nd, dr lignr prlgrus ( majs ), så dt frmstår md n naturlig aratr, dr styrr ldsbyaratrn. lvnd h gv tidligr Brugs g Hdv lill rød hus fritidshjm For dn tidligr Brugs fjrns parringsområdt og græsrabattn førs hlt frm til bygningn, og dr plts trær i rabat og for bygning som f.s. g, ahorn llr fuglirsbær. Dr tablrs stir på plænn, hvis dr r bhov for dt. På dnn måd ommr bygningn til at ligg fint pat ind i grønt, og dn biddrag til dt samld grønn udtry i områdt. Esmpl på ldsbyport md bump, to murlmntr og blysning. gv Lgs gv dr supplrs md trær, så vrummt blivr mr intnst og grønt - grn md ahorn, g, bøg, rødbøg, sljrøn i forsllig rytm som supplmnt til gtrærn. Dt r vigtigt, at d hvid midtrstibr fjrns, så aratrn af hovdv forsvindr ind i ldbyn. 2m forslag til frmtidns ldsbyport i Esbjrg mmun LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG rydst som dt sr ud i dag st fra g Hdv Vd gv tablrs dr t lill mødstd som n udposning på dn hævd flad. Hr placrs dr lav rødstnsmur md bæn og n affaldsurv på. Stdt også brugs til at silt md ldsbyns ny stir. Postassn flytts ovr på murn. Pl af rydst - dt grønn ryds 16 Bygningrn mod nord r fint indrammt dls af n hæ md n stor rødbøg i havrummt og dls af t lvnd hgn. På dt grønn områd omring dt lill rød hus plts dr n lund af f.s. fuglirsbær llr n bldt træpltning md ahorn, lind, bøg, rødbøg og g. Trærn stå på t ulippt græstæpp, og så græsrabattn og stir gnnm områdt stå lippd. Dr tablrs blægning til port/dør i hust. løbr md bump dr tablrs 2 m. løbr før bump marring, blysning placrs ovrfor siltt Ldsbyport For at øg trafisirhdn på gv placrs dr ldsbyport i hvr nd. Ldsbyportn indholdr båd bysilt på lav mur, hævd fladr og blysning, så d vil sammn md dn hævd flad i rydst bidrag til at sæn fartn på gv. rydst ftr n forsønnls

17 up str Ho INDSATS S U H S G N I L FORSAM v Kir Hostrup Kir apl, rdsabrum, wc Kforsamlingshust som dt sr ud i dag gårdhav havrum mindstn forsamlingshus fuglpæl Pl ovr områdt omring forsamlingshust og Hostrup Kir parring irn md stndigt, græs og grus - i baggrundn ss sljrøn Bygadn B) Indsats vd forsamlingshust Forsamlingshust liggr som så mg dr forsamlingshus i tilnytning til irn. Områdt omring irn liggr smut og nlt md grusfladr, lippd plænr og dt smu stndig omring irn dlvist indrammt af sljrøn. Aralrn omring forsamlingshust sal i frmtidn dn rammn om t smut std, hvor omgivlsrn liggr i t fint samil md udrummt omring irn - som på n fin grøn ø. Tmat for dt grønn tiltag r fuglfløjt, for at undrbygg dt særlig fuglliv vd Hostrup-g. For forsamlingshust tablrs t lavt stndig md sljrøn pltt på indvndig sid af digt. Blægningn r græs md n sti. Dr tablrs lågr mod Hostrupv for at sir, at børnn i løb ud på vn. Parringsområdt ændrs, så dt får t mr grønt udtry og blægningn blivr i prlgrus llr som asfalt tromlt md majs, så forløbt fra irns områd fortsættr naturligt rundt om forsamlingshust. For at sab n havaratr ud mod parringladsn, tablrs dr n plæn lgs hust hvori dr plts tr gruppr af bærbus som solbær, ribs llr stilsbær. Dr placrs bæn lgs plænn, så dr r mulighd for at sidd og igg ud ovr ldsabt. Dtt r dn optimal løsning, mn hvis tallt af parringladsr ønss bvart, rducrs områdt for forsamlingshust til ca. n halv mtr og dr plts udlund bærbus og vt. latrpltr lgs forsamlingshusts facad. I dirt tilnytning til forsamlingshust mod vst tablrs n søn gårdhav i f.s. gaml btonstn md or af hårdbrændt rød tgl. Dr sirs plads til, at dr bas ind for at hnt affald. Affald afsærms md n rødstnsmur. Mllm gårdhavn og plænn plts dr søjlr md bærbærnd latrpltr llr uglirsbær. I gårdhavn dr murs n grilplads og vt. n ps, så dr sabs n særlig aftnstmning i rummt og giv mulighd for hlt ny mådr at hold fst i forsamlingshust på. Dr placrs bord og bæn i sortbdst træ - nlt og billigt! I slv havrummt mod vst bvars dn bagrst bpltning, dog fjrns birtrærn, så dr sirs visul forbindls mllm ir og forsamlingshus. I sidrn plts t bldt pltning md bærbærnd pltr som Sargnts æbl, amlchir, æblros, virginia ros og t par mirabllr, så r dr mad til fugln! Dr opsætts sortbdsd træpæl md fuglassr for at styr fuglidntittn i ldsbyn. Mod nord dr sabs n nich i pltningn og murs 2-3 højbd op til ryddrurtr, så m har, når dr sal lavs mad i forsamlingshust - ud som ind! Dr tablrs n låg i bpltningn, så dr r god forbindls mllm ir og forsamlingshus. Dr også plts latrpltr op af murn på forsamlingshust som f.s. latrros(rævr opbinding), tornfri latrbær i gårdhavn(rævr opbinding) llr latrhortnsi (latrr slv på murn og sal blot holds nd, så dn un dær mindr partir) - dt sabr n søn stmning. Md dnn forvdling vil Hostrup forsamlingshus i frmtidn dn rammn om t idyllis std, dr vil bliv attrativt at l til mg forsllig formr for fst og arrgmntr. Kir og forsamlingshus brds sammn og sælgs som n paløsning til brylluppr. forsamlingshust ftr forsønnls HOSTRUP-KOKSSPANG LANDSBYPLAN 17

18 E N A B D L O B S T A S D IN c) Indsats vd boldbn - ldsbyns grønn ativittsrum Målt md indsatsn r at sab t nyt samlingsstd - t grønt ativittsrum - for børn, ung og ældr. Rummt sal dn rammn om t socialt mødstd til ophold og ativitt. solbygning lubhus wc multib 1 3 Boldbn liggr i dag indhgnt md tæt bpltning, så dr r læ i rummt, hvilt r god btinglsr for ldsbyns grønn ativittsrum. Indsatsn oncntrrs om dn lavst halvdl af boldbn i tilnytning til fritidslubbn (solbygningn). Princippt for indsatsn r at sab rum i rummt md nl virmidlr, så mgt udførs md gn indsats. Bpltningn r tænt md tmat fuglfløjt som vd forsamlingshust. Rummn udførs som cirlr og ovalr og liggr på dn lippd plæn - mllmrummn fungrr også som rum og sabr særlig stdr til lg. Rummn r tænt som følgnd: ldsbyns grønn ativittsrum før rnovring 1. udfitnss indrammt af puntr af høj bvosning som f.s. hyld 2. ptqurum på n bund af stnml indrammt af puntr af bærbus i plænn - ribs, solbær, stilsbær samt lav pæl til at sidd på llr still sin øl på. 3. labyrint af hæpltr. 4. ovrdæt pavillon til bord og bæn samt grillstdr md brøndring. Bord og bæn bdss sort. Blægning r stnml 5. multib indramms af puntr af hæ, dr fortsættr fra hæn for dn gaml sol. boldb Pl ovr ldsbyns grønn plads vd boldb/fritidshjm 18 LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG ldsbyns grønn ativittsrum ftr indsatsn r ralisrt

19 Privat forhavr - iniration 1: Klip t hul og plt t træ. Egn indsatsr Bygningr Mg af bygningrn i Hostrup-g r bvaringsværdig og vigtig i oplvlsn af ldsbymiljøt dt r diss, sammn md vn md græsrabattr og forhavrn, dr r hl rygradn i ldsbyn. Dt r drfor vigtigt at d rnovrs i dn rtt ånd md dt rigtig tag, d rigtig vinduroportionr og rossr samt at bygningsdtaljr bvars. Vd udbygningr r dt vigtigt, at diss r i ovrnsstmmls md bygningns proportionr. Dr søgs støtt og vldning vd Esbjrg mmuns Byfond læs mr undr Fond. Godt smpl på bvaringsværdigt miljø dr bidragr til ldsbymiljøt md d stor trær, dn åbn forhav, grusindørsl samt n vlbvart bygning LIll fint hus, dr liggr i udtn af g. Et nyt rødt tgltag vil forsønn hust mart 2: Klip t hul forsyd hæn og plt t par trær. Privat havr Dr sal lyd n opfordring til all havr om at bvar d stor trær, plt fl r og lad forhavrn stå som grønn rum udn for høj hæ, dr særmr af for bygningrn lgs vn. Vigtigt r dt, at dr plts trær, dr vos sig stor og drmd bidrag md dn smu grønn idntitt til ldsbyn. Forhavr md gritsærvr og mgt lidt bpltning hørr i ldsbyn til. Havambassadør Ldsbyn opfordrs til at udnævn n havambassadør, dr har til opgav at opfordr husr til at følg d råd, dr r forslåt til forhavrn. Esmpl på bvaringsværdigt hus lgs gv. Dn stor grusindørsl Smu og nl og grusrabat aratr md r mgt plæn mart og grusaral og sabr for n dt gold mgt aratr. vlbvard/rnovrd Hr r n rnovring husigg, og dr r isat ny vindur Esmpl på villa lgs gv...dl af hæn unn vær lavr, så dr var ontat mllm hus og v. 3: Flyt hæn lidt ind og giv plads til flr trær i rabattn. Græsrabattr Græsrabattrn bidragr også md dn særlig ldsbyidntitt. Dr r fl r stdr, hvor dr r grus i rabattn og dt givr t goldt udtry, dr i matchr ldsbyns aratr. Dr sal lyd n opfordring til boligrn om at så græs i rabattrn udn for drs boligr. 4: Åbn havn op mod vrummt, og lav vt. hæ rundt om trrassn. Bvaringsværdig gård, dr liggr i samil md vn. Et fint miljø hvor nyt tag og vindur vil sab n smu hlhd Esmpl på bvaringsværdig gård, dr liggr åbnt og i samil md vn. Nyt tag og vindur vil sab t smut stuhus HOSTRUP-KOKSSPANG LANDSBYPLAN 19

20 BILAG 1-BESKYTTET NATUR Eng, mosr, sov, sør og vdløb r all bsyttd naturtypr, og Naturbsyttlsslovn bsyttr diss mod indgrb, dr ændr drs tilstd. Dt r all sårbar miljør, dr mgt nmt lidr uoprttlig sad vd ændrt vndls llr tilføjls af ny artr llr stoffr som smplvis gødning. Eng Naturng har oft t rigt plt- og dyrliv. Vlgræssd naturng indhold mg pltartr og r bl.a. vigtig oridé-loalittr. Eng, dr drivs md stnsiv græsning llr høslt, som r modrat fugtig og aldrig omlæggs, r lvstd for mg plt- og dyrartr. Engn trus hovdsagligt at dræning og græsningsophør, og dt r drfor vigtigt at oprthold sistrnd græsning llr høslt og n fugtig jordbund. Dræning mdfør, at ngn tørrr ud, hvorvd mg plt- og dyrartr forsvindr. Hvis græsning ophørr, vil høj græssr og dr urtr udonurrr mg mindr pltartr. Ejr af ng har pligt til at vdlighold dm som lysåbn. Mosr Mosr fi nds på lavtliggnd jordr md n høj vdstd. D har n naturlig vgtation af urtr, bus og trær tilpasst mgt våd forhold. Mg sjældn pltartr og oridér vosr i mosr. Mosrn har oft t rigt dyrliv md mg instr. D ratdæd mosr har især stor btydning for rådyr og dt vildt. hvis formål dt r at sir sovns værdi som ldsabslmntr og oprthold sovbrynn som værdifuld lvstdr for plt- og dyrlivt. Indn for bygglinjn må dr i placrs bbyggls llr opstills campingvogn og lignnd. Når t aral r frdsovligtigt, har rn af aralt pligt til at vnd dt til sovbrugsformål. Frdsovsaralr r drmd bsyttt mod rydning, forhugning, raturgræsning m.m. Sø- og åbsyttlsslini Sø- og åbsyttlsslinir har til formål at sir år og sør som værdifuld ldsabslmntr og som lvstdr og rdningsorridorr for plt- og dyrliv. Indnfor bsyttlsslinjn r dr gnrlt forbud mod ændringr, dvs. dr må i placrs bbyggls, fortags ændringr i trrænt, bpltningn o.l. ldsabt omring Hostrup Bæ md baggrund af t af d mg læhgn i områdt - idyllis sr dt ud! Bsyttlsn btydr t almnt forbud mod ændring af tilstdn. Ejr af mosr har pligt til at vdlighold dm som lysåbn. Pln bstå af rydning af vdpltr og gnindførls af græsning udn at gød og røjt. Sør og vdløb I områdt fi nds fl r små sør og vdløb, som all r bsyttd af Naturbsyttlsslovn. Dt btydr, at oprnsning af sørn/vdløbt (ud ovr sædvlig drift), rørlægning af stræningr, læggls af ovrørslr samt dr ændringr af vdløb og sør rævr dinsation ftr Naturbsyttlsslovn. Sovbygglini og frdsovligt Sovbygglinjn r n buffrzon på 300 m omring sov, Hostrup Bæ liggr slørt i ldsabt af dt høj græs omring dn. Mg af sidgrøftrn r i dag grot til og liggr i længr som tydlig or i ldsabt omring bæn 20 LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG

21 rø rg f V s tr K ra v ns Kr øv n av sø v j Knud smarv t n Hostrup Ldområd Ho s trup Pla nta g gv H os tr up Sø n d r h d v Bæ Ho str up v j Hostrup By s V t y st v g By Bsyttt natur gh d v Lrpyt Eng Mos Hd Ovrdrv 3 bsyttt sø 3 bsyttt vdløb Frdsov Slb gg år d v v j Sov La nd Sovbygglinir HOSTRUP-KOKSSPANG d nv 5 m urvr æ Tr 1 m urvr r ti Intrnationalt naturbsyttlssområd ng Sø- og åbsyttlsslinir Hj Pl tø rv Strdng LANDSBYPLAN 21

22 BILAG 2-BINDINGER I Hostrup-g og omgn r dr n lg ræ bindingr, som smplvis xnrfrdning og bvaringsværdigt miljø, dr sal tags hnsyn til i pllægningn af områdt. I dt følgnd viss nogl af d bindingr, dr sal tags højd for i områdt, mn dt fuld ovrbli ovr atull bindingr fås i ommunpln. Frdd fortidsmindr Fortidsmindr, f.s. gravhøj, må i ødlæggs llr fjrns. Indn for 2 m fra fortidsmindt må dr hllr i jordbarbds, gøds og/llr plts. Fortidsmindbsyttlsslinj For at bvar fortidsmindrn som ldsabslmntr i dt åbn ld, r d pålagt n bsyttlsslinj. Dr må i fortags ændringr indn for dnn linj. Dt vil sig, at dr hllr i må plts sov på diss aralr. Pl af gravhøj Gravhøj bør pls, så d i forsvindr. Trær og bus ødlægg gravhøjn og tiltræ ræv og grævlingr, som md drs gravsystmr ødlægg n gravhøj fuldstændigt. Gravhøjn må grn afgræsss, så læng d i bsadigs. Vd rydning af uønst trævæst på og omring højn, sal trær/bus fælds i træs op. Stn- og jorddigr Stn- og jorddigr udgør n ldsablig, biologis og ulturhistoris værdi. En dl af diss digr r drfor bsyttd. Bsyttlsn btydr, at digrn i må sløjfs, ændrs llr bsadigs. Dt btydr, at stn- og jorddigr i må røjts llr gødss mv., og at tablring af gnnmørslr i digrn hllr i r tilladt. Exnr-frdningr Omring irr r dr tinglyst frdningsaftalr for d hlt nær omgivlsr, d såaldt Exnr-frdningr. Frdningrn r st for at undgå sæmmnd byggri llr lignnd lig op ad irn. Ændringr indn for diss områdr rævr Frdningsnævnts godndls. Kirbygglinj Kirr r ud ovr Exnr-frdningr også sirt mod bbyggls, dr sæmm irn. Indn for n afstd af 300 mtr må dr drfor i opførs bbyggls md n højd ovr 8,5 mtr. Kiromgivlsr Kiromgivlsr omfattr båd irns nær omgivlsr og d fjrnr omgivlsr. Dt vil sig båd dt bbyggd områd, hvor irbygningn r dt dominrnd bygningslmnt, og dt åbn ldsab, hvor irn r n mart bygning. Er dr øns om at opfør byggri indn for iromgivlsrn, sal d irlig myndighdr først hørs. Hrvd sirs dt, at dr indn for iromgivlsrn i sr ændringr, som forstyrr irrns visull indvirning i ldsabt. Bvaringsværdig bygningr Bvaringsværdig bygningr i atgori 1-5, sal sirs bvart i forbindls md tiltag i områdt. Bvaringsværdigt miljø Bvaringsværdig bbygglsr og harmonis hlhdr, pladsr, torv, grønningr og toftr sal fastholds som historis miljør. Indn for dt bvaringsværdig miljø må dr un udførs byggarbd og læg, dr bidragr til at fasthold, forbdr og gnsab dt bvaringsværdig miljø. Afstd til dyrhold For at undgå unødig gnr fra rhvrvsldbrug r dr i Husdyrlovn vdtagt n lg ræ ritrir for, hvor tæt på byzon og samlt bbyggls, dr må opførs/udvids n husdyrprodution. Lovn sal mdvir til at værn om natur, miljø og ldsab, så udvilingn af husdyrprodutionn s på t bærdygtigt grundlag i rt for mnnsrs livsvilår og for bvarlsn af dyr- og pltlivt. Md lovn tilsigts dt særligt at forbygg og bgræns forurning af luft, vd, jord og undrgrund samt at bgræns lugt-, lys-, støv-, støj- og fl ugnr fra husdyrbrug, hrundr fra prodution, opbvaring og vndls af husdyrgødning m.v. Ud fra n givn husdyrprodutions størrls og aratr vurdrs n rtafstd, dr sal holds mllm husdyrprodutionn og byzon. Dt btydr, at husdyrprodutionr nær byzonn bgrænss i drs udvilingsmulighdr, ligsom n udvidls af byzonn mdfør frmtidig bgrænsningr af sistrnd husdyrbrug. Kystnærhdszon I hnhold til Pllovn sal ystområdrn friholds for bbyggls og læg, som i r afhængig af n placring tæt på ystn. Indn for ystnærhdszonn dr drfor un inddrags ny aralr i byzon llr pllæggs i ldzon, hvis dr r n særlig pllægningsmæssig llr funtionl bgrundls for ystnær placring. 22 LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG Hostrup Kir r omfattt iromgivlssfrdning, Exnrfrdning og irbygglinj. Kirn r t stært lmnt i båd ldsab og ldsby. I ldsbyn r dt især dn mgt smu stnsætning, dr marrr sig.

23 æ rø rg f V s tr K ra v ns a Kr øv s vn øv Knudsmarv t n Hostrup Ldområd Hostrup Ldområd Ho s trup Pla nta g gv H os tr up Sø n d r h d v Bæ Ho str up v j Hostrup By s V t y st v Bindingr g By Frdd fortidsmindr Lrpyt Fortidsmindbsyttlsslinir Stn- og jorddigr gh d v Exnrfrdning Bvaringsværdig bygningr Kiromgivlssfrdning Kirbygglini Bvaringsværdigt miljø Vldnd lugtgnafstd til samlt bbyggls Vldnd lugtgnafstd til Byzon Kildpladszonr t 4,5 aftal om bbyggls i Ribmarsn Frdd områdr Slb gg år d v j Kystnærhdszon v Indvindingsopld til vdværr La nd Sov HOSTRUP-KOKSSPANG d nv 5 m urvr æ Tr 1 m urvr r ti 3 bsyttt vdløb ng 3 bsyttt sø Hj Pl tø rv Virsomhdsstøjisolini LANDSBYPLAN 23

24 BILAG 3-STØTTEMULIGHEDER Ndnstånd r n list ovr mulig puljr/fond m søg i forbindls md projtr fra ldsbypln: LAG D Loal Ationsgruppr ydr tilsud til tablring af hnholdsvis attrativ lvvilår llr ny arbdladsr i Lddistritrn. Attrativ lvvilår i lddistritr f.s. vær tablring af ntvær, facilittr til ulturll ativittr llr srvicfacilittr, fornyls af ldsbyr f.s. i form af rnovring af bygningr, miljøprojtr vd v, projtr om dn loal natur- og ulturarv, ultur- llr fritidsativittr på ldbrugsbdriftr m.v. Ny arbdladsr i lddistritrn f.s. vær tiltag indn for mirovirsomhdr, turism, rhvrvsativittr i tilnytning til llr ud ovr ldbrugt, srvic mv. Ansøgningsfrist: Dr søgs 6 gg årligt i forbindls md LAG-sbjrgs bstyrlssmødr. Ydrligr information og søgningsmatrial: www. lag-sbjrg.d llr Friluftsrådt Friluftsrådt ydr støtt via Tips- og lottomidlr til friluftslivt, hrundr bl.a. matrialr og udstyr til friluftsativittr, facilittr og udstyr, dr øgr bfolningns forståls for naturn samt mulighd for friluftsativittr, tablring af f.s. ovrnatningshyttr, lrpladsr, sib, natursolr, informationscntr og friluftsgård tc. samt formidling af samillt mllm naturn og ulturhistorin. Ansøgningsfrist: 1.marts, 1. juli og 1. novmbr Ydrligr information og søgningsmatrial: www. friluftsraadt.d Loal- og Anlægsfondn Loal- og Anlægsfondn har til formål at udvil og støtt byggri indn for idræts, ultur- og fritidsområdt. Dt vær fra rnovring af n drhytt til storstilt udbygning af t lubhus, fra oprttlsn af t loalt samlingsstd for satr til stor ultur-, musihus og idrætslæg. Dt vær idræt, børn- og ungdomsformål, tatr, musi, fi lm, ds, friluftsliv md mr. Loal- og Anlægsfondn rådr ud ovr fondn ovr n Pulj til Klubloalr og Værstdr. Puljn r ørmært lubloalr og værstdr til idræt, friluftsliv, børntatr, musi, ds og dr rammr for trivsl og samvær. Puljn søgs af forningr og institutionr indn for idræts-, ultur- og fritidsområdt. Loal- og Anlægsfondn givr i støtt til projtr hvis samld lægsudgift r på undr 1 million ronr. Ansøgningsfrist: Løbnd. Ydrligr information og søgningsmatrial: www. loa-fondn.d Matas Miljøfond Matas Miljøfond ydr øonomis støtt til bus og trær dr plts på børns lgpladsr, samt vt. fjrnls af asfalt til fordl for grønn miljør. Børninstitutionr også søg fondn om fl ytbar pavillonr (Flxtnts), dr øgr mulighdn for, at børn vær ud at lg i al slags vr. Ansøgningsfrist: 15. maj og 1. dcmbr. Ydrligr information og søgningsmatrial: www. matas.d Norda Fondn Norda Fondn ydr støtt til projtr, dr frmmr dt god liv, dvs. ntn r sund for sjæl llr lgm. Fondn fousrr på fi r områdr, Sundhd, motion, natur og ultur, og vægtr ativittr af høj valitt og originalitt, som ativt involvrr mg mnnsr. Dr yds støtt til projtr i all størrlsr og på såvl loalt, rgionalt og nationalt nivau. Dr søgs støtt til mindr loalt forrd projtr på undr r ,- og til størr projtr på ovr r ,- Ansøgningsfrist: Løbnd. Ydrligr information og søgningsmatrial: www. nordafondn.d Fondn Raldia Raldia støttr brdt forsllig initiativr, som gør n positiv forsl og r md til at udvil og fordr dt byggd miljø i Dmar. Dr arbds indn for tr fousområdr, byn, byggrit og bygningsarvn, og hvrt år udpgs dr hrudovr n ræ særlig indsatsområdr. Ansøgningsfrist: Løbnd. Ydrligr information og søgningsmatrial: www. raldia.d Forrtningsmulighdr i tomm gårdndomm Sal liv og udviling tilbag på ldt, r dr brug for ny initiativr på d tusindvis af ds gårdndomm, som i længr brugs til ldbrug. Raldias formidlingsinitiativ Gnvnd Gårdn lcrr nu mardsværtøjr til all, som arbdr md ny forrtningsområdr i tomm gårdndomm. Gnvnd Gårdns hjmmsid givr rn målrttt hjælp til at udarbd mardsalysr og forrtningsudviling. Læs mr på Tuborgfondt Tuborgfondts formål r at vir for samfundsgavnlig formål., særlig til støtt for ds rhvrvsliv. Fondn støttr stor og små ativittr indn for all dl af dt ds samfund, lig fra unst, ultur, ort, forningsvirsomhd, uddnls samt rhvrvsrlatrt forsning. Hvrt dt år i lig år oprttr Tuborgfondt undrfondt Tuborgs Grønn Fond, dr støttr ativittr dr i brdst forstd gør Dmar lidt grønnr. Fondt uddls næst gg i 2012 i portionr på op til r. Ansøgningsfrist: Løbnd. Ydrligr information og søgningsmatrial: www. tuborgfondt.d Trygfondn Trygfondn støttr båd stor og små projtr, dr sal øg dsrns oplvls af tryghd i hvrdagn. Fondn har 11 fousområdr fordlt på hovdområdrn sirhd, sundhd og trivsl. Ansøgningsfrist: 1. marts og 1. sptmbr l hvrt år. Ydrligr information og søgningsmatrial: www. trygfondn.d Dmar, Nordn, EU og øvrig ld. Esbjrg mmuns Byfond Esbjrg mmuns Byfond ydr støtt md hnbli på bvarls af arittonis og ulturhistoris værdifuld hus og miljør indn for Esbjrg mmuns områd. Støttn tildls i form af ontttilsud llr lån, mn fondn ydr også gratis onsulntbistd til istdsættlss- og vdligholdlssarbdr, hvor råd og vldning mått ønss. Ansøgningsfrist: Løbnd Spor i ldsabt Hvord sabr m adgg ud i natursønn aralr, hvord får m lavt aftalr md lodsrn og får marrt rutrn? Projt Spor i Ldsabt samarbdr md Dmars Naturfrdningsforning, Friluftsrådt, Sov og Naturstyrlsn, Ldbrug og Fødvarr m.fl. og givr god råd og tilsud til ralisringn af stir i dt åbn ld. Fra 2010 og d næst 5 år r dr afsat midlr til ralisringn af 350 or i ldsabt. Ansøgningsfrist: Løbnd Ydrligr information: Ydrligr støttmulighdr finds på som r n omfattnd databas på intrnttt md fond og tilsudsordningr fra Dmar, Nordn, EU og øvrig ld. 24 LANDSBYPLAN HOSTRUP-KOKSSPANG

25 BILAG 4-NOTAT FRA WORKSHOP Byforsønnls Byport også så dr silts md ativittr i forningr, byfst m.m. Parlæg md bord og bæn, trær m.m. vd bænn i rydst vd soln/gl. Brugs. Gnrl forsønnls af rydst vd soln/gl. Brugs. Forsønnls omring Hostrup forsamlingshus md blægning, blysning og bpltning V gv forsønnls md chir og bpltning Sab sammnhæng mllm Hostrupv og gv Bpltning af trær lgs v T-ryds hvor g Kirv mødr Hostrupv Dr r dårlig ovrsigt i rydst vd Soln/Gl. Brugs. Øns om at fjrn parring fra buslommn lgs gv. Stir Cylstir til Guldagr, Billum, Vard. Cylstir lgs gv, g Hdv, Søndrhdv, g Kirv/Hostrupv. Vigtigt md sti lgs g Kirv, da børnn fra Gåsban sal gå lgs vn for at tag bussn fra g. Rrativt Udnytt ortladsn til t std for all aldr md bål- og ishytt, ptqu, udfitnss, roct, lgplads t socialt mødstd, hvor m også samls og is. Sportladsn sal fortsat unn brugs til byfstr. Etablr sti til og rundt om g Sø hus slvlund lågr, da dr går dyr i områdt. Ejr r positiv indstillt Gnrlt t øns om stir i ldsabt omring Hostrup-g. Blv tgnt ind på ort undr Borgrmødt og følggruppn prioritrr stiforbindlsr. Dog r dt t stort øns at m gå lgs Hostrup Bæ i tn af marrn og grn md t g ovr bæn, så m gå n smu tur mllm Hostrup og g. Bygggrund Øns om at bygg mllm Gåsban og Hostrup, så dr r sammnhæng Gåsban følr sig lidt hægtt af ldsbyn. Flr nævnt, at dr r for mgt vd (undr stormflod) til at dt bfals at bygg lgs Hostrupv på nordsidn og dr pgd på, at d i ønsd d smu ldsabsvalittr/udsigtn på dtt std olrt. Divrs Indsamling af affald i grøftr og vtr dr liggr mgt affald Ndrivning af faldfærdig hus samt opfordr fol til at rydd op på byggmatrial m.m. dr liggr synligt mod v/ldsab Asfaltring udbdring af d stor hullr i vblægningn Blomstrummr Opsætning af affaldsd Bplt omring grusgrav, så dn i sæmmr i ldsabt HOSTRUP-KOKSSPANG LANDSBYPLAN 25

26 Esbjrg mmun V og Par Hln Plt aritt og Ktnr Olsn arittr Dsign, illustrationr og tst: Christina Olsn maa og Hln Plt maa Fotos: Ktnr Olsn arittr, Hln Plt aritt samt Hostrup Sognariv rt: Esbjrg mmun, ortontort, rt & Matrilstyrlsn og COWI (grundort r i nødvndigvis ajourført) Ktnr Olsn

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014

Betinget hæftelse. Et regneeksempel 01-04-2014 Btingt hæftls Et rgnsmpl 01-04-2014 1 Indldning Notatt sr lidt nærmr på sammnhængn mllm btingt hæftls og dt forvntd afast for ationærr og rditorr i n (finansil) virsomhd, hvor gnapitalandln r lav. Notatt

Læs mere

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane

ANSØGNING. Ansøgning til Cyklistforbundets og Nordea Fondens pulje til anlæg af en cykellegebane ANSØGNING Ansøgning til Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban Høj Taastrup Kommun søgr Cyklistforbundts og Norda Fondns pulj til anlæg af n cykllgban i Gadhavkvartrt. Cykllgbann

Læs mere

Lokalplanområdets placering i Haderslev

Lokalplanområdets placering i Haderslev LOKALPLANOMRÅDET Lokalplanområdts placring Lokalplanområdts placring i Hadrslv LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED Lokalplanområdt omfattr t områd bliggnd på hjørnt af Grønningn og Aarøsundvj i dn sydlig dl

Læs mere

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017

1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 Socialudvalgt Skrtariatt: 1.000 kr. Kval. Lån 2014 2015 2016 2017 1 Grønnmosværkstdrn nyt tag 2.100 - - 1.200 2 Ådaln ny tag mm 2.829 3 Fornyls og opgradring af brand- og kaldanlæg på pljcntrn 4.149 2.450

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal.

STARTREDEGØRELSE. Boliger og erhverv, Vesterbro, Kirkegårdsgade og Hasserisgade Vestbyen. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Januar 2015 STARTREDEGØRELSE Boligr og rhvrv, Vstrbro, Kirkgårdsgad og Hassrisgad Vstbyn Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup

Læs mere

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV

VESTRE KLITVEJ GRANVEJ BAKKEVEJ LANDEV ØRR DURS OMMU TRAFI FLL R U S T R A D, F Æ L L D V O G Æ RV FLLRU STRAD SOMMRHUSOMRÅD rincipskits for trafik mv. ortgrundlag: MS topografisk kort Mål ca. :.7 S STI AV OLM BØSH H LV A TI S nd a str O Z

Læs mere

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag?

Vi starter nu med punkt 1 på dagsordenen: valg af dirigent. Bestyrelsen peger på Einar Hoff. Er der andre forslag? Vdtægtrns 8 dagsordnspunktr viss. Vi startr nu md punkt 1 på dagsordnn: valg af dirignt. Bstyrlsn pgr på Einar Hoff. Er dr andr forslag? Formandstaln 2014 Bstyrlsn bstår dsværr i dag af kun 6 bstyrlssmdlmmr

Læs mere

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet

02760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02760.00. Fredningen vedrører: Grævlingehøj. Domme. Taksations komm iss ionen. Naturklagenævnet 02760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02760.00 Frdningn vdrørr: Grævlinghøj Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 07-11-1962 Frdningsnævnt 06-02-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse.

STARTREDEGØRELSE. Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Sønder Tranders. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Novmbr 2012 STARTREDEGØRELSE Ovrdækning af Jomfru An Gad Aalborg Midtby Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum

Læs mere

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

06183.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06183.00. Fredningen vedrører: Skyttegård. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 06183.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06183.00 Frdningn vdrørr: Skyttgård Domm Taksations komm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 13-09-1976 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> L.J (h At"IR',-ny

Læs mere

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen

Arbejdsløsheden hastigt på vej mod 100.000 - en underfinansieret skattereform løser ikke krisen 26. fbruar 29 af Spcialkonsulnt Erik Bjørstd Dirkt tlf. 33 55 77 15 og Chfanalytikr Frdrik I. Pdrsn Dirkt tlf. 33 55 77 12 llr 28 42 42 72 Rsumé: Arbjdsløshdn hastigt på vj mod 1. - n undrfinansirt skattrform

Læs mere

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. Vikingetiden 5+6 9. Tema 1:5.000. Lille Torv. Store Torv. Domkirke. Magasin Bibliotek. Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g Vikingtidn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 ÅRHUS r Nø é 12 2 3 11 Lill Torv 17 8 Magasin Bibliotk Stor Torv 15 10 Domkirk 1 Bisptorv 14 7 18 16 4 Sø nd rg V s t r A l l é 5+6 9 V Øst

Læs mere

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev

\0169.00 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953 8/1-1953 7/1-1953. Bal slev kirke. Ejby Balslev ~) 01989.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01989.00 Frdningn vdrørr: Balslv Kirk Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 07-01-1953 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> Navn: Bal

Læs mere

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen.

07644.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07644.00. Fredningen vedrører: Nordre Strandvej, Ebeltoft. Domme. Taksatio nskomm iss ionen. 07644.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07644.00 Frdningn vdrørr: Nordr Strandvj, Ebltoft Domm Taksatio nskomm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 14-012-1983 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser:

Dette spørgeskema indeholder derudover tre åbne spørgsmål, hvor I har mulighed for at lægge billet ind på konkurrencens øvrige priser: Årts sundst virksomhd 2009 Spørgskmat udgør ldlsns bsvarls til konkurrncn "Årts sundst virksomhd 2009" samt mulighd for at dltag i d tr kstra prisr. Prisn "Årts sundst virksomhd 2009" ovrrækks af ministr

Læs mere

slagelse uddannelses- og karrierefestival

slagelse uddannelses- og karrierefestival 4 1 K U r på S l l i t s om ud s n? d m n m r o k ad v Vl h g o op r d a v H Vlkommn som udstillr på SUK-fstivaln Vlkommn i flokkn af ngagrd udstillr, dr år ftr år r md til at gør SUKfstivaln til Vstsjællands

Læs mere

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen.

02028.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02028.01. Fredningen vedrører: Pederstrup Gods. Domme. la ksatio nskom miss ionen. 02028.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 02028.01 Frdningn vdrørr: Pdrstrup Gods I Domm la ksatio nskom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 03-11-1978 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> " v li

Læs mere

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek

De fleste børn er klar til at sige farvel til bleen i to-treårsalderen. projek D flst børn r klar til at sig farvl til bln i to-trårsaldrn d m s Få succ n l b d i m s t projk 68 VO R E S BØRN tma farvl, bl! 69 72 72 74 Er dit barn klar til at smid bln? Hygglig potttræning Potttræning

Læs mere

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis.

Forslag til Kommuneplan 2009 Rammer De konkrete rammer er sidenummereret fortløbende. Lokalsamfundsbeskrivelser er sidenummereret enkeltvis. Forslag til Kommunplan 2009 Rammr D konkrt rammr r sidnummrrt fortløbnd. Lokalsamfundsbskrivlsr r sidnummrrt nkltvis. 01/09/08 Lokalsamfund 1 - Midtbyn 01-06 MDTBYEN Midtbyn bstår af bydln City, Frdriksbjrg,

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Spcialuddannlsn for psykiatrisk sygpljrskr Uddannlssrgion Syd ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Praktiske oplysninger.

Praktiske oplysninger. Praktisk oplysningr. Lundrskov Boldklub vil grn byd all dltagr vlkommn til Lundrskov Frøs Cup 2015. Dt r i år 34. gang vi afviklr stævnt. Dr dltagr til stævnt 76 hold og dt btydr, at dr skal afvikls 199

Læs mere

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990.

07778.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07778.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Mose. Domme. Taksationskommissionen 18-06-1990. 07778.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07778.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Mos Domm Taksationskommissionn 18-06-1990 Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 27-11-1989 Frdningsnævnt 01-02-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet

07745.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07745.00. Fredningen vedrører: Vrøgum Kær. Domme. Taksations komm iss ionen. Natu rklagenævnet 07745.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07745.00 Frdningn vdrørr: Vrøgum Kær Domm Taksations komm iss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 18-12-1987 Frdningsnævnt 16-15-1986 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet

06164.00. Afgørelser - Reg. nr.: 06164.00. Fredningen vedrører: Bøgebjerg. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet 06164.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 06164.00 Frdningn vdrørr: Bøgbjrg Domm Taksatio ns komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-06-1977 Frdningsnævnt 26-07-1978 Kndlsr Dklarationr OVERFREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990.

07776.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07776.00. Fredningen vedrører: Nørholm Enge. Domme. Taksationskommissionen 13-08-1990. 07776.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07776.00 Frdningn vdrørr: Nørholm Eng Domm Taksationskommissionn 13-08-1990 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-03-1990 Frdningsnævnt 06-04-1989 Kndlsr Dklarationr TAKSATIONSKOMMISSIONEN>

Læs mere

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E

S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E S15 - RAMMER FOR ET CIVILT LUFTHAVNSOMRADE INDENFOR FLYVESTATION TIRSTRUPS OM&E SAh.IT L O K A L P L A M N62 7 WILCKEN & WULFF RADG CIVILINGENI@RER, FRI JUNI W79 Matr. nr. 45 Stmplfri, jfr. Skatt- Anmldr

Læs mere

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen.

01562.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01562.00. Fredningen vedrører: Blovstrød Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss io nen. I - --- - ~------------ 01562.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01562.00 Frdningn vdrørr: Blovstrød Kirk Domm Taksatio ns komm iss io nn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-04-1951 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n.

05840.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05840.00. Fredningen vedrører: Det Gamle Apotek. Domme. Taksations kom missione n. 05840.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05840.00 Frdningn vdrørr: Dt Gaml Apotk Domm Taksations kom mission n Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 09-12-1974 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> ---- ---

Læs mere

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A.

Vedtægter for Oure Vandværk A.M.B.A. Vdtægtr for Our Vandværk A.M.B.A. VEDTÆGTER OR ANDELSSELSKABET OURE VANDVÆRK Navn og hjmstd 1 Slskabt dr r stiftt i 1948, r t andlsslskab md bgrænst ansvar (a.m.b.a.), hvis navn r OURE VANDVÆRK. Slskabt

Læs mere

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988.

07751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07751.00. Fredningen vedrører: Sønderhav Skrænt. Domme. Taksationskommissionen 06-10-1988. 07751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07751.00 Frdningn vdrørr: Søndrhav Skrænt Domm Taksationskommissionn 06-10-1988 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 17-02-1988, 04-03-1988 Frdningsnævnt 01-10-1986 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro

Lokalplan 54/2011. Boligområde ved Håndværkerparken i Hobro Lokalplan 54/2011 Boligområd vd Håndværkrparkn i Hobro Hvad r n lokalplan? En lokalplan fastlæggr bindnd bstmmlsr for udnyttlsn af jndomm indn for planns områd. Bstmmlsrn kan omhandl dn frmtidig anvndls

Læs mere

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL

Jul i JULEMARKED I ÅRSLEV. 29. november 2014 OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL Jul i n r m y l o P 29. novmbr 2014 JULEMARKED I ÅRSLEV OPLEV DUFTEN OG SMAGEN AF JUL d M i t n a r a g s n! Hl Årslv kommr til at duft og smag af jul, når snn dalr nd ovr JULEMARKED I ÅRSLEV, som for

Læs mere

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015.

Notat. Forslag til ekstraordinære tiltag som kan imødekomme udgiftspresset for hele Social- og Sundhedsudvalgets område i 2015. Til: CENTER FOR SOCIAL OG SUNDHED Økonomistyring Dato: 30. juni 2015 Notat Forslag til kstraordinær tiltag som kan imødkomm udgiftsprsst for hl Social- og Sundhdsudvalgts områd i 2015. Ndnstånd r forslag,

Læs mere

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde

Alders-mix udfordrer os alle på den gode måde -------------------------------------------------------------------------- Nyhdsbrv nr. 21 juni 2014 -------------------------------------------------------------------------- S, hvor små vi var! Dt r

Læs mere

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet

Aarhus Midtby. Lydglimt om besættelsen. Kend Aarhus. Læs mere på internettet Aarhus Midtby Knd Aarhus Læs mr på intrnttt Dr r t væld af oplysningr på intrnttt om d stdr, du bsøgr. Blandt andt på www.knd-aarhus.dk, hvor oplysningrn i dnn foldr finds. Hr findr du også andr tmatur

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovdtal...3 Priodns rsultat...4 Forvntningr til frmtidn...5 Invstringsstratgi og finansil risikostyring...6 Rsultatopgørls...7 Balanc...8 Notr...10 Pn-Sam Skad forsikringsaktislskab

Læs mere

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen,

REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært. Mikael F. Sørensen, Anja M. Jensen, Litha Skjolden, Jette Bjerg Brix, Jens Josephsen, REFERAT/DAGSORDEN Ekstraordinært SB-mød Skolvængt 12. novmbr 2015 kl. 18.15-20.15 Til std: Forældr Mdarbjdr Elvr Ldls Mikal F. Sørnsn, Anja M. Jnsn, Litha Skjoldn, Jtt Bjrg Brix, Jns Josphsn, Marik Wijbnga-Bijma

Læs mere

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01407.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01407.00. Fredningen vedrører: Slagslunde Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01407.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01407.00 Frdningn vdrørr: Slagslund Kirk Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1950 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv

Moderne Fysik 9 Side 1 af 6 Kernefysik og Stjerneliv Modrn Fysik 9 Sid 1 af 6 Sidst gang: Elmntarpartiklr og naturkræftr samt univrsts udvikling. I dag: Atomkrnr og krnprocssr samt stjrnrs livsforløb. Atomkrnr Krnfysikkn blv født i 1896, hvor Hnri Bcqurl

Læs mere

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten.

FOLD BILLIE. Billie, se lige hvor langt mit papirfly kan flyve! 3 Fold de to hjørner indtil midten. U D R E D L O SÅDAN F Y L F R I P A P ET SEJT FOLD BILLIE S BEDSTE PAP IRFLY! lv. mm at lav s n : l h t d st af st papirfly. n flyv og bd r Billis hurtig l m D r sjov, ka sa u d an hr hvord Billi visr

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0360 Offentligt Europaudvalgt 2004 KOM (2004) 0360 Offntligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxlls, dn 30.4.2004 KOM(2004) 360 ndlig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om gnnmførlsn i 19992000 af forordning (EØF)

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord.

PROJEKTBESKRIVELSE. ligeledes mulighed for at udbygge Campus Bornholm mod nord. CAMPUS BORNHOLM DECEMBER 2010 PROJEKTBESKRIVELSE CAMPUS BORNHOLM Campus Bornholm r n nstånd mulighd for at skab t dynamisk, innova!vt, kra!vt uddannlssmiljø på Bornholm af høj kvalitt. Campus Bornholm

Læs mere

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus.

AARHUS MIDTBY. besættelsen. Tema 1:5.000. Lille Torv 14. Store Torv. Domkirke 10 16. Magasin Bibliotek Bispetorv. ARos. Musikhus. Rådhus. Tma Nø rr g bsættlsn AARHUS MIDTBY 0 100 200 300 m 1:5.000 allé Nørr ORIENTERINGSKLUBBEN ÅRHUS r Nø r all é 11 12 15 Lill Torv 14 Stor Torv Domkirk 10 16 Magasin Bibliotk Bisptorv Sø nd rg V s t r A l

Læs mere

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG

KURSUSCENTRETS UDBUD AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2013 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Projktstyring i praksis Social mdir HRM Ta t slvstændigt uddannlssforløb

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen!

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !StreetFestival!Den interne trafik!sæt kryds i kalenderen! N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E Cilia vd Strtfstival i Grønngad 17. oktobr!strtfstival!dn intrn trafik!sæt kryds i kalndrn!vlkommn Ungdomsrådts bsøg fra Holland

Læs mere

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG

GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG GRAFISK DESIGN SKABELON TIL PRINT-SELV OPSKRIFTSBOG DOKUMENTATION OPGAVEBESKRIVELSE Dtt r n opgav som r lavt privat, da jg havd t ønsk om at lav min gn opskriftsbog. Idn bag dnn opskriftsbog r at, man

Læs mere

Ungestrategi. Hedensted Kommune

Ungestrategi. Hedensted Kommune Ungstratgi Hdnstd Kommun Udarbjdt af Styrgruppn for Projkt 12@25 Skrtariat tlf. 7975 5545 Sptmbr 2012 2 Dt r n stor fornøjls at kunn præsntr dn først Ungstratgi for Hdnstd Kommun Md dnn stratgi sættr vi

Læs mere

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af

Vurdering af ansøgninger om medfinansiering af 17. dcmbr 2008 Vurdring af ansøgningr om mdfinansiring af intrnational oplvlssfyrtårn i Rgion Midtjylland 1. Introduktion I januar 2008 bsluttd Vækstforum Midtjylland at giv 11 konsortir n indldnd udviklingsfinansiring

Læs mere

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb.

Tylstrup. Sulsted. Vadum. NØRRESUNDBY Rørdal. Egholm. Hasseris AALBORG. Gug. Skalborg. Frejlev. Visse. Dall Villaby. Svenstrup. Godthåb. Jammrbugtn Pandrup Dronninglund Storskov Tylstrup Aabybro Sulstd Grindstd Hammr Bakkr Uggrhaln Vstbjrg Hjallrup Dronninglund Vadum Vodskov Langholt Brovst Sta Ulstd Kølby Farstrup Stavn Barmr Valstd Sbbrsund

Læs mere

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014

BYGGEPROGRAM Udgave 3 28.04.2014 BOTILBUD I EBBERØDOMRÅDET TILKNYTTEDE FÆLLESLOKALER OG SERVICEAREALER I PIBERØDHUS. Udgav 3 PSYKIATRI OG HANDICAP RUDERSDAL KOMMUNE 0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Orintring sid 1.1 1.2 Indldning 3 Byggudvalg

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER ØSTER UTTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE ØSTER UTTRUP SKOLE FAKTA Adrss Østr Uttrup Skol Brinkn 6 9220 Aalborg Ø Tlf 99824590 E-mail Wb Skolldr

Læs mere

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet

03751.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03751.00. Fredningen vedrører: Kravnsø Mark. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet 03751.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03751.00 Frdningn vdrørr: Kravnsø Mark Domm Taksations kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 16-02-1967 Frdningsnævnt 14-06-1965 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet

03124.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03124.00. Fredningen vedrører: Postgården. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet 03124.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03124.00 Frdningn vdrørr: Postgårdn Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 25-05-1964 Frdningsnævnt 12-10-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet

03093.00. Afgørelser - Reg. nr.: 03093.00. Fredningen vedrører: Tagholm. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet 03093.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 03093.00 Frdningn vdrørr: Tagholm Domm Taksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 22-02-1965 Frdningsnævnt 11-11-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n.

02831.00. .Afgørelser - Reg. nr.: 02831.00. Fredningen vedrører: Randlev Mose. Domme. Taksati ons kom miss ione n. 02831.00.Afgørlsr - Rg. nr.: 02831.00 Frdningn vdrørr: Randlv Mos Domm Taksati ons kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 28-11-1963 Frdningsnævnt 08-08-1962 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985

07640.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07640.00. Fredningen vedrører: Plet Enge, Sønderho1me. Enge. Domme. Taksationskommissionen 23-04-1985 07640.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07640.00 Frdningn vdrørr: Plt Eng, Søndrho1m Eng Domm Taksationskommissionn 23-04-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 23-11-1984, 14-05-1985 Frdningsnævnt 07-11-1983 Kndlsr

Læs mere

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen.

05588.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05588.00. Fredningen vedrører: Mademosegården. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. 05588.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05588.00 Frdningn vdrørr: Madmosgårdn Domm Taksatio ns kom miss ionn Natu rklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 10-11-1972 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> '; År 1972

Læs mere

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015

Holdningsundersøgelse, Skifergas - 2015 t Holdningsundrsøgls, Skifrgas - 2015 19308 Grnpac 6. maj 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frkvnsr... 5 4. Kryds

Læs mere

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr.

MU H. Musen siger. aktive remser og sproglege med de mindste. Lotte Salling. Lotte Salling har blandt andet udgivet bøgerne: Varenr. Lott Salling Når vi gør børn nysgrrig på sprog, fortælling og læsning så tidligt som ovr hovdt muligt, øgs drs chancr for at tilgn sig t vludviklt sprog og dr md opnå lttr adgang til social kontaktr og

Læs mere

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen.

03381.01. Afgørelser - Reg. nr.: 03381.01. Fredningen vedrører: Nærum Vænge Blodbøg. Domme. Taksations komm iss ionen. 03381.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 03381.01 Frdningn vdrørr: Nærum Væng Blodbøg Domm Taksations komm iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr 11-10-1959 DEKLARATIONER> REG. NR.

Læs mere

Elektronens specifikke ladning

Elektronens specifikke ladning Elktronns spcifikk ladning Martin Gislr 25. aj 2001 Indhold 1 Forål 1 2 Udførls 1 3 Toriafsnit 2 3.1 Sprdning............................. 3 4 Forsøgsrsultatr 4 5 Bhandling af forsøgsrsultatr 4 6 Diskussion

Læs mere

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN

P RTFOLIO STEPHANIE JUUL-ANDERSEN STPHANI JUUL-ANDRSN. FØDT AUGUST 1989. BOR I HLSINGØR. TALR DANSK, NGLSK, TYSK. DKORATØR, LÆSR -DSIGN. STPHANI@JUUL-ANDRSN.NU 0045 2521 0300 LVATOR TAL JG HDDR STPHANI JUUL-ANDRSN R UDDANNT DKORATØR OG

Læs mere

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)?

Hvordan er trivslen blandt eleverne på skolen (fx i forhold til mobning)? Skol og Forældr Kvægtorvsgad 1 1710 Købnhavn V Tlf. 3326 1721 Fax 3326 1722 post@skol-foraldr.dk www.skol-foraldr.dk Skolbstyrlsrns bdømmls af trivsl og samarbjd i skoln Skol og Forældr har stillt n rækk

Læs mere

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6

Kendingstal: 12030. ReDane 1/6 RDAN Kndingstal: 12030 RDan 1/6 rdan MANIFST AT TGN T NYT LAND Nylig studir af madkultur visr, at dt r n af d mst håndgriblig markørr for social ulighd i Danmark. Lavindkomstgruppr r langt mr udsat for

Læs mere

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen.

02982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02982.00. Fredningen vedrører: Strandby Sydstrand. Domme. Taksations komm issi onen. 02982.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02982.00 Frdningn vdrørr: Strandby Sydstrand Domm Taksations komm issi onn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 04-02-1964 Frdningsnævnt 17-04-1963 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer

N Æ S T V E D U N G D O M S S K O L E F O R F R E M T I D E N S V O K S N E. !Hallen rykker igen!god jul, godt nytår, barsel!rådhusets nye naboer TILMELDINGSBLANKETTEN skal aflvrs på ungdomsskolns kontor, Skllt 29, 4700 Næstvd NAVN: FØDSELSDATO: ADRESSE: POSTNUMMER: TELEFON: MOBIL: FORÆLDRES NAVNE: Særlig hnsyn/kommntarr: N Æ S T V E D U N G D O

Læs mere

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet

07649.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07649.00. Fredningen vedrører: Frøslev Mose. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet 07649.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07649.00 Frdningn vdrørr: Frøslv Mos Domm Taksatio ns kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 20-09-1985 Frdningsnævnt 30-12-1983 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder

Tillykke - du har fået en ekstra affaldsbeholder Gnbrugsguidn Tillykk md din gnbrugsbholdr! Hvad MÅ komm i gnbrugsbholdrn? Hvad må IKKE komm i gnbrugsbholdrn? Tillykk - du har fåt n kstra affaldsbholdr Fra nu af hntr vi din avisr, rklamr, dåsr, glas

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat s a u t o r i s r d R v i s o r r 3 2010 Sid 2 Dyrt at sjusk md ansættlssforhold Sid 2 Virksomhdspant udgiftr til tinglysning m.v. Sid 3 Fastforrntd lån vrsus rnt til pas ningslån Fordl og ulmpr

Læs mere

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP

COPENHAGEN FUTURE WORKSHOP OPSAMLING + TIMES TIMES Kort om Copnhagn Futur Workshop Et utraditionlt borgrmød Copnhagn Futur Workshop var t utraditionlt borgrmød, dr blv afholdt d. 25. sptmbr 2014 på Aalborg Univrsitt, Købnhavn. Ambitionn

Læs mere

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis

AKADEMI FAG KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation og arbejdspsykologi Ledelse i praksis Erhvervsøkonomi Coacing i organisationer Projektstyring i praksis KURSUSCENTRETS UDBUD -2. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation og arbjdspsykologi Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coacing i organisationr Projktstyring i praksis Ta t slvstændigt uddannlssforløb - llr ta

Læs mere

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015

Befolkningsprognose pr. 31.12 2015 excl.flygtninge for perioden 2016 2026 Dato 03.06.2015 Bfolkningsprognos pr. 3. cl.flygtning for prion 6 6 Dato 3.6. Bfolkningsprognosr r bhæftt m n vis usikkrh, it prognosns forusætningr om føslshyppigh, øligh, boligmassn samt in og uvanring kan ænr sig i

Læs mere

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01522.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01522.00. Fredningen vedrører: Idom Kirke. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet - ------- 01522.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01522.00 Frdningn vdrørr: dom Kirk Domm Taksations kom missionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 05-04-1951 18-07-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND

ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND ET VARMT OG VENLIGT SAMFUND Danskrn r vrdnsstr til vlfærd og osorg Mn vi r også vrdnsstr til rglr, kontrol og straffsystr... Vi kunn åsk brug lidt r tillid Tillid skabr var og vnlighd www..altomnnskr.dk

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. november 2010. Mødetidspunkt Kl. 16.30. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsordn md vdtaglsr Åbn Mødstd Rådssaln Møddato Onsdag dn 24. novmbr 2010 Mødtidspunkt Kl. 16.30 Bmærkningr Mdlmmr Fra forvaltningn Lukkt mød kl. 16.30 i mødlokal 3. Åbnt mød kl. 17.00

Læs mere

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012

Hvidbog PFH sidst opdateret den, 12.september 2012 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Pall Flbo-Hansn Vdr. Strandparkn Korsør 1 Hvidbog PFH sidst opdatrt dn, 12.sptmbr 2012 Korsør dn, 9.sptmbr 2012 Formålt md dnn hvidborg r- at dnn gnnmgang vil

Læs mere

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i?

Gender. BirthYear. Region. Q1_Uddannelse. Hvad er dit køn? Kvinde Mand. Hvilket år er du født? Hvilken region er du bosat i? Gndr Hvad r dit køn? Kvind Mand BirthYar Hvilkt år r du født? Rgion Hvilkn rgion r du bosat i? Rgion Hovdstadn Rgion Sjælland Rgion Syddanmark Rgion Midtjylland Rgion Nordjylland Udlandt Q1_Uddannls Hvad

Læs mere

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet

01210.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01210.00. Fredningen vedrører: Nivågård - se også reg.nr. 07760.00. Domme. Naturklagenævnet 01210.00 Afgørlsr- Rg. nr.: 01210.00 Frdningn vdrørr: Nivågård - s også rg.nr. 07760.00 Domm Taksationskomm issionn Naturklagnævnt Ovrfrd ningsnævnt 12-06-1990, 23-06-1950 Frdningsnævnt Kndlsr Dklarationr

Læs mere

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015

BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING. Bedømmelsesudvalgets rapport - april 2015 BANEGÅRDSPLADSEN I HERNING Bdømmlssudvalgts rapport - april 2015 1 INDHOLD 03 INDLEDNING s 04 KONKURRENCEFAKTA s 07 FORSLAG 1 s 11 FORSLAG 2 s 19 FORSLAG 3 s 27 POINTGIVNING s 34 Kort og luftfotos: Hrning

Læs mere

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01273.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01273.00. Fredningen vedrører: Lille Lyngby Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01273.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01273.00 Frdningn vdrørr: Lill Lyngby Kirk Domm la ksationskom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 19-12-1949 Kndlsr Dklarationr I FREDNINGSNÆVNET> KENDELSE

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2005

Halvårsrapport 30.06.2005 Halvårsrapport 30.06.2005 Indhold Hovd- og nøgltal...3 Priodns rsultat...4 Forrtningsområd...5 Forvntningr til frmtidn...6 Rgnskabspraksis...7 Rsultatopgørls...8 Balanc...9 Notr...10 Pn-Sam Bank A/S CVR-nr.

Læs mere

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985.

07548.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07548.00. Fredningen vedrører: Stubtykke Skov. Domme. Taksationskommissionen 21-05-1985. 07548.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07548.00 Frdningn vdrørr: Stubtykk Skov Domm Taksationskommissionn 21-05-1985 Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-11-1984 Frdningsnævnt 20-12-1982, 18-08-1995 Kndlsr Dklarationr

Læs mere

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0

. k er en konstant. Endvidere antages det i d), at gx ( 0) 0. I e) antages det, at f er differentiabel i x 0 og g er differentiabel i y 0 0BRgnrglr for ubstmt intgralr I dtt lill tillæg skal vi s på n sætning, som angivr d rgnrglr, dr gældr for ubstmt intgralr (intgralr udn grænsr), samt giv t bvis for sætningn. Da vi i bvist skal gør brug

Læs mere

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet

Fleksibilitet på det danske arbejdsmarked med fokus på rådighed og jobtræning i dagpengesystemet DET SMFUNDSVIDENSKBELIGE FKULTET KØBENHVNS UNIVERSITET Flksibilitt på dt dansk arbjdsmarkd md fokus på rådighd og jobtræning i dagpngsystmt Evals Gruvski Nr. 259/2009 Projkt- & Karrirvjldningn Projkt-

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t s a u t o r i s r d R v i s o r r 4 2010 Sid 2 Ny indbrtningr for prsonalgodr Sid 3 Årts julgav til mdarbjdrn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kronrs græn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfradrag

Læs mere

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse

Institutions navn Hovedadresse H. By Udbudsby Kommentar. Absalonsvej 20 Holbæk Kalundborg. Selandia - CEU Bredahlsgade 1 Slagelse Slagelse Udbud Hovdområd/ uddannls Institutions navn Hovdadrss H. By Udbudsby Kommntar EUC Nordvstsjælland Absalonsvj 20 Holbæk Kalundborg Slandia - CEU Brdahlsgad 1 Slagls Slagls EUC Sjælland Jagtvj 2 Næstvd Næstvd

Læs mere

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet

07437.00. Afgørelser - Reg. nr.: 07437.00. Fredningen vedrører: Fredmosen. Domme. Taksati ans kom miss ionen. Naturklagenævnet 07437.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 07437.00 Frdningn vdrørr: Frdmosn Domm Taksati ans kom miss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 30-12-1983 Frdningsnævnt 16-11-1981 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet

02447.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02447.00. -Fredningen vedrører: Kerteminde. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet 02447.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 02447.00 -Frdningn vdrørr: Krtmind Domm la ksations kom m iss ionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt 15-03-1960 Frdningsnævnt 13-05-1959 Kndlsr Dklarationr OVER FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Hvidovre Lokalhistorie

Hvidovre Lokalhistorie Hvidovr Lokalhistori Hvidovr Lokalhistorisk Slskab Historins Hus Hvidovr 23. årgang Nr. 3 oktobr 2005 Indhold Nyt fra Formandn s 3 Lidt om 60-årt for Danmarks Bfrils s 4 En lill brtning fra sptmbr 1944

Læs mere

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen.

05379.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05379.00. Fredningen vedrører: Drabæk Mølle og dam, Dollerup. Domme. Taksationskommissionen. 05379.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05379.00 Frdningn vdrørr: Drabæk Møll og dam, Dollrup Domm Taksationskommissionn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Tillægskndls 12-09-1977, 14-01-1972 ti Frdningsnævnt 31-08-1970

Læs mere

Det midtjyske Søhøjland

Det midtjyske Søhøjland Dt midtysk Søhøland r skabt undr istidrn, mn som også r t rsultat af forkastningr dybt nd i grundfldssokln. Mossøs vandflad r på ca. 1700 ha. Dn gnnmløbs af Danmarks længst vandløb, Gudnån, dr strækkr

Læs mere

- læsetræning på en sjov måde

- læsetræning på en sjov måde - læstræning på n sjov måd Supr ffktivt supr nklt supr sjovt for båd børn og drs voksn Et spil, dr på n nkl og sjov måd vil styrk båd forældr, lærr og pædagogr i at vartag dn fundamntal læstræning. Spillt

Læs mere

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård

PROJEKTHOLD: Stevns Kommune, Bjørn Søeborg Niras v. Gertrud Øllgaard PlanTXT v. Niels Ditlev Planværkstedet v. Dorthe Brogård PROJEKTHOLD: Stvns Kommun, Bjørn Søborg Niras v. Grtrud Øllgaard PlanTXT v. Nils Ditlv Planværkstdt v. Dorth Brogård BAGGRUNDEN ARKITEKTURPOLITIK FOR STEVNS KOMMUNE Købstad WAUW Stationsby Havnby Strøby

Læs mere

Å R S S K R I F T 2 0 1 5

Å R S S K R I F T 2 0 1 5 ÅRSSKRIFT 2015 2 Rdaktion: Erik Højrslv og Erik Ernø-Kjølhd. Layout: ThomasKristnsn.com. Foto: VUC Aarhus. Oplag: 800 ks. INDHOLD Vlkommn til Dalgas Avnu 2 4 Dt ny Studicntr 8 Kursistråd, mærksagr og ny

Læs mere

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning

Læs mere

Plan for klimaforbedring

Plan for klimaforbedring Plan for klimaforbdrin Indhold Forord Forord.................................................... 3 I Danmark har vi i d sidst fir årtir vist, at vi kan ø vækstn udn at ø nriforbrut. Nu r tidn kommt, hvor

Læs mere

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG

UDBUD. -1. halvår 2014 AKADEMI FAG UDBUD -1. halvår 2014 AKADEMI FAG Dt stratgisk ldrskab Ldls i praksis Erhvrvsøkonomi Coaching og konflikthåndtring Positiv psykologi i ldls Tag t slvstændigt uddannlssforløb - llr tag fagt som n dl af

Læs mere

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet

Sofia de Fries Seidler. Mediegrafikerelev på Stevnsbladet Sofia d Fris Sidlr Mdigrafikrlv på Stvnsbladt GRAFISK DESIGN Sofia Sidlr Hovdforløb 2 Mdigrafikrlv Stvnsbladt 2015 M b d oo d r oa FÆRDIG SKETCH SKETCH BLYANT Stadtlr pigmnt lin pn FRA SKETCH TIL FIL I

Læs mere