1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1910. (Élections en 1910 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA."

Transkript

1 N O R G E S O F F I C I E L L E S T A T I S T I K. V., KOMMUNEVALGENE 0. (Élections en 0 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO..

2 Johannes Bjørnstads boktrykkeri.

3 Indhold. Table des matières. Side (page). Indledning Introduction * Tabel. Kommunevalgene i landdistrikterne. Sammendrag amtsvis Élections pour les conseils communaux des districts ruraux, par préfecture.... stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder Nombre des électeurs inscrits, des votes et des membres élus dans toutes les communes rurales. Kommunevalgene i byerne Élections pour les conseils municipaux des villes 0. stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de mindre byer Nombre des électeurs inscrits, des votes et des membres élus dans les villes nonspécifiées au tableau précédent

4

5 indledning. Efterat det Statistiske Centralbyraa paa anmodning av Justisdepartementet hadde utarbeidet og i juli 0 utgit statistikken over kommunevalgene 0 (Norges Officielle Statistik, V. ), uttalte departementet i skrivelse til byraaet av november 0, at det fandt det rettest, at kommunevalgstatistikken indgik som et led i den officielle statistik. Byraaet erklæret sig enig heri og det blev derefter bestemt, at utarbeidelsen og utgivelsen av omhandlede statistik ogsaa for fremtiden skulde overtages av byraaet. Ledelsen av dette arbeide blev likesom ved utgivelsen av aargangen 0 overdraget sekretær i byraaet J. Arneberg. Skemaer til indhentelse av de nødvendige oplysninger om antal stemmeberettigede m. v. og om resultatet av de avholdte valg i 0 blev med Justisdepartementets rundskrivelse av september s. a. tilstillet amtmændene til videre oversendelse til de enkelte valgstyrer. De utfyldte skemaer, ett for hvert valgsogn og for hver by, blev derpaa efter avholdt valg indsendt direkte til byraaet. Med de forenklede etsforhold, som indførelsen av almindelig kommunal et for kvinder har medført, og den mere korrekte mandtalsførsel, som denne forandring samtidig har bevirket, har det denne gang ikke været forbundet med nogen vanskelighet for valgstyrene at besvare det tilsendte skemas spørsmaal angaaende s t e m m e b e r e t t i g e d e og personer, hvis et var suspendert. Kun i nogen faa tilfælde har man fundet det nødvendig at indhente supplerende oplysninger, nemlig naar det av de mottagne opgaver har kunnet sees, at der i mandtallet enten har været opført ikkestemmeberettigede personer (oftest personer uten norsk statsborgerret) eller har været undlatt at medta stemmeberettigede, hvis et var suspendert

6 (fattigunderstøttede). Nogen feil av lignende art kan der muligens fremdeles være i de opførte tal, men de er isaafald saa ubetydelige, at de kan sættes ganske ut av betragtning. Heller ikke forsaavidt valgdeltagelsen i 0 angaar har det i det hele tat været nogen vanskelighet forbundet med at faa fuldstændige opgaver. Manglende oplysninger særskilt om kvindernes deltagelse i valget, hvilket ved utarbeidelsen av aargangen 0 foraarsaket en ikke ubetydelig korrespondanse med valgstyrene, har denne gang kun ganske undtagelsesvis foranlediget ny henvendelse fra byraaet. Det til erhvervelse av opgaver over valget i 0 benyttede skema indeholdt ikke andre spørsmaal end de, som der er gjort rede for i nærværende statistiks tabeller. Idet man henviser til disse, skal man nedenfor gi en kort samlet oversigt over resultaterne av kommunevalget i 0, sammenlignet med valgresultaterne for 0 og 0. For disse sidste aar henvises forøvrig til tabeller og indledning i den tilsvarende statistik for 0. Efterat almindelig kommunal et for kvinder er indført ved love av juni 0, vil imidlertid de absolute tal for stemmeberettigede og i valget deltagende kvinder for 0 ikke kunne sammenstilles med de tilsvarende tal for valgene i 0 og 0, da kvindernes et var indskrænket. Dog vil der av de anførte procenttal, utvisende forholdet mellem stemmeberettigede og avgivne, kunne trækkes nogen sammenligning mellem kvindernes valgdeltagelse før og nu. Det samlede antal stemmeberettigede (herunder ogsaa medtat personer, hvis et var suspendert) vil sees av nedenstaaende tabel : Aar M æ ii d. K v i n d e r. Bygder; Byer. Riket. 0 0 Bygder. Byer Riket. 0 0 lait stemmeberettigede. Aar. Bygder. Byer. Riket, ,

7 let av stemmeberettigede kvinder i riket er altsaa fra 0 til 0 gaat op med eller med ca pct., og deres antal var i det hele, og navnlig i byerne, større end antallet av de stemmeberettigede Av stemmeberettigede, hvis et var suspendert, viser opgaverne for 0 ialt i bygderne mænd og 0 kvinder, i byerne mænd og 0 kvinder, tilsammen i riket mænd og 0 I 0 var det samlede antal suspenderte mænd og kvinder samt i 0 mænd og Det sees av tabellerne, at mottat fattigunderstøttelse er den aller væsentligste aarsak til suspensionen, idet etten av denne grund var suspendert for mænd og kvinder av samtlige i raandtallet for 0 med suspensions anmerkning opførte mænd og 0 Følgende sammenstilling viser antallet av effektive stemmeberettigede (d. e. de i mandtallet indførte stemmeberettigede med fradrag av de suspenderte) i absolute tal og beregnet efter folkemængde : Bygder. Byer Mænd Kvinder.. 0 Tilsammen. 00 i pct. av folkemængden Riket Mænd Kvinder 0 0 Tilsammen i pct. av folkemængden

8 Den samlede valgdeltagelse fremgaar av følgende oversigt : Bygder By c r. Riket Person lig mølle : mænd kvinder tilsammen Ved forfaldsanmeldelse stemte: mænd kvinder 0 0 t i l s a m m e n Samlet antal av giv ne slemmer: a v m æ n d.... i pct. av effektive av kvinder.... i pct. av effektive ialt.... i pct. av effektive s t e m m e r fifi 0. 0?q. 0. ^ Talgdeltagelsen blandt mænd i 0 viser nogen fremgang fra 0 særlig har deltagelsen paa landet været ikke saa litet større i 0. Her stemte nemlig i dette aar mænd av hvert 00 stemmeberettigede mot i 0. I byerne stemte i 0: og i 0: mænd av hvert 00 stemmeberettigede. Det vil sees, at kvindernes deltagelse i valget, beregnet i forhold til antallet av stemmeberettigede, var noget større i bygderne i 0 end i 0 (. pct. mot. pct.) og i byerne omtrent like stor (.G pct. mot. pct.). For det hele rike var der en stigning av. pct. Naar man imidlertid tar i betragtning, at der ved etsutvidelsen i 0 blev aapnet over 000 ikke tidligere stemmeberettigede kvinder adgang til at delta i valgene og det av valgresultaterne viser sig, at der tiltrods herfor av 00 ettigede stemte like saa mange eller snarere noget flere kvinder i 0 end i 0, vil man forståa, at interessen hos kvinderne for valgene har utviklet sig i meget betydeligere grad end ovenanførte procenttal angir. Dette

9 freragaar ogsaa derav, at der i 0 kun var valgsogn paa landet, hvori ingen kvinder stemte, mens dette var tilfælde i valgsogn i 0. Det viser sig forøvrig, at uagtet antallet av de stemmeberettigede kvinder i 0 var noget større end antallet av de stemmeberettigede mænd, var antallet av de av førstnævnte avgivne væsentlig mindre Saavel i rikets bygder som i det hele rike; derimot blev i byerne avgit flere av kvinder end av Angaaende valgdeltagelsen i de enkelte bygder og byer henvises til selve tabellerne. Av de indkomne forfaldsanmeldelser blev i 0 forkastet paa landet fra mænd og 0 fra kvinder eller henholdsvis. og. pct., i byerne fra mænd og fra kvinder eller. og. pct. rubrikkerne for godkjendte er ikke gjort fradrag for de i urnerne nedlagte forkastede, hvis antal som det vil sees av tabellerne, er ganske ubetydelig. Flertalsvalg og forholdsvalg. Paa landet var forholdsvalg indført i 0 i av herreder, i 0 i 0 av og i 0 i av 00 herreder. Forholdsvalgssystemet har saaledes været i jevn fremgang. Det maa dog med hensyn til valgene i 0 bemerkes, at dette system ikke er kommet til anvendelse i alle valgsogn av ovennævnte herreder. Til valget i enkelte, forøvrig ganske faa, valgsogn i herreder, hvor forholdsvalgsystemet er indført, var nemlig enten intet eller bare ett godtat forslag til officielle valglister fremkommet, og i disse tilfælde skal forholdsvalgsystemet ifølge loven av juni 0, sidste punktum, ikke benyttes i vedkommende valgsogn. Ogsaa i byerne har forholdsvalgmetoden mer og mer avløst flertalsvalgsystemet. Dette blev i 0 anvendt i byer, i 0 i 0 og i 0 kun i av de mindste byer. I en anden mindre by, hvor forholdsvalgmetoden var indført, blev valget i henhold til den ovennævnte nye regel i loven av 0 fremmet som flertalsvalg. Repræsentanter og var a Disses antal samt antallet av kvindelige repræsentanter og varamænd vil sees av følgende oversigt : , repræsentanter. lait Land By. 0 0 Herav Land kvinde. By. lait Land. 0 vara By. Herav Land. By. 0 0

10 De kvindelige repræsentanters antal er paa landet altsaa gaat op fra i 0 til i 0, de kvindelige varamænds antal er samtidig steget fra til. Ved valgene for byerne i 0 fik kvinderne repræsentantpladser, i 0 kun. Til varamænd s i byerne kvinder i 0 mot 0 i 0. I alle noget større byer s i 0 en eller flere kvindelige repræsentanter flest, nemlig, i Kristiania, Trondhjem og Stavanger; i byer s ingen kvinder til repræsentant og i byer hverken nogen kvindelig repræsententant eller varamand. Det Statistiske Centralbyraa,. Kristiania mai. A. N. Kiær. J, Arneberg.

11 Tabeller.

12 Kommunevalg 0. Tabel Î. Kommunevalgene Sammendrag Nr. Bygderne amtsvis. Hjemmehørende folkemængde dec. 0.i herreder. valgsogn ; stemmeberettigede ifølge mandtallet Herav med anmerkialt Smaalenene 0 0 Akershus Hedemarken Kristians 0 Buskerud Jarlsberg og Larvik. 0 0 Bratsberg 0 Nedenes., 0 Lister og Mandal Stavanger Søndre Bergenhus Nordre Bergenhus, Romsdal 00 Søndre Trondhjem Nordre Trondhjem.. Nordland Tromsø Finmarken Rikets bygder!io... 0 (med indskrænket et for kvinder) Efter de foreløbige resultater av den almindelige folketælling Efter de fra jan. gjældende

13 ï landdistrikterne, amtsvis. Kommunevalg 0. 0 suspensionsning paa grund av fattigunderstøttelse effektive stemmeberettigede ved personlig fremmøte Av disse avgav stemme ved forfaldsanmeldelse Nr. mænd, tiis* grænser. Beregnet folkemængde ved utgangen av 0,

14 Kommunevalg 0. Tabel i (forts.) Kommune Sammendrag Nr. Bygderne amtsvis. ialt Avgivne i procent av effektive Av forfald blev forkastet Smaalenene o Akershus 00 0 Hedemarken... 0 Kristians 0 K Buskerud Jarlsberg og Larvik Bratsberg Nedenes Lister og Mandal.. Stavanger Søndre Bergenhus.. Nordre Bergenhus Ib Romsdal... Søndre Trondhjem.. Nordre Trondhjem Nordland Tromsø Finmarken Rikets bygder (med indskrænket et for kvinder). 0...

15 valgene i landdistrikterne, amtsvis. Kommunevalg 0. 0 let av godkjendte var altsaa Av de i urnerne nedlagte blev forkastet. herreder, hvori forholdsvalg var indført. I å valgsogn, hvori ingen kvinder stemte. repræsentanter varamænd Nr "

16 Kommunevalg 0. Tabel. stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. dec. 0. tils. avgivne effektive stemmeberettigede tils. repræsentanter, Herav Smaalenenes amt. Trøgstad.... Askim Spydeberg... Skiptvet.... Eakkestad... Eidsberg.... Rødenes.... Røm skogen ! Aremark...., Ømark Id Berg Skjeberg Hvaler Borge Torsnes Varteig Ï Tune Rolvsøy Glemminge.... Kraakerøy..... Onsø Baade Rygge Moss Vaaler Hobøl Amtet Herav for Tune og for Rolvsøy sogn. Ved et i avholdt suppleringsvalg er yderligere valgt repræsentanter for Rolvsøy, som fra Januar utgjør et^eget herred.

17 Kommunevalg. 0, Tabel (forts,). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. dec. 0. mænd, avgivne effektive stemmeberettigede repræsentanter. Herav Akershus amt. Vestby Kraakstad.... Aas Frogn Nesodden Aker.. Herav : Østre Aker pr,gjeld Nordstrand Vestre Aker Ullern Bærum Herav : Vestre Bærum pr.gld Østre Bærum Asker ' i 0 C i: i: Urskog Høland Setskogen.... Enebak Fet Sørum Skedsmo Lillestrøm Lørenskogen... 0 Ni.ttedalen Gjerdrum.... Ullensaker.... Nes

18 Kommunevalg 0. " Tabel (forts.) stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. dec. 0. ( avgivne effektive stemmeberettigede Anlal repræsentanter. Herav Akershus amt (forts.). Eidsvold Herav : Eidsvold sogn,,. 0 0 Nannestad.... Hurdalen _ Feiring 0 Amtet 0 00 Hedemarkens amt. Eingsaker.... Nes Vang Furnes Løiten Komedal Stange _ Søndre Odalen.. 0 Nordre Odaien.. Vinger Eidskogen Brandval Grue..... Hof Aasnes Vaaler _

19 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. dec. 0. avgivne effektive stemmeberettigede repræsentanter. Herav Hedemarkens amt (forts.). Elverum Trysil Aamot StorElvedalen... Sollien Ytre Rendalen.. Øvre Eendalen.. LilleElvedalen.. Tønset Tolgen Engerdalen*.,. Kvikne Amtet 0 Kristians amt. Dovre Lesje Skjaak.... Lom Vaage Hedalen.... Sel Nordre Fron Søndre Fron.. Ringebu.... Øier Østre Gausdal., Ekstraordinært valg aug, 0 efter mandtal utarbeidet før lov av juni 0 traadte ikraft.

20 Kommunevalg 0. 0 Tabel (forts.)«stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. l Herreder dec. 0 tils. avgivne ffektive stemmeberettigede tils. repræsentanter. Herav Kristians amt (forts.). Vestre Gausdal Faaberg 0 0 Biri 0 Snertingdalen... Vardal 0 0 Østre Toten... [0 Vestre Toten... Eina Kolbu l r Lunner Jevnaker.... Brandbu Gran Søndre Land... Nordre Land Søndre Aurdal.. Etnedalen.... Nordre Aurdal.. Vestre Slidre... Østre Slidre.. Vang A m tet 0 0 Buskerud amt. Hoie Norderhov.... Aadalen

21 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. i Herreder. dec. 0. avgivne f ektive stemmeberettigede repræsentanter. Herav Buskerud amt (forts.). Flaa Nes Gol... Hemsedal.... Aal Hol Sigdal... Krødsherred... Modum... Øvre Eker.... Herav : Haug sogn.... Bakke.... Fiskum. pr.gjeld.. Nedre Eker.... Lier Herav : Frogner sogn... Røken Hurum Ytre Sandsvær.. Øvre Sandsvær.. Flesberg.... Rollag Opdal Nore Amtet

22 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. dec, 0. ti] s. avgivne effektive stemmeberettigede repræsentanter. Jarlsberg og Larvik amt» Strømmen.... Skoger Sande Hof Botne Vaale Borre.... Ramnes Andebu Stokke Sern Nøtterø Tjømø, C ] 0 0! Sandeherred... Tjølling Fredriksværn.. Brunlanes.... Hedrum Lardal , i 0 J Amtet Bratsberg amt. Drangedal... Sannikedal... Skaatø Bamle... Eidanger ] 0

23 Kommunevalg ~~ 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. dec. 0. effektive stemme, berettigede tils. avgivne tils. repræsentanter. Herav Bratsberg amt (forts.). Slemdal Gjerpen Solum Herav : Solum sogn Hollen Lunde Bø Saude Hitterdal Herav : Hitterdal sogn Tinn Herav : Dal sogn Hovin Gransherred... Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Mo Laardai Vinje Eauland Amtet 0 Den største del av sognets befolkning, som er indflyttet i anledning av de store fabrikanlæg, bar ikke opholdt sig tilstrækkelig længe i herredet til at erhverve kommunal et.

24 Kommunevalg 0. Tabel (forts)«stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder» Herreder. dec. 0. tils. avgivne effektive stemmeberettigede tils. He av repræsentanter. Nedenes amt. Vegaarsheien... 0 Gjerstad 0 0 Søndeled 0 Flosta 0 0 Dvbvaasf.. 0 Holt Lille Topdal... 0 Gjevedal 0 0 Aamli Mykland 0 Herefoss Froland 0 0 Østre Moland... Tromø _ Hisø Øiestad Fjære 0 0 Landvik Eide Vestre Moland _ Høvaag Birkenes 0 Vegusdal 0 Iveland 0 Hornnes Evie 0 0 Bygland 0 Bykle 0 m Valle Amtet

25 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. H erreder. dec. 0. avgivne effektive stemmeberettigede repræsentanter. Herav Lister og Mandal amt. Tveit Oddernes. Kandøsund Vennesla. Øvrebø.. Hægeland. Halsaa og Bartmark Holme... Laudal. Øislebø... Finsland.. Grindum,. Bjelland.. Aaseral.. Konsmo.. Vigmostad Søndre IJndal Spangereid ,, i Vanse.. Herred.. Spind. Austad.. Lyngdal Kvaas.. Hægebostad Fjotland. Fede... Liknes

26 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. g Herreder. dec. 0. tils. avgivne effektive stemmeberettigede tils. Herav repræsentanter. Lister og Matidal amt (forts.). Hitterø Nes Bakke 0 Gyland Øvre Siredalen Tonstad Amtet Stavanger amt. S o g n d a l L u n d H e s k e s t a d Bjerkreim Helleland E g e r s u n d O g n e 0 N æ r b ø V a r h a u g ' Klepp. 0 0 Time 0 Gjesdal 0 Høiland.... Haaland Hetland Høle 0 Fossan 0 0 Strand 0 Finnø

27 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. l Herreder. dec 0. avgivne effektive stemmeberettigede repræsentanter. Herav Stavanger amt (forts.). Kennesø.... Mosterø.... Vikedal.. Nerstrand.... Sjernerø.... Fister Aardal Hjeltreland... JeJsa Sand... Saude Suldal Aakfe «Skudenes.... Kopervik.... Avaldsnes.... Torvestad.... Skaare Tysvær Bokn Skjold Vats m Amtet Søndre Bergenhus amt. Varaldsø.... Strandebarm... Kvinnherred Efter de fra jan, gjældende grænser.

28 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. l Herreder. dec. 0. avgivne effektive stemme Derettigede repræsentanter. Herav Søndre Bergenhus amt (forts.). Skaanevik.... E t n e Fjelberg.. Vikebygd.... Sveen Valestrand.... Finnaas Stord..... Fitjar Tysnes _ _ Fuse... Haalandsdalen.. St r and vik.... Os...'""'.. Samnanger... E^ane. Austevold.... Sund..... Fjeld "..... Askøen Herav : Strudshavn sogn.. Laksevaag.. Aarstad.... Haus Herav : Arne sogn Bruvik Hosanger.... Modalen

29 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. dee. 0. tils. avgivne effektive stemmeberettigede tils. repræsentanter. Herav Søndre Bergenhus amt (forts.). Hammer... Aasene Alversund Herlø Hjelme Manger Lindaas. Austrheim... Masfjorden ' 0 0, 0 i 0( É, Røldal Ullensvang Herav : Odda sogn.... Eidfjord.... Ulvik.. Granvin Vikør.. Jondal..... Evanger Voss Vossestranden ) 00 0, ; J Amtet J... Nordre Bergenhus amt. Jostedalen..... Lyster Hafslo... 0e' ;

30 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder Herreder. dec. 0. avgivne effektive stemmeberettigede kvinder, repræsentanter. Nordre Bergenhus amt (forts.). Aardal... Lærdal Borgund Sogndal Aurland Leikanger Balestrand Vik Kirkebø Lavik Brekke Gulen Sulen Hyllestad ( > Askvold Ytre Holmedal.. Indre Holmedal.. Jølster Førde Naustdal Vevring Kinn Bremanger Selje Søndre Yaagsø.. Nordre Vaagsø.. Daviken Eid.. Hornindalen

31 ! Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. dec. 0. mænd, avgivne effektive stemmeberettigede repræsentanter. Herav Nordre Bergenhus amt (forts.). Gloppen Breim Indviken Stryn Amtet Romsdals amt. Vannelven Sande, Rovde, Herø Ulstein, Vartdalstranden., Volden Ørsten Hjørundfjord.., Sunnelven Norddalen...., Stranden Stordalen Søkkelven Ørskog Skodje. Vatne. Borgund Giske Eoald Haram J

32 Kommunevalg HU 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder, dec, 0. avgivne effektive stemmeberettigede repræsentanter. Herav Romsdals amt (forts.). Sylte Vestnes Vold.. Eid. Grytten Hen.. Veø Nesset Eresfjord og Vistdalen Bolsø Frænen Akerø Sandø Bud ' ' Kvernes Grip. Bremsnes Kornstad..... Eide. Frei Gjemnes Øre.. Strømsneset... Tingvold......' >. Øksendalen..... TJlvundeidet.!... S und alen..,.... Stangvik _ 0 *,

33 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. : Herreder. dec. 0. avgivne effektive stemmeberettigede repræsentanter. Herav Romsdals amt (forts.). Aasgaard S urendalen... Rindalen Aure Valsøfjorden... Halse Tusteren Edø _ m _ Amtet Søndre Trondhjems amt Osen Roan Stoksund ' _ Aa Jøssund 0 ' Nes 0 Skjørn Agdenes..... Ørlandet _ Sørfrøya..... Nordfrøya.... Hitteren Fillan Heim.. 0 Hevne Rissen

34 Kommunevalg 0. Tabel (forts.) stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter^ i de enkelte herreder. Herreder. dec. 0. avgivne effektive stemmeberettigede repræsentanter. Herav Søndre Trondhjems amt (forts.) Lensviken.. Stadsbygden. 0 0 Orkedalen.. Meldalen... Kennebu Opdal Røros Aalen Holtaalen.... Singsaas..... Budalen..... Støren Soknedalen.... Horg Hølandet... Flaa Melhus Børseskognen Børsen Gjeitestranden.. Buviken Byneset Leinstranden... Strinden Malvik Klæbu Tilder Selbu Tydalen Amtet] 0

35 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. dec. 0, effektive stemme berettigede avgivne repræsentanter. Herav Nordre Trond hjems amt. Meråker.... Hegre..... Skatval.... Stjørdalen... Laanke Leksviken... Frosta..... Aasen..... Skogn Levanger.... Værdalen Ytterøen.... Mosviken... Verran Inderøen.... Røra Hustad.... Sparbu.... Ogndalen.... Egge Beitstaden... Narndalseidet.. Kvam Stod Snaasen Lierne Grong Hølandet Overhallen.... Vemundvik.... Klingen

36 Kommunevalg 0. Tabel (forts.)«stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. dec. 0. avgivne effektive stemmeberettigede repræsentanter. Heav Nordre Trondhjems amt (forts.). Fosnes Flatanger.... Nærø Vikten Leka Gravik... Kolvereid Foldereid 0 Amtet Nordlands amt. Bindalen..... Vik.. Brønnøy Vega Velfjord Tjøtta Vefsen Hatfjelldalen... Alstahaug.... Stamnes..... Herøy Bønnes Nesna Hemnes Mo Lurøy Træna Eødøy Meløy.,,

37 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. Herreder. dec. 0. avgivne effektive stemmeberettigede tils. Herav repræsentanter, Nordlands amt (forts.). Grikleskaal.... Ë 0 Beiarn 0 0S Bodin 0C I ' ' Skjerstad Fauske Herav : Fauske sogn... Saltdalen Sørfold Nordfold Kjerringøy.... Leiranger Steigen Hamarøy Tysfjord Ankenes Evenes Lødingen..... Tjeldsund.... ( 0, C ,., 0,», Vaagan Gimsøy Borge Buksnes Flakstad... Værøy Hadsel Bø Øksnes Sortland Dverberg Amtet 0

38 Kommunevalg 0. ' Tabel (forts,). stemmeberettigede, avgivne og repræsentsnter i de enkelte herreder. Herreder. dee. 0. Mænd. avgivne effektive stemmeberettigede. repræsentanter. Herav Tromsø amt. Kvæfjord.... Trondenes... Bjarkøy.... lbbestad.... Lavangen.... Salangen.... Dyrøy... Sørreisa.... Tranøy..... Berg..... Torsken.... Hillesøy.... Lenvik..... Maalselven... Bardu Malangen... Balsfjord.... Tromsøysund.. Lyngen.... Sørfjord.... Karlsøy.... Helgøy..... Skjervøy.... Nordreisa Amtet 0 0 0

39 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de enkelte herreder. H ereder. dec. 0. effektive stemmeberettigede mænd, tils. avgivne tils. repræsentanter. Herav Finmarkens amt. Kautokeino.... Alten.,... : _ Talvik Loppen og Øksfjord 0 H a s v i k l 0fi Hammerfest... Kvalsund..... Maasø, Kjelvik Kistrand Karasjok..... Lebesby Tanen Næsseby m Polrnak..... Nordvaranger... Sydvaranger... 0 Vardø 0 Amtet 0 0 Anslaat folkemængde.

40 Kommunevalg 0. 0 Tabel. Kommune Nr. Byer. Hjemmehørende folkemængde dec. 0. > stemmeberettigede ifølge mandtal let tils Herav med suspenialt De større byer Fredrikshald... Sarpsborg.... Fredrikstad.... Moss Kristiania Hamar Lillehammer. Gjøvik Drammen..... Kongsberg Horten, Tønsberg Sandefjord.... Larvik Kragerø , 0 Porsgrand.... Skien Risør Arendal Kristiansand Mandal..... Egersund..... Stavanger Haugesund.... Bergen......, 0 0 Aale&und Kristiansund..., Trondbjem.... Bodø Narvik Tromsø Vardø L Tilsammen 0 De øvrige byer Rikets byer (med indskrænket et for kvinder) Efter de foreløbige resultater av den almindelige folketælling, ved utgangen av 0. Efter de fra jan. gjældende

41 Kommunevalg 0. valgene î byerne. 0 sionsanmerkning paa grund av fattigunderstøttelse Vntal effektive stemmeberettigede ved personlig fremmøte Av disse avgav stemme ved forfaldsanmeldelse. c Nr > For disse byers vedkommende henvises til efterfølgende tabel. Beregnet folkemængde

42 Kommunevalg 0. Tabel (forts.) Kommune Avgivne Nr. Byer, ialt i procent av effektive De større byer Fredrikshald... Sarpsborg.... Fredrikstad.... Moss. Kristiania Hamar Lillehammer.... Gjøvik Drammen 0 Kongsberg Horten..... Tønsberg Sandefjord.... Larvik Kragerø Porsgrund.... Skien Eisør. Arendal Kristiansand Mandal E g e r s u n d Stavanger Haugesund Bergen Aalesund Kristiansund..., Trondhjem Bodø 0 Narvik Tromsø Vardø Tilsammen.. De øvrige byer.... Rikets byer (med indskrænket et for kvinder) 0..

43 valgene i byerne. Kommunevalg 0. Av forfald blev forkastet let av godkj endte ftemmer var altsaa tils. Av de i urnerne nedlagte blev forkastet. lister ved forholdsvalg T

44 Kommunevalg 0. Tabel (forts.). Kommunevalgene i byerne. 0 Nr. Byer. repræsentanter. vara i tils. tils. De større byer. Fredrikshald... Sarpsborg Fredrikstad... Moss Kristiania Hamar... Lillehammer.. Gjøvik Drammen Kongsberg 0 0 Horten Tønsberg Sandefjord Larvik..... Kragerø Porsgrund Skien Risør Arendal Kristiansand 0 Mandal Egersund Stavanger Haugesund Bergen 0 Aalesund... Kristiansund.. Trondhjem... Bodø Narvik... Tromsø... Vardø 0 Tilsammen 00 0 De øvrige bye r.. Rikets byer (med indskrænket et for kvinder)

45 Kommunevalg Q ' Tabel, stemmeberettigede, avgivne og repræsentanter i de mindre byer. Nr. Byer, dec 0. avgivne. effektive stemmeberettigede. kvinder, repræsentanter. Herav De mindre byer. 0 Son.... Hølen.... Drøbak... Kongsvinger... Hønefoss... Svelviken... Holmestrand... Aasgaardstrand.. Langesund.... Stathelle..... Brevik Tvedestrand.... Grimstad Lillesand Farsund Flekkefjord.... Sogndal Sandnes Skudeneshavn.. Kopervik Florø Molde Levanger Stenkjær Namsos Mosjøen Harstad Hammerfest.... Vadsø Tilsammen 0 0 Ladestederne Hvitsten og Holmsbu har ikke eget kommunestyre.

46

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris

Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Kommune Pris Prisliste for trykte he@e av folketeljingane frå 1801, 1865, 1900 frå Digitalarkivet og frå 1910 frå Digitalarkivet og Registreringssentral for historiske data Prisane er oppdatert juni 2011. Porto kjem

Læs mere

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Fiskesommer Fiskekurs for foreldre Minikurs sjømeite Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Forening/ fylke Aktivitet Akershus Fenstad Jeger og Fiskerforeni Fiskesommer Fiskevinter/ Kurs i fluekasting Temakvelder Asker Jff Fiskesommer Aurskog Jff Fiskesommer Fiskevinter Bjerke Jff Fiskesommer

Læs mere

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania.

KONGERIGET NORGES. Oversigt. civile, geistlige og judicielle Inddeling. Det statistiske Centralbureau. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven. Kristiania. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Januar 1893. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H, A s chehoug 8z C o. 1893.

Læs mere

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE

NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE NORGES CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING ISTE OKTOBER UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, KRISTIANIA, I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. STEEN'SKE BOUTRYKKERI. Forord. I efterfølgende oversigt

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI KOMMUNEVALGENE (Élections en 1916 pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 0. KOMMUNEVALGENE. (Élections en pour les conseils communaux et municipaux.) Utgit av DET STATISTISKE CENTRALBYRAA. KRISTIANIA. I KOMMISSSION HOS H. ASCHEHOUG & CO.. Kommunevalgene

Læs mere

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852

Org.nr Forening/fylkeslag Beløp 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 0 AJFF Halden kr 45 313 0 AJFF Sarpsborg kr 16 899 993141747 Alstahaug Jff kr 5 846 975589803 Alta JFF kr 26 852 993300020 Alvdal Jff kr 14 418 984813716 Andebu Jff kr 20 164 994737902 Andøy Jff kr 1 623

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK Tredie Række No. 229. Folketællingen i Kongeriget Norge 1 Januar Beboede Huse og Husholdninger samt Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ekteskabelig Stilling (Recensement

Læs mere

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo.

Oversigt. over KONGERIGET NORGES. Afsluttet 31 Oktober Udgiven. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. Oversigt over KONGERIGET NORGES civile, geistlige og judicielle Inddeling. Afsluttet 31 Oktober 1889. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. I Kommission hos H. AschehougCo. 1889. CW6 Pris:

Læs mere

Folkemængdens Bevægelse

Folkemængdens Bevægelse NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No.. STATISTIK OVER Folkemængdens Bevægelse i Aarene.-0. (Mouvement de la population pendant les années -0.) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. II. Sammendrag

Læs mere

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

MUM' NOR G OVERSIGT CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. qi) KRISTIANIA. AFSLUTI ET TN1 1 Ç 02. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. OVERSIGT MUM' NOR G CIVILE, GEISTLIGE OG JUDICIELLE INDDELING. AFSLUTI ET 16.11 TN1 1 Ç 02. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. I KOMMISSION 1-IOS II. JU-, CIIETIOUG 6: Co. 1902. qi)

Læs mere

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag

design baby www.raumaull.no Mod. 205-11 Forhandler: HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag HOVEDFOrHanDlErE av raumagarn: * Tilsluttet Norges Husflidslag alta: Kilden, tlf. 78 44 01 01. andebu: Vevkroken, Grantoppen, tlf 94 13 71 10. arendal*: Husfliden, tlf. 37 00 53 10. bardufoss: Husfliden

Læs mere

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no

BABY FESTDRAKT 21 www.raumaull.no BABY FESTDRAKT 21 MOD. 6 2 Kåpe. Baby Panda MOD. 6 Kjole. Baby Panda 3 MOD. 7 4 Knebukse, jakke, lue og strømper. Baby Panda MOD. 7 Knebukse, jakke og strømper. Baby Panda 5 MOD. 10 6 Nikkers og vest.

Læs mere

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!

KONGERIKET NORGES. J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C. KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R! KONGERIKET NORGES J1 h.'ile, [1[13111[1E Oå JJEfElLE 1\1C 1 APRIL 190R T TC;VI' A V ' DFT STA T!STISKF (ÆNTR I_R!IREAII, KRISTIANIA, KommissioN HOS H. A SCHEHOU6 CO 1 'ria 1: r!1 %,(1 .1\ Norges Officielle

Læs mere

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20

Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Idrettsregistreringen 2005 - SF45 Norges Svømmeforbund - aktivitetstall/status pr kategori 06.01.2005 kl 14.20 Klubber i svart er ferdig med registreringen Klubber i rødt må registrere Klubber i blått

Læs mere

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295.

*) See explanations page 293. Se forklaringer side 295. Norwegians in America, their History and Record by Martin Ulvestad, Volume 2 Index of Part 2 Indhold over Anden Del ( aa and æ indexed with a and ø indexed with o ) Deb Nelson Gourley, Astri My Astri Publishing,

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00

Aktivitetstall IR Norges Svømmeforbund (Aktive medlemmer) 16.01.2015 kl 10.00 Kvinner Menn Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26- Sum Agder Svømmekrets 34 187 83 10 93 407 41 179 65 12 89 386 793 Arendal SK 20 100 50 10 60 240 20 100 50 10 60 240 480 Farsund Svømmeklubb

Læs mere

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

NORGES SPARERANKER TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. I AARET 1902. Fjerde Række Nr. 71. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række 71. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SPARERANKER I AARET 1902. (Statistique des caisses d'épargne pour l'année 1902.) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA.

Læs mere

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde:

ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: Utrag fra Den almindelige bygningslovgivning ved Arne Carlsen Bureauchef Kristiania H. Aschehoug & Co.s Forlag 1900 Kilde: http://urn.nb.no/urn:nbn:no-nb_digibok_2013062008043 Lov om bygningsvæsenet for

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 10 Juni 1, S.. 1 findes opførte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Ræ kke. (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.). Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Fo1kellingen i Kongeriget N orge

Fo1kellingen i Kongeriget N orge NORGES OFFICIELLE_STATISTIK. Tredie Række No. 202. Fo1kellingen i Kongeriget N orge 1 Januar Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger (Recensement du 1er Janvier _ Population des Divisions

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. 4 Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 185 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik na. v. 182830 Juni 1889, S. 2227.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. -8 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 8- findes

Læs mere

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er.

NorgesIndshrifier medde,wldre(un er. ,,ffi Norgesndshrifier medde,wldre(un er. Det Norske Historiske, Kildeskriftfond. Sdie Bind. Ved Magnus Olsen. Sdie Hefte, Slutningshefte. :::--=-_-:1- gtrp@ tlr, Christiania. Hoveclkommission hos Jacob

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 61. KOMMUNEVALGENE MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 1901 OG DELVIS I 1904. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 6. KOMMUNEVALGENE 907 MED OPLYSNINGER OM VALGENE I 90 OG DELVIS I 90. (Élections en 907 pour les conseils communaux et municipaux, avec données sur les élections en 90 et

Læs mere

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn

MOD Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn DESIGN BARN 236R MOD. 236-7 2 Skjørt. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-3 Kjole. Rauma Finullgarn 3 MOD. 236-2 4 Genser. Alt 3. Rauma Finullgarn MOD. 236-9 MOD. 236-6 Genser. Rauma Finullgarn Lue. Rauma

Læs mere

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning.

ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Statistiske Tabeller for ongcrigct Norge, udgivne efter det Kongelige Finants-, Handels- og Told - Departements Foranstaltning. Første Række, indeholdende Tabeller over Folkemængden i Norge den 29de November

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisieme série.) No. -85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 88-0 Juni 889, S. -7. 86-46

Læs mere

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868.

F. No. 2. DEN NORSKE BREVPOSTS. statistik FOR AARET 1866. UDGIVEN MARINE- OG POST-DEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED. 1868. F. No.. DEN NORSKE BREVPOSTS statistik FOR AARET. UDGIVEN MARINE OG POSTDEPARTEMENTET. CHRISTIANIA. TRYKT HOS CHR. SCHIBSTED.. F. No.. Det samlede saavel med som uden 'Samtlige Pengebreve. Recom Almindelige

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V (Statistique officielle de la Norvége, série V) Trykt 906: Nr Sindssygeasylernes Virksomhed 90 (Hospices d'aliénés) Folkernsengdens Bevægelse 90 og 90 (Mouvement de

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række.

Norges officielle Statistik, Femte Række. Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER. I AARENE 1890 og 1895. NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række. TABELLER VEDKOMMENDE ARBEIDSLØNNINGER I AARENE 0 og (Gages annuels des domestiques et salaires des ouvriers pendant les années 0 et ) UDGIVNE AF DET STATISTISKE

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr. I. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.). Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) orges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la orvège, Cinquième série.) Trykt 0: r.. Sindssygeasylernes Virksomhed 0. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 0 og 0. (Mouvement

Læs mere

Folketællingen i Kongeriket Norge

Folketællingen i Kongeriket Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr. 5. Folketællingen i Kongeriket Norge 3 December Første Hefte. Folkemængde i Rigets forskjellige administrative Inddelinger m. V. (Recensement du 3 Décembre

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00

Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund kl 12.00 Idrettsregistreringen - SF45 Norges Svømmeforbund - 23.01.2010 kl 12.00 Klubber i rødt har ikke vært inne på registreringen Klubber i blått må registrere aktivitetstall Klubber i rosa må sjekke om aktivitetstallene

Læs mere

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Nr. 1-77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. - 1 januar 1906-31 december 1908.

Læs mere

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række,

17- Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. 880 Juni 889, S. 7. 86. Strafarbeidsanstalter

Læs mere

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878.

TIENDEFONDE TS OVERSIGT AARET 1877. INDTÆGT HIR OG UDGIFTER. A. Nr. 6. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. 1878. A. Nr. 6. OVERSIGT OVER TIENDEFONDE TS INDTÆGT HIR OG UDGIFTER AARET 8. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVESENET. CHRISTIANIA, I'llYKT I H. TONSBEIGS BOGTRYKKERi. 8. Register. General-Balance

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET 1897. (Statistique postale pour rannée 1897. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Reekke No. 295. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour rannée ) UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR DE OFFENTLIGE ARBEIDER, POSTSTYRELSEN.

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 900. Andet Hefte. Folkemængde fordelt efter Kjøn, Alder og ægteskabelig Stilling. (Recensement du Décembre 900:

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.). Den norske

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFCELLE STATSTK. Fjerde Række Nr.. Folketællingen i Kongeriget Norge December 00. Tredie Hefte. Beboede Huse og Husholdninger. (Recensement du Décembre 00: Maisons habitées et ménages) Udgivet

Læs mere

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist

Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist Kurs for nyregistrerte enkeltpersonforetak og aksjeselskap 2018 Dag Dato Type Sted Kurslokale Adresse Klokkeslett Frist mandag 15.01.2018 ENK Oslo Oslo skattekvartalet Schweigaards gate 17 12:30-17:00

Læs mere

Folketællingen i Kongeriget Norge

Folketællingen i Kongeriget Norge NORGES OFFICIELLE STATISTIK, Tredie Række No. 78. Folketællingen i Kongeriget Norge Januar 89. Folkemængde fordelt efter Nationalitet, Fødested og Trosbekjendelse. Blinde, Døvstumme og Sindssyge. Ægteskaber

Læs mere

Deltagere vs årlig besøk Web Barn

Deltagere vs årlig besøk Web Barn Arrangør Årlig besøk Kategori Deltagere totalt Deltagere vs årlig besøk Web Barn Ungdom 14-18 år 19-25 år 26-67 Over 67 år Ikke oppgitt alder Funk voksne Funk barn AdO arena 330000 C 409 0.12% 273 30 38

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.)

Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik rn. v. 182830 Juni 1889, S. 22-27.

Læs mere

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker

Oskar Vistdal. Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Oskar Vistdal Tabelloversikt over norske anmeldelser av Gunnar Gunnarssons bøker Vedlegg til Gunnar Gunnarsson og Norge Fræðirit Gunnarsstofnunar 2 Gunnar Gunnarsson-instituttets skriftserie 2 Skriðuklaustri

Læs mere

FOL KETÆLLINGEN I NORGE

FOL KETÆLLINGEN I NORGE C. No.. RESULTATERNE AF FOL KETÆLLNGEN NORGE JANUAR 876. UDGVET AF DET STATSTSKE CENTRALBUREAU. KRSTANA. TRYKT DET STEENSKE BOGTRYKKER. 87888. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller

Læs mere

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie -----------------------------------------------------------------------------------------

Plass Navn Lag Totalt Beløp Premie ----------------------------------------------------------------------------------------- Premiering 100m Norges-cup Alvdal 27.-30. juli 2005 Alvdal skytterlag Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Asle Kvamsdal Stord 250 91,- kr 2. Aleksander Taanevig Farsund 249 84,- kr 3. Vegard Blien Sjøveian

Læs mere

SKIFTEVESENET I NORGE

SKIFTEVESENET I NORGE B. No.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVESENET I NORGE I SAMT DEN KONGELIGE NORSKE REGJERINGS UNDERDANIGSTE INDSTILLING AF DE JULI. chni:.anta. B. No, Tabel I, 0-NMR, over de i Aaret ved Rigets Fra henstode

Læs mere

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets

Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 SK0145 Østfold Svømmekrets Aktivitetstall for Norges Svømmeforbund 2013 Sortert pr krets - aktivitetstall kvinner menn sum 0-5 6-12 13-19 20-25 26-0-5 6-12 13-19 20-25 26- K M TOTAL SK0145 Østfold Svømmekrets 169 704 122 44 131

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af

NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 1900. Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 1900: Aperçu général) Udgivet af NORGES OFFICIELLE STATISTIK, V. 4. 3 December 900. Folketællingen i Kong Hovedoversigt. (Recensement du 3 Décembre 900: Aperçu général) Udgivet af Det statistiske Centralbureau. ' > * Kristiania. I Kommission

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série )

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrieme série ) Nr. 1. 81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 1 Januar 1901 31 December

Læs mere

Viltstellforeningen av 1994

Viltstellforeningen av 1994 1 Hovedmedlem 679 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 364 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 239 4 Pensj./Uføremedlem 474 5 Familiemedlem 234 6 Sidemedlem 234 Viltstellforeningen av 1994 Viltstellforeningen

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI. For aargangene - se Norges Officielle Statistik, række III. For aargangene 00-0 se Norges Officielle Statistik, række IV, senest nr.. For aargangene 0-0 se række V.,,,, 00 og. BERGEN. A/S JOHN GRIEGS BOKTRYKKERI.

Læs mere

Kommune Befolkning 1 jan 2009 Arbeidsplasser 4 kv 2008 5861 2908 11838 8795 2757 1059 5673 2723 2283 1129 4327 2102 2950 980 2655 618 E39-regionen 38344 20314 2009 2005 2001 1997 1993 1989 1985 1981 1977

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880.

NORGES SKIBSFART TABELLER I A.ARET 1878. C. No. 3b. DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. VEDKOMMENDE UDGIVNE AF I 880. C. No. b. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I A.ARET 88. UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. KRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. I 880. Norges Handelsflaade er i 88 bleven forøget

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

SKOLEVÆSENETS TILSTAND

SKOLEVÆSENETS TILSTAND A No BERETNING OM SKOLEVÆSENETS TILSTAND KONGERIGET NORGES LANDDISTRIKT FOR AARET 8, UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDER VISNINGSVÆSENET CHRISTIANIA TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI 8 Indhold Pag

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) - findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. - 0 Juni, S. -. - - findes opferte

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.). Uddrag af Aarsberetniuger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

N-01--tGEs postyriesen

N-01--tGEs postyriesen II _ jj -T-11- NORGES OFFICIELLE STATISTIK. NY REKKE, UDGIVEN I AARET 1884. F. No. c_2 TABELLER ' 1:1)1iONINIKND N-01--tGEs postyriesen FOR A_A_IEZIA:T1 (Igivne at Nlarme- og Post-Departementet. KFIISTIANIA.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række, (Statistique officielle de la Norvége, quatrième série.) Nr.. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 898. (Rapport sur l'état sanitaire et niédical.) -. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række,

Norges officielle Statistik, Tredie Række, Norges officielle Statistik, Tredie Række, (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) N.. Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret. (Rapports consulaires.) -. Den

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.)

(Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisléme série.) No 85 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. l88 BO Juni 889, S. 2227. 8646

Læs mere

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler

arte jul sølv, krystall og ferskvannsperler 1 arte jul 2 3 S Sankta vart senker natten seg i stall og stuer. Solen har gått sin vei, skyggene truer. Inn i vårt mørke hus stiger med tente lys, Lucia, Sankta Lucia! kr. 1190,- sølv, krystaller og ferskvannsperler

Læs mere

SKIFTEVÆSENET I NORGE

SKIFTEVÆSENET I NORGE N.. TABELLER VEDKOMMENDE SKIFTEVÆSENET I NORGE l AARET TILLIGEMED Opgave ver de efter OverfrmynderRegnskaberne fr Aaret under Rigets Overfrmynderiers Bestyrelse i dette Aar henstaaende Midler. Udgivne

Læs mere

Norges officielle Statistik, Anden Række,

Norges officielle Statistik, Anden Række, Norges officielle Statistik, Anden Række, (Statistique officielle de la Norvége, deuxième série.) A. No. Skolestatistik 879, 880. (Statistique de l'instruction publique, volumes.) A.. Fattigstatistik 878

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.)

(Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) N.1 7 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrierne série.) Nr. 181 tholes opfort i Forteguelse over N urges officielle Statistik nt. v. 1.1 a nuar 191) 31

Læs mere

Premiering gavepr kort.txt

Premiering gavepr kort.txt Viken II bane Nittedal Skytterlag Premiering gavepr kort.txt 100m Gavepremier 15-skudd kl. R 1. Aki Rontti Sørum 150 0,- kr Gave 60 2. Marius Granberg Fet 149 0,- kr Gave 48 100m Gavepremier 15-skudd kl.

Læs mere

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890.

Jorfilllliftsfolidot. Regnskab. Kirke- og Undervisnings-Departementet. i Budgetterminen KRISTIANIA. for UDGIVET AF 1890. Regnskab for Jorfilllliftsfolidot i Budgetterminen 1889-1890. UDGIVET AF Kirke- og Undervisnings-Departementet. KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1890. Register. Pag. Regnskab 1 Forklaringer til

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

00... 0... 0... 0... 0......0............9...0......... 9............... 0...9...0...........................9 9...0 0.................. / (GR) Gt 00 Kongsvinger - Sokna Mandag - fredag; ikke.,. desember,.

Læs mere

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA.

JORDAFGIFTSFONDETS OVERSIGT AARET 1876. INDTÆGTER OG UDGIFTER. DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. 1877. U D GIVEN AF CH RISTIANIA. 7. OVERSIGT OVER JORDAFGIFTSFONDETS INDTÆGTER OG UDGIFTER AARET 876. U D GIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- Off IINDERVISNINGSTESENET. CH RISTIANIA. YKT I H. IONSBERGS 0GTRYK KER. 877. Reo.ister. Pqg I.

Læs mere

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske

Lørenskog JFF Fiskesommer Kurs i fluekasting Kurs i praktisk fluefiske Fylke/ Forening / Tilleggsaktiviteter i Sportsfiskets år Akershus Aurskog Jff Temakvelder Fenstad Jeger og Fiskerforeni Kurs i fluekasting Temakvelder Bjerke Jff Lørenskog JFF Kurs i fluekasting Kurs i

Læs mere

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull.

Kristiania den 2den Mai A. N. Kiær. N. R. Bull. Med de nu udgivne tre Hefter er det Tabelværk, der fremstiller Resultaterne af den i Januar 1876 afholdte Folketælling, afsluttet. Det har været et omfattende Arbeide, der har krævet betydelige Udgifter

Læs mere

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række.

-17. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisième série.) No. 1-5 findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 2-0 Juni, S. 22-2. 6-16 findes

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. -8 findes opfort i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik juli 889 december 90. - 9-8 se omslaget paa verker

Læs mere

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.

NORGE SK IBSFART TABELLER DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. C. No. 3c. I AARET 1871. CHRISTIANIA. 1873. UDGIVNE AF TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGE SK IBSFART I AARET. UDGIVNE AF DEPARTEMENTET F OR DET INDRE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRYKKERI.. Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjæftigede i regnet

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.)

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) Nr. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik in. v. Januar 90 December 90, Side

Læs mere

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890.

NORGES SKIBSFART TABELLER NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No KRISTIANIA DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. I AARET 1890. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 9. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART I AARET 890. (Statistique de la navigation de la Norvége pendant l'année 890) UDGIVNE AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU.

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række. (Statistique officielle de la Norvége, troisiéme série.) No. findes opferte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik ni. v. 0 Juni, S.. findes opferte i

Læs mere

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014

Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 Arrangement i Hjortsberghallen høsten 2014 SØNDAG 07.09.2014 Hjortsberghallen 1000-1040 54J1016005 HK Halden Blå - Råde J10 avd 16 Hjortsberghallen 1045-1140 54J1127005 HK Halden Gul - Tveter Gul J11 avd

Læs mere

Spilleplan Tippeligaen 2013

Spilleplan Tippeligaen 2013 Spilleplan Tippeligaen 2013 Runde 1 Søndag 17/3 Lillestrøm - Sarpsborg 08 Brann - Vålerenga ODD Grenland - Rosenborg Strømsgodset - Sandnes Ulf Aalesund - Haugesund Viking - Molde Start - Hønefoss Sogndal

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Helår 2015 Askvoll JFL Kategori Pris Askvoll JFL

Helår 2015 Askvoll JFL Kategori Pris Askvoll JFL 1 Hovedmedlem 685 2 Barn-/Ungdomsmedl.m/Jakt & Fiske 300 3 Barn-/Ungdomsmedl.u/Jakt & Fiske 175 4 Pensj./Uføremedlem 465 5 Familiemedlem 235 6 Sidemedlem 235 Askvoll JFL Askvoll JFL 1 Hovedmedlem 620 2

Læs mere

FATTIG-STATISTIK FOR 1868.

FATTIG-STATISTIK FOR 1868. A. No.. FATTIGSTATISTIK FOR 88. UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA. B. M. BENTZEN. 87. Forord. Der er Udsigt ti. at den ber brugte Maade at tage Tal paa de Faltige (se

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole

Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole Aarsberetning fra Den kg11 norske Kunst- og Haandurksskole i Christiania, SkOleaaret 1894-1895. Christiania. Morten Johansens Bogtrykkert. 1895. / 187,' Skole-Ef'terretninger for Skoleaaret 1894-1895.

Læs mere

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888.

NORGES OFFICIELLE STATISTIK1. Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER. vedkommende FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e 1888. NORGES OFFICIELLE STATISTIK1 Tredie Reekke No. 87. TA: ELLER 11 ) :ES vedkommende POSTVIESEN FOR AARET (Statistique postale pour 1' anne'e ) Udgivne af Departementet for det Indre, Poststyrelsen. R IS

Læs mere

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI.

C. No. 3 c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET 1873. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. C. C. No. c. TABELLER VEDKOMMENDE NORGES SKIBSFART AARET. udgivne AF 'DEPARTEMENTET FOR PET MBE. CHRISTIANIA. TRYKT I DET STEENSKE BOGTRICECKERI. ,,t Skibsfarten mellem Norge og Udlandet beskjoeftigede

Læs mere