AL-AEP-SAE SAE DISPLAY DANSK. ASD - Automatisk Dampenhed DS - Drikvælger GLORIA. betjeningsvejledning - DANSK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AL-AEP-SAE SAE DISPLAY DANSK. ASD - Automatisk Dampenhed DS - Drikvælger GLORIA. betjeningsvejledning - DANSK"

Transkript

1 AL-AEP-SAE SAE DISPLAY SAE DISPLAY ASD - Automatsk Dampenhed DS - Drkvælger DANSK GLORIA betjenngsvejlednng - DANSK

2

3 Læs omhyggelgt... sde 4 Sådan anvendes vejlednngen... sde 4 Generelle bemærknnger... sde 4 Præsentaton... sde 5 Tlbehør... sde 6 Rengørng... sde 7 Kontroller og vedlgeholdelse... sde 8 Forslag tl, hvordan der laves en god kop kaffe... sde 9 Rskooversgt... sde 9 Glora AL-AEP-SAE... sde 11 Glora SAE-DISPLAY... sde 19 Glora SAE-DISPLAY med ASD-DS... sde 29 DANSK Bemærk: Ikke alt udstyr, der er nævnt denne manual, markedsføres Danmark. GLORIA betjenngsvejlednng - DANSK

4 Læs omhyggelgt Læs omhyggelgt hele denne vejlednng, før produktet tages brug. Den ndkøbte espressomaskne er desgnet og fremstllet med top-moderne metoder og teknk. Derved fastholdes kvaltet og drftsskkerhed lang td. Dette hæfte beskrver fordelene på bass af produktet. Der er noter om, hvordan masknen udnyttes bedst, hvordan den holdes en konstant effektv drftstlstand og hvordan eventuelle problemer løses. Opbevar dette hæfte på et skkert sted. Hvs det går tabt, kan der bestlles et nyt hos producenten. NYD LÆSNINGEN... OG KAFFEN Sådan anvendes vejlednngen Producenten forbeholder sg ret tl at forbedre produktet. V garanterer lgeledes, at dette hæfte afspejler produktets teknske tlstand på det tdpunkt, hvor det blev sendt på markedet. V opfordrer desuden kunderne tl at komme med forslag tl forbedrng af produktet eller vejlednngen. Generelle bemærknnger Kontroller masknens tlstand efter at have fjernet emballagen. Tag den kke brug, hvs der er tvvlsspørgsmål, men kontakt stedet forhandleren omgående. Emballagemateralet må kke efterlades nden for børns rækkevdde, da det kan være farlgt. Det tlrådes at beholde emballagen, ndtl garantperoden er udløbet. Kontroller, at netspændngen svarer tl dataene på masknens typesklt. Installatonen skal udføres overensstemmelse med de gældende skkerhedsnormer og af dertl uddannet personale. Forkert nstallaton kan være tl fare for personer, ejendele eller dyr. Denne maskne er kun fuldstændg skker, hvs dens jordng er korrekt udført henhold tl gældende skkerhedsnormer. Det er vgtgt at kontrollere, at den overholder dsse krav. Få hele systemet omhyggelgt kontrolleret af faguddannet personale, hvs der opstår tvvl. Producenten kan kke stlles tl ansvar for skader, der er opstået på grund af forkert jordng af masknen. Når masknen er nstalleret, skal faguddannet personale nstallere en hovedafbryder henhold tl de gældende skkerhedsregulatver. Denne afbryder skal have en kontaktåbnng på mndst 3 mm. Det frarådes at bruge forlængerlednnger eller fordelerstk. Hvs det kke kan undgås, bør der kun anvendes fordelerstk og forlængerlednnger, som er overensstemmelse med de gældende skkerhedsnormer. Overskrd aldrg den kw-værd, der er angvet på fordelerstkket eller forlængerlednngen, samt den maksmale effekt, der er angvet på fordelerstkket. Espressomasknen er beregnet tl tlberednng af varme drkke såsom kaffe, te eller varm mælk. Masknen må kun benyttes tl dette formål. Enhver anden anvendelse betragtes som forkert og derfor farlg. Producenten kan kke drages tl ansvar for eventuelle skader, der skyldes forkert eller ufornuftg anvendelse. Sluk for masknen og tag stkket ud af hovedafbryderen før eventuel vedlgeholdelse. Gennemfør de tltag, der er angvet denne vejlednng, ved den daglge rengørng. 4 GENERELLE ADVARSLER

5 Ved anvendelse af det elektrske udstyr skal flere skkerhedsnormer overholdes: - Rør kke ved masknen, når hænder eller fødder er våde eller fugtge - Anvend kke masknen uden at have fodtøj på - Anvend kke forlængerlednnger rum med brusere eller bad - Træk kke strømkablet for at tage stkket ud af kontakten - Udsæt kke masknen for regn, sol osv. - Lad kke børn eller nkompetente personer betjene masknen. Sluk for masknen og træk stkket ud, hvs masknen svgter eller fungerer dårlgt. Foretag kke selv reparatoner på apparatet, men tlkald specaluddannet teknsk assstance. Alle reparatoner skal udføres af producenten eller et autorseret servcecenter, og der må kun anvendes orgnale reservedele. Hvs denne vejlednng kke overholdes, bortfalder garanten, og masknens skre funkton påvrkes. Masknens strømkabel må kke udskftes af brugeren. Sluk for masknen og kontakt dertl faguddannet personale, hvs strømkablet blver beskadget. Sluk for masknen, tag stkket ud og lad faguddannet personale tømme den for vand, hvs den kke længere skal bruges. For at skre, at masknen fungerer korrekt, skal producentens vejlednng følges. Masknen skal lgeledes servceres regelmæssgt, og dens skkerhedsanordnnger skal kontrolleres af faguddannet personale. Undgå at have hænder eller andre legemsdele nærheden af kaffestudser eller damp- og varmtvandsdyser. Dampen og vandet fra dsse dyser kan gve forbrændnger. Når masknen er drft, er damp- og vanddyserne samt flterholderne overhedede og skal håndteres med forsgtghed, dvs. kun berøres de angvne steder. Kopperne må først anbrnges på den specelle kopvarmer, når de er helt tørre. De tallerkner, der hører tl masknen, skal placeres på kopvarmeren. Ingen andre genstande må placeres her. Masknens garant bortfalder, hvs masknens komponenter håndteres på uautorseret vs. DANSK Præsentaton Espressomasknen er udelukkende tl professonel brug. Den er beregnet tl tlberednng af varme drkke såsom te, cappuccno, tynd og stærk kaffe, espressokaffe osv. Der fndes forskellgt tlbehør, som skrer en praktsk og funktonel anvendelse af masknen. Hvs modellen har to eller flere grupper, kan den benyttes af to eller flere personer samtdg. Dette, samt at masknen uden problemer kan brygge drkkevarer løbende, er en garant for, at den kan udnyttes ntensvt. I det følgende gves der vejlednng at bruge masknen korrekt. De forskellge tlbehørsdele, som leveres sammen med masknen, vl også blve gennemgået. Brugeren skal have en vejlednng, der er tlstrækkelg tl at kunne betjene masknen korrekt. Det frarådes at benytte masknen på en sådan måde, at den eller dens funktonaltet ændres. NÅR MASKINEN ER I DRIFT, INDEHOLDER KEDLEN DAMP OG VARMT VAND, SOM ER UNDER TRYK. PRÆSENTATION 5

6 r o g r o Tlbehør Cappuccnobrygger Stk sugerøret ned mælken Anbrng kanden under cappuccnobryggerens studs Drej damphanen mod uret og luk for damphanen, når den ønskede mængde er opnået Hæld den opskummede mælk kopperne med kaffe. 1 Drej hanen (1) opad for at kunne lave varm mælk uden skum. Det bedste resultat opnås, hvs mælken kke tappes drekte kaffekoppen, men en kande eller skål, hvorefter den opskummede mælk hældes kaffen. Sørg for, at cappuccnobryggeren holdes ren som beskrevet afsnttet "Rengørng". stllng Cappuccno stllng Varm mælk Mælkeskummerdyse Sæt dysen (A) ned mælken, så forstøveren er helt dækket A Drej damphanen (B) mod uret Vent på, at mælken blver varm og skummer Drej hanen (B) med uret, når den ønskede temperatur og opskumnng er opnået. Mælkeopskumnngen justeres således: Anvend en skruenøgle tl at skrue komponent (A) af mælkeskummerdysen. C B Anvend en skruetrækker tl skruen (D) nden komponenten: - drej med uret for at mndske opskumnngen - drej mod uret for at øge opskumnngen D Det anbefales at gentage processen uden mælk, hver gang skummeren har været brug, for at holde den orden. Hold altd dyseenderne rene ved at tørre dem af med en klud fugtet lunkent vand. Vær altd yderst forsgtg forbndelse med mælkeskummerdysen, da den afgver damp med høj temperatur. 3-kopsstuds Anvend 3-kopsstudsen (og ca. 21 g malet kaffe) for at kunne brygge 3 kopper kaffe samtdg. 6 TILBEHØR

7 Rengørng For at gøre rengørngen og masknens funkton optmal er det nødvendgt med mange forskellge enkeltstående rengørngsopgaver på masknens dele og tlbehør samt kabnettet. De her oplyste tdsangvelser gælder normal anvendelse af kaffemasknen. Hvs masknen anvendes ntensvt, skal den rengøres oftere. Flter og flterholder Fltrene og de dertlhørende flterholdere skal rengøres daglgt varmt vand. Det er bedst at lade dem lgge blød varmt vand natten over, så de fedtede kaffeaflejrnger kan blve opløst. Det tlrådes at tlsætte et brev eller en tablet specalrengørngsmddel tl vandet og derefter skylle altsammen med vand. Hvs fltre og flterholdere kke rengøres daglgt, vl det påvrke kaffekvalteten negatvt og gve problemer såsom dårlg udnyttelse af kaffen samt grums bunden af koppen. Hulplade og fkserngsrng Både hulpladen (4) og dens fkserngsrng (3) bør rengøres hver uge varmt vand. For at gøre dette, skal skruen (5) løsnes og de to dele tages ud af brygenheden. Dampdyser Damprørene skal altd holdes rene. Kontroller enderne på dampdyserne og rengør dem hver måned. Rens dysehullerne med en tynd nål. 3 Bryggrupper (undtagen AL-verson) Bryggruppernes ndre dele skal rengøres én gang om ugen på følgende måde: Udskft flterholderens normale flter med et faststofflter Hæld en teskefuld velegnet rengørngsmddel på faststoffltret, og sæt flterholderen gruppen Start gruppen ved at aktvere brygknappen Gentag ovennævnte arbejdsgange, ndtl vandet er rent Sluk og fjern flterholderen fra gruppen Skyl en ekstra gang for at fjerne eventuelt tlbagesddende rengørngsmddel. Der må kke anvendes et faststofflter tl rengørng af maskner med vppegreb (AL) 5 4 DANSK Kabnet Kabnettet skal rengøres med en klud, der er skyllet op varmt vand. Brug kke slbende rengørngsmdler, da det kan rdse kabnettet. Mølle-doserer Rengør glasklokke og doserer både nd- og udvendgt én gang om ugen med en klud opskyllet lunkent vand. RENGØRING 7

8 Cappuccnobrygger Vær særlg omhyggelg ved rengørng af cappuccnobryggeren, og følg denne vejlednng: Start med at vaske dypperøret vand og lade et brygforløb køre nogle få sekunder Drej den roterende del (1) 90 tl pos. B (mælkeudløbsrøret lukkes) Luk damp ud, mens sugerøret holdes op luften (cappuccnobryggeren kører uden væske) Vent ca. 20 sekunder, mens cappuccnobryggerens ndre renses og sterlseres Luk for dampen og stl den roterende del tlbage pos. A Hvs luftndtaget er blokeret (2), rengøres det forsgtgt med en nål. 1 pos. A 2 Det tlrådes at rengøre cappuccnobryggeren regelmæssgt for at undgå drftssvgt og skre god hygejne systemet pos. B Kontroller og vedlgeholdelse For at skre, at masknen hele tden fungerer skkert og effektvt, er det nødvendgt at vedlgeholde den. Det er sær vgtgt at bede teknsk servce gennemføre et gennemgrbende servceeftersyn af masknen mndst én gang om året. Automatk Kontroller følgende regelmæssgt: Kontroller pumpetrykket med et manometer. Trykket bør være ca. 8-9 bar. Kontakt teknske servce, hvs der opstår uregelmæssgheder Kontroller lgeledes kedeltrykket med et manometer. Dette tryk bør være 0,8-1,2 bar. Også denne forbndelse kan der være behov for hjælp fra teknsk servce Kontroller fltrene for sld, hvs der er skader på kanterne, og kontroller, om der kommer kaffegrums koppen. Udskft om nødvendgt fltrene. Mølle-doserer Kontroller følgende regelmæssgt: Kontroller mængde, som bør være på ca. 6-7 g ad gangen, og juster om nødvendgt mængden Hold altd øje med formalngsgraden, og lav den om nødvendgt om Kontroller møllen for sld. Dens valser skal udskftes, hvs der er for meget pulver den malede kaffe (valserne holder normalt tl ca. 600 kg kaffe). 8 KONTROLLER - VEDLIGEHOLDELSE

9 Forslag tl, hvordan der laves en god kop kaffe Det er vgtgt, at det benyttede vands hårdhed kke overstger 6-9 dh, hvs der skal brygges kvaltetskaffe. Hvs vandets hårdhed overstger dsse værder, tlrådes det at benytte en vandblødgører. Undlad at benytte vandblødgører, hvs vandets hårdhed er under 6 dh. Hvs vandet smager usædvanlg kraftgt af klor, bør der nstalleres et specelt flter. Det frarådes at opbevare store lagre af kaffebønner. Mal aldrg store mængder kaffe. Anvend hele den mængde, dosereren ndeholder, og sørg om mulgt for, at al kaffe bruges samme dag. Køb aldrg malet kaffe, da det hurtgt blver for gammelt. Foretag nogle få arbejdsgange uden væske, hvs masknen kke har været brug nogen td (2-3 tmer). Sørg for at rengøre og vedlgeholde masknen regelmæssgt. Rskooversgt Af dette afsnt fremgår det, hvlke rsc brugerne kan blve udsat for, hvs de specfkke skkerhedsstandarder, beskrevet dette hæfte, kke overholdes. Masknen skal have en effektv jordtlslutnng Hvs det kke er tlfældet, kan masknen være klde tl farlge elektrske udladnnger. Jordtlslutnngen mulggør afladnng af elektrctet tl jorden. Masknen må kke vaskes med rndende vand Anvendes der højtryksvand drekte på masknen, kan det elektrske udstyr blve alvorlgt beskadget. Brug aldrg vandstråler tl at vaske nogen dele af masknen. Vær forsgtg med dampdyser og varmt vand Ved brug kan dampdyser og det varme vand blve overophedet og således gve anlednng tl farlge stuatoner. Dsse dele skal omgås med forsgtghed. Ret aldrg damp- eller varmtvandsstråler drekte mod kroppen. Udfør kke arbejder på masknen, mens strømmen er sluttet tl Før der udføres arbejder på masknen, skal den slukkes på hovedafbryderen, eller, endnu bedre, stkket tages ud. Fjern aldrg kabnettet eller dele heraf, mens strømmen er sluttet tl. Udfør aldrg arbejder på væskesystemet, før det er blevet tømt Alle arbejder på væskesystemet og den dertl hørende kedel skal undgås, hvs der stadg er vand og tryk på systemet. Det skal derfor tømmes først. Det gøres ved at lukke for hovedhanen og lade bryggruppen køre kortvargt uden vandtlførsel. Sluk for masknen, og åbn alle damp- og vandhaner. Når trykket er på nul, skal kedlen tømmes helt ved at skrue den specelle rørfttng forneden på den af. Gennemføres ovennævnte procedure kke korrekt, kan en åbnng af væskesystemet udløse en pludselg udstrømnng af overophedet vand under tryk. DANSK Maskner med vppegreb Grebet må aldrg vppes ned, hvs der kke er kaffe fltret, eller hvs flterholderen kke er monteret på gruppen: Den pludselge opadgående bevægelse af vppegrebet kan beskadge masknen og medføre personskade. Gasdrevne maskner Kontroller regelmæssgt systemet for gaslækager ved at påføre sæbevand på rørsystemet. Luk for en skkerheds skyld for gasvarmesystemet, når masknen kke er brug (om natten og uden for åbnngstden). Anvendelse af masknen Denne espressomaskne er udelukkende beregnet tl professonel brug. Bruges den på andre måder, betragtes de som fejlanvendelser og derfor farlge. Børn og nkompetente personer må kke benytte masknen. Overholdes ovennævnte kke, kan det forårsage alvorlge skader på personer, ejendele eller dyr. Arbejd aldrg på masknens elektronk, mens masknen stadg er tlsluttet elnettet. Sluk helt for masknen og tag stkket ud af hovedafbryderen, før arbejder på den påbegyndes. RÅD - RISICI 9

10 10

11 AL-AEP-SAE 1. Generel beskrvelse... sde Trykknappanel... sde Klargørng af masknen... sde Tændng af masknen... sde Malng og doserng af kaffe... sde Kaffebrygnng... sde AL-verson... sde AEP-verson... sde SAE-verson... sde Tlberednng af varme drkke... sde Varmtvandsbrygnng (manuel)... sde Varmtvandsbrygnng (automatsk)... sde Damp... sde Kopvarmer... sde 18 AL-AEP-SAE DANSK GLORIA betjenngsvejlednng - DANSK

12 r o g r o g 1. Generel beskrvelse Kopvarmerens overflade 2. Varmtvandsdyse 3. Trykknappanel 4. Dampgreb 4 5. Dampdyse 6. Flterholder Programmerngskontakt 8. Koprst 6 9. Kedel- / pumpemanometer Masknstart 11. Kopvarmerkontakt Indkator for tændt maskne Indkator for tændt kopvarmer Trykknappanel 1 kop espresso 2 kopper espresso 1 kop kaffe 2 kopper kaffe 1 krus kaffe 2 krus kaffe Stop / Prog Varmt vand 12 AL - AEP - SAE

13 3. Klargørng af masknen Masknen skal klargøres og nstalleres af dertl kvalfceret personale. Hvs masknen anvendes, uden at nstallatonen er udført af dertl uddannede teknkere, kan den blve alvorlgt beskadget. 4. Tændng af masknen 4.1 Elektrsk opvarmnng Sørg, før masknen startes, for at vandstanden kedlen er højere end mnmumsnveauet skueglasset (1). Hvs der kke er noget vand kedlen (ny-nstalleret eller efter vedlgeholdelse af kedlen), skal den først fyldes, så overhednng af varmeelementet undgås. Gør følgende: Åbn for hanen tl vandforsynng Sæt kontakten stllng "1" (strøm tl pumpen tl automatsk kedelfyldnng og masknens funktoner), og vent på, at kedlen automatsk fyldes med vand Sæt kontakten stllng "2" (alle komponenter tlsluttet, herunder varmeelementet kedlen), og vent på, at masknen varmes helt op I masknens opvarmnngsfase (ca. 20 mnutter) lukkes der damp ud af undertryksventlen nogle få sekunder, før ventlen lukker Foretag nogle brygnnger af få sekunders varghed uden vand, men med flterholderen sat, for at fjerne evt. luft fra kredsløbet, så bryggrupperne er helt varme, før masknen tages brug Tap nogle få kopper kaffe af for at afprøve formalngen og kontrollere masknens drftstryk, før masknen tages brug DANSK A E 4.2 Gasopvarmnng (hvs masknen er forsynet med gas) Sæt hovedkontakten (A) stllng 1 Åbn for gasventlen (B) på hovedlednngen Hold trykknappen (C) nede, og tryk samtdg på knappen (D). Hold knappen (C) nede nogle få sekunder, når der er flamme, så termoføleren kan aktveres korrekt Tjek derefter gennem ruden (E), at der stadg er flamme Vent, tl drftstrykket, som vses på manometret, når 1-1,2 bar B D AL - AEP - SAE C 13

14 4.3 El- + gasopvarmnng (hvs der er et gasanlæg) Gå frem som angvet punkt 4.2 "Gasopvarmnng" kontroller, om der er flamme, og sæt derefter hovedafbryderen (A) stllng 2. På denne måde forsynes kedlens varmeelement med strøm, således at drftstrykket hurtgere nås Vent tl drftstrykket, som vses på manometret, når 1-1,2 bar Af hensyn tl skkerheden skal der lukkes for gasopvarmnngen, hvs masknen er ude af brug længere peroder (om natten, eller når vrksomheden er lukket). Det frarådes at anbrnge klude eller andre genstande på kopvarmeren, da det hndrer den normale luftgennemstrømnng. A 5. Malng og doserng af kaffe Anbrng mølle-dosereren bekvemt forhold tl masknen. Kaffen skal males og doseres overensstemmelse med nstrukserne fra mølle-dosererens producent. V foreslår følgende for at opnå en god kvaltet espresso: Opbevar kke store kaffemængder form af hele bønner. Hold øje med den dato for sdste anvendelse, producenten har angvet Mal den mængde kaffe, der normalt forbruges, påfyld den malede kaffe, dosereren ndeholder, og anvend den så vdt mulgt samme dag Undgå om mulgt at købe malet kaffe, da den hurtgt blver gammel. Hvs det er nødvendgt, så køb vakuumpakket kaffe. Fyld fltret med malet kaffe (ca. 6-7 g), og tryk det sammen med stamperen. Sæt flterholderen bryggruppen. Rengør kanten af fltret, før flterholderen sættes dspenseren, så paknngen kke blver sldt for hurtgt. Fastspænd kke flterholderen for hårdt tl dspensergruppen. 14 AL - AEP - SAE

15 6. Kaffebrygnng 6.1 AL-verson Anbrng kaffekoppen under aftapnngsstudsen Træk vppegrebet helt ned Vent nogle få sekunder (3-5 sekunder) Hæv vppegrebet, ndtl der føles en vs modstand, og slp det så Vent tl kaffebrygnngen er færdg. fase 1 Sænknng af vppegrebet fase 2 For-fugtnng 3-5 sekunder fase 3 Udløsnng af vppegreb og brygnng af kaffen Brug aldrg ovennævnte fremgangsmåde uden kaffe fltret, eller uden at flterholderen er monteret på bryggruppen. Vppegrebets hurtge opadgående bevægelse kan medføre skade på maskne, personer eller ejendele. Brygtden afhænger af formalngsgraden og kaffemængden flterholderen. DANSK 6.2 AEP-verson Anbrng kaffekoppen under aftapnngsstudsen Tryk på den ønskede brygknap. Brygnngen gennemføres og kan standses ved hjælp af samme knap, så snart der er den ønskede mængde kaffe koppen. Aftapnng af kaffe AL - AEP - SAE 15

16 r o g r o g 6.3 SAE-verson BRYGNING AF KAFFE Anbrng kaffekoppen under aftapnngsstudsen Tryk på den ønskede brygknap og vent på, at kaffen brygges (LED tændes) Tryk endnu engang på brygknappen eller på STOP-knappen for at standse brygnngen af kaffe før td Anvend den manuelle brygknap, hvs der er uregelmæssgheder, eller hvs trykknappanelet er låst PROGRAMMERING AF KAFFEMÆNGDE Sæt programmerngskontakten (A) stllng ON Hold STOP/PROG-knappen trykknappanelet tændes nede 5 sekunder: Alle LED'er på Tryk på den brygknap, der skal programmeres (fx 1 kop espresso ) eller STOP/PROG- Vent på aftapnng. Tryk på brygknappen knappen gen for at bekræfte mængden Gentag denne arbejdsgang for de andre brygknapper Tryk på STOP/PROG-knappen på trykknappanelet, ndtl alle LED'er slukkes, når programmet er afsluttet, og sæt programmerngskontakten stllng OFF OFF På modeller med grupper er det mulgt at programmere alle masknens trykknappaneler samtdg ved udelukkende at benytte højre tryk knappanel. Det anbefales dog at kontrollere programmerngen af de andre trykknappaneler. 16 AL - AEP - SAE

17 r o g r o g 7. Tlberednng af varme drkke 7.1 Varmtvandsbrygnng (manuel) Drej hanens greb mod uret (1) for at aftappe varmt vand Den mængde varmt vand, der kommer ud af dysen (2), svarer tl hanens åbnngsgrad. 7.2 Varmtvandsbrygnng (automatsk) AFTAPNING AF VARMT VAND Anbrng koppen under varmtvandsstudsen (2) Tryk på varmtvandsknappen (4). Vent på at vandet varmes Tryk endnu engang på varmtvandsknappen (4 ) eller tryk på PROG/ STOP-knappen for at standse brygnngen før td. 1 2 PROGRAMMERING AF VARMTVANDSMÆNGDE Sæt programmerngskontakten (3) stllng ON Anbrng koppen under varmtvandsstudsen (2) Tryk på PROG/STOP-knappen på det højre trykknappanel, ndtl alle brygknappernes LED'er tændes 4 5 Tryk på knappen for varmt vand (4) Bekræftes ved at trykke endnu en gang på knappen tl brygnng af varmt vand (4, når den ønskede mængde er nået) 7 DANSK Sæt programmerngskontakten (3) tlbage stllng OFF, når programmerngen er færdg Damp Drej hanens greb (5) mod uret for at aftappe damp. Den dampmængde, der kommer ud af dysen (6), svarer tl hanens åbnngsgrad. 2 3 Flyt forsgtgt dampdysen (tag fat, hvor røret er soleret (7)), og rør kke varmtvandsdysen. Kontakt med varmt vand og damp kan være skadelg for mennesker, dyr eller ejendele. AL - AEP - SAE 17

18 8. Kopvarmer 8.2 AL - AEP-verson Kopvarmeren aktveres, deaktveres eller justeres således: Fjern koprsten Fjern drypbakken Drej på termostaten. Temperaturen følger termostatens skala 0 = kopvarmer slukket 30 = mnmumstemperatur 60 = mddeltemperatur 90 = maksmumstemperatur Termostat Kopvarmer 8.2 SAE-verson Kopvarmeren aktveres, deaktveres eller justeres således: Sæt programmerngskontakten stllng OFF og kopvarmerkontakten stllng ON Hold PROG-knappen nede, når masknen er startet. Den blnkende LED på trykknappanelet vser kopvarmerens aktuelle konfguraton som angvet på tegnngen nedenfor Kopvarmerens konfguraton kan ændres ved at holde PROG-knappen nede, når masknen starter, ndtl den blnkende LED på trykknappanelet lyser konstant Tryk på den knap, der svarer tl den ønskede konfguraton Tryk på PROG for at bekræfte valget. Kopvarmer OFF Temperatur 70 C Temperatur 80 C Temperatur 90 C Temperatur 100 C Temperatur 110 C Det er mulgt at slukke for kopvarmeren ved blot at sætte kontakten, der sdder over masknens startkontakt, stllng OFF. 18 AL - AEP - SAE

19 SAE DISPLAY 1. Generel beskrvelse... sde Trykknappanel... sde Klargørng af masknen... sde Tændng af masknen... sde Malng og doserng af kaffe... sde Kaffebrygnng... sde Varmt vand... sde Tællere... sde Kopvarmer... sde Programmerng af masknens parametre... sde Nulstllng af data... sde Meddelelser... sde 27 SAE - DISPLAY DANSK GLORIA betjenngsvejlednng - DANSK

20 r o g r o g 1. Generel beskrvelse 1. Dsplay Knapper tl manuel kaffe- og varmtvandsbrygnng 3. Trykknap tl kaffevalg og programmerng 4 4. Dampgreb 5. Dampdyse 4 6. Flterholder 7. Programmerngskontakt 8. Koprst 9. Kedel- / pumpemanometer Varmtvandsdyse ON/OFF-kontakt 12. Kopvarmerkontakt Indkator for tændt maskne 14. Indkator for tændt kopvarmer Trykknappanel KNAP BRUG 1 kop espresso KNAP PROGRAMMERING MODE 2 kopper espresso ENTER 1 kop kaffe ØGE 2 kopper kaffe MINDSKE 1 krus kaffe 2 krus kaffe Stop / Prog PROGRAMMERING 20 SAE - DISPLAY Varmt vand

21 3. Klargørng af masknen Masknen skal klargøres og nstalleres af dertl kvalfceret personale. Hvs masknen anvendes, uden at nstallatonen er udført af dertl uddannede teknkere, kan den blve alvorlgt beskadget. 4. Tændng af masknen o g r Tryk på masknens startkontakt (11) Vent på eventuel automatsk efterfyldnng af vand kedlen Vent nogle få sekunder mere på, at auto-testen blver udført please wat for functonal test test result - ok - Masknen er klar tl brug, når følgende meddelelse vses: 11 Kedeltryk Kedeltemperatur 1,1 bar 120 C 09: Klokkeslæt Dato Ugedag 1 - mandag 2 - trsdag 3 - onsdag 4 - torsdag 5 - fredag 6 - lørdag 7 - søndag DANSK Hvs temperaturen er under 90 C (masknens opvarmnngsfase), vses meddelelsen low dsplayet. Når programmerngskontakten er stllng ON, kan masknen også slukkes delvst (varmeelement og valgknapper deaktveres) ved samtdgt at trykke på knapperne 3 sekunder. Tryk samtdg på dsse knapper 3 sekunder for at gøre masknen drftsklar gen. I masknens opvarmnngsfase (ca. 20 mnutter) lukkes der damp ud af undertryksventlen nogle få sekunder, før ventlen lukker Foretag nogle brygnnger af få sekunders varghed uden væske, men med flterholderen sat, for at fjerne evt. luft fra kredsløbet, så bryggrupperne er helt varme, før masknen tages brug Tap nogle få kopper kaffe af for at afprøve formalngen og kontrollere masknens drftstryk, før masknen tages brug SAE - DISPLAY 21

22 5. Malng og doserng af kaffe Anbrng mølle-dosereren bekvemt forhold tl masknen. Kaffen skal males og doseres overensstemmelse med nstrukserne fra mølle-dosererens producent. V foreslår følgende for at opnå en god kvaltet espresso: Opbevar kke store kaffemængder form af hele bønner. Hold øje med den dato for sdste anvendelse, producenten har angvet Mal den mængde kaffe, der normalt forbruges, påfyld den malede kaffe, dosereren ndeholder, og anvend den så vdt mulgt samme dag Undgå om mulgt at købe malet kaffe, da de hurtgt blver gammel. Hvs det er nødvendgt, så køb vakuumpakket kaffe Fyld fltret med malet kaffe (ca. 6-7 g), og tryk det sammen med stamperen. Sæt flterholderen bryggruppen. Rengør kanten af fltret, før flterholderen sættes dspenseren, så paknngen kke blver sldt for hurtgt. Fastspænd kke flterholderen for hårdt tl dspensergruppen. 6. Kaffebrygnng 6.1 Brygnng af kaffedoser Anbrng kaffekoppen under aftapnngsstudsen Tryk på den ønskede brygknap. Vent på, at kaffen brygges (LED tændes) Tryk endnu engang på brygknappen eller på STOP-knappen for at standse brygnngen af kaffe før td Anvend den manuelle knap, hvs der er uregelmæssgheder, eller hvs trykknappanelet er låst 6.2 Programmerng af kaffemængde På modeller med grupper er det mulgt at programmere alle masknens trykknappaneler samtdg ved udelukkende at benytte højre trykknappanel. Det anbefales dog at kontrollere programmerngen af de andre trykknappaneler: Manuel aftapnng af kaffe Sæt programmerngskontakten A stllng ON (P blnker dsplayet) Hold PROG-knappen nede 5 sekunder: Alle LED'er på trykknappanelet tændes Tryk på den brygknap, der skal programmeres (fx 1 kop espresso ) A Vent på aftapnng. Bekræft dosen ved at trykke på brygknappen eller PROG-knappen gen Gentag denne arbejdsgang for de andre brygknapper Tryk på PROG -knappen på trykknappanelet, ndtl alle LED'er slukkes, når programmerngen er afsluttet, og sæt programmerngskontakten stllng OFF 22 SAE - DISPLAY

23 r o g r o g 7. Varmt vand 7.1 Programmerng af varmt vand Sæt programmerngskontakten (3) stllng ON (P blnker dsplayet) Anbrng koppen under varmtvandsstudsen (2) Tryk på PROG/STOP-knappen på højre trykknappanel, hvorved alle brygknappernes LED'er tændes Tryk på knappen for varmt vand (4) Bekræft ved at trykke på PROG-knappen, når den ønskede doserng er opnået Sæt programmerngskontakten (3) tlbage stllng OFF, når programmerngen er færdg Varmtvandsbrygnng Anbrng koppen under varmtvandsstudsen (2) Tryk på varmtvandsknappen (4). Vent på, at vandet varmes Tryk endnu engang på varmtvandsknappen (4 ) eller tryk på PROG/STOP-knappen for at standse brygnngen før td. Rør kke ved varmtvandsdysen. Kontakt med varmt vand og damp kan være skadelg for mennesker, dyr eller ejendele. DANSK 8. Tællere Gør det mulgt at vse antal brygnnger, masknen har gennemført (med programmerngskontakten stllng OFF): 1) Hold PROG-knappen højre trykknappanel nede 5 sekunder dsplayet vser det samlede antal gennemførte valg 2) Dsplayet vser antallet af valg for den pågældende knap ved et tryk på valgknapperne (te eller kaffe), 3) Tryk to gange på PROG-knappen for at forlade tællerne. total coffees counters Nulstllng af brygtællere - se afsnt 13 "Nulstllng af data" SAE - DISPLAY 23

24 r o g r o g 9. Kopvarmer Sæt kopvarmerkontakten, der sdder over masknens startkontakt, stllng ON (med programmerngskontakten stllng OFF) for at aktvere, deaktvere eller justere kopvarmeren, og gør følgende: Hold PROG-knappen Tryk gen på PROG-knappen Benyt øge- (+) og mndske- (- ) knapperne på højre trykknappanel tl at ændre den kopvarmertemperatur, som vses dsplayet Hold PROG-knappen på det højre trykknappanel nede 5 sekunder, som vser meddelelsen nede for at bekræfte. cup heater 80 C Indstl en temperatur lavere end 70 C for at deaktvere kopvarmeren (dsplayet vser ---- ), eller sæt kopvarmerkontakten (sdder over masknens startkontakt) stllng OFF. 10. Programmerng af masknens parametre 1,0 bar 120 C P 09: clock set-up 09: auto on/off on 08:50 3 auto on/off off 18:50 Sæt programmerngskontakten (3) stllng ON (P blnker dsplayet). Hold MODE-knappen på det højre trykknappanel nede mndst 3 sekunder for at få adgang tl programmerng. Anvend MODE-knappen på det højre trykknappanel de forskellge områder programmerngsmenuen. tl at skfte fra en pa- Anvend ENTER-knappen på højre trykknappanel rameter tl næste nden for samme område. Benyt øge- og mndske-knapperne ændre den enkelte parameterværd 24 SAE - DISPLAY tl at blade gennem på højre trykknappanel tl at Systemet forlader automatsk programmerngsfasen nogle få sekunder, efter at sdste programmerngsopgave er udført. Sæt programmerngskontakten tlbage stllng OFF, når programmerngen er færdg. Programmerngen af det elektronske trykknappanel kan kun udføres, når programmerngskontakten er stllng ON. workng days reg. softener boler pressure 0,0 bar s=0.0 cup heater 80 c language Englsh doser alarm

25 10.1 Programmerng af UR og DATO Ændrng af klokkeslæt, dato og ugedag: 1) Hold MODE-knappen på det højre trykknappanel nede 3 sekunder 2) Brug knapperne tl at skfte parametret blnkefasen 3) Tryk på ENTER-knappen for at gå vdere tl næste parameter 4) Tryk på MODE-knappen for at gå vdere tl næste programmerng. clock set-up 09: Programmerng af OPSTART Programmerng af automatsk tændng af masknen: 1) Indstl masknens tændngstdspunkt med knapperne 2) Tryk på ENTER-knappen for at skfte fra tmer tl mnutter og omvendt 3) Tryk på MODE-knappen for at gå vdere tl næste programmerng. auto on/off on 08: Programmerng af NEDLUKNING Programmerng af automatsk sluknng af masknen: 1) Indstl masknens slukketdspunkt med knapperne 2) Tryk på ENTER-knappen for at skfte fra tmer tl mnutter og omvendt 3) Tryk på MODE-knappen for at gå vdere tl næste programmerng. auto on/off off 18: Programmerng af HVILEDAG Følg nstrukserne nedenfor, når masknens nedluknng på hvledag(e) skal programmeres: Ugens dage Nedluknng 1) Vælg dagen(e) tl nedluknng ved at blade med -knapperne 2) Anvend ENTER-knappen tl at ndtaste bndestregen " - " for de(n) dag(e), hvor der ønskes nedluknng. Tændng 1 - mandag 2 - trsdag 3 - onsdag 4 - torsdag 5 - fredag 6 - lørdag 7 - søndag Anvend ENTER-knappen nedluknngen. tl at nulstlle dagens numerske værd for at ophæve Aktver lgeledes ON- og OFF-gangene, se punkt 10.2 og 10.3 Eksempel på maskne, som er lukket ned trsdag og torsdag SAE - DISPLAY workng days Eksempel på maskne, hvor ngen dage er ndstllet tl nedluknng workng days DANSK

26 r o g r o g 10.5 Programmerng af REGENERERING AF VANDBLØDGØRER Programmerng af den automatske advarsel om regenererng af vandblødgører: 1) Indstl vandmængden med knapperne (trn à 50 l) 2) Tryk på MODE-knappen for at gå vdere tl næste programmerng. reg. softener Programmerng af KOPVARMER Programmerng af temperatur samt aktverng af kopvarmer 1) Gå nd programmerng 2) Indstl temperaturen med knapperne 3) Tryk på MODE-knappen for at gå vdere tl næste programmerng. Kopvarmeren deaktveres, hvs den ndstllede temperatur er lavere end 70 C. CUP HEATER 80 C 10.7 Programmerng af SPROG Programmerng af det vste sprog: 1) Gå nd programmerng 2) Indstl sproget med knapperne 3) Tryk på MODE-knappen for at gå vdere tl næste programmerng. language Englsh doser alarm DOSERER-alarm Styrng af doserer-alarm. De 4 vste data vedrører bryggrupperne. De første data tl højre vedrører den første gruppe tl højre og så fremdeles. 11. Nulstllng af data 11.1 Nulstllng af doserer-alarm 1) Sæt programmerngskontakten stllng ON 2) Anvend MODE-knappen tl at blade frem menuen doserer-alarm 3) Tryk på knappen for at starte nulstllngen 4) Tryk på PIL-OP-knappen mndst 3 sekunder for at bekræfte nulstllngen. doser alarm reset countng? press + 3 sec. doser alarm SAE - DISPLAY

27 11.2 Nulstllng af vandtæller (lter) tl regenererng 1) Sæt programmerngskontakten stllng ON 2) Tryk samtdg på de 4 PROG-knapper på det venstre trykknappanel, ndtl dsplayet vser sgnalet 3) Regenererngskontrollen omgås ved at ndstlle værden tl lter reg. softener reg. softener Nulstllng af tæller 1) Sæt programmerngskontakten stllng OFF 2) Hold PROG-knappen nede 5 sekunder 3) Sæt programmerngskontakten stllng ON 4) Tryk på knappen for at starte nulstllngen total coffees reset countng? press + 3 sec. 5) Tryk på PIL-OP-knappen mndst 3 sekunder for at bekræfte nulstllngen data reset Ovennævnte procedure gør det mulgt at nulstlle tællerne for hver enkelt trykknappanel uden at ændre masknens totaltællere (masknens lvscyklus). 12. Meddelelser 1,1 bar 120 C boler fllng årsag Kedel fyldes med vand, når masknen anvendes første gang, eller når den efterfyldes for at nå vandstanden. afhjælpnng Vent, tl kedlen er helt fyldt. DANSK 1,1 bar 120 C fllng tmeout Det tager længere td end forventet at fylde kedlen med vand. Sørg for, at hovedhanen er åben. Sluk for masknen og tænd den derefter gen. Tlkald teknsk assstance, hvs advarslen stadg er tændt efter nogle få forsøg. doser alarm Fejl den elektronske fyldnngsregulerng Stands brygnngen ved at trykke på brygknappen. Tlkald teknsk assstance. reg. softener Anmodnng om regenererng af vandblødgører Foretag regenererng af vandblødgøreren. Sæt programmerngskontakten stllng ON og tryk samtdg på de 4 dsplayknapper 5 sekunder for at slukke for advarslen Tlkald teknske assstance, hvs masknen kke vl køre. SAE - DISPLAY 27

28 28

29 SAE DISPLAY ASD - Automatsk Dampenhed DS - Drkvælger 1. Generel beskrvelse... sde Trykknappanel... sde Klargørng af masknen... sde Opstart... sde Malng og doserng af kaffe... sde Valg af kaffe... sde Varmt vand... sde Tællere... sde Kopvarmer... sde DS - Drkvælger... sde ASD - Automatsk Dampenhed... sde Kedeltryk... sde Rengørng... sde 39 DANSK 14. Programmerng af masknens parametre... sde Nulstllng af data... sde Meddelelser... sde 45 GLORIA betjenngsvejlednng - DANSK DISPLAY - ASD/DS

30 Hot Mlk r o g Latte r o g 1. Generel beskrvelse 1. Dsplay 2. Knapper tl manuel kaffe- og varmtvandsbrygnng 3. Trykknap tl kaffevalg og programmerng 4. Varmtvandsdyse 5. Varmtvandsknap 6. Dampdyse 7. Flterholder 8. Programmerngskontakt Koprst 10. Kedel- / pumpemanometer 11. DS - drkvælger / LCL - Mælk Kaffe Mælk 12. ASD - Automatsk Dampenhed Masknens startkontakt 14. Kopvarmerkontakt 15. Cappuccnobrygger 16. Dampgreb Kopvarmerens overflade 18. ASD-dampdyse 19. ASD-temperaturføler 20. Indkator for tændt kopvarmer 14 Cappuccno Foamed Mlk Macchato Steamer Latte Auto Addtonal Hot Mlk Indkator for tændt maskne ASD DISPLAY - ASD / DS

31 2. Trykknappanel 2.1 Knapper tl manuel kaffeaftapnng Knapper tl varmtvandsaftapnng Manuel brygnng af kaffe Varmt vand Manuel brygnng af kaffe 2.2 Trykknappanel tl valg af kaffe Trykknappanel tl valgprogrammerng KNAP BRUG 1 kop espresso KNAP PROGRAMMERING MODE 2 kopper espresso ENTER 1 kop kaffe ØGE 2 kopper kaffe MINDSKE 1 krus kaffe 2 krus kaffe Stop / Prog PROGRAMMERING DANSK Varmt vand 2.3 DS-trykknappanel - drkvælger Cappuccno Latte Foamed Mlk Hot Mlk Latte Macchato Auto Steamer Addtonal Hot Mlk Cappuccno Mælk og kaffe Mælk, opskummet Mælk, varm Mælk tlsat kaffe Automatsk dampenhed Tlsat mælk DISPLAY - ASD / DS 31

32 Hot Mlk r o g Latte 3. Klargørng af masknen Masknen skal klargøres og nstalleres af dertl kvalfceret personale. Hvs masknen anvendes, uden at nstallatonen er udført af dertl uddannede teknkere, kan den blve alvorlgt beskadget. 4. Tændng af masknen Tryk på masknens startkontakt (14) Vent på eventuel automatsk efterfyldnng af vand kedlen Vent nogle få sekunder mere på at auto-testen blver udført Masknen er klar tl brug, når følgende meddelelse vses: Kedeltryk please wat for functonal test Kedeltemperatur test result - ok - 14 Cappuccno Foamed Mlk Macchato Steamer Latte Auto Addtonal Hot Mlk Programmerng Klokkeslæt 1,0 bar 120 C P 09: Dato Ugedag 1 - mandag 2 - trsdag 3 - onsdag 4 - torsdag 5 - fredag 6 - lørdag 7 - søndag Hvs temperaturen er under 90 C (opvarmnngsfasen), vser dsplayet meddelelsen low. Når programmerngskontakten er stllng ON, kan masknen slukkes delvst (varmeelement og valgknapper deaktveres) ved samtdgt at trykke på knapperne 3 sekunder. Tryk samtdg på dsse knapper 3 sekunder for at gøre masknen drftsklar gen. 5. Malng og doserng af kaffe Anbrng mølle-dosereren bekvemt forhold tl masknen. Kaffen skal males og doseres overensstemmelse med nstrukserne fra mølle-dosererens producent. V foreslår følgende for at opnå en god kvaltet espresso: Opbevar kke store mængder kaffebønner. Hold øje med den dato for sdste anvendelse, producenten har angvet. Mal den mængde kaffe, der normalt forbruges, påfyld den malede kaffe, dosereren ndeholder, og anvend den så vdt mulgt samme dag Undgå om mulgt at købe malet kaffe, da den hurtgt blver gammel. Hvs det er nødvendgt, så køb vakuumpakket kaffe. Fyld fltret med malet kaffe (ca. 6-7 g), og tryk det sammen med stamperen. Sæt flterholderen bryggruppen. 32 Rengør kanten af fltret, før flterholderen sættes dspenseren, så paknngen kke blver sldt for hurtgt. Fastspænd kke flterholderen for hårdt tl dspensergruppen. DISPLAY - ASD / DS

33 6. Valg af kaffe 6.1 Brug 1) Fyld fltret med den rette mængde malet kaffe og pres den med kaffestamperen 2) Sæt flterholderen bryggruppen 3) Anbrng koppen under flterholderen 4) Vælg den ønskede drk, eksempelvs 1 kop espresso (den pågældende LED tændes) og vent på, at brygnngen blver færdg. Tryk endnu en gang på STOP-knappen eller på den valgte knap for at afbryde brygnngen før td. Anvend knappen tl manuel brygnng, hvs trykknappanelet er låst. 6.2 Programmerng Programmer altd venstre trykknappanel først og derefter, om nødvendgt, de andre således: Sæt programmerngskontakten stllng ON (P blnker dsplayet) Fyld fltret med den ønskede mængde malet kaffe, pres den med kaffestamperen, og sæt flterholderen bryggruppen DANSK Hold PROG-knappen nede mndst 5 sekunder (alle LED'er på trykknappanelet tændes) Vælg den kopstørrelse, der skal programmeres (fx 1 kop kaffe ) Vent på, at den brygges Tryk på brygknappen gen eller på PROG-knappen for at bekræfte mængde (fx 1 kop kaffe) Gentag operatonen for de andre doser og for de andre trykknappaneler Tryk på PROG-knappen for at forlade programmerng. (Masknen forlader automatsk programmerng, hvs der kke er foretaget nogen valg mndst 25 sekunder) Sæt programmerngskontakten stllng OFF, når programmerngen er færdg Programmerngen af den enkelte mængde skal foretages med frskmalet kaffe og kke på bass af tdlgere benyttet kaffe. DISPLAY - ASD / DS 33

34 r o g r o g 7. Varmt vand Varmtvandsaftapnng Anbrng koppen under varmtvandsstudsen (2) 7 Tryk på varmtvandsknappen (4). Vent på at vandet varmes Tryk endnu engang på varmtvandsknappen (4 ) eller tryk på PROG/ STOP-knappen for at standse brygnngen før td Programmerng af varmt vand Sæt programmerngskontakten (3) stllng ON Anbrng koppen under varmtvandsstudsen (2) 2 3 Tryk på PROG/STOP- knappen, hvorefter alle brygknappernes LED'er tændes Tryk på knappen for varmt vand (4) Bekræft ved at trykke på PROG-knappen, når den ønskede doserng er opnået Sæt programmerngskontakten (3) tlbage stllng OFF, når programmerngen er færdg Rør kke ved varmtvandsdysen. Kontakt med varmt vand og damp kan være skadelg for mennesker, dyr eller ejendele. 8. Tællere Gør følgende for at se masknens samlede antal brygnnger: 1) Sæt programmerngskontakten stllng OFF 2) Hold PROG-knappen venstre trykknappanel nede mndst 5 sekunder, tl dsplayet vser det samlede antal valg, der er gennemført 3) Ved at trykke på knapperne på trykknappanelet tl kaffevalg eller på trykknappanelet tl mælk-/cappuccnovalg er det mulgt at se antal valg foretaget med den knap 4) Foretag kke nogen valg mndst 25 sekunder, hvs antal valg skal forlades automatsk. total coffees counters Se kaptel 15 "Nulstllng af data" for at nulstlle tællerne 34 DISPLAY - ASD / DS

35 9. Kopvarmer 9.1 Brug 1) Anbrng kopperne, der skal varmes, på den rette overflade 2) Sæt kopvarmerens kontakt stllng ON. Af skkerhedsgrunde frarådes det at anbrnge klude eller andre genstande på kopvarmeren, da dette kan overophede masknen. 9.2 Justerng Sæt kopvarmerens kontakt, der sdder over masknens startkontakt, stllng ON, og gør følgende for at aktvere, deaktvere eller justere kopvarmeren: Sæt programmerngskontakten stllng OFF Hold PROG-knappen nede mndst 5 sekunder Tryk gentagne gange på PROG-knappen, tl dsplayet vser meddelelsen cup heater 80 c Benyt knapperne på venstre trykknappanel tl at ændre den automatske dampenheds temperatur, som vses dsplayet Hold PROG-knappen nede for at bekræfte Tryk på PROG-knappen for at forlade programmerng (masknen forlader automatsk programmerng, hvs der kke er foretaget nogen valg mndst 10 sekunder) DANSK Indstl en temperatur lavere end 70 C for at deaktvere kopvarmeren (dsplayet vser ---- ), eller sæt kopvarmerkontakten (sdder over masknens startkontakt) stllng OFF. DISPLAY - ASD / DS 35

36 10. DS - Drkvælger 10.1 Brug 1) Sæt sugeslangen mælkebeholderen 2) Fyld fltret med den rette mængde malet kaffe og pres den med kaffestamperen, når der ønskes cappuccno, kaffe og mælk eller mælk tlsat kaffe 3) Sæt flterholderen bryggruppen 4) Anbrng koppen under flterholderen 5) Vælg den ønskede drk og vent, tl mælken og kaffen er klar (sdstnævnte gælder kun cappuccno, kaffe og mælk eller mælk tlsat kaffe) For at standse brygnngen før td skal der trykkes endnu engang på den valgte knap. Hvs drkken består af kaffe og mælk, skal der trykkes gentagne gange på den valgte knap, ndtl cyklus er helt afbrudt. Tryk på knappen tl manuel brygnng af varm mælk Addtonal. Hot Mlk Tryk endnu en gang på knappen Addtonal for at afbryde brygnngen af varm mælk. Hot Mlk Cappuccno Latte Foamed Mlk Hot Mlk Latte Macchato Auto Steamer Addtonal Hot Mlk 10.2 Programmerng af kaffemængde Programmer trykknappanelet for mælkevalg således: Sæt programmerngskontakten stllng ON ( P blnker dsplayet) Hold PROG-knappen tændes) på venstre trykknappanel nede mndst 5 sekunder (alle LED'er på trykknappanelet Programmerng af CAPPUCCINO og CAFFE LATTE Fyld fltret med den ønskede mængde malet kaffe, pres den med kaffestamperen, og sæt flterholderen bryggruppen Vælg den kopstørrelse, der skal programmeres (fx cappuccno) Vent på, at mælken brygges Tryk på cappuccnoknappen gen for at bekræfte mælkemængden Vent på, at kaffen brygges Tryk på cappuccnoknappen gen for at bekræfte kaffemængden Mængden af opskummet mælk ændres med regulatoren (A), der sdder under øverste rst. Brygrækkefølgen, først mælk og derefter kaffe eller omvendt, fastlægges masknprogrammerngsfasen (se afsnt 14 "Programmerng af masknens parametre"). 36 DISPLAY - ASD / DS

37 Mlk Hot Mlk r o g Latte Programmerng af OPSKUMMET MÆLK og VARM MÆLK A Vælg den brygknap, der skal programmeres (fx opskummet mælk) Vent på, at mælken brygges Tryk på knappen tl opskummet mælk for at bekræfte mængden Programmerng af MÆLK TILSAT KAFFE - KOLD - Fyld fltret med den ønskede mængde malet kaffe, pres den med kaffestamperen, og sæt flterholderen bryggruppen. Vælg knappen tl mælk tlsat kaffe Vent på, at den kolde mælk fyldes koppen Tryk endnu en gang på knappen tl mælk tlsat kaffe for at bekræfte mængden af kold mælk Vent på, at den varme, opskummede mælk brygges Tryk endnu en gang på knappen tl mælk tlsat kaffe for at bekræfte mængden af varm opskummet mælk Vent på, at kaffen brygges Tryk endnu en gang på knappen tl mælk tlsat kaffe for at bekræfte mængden af kaffe. Cappuccno Foamed Macchato Steamer Latte Auto Addtonal Hot Mlk Programmerng af MÆLK TILSAT KAFFE - VARM - Fyld fltret med den ønskede mængde malet kaffe, pres den med kaffestamperen, og sæt flterholderen bryggruppen Vælg knappen tl mælk tlsat kaffe Vent på, at den varme kke-opskummede mælk brygges Tryk endnu en gang på knappen tl mælk tlsat kaffe for at bekræfte mængden af varm kke-opskummet mælk Vent på, at den varme opskummede mælk brygges Tryk endnu en gang på knappen tl mælk tlsat kaffe for at bekræfte mængden af varm opskummet mælk Vent nogle få sekunder (helst sekunder) Tryk endnu en gang på knappen tl mælk tlsat kaffe for at bekræfte pausens længde Vent på, at kaffen brygges Tryk endnu en gang på knappen tl mælk tlsat kaffe for at bekræfte mængden af kaffe DANSK Se afsnt 14, hvordan masknen konfgureres tl MÆLK TILSAT KAFFE - VARM - eller - KOLD. Når masknen konfgureres tl MÆLK TILSAT KAFFE - VARM, kan den kke længere brygge MÆLK TILSAT KAFFE - KOLD. Tryk på PROG-knappen for at forlade programmerng. (Masknen forlader automatsk programmerng, hvs der kke er foretaget nogen valg mndst 25 sekunder) Sæt programmerngskontakten stllng OFF, når programmerngen er færdg. DISPLAY - ASD / DS 37

38 11. ASD - automatsk dampenhed 11.1 Brug Det automatske dampsystem gør det mulgt at opskumme mælken og brnge den op på den programmerede temperatur. 1) Neddyp enderne af den automatske dampenhed den drk, som skal opvarmes 2) Tryk på knappen tl den automatske dampenhed 3) Vent, tl dampbrygnngen er afsluttet. Steamer Auto Cappuccno Latte Foamed Mlk Hot Mlk Latte Macchato Auto Steamer Addtonal Hot Mlk Knap automatsk dampenhed Knap automatsk dampenhed Tryk endnu engang på den valgte knap for at standse brygnngen før td. Det er mulgt at forlænge dampbrygnngen ud over den ndstllede temperatur ved at holde knappen for den automatske dampenhed nede. Det anbefales at gentage processen uden vand, hver gang dampdyserne har været brug, for at holde dem orden. Hold altd den automatske dampenhed ren ved at tørre den af med en klud fugtet lunkent vand. Vær altd yderst forsgtg forbndelse med den automatske dampenhed, da den afgver damp med høj temperatur Justerng af OPVARMNINGSTEMPERATUR Den automatske dampenheds aktverngstemperatur justeres således: Sæt programmerngskontakten stllng OFF Hold PROG-knappen på det øverste venstre trykknappanel nede mndst 5 sekunder Tryk gentagne gange på PROG-knappen, tl dsplayet vser meddelelsen autosteamer 65 C Benyt knapperne Hold PROG-knappen tl at ændre den temperatur for den automatske dampenhed, som vses dsplayet nede for at bekræfte Tryk på PROG-knappen for at forlade programmerng (masknen forlader automatsk programmerng, hvs der kke er foretaget nogen valg mndst 10 sekunder) Se afsnt 14 "Programmerng af masknen" for at aktvere eller deaktvere den automatske dampenhed. Systemet har en maks. drftstd for den automatske dampenhed på 4 mnutter. 38 DISPLAY - ASD / DS

39 11.3 Justerng af MÆLKEOPSKUMNING A Gør følgende, når mælkeopskumnngen skal justeres på ASDsystemet: Anvend en skruenøgle tl at fjerne komponent (A) fra ASD dampdysen B Anvend en skruetrækker tl skruen (B) nden komponenten: - drej med uret for at mndske opskumnngen - drej mod uret for at øge opskumnngen 12. Kedeltryk Funkton kke aktv. boler pressure bar s=0,0 13. Rengørng 13.1 Anmodnng om rengørng Masknen foreslår med jævne mellemrum at vaske mælkekredsløbet og cappuccnobryggeren. Dette sgnal afhænger af programmerngsndstllngen (se afsnt 14). Gør følgende, når masknen skal vaskes: 1) Anbrng mælkerøret koldt vand 2) Tryk på knappen Addtonal Hot Mlk tre sekunder (med programmerngskontakten stllng OFF) 3) Vent på, at vaskecyklussen gennemføres (dette tager ca. 30 sekunder) WASHING CAPPUCCINO MAKER Put MILK TUBEs IN the WATER PRESS button ADD. hot MILK" 3 sec. DANSK 13.2 Ekstra rengørng Gør følgende for at vaske mælkekredsløbene og cappuccnobryggeren på et vlkårlgt tdspunkt: ccno Latte 1) Neddyp de to mælkerør koldt vand Foamed Mlk Hot Mlk Latte Macchato Auto Steamer 2) Tryk på knappen Addtonal Hot Mlk tre sekunder (med programmerngskontakten stllng OFF) 3) Vent på at vaskecyklussen gennemføres (dette tager ca. 30 sekunder) Put MILK TUBEs IN the WATER PRESS button ADD. hot MILK" 3 sec. Tryk på STOP-knappen for at afbryde vaskecyklussen, før den er færdg. Det tlrådes at vaske cappuccnobryggeren regelmæssgt for at holde den og dens væskekredsløb fuldt funktonsdygtge. Ekstra rengørng er kun mulg, hvs cappuccnobryggeren er blevet deaktveret (se afsnt 14.11). DISPLAY - ASD / DS 39

40 14. Programmerng af masknens parametre 1,0 bar 120 C P 09: clock set-up 09: Sæt programmerngskontakten stllng ON (P blnker dsplayet) Hold MODE-knappen tl programmerng. nede mndst 3 sekunder for at få adgang Brug MODE-knappen tl at blade gennem de forskellge områder programmerngsmenuen (se højre sde). auto on/off on 08:50 auto on/off off 18:50 Brug ENTER-knappen nden for samme område. tl at flytte fra en parameter tl den næste workng days Brug øge- og mndskeknapperne den enkelte parameter. tl at ændre værden for reg. softener boler pressure 0,0 bar s=0.0 Alle masknprogrammerngsknapper refererer tl det venstre trykknappanel. autosteamer 65 C Når programmerngskontakten står stllng ON, er valgpanelet kke aktvt. Systemet forlader automatsk programmerngsfasen ca. 20 sekunder, efter at sdste programmerng er foretaget. Sæt programmerngskontakten tlbage stllng OFF, når programmerngen er færdg. cup heater 80 c language Englsh dspenser alarm cappuccno yes / no cappuccno mlk > coffee autosteamer yes / no wash mn: xxx num: xxx 40 DISPLAY - ASD / DS three layer cold / hot

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Brugervejledning. Vakuumblandere. WAMIX Classic/Injector. Wamix Classic. Wamix Injector. Die Basis für Ihr Labor

Brugervejledning. Vakuumblandere. WAMIX Classic/Injector. Wamix Classic. Wamix Injector. Die Basis für Ihr Labor Brugervejlednng Vakuumblandere WAMIX Classc/Injector Wamx Classc Wamx Injector De Bass für Ihr Labor - 1 - Kære kunde, Mange tak ford du har valgt et produkt fra Wassermann. Wassermann dentaludstyr har

Læs mere

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden.

I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Ren Besked kaffe Om I 2010 har Scanomat 50 års jubilæum. I 1980 udviklede Scanomat den første fuldautomatiske cappuccino maskine i verden. Vi eksporterer til 46 lande, og alle vore kaffebryggere bliver

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

www.delonghi.com 5713210351/03.08

www.delonghi.com 5713210351/03.08 www.delonghi.com 5713210351/03.08 ESPRESSOMASKIN BRUKSANVISNING KAFFEMASKIN BRUKSANVISNING KAHVIAUTOMAATTI KÄYTTÖOHJE KAFFEMASKINE BRUGSANVISNING L i n j e L i n j e r e K o k o e l m a L i n j e L i n

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Dansk TEKNISKE EGENSKABER:

Dansk TEKNISKE EGENSKABER: IFU Krups XP2240-EO_8000828361-02 29/11/11 09:20 Page98 n Hvis ledningen er beskadiget, skal den udskiftes af fabrikanten, dennes kundeservice eller en person med lignende kvalifikation for at undgå, at

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Brugsanvisning. I-øret høreapparater. resound.com

Brugsanvisning. I-øret høreapparater. resound.com Brugsanvsnng I-øret høreapparater resound.com Serenummer Modelnummer Batterstørrelse og -model Venstre høreapparat Serenummer Modelnummer Højre høreapparat IIC CIC ITC størrelse 10A ITC ITE størrelse 13

Læs mere

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding

Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Danfoss Micro Booster unit ENS projekt Geding Indhold Micro Booster unitten... 3 Opstart af unit... 4 Udluftning af unit... 5 Justering af brugsvandstemperatur... 6 Åbne/lukke varmekreds til sommer- og

Læs mere

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7

DS Multi-8 S ET 328_DA / /7 DS Multi-8 FUNKTIONER Funktion Beskrivelse A1 A2 S ET VALG AF FUNKTIONER Visning Side DATO Evighedskalender (skudår og månedsafslutning programmeret indtil 2099) med: dag, ugedag, kalenderuge, måned, år.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

CARAT BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: 1764183_01

CARAT BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: 1764183_01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764183_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Carat 1-enhed...5 Carat 2-enheder...6

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

DA 30 MAJ 12 Rev E

DA 30 MAJ 12 Rev E Oversættelse af Orgnale Brugsanvsnng AMP 3K/40* CE Termnerng Maskner 2161400-[] og AMP 5K/40* CE Termnerng Maskner 2161500-[] Kunde Manual 409-10204-DA 30 MAJ 12 Rev E SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Læs dette

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I.

BRUGER VEJLEDNING. Super Exclusive Micromix C.S.I. BRUGER VEJLEDNING Super Exclusive Micromix C.S.I. caldaie GASKEDLER Super Exclusive Micromix C.S.I. er produceret i overensstemmelse med gældende normer, herunder: - 90/396/CEE - 92/42/CEE - 89/336/CEE

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L

Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L. Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L. Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L V1/0115 190990 Gebrauchsanleitung Iso-Dispenser 2,2L Instruction manual Insulated dispenser, 2.2L Mode d emploi Distributeur isotherme 2,2L Manuale di utilizzo Erogatore isotermico 2,2L Instrucciones de

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display

KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL. Display Version A 4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt KONTROLPANEL ECO CLIMAX MULTI 22 DIGITAL Snegl ON Kedel Temp Blæser Pumpe Display DRIFT Røg temp AUGER - COCLEA VENTOLA - FAN MAINT - MANTEN. POMPA

Læs mere

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING

Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING Beretta 525KT Green-line BRUGERVEJLEDNING 1 Indholdsfortegnelse GENERELT... 4 LÆR 525KT GREEN-LINE AT KENDE... 5 DRIFTVÆLGERKNAPPEN... 5 DISPLAY... 6 OPSTART... 7 INDSTILLING AF DRIFT-TERMOSTAT... 9 INDSTILLING

Læs mere

Når klimakteriet tager magten Fokus

Når klimakteriet tager magten Fokus Når klmakteret tager magten Fokus For Bente Skytthe var det en lang og opsldende proces at komme gennem klmakteret, der blandt andet bød på hjertebanken, hedeture og voldsomme blødnnger. Overgangsalder

Læs mere

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne

Beer Machine Q/A. minutter. Herefter er monteringen nemmere Pensel evt. lidt madolie på indersiden af holderne Beer Machine Q/A Samling og test Problem Den store firkantede pakning hopper op i hjørnerne Holderne kan være svære at montere efter pakningen er monteret Beer Machine holder ikke trykket Beer Machine

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere