Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov Forfatter: FDC Punktkilder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder"

Transkript

1 Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: Sder: Sdst ændret: Oprettet 22. nov Indhold 1 Indlednng Metode Td, sted og perode Udstyr og emballage Prøvetagnngsudstyr Emballage Procedure Prøvetagnngssted og opstllng Flowmålng Ugeblandprøver Prøvetagnng - Stkprøver Mærknng af prøver (stregkodedentfkaton) Kasserng af prøver Kontrol og Kalbrerng Særlge forholdsregler Databehandlng Data og koder Kvaltetsskrng Referencer Blag Blag 6.1 Ugeoplysnnger Blag 6.2 Døgnoplysnnger Blag 6.3 Neddelte ugeblandprøver Blag 6.4 Stkprøve Blag 6.5 Flowmålnger Oversgt over versonsændrnger

2 1 Indlednng Denne teknske anvsnng ndeholder en beskrvelse af, hvorledes prøveudtagnng og flowmålng på renseanlæg skal udføres. Det anbefales jf. bekendtgørelse om kvaltetskrav /1/, at denne teknske anvsnng også benyttes ved egenkontrol på renseanlæg. Anvsnngen dækker udstyr, prøvetagnngsprocedure, databehandlng og kvaltetsskrng. Prøvetagnng af spldevand skal henhold tl bekendtgørelse om kvaltetskrav tl mljømålnger /1/ foretages efter DS/ISO Vejlednng om prøvetagnng af spldevand /2/, og denne teknske anvsnng er derfor skrevet med udgangspunkt denne vejlednng. Den teknske anvsnng er desuden overensstemmelse med kravene ISO /3/. Det overordnede formål er at skre kvaltet og sammenlgnelghed af data, der ndsamles for punktklder. 2 Metode 2.1 Td, sted og perode Prøveudtagnng på renseanlæg samt flowmålng, kan foretages hele året. Om vnteren kan sne og frost vanskelggøre repræsentatve målnger. 2.2 Udstyr og emballage Prøvetagnngsudstyr Automatsk prøvetager, der kan klare den aktuelle løftehøjde Nye sugeslanger- ndvendg større end dameter 9 mm Dunke (døgnprøver) Glasflasker (stkprøver) Flowmåler Regnmåler Stopur Målebæger el. vægt Prøvetagnngsudstyr, der allerede er etableret på prøvetagnngsstedet skal benyttes under forudsætnng af, at det øvrgt opfylder kravene og anbefalngerne relaton tl placerng af udstyret. Bortset fra meget små 2

3 renseanlæg har de fleste anlæg fastnstalleret prøvetagnngsudstyr. I de fleste tlfælde vl opgaven derfor bestå at skre sg, at det fastnstallerede udstyr lever op tl de krav, der er beskrevet denne anvsnng. Følgende forhold har betydnng for udtagnng af repræsentatve prøver: Slangedameteren skal have en ndvendg dameter på over 9 mm. Anvendes fastmonteret prøvetagnngsudstyr, skal den person, der skal stå for prøvetagnngen, skre, at der anvendes rene eller nye slanger (jf. afsnttet rengørngstlstand under 2.3.3). Den automatske prøvetager, der anvendes tl prøvetagnngen, skal kunne klare den aktuelle løftehøjde på prøvetagnngsstedet. Udstyret, der er kontakt med spldevandet, skal være af et materale, som kke afgver mljøfremmede stoffer eller tungmetaller. Der skal som udgangspunkt benyttes teflonslanger. Såfremt teflonslanger særlge stuatoner vser sg uanvendelge, f.eks. vsse tlfælde med fastmonteret prøvetagnngsudstyr, skal der anvendes slanger af polyethylen eller polypropylen. PVC-slanger må kke benyttes. Notér blag 6.1, hvlke materaler, spldevandet er kontakt med herunder hvs, der fravges fra brug af teflonslanger. Sugeslangen er f.eks. lavet af teflon, rør prøvetageren kan være af stål, måleglasset prøvetageren kan være af glas osv Emballage I de fleste tlfælde stller laboratoret en fuldstændg emballagelste tl rådghed. Emballagelsten angver beholdermaterale, volumen, prøvehåndterng, fyldnngsanvsnng og evt. tlsætnngsstoffer. Er der ngen emballagelste tlgængelg kan anvsnngerne tabel 2.1 benyttes. 3

4 Parameter Beholdermaterale Rengørng af beholdere Opbevarng og behandlng Døgnprøver under opsamlng PE/PP/glas syrevask (kke HNO3) 0-4 C - nærngssalte PE/PP/glas nye beholdere 0-4 C - tungmetaller og mljøfremmede stoffer Døgnprøver nden sammenblandng tl ugeblandprøver syrevask (HNO3 el. HCl) nedfrysnng < 18 C - tungmetaller PE/PP/glas Døgnprøver efter neddelng Prøvemængde mængden beregnes mængden beregnes Blandngsforhold beregnes - nærngssalte - tungmetaller - organske mljøfremmede stoffer Stkprøver PE/PP PE/PP/glas glas syrevask (kke HNO3) syrevask (HCl el. HNO3) glødnng v. 450 C nedfrysnng < 18 C ph < 2 nedfrysnng < 18 C ca ml ca. 500 ml ca ml - nærngssalte - flygtge organske stoffer PE/PP glas syrevask (kke HNO3) glødnng v. 450 C nedfrysnng < 18 C ca ml ca ml 0-4 C Tabel 2.1 Vejledende oversgt over prøvehåndterng, herunder beholdere tl opbevarng af prøver, prøvemængder og opbevarngsforhold. PE: polyethylen, PP: polypropylen 4

5 2.3 Procedure På renseanlæg udføres prøvetagnng fortrnsvs som egenkontrol og overvågnng. Egenkontrollen foretages henhold tl spldevandsbekendtgørelsens 18, og det årlge mnmumskrav tl antal af egenkontrolprøver er angvet blag 1 tl spldevandsbekendtgørelsen /4/. Prøverne skal henhold tl blag 1 spldevandsbekendtgørelsen udtages som stkprøver, som tdsproportonale døgnprøver eller som vandførngsvægtet døgnprøver. Der er en række forhold, som skal kontrolleres og noteres blagene , nden prøvetagnngen gangsættes. Dette kan for det medbragte prøvetagnngsudstyr og flowmåler bedst gennemføres på selve prøvetagnngsstedet. Sker der ændrnger nogle af de nedennævnte forhold under selve prøvetagnngen, skal dette noteres Prøvetagnngssted og opstllng For at skre, at udstyret tager en repræsentatv delmængde af spldevandsstrømmen, er det vgtgt at være opmærksom på følgende forhold omkrng prøvetagnngsstedet: Sugeslage Sugeslangen skal være fastgjort. Sugeslangen må kke være længere end nødvendgt, og oprullede slanger skal undgås. Vandhastgheden forbndelse med udtagnng af døgnprøver skal lgge på mn 0,5 m/s og bestemmes ved udmålng af sugeslangen, mens tden, som prøven er om at gennemløbe slangen, måles med et stopur med 1/10 sekunds nøjagtghed. Prøvetagnngen skal foregår et sted, som kke påvrkes af løsrevne kloakbelægnnger. Kan dette kke undgås skal der rengøres omkrng prøvestedet før prøvetagnngen. Sugespds Sugespdsen skal placeres, hvor der er god opblandng vandstrømmen (god turbulens), og skal placeres mdt mellem laveste vandstand og bunden. 5

6 Placerng ndløb Prøven skal udtages efter tlslutnng af alle tlløbsstrømme og efter rstebygværket. Prøven skal udtages opstrøms alle returførte strømme på renseanlægget dvs. overløb fra slamkoncentrerngstanke, overløb fra rådnetanke og rejektvand fra slamafvandng samt opstrøms eventuel tlsætnng af kemkaler. Hvs det kke er mulgt at placere prøvetagnngsudstyret på et punkt, hvor alle tlløbsstrømme er samlede og godt opblandede, kan det være nødvendgt at udtage prøver af flere forskellge tlløbsstrømme og sammenblande prøverne forhold tl de målte vandførnger de enkelte tlløbsstrømme. Oplysnnger, der skal regstreres om ndløbet på renseanlæg, er anført blag 6.1. Placerng udløb Udløbsprøvetageren skal placeres forbndelse med anlæggets ltnngstrappe. I tlfælde, hvor udløbsprøven udtages andet steds, skal det skres, at der er tale om et sted, hvor alt spldevandet passerer prøvetagnngsstedet, og at der kke sker yderlgere behandlng af vandet nedstrøms prøvetagnngsstedet, f.eks. efterpolerng ved hjælp af sandflter eller lagune. Oplysnnger, der skal regstreres om udløbet på renseanlæg, er anført blag 6.1. Rengørngstlstand Der skal benyttes nye sugeslanger ved starten af en ny prøvetagnngsperode for ugeblandprøver. Nyt udstyr og nye sugeslanger skal skylles gennem med det aktuelle spldevand, nden prøvetagnngen påbegyndes, hvlket normalt vl ske forbndelse med kontrol af delprøvevolumnet. Både prøveapparatets og sugeslangernes rengørngstlstand vurderes, hvs der fndes begronnger sugeslangen, enten ved prøvetagnngens start eller de opstår under prøvetagnngen, skal sugeslangen udskftes. Tl rengørng af prøvetagnngsudstyr skal der kun benyttes rent vand. 6

7 Husk også at rengøre sugespdsen Flowmålng Da flowmålnger benyttes som sgnal tl udtagnng af flowproportonale døgnprøver, skal der altd foretages flowmålnger forbndelse med udtagnng af døgnprøver på renseanlæg. Dog kan flowmålnger udelades på renseanlæg mndre end 1000 PE, hvs nødvendge faclteter kke er tl stede, og så fald udtages døgnprøven tdsproportonalt. På anlæg, hvor der fndes ekssterende flowmålerudstyr, skal dette benyttes, hvs udstyret på baggrund af nedenstående punkter vurderes at egne sg tl formålet: Flowmåleren skal måle flowet selve prøvetagnngsstedet for nd- og udløb. Indløbs-flowmåleren skal være placeret opstrøms eventuelt returførte strømme. Udløbsflowmåleren skal være placeret nedstrøms eventuelt nterne vandudtag. Det aktuelle flow skal lgger nden for flowmålerens måleområde. Nveauforskellen skal være således, at der kke opstår opstuvnng målerender. Overfald skal være udført korrekt, således der kke er skarpe kanter. Overfald af planker kan for eksempel gver en utlstrækkelg nøjagtghed. Der skal ske rengørng af overfald samt nveaumålere og magnetsk nduktve rngmålere. Udstyret skal være kalbreret. Måleskoddet skal være helt tæt, således at alt vandet løber over udskærngen og kke ved sden af. På anlæg, hvor der fndes flowmålngsudstyr såvel ndløb som udløb, skal sgnalet fra ndløbsmålngen bruges tl udtagnng af ndløbsprøven og sgnalet fra udløbsmålngen tl udtagnng af udløbsprøven. På anlæg, 7

8 hvor der kun fndes flowmålerudstyr enten ndløb eller udløb, skal flowmålesgnalet bruges tl udtagnng af både ndløb og udløbsprøver. De domnerende måleprncpper på renseanlæg er: Måleoverfald (trekant eller rektangulære overfald) kombneret med nveaumålng ved ultralyd Målerender (Parshall eller Ventur) kombneret med nveaumålng ved ultralyd Magnetsk nduktv målng på fuldtløbende rør I de tlfælde, hvor der kke fndes flowmålerudstyr på anlægget eller udstyret vurderes kke at kunne anvendes (jf. ovenstående), vl flowmålermetoden afhænge af det konkrete prøvetagnngssted, og der henvses dsse tlfælde tl TemaNord rapporten: Prøvetagnng og flowmålng af spldevand /5/. Oplysnnger om flowmålng på renseanlæg herunder hvor det benyttede flowmålerudstyr er placeret, skal noteres blag Prøvetagnng Døgnprøver Døgnprøver udtages enten flowproportonalt eller tdsproportonalt, jf. tabel nedenfor. Prøven udtages henhold tl /2/. Godkendt kapactet (PE) Prøvetagnngsmetode Vandmængdeproportonal* døgnprøve. Dog kan tdsproportonale prøver eller stkprøver accepteres Vandmængdeproportonal* døgnprøve. Dog kan tdsproportonale prøver eller stkprøver accepteres, hvs nødvendge faclteter tl udtagnng af vandmængdeproportonal* prøve kke er tl stede 1000 Vandmængdeproportonal* døgnprøve * Vandmængdeproportonal= flowproportonalt Prøvemængder Når det gælder prøver, der skal analyseres for nærngssalte, mljøfremmede stoffer og tungmetaller, skal man rette henvendelse tl 8

9 analyselaboratorerne for at få oplyst de nødvendge prøvemængder. Prøvemængderne anført tabel 2.1 skal betragtes som vejledende. Delprøvestørrelsen kan beregnes således: D vol = delprøvestørrelse (ml) P vol = samlet prøvevolumen (ml pr. døgn) Dt = antal delprøver pr. tme P vol D vol = (Dt * 24) Delprøvestørrelsen skal være mndst 50 ml, som det står anført standarden DS/ISO Vejlednng om prøvetagnng af spldevand /2/. Delprøvestørrelsen skal tlpasses, således at der er tlstrækkelg prøvemængde forhold tl de parametre, der skal analyseres for. Samtdg skal det også skres, at opsamlngsbeholderen er tlstrækkelg stor, så der kke sker overløb under opsamlngen. Delprøvestørrelsen kontrolleres ved at opsamle delprøver et måleglas eller vejes på en vægt. Dette gøres alt 5 gange på stedet, hvor prøvetagnngen skal udføres, og delprøvestørrelsen anføres blaget. Ved afslutnng af hver døgnprøve kontrolleres om det samlede prøvevolumen svarer tl antallet af udtagne delprøver ganget med delprøvestørrelserne. Hvs volumenkontrollerne vser en afvgelse mellem det beregnede volumen og det målte volumen på mere end 5 %, kasseres prøven. Inden gangsætnngen af næste prøve kontrolleres delprøvestørrelsen gen jf. tdlgere. For at lette kontrollen af acceptkrteret på 5 % anbefales det at anvende opsamlngsbeholdere med markeret volumennddelng. Alternatvt kan man før udtagnng af prøven ved hjælp af afmålt rent vand med en pen markere en volumennddelng på beholderen. Prøven kan også vejes. Vægten skal have en nøjagtghed på 100 g. Det forudsættes at 1 lter vand vejer 1000 g. Der udtages delprøver med maksmalt 20 mnutters mellemrum. Så vdt det er mulgt, bør der være mnutter mellem udtagnng af delprøver. Jo større varatonerne er flow og stofkoncentraton den vandstrøm, der skal udtages prøver fra, jo hyppgere skal udtagnngen af delprøver være, ellers forøges uskkerheden på den målte stofkoncentraton forhold tl den sande værd /5/. Det vl kræve detaljeret vden om varatoner stofkoncentratoner og flow og omfattende databehandlng, hvs prøvetageren skal ndstlles optmalt hvert enkelt tlfælde. Vær dog opmærksom på perodevs udlednng af spldevand og tlrettelæg prøvetagnngen derefter. Beregnng af 9

10 størrelsen af flow mellem udtagnng af delprøver ved flowproportonal prøvetagnng sker således: Q total = døgnvandmængde (m 3 /døgn) D t = antal delprøver pr. tme ( 3 ) Q delprøve = vandmængde mellem to delprøver (m 3 /delprøve) Q delprøve = Q total /(24* D t ) Tden mellem udtagnngen af to delprøver kontrolleres. Efter udtagnng af en døgnprøve kontrolleres ved tdsproportonal prøvetagnng, at antallet af delprøver gange delprøvevolumnet (ml/delprøve) er lg med det samlede prøvevolumen (ml). Ved flowproportonal prøvetagnng kontrolleres, at volumnet (ml) opsamlngsdunken er lg med det samlede flow (m 3 ) prøvetagnngsperoden gange delprøvevolumnet (ml/mpuls) dvderet med volumnet (m 3 /mpuls) mellem delprøverne. I de tlfælde, hvor der tl flowmåleren er knyttet en mpulstæller, kontrolleres det tllge, at antallet af mpulser fra flowmåleren gange volumnet (m 3 ) mellem udtagnng af delprøver er lg den samlede vandmængde (m 3 ), der har passeret prøvetagnngsstedet. Kontrollér, at prøvetageren reagerer på sgnalet fra flowmåleren, og notér det flow, der er valgt mellem udtagnngen af delprøver. Opbevarng af døgnprøver Vandtemperaturen ndløb og udløb, samt dunkene og prøveopbevarngsstedet måles daglgt og noteres blag 6.2. Under udtagnngen af døgnprøver skal den opsamlede prøvemængde opbevares mørkt og ved 0-4 C. Ved transport tl laboratoret opbevares prøven ved 0-4 C. Nedfryses døgnprøven kke, skal prøven afhentes af laboratoret samme dag, som prøven udtages. Nedfryses prøven, kan man vælge at nedfryse en delmængde af døgnprøven, så længe det skres, at der vl være nok prøvemængde tl analysen. Undgå at beholderen sprænges under frost, evt. ved at fylde beholderen halvt. Inden analyse må spldevandsprøverne højst opbevares 4 måneder nedfrosset tlstand (< 18 C). Døgnprøver, der skal analyseres for mljøfremmede stoffer og tungmetaller, nedfryses portoner på 0,5 l 1 lters beholdere. Af praktske årsager kan det være nødvendgt at nedfryse større portoner 10

11 ad gangen. Af hensyn tl hurtg nedkølng skal portonerne være mndre end 2 l. Optønng af nedfrosne spldevandsprøver skal foregå langsomt på køl. Derved mnmeres rskoen for sprængnng af flasker. Optønng ved stuetemperatur kan kke anbefales. Husk at ryste flaskerne under optønngen Ugeblandprøver Udtagnng af døgnprøver tl ugeblandprøver Prøvetagnng af døgnprøver, der skal sammenblandes tl ugeblandprøver foretages kontnuerlg, således, at der udtages døgnprøver på alle ugens 7 dage. Døgnprøverne blandes efter endt prøvetagnng sammen tl en ugeblandprøve, som analyses på laboratoret. Hvs udtagnngen af en døgnprøve på en af ugedagene slår fejl, gennemføres en ny prøvetagnng på den samme ugedag den følgende uge, og denne prøve ndgår ugeblandprøven. Generelt kan det accepteres, at de enkelte døgnprøver udtages over 2 uger, hvor hver ugedag er repræsenteret én gang ugeblandprøven. I forbndelse med udtagnng af døgnprøver tl ugeblandprøver skal vandhastgheden kontrolleres med en uges mellemrum. Sammenblandng af døgnprøver tl ugeblandprøver Hvs døgnprøverne udtages tdsproportonalt fremstlles ugeblandprøven ved at sammenblande lge store mængder af de optøede døgnprøver. Hvs døgnprøverne er udtaget tdsproportonalt, og døgnvandmængden, der passerer prøvetagnngsstedet, er kendt, fremstlles ugeblandprøven ved at sammenblande døgnprøverne forhold tl de målte døgnvandmængder. Hvs døgnprøverne er udtaget tdsproportonalt, og døgnvandmængden er ukendt, fremstlles ugeblandprøven ved at sammenblande lge store mængder af de optøede døgnprøver. Hvs døgnprøverne er udtaget flowproportonalt, fremstlles ugeblandprøver ved at optø døgnprøver og sammenblande dsse forhold tl døgnvandmængderne, der har passeret prøvetagnngsstedet. Opbevarng af ugeblandprøver Ugeblandprøver neddeles portoner svarende tl den mængde, de enkelte analyselaboratorer skal anvende tl analyse. Portonerne opbevares glasembalage eller andet kke afsmttende materale. For yderlgere om opbevarngsbeholdere og rengørng henvses tl tabel

12 Prøverne opbevares ved 0-4 C eller nedfryses ndtl analyse. Prøven der skal bruges tl analyse for tungmetaller syrekonserveres (ph<2). Prøverne må højst opbevares 4 måneder nedfrosset tlstand (< 18 C) nden analyse. Dette gælder også for spldevandsprøver, der skal analyseres for N, P og O. Spldevandsprøver, der skal analyseres for opløst metal, må kke fryses, da forholdet mellem opløst og partkulært bundet metal ændrer sg radkalt. Dsse prøver skal derfor syrekonserveres. For syrekonserverede spldevandsprøver, som skal analyseres for tungmetaller, fndes der prakss ngen tdsmæssge begrænsnnger på holdbarheden Prøvetagnng - Stkprøver Prøver, der skal analyseres for de mest flygtge organske stoffer, skal udtages som stkprøver. Prøvemængden afhænger af den benyttede analysemetode, og fastlægges af analyselaboratoret. Der benyttes som udgangspunkt den såkaldte kvalfcerede stkprøvetagnng taget fra en tysk DIN-standard. Metoden benyttes for at øge prøvens repræsentatvtet forhold tl en enkelt stkprøve. Stkprøven består af 5 lge store delprøver udtaget med mndst 2 mnutters ntervaller nden for en samlet perode på maksmalt 2 tmer. De 5 delprøver udtages drekte spldevandsstrømmen. Beholderen fyldes helt og lukkes tæt. Hvs det er mulgt holdes både flaske og skruelåg under vand, når flasken lukkes for at undgå luftbobler flasken. Sammenblandngen af de 5 delprøver foretages af laboratoret umddelbart nden analysen gangsættes. På små renseanlæg med meget llle flow ndløbet eller tl tder ntet flow kan det være svært at leve op tl standardens beskrvelse. Prøverne opbevares ved 0-4 C under transporten tl laboratoret. Stkprøver tl analyse for flygtge organske forbndelser skal analyseres nden for 48 tmer efter udtagnngen. Prøverne må kke fryses. Vandtemperaturen ndløb og udløb måles umddelbart efter udtagnng af stkprøver. 12

13 Oplysnnger, der skal regstreres om stkprøver, er anført blag 6.4. Fravges DIN-standarden skal den benyttede metode beskrves blag Mærknng af prøver (stregkodedentfkaton) Det er vgtgt, at de ndsamlede prøver blver mærket, så oplysnnger knyttet tl prøven om prøvetagnngsudstyr og -sted, flow, nedbør m.m. kan dentfceres. Blagene med oplysnnger om prøvetagnngen påføres dentfkatonsnummer/stregkode, som også påføres prøven og alle de prøver, der efterfølgende fremkommer ved sammenblandng og neddelng. Hver af de 5 delstkprøver skal lgeledes påføres dentfkatonsnummer/stregkode. Dette skal ses som led den nterne kvaltetsskrng af prøvetagnngen Kasserng af prøver I forbndelse med specelt udtagnng af døgnprøver kan der opstå stuatoner, hvor de udtagne prøver kke er tlstrækkelg repræsentatve og derfor må kasseres. Akkredterede laboratorer skal forskrfter/procedurer, som ndgår dokumentatonen omkrng prøvetagnng, præcsere de krav, der skal være opfyldte, for at den udtagne prøve kan betragtes som acceptabel. En række stuatoner medfører, at en prøve må betragtes om uacceptabel. En prøve skal f.eks. kasseres, hvs følge stuatoner opstår: Der ved afslutnngen af en døgnprøvetagnng har været overløb fra opsamlngsbeholderen. En døgnprøvetagnng kke er afsluttet nden for 24 tmer ± 2 tmer. Der ved kontrol af prøvevolumen konstateres en afvgelse mellem det beregnede volumen og det målte volumen på mere end 5 %. En udløbsprøve fra renseanlægget er påvrket af aflastnng eller tllednnger mellem ndløb og udløb. Den tlhørende ndløbsprøve skal da også kasseres. Prøven kke er tlstrækkelgt entydgt mærket med hensyn tl dentfkaton. Hvs prøven kke er korrekt opbevaret før analyse. 13

14 2.3.8 Kontrol og Kalbrerng Der skal overensstemmelse med kravene ISO tl hvert stykke apparatur, der bruges tl feltmålnger, forefndes en logbog. I denne skal det anføres, hvornår der er udført kalbrerng af udstyret, dato for servceeftersyn eller reparatoner, hvs der opdages uregelmæssgheder ved apparaturet eller andet, der kan have ndflydelse på kvalteten af dets målnger. Flowmålnger På alle anlæg, hvor flowproportonal prøvetagnng foretages, bør der forefndes en logbog for flowmålerne på anlægget. Logbogen bør ndeholde oplysnnger om fabrkat og modelbetegnelse samt brugsvejlednng. Dokumentaton for seneste kalbrerng, mål og dmensoner på målebygværket samt bemærknnger vedr. evt. måleforskel/uskkerhed ved nd-/udløbsmålnger. Det er sær ultralydsflowmålere forbndelse med render eller måleskod, der ofte har behov for kalbrerng, og at der samtdg sker en nedsldnng under brug, hvlket vser at de har en begrænset holdbarhed på under 10 år Denne type flowmålere skal have en dokumenteret kalbrerng en gang årlgt af autorseret frma. Ved magnetflowmålere bør der jævnlgt foretages en rengørng af målerøret og en kontrol af det elektrske udstyr og er der tvvl om flowmålerudstyrets påldelghed, kan det være nødvendgt med en kontrol/kalbrerng af udstyret og det anbefales generelt at få gennemført en dokumenteret kalbrerng af magnetflowmålere mndst hvert 6. år af et autorseret frma. Ved kontrol af nveaumålere er det forholdsvs smpelt at måle vandstandsnveauet med et centmetermål og sammenholde dette med et kapactetsdagram, en tabel for det aktuelle udstyr eller en drekte vsnng. På mndre anlæg kan spldevandet opsamles en beholder og sammenholdes med en tdtagnng på stopur. I tlfælde, hvor flowmåleren er placeret ndløbet, kan en mulghed for kontrol/kalbrerng være at sænke nveauet f.eks. en forklarngstank og beregne den fjernede vandmængde. Herefter følges genopfyldnngen, ndtl det oprndelge nveau er nået, og det 14

15 genopfyldte rumfang sammenlgnes med flowmålerens regstrerng under opfyldnngen. 2.4 Særlge forholdsregler Af skkerhedshåndbog for NST og MST s udegående funktoner fremgår, at ansatte, hvs beskæftgelse prmært eller for størstedelens vedkommende består arbejde med håndterng, behandlng eller analyse af spldevand (kloakvand), kloakslam og lgnende, skal være vaccneret overensstemmelse med arbejdstlsynets krav herom Vaccnaton af personer, der er beskæftget med kloakslam og spldevand AT-vejlednng D Databehandlng 3.1 Data og koder Analyseresultater ndlæses den fællesoffentlge punktkldedatabase (WnSPV/PULS) som overvågnngsdata. 4 Kvaltetsskrng Naturstyrelsen skal som led den nterne kontrol af prøvetagnngen skre sg, at de nødvendge oplysnnger tlknytnng tl prøvetagnngen regstreres og arkveres. Dvs. at Naturstyrelsen skal skre sg, at rapporten om prøvetagnng ndeholder oplysnnger svarende tl dem, der er anført anvsnngens blag Hvs Naturstyrelsen udbyder prøvetagnngen tl ekstern part, skal Naturstyrelsen skre sg, at den pågældende eksterne part pålægges at gennemføre en ntern kvaltetsskrng af prøvetagnngen overensstemmelse med retnngslnerne denne anvsnng, og at dokumentatonen for den nterne kvaltetsskrng fremsendes tl Naturstyrelsen efter anmodnng. Når prøvetagnng udføres som led egenkontrollen er den ansvarlge prøvetager kke umddelbart forplgtet af retnngslnjerne for ntern kvaltetsskrng af prøvetagnngen denne teknske anvsnng, med mndre dette er stllet som krav en tlladelse eller et påbud efter mljøbeskyttelsesloven. Naturstyrelsen skal dog af hensyn tl den ønskede kvaltetsskrng opfordre tl ovenstående retnngslnjer følges forbndelse med egenkontrollen. 15

16 Analyselaboratoret er ansvarlg for at levere kvaltetsskrede resultater overensstemmelse med analyseforskrfter og ntern kvaltetskontrol. Men derudover skal rekvrenten kontrollere, at de modtagne resultater er overensstemmelse med de trufne aftaler om omfang og detektonsgrænser, samt om resultaterne er sandsynlge ud fra kendskabet tl lokale forhold og andre tlsvarende undersøgelser. 5 Referencer Ltteratur, der er anvendt tl selve metodebeskrvelsen og den bagvedlggende og forklarende fagltteratur. /1/ Mljømnsterets Bekendtgørelse nr. 900 af 17. august 2011om kvaltetskrav tl mljømålnger /2/ Vandundersøgelse - Prøvetagnng - Del 10: Vejlednng om prøvetagnng af spldevand DS/ISO :2004 /3/ DS/EN ISO/IEC 17025: 2005 (2. udgave): Generelle krav tl prøvnngs- og kalbrerngslaboratorers kompetence. /4 / Mljømnsteret Bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spldevandstlladelser m.v. efter mljøbeskyttelseslovens kaptel 3 og 4 /5/ Nordsk Mnsterråd Prøvetagnng og flowmålng af spldevand. TemaNord 1995:515 Rapport udarbejdet af Hans Peter Dybdahl, Henrk Grüttner og Bodl Mose Pedersen, VKI samt Ragnar Storhaug, Aquateam, Norge. 16

17 6 Blag Blag 6.1 Ugeoplysnnger Generelle oplysnnger Prøvetagnngssted: Myndghed: Prøvetager: Dato: Opsætnng og kontrol af udstyr Udstyr. type, evt. nr.(herunder om det er fast eller mdlertdgt nstalleret): Planlagt prøvetagnngsperode: Eventuelle ændrnger prøvetagnngsperode: Hvlke materaler har spldevandet været kontakt med: Prøvetagerens placerng (ndløb): Prøvetagerens placerng (udløb): Den anvendte flowmålers placerng (ndløb): Den anvendte flowmålers placerng (udløb): 17

18 Slange Sugeslangens længde: (m) Løftehøjde: (m) Sugeslangens dameter: (m) Sugehastghed: (m) Sugetd: (m) Tjek af delprøve Td mellem delprøver: (mn) Volumen af delprøve: (ml) Total udtaget volumen pr. døgn: (ml) Beskrvelse af prøvetagnngssted Indløb Udløb Returførte strømme Slamkoncentrerngstanke: Overløb rådnetanke: Rejektvand fra slamafvandng: Kemkaledoserng: Belastnngens størrelse (skønnet) forhold tl tlløbet: 18

19 Blag 6.2 Døgnoplysnnger Prøveudtagnngssted Afløb (sæt X) Tlløb (sæt X) Myndghed (ntaler og frma) Prøvenr af 7 Startdato og tdspunkt Slutdato og tdspunkt Aflevergsdato og tdspunkt Nummerlabel/stregkode Døgnflow (m3/dg) Vandtemperatur spldevandsstrøm (C) Nedbør (mm) Antal m 3 /mpuls Start: Slut: Målng af delprøvemængde Målt Delprøvemængde (ml): (gennemsnt af de 5 målnger) Antal udtaget delprøver samt Mnus - prøver Beregnet volumen (l) (delprøver x delprøvemængde) N r (ml) 19

20 Total udtaget volumen (l) Målt eller vejet (1 l vejer 1 kg) Afvgelse mellem målt og beregnet volumen: (> 5 % skal kasseres prøven Opbevarngstemperatur for prøveopsamlngsbeholde r (C), Temperatur Prøve ved nedtagnng Bemærknnger Prøvetagnngssted: Myndghed: Dato (fra tl): Prøvenr. af 7 Vandndtag (l/s): Vandtemperatur (C ): dunk Prøvetager: nd/udløb Identfkatonsnummer/stregkod e (Indløb): Identfkatonsnummer/stregkod e (Udløb): Dato (fra tl): Prøvenr. af 7 Vandndtag (l/s): 20

21 Vandtemperatur (C ): dunk Prøvetager: nd/udløb Identfkatonsnummer/stregkod e (Indløb): Identfkatonsnummer/stregkod e (Udløb): 21

22 Prøvetagnngssted: Myndghed: Dato (fra tl): Prøvenr. af 7 Vandndtag (l/s): Vandtemperatur (C ): dunk Prøvetager: nd/udløb Identfkatonsnummer/stregkod e (Indløb): Identfkatonsnummer/stregkod e (Udløb): Dato (fra tl): Prøvenr. af 7 Vandndtag (l/s): Vandtemperatur (C ): dunk Prøvetager: nd/udløb Identfkatonsnummer/stregkod e (Indløb): Identfkatonsnummer/stregkod e (Udløb): 22

23 Prøvetagnngssted: Myndghed: Dato (fra tl): Prøvenr. af 7 Vandndtag (l/s): Vandtemperatur (C ): dunk Prøvetager: nd/udløb Identfkatonsnummer/stregkod e (Indløb): Identfkatonsnummer/stregkod e (Udløb): Dato (fra tl): Prøvenr. af 7 Vandndtag (l/s): Vandtemperatur (C ): dunk Prøvetager: nd/udløb Identfkatonsnummer/stregkod e (Indløb): Identfkatonsnummer/stregkod e (Udløb): 23

24 Prøvetagnngssted: Myndghed: Dato (fra tl): Prøvenr. af 7 Vandndtag (l/s): Vandtemperatur (C ): dunk Prøvetager: nd/udløb Identfkatonsnummer/stregkod e (Indløb): Identfkatonsnummer/stregkod e (Udløb): 24

25 Blag 6.3 Neddelte ugeblandprøver Prøvetagnngssted: Myndghed: Perode, som prøven repræsenterer: Dato for sammenblandng og neddelng: Ansvarlg for sammenblandng/neddelng: Opbevarngsforhold: Seneste dato for analyserng: Analyseparametre (NPO, mljøfremmede stoffer/tungmetaller) Identfkatonsnummer/stregkode: 25

26 Blag 6.4 Stkprøve Prøvetagnngssted: Myndghed: Dato: Vandndtag (l/s): Vandtemperatur (C ): dunk Prøvetager: nd/udløb Opbevarngsforhold: Seneste dato for analyserng: Bemærknnger: (Fravges DIN-standarden skal den benyttede metode beskrves) Identfkatonsnummer/stregkode: Identfkatonsnummer/stregkode: Identfkatonsnummer/stregkode: Identfkatonsnummer/stregkode: Identfkatonsnummer/stregkode: 26

27 Blag 6.5 Flowmålnger Flowmålerudstyr (sæt kryds): Fast nstalleret Mdlertdgt nstalleret Andet: Måleprncp (sæt kryds): Nveaumålng (ultralyd, tryk osv.) Overfald (konstrukton, vnkel på udskærng) Rende (Parshall etc.) Magnetsk nduktv rngmåler (type, rngdmenson) Andet: Vurderng af udstyrets egnethed/tlstand: Måleområde forhold tl aktuelt flow Lge stræknng før og efter målerender Opstuvnng målerender pga. utlstrækkelg nveauforskel Upåldelg forældede nveaumålere Udførelse af måleoverfald Rengørngs tlstand Seneste kalbrerng Andet Kontrol/kalbrerng: Hvs det har været nødvendgt at gennemføre en kontrol/kalbrerng af flowmålerudstyret regstreres den anvendte metode samt resultatet af kontrollen/kalbrerngen 27

28 7 Oversgt over versonsændrnger Verson Dato Emne: Ændrng: 28

Titel: Prøvetagning, medicin og hjælpestoffer på dambrug P03

Titel: Prøvetagning, medicin og hjælpestoffer på dambrug P03 Titel: Prøvetagning, medicin og hjælpestoffer på dambrug Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Anna Gade Holm, FDC Punktkilder TA henvisninger TA. nr.: P03 Version: 1 Gyldig fra: 01.03.2012 Sider:

Læs mere

Titel: Regnbetingede udløb, fælleskloak. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version:

Titel: Regnbetingede udløb, fælleskloak. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: Titel: Regnbetingede udløb, fælleskloak Dokumenttype: Teknisk anvisning FDC Punktkilder, Bo Skovmark TA henvisninger TA. nr.: P01 Version: 1.0 Oprettet: 22.nov.2012 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: Sidst

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Titel: Regnbetingede udløb, separatkloak. Oprettet: 22. nov Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: P Forfattere: FDC, Bo Skovmark

Titel: Regnbetingede udløb, separatkloak. Oprettet: 22. nov Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: P Forfattere: FDC, Bo Skovmark Titel: Regnbetingede udløb, separatkloak Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC, Bo Skovmark TA henvisninger TA. nr.: P02 Version: 1.0 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: Sidst ændret: 14.10.2012 Oprettet:

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat.

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat. Håndbog grundvandsmodellerng, Sonnenborg & Henrksen (eds 5/8 GEUS Kaptel 14 IVERS MODELLERIG Torben Obel Sonnenborg Geologsk Insttut, Københavns Unverstet Anker Laer Høberg Hydrologsk Afdelng, GEUS øglebegreber:

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 Støbnng af plade Køreplan 01005 Matematk 1 - FORÅR 2005 1 Ldt hstorsk baggrund Det første menneske beboede Jorden for over 100.000 år sden. Arkæologske studer vser, at det allerede havde opdaget fænomenet

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Kanimeradvokaten. Dato: 6. oktober 2009 Ref.: Kim Lundgaard Hansen. J.nr.: KLH/bta. Vestre Landsret 15. afd. Gråbrødre Kirkestræde 3

Kanimeradvokaten. Dato: 6. oktober 2009 Ref.: Kim Lundgaard Hansen. J.nr.: KLH/bta. Vestre Landsret 15. afd. Gråbrødre Kirkestræde 3 L Kanmeradvokaten Farmagsgade 23 DK-1606 København V Vester Telefon. 33 1520 10 Teefax: 33 15 61 15 mal@kammeradvokaten.dk www.kammeradvokaten.dk Dato: 6. oktober 2009 Ref.: Km Lundgaard Hansen kh@kammeradkaten.dk

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

DISCPLINÆR- OG. QR ESKIKKED& BYGNNGSSAC.KYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol

DISCPLINÆR- OG. QR ESKIKKED& BYGNNGSSAC.KYNDIGE. Navn Firma Adresse Telefon E-mail Tilstede ved kontrol KLG ESG RE F DISCPLINÆR- OG QR ESKIKKED& BYGNNGSSCKYNDIGE Fors de Revson sove rs gt Kontroleftersyn Krterum fslutnngsdato fgørelse Gældende tl typske karakterer 17 jun 2013 cceptabel Stkprøve 6 december2012

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Advokat Bors Frederksen Advokat Jørgen Holst Advokatfrmaet Poul Schmth Holst, Advokater Vester Farmagsgade 23 Hans Broges Gade 2 1606 København V 8100 Århus C J.nr. 89-14585 BORIDERJCWZ Redegørelse medfør

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36

NYBORG. KOMMUNE Lokalpian. nr. 36 NYBORG KOMMUNE Lokalpan nr. 36 for DSB S anlægsområde ved Knudshoved samt for dele af tlgrænsende arealer. 2. oplag, august 1997 NYBORG KONMIJNE LOKALPLAN NR. 36 FOR DSB S ANLÆGSORNADE VED KNUDSHOVED SANT

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Trsdag den 10. januar 2012 kl. 19.00 Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere