Økonomisk Kandidateksamen 2005II Økonometri 1. Lønpræmier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk Kandidateksamen 2005II Økonometri 1. Lønpræmier"

Transkript

1 Økonomsk Kanddateksamen 005II Økonometr 1 Lønpræmer Praktske anvsnnger tl ndvduel tag-hjem eksamen Økonometr 1: Start med at skre dg at du kan få adgang tl data og blag (se næste sde). Opgaven skal besvares ndvduelt. Læs alle opgaverne gennem før du begynder at svare. Besvar alle spørgsmål Opgave 1 tl 5. Der gælder følgende vejledende vægtnng af opgaverne: Opgave 1: 10%, opgave : 30%, opgave 3: 5%, opgave 4: 5%, opgave 5: 10%. Der ønskes en samlet rapport med specfkke referencer tl relevante blagstabeller med regressonsoutput. Teksttabeller og fgurer teksten forsynes med henvsnng tl den relevante blagstabel. Blagstabeller med regressonsoutput ønskes fortløbende nummereret og forsynet med henvsnng tl navnet på det SAS-program, hvorfra tabellen er genereret. SAS-programmet skal vedlægges som blag. Forsden tl besvarelsen skal være den sde, der kan downloades som opgaveforsde.pdf. Sden udfyldes med eksamensnummer og samlet sdetal. Omfanget af besvarelsen bør kke overstge 16 sder, nkl. teksttabeller og fgurer teksten og nkl. forsden. Omfanget af blag med regressonsoutput, SAS-program mv. bør kke overstge 15 sder. Det er kke nødvendgt at medtage meget omfangsrgt output fx cross sectonal effects fra Proc Tscsreg blaget. Alle sder besvarelsen (nkl. blag) forsynes med sdetal og eksamensnummer. Besvarelsen (nkl. blag) afleveres eksemplarer på Eksamenskontoret, St. Kannkestræde 13, 1. sal mandag den 0. jun senest kl Der skal afleveres 1 eksemplar af en dskette eller en CD-rom mærket med eksamensnummer med flg. ndhold: o SAS-programmer, der er anvendt tl løsnng af opgaven. o Flen INDIVID.SAS, der er anvendt tl at generere det ndvduelle datasæt. o SAS-dataflen INDIVID.SAS7BDAT. Der vl være almndelgt åbent edb-kælderen fredag den 17. jun ndtl kl og mandag den 0. jun fra kl Som en nødløsnng vl det også være mulgt at få adgang lørdag den 18. jun og søndag den 19. jun tdsrummet fra kl tl kl Kontakt så fald edb-vagten på telefonnummer for at blve lukket nd. 1

2 Adgang tl data Sådan får du fat dt ndvdualserede datasæt: a. Download tre fler fra hjemmesden tl et katalog fx C:\WRK på dn PC: MASTER.SAS7BDAT, SASMACR.SAS7BCAT og INDIVID.SAS. b. Placer flerne mdlertdgt det valgte katalog og check at begge ster INDIVID.SAS stemmer overens med dette. c. Indsæt dt eksamensnummer INDIVID.SAS. d. Kør INDIVID.SAS. Programmet danner flen INDIVID.SAS7BDAT som ndeholder dt ndvdualserede datasæt, og udskrver en oversgt over ndholdet af flen. Der skal være 38 varabler og alt 480 observatoner datasættet. e. Koper INDIVID.SAS7BDAT tl en dskette eller drekte tl det katalog på PC en hvor du ønsker at arbejde med dne data. Du er nu klar tl at løse opgaven. f. Slet flen MASTER.SAS7BDAT. Flen kan kke læses uden password og skal kke bruges tl løsnng af opgaven. Har du problemer med at generere flen INDIVID.SAS7BDAT kan du kontakte Hans Chrstan Kongsted (telefon ) tdsrummet fra kl tl kl fredag den 17. jun. Der ydes kke hjælp efter det nævnte tdsrum og heller kke tl andre dele af opgaven.

3 Dokumentaton af data: Datasættet ndeholder en række nformatoner om 535 unge amerkanske mænd for årene 1980 tl Alle mænd var lønnet beskæftgelse alle årene. Datasættet INDIVID. SAS7BDAT kan betragtes som en tlfældg stkprøve af personer fra det datasæt, som blandt andet blver anvendt Example 14.4 Wooldrdge. Den oprndelge klde tl data er den amerkanske surveyundersøgelse Natonal Longtudnal Survey (Youth Sample). Varabellste: NR Løbenummer for ndvd YEAR Årstal for observatonen lwage Log tl tmelønnen educ Antal års uddannelse black Dummyvarabel, lg med 1 for personer af afrkansk herkomst, 0 ellers. hspan Dummyvarabel, lg med 1 for personer af latnamerkansk herkomst, 0 ellers. exper Arbejdsmarkedserfarng: Alder år mnus educ mnus 6. expersq exper kvadreret. marred Dummyvarabel, lg med 1 for gfte ndvder, 0 ellers. unon Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder et job, der er dækket af en kollektv overenskomst, 0 ellers. d81 d8 d83 d84 d85 d86 d87 Dummyvarabel, lg med 1 for observatoner for 1981, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 for observatoner for 198, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 for observatoner for 1983, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 for observatoner for 1984, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 for observatoner for 1985, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 for observatoner for 1986, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 for observatoner for 1987, 0 ellers. Dlwage Forskellen mellem lwage 1980 og Dexpersq Forskellen mellem expersq 1980 og Dmarred Forskellen mellem marred 1980 og Dunon Forskellen mellem unon 1980 og NE NC S rur hlth AG MIN CON Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen bor de nordøstlge stater, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen bor de centrale nordlge stater, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen bor sydstaterne, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen bor udenfor en større bymæssg bebyggelse ( på landet ) og 0 ellers ( byen ). Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen har et sundhedsmæssgt problem ( health dsablty ), 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder landbruget, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder mnedrft, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder byggesektoren, 0 ellers. 3

4 TRAD TRA FIN BUS PER ENT MAN PRO PUB Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder detal- eller engroshandel, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder transportsektoren, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder den fnanselle sektor, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder forretnngsservce, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder personlg servce, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder underholdnngssektoren, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder ndustren, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder lberalt erhverv, 0 ellers. Dummyvarabel, lg med 1 hvs personen arbejder offentlg admnstraton, 0 ellers. Introdukton tl opgaven Lønpræmer Formålet med denne opgave er at belyse faktorer der kan være medvrkende tl at forklare lønforskelle mellem grupper på arbejdsmarkedet. Her skal v blandt andet se på den såkaldte fagforenngspræme forstået som lønforskellen mellem jobs, der er dækket af en kollektv overenskomst forhold tl tlsvarende jobs uden overenskomstdæknng, for personer som øvrgt er observatonsmæssgt ækvvalente. V vl sær nteressere os for, om en sådan lønforskel kan tlskrves uobserverede forskelle mellem personer der vælger jobs med eller uden overenskomstdæknng, eller om kollektv overenskomstdæknng har en selvstændg kausal effekt på lønnen. Der fndes en omfattende både teoretsk og emprsk ltteratur om dette emne. Generelt fnder man på amerkanske data, at der er en postv fagforenngspræme. Det har tlsvarende været analyseret om der fndes fx ægteskabspræmer eller lønpræmer mellem offentlgt og prvat ansatte. I den danske debat har der blandt andet været fokus på lønpræmer mellem brancher som kan have nteresse for konkurrencepoltkken 1, og lønpræmer mellem højt- og lavtuddannede som har betydnng for uddannelsespoltkken. I Wooldrdge (Example 14.4, sde 471) fnder man en analyse af ægteskabs- og fagforenngspræmer på grundlag af et årlgt datasæt bestående af et stort antal unge amerkanske mænd, som alle var lønnet beskæftgelse over peroden fra 1980 tl V vl her tage udgangspunkt et tlsvarende datasæt og forsøge at udvde analysen flere forskellge retnnger. 1 Se fx Konkurrencestyrelsens og Forbrugerstyrelsens publkaton Velfungerende markeder, som kan downloades fra Se fx Velfærdskommsonens publkaton Analyserapport marts 005 "Fremtdens velfærd - sådan gør andre lande", som kan downloades fra hele_rapporten.pdf 4

5 Model Opgaven tager udgangspunkt en model, der beskrver den log-transformerede tmeløn. Modellen er den samme som lgger tl grund for Table 14. Wooldrdge. lwage = β educ + β black + β hspan + β exper + β expersq + β marred + β unon + δ d81 + δ d8 + δ d83 + δ d84 + δ d85 + δ d86 + δ d87 + v, t t 5 t 6 t 7 t 1 t t 3 t 4 t 5 t 6 t 7 t t v = a + u t t, (1.1) = 1,,...,535, t = 1980,1981,...,1987. Her betegner a en uobserveret ndvd-specfk effekt, som kke varerer over td, mens ut er et fejlled, som varerer tlfældgt over ndvd og td. Bemærk at der (1.1) ndgår tre regressorer, som kke varerer over td ( educ, black og hspan ). Bortset fra det kan du antage, at modellen opfylder antagelserne FE.1-4 Wooldrdge, sde 481. Opgave 1: a. Fortolknng af modellen: ) Hvad er fortolknngen af parameteren β 7 og hvlket fortegn forventer du tl parameteren? ) Hvlken rolle spller varablerne d81 t, d8 t,..., d 87t modellen? b. Databeskrvelse: ) Beskrv de varabler der ndgår model (1.1) med udgangspunkt dt ndvdualserede datasæt. Gør dette ved at opstlle en tabel med udvalgte beskrvende karakterstka for de enkelte varabler. Kommentér kort på tabellen. ) Beregn gennemsnttet og standardafvgelsen over tværsnttet for logtmelønnngerne for hvert af årene fra 1980 tl Beregn også organserngsgraden (den andel af personerne stkprøven, der arbejder et job, der er dækket af en kollektv overenskomst) for hvert af årene. Opstl en tabel med resultaterne og kommentér på udvklngen lønsprednngen og organserngsgraden over peroden fra 1980 tl

6 Opgave : a. Udfør estmatonen af (1.1) ved OLS for samtlge 480 observatoner (alle personer og alle år), det du medtager et konstantled regressonen. ) Rapportér de estmerede regressonskoeffcenter ˆ β1,..., ˆ β ˆ ˆ 7, δ1,..., δ 7. Sammenlgn dne estmater af fagforenngspræmen og ægteskabspræmen med de resultater, der blver rapporteret for Pooled OLS Wooldrdge, table 14. (sde 47). Hvordan vl du forklare de forskelle, du fnder? ) Hvad betyder det for brugbarheden af OLS estmaterne ˆ β1,..., ˆ β ˆ ˆ 7, δ1,..., δ 7, hvs der gælder at Cov( a, xt) 0? Symbolet x t repræsenterer en af regressorerne model (1.1). b. I stedet for (1.1) ser v nu på en udgave af modellen, der er formuleret lange dfferenser. En lang dfferens er her defneret for den enkelte person som en varabels værd 1987 mnus varablens værd 1980 og betegnes med D: Dlwage = α + β Dexpersq + β Dmarred + β Dunon + Dv, = 1,,...,535, hvor fejlleddet er Dv = v v 1980 (1.) ) Fnd sammenhængen mellem parameteren α0 (1.) og koeffcenterne model (1.1). ) Dskutér om anvendelse af OLS på model (1.) vl gve konsstente estmater af parametrene β5, β6og β 7? ) Udfør OLS estmaton af model (1.). Sammenlgn dne estmater af fagforenngspræmen og ægteskabspræmen med resultaterne fra spørgsmål a. Hvordan forklarer du de forskelle, du fnder? c. Undersøg om modellen (1.) opfylder antagelsen, at fejlleddet har konstant varans. Gør dette ved at udføre: ) En grafsk analyse af resdualerne. ) Breusch-Pagan testet for heteroskedastctet. Redegør for, hvlken hypotese du tester og dn konkluson. Begrund dne svar. Antag resten af Opgave at fejlleddet er homoskedastsk. 6

7 d. Med udgangspunkt model (1.) ønskes følgende undersøgt: ) Test hypotesen om at fagforenngspræmen er lg nul. Formulér nulhypotesen og argumentér for, hvlket (eller hvlke) alternatv(er) der er relevante. ) Kan man ud fra model (1.) undersøge, om længden af en persons arbejdsmarkedserfarng har betydnng for lønnen? I gvet fald skal du redegøre for og udføre et (eller flere) hypotesetest som kan gve dg svaret. e. Datamateralet gver mulghed for at placere observatonerne geografsk, det USA nddeles fre områder: Nordøstlge stater (NE), Centrale nordlge stater (NC), Sydstater (S) og resten af USA. Sdstnævnte er referencekategoren forhold tl de dummyvarabler, der er defnerede dt datasæt. ) Opstl en model, hvor 1987-observatoner af dummyvarablerne NE, NC og S er føjet tl model (1.). Udfør OLS estmaton af modellen og undersøg om de nye varabler er sgnfkante. Hvad konkluderer du? ) Redegør for, hvordan udvdelsen af model (1.) med dsse dummyvarabler kan fortolkes forhold tl den oprndelge model (1.1). Hvad betyder det, hvs der er personer der flytter mellem de fre geografske områder? f. Forestl dg nu at v betragter to personer, person A og person B: Begge har 10 års uddannelse og tlhører den etnske gruppe der er defneret af hspan = 1. For begge personer gælder, at de havde 1 års arbejdsmarkedserfarng 1980 og 8 år 1987, at de var ugfte både 1980 og 1987 og at de 1980 arbejdede et job uden overenskomstdæknng. I 1987 var person A ansat et job med overenskomstdæknng, mens person B fortsat var ansat et job uden. ) Kan man ud fra dne resultater bestemme forskellen mellem person A og person B den forventede lønændrng fra 1980 tl 1987? Begrund dt svar og bestem gvet fald forskellen. ) Kan man ud fra dne resultater bestemme forskellen mellem person A og person B den forventede 1987-løn? Begrund dt svar og bestem gvet fald forskellen. 7

8 Opgave 3: a. Denne opgave fokuserer på fagforenngspræmen og analyserer forskelle mellem forskellge etnske grupper. Personerne datamateralet kan nddeles tre etnske grupper ved hjælp af dummyvarablerne black og hspan. Tag udgangspunkt model (1.1). Du kan denne delopgave antage, at fejlleddet u t modellen er homoskedastsk. ) Opstl en udvdet model med nteraktonsled som tllader fagforenngspræmen at være forskellg for forskellge etnske grupper. Begrund dt valg af model. ) Udfør en OLS estmaton af den udvdede model på samtlge observatoner for alle personer over alle årene fra 1980 tl Beregn den estmerede fagforenngspræme for hver af de tre etnske grupper. ) Som nævnt ntroduktonen kan man være nteresseret at bestemme en kausal effekt på lønnen ved at en gven person har et job, der er dækket af en kollektv overenskomst forhold tl et job uden overenskomstdæknng. Forklar hvad der kunne tale mod en sådan fortolknng af de fagforenngspræmer du har estmeret under ). v) Redegør for om estmaton af den udvdede model med Wthn estmatoren vl kunne bruges tl at bestemme den kausale effekt af overenskomstdæknng. Hvlke koeffcenter kan under de gvne antagelser estmeres konsstent med denne estmator? Gver det anlednng tl problemer, at dummyvarablerne black og hspan kke varerer over td for den enkelte person? v) Udfør Wthn estmatonen af den udvdede udgave af model (1.1). Rapportér koeffcentestmater og standardfejl. v) Undersøg for hver etnsk gruppe, om der for gruppen fndes nogen sgnfkant effekt af overenskomstdæknng på lønnen. b. Teoropgave: V betragter nu en forsmplet lønlgnng for en række ndvder som alle er beskæftgelse. Log tl tmelønnen år t for ndvd betegnes med y t. Antal års skolegang for ndvd betegnes s og lgger ntervallet mellem 7 og 1 år. Alle ndvder har færdggjort deres uddannelsesforløb og s varerer derfor kke over td for det enkelte ndvd. x t betegner en dummyvarabel for at lønnen år t for ndvd er fastsat under en kollektv overenskomst. Den forsmplede model er: yt = γ1s + γ xt + a + ut, = 1,,..., n, t = 1,,..., T (1.3) hvor γ 1 og γ er parametre. Symbolet a betegner her en uobserveret ndvdspecfk og tds-nvarant effekt, mens ut er et fejlled, som varerer tlfældgt over 8

9 ndvd og td. Antag at der forelgger data for n ndvder og T= år form af en tlfældg stkprøve fra populatonen. Om fejlleddet antages at Eu ( x, s, a) = 0, t= 1, t og σ Var( ut x, s, a ) =, t = 1, (1.4) s hvor x = ( x 1, x). Endelg gælder at Cov( s, a) 0 og at Cov( xt, a ) 0, t = 1,. ) Fortolk antagelsen (1.4). ) Foreslå en mddelret estmator for fagforenngspræmen γ og forklar hvorfor den valgte estmator er mddelret. ) Dskutér om dt forslag tl estmator er BLUE. Hvs det kke er tlfældet, så udled en estmator for fagforenngspræmen γ, som faktsk er BLUE. Opgave 4: Denne opgave fokuserer på en lønpræme mellem by og land: Lønforskellen mellem by og land for personer og jobs, som øvrgt er observatonsmæssgt ækvvalente. I den økonomske ltteratur 3 har man fokuseret på to forklarngsmodeller for land/by lønpræmen : Mobltet: Forskellge ndvder har forskellge omkostnnger ved at flytte mellem by og land form af drekte omkostnnger eller alternatvomkostnnger. Immoble ndvder vl blve fastholdt jobs på landet som mndre grad matcher deres kvalfkatoner. De vl derfor opnå en lavere løn, alt andet lge. Hvs mobltetsomkostnnger er afgørende for størrelsen af land/by lønpræmen vl man forvente at fnde den største effekt blandt de ndvder, der på baggrund af deres personlge og famlemæssge forhold må anses for at være mndst moble. Markedssegmenterng: Hvs arbejdsmarkedet på landet er mere segmenteret end byen kan der være forskelle mellem land og by de mere tradtonelle lønpræmer som blev dskuteret ntroduktonen tl opgaven. Fx kan fagforenngspræmen være højere som følge af fagforenngens større forhandlngsstyrke på et lokalt landlgt arbejdsmarked med et mndre fleksbelt arbejdsudbud. Omvendt kan man pege på, at det kan være sværere 3 Fx E. Vera-Toscano, E. Phmster og A. Weersnk: Panel Estmates of the Canadan Rural/Urban Women s Wage Gap, Amercan Journal of Agrcultural Economcs,

10 for fagforenngen at opretholde en høj organserngsgrad på landet, hvlket vl svække dens forhandlngsstyrke. Datasættet ndeholder dummyvarablen rur, som antager værden 1 hvs personen bor udenfor en større bymæssg bebyggelse ( på landet ) og 0 ellers ( byen ). Tag udgangspunkt model (1.1) og tlføj rur. Inddrag også andre varabler fra datasættet og/eller konstruér nye varabler, som du mener er relevante for analysen. Du kan denne opgave antage, at fejlleddet modellen er homoskedastsk. a. Hvad er den gennemsntlge lønforskel mellem ndvder, der er beskæftget et job på landet henholdsvs byen? Gv dn fortolknng af denne forskel forhold tl land/by lønpræmen. b. Opstl en eller flere regressonsmodeller der kan bruges tl at belyse ovennævnte to forklarnger på land/by lønpræmen. Redegør for, hvlke modeller du vælger at basere dn analyse på, for de estmatorer du vl tage anvendelse og for, hvordan dn analyse tager højde for uobserverede forskelle mellem personer byen og på landet. c. Udfør regressonen (eller regressonerne) og test de to forklarnger. Konkludér på grundlag af dne resultater, hvad der bestemmer land/by lønpræmen. d. Er der andre forhold som du mener bør nddrages analysen af lønlgnngen og som kan belyses ud fra tal dt ndvdualserede datasæt? Udfør evt. supplerende analyser. Opgave 5: Sammenfatnng og konkluson Lav en tabel der sammenfatter estmatonsresultaterne fra Opgave.a,.b og 3.a med særlgt henblk på at belyse forhold, der har betydnng for fagforenngspræmen over den betragtede perode. Kommentér kort på tabellen og på, hvorledes de forskellge modeller forholder sg tl hnanden. Hvlke(t) sæt af estmater vl du lægge tl grund for dn samlede vurderng af, om der fndes en sgnfkant effekt af overenskomstdæknng på lønnen? Fndes der en sådan effekt? Der er ngen blag tl opgaven. 10

Rettevejledning til Økonomisk Kandidateksamen 2005II, Økonometri 1

Rettevejledning til Økonomisk Kandidateksamen 2005II, Økonometri 1 Rettevejlednng tl Økonomsk Kanddateksamen 005II, Økonometr 1 Vurderngsgrundlaget er selve opgavebesvarelsen og blaget, nklusve det afleverede SAS program. Materalet på dskette/cd bedømmes som sådan kke,

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Introdukton af problemstllng og datasæt Gruppearbejde SAS øvelser Paneldata for tlbagetræknngsalder Ugesedlen analyserer et datasæt med

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Eksamen på Økonomistudiet 2007-I. Fag: Økonometri 1. Årsprøvefag januar Tag-hjem opgave

Eksamen på Økonomistudiet 2007-I. Fag: Økonometri 1. Årsprøvefag januar Tag-hjem opgave Eksamen på Økonomstudet 2007-I Fag: Økonometr 1 Årsprøvefag 15. 17. januar 2007 Tag-hjem opgave Der er fokus på at undgå tlfælde af eksamenssnyd I tlfælde af formodet eksamenssnyd, der bemærkes af fagenes

Læs mere

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1

Økonometri 1. Heteroskedasticitet 27. oktober Økonometri 1: F12 1 Økonometr 1 Heteroskedastctet 27. oktober 2006 Økonometr 1: F12 1 Dagens program: Heteroskedastctet (Wooldrdge kap. 8.3-4) Sdste gang: I dag: Konsekvenser af heteroskedastctet for OLS Korrekton af varansen

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 9

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 9 Økonometr 1 Efterår 006 Ugeseddel 9 Program for øvelserne: Opsamlng på Ugeseddel 8 Gruppearbejde SAS øvelser Ugeseddel 9 består at undersøge, om der er heteroskedastctet vores model for væksten og så fald,

Læs mere

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder II Introduktion til Instrumentvariabler 27. november 2006

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder II Introduktion til Instrumentvariabler 27. november 2006 Økonometr 1 Avancerede Paneldata Metoder II Introdukton tl Instrumentvarabler 27. november 2006 Paneldata metoder Sdste gang: Paneldata med to eller flere peroder og fxed effects estmaton. Første-dfferens

Læs mere

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13

Økonometri 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Økonometr 1 Efterår 2006 Ugeseddel 13 Prram for øvelserne: Gruppearbejde plenumdskusson SAS øvelser Øvelsesopgave: Vækstregressoner (fortsat) Ugeseddel 13 fortsætter den emprske analyse af vækstregressonen

Læs mere

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 10

Kvantitative metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 10 Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Ugeseddel 0 Program for øvelserne: Gennemgang af teoropgave fra Ugesedel 9 Gruppearbejde og plenumdskusson SAS øvelser, spørgsmål -4. Sdste øvelsesgang (uge 2): SAS øvelser,

Læs mere

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder I 24.november F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1

Økonometri 1. Avancerede Paneldata Metoder I 24.november F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1 Økonometr 1 Avancerede Paneldata Metoder I 24.november 2006 F18: Avancerede Paneldata Metoder I 1 Paneldatametoder Sdste gang: Paneldata begreber og to-perode tlfældet (kap 13.3-4) Uobserveret effekt modellen:

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Økonometr 1 Efterår 2006 Ugeseddel 10: Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Om opgavens formål: Opgavesættets prmære formål er - så vdt mulgt - at lgne formen

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Dagens program: Heteroskedastctet (Wooldrdge kap. 8.4) Kvanttatve metoder Heteroskedastctet 6. aprl 007 Sdste gang: Konsekvenser af heteroskedastctet for OLS Whte s korrekton af OLS varansen Test for heteroskedastctet

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Kvanttatve metoder 2 Instrumentvarabel estmaton 14. maj 2007 KM2: F25 1 y = cy ( c 0) Plan for resten af gennemgangen F25: Instrumentvarabel (IV) estmaton: Introdukton tl endogentet og nstrumentvarabler

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 y = cy ( c 0) Plan for resten af gennemgangen Kvanttatve metoder Instrumentvarabel estmaton 4. maj 007 F5: Instrumentvarabel (IV) estmaton: Introdukton tl endogentet og nstrumentvarabler En regressor,

Læs mere

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse

Prøveeksamen Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Økonometr Prøveeksamen Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Kommenteret vejledende besvarelse Resultaterne denne besvarelse er fremkommet ved brug af eksamensnummer 7. Dne

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Program for dag: Kvanttatve metoder Den smple regressonsmodel 9. februar 007 Regressonsmodel med en forklarende varabel (W..3-5) Varansanalyse og goodness of ft Enheder og funktonel form af varabler modellen

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)?

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel. Hvad nu hvis den afhængige variabel er en kvalitativ variabel (med to kategorier)? Dagens program Økonometr Heteroskedastctet 6. oktober 004 Hovedemnet for denne forelæsnng er heteroskedastctet (kap. 8.-8.3) Lneære sandsynlghedsmodel (kap 7.5) Konsekvenser af heteroskedastctet Hvordan

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelkontrol

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelkontrol Anvendt Statstk Lekton 0 Regresson med både kvanttatve og kvaltatve forklarende varable Modelkontrol Opsummerng I forbndelse med multpel lneær regresson så v på modeller på formen E y] = α... [ 3 3 4 4

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel 1,, k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet =( 1,, k

Læs mere

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelsøgning Modelkontrol

Anvendt Statistik Lektion 10. Regression med både kvantitative og kvalitative forklarende variable Modelsøgning Modelkontrol Anvendt Statstk Lekton 0 Regresson med både kvanttatve og kvaltatve forklarende varable Modelsøgnng Modelkontrol Opsummerng I forbndelse med multpel lneær regresson så v på modeller på formen E[ y] = α...

Læs mere

Opsamling. Simpel/Multipel Lineær Regression Logistisk Regression Ikke-parametriske Metoder Chi-i-anden Test

Opsamling. Simpel/Multipel Lineær Regression Logistisk Regression Ikke-parametriske Metoder Chi-i-anden Test Opsamlng Smpel/Multpel Lneær Regresson Logstsk Regresson Ikke-parametrske Metoder Ch--anden Test Opbygnng af statstsk model Specfcer model Lgnnger og antagelser Estmer parametre Modelkontrol Er modellen

Læs mere

Statikstik II 3. Lektion. Multipel Logistisk regression Generelle Lineære Modeller

Statikstik II 3. Lektion. Multipel Logistisk regression Generelle Lineære Modeller Statkstk II 3. Lekton Multpel Logstsk regresson Generelle Lneære Modeller Defntoner: Repetton Sandsynlghed for at Ja tl at være en god læser gvet at man er en dreng skrves: P( God læser Ja Køn Dreng) Sandsynlghed

Læs mere

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel (Wooldridge 8.5). Dagens program: Heteroskedasticitet 30. oktober 2006

Økonometri 1. Lineær sandsynlighedsmodel (Wooldridge 8.5). Dagens program: Heteroskedasticitet 30. oktober 2006 Dagens program: Øonometr 1 Heterosedastctet 30. otober 006 Effcent estmaton under heterosedastctet (Wooldrdge 8.4): Sdste gang: Kendte vægte - Weghted Least Squares (WLS) Generalzed Least Squares (GLS)

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Økonometri lektion 7 Multipel Lineær Regression. Testbaseret Modelkontrol

Økonometri lektion 7 Multipel Lineær Regression. Testbaseret Modelkontrol Økonometr lekton 7 Multpel Lneær Regresson Testbaseret Modelkontrol MLR Model på Matrxform Den multple lneære regressons model kan skrves som X y = Xβ + Hvor og Mndste kvadraters metode gver følgende estmat

Læs mere

Kvantitative metoder 2

Kvantitative metoder 2 Program for dag: Kvanttatve metoder Opsamlng vedr. nferens uden MLR.5: Beregnng af robuste standardfejl og kovarans under heteroskedastctet (W8.) W.6: Flere emner en multpel regressonsmodel Inferens den

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel

Statistik II Lektion 5 Modelkontrol. Modelkontrol Modelsøgning Større eksempel Statstk II Lekton 5 Modelkontrol Modelkontrol Modelsøgnng Større eksempel Opbygnng af statstsk model Eksploratv data-analyse Specfcer model Lgnnger og antagelser Estmer parametre Modelkontrol Er modellen

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC

PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC PRODUKTIONSEFFEKTEN AF AVL FOR HANLIG FERTILITET I DUROC MEDDELELSE NR. 1075 Vrknngsgraden (gennemslaget) tl en produktonsbesætnng for avlsværdtallet for hanlg fertltet Duroc blev fundet tl 1,50, hvlket

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Morten Frydenberg Biostatistik version dato:

Morten Frydenberg Biostatistik version dato: Morten Frydenberg Bostatstk verson dato: -4- Bostatstk uge mandag Morten Frydenberg, Afdelng for Bostatstk Resume: Hvad har v været gennem ndtl nu Lneær (normal) regresson en kontnuert forklarende varabel

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Statistik II Lektion 4 Generelle Lineære Modeller. Simpel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Flersidet Variansanalyse (ANOVA)

Statistik II Lektion 4 Generelle Lineære Modeller. Simpel Lineær Regression Multipel Lineær Regression Flersidet Variansanalyse (ANOVA) Statstk II Lekton 4 Generelle Lneære Modeller Smpel Lneær Regresson Multpel Lneær Regresson Flersdet Varansanalyse (ANOVA) Logstsk regresson Y afhængg bnær varabel X 1,,X k forklarende varable, skala eller

Læs mere

Estimation af CES - forbrugssystemet med og uden dynamik: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts

Estimation af CES - forbrugssystemet med og uden dynamik: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbejdspapr [udkast] Andreas Østergaard Iversen 140609 Estmaton af CES - forbrugssystemet med og uden dynamk: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag

6. SEMESTER Epidemiologi og Biostatistik Opgaver til 3. uge, fredag Afdelng for Epdemolog Afdelng for Bostatstk 6. SEESTER Epdemolog og Bostatstk Opgaver tl 3. uge, fredag Data tl denne opgave stammer fra. Bland: An Introducton to edcal Statstcs (Exercse 11E ). V har hentet

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Statistik Lektion 15 Mere Lineær Regression. Modelkontrol Prædiktion Multipel Lineære Regression

Statistik Lektion 15 Mere Lineær Regression. Modelkontrol Prædiktion Multipel Lineære Regression Statstk Lekton 15 Mere Lneær Regresson Modelkontrol Prædkton Multpel Lneære Regresson Smpel Lneær Regresson - repetton Spørgsmål: Afhænger y lneært af x?. Model: y = β + β x + ε ε d N(0, σ 0 1 2 ) Systematsk

Læs mere

Statikstik II 4. Lektion. Generelle Lineære Modeller

Statikstik II 4. Lektion. Generelle Lineære Modeller Statkstk II 4. Lekton Generelle Lneære Modeller Generel Lneær Model Y afhængg skala varabel X 1,,X k forklarende varable, skala eller bnære Model: Mddelværden af Y gvet X + k = E( Y X ) = α + β x + + β

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Langsigtet efterspørgsel efter transport

Langsigtet efterspørgsel efter transport Langsgtet efterspørgsel efter transport Af Camlla Rff Brems og Thomas Chrstan Jensen, DTU Transport Abstract Der er en stgende nteresse for at dentfcere og modellere den langsgtede efterspørgsel efter

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Regressionsanalyse. Epidemiologi og Biostatistik. 1.Simpel lineær regression (Kapitel 11) systolisk blodtryk og alder

Regressionsanalyse. Epidemiologi og Biostatistik. 1.Simpel lineær regression (Kapitel 11) systolisk blodtryk og alder Regressonsanalyse Epdemolog og Bostatstk Mogens Erlandsen, Insttut for Bostatstk Uge, torsdag (forelæsnng) 1.Smpel lneær regresson (Kaptel 11) systolsk blodtryk og alder. Multpel lneær regresson (Kaptel

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Økonometri 1. Funktionel form. Funktionel form (fortsat) Dagens program. Den simple regressionsmodel 14. september 2005

Økonometri 1. Funktionel form. Funktionel form (fortsat) Dagens program. Den simple regressionsmodel 14. september 2005 Dages program Økoometr De smple regressosmodel 4. september 5 Dee forelæsg drejer sg stadg om de smple regressosmodel (Wooldrdge kap.4-.6) Fuktoel form Hvorår er OLS mddelret? Varase på OLS estmatore Regressosmodelle

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Økonomisk Kandidateksamen 2006II Økonometri 1. Afkastet af uddannelse for britiske tvillingepar

Økonomisk Kandidateksamen 2006II Økonometri 1. Afkastet af uddannelse for britiske tvillingepar Økonomisk Kandidateksamen 2006II Økonometri 1 Afkastet af uddannelse for britiske tvillingepar Praktiske anvisninger til individuel tag-hjem eksamen i Økonometri 1: Start med at sikre dig, at du kan få

Læs mere

Morten Frydenberg Biostatistik version dato:

Morten Frydenberg Biostatistik version dato: Morten Frydenberg Bostatstk verson dato: -03-0 Effektmodfkaton Hvad er det - Kvantfcerng - Test Bostatstk uge 7 mandag Morten Frydenberg, Afdelng for Bostatstk Vægtede gennemsnt - Formler for standard

Læs mere

Økonometri 1. For mange variable i modellen. For få variable. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2004

Økonometri 1. For mange variable i modellen. For få variable. Dagens program. Den multiple regressionsmodel 21. september 2004 Dages program Økoometr De multple regressosmodel. september 004 Emet for dee forelæsg er stadg de multple regressosmodel (Wooldrdge kap. 3.4-3.5) Praktske bemærkg Opsamlg fra sdst Irrelevate varable og

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori

Fysik 3. Indhold. 1. Sandsynlighedsteori Fysk 3 Indhold Termodynamk John Nclasen 1. Sandsynlghedsteor 1.1 Symboler 1.2 Boolsk Algebra 1.3 Betngede Udsagn 1.4 Regneregler 1.5 Bayes' formel 2. Fordelnger 2.1 Symboler 2.2 Bnomal Fordelngen 2.3 ultnomal

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat.

Nøglebegreber: Objektivfunktion, vægtning af residualer, optimeringsalgoritmer, parameterusikkerhed og korrelation, vurdering af kalibreringsresultat. Håndbog grundvandsmodellerng, Sonnenborg & Henrksen (eds 5/8 GEUS Kaptel 14 IVERS MODELLERIG Torben Obel Sonnenborg Geologsk Insttut, Københavns Unverstet Anker Laer Høberg Hydrologsk Afdelng, GEUS øglebegreber:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Vægtet model. Landmålingens fejlteori - Lektion4 - Vægte og Fordeling af slutfejl. Vægte. Vægte: Eksempel. Definition: Vægtrelationen

Vægtet model. Landmålingens fejlteori - Lektion4 - Vægte og Fordeling af slutfejl. Vægte. Vægte: Eksempel. Definition: Vægtrelationen Vægtet model Landmålngens fejlteor Lekton 4 Vægtet gennemsnt Fordelng af slutfejl - kkb@mathaaudk http://peoplemathaaudk/ kkb/undervsnng/lf3 Insttut for Matematske Fag Aalborg Unverstet Gvet n uafhængge

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn

Brugerhåndbog. Del IX. Formodel til beregning af udlandsskøn Brugerhåndbog Del IX Formodel tl beregnng af udlandsskøn September 1999 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 3 Formodel tl beregnng af udlandsskøn 1. Indlednng FUSK er en Formodel tl beregnng af UdlandsSKøn.

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS

Undersøgelse af pris- og indkomstelasticiteter i forbrugssystemet - estimeret med AIDS Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbedspapr* Mads Svendsen-Tune 13. marts 2008 Undersøgelse af prs- og ndkomstelastcteter forbrugssystemet - estmeret med AIDS Resumé: For at efterse nestnngsstrukturen forbrugssystemet

Læs mere

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 Støbnng af plade Køreplan 01005 Matematk 1 - FORÅR 2005 1 Ldt hstorsk baggrund Det første menneske beboede Jorden for over 100.000 år sden. Arkæologske studer vser, at det allerede havde opdaget fænomenet

Læs mere

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde

Værktøj til beregning af konkurrenceeffekter ved udlægning af nyt butiksområde Dato: 6. oktober 217 Sag: DIPS- 16/1631 Sagsbehandler: /SBJ/DEB/PMO/KBA Værktøj tl beregnng af konkurrenceeffekter ved udlægnng af nyt butksområde KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ERHVERVSMINISTERIET

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Bemærknnger tl lovforslaget Almndelge bemærknnger l. ndlednng 2. Lovforslagets ndhold 2.1. ndførelse af nye sanktoner for overtrædelse af de fællesskabsretlge udbudsregler 2.2. Justerng af standstl-reglerne

Læs mere

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet

faktaark om nybygningens og 5. sporets kapacitet Trafkudvalget 2008-09 TRU alm. del Blag 602 Offentlgt greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune shøj kommune kalundborg kommune lejre kommune odsherred kommune rosklde kommune solrød kommune vallensbæk

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

Elektromagnetisk induktion

Elektromagnetisk induktion Elektromagnetsme 11 Sde 1 af 9 Elektromotorsk kraft: Elektromagnetsk ndukton Den elektromotorske kraft en lukket kreds er defneret som det elektromagnetske arbede pr. ladnng på en prøveladnng q, der føres

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Løsninger til kapitel 12

Løsninger til kapitel 12 Løsnnger tl kaptel 1 Opgave 1.1 HypoStat gver umddelbart: ft = 7 En P Teststørrelse H 0 : Alle P passer mandag 80 0,14857 48,8571 3,89737 H 1 : Ikke alle P passer trsdag 30 0,14857 48,8571 1,48899 onsdag

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere