Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet"

Transkript

1 Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15

2 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA HUS... 2 GRUNDTILDELING TIL VUGGESTUER... 2 TILDELING PR. BARN... 3 Ledelse... 3 Fagpersonale... 3 Teknisk service medarbejder... 3 Specialbørn... 3 RENGØRINGSTIMER... 4 KURSER OG UDDANNELSE... 4 FORSIKRINGER... 4 MATERIALE OG AKTIVITETSBUDGET... 4 RAMMEBEVILLING... 4 Tildeling pr. barn... 4 ADMINISTRATION... 5 REVISION... 5 GRUNDE OG BYGNINGER... 5 LEJE... 5 VEDLIGEHOLDELSE... 5 Indvendig vedligeholdelse... 5 Udvendig vedligeholdelse... 6 Vedligeholdelse af udenomsarealer... 6 INDBO- OG EJENDOMSFORSIKRING... 6 Ejendomsforsikring... 6 Indboforsikring... 7 FORBRUGSAFGIFTER... 7 TILDELING TIL AFTENKLUBBER /- 5 % - REGULERING AF BUDGET... 8 NØGLETAL... 9 PULJER PULJER DER IKKE UDMØNTES PAU Pædagogisk assistent uddannelse Praktikantfinansiering Fællestillidsrepræsentanter PULJER DER UDMØNTES TIL DE DECENTRALE ENHEDER PAU som GVU Vikarpulje Praktisk hjælp Speciel vedligeholdelse Rummelighedspulje Side 1 af 15

3 Personalebudget Under personaleudgifter hører, lønudgifter, dagpengeindtægter, udgifter til personaleforsikring, kørselsgodtgørelse, kurser og andre personalerelaterede udgifter. Tildeling til ledelse og fagpersonale mv. er vejledende. Hvordan hver institution anvender disse budgetter, er op til den enkelte decentrale enhed. Grundbeløb til ledelse Der tildeles ét grundbeløb på kr. p.a. pr. institution med egen leder. Grundbeløbet tager afsæt i, at hver institution grundlæggende bruger 9,6 timer ugentligt til ledelse. I forhold til grundbeløbet tages der ikke afsæt i antal børn. Der gives derfor denne grundtildeling til ledelse, for hver institution der har en øverste leder. Der tildeles endvidere to beløb pr. barn til ledelse. Se afsnit med nøgletal. Grundbeløb til ledelse pr. ekstra hus Der gives én ekstra tildeling til ledelse pr. ekstra hus. Med dette menes der, at der tages udgangspunkt i, at alle institutioner har ét hus. Hvis en institution har f.eks. 3 huse i alt, får de 2 ekstra grundtildelinger til á kr. p.a. til ledelse. Den ekstra grundtildeling gives, da det kræver mere ledelsestid, at skulle udføre synlig ledelse samt, at lave vagtplaner og anden planlægning, der er forbundet med at have flere huse. Se afsnit med nøgletal. Grundtildeling til vuggestuer Der gives en differentieret tildeling til fagpersonalet i vuggestuer. Tildelingen gives ud fra, det faktiske børnetal. Se afsnit med nøgletal. Side 2 af 15

4 Tildeling pr. barn Ledelse Der gives to tildelinger pr. barn til ledelse, den ene tildeling på 750 kr. er pr. faktisk barn, og den anden tildeling på kr. gives pr. vægtet barn 1. Denne tildeling dækker både den del af den overordnede leders lønudgift, der ikke dækkes ved grundbeløbet, samt eventuelle pædagogiske lederes løn. Se afsnit med nøgletal. Fagpersonale Skal dække udgiften til fagpersonale herunder pædagoger, pædagogmedhjælpere og til eventuelt kontorpersonale. Her gives der en tildeling pr. barn. Beløbet er differentieret ift. pasningstypen. Se afsnit med nøgletal. Teknisk service medarbejder Der gives en tildeling på 354 kr. p.a. pr. barn til teknisk service medarbejdere. Se afsnit med nøgletal. Specialbørn I skemaet med nøgletal er specialbørn inddelt i kategorier. Kategorierne er som følger: Pladstyper Kategori 1 Vuggestue og børnehave Autisme-ADHD- Fysisk/generelt retarderet- Social/Emotionel Kategori 2 Fritidshjem 1 Autisme-ADHD- Fysisk/generlt retarderet Kategori 3 Fritidshjem 1 og 2 Social/Emotionel Kategori 4 Fritidshjem 2 Autisme-ADHD- Fysisk/generelt retarderet 1 I afsnittet nøgletal fremgår det, at f.eks. et vuggestuebarn vægter 1,81 enheder, dvs. så får man 4.030*1,81 vægtet. Side 3 af 15

5 Rengøringstimer Selvejende daginstitutioner får timer til rengøring efter opmåling. Det bliver ved opmålingen fastlagt, hvor mange timer der skal bruges pr. uge til rengøring. Opmåling er, som oftest foretaget af Herning Kommunes rengøringskontor. Budgettet bliver lagt på øvrigt personale under 400. Personale. En 37 timers sats udgør i 2012 årligt kr. Dvs. pr. år får en tildeling på 7.256,81 kr. pr. times rengøring man er tildelt om ugen. Se afsnit med nøgletal. Kurser og uddannelse Der tildeles 0,53 % af lønsummen til kurser og uddannelse. Se afsnit med nøgletal. Forsikringer Der vil fremover blive givet en differentieret tildeling til forsikringer. I forsikringsøjemed klassificeres SFO sammen med skoler. Dette bevirker, at arbejdsskadeforsikringen er væsentligt billigere for SFO-ansatte end for ansatte i dagtilbud. Tildelingen bliver derfor, at SFO personale får 0,28 % til personaleforsikringer i forhold til deres lønsum. Personale i Dagtilbud får 1,17 % af deres lønsum til personaleforsikringer. Forsikring Arbejdsskade Ansvar I alt GNS årsløn % af løn SFO 847,8 133,3 981, ,285 % Dagtilbud 3.907,9 133, , ,166 % Se afsnit med nøgletal. Materiale og aktivitetsbudget Under materiale og aktivitetsudgifter hører børnerelaterede udgifter (rammebevilling) og udgifter til revision og administration. Rammebevilling Tildeling pr. barn Der gives ét beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter. Beløbet er differentieret i forhold til pasningstypen. Se afsnit med nøgletal. Side 4 af 15

6 Administration Alle institutioner får et grundbeløb på kr. samt et beløb på 130 kr. pr. barn. Tildelingen gælder alle institutioner både kommunale, selvejende og SFO er, dog ikke til aftenklubber. Se afsnit med nøgletal. Revision Alle selvejende institutioner får ét grundbeløb på kr. pr. institution. Se afsnit med nøgletal. Grunde og bygninger Leje Under leje kan der være tale om husleje, leje af bus til rullende grupperum eller leje af pavillon. Der tildeles budget til leje i henhold til aftale med forvaltningen. Der må ikke laves lejeaftaler udenom forvaltningen, da der skal afsættes midler til deponering centralt. Dette gælder både for kommunale og selvejende institutioner. Der vil hvert år ultimo februar blive sendt besked ud til institutioner, omkring budgetregulering af disse konti. Se afsnit +/- 5 % - regulering af budget. Vedligeholdelse Under vedligeholdelse, gives der budget til vedligeholdelse af udenomsarealer og indvendig- og udvendig vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse De steder hvor institutionen skal stå for den indvendige vedligeholdelse, tildeles der budget til dette. Når man har forpligtigelsen for vedligeholdelse af institutionen indvendigt, tildeles institutionen en grundtildeling på kr. samt et beløb på 44 kr. pr. bygningsmæssige m2 i institutionen. Se afsnit med nøgletal. Side 5 af 15

7 Udvendig vedligeholdelse Under udvendig vedligeholdelse er der udgifter, der hører under fagforvaltningen, samt udgifter der hører under teknik og miljø for institutioner i kommunale bygninger. Nogle institutioner kan ligeledes have begge dele, hvis man både har kommunale og andre bygninger. Udgifter i fagforvaltningen: Tildelingen i fagforvaltningen gives til institutioner, der ikke er i kommunale bygninger. Tildelingen gives som et årligt fast beløb på kr. pr. institution plus et beløb pr. bygningsmæssige m2 på 15 kr. pr. m2. Se afsnit med nøgletal. Udgifter under teknik og miljø for institutioner i kommunalt ejede bygninger Hvis man driver en institution, der udelukkende er bosat i kommunale bygninger, er det teknik og miljø, der står for vedligeholdelsen. Budgettet og udgifter kører på en gruppering 705 under grunde og bygninger og påvirker ikke institutionens budget, da budget og udgifter hører under teknik og miljø. Vedligeholdelse af udenomsarealer De steder hvor institutionen skal vedligeholde udenomsarealer, får institutionerne budget til dette. Når man har forpligtigelsen for vedligeholdelse af udenomsarealer, tildeles institutionen en grundtildeling på kr. samt et beløb på 9 kr. pr. bygningsmæssige m2 i institutionen. Se afsnit med nøgletal. Indbo- og ejendomsforsikring Ejendomsforsikring De institutioner, der har udgifter til ejendomsforsikring, får budget til dette. Der tildeles budget til ejendomsforsikring i henhold til aftale med forvaltningen. Der vil hvert år, ultimo februar blive sendt besked ud til institutioner omkring budgetregulering af disse konti. Se afsnit +/- 5 % - regulering af budget. Side 6 af 15

8 Indboforsikring Alle daginstitutioner undtaget SFO får 25 kr. pr. vægtet barn til forsikring af indbo. Vægtningen af de forskellige børnegrupper, kan ses i afsnit med nøgletal. Forbrugsafgifter Under forbrugsafgifter hører el, vand og varme. Her gives der en tildeling svarende til gennemsnittet, af de sidste tre års forbrug fremskrevet til nuværende niveau. Hvis det f.eks. er 2012, der skal beregnes budget til, vil det være der danner grundlag for beregningen, da 2011 ikke er afsluttet ved budgetlægningen til Forvaltningen vil ved budgetoplægget være opmærksom på store forskelle imellem beregnet grundlag for 2012 og korrigeret budget for Hvis der er sket væsentlige ændringer 2, vil det således være korrigeret budget 2011, der vil blive fremskrevet. Tildeling til aftenklubber Alle aftenklubber får én fast grundtildeling til løn samt en tildeling pr. barn til fagpersonale. Der gives ligeledes budget til kurser og personaleforsikringer på lige fod med andre dagtilbud, samt et rammebevilling/materialebudget pr. barn. Tildelingen kan ses i nedenstående skema. Ressourcetildeling aftenklubber Løn p.a. Pr. ½ år Grundtildeling Beløb pr. barn Fagpersonale ,5 Kurser og uddannelser Pct. Af lønsum 0,53% 0,53% Personaleforsikring Pct. Af lønsum 1,17% 1,17% Ramme Beløb pr. barn Aftenklubben kan ligeledes få tildelt budget til grunde og bygninger på lige fod med almindelige dagtilbud. 2 Hvis institutionen f.eks. har fået flere bygninger eller er flyttet til nye lokaler mv. Side 7 af 15

9 Aftenklubberne tildeles budget efter, at klubben har åbent 102 timer pr. år 3, pr. aften der er åbent. Der skelnes ikke mellem junior- og ungdomsklub, alle børnene kategoriseres ift. Tildelingen, som aftenklubbørn. Alle klubber må have åbent to aftner om ugen maksimalt. Tildelingen kan ligeledes ses i afsnit med nøgletal. +/- 5 % - regulering af budget Ifølge aftale er der nogle konti, der skal reguleres i forhold til det faktiske forbrugsniveau, eller ud fra konkrete aftaler. Disse konti er: Leje af bygninger, bus og pavillon mv. Ejendomsforsikringer Ejendomsskat Abonnement ELO (energiledelsesordning), ES (energistyring) Abonnement (alarm, ventilation, ABDL (automatisk branddørslukning), kørsel alarm, lifte, elevatorer, varmestyring, Falck) Renovation + rottebekæmpelse (kun alm. renovation - ved ekstra afhentning dækkes merforbrug ikke) Prioritetsydelser Der vil én gang om året, være mulighed for, at få reguleret disse konti. Hvis man forventer et merforbrug eller mindre forbrug på mere end +/- 5 % i forhold til det korrigerede budget på ovenstående konti, skal man ultimo februar give besked om dette. Herefter vil institutionernes budgetter blive tilrettet (efter aftale med Dagtilbudschefen). Der vil blive sendt påmindelse ud fra forvaltningen, om årlig indsendelse af dokumentation timer svarer til 34 uger á 3 timer Side 8 af 15

10 Nøgletal Pladstype Beskrivelse Rammebevilling Rammebevilling I alt Indbo Tildeling til fagpersonale Vægtning Fagpersonale Ledelse I alt løn pr. barn ex. Mad inkl. Mad ex. Mad **** Vuggestue 1, Børnehave 1, Fritidshjem 1 og SFO 1 0, Fritidshjem 2 og SFO 2 0, Aftenklub 0, * Specialgrupper Pr. barn Kategori 1 3, ** 573** 93 Kategori 2 2, ** 573** 62 Kategori 3 1, ** 573** 49 Kategori 4 1, ** 573** 49 Grundtildeling Pr. institution Andet personale Ledelse Pedel Pr. barn 354 * Rengøring Pr. time 7.256,81 Ledelse pr. ekstra bygning Andre personaletildelinger (tildeles som andel af lønsum) Grundtildeling Vuggestuer Kurser og uddannelser 0,53% 0-5 børn Personaleforsikring 6-10 børn SFO 0,285% børn Dagtilbud 1,166% 21- børn Grundtildeling aftenklub Andre variable tildelinger Administration Pr. institution Pr. barn 130 Revision Pr. institution *** Vedligeholdelse: Indvendig Pr. institution Pr. m2 44 Udvendig Pr. institution Pr. m2 15 Udenomsarealer Pr. institution Pr. m2 9 * Gives ikke til aftenklub *** Gives kun til selvejende institutioner ** Får det samme som almindelig børnegruppe kr. **** Gives ikke til SFO eller aftenklubber Side 9 af 15

11 Puljer På daginstitutionsområdet findes der forskellige puljer. Puljerne har til formål, at understøtte afholdelsen af udgifter, der skal fordeles ligeligt imellem de decentrale enheder. Alle puljer fastlægges budgetmæssigt ved årets start, og der sker ingen løbende regulering. Niveauet på puljerne er i 2012: Budget 2012 niveau Puljer der ikke udmøntes PAU Praktikfinansiering* Fællestillidsrepræsentant Puljer der udmøntes PAU/GVU Vikarpulje Timer til praktisk hjælp Speciel vedligeholdelse Rummelighedspulje * Beløbet i oversigten udgør ca. 50 % af puljen der er afsat centralt, resten trækkes fra institutioner der har elever. Puljer der ikke udmøntes Med puljer der ikke udmøntes, menes der puljer som budgetmæssigt ligger centralt, og hvor udgifterne ligeledes kører centralt. De puljer der ligger centralt og ikke udmøntes til institutionerne er: PAU Pædagogisk assistent uddannelse Puljen anvendes til finansiering af nettoudgiften til PAU-elever. Puljen afsættes centralt under 5.10 og udgifter konteres ligeledes her. Dette betyder, at alle lønudgifter og refusioner vedr. PAU-elever konteres centralt under funktion Den enkelte institution har ingen direkte udgifter, til PAU elever i praktik i institutionen. Uddannelsen varer 2 år og 3 måneder for den enkelte elev og veksler mellem skole og praktik. PAU-eleverne er ansat hos Herning Kommune, og Herning Kommune forestår fordelingen af elever hos de enkelte institutioner. Side 10 af 15

12 Kommunekontaktrådet (KKR) koordinerer sammen med Region Midt antallet af pladser i den enkelte kommune. Herning Kommune er ifølge samarbejdet forpligtiget til, at optage 34 elever pr. år. Praktikantfinansiering Puljen anvendes til finansiering af lønudgifter til lønnede praktikanter. Alle udgifter vedrørende lønnede praktikanter konteres centralt. Halvdelen af puljen er afsat centralt, resten af puljen finansieres ved at de institutioner, der skal modtage en eller flere praktikanter, afgiver timer og kroner til puljen. Timetallet og kronebeløbet udregnes i forhold til antal praktikanter. De institutioner der har haft praktikanter, får reduceret deres budget 2. gange årligt, ved at budgettet til fagpersonale reduceres. Antallet af lønnede praktikanter, som Herning Kommune skal modtage, fastsættes i respektive organer i henhold til lovgivning og aftaler herom. Fællestillidsrepræsentanter Puljen anvendes til finansiering af udgifter forbundet med fællestillidsrepræsentant (FTR) hvervet. Puljen afsættes centralt under 5.10, og udgifter konteres ligeledes her. Dette betyder, at lønudgifter mv. der direkte vedrører fællestillidsrepræsentanter konteres direkte på centrale konti, den enkelte institution har således ingen udgift forbundet med, at have en FTR ansat. Puljer der udmøntes til de decentrale enheder Følgende puljer ligger budgetmæssigt på centrale konti i starten af året. Puljerne bliver dog udmøntet til de decentrale enheder, enten i løbet af året, eller ved årets afslutning. De puljer der udmøntes de decentrale enheder er: Side 11 af 15

13 PAU som GVU Puljen dækker PAU som GVU, der er en erhvervsuddannelse uden praktikplads, fordi elevens erfaring udgør praktikdelen af uddannelsen. (Forudsætning: min. 25 år, og 2 års relevant erhvervserfaring). Puljen fordeles 2 gange om året i forhold til det antal medarbejdere, som har været på PAU som GVU er. Det er en forudsætning for, at opnå fuld kompensation, at der er tilstrækkelige midler i puljen. De år, hvor der er flere udgifter end, der er dækning for i puljen, vil der blive lavet en fordeling af midlerne ift. De udgifter den enkelte institution har afholdt. Det er således ikke garanti for, at den enkelte institution får fuld kompensation. Vikarpulje Puljen anvendes til dækning af udgifter til vikar, når man har langtidssygemeldte medarbejdere (dog kun månedslønnet personales - længerevarende sygdom udover 30 sammenhængende kalenderdage). Udmøntning af puljen sker ved, at vikarkontoen opgøres for hver institution ultimo hvert år. Hvis der, når året er slut, er kørt flere udgifter end indtægter på vikarkontoen, så dækkes denne difference af vikarpuljen. Dette sker ved en budgetomplacering fra puljen til institutionen i starten af januar. Der er dog visse betingelser der skal være opfyldt: Alle dagpengeindtægter vedrørende længerevarende sygdom indsættes på vikarkontoen. Det er udelukkende udgiften til vikarer for medarbejdere der har været syg i mere end 30 dage, der må konteres på vikarkontoen. Vikaren må ikke have flere timer end sygemeldt medarbejder (i så fald skal disse ekstra timer konteres under fagpersonale). Dagpengeindtægter fra de første 30 kalenderdage, indgår på almindelig konto for fagpersonale, ligesom udgift til evt. vikar i denne periode, her skal køres på fagpersonale kontoen. Det er først efter perioden på 30 dages sygemelding, at vikarkontoen kommer i spil, Side 12 af 15

14 både i forhold til dagpengeindtægten og vikarudgiften. Som udgangspunkt får man først dagpenge efter 30 dage, men der findes undtagelser, hvor refusionen kommer før (f.eks. flexjobbere). Hvis man ikke anvender vikarer, og der når året er slut, er flere indtægter end udgifter på vikarkontoen, beholder institutionen denne indtægt. Man skal være opmærksom på, at der kan være specielle forhold, når man har en medarbejder i flexjob eller 56-aftale, der er langtidssygemeldt. Praktisk hjælp Puljen er afsat til praktisk hjælp vedr. diabetes, muskelsvind, spastiske lammelser, rygmarvsbrok, hjerte problemer, hyppige afføringer og brækkede lemmer mm. Den enkelte dagsinstitution/sfo kan løbende søge om kompensation puljen, hos Center for Børn og Læring. Kompensationen gives ved budgetmæssig omplacering til institutionens konto for fagpersonale. Der gives generelt en tildeling på 0-5 timers praktisk hjælp pr. uge, ud fra en vurdering, af det enkelte barns behov. Speciel vedligeholdelse Puljen for speciel vedligeholdelse er afsat med det formål, at sikre midler til speciel vedligeholdelse, der ikke er omfattet af den almindelige vedligeholdelse. Energimærkning af bygninger er lovpligtig for alle kommunale bygninger inkl. de selvejende. Energimærkning betales af puljen speciel vedligeholdelse. Den resterende andel af puljen, udloddes efter ansøgning. Der kan søges om midler fra puljen én gang årligt. Center for Børn og Læring gennemfører processen i samarbejde med Kommunale Ejendomme. Speciel vedligeholdelse omfatter udskiftning af bygningskomponenter på grund, legeplads, bygninger, samt nagelfast inventar og faste installationer. Speciel vedligeholdelse omfatter ikke udskiftning og reparation af køleskabe, frysere, vaskemaskiner, tørreskabe, tørre- Side 13 af 15

15 tumblere og opvaskemaskiner, ligesom speciel vedligeholdelse ikke omfatter almindelig vedligeholdelse såsom maling af træværk, vinduer og døre. Rummelighedspulje Formålet med rummelighedspuljen er at sikre rummelighed og inklusion i kommunens daginstitutioner. Rummelighedspuljen består af to puljer, en 90 % pulje og en 10 % pulje. 90 %-puljen udmøntes én gang årligt efter ansøgning. Puljen fordeles af Center for Børn og Læring efter objektive kriterier hvor det kan påvises at institutionen har en større andel af børn med særlige behov eller anden etnisk baggrund mv. end andre institutioner. Puljen udmøntes ved budgetomplacering til institutionens konto for fagpersonale. 10 % puljen udmøntes løbende over året efter ansøgning. Puljen fordeles af Center for Børn og Læring efter en konkret vurdering. Puljen er afsat til tværgående projekter der skal fremme rummelighed og/eller inklusion i Dagtilbud. Puljen udmøntes ved budgetomplacering til institutionens konto for fagpersonale. Side 14 af 15

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem. Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013. Leder: Ragnhild Kienle Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Daginstitutionen Kernehuset 2013 Leder: Ragnhild Kienle Talfakta 2012* 2013 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 2013. Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Taps Børnehave 213 Leder: Gitte Bregnhøj-Olesen Talfakta 212* 213 Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator

Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Område Budget Anvendelse Folkeskolen 01Fælles skoleudgifter IT-koordinator Skolebibliotekskoordinator Folkeskoler - budget overslagsår DER MÅ IKKE KONTERES Projekter med kommunal finansiering Personale

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3

Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Tillægsdagsorden Udvalget for Børn og Unge's møde Onsdag den 07-11-2007 Kl. 15:00 udvalgsværelse 3 Deltagere: Lise-Lotte Tilsted, Finn Olsen, Svend Rosager, Jeppe Ottosen, Masoum Moradi, Curt Sørensen,

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Udlejning af erhvervsejendom

Udlejning af erhvervsejendom Pkt. 49 Udlejning af erhvervsejendom Sagsnr. 79083 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til vilkår for en ny udlejningsperiode for ejendommen Baunehøjvej 5, der huser Restaurant Vigen, herunder

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse

NÆSTVED KOMMUNE. Casebeskrivelse NÆSTVED KOMMUNE Casebeskrivelse 70 Overblik Region: Sjælland Kommunestørrelse: 81.163 Socioøkonomisk indeks: Middel Antal folkeskoler: 17 Antal elever: Total: 10505 Heraf kommunale folkeskoler: 8858 Gennemsnitlig

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen

Kolding Kommune Børneområdet. Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 2013. Leder: Dorte Dam Jensen Kolding Kommune Børneområdet Kvalitetsrapport for Børnehaven Troldblomst 213 Leder: Dorte Dam Jensen Talfakta Antal vægtede børn totalt Antal børn i børnehave Antal børn i vuggestue Antal børn i specialgruppe

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2013

Årsberetning og regnskab 2013 Årsberetning og regnskab Indholdsfortegnelse soversigt drift og anlæg... side 1 20 Børne- og undervisningsudvalget 20.01 Dagtilbud til børn 0-5 år... side 2 20.02 Børn og unge 6-18 år.... side 31 20.03

Læs mere

Bogense Børnehave. Årsagsforklaringer

Bogense Børnehave. Årsagsforklaringer Årsagsforklaringer Familieudvalget Daginstitutioner: Bogense Børnehave 346.000 kr. 10,9 % Børnehaven Nordmark 208.000 kr. 10,5 % Børnehaven Dalskovreden 680.000 kr. 17,5 % Børnehaven Græshoppen -231.000

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune

NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012. Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune NOTAT TIL BELYSNING AF DEN POLITISKE AFTALE AF 9. JANUAR 2012 Den fremtidige skolestruktur i Nordfyns Kommune Særlige præmisser for indholdet i beskrivelsen Dette notat indeholder en beskrivelse af de

Læs mere

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og regnskab Bilag 7 Teknisk gennemgang af ny model for tildeling af bevilling på rengøring og det tekniske område på skoler og bydækkende enheder

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse - 1 -

Indholdsfortegnelse - 1 - Indholdsfortegnelse Fakta om kommunen... 2 Visioner og værdigrundlag... 2 Center for Skole og Dagtilbud... 2 Vigtige telefonnumre i Center for Skole og Dagtilbud... 2 Den gode praktik... 2 Optagelse...

Læs mere

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper

Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Side 1 af 9 sider Vejledning i brug af omkostningsartsgrupper Denne vejledning viser de almindeligt brugte arter - arter som kun bruges i specialtilfælde kan findes via transaktion KAH3 Eksempel: Artsgruppe

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune

Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Dok 85261-14 Sag 14-3758 rikn/anbr Beskrivelse og udmøntningsforslag for et aldersintegreret 0-6 års tilbud i Varde Kommune Det foreliggende udmøntningsforslag indeholder beskrivelse af: Pædagogiske rammer

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2013 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2013 31. december 2013 Generalforsamling Tirsdag den 18. marts 2014

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82.

.3 Ejendomsskatter og alarmsystemer -22.175-22.175-22.175-22.175. /1 032214 Ungdommens uddannelsesvejledning -82.637-82.637-82.637-82. ndringer samlede regulering Børne 09 Uddannelsesudvalget, budgetndringer, finansiering my. Budget 20162019 serviceudgifter Kr. i 2016 prisniveau Bilag 1 Negative beløb = mindreudgifter 2016 2017 2018 2019

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008

Bevillingsændringer og omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 omplaceringer mellem budgetområder som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2008 Bevilling OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Indkøbsfunktionen på Oringe

Læs mere

Skærbæk Boligforening

Skærbæk Boligforening Skærbæk Boligforening Forslag til budget for 01.01.2016-31.12.2016 Organisationsbestyrelsen har i samarbejde med administrationen udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Organisationsbestyrelsen

Læs mere

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x

Driftsaftale. mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Driftsaftale mellem Faaborg-Midtfyn Kommune og x Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring. I den

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: Når du udfylder skemaet, kan du bruge vejledningen på side 5. 1: Ansøgning til Pædagogisk assistentuddannelse PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis

Læs mere

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1:

Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Notater med besvarelse af spørgsmål rejst på Børne- og Ungeudvalgets møde den 06.06.2013 punkt 1: Indhold: Kan anvendelsen af vikarer optimeres således, at der kan opnås en besparelse? Mulighed for bedre

Læs mere

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub

- Slagelse Kommune. Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub - Slagelse Kommune Ansøgningsskema for godkendelse af privat Fritidshjem og/eller privat Fritidsklub Private leverandører, der ønsker godkendelse til drift at et privat Fritidshjem, jf. Lov om Dag-, Fritids-

Læs mere

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed

Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Tilskudsordninger for folkeoplysende virksomhed Skanderborg Kommune Vedtaget af Skanderborg Kommune den 27. marts 2014 1 Tilskud til den folkeoplysende virksomhed Indledende bemærkninger Nærværende regelsæt

Læs mere

Folkeskolen side 1. Indhold

Folkeskolen side 1. Indhold Folkeskolen side 1 Indhold 3.01 Folkeskoler... 2 3. Specialundervisningscenter Struer SUS-midler... 5 3.02 Serviceudgifter... 6 3.03 Syge- og hjemmeundervisning... 7 3.06 Befordring af elever i grundskolen...

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration

Bilag 8. Principper for implementering af ændringer af kontoplan vedr. opgørelse af udgifterne til administration Bilag 8 Emne: Til: Kopi: til: Ændring af kontoplan 1. fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Magistraten Byrådets medlemmer Den 3. september 2012 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Principper for implementering

Læs mere

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen

Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Pædagogisk assistent udannelsen Håndbog til elever Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos:Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015

Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Budget 2015 Fuglsang Kunstmuseum Buget 2015 Ændrede konti er markeret med fed Note Konto Budget 2015 Udgifter Indtægter Drift Drift 1 22. Personale 3.641.996 229.000 2 28. Lokaler 1.134.750 3 32. Samlingen 60.000

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Bemærkninger til budgetforslag 2014

Bemærkninger til budgetforslag 2014 Bemærkninger til budgetforslag er opstillet på følgende grundlag: Budget ekskl. abonnementsbetaling 27.223.114 + pris- og lønfremskrivning 145.942 - korrektioner -543.739 I alt 26.825.317 Korrektionerne

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

A/B Lindstrand Budget 2015

A/B Lindstrand Budget 2015 A/B Lindstrand Effekten af låneoptagelse i marts til finansiering af altaner for 13 andelshavere og 3 lejere samt til finansiering af en tagterrasse for en enkelt andelshaver er ikke vist i budgettet.

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95

Noter Boligselskabet AKB, København 1026-3 Østerbrogade 95 Årets resultat er et overskud på 110.244 kr.. Dette skyldes hovedsageligt, følgende poster: Noter Udgifter større end budgetteret: Ejendomsskatter 426 Vandafgift (incl. miljøafgift) 38.325 Kloakbidrag,

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 18 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 18 % Erhvervsstyrelsen, 1. august 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag

Favrskov Kommune Budget 2016 Driftsforslag Nr. R-101 Effektivisering på alle fagområder Politikområde Tværgående I forbindelse med Byrådets vedtagelse af budgetprocessen foreslog administrationen, at der som noget nyt udarbejdes et forslag om en

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Sæt ny løn på dagsordenen

Sæt ny løn på dagsordenen Sæt ny løn på dagsordenen - 2 - Indholdsfortegnelse 1. Veje til indflydelse... 3 2. Råderum til ny løn... 3 3. Ny løn på budgettet... 5 4. Indflydelse på råderum og budget... 7 5. Spørgsmål du kan stille

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2014

Ordinær Generalforsamling 2014 Ordinær Generalforsamling 2014 8. maj 2014 Dagsorden Dagsorden i henhold til vedtægternes 9, stk. 1. 1) Bestyrelsens beretning for det senest forløbne år. 2) Bestyrelsens forelæggelse af årsregnskab. 3)

Læs mere

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget

Bilag 4 FORUDSÆTNINGER. Driftsbudget Bilag 4 FORUDSÆTNINGER 15. APRIL 2011 DRIFTSØKONOMIEN FOR ET NYT STORKØKKEN - BEREGNET UD FRA FØLGENDE FORUDSÆTNINGER Driftsøkonomien for et nyt storkøkken, er en beregning af hvad det isoleres set koster,

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation.

Nøgletalsanalyse til budget 2015. Administrativ organisation. 1 of 5 Syddjurs Kommune 20. maj 2014. Administrativ organisation. Økonomiudvalget har i forbindelse med budgetlægningen for 2015 ønsket at der i forlængelse af den generelle nøgletalsanalyse foretages

Læs mere

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ):

NETVÆRKSAFTALE. Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): NETVÆRKSAFTALE Mellem parterne, nedenstående otte selvejende daginstitutioner i Faaborg Kommune (herefter partnerne ): 1. Netværk XXX den selvejende institution Tinghøj Vuggestue og Børnehave 2. Netværk

Læs mere