Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet"

Transkript

1 Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15

2 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA HUS... 2 GRUNDTILDELING TIL VUGGESTUER... 2 TILDELING PR. BARN... 3 Ledelse... 3 Fagpersonale... 3 Teknisk service medarbejder... 3 Specialbørn... 3 RENGØRINGSTIMER... 4 KURSER OG UDDANNELSE... 4 FORSIKRINGER... 4 MATERIALE OG AKTIVITETSBUDGET... 4 RAMMEBEVILLING... 4 Tildeling pr. barn... 4 ADMINISTRATION... 5 REVISION... 5 GRUNDE OG BYGNINGER... 5 LEJE... 5 VEDLIGEHOLDELSE... 5 Indvendig vedligeholdelse... 5 Udvendig vedligeholdelse... 6 Vedligeholdelse af udenomsarealer... 6 INDBO- OG EJENDOMSFORSIKRING... 6 Ejendomsforsikring... 6 Indboforsikring... 7 FORBRUGSAFGIFTER... 7 TILDELING TIL AFTENKLUBBER /- 5 % - REGULERING AF BUDGET... 8 NØGLETAL... 9 PULJER PULJER DER IKKE UDMØNTES PAU Pædagogisk assistent uddannelse Praktikantfinansiering Fællestillidsrepræsentanter PULJER DER UDMØNTES TIL DE DECENTRALE ENHEDER PAU som GVU Vikarpulje Praktisk hjælp Speciel vedligeholdelse Rummelighedspulje Side 1 af 15

3 Personalebudget Under personaleudgifter hører, lønudgifter, dagpengeindtægter, udgifter til personaleforsikring, kørselsgodtgørelse, kurser og andre personalerelaterede udgifter. Tildeling til ledelse og fagpersonale mv. er vejledende. Hvordan hver institution anvender disse budgetter, er op til den enkelte decentrale enhed. Grundbeløb til ledelse Der tildeles ét grundbeløb på kr. p.a. pr. institution med egen leder. Grundbeløbet tager afsæt i, at hver institution grundlæggende bruger 9,6 timer ugentligt til ledelse. I forhold til grundbeløbet tages der ikke afsæt i antal børn. Der gives derfor denne grundtildeling til ledelse, for hver institution der har en øverste leder. Der tildeles endvidere to beløb pr. barn til ledelse. Se afsnit med nøgletal. Grundbeløb til ledelse pr. ekstra hus Der gives én ekstra tildeling til ledelse pr. ekstra hus. Med dette menes der, at der tages udgangspunkt i, at alle institutioner har ét hus. Hvis en institution har f.eks. 3 huse i alt, får de 2 ekstra grundtildelinger til á kr. p.a. til ledelse. Den ekstra grundtildeling gives, da det kræver mere ledelsestid, at skulle udføre synlig ledelse samt, at lave vagtplaner og anden planlægning, der er forbundet med at have flere huse. Se afsnit med nøgletal. Grundtildeling til vuggestuer Der gives en differentieret tildeling til fagpersonalet i vuggestuer. Tildelingen gives ud fra, det faktiske børnetal. Se afsnit med nøgletal. Side 2 af 15

4 Tildeling pr. barn Ledelse Der gives to tildelinger pr. barn til ledelse, den ene tildeling på 750 kr. er pr. faktisk barn, og den anden tildeling på kr. gives pr. vægtet barn 1. Denne tildeling dækker både den del af den overordnede leders lønudgift, der ikke dækkes ved grundbeløbet, samt eventuelle pædagogiske lederes løn. Se afsnit med nøgletal. Fagpersonale Skal dække udgiften til fagpersonale herunder pædagoger, pædagogmedhjælpere og til eventuelt kontorpersonale. Her gives der en tildeling pr. barn. Beløbet er differentieret ift. pasningstypen. Se afsnit med nøgletal. Teknisk service medarbejder Der gives en tildeling på 354 kr. p.a. pr. barn til teknisk service medarbejdere. Se afsnit med nøgletal. Specialbørn I skemaet med nøgletal er specialbørn inddelt i kategorier. Kategorierne er som følger: Pladstyper Kategori 1 Vuggestue og børnehave Autisme-ADHD- Fysisk/generelt retarderet- Social/Emotionel Kategori 2 Fritidshjem 1 Autisme-ADHD- Fysisk/generlt retarderet Kategori 3 Fritidshjem 1 og 2 Social/Emotionel Kategori 4 Fritidshjem 2 Autisme-ADHD- Fysisk/generelt retarderet 1 I afsnittet nøgletal fremgår det, at f.eks. et vuggestuebarn vægter 1,81 enheder, dvs. så får man 4.030*1,81 vægtet. Side 3 af 15

5 Rengøringstimer Selvejende daginstitutioner får timer til rengøring efter opmåling. Det bliver ved opmålingen fastlagt, hvor mange timer der skal bruges pr. uge til rengøring. Opmåling er, som oftest foretaget af Herning Kommunes rengøringskontor. Budgettet bliver lagt på øvrigt personale under 400. Personale. En 37 timers sats udgør i 2012 årligt kr. Dvs. pr. år får en tildeling på 7.256,81 kr. pr. times rengøring man er tildelt om ugen. Se afsnit med nøgletal. Kurser og uddannelse Der tildeles 0,53 % af lønsummen til kurser og uddannelse. Se afsnit med nøgletal. Forsikringer Der vil fremover blive givet en differentieret tildeling til forsikringer. I forsikringsøjemed klassificeres SFO sammen med skoler. Dette bevirker, at arbejdsskadeforsikringen er væsentligt billigere for SFO-ansatte end for ansatte i dagtilbud. Tildelingen bliver derfor, at SFO personale får 0,28 % til personaleforsikringer i forhold til deres lønsum. Personale i Dagtilbud får 1,17 % af deres lønsum til personaleforsikringer. Forsikring Arbejdsskade Ansvar I alt GNS årsløn % af løn SFO 847,8 133,3 981, ,285 % Dagtilbud 3.907,9 133, , ,166 % Se afsnit med nøgletal. Materiale og aktivitetsbudget Under materiale og aktivitetsudgifter hører børnerelaterede udgifter (rammebevilling) og udgifter til revision og administration. Rammebevilling Tildeling pr. barn Der gives ét beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter. Beløbet er differentieret i forhold til pasningstypen. Se afsnit med nøgletal. Side 4 af 15

6 Administration Alle institutioner får et grundbeløb på kr. samt et beløb på 130 kr. pr. barn. Tildelingen gælder alle institutioner både kommunale, selvejende og SFO er, dog ikke til aftenklubber. Se afsnit med nøgletal. Revision Alle selvejende institutioner får ét grundbeløb på kr. pr. institution. Se afsnit med nøgletal. Grunde og bygninger Leje Under leje kan der være tale om husleje, leje af bus til rullende grupperum eller leje af pavillon. Der tildeles budget til leje i henhold til aftale med forvaltningen. Der må ikke laves lejeaftaler udenom forvaltningen, da der skal afsættes midler til deponering centralt. Dette gælder både for kommunale og selvejende institutioner. Der vil hvert år ultimo februar blive sendt besked ud til institutioner, omkring budgetregulering af disse konti. Se afsnit +/- 5 % - regulering af budget. Vedligeholdelse Under vedligeholdelse, gives der budget til vedligeholdelse af udenomsarealer og indvendig- og udvendig vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse De steder hvor institutionen skal stå for den indvendige vedligeholdelse, tildeles der budget til dette. Når man har forpligtigelsen for vedligeholdelse af institutionen indvendigt, tildeles institutionen en grundtildeling på kr. samt et beløb på 44 kr. pr. bygningsmæssige m2 i institutionen. Se afsnit med nøgletal. Side 5 af 15

7 Udvendig vedligeholdelse Under udvendig vedligeholdelse er der udgifter, der hører under fagforvaltningen, samt udgifter der hører under teknik og miljø for institutioner i kommunale bygninger. Nogle institutioner kan ligeledes have begge dele, hvis man både har kommunale og andre bygninger. Udgifter i fagforvaltningen: Tildelingen i fagforvaltningen gives til institutioner, der ikke er i kommunale bygninger. Tildelingen gives som et årligt fast beløb på kr. pr. institution plus et beløb pr. bygningsmæssige m2 på 15 kr. pr. m2. Se afsnit med nøgletal. Udgifter under teknik og miljø for institutioner i kommunalt ejede bygninger Hvis man driver en institution, der udelukkende er bosat i kommunale bygninger, er det teknik og miljø, der står for vedligeholdelsen. Budgettet og udgifter kører på en gruppering 705 under grunde og bygninger og påvirker ikke institutionens budget, da budget og udgifter hører under teknik og miljø. Vedligeholdelse af udenomsarealer De steder hvor institutionen skal vedligeholde udenomsarealer, får institutionerne budget til dette. Når man har forpligtigelsen for vedligeholdelse af udenomsarealer, tildeles institutionen en grundtildeling på kr. samt et beløb på 9 kr. pr. bygningsmæssige m2 i institutionen. Se afsnit med nøgletal. Indbo- og ejendomsforsikring Ejendomsforsikring De institutioner, der har udgifter til ejendomsforsikring, får budget til dette. Der tildeles budget til ejendomsforsikring i henhold til aftale med forvaltningen. Der vil hvert år, ultimo februar blive sendt besked ud til institutioner omkring budgetregulering af disse konti. Se afsnit +/- 5 % - regulering af budget. Side 6 af 15

8 Indboforsikring Alle daginstitutioner undtaget SFO får 25 kr. pr. vægtet barn til forsikring af indbo. Vægtningen af de forskellige børnegrupper, kan ses i afsnit med nøgletal. Forbrugsafgifter Under forbrugsafgifter hører el, vand og varme. Her gives der en tildeling svarende til gennemsnittet, af de sidste tre års forbrug fremskrevet til nuværende niveau. Hvis det f.eks. er 2012, der skal beregnes budget til, vil det være der danner grundlag for beregningen, da 2011 ikke er afsluttet ved budgetlægningen til Forvaltningen vil ved budgetoplægget være opmærksom på store forskelle imellem beregnet grundlag for 2012 og korrigeret budget for Hvis der er sket væsentlige ændringer 2, vil det således være korrigeret budget 2011, der vil blive fremskrevet. Tildeling til aftenklubber Alle aftenklubber får én fast grundtildeling til løn samt en tildeling pr. barn til fagpersonale. Der gives ligeledes budget til kurser og personaleforsikringer på lige fod med andre dagtilbud, samt et rammebevilling/materialebudget pr. barn. Tildelingen kan ses i nedenstående skema. Ressourcetildeling aftenklubber Løn p.a. Pr. ½ år Grundtildeling Beløb pr. barn Fagpersonale ,5 Kurser og uddannelser Pct. Af lønsum 0,53% 0,53% Personaleforsikring Pct. Af lønsum 1,17% 1,17% Ramme Beløb pr. barn Aftenklubben kan ligeledes få tildelt budget til grunde og bygninger på lige fod med almindelige dagtilbud. 2 Hvis institutionen f.eks. har fået flere bygninger eller er flyttet til nye lokaler mv. Side 7 af 15

9 Aftenklubberne tildeles budget efter, at klubben har åbent 102 timer pr. år 3, pr. aften der er åbent. Der skelnes ikke mellem junior- og ungdomsklub, alle børnene kategoriseres ift. Tildelingen, som aftenklubbørn. Alle klubber må have åbent to aftner om ugen maksimalt. Tildelingen kan ligeledes ses i afsnit med nøgletal. +/- 5 % - regulering af budget Ifølge aftale er der nogle konti, der skal reguleres i forhold til det faktiske forbrugsniveau, eller ud fra konkrete aftaler. Disse konti er: Leje af bygninger, bus og pavillon mv. Ejendomsforsikringer Ejendomsskat Abonnement ELO (energiledelsesordning), ES (energistyring) Abonnement (alarm, ventilation, ABDL (automatisk branddørslukning), kørsel alarm, lifte, elevatorer, varmestyring, Falck) Renovation + rottebekæmpelse (kun alm. renovation - ved ekstra afhentning dækkes merforbrug ikke) Prioritetsydelser Der vil én gang om året, være mulighed for, at få reguleret disse konti. Hvis man forventer et merforbrug eller mindre forbrug på mere end +/- 5 % i forhold til det korrigerede budget på ovenstående konti, skal man ultimo februar give besked om dette. Herefter vil institutionernes budgetter blive tilrettet (efter aftale med Dagtilbudschefen). Der vil blive sendt påmindelse ud fra forvaltningen, om årlig indsendelse af dokumentation timer svarer til 34 uger á 3 timer Side 8 af 15

10 Nøgletal Pladstype Beskrivelse Rammebevilling Rammebevilling I alt Indbo Tildeling til fagpersonale Vægtning Fagpersonale Ledelse I alt løn pr. barn ex. Mad inkl. Mad ex. Mad **** Vuggestue 1, Børnehave 1, Fritidshjem 1 og SFO 1 0, Fritidshjem 2 og SFO 2 0, Aftenklub 0, * Specialgrupper Pr. barn Kategori 1 3, ** 573** 93 Kategori 2 2, ** 573** 62 Kategori 3 1, ** 573** 49 Kategori 4 1, ** 573** 49 Grundtildeling Pr. institution Andet personale Ledelse Pedel Pr. barn 354 * Rengøring Pr. time 7.256,81 Ledelse pr. ekstra bygning Andre personaletildelinger (tildeles som andel af lønsum) Grundtildeling Vuggestuer Kurser og uddannelser 0,53% 0-5 børn Personaleforsikring 6-10 børn SFO 0,285% børn Dagtilbud 1,166% 21- børn Grundtildeling aftenklub Andre variable tildelinger Administration Pr. institution Pr. barn 130 Revision Pr. institution *** Vedligeholdelse: Indvendig Pr. institution Pr. m2 44 Udvendig Pr. institution Pr. m2 15 Udenomsarealer Pr. institution Pr. m2 9 * Gives ikke til aftenklub *** Gives kun til selvejende institutioner ** Får det samme som almindelig børnegruppe kr. **** Gives ikke til SFO eller aftenklubber Side 9 af 15

11 Puljer På daginstitutionsområdet findes der forskellige puljer. Puljerne har til formål, at understøtte afholdelsen af udgifter, der skal fordeles ligeligt imellem de decentrale enheder. Alle puljer fastlægges budgetmæssigt ved årets start, og der sker ingen løbende regulering. Niveauet på puljerne er i 2012: Budget 2012 niveau Puljer der ikke udmøntes PAU Praktikfinansiering* Fællestillidsrepræsentant Puljer der udmøntes PAU/GVU Vikarpulje Timer til praktisk hjælp Speciel vedligeholdelse Rummelighedspulje * Beløbet i oversigten udgør ca. 50 % af puljen der er afsat centralt, resten trækkes fra institutioner der har elever. Puljer der ikke udmøntes Med puljer der ikke udmøntes, menes der puljer som budgetmæssigt ligger centralt, og hvor udgifterne ligeledes kører centralt. De puljer der ligger centralt og ikke udmøntes til institutionerne er: PAU Pædagogisk assistent uddannelse Puljen anvendes til finansiering af nettoudgiften til PAU-elever. Puljen afsættes centralt under 5.10 og udgifter konteres ligeledes her. Dette betyder, at alle lønudgifter og refusioner vedr. PAU-elever konteres centralt under funktion Den enkelte institution har ingen direkte udgifter, til PAU elever i praktik i institutionen. Uddannelsen varer 2 år og 3 måneder for den enkelte elev og veksler mellem skole og praktik. PAU-eleverne er ansat hos Herning Kommune, og Herning Kommune forestår fordelingen af elever hos de enkelte institutioner. Side 10 af 15

12 Kommunekontaktrådet (KKR) koordinerer sammen med Region Midt antallet af pladser i den enkelte kommune. Herning Kommune er ifølge samarbejdet forpligtiget til, at optage 34 elever pr. år. Praktikantfinansiering Puljen anvendes til finansiering af lønudgifter til lønnede praktikanter. Alle udgifter vedrørende lønnede praktikanter konteres centralt. Halvdelen af puljen er afsat centralt, resten af puljen finansieres ved at de institutioner, der skal modtage en eller flere praktikanter, afgiver timer og kroner til puljen. Timetallet og kronebeløbet udregnes i forhold til antal praktikanter. De institutioner der har haft praktikanter, får reduceret deres budget 2. gange årligt, ved at budgettet til fagpersonale reduceres. Antallet af lønnede praktikanter, som Herning Kommune skal modtage, fastsættes i respektive organer i henhold til lovgivning og aftaler herom. Fællestillidsrepræsentanter Puljen anvendes til finansiering af udgifter forbundet med fællestillidsrepræsentant (FTR) hvervet. Puljen afsættes centralt under 5.10, og udgifter konteres ligeledes her. Dette betyder, at lønudgifter mv. der direkte vedrører fællestillidsrepræsentanter konteres direkte på centrale konti, den enkelte institution har således ingen udgift forbundet med, at have en FTR ansat. Puljer der udmøntes til de decentrale enheder Følgende puljer ligger budgetmæssigt på centrale konti i starten af året. Puljerne bliver dog udmøntet til de decentrale enheder, enten i løbet af året, eller ved årets afslutning. De puljer der udmøntes de decentrale enheder er: Side 11 af 15

13 PAU som GVU Puljen dækker PAU som GVU, der er en erhvervsuddannelse uden praktikplads, fordi elevens erfaring udgør praktikdelen af uddannelsen. (Forudsætning: min. 25 år, og 2 års relevant erhvervserfaring). Puljen fordeles 2 gange om året i forhold til det antal medarbejdere, som har været på PAU som GVU er. Det er en forudsætning for, at opnå fuld kompensation, at der er tilstrækkelige midler i puljen. De år, hvor der er flere udgifter end, der er dækning for i puljen, vil der blive lavet en fordeling af midlerne ift. De udgifter den enkelte institution har afholdt. Det er således ikke garanti for, at den enkelte institution får fuld kompensation. Vikarpulje Puljen anvendes til dækning af udgifter til vikar, når man har langtidssygemeldte medarbejdere (dog kun månedslønnet personales - længerevarende sygdom udover 30 sammenhængende kalenderdage). Udmøntning af puljen sker ved, at vikarkontoen opgøres for hver institution ultimo hvert år. Hvis der, når året er slut, er kørt flere udgifter end indtægter på vikarkontoen, så dækkes denne difference af vikarpuljen. Dette sker ved en budgetomplacering fra puljen til institutionen i starten af januar. Der er dog visse betingelser der skal være opfyldt: Alle dagpengeindtægter vedrørende længerevarende sygdom indsættes på vikarkontoen. Det er udelukkende udgiften til vikarer for medarbejdere der har været syg i mere end 30 dage, der må konteres på vikarkontoen. Vikaren må ikke have flere timer end sygemeldt medarbejder (i så fald skal disse ekstra timer konteres under fagpersonale). Dagpengeindtægter fra de første 30 kalenderdage, indgår på almindelig konto for fagpersonale, ligesom udgift til evt. vikar i denne periode, her skal køres på fagpersonale kontoen. Det er først efter perioden på 30 dages sygemelding, at vikarkontoen kommer i spil, Side 12 af 15

14 både i forhold til dagpengeindtægten og vikarudgiften. Som udgangspunkt får man først dagpenge efter 30 dage, men der findes undtagelser, hvor refusionen kommer før (f.eks. flexjobbere). Hvis man ikke anvender vikarer, og der når året er slut, er flere indtægter end udgifter på vikarkontoen, beholder institutionen denne indtægt. Man skal være opmærksom på, at der kan være specielle forhold, når man har en medarbejder i flexjob eller 56-aftale, der er langtidssygemeldt. Praktisk hjælp Puljen er afsat til praktisk hjælp vedr. diabetes, muskelsvind, spastiske lammelser, rygmarvsbrok, hjerte problemer, hyppige afføringer og brækkede lemmer mm. Den enkelte dagsinstitution/sfo kan løbende søge om kompensation puljen, hos Center for Børn og Læring. Kompensationen gives ved budgetmæssig omplacering til institutionens konto for fagpersonale. Der gives generelt en tildeling på 0-5 timers praktisk hjælp pr. uge, ud fra en vurdering, af det enkelte barns behov. Speciel vedligeholdelse Puljen for speciel vedligeholdelse er afsat med det formål, at sikre midler til speciel vedligeholdelse, der ikke er omfattet af den almindelige vedligeholdelse. Energimærkning af bygninger er lovpligtig for alle kommunale bygninger inkl. de selvejende. Energimærkning betales af puljen speciel vedligeholdelse. Den resterende andel af puljen, udloddes efter ansøgning. Der kan søges om midler fra puljen én gang årligt. Center for Børn og Læring gennemfører processen i samarbejde med Kommunale Ejendomme. Speciel vedligeholdelse omfatter udskiftning af bygningskomponenter på grund, legeplads, bygninger, samt nagelfast inventar og faste installationer. Speciel vedligeholdelse omfatter ikke udskiftning og reparation af køleskabe, frysere, vaskemaskiner, tørreskabe, tørre- Side 13 af 15

15 tumblere og opvaskemaskiner, ligesom speciel vedligeholdelse ikke omfatter almindelig vedligeholdelse såsom maling af træværk, vinduer og døre. Rummelighedspulje Formålet med rummelighedspuljen er at sikre rummelighed og inklusion i kommunens daginstitutioner. Rummelighedspuljen består af to puljer, en 90 % pulje og en 10 % pulje. 90 %-puljen udmøntes én gang årligt efter ansøgning. Puljen fordeles af Center for Børn og Læring efter objektive kriterier hvor det kan påvises at institutionen har en større andel af børn med særlige behov eller anden etnisk baggrund mv. end andre institutioner. Puljen udmøntes ved budgetomplacering til institutionens konto for fagpersonale. 10 % puljen udmøntes løbende over året efter ansøgning. Puljen fordeles af Center for Børn og Læring efter en konkret vurdering. Puljen er afsat til tværgående projekter der skal fremme rummelighed og/eller inklusion i Dagtilbud. Puljen udmøntes ved budgetomplacering til institutionens konto for fagpersonale. Side 14 af 15

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015

BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 BUDGET FOR 2012 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2013-2015 Indledning Læsevejledning Den efterfølgende budgetredegørelse er opbygget i forhold til den politiske og organisatoriske opdeling. Formålet med budgettet er

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE

KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE KRAV TIL BUDGET, REGNSKAB OG REVISION FOR PRIVATE OPHOLDSSTEDER FOR BØRN OG UNGE OG PRIVATE BOTILBUD FOR VOKSNE I IKAST-BRANDE KOMMUNE Budget:... 3 Tidsplan:... 3 Indhold og formkrav til budget:... 3 Ændringer

Læs mere

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller

Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller Retningslinier vedr. rettigheder og pligter i samarbejdet mellem Haderslev Kommune og de selvejende institutioner, som har driftsoverenskomst eller en samarbejdsaftale med Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr.

Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Forslag til effektiviseringer anbefalet af partierne bag budgetforliget - samlet sum 30,05 mio. kr. Beskrivelse Roskilde Kommune i alt 30.050 Forslag til mere hensigtsmæssige arbejdsgange 10.300 Økonomiudvalget

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning?

Indholdsfortegnelse: Hvad kan du læse i denne vejledning? Sæt ny løn på dagsordenen Få indflydelse på budgettet Diskuter råderummet til ny løn Det kan du få inspiration til i denne vejledning Penge til ny løn Løngangstræde 25, 1 1468 København K e-mail: kto@kto.dk

Læs mere

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune

Rapport. Halharmonisering i Favrskov Kommune Rapport Halharmonisering i Favrskov Kommune Marts 2012 1 1. INDLEDNING... 3 2. OPSAMLING PÅ HØRINGSSVAR OG ANBEFALINGER TIL NY MODEL... 4 Høringssvar opbakning til Favrskovmodellen... 4 Høringssvar vedr.

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed

Skatte- og Velfærdskommissionen. Social sikkerhed Skatte- og Velfærdskommissionen Social sikkerhed Baggrundsnotat marts 2011 Indholdsfortegnelse 2. Ressourceforbrug og fordeling...4 2.1 Fordeling imellem kommunerne og Selvstyret...4 2.2 Udviklingen i

Læs mere

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 11. september 2013 og 9. oktober 2013. Herlev kommunalbestyrelse

Læs mere

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk.

Finder du en fejl, en mangel, eller har du bare spørgsmål eller ideer, så skriv til os på info@urk.dk. Introduktion Du sidder med Ungdommens Røde Kors økonomimanual foran dig. Formålet med den er at give dig svar på alle de gængse spørgsmål vedrørende økonomien i URK. Heri finder du ud af, hvem der bestemmer

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen mandag den 27. juni 2011 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Fagudvalgenes

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere,

Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, Overenskomst mellem Landsorganisationen Danske Daginstitutioner og FOA Fag og Arbejde for pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere, ansat ved privat- og puljeinstitutioner der drives i henhold til

Læs mere

11. Forenkling på dagtilbudsområdet

11. Forenkling på dagtilbudsområdet Forenkling også et kommunalt ansvar 11. Forenkling på dagtilbudsområdet På dagtilbudsområdet er der mange små institutioner, hvilket er en udfordring, når mange administrative opgaver decentraliseres.

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. juni 2011. Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Referat tirsdag den 21. juni 2011 Kl. 16:00 i Sagnlandet, mødelokale i Kongehallen Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3. ØU - Fagudvalgenes budgetoplæg 2012-2015...4

Læs mere

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune

Håndbog (BPA) I Hedensted Kommune Håndbog Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Servicelovens 96 I Hedensted Kommune Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 7/12 2011 Social og Sundhed Visitation og Rådgivning - Psykiatri og Handicap

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014

Budget 2015-2018. Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger. December 2014 1 Budget 2015-2018 Bog 1 - generelle bemærkninger og beskrivelser af områdebevillinger December 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2015-2018... 7 Miljø og

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune

Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens Skole. I Sønderborg Kommune Tillæg - Forslag til en strategi for Fremtidens I Sønderborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitet og Indhold... 4 Overbygningsskoler med to til tre spor... 5 Inklusion fokus på sociale relationer...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014

Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 23. januar 2014 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Pulje til mere cykeltrafik 2014 Indhold: 1. Formålet med puljen til mere cykeltrafik... 2 2. Hvad kan der søges tilskud til?... 2 3. Hvem kan søge

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende

B) En eller flere skoler lukker og overføre aktiviteten, herunder aktiver og passiver til en tilbageværende 8. februar 2009 Vejledning om sammenlægning af produktionsskoler Spørgsmålet om sammenlægning af produktionsskoler er ikke reguleret i produktionsskoleloven, hvorfor der kan være tvivl om, hvordan visse

Læs mere

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012.

Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Vejledning om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Økonomi- og Indenrigsministeriets vejledning nr. 9097 af 19. februar 2012. Indhold 1. Indledning... 1 1.1. Formålet med lånevejledningen...

Læs mere