Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet"

Transkript

1 Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15

2 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA HUS... 2 GRUNDTILDELING TIL VUGGESTUER... 2 TILDELING PR. BARN... 3 Ledelse... 3 Fagpersonale... 3 Teknisk service medarbejder... 3 Specialbørn... 3 RENGØRINGSTIMER... 4 KURSER OG UDDANNELSE... 4 FORSIKRINGER... 4 MATERIALE OG AKTIVITETSBUDGET... 4 RAMMEBEVILLING... 4 Tildeling pr. barn... 4 ADMINISTRATION... 5 REVISION... 5 GRUNDE OG BYGNINGER... 5 LEJE... 5 VEDLIGEHOLDELSE... 5 Indvendig vedligeholdelse... 5 Udvendig vedligeholdelse... 6 Vedligeholdelse af udenomsarealer... 6 INDBO- OG EJENDOMSFORSIKRING... 6 Ejendomsforsikring... 6 Indboforsikring... 7 FORBRUGSAFGIFTER... 7 TILDELING TIL AFTENKLUBBER /- 5 % - REGULERING AF BUDGET... 8 NØGLETAL... 9 PULJER PULJER DER IKKE UDMØNTES PAU Pædagogisk assistent uddannelse Praktikantfinansiering Fællestillidsrepræsentanter PULJER DER UDMØNTES TIL DE DECENTRALE ENHEDER PAU som GVU Vikarpulje Praktisk hjælp Speciel vedligeholdelse Rummelighedspulje Side 1 af 15

3 Personalebudget Under personaleudgifter hører, lønudgifter, dagpengeindtægter, udgifter til personaleforsikring, kørselsgodtgørelse, kurser og andre personalerelaterede udgifter. Tildeling til ledelse og fagpersonale mv. er vejledende. Hvordan hver institution anvender disse budgetter, er op til den enkelte decentrale enhed. Grundbeløb til ledelse Der tildeles ét grundbeløb på kr. p.a. pr. institution med egen leder. Grundbeløbet tager afsæt i, at hver institution grundlæggende bruger 9,6 timer ugentligt til ledelse. I forhold til grundbeløbet tages der ikke afsæt i antal børn. Der gives derfor denne grundtildeling til ledelse, for hver institution der har en øverste leder. Der tildeles endvidere to beløb pr. barn til ledelse. Se afsnit med nøgletal. Grundbeløb til ledelse pr. ekstra hus Der gives én ekstra tildeling til ledelse pr. ekstra hus. Med dette menes der, at der tages udgangspunkt i, at alle institutioner har ét hus. Hvis en institution har f.eks. 3 huse i alt, får de 2 ekstra grundtildelinger til á kr. p.a. til ledelse. Den ekstra grundtildeling gives, da det kræver mere ledelsestid, at skulle udføre synlig ledelse samt, at lave vagtplaner og anden planlægning, der er forbundet med at have flere huse. Se afsnit med nøgletal. Grundtildeling til vuggestuer Der gives en differentieret tildeling til fagpersonalet i vuggestuer. Tildelingen gives ud fra, det faktiske børnetal. Se afsnit med nøgletal. Side 2 af 15

4 Tildeling pr. barn Ledelse Der gives to tildelinger pr. barn til ledelse, den ene tildeling på 750 kr. er pr. faktisk barn, og den anden tildeling på kr. gives pr. vægtet barn 1. Denne tildeling dækker både den del af den overordnede leders lønudgift, der ikke dækkes ved grundbeløbet, samt eventuelle pædagogiske lederes løn. Se afsnit med nøgletal. Fagpersonale Skal dække udgiften til fagpersonale herunder pædagoger, pædagogmedhjælpere og til eventuelt kontorpersonale. Her gives der en tildeling pr. barn. Beløbet er differentieret ift. pasningstypen. Se afsnit med nøgletal. Teknisk service medarbejder Der gives en tildeling på 354 kr. p.a. pr. barn til teknisk service medarbejdere. Se afsnit med nøgletal. Specialbørn I skemaet med nøgletal er specialbørn inddelt i kategorier. Kategorierne er som følger: Pladstyper Kategori 1 Vuggestue og børnehave Autisme-ADHD- Fysisk/generelt retarderet- Social/Emotionel Kategori 2 Fritidshjem 1 Autisme-ADHD- Fysisk/generlt retarderet Kategori 3 Fritidshjem 1 og 2 Social/Emotionel Kategori 4 Fritidshjem 2 Autisme-ADHD- Fysisk/generelt retarderet 1 I afsnittet nøgletal fremgår det, at f.eks. et vuggestuebarn vægter 1,81 enheder, dvs. så får man 4.030*1,81 vægtet. Side 3 af 15

5 Rengøringstimer Selvejende daginstitutioner får timer til rengøring efter opmåling. Det bliver ved opmålingen fastlagt, hvor mange timer der skal bruges pr. uge til rengøring. Opmåling er, som oftest foretaget af Herning Kommunes rengøringskontor. Budgettet bliver lagt på øvrigt personale under 400. Personale. En 37 timers sats udgør i 2012 årligt kr. Dvs. pr. år får en tildeling på 7.256,81 kr. pr. times rengøring man er tildelt om ugen. Se afsnit med nøgletal. Kurser og uddannelse Der tildeles 0,53 % af lønsummen til kurser og uddannelse. Se afsnit med nøgletal. Forsikringer Der vil fremover blive givet en differentieret tildeling til forsikringer. I forsikringsøjemed klassificeres SFO sammen med skoler. Dette bevirker, at arbejdsskadeforsikringen er væsentligt billigere for SFO-ansatte end for ansatte i dagtilbud. Tildelingen bliver derfor, at SFO personale får 0,28 % til personaleforsikringer i forhold til deres lønsum. Personale i Dagtilbud får 1,17 % af deres lønsum til personaleforsikringer. Forsikring Arbejdsskade Ansvar I alt GNS årsløn % af løn SFO 847,8 133,3 981, ,285 % Dagtilbud 3.907,9 133, , ,166 % Se afsnit med nøgletal. Materiale og aktivitetsbudget Under materiale og aktivitetsudgifter hører børnerelaterede udgifter (rammebevilling) og udgifter til revision og administration. Rammebevilling Tildeling pr. barn Der gives ét beløb pr. barn til børnerelaterede udgifter. Beløbet er differentieret i forhold til pasningstypen. Se afsnit med nøgletal. Side 4 af 15

6 Administration Alle institutioner får et grundbeløb på kr. samt et beløb på 130 kr. pr. barn. Tildelingen gælder alle institutioner både kommunale, selvejende og SFO er, dog ikke til aftenklubber. Se afsnit med nøgletal. Revision Alle selvejende institutioner får ét grundbeløb på kr. pr. institution. Se afsnit med nøgletal. Grunde og bygninger Leje Under leje kan der være tale om husleje, leje af bus til rullende grupperum eller leje af pavillon. Der tildeles budget til leje i henhold til aftale med forvaltningen. Der må ikke laves lejeaftaler udenom forvaltningen, da der skal afsættes midler til deponering centralt. Dette gælder både for kommunale og selvejende institutioner. Der vil hvert år ultimo februar blive sendt besked ud til institutioner, omkring budgetregulering af disse konti. Se afsnit +/- 5 % - regulering af budget. Vedligeholdelse Under vedligeholdelse, gives der budget til vedligeholdelse af udenomsarealer og indvendig- og udvendig vedligeholdelse. Indvendig vedligeholdelse De steder hvor institutionen skal stå for den indvendige vedligeholdelse, tildeles der budget til dette. Når man har forpligtigelsen for vedligeholdelse af institutionen indvendigt, tildeles institutionen en grundtildeling på kr. samt et beløb på 44 kr. pr. bygningsmæssige m2 i institutionen. Se afsnit med nøgletal. Side 5 af 15

7 Udvendig vedligeholdelse Under udvendig vedligeholdelse er der udgifter, der hører under fagforvaltningen, samt udgifter der hører under teknik og miljø for institutioner i kommunale bygninger. Nogle institutioner kan ligeledes have begge dele, hvis man både har kommunale og andre bygninger. Udgifter i fagforvaltningen: Tildelingen i fagforvaltningen gives til institutioner, der ikke er i kommunale bygninger. Tildelingen gives som et årligt fast beløb på kr. pr. institution plus et beløb pr. bygningsmæssige m2 på 15 kr. pr. m2. Se afsnit med nøgletal. Udgifter under teknik og miljø for institutioner i kommunalt ejede bygninger Hvis man driver en institution, der udelukkende er bosat i kommunale bygninger, er det teknik og miljø, der står for vedligeholdelsen. Budgettet og udgifter kører på en gruppering 705 under grunde og bygninger og påvirker ikke institutionens budget, da budget og udgifter hører under teknik og miljø. Vedligeholdelse af udenomsarealer De steder hvor institutionen skal vedligeholde udenomsarealer, får institutionerne budget til dette. Når man har forpligtigelsen for vedligeholdelse af udenomsarealer, tildeles institutionen en grundtildeling på kr. samt et beløb på 9 kr. pr. bygningsmæssige m2 i institutionen. Se afsnit med nøgletal. Indbo- og ejendomsforsikring Ejendomsforsikring De institutioner, der har udgifter til ejendomsforsikring, får budget til dette. Der tildeles budget til ejendomsforsikring i henhold til aftale med forvaltningen. Der vil hvert år, ultimo februar blive sendt besked ud til institutioner omkring budgetregulering af disse konti. Se afsnit +/- 5 % - regulering af budget. Side 6 af 15

8 Indboforsikring Alle daginstitutioner undtaget SFO får 25 kr. pr. vægtet barn til forsikring af indbo. Vægtningen af de forskellige børnegrupper, kan ses i afsnit med nøgletal. Forbrugsafgifter Under forbrugsafgifter hører el, vand og varme. Her gives der en tildeling svarende til gennemsnittet, af de sidste tre års forbrug fremskrevet til nuværende niveau. Hvis det f.eks. er 2012, der skal beregnes budget til, vil det være der danner grundlag for beregningen, da 2011 ikke er afsluttet ved budgetlægningen til Forvaltningen vil ved budgetoplægget være opmærksom på store forskelle imellem beregnet grundlag for 2012 og korrigeret budget for Hvis der er sket væsentlige ændringer 2, vil det således være korrigeret budget 2011, der vil blive fremskrevet. Tildeling til aftenklubber Alle aftenklubber får én fast grundtildeling til løn samt en tildeling pr. barn til fagpersonale. Der gives ligeledes budget til kurser og personaleforsikringer på lige fod med andre dagtilbud, samt et rammebevilling/materialebudget pr. barn. Tildelingen kan ses i nedenstående skema. Ressourcetildeling aftenklubber Løn p.a. Pr. ½ år Grundtildeling Beløb pr. barn Fagpersonale ,5 Kurser og uddannelser Pct. Af lønsum 0,53% 0,53% Personaleforsikring Pct. Af lønsum 1,17% 1,17% Ramme Beløb pr. barn Aftenklubben kan ligeledes få tildelt budget til grunde og bygninger på lige fod med almindelige dagtilbud. 2 Hvis institutionen f.eks. har fået flere bygninger eller er flyttet til nye lokaler mv. Side 7 af 15

9 Aftenklubberne tildeles budget efter, at klubben har åbent 102 timer pr. år 3, pr. aften der er åbent. Der skelnes ikke mellem junior- og ungdomsklub, alle børnene kategoriseres ift. Tildelingen, som aftenklubbørn. Alle klubber må have åbent to aftner om ugen maksimalt. Tildelingen kan ligeledes ses i afsnit med nøgletal. +/- 5 % - regulering af budget Ifølge aftale er der nogle konti, der skal reguleres i forhold til det faktiske forbrugsniveau, eller ud fra konkrete aftaler. Disse konti er: Leje af bygninger, bus og pavillon mv. Ejendomsforsikringer Ejendomsskat Abonnement ELO (energiledelsesordning), ES (energistyring) Abonnement (alarm, ventilation, ABDL (automatisk branddørslukning), kørsel alarm, lifte, elevatorer, varmestyring, Falck) Renovation + rottebekæmpelse (kun alm. renovation - ved ekstra afhentning dækkes merforbrug ikke) Prioritetsydelser Der vil én gang om året, være mulighed for, at få reguleret disse konti. Hvis man forventer et merforbrug eller mindre forbrug på mere end +/- 5 % i forhold til det korrigerede budget på ovenstående konti, skal man ultimo februar give besked om dette. Herefter vil institutionernes budgetter blive tilrettet (efter aftale med Dagtilbudschefen). Der vil blive sendt påmindelse ud fra forvaltningen, om årlig indsendelse af dokumentation timer svarer til 34 uger á 3 timer Side 8 af 15

10 Nøgletal Pladstype Beskrivelse Rammebevilling Rammebevilling I alt Indbo Tildeling til fagpersonale Vægtning Fagpersonale Ledelse I alt løn pr. barn ex. Mad inkl. Mad ex. Mad **** Vuggestue 1, Børnehave 1, Fritidshjem 1 og SFO 1 0, Fritidshjem 2 og SFO 2 0, Aftenklub 0, * Specialgrupper Pr. barn Kategori 1 3, ** 573** 93 Kategori 2 2, ** 573** 62 Kategori 3 1, ** 573** 49 Kategori 4 1, ** 573** 49 Grundtildeling Pr. institution Andet personale Ledelse Pedel Pr. barn 354 * Rengøring Pr. time 7.256,81 Ledelse pr. ekstra bygning Andre personaletildelinger (tildeles som andel af lønsum) Grundtildeling Vuggestuer Kurser og uddannelser 0,53% 0-5 børn Personaleforsikring 6-10 børn SFO 0,285% børn Dagtilbud 1,166% 21- børn Grundtildeling aftenklub Andre variable tildelinger Administration Pr. institution Pr. barn 130 Revision Pr. institution *** Vedligeholdelse: Indvendig Pr. institution Pr. m2 44 Udvendig Pr. institution Pr. m2 15 Udenomsarealer Pr. institution Pr. m2 9 * Gives ikke til aftenklub *** Gives kun til selvejende institutioner ** Får det samme som almindelig børnegruppe kr. **** Gives ikke til SFO eller aftenklubber Side 9 af 15

11 Puljer På daginstitutionsområdet findes der forskellige puljer. Puljerne har til formål, at understøtte afholdelsen af udgifter, der skal fordeles ligeligt imellem de decentrale enheder. Alle puljer fastlægges budgetmæssigt ved årets start, og der sker ingen løbende regulering. Niveauet på puljerne er i 2012: Budget 2012 niveau Puljer der ikke udmøntes PAU Praktikfinansiering* Fællestillidsrepræsentant Puljer der udmøntes PAU/GVU Vikarpulje Timer til praktisk hjælp Speciel vedligeholdelse Rummelighedspulje * Beløbet i oversigten udgør ca. 50 % af puljen der er afsat centralt, resten trækkes fra institutioner der har elever. Puljer der ikke udmøntes Med puljer der ikke udmøntes, menes der puljer som budgetmæssigt ligger centralt, og hvor udgifterne ligeledes kører centralt. De puljer der ligger centralt og ikke udmøntes til institutionerne er: PAU Pædagogisk assistent uddannelse Puljen anvendes til finansiering af nettoudgiften til PAU-elever. Puljen afsættes centralt under 5.10 og udgifter konteres ligeledes her. Dette betyder, at alle lønudgifter og refusioner vedr. PAU-elever konteres centralt under funktion Den enkelte institution har ingen direkte udgifter, til PAU elever i praktik i institutionen. Uddannelsen varer 2 år og 3 måneder for den enkelte elev og veksler mellem skole og praktik. PAU-eleverne er ansat hos Herning Kommune, og Herning Kommune forestår fordelingen af elever hos de enkelte institutioner. Side 10 af 15

12 Kommunekontaktrådet (KKR) koordinerer sammen med Region Midt antallet af pladser i den enkelte kommune. Herning Kommune er ifølge samarbejdet forpligtiget til, at optage 34 elever pr. år. Praktikantfinansiering Puljen anvendes til finansiering af lønudgifter til lønnede praktikanter. Alle udgifter vedrørende lønnede praktikanter konteres centralt. Halvdelen af puljen er afsat centralt, resten af puljen finansieres ved at de institutioner, der skal modtage en eller flere praktikanter, afgiver timer og kroner til puljen. Timetallet og kronebeløbet udregnes i forhold til antal praktikanter. De institutioner der har haft praktikanter, får reduceret deres budget 2. gange årligt, ved at budgettet til fagpersonale reduceres. Antallet af lønnede praktikanter, som Herning Kommune skal modtage, fastsættes i respektive organer i henhold til lovgivning og aftaler herom. Fællestillidsrepræsentanter Puljen anvendes til finansiering af udgifter forbundet med fællestillidsrepræsentant (FTR) hvervet. Puljen afsættes centralt under 5.10, og udgifter konteres ligeledes her. Dette betyder, at lønudgifter mv. der direkte vedrører fællestillidsrepræsentanter konteres direkte på centrale konti, den enkelte institution har således ingen udgift forbundet med, at have en FTR ansat. Puljer der udmøntes til de decentrale enheder Følgende puljer ligger budgetmæssigt på centrale konti i starten af året. Puljerne bliver dog udmøntet til de decentrale enheder, enten i løbet af året, eller ved årets afslutning. De puljer der udmøntes de decentrale enheder er: Side 11 af 15

13 PAU som GVU Puljen dækker PAU som GVU, der er en erhvervsuddannelse uden praktikplads, fordi elevens erfaring udgør praktikdelen af uddannelsen. (Forudsætning: min. 25 år, og 2 års relevant erhvervserfaring). Puljen fordeles 2 gange om året i forhold til det antal medarbejdere, som har været på PAU som GVU er. Det er en forudsætning for, at opnå fuld kompensation, at der er tilstrækkelige midler i puljen. De år, hvor der er flere udgifter end, der er dækning for i puljen, vil der blive lavet en fordeling af midlerne ift. De udgifter den enkelte institution har afholdt. Det er således ikke garanti for, at den enkelte institution får fuld kompensation. Vikarpulje Puljen anvendes til dækning af udgifter til vikar, når man har langtidssygemeldte medarbejdere (dog kun månedslønnet personales - længerevarende sygdom udover 30 sammenhængende kalenderdage). Udmøntning af puljen sker ved, at vikarkontoen opgøres for hver institution ultimo hvert år. Hvis der, når året er slut, er kørt flere udgifter end indtægter på vikarkontoen, så dækkes denne difference af vikarpuljen. Dette sker ved en budgetomplacering fra puljen til institutionen i starten af januar. Der er dog visse betingelser der skal være opfyldt: Alle dagpengeindtægter vedrørende længerevarende sygdom indsættes på vikarkontoen. Det er udelukkende udgiften til vikarer for medarbejdere der har været syg i mere end 30 dage, der må konteres på vikarkontoen. Vikaren må ikke have flere timer end sygemeldt medarbejder (i så fald skal disse ekstra timer konteres under fagpersonale). Dagpengeindtægter fra de første 30 kalenderdage, indgår på almindelig konto for fagpersonale, ligesom udgift til evt. vikar i denne periode, her skal køres på fagpersonale kontoen. Det er først efter perioden på 30 dages sygemelding, at vikarkontoen kommer i spil, Side 12 af 15

14 både i forhold til dagpengeindtægten og vikarudgiften. Som udgangspunkt får man først dagpenge efter 30 dage, men der findes undtagelser, hvor refusionen kommer før (f.eks. flexjobbere). Hvis man ikke anvender vikarer, og der når året er slut, er flere indtægter end udgifter på vikarkontoen, beholder institutionen denne indtægt. Man skal være opmærksom på, at der kan være specielle forhold, når man har en medarbejder i flexjob eller 56-aftale, der er langtidssygemeldt. Praktisk hjælp Puljen er afsat til praktisk hjælp vedr. diabetes, muskelsvind, spastiske lammelser, rygmarvsbrok, hjerte problemer, hyppige afføringer og brækkede lemmer mm. Den enkelte dagsinstitution/sfo kan løbende søge om kompensation puljen, hos Center for Børn og Læring. Kompensationen gives ved budgetmæssig omplacering til institutionens konto for fagpersonale. Der gives generelt en tildeling på 0-5 timers praktisk hjælp pr. uge, ud fra en vurdering, af det enkelte barns behov. Speciel vedligeholdelse Puljen for speciel vedligeholdelse er afsat med det formål, at sikre midler til speciel vedligeholdelse, der ikke er omfattet af den almindelige vedligeholdelse. Energimærkning af bygninger er lovpligtig for alle kommunale bygninger inkl. de selvejende. Energimærkning betales af puljen speciel vedligeholdelse. Den resterende andel af puljen, udloddes efter ansøgning. Der kan søges om midler fra puljen én gang årligt. Center for Børn og Læring gennemfører processen i samarbejde med Kommunale Ejendomme. Speciel vedligeholdelse omfatter udskiftning af bygningskomponenter på grund, legeplads, bygninger, samt nagelfast inventar og faste installationer. Speciel vedligeholdelse omfatter ikke udskiftning og reparation af køleskabe, frysere, vaskemaskiner, tørreskabe, tørre- Side 13 af 15

15 tumblere og opvaskemaskiner, ligesom speciel vedligeholdelse ikke omfatter almindelig vedligeholdelse såsom maling af træværk, vinduer og døre. Rummelighedspulje Formålet med rummelighedspuljen er at sikre rummelighed og inklusion i kommunens daginstitutioner. Rummelighedspuljen består af to puljer, en 90 % pulje og en 10 % pulje. 90 %-puljen udmøntes én gang årligt efter ansøgning. Puljen fordeles af Center for Børn og Læring efter objektive kriterier hvor det kan påvises at institutionen har en større andel af børn med særlige behov eller anden etnisk baggrund mv. end andre institutioner. Puljen udmøntes ved budgetomplacering til institutionens konto for fagpersonale. 10 % puljen udmøntes løbende over året efter ansøgning. Puljen fordeles af Center for Børn og Læring efter en konkret vurdering. Puljen er afsat til tværgående projekter der skal fremme rummelighed og/eller inklusion i Dagtilbud. Puljen udmøntes ved budgetomplacering til institutionens konto for fagpersonale. Side 14 af 15

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen 3-Høje og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige Administrationsgrundlaget beskriver tildelingsprincipperne for de kommunale dagtilbud for 0-6 årige i Allerød Kommune. Administrationsgrundlaget beskriver

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw Udkast fordelingsmodel 2015 Dagplejen ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015

Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Vejledning til skolernes kronebevilling 2015 Kronebevillingens udseende er ændret fra 2015, så 03.22.01 Folkeskoler, 03.22.05 DUS og 03.22.08 Specialundervisning nu fremgår af samme bevilling dog stadig

Læs mere

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.

Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1. Forslag til principper for tildeling af løn- og driftsrammer for vuggestuer, børnehave, integrerede institutioner og fritidshjem fra 1.1.2008 Der resterer endnu en harmonsiering af tildeling af løn- og

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag

BØRNEPASNINGSPOLITIK Bilag BØU-03 - Administratinsgrundlag fr daginstitutiner i Klding Kmmune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administratinsgrundlag beskriver principper fr tildeling af løn- g driftsmidler til daginstitutiner

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem.

Når du har importeret går du ind i den orange boks i decentral lønstyring og klikker på økonomisk oversigt. Så kommer følgende billede frem. Brugervejledning decentral lønstyring: Beregning af anslået lønforbrug: I programmet kan du, når du står i den orange boks økonomi få beregnet et anslået lønforbrug for resten af året. Du skal være opmærksom

Læs mere

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm

Akumuleret overskud Personale - inkl. Ledelse og adm Data trukket 02.09.2016 Glumsø Forbrug 01.08.201 Herlufmagle Akumuleret overskud -1.139.676-671.525 0000 Budgetreguleringer m.v. Refusion for gennemførte linjefagsudd. 002 Overskud efter udbud, rengøring

Læs mere

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen

Læs mere

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING

OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET INDLEVELSE SKABER UDVIKLING OPLÆG NYE BUDGETMODELLER PÅ SKOLE- OG BFO OMRÅDET SKOLEMODEL: MODELOPBYGNING SKOLERAMMEN: HVAD FORDELER VI? Udgangspunktet er det korrigerede budget pr. 30/6 2016 og samme budgetramme som før. Der tildeles

Læs mere

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud 1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud Administrationsgrundlaget skal generelt tilrettes aktuelle forhold og ændrede principper gældende fra budget 2011. Som 1. udkast er tilføjet

Læs mere

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner

Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Stevns. Benchmarking. Daginstitutioner Budgetproces 2007 og overslagsår 2008-2010. Et bæredygtigt Benchmarking Daginstitutioner Juni 2010 1 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD..... side 3 AFGRÆNSNING AF OPGAVEN. side 3 METODE... side 4 DATAGRUNDLAG...

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

DAB Administration Ældreboligerne Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 13%

DAB Administration Ældreboligerne Broparken. Budget. For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016. Henlæggelse/ Opsparing. Faste udgifter 13% 2 For perioden 1. januar 216 til 31. december 216 Henlæggelse/ Opsparing 21% Variable udgifter 21% Prioritetydelse mv. 45% Faste udgifter 13% Faste udgifter og prioritetsydelser er uafhængige af afdelingens

Læs mere

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion

Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion Principper for fordeling af budget vedrørende central organisering af bygningsvedligeholdelse og servicefunktion (Revideres løbende) Udarbejdet af: Sagsnummer.: Version nr.: Morten Sørensen / Lis Christiansen

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Notat Modtager(e): Børne- og udvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen Baggrund Den nuværende ressourcetildelingsmodel er fra 2011. I 2013 blev ressourcetildelingsmodellerne for dagtilbud, og SFO

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER

BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Til Randers Kommune Dokumenttype Bilag 1 Dato 04. juli 2014 BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER BILAG 1 FREMTIDIGE STYRINGSPRINCIPPER Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45

Læs mere

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15.

Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Skolernes ressourcefordeling for skoleåret 2015/16 Skoleåret 2015/16 tildeles ressourcer efter samme principper, som var gældende for skoleåret 2014/15. Der er dog indarbejdet en enkelt ændring i forhold

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014 Indledning Modellen for tildeling af ressourcer skal på gennemskuelig vis sikre, at skolerne tildeles tilstrækkelige

Læs mere

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er

Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Budget og økonomiske rammer for skoler og SFO er Indhold 1. Opbygning af budgetterne... 2 2. Centrale budgetpuljer... 2 3. Overførselsadgang... 3 4. Årshjul for budgetarbejdet... 4 5. Tildelingsmodellen

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen

Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Aftale mellem Daginstitutionen Gudenåen og dagtilbudschefen Denne aftale er indgået mellem institutionslederen og Børn- og Familiechefen repræsenteret ved dagtilbudsleder John Gejl. Aftalen er et element

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres.

I tilknytning til vejledningen er der udarbejdet et regneark, hvori omkostningerne kan opføres således den samlede pladspris kan opgøres. VEJLEDNING Opgørelse af omkostninger for pladser i plejehjem og plejeboliger Nærværende vejledning indeholder en standardmodel til brug for opgørelsen af omkostninger for pladser i plejeboliger. Vejledningen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 2. september 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2015 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune.

Høring om ændrede principper for ejendomsadministration i Holstebro Kommune. .1 Til alle fagudvalg og høringsberettigede bestyrelser i Holstebro Kommune Dato: 14-12-2012 Sagsnr.: 041801-2007 Henv. til: Poul Munk-Poulsen Tlf.: 9611 7660 Høring om ændrede principper for ejendomsadministration

Læs mere

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2014 1 Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5%

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

Udarbejdet Bilag 5

Udarbejdet Bilag 5 Udarbejdet 26.03.12 Bilag 5 Indhold Indledning... 3 Tildelingsrammer... 4 Den decentralt forvaltede ramme... 5 Daginstitutioner... 5 Omregningsfaktor... 5 Principper for tildeling... 6 Dagplejen... 6 Principper

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER

SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter 0-8.120 0 0 3 01 Folkeskoler SPECIFIKATION TIL BUDGETFORSLAG 2015-2018 Løn til matematikkonsulent for perioden 2015 og til 31. 7. 2016 er flyttet korrekt på

Læs mere

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud

Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Notat: Personalenormering i Herning Kommunes Dagtilbud Juni - 2014 Side 0 af 12 FORMÅL OG BAGGRUND... 2 RESUME... 2 NORMERINGER I DAGTILBUD PR. 1. OKTOBER 2012... 4 OPGØRELSE AF ANTAL INDSKREVNE BØRN:...

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1

Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 Budget- og regnskabssystem 9.9 - side 1 9.9 Eksempel på beregning af omkostninger I det følgende angives et eksempel på opgørelsen af de samlede omkostninger, der er knyttet til pasningen af børnene i

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO)

Bilag 5: Andre forhold. 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud Skolefritidsordninger (SFO) Bilag 5: Andre forhold 5.1 Skolefritidsordninger og klubtilbud 5.1.1 Skolefritidsordninger (SFO) Alle børn i børnehaveklasse, 1. og 2. klasse tilbydes pasning i egen skoles skolefritidsordning. Skolefritidsordningen

Læs mere

Budget for Højvangskolen 2014

Budget for Højvangskolen 2014 Budget for Højvangskolen 2014 Skolens samlede økonomiske situation er som bekendt udfordret af tidligere års merforbrug i forhold til det udmeldte budget. Derfor blev der i januar nedsat en økonomisk taskforce

Læs mere

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde.

Formålet med en decentral visitation er at øge den lokale handlekompetence i det pædagogiske arbejde. 1 NOTAT om Decentral visitation Af Anbefaling 10 fremgår, at Familie- og Kulturudvalget forelægger model/modeller for, hvordan en decentral visitationsmodel til særlige ydelser og tilbud med lokal visitation

Læs mere

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune

Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Den 26. juni 2007 Driftsoverenskomst mellem den selvejende daginstitution Børnehaven Troldehøjen og Køge Kommune Driftsoverenskomst mellem Køge Kommune og bestyrelsen for Børnehaven Troldehøjen beliggende

Læs mere

Den selvejende institution Karvig 1. Afdeling BUDGET FOR 2011

Den selvejende institution Karvig 1. Afdeling BUDGET FOR 2011 Den selvejende institution Karvig 1 Afdeling 1 BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 4,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Forhøjelse Ny leje 1307,63 kr./m² 55,55 kr./m² 1363,18 kr./m²

Læs mere

Overordnede principper

Overordnede principper Overordnede principper I Daginstitution Langmark Udarbejdet af forældrebestyrelsen Redigeret i februar 2014 Indledning Bestyrelsen i Daginstitution Langmark har beskrevet overordnede principper på en række

Læs mere

fsb Afdeling 1.87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Budget 2016

fsb Afdeling 1.87 Peder Hvitfeldts Stræde 7 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 31/12-1980 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/6 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 4 4,0 448,5 Lejligheder i alt 4 4,0 448,5

Læs mere

fsb Afdeling 1.77 Portugalsgade 10-12 Budget 2016

fsb Afdeling 1.77 Portugalsgade 10-12 Budget 2016 fsb Budget 2016 Skæringsdato for byggeregnskab/drift: 1906 - overtaget af fsb pr. 1/1-1999 Skæringsdato for varmeregnskab: 1/1 I afdelingen findes: Antal Enheder Etageareal Familieboliger 11 11,0 759,0

Læs mere

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015

Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Boligforeningen AAB AAB, afdeling 21 Budget 2015 Huslejeændring i % 8,0 Udgiftsfordeling Figurerne viser afdelingens forventede udgifter fordelt på de fem udgifts hovedgrupper og en specifikation af gruppen

Læs mere

Budgetreduktioner 2016

Budgetreduktioner 2016 Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved

Læs mere

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter

De almene plejeboliger på Nylars Plejecenter Resultatopgørelse Resultat Budget Resultat 2014 2014 2013 Ordinære udgifter 105.9* Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) 796.541 804.000 782.983 Offentlige og andre faste udgifter 106* Ejendomsskatter

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor.

For hver af politikområdets delområder er frihedsgrader og bindinger beskrevet nedenfor. Politikområde Undervisning - Oversigt Frihedsgrader og bindinger Politikområdet undervisning består af følgende delområder: Inden for selvforvaltningen 1. Skoler - almen undervisning (391 mio. kr.) - specialundervisning,

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune 1 Indledning Byrådet besluttede på deres møde d. 9. februar 2012 en ny organisering af Faxe Kommunes skolevæsen. Den nye organisering af Faxe Kommunes

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud

Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Tildeling af midler til Hvidovre Kommunes Dagtilbud Ny budgettildelingsmodel Hvidovre Oktober 2014 1 1.0 Forord Da dagtilbuddene i 2009 overgik til kontraktstyring, blev budgettildelingsmodellen på dagtilbudsområdet

Læs mere

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler

Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Tilskud til ungdomsklubber i Struer Kommune omfattet af folkeoplysningslovens regler Hjerm Ungdomsklub Resen-Humlum-Bremdal Ungdomsklub Ungt Forum i Asp Vejrum Ungdomsklub Struer Kommune Sekretariatet

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 %

VEJLEDNING 2014-2020. Til anvendelse af konti for budgetter under. Socialfonden, 40 % VEJLEDNING 2014-2020 Til anvendelse af konti for budgetter under Socialfonden, 40 % Erhvervsstyrelsen, 19. september 2014 Udgifter Udgifter til projektgennemførelse 10 Projektarbejde, standardsats 20 Projektarbejde,

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold:

Røsnæs Naturskole. Årsberetning 2012. Røsnæs, april 2013. Indhold: Røsnæs Naturskole Årsberetning Røsnæs, april 2013. Indhold: 1. Naturskolens tilbud 2. Nøgletal 3. Udlejning m.m. 4. Bemanding 5. Økonomi og regnskab 6. 2013 7. 2014 og fremtiden 1. Naturskolens tilbud

Læs mere

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90

Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til grundfinansiering for etablerede frivilligcentre 15.13.28.90 Ansøgningsfrist 9. maj 2011 kl. 12.00 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål og

Læs mere

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring

Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring Pkt.nr: 7 Normeringen i fritidshjem og klubber, indskrivningsåret 1999/2000 og virkn. Leg/Læring. 223933 Indstilling: at Skoleudvalget oversender sagen til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med anbefaling

Læs mere

2013-09-13. Skolereform

2013-09-13. Skolereform 2013-09-13 Skolereform 27.9.2013 Budget til skolereform Beløb til skolereformen, i 1000 kr. 2014 2015 2016 2017 Ø01 - DUT kompensation til den nye skolereform 1.500 3.000 3.000 3.000 Ø02 - Ekstraordinært

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet

Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Notat vedr. forslag til nye ressourcetildelingsmodeller på 0-6-årsområdet Baggrund og formål Dette notat beskriver forslaget til nye modeller for tildeling af ressourcer på 0-6-årsområdet samt SFO-området

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Faktabeskrivelse Center for Børn og Læring består af to serviceområder: SO 10 Dagtilbud for børn SO 12 Folke- og ungdomsskoler Den strukturelle beskrivelse af de to områder er opdelt efter serviceområde.

Læs mere

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med.

Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. BUDGET 2016 Afd. 33 DELTA HOUSE Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Organisationsbestyrelsen har

Læs mere

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn

10 Budgetkonti. 12 Budgetoverførsler mellem årene 10120000 Budgetoverførsler, løn 40120000 Budgetoverførsler, ikke løn 10 Budgetkonti 11 Budgetpuljer 10110000 Budgetpuljer, løn 18110000 Budgetpuljer, lønrefusioner 22110000 Budgetpuljer, fødevarer 23110000 Budgetpuljer, brændstof og drivmidler 27110000 Budgetpuljer, anskaffelser

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5)

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Den 17. februar 2014 Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Dagtilbudsområdet (politikområde 5) Indledning Nærværende notat er målrettet Udvalget for Børn samt forældrebestyrelser m.fl., som har

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29

Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 Allerød Hørsholm Lærerforening kreds 29 2014 Årsregnskab inkl. Særlig Fond og Balance Allerød Hørsholm Lærerforening Kreds 29 1. januar 2014 31. december 2014 Generalforsamling Tirsdag den 10. marts 2015

Læs mere

Budget for Botilbudet Norden 2014

Budget for Botilbudet Norden 2014 Budget for Botilbudet Norden 2014 Forudsætning: 8 beboere - Personalenormering 1:1,3 = 10,4 fuldtidsansatte Udgifter: Lønudgifter Normering Løn Antal fuldtidsstilling Leder (incl. pension) 0,40 270.812,00

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere