Kortype og regi. Diagram for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen"

Transkript

1 Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse er inkluderet i timelønnen 97,7% Fastansattes aflønning for forberedelse Kortype og regi Vi har tidligere fremhævet at det danske korliv udøves i mange forskellige regi. Det har vi indtil nu vist gennem kortlægningen af korledernes ansættelsessteder. Bredden i korenes institutionelle tilknytning afspejler sig i en spredning på kortyper. 23 En konkret kortype kan være et børnekor. Kortypebetegnelsen indikerer karakteristiske fællestræk. Disse fællestræk kan være musikalske genrer, køn og alder på kormedlemmerne, virkefelt og regi for det enkelte kor. Det ses, at nogle kortypebetegnelser har en indbygget institutionel tilknytning, som når vi f.eks. bruger betegnelsen børnekor ved musikskole, gymnasiekor eller kirkekor. Andre kortypebetegnelser som folkekor viser ikke direkte en institutionel tilknytning. Korets tilknytning fremkommer ved respondentens angivelse af ansættelsessted. Udover den institutionelle tilknytning kan kortypebetegnelsen også give indikationer på musikalske genrer og virkefelt. Eksempelvis giver kortypebetegnelsen rytmisk kor indikationer om en musikalsk genre. Det genremæssige aspekt har dog ikke en væsentlig placering i vores undersøgelse. Man kan sige, at vi ophæver 116 de empiriske resultater

2 betydningen af musikalske genrer, da vi ikke ønsker at fremkomme med æstetiske vurderinger af korarbejdets musikalske indhold. De 584 respondenter, der medvirker i KOR VID undersøgelsen, er korledere for sammenlagt 1109 kor. Hvordan disse 1109 kor fordeler sig på kortyper, præsenterer vi i diagram Kortlægningen af de kortyper, KOR VID undersøgelsens respondenter er korledere for, viser, at de mest udbredte kortyper er børne- og ungdomskor ved kirke og folkekor/blandet kor. Kortypen børne- og ungdomskor ved kirke udgør 25 % af det samlede antal kor, der medvirker i KOR VID undersøgelsen. Sammenlægger vi denne kortype med de resterende børne- og ungdomskor samt gymnasiekor, er resultatet 46 %, dvs. næsten halvdelen af alle korene. Resultaterne her kunne argumentere for, at der skulle være grobund for en musikalsk fødekæde med henblik på korsangsaktiviteten, når næsten halvdelen af korlivet i Danmark netop praktiseres af børne- og ungdomskor. Vi har valgt at slå kortyperne folkekor og blandet kor sammen i én kategori. Dette skyldes at begge kortyper lader sig definere bredt og spænder bredt både rent musikalsk, altså genremæssigt, men også aldersmæssigt. 24 Om man omtaler sit kor som et folkekor eller et blandet kor, hænger i høj grad sammen med korets eller lokalområdets egen tradition, men også hvilken institutionstilknytning koret har. Folkekor/blandet kor udgør 16% af det samlede antal kor. Kortyperne rytmisk kor, kammerkor og kirkekor med lønnede sangere tegner sig også for en stor del af korlivet. Vi opererer med en kategori, der hedder anden type kor. I spørgeskemaet har respondenterne skrevet hvilke typer, der her er tale om. Her er bl.a. angivet afasikor (dvs. kor for hjerneskadede), kor for udviklingshæmmede, kor for parkinsonramte, operakor, musicalkor, MGK kor og festspilskor. børne- og ungdomskor ved kirke udgør 25 % af det samlede antal kor Diagram 4.15 afspejler en kortlægning af korlivets mangfoldighed og bredde i forhold til kortyper. de empiriske resultater 117

3 Diagram 4.15 Antal kor af i alt 1109 kor Seniorkor/Pensionistkor 2,1% Gospelkor 2,1% Anden type kor 3,8% Mandskor 3,0% Damekor 2,6% Børne- og ungdomskor ved kirke 25,0% Drenge- og mandskor 0,3% Folkekor/Blandet kor 15,8% Rytmisk vokalgruppe 1,3% Børne- og ungdomskor ved skole 9,2% Rytmisk kor 7,0% Børne- og ungdomskor ved musikskole 6,8% Klassisk vokalgruppe 1,4% Kammerkor 5,4% Kirkekor (ulønnedesangere) 3,4% Kirkekor (lønnede sangere) 6,3% Gymnasiekor 2,6% Anden type børneog ungdomskor 2,1% 118 de empiriske resultater

4 Kordata I KOR VID spørgeskemaundersøgelsen har vi bedt respondenten angive alder på koristerne og antal medlemmer i det enkelte kor. Koristernes alder skal vise det danske korlivs aldersmæssige spredning. Medlemstallene skal give et billede af hvor mange danskere, der er aktive korsangere, og hvor mange korsangere de danske korledere er i berøring med på uge og årsbasis. 25 Koristernes aldersspredning indenfor hver enkel kortype fremstilles i diagram Overordnet set viser diagram 4.16 at aldersspredningen for koraktiviteten i Danmark går fra 4 år til 90 år. Korsang kan dermed siges, at være en aktivitet, der kan praktiseres hele livet igennem. Det er også en aktivitet, hvor mennesker kan mødes på tværs af aldersgrupper. Udover børne- og ungdomskor er der ikke kortyper, der er væsentligt begrænsede aldersmæssigt. Til eksempel spænder mandskor fra 30 år til 80 år. Aldersspredningen for rytmisk kor har et spænd over 60 år. KORTYPE YNGSTE MEDLEM ÆLDSTE MEDLEM Børne- og ungdomskor ved kirke 5 år 26 år Diagram 4.16 Børne- og ungdomskor ved skole 6 år 18 år Børne- og ungdomskor ved musikskole 6 år 28 år Anden type børne- og ungdomskor 6 år 28 år Gymnasiekor 15 år 50 år Kirkekor (lønnede sangere) 9 år 65 år Kirkekor (ulønnede sangere) 8 år 80 år Kammerkor 16 år 75 år Klassisk vokalgruppe 17 år 55 år Rytmisk kor 12 år 72 år Rytmisk vokalgruppe 22 år 60 år Folkekor/Blandet kor 16 år 90 år Drenge- og mandskor 8 år 50 år Mandskor 30 år 80 år Damekor 19 år 85 år Seniorkor/pensionistkor 40 år 90 år Anden type kor 4 år 85 år aldersspredningen for koraktiviteten i Danmark går fra 4 år til 90 år de empiriske resultater 119

5 korsangen er en aktivitet, hvor mennesker kan mødes på tværs af aldersgrupper Vi kan se, at korsang praktiseres af mennesker i alle aldre. Vi vil nu se på, hvor mange korister der findes indenfor de enkelte kortyper af de 1109 kor, der medvirker i KOR VID undersøgelsen. Respondenterne har i spørgeskemaet anført, hvor mange medlemmer (korister) der synger i deres kor. 26 Vi har lagt disse medlemstal sammen, og de viser, at respondentgruppen på 584 korledere i alt har faste medlemmer (korister) i deres kor. I diagram 4.17 kan vi se, hvordan det samlede antal korister fordeler sig på kortyper. Kortypen folkekor/blandet kor har flest korister mennesker mellem 16 år og 90 år synger i de 175 folkekor/blandet kor, der deltager i KOR VID undersøgelsen. Det gennemsnitlige medlemstal i et folkekor/blandet kor er 31,5 korister. Børne- og ungdomskor ved kirke er den mest udbredte kortype i undersøgelsen. Når vi lægger medlemstallene for børnekor, ungdomskor og børne- og ungdomskor ved kirke sammen, kommer vi frem til, at børne- og ungdomskor ved kirke i alt har 4851 korister. Det vil sige, at selvom børne- og ungdomskortypen udgør 25 % af det samlede antal kor, har denne kortype færre korister end folkekor/blandet kortypen, der udgør 16 % af korene i undersøgelsen. Til yderligere sammenligning kan fremhæves, at det gennemsnitlige medlemstal i et børne- og ungdomskor ved kirke er 17,5 korister. Det samlede antal børne- og ungdomssangere (inkl. gymnasiekor) i KOR VID undersøgelsen er Dermed udgør børne- og ungdoms-sangerne 44 % af det samlede antal korister i KOR VID undersøgelsen. Hvis vi kigger på det gennemsnitlige medlemstal ved rytmisk kor, kammerkor og kirkekor (ved kirkekor regner vi lønnede og ulønnede sangere under et), viser det, at et rytmisk kor i gennemsnit har 26,9 korister, et kammerkor har 25,3 og kirkekor har 15,1 korister i gennemsnit (fordelt på 13,5 ved lønnede sangere og 18,2 ved ulønnede sangere). Vi mener, at kammerkoret er den eneste kortype, der har en klassisk besætning og størrelse. Det er den eneste kortype vi på forhånd, og med meget stor sikkerhed, ville kunne sige har et medlemstal på sangere. Alle andre kortyper arbejder med en større margin. 120 de empiriske resultater

6 KORTYPE ANTAL MEDLEMMER MEDLEMMER I PROCENT Diagram 4.17 Børnekor ved kirke % Børnekor ved skole % Børnekor ved musikskole % Anden type børnekor % Ungdomskor ved kirke % Ungdomskor ved skole % Ungdomskor ved musikskole % Anden type ungdomskor % Børne- og ungdomskor ved kirke % Børne- og ungdomskor ved skole 76 0,3 % Børne- og ungdomskor ved musikskole 130 0,5 % Gymnasiekor % Kirkekor (lønnede sangere) % Kirkekor (ulønnede sangere) % Kammerkor % Klassisk vokalgruppe % Rytmisk kor % Rytmisk vokalgruppe 132 0,5 % Folkekor/blandet kor % Drenge- og mandskor 119 0,5 % Mandskor % Damekor % Seniorkor/pensionistkor % Anden type kor % de empiriske resultater 121

7 Det gennemsnitlige medlemstal i en beregning med alle 1109 kor er 23,3 korister pr kor. Men indenfor dette tal ligger en stor margin, der spænder fra et gennemsnit på 9,4 korister i en rytmisk vokalgruppe til 42,3 korister i et gymnasiekor. Når der er tale om en vokalgruppe, er det normalt, at der kun er 1 2 sangere på hver stemme, derfor giver kortyperne rytmisk vokalgruppe og klassisk vokalgruppe et lavere medlemstal. korlederne er i berøring med korister om året I spørgeskemaet spørger vi korlederen, hvor mange korister denne er i berøring med årligt. Summen af respondenternes angivelser ved dette spørgsmål er korister. Tallet synes meget stort, men det indbefatter ud over den faste koraktivitet også ad hoc koraktiviteter som fx korstævner, hvor en korleder som instruktør kan være i berøring med flere hundrede korister ad gangen. Helt konkret spænder angivelserne i spørgsmålet fra kontakt med mellem 7 og 2250 korister om året. DAKU Tilhørsforhold og organisering Vi vil i det følgende kortlægge korenes og korlederens tilhørsforhold til korforeninger og musikfaglige organisationer. 27 Der findes forskellige korforeninger i Danmark, der er samlet under paraplyorganisationen Dansk Amatørkor Union (DAKU), der administreres af Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik. DAKU arrangerer masterclasses og modulopdelte korlederuddannelser for danske korledere. Desuden arbejder DAKU for fremme af amatørkorsangen i Danmark, dansk kormusik og nordiske og internationale samarbejder. DAKU administrerer derudover en fælles KODA aftale for korforeningernes medlemmer. DAKU er paraplyorganisation for følgende korforeninger: Danmarks Børne- og Ungdomskor (DABU), Folkekirkens Ungdomskor (FUK), Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund (DASOM), Danske Folkekor (DAFO), Dansk Sanger Forbund (DSF), Kor72, Kor72-U og Danske Korledere (DKL). Vi ved, at langt fra alle kor i Danmark er medlem af en korforening. Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik har i deres beretning af oplyst, at de har medlemskor. 122 de empiriske resultater

8 Korforeningerne arrangerer korstævner og fællessangsarrangementer med forskellige dirigenter indenfor deres særlige interesseområder. Som korsanger kan man derigennem opleve det danske korliv i et større og samlet hele. Man kan som korsanger få nye musikalske oplevelser og inspiration, samt knytte venskaber på tværs af kor og landsdele. I forhold til korlederne findes der kun én egentlig korlederforening, foreningen Danske Korledere (DKL), der blev etableret i DKL er en sammenslutning af korledere, ikke en egentlig fagforening. DKL arrangerer korlederseminarer, hvor korlederne kan hente ny inspiration til det daglige korarbejde. Foreningen Danske Korledere har i skrivende stund 265 medlemmer. De musikfaglige fagforeninger vi har opstillet er Dansk Musiker Forbund (Dmf), Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS), Foreningen af Præliminære Organister (FPO) og Dansk Musikpædagogisk Forening (Dmpf). Magisterforeningen er ikke musikfaglig, men vi forventer, at mange universitetsuddannede vil anføre medlemskab af denne fagforening. Korledernes forskelligartede uddannelsesmæssige baggrunde og ansættelsessteder peger mod forskellige faglige organisationer. En korleder, der er uddannet folkeskolelærer og virker som korleder ved en folkeskole, vil oftest være medlem af Folkeskolens Musiklærerforening og hente sin musikfaglige inspiration gennem dette organ. Desuden kan koret være medlem af Danske Børne- og Ungdomskor (DABU), som tillige fungerer som arrangør af børnekorstævner, uddannelsestilbud til korledere samt formidler af nyt musikalsk repertoire. KOR VID undersøgelsens spørgsmål om organisering kan dels give et billede af hvor stor en procentdel af de deltagende kor, der er medlem af en korforening. Og dels kortlægge hvor mange af de 584 respondenter der er organiseret i en fagforening og/eller en musikfaglig forening, og hvordan dette tal fordeler sig på de enkelte organisationer. de empiriske resultater 123

9 Diagram 4.18 Korledernes tilhørsforhold Respondenterne er i flere tilfælde medlem af flere foreninger eller organisationer, og derfor er det samlede respondenttal i diagram 4.18 større end respondentgruppen på 584 korledere. FORENING/ORGANISATION ANTAL KORLEDERE DER ER MEDLEMMER MEDLEMSTAL I PROCENT I FORHOLD TIL DET SAMLEDE ANTAL RESPONDENTER Foreningen Danske Korledere (DKL) % Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) % Foreningen af Præliminære Organister (FPO) % Folkekirkens Ungdomskor (FUK) % Kor72 (enkeltmedlem) % Folkeskolens Musiklærerforening (FM) % Gymnasieskolens Musiklærerforening 38 7 % Dansk Musikpædagogisk Forening (Dmpf) % Seminariernes Musiklærerforening 11 2 % Dansk Magisterforening 30 5 % Dansk Kapelmester Forening 7 1 % Dansk Musiker Forbund (Dmf) 9 2 % Andet 20 3 % Det fremgår af diagram 4.18, at 134 respondenter er medlem af Danske Korledere (DKL). I forhold til vores respondenttal på 584 svarer det til, at 23 % af de adspurgte er medlem af DKL. I forhold til DKL s eget medlemstal på 265, svarer det til, at 51 % af Danske Korlederes medlemmer har deltaget i KOR VID 124 de empiriske resultater

10 undersøgelsen. I alt 51 % af respondenterne er medlem af en af foreningerne under DAKU. 13 % af respondenterne er medlem af Folkeskolens Musiklærerforening, mens kun 8 % af respondenterne har angivet, at de er ansat i folkeskolen. Denne umiddelbare uoverensstemmelse kan skyldes at korledere, der arbejder med børnekor udenfor folkeskolen, kan være medlem af Folkeskolens Musiklærerforening for at følge med i foreningens tiltag, debatter og information om børnekorområdet. Den samme tendens ser vi i forbindelse med Gymnasieskolens Musiklærerforening. 2 % af respondenterne har angivet, at de er medlem af Dansk Musiker Forbund, som er en fagforening bl.a. for alle musikundervisere. 11 % af respondenterne har anført, at de er medlem af Dansk Musikpædagogisk Forening, der også er en fagforening for musikpædagoger og musikundervisere uddannet ved musikkonservatoriet eller med tilsvarende kvalifikationer. 41 % af respondenterne er uddannet ved musikkonservatoriet, men kun 11 % og 2 % har altså angivet medlemskab af henholdsvis Dmpf og Dmf. Denne lave medlemstilslutning indenfor disse to uddannelsesretninger, synes vi, er tankevækkende, da samtlige respondenter er musikundervisere. Men den lave organisatoriske tilslutning i Dmpf og Dmf kan forklares ved den store medlemstilslutning i de kirkelige fagforeninger. Det fremgik af diagram 4.10, at 29 % af respondenterne er ansat ved kirke og kirkemusikskole. Dette tal vil vi gerne se i forhold til organisatorisk tilknytning til de kirkelige fagforeninger DOKS og FPO. 37 % af respondenterne har angivet medlemskab af disse fagforeninger. Dette indikerer, at alle respondenter indenfor kirkeligt regi er medlem af minimum en af foreningerne. Korenes tilhørsforhold og organisering Vi vil nu kortlægge korenes tilhørsforhold. Vi har i spørgeskemaet bedt respondenterne angive, om deres kor er medlem af en af korforeningerne i det organiserede danske korliv. Diagram 4.19 viser korenes tilhørsforhold. Respondenterne har angivet, at 483 kor, dvs. 41 % af de 1109 kor i under- de empiriske resultater 125

11 Diagram 4.19 søgelsen, er medlem af en korforening under Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik. KORFORENINGER ANTAL KOR DER ER MEDLEMMER FORDELING I PROCENT I FORHOLD TIL DET SAMLEDE ANTAL KOR I UNDERSØGELSEN Danmarks Børne- og Ungdomskor (DABU) 62 6 % Danske Folkekor (DAFO) 44 4 % Danske Kammerkor 2 0,2 % Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund (DASOM) 9 1 % Dansk Sangerforbund (DSF) 11 1 % Folkekirkens Ungdomskor (FUK) % Kor % Kor72-U 41 4 % Andet 16 1 % I diagram 4.20 vises en opgørelse over medlemskor ved Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik pr samt de medlemskor, der medvirker i KOR VID undersøgelsen. Da KOR VID undersøgelsen strakte sig fra juni til december 2004, er der muligvis sket ændringer i medlemstallet i korforeningerne. Disse nye medlemmer kan figurere i KOR VID undersøgelsen, men fremgår først i medlemstallene for Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik i deres beretning for 2004, som offentliggøres i løbet af foråret Til eksempel er der pr medlemskor under Kor72-U, mens 41 kor i KOR VID undersøgelsen har angivet, at de er medlem af Kor 72-U. 126 de empiriske resultater

12 KORFORENING MEDLEMSTAL PR ANTAL MEDLEMSKOR I KOR VID UNDERSØGELSEN ANTAL MEDLEMSKOR I KOR VID UNDERSØGELSEN I FORHOLD TIL MEDLEMSTAL PR I PROCENT Diagram 4.20 DABU % DAFO % DASOM % DSF % FUK % Kor % Kor72-U % Medlemmer i alt: % Når vi ser bort fra Kor72-U medlemmerne, er det under halvdelen af medlemmerne i de resterende korforeninger, der har deltaget i KOR VID undersøgelsen. Sammenholder vi Landssekretariatets medlemstal på 1168 kor med angivelserne i diagram 4.20, kan vi konstatere, at 40 % af medlemmerne i de forskellige korforeninger under Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik har deltaget i KOR VID undersøgelsen. Vi kan derfor se, at vores respondentgruppe er i berøring med væsentligt flere kor, end hvad der er organiseret under Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik. 28 I forhold til korenes indre organisering har vi spurgt om koret er organiseret med en bestyrelse. Det fremgår i diagram 4.21 at 40 % af de 1010 kor er organiseret med en bestyrelse og dermed fungerer som en forening. de empiriske resultater 127

KOR VID anbefalinger - argumentation

KOR VID anbefalinger - argumentation KOR VID anbefalinger - argumentation 6 På baggrund af KOR VID undersøgelsen har vi nogle konkrete anbefalinger i forhold til korlivets fremtidige vilkår. En samfundsmæssig værdisættelse og anerkendelse

Læs mere

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse

Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Hvordan interesseorganisationer får politisk indflydelse Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt danske interesseorganisationer Anne Binderkrantz Ph.d.-stipendiat asb@ps.au.dk Juni 2004 DEPARTMENT

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV

ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Til Statens Kunstråds Musikudvalg Dokumenttype Rapport Dato December, 2010 ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV ANALYSE AF PENGESTRØMME OG RESSOURCER I DANSK MUSIKLIV Rambøll Hannemanns

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land

Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Hvorfor bliver unge mænd boende på landet? En undersøgelse blandt unge mænd på Horne Land Rapporten er udarbejdet af Rådgivende Sociologer ApS med støtte fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje

Læs mere

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008

Beskæftigelsesrapport. Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Beskæftigelsesrapport Designskolen Koldings egen undersøgelse af kandidaternes arbejdssituation 2008 Page 2/19 1. INDLEDNING OG KONKLUSIONER 3 1.1 Konklusioner 3 2. METODE 3 2.1. Undersøgelsens pålidelighed

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Den afdelingsopdelte skole DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Den afdelingsopdelte skole 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: EVA sætter

Læs mere

De fleste danskere køber sort

De fleste danskere køber sort Nyt fra Juni 21 De fleste danskere køber sort Flere end hver anden dansker har fået udført sort arbejde inden for det seneste år. Det viser en interviewundersøgelse, Rockwool Fondens Forskningsenhed har

Læs mere

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop

Cutting når unge snitter og skærer i egen krop 7 Cutting når unge snitter og skærer i egen krop Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 103 1. Indledning Selvskadende handlinger er ikke noget nyt fænomen. Man har længe kunnet

Læs mere

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse

Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013. 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Sundhedsprofil for børn og unge Odense Kommune 2013 0. klasse, 2. klasse, 5. klasse, og 7.-10. klasse Værdifuld viden Vi skal styrke børn og unges læring, sundhed og deltagelse, så vi udvikler kompetente

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer

DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer DJØFernes arbejdsliv i nye organisationsformer Nye kilder til stress? Foreløbig afrapportering fra resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen i DJØFs stress-projekt. Marts 2004 Resumé Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse

50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 50+ Kompetenceudvikling er stadig i fokus hos DIEU undersøgelse 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Konkluderende resume 4 DIEU undersøgelse af efteruddannelse 50+ 5 Hvem er svarpersonerne? 5 Efteruddannelsesstatus

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere