Kortype og regi. Diagram for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen"

Transkript

1 Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse er inkluderet i timelønnen 97,7% Fastansattes aflønning for forberedelse Kortype og regi Vi har tidligere fremhævet at det danske korliv udøves i mange forskellige regi. Det har vi indtil nu vist gennem kortlægningen af korledernes ansættelsessteder. Bredden i korenes institutionelle tilknytning afspejler sig i en spredning på kortyper. 23 En konkret kortype kan være et børnekor. Kortypebetegnelsen indikerer karakteristiske fællestræk. Disse fællestræk kan være musikalske genrer, køn og alder på kormedlemmerne, virkefelt og regi for det enkelte kor. Det ses, at nogle kortypebetegnelser har en indbygget institutionel tilknytning, som når vi f.eks. bruger betegnelsen børnekor ved musikskole, gymnasiekor eller kirkekor. Andre kortypebetegnelser som folkekor viser ikke direkte en institutionel tilknytning. Korets tilknytning fremkommer ved respondentens angivelse af ansættelsessted. Udover den institutionelle tilknytning kan kortypebetegnelsen også give indikationer på musikalske genrer og virkefelt. Eksempelvis giver kortypebetegnelsen rytmisk kor indikationer om en musikalsk genre. Det genremæssige aspekt har dog ikke en væsentlig placering i vores undersøgelse. Man kan sige, at vi ophæver 116 de empiriske resultater

2 betydningen af musikalske genrer, da vi ikke ønsker at fremkomme med æstetiske vurderinger af korarbejdets musikalske indhold. De 584 respondenter, der medvirker i KOR VID undersøgelsen, er korledere for sammenlagt 1109 kor. Hvordan disse 1109 kor fordeler sig på kortyper, præsenterer vi i diagram Kortlægningen af de kortyper, KOR VID undersøgelsens respondenter er korledere for, viser, at de mest udbredte kortyper er børne- og ungdomskor ved kirke og folkekor/blandet kor. Kortypen børne- og ungdomskor ved kirke udgør 25 % af det samlede antal kor, der medvirker i KOR VID undersøgelsen. Sammenlægger vi denne kortype med de resterende børne- og ungdomskor samt gymnasiekor, er resultatet 46 %, dvs. næsten halvdelen af alle korene. Resultaterne her kunne argumentere for, at der skulle være grobund for en musikalsk fødekæde med henblik på korsangsaktiviteten, når næsten halvdelen af korlivet i Danmark netop praktiseres af børne- og ungdomskor. Vi har valgt at slå kortyperne folkekor og blandet kor sammen i én kategori. Dette skyldes at begge kortyper lader sig definere bredt og spænder bredt både rent musikalsk, altså genremæssigt, men også aldersmæssigt. 24 Om man omtaler sit kor som et folkekor eller et blandet kor, hænger i høj grad sammen med korets eller lokalområdets egen tradition, men også hvilken institutionstilknytning koret har. Folkekor/blandet kor udgør 16% af det samlede antal kor. Kortyperne rytmisk kor, kammerkor og kirkekor med lønnede sangere tegner sig også for en stor del af korlivet. Vi opererer med en kategori, der hedder anden type kor. I spørgeskemaet har respondenterne skrevet hvilke typer, der her er tale om. Her er bl.a. angivet afasikor (dvs. kor for hjerneskadede), kor for udviklingshæmmede, kor for parkinsonramte, operakor, musicalkor, MGK kor og festspilskor. børne- og ungdomskor ved kirke udgør 25 % af det samlede antal kor Diagram 4.15 afspejler en kortlægning af korlivets mangfoldighed og bredde i forhold til kortyper. de empiriske resultater 117

3 Diagram 4.15 Antal kor af i alt 1109 kor Seniorkor/Pensionistkor 2,1% Gospelkor 2,1% Anden type kor 3,8% Mandskor 3,0% Damekor 2,6% Børne- og ungdomskor ved kirke 25,0% Drenge- og mandskor 0,3% Folkekor/Blandet kor 15,8% Rytmisk vokalgruppe 1,3% Børne- og ungdomskor ved skole 9,2% Rytmisk kor 7,0% Børne- og ungdomskor ved musikskole 6,8% Klassisk vokalgruppe 1,4% Kammerkor 5,4% Kirkekor (ulønnedesangere) 3,4% Kirkekor (lønnede sangere) 6,3% Gymnasiekor 2,6% Anden type børneog ungdomskor 2,1% 118 de empiriske resultater

4 Kordata I KOR VID spørgeskemaundersøgelsen har vi bedt respondenten angive alder på koristerne og antal medlemmer i det enkelte kor. Koristernes alder skal vise det danske korlivs aldersmæssige spredning. Medlemstallene skal give et billede af hvor mange danskere, der er aktive korsangere, og hvor mange korsangere de danske korledere er i berøring med på uge og årsbasis. 25 Koristernes aldersspredning indenfor hver enkel kortype fremstilles i diagram Overordnet set viser diagram 4.16 at aldersspredningen for koraktiviteten i Danmark går fra 4 år til 90 år. Korsang kan dermed siges, at være en aktivitet, der kan praktiseres hele livet igennem. Det er også en aktivitet, hvor mennesker kan mødes på tværs af aldersgrupper. Udover børne- og ungdomskor er der ikke kortyper, der er væsentligt begrænsede aldersmæssigt. Til eksempel spænder mandskor fra 30 år til 80 år. Aldersspredningen for rytmisk kor har et spænd over 60 år. KORTYPE YNGSTE MEDLEM ÆLDSTE MEDLEM Børne- og ungdomskor ved kirke 5 år 26 år Diagram 4.16 Børne- og ungdomskor ved skole 6 år 18 år Børne- og ungdomskor ved musikskole 6 år 28 år Anden type børne- og ungdomskor 6 år 28 år Gymnasiekor 15 år 50 år Kirkekor (lønnede sangere) 9 år 65 år Kirkekor (ulønnede sangere) 8 år 80 år Kammerkor 16 år 75 år Klassisk vokalgruppe 17 år 55 år Rytmisk kor 12 år 72 år Rytmisk vokalgruppe 22 år 60 år Folkekor/Blandet kor 16 år 90 år Drenge- og mandskor 8 år 50 år Mandskor 30 år 80 år Damekor 19 år 85 år Seniorkor/pensionistkor 40 år 90 år Anden type kor 4 år 85 år aldersspredningen for koraktiviteten i Danmark går fra 4 år til 90 år de empiriske resultater 119

5 korsangen er en aktivitet, hvor mennesker kan mødes på tværs af aldersgrupper Vi kan se, at korsang praktiseres af mennesker i alle aldre. Vi vil nu se på, hvor mange korister der findes indenfor de enkelte kortyper af de 1109 kor, der medvirker i KOR VID undersøgelsen. Respondenterne har i spørgeskemaet anført, hvor mange medlemmer (korister) der synger i deres kor. 26 Vi har lagt disse medlemstal sammen, og de viser, at respondentgruppen på 584 korledere i alt har faste medlemmer (korister) i deres kor. I diagram 4.17 kan vi se, hvordan det samlede antal korister fordeler sig på kortyper. Kortypen folkekor/blandet kor har flest korister mennesker mellem 16 år og 90 år synger i de 175 folkekor/blandet kor, der deltager i KOR VID undersøgelsen. Det gennemsnitlige medlemstal i et folkekor/blandet kor er 31,5 korister. Børne- og ungdomskor ved kirke er den mest udbredte kortype i undersøgelsen. Når vi lægger medlemstallene for børnekor, ungdomskor og børne- og ungdomskor ved kirke sammen, kommer vi frem til, at børne- og ungdomskor ved kirke i alt har 4851 korister. Det vil sige, at selvom børne- og ungdomskortypen udgør 25 % af det samlede antal kor, har denne kortype færre korister end folkekor/blandet kortypen, der udgør 16 % af korene i undersøgelsen. Til yderligere sammenligning kan fremhæves, at det gennemsnitlige medlemstal i et børne- og ungdomskor ved kirke er 17,5 korister. Det samlede antal børne- og ungdomssangere (inkl. gymnasiekor) i KOR VID undersøgelsen er Dermed udgør børne- og ungdoms-sangerne 44 % af det samlede antal korister i KOR VID undersøgelsen. Hvis vi kigger på det gennemsnitlige medlemstal ved rytmisk kor, kammerkor og kirkekor (ved kirkekor regner vi lønnede og ulønnede sangere under et), viser det, at et rytmisk kor i gennemsnit har 26,9 korister, et kammerkor har 25,3 og kirkekor har 15,1 korister i gennemsnit (fordelt på 13,5 ved lønnede sangere og 18,2 ved ulønnede sangere). Vi mener, at kammerkoret er den eneste kortype, der har en klassisk besætning og størrelse. Det er den eneste kortype vi på forhånd, og med meget stor sikkerhed, ville kunne sige har et medlemstal på sangere. Alle andre kortyper arbejder med en større margin. 120 de empiriske resultater

6 KORTYPE ANTAL MEDLEMMER MEDLEMMER I PROCENT Diagram 4.17 Børnekor ved kirke % Børnekor ved skole % Børnekor ved musikskole % Anden type børnekor % Ungdomskor ved kirke % Ungdomskor ved skole % Ungdomskor ved musikskole % Anden type ungdomskor % Børne- og ungdomskor ved kirke % Børne- og ungdomskor ved skole 76 0,3 % Børne- og ungdomskor ved musikskole 130 0,5 % Gymnasiekor % Kirkekor (lønnede sangere) % Kirkekor (ulønnede sangere) % Kammerkor % Klassisk vokalgruppe % Rytmisk kor % Rytmisk vokalgruppe 132 0,5 % Folkekor/blandet kor % Drenge- og mandskor 119 0,5 % Mandskor % Damekor % Seniorkor/pensionistkor % Anden type kor % de empiriske resultater 121

7 Det gennemsnitlige medlemstal i en beregning med alle 1109 kor er 23,3 korister pr kor. Men indenfor dette tal ligger en stor margin, der spænder fra et gennemsnit på 9,4 korister i en rytmisk vokalgruppe til 42,3 korister i et gymnasiekor. Når der er tale om en vokalgruppe, er det normalt, at der kun er 1 2 sangere på hver stemme, derfor giver kortyperne rytmisk vokalgruppe og klassisk vokalgruppe et lavere medlemstal. korlederne er i berøring med korister om året I spørgeskemaet spørger vi korlederen, hvor mange korister denne er i berøring med årligt. Summen af respondenternes angivelser ved dette spørgsmål er korister. Tallet synes meget stort, men det indbefatter ud over den faste koraktivitet også ad hoc koraktiviteter som fx korstævner, hvor en korleder som instruktør kan være i berøring med flere hundrede korister ad gangen. Helt konkret spænder angivelserne i spørgsmålet fra kontakt med mellem 7 og 2250 korister om året. DAKU Tilhørsforhold og organisering Vi vil i det følgende kortlægge korenes og korlederens tilhørsforhold til korforeninger og musikfaglige organisationer. 27 Der findes forskellige korforeninger i Danmark, der er samlet under paraplyorganisationen Dansk Amatørkor Union (DAKU), der administreres af Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik. DAKU arrangerer masterclasses og modulopdelte korlederuddannelser for danske korledere. Desuden arbejder DAKU for fremme af amatørkorsangen i Danmark, dansk kormusik og nordiske og internationale samarbejder. DAKU administrerer derudover en fælles KODA aftale for korforeningernes medlemmer. DAKU er paraplyorganisation for følgende korforeninger: Danmarks Børne- og Ungdomskor (DABU), Folkekirkens Ungdomskor (FUK), Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund (DASOM), Danske Folkekor (DAFO), Dansk Sanger Forbund (DSF), Kor72, Kor72-U og Danske Korledere (DKL). Vi ved, at langt fra alle kor i Danmark er medlem af en korforening. Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik har i deres beretning af oplyst, at de har medlemskor. 122 de empiriske resultater

8 Korforeningerne arrangerer korstævner og fællessangsarrangementer med forskellige dirigenter indenfor deres særlige interesseområder. Som korsanger kan man derigennem opleve det danske korliv i et større og samlet hele. Man kan som korsanger få nye musikalske oplevelser og inspiration, samt knytte venskaber på tværs af kor og landsdele. I forhold til korlederne findes der kun én egentlig korlederforening, foreningen Danske Korledere (DKL), der blev etableret i DKL er en sammenslutning af korledere, ikke en egentlig fagforening. DKL arrangerer korlederseminarer, hvor korlederne kan hente ny inspiration til det daglige korarbejde. Foreningen Danske Korledere har i skrivende stund 265 medlemmer. De musikfaglige fagforeninger vi har opstillet er Dansk Musiker Forbund (Dmf), Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS), Foreningen af Præliminære Organister (FPO) og Dansk Musikpædagogisk Forening (Dmpf). Magisterforeningen er ikke musikfaglig, men vi forventer, at mange universitetsuddannede vil anføre medlemskab af denne fagforening. Korledernes forskelligartede uddannelsesmæssige baggrunde og ansættelsessteder peger mod forskellige faglige organisationer. En korleder, der er uddannet folkeskolelærer og virker som korleder ved en folkeskole, vil oftest være medlem af Folkeskolens Musiklærerforening og hente sin musikfaglige inspiration gennem dette organ. Desuden kan koret være medlem af Danske Børne- og Ungdomskor (DABU), som tillige fungerer som arrangør af børnekorstævner, uddannelsestilbud til korledere samt formidler af nyt musikalsk repertoire. KOR VID undersøgelsens spørgsmål om organisering kan dels give et billede af hvor stor en procentdel af de deltagende kor, der er medlem af en korforening. Og dels kortlægge hvor mange af de 584 respondenter der er organiseret i en fagforening og/eller en musikfaglig forening, og hvordan dette tal fordeler sig på de enkelte organisationer. de empiriske resultater 123

9 Diagram 4.18 Korledernes tilhørsforhold Respondenterne er i flere tilfælde medlem af flere foreninger eller organisationer, og derfor er det samlede respondenttal i diagram 4.18 større end respondentgruppen på 584 korledere. FORENING/ORGANISATION ANTAL KORLEDERE DER ER MEDLEMMER MEDLEMSTAL I PROCENT I FORHOLD TIL DET SAMLEDE ANTAL RESPONDENTER Foreningen Danske Korledere (DKL) % Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) % Foreningen af Præliminære Organister (FPO) % Folkekirkens Ungdomskor (FUK) % Kor72 (enkeltmedlem) % Folkeskolens Musiklærerforening (FM) % Gymnasieskolens Musiklærerforening 38 7 % Dansk Musikpædagogisk Forening (Dmpf) % Seminariernes Musiklærerforening 11 2 % Dansk Magisterforening 30 5 % Dansk Kapelmester Forening 7 1 % Dansk Musiker Forbund (Dmf) 9 2 % Andet 20 3 % Det fremgår af diagram 4.18, at 134 respondenter er medlem af Danske Korledere (DKL). I forhold til vores respondenttal på 584 svarer det til, at 23 % af de adspurgte er medlem af DKL. I forhold til DKL s eget medlemstal på 265, svarer det til, at 51 % af Danske Korlederes medlemmer har deltaget i KOR VID 124 de empiriske resultater

10 undersøgelsen. I alt 51 % af respondenterne er medlem af en af foreningerne under DAKU. 13 % af respondenterne er medlem af Folkeskolens Musiklærerforening, mens kun 8 % af respondenterne har angivet, at de er ansat i folkeskolen. Denne umiddelbare uoverensstemmelse kan skyldes at korledere, der arbejder med børnekor udenfor folkeskolen, kan være medlem af Folkeskolens Musiklærerforening for at følge med i foreningens tiltag, debatter og information om børnekorområdet. Den samme tendens ser vi i forbindelse med Gymnasieskolens Musiklærerforening. 2 % af respondenterne har angivet, at de er medlem af Dansk Musiker Forbund, som er en fagforening bl.a. for alle musikundervisere. 11 % af respondenterne har anført, at de er medlem af Dansk Musikpædagogisk Forening, der også er en fagforening for musikpædagoger og musikundervisere uddannet ved musikkonservatoriet eller med tilsvarende kvalifikationer. 41 % af respondenterne er uddannet ved musikkonservatoriet, men kun 11 % og 2 % har altså angivet medlemskab af henholdsvis Dmpf og Dmf. Denne lave medlemstilslutning indenfor disse to uddannelsesretninger, synes vi, er tankevækkende, da samtlige respondenter er musikundervisere. Men den lave organisatoriske tilslutning i Dmpf og Dmf kan forklares ved den store medlemstilslutning i de kirkelige fagforeninger. Det fremgik af diagram 4.10, at 29 % af respondenterne er ansat ved kirke og kirkemusikskole. Dette tal vil vi gerne se i forhold til organisatorisk tilknytning til de kirkelige fagforeninger DOKS og FPO. 37 % af respondenterne har angivet medlemskab af disse fagforeninger. Dette indikerer, at alle respondenter indenfor kirkeligt regi er medlem af minimum en af foreningerne. Korenes tilhørsforhold og organisering Vi vil nu kortlægge korenes tilhørsforhold. Vi har i spørgeskemaet bedt respondenterne angive, om deres kor er medlem af en af korforeningerne i det organiserede danske korliv. Diagram 4.19 viser korenes tilhørsforhold. Respondenterne har angivet, at 483 kor, dvs. 41 % af de 1109 kor i under- de empiriske resultater 125

11 Diagram 4.19 søgelsen, er medlem af en korforening under Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik. KORFORENINGER ANTAL KOR DER ER MEDLEMMER FORDELING I PROCENT I FORHOLD TIL DET SAMLEDE ANTAL KOR I UNDERSØGELSEN Danmarks Børne- og Ungdomskor (DABU) 62 6 % Danske Folkekor (DAFO) 44 4 % Danske Kammerkor 2 0,2 % Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund (DASOM) 9 1 % Dansk Sangerforbund (DSF) 11 1 % Folkekirkens Ungdomskor (FUK) % Kor % Kor72-U 41 4 % Andet 16 1 % I diagram 4.20 vises en opgørelse over medlemskor ved Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik pr samt de medlemskor, der medvirker i KOR VID undersøgelsen. Da KOR VID undersøgelsen strakte sig fra juni til december 2004, er der muligvis sket ændringer i medlemstallet i korforeningerne. Disse nye medlemmer kan figurere i KOR VID undersøgelsen, men fremgår først i medlemstallene for Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik i deres beretning for 2004, som offentliggøres i løbet af foråret Til eksempel er der pr medlemskor under Kor72-U, mens 41 kor i KOR VID undersøgelsen har angivet, at de er medlem af Kor 72-U. 126 de empiriske resultater

12 KORFORENING MEDLEMSTAL PR ANTAL MEDLEMSKOR I KOR VID UNDERSØGELSEN ANTAL MEDLEMSKOR I KOR VID UNDERSØGELSEN I FORHOLD TIL MEDLEMSTAL PR I PROCENT Diagram 4.20 DABU % DAFO % DASOM % DSF % FUK % Kor % Kor72-U % Medlemmer i alt: % Når vi ser bort fra Kor72-U medlemmerne, er det under halvdelen af medlemmerne i de resterende korforeninger, der har deltaget i KOR VID undersøgelsen. Sammenholder vi Landssekretariatets medlemstal på 1168 kor med angivelserne i diagram 4.20, kan vi konstatere, at 40 % af medlemmerne i de forskellige korforeninger under Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik har deltaget i KOR VID undersøgelsen. Vi kan derfor se, at vores respondentgruppe er i berøring med væsentligt flere kor, end hvad der er organiseret under Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik. 28 I forhold til korenes indre organisering har vi spurgt om koret er organiseret med en bestyrelse. Det fremgår i diagram 4.21 at 40 % af de 1010 kor er organiseret med en bestyrelse og dermed fungerer som en forening. de empiriske resultater 127

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK 1. Institutionsdata 1.1. Spørgeskemaet er udfyldt af (angiv navn(e). På steder med flere kor kan det være en fordel at lade de forskellige dirigenter udfylde

Læs mere

KOR VID anbefalinger - argumentation

KOR VID anbefalinger - argumentation KOR VID anbefalinger - argumentation 6 På baggrund af KOR VID undersøgelsen har vi nogle konkrete anbefalinger i forhold til korlivets fremtidige vilkår. En samfundsmæssig værdisættelse og anerkendelse

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer

Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer Rapport om resultaterne af kvalitativ undersøgelse af rekrutteringspraksis i en række dynamiske sangmiljøer i Danmark Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter

Læs mere

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15:

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: Kasper Beck Hemmingsen (Korleder Basis) Kasper Beck Hemmingsen arbejder hver uge med kor på flere forskellige niveauer og i lige så forskellige sammensætninger

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 4/December 2013 Stemmedag for korsangere... 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FUK Nord... 3 Spirekorsstævne i Vejgaard Kirke... 4

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS. Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS. Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke NOVEMBER 2013 EN LILLE BERETNING fra megakorstævnet lørdag d. 29/9 i Sejs-Svejbæk kirke Lørdag kl 8.45 kørte

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

FUK Nord Bladet. Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds

FUK Nord Bladet. Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 2/April 2013 Korlederdag i Hasseris Kirke... 2 Beretning fra FUK Nords generalforsamling... 3 Årsberetning 2012-13 for FUK Nord... 5 Referat

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM

FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM FUK-NORD-BLADET SÆSONPROGRAM August 2015 Indhold Velkommen til en ny sæson......3 4. september - Korlederdag Byggesten til Børnekoret...4 7. november - Voksenkorstævne i Jerslev Kirke...5 14. november

Læs mere

A M ATØ R K U LT U R E N S TA L 2004

A M ATØ R K U LT U R E N S TA L 2004 A M ATØ R K U LT U R E N S TA L 2004 En oversigt over den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi AKKS Amatørernes Kunst og Kultur samråd 1 Amatørkulturens tal 2004 - En oversigt over

Læs mere

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE

10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER. Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE 10. MASTERCLASS i UNGE STEMMER Den gode korprøve HERNING 1.-3. MARTS 2013 PÅ DEN JYSKE SANGSKOLE Den gode korprøve KORPRØVENS ELEMENTER Langt de fl este kor har prøve en gang om ugen, hvor de synger sammen

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE

NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE FOR NORDKRAFT BIG BAND 2012 2015 1 NORDJYLLAND MANGLER ET NYSKABENDE OG PROFESSIONELT RYTMISK ENSEMBLE PROJEKTBESKRIVELSE

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

De Samvirkende Sønderjyske Musikskoler (SSM), 1 repræsentant: - Jan Østergaard Nielsen, formand for SSM

De Samvirkende Sønderjyske Musikskoler (SSM), 1 repræsentant: - Jan Østergaard Nielsen, formand for SSM Amtsmusikudvalget i Sønderjylland fremlægger hermed Perspektivplan status og fremtid med anbefalinger for musikområdet. Perspektivplanen er sammensat af bidrag fra de forskellige dele af musiklivet inden

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Workshop 1: Kompetencer

Workshop 1: Kompetencer Workshop 1: Kompetencer Om læreruddannelsen, konservatoriernes rolle, samspil med professionshøjskolerne mv. Paneldeltagere: Professor Frede V. Nielsen (DPU) Direktør Søren Bojer Nielsen (Tænketank for

Læs mere

ollerup korstævne 29.6. - 4.7. 2015

ollerup korstævne 29.6. - 4.7. 2015 koncerter korledere sedjanka Mogens Dahl Alice Granum Line Groth Kristian Skårhøj karin thulemark Anna Mose Povl Balslev Ulrich Klostergaard iki karin thulemark ollerup korstævne 29.6. - 4.7. 2015 1: sommerhøjskole

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N. 63 besvarelser i alt 39 på papir 24 elektronisk

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014

Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Musikskolen Ringkøbing-Skjern 2013/2014 Tilmelding senest den 23. maj 2013 Velkommen til Musikskolen Ringkøbing-Skjern sæson 2013/2014 Husk Musikskolen. Sådan lyder sloganet til en kampagne i forbindelse

Læs mere

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509

Uddannelse. Rose Munk Heiberg Ramløsevej 13, st. th., 2100 København Ø Email: rose.heiberg@gmail.com Tel: 0045-26959509 CV Uddannelse 1993-2007 Undervisning i klaver - Solotimer hos Nenia Zenana, dirigent og pianist 2005-2009 BA i Musikvidenskab, Københavns Universitet - Korledelse ved Kasper Beck Hemmingsen, lektor - Sang

Læs mere

Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge. fredag den 2. marts til søndag den 4. marts 2007

Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge. fredag den 2. marts til søndag den 4. marts 2007 Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge fredag den 2. marts til søndag den 4. marts 2007 Den Jyske Sangskoles 4. Masterclass i Sang for Børn og Unge Denne 4. Masterclass i Sang for

Læs mere

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK

Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Pædagogisk diplomuddannelse MUSIK Formålet med uddannelsen Musikpædagogiske uddannelser, der retter sig mod skoler, gymnasier, institutioner og den frivillige musikundervisning samt uddannelse af professionelle

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus

Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Økonomisk kortlægning af koncerter i Aarhus Tekst: Stefan Rasmussen Udgiver: Arrangørgruppen Aarhus / Promus Foto: Bertand Ønsker du yderligere oplysninger om undersøgelsen kontakt: info@promus.dk 1 0.

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi

Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Kirkeministeriet Frederiksholms kanal 21 postboks 2123 1015 København K 22. november 2007 Høringssvar vedr. betænkning 1491 om Folkekirkens lokale økonomi Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) har modtaget

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud

Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud Hvor går musikskoleeleverne hen, når de går ud En analyse af hvor de unge, der forlader musikskolerne med musikalske færdigheder på et orkesterinstrument, fortsætter deres musikudøvelse, eller hvorfor

Læs mere

EFTERÅR 2013 KURSER. for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger

EFTERÅR 2013 KURSER. for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger EFTERÅR 2013 KURSER for fest- & underholdningsmusikere og for de små afdelinger 3 TEMAFTEN FOR FEST- OG UNDERHOLDNINGSMUSIKERE TIL TEMAAFTEN EFTERÅR 2013 FÅR DU EN SMAGSPRØVE PÅ FØLGENDE TRE KURSER: >

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor

Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Forslag tilvedtægter for Viborg Mandskor Viborg Borger- og Håndværkerforenings Sangforening af 1865 1 Formål Foreningens formål er at øve og synge flerstemmig mandskorsang, afholde koncerter samt hyggelig

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse

Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere. - model for efteruddannelse Job- og kompetence- beskrivelse for organister og kirkesangere - model for efteruddannelse Forord Uddannelse og efteruddannelse Ordet uddannelse peger på noget afsluttet en dannelse som er færdiggjort.

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet.

Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Arbejdsbeskrivelse for organist ved Vedbæk kirke Ved kirken forstås, i det følgende, de tjenestesteder, der er nævnt i ansættelsesbrevet. Organistens ugentlige fridag er: Mandag. Fredag er løs fridag på

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution

Offentlige og private tilskudsgivere. Skabende Udøvende Produktion Distribution 1-1 1. SAMMENFATNING Statens Kunstråds Musikudvalg har igangsat en analyse af pengestrømme og ressourcer i dansk musikliv. Formålet med analysen er at etablere et kvalificeret grundlag af kendsgerninger

Læs mere

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN

RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN GENTOFTE KOMMUNE Børn, Unge og Fritid Fritid RETNINGSLINIER FOR TILSKUD TIL DET FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGSARBEJDE I GENTOFTE KOMMUNE. GENTOFTE-ORDNINGEN Vedtaget i Underudvalget vedr. Aktiviteter

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport

NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM. Beskæftigelsesrapport NORDJYSK MUSIK KONSERVATORIUM ACADEMY OF MUSIC Beskæftigelsesrapport 2004 Indholdsfortegnelse: 1.0 Indledning... 3 Tabel 1.1 Kandidater fordelt på årgang og uddannelsesretning... 3 2.0 Konservatoriets

Læs mere

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk

Kirkebladet. Kirkeblad for Sunds Sogn. www.sundskirke.dk Kirkebladet Kirkeblad for Sunds Sogn www.sundskirke.dk Juli 2015 Sommertid, sommertid, sommertid! Af sognepræst Sigrid Marcussen Meget mere end mursten! Af Helge Andersen Sunds Kirke I skrivende stund

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Ordinært Repræsentantskabsmøde

Ordinært Repræsentantskabsmøde Ordinært Repræsentantskabsmøde Referat: Lørdag den 18. april 2015 kl. 10.15 i Horsens 1. Valg af ordstyrer og referent Henrik Gertsen blev valgt som ordstyrer og Kurt Vittrup som referent. 2.a. Bestyrelsen

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som:

4. Hvordan er du primært involveret i projekter? Er det som: Mannaz undersøgelse 2011 Rapporten er udarbejdet på baggrund af undersøgelsen gennemført i juni 2011 med svar fra 672 respondenter. Formålet med rapporten er at tage temperaturen på ProjektDanmark og afdække

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Årsberetning for 2013. Glostrup Sangforening af 1883.

Årsberetning for 2013. Glostrup Sangforening af 1883. Årsberetning for 2013 Glostrup Sangforening af 1883. Page 1 of 47 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Organisation 2013.... 4 Bestyrelsesmøder... 5 Ad.1 Økonomi:... 5 Ad.2 Aktivitet:...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

Læreres erfaringer med it i undervisningen

Læreres erfaringer med it i undervisningen Læreres erfaringer med it i undervisningen Formål Denne rapport er baseret på spørgsmål til læserpanelet om deres erfaringer med brugen af it i undervisningen. Undersøgelsen har desuden indeholdt spørgsmål

Læs mere

Carl Nielsen-fejring 2015

Carl Nielsen-fejring 2015 Carl Nielsen-fejring 2015 I anledning af 150-året for komponistens fødsel Kirkerne i Slagelse og omegn I 2015 er det 150 år siden komponisten Carl Nielsen (1865-1931) blev født, og det markeres ved en

Læs mere

Jamen, hvorfor nu det?

Jamen, hvorfor nu det? Jamen, hvorfor nu det? Hvem har dog fundet på sådan noget? Er det den tilbagevendende snak om den musikalske fødekæde? Er det, fordi der et eller andet sted står, at det er noget, vi skal? Og har vi for

Læs mere

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER

VIDENCENTER FOR UNGE STEMMER Kulturaftale mellem kulturministeren og kommuner i Midt- og Vestjylland 2007-2010 BILAG 3 nr. 8: Videncenter for Unge Stemmer Side 1 af 5 BAGGRUND Behovet for et Videncenter for Unge Stemmer udspringer

Læs mere

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål

MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN. Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål MUSIK GIDEONSKOLENS UNDERVISNIGSPLAN Oversigt over undervisning og forhold til trinmål og slutmål Ministeriet skriver: Formål for faget Musik Formålet med undervisningen i musik er, at eleverne udvikler

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress

Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress AN AL YS E NO T AT 15. maj 2012 Medlemmer af Danmarks Lærerforening kæmper med udbrændthed og stress FTF har netop offentliggjort resultaterne af en stor spørgeskemaundersøgelse om arbejdsmiljø blandt

Læs mere

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007

AMATØRKULTURENS TAL 2009. Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 AMATØRKULTURENS TAL 2009 Den organiserede amatørkulturs medlemmer, aktiviteter og økonomi baseret på regnskabstal 2007 Indhold Indhold...1 Forord...2 Indledning...3 Baggrund og AKKS medlemsorganisationerne...5

Læs mere

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011

Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Undersøgelse om IT i folkeskolen 2011 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, november 2011 Scharling.dk Formål Denne rapport har til hensigt at afdække respondenternes kendskab

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for DAM 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Dansk Amatørmusik (DAM). DAM er en selvejende institution,

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve?

Hvilke øvrige idrætslige aktiviteter har jeres forening forestået eller på anden måde været med til at udøve? Foreningens navn: Spørgeskemaet er udfyldt af, navn: Adresse: Tlf. privat: Bedste træffetid: E-mail: Spm. 1 Med henblik på at belyse jeres forenings idrætslige aktiviteter og tilhørsforhold til de idrætslige

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole

11. Masterclass. Ny energi i korprøven. Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole 11. Masterclass i UNGE STEMMER Ny energi i korprøven Herning 28. februar 2. marts 2014 på Den Jyske Sangskole Panda van Proosdij Margrete Enevold Pia Boysen Dorte Bille E Ny energi i korprøven vejene til

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Medarbejderskabsmappe for frivillige

Medarbejderskabsmappe for frivillige Frivilligt medarbejderskab i Abildgård Kirke Medarbejderskabsmappe for frivillige Abildgård Kirke en kirke med liv Indhold Abildgård Kirke o Abildgård kirke og frivillighed o Kommissorium for frivillighedsudvalget

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist

REGULATIV. for. organiststillinger. aflønnet efter lønrammesystemet. Dette regulativ er gældende for stillingen som organist REGULATIV for organiststillinger aflønnet efter lønrammesystemet Dette regulativ er gældende for stillingen som organist ved Udfyld feltet og hop fra felt til felt med tabulatortasten. kirke(r) og indeholder

Læs mere

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken

Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Effektevaluering af Mad- og Måltidspolitikken Indhold Baggrund og formål... 2 Sammenfatning af rapporten... 2 Design og afvikling af undersøgelsen... 3 Effektevalueringens design... 3 Metodiske overvejelser...

Læs mere

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup

Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015. Fællesskab. Udarbejdet af: Linda Hornstrup Han Herreders Ungdomsskole SELVEVALUERING 2015 Fællesskab Udarbejdet af: Linda Hornstrup Maj-juni 2015 1. Indledning hvad er fællesskab? En af skolens værdier og noget, der fylder meget i skolens selvforståelse

Læs mere

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage).

I tabel 1 ses resultaterne fra Thorvaldsens tidsregistreringer fra den 4/2-5/3 2006 (30 dage). Evaluering af Netværkstedet Thorvaldsen Til brug i evalueringen af Netværkstedet Thorvaldsen har Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune i fællesskab udarbejdet et spørgeskema til Thorvaldsens brugere.

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015

Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Lektiehjælp og faglig fordybelse status og opmærksomhedspunkter, marts 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender

FAVRSKOV MUSIKSKOLE. Foruden vores aktuelle arrangementskalender Sæson 2014/15 Volume 3 Nyhedsbrev FAVRSKOV MUSIKSKOLE Indhold Forårshilsen...1 Tilmelding til ny sæson...2 Rock Chok og Skolekoncerter... 2 Bazartilbud...3 Kom og Prøv i Hammel 18/4...3 Legatansøgning

Læs mere

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0)

Gold-MSI spørgeskema Juni 2014 Dansk (version 1.0) Sæt venligst ring om den mest passende kategori: 1 1. Jeg bruger meget af min fritid på musik-relaterede aktiviteter. Gold-MSI spørgeskema Juni 01 Dansk (version 1.0) Meget Uenig Hverken enig eller Enig

Læs mere