Kortype og regi. Diagram for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kortype og regi. Diagram 4.14. for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen"

Transkript

1 Diagram 4.14 Aflønnes ikke for forberedelse 1,7% Aflønnes separat for forberedelse 0,3% Anden aflønningsform 0,3% for knap 98 % af de fastansatte er aflønning for forberedelse inkluderet i lønnen Forberedelse er inkluderet i timelønnen 97,7% Fastansattes aflønning for forberedelse Kortype og regi Vi har tidligere fremhævet at det danske korliv udøves i mange forskellige regi. Det har vi indtil nu vist gennem kortlægningen af korledernes ansættelsessteder. Bredden i korenes institutionelle tilknytning afspejler sig i en spredning på kortyper. 23 En konkret kortype kan være et børnekor. Kortypebetegnelsen indikerer karakteristiske fællestræk. Disse fællestræk kan være musikalske genrer, køn og alder på kormedlemmerne, virkefelt og regi for det enkelte kor. Det ses, at nogle kortypebetegnelser har en indbygget institutionel tilknytning, som når vi f.eks. bruger betegnelsen børnekor ved musikskole, gymnasiekor eller kirkekor. Andre kortypebetegnelser som folkekor viser ikke direkte en institutionel tilknytning. Korets tilknytning fremkommer ved respondentens angivelse af ansættelsessted. Udover den institutionelle tilknytning kan kortypebetegnelsen også give indikationer på musikalske genrer og virkefelt. Eksempelvis giver kortypebetegnelsen rytmisk kor indikationer om en musikalsk genre. Det genremæssige aspekt har dog ikke en væsentlig placering i vores undersøgelse. Man kan sige, at vi ophæver 116 de empiriske resultater

2 betydningen af musikalske genrer, da vi ikke ønsker at fremkomme med æstetiske vurderinger af korarbejdets musikalske indhold. De 584 respondenter, der medvirker i KOR VID undersøgelsen, er korledere for sammenlagt 1109 kor. Hvordan disse 1109 kor fordeler sig på kortyper, præsenterer vi i diagram Kortlægningen af de kortyper, KOR VID undersøgelsens respondenter er korledere for, viser, at de mest udbredte kortyper er børne- og ungdomskor ved kirke og folkekor/blandet kor. Kortypen børne- og ungdomskor ved kirke udgør 25 % af det samlede antal kor, der medvirker i KOR VID undersøgelsen. Sammenlægger vi denne kortype med de resterende børne- og ungdomskor samt gymnasiekor, er resultatet 46 %, dvs. næsten halvdelen af alle korene. Resultaterne her kunne argumentere for, at der skulle være grobund for en musikalsk fødekæde med henblik på korsangsaktiviteten, når næsten halvdelen af korlivet i Danmark netop praktiseres af børne- og ungdomskor. Vi har valgt at slå kortyperne folkekor og blandet kor sammen i én kategori. Dette skyldes at begge kortyper lader sig definere bredt og spænder bredt både rent musikalsk, altså genremæssigt, men også aldersmæssigt. 24 Om man omtaler sit kor som et folkekor eller et blandet kor, hænger i høj grad sammen med korets eller lokalområdets egen tradition, men også hvilken institutionstilknytning koret har. Folkekor/blandet kor udgør 16% af det samlede antal kor. Kortyperne rytmisk kor, kammerkor og kirkekor med lønnede sangere tegner sig også for en stor del af korlivet. Vi opererer med en kategori, der hedder anden type kor. I spørgeskemaet har respondenterne skrevet hvilke typer, der her er tale om. Her er bl.a. angivet afasikor (dvs. kor for hjerneskadede), kor for udviklingshæmmede, kor for parkinsonramte, operakor, musicalkor, MGK kor og festspilskor. børne- og ungdomskor ved kirke udgør 25 % af det samlede antal kor Diagram 4.15 afspejler en kortlægning af korlivets mangfoldighed og bredde i forhold til kortyper. de empiriske resultater 117

3 Diagram 4.15 Antal kor af i alt 1109 kor Seniorkor/Pensionistkor 2,1% Gospelkor 2,1% Anden type kor 3,8% Mandskor 3,0% Damekor 2,6% Børne- og ungdomskor ved kirke 25,0% Drenge- og mandskor 0,3% Folkekor/Blandet kor 15,8% Rytmisk vokalgruppe 1,3% Børne- og ungdomskor ved skole 9,2% Rytmisk kor 7,0% Børne- og ungdomskor ved musikskole 6,8% Klassisk vokalgruppe 1,4% Kammerkor 5,4% Kirkekor (ulønnedesangere) 3,4% Kirkekor (lønnede sangere) 6,3% Gymnasiekor 2,6% Anden type børneog ungdomskor 2,1% 118 de empiriske resultater

4 Kordata I KOR VID spørgeskemaundersøgelsen har vi bedt respondenten angive alder på koristerne og antal medlemmer i det enkelte kor. Koristernes alder skal vise det danske korlivs aldersmæssige spredning. Medlemstallene skal give et billede af hvor mange danskere, der er aktive korsangere, og hvor mange korsangere de danske korledere er i berøring med på uge og årsbasis. 25 Koristernes aldersspredning indenfor hver enkel kortype fremstilles i diagram Overordnet set viser diagram 4.16 at aldersspredningen for koraktiviteten i Danmark går fra 4 år til 90 år. Korsang kan dermed siges, at være en aktivitet, der kan praktiseres hele livet igennem. Det er også en aktivitet, hvor mennesker kan mødes på tværs af aldersgrupper. Udover børne- og ungdomskor er der ikke kortyper, der er væsentligt begrænsede aldersmæssigt. Til eksempel spænder mandskor fra 30 år til 80 år. Aldersspredningen for rytmisk kor har et spænd over 60 år. KORTYPE YNGSTE MEDLEM ÆLDSTE MEDLEM Børne- og ungdomskor ved kirke 5 år 26 år Diagram 4.16 Børne- og ungdomskor ved skole 6 år 18 år Børne- og ungdomskor ved musikskole 6 år 28 år Anden type børne- og ungdomskor 6 år 28 år Gymnasiekor 15 år 50 år Kirkekor (lønnede sangere) 9 år 65 år Kirkekor (ulønnede sangere) 8 år 80 år Kammerkor 16 år 75 år Klassisk vokalgruppe 17 år 55 år Rytmisk kor 12 år 72 år Rytmisk vokalgruppe 22 år 60 år Folkekor/Blandet kor 16 år 90 år Drenge- og mandskor 8 år 50 år Mandskor 30 år 80 år Damekor 19 år 85 år Seniorkor/pensionistkor 40 år 90 år Anden type kor 4 år 85 år aldersspredningen for koraktiviteten i Danmark går fra 4 år til 90 år de empiriske resultater 119

5 korsangen er en aktivitet, hvor mennesker kan mødes på tværs af aldersgrupper Vi kan se, at korsang praktiseres af mennesker i alle aldre. Vi vil nu se på, hvor mange korister der findes indenfor de enkelte kortyper af de 1109 kor, der medvirker i KOR VID undersøgelsen. Respondenterne har i spørgeskemaet anført, hvor mange medlemmer (korister) der synger i deres kor. 26 Vi har lagt disse medlemstal sammen, og de viser, at respondentgruppen på 584 korledere i alt har faste medlemmer (korister) i deres kor. I diagram 4.17 kan vi se, hvordan det samlede antal korister fordeler sig på kortyper. Kortypen folkekor/blandet kor har flest korister mennesker mellem 16 år og 90 år synger i de 175 folkekor/blandet kor, der deltager i KOR VID undersøgelsen. Det gennemsnitlige medlemstal i et folkekor/blandet kor er 31,5 korister. Børne- og ungdomskor ved kirke er den mest udbredte kortype i undersøgelsen. Når vi lægger medlemstallene for børnekor, ungdomskor og børne- og ungdomskor ved kirke sammen, kommer vi frem til, at børne- og ungdomskor ved kirke i alt har 4851 korister. Det vil sige, at selvom børne- og ungdomskortypen udgør 25 % af det samlede antal kor, har denne kortype færre korister end folkekor/blandet kortypen, der udgør 16 % af korene i undersøgelsen. Til yderligere sammenligning kan fremhæves, at det gennemsnitlige medlemstal i et børne- og ungdomskor ved kirke er 17,5 korister. Det samlede antal børne- og ungdomssangere (inkl. gymnasiekor) i KOR VID undersøgelsen er Dermed udgør børne- og ungdoms-sangerne 44 % af det samlede antal korister i KOR VID undersøgelsen. Hvis vi kigger på det gennemsnitlige medlemstal ved rytmisk kor, kammerkor og kirkekor (ved kirkekor regner vi lønnede og ulønnede sangere under et), viser det, at et rytmisk kor i gennemsnit har 26,9 korister, et kammerkor har 25,3 og kirkekor har 15,1 korister i gennemsnit (fordelt på 13,5 ved lønnede sangere og 18,2 ved ulønnede sangere). Vi mener, at kammerkoret er den eneste kortype, der har en klassisk besætning og størrelse. Det er den eneste kortype vi på forhånd, og med meget stor sikkerhed, ville kunne sige har et medlemstal på sangere. Alle andre kortyper arbejder med en større margin. 120 de empiriske resultater

6 KORTYPE ANTAL MEDLEMMER MEDLEMMER I PROCENT Diagram 4.17 Børnekor ved kirke % Børnekor ved skole % Børnekor ved musikskole % Anden type børnekor % Ungdomskor ved kirke % Ungdomskor ved skole % Ungdomskor ved musikskole % Anden type ungdomskor % Børne- og ungdomskor ved kirke % Børne- og ungdomskor ved skole 76 0,3 % Børne- og ungdomskor ved musikskole 130 0,5 % Gymnasiekor % Kirkekor (lønnede sangere) % Kirkekor (ulønnede sangere) % Kammerkor % Klassisk vokalgruppe % Rytmisk kor % Rytmisk vokalgruppe 132 0,5 % Folkekor/blandet kor % Drenge- og mandskor 119 0,5 % Mandskor % Damekor % Seniorkor/pensionistkor % Anden type kor % de empiriske resultater 121

7 Det gennemsnitlige medlemstal i en beregning med alle 1109 kor er 23,3 korister pr kor. Men indenfor dette tal ligger en stor margin, der spænder fra et gennemsnit på 9,4 korister i en rytmisk vokalgruppe til 42,3 korister i et gymnasiekor. Når der er tale om en vokalgruppe, er det normalt, at der kun er 1 2 sangere på hver stemme, derfor giver kortyperne rytmisk vokalgruppe og klassisk vokalgruppe et lavere medlemstal. korlederne er i berøring med korister om året I spørgeskemaet spørger vi korlederen, hvor mange korister denne er i berøring med årligt. Summen af respondenternes angivelser ved dette spørgsmål er korister. Tallet synes meget stort, men det indbefatter ud over den faste koraktivitet også ad hoc koraktiviteter som fx korstævner, hvor en korleder som instruktør kan være i berøring med flere hundrede korister ad gangen. Helt konkret spænder angivelserne i spørgsmålet fra kontakt med mellem 7 og 2250 korister om året. DAKU Tilhørsforhold og organisering Vi vil i det følgende kortlægge korenes og korlederens tilhørsforhold til korforeninger og musikfaglige organisationer. 27 Der findes forskellige korforeninger i Danmark, der er samlet under paraplyorganisationen Dansk Amatørkor Union (DAKU), der administreres af Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik. DAKU arrangerer masterclasses og modulopdelte korlederuddannelser for danske korledere. Desuden arbejder DAKU for fremme af amatørkorsangen i Danmark, dansk kormusik og nordiske og internationale samarbejder. DAKU administrerer derudover en fælles KODA aftale for korforeningernes medlemmer. DAKU er paraplyorganisation for følgende korforeninger: Danmarks Børne- og Ungdomskor (DABU), Folkekirkens Ungdomskor (FUK), Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund (DASOM), Danske Folkekor (DAFO), Dansk Sanger Forbund (DSF), Kor72, Kor72-U og Danske Korledere (DKL). Vi ved, at langt fra alle kor i Danmark er medlem af en korforening. Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik har i deres beretning af oplyst, at de har medlemskor. 122 de empiriske resultater

8 Korforeningerne arrangerer korstævner og fællessangsarrangementer med forskellige dirigenter indenfor deres særlige interesseområder. Som korsanger kan man derigennem opleve det danske korliv i et større og samlet hele. Man kan som korsanger få nye musikalske oplevelser og inspiration, samt knytte venskaber på tværs af kor og landsdele. I forhold til korlederne findes der kun én egentlig korlederforening, foreningen Danske Korledere (DKL), der blev etableret i DKL er en sammenslutning af korledere, ikke en egentlig fagforening. DKL arrangerer korlederseminarer, hvor korlederne kan hente ny inspiration til det daglige korarbejde. Foreningen Danske Korledere har i skrivende stund 265 medlemmer. De musikfaglige fagforeninger vi har opstillet er Dansk Musiker Forbund (Dmf), Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS), Foreningen af Præliminære Organister (FPO) og Dansk Musikpædagogisk Forening (Dmpf). Magisterforeningen er ikke musikfaglig, men vi forventer, at mange universitetsuddannede vil anføre medlemskab af denne fagforening. Korledernes forskelligartede uddannelsesmæssige baggrunde og ansættelsessteder peger mod forskellige faglige organisationer. En korleder, der er uddannet folkeskolelærer og virker som korleder ved en folkeskole, vil oftest være medlem af Folkeskolens Musiklærerforening og hente sin musikfaglige inspiration gennem dette organ. Desuden kan koret være medlem af Danske Børne- og Ungdomskor (DABU), som tillige fungerer som arrangør af børnekorstævner, uddannelsestilbud til korledere samt formidler af nyt musikalsk repertoire. KOR VID undersøgelsens spørgsmål om organisering kan dels give et billede af hvor stor en procentdel af de deltagende kor, der er medlem af en korforening. Og dels kortlægge hvor mange af de 584 respondenter der er organiseret i en fagforening og/eller en musikfaglig forening, og hvordan dette tal fordeler sig på de enkelte organisationer. de empiriske resultater 123

9 Diagram 4.18 Korledernes tilhørsforhold Respondenterne er i flere tilfælde medlem af flere foreninger eller organisationer, og derfor er det samlede respondenttal i diagram 4.18 større end respondentgruppen på 584 korledere. FORENING/ORGANISATION ANTAL KORLEDERE DER ER MEDLEMMER MEDLEMSTAL I PROCENT I FORHOLD TIL DET SAMLEDE ANTAL RESPONDENTER Foreningen Danske Korledere (DKL) % Dansk Organist og Kantor Samfund (DOKS) % Foreningen af Præliminære Organister (FPO) % Folkekirkens Ungdomskor (FUK) % Kor72 (enkeltmedlem) % Folkeskolens Musiklærerforening (FM) % Gymnasieskolens Musiklærerforening 38 7 % Dansk Musikpædagogisk Forening (Dmpf) % Seminariernes Musiklærerforening 11 2 % Dansk Magisterforening 30 5 % Dansk Kapelmester Forening 7 1 % Dansk Musiker Forbund (Dmf) 9 2 % Andet 20 3 % Det fremgår af diagram 4.18, at 134 respondenter er medlem af Danske Korledere (DKL). I forhold til vores respondenttal på 584 svarer det til, at 23 % af de adspurgte er medlem af DKL. I forhold til DKL s eget medlemstal på 265, svarer det til, at 51 % af Danske Korlederes medlemmer har deltaget i KOR VID 124 de empiriske resultater

10 undersøgelsen. I alt 51 % af respondenterne er medlem af en af foreningerne under DAKU. 13 % af respondenterne er medlem af Folkeskolens Musiklærerforening, mens kun 8 % af respondenterne har angivet, at de er ansat i folkeskolen. Denne umiddelbare uoverensstemmelse kan skyldes at korledere, der arbejder med børnekor udenfor folkeskolen, kan være medlem af Folkeskolens Musiklærerforening for at følge med i foreningens tiltag, debatter og information om børnekorområdet. Den samme tendens ser vi i forbindelse med Gymnasieskolens Musiklærerforening. 2 % af respondenterne har angivet, at de er medlem af Dansk Musiker Forbund, som er en fagforening bl.a. for alle musikundervisere. 11 % af respondenterne har anført, at de er medlem af Dansk Musikpædagogisk Forening, der også er en fagforening for musikpædagoger og musikundervisere uddannet ved musikkonservatoriet eller med tilsvarende kvalifikationer. 41 % af respondenterne er uddannet ved musikkonservatoriet, men kun 11 % og 2 % har altså angivet medlemskab af henholdsvis Dmpf og Dmf. Denne lave medlemstilslutning indenfor disse to uddannelsesretninger, synes vi, er tankevækkende, da samtlige respondenter er musikundervisere. Men den lave organisatoriske tilslutning i Dmpf og Dmf kan forklares ved den store medlemstilslutning i de kirkelige fagforeninger. Det fremgik af diagram 4.10, at 29 % af respondenterne er ansat ved kirke og kirkemusikskole. Dette tal vil vi gerne se i forhold til organisatorisk tilknytning til de kirkelige fagforeninger DOKS og FPO. 37 % af respondenterne har angivet medlemskab af disse fagforeninger. Dette indikerer, at alle respondenter indenfor kirkeligt regi er medlem af minimum en af foreningerne. Korenes tilhørsforhold og organisering Vi vil nu kortlægge korenes tilhørsforhold. Vi har i spørgeskemaet bedt respondenterne angive, om deres kor er medlem af en af korforeningerne i det organiserede danske korliv. Diagram 4.19 viser korenes tilhørsforhold. Respondenterne har angivet, at 483 kor, dvs. 41 % af de 1109 kor i under- de empiriske resultater 125

11 Diagram 4.19 søgelsen, er medlem af en korforening under Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik. KORFORENINGER ANTAL KOR DER ER MEDLEMMER FORDELING I PROCENT I FORHOLD TIL DET SAMLEDE ANTAL KOR I UNDERSØGELSEN Danmarks Børne- og Ungdomskor (DABU) 62 6 % Danske Folkekor (DAFO) 44 4 % Danske Kammerkor 2 0,2 % Dansk Arbejdersanger- og Musikerforbund (DASOM) 9 1 % Dansk Sangerforbund (DSF) 11 1 % Folkekirkens Ungdomskor (FUK) % Kor % Kor72-U 41 4 % Andet 16 1 % I diagram 4.20 vises en opgørelse over medlemskor ved Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik pr samt de medlemskor, der medvirker i KOR VID undersøgelsen. Da KOR VID undersøgelsen strakte sig fra juni til december 2004, er der muligvis sket ændringer i medlemstallet i korforeningerne. Disse nye medlemmer kan figurere i KOR VID undersøgelsen, men fremgår først i medlemstallene for Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik i deres beretning for 2004, som offentliggøres i løbet af foråret Til eksempel er der pr medlemskor under Kor72-U, mens 41 kor i KOR VID undersøgelsen har angivet, at de er medlem af Kor 72-U. 126 de empiriske resultater

12 KORFORENING MEDLEMSTAL PR ANTAL MEDLEMSKOR I KOR VID UNDERSØGELSEN ANTAL MEDLEMSKOR I KOR VID UNDERSØGELSEN I FORHOLD TIL MEDLEMSTAL PR I PROCENT Diagram 4.20 DABU % DAFO % DASOM % DSF % FUK % Kor % Kor72-U % Medlemmer i alt: % Når vi ser bort fra Kor72-U medlemmerne, er det under halvdelen af medlemmerne i de resterende korforeninger, der har deltaget i KOR VID undersøgelsen. Sammenholder vi Landssekretariatets medlemstal på 1168 kor med angivelserne i diagram 4.20, kan vi konstatere, at 40 % af medlemmerne i de forskellige korforeninger under Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik har deltaget i KOR VID undersøgelsen. Vi kan derfor se, at vores respondentgruppe er i berøring med væsentligt flere kor, end hvad der er organiseret under Landssekretariatet for Dansk Amatørmusik. 28 I forhold til korenes indre organisering har vi spurgt om koret er organiseret med en bestyrelse. Det fremgår i diagram 4.21 at 40 % af de 1010 kor er organiseret med en bestyrelse og dermed fungerer som en forening. de empiriske resultater 127

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK

VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK VILKÅR FOR DYNAMISKE SANGMILJØER I DANMARK 1. Institutionsdata 1.1. Spørgeskemaet er udfyldt af (angiv navn(e). På steder med flere kor kan det være en fordel at lade de forskellige dirigenter udfylde

Læs mere

KOR VID anbefalinger - argumentation

KOR VID anbefalinger - argumentation KOR VID anbefalinger - argumentation 6 På baggrund af KOR VID undersøgelsen har vi nogle konkrete anbefalinger i forhold til korlivets fremtidige vilkår. En samfundsmæssig værdisættelse og anerkendelse

Læs mere

Hvor kommer de danske sangere fra?

Hvor kommer de danske sangere fra? Hvor kommer de danske sangere fra? Pilotundersøgelse af danske sangstuderendes musikalske CV Udarbejdet af Christina Kjærulff www.ungestemmer.dk Indholdsfortegnelse Baggrund for undersøgelsen s. 3 Undersøgelsens

Læs mere

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM

RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 RYTMISK MUSIKKONSER- VATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2. Resultater

Læs mere

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven

KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR STEMMEN KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015.

FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2015. Dagsordenens punkt 3. Stk. 2 befaler at bestyrelsen aflægger beretning. Denne beretning skal give et indblik i hvad der er sket i organisationen siden sidste års

Læs mere

Rekrutteringsvejledning

Rekrutteringsvejledning Rekrutteringsvejledning Inspiration og vejledning til rekruttering af sangere til børne- og ungdomskor Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter for Unge Stemmer www.ungestemmer.dk Inspiration og vejledning

Læs mere

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012)

SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) Til Syddansk Musikkonservatorium & Skuespillerskole Dokumenttype Rapport Dato April 2013 SYDDANSK MUSIKKONSERVATO- RIUM & SKUESPILLERSKOLE DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2012) INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Basiskurser og efteruddannelse

Basiskurser og efteruddannelse Dansk Amatørmusik Ledelse af børnekor Basiskurser og efteruddannelse Aarhus, Slagelse, Odense, Fredericia Kurserne arrangeres i samarbejde mellem Musiklærerforeningen, FUK, Folkekirkens Musikskoler, Børnekorakademiet,

Læs mere

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte

Sæson 2017/18 Børnekorakademiet. Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Sæson 2017/18 Børnekorakademiet Kurser og efteruddannelse for børnekorledere i hele Danmark Studiestart i Aarhus, Ringsted, Odense og Gentofte Kursusoversigt - 2017/18 Børnekor Basis 1 i Aarhus - med Anne

Læs mere

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst

Stemmepleje kvalitetsløft til korsangen Korkaravanen korsang fra kyst til kyst FORMANDSBERETNING IFØLGE VEDTÆGTER 2014. Et repræsentantskabsmøde med en obligatorisk formandsberetning, er altid en kærkommen anledning til at få alle årets aktiviteter op i hukommelsen igen. Der er mange,

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Ordet i sangen, sangen i koret, koret i kirken, kirken i

Ordet i sangen, sangen i koret, koret i kirken, kirken i Ordet i sangen, sangen i koret, koret i kirken, kirken i Den danske folkekirke er en syngende kirke. I salmesangen møder vi som menighed hinanden og deler og oplever det Gudsord, som for den menneskelige

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek

Etisk Regnskab. Silkeborg Bibliotek Etisk Regnskab for Silkeborg Bibliotek Tillæg: Børnenes udsagn i grafisk fremstilling Ved en beklagelig fejl er dette materiale faldet ud af hovedudgaven af det etiske regnskab. Tillægget kan som det øvrige

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM

DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM Til Dokumenttype Rapport Dato April 2013 DET JYSKE MUSIKKON- SERVATORIUM DIMITTENDUNDERSØGELSE (ÅRGANG 2007-2011) INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.2 Metode og datagrundlag 1 2.

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer

Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer Rekrutteringspraksis i danske kormiljøer Rapport om resultaterne af kvalitativ undersøgelse af rekrutteringspraksis i en række dynamiske sangmiljøer i Danmark Udarbejdet af Christina Kjærulff Videncenter

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børne-familieområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1.

Læs mere

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15:

DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: DAM Korlederkurser - Instruktører 2014-15: Kasper Beck Hemmingsen (Korleder Basis) Kasper Beck Hemmingsen arbejder hver uge med kor på flere forskellige niveauer og i lige så forskellige sammensætninger

Læs mere

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004

2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 Rytmisk Musikkonservatorium 01.02.06 Rytmisk Musikkonservatorium - 2005 opdatering af beskæftigelsesrapport 2004 1. Indledning Rytmisk Musikkonservatorium

Læs mere

Århus Musiklærerforening. Musiklærerdag, september 2014

Århus Musiklærerforening. Musiklærerdag, september 2014 Århus Musiklærerforening Musiklærerdag, september 2014 Kære musikkolleger Vores kursusfolder ligger nu klar med et godt tilbud om musiklærerdag i september. Efter en lille pause laver vi musiklærerdag

Læs mere

Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR

Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR KORLEDERSTEMMEN Efteruddannelse for korledere i stemmebrug og vokalt arbejde i korprøven FOLKEKIRKENS UNGDOMSKOR Stemmen KORLEDERENS VIGTIGSTE INSTRUMENT De seneste årtiers fokus på stemmedannelsen i koret

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014

Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Undersøgelse af udbredelsen af udeskole i 2014 Niels Ejbye-Ernst, VIAUC & Peter Bentsen, Steno Diabetes Center (2015) Udarbejdet i forbindelse med projekt Udvikling af udeskole Artiklen præsenterer kort

Læs mere

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013

Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds. FUK Nord Bladet. 4/December 2013 Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 4/December 2013 Stemmedag for korsangere... 2 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i FUK Nord... 3 Spirekorsstævne i Vejgaard Kirke... 4

Læs mere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere

Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere Undersøgelse af sagstal på børnehandicapområdet blandt socialrådgivere og socialrådgiverledere December 2014 Indhold Introduktion...2 1. Indledende bemærkninger og opsummering af resultaterne...3 1.1 Hovedresultater

Læs mere

Inge Marstal Hørelære i Koret

Inge Marstal Hørelære i Koret Inge Marstal Hørelære i Koret Gitte Chren Music Mind Games i Koret Doris Kjærgaard Inspiration til Korprøven Mandag d. 14. sept. kl. 12.30-17.30 i Margrethekirken i Aalborg Tirsdag d. 6. okt. kl. 10.00-14.30

Læs mere

Det bedste Det værste Det bedste Det værste

Det bedste Det værste Det bedste Det værste Det bedste er at stå midt i et kor og lade stemmen smelte sammen med de andre stemmer i skøn musik. Det værste er, at der er en hel uge til næste koraften. Beretningsåret går fra repræsentantskabsmøde,

Læs mere

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg

- Panelundersøgelse, Folkeskolen, februar 2013 FOLKESKOLEN. Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg FOLKESKOLEN Undersøgelse om syn på kønnets betydning for fag- og uddannelsesvalg 2013 Udarbejdet af Scharling Research for redaktionen af Folkeskolen, februar 2013 Formål Scharling.dk Side 1 af 14 Metode

Læs mere

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016

Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår 2016 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Sammenligning af de københavnske med de nationale resultater i den nationale trivselsmåling, forår

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015. FUK Aarhus Stiftskreds KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS DECEMBER 2015 FUK Aarhus Stiftskreds FORMANDEN HAR ORDET Kære FUK-medlemmer Så er det nye kirkeår kommet i gang, og lige om lidt skriver vi 2016. Bladet her indeholder beskrivelser

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole

Masterclass i Unge Stemmer. Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Masterclass i Unge Stemmer Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Herning 2. - 4. marts 2012 på Den Jyske Sangskole Forord Rytmisk korsang for børne- og ungdomskor Den Jyske Sangskoles 9. Masterclass

Læs mere

VORES KORARBEJDE. Information og ansøgning til menighedsrådet

VORES KORARBEJDE. Information og ansøgning til menighedsrådet VORES KORARBEJDE Information og ansøgning til menighedsrådet K FUK tilbyder et forløb med konsulentbistand, hvor der tages udgangspunkt i netop vores korarbejde! Korarbejdet må hele tiden tilpasses situationen,

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Psykisk arbejdsmiljø Samlet set oplever næsten halvdelen af alle akademikere, 48 pct., at de i høj eller meget høj grad har et godt psykisk arbejdsmiljø på deres nuværende arbejdsplads, og 38 pct. har

Læs mere

fordelt på 264 kor og 332 enkeltmedlemmer

fordelt på 264 kor og 332 enkeltmedlemmer Jeg vil åbne min formandsberetning med at citere fra min egen jubilæumsklumme fra sidste DAMblad. 1972: Danmark får sin første kvindelige regent i 560 år, hendes majestæt dronning Margrethe. Danmark bliver

Læs mere

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge

Ledelsesforventninger blandt unge 2001. Ledelsesforventninger blandt unge Ledelsesforventninger blandt unge Ledernes Hovedorganisation Juni 2001 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ambitionen om at blive leder... 3 Fordele ved en karriere som leder... 5 Barrierer... 6 Undervisning

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS. Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS. Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS Stemningsbilleder fra efterårets megastævne i Sejs-Svejbæk kirke NOVEMBER 2013 EN LILLE BERETNING fra megakorstævnet lørdag d. 29/9 i Sejs-Svejbæk kirke Lørdag kl 8.45 kørte

Læs mere

SkoleKom brugerfeedback 2012

SkoleKom brugerfeedback 2012 SkoleKom brugerfeedback 2012 Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejdere i grundskolen September 2012 Indhold 1 SkoleKom-facts... 3 2 Brugerundersøgelsens omfang... 5 1 Resume... 6 2 Brugernes

Læs mere

It i folkeskolens undervisning

It i folkeskolens undervisning AN AL YS E NO T AT 7. maj 2012 It i folkeskolens undervisning Dansk Erhverv og Danmarks Lærerforening sætter fokus på brug af it i folkeskolens undervisning og har i den forbindelse fået gennemført tre

Læs mere

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger

Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Til Roskilde Kommune 27. juni 2012 Ansøgning om støtte til aktiviteter i Roskilde Synger Baggrund Roskilde har fået mulighed for at blive en del af et landsdækkende projekt, der skal forbedre sang- og

Læs mere

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke

Embedsbeskrivelse. Struer Kirke Embedsbeskrivelse Sognepræst i Søndbjerg-Odby og Struer 1 / 5 Modtaget: TS: Udsendt: 2015-08-14 Embedsbeskrivelse Embedsbeskrivelse for sognepræst i Søndbjerg-Odby Pastorat (60%) samt Struer Pastorat (40%),

Læs mere

Der er desuden fællessalmer indlagt i programmet. Næste koncert se side 2

Der er desuden fællessalmer indlagt i programmet. Næste koncert se side 2 Palmesøndag d. 16. marts kl. 16.00 Påsken synges ind Skt. Nikolai Kirkes Børnekor er delt i to et Lillekor med sangere fra 3.4. klasse og et Storekor med sangere fra 5.6. klasse. Jytte Lundbak leder Lillekoret,

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne

HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK. HR Survey Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne HR SURVEY 2017 ved OHRC og COK HR Survey 2017 Øjebliksbillede af opgaver, prioriteter og udfordringer for HR i kommunerne Om undersøgelse I samarbejde med Offentlige HR Chefer (OHRC) tager COK igen i år

Læs mere

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus

Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus Kort udgave af rapport om evaluering af it-kompetenceudviklingsprojekt på Sygeplejerskeuddannelsen i Aarhus For imødekomme behov for it-kompetenceudvikling og for at organisationen på SIA desuden kunne

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt

Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til. Oktober - November Produkt Undersøgelse angående Køge kommunes borgeres kendskab til Oktober - November 2008 Produkt Camilla Bøcher Roesen, Mie Aksglæde Olsen & Camilla Trihøj Nielsen Danmarks Biblioteksskole 2008 Undersøgelse angående

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport)

RESUMÉ. Uddannelses- og medlemsanalyse. (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) 2015 Uddannelses- og medlemsanalyse RESUMÉ (Forkortet udgave af den fulde analyserapport) Af projektkonsulent Dorthe Hansen Danmarks Taekwondo Forbund 28-05-2015 Antal udøvere Analysens baggrund Medlemssammensætning:

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik

SPIL DANSK DAGEN. Torsdag 30. oktober 2008. Vær med i årets største festdag for dansk musik SPIL DANSK DAGEN Torsdag 30. oktober 2008 Vær med i årets største festdag for dansk musik Spil Dansk Dagen en mangfoldighed af musik over hele landet Dansk musik er mangfoldig og fortjener at blive udforsket

Læs mere

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter.

Dette kompetenceområde beskæftiger sig med at arrangere, improvisere og komponere musik samt igangsætte og lede skabende musikalske aktiviteter. Sammenligning med JJJ/IU/LY/SB og med JEV oplæg 6/11-12= med gult er steder med ubetydelig eller ingen rettelser. Med rødt er vores formuleringer med sort er den tilrettede version.: Kompetencemål i musik

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam

Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam Vi vil gerne inspirere jer til at bruge musik aktivt til jeres næste event. - VoiceTeam Musikaktiviteter påvirker folk positivt, både fysisk og psykisk, i overraskende grad! Musik er samtidig en intens

Læs mere

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft

Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Danske virksomheders brug af østeuropæisk arbejdskraft Hvad bygger undersøgelsen på? Den samlede undersøgelse er bygget op omkring flere datasæt, der alle omhandler en undersøgelsesperiode, som strækker

Læs mere

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed

Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed 16. december 2010 Rip, Rap og Rup-effekten hersker i hver anden virksomhed Mangfoldighed inden for køn, etnicitet og uddannelse øger virksomhedernes innovationskraft markant. Dette har været dokumenteret

Læs mere

Danske lærebøger på universiteterne

Danske lærebøger på universiteterne Danske lærebøger på universiteterne Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) og Forlæggerforeningen har gennemført en undersøgelse blandt studielederne på landets otte universiteter om danske lærebøger

Læs mere

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag

Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag AN AL YS E N O T AT 23. november 2012 Medlemsundersøgelse om undervisning i linjefag Megafon har netop foretaget en spørgeskemaundersøgelse, som kortlægger, i hvilket omfang lærere underviser i fag, som

Læs mere

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS

KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS KREDSNYT FUK AARHUS STIFTSKREDS MARTS 2014 FORMANDEN HAR ORDET Kære korledere i FUK Aarhus Stiftskreds! Så er vi kommet godt i gang med 2014, og i skrivende stund står vi på trapperne til årets første

Læs mere

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010

MasterClass VII i Unge Stemmer. Herning 3.-7. marts 2010 MasterClass VII i Unge Stemmer Den kropslige glæde i Sangen Herning 3.-7. marts 2010 Forord Den kropslige glæde i sangen - Hvordan oplever publikum musikken og sangerne ved en optræden? Hvordan kan en

Læs mere

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold

Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold Undersøgelse af højskolelæreres løn- og ansættelsesforhold 1 Undersøgelsen er baseret på forholdene juni 29. Der er således spurgt til indplaceringsløn og diverse tillæg i denne måned. Desuden også om

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014

TUBA. Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 TUBA Håndtering af alkoholmisbrug i hjemmet Spørgeskemaundersøgelse blandt lærere september 2014 Moos-Bjerre Analyse Farvergade 27A 1463 København K, tel. 29935208 moos-bjerre.dk Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er Frivillighedsundersøgelsen Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund oktober 2004 Foreningerne på Fyn Organisationsundersøgelsen I denne rapport kan du læse nogle af de første

Læs mere

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid

7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid 7.4 Folkekirken i tal 2012 Hvad Skjern siger om Folkekirkens fremtid Af Marie Vejrup Nielsen, lektor, Religionsvidenskab, Aarhus Universitet Når der skal skrives kirke og kristendomshistorie om perioden

Læs mere

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne

Notat. Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne Indstilling til kirkeministeren fra styregruppen for Analyse af kirkemusikskolerne 2014/15 I Danmark findes der tre kirkemusikskoler beliggende i Roskilde (Sjælland), Vestervig og Løgumkloster. Skolerne

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole MUSIKKLASSER HVAD ER MUSIKKLASSER? Musik hele ugen Musikklassen er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk. I august 2015 optager

Læs mere

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM

FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM FAVRSKOV MUSIKSKOLE SÆSONPROGRAM 2009-2010 VELKOMMEN! Favrskov Musikskole tilbyder musikundervisning for alle mellem 0 og 25 år, med bopæl i Favrskov Kommune. Vi har 27 dygtige lærere, som er parate til

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet

De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet De oversete idrætsudøvere kombinerer fællesskab og fleksibilitet Det er en udbredt opfattelse, at nyere individuelle motionsformer som løb og fitness, der har vundet kraftigt frem, står i modsætning til

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation

Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Den Folkekirkelige Udviklingsfond: Tildeling af midler 2012, dok.nr 23827/12 Identifikation Økonomi Ans Nr. Dok. nr. Ansøger Projekttitel Ansøgt beløb Tildelt beløb Bemærkninger 4 95929/11 Flemming Chr.

Læs mere

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017

SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 2017 SKOLETRANSPORTUNDERSØGELSEN HØRSHOLM KOMMUNE FORÅR 217 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 2 Formål... 2 Aktiv og passiv transport... 2 Undersøgelsens overordnede konklusioner... 3 Undersøgelsens resultater...

Læs mere

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015

Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elever i børnehaveklasse, skoleåret 2014/2015 Elevtallene for børnehaveklasse i grundskolen for skoleåret 2014/15 viser, at: I skoleåret 2014/2015 startede knap 67.600 elever i børnehaveklasse i grundskolen.

Læs mere

FUK Nord Bladet. Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds

FUK Nord Bladet. Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds Folkekirkens Ungdomskor Aalborg Stiftskreds FUK Nord Bladet 2/April 2013 Korlederdag i Hasseris Kirke... 2 Beretning fra FUK Nords generalforsamling... 3 Årsberetning 2012-13 for FUK Nord... 5 Referat

Læs mere

SANG! Sangteknik. Et større. korværk en gang imellem. Mere forberedelse hjemme således at korprøverne forløber lettere. Et større klassisk værk

SANG! Sangteknik. Et større. korværk en gang imellem. Mere forberedelse hjemme således at korprøverne forløber lettere. Et større klassisk værk SANG! forberedelse hjemme således at korprøverne forløber lettere Sangteknik Et større klassisk værk fokus på dynamik Dansesessioner fast menueber, lancier, folkedans etc. Et større klassisk værk Flere

Læs mere

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding

De primære bevæggrunde for analysen er, at. Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding De primære bevæggrunde for analysen er, at Jette Lund Per Østergaard Skoleleder, Nr. Felding 28.2.2012 Formand, GIF, Nr. Felding 1. Nr. Felding GIF kan optimere udbuddet af idrætsaktiviteter generelt,

Læs mere

Trivsel og social baggrund

Trivsel og social baggrund Trivsel og social baggrund Den nationale trivselsmåling i grundskolen, 2015 Elevernes trivsel præsenteres i fire indikatorer - social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden. Eleverne

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund

Er du arkitekt MAA? Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund Undersøgelse kommunal arkitekturpolitik (Anonymiseret) Baggrund I midten af april udsendte Arkitektforeningen et elektronisk spørgeskema, vedrørende den kommunale arkitekturpolitik, til samtlige af landet

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015

Spørgeskemaundersøgelse. 9-gudstjenester. i Christianskirken. Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken Årsmødet 23. august 2015 Spørgeskemaundersøgelse 2015 i Christianskirken, Frederikshaldgade 15, 8200 Aarhus N. 63 besvarelser i alt 39 på papir 24 elektronisk

Læs mere

Company FUK-NORD Folkekirkens Ungdomskor Årsprogram 2016/2017

Company FUK-NORD Folkekirkens Ungdomskor Årsprogram 2016/2017 Company FUK-NORD Folkekirkens Ungdomskor Årsprogram 2016/2017 2 6 INDHOLD 4 Velkommen til en ny sæson En hilsen fra vores formand Stinne Øllgaard Andersen. 5 Kredsbestyrelsen Oplysninger om hvem der er

Læs mere

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune

National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune National trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune Indhold 1. Resultatet af den nationale trivselsmåling blandt elever i Rudersdal Kommune... 1 1.1. Kommunalt og nationalt trivselsmål... 2 1.2.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Inklusionsundersøgelse 2014

Inklusionsundersøgelse 2014 Inklusionsundersøgelse 2014 Inklusionsundersøgelse 2014 Randers Lærerforening har i perioden 25. november 2014 til 6. december 2014 gennemført den årlige undersøgelse om inklusion. Spørgeskemaet er sendt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side

INDHOLDSFORTEGNELSE SAMARBEJDET MELLEM PLEJEFAMILIER OG KOMMUNER. Side Ankestyrelsens undersøgelse af Samarbejdet mellem plejefamilier og kommuner Delundersøgelse 4: Kortlægning af antal plejefamilier i Danmark september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Opsummering

Læs mere

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke)

KIRKEFOLDER. Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) KIRKEFOLDER Kirketjenester for 5. klasses drenge i Københavns Domkirke (Vor Frue kirke) Maj 2011 Til alle drenge i 4. klasse og til drengenes forældre 2 Med denne lille folder byder vi jer alle velkommen

Læs mere

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat

Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Markedsfordeling for salg af bøger i Danmark Et ikke-afslutteligt notat Indhold: Om notatet... 1 Indledning... 2 Bogbarometret... 4 2008-9... 4 Forlagenes salg fordelt på salgskanaler ifl. Bogbarometret

Læs mere

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark

Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Informations og vidensdeling blandt undervandsjægere i Danmark Den 12. september 2015 blev der sendt en undersøgelse ud på tre af de største Facebook grupper. Alle tre grupper fokuserer på undervandsjagt

Læs mere

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009

KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 KOMMUNAL TRÆNING AF ÆLDRE 2009 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

Notat på baggrund af national repræsentativ survey

Notat på baggrund af national repræsentativ survey 27.05.14 Danskernes syn på medlemsdemokrati Side 1 af 6 Notat på baggrund af national repræsentativ survey En stor del af danskerne er aktive i foreninger og har med jævne mellemrum mulighed for at yde

Læs mere