Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99"

Transkript

1 Tillidsrepræsentantundersøgelse rapport 99 TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant

2 TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en større undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og oplevelse af deres opgave, som er gennemført af FAOS ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Undersøgelsen er gennemført for LO. Rapporten henvender sig til afdelingerne samt alle andre med interesse i tillidsrepræsentanternes vilkår og opgave, herunder undervisere på FOA s TR-uddannelse. Politisk ansvarlig: Poul Winckler Redaktion: Gurli Hjermitslev, Inge Frölich, Torben Faarborg, Lay-out: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Tryk: FOA s trykkeri Oplag: 500 eksemplarer September 1999

3 Indhold SIDE Indledning Profilen for FOA s TR Udvalgte spørgsmål FOA sammenlignet med LO: Poster inden TR-valget Tillidsvalgt på arbejdspladsen før nuværende TR Årsagen til hvervet som TR Kampvalg om TR-posten Synspunkter på erfaringer som TR Tilfredsheden med at være TR Ønske om at fortsætte som TR Vanskeligheder med at finde en afløser Forbedringsmuligheder Interessen blandt kolleger De tre højst prioriterede områder som TR Påvirkningsmuligheder i forhold til kolleger Den daglige kontakt med kollegerne Samarbejde med andre faggruppers TR Opfattelsen af rollen som TR Antallet af uorganiserede kolleger Initiativer i forhold til de uorganiserede TR-arbejdet i arbejdstiden TR-arbejdet i fritiden Aftalte timer til TR-arbejdet Tid til TR-arbejdet Indflydelse i forhold til ledelsen Omgivelsernes vurdering af TR-rollen Ingåelse af aftaler Forhandlinger med ledelsen Skuffeaftaler

4 Indhold SIDE 47. Holdning til ledelsen Forhold der kan forbedre TR s relationer til ledelsen Tryghed i ansættelsen Spørgsmål der er drøftet på arbejdspladsen Faglige klubber Klubber med økonomisk tilskud Emner der er diskuteret/iværksat i klubben Antal møder med fagpolitisk indhold Fremmødet Kontakt med fagforeningen Årsagen til kontakten med fagforeningen Fagforeningens service over for TR Tilfredsheden med servicen fra den lokale afdeling a. Besøg på arbejdspladsen b. Årsagen til besøget Mulighed for påvirkning af fagforeningen Karriere i fagbevægelsen Én arbejdsplads, én fagforening Fagbevægelsens opgaver Forhandlingsniveauet Kompetencer og kvalifikationer om 10 år Holdningen til interesseområder Politisk tilhørsforhold

5 Indledning LO havde 100 års jubilæum i 1998, og samtidig blev der udarbejdet en undersøgelse af tillidsrepræsentanternes forhold. Undersøgelsen er gennemført via spørgeskema til tillidsrepræsentanter, svarede, hvilket er en svarprocent på 71. Derudover blev gennemført en omfattende interviewundersøgelse med 50 tillidsrepræsentanter, ledere og medarbejdere fra 17 arbejdspladser. De samlede resultater er offentliggjort i en række bøger og temahæfter, ligesom der er udgivet en kort pjece, der beskriver hovedresultaterne fra undersøgelsen. For FOA s vedkommende er der sendt spørgeskema ud til 737 tillidsrepræsentanter, og 592 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 80. FOA har modtaget en særlig rapport, som indeholder de svar som FOA s repræsentanter har givet. På baggrund af denne særlige FOA-rapport har vi udvalgt en række spørgsmål, som bl.a. er sammenlignet med samtlige svar i LO-undersøgelsen. Disse spørgsmål og svar fremgår af nedenstående materiale. Det er tanken, at materialet kan indgå i det videre arbejde om tillidsrepræsentanterne på forskellig måde, og det understreges, at fortolkningerne er vores egne. Det skal ligeledes understreges, at der er mange flere oplysninger, som ikke er offentliggjort, ligesom der ikke er foretaget forskellige krydscheck for de enkelte spørgsmål. 5

6 Profilen for FOA s TR FOA s tillidsrepræsentant er en kvinde i alderen 40 til 60 år. Hun har været over 10 år på arbejdspladsen og er utrolig stabil. Arbejdspladserne er typisk mindre arbejdspladser med maksimalt 50 ansatte og hun har ofte andre tillidsposter. 56% sidder i samarbejdsudvalget, og 25% er tillige næstformand i SU, ligesom 25% også sidder i hovedsamarbejdsudvalget. Kun 4% er samtidig sikkerhedsrepræsentant. 25% er medlem af FOA s klubbestyrelse, og 12% er klubformænd. 12% er medlemmer i FOA s afdelingsbestyrelser, og 21% er medlem af sektorbestyrelserne. Af de 592 tillidsrepræsentanter fra FOA, der svarede på det udsendte spørgeskema, er 82% kvinder og 18% mænd. I forbundet som helhed er der 88% kvinder og 12% mænd. Mændene er således overrepræsenterede blandt TR 1. TR erne i undersøgelsen har en gennemsnitsalder på 46 år. I den seneste medlemsstatistik pr var de erhvervsakativie medlemmer af FOA knap 43 år i gennemsnit. Ud fra de tal, der er optrykt om aldersfordelingen blandt TR i undersøgelsen, er det ikke muligt at lave en meget præcis sammenligning med FOA s medlemsstatistik. Men groft sagt ser det ud til, at de unge er kraftigt underrepræsenterede blandt de TR, der har været med i undersøgelsen. Personer i 30 erne er også underrepræsenterede, mens der er relativt flere TR, der er i 40 erne og 50 erne, end der er medlemmer i disse aldersklasser. Hvad de unge angår, var der ultimo % af FOA s medlemmer, der var under 30 år. Kun ca. 2% af de FOA-TR, der har medvirket i LO s undersøgelse, tilhørte denne aldersgruppe 2. 1 Pr var 80% af alle FOA s TR kvinder og 20% var mænd. 2 Er dog opgjort som personer født i 1971 eller senere disse personer var højest ca. 28 år, da undersøgelsen blev fortaget. 6

7 Udvalgte spørgsmål FOA sammenlignet med LO 14. Poster inden TR-valget Det er en relativt større andel af FOA s TR end af samtlige TR i undersøgelsen, der har været TR-suppleanter eller SU-medlemmer, før de blev valgt. Over 25% har været suppleanter mod 17% blandt alle i undersøgelsen. Knap 20% har været SU-medlemmer mod kun 12% af TR i alle forbundene. 16% af FOA s TR var før valget til TR medlem af en klubbestyrelse et svar, der ligger på linje med svarene fra de øvrige forbund. I FOA er det kun 13% af TR, der var SR forud for TR-valget. Blandt alle TR er det 18%, der har en baggrund som SR. 15. Tillidsvalgt på arbejdspladsen før nuværende TR På 80% af de arbejdspladser, hvor FOA s TR er, var der også en TR, før den nuværende blev valgt. Svarene er på niveau med samtlige svar i undersøgelsen. 16. Årsagen til hvervet som TR 75% svarer, at det skyldtes, at kollegerne opfordrede dem til det. 50% har påtaget sit hvervet for at få mere indflydelse på egen arbejdssituation. 33% har gjort det for at udvikle sig personligt. FOA s TR lægger mere vægt på de to sidstnævnte faktorer end samtlige TR i undersøgelsen. 17. Kampvalg om TR-posten Der er meget få af FOA s TR, der har været ude i kampvalg om deres post under 10%. Andelen er noget højere i TR-skaren som helhed 16%. 7

8 18. Synspunkter på erfaringer som TR Hvor enig/uenig er du i følgende Andel i FOA, der er helt Andel af alle TR i undersøgelsen, udsagn om dine erfaringer som TR eller delvist enige der er helt eller delvist enige i i udsagnet udsagnet Det giver mig mulighed for at hjælpe mine kollegaer Det giver mig viden om min arbejdsplads Det giver mig mulighed for personlig udvikling Det giver mig mulighed for at forbedre samarbejdet på arbejdspladsen Det er vanskeligt at følge med i alt, hvad man bør vide om TR-arbejdet Det giver mig personlig autoritet Jeg er i tvivl, om jeg gør det godt nok Ind imellem er man nødt til at varetage arbejdspladsens/virksomhedens interesser, selv om disse er i modstrid med kollegaernes eller forbundets interesser Jeg kan give min arbejdsplads en social profil (f.eks. i forhold til skabelse af puljejob/skånejob) Det giver mig ledelsesopgaver Jeg tager jobbet med hjem det går ud over familien/min fritid Det giver mig stress Jeg falder bagud med hensyn til viden og uddannelse på arbejdsmæssige områder

9 Udsagn FOA-andel helt eller Andel af alle TR i undersøgelsen, delvist enig der er helt eller delvist enige Jeg har svært ved at være så loyal over for ledelsen, som jeg synes, jeg bør være TR-arbejdet er en psykisk belastning for mig Jeg har svært ved at være så loyal over for kollegaerne, som jeg synes, jeg bør være Kollegaerne går ofte uden om mig i fagpolitiske spørgsmål og taler direkte med ledelsen Jeg har svært ved at være så loyal over for fagforeningen, som jeg synes, jeg bør være Jeg bliver set skævt til af mine kolleger Tilfredsheden med at være TR Over 75% af FOA-tillidsrepræsentanterne tilkendegiver, at de alt i alt er meget tilfredse eller tilfredse med at være tillidsrepræsentant. Kun 3% er utilfredse med det, 20% er neutrale. FOA-TR ernes tilfredshed ligger på linje med gennemsnittets. 20. Ønske om at fortsætte som TR 75% af FOA TRkan tænke sig at blive valgt til TR for en ny periode. Kun 10% ønsker det ikke. Resten 22% er uafklarede. I forhold til alle TR i undersøgelsen er der lidt flere FOA-TR, der ønsker genvalg. 21. Vanskeligheder med at finde en afløser Over 50% af FOA s TR svarer ja, 38% både ja og nej 10% nej og kun 8% nej. Svarene svarer meget til alle TR s svar, dog har FOA s TR en lidt lavere andel, der siger nej. 9

10 22. Forbedringsmuligheder TR erne er blevet spurgt, hvad der kunne forbedres, hvis det skulle være mere attraktivt for dine kolleger at blive TR. Svarpersonerne har kunnet sætte flere krydser ved spørgsmålene. Hvis det skulle være mere attraktivt for dine kollegaer at blive FOA-svar i % Svar fra alle tillidsrepræsentant, hvad kunne så forbedres? TR i % Mulighederne for frikøb til TR-arbejdet skulle forbedres Der skulle være løntillæg knyttet til TR-jobbet fra fagforeningens side Vikardækning for TR skulle forbedres Kollegaerne skulle gøres mere interesseret i TR-jobbet Ledelsen skulle i større omfang have forståelse for TR s rolle og opgaver Fagforeningen skulle bakke mere direkte op på arbejdspladsen Der skulle være en bedre generel introduktion til TR-jobbet fra fagforeningens side TR-beskyttelsen skulle forbedres Andet 1 3 Ved ikke 1 3 Tabellen viser, at hele 33% af FOA s TR peger på, at bedre muligheder for frikøb, løntillæg og bedre vikardækning ville gøre det mere attraktivt at blive TR. Især med hensyn til frikøb og vikardækning er ønsket betydeligt stærkere blandt FOA-tillidsfolkene end i undersøgelsen under ét. Svarene harmonerer med, at der er relativt flere FOA-TR end andre, der ser det som et problem, at kollegerne skal lave det arbejde, de ikke selv får gjort. Tallene viser, at tillidsrepræsentantbeskyttelsen anses for god blandt FOA TR her er der relativt flere blandt samtlige TR, der ønsker forbedring. Godt 33% af TR i FOA mener, at fagforeningen skulle bakke mere direkte op på arbejdspladsen. Samme andel er enige i, at fagforeningen skulle give en bedre generel introduktion til TR-jobbet. Andel af FOA-TR, der efterlyser mere direkte opbakning, er, som det ses, lidt højere end blandt samtlige TR i undersøgelsen. 23. Interessen blandt kolleger TR er blevet bedt om svare på, hvordan de vil betegne interessen for bredere faglige spørgsmål/fagforeningsarbejde blandt de kolleger, de repræsenterer. Kun 3% synes, interessen er stor, 40% siger middel, og hele 57% at interessen er lille. Svarene ligger på linje med gennemsnittet for samtlige TR. 10

11 24. De tre højeste prioriterede områder som TR TR er blevet bedt om angive, hvilke tre ud af i alt 10 områder, som de mener, at tillidsrepræsentanten bør prioritere højest i sit arbejde som TR. Topscorerne blandt FOA TRer : At få samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere til at fungere (det siger 67% eller 2/3), personalepolitik/personaleudvikling (60%), brug af overenskomsterne (fx sikre, at de overholdes eller genforhandles) (53%), at sørge for et godt arbejdsklima blandt kollegaerne (50%), og arbejdsmiljø (39%). Bortset fra, at relativt flere FOA-TR end TR under ét har sat kryds ved personalepolitik/personaleudvikling, så svarer FOA-svarene nogenlunde til, hvordan samtlige svar i undersøgelsen ser ud. De svarmuligheder, som kun et fåtal har valgt at sætte blandt deres tre højest prioriterede, er: Virksomhedens/arbejdspladsens sociale ansvar (14% i FOA, 17% blandt alle), virksomhedens/arbejdspladsens økonomi, virksomhedens/arbejdspladsens udvikling, virksomhedens/arbejdspladsens ydre miljø og at gennemføre fagforeningens politik på virksomheden/arbejdspladsen. 25. Påvirkningsmuligheder i forhold til kolleger TR er blevet spurgt, om de som TR har haft mulighed for at påvirke deres kollegers forhold på i alt 12 områder. De har kunnet svare i meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, i meget ringe grad og ved ikke. Den følgende tabel viser, hvor stor en procent andel der har sat kryds ved én af de tre førstnævnte svarkategorier. Har du som tillidsrepræsentant haft mulighed for FOA s tillidsrepræsen- Samtlige tillidsat påvirke flg. af dine kollegers forhold? tanter i undersøgelsen repræsentanter i undersøgelsen Andel i procent, der har kunnet påvirke i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad Ansættelse af nye medarbejdere Den generelle udvikling på arbejdspladsen Afskedigelse af medarbejdere Uddannelse/efteruddannelse Strategiske beslutninger for arbejdspladsen/virksomheden Tilrettelæggelse af dine kollegaers arbejdsopgaver Ferie Arbejdstid Overarbejde Hensyn til familien (f.eks. barsels- eller orlovsregler) Indførelse af ny teknologi Løn

12 Det er kun i forhold til ansættelse af nye medarbejdere, at der tilsammen er flere, der svarer i høj grad eller i meget høj grad end den andel, der svarer i nogen grad. For de øvrige spørgsmål ligger tyngden i tabellen klart i svarkategorien i nogen grad. Ikke overraskende er kun ca. 25%, der har haft mulighed for at præge kollegernes løn, og denne andel er naturligvis højere i den samlede undersøgelse med både offentligt og privat ansatte. Størst indflydelse har FOA s TR haft på ansættelser, den generelle udvikling på arbejdspladsen, afskedigelser, uddannelse/efteruddannelse og strategiske beslutninger for arbejdspladsen. Lavest ligger indførelse af ny teknologi og hensyn til familien, hvor kun ca. 33% synes, de har kunnet påvirke kollegernes forhold. 26. Den daglige kontakt med kollegerne Der kunne sættes flere krydser ved syv måder at være i kontakt på. Mest udbredt blandt FOA s TR er det, at kollegerne kan altid komme til mig (det siger 83%), vi snakker sammen i hverdagen (76%), jeg informerer kollegerne, hvis de spørger (62%) og skriftlig information (opslagstavle mv.) (56%). Godt 25% svarer, at de ofte er i telefonkontakt med kollegerne, og 14% har faste træffetider. Kun 1% benytter sig af mod 8% af samtlige TR i undersøgelsen. Der er relativt flere af FOA s TR, der har træffetider, end hvad der gælder for samtlige TR set under ét. Der er også nogle flere, der bruger skriftlig information end blandt alle TR i undersøgelsen. 27. Samarbejdet med andre faggruppers TR 66% af FOA s TR svarer, at det fungerer godt, 29% siger nogenlunde, og kun 6% svarer dårligt. Disse svar vedrører kun dem, der er på arbejdspladser med TR fra andre faggrupper. Godt 25% af FOA s TR svarer, at de er på arbejdspladser uden TR fra andre faggrupper. 28. Opfattelsen af rollen som TR TR er blevet bedt om at markere den rolle blandt i alt fem, som de finder mest dækkende. Godt 80% af FOA-svarene fordeler sig stort set ligeligt på to udsagn: Talerør for mine kolleger og problemløser/formidler mellem ledelse, kollegaer og fagforeningen. 29. Antallet af uorganiserede kolleger Undersøgelsen rummer to spørgmål om uorganiserede eller gule medlemmer. Først spørges, hvor mange uorganiserede der cirka er i øjeblikket blandt de ansatte på tillidsrepræsentantens faglige område. 53% eller godt halvdelen af FOA s TR svarer, at der ingen uorganiserede er. Blandt samtlige TR i undersøgelsen er det hele 67% dvs. 2/3 der 12

13 svarer sådan. 40% af FOA s TR svarer, at der er under 10% uorganiserede på deres område. Det tilsvarende tal for alle TR i undersøgelsen er 25%. Det er altså kun 7% i FOA og 8% i det hele taget, der mener, at der mere end 10% uorganiserede hos dem. 30. Initiativer i forhold til de uorganiserede Dem, der har svaret, at der er uorganiserede på deres område, har haft fire valgmuligheder, og har kunnet vælge én eller flere af disse svarmuligheder. FOA-svarene ligger her på linje med svarene fra samtlige TR i undersøgelsen. 65% sætter kryds ved, at de prøver at hverve de uorganiserede til fagforeningen. 46% eller knap halvdelen markerer, at de bevidst ikke varetager de uorganiseredes interesser. 24% markerer, at de også forsøger at varetage de uorganiseredes interesser over for ledelsen. Endelig er der 15%, der markerer, at de prøver ikke at hverve de uorganiserede. 37. TR-arbejdet i arbejdstiden Den arbejdstid, som FOA-TR erne bruger på TR-arbejdet, fordeler sig nogenlunde som i alle forbund under ét. Knap 80% bruger et sted mellem 1 og 6 timer om ugen af deres arbejdstid på arbejdet som TR. 38. TR-arbejdet i fritiden FOA-TR erne ser ud til at bruge lidt mere af deres fritid på hvervet som TR end gennemsnittet i undersøgelsen. Knap 70% bruger mellem 1 og 6 timers fritid om ugen på TR-arbejdet. 1/6 har svaret, at de ikke bruger nogen fritid overhovedet. 39. Aftalte timer til TR-arbejdet Der er relativt flere FOA-TR, hvor TR eller fagforeningen har aftalt et fast antal timer om ugen til TR-arbejdet med ledelsen. Det gælder for 18% af FOA-TR erne mod 13% af alle TR i undersøgelsen. For de TR, hvor der aftalt fast timetal, er fordelingen på timer nogenlunde som for alle TR i undersøgelsen. 40. Tid til TR-arbejdet Der er markant flere FOA-TR, som ikke synes, at de har tid nok til at udfylde jobbet som TR. Hele 69% er af den opfattelse, hvor det kun er 52% af alle i undersøgelsen, der siger sådan. De TR er, der ikke synes, de har tid nok, har kunnet angive forskellige faktorer, der er baggrunden for deres svar. Her er der stor forskel på, hvad FOA-TR erne siger i forhold til gennemsnittet af alle TR i undersøgelsen. Der er lidt færre FOA-TR, der peger på, 13

14 at baggrunden er, at ledelsen ikke vil give dem tid. Der er en meget stor del, der angiver som baggrund, at kollegerne skal indhente det arbejde, de ikke når. 62% siger dette mod kun 47% af alle TR. Kun 25% angiver, at problemet er, at de selv skal indhente arbejdet mod godt 40% af alle TR. Endelig er det hele 59% af FOA s TR, der angiver, at de skal bruge for meget fritid mod 49% af alle TR. 42. Indflydelse i forhold til ledelsen FOA s tillidsrepræsentanter giver udtryk for, at det er arbejdet i samarbejdsudvalg, der giver dem størst mulighed for indflydelse (83%). Næstefter er det den uformelle kontakt med ledelsen (72%) og derefter overenskomsten (70%). Dette svarer stort set til svarene fra samtlige TR. 43. Omgivelsernes vurdering af TR-rollen 77% vurderer, at deres kollegaer opfatter deres TR-arbejde som positivt. 67,8% vurderer positive signaler fra både den daglige ledelse og fra deres familie og venner. Dette svarer til samtlige TRs opfattelse. 44. Indgåelse af aftaler Der er lige mange af FOA s tillidsrepræsentanter, som svarer både ja og nej til, at de tidligere har indgået aftaler eller overenskomster. Der er 61% af samtlige TR, som har indgået aftaler med ledelsen. 45. Forhandlinger med ledelsen 92% er enige i, at tillid mellem ledelse og TR er afgørende for, om en forhandling lykkes. 95% er enige i, at argumenter er den bedste vej til et godt forhandlingsresultat. 94% er enige i, at kollegaernes opbakning er afgørende for TR s styrke over for ledelsen i forbindelse med forhandlinger. Disse besvarelser svarer til samtlige TR. 36% er enige i, at strejkeretten skal anvendes, når der forhandles overenskomster lokalt men det interessante er her, at en trediedel er neutrale i dette spørgsmål. For samtlige TR er det halvdelen, som er tilhængere af strejkeretten. 47% mener, at det er vigtigt at kunne sætte hårdt mod hårdt i forhandlinger. 60% af samtlige TR er enige i dette udsagn. 14

15 46. Skuffeaftaler Kun ca. 10% af FOA s TR har indgået skuffeaftaler, og disse er især indgået omkring arbejdstid og overarbejde. For samtlige TR er det 17%, som har indgået sådanne aftaler. 47. Holdning til ledelsen Tillidsrepræsentanterne er spurgt om deres holdning til den daglige ledelse på arbejdspladsen. Det bemærkes, at der kan være forskel i opfattelse af definitionen af den daglige ledelse. FOA-svar, enige Svar fra alle TR Ledelsen er altid til at komme i snak med 87% 82% TR s forhold til ledelsen er præget af gensidig tillid 86% 79% Ledelsen giver den enkelte medarbejder ansvar 78% 70% Ledelsen fastholder sin ret til at lede og fordele arbejdet 77% 80% Ledelsen har alt i alt et godt forhold til medarbejderne 76% 68% Hvis ledelsen skulle bestemme var der individuelle aflønninger 49% 55% Ledelsen ønsker et direkte forhold til medarbejdere uden at TR og fagforening inddrages 35% 37% Ledelsen forsøger at præge TR politisk. 2% 9% Der spores en mere positiv holdning til ledelsen fra FOA TR end fra samtlige TR i undersøgelsen. 48. Forhold, der kan forbedre TR s relationer til ledelsen TR er spurgt, hvilke områder de finder vigtige for at være bedre klædt på til forhandling og dialog med ledelsen. Områder der er vigtige for TR FOA-svar Samtlige TR Bedre evne til at forhandle 73% 60% Bedre kendskab til økonomi og regnskab 53% 48% Bedre evne til at kommunikere 49% 44% Bedre kendskab til overenskomsten 49% 43% Bedre kendskab til personaleledelse 44% 34% Bedre kendskab til det fagretslige system 44% 40% Bedre faglig og teknisk viden 26% 21% Bedre kendskab til organisationens måde at fungerer på 20% 19% Bedre skoleuddannelse 11% 15% Bedre kendskab til andre sprog 3% 6% 15

16 Der peges især på evne til at forhandle og kendskab til økonomi og regnskab. Men at kunne kommunikere og kende overenskomsten er også vigtige områder. FOA s tillidsrepræsentanter adskiller sig ikke fra samtlige TR i undersøgelsen. 49. Tryghed i ansættelsen Når der spørges efter, hvad det er for forhold, der er vigtigst for tillidsrepræsentanternes tryghed, peges der tydeligt på kollegaernes opbakning. Hvilke forhold er vigtigst for tillidsrepræsentanternes tryghed FOA s TR Samtlige TR Mine kollegaers opbakning i kritiske situationer 51% 55% Opbakning fra fagforeningen 25% 18% De fagretslige regler, der beskytter TR mod afskedigelse 19% 28% Der er lidt flere FOA TR, som ønsker opbakning fra fagforeningen, dog er det kun 25% af samtlige. Derudover er der væsentlig flere fra samtlige TR, der peger på de fagretslige regler. 50. Spørgsmål der er drøftet på arbejdspladsen I undersøgelsen er der spurgt til, om 37 forskellige emner er drøftet med kollegaer eller ledelse indenfor det seneste år. FOA s TR har drøftet følgende med ledelsen (prioriteret) Generel personalepolitik Ansættelse af medarbejdere Det psykiske arbejdsmiljø SU Det fysiske arbejdsmiljø på arb.pladsen Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Medarbejdersamtaler Medarbejderindflydelse Overenskomstforhold generelt. Sygdom Tilrettelæggelse af arbejdet. Overenskomstforhold Ferieplanlægning Kvalitet/service Individuel lønfastsættelse Vilkår for TR Overarbejde og pauser. Afskedigelse af medarbejdere FOA s TR har drøftet følgende med kollegaerne (prioriteret) Overenskomstforhold generelt Det psykiske arbejdsmiljø Generel personalepolitik Tilrettelæggelse af arbejdet Det fysiske arbejdsmiljø på arb.pladsen Overenskomstforhold. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ferieplanlægning Medarbejderindflydelse Individuel lønfastsættelse SU Overarbejde og pauser Sygdom Kvalitet/service Medarbejdersamtaler Ansættelse af medarbejdere Medlemskab af fagforeningen Vilkår for TR med ledelsen 16

17 FOA s TR har drøftet følgende med ledelsen (prioriteret) Uddannelsesplanlægning for kollegaerne Spørgsmål vedr. virksomhedens fremtid Skånejob/puljejob el. jobtræning. Individuel tilrettelæggelse af uddannelse/efteruddannelsesforløb Lønklassificering med ledelsen Ny teknologi Lærlinge/elevforhold Jobrotation Klassificering af stillinger Seniorordninger Medlemskab af fagforeningen. Lønregulering Ligestilling mellem mænd og kvinder Etnisk ligestilling Efterløn Rådgivning på det private plan ( Socialrådgiver ) Pensionsforhold Grænseprobl. ift kollegaers medlemskab af fagforeningen Akkorder FOA s TR har drøftet følgende med kollegaerne (prioriteret) Virksomhedens fremtid Uddannelsesplanlægning ift hele virksomheden Skånejob/puljejob el. jobtræning. Lønklassificering Individuel tilrettelæggelse af uddannelselse/ efteruddannelsesforløb Afskedigelse af medarbejdere Lønregulering Lærlinge/elevforhold Jobrotation Pensionsforhold Ny teknologi Rådgivning på det private plan (Socialrådgiver ) Seniorordning Efterløn Klassificering af stillinger Grænseprobl. ift kollegaers medlemskab af fagforeningen Ligestilling mellem mænd og kvinder Etnisk ligestilling Akkorder 51. Faglige klubber 38% af FOA s TR har faglige klubber. 50% af TR i undersøgelsen har faglige klubber. Der er dog en meget stor variation, idet visse organisationer ligger helt oppe i nærheden af 90%, medens andre er nede under 20%. Det er afhængig af, hvor mange ansatte der er fra den pågældende organisation på selve arbejdspladsen. Der kan også stilles spørgsmål til, hvad begrebet faglig klub omfatter. 52. Klubber med økonomisk tilskud Hvis der er en faglig klub, er det spurgt, om klubben får økonomisk tilskud fra den lokale fagforening. For FOA drejer det sig om 70% af klubberne. Også dette område udviser en meget stor variation for samtlige adspurgte TR. 17

18 53. Emner, der er diskuteret/iværksat i klubben Der spørges om følgende konkrete emner og/eller aktiviteter, der har været diskuteret og/eller iværksat i klubberne indenfor det seneste år. FOA-svar Forskel til FOA Svar fra alle TR Overenskomstforhold Uddannelse/efteruddannelse Sociale aktiviteter(sport, fisketure m.v.) Forholdet til ledelsen Andet Virksomhedens sociale ansvar Fagbevægelsens fremtid Seniorordninger Faggrænser mellem fagforeningerne Bredere politiske emner Ved ikke Den største afvigelse er i forholdet til ledelsen, som indenfor FOA drøftes mindre end af de øvrige klubber. 54. Antal møder med fagpolitisk indhold Der er spurgt om, hvor mange møder med et fagpolitisk indhold der er arrangeret indenfor det seneste år af tillidsrepræsentanten. FOA s TR ligger stort set på gennemsnittet af samtlige forbund. FOA tegner sig for en lidt mindre andel (25%), som slet ikke har arrangeret møder indenfor det seneste år, end gennemsnittet (30%). 55. Fremmødet Der spørges om, hvor mange af kollegaerne, som den pågældende repræsenterer, der i gennemsnit kommer til de møder, som er omtalt ovenfor. FOA-svar Svar fra alle TR Mindre end 10% Mellem 10 og 25% Mellem 25 og 50% Over 50% FOA har langt mindre fremmøde fra medlemmerne end øvrige organisationer. 18

19 56. Kontakt med fagforeningen Der spørges om, hvor ofte TR har været i kontakt med fagforeningen (den lokale afdeling) inden for det seneste år. I gennemsnit FOA-svar Svar fra alle TR - mere end tre gange om ugen en til tre gange om ugen en gang om ugen en gang om måneden Mellem 1 og 11 gange det seneste år Slet ikke det seneste år 2 3 Der er en svag tendens til, at FOA har lidt større kontakt med sine TR end de øvrige organisationer. 57. Årsagen til kontakten med fagforeningen Der spørges om, hvilke emner og/eller aktiviteter der er drøftet med fagforeningen (den lokale afdeling) indenfor det seneste år. FOA-svar Forskel til samtlige Svar fra alle TR Deltaget i møder i fagforeningen (fyraftensmøder el.lign) Deltaget i fagforeningens generalforsamling Deltaget i udvalgsarbejdet under fagforeningen Deltaget i forbundets kongres Deltaget i studiekredse Drøftet: - overenskomstforhold tillidsrepræsentantuddannelse egne arbejdsvilkår som TR uddannelse/efterudd. Af kollegaer samarbejdsforholdene på arbejdspladsen afskedigelse af medarbejdere fagretlige regler ledelsen på min arbejdsplads synliggørelse af fagforeningen på arbejdspladsen A-kasse forhold ansættelse af nye medarbejdere iværksat eller drøftet kulturelle aktiviteter synliggørelse af fagforeningen i.f.t. lokalsamfundet arbejdsmarkedsrådene 3-3 Der er en langt højere grad af interesse fra FOA s tillidsrepræsentanter end samtlige i undersøgelsen. 19

20 58. Fagforeningens service overfor tillidsrepræsentanten Der spørges om enig/uenighed omkring nogle udsagn om fagforeningen (den lokale afdeling) og den service, som tillidsrepræsentanten har oplevet. FOA-andel helt eller delvis enig Det er godt, hvis fagforeningen kan rådgive TR om TR-uddannelsen Det er godt, hvis fagforeningen udarbejder en velkomstpjece/ introduktionsmappe til nye TR Det er godt,hvis fagforeningen bringer TR fra forskellige arbejdspladser sammen til møder om fagligt indhold Det er godt, hvis TR har en fast kontakt person i afdelingen Alle TR helt eller delvis enige (Sidste spørgsmål afspejles også i svarene til spørgsmål 62). Der er sammenfald i besvarelserne. 59. Tilfredsheden med service fra fagforeningen (lokale afdeling) 75% af FOA s TR er meget eller delvis tilfreds med den service, de får som TR fra deres afdeling. I den samlede undersøgelse er det 77%, som er meget eller delvis tilfredse. 59a. Besøg på arbejdspladsen 53% af FOA s TR har haft besøg af en person fra fagforeningen inden for det seneste år. Det generelle svar i undersøgelsen er 55%. Det kan diskuteres, hvad der omfattes af begrebet besøg, og dette afspejles i spørgsmål 59b. 59b. Årsagen til besøget Hvis TR har svaret ja til at der har været besøg, spørges om årsagen til dette besøg. Årsag til besøg: Andel af FOA TR Andel af øvrige TR Andet Generel information fra fagforeningen Overenskomstforhandlinger Uoverensstemmelse med ledelsen Arbejdsmiljøet 11 5 Rutinebesøg fra fagforeningen 7 9 Synliggørelse af fagforeningen 6 8 For at hverve medlemmer

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007

Indflydelse og engagement skaber kvalitet. Forord. Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Indflydelse og engagement skaber kvalitet Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen April 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder hver dag i forreste række med at skabe velfærdsydelser

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling

7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOAafdeling 6. oktober 2016 Lokalløn 7 ud af 10 af FOAs medlemmer fik ikke hjælp af deres tillidsrepræsentant eller lokale FOA-afdeling til at aftale løn ved deres nuværende ansættelse, og 36 procent af medlemmerne

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte

TR-konference 2001. rapport2002. Bedre vilkår til tillidsvalgte TR-konference 2001 rapport2002 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter i Teknik- og servicesektoren december 2001 Bedre vilkår til tillidsvalgte Konference for tillidsrepræsentanter

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse

Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Spørgeskema om efter- og videreuddannelse Kære tillidsrepræsentant Dette skema indeholder en række spørgsmål om deltagelse i efter- og videreuddannelse i 1996, for de ansatte du repræsenterer på arbejdspladsen.

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR

EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR EN GOD START RÅD OG VEJLEDNING TIL NYDANSKERE I DEN FINANSIELLE SEKTOR Finansforbundet November 2006 Tekst og layout: Kommunikation Tryk: Datagraf Oplag: 1.000 KÆRE NYDANSKER Velkommen som medarbejder

Læs mere

Nedsæt tempoet, når I gør rent

Nedsæt tempoet, når I gør rent KOST-SERVICE Nedsæt tempoet, når I gør rent Et TR-/AMR-værktøj til dig og din arbejdsplads Helbred og arbejde i højt tempo Personer, som arbejder med rengøring, er på benene stort set hele dagen. Samtidig

Læs mere

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv

Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Udsagn fra FOAs medlemmer om deres familie- og arbejdsliv Maj 2007 Side 2 af 34 Indledning...3 Nogle hovedresultater af FOAs medlemsundersøgelse...3 Tilfredshed med arbejdstidens placering, den samlede

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 29.juni 16 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at:

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS

VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS F O A f a g o g a r b e j d e VELKOMMEN PÅ DIN NYE ARBEJDSPLADS Vi er glade for at skulle være kollega med dig, mens du er ansat hos os. Vi håber, at du vil falde godt til på arbejdspladsen, og at du kan

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Seniorer på arbejdsmarkedet

Seniorer på arbejdsmarkedet Tilbagetrækning 2.juni 216 Seniorer på arbejdsmarkedet Analysebureauet Epinion har undersøgt LO-medlemmernes holdninger til tilbagetrækning og ældres forhold på arbejdspladsen. LO-medlemmerne mener, at

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT

VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT VÆR MED I EN STÆRK FAGFORENING MELD DIG IND I HK STAT Fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter og it-medarbejdere HK Stat er en del af HK. Vi er fagforeningen for kontorfunktionærer, laboranter

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation

Tabel 2.1. Sikkerhedsrepræsentanter og beskæftigede på organisation 2. HVEM ER SIKKERHEDSREPRÆSENTAN- TERNE I dette afsnit gives en kort beskrivelse af de sikkerhedsrepræsentanter, der har deltaget i FTF s undersøgelse af sikkerhedsorganisationen. Der beskrives en række

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013.

Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. 1 Mundtlig beretning 2012 Fastholde og tiltrække flere medlemmer Det er vores store indsatsområde frem til generalforsamlingen 2013. Vi skal gøre fagforeningen attraktiv for de unge, der kommer ind på

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde

Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde FOA Kampagne og Analyse 21. april 2009 Det siger sikkerhedsrepræsentanter fra FOA om det lokale arbejdsmiljøarbejde Forbundet har i perioden 1.-14. april 2009 gennemført en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere

Medbestemmelse. Et MED-udvalg i vækst. om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Medbestemmelse F O A F A G O G A R B E J D E Et MED-udvalg i vækst om medindflydelse og medbestemmelse for dagplejere Et MED-udvalg i vækst er udgivet af FOA Fag og Arbejde i oktober 2005. Politisk ansvarlig:

Læs mere

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E

Diskussionsoplæg OK Det private arbejdsmarked. Mine krav dine krav? F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E Diskussionsoplæg OK 2014 Det private arbejdsmarked Mine krav dine krav? n overenskomst Det er og skal være medlemmernes krav, der sætter dagsordenen for forhandlingerne om

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

TR-undersøgelsen 2015

TR-undersøgelsen 2015 Side 1 af 38 TR-undersøgelsen 2015 Jeg brænder for vores fag, vilkår og fællesskabet i form af fagbevægelsen/ds TR Side 2 af 38 Indhold 1. Introduktion... 3 2. Kort opsummering af undersøgelsens hovedresultater...

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder

Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA Kampagne og Analyse 12. juni 2013 Det siger FOA-medlemmer om stemningen på deres arbejdsplads, herunder sladder FOA har i perioden 26. april-6. maj 2013 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske

Læs mere

FOA Horsens Når du er medlem af FOA...

FOA Horsens Når du er medlem af FOA... FOA Horsens F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din løn s. 6 at hjælpe og

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen

FOA din partner på arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2007 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 205.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid

Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA Kampagne og Analyse November 2010 Det siger medlemmerne af FOA om arbejdstid FOA har i november 2010 gennemført en medlemsundersøgelse om en række emner, herunder arbejdstid. 1.884 medlemmer af forbundets

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv

Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Har du SMAF? Sammenhæng Mellem Arbejds- og Familieliv Ved du, hvad SMAF er? Er der SMAF hos dig? Er det godt at have SMAF? Er din virksomhed god til SMAF? AOF-varenr.: V930046 Indhold Har du SMAF Side

Læs mere

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information

Serviceinformation. service information. service information. service information. God information bedre service. værktøj2000. service information værktøj2000 information Serviceinformation information information God information bedre information Serviceinformation information information information God information bedre information God information

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009

Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse. Undersøgelsens hovedkonklusioner. Kampagne og analyse 11. januar 2009 Kampagne og analyse 11. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om lederuddannelse FOA stillede i november 2009 en række spørgsmål til sine ledermedlemmer om deres lederuddannelse og ledelsesansvar. Undersøgelsen

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

Tillidsrepræsentanten i det 21. århundrede

Tillidsrepræsentanten i det 21. århundrede TR-undersøgelsen 2010 Tillidsrepræsentanten i det 21. århundrede Sammenfatning af TR-undersøgelsen 2010 Steen E. Navrbjerg Trine P. Larsen og Mikkel Møller Johansen TR-undersøgelsen 2010 Tillidsrepræsentanten

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og

Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og /2PHGOHPPHUVPRGWDJHOVHDI LQGYDQGUHUHSnDUEHMGVSODGVHQ Finansieret af Arbejdsmarkedsrådet for Århus Amt, Koordinationsudvalget i Århus Kommune, Århus Kommune, Ministeriet for Flygtninge Indvandrere og Integration

Læs mere

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis?

Nye regler og muligheder på fraværsområdet. hvordan fungerer de i praksis? Nye regler og muligheder på fraværsområdet hvordan fungerer de i praksis? Oktober 2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 3 4-ugers samtalen... 5 Kendskab og anvendelse... 5 Erfaringer og holdninger...

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center

Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende. Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center Tilfredshedsundersøgelse Brugere og pårørende Bofællesskaber og støttecenter Socialpædagogisk Center 1 Indhold Samlet opsummering...4 Indledning...6 Undersøgelsesmetode...6 Læsevejledning...8 Del-rapport

Læs mere

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger.

Kollegerne giver hjælp og støtte. 78 procent svarer, at de i høj eller i meget høj grad får hjælp og støtte fra deres nærmeste kolleger. 29. november 2016 Kollegaskab FOA har i perioden 4.-12. oktober 2016 gennemført en undersøgelse af kollegaskab på arbejdspladsen via FOAs medlemspanel. Medlemmerne er blevet spurgt til deres opfattelse

Læs mere