Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99"

Transkript

1 Tillidsrepræsentantundersøgelse rapport 99 TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant

2 TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en større undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og oplevelse af deres opgave, som er gennemført af FAOS ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Undersøgelsen er gennemført for LO. Rapporten henvender sig til afdelingerne samt alle andre med interesse i tillidsrepræsentanternes vilkår og opgave, herunder undervisere på FOA s TR-uddannelse. Politisk ansvarlig: Poul Winckler Redaktion: Gurli Hjermitslev, Inge Frölich, Torben Faarborg, Lay-out: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Tryk: FOA s trykkeri Oplag: 500 eksemplarer September 1999

3 Indhold SIDE Indledning Profilen for FOA s TR Udvalgte spørgsmål FOA sammenlignet med LO: Poster inden TR-valget Tillidsvalgt på arbejdspladsen før nuværende TR Årsagen til hvervet som TR Kampvalg om TR-posten Synspunkter på erfaringer som TR Tilfredsheden med at være TR Ønske om at fortsætte som TR Vanskeligheder med at finde en afløser Forbedringsmuligheder Interessen blandt kolleger De tre højst prioriterede områder som TR Påvirkningsmuligheder i forhold til kolleger Den daglige kontakt med kollegerne Samarbejde med andre faggruppers TR Opfattelsen af rollen som TR Antallet af uorganiserede kolleger Initiativer i forhold til de uorganiserede TR-arbejdet i arbejdstiden TR-arbejdet i fritiden Aftalte timer til TR-arbejdet Tid til TR-arbejdet Indflydelse i forhold til ledelsen Omgivelsernes vurdering af TR-rollen Ingåelse af aftaler Forhandlinger med ledelsen Skuffeaftaler

4 Indhold SIDE 47. Holdning til ledelsen Forhold der kan forbedre TR s relationer til ledelsen Tryghed i ansættelsen Spørgsmål der er drøftet på arbejdspladsen Faglige klubber Klubber med økonomisk tilskud Emner der er diskuteret/iværksat i klubben Antal møder med fagpolitisk indhold Fremmødet Kontakt med fagforeningen Årsagen til kontakten med fagforeningen Fagforeningens service over for TR Tilfredsheden med servicen fra den lokale afdeling a. Besøg på arbejdspladsen b. Årsagen til besøget Mulighed for påvirkning af fagforeningen Karriere i fagbevægelsen Én arbejdsplads, én fagforening Fagbevægelsens opgaver Forhandlingsniveauet Kompetencer og kvalifikationer om 10 år Holdningen til interesseområder Politisk tilhørsforhold

5 Indledning LO havde 100 års jubilæum i 1998, og samtidig blev der udarbejdet en undersøgelse af tillidsrepræsentanternes forhold. Undersøgelsen er gennemført via spørgeskema til tillidsrepræsentanter, svarede, hvilket er en svarprocent på 71. Derudover blev gennemført en omfattende interviewundersøgelse med 50 tillidsrepræsentanter, ledere og medarbejdere fra 17 arbejdspladser. De samlede resultater er offentliggjort i en række bøger og temahæfter, ligesom der er udgivet en kort pjece, der beskriver hovedresultaterne fra undersøgelsen. For FOA s vedkommende er der sendt spørgeskema ud til 737 tillidsrepræsentanter, og 592 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 80. FOA har modtaget en særlig rapport, som indeholder de svar som FOA s repræsentanter har givet. På baggrund af denne særlige FOA-rapport har vi udvalgt en række spørgsmål, som bl.a. er sammenlignet med samtlige svar i LO-undersøgelsen. Disse spørgsmål og svar fremgår af nedenstående materiale. Det er tanken, at materialet kan indgå i det videre arbejde om tillidsrepræsentanterne på forskellig måde, og det understreges, at fortolkningerne er vores egne. Det skal ligeledes understreges, at der er mange flere oplysninger, som ikke er offentliggjort, ligesom der ikke er foretaget forskellige krydscheck for de enkelte spørgsmål. 5

6 Profilen for FOA s TR FOA s tillidsrepræsentant er en kvinde i alderen 40 til 60 år. Hun har været over 10 år på arbejdspladsen og er utrolig stabil. Arbejdspladserne er typisk mindre arbejdspladser med maksimalt 50 ansatte og hun har ofte andre tillidsposter. 56% sidder i samarbejdsudvalget, og 25% er tillige næstformand i SU, ligesom 25% også sidder i hovedsamarbejdsudvalget. Kun 4% er samtidig sikkerhedsrepræsentant. 25% er medlem af FOA s klubbestyrelse, og 12% er klubformænd. 12% er medlemmer i FOA s afdelingsbestyrelser, og 21% er medlem af sektorbestyrelserne. Af de 592 tillidsrepræsentanter fra FOA, der svarede på det udsendte spørgeskema, er 82% kvinder og 18% mænd. I forbundet som helhed er der 88% kvinder og 12% mænd. Mændene er således overrepræsenterede blandt TR 1. TR erne i undersøgelsen har en gennemsnitsalder på 46 år. I den seneste medlemsstatistik pr var de erhvervsakativie medlemmer af FOA knap 43 år i gennemsnit. Ud fra de tal, der er optrykt om aldersfordelingen blandt TR i undersøgelsen, er det ikke muligt at lave en meget præcis sammenligning med FOA s medlemsstatistik. Men groft sagt ser det ud til, at de unge er kraftigt underrepræsenterede blandt de TR, der har været med i undersøgelsen. Personer i 30 erne er også underrepræsenterede, mens der er relativt flere TR, der er i 40 erne og 50 erne, end der er medlemmer i disse aldersklasser. Hvad de unge angår, var der ultimo % af FOA s medlemmer, der var under 30 år. Kun ca. 2% af de FOA-TR, der har medvirket i LO s undersøgelse, tilhørte denne aldersgruppe 2. 1 Pr var 80% af alle FOA s TR kvinder og 20% var mænd. 2 Er dog opgjort som personer født i 1971 eller senere disse personer var højest ca. 28 år, da undersøgelsen blev fortaget. 6

7 Udvalgte spørgsmål FOA sammenlignet med LO 14. Poster inden TR-valget Det er en relativt større andel af FOA s TR end af samtlige TR i undersøgelsen, der har været TR-suppleanter eller SU-medlemmer, før de blev valgt. Over 25% har været suppleanter mod 17% blandt alle i undersøgelsen. Knap 20% har været SU-medlemmer mod kun 12% af TR i alle forbundene. 16% af FOA s TR var før valget til TR medlem af en klubbestyrelse et svar, der ligger på linje med svarene fra de øvrige forbund. I FOA er det kun 13% af TR, der var SR forud for TR-valget. Blandt alle TR er det 18%, der har en baggrund som SR. 15. Tillidsvalgt på arbejdspladsen før nuværende TR På 80% af de arbejdspladser, hvor FOA s TR er, var der også en TR, før den nuværende blev valgt. Svarene er på niveau med samtlige svar i undersøgelsen. 16. Årsagen til hvervet som TR 75% svarer, at det skyldtes, at kollegerne opfordrede dem til det. 50% har påtaget sit hvervet for at få mere indflydelse på egen arbejdssituation. 33% har gjort det for at udvikle sig personligt. FOA s TR lægger mere vægt på de to sidstnævnte faktorer end samtlige TR i undersøgelsen. 17. Kampvalg om TR-posten Der er meget få af FOA s TR, der har været ude i kampvalg om deres post under 10%. Andelen er noget højere i TR-skaren som helhed 16%. 7

8 18. Synspunkter på erfaringer som TR Hvor enig/uenig er du i følgende Andel i FOA, der er helt Andel af alle TR i undersøgelsen, udsagn om dine erfaringer som TR eller delvist enige der er helt eller delvist enige i i udsagnet udsagnet Det giver mig mulighed for at hjælpe mine kollegaer Det giver mig viden om min arbejdsplads Det giver mig mulighed for personlig udvikling Det giver mig mulighed for at forbedre samarbejdet på arbejdspladsen Det er vanskeligt at følge med i alt, hvad man bør vide om TR-arbejdet Det giver mig personlig autoritet Jeg er i tvivl, om jeg gør det godt nok Ind imellem er man nødt til at varetage arbejdspladsens/virksomhedens interesser, selv om disse er i modstrid med kollegaernes eller forbundets interesser Jeg kan give min arbejdsplads en social profil (f.eks. i forhold til skabelse af puljejob/skånejob) Det giver mig ledelsesopgaver Jeg tager jobbet med hjem det går ud over familien/min fritid Det giver mig stress Jeg falder bagud med hensyn til viden og uddannelse på arbejdsmæssige områder

9 Udsagn FOA-andel helt eller Andel af alle TR i undersøgelsen, delvist enig der er helt eller delvist enige Jeg har svært ved at være så loyal over for ledelsen, som jeg synes, jeg bør være TR-arbejdet er en psykisk belastning for mig Jeg har svært ved at være så loyal over for kollegaerne, som jeg synes, jeg bør være Kollegaerne går ofte uden om mig i fagpolitiske spørgsmål og taler direkte med ledelsen Jeg har svært ved at være så loyal over for fagforeningen, som jeg synes, jeg bør være Jeg bliver set skævt til af mine kolleger Tilfredsheden med at være TR Over 75% af FOA-tillidsrepræsentanterne tilkendegiver, at de alt i alt er meget tilfredse eller tilfredse med at være tillidsrepræsentant. Kun 3% er utilfredse med det, 20% er neutrale. FOA-TR ernes tilfredshed ligger på linje med gennemsnittets. 20. Ønske om at fortsætte som TR 75% af FOA TRkan tænke sig at blive valgt til TR for en ny periode. Kun 10% ønsker det ikke. Resten 22% er uafklarede. I forhold til alle TR i undersøgelsen er der lidt flere FOA-TR, der ønsker genvalg. 21. Vanskeligheder med at finde en afløser Over 50% af FOA s TR svarer ja, 38% både ja og nej 10% nej og kun 8% nej. Svarene svarer meget til alle TR s svar, dog har FOA s TR en lidt lavere andel, der siger nej. 9

10 22. Forbedringsmuligheder TR erne er blevet spurgt, hvad der kunne forbedres, hvis det skulle være mere attraktivt for dine kolleger at blive TR. Svarpersonerne har kunnet sætte flere krydser ved spørgsmålene. Hvis det skulle være mere attraktivt for dine kollegaer at blive FOA-svar i % Svar fra alle tillidsrepræsentant, hvad kunne så forbedres? TR i % Mulighederne for frikøb til TR-arbejdet skulle forbedres Der skulle være løntillæg knyttet til TR-jobbet fra fagforeningens side Vikardækning for TR skulle forbedres Kollegaerne skulle gøres mere interesseret i TR-jobbet Ledelsen skulle i større omfang have forståelse for TR s rolle og opgaver Fagforeningen skulle bakke mere direkte op på arbejdspladsen Der skulle være en bedre generel introduktion til TR-jobbet fra fagforeningens side TR-beskyttelsen skulle forbedres Andet 1 3 Ved ikke 1 3 Tabellen viser, at hele 33% af FOA s TR peger på, at bedre muligheder for frikøb, løntillæg og bedre vikardækning ville gøre det mere attraktivt at blive TR. Især med hensyn til frikøb og vikardækning er ønsket betydeligt stærkere blandt FOA-tillidsfolkene end i undersøgelsen under ét. Svarene harmonerer med, at der er relativt flere FOA-TR end andre, der ser det som et problem, at kollegerne skal lave det arbejde, de ikke selv får gjort. Tallene viser, at tillidsrepræsentantbeskyttelsen anses for god blandt FOA TR her er der relativt flere blandt samtlige TR, der ønsker forbedring. Godt 33% af TR i FOA mener, at fagforeningen skulle bakke mere direkte op på arbejdspladsen. Samme andel er enige i, at fagforeningen skulle give en bedre generel introduktion til TR-jobbet. Andel af FOA-TR, der efterlyser mere direkte opbakning, er, som det ses, lidt højere end blandt samtlige TR i undersøgelsen. 23. Interessen blandt kolleger TR er blevet bedt om svare på, hvordan de vil betegne interessen for bredere faglige spørgsmål/fagforeningsarbejde blandt de kolleger, de repræsenterer. Kun 3% synes, interessen er stor, 40% siger middel, og hele 57% at interessen er lille. Svarene ligger på linje med gennemsnittet for samtlige TR. 10

11 24. De tre højeste prioriterede områder som TR TR er blevet bedt om angive, hvilke tre ud af i alt 10 områder, som de mener, at tillidsrepræsentanten bør prioritere højest i sit arbejde som TR. Topscorerne blandt FOA TRer : At få samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere til at fungere (det siger 67% eller 2/3), personalepolitik/personaleudvikling (60%), brug af overenskomsterne (fx sikre, at de overholdes eller genforhandles) (53%), at sørge for et godt arbejdsklima blandt kollegaerne (50%), og arbejdsmiljø (39%). Bortset fra, at relativt flere FOA-TR end TR under ét har sat kryds ved personalepolitik/personaleudvikling, så svarer FOA-svarene nogenlunde til, hvordan samtlige svar i undersøgelsen ser ud. De svarmuligheder, som kun et fåtal har valgt at sætte blandt deres tre højest prioriterede, er: Virksomhedens/arbejdspladsens sociale ansvar (14% i FOA, 17% blandt alle), virksomhedens/arbejdspladsens økonomi, virksomhedens/arbejdspladsens udvikling, virksomhedens/arbejdspladsens ydre miljø og at gennemføre fagforeningens politik på virksomheden/arbejdspladsen. 25. Påvirkningsmuligheder i forhold til kolleger TR er blevet spurgt, om de som TR har haft mulighed for at påvirke deres kollegers forhold på i alt 12 områder. De har kunnet svare i meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, i meget ringe grad og ved ikke. Den følgende tabel viser, hvor stor en procent andel der har sat kryds ved én af de tre førstnævnte svarkategorier. Har du som tillidsrepræsentant haft mulighed for FOA s tillidsrepræsen- Samtlige tillidsat påvirke flg. af dine kollegers forhold? tanter i undersøgelsen repræsentanter i undersøgelsen Andel i procent, der har kunnet påvirke i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad Ansættelse af nye medarbejdere Den generelle udvikling på arbejdspladsen Afskedigelse af medarbejdere Uddannelse/efteruddannelse Strategiske beslutninger for arbejdspladsen/virksomheden Tilrettelæggelse af dine kollegaers arbejdsopgaver Ferie Arbejdstid Overarbejde Hensyn til familien (f.eks. barsels- eller orlovsregler) Indførelse af ny teknologi Løn

12 Det er kun i forhold til ansættelse af nye medarbejdere, at der tilsammen er flere, der svarer i høj grad eller i meget høj grad end den andel, der svarer i nogen grad. For de øvrige spørgsmål ligger tyngden i tabellen klart i svarkategorien i nogen grad. Ikke overraskende er kun ca. 25%, der har haft mulighed for at præge kollegernes løn, og denne andel er naturligvis højere i den samlede undersøgelse med både offentligt og privat ansatte. Størst indflydelse har FOA s TR haft på ansættelser, den generelle udvikling på arbejdspladsen, afskedigelser, uddannelse/efteruddannelse og strategiske beslutninger for arbejdspladsen. Lavest ligger indførelse af ny teknologi og hensyn til familien, hvor kun ca. 33% synes, de har kunnet påvirke kollegernes forhold. 26. Den daglige kontakt med kollegerne Der kunne sættes flere krydser ved syv måder at være i kontakt på. Mest udbredt blandt FOA s TR er det, at kollegerne kan altid komme til mig (det siger 83%), vi snakker sammen i hverdagen (76%), jeg informerer kollegerne, hvis de spørger (62%) og skriftlig information (opslagstavle mv.) (56%). Godt 25% svarer, at de ofte er i telefonkontakt med kollegerne, og 14% har faste træffetider. Kun 1% benytter sig af mod 8% af samtlige TR i undersøgelsen. Der er relativt flere af FOA s TR, der har træffetider, end hvad der gælder for samtlige TR set under ét. Der er også nogle flere, der bruger skriftlig information end blandt alle TR i undersøgelsen. 27. Samarbejdet med andre faggruppers TR 66% af FOA s TR svarer, at det fungerer godt, 29% siger nogenlunde, og kun 6% svarer dårligt. Disse svar vedrører kun dem, der er på arbejdspladser med TR fra andre faggrupper. Godt 25% af FOA s TR svarer, at de er på arbejdspladser uden TR fra andre faggrupper. 28. Opfattelsen af rollen som TR TR er blevet bedt om at markere den rolle blandt i alt fem, som de finder mest dækkende. Godt 80% af FOA-svarene fordeler sig stort set ligeligt på to udsagn: Talerør for mine kolleger og problemløser/formidler mellem ledelse, kollegaer og fagforeningen. 29. Antallet af uorganiserede kolleger Undersøgelsen rummer to spørgmål om uorganiserede eller gule medlemmer. Først spørges, hvor mange uorganiserede der cirka er i øjeblikket blandt de ansatte på tillidsrepræsentantens faglige område. 53% eller godt halvdelen af FOA s TR svarer, at der ingen uorganiserede er. Blandt samtlige TR i undersøgelsen er det hele 67% dvs. 2/3 der 12

13 svarer sådan. 40% af FOA s TR svarer, at der er under 10% uorganiserede på deres område. Det tilsvarende tal for alle TR i undersøgelsen er 25%. Det er altså kun 7% i FOA og 8% i det hele taget, der mener, at der mere end 10% uorganiserede hos dem. 30. Initiativer i forhold til de uorganiserede Dem, der har svaret, at der er uorganiserede på deres område, har haft fire valgmuligheder, og har kunnet vælge én eller flere af disse svarmuligheder. FOA-svarene ligger her på linje med svarene fra samtlige TR i undersøgelsen. 65% sætter kryds ved, at de prøver at hverve de uorganiserede til fagforeningen. 46% eller knap halvdelen markerer, at de bevidst ikke varetager de uorganiseredes interesser. 24% markerer, at de også forsøger at varetage de uorganiseredes interesser over for ledelsen. Endelig er der 15%, der markerer, at de prøver ikke at hverve de uorganiserede. 37. TR-arbejdet i arbejdstiden Den arbejdstid, som FOA-TR erne bruger på TR-arbejdet, fordeler sig nogenlunde som i alle forbund under ét. Knap 80% bruger et sted mellem 1 og 6 timer om ugen af deres arbejdstid på arbejdet som TR. 38. TR-arbejdet i fritiden FOA-TR erne ser ud til at bruge lidt mere af deres fritid på hvervet som TR end gennemsnittet i undersøgelsen. Knap 70% bruger mellem 1 og 6 timers fritid om ugen på TR-arbejdet. 1/6 har svaret, at de ikke bruger nogen fritid overhovedet. 39. Aftalte timer til TR-arbejdet Der er relativt flere FOA-TR, hvor TR eller fagforeningen har aftalt et fast antal timer om ugen til TR-arbejdet med ledelsen. Det gælder for 18% af FOA-TR erne mod 13% af alle TR i undersøgelsen. For de TR, hvor der aftalt fast timetal, er fordelingen på timer nogenlunde som for alle TR i undersøgelsen. 40. Tid til TR-arbejdet Der er markant flere FOA-TR, som ikke synes, at de har tid nok til at udfylde jobbet som TR. Hele 69% er af den opfattelse, hvor det kun er 52% af alle i undersøgelsen, der siger sådan. De TR er, der ikke synes, de har tid nok, har kunnet angive forskellige faktorer, der er baggrunden for deres svar. Her er der stor forskel på, hvad FOA-TR erne siger i forhold til gennemsnittet af alle TR i undersøgelsen. Der er lidt færre FOA-TR, der peger på, 13

14 at baggrunden er, at ledelsen ikke vil give dem tid. Der er en meget stor del, der angiver som baggrund, at kollegerne skal indhente det arbejde, de ikke når. 62% siger dette mod kun 47% af alle TR. Kun 25% angiver, at problemet er, at de selv skal indhente arbejdet mod godt 40% af alle TR. Endelig er det hele 59% af FOA s TR, der angiver, at de skal bruge for meget fritid mod 49% af alle TR. 42. Indflydelse i forhold til ledelsen FOA s tillidsrepræsentanter giver udtryk for, at det er arbejdet i samarbejdsudvalg, der giver dem størst mulighed for indflydelse (83%). Næstefter er det den uformelle kontakt med ledelsen (72%) og derefter overenskomsten (70%). Dette svarer stort set til svarene fra samtlige TR. 43. Omgivelsernes vurdering af TR-rollen 77% vurderer, at deres kollegaer opfatter deres TR-arbejde som positivt. 67,8% vurderer positive signaler fra både den daglige ledelse og fra deres familie og venner. Dette svarer til samtlige TRs opfattelse. 44. Indgåelse af aftaler Der er lige mange af FOA s tillidsrepræsentanter, som svarer både ja og nej til, at de tidligere har indgået aftaler eller overenskomster. Der er 61% af samtlige TR, som har indgået aftaler med ledelsen. 45. Forhandlinger med ledelsen 92% er enige i, at tillid mellem ledelse og TR er afgørende for, om en forhandling lykkes. 95% er enige i, at argumenter er den bedste vej til et godt forhandlingsresultat. 94% er enige i, at kollegaernes opbakning er afgørende for TR s styrke over for ledelsen i forbindelse med forhandlinger. Disse besvarelser svarer til samtlige TR. 36% er enige i, at strejkeretten skal anvendes, når der forhandles overenskomster lokalt men det interessante er her, at en trediedel er neutrale i dette spørgsmål. For samtlige TR er det halvdelen, som er tilhængere af strejkeretten. 47% mener, at det er vigtigt at kunne sætte hårdt mod hårdt i forhandlinger. 60% af samtlige TR er enige i dette udsagn. 14

15 46. Skuffeaftaler Kun ca. 10% af FOA s TR har indgået skuffeaftaler, og disse er især indgået omkring arbejdstid og overarbejde. For samtlige TR er det 17%, som har indgået sådanne aftaler. 47. Holdning til ledelsen Tillidsrepræsentanterne er spurgt om deres holdning til den daglige ledelse på arbejdspladsen. Det bemærkes, at der kan være forskel i opfattelse af definitionen af den daglige ledelse. FOA-svar, enige Svar fra alle TR Ledelsen er altid til at komme i snak med 87% 82% TR s forhold til ledelsen er præget af gensidig tillid 86% 79% Ledelsen giver den enkelte medarbejder ansvar 78% 70% Ledelsen fastholder sin ret til at lede og fordele arbejdet 77% 80% Ledelsen har alt i alt et godt forhold til medarbejderne 76% 68% Hvis ledelsen skulle bestemme var der individuelle aflønninger 49% 55% Ledelsen ønsker et direkte forhold til medarbejdere uden at TR og fagforening inddrages 35% 37% Ledelsen forsøger at præge TR politisk. 2% 9% Der spores en mere positiv holdning til ledelsen fra FOA TR end fra samtlige TR i undersøgelsen. 48. Forhold, der kan forbedre TR s relationer til ledelsen TR er spurgt, hvilke områder de finder vigtige for at være bedre klædt på til forhandling og dialog med ledelsen. Områder der er vigtige for TR FOA-svar Samtlige TR Bedre evne til at forhandle 73% 60% Bedre kendskab til økonomi og regnskab 53% 48% Bedre evne til at kommunikere 49% 44% Bedre kendskab til overenskomsten 49% 43% Bedre kendskab til personaleledelse 44% 34% Bedre kendskab til det fagretslige system 44% 40% Bedre faglig og teknisk viden 26% 21% Bedre kendskab til organisationens måde at fungerer på 20% 19% Bedre skoleuddannelse 11% 15% Bedre kendskab til andre sprog 3% 6% 15

16 Der peges især på evne til at forhandle og kendskab til økonomi og regnskab. Men at kunne kommunikere og kende overenskomsten er også vigtige områder. FOA s tillidsrepræsentanter adskiller sig ikke fra samtlige TR i undersøgelsen. 49. Tryghed i ansættelsen Når der spørges efter, hvad det er for forhold, der er vigtigst for tillidsrepræsentanternes tryghed, peges der tydeligt på kollegaernes opbakning. Hvilke forhold er vigtigst for tillidsrepræsentanternes tryghed FOA s TR Samtlige TR Mine kollegaers opbakning i kritiske situationer 51% 55% Opbakning fra fagforeningen 25% 18% De fagretslige regler, der beskytter TR mod afskedigelse 19% 28% Der er lidt flere FOA TR, som ønsker opbakning fra fagforeningen, dog er det kun 25% af samtlige. Derudover er der væsentlig flere fra samtlige TR, der peger på de fagretslige regler. 50. Spørgsmål der er drøftet på arbejdspladsen I undersøgelsen er der spurgt til, om 37 forskellige emner er drøftet med kollegaer eller ledelse indenfor det seneste år. FOA s TR har drøftet følgende med ledelsen (prioriteret) Generel personalepolitik Ansættelse af medarbejdere Det psykiske arbejdsmiljø SU Det fysiske arbejdsmiljø på arb.pladsen Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Medarbejdersamtaler Medarbejderindflydelse Overenskomstforhold generelt. Sygdom Tilrettelæggelse af arbejdet. Overenskomstforhold Ferieplanlægning Kvalitet/service Individuel lønfastsættelse Vilkår for TR Overarbejde og pauser. Afskedigelse af medarbejdere FOA s TR har drøftet følgende med kollegaerne (prioriteret) Overenskomstforhold generelt Det psykiske arbejdsmiljø Generel personalepolitik Tilrettelæggelse af arbejdet Det fysiske arbejdsmiljø på arb.pladsen Overenskomstforhold. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ferieplanlægning Medarbejderindflydelse Individuel lønfastsættelse SU Overarbejde og pauser Sygdom Kvalitet/service Medarbejdersamtaler Ansættelse af medarbejdere Medlemskab af fagforeningen Vilkår for TR med ledelsen 16

17 FOA s TR har drøftet følgende med ledelsen (prioriteret) Uddannelsesplanlægning for kollegaerne Spørgsmål vedr. virksomhedens fremtid Skånejob/puljejob el. jobtræning. Individuel tilrettelæggelse af uddannelse/efteruddannelsesforløb Lønklassificering med ledelsen Ny teknologi Lærlinge/elevforhold Jobrotation Klassificering af stillinger Seniorordninger Medlemskab af fagforeningen. Lønregulering Ligestilling mellem mænd og kvinder Etnisk ligestilling Efterløn Rådgivning på det private plan ( Socialrådgiver ) Pensionsforhold Grænseprobl. ift kollegaers medlemskab af fagforeningen Akkorder FOA s TR har drøftet følgende med kollegaerne (prioriteret) Virksomhedens fremtid Uddannelsesplanlægning ift hele virksomheden Skånejob/puljejob el. jobtræning. Lønklassificering Individuel tilrettelæggelse af uddannelselse/ efteruddannelsesforløb Afskedigelse af medarbejdere Lønregulering Lærlinge/elevforhold Jobrotation Pensionsforhold Ny teknologi Rådgivning på det private plan (Socialrådgiver ) Seniorordning Efterløn Klassificering af stillinger Grænseprobl. ift kollegaers medlemskab af fagforeningen Ligestilling mellem mænd og kvinder Etnisk ligestilling Akkorder 51. Faglige klubber 38% af FOA s TR har faglige klubber. 50% af TR i undersøgelsen har faglige klubber. Der er dog en meget stor variation, idet visse organisationer ligger helt oppe i nærheden af 90%, medens andre er nede under 20%. Det er afhængig af, hvor mange ansatte der er fra den pågældende organisation på selve arbejdspladsen. Der kan også stilles spørgsmål til, hvad begrebet faglig klub omfatter. 52. Klubber med økonomisk tilskud Hvis der er en faglig klub, er det spurgt, om klubben får økonomisk tilskud fra den lokale fagforening. For FOA drejer det sig om 70% af klubberne. Også dette område udviser en meget stor variation for samtlige adspurgte TR. 17

18 53. Emner, der er diskuteret/iværksat i klubben Der spørges om følgende konkrete emner og/eller aktiviteter, der har været diskuteret og/eller iværksat i klubberne indenfor det seneste år. FOA-svar Forskel til FOA Svar fra alle TR Overenskomstforhold Uddannelse/efteruddannelse Sociale aktiviteter(sport, fisketure m.v.) Forholdet til ledelsen Andet Virksomhedens sociale ansvar Fagbevægelsens fremtid Seniorordninger Faggrænser mellem fagforeningerne Bredere politiske emner Ved ikke Den største afvigelse er i forholdet til ledelsen, som indenfor FOA drøftes mindre end af de øvrige klubber. 54. Antal møder med fagpolitisk indhold Der er spurgt om, hvor mange møder med et fagpolitisk indhold der er arrangeret indenfor det seneste år af tillidsrepræsentanten. FOA s TR ligger stort set på gennemsnittet af samtlige forbund. FOA tegner sig for en lidt mindre andel (25%), som slet ikke har arrangeret møder indenfor det seneste år, end gennemsnittet (30%). 55. Fremmødet Der spørges om, hvor mange af kollegaerne, som den pågældende repræsenterer, der i gennemsnit kommer til de møder, som er omtalt ovenfor. FOA-svar Svar fra alle TR Mindre end 10% Mellem 10 og 25% Mellem 25 og 50% Over 50% FOA har langt mindre fremmøde fra medlemmerne end øvrige organisationer. 18

19 56. Kontakt med fagforeningen Der spørges om, hvor ofte TR har været i kontakt med fagforeningen (den lokale afdeling) inden for det seneste år. I gennemsnit FOA-svar Svar fra alle TR - mere end tre gange om ugen en til tre gange om ugen en gang om ugen en gang om måneden Mellem 1 og 11 gange det seneste år Slet ikke det seneste år 2 3 Der er en svag tendens til, at FOA har lidt større kontakt med sine TR end de øvrige organisationer. 57. Årsagen til kontakten med fagforeningen Der spørges om, hvilke emner og/eller aktiviteter der er drøftet med fagforeningen (den lokale afdeling) indenfor det seneste år. FOA-svar Forskel til samtlige Svar fra alle TR Deltaget i møder i fagforeningen (fyraftensmøder el.lign) Deltaget i fagforeningens generalforsamling Deltaget i udvalgsarbejdet under fagforeningen Deltaget i forbundets kongres Deltaget i studiekredse Drøftet: - overenskomstforhold tillidsrepræsentantuddannelse egne arbejdsvilkår som TR uddannelse/efterudd. Af kollegaer samarbejdsforholdene på arbejdspladsen afskedigelse af medarbejdere fagretlige regler ledelsen på min arbejdsplads synliggørelse af fagforeningen på arbejdspladsen A-kasse forhold ansættelse af nye medarbejdere iværksat eller drøftet kulturelle aktiviteter synliggørelse af fagforeningen i.f.t. lokalsamfundet arbejdsmarkedsrådene 3-3 Der er en langt højere grad af interesse fra FOA s tillidsrepræsentanter end samtlige i undersøgelsen. 19

20 58. Fagforeningens service overfor tillidsrepræsentanten Der spørges om enig/uenighed omkring nogle udsagn om fagforeningen (den lokale afdeling) og den service, som tillidsrepræsentanten har oplevet. FOA-andel helt eller delvis enig Det er godt, hvis fagforeningen kan rådgive TR om TR-uddannelsen Det er godt, hvis fagforeningen udarbejder en velkomstpjece/ introduktionsmappe til nye TR Det er godt,hvis fagforeningen bringer TR fra forskellige arbejdspladser sammen til møder om fagligt indhold Det er godt, hvis TR har en fast kontakt person i afdelingen Alle TR helt eller delvis enige (Sidste spørgsmål afspejles også i svarene til spørgsmål 62). Der er sammenfald i besvarelserne. 59. Tilfredsheden med service fra fagforeningen (lokale afdeling) 75% af FOA s TR er meget eller delvis tilfreds med den service, de får som TR fra deres afdeling. I den samlede undersøgelse er det 77%, som er meget eller delvis tilfredse. 59a. Besøg på arbejdspladsen 53% af FOA s TR har haft besøg af en person fra fagforeningen inden for det seneste år. Det generelle svar i undersøgelsen er 55%. Det kan diskuteres, hvad der omfattes af begrebet besøg, og dette afspejles i spørgsmål 59b. 59b. Årsagen til besøget Hvis TR har svaret ja til at der har været besøg, spørges om årsagen til dette besøg. Årsag til besøg: Andel af FOA TR Andel af øvrige TR Andet Generel information fra fagforeningen Overenskomstforhandlinger Uoverensstemmelse med ledelsen Arbejdsmiljøet 11 5 Rutinebesøg fra fagforeningen 7 9 Synliggørelse af fagforeningen 6 8 For at hverve medlemmer

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Velkommen til 3F - din fagforening

Velkommen til 3F - din fagforening 1 Velkommen til 3F - din fagforening Overenskomst Efteruddannelse Fremtid i fællesskab Arbejdsmarkedspension Tillidsrepræsentant Arbejdsløs Strejke Forsikring Medlemskort med fordele Ulykke Ligestilling

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Fællestillidsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for

(http://www.samarbejdssekretariatet.dk/rammer_for_su/) og fastlægger de rammer, inden for Aftale om oprettelse af MIO-udvalg på Roskilde Katedralskole, 2012, Kap. 1: Rammer og struktur for MIO-udvalget ved Roskilde Katedralskole 1: Område Nedenstående aftale om MIO gælder for den samlede selvejende

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud FOA er til for dig Forbundet af Offentligt Ansatte FOA er et fagligt fællesskab, hvor

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3

Forskerundersøgelsen. Resultater for sektorforskere Spor 3 Forskerundersøgelsen Resultater for sektorforskere Spor 3 Indholdsfortegnelse 1. Arbejdstid 2. Løn 3. Belastning og stress 4. Forskning og forskningsfinansiering 5. Forskningsfrihed 6. Medindflydelse 7.

Læs mere

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor!

Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! Brug din orlov! - der er nok til både far og mor! 25 Brug din orlov - der er nok til både far og mor Udgivet af Minister for ligestilling Januar 2007 Distribution: Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Løbenummer: Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Dette spørgeskema er udviklet af Arbejdsmiljøinstituttet. Skemaet kan benyttes til at kortlægge

Læs mere

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud

FOA din partner på arbejdspladsen. Fordele og medlemstilbud F O A F A G O G A R B E J D E FOA din partner på arbejdspladsen Fordele og medlemstilbud 2006 FOA er til for dig FOA Fag og Arbejde er et fagligt fællesskab, hvor vi er omkring 210.000 medlemmer. Som medlem

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer

Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Side Side Kolofon Formålet med pjecen Titel: Attraktive arbejdspladser til attraktive seniorer Udgiver: Rambøll Management A/S Nørregade 7A 1165 København

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår

En profession med høj værdi for samfundet. Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers løn og arbejdsvilkår en profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i.

Lockouten gav et sammenhold, som intet teambuildings kursus kunne have gjort bedre. Det sammenhold må vi prøve at holde fast i. Kære alle i kreds 3 Horsens den 31. maj 2013 Så er hverdagen ved at vende tilbage til skolerne. Alle har travlt med at nå at indhente forskellige gøremål og det bliver sikkert ikke helt godt igen, før

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor

F O A F A G O G A R B E J D E. Fagpolitiske målsætninger. Kost- og Servicesektor F O A F A G O G A R B E J D E Fagpolitiske målsætninger Kost- og Servicesektor Grafisk tilrettelæggelse af omslag: GraFOA Maja Honoré Forsidefotos: Mike Kollöffel Layout indhold: Kost- og Servicesektor

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fleks- job Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fleks- job Nye regler pr. 1/7 2006 Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Fraværs- og fastholdelsespolitik

Fraværs- og fastholdelsespolitik Fraværs- og fastholdelsespolitik Indledning/målsætning Norddjurs Kommune ønsker med fraværs- og fastholdelsespolitikken at understøtte Norddjurs Kommunes overordnede personalepolitik om at fastholde ansatte

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper

F O A F A G O G A R B E J D E. Det gør FOA for dig. som pædagogmedhjælper F O A F A G O G A R B E J D E Tekst: Britta Lundqvist. Foto: Biofoto/Johnny Madsen og Anders Tvevad. Layout: Joe Anderson og Maja Honoré. Tryk: FOA-tryk marts 2006. Det gør FOA for dig som pædagogmedhjælper

Læs mere

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2014 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 14 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: % (12 besvarelser ud af 141 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Konklusion 5 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM

SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSUDVALGET - FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM SAMARBEJDSAFTALEN SKAL UDFY LDES KONKRET FRA FORHANDLINGSARENA TIL DIALOGFORUM 2. UDGAVE 2011 FOLDEREN ER

Læs mere

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund

Klubarbejdet. Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Klubarbejdet Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 23. april 2013 Forfatter: Faglig Afdeling Tryk: Teknisk Landsforbund Indholdsfortegnelse 1. Teknikerklub på arbejdspladsen hvorfor?...3 2. Hvordan starter

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Fædre, barselsorlov og børnepasning

Fædre, barselsorlov og børnepasning Fædre, barselsorlov og børnepasning - en undersøgelse af ingeniørers adfærd og holdninger Ingeniørhuset Kalvebod Brygge 31-33 Fax 33 18 48 88 DK-1780 København V E-mail ida@ida.dk Telefon 33 18 48 48 Website

Læs mere

Kvantitativ Undersøgelse

Kvantitativ Undersøgelse Kvantitativ Undersøgelse Fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Interviewperiode: December 2007 Projektnummer: 55090 Rapportering: December 2007 Kunde: Ældresagen Karl Henrik Baum Nørregade 49 1165

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008

Sundhedsforsikringer ANALYSE-BUREAU I ANALYSE DANMARK PUBLICERET I UGEBREVET A4 I NR.: 10/2008, 11/2008, 12/2008 Sundhedsforsikringer Undersøgelsen er foretaget blandt 2.264 personer og danner baggrund for denne række af artikler: - Kun 18 % ser det ikke som et problem, at nogle kan springe over andre i køen til

Læs mere

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben

Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben Er mandatet i orden? - om at få et mandat af klubben marts 2011 TR og klubben indgår aftaler Siden 1. juli 2002 har aftale- og forhandlingsretten været uddelegeret til klubberne. Med decentraliseringen

Læs mere

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet

Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Strategisk Netværk Side 1 Seniorpolitik i Arbejdsdirektoratet Analyse af holdninger og synspunkter --- Denne analyse er et led i et projekt, som Arbejdsdirektoratet (ADIR) er ved at gennemføre med henblik

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal

Kursusoversigt 2014/15. Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Kursusoversigt 2014/15 Kurser for tillidsvalgte og medlemmer af Dansk Metal Keld Brødsgaard Afdelingsleder/ Simon Palm Lene Boholm Bibliotekar/ Per Andersen Ulrik Rasmussen Faglig sekretær/ Metals kursus-

Læs mere

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik

Særlige ansættelser. Tillidsvalgtes roller og opgaver. Fraværs- politik Særlige ansættelser Tillidsvalgtes roller og opgaver F O A F A G O G A R B E J D E Fraværs- politik Til dig som tillidsvalgt Formålet med denne pjece er at give dig et redskab til de opgaver, du har,

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER

INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER 1 06 DM Fagforening for højtuddannede INDFLYDELSE PÅ PRIVATE ARBEJDSPLADSER Ny lov om information og høring øger DM eres og akademikeres muligheder for formel indflydelse på deres private arbejdspladser.

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU

INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU OK15 INFORMATIONSPJECE OM RESULTATET AF FORHANDLINGERNE MELLEM FINANSMINISTERIET OG CFU Udgivet af Offentligt Ansattes

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b.

Trivselsundersøgelse. Generelle oplysninger. Fru Flora:2,11,028, 46,48,810;;Fæll es Fodslag:73,82, 201,100,55;;Ind. 1.1 Er du a. Mand b. Generelle oplysninger 1.1 Er du a. Mand b. Kvinde 1.2 Hvor gammel er du? a. Under 20 år b. 20-29 år c. 30-39 år d. 40-49 år e. 50-59 år f. 60 og derover 1.3 Hvor lang tid har du været ansat der hvor du

Læs mere

Overordnet personalepolitik

Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Overordnet personalepolitik Indledning: Silkeborg Kommune er en stor og mangfoldig organisation, hvor der skal være plads til den forskellighed, der er givende for innovation

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 11 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) Skolerapport Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen 3 Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet 6 Hvordan

Læs mere

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson.

Vil du med i kassen? Politisk ansvarlig: Dennis Kristensen Redaktion: FOAs a-kasse. Forsidefoto: Mike Kollöffel. Layout: Joe Anderson. F O A s A K A S S E Vil du med i kassen? Vil du med i kassen? Er udgivet af Fag og Arbejde FOAs a-kasse Pjecen henvender sig til ansatte, som arbejder inden for kassens faglige områder, og som kan optages

Læs mere

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde

Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Arbejdsmarkedsmodeller og Trepartssamarbejde Definition af begreber v. Carsten D. Nielsen Arbejdsmarkedsmodeller Ofte nævnes de to begreber i flæng: Den danske Model Den danske flexicurity Model Men: både

Læs mere

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen!

lønforhandling Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Lokal lønforhandling DIN TRUMF: Spil ikke hasard med din løn! Lønforhandling er et af de kort, du har at spille med!!! Mere i Løn? Brug Løfteparagraffen! Det er hverken frækt, uartigt eller for den sags

Læs mere

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed

Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Flere og flere forsikrer sig mod ledighed Næsten 100.000 danskere har tegnet en lønsikring som tillæg til dagpengene især vellønnede forsikrer sig. Samtidig mener næsten hver anden, at lønsikringen øger

Læs mere

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST

LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST Rejsehold til dit arbejdsmiljø Minipensionen stiger Større købekraft Nu 7 ugers barsel til far Fortsat fokus på kompetenceudvikling LÆS OM DIN NYE OVERENSKOMST OG DELTAG I URAFSTEMNINGEN [SENEST 9. APRIL]

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014

Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Spørgeskemaundersøgelse om EU-parlamentsvalget 2014 Om undersøgelsen Artiklen er skrevet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse, som Enhedslisten har fået foretaget af analysebureauet &Tal. Ønsket er

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

Valg til kredsstyrelsen

Valg til kredsstyrelsen Valg til kredsstyrelsen På de følgende sider præsenterer de medlemmer sig, der stiller op til kredsstyrelsen for perioden 1.4.2014 til 31.3.2016. Forslag til valgprocedure/rækkefølge Generalforsamling

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide

TRUS - TR-udviklingssamtale Guide TRUS - TR-udviklingssamtale Guide Oktober 2010 (revideret 12.12.11) Denne guide sendes til TR i god tid forud for TRUS Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til TR-udviklingssamtalen (TRUS)... 3 2. Formål...

Læs mere

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område.

Mette Rostgaard, der er medlem af TAT s hovedbestyrelse og formand for Jobcenterklubben har gennemgået og kommenteret resultaterne på TAT s område. Kan du kende dig selv? FTF har gennemført Lederpejling 2008. Undersøgelsen fokuserer på lederuddannelse, ledernes vilkår og ledernes erfaring med lederevaluering. Formålet har været dels at tilvejebringe

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve

Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Ankestyrelsens undersøgelse af Arbejdsmiljøklagenævnets nyhedsbreve Oktober 2011 1 1 Formål, baggrund og metode 1.1.1 Baggrund for undersøgelsen Sekretariatet for Arbejdsmiljøklagenævnet gennemførte i

Læs mere

Projekt medlemsservice Survey 2015

Projekt medlemsservice Survey 2015 2015 Projekt medlemsservice Survey 2015 Afrapportering af kvantitativ medlemsundersøgelse gennemført i perioden 10.02.2015-03.03.2015 i forbindelse med Projekt Medlemsservice i Dansk Psykolog Forening

Læs mere