Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tillidsrepræsentantundersøgelse. TRavl, men godt tilfreds. om arbejdet som tillidsrepræsentant. rapport 99"

Transkript

1 Tillidsrepræsentantundersøgelse rapport 99 TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant

2 TRavl, men godt tilfreds om arbejdet som tillidsrepræsentant er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Rapporten er udarbejdet på baggrund af en større undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og oplevelse af deres opgave, som er gennemført af FAOS ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Undersøgelsen er gennemført for LO. Rapporten henvender sig til afdelingerne samt alle andre med interesse i tillidsrepræsentanternes vilkår og opgave, herunder undervisere på FOA s TR-uddannelse. Politisk ansvarlig: Poul Winckler Redaktion: Gurli Hjermitslev, Inge Frölich, Torben Faarborg, Lay-out: Joe Anderson Forsidefoto: Niels Åge Skovbo Tryk: FOA s trykkeri Oplag: 500 eksemplarer September 1999

3 Indhold SIDE Indledning Profilen for FOA s TR Udvalgte spørgsmål FOA sammenlignet med LO: Poster inden TR-valget Tillidsvalgt på arbejdspladsen før nuværende TR Årsagen til hvervet som TR Kampvalg om TR-posten Synspunkter på erfaringer som TR Tilfredsheden med at være TR Ønske om at fortsætte som TR Vanskeligheder med at finde en afløser Forbedringsmuligheder Interessen blandt kolleger De tre højst prioriterede områder som TR Påvirkningsmuligheder i forhold til kolleger Den daglige kontakt med kollegerne Samarbejde med andre faggruppers TR Opfattelsen af rollen som TR Antallet af uorganiserede kolleger Initiativer i forhold til de uorganiserede TR-arbejdet i arbejdstiden TR-arbejdet i fritiden Aftalte timer til TR-arbejdet Tid til TR-arbejdet Indflydelse i forhold til ledelsen Omgivelsernes vurdering af TR-rollen Ingåelse af aftaler Forhandlinger med ledelsen Skuffeaftaler

4 Indhold SIDE 47. Holdning til ledelsen Forhold der kan forbedre TR s relationer til ledelsen Tryghed i ansættelsen Spørgsmål der er drøftet på arbejdspladsen Faglige klubber Klubber med økonomisk tilskud Emner der er diskuteret/iværksat i klubben Antal møder med fagpolitisk indhold Fremmødet Kontakt med fagforeningen Årsagen til kontakten med fagforeningen Fagforeningens service over for TR Tilfredsheden med servicen fra den lokale afdeling a. Besøg på arbejdspladsen b. Årsagen til besøget Mulighed for påvirkning af fagforeningen Karriere i fagbevægelsen Én arbejdsplads, én fagforening Fagbevægelsens opgaver Forhandlingsniveauet Kompetencer og kvalifikationer om 10 år Holdningen til interesseområder Politisk tilhørsforhold

5 Indledning LO havde 100 års jubilæum i 1998, og samtidig blev der udarbejdet en undersøgelse af tillidsrepræsentanternes forhold. Undersøgelsen er gennemført via spørgeskema til tillidsrepræsentanter, svarede, hvilket er en svarprocent på 71. Derudover blev gennemført en omfattende interviewundersøgelse med 50 tillidsrepræsentanter, ledere og medarbejdere fra 17 arbejdspladser. De samlede resultater er offentliggjort i en række bøger og temahæfter, ligesom der er udgivet en kort pjece, der beskriver hovedresultaterne fra undersøgelsen. For FOA s vedkommende er der sendt spørgeskema ud til 737 tillidsrepræsentanter, og 592 har svaret, hvilket giver en svarprocent på 80. FOA har modtaget en særlig rapport, som indeholder de svar som FOA s repræsentanter har givet. På baggrund af denne særlige FOA-rapport har vi udvalgt en række spørgsmål, som bl.a. er sammenlignet med samtlige svar i LO-undersøgelsen. Disse spørgsmål og svar fremgår af nedenstående materiale. Det er tanken, at materialet kan indgå i det videre arbejde om tillidsrepræsentanterne på forskellig måde, og det understreges, at fortolkningerne er vores egne. Det skal ligeledes understreges, at der er mange flere oplysninger, som ikke er offentliggjort, ligesom der ikke er foretaget forskellige krydscheck for de enkelte spørgsmål. 5

6 Profilen for FOA s TR FOA s tillidsrepræsentant er en kvinde i alderen 40 til 60 år. Hun har været over 10 år på arbejdspladsen og er utrolig stabil. Arbejdspladserne er typisk mindre arbejdspladser med maksimalt 50 ansatte og hun har ofte andre tillidsposter. 56% sidder i samarbejdsudvalget, og 25% er tillige næstformand i SU, ligesom 25% også sidder i hovedsamarbejdsudvalget. Kun 4% er samtidig sikkerhedsrepræsentant. 25% er medlem af FOA s klubbestyrelse, og 12% er klubformænd. 12% er medlemmer i FOA s afdelingsbestyrelser, og 21% er medlem af sektorbestyrelserne. Af de 592 tillidsrepræsentanter fra FOA, der svarede på det udsendte spørgeskema, er 82% kvinder og 18% mænd. I forbundet som helhed er der 88% kvinder og 12% mænd. Mændene er således overrepræsenterede blandt TR 1. TR erne i undersøgelsen har en gennemsnitsalder på 46 år. I den seneste medlemsstatistik pr var de erhvervsakativie medlemmer af FOA knap 43 år i gennemsnit. Ud fra de tal, der er optrykt om aldersfordelingen blandt TR i undersøgelsen, er det ikke muligt at lave en meget præcis sammenligning med FOA s medlemsstatistik. Men groft sagt ser det ud til, at de unge er kraftigt underrepræsenterede blandt de TR, der har været med i undersøgelsen. Personer i 30 erne er også underrepræsenterede, mens der er relativt flere TR, der er i 40 erne og 50 erne, end der er medlemmer i disse aldersklasser. Hvad de unge angår, var der ultimo % af FOA s medlemmer, der var under 30 år. Kun ca. 2% af de FOA-TR, der har medvirket i LO s undersøgelse, tilhørte denne aldersgruppe 2. 1 Pr var 80% af alle FOA s TR kvinder og 20% var mænd. 2 Er dog opgjort som personer født i 1971 eller senere disse personer var højest ca. 28 år, da undersøgelsen blev fortaget. 6

7 Udvalgte spørgsmål FOA sammenlignet med LO 14. Poster inden TR-valget Det er en relativt større andel af FOA s TR end af samtlige TR i undersøgelsen, der har været TR-suppleanter eller SU-medlemmer, før de blev valgt. Over 25% har været suppleanter mod 17% blandt alle i undersøgelsen. Knap 20% har været SU-medlemmer mod kun 12% af TR i alle forbundene. 16% af FOA s TR var før valget til TR medlem af en klubbestyrelse et svar, der ligger på linje med svarene fra de øvrige forbund. I FOA er det kun 13% af TR, der var SR forud for TR-valget. Blandt alle TR er det 18%, der har en baggrund som SR. 15. Tillidsvalgt på arbejdspladsen før nuværende TR På 80% af de arbejdspladser, hvor FOA s TR er, var der også en TR, før den nuværende blev valgt. Svarene er på niveau med samtlige svar i undersøgelsen. 16. Årsagen til hvervet som TR 75% svarer, at det skyldtes, at kollegerne opfordrede dem til det. 50% har påtaget sit hvervet for at få mere indflydelse på egen arbejdssituation. 33% har gjort det for at udvikle sig personligt. FOA s TR lægger mere vægt på de to sidstnævnte faktorer end samtlige TR i undersøgelsen. 17. Kampvalg om TR-posten Der er meget få af FOA s TR, der har været ude i kampvalg om deres post under 10%. Andelen er noget højere i TR-skaren som helhed 16%. 7

8 18. Synspunkter på erfaringer som TR Hvor enig/uenig er du i følgende Andel i FOA, der er helt Andel af alle TR i undersøgelsen, udsagn om dine erfaringer som TR eller delvist enige der er helt eller delvist enige i i udsagnet udsagnet Det giver mig mulighed for at hjælpe mine kollegaer Det giver mig viden om min arbejdsplads Det giver mig mulighed for personlig udvikling Det giver mig mulighed for at forbedre samarbejdet på arbejdspladsen Det er vanskeligt at følge med i alt, hvad man bør vide om TR-arbejdet Det giver mig personlig autoritet Jeg er i tvivl, om jeg gør det godt nok Ind imellem er man nødt til at varetage arbejdspladsens/virksomhedens interesser, selv om disse er i modstrid med kollegaernes eller forbundets interesser Jeg kan give min arbejdsplads en social profil (f.eks. i forhold til skabelse af puljejob/skånejob) Det giver mig ledelsesopgaver Jeg tager jobbet med hjem det går ud over familien/min fritid Det giver mig stress Jeg falder bagud med hensyn til viden og uddannelse på arbejdsmæssige områder

9 Udsagn FOA-andel helt eller Andel af alle TR i undersøgelsen, delvist enig der er helt eller delvist enige Jeg har svært ved at være så loyal over for ledelsen, som jeg synes, jeg bør være TR-arbejdet er en psykisk belastning for mig Jeg har svært ved at være så loyal over for kollegaerne, som jeg synes, jeg bør være Kollegaerne går ofte uden om mig i fagpolitiske spørgsmål og taler direkte med ledelsen Jeg har svært ved at være så loyal over for fagforeningen, som jeg synes, jeg bør være Jeg bliver set skævt til af mine kolleger Tilfredsheden med at være TR Over 75% af FOA-tillidsrepræsentanterne tilkendegiver, at de alt i alt er meget tilfredse eller tilfredse med at være tillidsrepræsentant. Kun 3% er utilfredse med det, 20% er neutrale. FOA-TR ernes tilfredshed ligger på linje med gennemsnittets. 20. Ønske om at fortsætte som TR 75% af FOA TRkan tænke sig at blive valgt til TR for en ny periode. Kun 10% ønsker det ikke. Resten 22% er uafklarede. I forhold til alle TR i undersøgelsen er der lidt flere FOA-TR, der ønsker genvalg. 21. Vanskeligheder med at finde en afløser Over 50% af FOA s TR svarer ja, 38% både ja og nej 10% nej og kun 8% nej. Svarene svarer meget til alle TR s svar, dog har FOA s TR en lidt lavere andel, der siger nej. 9

10 22. Forbedringsmuligheder TR erne er blevet spurgt, hvad der kunne forbedres, hvis det skulle være mere attraktivt for dine kolleger at blive TR. Svarpersonerne har kunnet sætte flere krydser ved spørgsmålene. Hvis det skulle være mere attraktivt for dine kollegaer at blive FOA-svar i % Svar fra alle tillidsrepræsentant, hvad kunne så forbedres? TR i % Mulighederne for frikøb til TR-arbejdet skulle forbedres Der skulle være løntillæg knyttet til TR-jobbet fra fagforeningens side Vikardækning for TR skulle forbedres Kollegaerne skulle gøres mere interesseret i TR-jobbet Ledelsen skulle i større omfang have forståelse for TR s rolle og opgaver Fagforeningen skulle bakke mere direkte op på arbejdspladsen Der skulle være en bedre generel introduktion til TR-jobbet fra fagforeningens side TR-beskyttelsen skulle forbedres Andet 1 3 Ved ikke 1 3 Tabellen viser, at hele 33% af FOA s TR peger på, at bedre muligheder for frikøb, løntillæg og bedre vikardækning ville gøre det mere attraktivt at blive TR. Især med hensyn til frikøb og vikardækning er ønsket betydeligt stærkere blandt FOA-tillidsfolkene end i undersøgelsen under ét. Svarene harmonerer med, at der er relativt flere FOA-TR end andre, der ser det som et problem, at kollegerne skal lave det arbejde, de ikke selv får gjort. Tallene viser, at tillidsrepræsentantbeskyttelsen anses for god blandt FOA TR her er der relativt flere blandt samtlige TR, der ønsker forbedring. Godt 33% af TR i FOA mener, at fagforeningen skulle bakke mere direkte op på arbejdspladsen. Samme andel er enige i, at fagforeningen skulle give en bedre generel introduktion til TR-jobbet. Andel af FOA-TR, der efterlyser mere direkte opbakning, er, som det ses, lidt højere end blandt samtlige TR i undersøgelsen. 23. Interessen blandt kolleger TR er blevet bedt om svare på, hvordan de vil betegne interessen for bredere faglige spørgsmål/fagforeningsarbejde blandt de kolleger, de repræsenterer. Kun 3% synes, interessen er stor, 40% siger middel, og hele 57% at interessen er lille. Svarene ligger på linje med gennemsnittet for samtlige TR. 10

11 24. De tre højeste prioriterede områder som TR TR er blevet bedt om angive, hvilke tre ud af i alt 10 områder, som de mener, at tillidsrepræsentanten bør prioritere højest i sit arbejde som TR. Topscorerne blandt FOA TRer : At få samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere til at fungere (det siger 67% eller 2/3), personalepolitik/personaleudvikling (60%), brug af overenskomsterne (fx sikre, at de overholdes eller genforhandles) (53%), at sørge for et godt arbejdsklima blandt kollegaerne (50%), og arbejdsmiljø (39%). Bortset fra, at relativt flere FOA-TR end TR under ét har sat kryds ved personalepolitik/personaleudvikling, så svarer FOA-svarene nogenlunde til, hvordan samtlige svar i undersøgelsen ser ud. De svarmuligheder, som kun et fåtal har valgt at sætte blandt deres tre højest prioriterede, er: Virksomhedens/arbejdspladsens sociale ansvar (14% i FOA, 17% blandt alle), virksomhedens/arbejdspladsens økonomi, virksomhedens/arbejdspladsens udvikling, virksomhedens/arbejdspladsens ydre miljø og at gennemføre fagforeningens politik på virksomheden/arbejdspladsen. 25. Påvirkningsmuligheder i forhold til kolleger TR er blevet spurgt, om de som TR har haft mulighed for at påvirke deres kollegers forhold på i alt 12 områder. De har kunnet svare i meget høj grad, i høj grad, i nogen grad, i ringe grad, i meget ringe grad og ved ikke. Den følgende tabel viser, hvor stor en procent andel der har sat kryds ved én af de tre førstnævnte svarkategorier. Har du som tillidsrepræsentant haft mulighed for FOA s tillidsrepræsen- Samtlige tillidsat påvirke flg. af dine kollegers forhold? tanter i undersøgelsen repræsentanter i undersøgelsen Andel i procent, der har kunnet påvirke i nogen grad, i høj grad eller i meget høj grad Ansættelse af nye medarbejdere Den generelle udvikling på arbejdspladsen Afskedigelse af medarbejdere Uddannelse/efteruddannelse Strategiske beslutninger for arbejdspladsen/virksomheden Tilrettelæggelse af dine kollegaers arbejdsopgaver Ferie Arbejdstid Overarbejde Hensyn til familien (f.eks. barsels- eller orlovsregler) Indførelse af ny teknologi Løn

12 Det er kun i forhold til ansættelse af nye medarbejdere, at der tilsammen er flere, der svarer i høj grad eller i meget høj grad end den andel, der svarer i nogen grad. For de øvrige spørgsmål ligger tyngden i tabellen klart i svarkategorien i nogen grad. Ikke overraskende er kun ca. 25%, der har haft mulighed for at præge kollegernes løn, og denne andel er naturligvis højere i den samlede undersøgelse med både offentligt og privat ansatte. Størst indflydelse har FOA s TR haft på ansættelser, den generelle udvikling på arbejdspladsen, afskedigelser, uddannelse/efteruddannelse og strategiske beslutninger for arbejdspladsen. Lavest ligger indførelse af ny teknologi og hensyn til familien, hvor kun ca. 33% synes, de har kunnet påvirke kollegernes forhold. 26. Den daglige kontakt med kollegerne Der kunne sættes flere krydser ved syv måder at være i kontakt på. Mest udbredt blandt FOA s TR er det, at kollegerne kan altid komme til mig (det siger 83%), vi snakker sammen i hverdagen (76%), jeg informerer kollegerne, hvis de spørger (62%) og skriftlig information (opslagstavle mv.) (56%). Godt 25% svarer, at de ofte er i telefonkontakt med kollegerne, og 14% har faste træffetider. Kun 1% benytter sig af mod 8% af samtlige TR i undersøgelsen. Der er relativt flere af FOA s TR, der har træffetider, end hvad der gælder for samtlige TR set under ét. Der er også nogle flere, der bruger skriftlig information end blandt alle TR i undersøgelsen. 27. Samarbejdet med andre faggruppers TR 66% af FOA s TR svarer, at det fungerer godt, 29% siger nogenlunde, og kun 6% svarer dårligt. Disse svar vedrører kun dem, der er på arbejdspladser med TR fra andre faggrupper. Godt 25% af FOA s TR svarer, at de er på arbejdspladser uden TR fra andre faggrupper. 28. Opfattelsen af rollen som TR TR er blevet bedt om at markere den rolle blandt i alt fem, som de finder mest dækkende. Godt 80% af FOA-svarene fordeler sig stort set ligeligt på to udsagn: Talerør for mine kolleger og problemløser/formidler mellem ledelse, kollegaer og fagforeningen. 29. Antallet af uorganiserede kolleger Undersøgelsen rummer to spørgmål om uorganiserede eller gule medlemmer. Først spørges, hvor mange uorganiserede der cirka er i øjeblikket blandt de ansatte på tillidsrepræsentantens faglige område. 53% eller godt halvdelen af FOA s TR svarer, at der ingen uorganiserede er. Blandt samtlige TR i undersøgelsen er det hele 67% dvs. 2/3 der 12

13 svarer sådan. 40% af FOA s TR svarer, at der er under 10% uorganiserede på deres område. Det tilsvarende tal for alle TR i undersøgelsen er 25%. Det er altså kun 7% i FOA og 8% i det hele taget, der mener, at der mere end 10% uorganiserede hos dem. 30. Initiativer i forhold til de uorganiserede Dem, der har svaret, at der er uorganiserede på deres område, har haft fire valgmuligheder, og har kunnet vælge én eller flere af disse svarmuligheder. FOA-svarene ligger her på linje med svarene fra samtlige TR i undersøgelsen. 65% sætter kryds ved, at de prøver at hverve de uorganiserede til fagforeningen. 46% eller knap halvdelen markerer, at de bevidst ikke varetager de uorganiseredes interesser. 24% markerer, at de også forsøger at varetage de uorganiseredes interesser over for ledelsen. Endelig er der 15%, der markerer, at de prøver ikke at hverve de uorganiserede. 37. TR-arbejdet i arbejdstiden Den arbejdstid, som FOA-TR erne bruger på TR-arbejdet, fordeler sig nogenlunde som i alle forbund under ét. Knap 80% bruger et sted mellem 1 og 6 timer om ugen af deres arbejdstid på arbejdet som TR. 38. TR-arbejdet i fritiden FOA-TR erne ser ud til at bruge lidt mere af deres fritid på hvervet som TR end gennemsnittet i undersøgelsen. Knap 70% bruger mellem 1 og 6 timers fritid om ugen på TR-arbejdet. 1/6 har svaret, at de ikke bruger nogen fritid overhovedet. 39. Aftalte timer til TR-arbejdet Der er relativt flere FOA-TR, hvor TR eller fagforeningen har aftalt et fast antal timer om ugen til TR-arbejdet med ledelsen. Det gælder for 18% af FOA-TR erne mod 13% af alle TR i undersøgelsen. For de TR, hvor der aftalt fast timetal, er fordelingen på timer nogenlunde som for alle TR i undersøgelsen. 40. Tid til TR-arbejdet Der er markant flere FOA-TR, som ikke synes, at de har tid nok til at udfylde jobbet som TR. Hele 69% er af den opfattelse, hvor det kun er 52% af alle i undersøgelsen, der siger sådan. De TR er, der ikke synes, de har tid nok, har kunnet angive forskellige faktorer, der er baggrunden for deres svar. Her er der stor forskel på, hvad FOA-TR erne siger i forhold til gennemsnittet af alle TR i undersøgelsen. Der er lidt færre FOA-TR, der peger på, 13

14 at baggrunden er, at ledelsen ikke vil give dem tid. Der er en meget stor del, der angiver som baggrund, at kollegerne skal indhente det arbejde, de ikke når. 62% siger dette mod kun 47% af alle TR. Kun 25% angiver, at problemet er, at de selv skal indhente arbejdet mod godt 40% af alle TR. Endelig er det hele 59% af FOA s TR, der angiver, at de skal bruge for meget fritid mod 49% af alle TR. 42. Indflydelse i forhold til ledelsen FOA s tillidsrepræsentanter giver udtryk for, at det er arbejdet i samarbejdsudvalg, der giver dem størst mulighed for indflydelse (83%). Næstefter er det den uformelle kontakt med ledelsen (72%) og derefter overenskomsten (70%). Dette svarer stort set til svarene fra samtlige TR. 43. Omgivelsernes vurdering af TR-rollen 77% vurderer, at deres kollegaer opfatter deres TR-arbejde som positivt. 67,8% vurderer positive signaler fra både den daglige ledelse og fra deres familie og venner. Dette svarer til samtlige TRs opfattelse. 44. Indgåelse af aftaler Der er lige mange af FOA s tillidsrepræsentanter, som svarer både ja og nej til, at de tidligere har indgået aftaler eller overenskomster. Der er 61% af samtlige TR, som har indgået aftaler med ledelsen. 45. Forhandlinger med ledelsen 92% er enige i, at tillid mellem ledelse og TR er afgørende for, om en forhandling lykkes. 95% er enige i, at argumenter er den bedste vej til et godt forhandlingsresultat. 94% er enige i, at kollegaernes opbakning er afgørende for TR s styrke over for ledelsen i forbindelse med forhandlinger. Disse besvarelser svarer til samtlige TR. 36% er enige i, at strejkeretten skal anvendes, når der forhandles overenskomster lokalt men det interessante er her, at en trediedel er neutrale i dette spørgsmål. For samtlige TR er det halvdelen, som er tilhængere af strejkeretten. 47% mener, at det er vigtigt at kunne sætte hårdt mod hårdt i forhandlinger. 60% af samtlige TR er enige i dette udsagn. 14

15 46. Skuffeaftaler Kun ca. 10% af FOA s TR har indgået skuffeaftaler, og disse er især indgået omkring arbejdstid og overarbejde. For samtlige TR er det 17%, som har indgået sådanne aftaler. 47. Holdning til ledelsen Tillidsrepræsentanterne er spurgt om deres holdning til den daglige ledelse på arbejdspladsen. Det bemærkes, at der kan være forskel i opfattelse af definitionen af den daglige ledelse. FOA-svar, enige Svar fra alle TR Ledelsen er altid til at komme i snak med 87% 82% TR s forhold til ledelsen er præget af gensidig tillid 86% 79% Ledelsen giver den enkelte medarbejder ansvar 78% 70% Ledelsen fastholder sin ret til at lede og fordele arbejdet 77% 80% Ledelsen har alt i alt et godt forhold til medarbejderne 76% 68% Hvis ledelsen skulle bestemme var der individuelle aflønninger 49% 55% Ledelsen ønsker et direkte forhold til medarbejdere uden at TR og fagforening inddrages 35% 37% Ledelsen forsøger at præge TR politisk. 2% 9% Der spores en mere positiv holdning til ledelsen fra FOA TR end fra samtlige TR i undersøgelsen. 48. Forhold, der kan forbedre TR s relationer til ledelsen TR er spurgt, hvilke områder de finder vigtige for at være bedre klædt på til forhandling og dialog med ledelsen. Områder der er vigtige for TR FOA-svar Samtlige TR Bedre evne til at forhandle 73% 60% Bedre kendskab til økonomi og regnskab 53% 48% Bedre evne til at kommunikere 49% 44% Bedre kendskab til overenskomsten 49% 43% Bedre kendskab til personaleledelse 44% 34% Bedre kendskab til det fagretslige system 44% 40% Bedre faglig og teknisk viden 26% 21% Bedre kendskab til organisationens måde at fungerer på 20% 19% Bedre skoleuddannelse 11% 15% Bedre kendskab til andre sprog 3% 6% 15

16 Der peges især på evne til at forhandle og kendskab til økonomi og regnskab. Men at kunne kommunikere og kende overenskomsten er også vigtige områder. FOA s tillidsrepræsentanter adskiller sig ikke fra samtlige TR i undersøgelsen. 49. Tryghed i ansættelsen Når der spørges efter, hvad det er for forhold, der er vigtigst for tillidsrepræsentanternes tryghed, peges der tydeligt på kollegaernes opbakning. Hvilke forhold er vigtigst for tillidsrepræsentanternes tryghed FOA s TR Samtlige TR Mine kollegaers opbakning i kritiske situationer 51% 55% Opbakning fra fagforeningen 25% 18% De fagretslige regler, der beskytter TR mod afskedigelse 19% 28% Der er lidt flere FOA TR, som ønsker opbakning fra fagforeningen, dog er det kun 25% af samtlige. Derudover er der væsentlig flere fra samtlige TR, der peger på de fagretslige regler. 50. Spørgsmål der er drøftet på arbejdspladsen I undersøgelsen er der spurgt til, om 37 forskellige emner er drøftet med kollegaer eller ledelse indenfor det seneste år. FOA s TR har drøftet følgende med ledelsen (prioriteret) Generel personalepolitik Ansættelse af medarbejdere Det psykiske arbejdsmiljø SU Det fysiske arbejdsmiljø på arb.pladsen Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Medarbejdersamtaler Medarbejderindflydelse Overenskomstforhold generelt. Sygdom Tilrettelæggelse af arbejdet. Overenskomstforhold Ferieplanlægning Kvalitet/service Individuel lønfastsættelse Vilkår for TR Overarbejde og pauser. Afskedigelse af medarbejdere FOA s TR har drøftet følgende med kollegaerne (prioriteret) Overenskomstforhold generelt Det psykiske arbejdsmiljø Generel personalepolitik Tilrettelæggelse af arbejdet Det fysiske arbejdsmiljø på arb.pladsen Overenskomstforhold. Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere. Ferieplanlægning Medarbejderindflydelse Individuel lønfastsættelse SU Overarbejde og pauser Sygdom Kvalitet/service Medarbejdersamtaler Ansættelse af medarbejdere Medlemskab af fagforeningen Vilkår for TR med ledelsen 16

17 FOA s TR har drøftet følgende med ledelsen (prioriteret) Uddannelsesplanlægning for kollegaerne Spørgsmål vedr. virksomhedens fremtid Skånejob/puljejob el. jobtræning. Individuel tilrettelæggelse af uddannelse/efteruddannelsesforløb Lønklassificering med ledelsen Ny teknologi Lærlinge/elevforhold Jobrotation Klassificering af stillinger Seniorordninger Medlemskab af fagforeningen. Lønregulering Ligestilling mellem mænd og kvinder Etnisk ligestilling Efterløn Rådgivning på det private plan ( Socialrådgiver ) Pensionsforhold Grænseprobl. ift kollegaers medlemskab af fagforeningen Akkorder FOA s TR har drøftet følgende med kollegaerne (prioriteret) Virksomhedens fremtid Uddannelsesplanlægning ift hele virksomheden Skånejob/puljejob el. jobtræning. Lønklassificering Individuel tilrettelæggelse af uddannelselse/ efteruddannelsesforløb Afskedigelse af medarbejdere Lønregulering Lærlinge/elevforhold Jobrotation Pensionsforhold Ny teknologi Rådgivning på det private plan (Socialrådgiver ) Seniorordning Efterløn Klassificering af stillinger Grænseprobl. ift kollegaers medlemskab af fagforeningen Ligestilling mellem mænd og kvinder Etnisk ligestilling Akkorder 51. Faglige klubber 38% af FOA s TR har faglige klubber. 50% af TR i undersøgelsen har faglige klubber. Der er dog en meget stor variation, idet visse organisationer ligger helt oppe i nærheden af 90%, medens andre er nede under 20%. Det er afhængig af, hvor mange ansatte der er fra den pågældende organisation på selve arbejdspladsen. Der kan også stilles spørgsmål til, hvad begrebet faglig klub omfatter. 52. Klubber med økonomisk tilskud Hvis der er en faglig klub, er det spurgt, om klubben får økonomisk tilskud fra den lokale fagforening. For FOA drejer det sig om 70% af klubberne. Også dette område udviser en meget stor variation for samtlige adspurgte TR. 17

18 53. Emner, der er diskuteret/iværksat i klubben Der spørges om følgende konkrete emner og/eller aktiviteter, der har været diskuteret og/eller iværksat i klubberne indenfor det seneste år. FOA-svar Forskel til FOA Svar fra alle TR Overenskomstforhold Uddannelse/efteruddannelse Sociale aktiviteter(sport, fisketure m.v.) Forholdet til ledelsen Andet Virksomhedens sociale ansvar Fagbevægelsens fremtid Seniorordninger Faggrænser mellem fagforeningerne Bredere politiske emner Ved ikke Den største afvigelse er i forholdet til ledelsen, som indenfor FOA drøftes mindre end af de øvrige klubber. 54. Antal møder med fagpolitisk indhold Der er spurgt om, hvor mange møder med et fagpolitisk indhold der er arrangeret indenfor det seneste år af tillidsrepræsentanten. FOA s TR ligger stort set på gennemsnittet af samtlige forbund. FOA tegner sig for en lidt mindre andel (25%), som slet ikke har arrangeret møder indenfor det seneste år, end gennemsnittet (30%). 55. Fremmødet Der spørges om, hvor mange af kollegaerne, som den pågældende repræsenterer, der i gennemsnit kommer til de møder, som er omtalt ovenfor. FOA-svar Svar fra alle TR Mindre end 10% Mellem 10 og 25% Mellem 25 og 50% Over 50% FOA har langt mindre fremmøde fra medlemmerne end øvrige organisationer. 18

19 56. Kontakt med fagforeningen Der spørges om, hvor ofte TR har været i kontakt med fagforeningen (den lokale afdeling) inden for det seneste år. I gennemsnit FOA-svar Svar fra alle TR - mere end tre gange om ugen en til tre gange om ugen en gang om ugen en gang om måneden Mellem 1 og 11 gange det seneste år Slet ikke det seneste år 2 3 Der er en svag tendens til, at FOA har lidt større kontakt med sine TR end de øvrige organisationer. 57. Årsagen til kontakten med fagforeningen Der spørges om, hvilke emner og/eller aktiviteter der er drøftet med fagforeningen (den lokale afdeling) indenfor det seneste år. FOA-svar Forskel til samtlige Svar fra alle TR Deltaget i møder i fagforeningen (fyraftensmøder el.lign) Deltaget i fagforeningens generalforsamling Deltaget i udvalgsarbejdet under fagforeningen Deltaget i forbundets kongres Deltaget i studiekredse Drøftet: - overenskomstforhold tillidsrepræsentantuddannelse egne arbejdsvilkår som TR uddannelse/efterudd. Af kollegaer samarbejdsforholdene på arbejdspladsen afskedigelse af medarbejdere fagretlige regler ledelsen på min arbejdsplads synliggørelse af fagforeningen på arbejdspladsen A-kasse forhold ansættelse af nye medarbejdere iværksat eller drøftet kulturelle aktiviteter synliggørelse af fagforeningen i.f.t. lokalsamfundet arbejdsmarkedsrådene 3-3 Der er en langt højere grad af interesse fra FOA s tillidsrepræsentanter end samtlige i undersøgelsen. 19

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Unges fagforenings- og arbejdslivsorienteringer 2. maj 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36

Læs mere

"Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden"

Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden Gymnasieskolernes Lærerforening "Det der overraskede mig mest var arbejdsmængden" - en undersøgelse af inspektorernes arbejdsforhold September 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Hjemmeplejen i en omstillingstid

Hjemmeplejen i en omstillingstid Delrapport 1 Hjemmeplejen i en omstillingstid Personalets syn på deres arbejde, på omstillingerne og på fremtiden - belyst ud fra en spørgeskemaundersøgelse Maj 2002 Jørgen Møller Christiansen og Sanne

Læs mere

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser

Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Rapport Ingeniørernes arbejdsmiljø for fremtiden - Ledelsesteknologier og fagidentitet - Resultater fra 5 spørgeskemaundersøgelser Flemming Nielsen & Vibeke Andersen, DTU Management Juli 2008 Forord Denne

Læs mere

Elektrikernes arbejdsmiljø

Elektrikernes arbejdsmiljø Elektrikernes arbejdsmiljø - en spørgeskemaundersøgelse af det psykiske og fysiske arbejdsmiljø, ulykker og helbred Oktober 010 Jørgen Møller Christiansen, Henning Hansen og Claus Syberg Henriksen CASA

Læs mere

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum

4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4. Offentlige overenskomster mere central styring end lokalt råderum 4.1 Sammenfatning 177 4.2 Overenskomsterne i de to sektorer 18 4.3 Ledelsesrummet for ledere i den offentlige sektor 191 4.4 Lønforholdene

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver

Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver Bilagsrapport Holdninger og synspunkter til fagforeninger og deres rolle og opgaver - baseret på 12 fokusgruppemøder med almindelige medlemmer fra KAD, SiD og TIB 1. runde Marts 2003 Finn Kenneth Hansen

Læs mere

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation

NR. 7-2010. Lederpejling. FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation NR. 7-2010 Lederpejling FTF-ledernes lederuddannelser samt erfaringer med og holdninger til innovation Ansvarshavende redaktør: Flemming Andersen, kommunikationschef i FTF Foto: Colourbox Layout: FTF Kommunikation

Læs mere

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource

Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedsassistenter på sygehusene - en faglig ressource Social- og sundhedssektoren, FOA Fag og Arbejde januar 2007 1 Social- og sundhedsassistenter kan løse flere opgaver på sygehusene Jeg

Læs mere

Evaluering. Marts 2013

Evaluering. Marts 2013 Evaluering Marts 2013 Indhold 1. Indledning 3 1.1... Datagrundlag... 4 2. Sammenfatning 5 3. Organisering og ressourcer 7 4. Projektets aktiviteter 8 Sammenhængen mellem de enkelte aktiviteter... 8 4.1

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling

Undersøgelse af lærernes efteruddannelse. med kompetenceudvikling Undersøgelse af lærernes efteruddannelse og skolernes strategiske arbejde med kompetenceudvikling Gymnasieskolernes Lærerforening 2011 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Anbefalinger...

Læs mere

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004

PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE. Januar 2004 PROFIL AF EKSISTERENDE FLEKSJOB I ROSKILDE KOMMUNE Januar 2004 Indhold Indledning...3 Baggrund og formål...3 Metode...3 Præsentation af resultaterne - læsevejledning...4 Fleksjobprofil...6 Personer...6

Læs mere

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening

Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø blandt medlemmer af Danmarks Lærerforening Maj 2007 Jørgen Møller Christiansen og Inge Larsen CASA Lærerlivet på godt og ondt Undersøgelse

Læs mere

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening.

Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering. Analyse for Danmarks Lærerforening. Lederpejling 6 FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med lederevaluering Analyse for Danmarks Lærerforening Marts 2008 Niels Hemmingsens Gade 12, Postboks 1169, 1010 København K ftf@ftf.dk -

Læs mere

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES

DISCUS A/S. UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES UNDERSØGELSE af fleksjob i København med fokus på de afbrudte fleksjob SAMLET KONKLUSION MED GUIDELINES August 2003 Indholdsfortegnelse 1. Samlet konklusion s. 3 Indledning med læsevejledning s. 3 Afbrydelser

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse 2009

Personalepolitisk undersøgelse 2009 Karsten Vrangbæk Personalepolitisk undersøgelse 2009 Værdier og motivation blandt ansatte på kommunale og regionale arbejdspladser AKF publikationen Personalepolitisk undersøgelse 2009 Værdier og motivation

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt

En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Helle Holt København 1998 Socialforskningsinstituttet 98:1 En kortlægning af danske virksomheders sociale ansvar Forskningsleder: mag.scient.soc. Anders

Læs mere

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER

MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER MEDARBEJDER UDVIKLINGSSAMTALER E N V E J L E D N I N G F O R M E N I G H E D S R Å D & A N S A T T E KIRKEMINISTERIET 2003 MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER SKJALSJRIEOWOFNSKGBSD F TALER MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9

Indholdsfortegnelse. Problemfelt... 3. Problemformulering... 7. Arbejdsspørgsmål... 7. Kvalitativ og kvantitativ metode... 9 Indholdsfortegnelse - 3F s nye tillidsrepræsentantuddannelse 4. semester 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 7 Uddybning... 7 Arbejdsspørgsmål... 7 Metode...

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003

PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003. November 2003 PROFIL af eksisterende fleksjob i Københavns Kommune 2003 November 2003 Indholdsfortegnelse 1. Indledning s. 3 2. Profil af eksisterende fleksjob s. 6 Personer s. 6 Virksomheder s. 10 Jobbene s. 14 Trivsel

Læs mere

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer

UNDERSØGELSESRAPPORT. Virksomhedernes erfaringer Juni 2009 UNDERSØGELSESRAPPORT Virksomhedernes erfaringer - når en medarbejder får en psykisk lidelse - når en ledig har en psykisk lidelse Indhold INDLEDNING 3 Psykisk lidelse definitorisk afklaring...

Læs mere