Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune. November 2006"

Transkript

1 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006

2 Sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune November 2006

3 1 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING RAPPORTENS OPBYGNING SUNDHED OG SYGELIGHED I NY VORDINGBORG KOMMUNE HOVEDKONKLUSIONER MULIGE INDSATSOMRÅDER I NY VORDINGBORG KOMMUNE Hjertesygdomme Type 2-diabetes Kronisk obstruktiv lungesygdom Kræftsygdomme Demens Fald SUNDHEDSPROFIL BEFOLKNINGEN I NY VORDINGBORG KOMMUNE DØDELIGHED HYPPIGST FOREKOMMENDE SOMATISKE INDLÆGGELSER Børn i alderen 0 til 19 år Borgere mellem 20 og 44 år Borgere mellem 45 og 64 år Borgere ældre end 64 år HYPPIGST ANVENDTE LÆGEMIDLER Børn i alderen 0 til 19 år Borgere mellem 20 og 44 år Borgere mellem 45 og 64 år Borgere over 65 år FOLKESYGDOMME Indledning Hjerte- og karsygdomme Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) Type 2-diabetes Kræftsygdomme Knogleskørhed Muskel- og skeletsygdomme Overfølsomhedssygdomme hos børn Psykiske sygdomme FOREKOMST AF ULYKKER Idræts-, sports- og motionsskader...130

4 Lege-, hobby- og andre fritidsskader Arbejdsulykker Faldulykker Færdselsulykker FOREKOMST AF RISIKOFAKTORER Rygning Kost Motion Overvægt Alkohol FORBRUG AF SUNDHEDSVÆSENETS YDELSER Medfinansiering af sygehusforbrug og praksisområdet Sygehusforbrug Alment praktiserende læger og vagtlæger Praktiserende speciallæger Fysioterapeuter og tandlæger Børneundersøgelser i førskolealderen og vaccination Helbredsundersøgelser af gravide SOCIAL ULIGHED OG SYGELIGHED BILAG 1 KATEGORISERING AF SYGDOMME M.V BILAG 2 DEFINITION AF SOCIODEMOGRAFISKE GRUPPER BILAG 3 FOREKOMST AF FOLKESYGDOMME I NY VORDINGBORG KOMMUNE FORDELT PÅ ALDERSGRUPPER BILAG 4 UDVIKLING I FOREKOMST AF FOLKESYGDOMME I NY VORDINGBORG KOMMUNE LITTERATURLISTE Litteratur til Hjerte(-kar)sygdom Litteratur til KOL Litteratur til Type 2-diabetes Litteratur til Kræft Litteratur til Osteoporose (knogleskørhed) Litteratur til Muskel- og skeletsygdom Litteratur til Overfølsomhedssygdomme og astma Litteratur til Psykisk sygdom...196

5 3 1 Indledning Formålet med sundhedsprofilen i Ny Vordingborg Kommune er at give et billede af den aktuelle og forventede udvikling i sundhedstilstanden blandt borgerne i kommunen. Ny Vordingborg Kommune er i sundhedsprofilen sammenlignet med Storstrøms Amt og Danmark som helhed. Sundhedsprofilen kan give svar på spørgsmål som: Hvad der de væsentligste sundhedsproblemer? Hvordan er sundhedsproblemerne fordelt i forskellige befolkningsgrupper? Hvorledes har sundhedsproblemerne udviklet sig gennem de senere år, og hvorledes kan udviklingen forventes at blive de kommende år? Sundhedsprofilen for Ny Vordingborg Kommune er baseret på relevante eksisterende sundheds- og sygelighedsdata og omhandler alle borgere i Ny Vordingborg Kommune. Sammenligning af sundhedstilstanden i Ny Vordingborg Kommune med Storstrøms Amt og Danmark som helhed er med til at belyse, hvor Ny Vordingborg Kommune afviger, enten positivt eller negativt. Ny kommunale sundhedsopgaver Med den nye sundhedslov overtager kommunerne ansvaret for at skabe rammer for en sund levevis, det vil sige at indtænke forebyggelse og sundhedsfremme i alle forhold, der har betydning for sundhedstilstanden. I bemærkningerne til sundhedsloven skelnes der mellem borgerrettet og patientrettet forebyggelse. Kommunerne får ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, der har til formål at holde raske borgere sunde og undgå, at sygdomme opstår. Den patientrettede forebyggelse har til formål at hindre, at sygdomme udvikler sig og hindre komplikationer og tilbagefald. Ansvaret for den patientrettede forebyggelse er delt mellem regionerne og kommunerne. Der er i sundhedsloven ikke redegjort for specifikke krav om gennemførelse af bestemte forebyggende aktiviteter. Det er Ny Vordingborg Kommune, der selv afgør, hvilke borgerrettede og patientrettede aktiviteter der skal gennemføres. Med hensyn til de patientrettede aktiviteter skal dette ske i samarbejde med regionen. Nærværende sundhedsprofil, der belyser sundhed og sygelighed blandt borgerne i Ny Vordingborg Kommune, er først og fremmest relevant i forhold til prio

6 4 ritering, planlægning og implementering af patientrettet forebyggelse. Ny Vordingborg Kommune gennemfører endvidere en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af borgerne, der belyser en række forhold, der er særlig relevant i forbindelse med den borgerrettede forebyggelse. Udvælgelse af indsatsområder i Ny Vordingborg Kommune bygger i nærværende sundhedsprofil på følgende kriterier: Sundhedsprofilens oplysninger om sundhedsproblemernes omfang Dokumentation for effekt af en indsats Økonomiske overvejelser. Datagrundlag Datagrundlaget for sundhedsprofilen er centrale registre med oplysninger om sundhed og sygelighed samt demografiske og sociale forhold. Der anvendes data fra Landspatientregistret, Dødsårsagsregistret, Lægemiddelstatistikregistret, Sygesikringsregistret og en række af Danmark Statistiks registre. Til at belyse risikofaktorer i Ny Vordingborg Kommune inddrages desuden Statens Institut for Folkesundheds Sundheds- og Sygelighedsundersøgelse fra 2000 og 2005 og Sundhedsforvaltningen i Storstrøms Amts Undersøgelse af overvægt hos skolebørn i Storstrøms Amt fra 2003/2004 og 2004/2005. Indikatorer for sundhedstilstand I regeringens sundhedsprogram Sund hele livet udpeges otte folkesygdomme som mål for patientrettet forebyggelse og ni risikofaktorer som mål for den borgerrettede forebyggelse. Folkesygdommene og risikofaktorer er vist i nedenstående figur. Der er en klar sammenhæng mellem folkesygdomme og en række forskellige risikofaktorer. En borgerrettet indsats i forhold til risikofaktorer er således også en indsats mod udbredelsen af folkesygdomme. Kilde: Regeringen 2002: Sund hele livet.

7 5 Sundhedsprofilen for Ny Vordingborg Kommune indeholder en gennemgang af de otte folkesygdomme. Med hensyn til risikofaktorer fokuseres der på kost, rygning, alkohol og motion, der af det Nationale Råd for Folkesundhed anbefales særlig fokus på. Der er videnskabelig dokumentation for, at disse risikofaktorer har stor betydning for befolkningens sundhedstilstand, og at en forebyggende indsats på disse områder især vil have betydning for folkesundheden. Derudover er der i sundhedsprofilen fokus på forekomst af en række forskellige former for ulykker, som er den hyppigste dødsårsag op til 40-års alderen. Foruden beskrivelse af folkesygdomme og risikofaktorer i Ny Vordingborg Kommune er der i sundhedsprofilen fokus på dødelighed, hyppigste årsager til indlæggelse, hyppigst anvendte lægemidler samt forbrug af sundhedsvæsenets ydelser. I Figur 1.1 nedenfor er skitseret, hvilke indikatorer der inddrages til belysning af sundhedstilstanden i Ny Vordingborg Kommune. Figur 1.1. Indikatorer til belysning af sundhedsprofil for Ny Vordingborg Kommune Forekomst af disse indikatorer for sundhed og sygelighed i Ny Vordingborg Kommune vil blive beskrevet ved oplysninger om dødelighed, sygehuskontakter, medicinforbrug og kontakter til praktiserende læger, speciallæger, fysioterapeuter og tandlæger. For hver enkelt indikator sammenlignes forekomsten i Ny Vordingborg Kommune med forekomsten i Storstrøms Amt og på landsplan. En sådan sammenligning kan afdække områder, hvor Ny Vordingborg Kommune afviger positivt eller negativt.

8 6 Et eksempel på strukturen i fremlæggelsen af de enkelte indikatorer ses i Figur 1.2. Eksempel på struktur hjerte-karsygdomme for hjerte-karsygdomme. Figur 1.2. Eksempel på struktur hjerte-karsygdomme 1.1 Rapportens opbygning Sundhedsprofilen kan alt efter behov og fokus læses som helhed, eller der kan fokuseres på områder af særlig interesse. Afsnit 2.1 indeholder sundhedsprofilens vigtigste resultater og er derfor velegnet til at givet et hurtig overblik over sundhedsprofilens resultater. Der er et mere handlingsorienteret fokus i afsnit 2.2, hvor seks mulige områder til forebyggelsesindsatsen udvælges og beskrives. Afsnittene i selve sundhedsprofilen, det vil sige kapitel 3, hvor de forskellige mål for sundhed og sygelighed beskrives, kan læses enkeltvis og opsummeringsbokse er sat ind, således at de vigtigste analyseresultater for hvert område er let tilgængelige.

9 7 2 Sundhed og sygelighed i Ny Vordingborg Kommune 2.1 Hovedkonklusioner Helbredsproblemerne i Ny Vordingborg Kommune er præget af, at der er forholdsvis mange ældre borgere, som har flere sygdomme end de yngre aldersgrupper. Ny Vordingborg Kommune befolkningssammensætning betyder, at kommunen står over for særlige udfordringer i forbindelse med forebyggelsesarbejdet på sundhedsområdet. Det forventes, at den relativt store andel af borgerne over 45 år i dag yderligere vil vokse over de næste 15 år, hvilket alt andet lige vil få væsentlig betydning for den absolutte forekomst af sygdomme. Dødelighed Den samlede dødsrate, det vil sige antallet af døde i forhold til befolkningen, i Ny Vordingborg Kommune er høj sammenlignet med landsgennemsnittet. I 2001 døde 638 borgere, svarende til 1,4 % af samtlige borgere. Den tilsvarende andel på landsplan var 1,1 %. I Ny Vordingborg Kommune er forkalkningsbetingede hjertesygdomme klart den hyppigste dødsårsag. 121 døde alene i 2001 som følge af sygdommen, svarende til 19 % af samtlige dødsfald. Det svarer til en andel, der er noget højere end i Storstrøms Amt og hele landet. Bronkitis, udvidede lunger og astma (primært kronisk obstruktiv lungesygdom), karsygdomme i hjernen, kræftsygdomme, andre hjertesygdomme og mentale lidelser er de øvrige hyppigste dødsårsager. I stort omfang svarer det til de hyppigste dødsårsager i Storstrøms Amt og på landsplan. Sundhedsprofilen for Ny Vordingborg Kommune har fokus på de hyppigst fo rekommende sygehusindlæggelser. Der er årligt omkring indlæggelser blandt børn og unge i Ny Vordingborg Kommune. Mere end en tredjedel af indlæggelserne blandt børn og unge i alderen 0-19 år vedrører undersøgelse og forebyggende foranstaltninger uden oplysning om diagnose. Sygdomme i perinatalperioden og indlæggelse på grund af bronkitis, udvidede lunger og astma er de hyppigste diagnoser, der fører til indlæggelser blandt børn og unge i Ny Vordingborg Kommune. Børn og unge i Ny Vordingborg Kommune har generelt færre indlæggelser end i Storstrøms Amt og hele landet. Hyppigst forekommende indlæggelser

10 8 Mænd og kvinder i den erhvervsaktive alder (mellem 25 og 64 år) har årligt omkring indlæggelser i Ny Vordingborg Kommune. Mænd fra Ny Vordingborg Kommune i alderen 20 til 44 år bliver hyppigere indlagt i forhold til mænd i samme aldersgruppe på landsplan. Den hyppigste årsag er infektioner i hud og underhud, som fx er betændelser i bindevæv og bylder. Kvinder mellem 20 og 44 år i Ny Vordingborg Kommune har nogenlunde sammen indlæggelsesrate som i Storstrøms Amt og hele landet. Fødsler uden komplikationer er den hyppigste årsag til indlæggelse i alle tre områder. Mænd mellem 45 og 64 år har flere indlæggelser i Ny Vordingborg Kommune end i Storstrøms Amt og hele landet. Den hyppigste diagnose er brystkrampe og kronisk iskæmisk hjertesygdom. Mænd i Ny Vordingborg Kommune har forholdsvis mange indlæggelser på grund af hjerte-karsygdomme. Kvinder mellem 45 og 64 år har samme indlæggelsesrate som i Storstrøms Amt, men en lavere rate i forhold til landsgennemsnittet. I Ny Vordingborg Kommune er galdesten, galdeblære- og galdegangsbetændelse samt ondartede svulster de hyppigste diagnoser blandt kvinder i alderen år. Mænd og kvinder over 64 år har omkring indlæggelser årligt i Ny Vordingborg Kommune. Ved sammenligning med Storstrøms Amt og landsgennemsnittet har ældre mænd i Ny Vordingborg Kommune relativt flere indlæggelser. Der er nogenlunde det samme antal indlæggelser blandt ældre kvinder i Ny Vordingborg Kommune og på landsplan. I forhold til Storstrøms Amt er indlæggelseshyppigheden højere. Symptomatisk hjertesygdom den hyppigste diagnose. Folkesygdommene hjerte-karsygdomme, lungesygdomme, kræft og muskel-skeletsygdomme optræder desuden på listen over de hyppigste indlæggelser blandt ældre borgere. Sundhedsprofilen for Ny Vordingborg Kommune har fokus på de hyppigst an vendte receptpligtige hjælpemidler. Det er i høj grad de samme receptpligtige lægemidler, der bliver anvendt af borgere i Ny Vordingborg Kommune, Storstrøms Amt og hele landet. Forbruget af de hyppigste lægemidler er generelt lavere blandt børn og unge og ældre borgere end på landsplan og i forhold til forbruget i Storstrøms Amt. Forbruget af de hyppigste lægemidler blandt borgere i den erhvervsaktive alder i Ny Vordingborg Kommune svarer til forbruget på landsplan og i Storstrøms Amt. Hyppigst anvendte lægemidler Antibakterielle midler er det hyppigst anvendte lægemiddel blandt børn i alderen 0 til 19 år. De hyppigst anvendte lægemidler blandt de årige er antibakterielle midler, kønshormoner (typisk p-piller) (blandt kvinder), midler mod gigt, øjenmidler og kortikosteroider, som er binyrebarkhormon, der virker mod betændelsesagtige reaktioner i kroppen og blandt andet bruges ved visse gigtlidelser. Kvinder i alderen år har generelt et højere forbrug end mænd i samme alder. De hyppigste anvendte lægemidler blandt årige er antibakterielle midler, midler mod gigt, kønshormoner (blandt kvinder), smertestillende midler, psykofarmaka, midler mod forhøjet blodtryk, vanddrivende midler og midler mod blodpropper.

11 9 Det hyppigste lægemiddel blandt mænd over 64 år er midler mod blodpropper og anvendes generelt mere i Ny Vordingborg Kommune i forhold til i Storstrøms Amt og på landsplan. Blandt ældre kvinder er det hyppigste lægemiddel vanddrivende midler. For de fleste af de hyppigste lægemidler er forbruget lavere blandt ældre mænd og kvinder i Ny Vordingborg Kommune end på landsplan og i Storstrøms Amt. Specielt forbruget af receptpligtige smertestillende midler og beta-receptorblokerende midler er forholdsvist lavt blandt mænd i Ny Vordingborg Kommune. Folkesygdomme Sundhedsprofilen for Ny Vordingborg Kommune fokuserer på de otte folkesygdomme, der er fokus på i Regeringens sundhedsprogram Sund hele livet. Det drejer sig om følgende sygdomme: Hjerte-karsygdomme, kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL), type 2-diabetes, kræft, knogleskørhed, muskel- og skeletsygdomme, overfølsomhedssygdomme samt psykiske sygdomme. Sundhedsprofilen for Ny Vordingborg Kommune viser, at de hyppigst forekommende folkesygdomme (målt med udgangspunkt i indlæggelser, ambulante besøg og medicinforbrug) er type 2-diabetes, kræft og hjertesygdomme. I nedenstående Tabel 2.1 er skitseret forekomst af folkesygdomme i Ny Vordingborg Kommune målt ved sygehuskontakter og medicinforbrug. Det angives, hvor mange borgere der har haft en sygehuskontakt eller et medicinforbrug i løbet af 2004 i forbindelse med en folkesygdom. Forekomsten i Ny Vordingborg Kommune er sammenlignet med forekomsten i Storstrøms Amt og på landsplan. I forhold til landsgennemsnittet er der blandt mænd i Ny Vordingborg Kommune en relativt højere forekomst af iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens, type 2-diabetes og slidgigt. Blandt kvinder er der en forholdsvis højere forekomst af iskæmisk hjertesygdom, apopleksi og knogleskørhed. Der er en forholdsvis lavere forekomst af KOL blandt både kvinder og mænd i Ny Vordingborg Kommune i forhold til landsgennemsnittet. Indlæggelseshyppigheden på grund af knogleskørhed og sygdomme i rygsøjle er ligeledes forholdsvis lavere blandt mænd i Ny Vordingborg Kommune. Blandt kvinder er der desuden en relativt lavere indlæggelsesrate på grund af slidgigt. Medicinforbrug af antidepressive midler, antipsykotiske midler, angstdæmpende midler, sovemidler og midler mod demens er med til at belyse omfanget af borgere med psykiske sygdomme. Det er dog svært at konkludere, i hvilket omfang forbruget og udviklingen i forbruget af medicin rettet mod psykiske sygdomme er sammenhængende med den egentlige sygelighed. Jævnfør Tabel 2.1 er forbruget af angstdæmpende midler og antipsykotisk medicin (blandt mænd) forholdsvis højere i Ny Vordingborg Kommune i forhold til landsgennemsnittet. Omvendt er forbruget af sovemedicin og demensmedicin relativt lavere i Ny Vordingborg Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet. Et forholdsvis lavt forbrug af demensmedicin er ikke nødvendigvis et udtryk for en lavere forekomst af demens i Ny Vordingborg Kommune, men

12 10 kan muligvis tilskrives, at der er mindre fokus på opsporing af demens i kommunen. Tabel 2.1. Sammenligning af forekomst af folkesygdomme i Ny Vordingborg Kommune med Storstrøms Amt og landsgennemsnittet i 2004 (oplysningerne stammer fra kapitel 3 i Sundhedsprofilen). Sammenligning er baseret på standardiserede indlæggelseshyppigheder/medicinforbrug a Antal borgere* I forhold til Storstrøms Amt I forhold til landsgennemsnit Mænd Kvinder Mænd Kvinder Iskæmisk hjertesygdom Apopleksi Hjerteinsufficiens KOL 142 Type 2-diabetes: medicinforbrug Kræft Knogleskørhed: medicinforbrug Sygdomme i rygsøjle Slidgigt Astma: sygehuskontakt, børn 67 0 Forbrug af astmamedicin, børn 649 Forbrug af antidepressive midler Forbrug af antipsykotisk medicin Forbrug af angstdæmpende midler Forbrug af sovemedicin Forbrug af demensmedicin 67 + Note: a Der er justeret for forskel i alderssammensætningen i Ny Vordingborg Kommune og Storstrøms Amt til alderssammensætningen på landsplan * Antallet af borgere, der har haft sygehuskontakt eller et medicinforbrug i angiver en indlæggelseshyppighed eller medicinforbrug der ligger mindst 5 % højere end i Storstrøms Amt eller på landsplan. 0 angiver ingen forskel og angiver en indlæggelseshyppighed eller medicinforbrug, der er mindst 5 % lavere end i Storstrøms Amt eller på landsplan.

13 11 I det følgende ses der nærmere på forekomst af folkesygdomme i Ny Vordingborg Kommune. Hjerte- og karsygdomme Ny Vordingborg Kommune har relativt flere sygehusudskrivninger på grund af iskæmisk hjertesygdom end Storstrøms Amt og hele landet. Sygdommen rammer især mænd og bliver hyppigere med alderen. I 2004 blev 395 borgere i kommunen udskrevet eller havde ambulante besøg. 123 borgere døde som følge af iskæmisk hjertesygdom i Apopleksi forekommer hyppigere i Ny Vordingborg Kommune end i Storstrøms Amt og hele landet. Sygdommen var baggrund for 273 borgeres indlæggelse eller ambulant besøg i I 2001 døde 48 borgere fra Ny Vordingborg Kommune som følge af sygdommen. Symptomatisk hjertesygdom, som hjerteinsufficiens er en del af, forekommer oftere i Ny Vordingborg Kommune end i Storstrøms Amt og hele landet. Hjerteinsufficiens er hyppigst for mænd, og risikoen for sygdommen stiger med alderen. I 2004 havde 141 borgere sygehuskontakt på grund af sygdommen. I 2001 døde 24 borgere som følge af hjerteinsufficiens. Ny Vordingborg Kommunes borgere har således forholdsvis flere indlæggelser på grund af hjerte-karsygdom end på landsplan og i forhold til Storstrøms Amt. En del af forklaringen på den højere forekomst af indlæggelser skyldes alderssammensætningen i kommunen, med forholdsvis flere ældre borgere. En alderssammensætning i Ny Vordingborg Kommune svarende til landsgennemsnittet vil dog stadig bevirke en relativt højere forekomst af hjerte-karsygdomme i kommunen. Kronisk obstruktiv lungesygdom Omfanget af indlæggelser på grund af bronkitis, astma og udvidede lunger, hvoraf KOL er en del, er lavere i Ny Vordingborg Kommune sammenlignet med Storstrøms Amt og landsgennemsnittet. I 2004 blev 142 borgere i kommunen over 45 år udskrevet eller havde ambulante besøg på grund af KOL. Sygehuskontakt på grund af KOL er især udbredt blandt borgere mellem 65 og 79 år. I 2001 døde 41 mænd og kvinder i Ny Vordingborg Kommune af KOL, svarende til 6,4 % af samtlige dødsfald. På trods af en forholdsvis lav indlæggelsesrate i forbindelse med bronkitis, udvidede lunger og astma blandt borgerne i Ny Vordingborg Kommune er dødeligheden i kommunen svarende til landsgennemsnittet. Type 2-diabetes Analysen af type-2 diabetes tager udgangspunkt i oplysninger om forbruget af perorale diabetes lægemidler (tabletter), der typisk anvendes af type 2 diabetikere. Forbruget af perorale midler mod diabetes i Ny Vordingborg Kommune svarer til forbruget i Storstrøms Amt, men er væsentligt højere end på landsplan. Forskellen skyldes hovedsagligt en forholdsvis høj andel af ældre borgere i Ny Vordingborg Kommune og Storstrøms Amt.

14 12 Forbruget af perorale midler mod diabetes er stigende fra år til år. I 2004 var der knap borgere i Ny Vordingborg Kommune med forbrug af perorale diabetes midler. Forbruget af perorale midler mod diabetes er primært blandt ældre borgere. Kræftsygdomme I Ny Vordingborg Kommune er der forholdsvis flere sygehusudskrivninger på grund af kræft end i Storstrøms Amt og på landsplan. Det skyldes dog hovedsagligt aldersfordelingen i kommunen. I alt 690 borgere var indlagt eller havde ambulante besøg på grund af kræft i løbet af Ny Vordingborg Kommunes borgere har forholdsvis flere sygehuskontakter på grund af tyktarmskræft, endetarmskræft og brystkræft i forhold til landsgennemsnittet. Dødelighed som følge af kræft er meget høj. I 2001 døde 103 mænd og 74 kvinder som følge af ondartede svulster, svarende til 28 % af alle dødsfald i Ny Vordingborg Kommune. Dødelighed på grund af kræft i Ny Vordingborg Kommune svarer til dødeligheden på landsplan. Forekomst af kræft ses hovedsagligt blandt ældre borgere. Knogleskørhed Knogleskørhed rammer især kvinder og bliver hyppigere med alderen. For kvinder stiger indlæggelseshyppigheden fra ca. 0,1 % i alderen år til ca. 3 % af de 80+-årige i Ny Vordingborg Kommune. I 2004 blev 153 borgere i Ny Vordingborg Kommune indlagt eller havde ambulante besøg på grund af knogleskørhed, og 266 indløste receptpligtig medicin mod sygdommen. Forbruget af medicin til behandling af knogleskørhed er lavere i Ny Vordingborg Kommune sammenlignet med Storstrøms Amt og landsgennemsnittet. Kvinder i Ny Vordingborg Kommune har forholdsvis flere sygehusudskrivninger på grund af knogleskørhed end Storstrøms Amt og hele landet. Muskel- og skeletsygdomme Muskel- og skeletsygdomme betegner en lang række sygdomme og gener i led, sener, knogler og muskler. Den største del af muskel- og skeletsygdommene er rygsmerter. Mange af disse sygdomme fører ikke til lægekontakt og kun en mindre andel fører til hospitalsindlæggelse. Ud fra tilgængelige oplysninger er det muligt at belyse sygehuskontakter i forbindelse med rygsygdomme og slidgigt. Mænd i Ny Vordingborg Kommune har samme indlæggelseshyppighed på grund af sygdomme i brusk mellem ryghvirvler, diskusprolaps og rygsmerter som i Storstrøms Amt, men lavere i forhold landsgennemsnittet. Kvinder i Ny Vordingborg Kommune har en højere indlæggelseshyppighed i forhold til både landsgennemsnittet og Storstrøms Amt.

15 13 I 2004 blev 267 borgere i kommunen udskrevet og/eller havde ambulante besøg på grund af sygdomme i rygsøjle og andre ryglidelser. Disse tegnede sig for 117 indlæggelser og 331 ambulante besøg. Forekomsten af sygehuskontakter på grund af slidgigt er højere blandt borgere i Ny Vordingborg Kommune i forhold til landsgennemsnittet bortset fra kvinders andel af udskrivninger, der er stort set på samme niveau. Andelen af borgere med slidgigt i Ny Vordingborg Kommune svarer til andelen i Storstrøms Amt. Omfanget af sygehuskontakter på grund af slidgigt stiger i perioden I 2004 havde 366 borgere fra Ny Vordingborg Kommune sygehuskontakt som følge af slidgigt. Det førte til 174 udskrivninger og 567 ambulante forløb. Overfølsomhedssygdomme Overfølsomhedssygdomme belyses i sundhedsprofilen ved fokus på astma blandt børn, der er den hyppigste kroniske sygdom hos børn. Indlæggelseshyppigheden på grund af astma er lavere for drenge i Ny Vordingborg Kommune sammenlignet med Storstrøms Amt og landsgennemsnittet. For piger er indlæggelseshyppigheden svarende til hyppigheden i på landsplan, men lidt lavere i forhold til Storstrøms Amt Det er især drengene, der rammes af astma. I 2004 havde 67 børn i kommunen indlæggelser og ambulante besøg, heraf var 78 % drenge. Forbruget af astmamedicin er lavere i Ny Vordingborg Kommune sammenlignet med landsgennemsnittet. Forbrug af astmamedicin ses i højere grad blandt 0-4-årige børn end blandt de 5-14-årige. Psykiske sygdomme Psykiske sygdomme belyses i sundhedsprofilen udelukkende ved forbrug af en række lægemidler, der kan have sammenhæng med depression, nervøse og stressrelaterede tilstande og demens. Det er svært at konkludere, i hvilket omfang forbruget af medicin rettet mod psykiske sygdomme er sammenhængende med den egentlige sygelighed. For alle medicintyperne er der en stærk positiv sammenhæng mellem forbrug og alder. Forbruget af antidepressive midler, antipsykotiske midler, angstdæmpende midler, sovemidler og midler mod demens er betydeligt højere blandt kvinder end mænd. Forbruget af antidepressiv medicin (både kvinder og mænd) og antipsykotisk medicin (blandt kvinder) i Ny Vordingborg Kommune svarer til forbruget på landsplan. Forbruget af angstdæmpende midler (både kvinder og mænd) og forbrug af antipsykotisk medicin (blandt mænd) er højere end på landsplan. Forbruget af sovemedicin og demensmedicin er lavere for både kvinder og mænd i Ny Vordingborg Kommune i forhold til landsgennemsnittet.

16 14 Ca. 8,5 % og knap 5 % af samtlige kvinder og mænd i Ny Vordingborg Kommune har anvendt antidepressive midler i løbet af Over 6 % af mændene og mere end 7 % af kvinderne over 80 år indløste recept på antipsykotisk medicin i % af kvinderne og 4,8 % af mændene i Ny Vordingborg Kommune købte i 2004 angstdæmpende medicin, og mere end 20 % af de ældre kvinder over 64 år har et forbrug af angstdæmpende midler. Henholdsvis 7,5 % og 4 % af kvinder og mænd i Ny Vordingborg Kommune havde et forbrug af sovemedicin og beroligende midler i De ældre fra 80 år og opefter har langt det største forbrug af sovemedicin. Henholdsvis 26 % og 17,5 % af kvinder og mænd over 80 år har et forbrug af sovemedicin. Forbruget af demensmedicin er i Ny Vordingborg Kommune højest blandt mænd over 80 år, hvor 1,8 % havde et forbrug i Det tilsvarende forbrug blandt kvinder over 80 år var 1,2 %. Ulykker Ulykker udgør et af de største sundhedsmæssige problemer for børn. I Ny Vordingborg Kommune var der 269 idræts-, sports- og motionsulykker registreret på sygehusene blandt børn og unge under 25 år, svarende til 66 % af det samlede antal idrætsulykker i Forekomst af idrætsulykker i Ny Vordingborg Kommune er lavere end på landsplan. Lege-, hobby og fritidsulykker ses hyppigst hos børn og unge og blandt borgere i den erhvervsaktive alder. Der var i Ny Vordingborg Kommune i fritidsulykker registreret, heraf 31 % blandt børn og 35 % blandt borgere i den erhvervsaktive alder. Forekomst af fritidsulykker i Ny Vordingborg Kommune er lavere end på landsplan. Langt de fleste arbejdsulykker sker for mænd, og de hyppigst blandt de 15 til 24-årige. I 2004 var der i Ny Vordingborg Kommune i alt 492 arbejdsulykker, hvoraf 377 af dem skete for mænd og 115 for kvinder. Faldulykker er et omfattende problem for især ældre borgere. I Ny Vordingborg Kommune var der i alt faldulykker registreret i De ældre borgere i kommunen, det vil sige borgere ældre end 65 år tegner sig for 30 % af ulykkerne. Forekomst af faldulykker i Ny Vordingborg Kommune er højere end på landsplan. Færdselsulykker sker oftest for mænd i alderen 18 til 24 år, og i alle aldersgrupper er færdselsulykker hyppigst for mænd. I 2004 var der i Ny Vordingborg Kommune 379 færdselsulykker, hvoraf mænd tegnede sig for 244 og kvinder for 135. Risikofaktorer Risikofaktorer som kost, rygning, alkohol, motion og overvægt belyses i sundhedsprofilen med udgangspunkt i oplysninger fra Sundheds- og sygelighedsundersøgelse 2000 fra Statens Institut for Folkesundhedsvidenskab. Der er beregnet estimater for forekomsten i Ny Vordingborg kommune, der dog er behæftet

17 15 med stor usikkerhed, især fordi der er sket ændringer i livsstil siden 2000, som tallene stammer fra. Beregninger viser, at der i Ny Vordingborg Kommune ved sammenligning med landsgennemsnit er relativt mange rygere, der ryger dagligt færre borgere, der spiser salat/råkost dagligt, men forholdsvis flere der spiser fisk mindst en gang om ugen færre borgere, der dyrker hård eller mellemhård fysisk aktivitet mindst 4 timer ugentlig i fritiden færre erhvervsaktive, der har stillesiddende arbejde flere overvægtige borgere flere mænd og færre kvinder, der har indtaget alkohol seneste hverdag. Beregninger af Ny Vordingborg Kommunes medfinansiering af sundhedsudgif terne i forbindelse med strukturreformen viser, at Ny Vordingborg Kommunes medfinansiering af den somatiske sygehusbehandling er en anelse højere end gennemsnittet for Storstrøms Amt, men betydelig højere bidrag pr. borger i forhold til landsgennemsnittet. Til gengæld er Ny Vordingborg Kommunes medfinansiering af den ambulante behandling lavere end gennemsnittet for både Storstrøms Amt og landsgennemsnittet. Forbrug af sundhedsvæsenets ydelser Strukturreformen indbefatter desuden, at kommunerne skal betale for borgernes forbrug af sygesikringsydelser. Medfinansiering af almen praksis formodes at ligge lidt over gennemsnittet i Storstrøms Amt og på landsplan, men omvendt ligger Ny Vordingborg Kommune betydeligt lavere, hvad angår speciallægehjælp. 2.2 Mulige indsatsområder i Ny Vordingborg Kommune Med kommunalreformen og den ny Sundhedslov fra 2005 følger en ny opgavefordeling på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Ny Vordingborg Kommune får ansvaret for den borgerrettede forebyggelse, der har til formål at forebygge sygdomme og ulykker. Kommunen får endvidere sammen med Region Sjælland ansvaret for den patientrettede forebyggelse, der har til formål at hindre, at sygdomme udvikler sig yderligere, eller at udskyde komplikationer i forbindelse med sygdommen. Denne sundhedsprofil belyser sundhed og sygelighed blandt borgerne, og resultaterne er først og fremmest relevante i forhold til prioritering, planlægning og implementering af patientrettet forebyggelse. Ny Vordingborg Kommune gennemfører endvidere en spørgeskemaundersøgelse blandt et repræsentativt udsnit af borgerne, der belyser en række forhold, der er særlig relevant i forbindelse med den borgerrettede forebyggelse.

Forebyggelse er fremtiden

Forebyggelse er fremtiden Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse 2007 2011 Forebyggelse er fremtiden et forslag til en National handleplan for sundhedsfremme og forebyggelse

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012

Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Vejledning i offentlig-privat samarbejde Forebyggelse på sundhedsområdet November 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010

Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Handlingsplan for implementering af Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2010 Anbefalinger udarbejdet af Arbejdsgruppen for sundhedsfremme og forebyggelse Odder Kommune 2007 Arbejdsgruppens medlemmer pr.

Læs mere

Den nationale sundhedsprofil 2010

Den nationale sundhedsprofil 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? 2010 Den nationale sundhedsprofil 2010 Hvordan har du det? Udgiver: Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Udarbejdet

Læs mere

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013

DANSKERNES SUNDHED. Den Nationale Sundhedsprofil 2013 DANSKERNES SUNDHED Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Danskernes Sundhed Den Nationale Sundhedsprofil 2013 Sundhedsstyrelsen 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm?

Sundhedspolitik. 1. Forord. 2. Hvad er sundhed i Hørsholm? Sundhedspolitik 1. Forord Sundhedspolitikken udgør fundamentet for Hørsholm Kommuners visioner og mål samt for de konkrete indsatser for borgernes fysiske såvel som psykiske velbefindende. Vi har kortlagt

Læs mere

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007

Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 Sundhedsprofil 2007 Oktober 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ... 3 1. INDLEDNING... 7 2. BAGGRUND FOR SUNDHEDSPROFIL... 9 2.1 SPØRGESKEMAETS STRUKTUR... 12 2.2 DATAINDSAMLING OG BORTFALD... 13 3. INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2008 1491 Straffelovrådets betænkning om en torturbestemmelse

Læs mere

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse

Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1. Indholdsfortegnelse Sundhedsprofil for Korskærparken i Fredericia 1 Indholdsfortegnelse 0 Læsevejledning... 4 1 Sammenfatning... 5 2 Baggrund og indsamling af data... 7 2.1 Baggrund og formål... 7 2.2 Indsamling af data...

Læs mere

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE

RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE RAPPORT VEDRØRENDE BEDRE GRUNDLAG FOR FOREBYGGELSESINDSATSEN I KOMMUNERNE - MAJ 2008 KL Danske Regioner Finansministeriet Sundhedsstyrelsen Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 1 Kolofon Rapport vedrørende

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden

JAMMERBUGT KOMMUNE. Sådan står det til med sundheden JAMMERBUGT KOMMUNE Sådan står det til med sundheden Jammerbugt Kommune 213 Sådan står det til med sundheden jammerbugt kommune 213 I Jammerbugt Kommune har vi med den tredje sundhedsprofil fået et godt

Læs mere

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser

10. januar 2012. Sundhed på tværs. Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 10. januar 2012 Sundhed på tværs Tal for sundhed, sygdom og økonomiske konsekvenser 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Sygdom - sundhed og afledte kommunale udgifter...4 Økonomiske omkostninger ved kronisk

Læs mere

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2

Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Indholdsfortegnelse Målrettet forebyggelse af fedme mere effekt for pengene... 2 Baggrundsartikler Fedme er et alvorligt samfundsproblem... 4 Fedme er socialt skævt fordelt... 8 Indsatsen i dag slår ikke

Læs mere

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme

EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme EGENOMSORG - et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme 2006 Egenomsorg et særligt perspektiv på forebyggelse og sundhedsfremme Marlene Willemann og Mette Lolk anak (red.) Egenomsorg et særligt

Læs mere

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed

FOREBYGGELSE + Ældres sundhed FOREBYGGELSE + SUNDHEDSFREMME I KOMMUNERNE Ældres sundhed 2007 ÆLDRES SUNDHED Ældres sundhed forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Redaktion: Line Raahauge Madsen Mette Lolk Hanak Kirsten Nielsen

Læs mere

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast

FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER. Til Socialstyrelsen. Dokumenttype Rapportudkast Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING AF KOMMUNALE PRAKSIS- ERFARINGER FOREBYGGELSE AF FUNKTIONSEVNETAB HOS ÆLDRE KORTLÆGNING

Læs mere

At prioritere social ulighed i sundhed

At prioritere social ulighed i sundhed At prioritere social ulighed i sundhed analysestrategi og resultater for Københavns Kommune Finn Diderichsen Maria Habroe Else Nygaard Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet November

Læs mere

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats

Vi kan leve længere og sundere. Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats Vi kan leve længere og sundere Forebyggelseskommissionens anbefalinger til en styrket forebyggende indsats April 29 Vi kan leve længere og sundere Rygning, alkohol, usund kost og for lidt motion er årsag

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsespolitik

Sundheds- og forebyggelsespolitik Sundheds- og forebyggelsespolitik Det gode og det sunde liv i Rudersdal Kommune Borgernes sundhed og trivsel er i Rudersdal Kommune et fælles ansvar, der løftes af både borgere og kommunens ansatte. Borgerne

Læs mere

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats

Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model. Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model Anbefalinger, strategier og redskaber til kommunernes tobaksforebyggende indsats Ti skridt til god tobaksforebyggelse den gode kommunale model

Læs mere

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik

SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST. Sundhedspolitik SUND I NYBORG HØRINGSUDKAST Sundhedspolitik 2011-2014 Sundhedspolitik 2011-2014 SUND i Nyborg Nyborg Kommune Maj 2011 Forside: Colourbox Tryk: Nyborg Kommune Oplag: 150 1. udgave Kontaktoplysninger: Sundhedsafdelingen,

Læs mere

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Hvordan har du det? Sundhedsprofil. Region Midtjylland. Center for Folkesundhed

Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Hvordan har du det? Sundhedsprofil. Region Midtjylland. Center for Folkesundhed Hvordan har du det? Sundhedsprofil 2. reviderede oplag Omslag - ryg 12,5 mm.indd 1 Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N www.hvordanhardudet.rm.dk Novem 2. revid ber 200 erede 8, oplag Hvordan har du det? Center

Læs mere

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune

TEMAPLAN for sundhed. - samt deltemaplaner for kost og rusmidler. Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune TEMAPLAN for sundhed - samt deltemaplaner for kost og rusmidler Det gode hverdagsliv leves i Vejen Kommune 2008 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Udarbejdelse:

Læs mere

diabetes: den skjulte epidemi og konsekvenserne for Danmark

diabetes: den skjulte epidemi og konsekvenserne for Danmark diabetes: den skjulte epidemi og konsekvenserne for Danmark den 8. april 2008 vil... 64 danskere få konstateret diabetes 28 danskere med diabetes dø diabetes koste det danske samfund over 86 mio. kr. Diabetes

Læs mere

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år

Sundere liv for alle. Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Januar 2014 2 Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år Sundere liv for alle Nationale mål for danskernes

Læs mere

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet

Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet N OTAT Modeller for styrket samarbejde mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet Indhold 1. Baggrund for projektet 2. Resumé 3. Dataanalyse af registerdata 4. Kvalitative casestudier i udvalgte

Læs mere