BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER"

Transkript

1 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER JANUAR 5

2 INDHOLD SAMMENFATNING... UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER EFTER ALDER OG GEOGRAFI... 5 MEKANISMER BAG FORVENTNINGSDANNELSEN... 7 FORVENTNINGSDANNELSE EFTER ALDER... 9 OVERVEJELSER OM BOLIGHANDEL... FLYTTEOVERVEJELSER... POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERE... 4 POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERES FORVENTNINGER... 5 DE POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERES KØBSOVERVEJELSER... 5 YNGRE BOLIGEJERE... 8 APPENDIKS: TABELLER...

3 SAMMENFATNING Boligøkonomisk Videncenters 6. forventningsundersøgelse, gennemført i september og oktober 4 viser, at danskerne, ligesom ved sidste undersøgelse, overvejende er positivt stemt, n det gælder deres forventninger til boligpriserne. Nettotallet for respondenternes forventninger til boligpriserne ét efter spørgetidspunktet er således på 9,96 mod, ved den forrige undersøgelse fra juni-juli 4. Det er det højeste nettotal, der er målt, siden forventningsundersøgelserne startede i februar. Mens forventningerne overordnet set forekommer uændrede siden sidste kvartal, dækker nettotallet dog over en række forskydninger mellem forskellige befolkningsgrupper. Som den eneste region er midtjyderne således blevet mere optimistiske i løbet af det forgangne kvartal, mens øvrige regioner er gået en anelse tilbage. De mest optimistiske respondenter er dog stadig at finde i Region Hovedstaden. Ser man på sagerne til respondenternes forventninger, har der siden februar været en svagt stigende tendens til adaptive forventninger. Altså det fænomen, at folk forventer at markedet vil udvikle sig i samme retning, som det hidtil har gjort. Et tankemønster som kan medvirke til bobledannelse, hvis en tilstrækkeligt stor del af markedet tænker på den måde. Notatet er udarbejdet af cand.oecon. Michael Harboe Møller i december 4.

4 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE Boligøkonomisk Videncenters 6. forventningsundersøgelse er gennemført i forbindelse med Danmarks Statistiks omnibusundersøgelser i september og oktober 4. Undersøgelsen kortlægger voksne danskeres forventninger og forhold til boligmarkedet, og ligger i forlængelse af de tidligere undersøgelser, som g tilbage til februar. Dermed er det muligt at følge forventningsdannelsen over tid. De mest centrale spørgsmål er stillet så vel i september som i oktober, mens andre blot er stillet i september. Således er der forskel på antallet af respondenter alt efter hvilket spørgsmål, der er tale om. Derudover er enkelte spørgsmål kun henvendt til en delmængde af respondenterne. For nærmere information om antallet af respondenter på de enkelte spørgsmål henvises til tabelbilaget i slutningen af rapporten. Over hele perioden er der udvalgt.96 respondenter, som tilsammen udgør et repræsentativt udsnit af Danmarks befolkning mellem og 74. Heraf er.467 forsøgt interviewet i september. I alt er det i september og oktober lykkedes at gennemføre interview med.879 af de udvalgte personer, hvoraf 94 er interviewet i september. Grundet variationer i svarprocenten hos forskellige grupper, er den endelige gruppe af respondenter ikke % repræsentativ for befolkningen. Dette er illustreret i figur, hvor aldersdistributionen for respondenter, som har gennemført hele spørgeskemaet, hhv. Danmarks befolkning mellem og 74, er stillet op. Det ses, at unge er en smule underrepræsenteret i undersøgelsen, mens ældre er overrepræsenteret. FIGUR : ALDERSDISTRIBUTION FOR RESPONDENTER OG BEFOLKNING 5% % 5% % 8% 7% 8% 9% % % 9% 3% 8% 5% % 9% 7% % -9 ige 3-39 ige 4-49 ige 5-59 ige 6-69 ige 7-74 ige Andel af respondenter i aldersgruppe Andel af befolkningen i aldersgruppe Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelse XVI og Statistikbankens tabel FOLK

5 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER Ved hver forventningsundersøgelse spørges respondenterne om deres forventninger til prisudviklingen på et gennemsnitligt dansk parcelhus på hhv. ét og fem s sigt. I figur er respondenterne fordelt på deres forventninger til, hvordan prisen vil være om ét, mens figur 3 angiver deres forventninger til priserne om 5. FIGUR : RESPONDENTERNES SVAR PÅ SPØRGSMÅLET HVOR TROR DU AT PRI- SERNE PÅ ET ALMINDELIGT PARCELHUS I DANMARK LIGGER OM ET ÅR, SAMMEN- LIGNET MED I DAG? 6% 5% 4% 3% % 45% 47% 37% 45% 4% 48% % % % % % 7% 8% % % % % % % % Meget højere Højere På samme niveau Lavere Meget lavere Ved ikke September-Oktober 4 Juni-Juli 4 Februar-Marts 4 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XIV, XV og XVI, spørgsmål A På ét s sigt forventer danskerne generelt, at priserne på boliger enten vil stige (46%) eller forblive på det nuværende niveau. En lille gruppe på 7% forventer, at priserne vil falde. I forhold til den seneste spørgerunde er danskernes forventninger i store træk uændrede. Nettotallet for respondenternes prisforventninger, som kan aflæses i figur 4, er således på 9,96, hvilket ikke er væsentligt forskelligt fra de,, som var resultatet ved den seneste undersøgelse. N det drejer sig om forventningerne på lidt længere sigt, er danskerne til gengæld blevet en tand mere optimistiske, end de tidligere har været. Det ses dels af figur 3, dels af nettotallet i figur 4. Nettotallet, som i september 4 lå på 36,5, udtrykker således de mest optimistiske forventninger, som er observeret siden den første undersøgelse tilbage i januar. Overordnet set har forventningerne på 5 s sigt dog ligget særdeles stabilt det seneste. Nettotallene skal ses som en simpel måde at kvantificere respondenternes forventninger. De antager en værdi mellem - og, hvor højere tal indikerer højere forventninger til fremtidige priser. 3

6 Konkret beregnes nettotallet ved at vægte forventninger om meget højere priser med point, forventninger om blot højere priser med 5 point, forventninger om lavere priser med -5 point og forventninger om meget lavere priser med - point. Respondenter, som forventer uændrede priser, eller som ikke har nogen holdning til, hvad priserne bliver, tilskrives ingen point. Dog indg de i beregningen af nettotallet, som udgøres af det gennemsnitlige antal point pr. respondent. FIGUR 3: RESPONDENTERNES SVAR PÅ SPØRGSMÅLET HVOR TROR DU, AT PRI- SERNE PÅ ET ALMINDELIGT PARCELHUS I DANMARK LIGGER OM FEM ÅR SAMMEN- LIGNET MED I DAG? 8% 7% 6% 5% 4% 3% 7% 65% 66% % % % 4% 5% 4% 8% 9% 8% 6% 6% 8% % % % 3% 4% 3% Meget højere Højere På samme niveau Lavere Meget lavere Ved ikke September 4 Juni 4 Februar 4 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XIV, XV og XVI, spørgsmål A FIGUR 4: UDVIKLING I NETTOTALLET FOR DANSKERNES FORVENTNINGER TIL PRIS- UDVIKLINGEN Priser om Priser om 5 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser I - XVI, spørgsmål A og A 4

7 FORVENTNINGER EFTER ALDER OG GEOGRAFI Hovedspørgsmålet i forventningsundersøgelsen er formuleret Hvor tror du, at priserne på et almindeligt parcelhus i Danmark ligger om et sammenlignet med i dag?. Respondenterne bliver altså ikke bedt om at tage stilling til deres lokale boligmarked, men derimod om udviklingen i Danmark som helhed. Alligevel er der, som det ses af figur 5, en tendens til, at respondenterne lader sig påvirke af udviklingen i deres lokale boligmarked. Således gælder det for alle aldersgrupper, at respondenterne i hovedstaden har højere forventninger til fremtidens boligpriser, end personer i samme aldersgruppe har i provinsen. Som det ses af figur 6, tegnede der sig ved sidste undersøgelse et billede af, at unge og ældre, særligt i Region Hovedstaden, var mindre optimistiske end de midaldrende. Denne tendens er ikke set ved de tidligere undersøgelser. Billedet i den nyeste undersøgelse er vendt, så midaldrende respondenter igen generelt har lavere forventninger til fremtidens boligpriser. FIGUR 5: NETTOTAL FOR BEFOLKNINGENS FORVENTNINGER PÅ ÉT ÅRS SIGT EFTER ALDER OG GEOGRAFI Hovedstaden Resten af landet Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XVI, spørgsmål A Figur 7 angiver nettotallet for landets regioner aggregeret over alle aldersgrupper. Skønt de unge og de ældre er blevet mere optimistiske, betyder de lavere forventninger blandt de midaldrende respondenter, at det samlede nettotal for alle respondenter, både i hovedstaden og i det øvrige Danmark, stort set er uændret siden sidste forventningsundersøgelse. En undtagelse herfra er midtjyderne, som fortsætter med at blive mere optimistiske. 5

8 FIGUR 6: NETTOTAL FOR BEFOLKNINGENS FORVENTNINGER PÅ ÉT ÅRS SIGT EFTER ALDER OG GEOGRAFI (FRA FORRIGE UNDERSØGELSE) 35, 3, 5,, 5,, 5,, Hovedstaden Resten af landet Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XV, spørgsmål A FIGUR 7: NETTOTAL FOR BEFOLKNINGENS FORVENTNINGER PÅ ÉT ÅRS SIGT feb-mar '4 jun-jul '4 sep-okt '4 Hovedstaden Midtjylland Sjælland Syddanmark Nordjylland Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XIV, XV og XVI, spørgsmål A I figur 7 bør man være opmærksom på, at hver respondents svarmuligheder spænder over et udfaldsrum på point. Selv små afvigelser i andelen af respondenter, som giver forskellige svar i forhold til den faktiske fordeling i befolkningen, kan derfor resultere i numerisk store afvigelser. Dertil kommer, at fordelingen af respondenterne på regioner resulterer i relativt små respondentgrupper: Blot 8 respondenter i Nordjyllands tilfælde. Derfor er det vigtigt ikke at overfortolke små forskelle regionerne imellem. 6

9 MEKANISMER BAG FORVENTNINGSDAN- NELSEN Ved hver forventningsundersøgelse spørges respondenterne om hvilke faktorer, der har spillet en rolle i forhold til deres forventninger. Dette sker i form af en række spørgsmål formuleret som Da du sagde, at boligpriserne ville blive [x] i løbet af de næste måneder, tænkte du da på [y]. Figur 8 illustrerer andelen af respondenter, som har svaret ja til hvert af disse spørgsmål. I hvor høj grad respondenterne tilslutter sig hver af disse sager, har siden den første forventningsundersøgelse i februar, forholdt sig relativt stabilt. Således gælder også denne gang, at respondenterne tilkendegiver, at de er tilbageholdende over for at lade sig påvirke af kommercielle aktører, jf. de sidste 3 grupper af søjler i figur 8. Det gælder særligt for finanssektoren. Topscorerne er endnu engang Danmarks økonomiske situation og Prisudviklingen på boliger inden for det seneste halve, hvor der tegner sig et billede af, at adaptive forventninger kan være ved at vinde indpas oven på finanskrisen. FIGUR 8: ÅRSAGER TIL RESPONDENTERNES PRISFORVENTNINGER 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % 67% 69% 79% Danmarks økonomiske situation 8% 77% 7% Prisudvikling det seneste halve 44% 38% 39% 9% 34% 36% Økonomiske eksperters udtalelser 4% 9% 9% Families, venners og bekendtes udtalelser % 3% 5% Renteudviklingen Ejendomsmægleres annoncer/ udtalelser September 4 Juni 4 Februar 4 % 8% 7% Realkreditinstitutternes annoncer/ udtalelser Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XIV, XV og XVI, spørgsmål A-A9 % 9% % Bankrådgivers breve og udtalelser Figur 9 ser nærmere på, hvorvidt de faktorer, som respondenterne selv angiver har betydning for deres forventninger, faktisk også har en sådan betydning. Det er gjort ved at se på, om det at respondenter tilkendegiver, at de har tænkt over en faktor, gør en forskel i forhold til, hvor stor en andel, der forventer prisstigninger. Det ses blandt andet, at til trods for den store andel af respondenterne som lægger vægt på renteudviklingen, har det ingen entydig betydning for, i hvilken retning forventningerne peger. Sandsynligvis fordi respondenterne ikke ud fra tidligere tiders renteudvikling kan læse, hvordan renten vil udvikle sig i fremtiden, hvorfor de tolker renteudviklingen forskelligt. 7

10 FIGUR 9: ANDEL AF RESPONDENTER, SOM FORVENTER PRISSTIGNINGER EFTER HVILKE FAKTORER, DE HAR TÆNKT OVER 7% 6% 5% 4% 3% % 47% 53% 5% 35% 49% 49% 55% 46% 45% 5% 58% 46% 58% 46% 47% 49% % % Danmarks økonomiske situation Prisudvikling det seneste halve Økonomiske eksperters udtalelser Families, venners og bekendtes udtalelser Renteudviklingen Ejendomsmægleres annoncer/ udtalelser Realkreditinstitutternes breve og Bankrådgivers annoncer/ udtalelser udtalelser Tænkte på Tænkte ikke på Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XVI, spørgsmål A-A9 N respondenter som siger, at de har tænkt over en faktor, har andre forventninger end de som siger, at de ikke har, er det ikke nødvendigvis ensbetydende med, at forskellen i forventninger stammer fra den pågældende faktor. Dels er der kun 94 respondenter, som har svaret både på, hvad deres forventninger er og hvilke faktorer, der ligger bag, hvilket indebærer en vis statistisk usikkerhed. Dels kan der være en tendens til, at det er de samme respondenter, som tilkendegiver, at de har tænkt over en række af faktorerne. Eksempelvis har de fleste, som tænkte over Danmarks økonomiske situation også tænkt over prisudviklingen. En logistisk regression med forventningerne som afhængig variabel, og de faktorer som respondenterne tilkendegiver, at de har tænkt over, som forklarende variable, kaster lys på disse problemstillinger. Den viser, at personer, som indikerer, at de har tænkt på prisudviklingen, faktisk har signifikant højere forventninger til prisudviklingen det næste, end de som tilkendegiver, at de ikke har. De øvrige faktorer afviger i øvrigt ikke signifikant fra at have nul effekt på forventningerne, n de vurderes ud fra et signifikansniveau på 95%. 8

11 FORVENTNINGSDANNELSE EFTER ALDER I figur vendes blikket endnu engang væk fra, hvordan forskellige overvejelser kan påvirke forventningerne til boligpriserne. I stedet fokuseres på forskelle i aldersgruppers forventningsdannelse. Generelt er disse forskelle mellem ung og gammel begrænsede, ligesom det var tilfældet, for de resulterende forventninger. Der tegner sig dog en svag tendens til, at unge lægger mindre vægt på renteudviklingen og eksperternes udtalelser. I stedet er de mere opmærksomme på holdningerne i deres netværk end de ældre respondenter er. FIGUR : ÅRSAGER TIL RESPONDENTERNES PRISFORVENTNINGER FORDELT PÅ AL- DER 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % 7% 63% 63% 69% 69% 73% Danmarks økonomiske situation 7% 83% 84% 74% 84% 84% Prisudvikling det seneste halve 9% 4% 4% 47% 5% 47% % 4% 8% 3% 35% 34% Økonomiske eksperters udtalelser Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XVI, spørgsmål A-A9 53% 5% % % 8% 3% Families, venners og bekendtes udtalelser 8% % % % % % Renteudviklingen Ejendomsmægleres annoncer/ udtalelser 5% % % % % 6% % % % % 4% % Realkreditinstitutternes breve og Bankrådgivers annoncer/ udtalelser udtalelser -9 ige 3-39 ige 4-49 ige 5-59 ige 6-69 ige 7-74 ige 9

12 OVERVEJELSER OM BOLIGHANDEL Siden forventningsundersøgelsernes start er respondenterne blevet spurgt om, i hvilket omfang de følger med i boligmarkedet, og hvorvidt de overvejer at handle bolig. Alle respondenter medvirker i de fire spørgsmål, som fremg af figur. Dog er de respondenter, som tilkendegiver, at de ikke har overvejet at handle bolig, ikke efterfølgende blevet spurgt om, hvorvidt de har taget kontakt til professionelle aktører i det øjemed. Desuden er boligejere blevet spurgt, om de har fået foretaget en vurdering af deres bolig inden for de seneste 3 måneder. Da gruppen af respondenter ikke er den samme her som ved de øvrige spørgsmål, vises resultatet heraf separat i figur. FIGUR : ANDEL AF RESPONDENTER, SOM INDEN FOR SENESTE 3 MDR. HAR 5% 45% 4% 35% 3% 5% % 5% % 5% % 4% 46% 4% Undersøgt priser på boliger I Danmark 7% Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XVI, spørgsmål B, B3a og B4 3% 7% Søgt efter bolig i avis/internettet % 9% % Overvejet køb/ salg af bolig September 4 Juni 4 Februar 4 9% 9% 9% Kontaktet ejendomsmægler/ realkreditinstitut/bank i.f.m. køb/salg af bolig Respondenternes forhold til boligmarkedet har gennem de 5, som forventningsundersøgelse indtil videre er løbet over, forholdt sig stabilt. Der er kun spurgt om, hvorvidt respondenten har kontaktet ejendomsmægler, realkreditinstitut eller bank i forbindelse med bolighandel, i de tilfælde, hvor det er konstateret, at respondenten faktisk har overvejet at handle. I september 4 var det således 44% af de respondenter, der havde overvejet en handel, som havde taget kontakt, svarende til 9% af alle respondenterne. Andelen af ejerboligejere, som har fået deres bolig vurderet inden for de seneste 3 måneder ligger på 5%. Det er den højeste andel, der er set siden forventningsundersøgelsen i maj. Andelen er signifikant højere end ved de mellemliggende undersøgelser med undtagelse af undersøgelsen fra august (se tabel 4).

13 FIGUR : ANDEL AF EJERBOLIGEJERE, SOM INDEN FOR DE SENESTE 3 MÅNEDER HAR FÅET FORETAGET EN VURDERING AF BOLIGENS VÆRDI 5% Ejerboligejere Har fået bolig vurderet Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XVI, spørgsmål Ba

14 FLYTTEOVERVEJELSER Ved forventningsundersøgelsen fra februar og marts 4 indførtes en række nye spørgsmål. Herunder spørgsmålet Overvejer du at flytte indenfor de næste 5?. Respondenternes svar på dét spørgsmål er opsummeret i figur 3 og figur 4. Det ses af figur 3, at respondenter fra Region Hovedstaden er mere tilbøjelige til at overveje at flytte, end respondenterne i resten af landet. En af sagerne hertil skal findes i figur 4, idet befolkningen i hovedstaden i gennemsnit er yngre end i resten af landet. Det gælder generelt, at yngre har en markant større flyttelyst. I løbet af de 3 seneste undersøgelser har flyttelysten blandt respondenterne holdt sig på et forholdsvist roligt niveau. Det bemærkes dog, at midtjyderne, som også skilte sig ud ved at have stigende forventninger til priserne, løbende er blevet mere tilbøjelige til, at ville flytte, i modsætning til respondenterne i de øvrige regioner. Derudover er der forskellige sager til, at respondenterne overvejer at flytte. I figur 5 ses svarene, n respondenterne er blevet spurgt om hvilke faktorer, der påvirker deres lyst til at flytte. I figuren er kun indregnet de respondenter, som faktisk overvejer at flytte. Således er der 39% af de flyttelystne, som ønsker mere plads. Denne andel udgør dog kun 4% af den samlede gruppe respondenter, som ønsker at flytte med henvisning til pladshensyn. FIGUR 3: ANDEL AF RESPONDENTER, SOM OVERVEJER AT FLYTTE INDEN FOR FEM ÅR FORDELT PÅ REGIONER 45% 4% 35% 3% 5% % 5% % 4% 4% 4% 37% 35% 34% 9% 8% 34% 33% 33% 3% 35% 35% 33% 36% 36% 36% 5% % Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Danmark September-Oktober 4 Juni-Juli 4 Februar-Marts 4 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XIV, XV og XVI, spørgsmål D

15 FIGUR 4: ANDEL AF RESPONDENTER, SOM OVERVEJER AT FLYTTE INDEN FOR FEM ÅR FORDELT PÅ ALDER 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % 78% 84% 78% 48% 39% 46% 3% 3% 7% 7% 3% 7% 3% 3% 6% % 3% % 36% 36% 36% September-Oktober 4 Juni-Juli 4 Februar-Marts 4 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XIV, XV og XVI spørgsmål D FIGUR 5: ÅRSAGER TIL RESPONDENTERNES FLYTTEOVERVEJELSER 45% 4% 35% 3% 5% % 5% % 5% % 39% 4% 35% Brug for mere plads 3% % 6% Nuværende bolig for stor 8% 8% 6% Vil flytte til anden landsdel 9% 36% 35% Vil flytte til anden bydel 3% 4% 9% Vil flytte ud af byen 3% 6% 9% Vil flytte tættere på byen % 8% % Nuværende bolig for dyr September-Oktober 4 Juni-Juli 4 Februar-Marts 4 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XIV, XV og XVI spørgsmål D, D3, D4, D5, D6, D7 og D8 I undersøgelsen fra februar-marts 4 tegnede der sig et billede af, at befolkningen søgte mod byerne. Denne tendens er tilsyneladende forsvundet denne gang. Man skal dog være opmærksom på, at der ved et sådant spørgsmål kan forekomme en grad af sæsonudsving. Derfor er det endnu for tidligt at drage konklusioner. 3

16 POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERE En anden nyhed fra forventningsundersøgelsen i februar-marts 4 er, at der er stillet spørgsmål, der særligt er rettet mod potentielle førstegangskøbere. Denne gruppe er defineret som personer, som enten bor i leje- eller andelsbolig, og som ikke inden for de seneste 5 har ejet en bolig. Der er dermed tale om en gruppe, som ved at bevæge sig ind på ejerboligmarkedet, effektivt kan øge efterspørgslen, og dermed boligpriserne. Derfor er det værd at holde øje med, om der er ændringer i de potentielle førstegangskøberes handelsovervejelser. Figur 6 viser, hvor meget de potentielle førstegangskøbere fylder i de enkelte regioner. I Region Hovedstaden, hvor ejerboligmarkedet udgør en mindre andel af det samlede boligmarked end i de øvrige regioner, spiller de potentielle førstegangskøbere helt naturligt en større rolle. I den modsatte ende af spektret har potentielle førstegangskøbere mindre betydning for boligmarkedets udvikling i Region Nordjylland end i de øvrige regioner. Det er klart, at der er stor forskel mellem antallet af potentielle førstegangskøbere og den mindre gruppe, der overvejer at blive førstegangskøbere. Det samme gælder for den endnu mindre gruppe, der rent faktisk realiserer et boligkøb inden for en overskuelig tidshorisont. FIGUR 6: POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERE SOM ANDEL AF RESPONDENTERNE 5% 45% 4% 35% 3% 5% % 43% 5% 6% % 9% % 7% 5% % Hovedstaden Midtjylland Nordjylland Sjælland Syddanmark Potentielle førstegangskøbere Øvrige andelshavere/lejere Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XVI, spørgsmål E 4

17 POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERES FORVENTNIN- GER Figur 7 opsummerer førstegangskøbernes forventninger til boligpriserne ét efter spørgetidspunktet. Den svarer dermed til figur, som afbilder samme forhold for respondenterne som helhed. Det ses, at de potentielle førstegangskøbere er marginalt mere optimistiske end resten af befolkningen. Mens nettotallet for populationens forventninger på ét s sigt i september-oktober 4 var 9,96, lå det for førstegangskøberne på,49. FIGUR 7: POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERES SVAR PÅ SPØRGSMÅLET HVOR TROR DU, AT PRISERNE PÅ ET ALMINDELIGT PARCELHUS I DANMARK LIGGER OM ÉT ÅR SAMMENLIGNET MED I DAG? 6% 5% 4% 3% % % % 48% 5% 38% 39% 33% 4% % % % 7% % 3% % % % 4% 4% 5% Meget højere Højere På samme niveau Lavere Meget lavere Ved ikke September-Oktober 4 Juni-Juli 4 Februar-Marts 4 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XIV, spørgsmål A DE POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERES KØBS- OVERVEJELSER I figur 8 sammenholdes andelen af førstegangskøbere, som overvejer at flytte indenfor 5, med andelen blandt respondenterne som helhed. Det ses, at gruppen har en signifikant højere tilbøjelighed til at ville flytte. Det kan ikke overraske, da der er tale om en gruppe, som har valgt at bosætte sig i boligtyper, som netop udmærker sig ved at give en større grad af fleksibilitet end ejerboliger. I figur 9 er de potentielle førstegangskøbere spurgt om, hvorvidt de har gjort sig overvejelser om at købe en bolig inden for de kommende -. Blandt de 376 5

18 potentielle førstegangskøbere, som oplyser, at de ikke har overvejet at købe bolig inden for de kommende -, er der spurgt ind til, hvorfor de ikke overvejer det. Resultatet kan ses i figur. FIGUR 8: ANDEL AF POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERE, SOM OVERVEJER AT FLYTTE SAMMENHOLDT MED ANDELEN BLANDT SAMTLIGE RESPONDENTER (GRÅ) Potentielle førstegangskøbere 54% Overvejer at flytte indenfor 5 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XVI, spørgsmål D FIGUR 9: ANDEL AF POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERE, DER HAR OVERVEJET AT KØBE INDEN FOR DE KOMMENDE - ÅR % Potentielle førstegangskøbere Har overvejet at købe bolig indenfor de kommende - Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XVI, spørgsmål E Den dominerende sag til ikke at overveje at købe er som altid, at de fleste respondenter finder, at deres aktuelle bolig svarer til deres behov. Derudover er der dog også en betragtelig andel, som finder, at deres økonomi ikke rækker til køb af en ejerbolig. 6

19 FIGUR : ÅRSAGER TIL, AT POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERE IKKE ØNSKER AT KØBE 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % 7% 75% 66% Tilfreds med nuværende bolig 4% 45% 4% Ikke råd til ydelser 44% 45% 46% Ikke råd til udbetaling 5% 8% % 5% 6% 8% Manglende Usikker lånemulighederbeskæftigelse 6% 7% 6% Afventer helt rigtige bolig September-Oktober 4 Juni-Juli 4 Februar-Marts 4 7% 6% 7% Forventer prisfald Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XIV, XV og XVI spørgsmål E3, E4, E5, E6, E7, E8 og E9 7

20 YNGRE BOLIGEJERE Endnu en gruppe af særlig betydning for boligmarkedet er de yngre boligejere, defineret som respondenter til og med 45, som bor i en bolig, de selv ejer. Gruppen inkluderer ikke respondenter, som bor i en andelsboligforening. Yngre aktører skiller sig ud fra mængden ved at flytte betragteligt hyppigere, idet de har skiftende behov i takt med, at deres familie udvides. Generelt vil de også have en stigende betalingsevne i løbet af deres karriere. Således vil der også være en tendens til, at yngre husholdninger flytter opad i bolighierarkiet til større og dyrere boliger. Med andre ord vil de ved en flytning typisk efterspørge mere bolig, end de udbyder. En handel vil dermed resultere i en større samlet boligefterspørgsel. FIGUR : YNGRE BOLIGEJERE FORDELT PÅ HUSHOLDNINGSKONSTELLATIONER SAMMENHOLDT MED -45ÅRIGE SOM HELHED (GRÅTONER) % 3% 3% Yngre boligejere 7% Par m børn Par u børn Enlige u børn Enlige m børn Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XVI Figur illustrerer hvilke typer af husstande, personer i gruppen af yngre boligejere tilhører i orange toner. Den grå cirkel udenom viser, hvilke husholdningstyper respondenterne i samme aldersinterval fordeler sig på, n man ser på tværs af boligtyper. Det ses, at der blandt de yngre boligejere langt overvejende er tale om par, som har fået deres første barn. Singlehusstande udgør et klart mindretal blandt boligejerne i denne aldersgruppe på blot 5%. Blandt den samlede gruppe af respondenter mellem og 45 er par med børn ligeledes den største gruppe. Her findes dog væsentligt flere af de øvrige familietyper. 8

21 FIGUR : ANDEL AF YNGRE BOLIGEJERE, SOM OVERVEJER AT KØBE STØRRE/BEDRE BOLIG. 7% Yngre boligejere 83% Overvejer at købe større eller bedre bolig indenfor - Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XVI, spørgsmål F N det er interessant at følge de yngre boligejere, skyldes det særligt, at de ved at efterspørge en større eller bedre bolig kan påvirke den samlede boligefterspørgsel. Figur viser i hvor høj grad de selv forventer, at det vil gøre sig gældende i fremtiden. I undersøgelsen fra september-oktober er det 7% af de yngre boligejere, der overvejer at købe en større eller bedre bolig. I juni-juli 4 var det 6%, mens det i februar-marts 4 blot var 3%. Blandt de 36 yngre boligejere, som tilkendegiver, at de ikke overvejer at rykke op i flyttekæden, er der spurgt til hvilke faktorer, der evt. har været medvirkende til, at de ikke gør sig sådanne overvejelser. Resultatet heraf vises i figur 3 i form af andelen af respondenter, som tilslutter sig hver enkelt forklaring, som intervieweren har foreslået. Disse faktorer har været særdeles stabile siden forventningsundersøgelsen fra februar-marts 4, hvor spørgsmålet blev stillet for første gang. Endnu engang tegner der sig et særdeles klart billede af, at de, som ikke overvejer at rykke op i flyttekæden, i de fleste tilfælde ikke har behovet. Et lille fåtal er dog også forhindret i at købe af økonomiske sager. 9

22 FIGUR 3: ÅRSAGER TIL, AT YNGRE BOLIGEJERE IKKE OVERVEJER AT KØBE EN STØRRE ELLER BEDRE BOLIG % 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% % % % 85% 86% 86% Tilfreds med nuværende bolig 5% 6% % Ikke råd til udbetaling 4% 6% 5% Ikke råd til ydelser 8% 4% % % 3% 3% Manglende Usikker lånemulighederbeskæftigelse % % 5% Afventer helt rigtige bolig September-Oktober 4 Juni-Juli 4 Februar-Marts 4 Kilde: Boligøkonomisk Videncenters Forventningsundersøgelser XV, spørgsmål F, F3, F4, F5, F6, F7 og F8 3% 5% 4% Forventer prisfald

23 APPENDIKS: TABELLER TABEL : RESPONDENTER EFTER ALDER OG INTERVIEWSTATUS I SEPTEMBER-OKTO- BER -9 Svar 7 (43%) Ikke svar 84 (57%) Forsøgt 5 interviewet (6%) 9 (4%) (6%) (39%) (68%) (79%) 3 (%) (8%) 38 (8%) (64%).47 (36%).96 TABEL : RESPONDENTER EFTER ALDER OG INTERVIEWSTATUS I SEPTEMBER -9 Svar 4 (4%) Ikke svar 4 (58%) Forsøgt 46 interviewet (6%) 7 (38%) (6%) (38%) (69%) (79%) 56 (%) (78%) (%) (64%) 55 (36%).467 TABEL 3: HVOR TROR DU, AT PRISERNE PÅ ET ALMINDELIGT PARCELHUS I DAN- MARK LIGGER OM ET ÅR SAMMENLIGNET MED I DAG? Meget højere Højere (5%) 68 (5%) 46 (4%) 64 (4%) 87 (43%) 88 (5%) 865 (45%) På samme niveau 76 (34%) 9 (4%) 73 (48%) 3 (5%) (49%) 7 (4%) 865 (45%) Lavere (9%) 7 (5%) 9 (8%) 8 (7%) 3 (5%) 9 (5%) 7 (7%) Meget lavere 3 6 Ved ikke I alt Nettotal 6,9 35 4, ,4 46 7, , 74,3 94 9,96

24 TABEL 4: HVOR TROR DU, AT PRISERNE PÅ ET ALMINDELIGT PARCELHUS I DAN- MARK LIGGER OM FEM ÅR SAMMENLIGNET MED I DAG? Meget højere 9 (8%) (8%) (4%) Højere 7 (6%) 3 (76%) 33 (76%) 33 (65%) 5 (7%) 64 (68%) 667 (7%) På samme niveau (7%) 6 (%) 5 (4%) 5 (5%) 43 (%) 6 (7%) 7 (8%) Lavere 9 (8%) 6 (4%) (6%) (6%) (5%) 6 (6%) 53 (6%) Meget lavere Ved ikke (4%) 5 (5%) 4 I alt Nettotal 6 33, , , 6 3, , , ,5 TABEL 5: DA DU SAGDE, AT BOLIGPRISERNE VILLE BLIVE [SVAR FRA A] I LØBET AF DE NÆSTE MÅNEDER, TÆNKTE DU DA PÅ: PRISUDVIKLINGEN PÅ BOLIGER IN- DENFOR DET SENESTE HALVE ÅR? -9 Ja 78 (7%) Nej 33 (9%) Ved ikke Besvarelser (83%) 5 (7%) (84%) 5 (4%) (74%) 49 (4%) (84%) (84%) 5 (6%) (8%) 75 (9%) 3 94 TABEL 6: DA DU SAGDE, AT BOLIGPRISERNE VILLE BLIVE [SVAR FRA A] I LØBET AF DE NÆSTE MÅNEDER, TÆNKTE DU DA PÅ: RENTEUDVIKLINGEN? -9 Ja 33 (9%) Nej 77 (69%) Ved ikke Besvarelser (4%) 85 (57%) (4%) 98 (56%) (47%) 4 (5%) (5%) 97 (46%) 8 (4%) (47%) 48 (53%) (44%) 59 (54%) 8 94

25 TABEL 7: DA DU SAGDE, AT BOLIGPRISERNE VILLE BLIVE [SVAR FRA A] I LØBET AF DE NÆSTE MÅNEDER, TÆNKTE DU DA PÅ: DANMARKS ØKONOMISKE SITUA- TION? -9 Ja 79 (7%) Nej 3 (9%) Ved ikke Besvarelser (63%) 53 (36%) (63%) 63 (36%) (69%) 6 (9%) (69%) 59 (8%) (73%) 5 (7%) (67%) TABEL 8: DA DU SAGDE, AT BOLIGPRISERNE VILLE BLIVE [SVAR FRA A] I LØBET AF DE NÆSTE MÅNEDER, TÆNKTE DU DA PÅ: ØKONOMISKE EKSPERTERS UDTALEL- SER? -9 Ja (%) Nej 89 (89%) Ved ikke Besvarelser (4%) 9 (74%) (8%) 5 (7%) (65%) (35%) 3 (6%) (34%) 57 (63%) (9%) 644 (68%) 94 TABEL 9: DA DU SAGDE, AT BOLIGPRISERNE VILLE BLIVE [SVAR FRA A] I LØBET AF DE NÆSTE MÅNEDER, TÆNKTE DU DA PÅ: FAMILIE/VENNER/BEKENDTES UDTA- LELSER OM BOLIGPRISERNE? -9 Ja 59 (53%) Nej 5 (46%) Ved ikke Besvarelser (5%) (75%) (%) 4 (8%) (%) 6 (79%) (8%) 7 (8%) (86%) 9-74 (4%) 7 (76%)

26 TABEL : DA DU SAGDE, AT BOLIGPRISERNE VILLE BLIVE [SVAR FRA A] I LØBET AF DE NÆSTE MÅNEDER, TÆNKTE DU DA PÅ: DIN BANKRÅDGIVERS BREVE ELLER UDTALELSER? -9 Ja 3 (%) Nej 96 (86%) Ved ikke 3 Besvarelser (%) 3 (9%) (%) 55 (89%) (%) 8 (88%) (4%) 79 (84%) (96%) (%) 89 (88%) 3 94 TABEL : DA DU SAGDE, AT BOLIGPRISERNE VILLE BLIVE [SVAR FRA A] I LØBET AF DE NÆSTE MÅNEDER, TÆNKTE DU DA PÅ: EN EJENDOMSMÆGLERS ANNON- CER ELLER UDTALELSER? -9 Ja 3 (8%) Nej 78 (7%) Ved ikke 3 Besvarelser (%) 8 (8%) (%) 36 (78%) (%) 6 (78%) (%) 6 (76%) (%) 7 (79%) (%) 76 (77%) 9 94 TABEL : DA DU SAGDE, AT BOLIGPRISERNE VILLE BLIVE [SVAR FRA A] I LØBET AF DE NÆSTE MÅNEDER, TÆNKTE DU DA PÅ: REALKREDITINSTITUTTERS AN- NONCER ELLER UDTALELSER? -9 Ja 7 (5%) Nej 94 (84%) Ved ikke Besvarelser (%) 5 (78%) (%) 4 (8%) (%) 57 (77%) (%) 68 (79%) (6%) 73 (8%) (%) 747 (79%)

27 TABEL 3: HAR DU INDEN FOR DE SENESTE 3 MÅNEDER Ja Nej Besvarelser Undersøgt priser på boliger I Danmark? 4 (4%) 555 (58%) 957 Søgt efter bolig i avis eller på internettet? 59 (7%) 698 (73%) 957 Overvejet at købe eller sælge bolig? 9 (%) 765 (8%) 957 Hvis ja: Kontaktet en ejendomsmægler, et realkreditinstitut eller en bank i forbindelse med køb eller salg af bolig? 85 (44%) 7 (56%) 9 TABEL 4: HAR DU INDEN FOR DE SENESTE 3 MÅNEDER FÅET DIN EGEN (EJER)BOLIG VURDERET? Har fået bolig vurderet Har ikke fået bolig vurderet Ved ikke Nægter at svare Besvarelser i alt Sep-Okt 4 9 (5%) 58 (85%) 6 Juni-Juli '4 63 (%) 5 (89%) 573 Feb-Mar '4 57 (%) 58 (9%) 575 November '3 58 (%) 537 (9%) 595 August '3 63 (%) 555 (9%) 68 April '3 59 (%) 58 (9%) 567 Januar ' (87%) 64 September 67 (%) 495 (88%) 56 ' Maj ' 66 (%) 534 (89%) 6 December ' 6 (%) 555 (9%) 67 September 58 (9%) 567 (9%) 65 ' December ' 64 (%) 55 (89%) 66 August ' 88 (4%) 556 (86%) 645 Maj ' 93 (5%) 5 (84%) 67 Februar ' 6 (%) 538 (9%) 6 TABEL 5: OVERVEJER DU AT FLYTTE INDEN FOR DE NÆSTE 5 ÅR? Hovedstaden Ja (4%) Nej 36 (57%) Ved ikke 7 Besvarelser 535 Midtjylland 45 (37%) 43 (6%) Nordjylland 54 (9%) 9 (69%) 4 87 Sjælland 84 (33%) 7 (67%) 58 Syddanmark 5 (35%) 5 (63%) Danmark 63 (36%).75 (6%)

28 TABEL 6: OVERVEJER DU AT FLYTTE INDEN FOR DE NÆSTE 5 ÅR? -9 Ja 65 (78%) Nej 43 (%) Ved ikke 4 Besvarelser (48%) 5 (5%) (68%) (7%) 63 (7%) (75%) (%) 4 (75%) 6 (4%) (36%).75 (6%) 5.73 TABEL 7: VIL DU GERNE FLYTTE FORDI Ja Du har brug for mere plads? 43 (39%) Din nuværende bolig er for stor? 43 Du gerne vil flytte til en anden landsdel? 4 (8%) Du gerne vil flytte til en anden bydel? 8 (9%) Du gerne vil flytte ud af byen? 4 Du gerne vil flytte tættere på byen? 46 Din nuværende bolig er for dyr? 3 (%) Nej 384 (6%) 48 (76%) 5 (8%) 436 (69%) 474 (75%) 47 (75%) 499 (79%) Ved ikke Respondenter som overvejer at flytte TABEL 8: POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERE Hovedstaden Potentielle førstegangskøbere (43%) 8 Øvrige lejere / 39 andelshavere (7%) Boligejere 68 (5%) Boligform ukendt Respondenter 535 Midtjylland (6%) 7 (5%) 63 (67%) 393 Nordjylland 36 (9%) 7 (4%) 43 (76%) 87 Sjælland 56 (%) 6 (6%) 86 (7%) 58 Syddanmark (68%) 357 Danmark 58 (7%) 4 (5%) 4 (64%)

29 TABEL 9: HVOR TROR POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERE, AT PRISERNE PÅ ET ALMINDELIGT PARCELHUS I DANMARK LIGGER OM ET ÅR SAMMENLIGNET MED I DAG? Potentielle førstegangskøbere Meget højere September- Oktober 4 Juni-Juli 4 7 Februar- 8 Marts 4 Højere 49 (48%) 39 (5%) 55 (38%) På samme niveau 4 (39%) 58 (33%) 7 (4%) Lavere 34 (7%) 5 (%) 54 Meget lavere Ved ikke (4%) 9 (4%) (5%) TABEL : OVERVEJER POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERE AT FLYTTE INDENFOR DE NÆSTE 5 ÅR? Hovedstaden Ja (54%) Nej (45%) Ved ikke 4 Potentielle førstegangskøbere 8 Midtjylland 6 (59%) 4 (4%) Nordjylland 9 (53%) 7 (47%) 36 Sjælland 5 (45%) 3 (55%) 56 Syddanmark 53 (55%) 44 (45%) 97 Danmark 79 (54%) 34 (45%) 5 58 TABEL : HAR POTENTIELLE FØRSTEGANGSKØBERE OVERVEJET AT KØBE BOLIG IN- DENFOR DE KOMMENDE - ÅR? Hovedstaden Ja 5 (%) Nej 76 (78%) Ved ikke Potentielle førstegangskøbere 7 Midtjylland 7 (7%) 73 (7%) Nordjylland 9 (5%) 7 (75%) 36 Sjælland (8%) 45 (8%) 56 Syddanmark 8 (9%) 78 (8%) 97 Danmark 4 (%) 399 (77%)

30 TABEL : UNDLADER FØRSTEGANGSKØBERE AT KØBE BOLIG FORDI: Ja Du regner med at boligpriserne vil falde 7 i fremtiden? (7%) Du ikke har råd til udbetalingen på en 77 ejerbolig? (44%) Du ikke har råd til at betale renter og afdrag 6 på en ejerbolig (4%) Din bank eller realkreditinstitut ikke vil 99 give dig lån til en ejerbolig? (5%) Der er usikkerhed om din jobsituation? (5%) Du venter på den helt rigtige bolig? 65 (6%) Du er tilfreds med din nuværende bolig? 78 (7%) Nej 36 (9%) (53%) 4 (56%) 77 (7%) 9 (73%) 33 (83%) 6 (9%) Ved ikke 9 (6%) Potentielle førstegangskøbere TABEL 3: YNGRE BOLIGEJERE FORDELT PÅ HUSSTANDSSAMMENSÆTNING Par m børn Par u børn Enlige u børn Enlige m børn Yngre boligejere i alt (7%) (%) TABEL 4: OVERVEJER YNGRE BOLIGEJERE AT SÆLGE BOLIG OG KØBE EN STØRRE EL- LER BEDRE BOLIG INDEN FOR DE KOMMENDE - ÅR Ja September-Oktober 4 63 (7%) Juni-Juli 4 63 (6%) Februar-Marts 4 46 Nej 36 (83%) 38 (83%) 39 (86%) Nægter at svare Ved ikke 3 Yngre boligejere i alt

31 TABEL 5: YNGRE BOLIGEJERE, SOM IKKE OVERVEJER AT KØBE: UNDLADER DU AT KØBE EN STØRRE ELLER BEDRE BOLIG FORDI: Ja Nej Ved ikke Du regner med at boligpriserne vil falde i fremtiden? 94 (96%) Du ikke har råd til udbetalingen på en større eller bedre ejerbolig? (5%) (84%) Du ikke har råd til at betale renter og afdrag på en større eller bedre ejerbolig? (4%) (84%) Din bank eller realkreditinstitut ikke vil give dig 5 7 lån til en større eller bedre ejerbolig? (8%) (89%) Der er usikkerhed om din jobsituation? 35 7 (%) (88%) Du venter på den helt rigtige bolig? (%) (87%) Du er tilfreds med din nuværende bolig? 6 45 (85%) (5%) I alt

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter ISSN 25-735 Boligmarkedet danskernes forventninger December 25 INDHOLD SAMMENFATNING... UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER AUGUST 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Tabeloversigt... 2 3 Figuroversigt... 3 4 Sammenfatning... 4 5 Undersøgelsen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER 3. KVARTAL 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger AUGUST 4 5% 5% 5% 4% 8% 5% 8% 9% 4% 8% 8% 7% -9 årige 3-39 årige 4-49 årige 5-59 årige 6-69 årige 7-74 årige Andel af respondenter i

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter ISSN 2445-7027 Boligmarkedet danskernes forventninger 2. kvartal 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenter

Boligøkonomisk Videncenter Boligøkonomisk Videncenter Boligmarkedet danskernes forventninger November 2013 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER ISSN 2445-7027 Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER JULI 2016 INDHOLD SAMMENFATNING... 1 UNDERSØGELSEN OG RESPONDENTERNE... 2 RESPONDENTERNES FORVENTNINGER... 3 FORVENTNINGER

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2010 70% 60% 62% 50% 44% 40% 36% 30% 20% 10% 0% 1% 8% 14% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik december 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik december 2010 70% 60% 60% 50% 49% 40% 30% 27% 20% 10% 0% 1% 6% 21% Meget højere Højere På samme

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Boligejere er forberedte på rentestigninger

Boligejere er forberedte på rentestigninger Analyse: S339 - D20554 21. januar 2011 Boligejere er forberedte på rentestigninger Cirka en halv million boligejere har fået en rekordlav rente på deres rentetilpasningslån i november og december 2010.

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik august 2010 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik august 2010 70% 60% 61% 50% 40% 33% 41% 30% 20% 10% 0% 0% 4% 19% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af

Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligmarkedet: De eksplosive prisstigninger bøjer af Boligpriserne bevæger sig stadig op på tværs af hele landet, men i et lavere tempo end i de forudgående kvartaler, hvor priserne især steg kraftigt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges

Økonomisk analyse. Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Økonomisk analyse 3. januar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes sundhedsopfattelse af æg øges Highlights: - I 2012 købte de fleste

Læs mere

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012

Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Særanalyse 15. oktober 2012 Konverteringsundersøgelse 2011 og 2012 Analyseinstituttet Epinion har i løbet af 2012 gennemført interviewundersøgelser for Realkreditrådet for at afdække konverteringsaktiviteten

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2011 60% 50% 51% 47% 40% 30% 22% 25% 28% 20% 15% 10% 0% 1% 4% Meget højere Højere På samme niveau

Læs mere

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014

Svage udsigter for byggeriet i 2013 og 2014 Svage udsigter for byggeriet i 213 og 214 Investeringerne i bygninger og anlæg er både for husholdningerne og for virksomhederne på et meget lavt niveau i øjeblikket. Påbegyndelsen af nyt byggeri faldt

Læs mere

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER

PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER BAGGRUND PENGE- OG PENSIONSPANELET BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE OM DANSKERNES HOLDNINGER I FORHOLD TIL BANKEN, PRIVATØKONOMI OG BANKFORHANDLINGER Data er indsamlet i november 2014 via et online spørgeskema,

Læs mere

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet.

Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Fyringstruede danskere skærer ned på forbruget, sparer mere op og ændrer adfærd på jobbet. Denne undersøgelse omhandler danskernes oplevelse af sikkerhed i jobbet, og hvilke konsekvenser deres følelse

Læs mere

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde

Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde FOA Kampagne & Analyse Oktober 2009 Undersøgelse om frivilligt socialt arbejde Denne undersøgelse er gennemført blandt FOA-medlemmer tilmeldt forbundets elektroniske medlemspanel, MedlemsPulsen, i perioden

Læs mere

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008

Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen. Hovedkonklusioner fra undersøgelsen. FOA Kampagne & Analyse November 2008 FOA Kampagne & Analyse November 2008 Medlemsundersøgelse om frynsegoder på arbejdspladsen FOA har i oktober måned 2008 gennemført en spørgeskemaundersøgelse om blandt andet frynsegoder via forbundets elektroniske

Læs mere

DANSKERNES FORVENTNINGER

DANSKERNES FORVENTNINGER DANSKERNES FORVENTNINGER TIl BOlIGMARKEDET En undersøgelse af forventningerne og deres baggrund februar 2010 SEPtEmBEr 2012 Boligøkonomisk Videncenter Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Tabeloversigt...

Læs mere

Helbred og sygefravær

Helbred og sygefravær 8. juli 2016 Helbred og sygefravær Langt størstedelen af FOAs medlemmer vurderer, at deres helbred er godt eller nogenlunde godt. Til gengæld forventer hvert femte medlem ikke at kunne arbejde, til de

Læs mere

Trivsel og fravær i folkeskolen

Trivsel og fravær i folkeskolen Trivsel og fravær i folkeskolen Sammenfatning De årlige trivselsmålinger i folkeskolen måler elevernes trivsel på fire forskellige områder: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration og ro og

Læs mere

Databrud i AKU fra 2016

Databrud i AKU fra 2016 2. juni 2016 TCO, MIF Arbejdsmarked Databrud i AKU fra 2016 Resumé Der er brud i dataserien for AKU mellem fjerde kvartal 2015 og første kvartal 2016: Brud i dataserien for beskæftigelsen, som er steget

Læs mere

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse

Energirenovering. En befolkningsundersøgelse Energirenovering En befolkningsundersøgelse Januar 2016 Energirenovering Indledning Ingeniørforeningens Energivision 2050 har et klart budskab om renovering af de eksisterende bygninger. Visionen er et

Læs mere

8. Familiernes IT-anvendelse

8. Familiernes IT-anvendelse Familiernes IT-anvendelse 113 8. Familiernes IT-anvendelse 8.1 Indledning IT bliver i stigende grad en del af danskernes hverdag, også i hjemmet. Siden 1994 har der været en markant stigning i antallet

Læs mere

LUP læsevejledning til regionsrapporter

LUP læsevejledning til regionsrapporter Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne... 6 Øvrigt materiale Baggrund og metode for

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Syddanmark, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater

2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder. Kommentarrapport med grafik for hovedresultater 2012 Nøglehulsmærket og Nøglehullet på spisesteder Kommentarrapport med grafik for hovedresultater Indhold 05-12-2012 Side Introduktion 3-4 Dataindsamling 5-6 Tolkning og grafisk fremstilling af resultater

Læs mere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere

Rundspørge om tilbagetrækning blandt. De Erfarne Ledere Rundspørge om tilbagetrækning blandt De Erfarne Ledere Resumé af rundspørge til medlemmer af 13 faglige organisationer foretaget for Væksthus for ledelse i perioden 13. januar.-1. marts 2011 Indhold Om

Læs mere

Læsevejledning til resultater på regionsplan

Læsevejledning til resultater på regionsplan Læsevejledning til resultater på regionsplan Indhold 1. Overblik... 2 2. Sammenligninger... 2 3. Hvad viser figuren?... 3 4. Hvad viser tabellerne?... 5 5. Eksempler på typiske spørgsmål til tabellerne...

Læs mere

Arbejdstempo og stress

Arbejdstempo og stress 14. januar 2016 Arbejdstempo og stress Hvert femte FOA-medlem føler sig i høj eller meget høj grad stresset. Andelen har været stigende de sidste år. Det viser en undersøgelse, som FOA har foretaget blandt

Læs mere

Konjunktur - forår 2012

Konjunktur - forår 2012 Konjunkturbarometer forår Konjunktur - forår NB Dette konjunkturbarometer er det første fra DANSKE ARK som behandler arkitektbranchen særskilt. Læs mere om baggrund og metode sidst i dette notat. Tabel

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse

Fredagseffekt en analyse af udskrivningstidspunktets betydning for patientens genindlæggelse Fredagseffekt en analyse af ets betydning for patientens genindlæggelse Formålet med analysen er at undersøge, hvorvidt der er en tendens til, at sygehusene systematisk udskriver patienterne op til en

Læs mere

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke.

L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. Bilag 4 Transskription af Per Interviewere: Louise og Katariina L: Louise K: Katariina L: Præsenterer og spørger om han har nogle spørgsmål inden de går i gang. Det har han ikke. L: Vi vil gerne høre lidt

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2007

Medlemsundersøgelse 2007 Medlemsundersøgelse 2007 Skole og Samfund, august 2007 1 Skole og Samfunds medlemsundersøgelse 2007 Afsluttet d. 14. august 2007. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning...3 2. Baggrund...5 3. Metode...5

Læs mere

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014

Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Kvalitet og Sammenhæng NOTAT Bilag 1 Referat af alle brugerundersøgelser fra 2014 Bilag 1 til indstilling om brugerundersøgelser 2014. Sundheds-

Læs mere

Regeringens skattereform og boligmarkedet

Regeringens skattereform og boligmarkedet 29. maj 2012 Regeringens skattereform og boligmarkedet Vi har set nærmere på regeringens forslag til skattereform i forhold til boligmarkedet. Konklusionerne er som følger: Redaktion Christian Hilligsøe

Læs mere

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen

Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Notat Borgerne i Region Syddanmark er tilfredse men bekymrede for finanskrisen Borgerpanelet. 95 procent af respondenterne i Region Syddanmarks Borgerpanel erklærer sig tilfredse med deres tilværelse.

Læs mere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere

Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere 11. november 2015 Boligkøberne har mange prioriteter at skulle balancere De fleste danskere, der har været på boligjagt kender formentlig fornemmelsen af, at det til tider kan være svært at få alle boligønskerne

Læs mere

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi

Økonomisk analyse. Jyder vælger dansk Københavnere økologi Økonomisk analyse. januar 213 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Jyder vælger dansk Københavnere økologi Landbrug & Fødevarer har gennemført en analyse

Læs mere

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år.

April 2008. Fritidshuse udbydes til gennemsnitlige kvadratmeterpriser, som ligger 2 procent højere end på samme tid sidste år. April 2008 Fortsat stigende boligudbud 58.257 boliger var til salg på internettet ved udgangen af april 2008. Udbuddet fordelte sig med 35.359 parcel- og rækkehuse, 13.351 ejerlejligheder og 9.547 fritidshuse.

Læs mere

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Delrapport: Bostøtte UDGIVER Center for Socialfaglig Udvikling Socialforvaltningen, Aarhus Kommune Værkmestergade 15 8000 Aarhus C

Læs mere

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem

Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Fakta om økonomi 18. maj 215 Lavere kontanthjælpssatser er en dårlig løsning på et meget lille problem Beregningerne nedenfor viser, at reduktion i kontanthjælpssatsen kun i begrænset omfang øger incitamentet

Læs mere

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013

Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 A NALYSE Udvikling i gennemsnitlig indlæggelsestid blandt unge, voksne og ældre fra 2008 til 2013 Af Bodil Helbech Hansen I dette notat opgøres udviklingen i den gennemsnitlige indlæggelsestid fra 2008

Læs mere

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK

OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK OVERBLIK OVER ARBEJDSMARKEDET ØSTDANMARK 2. halvår 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE UÆNDRET BESKÆFTIGELSE I 2013 OG STIGENDE BESKÆFTIGELSE I 2014 3 Fremskrivning af samlet beskæftigelse i Østdanmark 3 Udviklingen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA

Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA Psykisk arbejdsmiljø og stress blandt medlemmerne af FOA November 2006 2 Medlemsundersøgelse om psykisk arbejdsmiljø og stress FOA Fag og Arbejde har i perioden 1.-6. november 2006 gennemført en medlemsundersøgelse

Læs mere

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed

Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Ledighedsbekymring og jobsikkerhed Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser hvor mange respondenter der generelt er bekymrede for at blive ledige, og om de er mere eller mindre bekymrede for

Læs mere

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse

Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse N O T A T Hvem kender ÅOP? en empirisk undersøgelse 16. januar 2008 I forbindelse med julen 2007 blev der af Finansrådet udarbejdet en analyse af lån til forbrug. Analysen indeholdt blandt andet en forbrugerundersøgelse

Læs mere

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016

Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, 2016 Den nationale trivselsmåling i folkeskolen, Resultaterne af den nationale trivselsmåling i foråret foreligger nu. Eleverne fra.-9. klasses trivsel præsenteres i fem indikatorer: faglig trivsel, social

Læs mere

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014

Jobskifte. Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Jobskifte Lederes overvejelser om jobskifte anno 2014 Lederne Juli 2014 Indledning Undersøgelsen belyser, hvor mange ledere der har konkrete planer eller overvejelser om at skifte job samt deres motiver

Læs mere

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte

1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte 1FOA, Analysesektionen 2. oktober 2007 Det siger FOAs medlemmer om mangel på arbejdskraft og deres overvejelser om jobskifte Denne rapport er udarbejdet på baggrund af resultaterne fra en elektronisk spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv.

Vejledning om forsigtighed i kreditvurderingen ved belåning af boliger i vækstområder mv. VEJ nr 9051 af 29/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet,j.nr. 123-0014 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES

NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES NOTAT: SAMMENHÆNG MELLEM GÆLD OG FORÆLDRES BAGGRUND I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en spørgeskemaundersøgelse blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær

Læs mere

Flytninger i barndommen

Flytninger i barndommen Flytninger i barndommen Af Nadja Christine Hedegaard Andersen, NCA@kl.dk Side 1 af 18 Formålet med dette analysenotat er at belyse, hvilke børn, der især flytter i barndommen. Dette gøres ved at se på

Læs mere

Dansk Jobindex. Begyndende vending på arbejdsmarkedet

Dansk Jobindex. Begyndende vending på arbejdsmarkedet Dansk Jobindex Begyndende vending på arbejdsmarkedet København den 14.8.28 For yderligere information: Kaare Danielsen, Jobindex +45 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk Dansk Jobindex har med få afbrydelser været

Læs mere

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008

Penge- og pensionspanelet. Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Penge- og pensionspanelet Resultater fra befolkningsundersøgelse Marts/april 2008 Resultaterne og spørgsmålene i Barometer-undersøgelsen, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet.

Læs mere

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse

Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse Denne rapport belyser, hvordan folkeskoler, og i særlig grad udskolingslærere, arbejder med at forberede deres elever til at påbegynde en ungdomsuddannelse.

Læs mere

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER?

ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? København, januar 1012 FSR survey januar 2012 ER VIRKSOMHEDERNE KLAR TIL DIGITALE REGNSKABER? www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager

Læs mere

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk

Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE. www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder september 2011 ANALYSE www.fsr.dk Brug af ulovlige lån til aktionærer, anpartshavere og ledelser i danske virksomheder

Læs mere

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET

BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET BRUGERTILFREDSHED 2012 PENSIONSSTYRELSEN MODTAGERE AF FOLKEPENSION I UDLANDET 0 A INDHOLD 1 Indledning 2 2 Læsevejledning 3 3 Sådan læses en side 4 4 Samlede resultater 5 5 Resultater på tværs 21 6 Målgruppe

Læs mere

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016

Notat. Resumé. Udvikling i flyttemønstre. Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Notat Analyse af til- og fraflytning Faaborg-Midtfyn Kommune 2011-2015 Økonomi og Løn 18-05-2016 Resumé Økonomi og Løn har udarbejdet et notat om til- og fraflytning i Faaborg-Midtfyn kommune for perioden

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE Beskæftigelsesudvalget 2012-13 BEU Alm.del Bilag 75 Offentligt BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE VIRKSOMHEDERNE UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN OKTOBER 2011 Indhold 1. Indledning og sammenfatning...

Læs mere

Analyse 8. marts 2016

Analyse 8. marts 2016 Analyse 8. marts 2016 Hvor udbredt er kønsdiskrimination i? Af Nicolai Kaarsen Den 8. marts er det kvindernes internationale kampdag. Men hvordan forholder det sig egentligt med ligestillingen i? Dette

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet September 2014 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet I dette faktaark præsenteres resultaterne af en survey om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet gennemført af Epinion for DeFacto i juni 2014. Der er 1.058,

Læs mere

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD

brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD brugerundersøgelse 2015 RAPPORT BAG UNDERSØGELSE BLANDT FLYGTNINGE OG INDVANDRERE I FRIVILLIGNETS TILBUD www.frivillignet.dk kolofon Rapporten er udgivet af Frivillignet, Dansk Flygtningehjælp. Rapporten

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014

Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse Tandplejen, efterår 2014 Samlet tilfredshed med tandplejen Samlet tilfredshed - Hvor tilfreds er du med Tandplejen alt i alt? Observeret minimum Observeret maksimum Gennemsnit

Læs mere

Konjunkturanalyse. Holstebro Kommune

Konjunkturanalyse. Holstebro Kommune Konjunkturanalyse Holstebro Kommune August 2011 Generelt om analysen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 23.8 31.8 2011 Målgruppe: 599 virksomheder i Holstebro Kommune Antal responderende

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

For Familiecentret 2013

For Familiecentret 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Familiecentret 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent M: bkab@aarhus.dk

Læs mere

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer.

BILAG A SPØRGESKEMA. I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. 16 BILAG A SPØRGESKEMA I denne At-vejledning præsenteres et kort spørgeskema med i alt 44 spørgsmål fordelt på otte skalaer. Skalaernes spørgsmål indgår i et større spørgeskema, der omfatter i alt 26 skalaer

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 3. oktober 2012 Det siger FOAs medlemmer om mobning på arbejdspladsen FOA har undersøgt medlemmernes oplevelse af mobning på arbejdspladsen i april og juni 2012. Dette notat belyser,

Læs mere

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE

UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE UNGES MULIGHEDER I HOLBÆK KOMMUNE BORGERPANELUNDERSØGELSE RESULTATOVERSIGT OPDELT PÅ BAGGRUNDSOPLYSNINGER AUGUST 2016 Undersøgelsen Holbæk Kommune skal være en stærk medspiller for vores borgere og virksomheder.

Læs mere

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling.

Privatansatte mænd bliver desuden noget hurtigere chef end kvinderne og forholdsvis flere ender i en chefstilling. Sammenligning af privatansatte kvinder og mænds løn Privatansatte kvindelige djøfere i stillinger uden ledelsesansvar har en løn der udgør ca. 96 procent af den løn deres mandlige kolleger får. I sammenligningen

Læs mere

Positive tegn på boligmarkedet

Positive tegn på boligmarkedet P R E S S E M E D D E L E L S E Positive tegn på boligmarkedet Boligmarkedsstatistik: Salgstiderne faldt, mens både priserne og antallet af handler stabiliserede sig i 2013. Hovedstaden holder boligmarkedet

Læs mere

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år

Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år DI ANALYSE Februar 1 Udsigt til flere bygge- og anlægsinvesteringer i de kommende år Efter et lille fald i bygge- og anlægsinvesteringerne i ventes fremgang i år og næste år. Særligt det lave nybyggeri

Læs mere

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer

Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer 11. januar 2008 Mangel på arbejdskraft - virksomheder siger nej til ordrer Manglen på arbejdskraft i erhvervslivets vækstlag fortsætter om end på en anelse lavere blus det sidste halvår. I januar 2007

Læs mere

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer

Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer Rapport Danskernes risikoopfattelse af større ulykker og katastrofer voxmeter.dk info@voxmeter.dk +45 70 20 23 24 Vi har verdens Klogeste kunder 2 Indhold Indhold... 3 Om undersøgelsen... 4 Sammenfatning...

Læs mere

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv

Økonomisk Analyse. Konkurser i dansk erhvervsliv Økonomisk Analyse Konkurser i dansk erhvervsliv NR. 4 28. juni 211 2 Konkurser i dansk erhvervsliv Under den økonomiske krise steg antallet af konkurser markant. I 29 gik 5.71 virksomheder konkurs mod

Læs mere

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune

Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Statistik på anbringelsesområdet i Københavns Kommune Kvartalsopgørelse: Oktober 2011 Center for / Videnscenter for Forord Indholdsfortegnelse Denne kvartalsoversigt er en statistisk opgørelse over anbringelser

Læs mere

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn

Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn NOTAT Udsatte børn og unge Samfundets udgifter til anbragte børn Udarbejdet af LOS, januar 2010 Samfundets udgifter til gruppen af udsatte børn og unge har i stigende grad været i fokus gennem de seneste.

Læs mere

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen

Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen N O T A T Stor prisforvirring på boligmarkedet under finanskrisen Med introduktionen af den nye boligmarkedsstatistik fra Realkreditforeningen og tre andre organisationer er en række interessante tal blevet

Læs mere

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016

ÆLDRE I TAL 2016. Antal Ældre. Ældre Sagen Maj 2016 ÆLDRE I TAL 2016 Antal Ældre Ældre Sagen Maj 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014

Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Februar 2015 Aktivitetsudviklingen på produktionsskolerne i 2014 Ordinære elever Aktiverede elever Udviklingen i ordinære og aktiverede årselever siden 1996 Kombinationsforløb Udnyttelsen af 10 % kvoten

Læs mere

Fællesrådet for dagtilbud

Fællesrådet for dagtilbud FREDERICIA X Blad nr. 1 Emne for mødet: Møde med Børne- og Ungdomsudvalget og formænd for forældreråd og formænd/medlemmer for forældrebestyrelser i kommunale og selvejende daginstitutioner samt den kommunale

Læs mere

Penge- og pensionspanelet

Penge- og pensionspanelet 1 Penge- og pensionspanelet Undersøgelse blandt boligejere med rentetilpasningslån Eva Roland & Morten Bekholm GfK Danmark, Custom Research 765053 Our promise: create value Company FOR YOUR 2 1 Formål

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG ØRESTAD PLEJECENTER Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Brugerundersøgelse : Plejebolig 1 Brugerundersøgelse Plejebolig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinion P/S og Afdeling

Læs mere

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag

Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Statsgaranteret udskrivningsgrundlag giver sikkerhed under krisen Nyt kapitel Resumé For 2013 har alle kommuner for første gang valgt at budgettere med det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Siden

Læs mere

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar

Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Lederansvar, medarbejderansvar eller fællesansvar Undersøgelse om lederes og medarbejderes vurdering af, hvem der har ansvaret for samarbejdskultur, medarbejdernes efteruddannelse, arbejdsopgavernes løsning

Læs mere

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016

Spørgsmål og svar om håndtering af udenlandsk udbytteskat marts 2016 Indhold AFTALENS FORMÅL... 2 Hvilken service omfatter aftalen?... 2 Hvad betyder skattereduktion, kildereduktion og tilbagesøgning?... 2 AFTALENS INDHOLD OG OPBYGNING... 3 Hvilke depoter er omfattet af

Læs mere

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden 2 Hovedresultater Daglig sening af traditionelt tv Den gennemsnitlige daglige tv sening af traditionelt flow tv er faldet fra 173 til 172 minutter om dagen fra 14 til 15. Gennemsnitlig daglig tv sening

Læs mere

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015

Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 Øjebliksbillede 4. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 4. kvartal 2015 Introduktion Omsætningen i landets byggecentre var i 4. kvartal en anelse over niveauet i samme periode sidste år, og dermed fortsætter

Læs mere

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge

Virksomhederne finder det fortsat nemt og billigt at låne penge ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE april 216 finder det fortsat nemt og billigt at låne penge svarer også i marts 216, at det er både nemt og billigt at låne penge. Det har dog ikke fået dem til udnytte mulighederne

Læs mere

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse

Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Holdningsmåling, september 2009 Begrundelser for ikke at være medlem af en a-kasse Baggrund Denne undersøgelse er planlagt og gennemført som et samarbejde mellem AK-Samvirke og Arbejdsdirektoratet, hvor

Læs mere

Analyse af Iværksætterselskaber.

Analyse af Iværksætterselskaber. Analyse af Iværksætterselskaber. Der vil i denne analyse blive set på Iværksætterselskaber (IVS) sammenlignet med Aktieselskaber (A/S), Anpartsselskaber (APS) og Øvrige selskaber (ØSF) hvor det giver mening.

Læs mere

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads

Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads I forbindelse med markeringen af den internationale arbejdsmiljødag 28. april har LO og FTF i samarbejde udviklet en Test arbejdsmiljøindsatsen på din arbejdsplads.

Læs mere