K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "K e n d e l s e: Den 14. december 2012 blev der i. sag nr. 16/2011. Klager. mod. Registreret revisor A. afsagt følgende"

Transkript

1 Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 16/2011 Klager mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 28. januar 2011 har Klager klaget over registreret revisor A. Erhvervsstyrelsen har oplyst, at A har været godkendt som registreret revisor fra den 7. september 1981 til den 29. juli 2002 og igen fra den 8. august Erhvervsstyrelsen har endvidere oplyst, at A i Revireg har været tilknyttet Selskab 1 ApS (revision), Cvr.nr. xxxx xxx1 fra den 16. februar Klagen angår, om indklagede har handlet i strid med god revisorskik i forbindelse med afgivelse af revisionserklæring på et årsregnskab, hvori der påstås at være flere væsentlige fejl. Sagsfremstilling: Klager var indtil den 31. juli 2010 direktør for selskabet Selskab 2 A/S. Klager var endvidere efter de foreliggende oplysninger aktionær i selskabet. Der foreligger i sagen en årsrapport benævnt Internt årsrapport for Selskab 2 A/S for regnskabsperioden 5. februar 2009 til 31. juli (1. regnskabsperiode). Ledelsens årsberetning er underskrevet af direktion og bestyrelse. Revisionspåtegningen er dateret 10. december 2010 og indklagedes firma og navn er anført under dateringen. Påtegningen er imidlertid ikke underskrevet. Det fremgår af forsiden, at årsrapporten er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 24. januar Påtegningen har følgende forbehold og konklusion: 1

2 Forbehold Under revision af årsrapporten er der konstateret store udgifter som ikke er godkendt bl.a. på grund af udgifternes manglende relation til selskabet, bilagsmateriale i form af fotokopier m.v. Beløbene i alt tkr. 207 er opført som et tilgodehavende hos den tidligere direktør. Revisionen kan ikke udelukke, at der trods kontrol er udgiftsført bilag som ikke har direkte relation til selskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 5. februar 2009 til 31. juli 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. I øvrigt Selskabet har tabt sin egenkapital. Ledelsen bedes iagttage reglerne i selskabslovens 119. Såfremt selskabet ikke får tilført yderligere kapital eller opnår en tilfredsstillende aftale vedr. finansiering af fremtidig drift, tages forbehold for going koncern. Under Oplysninger om selskabet fremgår, at direktionen består af advokat B, at bestyrelsen består af advokat C, advokat B og D, samt at B, C, D, Selskab 3 ApS samt Klager er noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende mindst 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen. Af Ledelsens årsberetning fremgår blandt andet, at selskabets formål er udvikling af projekter, drift og salg af færdigudviklede projekter og virksomheder i [Kontinent #1], at selskabet i regnskabsåret har afholdt store udgifter til udvikling af 5 projekter - primært i [Land #1], at et af projekterne er nødlidende på grund af manglende opfølgning på finansiering af projektet, at 2 projekter er borttaget uretmæssigt fra selskabet af tidligere direktør. Der tages skridt til retsforfølgning, samt at 2 projekter forventes at udvikle sig positivt. Det fremgår endvidere, at Jfr. note er der mod selskabet fremsat krav på anslået tkr. 190 fra person som påstår at have haft ansættelse i selskabet. Bestyrelsen afviser kravet. Der er udgiftsført store udgifter til samarbejdspartner, som overskrider indgået aftale. Selskabets tidligere direktør har uretmæssigt betalt udgifter på i alt tkr. 207 som ikke er godkendt af bestyrelse og revision. Beløbet er foreløbig udgiftsført som tab. Bestyrelsen anlægger sag mod den tidligere direktør. Det fremgår ikke, hvorvidt årsberetningen er godkendt på en generalforsamling. Af regnskabet fremgår, at egenkapitalen pr. 31. juli 2010 er kr., at årets resultat er negativt med kr., at aktiver består af igangværende projekter med kr. samt tilgodehavender på kr., og at passiverne udgør kr., heraf leverandørgæld på kr. Af note 6 til årsrapporten fremgår, at igangværende projekter er [projekt #1] med kr., [projekt #2] med kr., [projekt #3] med kr. og [projekt #4] med kr. 2

3 Af note 7 til årsrapporten fremgår, at tilgodehavender består af kr. hos Klager og kr. hos E. Af note 10 til årsrapporten fremgår vedrørende leverandørgæld mv., at regnskabsposten udgør kr., og at kr. vedrører B. Af note 12 til årsrapporten fremgår følgende: Der er mod selskabet fremsat krav på kr i forbindelse med en persons påståede ansættelse i selskabet. Det fremsatte krav vedrører påstået manglende løn og procesrenter. Kravet kan øges med feriepenge på kr Som bilag i sagen foreligger endvidere en Internt årsrapport for Selskab 2 A/S for samme regnskabsperiode. Årsrapporten er hverken underskrevet af ledelsen eller af revisor. Revisionspåtegningen er dateret 10. december Den ikke underskrevne revisionspåtegning indeholder følgende forbehold og konklusion: Forbehold Under revision af årsrapporten er der konstateret store udgifter som ikke er godkendt bl.a. på grund af udgifternes manglende relation til selskabet, bilagsmateriale i form af fotokopier m.v. Beløbene - i alt tkr. 207 er opført som et tilgodehavende hos den tidligere direktør og efterfølgende hensat som tab. Revisionen kan ikke udelukke, at der trods kontrol er udgiftsført bilag som ikke har direkte relation til selskabet. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. juli 2010 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 5. februar 2009 til 31. juli 2010 i overensstemmelse med årsregnskabsloven I øvrigt Selskabet har tabt sin egenkapital. Ledelsen bedes iagttage reglerne i selskabslovens 119. Såfremt selskabet ikke får tilført yderligere kapital eller opnår tilfredsstillende aftale vedr. finansiering af fremtidig drift, tages forbehold for going koncern. Klager er ifølge det under Ejerforhold oplyste ikke noteret i selskabets anpartshaverfortegnelse som ejende mindst 5 % af stemmerne eller minimum 5 % af aktiekapitalen. Ifølge denne årsrapport er selskabets egenkapital pr. 31. juli 2010 negativ med kr., årets resultat er negativt med kr., aktiverne består af igangværende projekter med kr., og passiverne udgør kr., heraf leverandørgæld på kr. 3

4 Af note 5 til årsrapporten fremgår under Sekundære udgifter Hensat til tab Klager ( ). Hensat til tab E ( ). Det fremgår af saldobalance pr. 31. juli 2010, udskrevet den 22. august 2010, vedrørende Selskab 2 A/S vedlagt sagen af klager - at der ikke er anført tilgodehavende hos klager, jf. konto Det fremgår videre af saldolisten over kreditorer pr. 31. juli 2010, ligeledes udskrevet den 22. august 2010, vedrørende Selskab 2 A/S, at selskabet skylder klager, Klager, ,64 kr. samt, at gælden er forfalden. Indklagede har fremlagt regnskabsbilag til årsregnskabet vedrørende Selskab 2 A/S vedrørende Udlæg Klager, dels bilag 306 for i alt ,26 kr. og dels bilag 307 for i alt ,38 kr. På begge bilag, der udviser en opstilling af en række beløb med tekst, er anført Debet 1618 samt Kredit gæld til Klager. Indklagede har udarbejdet en rapport, dateret den 29. september 2010, vedrørende det regnskabsmateriale, som han modtog fra klager i forbindelse med, at klager i sommeren 2010 ophørte som selskabets direktør. Følgende fremgår blandt andet af redegørelsen: I ca. juni 2010 opstår der uenighed mellem B og Klager. Klager udtræder af direktion og bestyrelse. Selskabet har nu ingen direktion og kun 1 medlem i bestyrelsen. Der foregår en del mailkorrespondance hen over sommeren. 26. august 2010 får jeg indleveret en bilagsmappe med diverse bilag. Periodebalance og kreditorliste er vedlagt. 31. august 2010 modtager jeg C5 datafilen som jeg indlæser. Datafilen er i overensstemmelse med nævnte periodebalance. B rykker for en balance - og jeg sender denne. Han sender modsat kontoudskrifter fra Selskab 11 (sparekasse) for hele driftsperioden. Kommenterer diverse poster fra kontoudtog uden at have set bilag (kun på grundlag af tekst). Efter telefonsamtale sender jeg komplet kontospec. fra C5. Finder samtidig diverse bilag i mappen som - uden at der sker yderligere undersøgelser - ser "mystiske ud. Fremsender disse pr. mail til B. Han undrer sig meget over de fleste af disse bilag. Både hvem der har fået penge - men også at der er mange udgifter uden bilag. Anmoder om at få gennemgået bilag ctr. bogføring med henblik på en oversigt over hvad pengene er anvendt til. Der skal noteres vedr. om bilag opfylder lovgivningens krav - og om de udbetalte beløb evt. kan være anvendt til finansiering af Klager private udgifter. Ud fra kendskab til selskabets drift skal noteres, om udgifterne har relevans for selskabet. Rapporten skal anvendes til en evt. anmeldelse af Klager for besvigelser. 4

5 Kan konstatere, at en udskrift fra datafilen i C5 svarer overens med udleveret balance m.v. I balancen er der 11 konti vedr. projekter. B anmodes om ID af de enkelte projekter. Fremsender derfor kontospec. af de 11 til B med anmodning herom. Alle er oprindelig bogført via driftskonti - men ved regnskabsafslutningen er disse driftskonti salderet over til nævnte statuskonti. B mailet beskrivelse retur. [konto #1] er vedr. den løbende driftskonto i banken. Umiddelbart sammenholdt med kontoudtog, så stemmer saldoen. Der er pt ikke foretaget kontrol mellem kontoudtog og bogføring. Iflg. balancen er der en mindre momsgæld på kr ,78. Er ikke kontrolleret. Kan konstatere, at der for april kvt er indsendt nulangivelse. Iflg. bogføringen er der for tiden 1/7 til 31/ et tilgodehavende momsbeløb på kr Der er således en tidligere difference på kr (gæld) som ikke er redegjort. Under gennemgang til nedenstående bilagskontrol er der konstateret flere momsfejl - uden at disse på nuværende tidspunkt er blevet noteret. Momsgælden stiger yderligere. Der er bogført gæld på kr ,14 til diverse kreditorer: Klager ,64 Diverse udlæg Selskab ,00 Fakt fra 15/10 09 Selskab 5 ApS ,00 Indskudt lån til driften B ,00 Diverse udlæg - mgl bilag Selskab ,25 10 fakt - fg 20/1 09 Selskab ,25 Rest vedr. gl. fakt I alt ,14 De på side 3, 4 og 5 anførte bilag kan ikke umiddelbart godkendes af revisionen. Det kan være på grund af manglende bilag, formodet manglende relation til selskabet, muligvis private udgifter m.v. Der henvises ligeledes til særskilt opgørelse vedr. madudgifter. På de fleste af disse bilag er ikke anført deltagere og anledning. Af en mail af 30. september 2010 fra indklagede til klager fremgår følgende: Bestyrelsen i Selskab 2 A/S har anmodet mig om assistance i forbindelse med en kritisk gennemgang af bogføring og bilagsmateriale. Under denne gennemgang har jeg konstateret mange udgiftsførte bilag, som jeg ikke umiddelbart mener, har relevans for selskabet. Jfr. vedlagte opstilling drejer det sig om bilag for i alt kr ,03. 5

6 Såfremt der ikke kan fremsendes yderligere tilfredsstillende underbilag/kommentarer, vil det anførte beløb ikke kunne anerkendes som udgifter for selskabet - og modsat blive posteret via en mellemregningskonto/udlægskonto. Endvidere vedlægges opstilling vedr. udgiftsførte bilag relaterende til bespisning mv. De i kolonnen "Afvist" anførte beløb for i alt kr ,18 kan ikke umiddelbart godkendes. Bilagene bærer umiddelbart præg af privat bespisning. Der er ikke anført deltagere og anledning på bilagene. Der vedheftes endvidere 6 stk. fakturaer udstedt af E vedr. diverse udlæg m.v. Jeg har i særskilt mail til hende anmodet om udlevering af de underliggende bilag. I regnskabsperioden har du været registreret som direktør/daglig leder af selskabet. Fra denne post har du godkendt og honoreret de anførte fakturaer med i alt kr I denne forbindelse må du have set og godkendt de underliggende bilag. Vedhæftet er endvidere 3 stk. bilag mærket bilag 269, 300 og 301. Jeg har ikke fra bestyrelsen kunnet få en tilfredsstillende forklaring på disse udgifter. Kan du oplyse mig om relevansen for selskabet. Som bilag til mailen var en liste med angivelse af bilagsnumre, kort beskrivelse, bogføringsoplysninger med dato og beløb samt en opgørelse over afviste beløb udvisende ,03 kr. Ved en mail af 20. oktober 2010 skrev B således til H med kopi til indklagede: Herved fremsendes skrivelse fra Selskab 8 (advokatselskab), [By #1]. Brevet er givet skrevet på foranledning af Klager, der har et nært forhold til underskriveren. Faktum er, at E, der er bosiddende på Klagers adresse siden foråret 2009, ikke har været ansat i Selskab 2 A/S. Selskabet er ikke og har aldrig været arbejdsgiverregistreret og har som følge heraf aldrig udbetalt lønninger. Direktør i selskabet fra stiftelsen (5. februar 2009) var Klager. Han fratrådte den 31. juli 2010 ved en mail fremsendt 10. august. F kender til dette, idet jeg har anmodet ham om at udarbejde en politianmeldelse mod Klager for dokumentfalsk. Dette er sket ved misbrug af elektronisk signatur til at ændre tegningsreglerne i selskabet af flere gange uden indkaldelse til extraordinær generalforsamling. Selskabet tegnes iht de vedtagne tegningsregler fra stiftelsen af en direktør sammen med 2 medlemmer af bestyrelsen. Der er ikke godkendt en ansættelse af E af bestyrelsen i selskabet. Jeg har gennemgået selskabets bilag, hvor der heller ikke er udbetalt lønninger, ligesom der heller ikke foreligger rykkere for samme. Det forekommer alt sammen meget særegent. 6

7 E har været Klagers personlige sekretær og skulle honoreres af ham. Det bemærkes, at jeg heller ikke har fået nogen opsigelse eller rykkere fra E. Jeg kender ikke den postulerede lønstørrelse, men jeg kan oplyse, at revisor p.t undersøger selskabets forhold, hvor det er konstateret, at Klager har attesteret udbetalinger til E til udlægsbetalinger på ca. kr , selvom der ikke umiddelbart synes at være afholdt udlæg af E. Det ligner bedrageri. Vil du afvise kravet og samtidig tage forbehold om tilbagebetaling af det ulovligt fakturerede. Til mailen er blandt andet vedhæftet en Employment Contract mellem på den ene side E og på den anden side Selskab 2 A/S, og som den 26. oktober 2009 er underskrevet af E og Klager. Af en mail af 3. november 2010 fra indklagede til klager fremgår følgende: I forbindelse med afslutning af årsregnskabet har jeg følgende: 1. Jeg vil gerne have de originale bilag vedr. udlæg på kr ,26 og kr , Du nævnte for mig, at E var her på turistvisum fra ca. 1.8 til ca I forbindelse med denne ansøgning om turistvisum påtog Selskab 2 A/S sig nogle økonomiske forpligtelser over for E. Jeg vil gerne have en kopi af denne ansøgning - samt evt. henvisning til lovtekst. 3. Jeg har modtaget en skrivelse hvori E stævner Selskab 2 A/S for et løntilgodehavende fra november 2009 t.o.m. juli Venligst fremsend mig kopi af hendes ansættelsesaftale og opsigelse. Der må her være et sammenhæng med at du har oplyst, at Selskab 2 A/S påtog sig denne forpligtelse i forhold til en ansøgning om ophold. Jeg vil gerne have en kopi heraf. Du var i denne periode direktør i Selskab 2 A/S. Hvordan taklede du ansættelsen i relation til de offentlige myndigheder. Selskab 2 A/S var ikke registreret som arbejdsgiver! Venligst send mig ovenstående hurtigst muligt, således at jeg kan få færdiggjort årsrapporten. Indklagede har vedlagt kontospecifikation med diverse underbilag vedrørende mellemregningen med klager og udviklingen herpå. Der er af klager fremlagt et udateret bilag med overskriften: Revisionen ønsker at meddele til bestyrelsen fra Selskab 1 ApS (revision). Heraf fremgår blandt andet:... 7

8 Der er ved gennemgang af bogføringen konstateret mange bilag relaterende til private spiseudgifter, der er en del gange købt diverse valuta, afholdt mange udgifter relaterende til E m.v. Klager har i alt udgiftsført tkr. 100 som revisionen ikke har godkendt. Klager har endvidere udgiftsført i alt tkr. 143 som revisionen ikke har godkendt, da samtlige forelagte bilag var fotokopier. Klager s opgørelse i et regneark viser i øvrigt et stort udlæg uden Bilag. Dette beløb på tkr. 143 er ikke udbetalt til Klager men var i bogføringen bogført som gæld til Klager. Ved ikke at godkende disse udgifter, har revisionen nulstillet gældsposten. I forbindelse med regnskabsudarbejdelsen samt en del møder med Klager for klarlægning af udgifterne, fremlagde Klager yderligere udgifter på tkr. 95 i form af fotokopier af bilag. Revisionen har afvist disse bilag. Generelt kan udgifter i form af fotokopierede bilag ikke godkendes. Klager er gentagne gage blevet opfordret til at aflevere de originale bilag. Dette er ikke sket. Via 6 fakturaer på i alt kr har Klager godkendt og foretaget betaling til E til dækning af rejse- og opholdsomkostninger. Der ses ikke at være indgået aftale med hende om assistance. Der ses ingen underliggende bilag til fakturaerne. Klager og E er blevet opfordret til at aflevere de manglende underliggende bilag. Dette er ikke sket. Ved en mail af 4. januar 2011 skrev klager til indklagede som følger: Jeg bekræfter herved vores telefonsamtale d.d. Jeg skal bekræfte, at jeg føler mig meget såret og bedrøvet over, at jeg idag til et retsmøde med en konkursbegæring mod Selskab 2 A/S kan få udleveret et regnskab, hvoraf det fremgår, at jeg skylder selskabet ca kr. og at E skylder selskabet kr. når både du og jeg ved, at E ikke skylder selskabet penge, og at du ved, at jeg har penge tilgode i selskabet. Jeg har besøgt dig på dit kontor k kl k Vi har på ovennævnte tidspunkter gennemgået de bilag du ønskede gennemgået jf. din mail til mig af Da jeg forlod mødet den , var vi enige om, at jeg havde afleveret bilag for kr. for Es udlæg vedr. de kr., hvilket du netop har bekræftet i telefonen, desuden, at de manglende op til de kr skulle udgiftsføres eller alternativt modregnes i mit tilgodehavende. På mødet i dag i skifteretten kom det idag frem, at E i alt skulle skylde kr. til Selskab 2 A/S. Jeg skal bekræfte, at du idag fastholdt, at der kun kunne være tale om 8

9 max kr. som vi den aftalte skulle afskrives, idet bilagene var stjålet på grænsen til [Land #2], eller alternavtivt blot modregnes i mit tilgodehavende, idet jeg ikke havde en forventning om at modtage mit tilgodehavende, således at du rent bogholderimæssigt kunne få tingene til at hænge sammen. Mit tilgodehavede andrager ca. følgende ,26 JF. DIN MAIL AF ,38 JF. DIN MAIL AF ,79 jf. vedlagte bilag der blev dig overbragt den Ialt ,43 Herfra skal fratrækkes de bilag der var dobbelt bogført mv. Opgørelse over det præcise beløb jeg havde tilgode lovede du mig skulle sendes til mig efter mødet den k , men det beløb kom aldrig, men jeg erindrer, at det var i størrelsesordenen kr. Efter fratrækning af kr fra , fremkommer, at jeg har minimum tilgode i selskabet. Vi aftalte, som du også idag har bekræftet pr. telefon, at du skulle have de originale bilag når du havde lavet den endelige opgørelse. Du har d.d. videre bekræftet overfor mig, at du ikke har fremsendt en opgørelse til mig der viser, hvorledes du kom frem til i det fremlagte udkast, at jeg pludselig skulle skylde selskabet kr. Jeg har også forstået på dig, at du har ladet B bestemme hvilke omkostninger der skulle indregnes i regnskabet. Du har nu tilkendegivet overfor mig, at du vil kigge på regnskabet igen, og mine forvetninger er at der fremgår et tilgodehavende for mig på kr. ca minus evt. de manglende kr. for E, således at der ikke fremgår et tilgodehavende hos E. Jeg har i øvrigt set det din opgørelse i konkurssagen hvilken løn du mener, E skulle have haft udbetalt. Jeg er ked af at sige det, men den er mildt sagt forkert, idet det jo ikke er E der skal betale husleje og omkostninger, men selskabet der skal afholde denne. Jeg vil også her gå ud fra, at du omgående med den kontrakt for E du netop har oplyst du netop har fået, udarbejder en korrekt lønseddel. Indklagede har fremlagt regnskabsbilag med overskriften Udlæg for Selskab 2 A/S. Bilaget er ikke dateret, men oplyst at være overdraget til indklagede i januar Klagers samlede udlæg udgør ifølge dette bilag ,04 kr. E har indgivet konkursbegæring mod Selskab 2 A/S ved retten i [By #1]. Ved kendelse afsagt den 4. januar 2011 af skifteretten i [By #1], har retten nægtet fremme af konkursbegæringen. Rettens begrundelse er sålydende: 9

10 Rekvirenten har fremlagt bilag, blandt andet ansættelseskontrakt, visitkort og mailkorrespondance, der i hvert fald sandsynliggør, at E var ansat i selskabet. På baggrund af de af rekvirenten og selskabet fremlagte bilag finder skifteretten imidlertid, at det er uklart, hvilken aftale der var indgået vedrørende lønnens størrelse og sammensætning, ligesom det er uklart, om selskabet har et betydeligt modkrav mod E på grund af udlæg. Disse uklarheder bevirker, at sagen ikke på det foreliggende grundlag kan behandles i skifteretten. Der foreligger i sagen en af klager udarbejdet og underskrevet redegørelse, som er dateret med håndskrift den 12. januar Følgende fremgår af redegørelsen: På foranledning af advokat G kan oplyses, at Faktura dateret kr. Faktura dateret kr Faktura dateret kr Faktura dateret Faktura dateret kr Faktura dateret kr alle er godkendte af mig, idet jeg i perioden hvor fakturaerne er daterede, var selskabets direktør. F.s.a. fakturaerne til og med var disse bl.a. betaling for at E tog til [Land #3] på en af B beordret rejse samt medvirkede til udarbejdelse af en ansøgning til Danida for selskabet Selskab 9 A/S. Es ydelse blev videredebiteret til Selskab 9 A/S jf. vedlagte bogførings bilag nr. 169, dateret fra bogføringen i Selskab 9 A/S. A/S. Der er viderefaktueret præcis kr. Det fremgår klart af fakturaen, at ydelsen er udført af E. Bilagene fra samt er udbetalinger af rejseforskud til E i forbindelse med en investor rejse til [Land #2] og [Land #1] i juli E har til mig afreget bilag for ca kr. og de øvrige bilag kunne hun ikke afregne, idet hun blev bestjålet på grænsen mellem [Land #2] og [Land #1]. Jeg har i egenskab af direktør for selskabet godkendt de resterende kr., hvilket også er meddelt til selskabets revisor A den Det er derfor helt forkert, at selskabets nuværende direktør har fået omposteret bilagene, således at det fremgår, at E skylder de til selskabet. E har sin fulde løn tilgode i selskabet. 10

11 Til bilaget er vedlagt en faktura af 12. oktober 2009 fra Selskab 2 A/S til Selskab 9 A/S på kr. + moms vedrørende Danida Ansøgning ifølge aftale og med oplysning udført af E. Advokat C har ved en anbefalet skrivelse af 21. januar 2011 til klager indkaldt til ordinær generalforsamling i Selskab 2 A/S den 7. februar Med indkaldelsen var vedlagt indklagedes årsrapport af den 10. december Af en mail af 24. januar 2011 fra klager til indklagede fremgår følgende: Har modtaget vedlagte regnskab. Regnskabet er behæftet med betydelige fejl som jeg i tidligere af dig ubesvarede mails har gjort opmærksom på. I forhold til en potentiel klagesag i Revisorklagenævnet, er det skærpende, at du ikke har reageret. Jeg giver dig for en god ordens skyld mulighed for at rette op på fejlene, således at du kan undgå en klagesag. Det handler om følgende: Der er fortsat ikke medtaget mine udlæg på kr samt kr. Du har jo ikke anført, at der kører to konkurssager i Landsretten mod selskabet og to civile retssager i byretten. Du har ikke udført din pligt til at se en underskrevet aktiebog, hvor alle aktionærer har skrevet under på, at D er aktionær. Det har jeg skrevet til dig før og også sagt til dig. Konsekvensen af, at D ikke er aktionær, er at bestyrelsen fra er valgt uden at generalforsamlingen var beslutningsdygtig. Det er du nødsaget til at anføre i dine bemærkninger. Jeg er også aktionær i selskabet. Det har du også glemt at skrive på. Du har anført posten til tab på E. Det er jo skrup hamrende forkert. De er hendes løn for at have udført ansøgning til Danida jf. vedlagte bilag 169. De har jeg givet dig bilag for ca kr. og jeg har sagt de sidste ca forsvandt ved tyveriet på grænsen til [Land #2]. Jeg har accepteret dette overfor E, og skulle dette være en forkert beslutning, så må du gerne modregne i de jeg har til gode i selskabet. Jeg er da udmærket klar over, at selskabet vil have et krav på mig for at undgå at betale mit tilgodehavende, og for at undgå, at jeg for mine bilag anlægger en konkursbegæring mod selskabet. Det kunne jeg imidlertid aldrig finde på, men at du laver sådanne numre og dermed undgår at medtage omkostninger du senest tilkendegav var omkostninger der var afholdt til fordel for selskabet, gør at du som revisor ikke viser et retvisende regnskab. Det er skrup ulovligt, og tilmed er det helt bevidst. Det er ikke engang en fejl. Du kan ikke blive ved med at undgå realiteterne omkring denne sag. Du er klart styret til det du gør, og det gør dig til en IKKE uafhængig revisor. Du har jo heller ikke revideret ledelsesberetningen. Her står at jeg har borttaget 2 projekter. Hvad om du bad om at se dokumentation for, at jeg har borttaget noget som helst. Det er jo din pligt at revidere beretningen også. 11

12 Jeg går ud fra, at ovenstående bliver rettet omgående. Jeg forstår ikke hvorfor du ønsker konfrontation. Du nyder ikke på denne måde ikke alle aktionærers tillid, og du burde gå af som revisor med mindre du får åbnet en dialog om ovenstående. Ved en mail af 30. januar 2011 skrev B til indklagede som følger: Efter min hjemkomst fra [Kontinent #1] har jeg nu gennemgået Klagers skrivelser. Skulle du efter mine kommentarer have behov for kopier af bilag eller anden dokumentation, skal du bare meddele dette. Skr. af 24.: Jeg er bekendt med mails, hvor du rykker Klager. Jeg er ikke bekendt med det modsatte. Du er velkommen til at udlevere en kopi af revisionsprotokollen. Den har jeg ikke sendt ud - endnu. D blev aktionær på Klagers foranledning. Alle bilag i den sammenhæng blev udskrevet af Klager. Baggrunden var, at Klager havde stiftet og registreret Selskab 2 A/S med en kapital på og attesteret kapitalens indbetaling ved stiftelsen med kr Som 2009 gik manglede indbetalingen fra I fortsat. Mod ultimo 2009 blev dette et problem for ham, hvorfor han foreslog, at D blev aktionær. Han har selv ekspederet det. På generalforsamlinger træffes beslutninger ved simpel stemmeflerhed iht. vedtægterne. Alle mødte aktionærer stemte for bestyrelsesvalget. Klagers opfattelse af, at beslutninger kun kan træffes af et flertal af alle aktionærer - uanset om de er mødt eller ej - er ikke bæredygtig. Bestyrelsesvalget er således fuldt lovligt. Vedr. de fjernede projekter dokumenteres dette ved at søge på 'Selskab 10' på Google, hvor både [projekt #3] og [ ]projektet fremtræder som Klagers projekter. Han har endog kopieret Selskab 2 A/S's hjemmesider forinden hans fratræden. Jeg har fuld dokumentation. Denne mail er vedhæftet en mail af 3. juli 2010 fra klager, hvoraf det blandt andet fremgår, at D er aktionær grundet konvertering af gæld og efterfølgende salg af en fordring. Af en skrivelse af 2. februar 2011 underskrevet af både klager og indklagede fremgår følgende: Herved afleverer Klager originale bilag for ham selv og E som følger: Bilagene er modtaget kl A tilkendegiver, at såfremt han har spørgsmål eller kommentarer da indkalder han Klager til møde for at gennemgå disse inden gef. Fors For evt. møder underskrives der en protokol med det passerede. A tilkendegiver, at han vil skrive, såvel anvende tlf. for at få fat på Klager til sådanne evt. møder. 12

13 Af en mail af 6. februar 2011 fra indklagede til klager fremgår følgende: Det var en stor bilagsmængde du afleverede. På grund af sygdom mv. kan vi desværre ikke nå at udarbejde ny årsrapport inden generalforsamlingen. Der skal også være tid til diverse godkendelser fra ledelsen, som ikke kan nås. Som tidligere nævnt vil bilagsmængden blive gennemgået og i det omfang som det vil blive godkendt vil der hurtigst muligt blive udarbejdet ny årsrapport, som så vil blive afleveret/erstattet i ES. Jeg vil hurtigst muligt vende tilbage med supplerende spørgsmål. Af en mail af samme dato fra klager til indklagede fremgår følgende: Bilagene du fik den var de oprindelige fra vort møde i oktober 2010 på , således i alt 238.t. kr. jvf. revisionsprotokollen, hvor du gennemgik disse med mig, men hvor du ultimo november 2010, mens jeg var bortrejst i [Land #4] og [Land #5], ville have de originale, og eftersom du ikke hørte fra mig grundet min bortrejse, da valgte du at undlade at bogføre dem. Så henvendte jeg mig den til dig efter hjemkomst fra [Land #5], men jeg hørte ikke fra dig før den , hvor du så kunne modtage bilagene, og det var også fint nok. Den fik du så bilag for 299 t. kr. og det er blot nogle få ekstra bilag udover de i oktober 2010 afleverede og gennemgående på 238 t. kr., der ikke var med da vi mødtes i oktober 2010, så arbejdet burde ikke være så omfattende. Det nemmeste vil være at udsætte generalforsamlingen til det er styr på tingene, eftersom der jo allerede er indsendt et regnskab Ved en mail af 24. februar 2011 skrev fra klager til indklagede som følger: Det var ikke meget jeg hørte fra dig. Du har du indsendt regnskab nr og registreret det uden nogle af mine bilag. Du må have en meget dårlig smag i munden af det der foregår. Jeg formoder du omgående returnerer mine bilag omgående? Hvis du ikke gør det, så skal jeg herved give varsel om, at de hentes med hjælp fra fogedretten. Klagesagen mod dig kører naturligvis videre. 13

14 Klagen: Klager har rejst følgende klagepunkter: Klagepunkt 1: Fejlagtigt opført tilgodehavende på ,00 kr. Klagepunkt 2: Fejlagtigt opført tilgodehavende på ,00 kr. Klagepunkt 3: Manglende angivelse af kreditor for ,43 kr. Klagepunkt 4: Manglende revision af årsberetningen Klagepunkt 5: D er anført som aktionær. Parterne har givet møde for nævnet. Klager oplyste herunder, at sagens bilag 6 er et udkast til årsrapport, der alene er sendt til ledelsen. Der er i februar 2011 indsendt en årsrapport til Erhvervsog Selskabsstyrelsen, der er underskrevet af alle parter. Der var også indsendt en årsrapport i januar, men af formelle årsager blev den genfremsendt i februar. Klager forklarede videre, at der muligvis blev afholdt en generalforsamling den 7. februar 2011, men han har ikke modtaget et referat, og han tvivler på, at generalforsamlingen reelt har været afholdt. Samarbejdet mellem parterne havde fungeret fint indtil det tidspunkt, hvor den ansatte E ikke fik sin løn. Endelig bemærkede klager, at B er eftersøgt af politiet. Indklagede forklarede, at han ikke har underskrevet sagens bilag 1, men formentlig har underskrevet den årsrapport, der blev indsendt i februar måned. Forskellen mellem den indsendte rapport og udkastet i sagens bilag 6 er, at udkastet indeholder yderligere specifikationer til selskabets ledelse, som ikke er med i den endelige årsrapport, da de ekstra specifikationer ikke skla offentliggøres. Udkastet blev sendt til ledelsen mellem jul og nytår Indklagede bemærkede endeligt, at det forhold, som B er eftersøgt for, ikke vedrører denne sag. Sagen blev herefter udsat på indsendelse af årsrapport for 5. februar 2009 til 31. juli 2010 for Selskab 2 A/S med underskrevet revisorerklæring. Nævnet har modtaget denne årsrapport, der er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 10. ferbruar Årsrapporten er ligelydende med den ovenfor citerede, der er modtaget i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 24. januar Revisionspåtegningen er ligeledes dateret den 10. december Parternes bemærkninger: Ad klagepunkt 1. Klager har anført, at det ikke er korrekt, at selskabet Selskab 2 A/S har et tilgodehavende hos ham på kr. Han har aldrig anerkendt at skylde dette beløb. Beløbet har indklagede selv bogført uden accept fra ham. At han ikke skylder selskabet penge, men derimod havde ,64 kr. til gode, ses af råbalancen for selskabet, som han afleverede til indklagede medio august 2010, ligesom det understøttes af mail fra indklagede af 30. september I det afviste beløb på ,03 indgik hans udlæg på i alt ,64 kr. Han og indklagede afholdt efterfølgende møder, hvor samtlige regnskabsbilag blev gennemgået, herunder bilag vedrørende de ,64 kr. Indklagede 14

15 fik i den forbindelse udleveret kopi af de underliggende bilag, herunder regnskabsbilag for ,26 kr. og , 38 kr., i alt ,64 kr. samt for ,79 kr., alt i alt ,43 kr. Indklagede så også mappen med de originale bilag, så han vidste, at de eksisterede. På denne baggrund blev han og indklagede enige om, at der var bogført rejsehævninger i kontanter på ,60 kr, og at dette beløb skulle have været modregnet i de ,65 kr. På trods af enighed herom bekræftede indklagede aldrig aftalen skriftligt. Da han kom retur fra en rejse til [Land #4] i slutningen af 2010, forelå fortsat ingen bekræftelse af aftalen, men derimod et krav mod ham på kr. Han opdagede kravet ved en tilfældighed og kontaktede indklagede telefonisk. Indklagede erkendte under denne samtale, at regnskabet ikke var retvisende. Han fulgte telefonsamtalen op ved mails. Han afleverede de originale bilag til indklagede den 2. februar I april 2011 sagde indklagede, at der ville blive indsendt nyt regnskab, hvor hans bilag var med. På trods heraf har indklagede ikke fremsendt et korrigeret regnskab til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Indklagede har intet gjort for at sikre sig, at tilgodehavendet på kr. i det officielle regnskab var korrekt. Klager har aldrig modtaget en specifikation på, hvad beløbet indeholder. Klager har videre anført, at han ejede en lige så stor andel af selskabet som den såkaldte nye ledelse. Det er ikke korrekt, at den nye ledelse ikke har haft adgang til bilagene, idet disse stod på advokat B kontor, og advokaten gennemgik jævnligt på opfordring af klager bilagene, blandt andet fordi klager havde blankofuldmagt til kontoen, og fordi det dyreste projekt ([projekt #5]), som advokaten styrede, krævede betydelige midler. Klager har endelig anført, at det til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen indleverede regnskab udviste et tilgodehavende på kr., som ikke findes i det interne regnskab af samme dato. Når man i det interne regnskab ikke har et tilgodehavende, må det skyldes, at ledelsen ikke anser tilgodehavende for værende reelt. Det eksterne regnskab til Selskabsstyrelsen burde derfor heller ikke have udvist et tilgodehavende. Ved således bevidst at medtage et urigtigt tilgodehavende i årsrapporten og undlade at indsende et korrigeret, korrekt, regnskab har indklagede groft tilsidesat god revisorskik. Hertil kommer, at regnskabet blev indsendt uden, at generalforsamlingen havde godkendt det, idet generalforsamlingen var indkaldt til den 7. februar Ad klagepunkt 2. Klager har anført, at det ikke er korrekt, at Selskab 2 A/S har et tilgodehavende på kr. hos E. Indklagede har selv bogført dette uden hans eller Es accept. Indklagede har vedrørende dette beløb fået de oplysninger, han har bedt om, hvilket blandt andet underbygges af de fremlagte mails. Det er heller ikke korrekt, at han og E, som det fremgår af indklagedes revisionsprotokol, gentagne gange er blevet opfordret til at aflevere de manglende bilag. Klager har selv afleveret de relevante bilag til indklagede, bortset fra bilag for ca kr., som blev stjålet fra E på grænsen til [Land #2]. Klagers fremstilling af forløbet underbygges af mail fra indklagede, hvoraf det fremgår, at indklagede havde fået bilagene. Indklagede var i besiddelse af ansættelseskontrakten mellem selskabet og E, der på selskabets vegne er underskrevet af klager, der havde den fornødne bemyndigelse hertil. Det er derfor uforståeligt, når indklagede anfører, at han ikke kunne se Es relationer til selskabet. Kontrakten er juridisk bindende. At selskabet ikke er arbejdsgiverregistreret er i den forbindelse uden betydning. 15

16 Hertil kommer, at de kr. har været genstand for en retssag, som E har anlagt mod Selskab 2 A/S, i hvilken forbindelse E indgav konkursbegæring mod selskabet på grund af manglende lønudbetaling. Det fremgår af retsbogen, at Selskab 2 A/S mener at have et modkrav i form af kr., men hvis det var tilfældet, så skulle indklagede jo have bogført et tilsvarende lønkrav for E i resultatopgørelsen og have anført hendes krav i balancen. Det gør indklagede imidlertid ikke, men henholder sig alene til ledelsens beregning om, at der er fremsat et krav på kr. fra E. Hertil kommer endvidere, at forholdet - ligesom det er tilfældet vedrørende klagepunkt 1 ikke er behandlet ensartet i det interne regnskab - det ikke underskrevne årsregnskab og det officielle årsregnskab. Klager har gjort gældende, at det en bevidst handling, at det eksterne regnskab udviser et tilgodehavende, idet ledelsen ønskede, at det udadtil fremstod som et af revisor godkendt tilgodehavende, idet der er en verserende retssag om forholdet. Ved at medvirke hertil har indklagede groft tilsidesat god revisorskik. Ad klagepunkt 3. Klager har anført, at han har i alt ,43 kr. til gode hos Selskab 2 A/S, dels de ,79 kr. anført under klagepunkt 1, dels yderligere ,79 kr. i henhold til bilag. Indklagede var klar over, at klager havde originale bilag vedrørende kravet, og indklagede burde ikke have foretaget en såkaldt nulstilling som anført i revisionsprotokollen. Indklagede burde have bogført de kopierede bilag og bemærket dette i revisionsprotokollen. Det var ikke nødvendigt at have de originale bilag for at sikre sig, at der ikke skete dobbelt bogføring, idet indklagede gennemgik alle bilag. Der var maximalt 300 bilag, så det var nemt at overskue. I øvrigt kan bogføringssystemet automatisk kontrollere, hvorvidt der sker dobbelt bogføring. Klager har gjort gældende, at indklagede ved ikke at medtage klagers bilag i regnskabet bevidst og yderst groft har tilsidesat god revisorskik. Ad klagepunkt 4 Klager har anført, at det fremgår af årsberetningen for Selskab 2 A/S, at indklagede har revideret ledelsesberetningen. Dette er ikke korrekt, eller i hvert fald har revisionen været mangelfuld. Udover at det er anført, at der er et tilgodehavende hos klager og E, jf. klagepunkt 1 og 2, er det anført, at 2 projekter er borttaget uretmæssigt fra selskabet af tidligere direktør. Indklagede burde have spurgt til dokumentation for denne påstand, hvilket han ikke kan have gjort, for så ville han have forlangt sætningen fjernet. Klager har opfordret til, at sætningen blev fjernet, men indklagede har end ikke besvaret klagers henvendelse. Klager har været på indklagedes kontor og forevist, at der er tale om andre projekter. Projekterne ligger 250 km fra hinanden, det ene i [Sted #1] og det andet i [Sted #2]. Det er ikke tilstrækkeligt, at indklagede har set på hjemmesiden for Selskab 10 A/S. Indklagede burde have rettet henvendelse til klager eller anmodet B om dokumentation f.eks. i form af kontrakter. Indklagede vidste, at der var en konflikt imellem B og klager og burde derfor have været særlig agtpågivende. Ad klagepunkt 5. 16

17 Klager har anført, at det af årsrapporten fremgår, at D er aktionær, hvilket ikke er korrekt. Klager har gjort indklagede opmærksom herpå flere gange, herunder ved møderne i oktober Klager har også oplyst indklagede, at den mail, hvori klager selv skriver, at D er aktionær, beror på en fejl. En anden aktionær mente ikke, at man kunne give D aktier ved en gældsoverførsel, og klager måtte efter at have undersøgt spørgsmålet give denne aktionær ret. Dette vidste indklagede alt om. Ved desuagtet at undlade at anmode om dokumentation for, at D var aktionær, har indklagede overtrådt god revisorskik. Ad klagepunkt 1. Indklagede har anført, at det er korrekt, at klager i den afleverede råbalance figurerede på kreditorlisten med et tilgodehavende på kr ,64. Beløbet fremgik af bogføringen og var understøttet af bilag benævnt med nr. 306 og 307. Disse bilag var opstillinger i et regneark, og der var ikke underliggende originale bilag. I forbindelse med gennemgang/revision af regnskabsmaterialet for tiden 5. februar 2009 til 31. juli der er i mappen 300 bilag - blev indklagede opmærksom på mange bilag, som ikke opfyldte gældende krav til bilag. Indklagede udarbejdede en "rapport" til selskabets ledelse herom. På grund af diverse uoverensstemmelser mellem ejerkredsen/den nye ledelse og klager blev indklagede anmodet om "at være ekstra skarp" i sin gennemgang. Dette udsprang også af, at ejerkredsen/den nye ledelse ikke havde haft mulighed for gennemgang af det foreliggende bilagsmateriale samt bogføring. Bogføringen bar præg af at være opgjort og foretaget umiddelbart før aflevering til indklagede. Hertil kom, at selskabet Selskab 2 A/S havde udarbejdet et prospekt, som var blevet godkendt af Finanstilsynet med oplæg til salg af aktier på det frie marked for 20. mio. kr., hvilket var medvirkende til indklagedes skærpede gennemgang af regnskabsmaterialet. Indklagede har endvidere henvist til kontospecifikation med diverse underbilag vedr. mellemregning med klager udvisende diverse efterposteringer samt kontoudvikling, og indklagede har henledt opmærksomheden på, at det ene af de af klager fremlagte regnskaber det interne regnskab - er et ikke underskrevet udkast. Indklagede har oplyst, at han i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten havde flere møder med klager, hvor indklagedes rapport af 29. september 2010 blev gennemgået og kommenteret. Indklagede gav klart udtryk for, at han ikke ville godkende diverse bilag, herunder vedrørende bespisning af selskabets ledelse og udgifter i relation til E, som ikke var ansat i selskabet. Der var således købt tøj til hende, bekostet diverse lægebesøg og betalt for diverse entreer mv. til seværdigheder både i Danmark og i bl.a. [Land #6]. Klager svarede, at det ikke var noget problem, idet han ville skrive en check til udligning heraf. Klager og indklagede anslog på det tidspunkt, at dette ville beløbe sig til ca kr. til kr. I relation til de anførte kr ,64 anmodede indklagede flere gange om at få udleveret de originale bilag. Indklagede rykkede i november og december flere gange herfor, men fik intet. Da årsrapporten havde afslutning den 31. juli 2010 var der frist til 31. december Primo december 2010 besluttede indklagede sig for at færdiggøre et udkast til årsrapporten på det af indklagede godkendte grundlag. Udkastet blev fremsendt til ledelsen som "udkast til internt årsrapport." I januar 2011 fik indklagede fra klager udleveret et antal fotokopier af bilag relaterende 17

18 til de anførte ,64 kr. Nu udviste et vedlagt regneark, at der var udgifter for ,04 kr. Dokumentationen var igen i form af opstillinger i regneark uden bilag. Efter flere samtaler fik indklagede den 2. februar 2011 indleveret en mappe med diverse bilag, der skulle udvise og dokumentere regnearksopstillingen på ,04 kr. Indklagede har ikke gennemgået og taget stilling til de indleverede bilag. Indklagede har videre anført, at klager er uddannet advokat, civiløkonom, HD-R, HD-A, og klager har gennem flere år været beskæftiget i økonomi/regnskabsfunktioner i flere danske og udenlandske virksomheder. Med disse uddannelser primært relaterende til regnskab og økonomi burde klager have forudset, at de manglende bilag - opstillet i regneark -, bespisningsbilag uden anførsel af deltagere og anledning, udskrifter af bankkontoudtog, nedskrivning på blank papir m.v. ikke ville kunne godkendes som bæredygtige bilag, og at disse ville blive afvist. Ad klagepunkt 2. Indklagede har anført, at han flere gange bad om en kopi af samarbejdsaftale/ansættelseskontrakt med E, men intet fik udleveret. Indklagede kunne konstatere, at klager som selskabets daværende direktør og daglig leder heller ikke havde tilmeldt selskabet som arbejdsgiver hos Skat. Derfor måtte indklagede konkludere, at der ikke var ansatte i selskabet. Ved en henvendelse til Skat blev det bekræftet, at der ikke på noget tidspunkt var sket lønindberetninger for 2009 og Indklagede fik oplyst, at klager tog E med til Danmark ultimo juni 2009, og at hun var her på turistvisum indtil november 2009, hvor hun fik en arbejdstilladelse. Indklagede har senere fået forevist en dårlig - fotokopi af en ansøgning om arbejdstilladelse bilagt en ansættelsesaftale. Selskabets ejerkreds og nuværende ledelse har flere gange tilkendegivet, at E ikke har været ansat i selskabet, men at hun var her som personlig assistent for klager. Da indklagede ikke modtog den ønskede dokumentation, afviste indklagede de bogførte bilag, idet indklagede ikke kunne ikke se relationerne til selskabet. Endvidere var en del af beløbene faktureret og udbetalt, imens E var i Danmark på et turistvisum. Ad klagepunkt 3. Indklagede har i det hele henvist til sine bemærkninger ad klagepunkt 1. Ad klagepunkt 4 Indklagede har anført, at han under revisionen blev gjort opmærksom på, at enkelte af de projekter, som selskabet havde ofret mange penge og ressourcer på, var blevet fjernet fra selskabets hjemmeside. Disse projekter kunne nu findes på anden hjemmeside tilhørende klager. Ved en gennemgang blandt andet via Google fik han en begrundet overbevisning om rigtigheden af udsagnet i ledelsesberetningen. Indklagede har føjet til, at det er selskabets ledelse, der har sendt årsrapporten til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 24. januar 2011 og altså forud for generalforsamlingen. Han var ikke orienteret herom. Ad klagepunkt 5. 18

19 Indklagede har anført, at han rettede flere henvendelser til selskabets ledelse vedrørende ejerkredsen. Der fandtes ikke en separat aktionærfortegnelse, hvorfor indklagede modtog diverse korrespondance vedrørende spørgsmålet. Revisornævnets begrundelse og afgørelse: Ad klagepunkterne 1, 3 og 4: Revisornævnet lægger til grund hvilket er anerkendt af såvel klager som indklagede at der i forbindelse med opløsning af samarbejdet i Selskab 2 A/S opstod uenighed mellem aktionærerne, herunder klager, samt at denne uenighed omfatter, hvorvidt klager skylder penge til Selskab 2 A/S eller det omvendte er tilfældet. Revisornævnet lægger videre til grund, at de samlede beløb, uenigheden omfattede, udgjorde et i forhold til selskabets egenkapital og omsætning væsentligt beløb. Nævnet lægger endvidere til grund, at indklagede, der havde foretaget ændringer i årsberetningen fra det oprindelige udkast til den årsberetning, der blev fremsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, var klar over, at der var uoverensstemmelser mellem aktionærerne samt, at uoverensstemmelserne var i en væsentlig størrelsesorden. Vedrørende ledelsesberetningen lægger nævnet til grund som anført af indklagede at indklagede alene spurgte flertalsaktionærerne om de projekter, der skulle være borttaget uretmæssigt, og selv tjekkede dette på nettet, men at indklagede der i løbet af regnskabsperioden havde megen kontakt til klager ikke spurgte om klagers stilling til de oplysninger, indklagede havde fået, og på denne måde sikrede sig, at hans egne undersøgelser var tilstrækkelige. Nævnet lægger videre til grund, at indklagede vidste, at der også var uenighed mellem aktionærerne på dette punkt. Efter revisorlovens 16, stk. 1, er revisor offentlighedens tillidsrepræsentant under udførelse af opgaver efter lovens 1, stk. 2. Revisorerklæringen af 20. december 2010, som indklagede har afgivet og underskrevet, er omfattet af lovens 1, stk. 2, og er en erklæring med sikkerhed. Indklagedes var derfor forpligtet til at overholde god revisorskik, herunder udvise nøjagtighed, integritet, objektivitet, professionel adfærd, professionel kompetence og fornøden omhu ved udførelsen af opgaverne. Efter det ovenfor anførte om den bestående uenighed mellem aktionærerne om væsentlige regnskabsposter og om projekter, som ledelsen anførte som borttaget med urette, havde indklagede efter nævnets opfattelse ikke fornødent revisionsbevis for at meddele årsrapporten en revisionspåtegning, hvorefter regnskabet gav et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver og finansielle stilling m.v. - ej heller med det i erklæringen tagne forbehold, der ikke afspejler den grundlæggende uenighed mellem aktionærerne og hvilket forbehold i øvrigt ikke har manifesteret sig i konklusionen. Den bestående uenighed mellem aktionærerne om regnskabsposterne og oplysningen i ledelsesberetningen om borttagne projekter burde efter nævnets opfattelse have ført til, at indklagede havde afgivet en afkræftende konklusion. 19

20 Indklagede findes således skyldig i disse klagepunkter. Ad klagepunkt 2. Dette klagepunkt vedrører udgifter, der angives at være afholdt af E. E er ikke klager i sagen, og der er ikke fremlagt fuldmagt fra hende til klager. Klagepunktet afvises derfor. Ad klagepunkt 5. Det fremgår af revisionspåtegningen, at indklagedes revision af årsberetningen tillige omfattede ledelsesberetningen. Ledelsesberetningen er underskrevet af direktør B, der ligeledes har underskrevet som bestyrelsesmedlem sammen med C og D. Herefter og efter det af indklagede anførte finder nævnet det ikke godtgjort, at indklagede har tilsidesat nogle ham påhvilende pligter i dette forhold. Indklagede frifindes derfor for dette forhold. For den i klagepunkterne 1, 3 og 4 skete overtrædelse af god revisorskik, jf. revisorlovens 16, stk. 1, pålægges indklagede i medfør af revisorlovens 44, stk. 1, en bøde, der passende kan fastsættes til kr. T h i b e s t e m m e s: Indklagede, registreret revisor A, pålægges en bøde på kr. Kendelsen offentliggøres, jf. revisorlovens 44, stk. 6. Lone Molsted 20

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret revisor C, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 16. december 2014 blev der i sag nr. 2/2014 A ApS og B ApS mod registreret revisor C afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 7. januar 2014 har D på vegne A ApS og B ApS klaget over registreret

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet:

K E N D E L S E: Revisornævnet lægger til grund, at klager ønsker følgende punkter behandlet: Den 19. september 2014 blev der i sag nr. 137/2013 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. november 2013 har A klaget over registreret revisor B. Revisornævnet

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C

K e n d e l s e: Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009. A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning. mod. Statsautoriseret revisor C Den 28. februar 2011 blev der i sag nr. 44/2009 A som anpartshaver i B ApS under tvangsopløsning mod Statsautoriseret revisor C og D A/S afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 4. august 2009

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 18. marts 2009 blev der i sag nr. 33/2008-S B A/S C ApS samt D ApS mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 20. maj 2008 har B A/S, C ApS samt D ApS klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret revisor C. Den 20. december 2011 blev i sag nr. 34/2011 A ved advokat B mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. april 2011 har advokat B på vegne A klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 46/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 27. august samt 27. september 2010 har Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Den 29. november 2011 blev i sag nr. 57/2010 A (advokat B) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. september 2010 har A klaget over registreret revisor C. Klagen

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør.

K e n d e l s e: Klagen drejer sig om manglende indberetning af fri bil og tantieme for selskabets hovedaktionær og direktør. Den 29. maj 2013 blev der i sag nr. 20/2012 Skat mod A Registreret Revisionsanpartsselskab, cvr-nr. xxxx - xxxx, registreret revisor B og tidligere registreret revisor C afsagt sålydende K e n d e l s

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

K e n d e l s e: Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 13. september 2011 blev der i sag nr. 68/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. oktober 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose.

K e n d e l s e: Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015. Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor Preben Møgelmose. Den 9. juni 2015 blev der i sag nr. 2/2015 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor Preben Møgelmose afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 18. december 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B.

B e s l u t n i n g. Den 14. marts 2012 blev der i. sag nr. 83/2011. A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B. Den 14. marts 2012 blev der i sag nr. 83/2011 A ApS (Cvr-nr. xx xx xx xx) under konkurs v/ kurator advokat B mod Registreret revisor C truffet følgende B e s l u t n i n g Ved skrivelse af 17. oktober

Læs mere

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber.

beslutning: Klagen drejer sig om for sent indsendelse af selvangivelse for 3 anpartsselskaber. Den 14. oktober 2014 blev der i sag nr. 129/2013 A og B på vegne af selskaberne C ApS, D ApS og E ApS mod registreret revisor F afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 6. november 2013 har A og B

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 24. marts 2011 har Klager ApS klaget over de registrerede revisorer R1 og R2. Den 20. februar 2012 blev i sag nr. 30/2011 Klager ApS (advokat [Klagers advokat]) mod 1. Registreret revisor R1 (advokat [R1 s advokat]) og 2. Registreret revisor R2 (advokat [R2 s advokat]) afsagt følgende

Læs mere

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B.

K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret revisor B. Den 26. februar 2015 blev der i sag nr. 37/2014 A mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 16. maj 2014 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret revisor B. Den 30. august 2011 blev der i sag nr. 55/2010 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 2. og 11. september 2010 har A ved advokat C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret revisor A. Den 15. maj 2009 blev der i sag nr. 18/2008-S B ApS og C mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 22. marts 2008 har C på egne og på vegne af B ApS klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion:

kendelse: Kvalitetskontrollanten har afgivet erklæring med følgende forbehold og konklusion: Den 9. december 2013 blev der i sag nr. 100/2013 Revisortilsynet mod statsautoriseret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. august 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget over registreret revisor A. Den 20 oktober 2009 blev der i sag nr. 2/2009-R B ApS mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 16. oktober og 21. december 2008 har C, D og E på vegne B ApS klaget

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 27. april 2006 (sag nr. 4-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 4. februar 2005 har advokat NN som kurator

Læs mere

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 22. oktober 2008 blev der i. sag nr. 5/2008-R SKAT. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 5/2008-R SKAT mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 25. januar 2008 har [skattecenter] efter bemyndigelse klaget over registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 24. april 2013 blev der i sag nr. 119/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. december 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende

kendelse: Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 162/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Tommy Karl Larsen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af

Læs mere

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende

kendelse: Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 113/2016 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 22. august 2016 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor Hanne Hansen. Den 15. april 2014 blev der i sag nr.113/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Hanne Kildahl Hansen afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 20. september 2013 har Revisortilsynet klaget

Læs mere

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012. mod. registreret revisor B. afsagt sålydende Den 28. juni 2013 blev der i sag nr. 19/2012 A mod registreret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. marts og 19. marts 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr R) Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 14. juni 2006 (sag nr. 8-2005-R) K mod Revisionsfirmaet RR Registrerede revisorer aps Registreret revisor R Ved

Læs mere

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende

Beslutning: Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014. mod. Statsautoriseret revisor B. Truffet følgende Den 13. oktober 2015 blev der i sag nr. 78/2014 A mod Statsautoriseret revisor B og C Truffet følgende Beslutning: Ved skrivelse af 21. september 2014 har klager i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per Karleby for Revisornævnet. Den 4. december 2014 blev der i sag nr. 32/2014 SKAT mod Registreret revisor Johnny Per Karleby afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 8. april 2014 har SKAT indbragt registreret revisor Johnny Per

Læs mere

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed.

K E N D E L S E: D ApS blev stiftet den 6. april Selskabet beskæftigede sig med [reparationer, handel] og anden hermed beslægtet virksomhed. Den 1. februar 2016 blev der i sag nr. 12/2015 A A/S mod tidligere registreret revisor B og C ApS afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 14. november 2015 har A A/S klaget over tidligere registreret

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at F har været godkendt som registreret revisor fra den 27. august 1993. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 17/2010 A på vegne B ApS, C A/S, D v/e og A og E samt A personligt. mod registreret revisor F afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 22. februar 2010 har

Læs mere

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx.

K e n d e l s e. Klagen vedrører indklagedes virksomhed som revisor for selskaberne H ApS, CVR. nr. xx xx xx xx og I ApS, CVR nr. xx xx xx xx. Den 13. februar 2014 blev i Sag nr. 94/2012 SKAT mod 1. Statsautoriseret revisor A. 2. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende K e n d e l s e Ved skrivelse af 19. november 2012 har

Læs mere

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E:

Den 7. august 2014 blev der i. sag nr. 111/2013. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Flemming M. Nielsen. afsagt sålydende K E N D E L S E: Den 7. august 2014 blev der i sag nr. 111/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Flemming M. Nielsen afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 10. september 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen.

K e n d e l s e: Den 26. oktober 2009 blev der i. sag nr. 54/2008-R. Skat. mod. registreret revisor Poul Steen Henriksen. Den 26. oktober 2009 blev der i sag nr. 54/2008-R Skat mod registreret revisor Poul Steen Henriksen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 23. juli 2008 har Skat i medfør af dagældende revisorlovs

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 29. december 2006 (sag nr. 71-2005-R) ToldSkat mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 2. november 2005 har

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at C har været godkendt som statsautoriseret revisor siden den 2. februar 1982. Den 29. juni 2011 blev der i sag nr. 65/2010 A ApS under konkurs ved kurator advokat B mod Statsautoriseret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. september 2010 samt (senere underskrevet)

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har Erhvervsstyrelsen, dengang Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, klaget over registreret revisor A. Den 21. december 2012 blev i sag nr. 74/2011 Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Selskabsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 22. juni 2012 har

Læs mere

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende

K E N D E L S E: Den 22. maj 2015 blev der i. sag nr. 073/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor H. afsagt sålydende Den 22. maj 2015 blev der i sag nr. 073/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor H afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 5. september 2014 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen Side 1 af 8 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 12. september 2006 (sag nr. 21-2005-R) Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen mod Registreret revisor R Ved

Læs mere

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R.

Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne af boet efter NN klaget over registreret revisor R. Side 1 af 6 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 18. september 2007 (sag nr. 40-2006-R) K mod Registreret revisor R Ved brev af 16. maj 2006 har advokat X på vegne

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS

Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013. D ApS. mod. registreret revisor A. B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS Den 15. april 2014 blev i sag nr. 12/2013 D ApS mod registreret revisor A og B Registreret Revisionsanpartsselskab, efter navneændring C ApS afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 27. februar 2013

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B aldrig har været tilknyttet en revisionsvirksomhed i Revireg. Den 30. november 2011 blev der i sag nr. 71/2010 A ApS under tvangsopløsning (nu under konkurs) mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. november 2010 har A ApS

Læs mere

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende Den 7. november 2014 blev der i sag nr.107 /2013 A v/a, A personligt samt B mod statsautoriseret revisor Flemming Hansen afsagt sålydende kendelse: Senest ved mail af 16. januar 2014 har A på egne vegne

Læs mere

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring:

K E N D E L S E: Følgende forbehold og konklusion fremgår af kvalitetskontrollantens erklæring: Den 28. maj 2014 blev der i sag nr. 161/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor Uffe Søgaard afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C klaget over registreret revisor A. Den 16. oktober 2008 blev der i sag nr. 58/2007-R B A/S v/ sportsdirektør C mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelse af 18. september 2007 har B A/S v/sportsdirektør C

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Den 10. maj 2010 blev i sag nr. 61/2009 Skat mod registreret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 10. marts og 13. november 2009 har Skat klaget over registreret revisor R. Erhvervs-

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor A. Den 12. december 2013 blev der i Sag nr. 41/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 4. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand:

kendelse: Revisornævnet har tidligere truffet følgende afgørelser vedrørende registreret revisor Lars Ulrich Aamand: Den 4. februar 2014 blev der i sag nr. 97/2012 A mod registreret revisor Lars Ulrich Bagge Aamand afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget 10. december 2012 har A i medfør af revisorlovens 43,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S)

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) Side 1 af 5 DISCIPLINÆRNÆVNET FOR STATSAUTORISEREDE OG REGISTREREDE REVISORERS KENDELSE AF 11. JULI 2007 (SAG NR. 69-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 16. oktober 2006 har K ApS (v/

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen klaget over registreret revisor A. Den 16. maj 2011 blev der i sag nr. 48/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. august 2010 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt statsautoriseret revisor B for Revisornævnet. Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 46/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 31. august 2009 har A i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B

K e n d e l s e: Den 22. oktober 2010 blev der i. sag nr. 57/2009. Revisortilsynet. mod. Revisionskontoret A v/registreret revisor B Den 22. oktober 2010 blev der i sag nr. 57/2009 Revisortilsynet mod Revisionskontoret A v/registreret revisor B og Registreret revisor med deponeret godkendelse C afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 9. januar 2015 Sagsnr. 2014-2819/HCH 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [X] på vegne af [klager]v/[y] klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagens tema: [X] har

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor R. Den 14. december 2012 blev der i sag nr. 86/2011 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor R afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 26. august 2011 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring.

kendelse Klagen drejer sig om, hvorvidt indklagede har undladt at afgive supplerende oplysning i en afgivet regnskabserklæring. Den 1. september 2014 blev der i sag nr. 153/2013 Revisortilsynet mod registreret revisor Gunnar Bruun Jacobsen afsagt sålydende kendelse Ved skrivelse af 22. november 2013 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede].

8. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-3592/HCH 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede],

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet.

Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3indbragt registeret revisor A for Revisornævnet. Den 13. april 2016 blev der i sag nr. 078/2015 Revisortilsynet mod registreret revisor A afsagt sålydende Kendelse: Ved skrivelse af 25. august 2015 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret revisor Claus Witt, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 19. februar 2014 blev i sag 72/2013 Revisortilsynet mod Statsautoriseret revisor Claus Witt afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 29. april 2013 har Revisortilsynet klaget over statsautoriseret

Læs mere

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen

K e n d e l s e: Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015. Nordjyllands Politi. mod. tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen Den 22. juli 2015 blev der i sag nr. 9/2015 Nordjyllands Politi mod tidligere registreret revisor Torben Steen Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 19. december 2014 har Nordjyllands

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at A har været beskikket som registreret revisor fra den 18. april 1991. Den 23. februar 2009 blev i sag nr. 36/2008-R B mod Registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. juni og 29. juli 2008 har B i medfør af den dagældende revisorlovs 19,

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor B for Revisornævnet. Den 14. juni 2010 blev der i sag nr. 47/2009 A mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. september 2009 har advokat D på vegne af A indbragt registret revisor

Læs mere

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor A. Den 22. oktober 2008 blev der i sag nr. 60/2007-R B mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved skrivelser af 19. september og 22. oktober 2007 har B klaget over registreret revisor

Læs mere

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. april 2017 blev der i sag nr. 106/2016 Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 7. juni 2016 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: Erklæringen, der ligger til grund for klagen, er en erklæring med sikkerhed og omfattet af revisorlovens 1, stk. 2. Den 20. december 2013 blev der i sag nr. 8/2013 C ApS, cvr.nr. xx xx xx xx nu under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. januar 2013 har kurator, advokat

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens 43, stk. 3. Den 13. november 2013 blev i sag nr. 101/2012 B mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 10. december 2012 har B klaget over registreret revisor A, jf. revisorlovens

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 67/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 12. oktober 2007 har Skattecenter [by] klaget over tidligere

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B.

Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012. Finanstilsynet. mod. Statsautoriseret revisor A. Statsautoriseret revisor B. 1 Den 21. oktober 2013 blev i sag nr. 84/2012 Finanstilsynet mod Statsautoriseret revisor A og Statsautoriseret revisor B afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. september 2012 har Finanstilsynet

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011. Skat. mod. statsautoriseret revisor B. afsagt sålydende Den 17. april 2013 blev der i sag nr. 113/2011 Skat mod statsautoriseret revisor B afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 9. december 2011 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over registreret revisor A. Den 22. august 2011 blev i sag nr. 73/2010 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e : Ved skrivelse af 18. november 2010 har Revisortilsynet klaget over

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S

Forretningsorden for bestyrelsen i. Svendborg Kraftvarme A/S Forretningsorden for bestyrelsen i Svendborg Kraftvarme A/S Juni 2014 1.0 Forretningsordenens hjemmel 1.1 Nærværende forretningsorden er oprettet i henhold til Lov om aktie- og anpartsselskaber, 130. 1.2

Læs mere

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen:

På klagerens ekstraordinære generalforsamling den 29. juli 1997 forelå bl.a. følgende forslag fra bestyrelsen: Kendelse af 9. oktober 1998. 98-51.826. Krav om revisorerklæring som dokumentation for, at underskuddet på datoen for kapitalnedsættelse mindst svarede til nedsættelsesbeløbet. Krav om korrigering af anmeldelse.

Læs mere

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende

kendelse: Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende Den 20. maj 2015 blev der i sag nr. 89/2014 A ved advokat B, C mod registreret revisor D afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 27. oktober 2014 har advokat B på vegne af A i medfør af revisorlovens

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende

kendelse: Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende Den 13. maj 2013 blev der i sag nr. 59/2012 Skat mod revisionsfirmaet A samt registreret revisor [revisor] afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelser af 16. august og 3. september 2012 har Skat i medfør

Læs mere

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold.

k e n d e l s e: Klagen angår i det væsentlige mangelfuld planlægning af revision og manglende forbehold. Den 9. december 2013 blev i sag 55/2013 Revisortilsynet mod Registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved brev af 14. februar 2013 har Revisortilsynet i medfør af revisorlovens 43, stk. 3,

Læs mere

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973.

K E N D E L S E: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at indklagede B har været registreret som revisor fra den 11. januar 1973. Den 28. januar 2008 blev der i sag nr. 11/2007-R Revisortilsynet mod Revisionsvirksomheden A og registreret revisor B afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved breve af 20. marts og 21. juni 2007 har Revisortilsynet

Læs mere

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen.

Kendelse. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014. Revisortilsynet. mod. Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen. Den 24. oktober 2014 blev der i sag nr. 13/2014 Revisortilsynet mod Registreret revisor Laila Yvonne Boesen Rasmussen afsagt sålydende Kendelse Ved skrivelse af 14. februar 2014 har Revisortilsynet i medfør

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A.

Den 21. november 2016 blev der i. sag nr.72/2016. Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen. mod. registreret revisor A. Den 21. november 2016 blev der i sag nr.72/2016 Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen mod registreret revisor A afsagt sålydende Ved brev af 1. februar 2016 har Revisortilsynet, nu Erhvervsstyrelsen, i

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr R) Side 1 af 5 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 4. juli 2006 (sag nr. 78-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 21. november 2005 har Skat indgivet

Læs mere

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol.

K e n d e l s e: Revisortilsynet udtog i 2014 Revisionsfirmaet B Godkendt Revisionsanpartsselskab, CVR-nr. XX XX XX, til kvalitetskontrol. Den 27. april 2016 blev der i sag nr. 069/2015 Revisortilsynet mod Registreret revisor Tommy Rathmann afsagt følgende K e n d e l s e: Ved brev af 11. august 2015 har Revisortilsynet klaget over registreret

Læs mere

Side 1 af 11 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 22. marts 2006 (sag nr. 33-2004-R og 12-2005-R) K mod Registreret revisor R Ved skrivelse af 1. september 2004

Læs mere

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse:

Den 23. oktober 2013 blev der i. sag nr. 2/2012. B ApS. mod. Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre. afsagt sålydende. kendelse: Den 23. oktober 2013 blev der i sag nr. 2/2012 B ApS mod Statsautoriseret revisor Henrik Bjerre afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 18. januar 2012 har B ApS i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2.

K e n d e l s e: De erklæringer, der ligger til grund for klagen, er erklæringer med sikkerhed og omfattet af lovens 1, stk. 2. Den 15. oktober 2014 blev der i sag nr. 29/2014 Erhvervsstyrelsen mod A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved brev af 11. april 2014 har Erhvervsstyrelsen i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt

Læs mere

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet.

beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor B for Revisornævnet. Den 15. marts 2016 blev der i Sag nr. 056/2015 A mod registreret revisor B afsagt sålydende beslutning: Ved skrivelse af 25. maj 2015 i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, har A indbragt registreret revisor

Læs mere