KonjunkturNYT - uge 33

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 33"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen ned i juni Færre varslede afskedigelser, men også færre ledige stillinger i juli Højere lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Prisudviklingen gennem året på niveau med sidste år Fortsat træg udvikling i producent- og importpriser i juli Internationalt USA: Uændret detailhandel Euroområdet: Uændret BNP i. kvartal og fald i industriproduktionen Tyskland: Negativ BNP-vækst og fald i erhvervstilliden Storbritannien: Lille fald i ledigheden Japan: Negativ BNP-vækst Kina: Stigende industriproduktion Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Stigning i det danske og de ledende internationale aktiekursindeks Fald i olieprisen Den danske krone er svækket over for den amerikanske dollar, den svenske krone og den norske krone Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Firmaernes salg faldt i. kvartal formentlig på grund af lavere priser Firmaernes salg (ekskl. energi, løbende priser) faldt, pct. i. kvartal, når der korrigeres for almindelige sæsonudsving, jf. figur.. Det skyldes især et kraftigt fald i juni på,7 pct. Der er traditionelt store månedlige udsving i firmaernes salg, og Danmarks Statistik oplyser, at opgørelsen i sommermånederne er særligt usikker på grund af længere momsindberetningsfrister. Firmaernes salg lå i første halvår,7 pct. højere end i første halvår sidste år. Faldet i firmaernes salg (ekskl. energi, løbende priser) i. kvartal var bredt fordelt på erhvervshovedgrupper. Der var tilbagegang inden for bygge og anlæg, industrien samt en række serviceerhverv, herunder især transport. Industrien og transporterhvervet sælger i vid udstrækning til udlandet, hvilket er baggrunden for, at salget til eksportmarkederne er faldet mere end det indenlandske salg, jf. figur.. Set over de seneste år har der ellers generelt været større fremgang i eksporten end i det indenlandske salg. Det lavere salg i. kvartal skal ses i sammenhæng med udviklingen i producentpriserne. Der findes ikke et prisindeks for firmaernes samlede salg, men forskellen illustreres af, at der i. kvartal var et markant fald i industriens omsætning i løbende priser, mens industriproduktionen i faste priser steg med,8 pct. Ifølge producentprisindekset for varer var det især eksportpriserne, der faldt i. kvartal. Samtidig kan fortsatte fald i fragtraterne have medvirket til at trække omsætningen af søtransport ned. Figur. Firmaernes salg i alt Figur. Firmaernes salg i alt ( mdr. glidende gnst.) 9 9 Indeks (=) Indeks (=) I alt Indenlandsk salg Eksport Anm: Firmaernes salg til udlandet er beregnet residualt. Alle serier er sæsonkorrigerede og ekskl. energi (råstofudvinding og forsyning). Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

3 Svagt fald i vare- og tjenesteeksporten i. kvartal I. kvartal faldt eksporten af varer (værdier, sæsonkorrigeret, ekskl. skibe og fly) med ¾ pct., jf. figur.. Det skyldes blandt andet et fald i eksporten af olie til USA og Tyskland. Eksporten af tjenester (værdier, sæsonkorrigeret) faldt for andet kvartal i træk, jf. figur.. Faldet i. kvartal på ½ pct. skyldes et fald i søtransport. Udsving i fragtraterne skaber dog usikkerhed om det reale aktivitetsniveau for tiden. Det vurderes, at faldende fragtrater trækker ned i den nominelle eksport af tjenester i. kvartal. Ifølge det seneste nationalregnskab var det tilfældet i. kvartal, hvor priserne på tjenesteeksporten faldt, mens det reale aktivitetsniveau steg kraftigt. Importen af varer (samme definition som eksporten) steg med knap pct. i. kvartal. Det skyldes især en stor stigning i importen af olie på 8½ pct. samt af nye skibe. Importen af varer har været svagt stigende siden midten af. Importen af tjenester steg med pct. i. kvartal. Figur. Udenrigshandlen med varer (ekskl. skibe og fly) Figur. Udenrigshandlen med tjenester Eksport Import Eksport Import Anm.: Egen sæsonkorrektion. Begge figurer er i -måneders glidende gennemsnit. Kilde: Danmarks Statistik.

4 Varebalancen trak overskuddet på betalingsbalancen ned i juni I juni viste den foreløbige opgørelse af betalingsbalancens løbende poster et overskud på ½ mia. kr., jf. figur.. Overskuddet i juni var dermed godt ½ mia. kr. lavere end i maj. Faldet skyldes alene et mindre overskud på varebalancen, som faldt med knap ¼ mia. kr. fra maj til juni. I første halvår er overskuddet på betalingsbalancen 8, mia. kr., hvilket er ¼ mia. kr. lavere end samme periode sidste år, jf. figur.. Det afspejler især et mindre overskud på løn og formueindkomsten, som dog skal ses i lyset af et særligt stort overskud herpå i. Samtidig er der et mindre overskud på varebalancen, hvilket i høj grad skyldes en import af skibe, der ligger godt ¼ mia. kr. højere end samme periode sidste år. De store overskud, som Danmark har haft på betalingsbalancen de seneste år, afspejler grundlæggende, at den samlede bruttoopsparing i dansk økonomi overstiger de samlede indenlandske investeringer. Det hænger blandt andet sammen med en svag indenlandsk efterspørgsel i forlængelse af tilbageslaget i 8-9, hvilket har mindsket importen. Figur. Betalingsbalancen og dens underkomponenter Figur. Saldo på betalingsbalancens løbende poster Varer og tjenester Løn- og formueindkomst Overførsler Løbende poster Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger År til dato Resterende måneder

5 Tusinde Færre varslede afskedigelser, men også færre ledige stillinger i juli Antallet af varslede afskedigelser faldt i juli med ca. 7 personer til i alt ca. varslinger, når der korrigeres for normale sæsonudsving, jf. figur.7. I faktiske, ikkesæsonkorrigerede tal udgjorde antallet af varslede afskedigelser ca. personer. De varslede afskedigelser var inden for den private sektor. Varslingerne svinger en del fra måned til måned. Antallet af varslinger har dog ligget lavt i. Der har i gennemsnit været ca. varslede afskedigelser om måneden i første halvår, hvilket er det laveste siden 7. Der er også generelt kommet lidt flere ledige stillinger siden årsskiftet. I første halvår har der i gennemsnit været knap. ledige stillinger om måneden, hvilket er det højeste siden 9. I juli var der omkring. ledige stillinger, når der korrigeres for sæsonudsving, jf. figur.8. Det er ca.. færre end måneden før. Antallet af varslede afskedigelser og ledige stillinger er ikke præcise indikatorer for udviklingen i ledigheden, men afspejler tendenser på arbejdsmarkedet. Det lave antal varslinger og den generelt svagt stigende tendens i antallet af ledige stillinger siden årsskiftet bestyrker sammen med den stigende beskæftigelse indtrykket af, at arbejdsmarkedet er i bedring. Figur.7 Antal varslede afskedigelser Figur.8 Antal stillinger slået op på Jobnet. personer. personer. stillinger. stillinger Antal varslinger - faktisk Antal varslinger - sæsonkorrigeret Anm.: Egen sæsonkorrektion. Kilde: Jobindsats.dk.

6 Højere lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Den årlige lønstigningstakt i timelønnen (inkl. genetillæg) var, pct. i. kvartal for hele DA-området ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings KonjunkturStatistik, jf. figur.9. Det er, pct.-point mere end i. kvartal, men lønstigningstakten er fortsat moderat historisk set. Den lave forbrugerprisinflation indebærer en reallønsstigning på pct. i. kvartal. Lønstigningstakten tiltog i alle tre hovedbrancher i. kvartal. Med en årsstigningstakt på,9 pct. er lønudviklingen stadig højest inden for fremstilling. Til sammenligning er lønningerne inden for serviceprægede erhverv samt bygge og anlæg steget med henholdsvis, og, pct. siden. kvartal sidste år. Lønstigningstakten inden for det konkurrenceudsatte fremstillingserhverv har været lavere i Danmark end i udlandet i de seneste tre år, jf. figur.. Det skal dog ses i lyset af, at den danske lønfremgang var væsentligt højere i det forudgående årti. Det bemærkes, at der ikke endnu foreligger tal for lønstigningstakten i udlandet for. kvartal. Figur.9 Stigning i timefortjenesten fordelt på hovedbrancher (inkl. genetillæg) Figur. Lønudvikling i fremstilling DA-området Fremstilling Bygge og anlæg Service Anm.: I figur.9 er stigningstakten korrigeret for multimedieskat og branchekoder i. Kilde: DA s KonjunkturStatistik. Forskel Danmark Udlandet - -

7 Prisudviklingen gennem året på niveau med sidste år Forbrugerprisinflationen var,8 pct. i juli. Det er en stigning på, pct.-point siden juni. Uanset stigningen ligger inflationen dog fortsat på et i historisk sammenhæng lavt niveau. Efter en relativt svag stigning i forbrugerpriserne første halvår er forbrugerprisudviklingen gennem året nu på niveau med samme periode sidste år, jf. figur.. Varepriserne har været faldende siden juni, og det er fortsat tendensen. Vareinflationen var således -, pct. i juli, jf. figur.. Det er imidlertid en stigning i forhold til sidste måned på, pct.-point. Det afspejler især en stigning i priserne på bøger i juli måned efter et tidligt bogudsalg i juni. Overordnet set er de faldende varepriser i høj grad et udslag af et fald i priserne på importerede varer, der hænger sammen med apprecieringen af den effektive kronekurs på knap ¼ pct. siden juli. Tjenesteinflationen lå i juli måned uændret på,8 pct., hvilket er lavt historisk set. Det skyldes i høj grad en beskeden stigning i huslejen i år, men skal også ses i lyset af fortsat relativt lave lønstigninger. Figur. Forbrugerprisindeks Figur. Vare- og tjenesteinflation Indeks (Dec.=) Indeks (Dec.=) D J F M A M J J A S O N D Vareinflation Forbrugerprisinflation Tjenesteinflation Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. 7

8 Fortsat træg udvikling i producent- og importpriser i juli Prisen på danskproducerede varer steg fra juni til juli en anelse med, procent, jf. figur.. Det er resultatet af en stigning i producentpriserne i industrien modgået af et fald i priserne inden for råstofindvending. Det seneste år er prisen på danskproducerede varer dog faldet med,7 pct., hvilket blandt andet afspejler faldende priser i industrien. Prisen på importvarer faldt med, pct. fra juni til juli. Det skal ses i lyset af et fald i prisen på importvarer inden for industrien på, pct. Det seneste år er importprisindekset faldet med, pct., hvilket har bidraget til at holde producentprisudviklingen nede. De faldende importpriser skal ses på baggrund af en appreciering af den effektive kronekurs på ¼ pct. i samme periode. Prisindekset for indenlandsk vareforsyning, der afspejler importørernes købspriser og producenternes salgspriser ekskl. afgifter og moms, faldt med, pct. fra juni til juli, jf. figur.. Indekset har gennemgående været faldende siden efteråret og er det seneste år faldet med, pct. Figur. Producent- og importprisindeks Figur. Prisindeks for indenlandsk vareforsyning Indeks (=) Indeks (=) Indeks (M=) Samlet dansk produktion Import Årstigningstakt (h. akse) Prisindeks Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Producentprisindekset for dansk produktion afspejler producentpriserne på den samlede danske produktion inden for råstofindvinding, industri samt energi- og vandforsyning. Importprisindekset afspejler importpriserne inden for råstofindvinding, industri og energiforsyning. 8

9 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Detailhandlen, opgjort i løbende priser, var omtrent uændret i juli, jf. figur.. Bilsalget faldt med, pct., mens kernedetailsalget (detailsalg ekskl. biler, benzin og byggematerialer) også var omtrent uændret. Detailhandlen var i. kvartal, pct. højere end samme kvartal sidste år. Figur. Detailsalg, USA Indeks (8M=) Indeks (8M=) Total Bilsalg Euroområdet Ifølge den foreløbige opgørelse af nationalregnskabet for euroområdet var BNP omtrent uændret i. kvartal, jf. figur.. Det kommer efter fire kvartaler i træk med svag positiv vækst. For hele EU8 steg BNP med, pct. i. kvartal. For de fire største lande i euroområdet var BNP i Frankrig uændret, mens BNP faldt i Tyskland (-,) og i Italien (-,), og der var fremgang i Spanien (,) sammenlignet med forrige kvartal. Fra maj til juni faldt industriproduktionen i euroområdet med, pct., jf. figur.. Siden slutningen af har der dog generelt været en svag fremgang i industriproduktionen. I Tyskland var industriproduktionen i juni omtrent uændret, mens den i Frankrig steg med, pct. Figur. BNP-vækst, euroområdet Figur. Industriproduktion, euroområdet (k/k) (k/k) Indeks (8=) Indeks (8=)

10 Tyskland I det foreløbige tyske nationalregnskab faldt BNP med, pct. i. kvartal, jf. figur.. I den foreløbige opgørelse offentliggøres ikke tal for underkomponenter, men det tyske statistikbureau oplyser, at faldet i BNP hovedsageligt var båret af nedgang i investeringerne og fremgang i importen. Det tyske statistikbureau vurderer, at faldet i investeringerne i. kvartal i høj grad skyldes, at mildt vejr førte til, at investeringerne var fremrykket til. kvartal. De oplyser endvidere, at der også var fremgang i både det private og offentlige forbrug samt eksporten i. kvartal. Figur. BNP-vækst, Tyskland (k/k) (k/k) Erhvervstilliden, målt ved ZEW-indikatoren, viste et markant fald i august i forventningerne til den fremtidige økonomiske situation, og indikatoren ligger dermed på det laveste niveau siden december, jf. figur.. Vurderingen af den nuværende situation faldt ligeledes. Tilbagegangen i erhvervstilliden vurderes at hænge sammen med den stigende geopolitiske uro omkring konflikten mellem Rusland og Ukraine. Figur. Erhvervstillid (ZEW), Tyskland Indeks Indeks ZEW situation ZEW forventning

11 Storbritannien Målt ved ILO s (International Labour Organization) definition var ledigheden i juni, pct., hvilket er, pct.-point lavere end i maj, jf. figur.. Ledigheden har generelt været aftagende siden juni og er nu, pct.-point lavere end samme måned sidste år. Beskæftigelsen faldt med 7. personer fra maj til juni. Det er første gang siden maj sidste år, at beskæftigelsen falder. Figur. Ledighed, Storbritannien af arbejdsstyrken. personer Ændring i beskæftigelsen (højre akse) Ledighed ILO - Japan Den foreløbige offentliggørelse af nationalregnskabet viste et fald i BNP på,7 pct. fra. kvartal til. kvartal, jf. figur.7. Det var især et fald i de private investeringer og det private forbrug, der trak væksten ned i. kvartal. Faldet skyldes dog i høj grad en fremrykning af privat forbrug fra. kvartal til. kvartal på grund af en momsforhøjelse fra pct. til 8. pct., som trådte i kraft d.. april. Ses første halvår under ét i forhold til første halvår, har der været en stigning i BNP på, pct. Kina Industriproduktionen steg med 9 pct. i juli, når der sammenlignes med samme måned sidste år, jf. figur.8. Industriproduktionen har ligget stabilt omkring 9- pct. siden april. Figur.7 BNP-vækst, Japan Figur.8 Industriproduktion, Kina (k/k) (k/k) (å/å) (å/å)

12 RENTER, OLIEPRIS, VALUTA- OG AKTIEMARKEDER Siden sidste fredag er det danske og de ledende internationale aktiekursindeks styrket. Olieprisen (målt i USD) er faldet. Den danske krone blev i løbet af ugen svækket over for den amerikanske dollar, den svenske krone og den norske krone, mens den blev styrket over for det britiske pund. Tabel. Renter og valutakurser mv. D anske renter o g valutakurser mv. Internatio nale renter o g valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag /8 sidste fredag /8 Ændring ift. sidste fredag R enter, pct. p.a. : -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,9, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,8 -, pct.point Sverige (repo),, pct.point R ealkreditrenter : Euroområdet (min. bid),, pct.point Kort realkreditlån, -, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,99 -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point N atio nalbankens satser: R ente på -årige statso bligatio ner, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA, -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan, -, pct.point Indskudsbeviser,, pct.point Tyskland, -, pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien, -, pct.point R entespænd til T yskland (pct.-po int): Valutakurser : Kort (-md.) -,, pct.point USD/JPY,,8 pct. Langt (-årigt) :,7, pct.point GBP/USD 9,9, pct. A ktiekurser (kursindeks): OM XC (/7-89 = ) 7,, pct. A ktiekurser (kursindeks): EUR/USD, -, pct. USD, S&P 9, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 8, pct. EUR/DKK 7,, pct. USD/DKK 7,78, pct. Euroomr., Eurostoxx indeks 8,9 pct. SEK/DKK 8,,77 pct. Storbritannien, FTSE 8,8 pct. NOK/DKK 9,, pct. GBP/DKK 9, -, pct. Oliepriser: JPY/DKK, -,9 pct. Brent (USD), -,9 USD Effektiv kronekursindeks (98 = ), -, point Brent (DKK) -, DKK ) -md. pengemarkedsrente går fra fredag til torsdag. ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. Realkreditrenterne offentliggøres ugentligt og med en uges forsinkelse. ) Reuters Ecowin har skiftet referenceobligation i sin opgørelse af den -årige benchmark statsobligation for Danmark, hvilket har forårsaget et teknisk spring. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. og Danmarks Nationalbank

13 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet -point,,,8,,,,,,, -, -,, -, -,8, -, aug dec apr aug dec apr aug -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - jan sep maj jan sep maj Italien Spanien Portugal Irland Frankrig Grækenland Euro Dollar aug dec apr aug dec apr aug Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) USD/EUR,9 USD/JPY,9 8 8,8,8,7, , 8 aug dec apr aug dec apr aug, 7 aug dec apr aug dec apr aug Eurostoxx Nikkei S&P OMX C USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Fortsat stigning i byggebeskæftigelsen i. kvartal Lidt flere ledige stillinger i september, men fremgangen er stagneret Fortsat lav forbrugerprisinflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i juni Fortsat stigende tendens i detailomsætningsindekset i maj Råstofindvinding trak producentpriserne op i maj Lille fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Pæn stigning i firmaernes salg i marts Stigning i dankortomsætningen i april Stærk vækst i handlen med udlandet i. kvartal Større overskud på vare- og tjenestebalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT uge 33

KonjunkturNYT uge 33 KonjunkturNYT uge.-8. august 7 Side af KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 9. maj. maj Danmark Lavere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Stigning i forbrugertilliden i maj Stigning i detailomsætningsindekset i april Energipriser trak dansk

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 33

KonjunkturNYT - uge 33 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i. kvartal Uændret lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Lave offentlige lønstigninger i. kvartal Forbrugerprisinflationen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 7. april Danmark Firmaernes salg var uændret i februar efter stigning i januar Flere ledige stillinger og flere varslede afskedigelser i marts Producentpriserne tiltog markant

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i februar Lille stigning i industriproduktion og -omsætning i februar Stigning i vareeksporten i februar Stigning i overskuddet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 7. marts. marts Danmark Fortsat positiv forbrugertillid i marts Dansk inflation igen lavere end euroområdets Stigning i detailomsætningsindekset i februar Stigende producentpriser i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 6 (8.-12. februar 2016) KonjunkturNyt Uge (8.-. februar ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8 1. september 18. september 1 Danmark Firmaernes salg faldt i juli Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 Stigning i producentpriserne og fald i importpriserne i august Ny prognose fra

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge. april 9. april Danmark Lavere priser på engrosvarer og råvarer i marts Lav inflation i Danmark i marts Internationalt IMF s World Economic Outlook, april USA: Fald i detailhandlen,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Firmaernes samlede salg var uændret i. kvartal Svag stigning i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Stigning i antallet af nyregistrerede personbiler i april Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 7. september. september Danmark Fald i industriproduktionen i juli Stærk vareeksport i årets første syv måneder trods fald i juli Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 46

KonjunkturNYT - uge 46 KonjunkturNYT - uge 9. november. november Danmark Firmaernes salg omtrent uændret i september Både import og eksport faldt i september Fortsat stort overskud på betalingsbalancens løbende poster i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 38

KonjunkturNYT - uge 38 KonjunkturNYT - uge 8. september 9. september Danmark Fald i producentpriser og uændrede importpriser i august Hovedrevision af nationalregnskabet Internationalt OECD s interim assessment, september USA:

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 15 (11.-15. april 2016) KonjunkturNyt Uge (.-. april ) KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon 9 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 20

KonjunkturNYT uge 20 KonjunkturNYT uge.- 9. maj 7 Side af 9 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 12

KonjunkturNYT - uge 12 KonjunkturNYT - uge 1 1. marts. marts 15 Danmark Firmaernes salg steg i januar efter fald i december Detailsalget faldt svagt i februar Producent- og importpriserne tiltog i februar Nationalbankens kvartalsoversigt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32. august 9. august 213 Danmark Industriproduktionen steg i 2. kvartal Uændret vareeksport, men tjenesteeksporten faldt i 2. kvartal Øget overskud på betalingsbalancen i juni Fald

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19. maj 9. maj 214 Danmark Stigning i industriproduktion og -omsætning i 1. kvartal Stigning i vareeksporten i 1. kvartal Fald i overskuddet på betalingsbalancen i marts Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 15

KonjunkturNYT - uge 15 KonjunkturNYT - uge 8. -. april Danmark Fald i industriproduktionen i februar efter stor stigning i januar Fald i firmaernes køb og salg i februar efter kraftig stigning i januar Uændret vareeksport de

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i industriproduktionen i november Firmaernes salg steg lidt i november Vareeksporten er steget de første elleve måneder af Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016)

KonjunkturNyt. Uge 10 (7.-11. marts 2016) KonjunkturNyt Uge (7.-. marts ) Side af 9 KonjunkturNyt Uge, Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT uge 32

KonjunkturNYT uge 32 KonjunkturNYT uge 7.-. august 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT uge 21

KonjunkturNYT uge 21 KonjunkturNYT uge.-. maj 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen er

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere