-TEGNETERAPI. -,J_o _ BETYDNINGSFORMIDL1NG OG HANDLINGSFORSØG INDHOLD, 2,oHVAD ER NEUROSER?..2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "-TEGNETERAPI. -,J_o _ BETYDNINGSFORMIDL1NG OG HANDLINGSFORSØG INDHOLD, 2,oHVAD ER NEUROSER?..2"

Transkript

1 -TEGNETERAP -- BETYDNNGSFORMDL1NG OG HANDLNGSFORSØG NDHOLD, L NDLEDNNG,,] Synopsens opbygning s HvorFor tegneterapi? s. 2,oHVAD ER NEUROSER? Væsentige begreber fra den kritiske psykoogi s Teropiens må s.5 3o TERAPSTUATONENS PRAKTSK-FORMELLE KARAKTERSTKA,.6 4. HANNE HOSTRUP LARSEN, TEGNETERAP, Tegneteropiens må s Tegneteropiens metode s Tegneterapiens øveser L 9 ' 5. DSKUSSONSOPLÆG,.15 LTTERATURLSTE ,_o _

2 ~ 2. NDLEDNNG. _1 - Synopsens opbygni ng. eg ser synopsen samet opæg ti diskussion i eksamenssituationen. Derfor er den bygget op såedes: Fifrst mit eget udgangspunkt for emnevaget ag roge hovedpunkter i inin teoretiske forståese (kap. :& 2). Dernæst naget om grundaget for den konkrete tegneterapeutiske metode jeg vi forhode mig ti (kap.3). Endeig et rids over den konkrete tegneteropi - dens "må, metodiske grundag og konkrete 'Pveser (kap.4). Ti sut et kort rids over hvad ieg gerne vi diskutere ti eksamen i form af noge sp~rgsmå, som jeg vi hode et opæg ti. i eksomenssitu-otianen. Med hensyn tit citaters oprindese, er disse angivet ved det nummer, hvorunder kiden star i itteraturisten Hvorfor tegneteropi? eg tegner sev og hor gjort 'det ænge, b.a. udf1'rt mindre opgaver for ondre. Ved at tegne har ie? sevopevet at udtrykke ting, f1'eser og opfatteser, som jeg ikke havde "tænkt' - dvs. opevet, at tegningen hor vist mig noget nyt Dm mig sev Dg min situation. Med mig sev kan jeg atså se, at jeg udtrykker andre ting i tegninger/bieder, end jeg umiddebort er i stand ti sprogigt. Gennem detagese i et kursus j ge5totteropi hvor vi ovede et r~r tegneøve;.er, hor jeg også set ondre tegne ting de ikke sev vidste", eer egentiig sprogigt "tænkte på en anden måden end den de udtrykte på tegningerne. Det er den ene side af min baggrund for at interessere mig for tegneteropi. Den anden er, at ieg sev hor en umådeig gæde ud af simpethen ot være i gong med at tegne. eg nyder arbejdsprocessen mere end produktet. Når ieg er i gong, kan der gå ong tid hvor ieg ikke har nogen tidsfornemmese overhovedet, og når jeg er færdig er ieg ysvågen. eg får en masse energi af at ove bi ieder. Der biver produceret noget..!. mig når ieg tegner/sev producerer noget i en proces jeg,kan ide. 0 0 D~t er m r ud~iunfj$p~nkt f C. at s~i~ ~pørs~rhd.ct: HVAD $K~P. DEr. TrGNETER..\F' - OG 0_-.- 0 HVORFOR DET? fait prim:~n' g"udus er Han;].:: Hostrup Lars~ns be~kriv~se af erfaringer udfra hende:s orbr:!id~ :n~d nt udvike Dg bruge en tegneercop~uiisk metode; forhod i neuro5~bewnd:n8 (d...s. hendes bog.: Tesneteropi i rc:.ro~ebehanding" - nr.4 i ittc:c-'uri!>tcn). For at forn",de rr.ig t! denne tegnetercopi må jeg have en forst.6ese af ne:.;:"oser, som ternpien uvendes i )eh::nd!ing0f. af. 2. HVAD ER -EUROSER? Min f)rs~,iese (f m~nr.eskef5 udvjkiing, Dg he..;;rder også udvikingen af psykiske fcrst)'fr~sn bygger primært på deo. krithke ps>~~nbgi. Do neuroser må fofshes som psykiske forstym~!ser, vi jeg kort s1(i~5ee den kr1t!~ke psykoogis opfattese af hvoredes disse udvikes, 09 en S~cCro ski~5e bygge. pi den kdtiske psykoogis forsttese af den m.ige sunde udvjkin V?sentige i:,..eg.r~ber f..e d~n.kr/iske psyko!o;1i. Den kritj~ke p!iykoiogi er en vido::nskab om slbjektet r som bygg r på ~n overo,dnet forst6ehe af mennesket som artsvæsen. Denn<=:! forsfåese er udviket indenfor rom~er;;e af den marxistiske teori, gennem ~n funktionet-historisk onoyze i tre etaper: - akf~e at den fyogenetiske udviking og nerur,der de specifikt memesb:igc udvik ing;,;)der:tioi er. 2 - (;oysb cr~ ~pr;eifikk(:.5~1:11~unrsm~5si8t-historiskc formotions- kos5e- Cf position,.rc rhad. 3 - en::.!!y;,,,:, af ir.~:ividue!c p(,~itioner i forhod ti de kunkret<: ivshistorie. og 1ivs Si;UCi)ioner. Po baggrund af disse ona1i'5er forsåes bornets udvikhng ikke ~om en optimat konfiktffi driftsbestemt "op "ækst". Det het nfpdte bom hor en Tække m~dfr,;dte beov rehr~t mod den eementære 11\"~opret:'odese. nc.iividuee behovs- Dg spænding~tistonc:ie S(O fx. sut, s{ges ophævet/tifredsstiet. Der er her toe om en kortsig!d her-og-nu-opfyde:se af de ~",igt:-vitoc beho~. Barnets udviking i 1'vrigt,sæBes igong oø oprethodes i starter! ienn~m de kr:p,!, sem voksne stier ti borr"!d, og de mu;gh~der for kravsopfjdese som barnet ud~yaer {1(.-.d uc!8(ir.g~-

3 3 4 punkt i situctioner såsom spisning og beskif:, h...or bernd";, sanseigt-vitae behov er honcingsbestemrncnde). Barnet udviker hondee'ver i rorhod ti e af de voksne stiede krav (as den fortsatte fysiske cg motoriske udviking), men efterhånden finder bernd sev en tifreds:;tie:se og motivaion i at kunne kore fere og fere ting på egen hånd. Dermed former oornet også sev de krlw som sti es ti det, da dets handeevner udvikes i forhod ti de aspekter i omverdenen det sev vender sig mod og nysgerrigt udforsker. Aerede her s-::s de første ucrryk for det m~nneskespedfikke behov for omverdenskontro dvs. den enketes behov for indfydese på de betingeser, der er af eksistenie ndverdighed og vigtighed. "Nefop på grund af barnets ringe udvikede ~andeevne gor kravene farud for hand -eevnen, såedes går barnets vurdering af muighederne behovene og kravene forud for den ende ige tiegnese af færdighederne. Denne uovik ingsd)famik af "vi" (Lehov) og "sko (krav) på dc~ ene side, og "kan endnu ikke" (mangende handeevne) på den a;)den side, giver sig konkret udsag i en rækk.e psykiske konfikter.. (, s.60). De udviking:;psy:<'oogis!<e modsætningsforhod meem utistrækkeighed/muighed, afhængighed/sevstændighed og krovjhandeevne er ikke kun drivende i barnets udviking, sevom den vcksne i højere grad end barnet hor thegnet sig de n~ven~ dige færdigheder, og dermed i hifi0re grad sev kan mårett~ sine handinger. - Mennesker udviker sig potentiet hee ivet og vi derfor ivet igennem stå i konf1ik,er, son må 1ses. Livet igennem er der dermed også muighed far ot konfikter..~ 19,5es på en udvikende og fremadrettet måde, så den enketes handeevne og handemuigheder udvides, og der er risiko for at konfik.ter ".pses" på cn begrænsende måde i form af konf1iktafværg~, som medfrprer regression af den enketes handeevne og hand!e;<1u;~heder. "En handen foreger atid i forhod ti noget (en pers;:.n, en f,icnstcind 'S\'.) hvorv:!d kends.<ab:~ ti de~e naget får Cifg~,rend-;~/dr;;ng rer at kunne hondk [de\f:~'r." (1".61). Handerr,uigbc!en forudsætter <es d~n enketes evne ti at hqndb (SC\')' uc!vi!dc:s i forhodet meem omverdenens krav og heho...et for omvcrdend<onrc) og,-i:![s motivationen for at bruge og udvike cenne evne. Motivotioner. forudsæt~er op!cvc1.stm af og indsigten i at det er nopdvcndigt at udfrprc handingen for ikke at være udeveret ti tifædighcc1~rnes spi. Denne indsigt i nødvendighederne er grunc1{get fo udvikingen af behovet for at producere sine egne ivsbetingeser, dvs. de produktive behcv- for at sørge for fremover at kunne få tifredsstiet bode angsigtece og umiddebare behov. En egentig frp.mtidig ivssikring kan den enkete ikke isoeret producere far sig sev, cet forudsætter kooperation med andre i den fæes verden. en sådan samfundsmæssig kooperation vi det være muigt at opnå omverdemkontro, dvs. sevbestemmese gennem kantroover egne ivsbetingeser. Da kooperotionen er forudsætninf]en for omverdenskontro, kan den enketes hondeevne i forhod ti omverd~nskontro' otid kun være reotiv - der må tages hensyn ti andre den enketes handeevne udvikes i forhod ti jndivjduaitetsformen/ 1 krav ag begrænsninger, som resuterer i forskeige niveauer for detagese i den samfundsmæssige reaitetskontro, ag endeig sætter de historisk-samfundsmæssige forhod grænser for handeevnens udviking og udfode/se. En veudviket reativ handeevne er en forudsætning for at kunne fungere adækvat i sit iv, og omfatter b.,a. at kunne bearbejde koiirtikter. Derfor vi en kritisk psykoogisk terapi rn~frehe sig med at forbedre den reative hondeevne. Som tidigere nævnt kan udvikingen af hondeevnen bokeres ved ~ongende eer utistrækkeig opsning af ivssitua~ionens stadige konfikter. Hvis konfiktsituationerne ikke opses med en videre udviking af handeevnen, vi ".indsigten i kravenes nødvendighed og i amverdenem indgriben tendere mod tvang i stedetfor motivation. Sevstændigheden truer såedes med at så aver j magtesøs udeverethed. 1 (1,s.95). Den faktiske udcvc:rethed, eor baro opevesen af at være udeveret og mi~te indfydesen på sin situation SOm føge af en konfiktafværgende forhoden, eer konfi!ctøsningernes begrænsning af handeevnen, kan udvike en sam/et konfiktangst. Denne angst for opgtpr med omverdensdominansen og -undertr)kkesen eksisterer side Om side med en mere eer mindre forvrænget indsigt i, at der må g1,rcs noset ved siruorion8n (f.:, i farm af opevesen af diffus u: i ffredshed). De~ scr.ed.a _.._.._-_.._ *7 - føge den kritiske psykoogi bæres menneskets indbyrdes reoiuner af en "iredie sag", ti hvike~ de reaterer sig, og det vi i sidste ende sige den!o:nf.'ndsmæssige produktion. De somfundsmc:!ssige krov som individet m~ somfundsmæs;.igg;f/re sig henitod er ikke de somme For ae ~amfunc1smed'emryerne,de afhænger af den pågædendes pacering i ndenfor produktionsforhodenes arbe(dsdete struktur, og disse "samfundsmæssige individuaitetsformer" kader den kritiske psykoogi med S~ve for kravsenheder, som er reote et ~i! hinand~n indenfor en arbejdsdet struktur, ag de er atid historisk specifikke og amene krav. ndividuoitetsformerne er otså det formidende ed meem individ og samfund, og mb ikke forvekses med det kom:.de individ, da de er "aktivitetsmatricer" på produktionsforhodenes side. og med a! mennesket reaiserer en eer fere individuaitetsformer (herunder disses Forformer ag afedninger), biver det en individu:1 personighed, som p6 sin særige måde er i stand ti at hande samet overfor de samfundsmæssige produktionskrav. (Hozkom? ; 2".65).

4 5 6 frpcscs:næssige befindende præges af disse modsætninger og kan opeves som:,". en amen diffus uro og ukoncenrerehed. en ('ft "forstyrrende indre iv" og en subiektiv be[ostniig for indivicet." (,s.97,op.cit UHO ).., er; forrpget amen Fysioog* pirring, en ~'jncre uro", som kræver umiddebar ~ overvindese." (1,s.97,op.cit UHO-79s.308). Denne fundamentae ongsf kan individet søge at komme ti ivs pc mange måder, den enkete person ken udvike forskeige regueringsformer cg reaktions- og hand e mønstre. Personen kan s''!ge at afværge konfikter i stedet for at bearbejde dem (farhod~ sig opportunistiskl fortrænge dem, kon ave erstatnings"opgør og afecningshancinger. Atsammen fing sam vi kan genfinde i neurosernes forskeige syn1p _tamer, hvaden~en der er tae om direkte symptomneuroser eer mere grundiggende korakterneuroser. eg vi ikke komme nærmere ind po. de forskeige former for neuroser her, men bot præcisere at: Den kritiske psykoogi forstår psykisk forstyrrese, herunder neuroser, som en forstyrrese af serve handreevnen.(3,s.432). Det vir sige, at symptomet er en inregreret forhedemåde, som bokerer for udvikingen af den reative handeevne og en forbedring af ki entens objektive.:'q subjektive ivssi hotion. (3, s.449) Dette er noge meget onene betragtninger, og der er ang vej fra dem ti et konkret orbejde med neu"osebehonding. Derfor finder jeg ikke den kritiske psykoogi umidde:y:rt anvendeig i sig sev, men jeg mener at den her noge grundiggendf} rigtige antageser, som de kan være frugtbart a~ droge med ind som baggrund for konkret neurosebehoncing. Dette vi jeg komme nærmere ind på i det mundtige opæg ti eksamen, hvor jeg vi ægge op ti diskussionsspoprgsmåene (kap.5) udfra noge vurderinger af tegneferapi anvendt i neurosebehanding. Disse vurderinger biver foretaget udfro mit grundag i den kritiske psykoogi, og jeg betragter dem sev som supperende betragtninger ti Hanne Hostrup Larsens egne vurderinger af tegnetercpien, der er udviket po et primært psykoanaytisk grundag. Do i,eg ikke hor været j praktik i kinisk psykoogi biver mine vurderinger foretaget på et teoretisk grundfag, men ieg vi hode mig meget nært tr de resutater og erfaringer, som Hanne Hostrup Larsen beskriver i sin bag "Tegneterapi i neurosebehanding. Derfor vi jeg kort beskrive denne tegneteropi. medfører stadig ringere muigheder for adækvate konfikt~snjnger. Dette medfører, som tidigen~ nævnt, opevesen af at være udeveret ti oms~ændighederne, og en opportunistisk, konfiktafværg~deforhedemåde, som føge af angsten for konsekvenserne af eventuee kanfiktopgo?r Terapiens må. Den kritiske psykoogis overordnede ou rne~ en tercpi er at udv!kc kientens reative h(nc1jc~vn~. De~:c foru,-)sæhc:r en bee!b,,",mds-:, GT ho"d!erl'mme', dvs. hvad er 1ivssi~uo~ic-",en"?bi~kf~!~_ ~rcr::i1ser o~ :,1O(s,.-e~ni:9er, og wil:e subjektivt udforrr.ede gr~iser og modsætnir.ger er specifkt udviket i denne persons indi'iguee hjst~rie? Herudfrv retter terapien sig mod at udvide kier"tens handerum og reative handeevne, genner" des en Farbed.-ing of kientens cbjek-ive situation, og des udvikingen of en konmktbearheidende forhoden. Dette g1res på baggrund af b.o. en anayse af det emotionee befindende!," med en tibageføring af de enkete eementer heri (som fx. sev5~ændiggiortesymptomer) ti de obiektive årsager. Konfikterne meem d~n enkete og omverdenen ska!:.eurbeides og den enketes evne tiai ændre på omverdenen udvikes. Udvidesen af har:dcrummet ska. afså ske gennem 3. TERAPSTUATONENS PRAKTSK-FORMELLE KARAKTERSTKA. Tegn~terapien udføres i en etobteret terapeutisk situation, som har noge praktisk-formee karakteristika (som irpvrigt er fæes for monge anvendte terapier). Disse karakteristika vi jeg ridse op, for så i næste kapite at se på hvad Hanne Hostrup Larsen mener tegneterapien gør ved neuro;<;~n. -" ---- et fastsat tidsrum, med fost30tte intervaer meem To~derne, Det objekti\'e handerum er kart ofgrænset, tei"opien foregqr et bestemt stec, reationerr':8 meem de invoverede er deffnerede, igescm de enkete handinger bgstem:nes af de C1ktue!1e tpveser og eventuet materioe ti disse. Terapien foregår atså i en afgrænset og overskueig egen verden, hvor kienten kender præmisserne for sirie handinger. Dagigivets opevese ef at V)re mag-es ~ øst udeveret ti uigennemskueige situationer, som bokerer handeevnen, spges imijbdeg1et i den vedefinerede terapeutiske si tuotion. Ki enten kan dermed o?eve sig sev~nderedes enc i sif amindeige samfundsmæssige iv, og cermed kan kienten opnå en ny Og anden indsigt i sig sev og :;ine horidemønstre.

5 7 8 Hvis ~crq?euten bri "ger be'i.bejdehe af k ientens if;vdge ;V~$;tuotion i nd i terepien eer tcger den op på foron~dnin9 ofkienh,,,n, biver en ny indsigt i kienrens egne betingeser 09~å muig. På baggrund af disse opnåede indsigter kan kientens handemuigheder i fremtiden tages op. Men hvordan udvikes kientens reative hand!eevne i den konkrete ivssituation? Udvikes den arene på baggrurd af kientens nye og mere adækvate kendskab t;r sig sev ag sin situation? Kan den reative hand!eevnc overhovedet udvikes i en fcrcpcutisk situations ukkede "vercen 1? Det vender jeg tibage ti i diskussionsop!ægget. ter cg forstå dem som sommenstødet meem di~n!cns egne behw og de samfundsmæssigt aco~pterede former fer tifrcc!sstifese er disse beho... ("om kan være undertrykkende i forhod ti kientem ønskede behovs1ifrcdssiese, som måske E:ke eccepteres). Tegneteropiens virk ning ~kot ses i forhod ti [ om der er sa~ an udvik i ng igang i kienten, da terapien arbejder med strukturee personighedsændringer, og sådanne ikke umiddebart kan vurderes udfra om eventuee symptomer er forsvundet eer ej Tes,.,eterop;em metode. HHLs arbeide er avet udfra: 4. HANNE HOSTRUP LARSEN, TEGNETEPAP Tegneterapiens må. Hanne Hostrup Larsens (HH) arbejde er udviket på baggrund af psykoanaysen (speciet er Lorenzers bearbeidning af psykoanaysen anvendt i forstcesen af sprogets udviking og bet)dning). Denne baggrund betyder b.a., at HHLs må~ætning er, at kienternes indre konfikter ska grpres bevidste, de ska kende deres forhodemåder og handemønstre for at kunne oprpse de neurotiske symptomer. På baggrund.~ af bevidstheden Om sine egr.e synptomer ag disses funktion, må kienten væge hvike hun vi behode som de Cf sig sev, og hvike hun vi forkaste. Dette vag sko ses på baggrund af HHLs forståese af neurosen som udviket j samspiet meem i rdivid~ behov og ~~fund8ts krav. H-L forstår sumfundsmæssige krav som i vid u<isird';ing di$~ipin01'8t',~'} ~'C,g::..!? pi individets behov (4,s.50L j modscdnig ti, den kdtiskc' p:;yk(>~'-'!:i sor. forstår de s~nfui1dsmæssige krav ~om d8, der udvike~ m~~inp.skf.:j s konkrete b~r.o'.'. Nå, HH c!fså forster neuroser: "...!>ere som et udtryk for en somfumsm~ssig måde at reagere på end som egentig psykisk sygdom." ".som adfærd, der ken danne" stimueres og cementeres be e ivef." (4,5.49). So har denne forståese, som jeg er mcge enig i, en anden baggrund end cen kritiske psykoogis forståese. Konkusionen i form af terapiens må biver dermed og~6 forskeig, hviket jeg vi vende tibage ti i diskussionen. HHLs ma med tegneteropien er atså at give kienten indsigt i sine indre konfk ~ - psykoanaysen som baggrundsteori, fordi den fokuserer pc de subjektive strukturer, som ieg anser for enhver terapis f~r$te genstand, men jeg vi udbygge dens borgerige og begrænsende rammer ved at arbeide med et indsigtsbegreb, der afdækker formerne - den indøvede prcksis - og viser dem som et resutot af samspiet meem den menneske ige bioogi Dg et bmemt samfunds krav." (4,s.5Q - HHs fremhæv.).. og udfra en erfaring om: bevidsthedsdannese via manue! e/visuee erfaringer. (4, s.10) Dette grundag for hende ti ot væge tegning som betydningsfo.mider i det tera peutiske orbeide som aternativ ti det t~te sprog. Des har hun erfaringer for, at mange kienter har vc:nskeigt ved at formuere deres erfaringer og frpeser abstrakt verbat, og des har hun en forsfaese af sproget (udfra orenzer) som i sig sev fast hodende de praksisformer h,:,orunder det er indært, og dermed bokerende for at få "nyt syn på: erforingerne og opeveserne af dem. "Lorenzer mener, at det bidende symbo er egnet ti at nyforrnvere ds! in~erc'!dions former, der ikke udtrykkes via de~ verbae sprog. Med udtr)'kket "nyfonu8:i"g" fr<:mhæver Loren::er, a~ der er tae om en rekonstruktion, der heivence' sig i! vek SLe, der aerede er insociaiseret i sprog. Dene åbner fu;qhed for et (iw~,~d8 det bi cende symbo som bevidsgtrende redskob i voben'erapi, hvor det neop fer en stor de drejer sig om at ny-benævne de ikke-bevidste interaktionsfo,m~r. nrer oktionsformer der på en eer onden måde er i modsætning ti ~amfundcts krav." (4".30). er udgangspunkt for besrebsigg.prcsc i HHs terapi - dvs. hun ader [ ikke være med at bruge de" verbate udtryk, ~en ader tegnir.gerne kontakte de erforinger og fpeser, som så kan formueres/bive bevidste ru en ny mode - c.tso' nyformueres" for kienten sev. Tegningen j

6 9 10 HHs tegneterori adskier sig fra det spc'ntane kreative udtryk ved at være et ~ Tegneudvikingen "torer med cifddigt "kriberi i suningen af struktureret fortpb, hvor hun bruger den barnige tegneudvikings fors:':eige fasers korakeristiske udr)'ksformer ti at kontakte de konfikter, kienterne hor opevet i de perioder d ;n aktuee tegneiorm var fremherskende. Dznne strukturering har hun udviket udfra at sammenhode tegneudvikingens foser og udtryk med faserne ara-, ana-, '>dipa-, cg otens- (som Freud har benævnt dem) og med disse fasers psykosociae funktionsmåder (som Erikson hqr skitseret og benævnt). Øvesesforrpbet er opbygget så det kan starte en reintegrotionsproces, ved at gribe tibage ti tidigere udviking,;trins bevidsthedsdannende processer; atså en kontroeret ag tidsbegrænset regression. Seve tegnemetoden griber tjboge ti en ikkesamfundsmæssiggjart form-erindring, og metoden i sig sev er dermed med ti at sætt~ udvik ingsprocessen igang. Når Form-erindringerne er rekonstn.erede t vurderes processen og dens resutat på "det voksne niveau' i ~orhod ti formernes ~r, funktioner ag kommunikation. ~ Dermed tistræber terapien en veksevirkning meem en "autentisk" og en reaisti-;k tænkning. Det er i kraft af denne veksevirkning, at kienten på det bevidste pan kan bive i stand ti at tage stiing ti hvike former hun vi ændre, forkaste eer behode. På denne baggrund kan tegneren aktivt med-udforme et nyt bevidsthedsi ndhod ved at træne nye form~. De iidsodaiserede former viser sig både i tegningernes indhofd Og i deres formee karakteristika, ofte ærigst i de formee eementer, do disse ikke er gemtand for cpmærksomhed nok ti at aktivere forsvaret mod hvad de formider. Ny indsigt og ændring kem derfor bedst ske genn<3m arbejde med de formee eementer. Disse kan som tcgn(:idtryk beqrb8jdes enketvis (fx.zig-zog-inier/aggrcssicm udvikcs/ud~ryk!ces) - ('/e er de kan bcorbejc:.:s verbot germern ny-ben':!vneser af former. Bcme dee sk.:.r i terapien udfro de hypoteser som HHL har udviket i forhod ti sommenhæng~n meem tegneudvik ingen cg de udvjkingspsykoagiske konfiber Tegneterapiens tpvdscr. eg vi meget fo'kortet og skematisk skitsere HHLs forst6ese af tegneudvikingen og i forhod herti de.pveser/ hun har udviket på baggrund af somme forståese.. ~ '\ fprstc eveår (arofas~n). Konfjktcn Hid/misti!d ti verden mo opses. \.:; - "Hypotese: En frustrotion i den orae fase vi! modsvares af en dysfunkrion ~'t'i/::' i evnen nt tegnedsk at kunne invovere kroppen 100% i sit udtyk. Moto ~~ <isk og spontant tegneudfryk vi være hæmmet eer virke igefrem angstprovokerende." (4, s. 34). Tegneudvikingens anden fase er kontroeret skriberi, bornet er nu ~.., 1 1/2-2 o, og ;nde ; f~,,'e de of o"afosen. KonfHkten at hode fast {((~ ved/shppe, eie,.age/g;ve mo ~se,. ~ "Hypotese: Avorig frustrering ef barnet i onafas~ns ftjrste de gen~peies i tegning som en dysfunktion meem motoriske og visuee evner. Udfrpresen af sevstændigt vagte visuee mrpnstre vi skabe usikkerhed og angst, idet aktiviteten kontakter den frustrerede evne ti at koordinere visue og motorisk kontro - den frustrerede evne ti ot ade vije og krop orbejde sommen." (4 s.36). Tredie Fase er navngiven skriberi, barnet er nu 2-3 år og i.sidste de af anofosen. Konfikten meem ystprincippet og reoifds.. 1~) ~,. ~ princippet sko 11ses. """,'o",. 'ru,",''"'~..," """ru t'_ "modsvares af en mangende evne ti tegnerisk at sippe stereo " 11C:P\'('{.R. H~? type udtryk, dvs. en mangende evne Hf at Fremstie fantasier ~ ~R OG- FAR.. ved hjæp of bidende s)tboer. Det bidende symbo biver enten så somfundsmæssiggjort ot det ikke dækker fantosierne eer det biver s6 privat, at det ikke kan kommunikere dem på en forst6eig mode." (4,s.3B). Skdbestadiets tegnem6der kan udtrykke og beorbejde prototypiske konfikter som sko1ses ivet igennem, nemig prtjvesen meem det indre og de~ ydre, det sevstændige vag kontro d.::n ydre kontro!..--,----- Tegr.eucvikingens fede fose er fyr-d~er;j,,-s~adie:, s(>.n foidet _u::.- ;11 ~~ i ødifofossn (3-7-«rs cdderen). Kc'nrikren inj~i(1iiv/ski')c! s~;a %2-~ /:""',p"es, barnei S1{)e~' idenitr:r, b.a. gennem ide1iit;~:(1ioj1 rnd forædere:1 af somme kopn. "Hypotese: En ovorig frusirering af bornet i p..1ipo!tasen n~odsvores af en mengende fcxibi!:tet i sy",bodanr:~sen. SY1bo!ern~ er "tfirre" og ensartede og rensedc for sprængstof, dvs. der vi ikke findes overdrive/ser i forbindese med emotione~-adededetaje,:". Assccioticneme er fattige og detojern.:: f6 og konforme." (4, s.42). Ftpr-skema-stodiets tegnemåder kan udtrykke og bearbejde de protot).-pi5ke kon Fikter initiativ/skydt SO11 mennesker må 11se ivet igennem.

7 ] 12 tere sine egne procukter og give dem Fra sig uden angst fer om de ever op ti om ~ ~, ~ M)f_~V(i~ L/'A ;fj 1"1 L ' P~ Den femte fase er ~ket1a-stadjet, som igger i sutningen af 1'dipofasen, og dermed star/en af atensperioden, aderen er 7-9 or. 8arnet ska ære at fungere i et sociat fæesskab uden ot,miste sin egen identitet, og det ska øse konfikten fid/underegenhed. "Hypotese: Underegenhedsf9eise i atensperioden modsvares af en mange på bi dende symboer eer af symboer, der ingen muigheder giver for a beskrive ingene i sammenhæng med føeser og fantasier. Overdriveser med emotianet indhod aktiverer angst og usikkerhed." (4,s.46). Skemastadiers tio!gnemåder er ringe udviket for mange mennesker og derfor idet anvendeige H a~ udtrykke Og bearbejde pratosymboerjkonfikter. Herefter biver tegneudvikingen stadig mere underagt bedrpmmese i forhod ti graden af reaisme, og den er derfor ikke am/endeig i terapeutisk sammer.hæng. Udfra de opridsede hypoteser udviker HHL et sæt af f.~eser. Gennem to piotunders/geser opdager hun, at noge af /veserne er virkningsøse, hvorfor hun - ikke o fortsætter med at bruge dem. eg vi kort beskrive de 1veser hun anvender (og ikke dem hun kasserer), da mit opæg ti eksamen b.a. vi inddrage,et par eksemper fra hendes bog, og grundaget for at diskutere både disse og HHLs tegnereropi er kend skab ti hendes konkrete rpveser. Beskrivesen er nødvendigvis meget forkortet, hviket b.a. betyder at in;;truktionerne ti hver tpvese i min fremstiing er forfærdeig upædagogis..::e - det er de ikke j terapien. ~~ ~~)~ De første tre rpvelser er "skriberpveser", og den første af disse er "stregtegning", som bygger på det kontroer.;;:de skriberismetoder og udtryk. Disse bev brugt i tegneudvikingbns anden fase (s. 10). HHL væger a~ starte med denne 9vesc, fordi hun finder det færdige produkt mere motiverende end.pves.~n f~o f~rste fase. Materiaer: hvidt papir, sort spritpen - nstruktion: tegn en odret streg, se godt på din streg. Over- og underdriv dens uiævnheder med nye streger på begge sider. Når du synes om den samede Form, så sands. Virkning: Øvesen viser i tegningen om tegneren kan ode vi1ie og krop orbeide sammen, dvs. kan acceptere sig sev som hun er og arbejde videre herudfra, occep- ] verdenens krav. Det er anafasens prototyp!ske konfikt Om at kunne hode Fast ved/ sippe, hvis psning vises i tegningens Form. Er konfikten "~st" ved en neurose, vi Forsvoret vise sig som usikkerhed/angst over at skue udføre q'ne1scn. Dette kan bearbejdes i teopisituatian<.::n ved at tegneren aktivt finder en ny rpsning po konfikten gennem fere tegnerpveser. Gennem samtae efter,?vesen kan den ubevidste konfikt, som tegningen udtr)kker, gtpres bevidst, hvorefter tegneren kan træne ~ at bruge Former, som både frpese og FornuFt kan acceptere, og SOm ikke bi ndt styres af samfundsmæssige forbud mod at nyde sevstændige handinger. Øvesen i sig sev giver.som proces ag produkt ivsføese fra sig, så de kienter, hvis konfikter ikke bearbejdes her, opever gæden ved at skabe papirets overfad:: om ti evende form. (4, ). Den anden /vese er nand'edrætsegning~1 som bygger pa det ~ 2. tifædige skriberis meoder ag u:itryk. Matedaec: hvidt papi" fa.-vekdd' i fa'skeige fa've'. ~._V nstruktion: tag en farve i hver hand, sap af stående bran ~1: ' papiret, tegn med begge hænder samtidig, styret af andedrættet. Virkning: Øvesen viser om tegneren kan vise sin krops udtryk uden inteektue' ' styring, og acceptere dem, den kontakter konfikten Hindre/ydret! - om det in.dre svarer ti omgivesernes Feed-back, en prototypisk kenfikt som frprste gang bev oearbeidet i orofasen, h-,for tiid/mistiid ti verde" gwncægges.. Også denne 0;';"/121:;;;: kor. vidcrd:;'rc5 i s,:'~1tec, Dg "ny form" kan ind'i~ves bevdst. Derudover kan den b~tges sem (1f~!(1r }r,n[j.\.;,\'c!~t, S(;fn producere. f1 esen af Of være tif stede og autentisk. (4,s.54-55). Den tredie,?vesoc er "ossociationsfegning': den bygger -.-,. po det navngivne skriberis metocer og udj-ryk. Moteriaer: stort hvidt papir, ae farver. nstruktion: tag en farve i venstre hånd, tegn hvad hån den vi, stands når der er tegnet en de. Se på det teg nede - hvis du genkender noget, so tegn det færdigt djg~ videre på hvad der kommer Frem

8 13 14 f. Virkning: Øvesen kontakter anofc!sens konfik hode Fast ved/sippe i mzre overfprt betydning end fprste ipve1se. Kan og tpr tegnere:n fantasere og digte, se forbindesen meem sir. tegning (den fysiske verden) og sine fantasier om der (05.$0 cichoner)? Ti'r hun benævne de afbidede/sete protos}/mboer - give udgong for bevidst behanding af dem? Herudfra kan de ikke-benævnte praksisformer nemig få sprogigt symbo og dermed anayseres og diskuteres. Som i den ~!assiske psyko::nayses "frie associationer" kan fpr-bevidst og ubevidst materiae bringes frem i øvesen, men dette biver her betragtet som noget virkeigt j sig sev og ik<~ reduceret ti en "betydning" - dvs. ossociotionerne" tokes ikke i k cssisk forstand. (4,s.55-57). Fjerde i{nese er "indre skemotegning ", som kridt. hvidt papir, farve- nstruktion: tegn omridset of et menneske. Sap af - mærk hvad der sker i din krop. Se det j bieder - hvor er energierne, hvor er kroppen evende/d~, kod/varm, tom/fud? Tegn det i dit men~ske. Virkning: Øvesen kontakter rpdipafasens konfikt initiativ/passivitet - skydfrpese/sevrespekt, ved at afdække kropsopevesens grundæggende former. Kropsop!e ) veserne konki-etiseres - ubevidste driftsenergier grpres bevidste, da rpvesen ved sam taebearbejdning viser, hvordan de forbu::te f~eser (behov) omdannes og passivisnes j So af forsvoret, så de opeves i fonn af sa:nfun:tmæssigt acceptobe kropscpevc!ser (spændinger, hovedpine etc.). (4,s.57-5B). +~ <:'O ~'':w ø~ k, Femte ~Nese er "+/- terninger" og den bygger også på f1>r-skema-tcgningen og <Pdp::fasens konfikt, denne gang med fckus på ro:!otionerne meem "jeg" og "de andre". Materioer: stort hvidt papir, farvekridt, spritpenne. nstruk!ian: papiret er verden, du er midt i den. På den ene side af dig tegner du cv cc,\.,< ' OeU!-"'" ;\.-~e, 1-,\o~ ~, ", 1 i.1 e",, :_-,~._-- ~,(i?j "4> Vi ~ ",}'p ~;; 6'''- ÆZfL ;" vf'[$)!,'".. ' ~'-:!i..'." "'-" '-.~... ) ~X de mennesker du har positive føeser for, p6. den anden side de du har negative f4'eser for. Tegn også.hvorfor du har de f~eser, måske både positive og negotive for de samme persaner Virkning: Øve/sen giver muighed for biedigt at udtrykke de bevidste frpesesmæssige reationer. tegningen of "hvorfor positiv eer negativ" bindes den "verb~e" bevidsthed (frpese) sammen med konkrete opeveser, handinger og situotioner. Disse kan så igen benævnes mere dækkende end frpesen aene, denne biver forstoeig og muig at be::rbejde. Om der er sammenhæng meem den afdækkede bevidsthed og de ubevidste tendenser kor: ses på tegningens over-/under-driveser, detajer /mange på samme, energi/mange på samme i stregfrpring. (4,s.5B-60). Sjette ~vese (oprindeig nr.9), fortæer om jeres frpeser og måde at være på. '''navne-tegninger er tænkt som afsuttende rpvesestyp~, som demonstra tion af identitet og vag af former. Materiaer: ae hidti anvendte må bruges. nstruktion: 1 er i et and hvor sam~ce foregår vha. tegning. ska præsentere jer - skriv jeres fornavn som amindeig underskrift. Dekorer navnet so det Virkning: Øvesen visuaiserer tegnerens. identitet vhc. formee grafiske eementer - det biver et ærigt portræt fordi det sæc!v.:nige forsvar ikke aktiveres of denne nye udtryksform. SoonmenhDdi med terapiens. rpvrige tegninfjer kan udvikin::;en i fo.-~,bc'j ~ss, O;) cgn~,r;:n mo ed sig sev overveje hvem hun er ~ ag hvor hun er.nu i sin udvikhg. Videre mb::!de med navn:;rpvesf;r kan v~re med ti at bringe opmkeue former he't O uøn.<'.c1e b,t (ide f former repræsenterer ffe!ser, handingoer og j'>nsker). Det drejer sig om af væge former og væge sig væk ffa former, da "..der D::g hver form igger et bioogisk krav, soon har fået et somfundsmæs.r.igt u ::{ try:.c." (4,s.66).

9 50 DSKUSSONSOPLÆG eg har i synojsen gjort min forståese af psykiske forstyrreser, herunder neuroser, 1 kar i den teoretiske fremæggese af den kritiske psykoogis begreber. Denne forståese er mit grundag for at stie noge sp«>rgsmo! tit des hvad der indhodsmæssigt bearbejdes i den terapeutiske situation - og hvor angt man kon nå i denne (terapiens må)? Des det speciet overskricende potentiae jeg ser i fegneterapien som behandtingsform - eksempificeret ved Hanne Hostrup Larsens arbejde. Disse aspekter vi jeg hode et opæg Dm ti eksamen, og udfra dette opæg 1msker jeg at diskute~e f1>gende: DiskussionsspØrgsrnå!: Hovedspi(>rgsmået er, hvordan kientens reative honceevne udvikes i forhod 1, ti den konkrete ivssituation? Og herudfra - Kan kienten udfra indsigten i og forståesen af sin situarion og forhodemåde bot væge at ændre den? 2 - Kan den reative handeevne kun udvikes i "den virkeige samfur:dsmæssige : reaitet" eer kan udvikingen sættes igang og opevesen af at udvide nande evnen "indø-ves" i den terapeutiske situations trygge ag ukkede verden?,,~ 3 - Kan tegneterapien overskride handferummets opdeing i des den ukkede terapeutiske situation og des den samfundsmæssige reaitet, i kraft af at omfatte bade betydningsformidhng og handingsforsø-g - dvs. foranstate ikke bot bevidstgø-rese, men direkte opevese af kienten sev som handende subjekt? 4 - Er det derfor tegncferapien er så "eksposivt" effektiv i forhod ti behandin3en af neuroser? 74-S':? - ke.pv MWe«] ). t LTTERATURLSTE, Direkte anvendt itteratur: 16 1 _ L.Diemer et a.: Drenges somfundsmæssigg,brese og aggressivitet, Psyk. Lab O.Drejer: Den kritiske psykoogi, Rhodas U.Hozkamp-Osterkomp: Motivationsforschung 2, Campus Verag _ H. Hostrup Lorsen: Tegneteropi i ncurosebehanding, Dansk Psykoogi sk Forag Baggrundsi tteratur: D.Brown/. Pedder: ntroduetion to psychotherapy Tavistock pubicarians G.Brun: Psykotiske b9rns tegninger, Reitze Eitinger/Retferstø-: Kriser og nevraser, Universitetsforaget Oso E.Erikson: Barnet og samfundet dentitet, ungdom og kriser. A.Freud: eg~et og forsvarsmekanismerne, Reitze! S.Freud: Psykoanaysen,.W.Coppeens Forag o/s 1975 (Norge). Tre afhandinger om sexuateorien, Reitze 1973.Gammegaard: En kamp for det rigtige iv, Rhodas R.Godin et a.: FAR - sen med norske bornsf>yne, Tiden Norsk Forag, K.Hozkamp: Geseschaftichkeit des individuums Pah-Rugendstein K. Harney: Hvad er neurose? Haase 1967 Nyt syn på psykoanaysen R. H9iberg-Pedersen: Ae br,.>rn kan tegne,.fr.causens Forag B.Kiingrro: Den psykocnoytiske bi::hqndin8~metoce, Universitetsforage~ Oso Kontcxt:'2: Pubeder og æsretisk praksis Ung:iom,ku tur - kassekutur S.Korchin: ModzrnCinica Psychoogy, Basic Books nc.pubishers 1976 E.Kringen: Psykiatri, UniversHetsforagct A. Larenzer: Sprogbeskadigese og rekonstruktion, Rhodos S.Nies:ui':' Menneskebiedet i bf>rnetegninger, HumBas RUC 78/79.

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN

ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN ADFÆRDS- PROBLEMER I SKOLEN Bo Hejskov Evén Studiemateriae Det gæder mig, at du/i har æst min bog, Adfærdsprobemer i skoen, og er interesseret i at fordybe dig/jer i den viden, den bygger på. Da min forrige

Læs mere

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014

Formål for Skole og Dagtilbud frem mod år 2014 Formå for Skoe og Dagtibud frem mod år 2014 1 Efter høringsperioden bev formået revideret og behandet på Byrådsmøde den 1. december 2009. Byrådet godkendte det reviderede formå. 2 Indhodsfortegnese 1.

Læs mere

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse

Seksualitet på dagsordenen En håndbog om professionel støtte til voksne med funktionsnedsættelse Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Seksuaitet på dagsordenen En håndbog om professione støtte ti voksne med funktionsnedsættese Udgivet af Sociastyresen,

Læs mere

Hverdagsrehabilitering i praksis

Hverdagsrehabilitering i praksis fagig Hverdagsrehabiitering i praksis Erfaringer fra Fredericia 2008-2010 Abstract Fredericia Kommune, Danmark, har gode erfaringer med Hverdagsrehabiitering. Her samarbejder ergoterapeuter og fysioterapeuter

Læs mere

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev?

EUX. Hvad er en EUX uddannelse for dig som elev? EUX Hvad er en EUX uddannese for dig som eev? Hvad er en EUX uddannese? EUX er teknisk skoes ungdomsuddannese hvor man på 4,5 år biver både fagært håndværker OG student i samme uddannese. Uddannesens opbygning

Læs mere

Private investeringer

Private investeringer Byfornyese Private investeringer i områdeindsatser SOCIALMINISTERIET Private investeringer i områdeindsatser Udgivet af: Sociaministeriet Homens Kana 22 1060 København K Støttet af: byfornyesesovens forsøgsmider

Læs mere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere

FUGT OG ERRÆNDÆK. i.,~j.j~ox' ~1~ tflif'9// SI TENS BYG6EFO SKNIN6SINSTITUT. FUc*- - - Der kan imidlertid også konstateres flere .58/-Ø2tbi: FUc*- - - 6 UDK 69.025.' : 699.82 FUGT OG ERRÆNDÆK STATENS BYGGEFORSKNNGSNSTTUT København 1974 kommission hos Teknisk Forag Hvorfor terrændæk? Det er igennem mere end femten år stadig bevet

Læs mere

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det?

Er du behandler eller instruktør og måske allerede selvstændig - eller med et ønske om at blive det? Biv Kontor-YogaTM instruktør Er du behander eer instruktør og måske aerede sevstændig - eer med et ønske om at bive det? Og kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas

Læs mere

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område?

Bliv Kontor-Yoga instruktør. Kunne du tænke dig at tilbyde Kontor-Yoga til virksomheder i dit område? Biv Kontor-Yoga instruktør Kunne du tænke dig at tibyde Kontor-Yoga ti virksomheder i dit område? Kontor-Yogas intensive hedagskursus giver dig redskaberne ti at instruere medarbejdere med stiesiddende

Læs mere

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER

OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER OPTIMERING, TILPASNING OG ADMINISTRATION AF TELELØSNINGER INTRODUKTION TIL er en virksomhed, som består af garvede fok fra Teebranchen, der ae har en stor erfaring inden for tee- og datakommunikationsindustrien.

Læs mere

er blevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII

er blevet stadig bedre for færre. Det er også historien om, hvordan i det blå, eller af langsom selvdestruktion. Og endelig er det hi- VIII VIII INDLEDNING: KORT OM EN LANG HISTORIE De sidste 80'er års historie er historien om, hvordan "gade Danmark" er bevet stadig "bedre" for færre. Det er også historien om, hvordan fertaet af ~narbejdere,

Læs mere

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985

Plejetestamente. Mit plejetestamente. Skabelon. svb 2985 Pejetestamente Skabeon Mit pejetestamente svb 2985 Pejetestamente Med et pejetestamente har du den tryghed, at du på forhånd har taget stiing ti het amindeige hverdagsting. Eksempevis hviket tøj du gerne

Læs mere

Energistrategi på virksomheden

Energistrategi på virksomheden Energistrategi på virksomheden med udgangspunkt i medarbejderinddragese FAGLIGT FÆLLES FORBUND Fagigt Fæes Forbund Kampmannsgade 4 1790 København V Teefon 70 300 300 Mai: 3f@3f.dk www.3f.dk Layout: zentens

Læs mere

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv

Navision Axapta Personale - medarbejderne er det største aktiv 2025852 PC.qxd 17-04-2002 13:07 Side 1 Moduet Personae ( ) i Navision Axapta gør personaeadministration meget enkere, samtidig med at det kan forbedre kommunikationen meem dig, dine medarbejdere og din

Læs mere

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE

2015 1. UDGAVE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE 2015 1. UDGAVE DANMARKS STÆRKESTE FAGFORENING FOR ELEVER OG LÆRLINGE LÆRLINGEGUIDE GUIDEN TIL DIG, DER ER LÆRLING ELLER ELEV INDENFOR DE GRØNNE UDDANNELSER INDHOLD Side Tiykke 3 Før du starter 6 Tjekisten

Læs mere

For vognmænd og kørselsledere

For vognmænd og kørselsledere Lederuddannese For vognmænd og kørsesedere ederuddannese-vognmaend-sig3.indd 1 Introduktion v/ Martin Daniesen, fmd. for DTL. Er vi vognmænd gode nok ti at håndtere medarbejderne og finde de rigtige ti

Læs mere

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer

Atomer, molekyler og tilstande 5 Side 1 af 9 Aminosyrer, proteiner og enzymer Atomer, moekyer og tistande 5 Side 1 af 9 Sidste gang: Tistandsformer og overgange samt diverse kustofforbindeser og disses betydning for nanoteknoogien. I dag: Som opvarmning noget syre/base-teori, herefter

Læs mere

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling.

Hovedvægten i museets ansvarsomrade lægges pa den animalske produktionsog distributions historie og udvikling. NYT om GAMMELT Årgang - nr. Sagterbutikken anno 1920 Biv medem Dette første nummer af "NYT OM GAMMELT" har ti forma at skabe interesse for Sagterimuseet i Roskide. Et spedamuseum kan kun fungere, hvis

Læs mere

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn

Høreværn Vejledning om valg og anvendelse af høreværn Høreværn Vejedning om vag og anvendese af høreværn Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri Vester Søgade 12 1790

Læs mere

STÆVNING. 2. Finn Ben~n

STÆVNING. 2. Finn Ben~n _ PHILIP & PARTNERE Advouztfirma.nr. 8044007 01 Dok af 14. apri2008 STÆVNING _ som bobestyrer i Sam Zingersens dødsbo CPR.nr. 2202122267 ) indstævner jeg hermed v/bobestyrer, advok Bjørn Wittrup. Finn

Læs mere

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG

ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG ET GODT ARBEJDSMILJØ BETALER SIG B A T KARTELLET Indhodsfortegnese 1. Resumé... 4 2. Formå og indedning... 5 3. Metode... 7 4. BAT s undersøgese af prisen på arbejdsuykker i bygge- og anægssektoren i 2011...

Læs mere

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten

UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I. Sydkysten UDVIDET OPLAG 111.300 SÆRTILLÆG I Sydkysten Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen Det kan siges meget kort Færdig med skoen, i gang med ungdomsuddannesen og sådan tænker og hander angt de feste

Læs mere

fundament for udvikling og værdiskabelse

fundament for udvikling og værdiskabelse AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Fødevareskning i Danmark fundament udviking værdiskabese Akademiets må er på et fagigt grundag at fremme den

Læs mere

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK VX Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning

CFU - også for undervisere ved ungdomsuddannelserne og VUC. - for dig og din undervisning CFU - også for undervisere ved ungdomsuddanneserne og VUC - for dig og din undervisning Kender du VIA CFU? Engang var vi bedst kendt som Amtscentraen, men siden 2008 har vi heddet VIA Center for Undervisningsmider

Læs mere

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro

~ BRYGGEBLADET. Hvad laver de egentlig? H vad laver de i beboerforeningen? Og hvad sker der i BiB? Skal man tro Bryggen år 2000? Det hander om fere famiieboiger og dermed fere børn på Bryggen - om mindre trafik og mere grønt - og om at fasthode de særige træk der atid har være Bryggens styrke Det siger okarådsformand

Læs mere

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt.

ATOS Terminaler. Terminaler til ethvert behov. 2014 Verifone, Inc. Alle rettigheder er forbeholdt. VEJLEDNING VERIFONE.DK ATOS Terminaer. Terminaer ti ethvert behov 2014 Verifone, Inc. Ae rettigheder er forbehodt. VERIFONE.DK Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Verifone. Din termina er designet

Læs mere

6 1 Navri og hjemsted

6 1 Navri og hjemsted PHIIP & PARTNERE Ad~wXö rfirriir J.nr. 7936-001 Dok. af 21 juni 2007 FUNDATS FOR SAM ZINGERSENS FOND Ternevej 5 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 53 65 74 Bestyresen i Sam Zingersens Fond, der er stiftet af

Læs mere

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre...

Det store udvalg åbner alle vinduer og døre... Vinduer med kobede rammer Vinduer med kitfas Vinduer med buer Runde vinduer Skoddeeementer Speciaeementer Facadedøre i speciaudførese Fodedøre Hæveskydedøre Hæveskydedøre i træ/au Eementer i træ/au Eementer

Læs mere

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen

Mindre nedbrud Vejledning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Mindre nedbrud Vejedning om sikkerhed ved mindre nedbrud i produktionen Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat CO-industri

Læs mere

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter

Integrationspuljer og samarbejdsprojekter Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 2011 jui Integrationspujer og samarbejdsprojekter Satspujemider på integrationsområdet januar 2010 jui 2011 Udgiver:

Læs mere

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET

grobund07 2010 Nye stalde trods krise 4-7 Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET grobund07 2010 MAGASINET OM LIV OG VÆKST PÅ LANDET Tag ikke et nej for et nej 6 Workshop om 2013 25 Nye stade trods krise 4-7 grobund 2 GROBUND Grobund nr. 07 2010 INDHOLD Udgiver: Jysk Landbrugsrådgivning

Læs mere

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign.

OVERENS- KOMSTER. for mejeribestyrere, driftsledere og arbejdsledere, holdledere, formænd o.lign. 2008 OVERENS- KOMSTER for mejeribestyrere, driftsedere og arbejdsedere, hodedere, formænd o.ign. meem Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriedere og funktionærer Indhod Overenskomst

Læs mere

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse

Tid og penge TEMA: Derfor skulle vi spare. Efter 22 november. Hvordan bruger vi tiden bedst. Tæt på lønaftale. Studerende vil øge indflydelse Nr. 1 feb. 2011 TEMA: Tid og penge Derfor skue vi spare Efter 22 november Hvordan bruger vi tiden bedst Tæt på ønaftae Studerende vi øge indfydese Hvordan ser en metropoit ud? Fire programmer styrker fokus

Læs mere

Vejledning Banksys terminaler

Vejledning Banksys terminaler Vejedning Banksys terminaer POINT TRANSACTION SYSTEMS A/S www.point.dk Tak for, at du har vagt en betaingstermina fra Point. Din termina er designet med henbik på nem betjening og stabi drift. I denne

Læs mere

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning

EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning EN 312 P6 og P7 SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning af underguv udført med SPAANDEX K-GULV eer SPAANDEX UNIPAN K-GULV fra NOVOPAN

Læs mere

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø

Laboratorier og procesindustri Vejledning om gode løsninger om ergonomi, belysning, ulykker og psykisk arbejdsmiljø Laboratorier og procesindustri Vejedning om gode øsninger om ergonomi, beysning, uykker og psykisk arbejdsmijø Industriens Branchearbejdsmijøråd Postbox 7777 1790 København V E-mai: ibar@ibar.dk www.ibar.dk

Læs mere

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler?

Til dig, der er lærerstuderende Kender du VIA CFU Center for Undervisningsmidler? Ti dig, der er ærerstuderede Keder du VIA CFU Ceter for Udervisigsmider? - for dig og di udervisig VIA CFU - tæt på di og skoes praksis Når det kommer ti æremider, er VIA Ceter for Udervisigsmider eer

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT... Indhodsfortegnese INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT.... 7 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET...

Læs mere

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J

FUGT OG KÆLDRE. s~n.må være l~ngt m~-æn9~espursknif4~j~!~~rn~tes betegnelsen»rf«for relativ. {!J///n/r:J ~~ FUG'T --,- 4 UDK 69.022.2:628.853 69.025.1 : 628.853 FUGT OG KÆLDRE STATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT København 1973 Kædre bruges i dag ti mere end før I game dage bev kædre fte accepterede, sevm de var

Læs mere

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TARNBY KOMMUNE Teknisk Forvatning Skanska Øresunds AS Havnehomen 25 1561 København V Att. Jacob Hovmøer Dato 26.11.201 2 Deres ref. Vores ref. Sag.2868907 Dok.2900919 Direkte nr. 32471522 sothoa Tiadese

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

Svanemærkning af Primærbatterier

Svanemærkning af Primærbatterier Svanemærkning af Primærbatterier Version 4.2 22. juni 2011 30. juni 2016 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket Primærbatteri? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik

Brygge bo evakueret i sidste øjeblik 26. marts 997 5. årgang nr. 6 BRYGGEBLADET Brygge bo evakueret i sidste øjebik Som en af de sidste danske re i Abanien, ykkedes det for nyig bryggeboeren Vivi an Kruse at undsippe kam pene meem de regering

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi udnytter solens stråler hele året. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi udnytter soens stråer hee året. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har været med ige fra

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP

INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP INSTRUKTIONSBOG D12C-A MP Forord Vovo Pentas marinemotorer anvendes i dag over hee verden. De anvendes under ae tænkeige driftsforhod af såve erhvervs- som fritidssejere. Og det er ingen tifædighed. Efter

Læs mere

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter

Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædlede papirprodukter Svanemærkning af Trykkerier, tryksager, kuverter og andre forædede papirprodukter Version 5.8 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et svanemærket trykkeri/tryksag? 3

Læs mere

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5

Godkendt i hele Norden SPAANDEX K-GULV. Monteringsvejledning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 Godkendt i hee Norden SPAANDEX K-GULV Monteringsvejedning SPAANDEX K-GULV P6 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P7 SPAANDEX UNIPAN K-GULV P6/P5 SPAANDEX K-GULV ti underguve Denne monteringsvejedning omhander nedægning

Læs mere

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002

PC-teknik I 1. udgave, 1. oplag 2002 PC-teknik I 1. udgave, 1. opag 2002 Origina Engish anguage edition pubished by The Coriois Group, LLC, 14455 N. Hayden Drive, Suite 220, Scottsdae, Arizona 85260, teephone (480) 483-0192, fax (480) 483-0193.

Læs mere

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070

GULVLIME OG SPARTELMASSER Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: 5664 0075 Telefon: 5664 0070 GULIME OG SPARTELMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: 5664 0075 Teefon: 5664 0070 Fax.: 5664 0090 www.danai.dk GULIM Monteringsperiode efter ipåføring* (20 C,

Læs mere

Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark

Strukturer og dynamisk udvikling af Rubjerg Knude Glacialtektoniske Kompleks, Vendsyssel, Danmark Strukturer og dynamisk udviking af Rubjerg Knude Gaciatektoniske Kompeks, Vendsysse, Danmark STIG ASBJØRN SCHACK PEDERSEN DGF Pedersen, S.A.S. 2006 12 08: Strukturer og dynamisk udviking af Rubjerg Knude

Læs mere

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw

Fyringsanlæg til brænde Fra 20 til 60 kw hdg-bavaria.com HDG Bavaria GmbH Varmesystemer for biobrændse Siemensstraße 22 D-842 Massing Tf. +4(0)8724/87-0 Fax +4(0)8724/87-888-100 info@hdg-bavaria.com Kontakt os, hvis du har brug for yderigere

Læs mere

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas

Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Misfarvning ved direkte tørring med naturgas Projektrapport Oktober 1996 Dansk Gasteknisk Center a/s D r. Neergaards Vej SB 2970 Hørshom Tf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Misfarvning ved

Læs mere

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l

---WWF-- N R. l, ~1 A R T S l 9 9 l ----- N R., ~1 A R T S 9 9 Nyttig baggrundsviden om mijø! " Vor fæes fremtid" Denne serie med foreøbig 6 forskeige titer er udgivet med støtte fra fonde og firmaer. Derfor den ave pris. Anmederne skrev

Læs mere

Digital Kommuneplan 2013

Digital Kommuneplan 2013 Digita Kommunepan 2013 Vekommen ti Vordingborg Kommunes Kommunepan 2013-2 0 2 5. Kommunepan2013findesudeukkendeienwebbaseretudgavepådennehjemmeside. Idenbåtopbjækekanduæseomkommunepanenogdukanæsekommunabestyresensmåogretningsinjerfordefemtemaer-

Læs mere

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland foto: ars om kommunikation n teamuiing n coacing n eese n uannese 2009-10 DGI Vestyan Kurser ti in forening uannese i forening Vien eese DGI uannese 1 eese i DGI - når et aner om eeruviking Foreninger

Læs mere

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu

MEETING PLANNER Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus C, denmark. velkommen til RAdiSSon blu MEETING PLANNER Radisson Bu Scandinaia ote, Aarhus C, denmark ekommen ti RAdiSSon bu ekommen Radisson Bu Scandinaia ote er Århus største hote og byens mest naturige mødested. oteet er Sanemærket og har

Læs mere

Oppun1pning af grundvand firedobles

Oppun1pning af grundvand firedobles 7.maj 1998 6. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET METRO BYGGERIET: Oppun1pning af grundvand firedobes Samtidig afviser Comet at efterkomme de vikår, som Mijøkontroen har stiet for oppumpningen Metro-entreprenøren

Læs mere

Svanemærkning af Kosmetiske produkter

Svanemærkning af Kosmetiske produkter Svanemærkning af Kosmetiske produkter Version 2.6 12. oktober 2010 31. december 2014 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærkede kosmetiske produkter? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvike kosmetiske

Læs mere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere

Sikkerhed fra Lexmark til løsningskompatible printere og multifunktionsprintere Sikkerhed fra Lexmark ti øsningskompatibe printere og mutifunktionsprintere Få bedre sikkerhed for virksomhedsdokumenter og -data Når det drejer sig om sikkerhed, ska din organisation være sikker på, at

Læs mere

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18.

Brøndby Fjernvarme. Information om fjernvarme til Vesterled. Borgermøde den 17. august 2015 kl. 19.00 i Tjørnehøjhallen (dørene åbnes kl. 18. Bi ig me Brøndby Fjernvarme ere var Information om fjernvarme ti Vestered Borgermøde den 17. august 2015 k. 19.00 i Tjørnehøjhaen (dørene åbnes k. 18.30) Fordee ved fjernvarme Forsyningssikkerhed (nu og

Læs mere

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT

Flygt propeller pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Fygt propeer pumper EN INVESTERING I PÅLIDELIG DRIFT Hvor rent er vandet du ska pumpe? Hvor rent er væsken du ska pumpe? Er det het fri for pantevækst, fibre, stykker af pastik eer tøj og kude? Har du

Læs mere

Lexmark Print Management

Lexmark Print Management Lexmark Print Management Optimer jeres netværksudskrivning, og opret state-of-the-art udskriftsstyringsøsning, der kan benyttes okat og via the coud. Sikker og praktisk frigivese af udskriftsjobs Feksibet.

Læs mere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere

Svanemærkning af Tekstilvaskemidler og pletfjernere Svanemærkning af Tekstivaskemider og petfjernere Version 7.5 15. december 2011 31. december 2017 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er Svanemærket tekstivaskemidde eer petfjerner? 3 Hvorfor væge Svanemærket?

Læs mere

Svanemærkning af Gulvplejemidler

Svanemærkning af Gulvplejemidler Svanemærkning af Guvpejemider Version 4.1 15. juni 2012 31. december 2015 Nordisk Mijømærkning Indhod Hvad er et Svanemærket guvpejemidde? 3 Hvorfor væge Svanemærkning? 3 Hvad kan Svanemærkes? 3 Hvordan

Læs mere

Netguide for journalister

Netguide for journalister Netguide for journaister 2 NETRESEARCH: Den computente journaist 4 GENEREL SØGNING: Menneskeig sortering eer rå maskinkraft 7 SØGEMASKINER: 286.349 hits og fem minutter ti deadine 12 KOMMENTAR: Nettet

Læs mere

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; --

Parkeringspladser, -popler og Pinen.-.; -- 5. maj 1994 2. årgang nr. 9 BRYGGEBLADET, Sag & reparation o ar af TV-VIDEO-STEREO Gratis åne-tv under reparationen.. TV- og Videoui'ejning Batteriskift på ure. Pink Radio Service Center Isafjordsgade

Læs mere

Amager Fælled. bliver fredet

Amager Fælled. bliver fredet 18. august 1994 2. årgang nr. 13 Amager Fæed. biver fredet N a turkagenævnet enig i okarådets synspunkter Madin egepads I perioden 22. august ti 26. august fra k. 12 17 vi vi mae, save, hamre et nyt bevægeigt

Læs mere

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA

Volvo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA Vovo Trucks. Driving Progress VOLVO FM PRODUKTFAKTA 2 Hvad gør en god astvogn virkeig god? De feste mennesker vie sige, at det hander om effektivitet. Det yder godt, men hvad betyder det i praksis? For

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse

ECL Portal. Standardiseret online-løsning til ECL Comfort 310. Datablad. Beskrivelse Standardiseret onine-øsning ti ECL Comfort 310 Beskrivese er et effektivt, nøgefærdigt onine-værktøj på Internettet, der gør det nemmere for professionee brugere, f.eks. servicepersonae på fjernvarmestationer,

Læs mere

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6

Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 wot2do: I got you on tape Queer party Aab-yngby The Bue Van // Torsdag 8. marts 2012 Aaarrgh... get the power Tips: Få Mere energi Side 6 + Ny singe fra Niarn + Tanketorsken + Vind koncertbietter sushi:

Læs mere

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm

Solvarmesystemer. Hvorfor Vaillant? Fordi vi tilbyder soleklare fordele med maksimalt udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Sovarmesystemer Hvorfor Vaiant? Fordi vi tibyder soekare fordee med maksimat udbytte. aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente varmesystemer. Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i mere

Læs mere

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte

Vaillant solvarmesystemer Soleklare fordele med maksimalt udbytte Sovarmesystemer Vaiant sovarmesystemer Soekare fordee med maksimat udbytte aurostep aurocompact aurotherm Nye idéer ti inteigente sovarmesystemer Ideer ti inteigent boigkomfort Vaiant har i 140 år sat

Læs mere

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler

Sammenhænge mellem produktionsskoler og erhvervsskoler Sammenhæne meem produktionsskoer o erhvervsskoer Reisterundersøese af produktionsskoeeevers uddannesesstatus før o efter deres produktionsskoeophod Udarbejdet af UN-C Bia Sammenhæne meem produktionsskoer

Læs mere

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER PROFF. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER PROFF guide DANA LIM A/S Københavnsvej 2 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk ACRYL FUGEMASSER Anvendese Hærdesyste Tisat fungicid

Læs mere

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet

Eksamen ved. Københavns Universitet i. Klinisk psykologi, seminarhold incl. forelæsning. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Eksamen ved Københavns Universitet i Klinisk psykologi, seminarhold incl. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet 25. oktober 2011 Eksamensnummer: 138 25. oktober 2011 Side 1 af 5 1) Beskriv og diskuter (med

Læs mere

Se mere på www.naagruppe.dk

Se mere på www.naagruppe.dk Nyt fra Nørreå-Gruppe 14. årgang Nr. 2. apri. - juni. Se mere på www.naagruppe.dk 2015 Spejderfest og generaforsaming Fra Nørreå Gruppe Referat fra aftenen Referat fra Spejderfesten den 11. marts 2015-

Læs mere

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070

FUGEMASSER. Produktguide. DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK-4600 Køge. Teknisk Service: +45 5664 0075 Telefon: +45 5664 0070 FUGEMASSER Produktguide DANA LIM A/S Københavnsvej 220 DK4600 Køge Teknisk Service: +45 5664 0075 Teefon: +45 5664 0070 Fax: +45 5664 0090 www.danai.dk MSPOLYMER FUGEMASSER Produkt Anvendese Hærdesyste

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF

Medlemsblad for. nr. 1 Sæson 2012/2013. Velkommen til ny sæson i NGF Medemsbad for nr. 1 Sæson 2012/2013 Vekommen ti ny sæson i NGF 1 Nakskov Gymnastikforenings bestyrese 2 Forretningsudvag: Formand: Susanne Larsen Heesvej 37, 4000 Nakskov Tf. 60454892 Mai: sus@youmai.dk

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Hvem går op i mangfoldighed?

Hvem går op i mangfoldighed? WWW.PURMO.DK Hvem går op i mangfodighed? Produktkataog Purmo, Rettig Varme Aps, Rosengade 1, DK-6600 Vejen Tf +45 75 55 56 11, Fax +45 75 55 56 22, www.thewarmsociety.com Produktkataog 11.2007 / DK 002

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Regnskab for året 1996

Regnskab for året 1996 Jeg esker de grønne unde Jeg esker de grønne unde med tonernes vuggende fad; jeg esker de banke sunde med sejernes tusindta. Jeg esker hver da, hver banke, med kornets bøgende fugt, hvor fittige hænder

Læs mere

Smart udskrivning. Fremragende farver.

Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Smart udskrivning. Fremragende farver. Lexmark C950de farveprinter Designet ti din trave arbejdsgruppe: Lexmark C950de indehoder A3- farveudskrivning i professione kvaitet,

Læs mere

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien

Farveløsninger til produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548 farvelaser MFP serien Lexmark X548 farveaser MFP serien Farveøsninger ti produktivearbejdsgrupper. Lexmark X548-serien Lexmark X548-serien forsyner meemstore arbejdsgrupper med fremragende udskrivningsfunktioner, produktivitetsøsninger,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence

FREDAG LÆGEDAGE. Det er rart at være to chefer. Få taget temperaturen på din økonomi Kig forbi stand A-015E og deltag i vores konkurrence Hvad er fremtiden for amen praksis? Læs disse personers bud på side 6. Hvorfor så hurtigt hjem? Ta et par ifige dråber i foyeren k. 15.45, og vend ugens indtryk. FREDAG Den 14. november 2014 Udgivet af

Læs mere

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16

ishavet Læs side 12-13 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 Hurra og champagne Fra musikvideoer til flagkonkurrence Læs side 16 Vinter 2011 Årgang 21 En Thurøkaptajn midt i ishavet Læs side 12-13 Hurra og champagne Læs side 3 Fra musikvideoer ti fagkonkurrence Læs side 16 Thurø Kro er i god form Læs side 22-23 1 Udgivet af: Svendborg

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber

Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde. - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Kom ud af stress, angst og depression gennem dit arbejde - håndtering af stress, angst og depression: Viden og redskaber Budskaberne: - Du skal videre med livet nu! - Jo værre du har det des mere vigtigt

Læs mere

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi

10/10/10. Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Susanne Nemholt Organisk psykoterapeut og cand. mag i audiologopædi Kort om den neurofysiologiske model Primære og sekundære tinnitusgener - sat i relation til konkrete fokuspunkter Opmærksomhedszoner

Læs mere

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger

Stress og Hovedpine. Indhold. Overordnet om stress. Det psykologiske aspekt. Bio-psyko-social model: Tre betydninger Indhold Stress og Hovedpine Bruno Vinther, Cand. Psych. Aut. Dansk Hovevdpinecenter Neurlogisk afdeling Glostrup Hospital Stress, afklaring, udredning og behandling Trods- og acceptadfærd Den kognitive

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG

VELKOMMEN TIL DEN NYE SKOLE NYE FAG VELOMMEN TIL DEN NYE SOLE +5 x MÅL: Ae eever ska trves og bve så dygtge, de kan! DAN S VEJEN DERTIL: En ny skoedag der er vareret, faggt udfordrende og motverende for den enkete eev Ae eever får en mere

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,-

8997,- 9997,- HJEMMESIDE TILBUD. 4997,- Eller måndelig betaling på 425,- I en bindings periode på 12 månder, 14997,- spar 1000,- HJEMMESIDE TILBUD Giv mig bare lige en Prof hjemmeside Jeg vil have en simpel & professionel hjemmeside, til at starte rigtig godt op på. (Billeder, tekster, Video, links) Finder eller fotograferer dine

Læs mere

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson

Kreative processer kan udvikle og styrke sproget. Birgitte Scheel Persson Kreative processer kan udvikle og styrke sproget Jeg er Tosprogspædagog og vejleder Pædagogisk diplomuddannelse i dansk som andetsprog. Fokus på brug af billedsproglige arbejdsformer i sprogstimulering.

Læs mere