Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard"

Transkript

1 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd :59:08

2 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune

3 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard, Institut for Idræt, Københavns Universitet 2008 Fotos: Omslag Dansk Skoleidræt, Johnny Wichmann, Preben Søborg Side 28, 38, 53, 63 Dansk Skoleidræt Side 34 Lissi Raabjerg Bundgaard Side 40 Henrik Bjerregrav Side 41 Preben Søborg Omslagslayout: Simon Schierbeck Layout: Allis Skovbjerg Jepsen & Simon Schierbeck Tryk: Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ReproCenter

4 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard Institut for Idræt Københavns Universitet 2008

5

6 INDHOLD Indhold 1. Indledning Rapportens opbygning Baggrund Projekt Skolesports overordnede mål Evalueringens design og metoder Formålet med evalueringen Evalueringens design Evaluering af Projekt Skolesports 1. år Evaluering af Projekt Skolesports 2. år Evaluering af Skolesports 3. år Undersøgelsesmetoder. En oversigt De idrætsusikre og foreningsløse elever. En begrebsdefinition Sammenfatning af evalueringens resultater De deltagende kommuner en beskrivelse Kommunernes medfinansiering Skolesports organisering Resultater Kvantiteten i idrætstilbuddene Aktivitetsperiode og struktur Elevsammensætning, antal elever og frafald Opsummering Kvaliteten i idrætstilbudene Skolernes idrætsprofil Idrætslæreren som ildsjæl Junioridrætsledere Elevernes udbytte af skolesportstilbudet Opsummering Rekruttering Øvrige ressourcepersoner tilknyttet skolesport Opsummering Elevdemokrati Opsummering Foreningsdimensionen

7 INDHOLD Foreningsmedlemskab Opsummering Partnerskaber og netværk Opsummering Forankring af skolesport Finansiering af de forankrede skolesportstilbud Opsummering Diskussion og Konklusion Perspektivering Referencer...81 Bilag 1. Tabeller

8 INDLEDNING 1. Indledning I maj 2005 indgik Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbund en samarbejdsaftale med Institut for Idræt, Københavns Universitet, om at Institut for Idræt skulle stå for evalueringen af Projekt Skolesport. Der har siden maj 2005 været foretaget løbende evalueringer af skolesportsprojekterne, og resultaterne i denne rapport er et sammendrag af de empiriske undersøgelser, der har fundet sted gennem de sidste 2½ år. Rapporten sigter efter at udfylde to formål: 1. At evaluere forløbet af Projekt Skolesport samt succesraten for de opstillede mål. 2. At de resultater og den opsamling af viden rapporten rummer i fremtiden kan anvendes af kommuner, der ønsker at opstarte tilbud om idræt og bevægelse for idrætsusikre og foreningsløse børn i umiddelbart forlængelse af skoletid Rapportens opbygning Rapporten indleder med at beskrive baggrunden for og ideerne bag Projekt Skolesport. Dernæst følger i afsnit 2 en beskrivelse af evalueringens design og metoder. Afsnit 3 er en sammenfatning af evalueringens resultater. Afsnit 4 er en oversigt over de kommuner, der har indgået i Projekt Skolesport. Derefter følger afsnit 5, der beskriver og analyserer de resultater, som er fremkommet gennem de kvantitative og kvalitative undersøgelser, der har fundet sted gennem evalueringsforløbet. På baggrund af evalueringsresultaterne opstilles i afsnit 6 en diskussion om, hvilke elementer et fremtidige tilbud om idræt og bevægelse for idrætsusikre og foreningsløse børn og unge bør indeholde. Dernæst følger i afsnit 7 en perspektivering Baggrund 1 I 2002 begyndte Kulturministeriet et udredningsarbejde i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Undervisningsministeriet. Baggrunden for udredningsarbejdet lå i regeringsgrundlagets planer for idrætten, tankerne var at: For at øge folkesundheden skal der sættes fokus på den sundhedsmæssige dimension af idrætten. Særligt skal den foreningsbaserede idræt og idræt i uddannelsessystemet, især i folkeskolen, styrkes. 2 Udviklingsarbejdet resulterede i antologien Børn og unge i bevægelse 1. Oplysningerne i dette afsnit stammer fra Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbunds ansøgning til kulturministeriet: Ansøgning om tilskud til projekt Skolesport, Nyborg d. 29. oktober (http://www.stm.dk/publikationer/regeringsgrundlag/reggrund01.htm#idrætten). 7

9 INDLEDNING perspektiver og ideer, 3 og på baggrund af antologien oprettede Kulturministeriet, med Brian Mikkelsen i spidsen, udviklingspuljen Børn og unge i bevægelse på i alt 24 millioner kroner, som skulle støtte fyrtårnsprojekter, hvor den organiserede idræt i samarbejde med kommunale myndigheder, skole- og institutionsverdenen udviklede nye idrætstilbud for børn og unge, i direkte forlængelse af skoledagen. I 2003 ansøgte Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbund Kulturministeriet om, at der fra Kulturministerens udviklingspuljen kunne ydes et tilskud på mio. kroner til et fælles projekt, under overskriften Skolesport. Ideen bag Projekt Skolesport var, at der over en periode på 3 år skulle etableres skolesportsprojekter i en række kommuner landet over. Projekterne skulle etableres ved, at der blev udformet samarbejdsaftaler mellem Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbund samt de deltagende kommuner. Idealet for samarbejdsaftalerne var, at der var tre skolesportsprojekter i hver kommune. Der skulle knyttes en kommunal projektkoordinator en såkaldt tovholder, som dels skulle fungere som bindeled mellem ildsjælene på skolerne og som forbindelsesled til Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbund. En ildsjæl skulle driver projekterne lokalt, og ildsjælen skulle være en idrætslærer på skolen. Skolesport skulle ligge i umiddelbar forlængelse af skoledagen. De lokale foreninger skulle støtte projektet ved at tilknytte instruktører. Partnerskabet mellem Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Skoleidræt og kommunerne skulle sikre forankring og bæredygtighed. De deltagende kommuner og skoler skulle have stor indflydelse på at tilpasse projekterne lokalt. Både Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-forbund havde inden ansøgningen gennemført pilotprojekter inden for området idræt efter skoletid, 4 og en af konklusionerne fra disse projekter var, at idrætstilbud som har base på skolerne, kan motivere de idrætsusikre og foreningsløse elever til at deltage i idrætsaktiviteter. I Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Skoleidræts ansøgning om tilskud til projektet står der om formålet med skolesport: 5 Skolesport skal være en platform, der fungerer som stadie mellem skolens lærerorganiserede idrætsundervisning og foreningernes trænerorganiserede tilbud. Et sted hvor læreren og træneren agerer i fællesskab og skaber et godt miljø for idræt og leg. Skolesport skal være stedet, hvor de idrætsusikre elever med støtte fra en idrætslærer de er trygge ved, kan opnå de fysiske og sociale kompetencer, som er nødvendige ved overgangen fra idrætsundervisning/sfo til foreningens aktiviteter. 3. Børn og unge i bevægelse perspektiver og ideer, Kulturministeriet, juni DIF-København gennemførte i årene i samarbejde med Københavns Kommunes Kultur & Fritidsforvaltning og Uddannelses og ungdomsudvalget pilotprojektet: Projekt Mere Bedre Idræt i København og Dansk Skoleidræt oprettede i 1998 pilotprojektet Projekt Skolesport. 5. Dansk Skoleidræt og Dansk Idræts-Forbunds ansøgning om tilskud til Projekt Skolesport, Nyborg d. 29. oktober

10 INDLEDNING Ideen var at skolesport skulle give børn mulighed for mere idræt og bevægelse i hverdagen, med fokus på de elever, der ikke i forvejen var organiseret i idrætsforeningerne. Målgruppen var elever i klasse, med særlig vægt på de foreningsløse og idrætsusikre elever. I februar 2004 fik Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts Forbund bevilliget de mio. kroner til Projekt Skolesport, 6 og allerede ved skolestart i august samme år blev de første skolesportsprojekter skudt i gang, i alt 32 skoler i 8 kommuner Projekt Skolesports overordnede mål Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-forbund havde på forhånd opstillet tre overordnede mål med Projekt Skolesport: At højne kvaliteten i børn og unges idrætsliv, herunder især de idrætsusikre og foreningsløse. Udvikle brobygning mellem skole og idrætsforening. Skabe fast forankrede idrætstilbud efter skoletid. At højne kvaliteten i børn og unges idrætsliv handler helt overordnet om at give børn mere idræt og bevægelse i hverdagen, og i særlig grad motivere de idrætsusikre og foreningsløse børn og unge til at dyrke idræt og være mere fysisk aktive før og efter skoletid. Men at højne kvaliteten i børn og unges idrætsliv handler ikke kun om at give børn mulighed for mere idræt, men i lige så høj grad om at udvikle nye typer læringsrum for idrætsaktiviteter, som tilgodeser de idrætsusikre og foreningsløse elevers behov. Det bærende element i skolesport er, at man giver idrætsusikre og foreningsløse elever et tilbud om at dyrke idræt i trygge rammer samt at styrke elevdemokratiet ved at give eleverne mulighed for medbestemmelse. Erfaringerne fra et tidligere pilotprojekt 7 viste, at skal der skabes idrætstilbud til idrætsusikre og foreningsløse elever er det nødvendigt, at nøglepersonen i idrætstilbuddene er en voksen som eleverne er trygge ved, som er et kendt ansigt, og som har et særligt engagement, et stor hjerte for disse børn og unge, med andre ord en ildsjæl. 8 Det var derfor afgørende at ildsjælen i Projekt Skolesport i forvejen var idrætslærer på skolen, da de via den obligatoriske idrætsundervisning havde de pædagogiske virkemidler samt kendskab og den direkte kontakt til de idrætsusikre 6. Kulturminister Brian Mikkelsens tale ved den Nationale åbning af EU-projektet: Det Europæiske år for uddannelse gennem Idræt EYES februar Dansk Skoleidræts projekt Projekt Skolesport. I 1998 blev 8 pilotprojekter etableret landet over. Projekternes målgruppe var idrætssvage og socialt belastede elevgrupper, og formålet med pilotprojekterne var at udvikle nye aktivitetstilbud, foreningsformer samt rekrutteringsformer. Idrætstilbudene lå i umiddelbar forlængelse af skoledagen. 8. Projekt Skolesport. Slutrapport marts Udarbejdet af Karin Hansen, Projektkoordinator for Skolesport, Dansk Skoleidræt. 9

11 INDLEDNING elever. I pilotprojektet havde man desuden haft succes med at inddrage samt uddanne elever fra de ældste klasser, som hjælpeinstruktører, hvilket bl.a. efterfølgende resulterede i, at Dansk Skoleidræt etablerede en Junioridrætslederuddannelse. 9 Ideen med skolesport var derfor også, at videreføre og videreudvikle konceptet med at uddanne og tilknytte junioridrætsledere. 10 Junioridrætsledere er elever fra skolernes klasser, som gennem uddannelsen opnår kompetencer til, i et samarbejde med ildsjælene, at stå for idrætsaktiviteterne i skolesportstilbuddene. Junioridrætslederne fungerer som hjælpere og som positive rollemodeller. Et andet formål med Skolesport har været, at udvikle brobygning mellem skoler og idrætsforeningerne. Hensigten med projektet har været, at der udvikledes en platform for samarbejdsrelationer mellem skoler og foreninger. Idrætsforeningerne var haft mulighed for at præsentere deres idrætter i skoleregi og herved bane vejen for nye medlemskaber, og idrætslærerne har haft mulighed for at hente ny inspiration til deres undervisning. Det tredje overordnede mål med Projekt Skolesport har været at kommunerne, der indgik i projektet, skulle videreføre projekterne og finansiere dem fuldt ud efter projektperiodens ophør. For at optimere muligheden for at projekterne efter projektperiodens ophør blev videreført i fast forankrede tilbud, har kommunerne lige fra begyndelsen bidraget økonomisk til projekterne. 9. Projekt Skolesport. Slutrapport marts Udarbejdet af Karin Hansen, Projektkoordinator for Skolesport, Dansk Skoleidræt, p Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbunds Projektbeskrivelse: Projekt >>Skolesport<< (Idræt efter skoletid) u.å. 10

12 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER 2. Evalueringens design og metoder Evalueringens design er blevet skabt i et samarbejde mellem repræsentanter fra Dansk Skoleidræt, Danmarks Idræts-Forbund og Institut for Idræt. Evalueringen har overordnet været tænkt som en procesevaluering, og resultaterne af de løbende evalueringer er blevet benyttet af de involverede parter i Projekt Skolesport til at lave løbende justeringer af projekterne. Formålene med evalueringen var at medvirke til, at der blev skabt nogle solide skolesportsprojekter, som kan fungere som prototyper eller gode eksempler for nye kommuner, der i fremtiden påtænker at opstarte lignende tilbud. Evalueringen er blevet foretaget i perioden maj 2005 til november Der har været udarbejdet to interne evalueringsrapport ved afslutningen af de to første skoleår. 11 De overordnede resultater fra disse rapporter er indbefattet i nærværende evalueringsrapport. Videnskabelig assistent Charlotte Østergaard har gennem hele evalueringsforløbet forestået de empiriske undersøgelser samt udarbejdet de løbende projektrapporter. I forbindelse med evalueringen af projektets 2. år var specialestuderende Maria Albrechtsen tilknyttet projektet. Data fra Maria Albrechtsens speciale Fra projektidræt til foreningsidræt? En undersøgelse af idrætsusikre og foreningslæse børns deltagelse i Projekt Skolesport 12 indgik som en del af evalueringen af forløbet af Skolesports 2. år. 13 Derudover foretog Maria Albrechtsen den kvalitative del af de empiriske undersøgelser i forbindelse med evalueringen i projektets 2. år. Anden delrapport er derfor udarbejdet i et samarbejde mellem Charlotte Østergaard og Maria Albrechtsen. Professor Else Trangbæk har været faglig vejleder gennem projektforløbet. Der er ydet hjælp til den statistiske behandling af de kvantitative data af tre medarbejdere på Institut for Idræt; Jytte Holm, Marianne Jensen og Mette Rosenlund Sørensen. 11. Charlotte Jørgensen (nu Østergaard): Evaluering af Projekt Skolesport Første delrapport: Spørgeskemaundersøgelse, Institut for Idræt, Københavns Universitet, Samt Charlotte Østergaard og Maria Albrechtsen: Evaluering af Projekt Skolesport Anden delrapport, Institut for Idræt, Københavns Universitet Maria Albrechtsen: Fra projektidræt til foreningsidræt en undersøgelse af idrætsusikre og foreningsløse børns deltagelse i Projekt Skolesport, Institut for Idræt, Københavns Universitet, Specialet omfatter en afklaring af målgruppen idrætsusikre og foreningsløse børn og unge samt en undersøgelse af, hvilke kvalitetskriterier et vellykket idrætsprojekt for denne målgruppe bør opfylde. 11

13 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER 2.1. Formålet med evalueringen Arbejdet med evalueringen af Projekt Skolesport har haft til formål at: kortlægge og analysere om og hvordan de overordnede mål for Projekt Skolesport er blevet indfriet. skabe grobund for, at der gennem løbende opsamling af viden om de lokalt forankrede skolesportsprojekter var mulighed for, at de involverede parter kunne opnå indsigt samt lade sig inspirere af hinanden, og dermed løbende optimere og udvikle projekterne lokalt. vurdere skolesportsmodellens kvalitet, dens styrker og svagheder, som grundlag for en kommende implementering af skolesport i andre kommuner. I samarbejde med repræsentanter fra Dansk Skolesport og Danmarks Idræts-Forbund udviklede evaluator en model for, hvordan man dels kunne opnå faktuel viden om projekterne, og dels kunne anvende denne viden handlingsorienteret gennem projektperioden. Resultatet blev, at der skulle foregå løbende evalueringer de tre år projektet fandt sted, og at resultaterne af disse evalueringer skulle formidles til såvel styregruppe, tovholdere samt ildsjæle. Formidlingen skulle foregå gennem udarbejdelse af projektrapporter, gennem en årlig midtvejskonference samt ved afholdelse af netværksdage, hvor resultaterne fra evalueringen blev fremlagt og anvendt som afsæt til diskussion i efterfølgende workshops. For at indsamle faktuel viden om projekterne, blev det besluttet, at der efter afslutningen af hvert af de tre skoleår blev udsendt et spørgeskema. Spørgeskemaet skulle undersøge, hvordan det var gået med Projekt Skolesport ude på skolerne, om projekterne havde formået at tiltrække den primære målgruppe, de idrætsusikre og foreningsløse elever, samt om det var lykkedes at danne partnerskaber mellem skoler og idrætsforeninger. Da formålet med evalueringen endvidere var at udvikle modeller for best practise, blev der på baggrund af første års resultater udvalgt to projekter, som hver især havde haft en høj succesrate i forhold til målbeskrivelsen. De to projekter blev i evalueringens anden fase genstand for kvalitative undersøgelser. Målet med dette var blandt andet at opnå en dybere indsigt i ildsjælenes, foreningsinstruktørernes samt elevernes subjektive vurderinger i forhold som samarbejdet mellem de involverede parter, målgruppens særlige behov samt børnenes udbytte af projektet. Beskrivelsen og analysen af de to cases kom derved i evalueringens anden fase til at bidrage som gode eksempler og udgangspunkt for justeringer og hjælp til de projekter, hvor der var opstået problemer undervejs. 12

14 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER 2.2. Evalueringens design Samlet oversigt over evalueringer, der er foretaget i forbindelse med Projekt Skolesport: 1. år: Spørgeskemaundersøgelse. Udsendt pr. post, et spørgeskema pr. skolesportsprojekt, henvendt til ildsjælene. Udarbejdelse af evalueringsrapport 1. delrapport, intern. 2. år: Spørgeskemaundersøgelse. Udsendt pr. post, et spørgeskema pr. skolesportsprojekt, henvendt til ildsjælene. Casestudie af to udvalgte skolesports projekter. Observationer, kvalitative interview med tovholdere, ildsjæle, foreningsinstruktører samt elever. Udarbejdelse af evalueringsrapport 2. delrapport, intern. 3. år: Spørgeskemaundersøgelse. Udsendt elektronisk i programmet SurveyXact, et spørgeskema pr. kommune, henvendt til de kommunale tovholdere. Telefoninterview med de 14 tovholdere. Udarbejdelse af Evalueringsrapport, Ekstern Evaluering af Projekt Skolesports 1. år Ved afslutningen af Projekt Skolesports 1. år blev iværksat en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen som undersøgelsesmetode blev valgt, fordi det i evalueringen af Projekt Skolesports 1. år var vigtig at få et samlet billede af, hvordan projektet var kommet i gang på de enkelte skoler. Der blev derfor i maj 2005 udarbejdet et spørgeskema til alle de på dette tidspunkt 32 deltagende skoler. Spørgeskemaundersøgelsen blev forberedt i maj 2005 og udsendt ultimo maj. Spørgeskemaerne samt et følgebrev blev sendt med post sammen med frankerede svarkuverter. For at sikre den højst mulige svarprocent blev spørgeskemaerne sendt til de otte kommunale tovholdere, der ifølge kontrakten mellem kommunerne og Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbund var forpligtet til at bidrage til evalueringen af Projekt Skolesport. Det var derfor tovholdernes ansvar at videreformidle spørgeskemaerne til ildsjælene på skolerne samt retursende besvarelserne. De besvarede spørgeskemaer blev ved modtagelsen statistisk behandlet i programmet SPSS. Som hovedregel blev resultatet af de samlede svar gengivet, men hvor det blev skønnet interessant, blev der suppleret med særlige 13

15 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER kategoriseringer og særkørsler. Den samlede svarprocent var 81%, hvilket vil sige, at 26 ud af de 32 skemaer blev besvaret. 14 Der blev i spørgeskemaet spurgt til skolesportsprojekternes form (aktivitetsperiode, antal ugentlige aktivitetsgange) og til elevsammensætningen i forhold til klassetrin og andel af idrætsusikre og foreningsløse elever (den primære målgruppe). Derudover blev der i spørgeskemaet spurgt til, hvem der stod for aktiviteterne samt hvilke idrætsforeninger skolerne samarbejdede med. Der blev også spurgt til, om skolen havde deltaget i fælles skolesportsarrangementer med andre skoler, og om eleverne havde haft mulighed for medbestemmelse i planlægningen af aktiviteter. Endelig blev der spurgt til, om nogle af de foreningsløse og idrætsusikre elever var begyndt at dyrke idræt i en forening, samt til ildsjæle, junioridrætsledere og idrætsinstruktørers eventuelle kursusdeltagelse i forbindelse med projektet. Resultater samt analyse af spørgeskemaundersøgelsen blev formidlet i første delrapport Evaluering af Projekt Skolesport Første delrapport: Spørgeskemaundersøgelse Evaluering af Projekt Skolesports 2. år I lighed med 1. år blev der ved afslutningen af Projekt Skolesport andet år iværksat en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet var en udvidet og revideret version af 1. års spørgeskema, og blev udsendt ultimo maj Skemaerne blev udsendt samt efterbehandlet efter samme procedure som 1. år. Den samlede svarprocent var på 83%, 43 ud af de 52 deltagende skoler havde besvaret og retursendt spørgeskemaet. På baggrund af evalueringen 2005 blev der i samråd med Projekt Skolesports overordnede styregruppe udvalgt to skolesportsprojekter til den kvalitative del af 2. års evaluering; Munkevænget skole i Kolding og Skolen v. Rønnebær allé i Helsingør. Udvælgelseskriterierne omfattede projektskolernes deltagelseskvotient af idrætsusikre og foreningsløse elever samt børn af anden etnisk oprindelse end dansk. Dertil kom skolernes positive udbytte og opfattelse af Projekt Skolesport samt de to steders velfungerende projekter. Formålet med casestudierne var at undersøge, hvad der på lokalt niveau er betydningsbærende for et vellykket skolesportsprojekt. I de to casestudier indgik fokusgruppeinterview med projekternes børn, samt interview med ildsjæle og foreningsinstruktører. Muligheden for kommunal forankring af skolesportsprojekterne blev ligeledes undersøgt, dette gennem interview med tovholderne i de to kommuner, hvor også partnerskabet mellem skolen, idrætsforeningerne og kommunen blev undersøgt. Casestudiets fokusgruppeinterviews, de individuelle interviews samt observations- 14. For en mere specifik beskrivelse af de metodiske overvejelser i forhold til bearbejdningen af spørgeskemaerne henvises til evalueringsrapporterne del 1 (2005) og del 2 (2006) 15. Charlotte Jørgensen (nu Østergaard): Evaluering af Projekt Skolesport Første delrapport: Spørgeskemaundersøgelse, Institut for Idræt, Københavns Universitet,

16 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER studierne fandt sted i november-december 2005, mens de kommunale tovholdere blev interviewet i maj-juni Samtlige interviews er løbende transskriberet og analyseret ved meningsfortolkning Kombination af en kvantitativ undersøgelse bestående af en spørgeskemaundersøgelse, der dækker alle de involverede skolesportsprojekter, og en kvalitativt undersøgelse af to udvalgte skolesportsprojekter, blev valgt, fordi det i evalueringen af Projekt Skolesports 2. år var vigtigt dels at få et samlet billede af, hvordan projekterne fungerede, men også at få et dybere indblik i lokale forholds betydning for projekternes kvalitet. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, samt casestudierne blev formidlet i anden delrapport Evaluering af Projekt Skolesport anden delrapport Evaluering af Skolesports 3. år Et af de overordnede mål med Projekt Skolesport har været, at kommunernes tilbud om idræt for idrætsusikre og foreningsløse børn og unge ikke kun er et tilbud, der eksisterede i den treårige projektperiode, men at tilbuddene er forankret lokalt efter projektperiodens ophør. For at undersøge skolesports forankring, blev der i august 2007 udsendt et spørgeskema til tovholderne i de 14 deltagende kommuner, skemaerne blev udsendt elektronisk i programmet SurveyXact. Samtlige skemaer blev besvaret og retursendt. På baggrund af besvarelserne gennemførte evaluator efterfølgende 14 opfølgende interview med alle de kommunale tovholdere. Formålet med de opfølgende interview var at afdække uklarheder, samt at gå i dybden med udvalgte dele af besvarelserne. Der blev til hvert interview udformet en individuel spørgeguide. Interviewene blev foretaget telefonisk og havde en varighed på minutter. Alle interview blev optaget digitalt. Ud fra nogle på forhånd definerede temaer er der udarbejdet et skriftligt referat af de 14 interview. Gennem udsendelse af spørgeskemaerne samt efterfølgende interview er det undersøgt, hvor mange af projekterne, som er blevet videreført, i hvilket regi, samt hvordan de er blevet finansieret 19. Hensigten med analysen af de fremkomne data fra denne undersøgelse var bl.a. at den ud over at kunne afl æse succesraten for målet om at skabe fast forankrede idrætstilbud efter skoletid, også kunne danne erfaringsgrundlag for en eventuel igangsættelse af projektet i fremtidige kommuner. Resultater samt analyse 16. Ved analysemetoden meningsfortolkning fremkommer interviewets mening og betydning ved, at interviewpersonernes udtrykte meninger fortolkes gennem en proces inspireret af hermeneutikken (Kvale, 2002). 17. En udførlig beskrivelse af de to casestudier, findes i Maria Albrechtsens specialeafhandling: Fra projektidræt til foreningsidræt en undersøgelse af idrætsusikre og foreningsløse børns deltagelse i Projekt Skolesport, Institut for Idræt, Københavns Universitet, Afhandlingen rummer ligeledes en grundig beskrivelse af de metodiske overvejelser, der er foretaget i forbindelse med de empiriske undersøgelser. 18. Charlotte Østergaard og Maria Albrechtsen: Evaluering af Projekt Skolesport Anden delrapport, Institut for Idræt, Københavns Universitet I august/september 2007 var projektperioden afsluttet i 8 ud af de i alt 14 deltagende kommuner. 15

17 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER af spørgeskema og interview indgår, i modsætning til de to tidligere års undersøgelser, kun i denne evalueringsrapport Undersøgelsesmetoder. En oversigt Resultaterne i denne evaluering er fremkommet på baggrund af: To spørgeskemaundersøgelser udsendt til samtlige deltagende skoler i maj 2005 og april 2006 Elektronisk spørgeskema udsendt til de kommunale tovholdere i august 2007 Telefoninterview med 14 kommunale tovholdere foretaget i august/september 2007 Observationsstudie af to udvalgte skolesportsprojekter foretaget i november/december 2005 Fokusgruppe interview med deltagende elever på to skoler. I alt 25 børn i alderen år, heraf 12 piger og 13 drenge foretaget i november/december 2005 Interview med ildsjæle på de to udvalgte skoler foretaget i november/december 2005 Interview med foreningsinstruktører på de to udvalgte skoler foretager i november/december 2005 Interview med tovholdere fra de to udvalgte kommuner foretaget i maj/juni 2006 Gennemgang af interne evalueringer, projektansøgninger, mødereferater, konferencepapirer m.m. Indsamling af nyhedsbreve, deltagelse i og referater fra diverse møder og konferencer De idrætsusikre og foreningsløse elever. En begrebsdefinition For at sikre at evalueringen kunne indfange de mest præcise data vedrørende spørgsmål, der berørte elever inden for målgruppen, var der behov for en fælles defi nition af, hvilke elever, der var indbefattet i målgruppen. Begrebet de idrætsusikre elever var ikke på forhånd defineret, hvorfor evaluator og styregruppe i samarbejde udarbejdede en definition på hvilke elever, der var indbefattet i målgruppen for dette projekt. Definitionen har dannet grundlag for alle kvalitative og kvantitative undersøgelser. Definition: De idrætsusikre elever falder ind under en eller flere af følgende beskrivelser: Dårlig kondition Overvægt Manglende fornemmelse for kroppen Manglende lyst til at bevæge sig Manglende sociale kompetencer til at agere med de idrætsaktive elever Manglende idrætskultur i hjemmet/manglende forældreopbakning Selve begrebet de idrætsusikre elever har været årsag til kritik og diskussion gennem projektperioden. Det kan diskuteres om begrebet idrætsusikker er det rigtige 16

18 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER begreb til at definere den gruppe børn, som dette og lignende projekter henvender sig til. Flere af de i projektet involverede ildsjæle og foreningsinstruktører har været forbeholdne overfor begrebet idrætsusikker, som efter deres mening nærmere er en problematisering af en type børn, der i stedet burde opfattes som et medlemspotentiale for idrætsforeningerne. De to casestudier, der blev foretaget i 2. år af Projekt Skolesport havde et særlig fokus på begrebet idrætsusikker. Analysen af casestudierne viser, at forståelsen for, hvorfor nogle børn bliver enten idrætsusikre og/eller foreningsløse, af ildsjælene bliver beskrevet som værende bundet til bagvedliggende, familiære faktorer. Dermed peger ildsjælene på, at børn af socialt vanskeligt stillede forældre ofte er mere fremmedgjorte i deres forhold til idræt end børn af socialt velstillede forældre. Samtidig peger ildsjælene på, at familiens kultur og oprindelse samt tradition for idrætsdeltagelse er afgørende for barnets forhold til idræt - både i relation til, om han/hun er idrætssikker/usikker, når de deltager i skolesport, men også i forhold til om barnet tilegner sig forståelse for den danske foreningskultur og - struktur. På den måde er familien en central faktor for, om barnet udvikler sig idrætsusikkert eller idrætssikkert, samt bliver foreningsløs eller foreningsaktiv. Sammenholder man dette med den i projektet opstillede definition på målgruppen bliver de sundhedsfysiologiske aspekter af begrebet idrætsusikker nedtonet. Casestudierne viser, at ildsjælene ikke skelner til overvægt og dårlig kondition i deres måde at opfatte idrætsusikkerhed på. Sammen med barnets motoriske funktion tillægger ildsjælene de nævnte sociale faktorer størst betydning. Faktorer, der kun bliver synlige ved grundigt kendskab til børnene og deres sociale bagland. På den måde bliver ildsjælsrollen meget central i skolesportsprojekterne, da han/hun netop har indsigt i børnenes sociale liv via virket som lærer på skolen. Det interessante ved resultaterne af evalueringens casestudier er, at ildsjælene har et andet perspektiv end det aktuelle sundhedsbudskab formuleret af regeringen i antologien Børn og Unge i bevægelse - perspektiver og ideer, 20 der gik forud for udviklingspuljen af sammen navn, og som Projekt Skolesport er støttet af. Skolesportsinstruktørerne (ildsjæle og foreningsinstruktører) i de to skolesportsprojekter er bevidste om, at manglende fysisk aktivitet kan føre til overvægt, fedme og livsstilssygdomme, men perspektivet indgår ikke som primær karakteristik i deres opfattelse og forståelse af et idrætsusikkert og/ eller foreningsløst barn. At et barn eksempelvist er overvægtigt kan ifølge ildsjælene give en pejling på, om vedkommende er idrætsusikkert og/eller foreningsløst, men skal ildsjælene forstå barnets situation og derudfra identificere vedkommende som tilhørende målgruppen, lægges fokus primært på barnets sociale livssituation. Det tyder således på, at begrebet idrætsusikker bliver betragtet forskelligt afhængigt af hvilken faglige position, der er tale om. Såfremt man i fremtidige tilbud ønsker at sætte øget fokus på den sundhedsmæssige dimension vil det derfor være en fordel, at andre ressourcepersoner så som sundhedsplejersken inddrages i arbejdet med at få indkredset målgruppen. Sundhedsplejersken 20. Børn og unge i bevægelse perspektiver og ideer, Kulturministeriet, juni

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningen i Skolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningen i Skolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 44 Indhold 1. Introduktion....... 45 2. Projektets aktiviteter......... 46 3. Projektets resultater..... 46 4. Projektets virkning..........

Læs mere

EN OPSAMLING AF KULTURMINISTERIETS UDVIKLINGSPULJE BØRN OG UNGE I BEVÆGELSE

EN OPSAMLING AF KULTURMINISTERIETS UDVIKLINGSPULJE BØRN OG UNGE I BEVÆGELSE EN OPSAMLING AF KULTURMINISTERIETS UDVIKLINGSPULJE BØRN OG UNGE I BEVÆGELSE SKOLEIDRÆTTENS UDVIKLINGSCENTER FOR KULTURMINISTERIET JUNI 2008 ISBN: 9788799126842 Børn og unge i bevægelse Side 1 Idræt lige

Læs mere

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Aktiv Ferie. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Aktiv Ferie Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 8 Indhold 1. Introduktion...... 9 2. Projektets aktiviteter....... 10 3. Projektets resultater..... 10 4. Projektets virkning.......... 11 5. Læring

Læs mere

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Foreningerne ind i Folkeskolen. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Foreningerne ind i Folkeskolen Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 39 Indhold 1. Introduktion......... 40 2. Projektets aktiviteter............ 40 3. Projektets resultater....... 41 4. Projektets

Læs mere

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen

SPORT I FOLKESKOLEN. Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen SPORT I FOLKESKOLEN Team Danmarks koncept for samarbejde med kommunerne om Folkeskolen 1. Baggrund og formål Gennem flere år har Team Danmark samarbejdet med kommunerne om udvikling af den lokale idræt.

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Børn, idræt og skole Brøndby Oktober 2006 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Etniske Piger. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Etniske Piger Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 27 Indhold 1. Introduktion...... 28 2. Projektets aktiviteter......... 29 3. Projektets resultater.... 29 4. Projektets virkning........ 31 5. Læring

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2011-15 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten

Idrættens outsidere. Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Idrættens outsidere Inklusion eller eksklusion af vanskeligt stillede børn og unge i idrætten Center for forskning i Idræt, Sundhed & Civilsamfund www.sdu.dk/cisc Institut for Idræt & Biomekanik Syddansk

Læs mere

Skolesports Netværksdag 5. februar Tænk SMART - ikke mindst når du sætter dine mål

Skolesports Netværksdag 5. februar Tænk SMART - ikke mindst når du sætter dine mål Skolesports Netværksdag 5. februar 2014 Tænk SMART - ikke mindst når du sætter dine mål Program Hvorfor arbejder vi med mål? Mål i en større sammenhæng Værktøj til fastsættelse og formulering af mål Praktisk

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag

Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Evaluering af udviklingsprojekter om en længere og mere varieret skoledag Kommune: Skive Kommune Involverede skoler i projektet: Aakjærskolen, Skive Kommune Evalueringsrapporten er udarbejdet af: Ove Jensen,

Læs mere

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport

Håndbog for Skolesports tovholdere. Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Gode råd og inspiration for kommunale tovholdere i Skolesport Håndbog for Skolesports tovholdere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere: Rikke Lindskov

Læs mere

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole

Space. Fordeling af indsatser og ressourcer Den deltagende skole ne i Space Samme indsatser i alle kommuner Efter nærmere dialog med Syddansk Universitet stiller hver deltagende kommune i Space med to folkeskoler placeret i byzoner. Der sættes en række indsatser i gang

Læs mere

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus

Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus Fagteamsamarbejde og matematikvejledning Arne Mogensen, Læreruddannelsen i Aarhus UVM s ekspertarbejdsgruppe i matematik: Der mangler viden om, hvordan faglærerne har organiseret sig i fagteam i matematik

Læs mere

Linjer og hold i udskolingen

Linjer og hold i udskolingen Linjer og hold i udskolingen Denne rapport præsenterer erfaringer fra tre udvalgte skoler, som enten har organiseret deres udskoling i linjer, eller som arbejder med holddannelse i udskolingen. Rapporten

Læs mere

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte

Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af de socialt mest udsatte Til de kommunale sundheds- og socialforvaltninger samt kommunale og kommunalt støttede væresteder Udmøntning af satspuljemidler - til sundhedsfremmende og forebyggende modelprojekter omkring gruppen af

Læs mere

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune

Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Retningslinier for udviklingspuljen for børn og unge i Københavns Kommune Vedtaget af Borgerrepræsentationen 1. december 2011 Retningslinjer for tildeling af udviklingsmidler Gældende fra 1. januar 2012

Læs mere

Idræt fra at lave noget til at lære noget

Idræt fra at lave noget til at lære noget Idræt fra at lave noget til at lære noget Kolding Februar 2007 Børge Koch, bfk@cvusonderjylland.dk Evaluering kan være mange ting IDRÆT FORMÅL Formålet med evalueringen var at identificere og vurdere faktorer,

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger

Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Den åbne skole samarbejde mellem skoler og idrætsforeninger Astrid Haar Jakobsen 10. semester Stud.mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring of Filosofi Aalborg Universitet, København Abstract

Læs mere

PÆDAGOGENS ARBEJDE i helhedsskolen

PÆDAGOGENS ARBEJDE i helhedsskolen PÆDAGOGENS ARBEJDE i helhedsskolen Dette er et kortfattet sammendrag af en kvalitativ undersøgelse af pædagogens arbejde i helhedsskolen i Vejle Kommunes 14 folkeskoler. Undersøgelsen er udført for Vejle

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde.

Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Slutrapport Slutrapporten skal sikre, at Forebyggelsesfonden kan opsamle og formidle projekters resultater på en hensigtsmæssig måde. Rapporten udfyldes ved projektets afslutning. Det er en god idé at

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Børneidræt på tværs.

Børneidræt på tværs. Børneidræt på tværs. Baggrund: Den 18. november 1998 besluttede Social - og Arbejdsmarkedsudvalget, at der skal oprettes et antal alternative pasningspladser. Baggrunden for oprettelse af alternative pasningspladser

Læs mere

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag

Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Husk, at der er fodbold i 12-frikvarteret træneruddannelse som valgfag Elever i 7., 8. og 9. klasse på Holmebækskolen og Herfølge Skole kan vælge Ungtræner/Trænerspiren som valgfag. I praksis betyder det,

Læs mere

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling

Gentofte Skole elevers alsidige udvikling Et udviklingsprojekt på Gentofte Skole ser på, hvordan man på forskellige måder kan fremme elevers alsidige udvikling, blandt andet gennem styrkelse af elevers samarbejde i projektarbejde og gennem undervisning,

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Baggrund og formål Alle elever skal blive så dygtige som de kan. Dét er et af de nationale mål for folkeskolereformen. For at imødekomme det mål har vi i Norddjurs og Skanderborg kommuner

Læs mere

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet

Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring. Informationsmateriale om projektet Forsknings- og udviklingsprojektet Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale om projektet 1 Et styrket fokus på børns læring gennem trygge og stimulerende læringsmiljøer I dette informationsbrev

Læs mere

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent

Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent Projekt DBU Børne- og Ungdomskonsulent 16.01.08 Fra leg til landshold 1 Det er projektets formål at styrke klubudviklingen, så klubberne fremover er endnu bedre til at imødekomme spillernes ønsker og behov

Læs mere

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS).

Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Forebyggelse og tidlig opsporing for brugere af Rudersdal Aktivitetsog Støttecenter (RAS). Kortlægningsprojekt i perioden 1. september 2012 31. 12 2012 Projektets baggrund Borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17.

Resumé. 1 Se rapportens citat fra Brian Mikkelsens og Eva Kjers udtalelser s. 17. 33 idrætsprojekter for overvægtige børn er blevet støttet af midler fra puljen Idrætsprojekter for vanskeligt stillede børn. Puljen blev lanceret af Kulturministeriet og Socialministeriet i august 2006.

Læs mere

Talent, bevægelse og samarbejde

Talent, bevægelse og samarbejde Talent, bevægelse og samarbejde Skoler og lokale idrætsforeninger går sammen om at styrke børnenes udvikling og trivsel Baggrund Idrætsskolerne skal gøre det sjovt, sundt, udfordrende og lærerigt at bevæge

Læs mere

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K

Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K Alle børn skal lære at lære mere en undersøgelse af praksis i 4K 1 2 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Hovedkonklusioner... 4 2. Den synligt lærende elev... 6 2.1. Elevernes forståelse af læringsmål og læringsproces...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik

Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik Høje-Taastrup Kommunes Idræts- og Bevægelsespolitik 2015-18 Idræt for alle Idræt og bevægelse er glæde, udfordring og fællesskab. Vi ønsker i Høje-Taastrup Kommune at skabe de bedst mulige rammer for et

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Formålet med dette notat er formuleringen af formål, mål og succeskriterier for udviklingsprojektet Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen.

Læs mere

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler

Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler Vurderingskriterier i forbindelse med valg af læremidler til distributionssamlingerne på Centre for undervisningsmidler AF: ELSEBETH SØRENSEN, UNIVERSITY COLLEGE SJÆLLAND, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER

Læs mere

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt

Anja Stepien Projektplan IVA, 30.9.2013 Det erhvervsrelaterede projekt Projektplan Formelle data Studerende: Anja Stepien a09anst@stud.iva.dk og a09stni@stud.iva.dk Projektstedet: Holstebro Bibliotek, Kirkestræde 11, 7500 Holstebro Kontaktpersoner: Vita Debel vita.debel@holstebro.dk

Læs mere

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet

ROSKILDE VEJLEDNING. Erhvervslivet ÅBEN SKOLE ROSKILDE VEJLEDNING Erhvervslivet Indholdsfortegnelse Om Åben Skole 3 Hvad siger reformen? 4 Hvorfor samarbejde? 5 Hvad med faciliteter? 6 Hvad med økonomien? 6 Hvad kan virksomhederne gøre?

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration

Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Samarbejde mellem folkeskolen og idrætsforeningerne - modeller til inspiration Forord I forsommeren blev der indgået politisk aftale om en omfattende og visionær reform af Folkeskolen. Intentionen er at

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune

Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Evaluering af skolestruktur i Helsingør Kommune Udkast til overordnet procesplan November 2014 Baggrund Det er af det forrige Byråd besluttet, at der skal iværksættes en evaluering af Skolestrukturen i

Læs mere

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION

DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION DATA OM ELEVERNES LÆRING OG PROGRESSION I løbet af et skoleår indsamles store mængder oplysninger relateret til den enkelte elevs faglige kunnen, trivsel og generelle udvikling i skolen. Det sker, både

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport.

Håndbog for Skolesportsledere. Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Gode råd og inspiration til arbejdet med Skolesport. Håndbog for Skolesportsledere Denne håndbog er udarbejdet af Skolesports projektledere Rikke Lindskov Simonsen Lise Sohl

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET MED EVALUERINGEN

Læs mere

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning

Projektoplæg - Forsøg med tolærerordninger. Projektoplæg forsøg med tolærerordninger. 1. Indledning Projektoplæg forsøg med tolærerordninger 1. Indledning Danske kommuner står i de kommende år over for en stor udfordring i forhold til på den ene side at give flere børn og unge kompetencerne og motivationen

Læs mere

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune

Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune Projektorganisering vedr. en helhedsorienteret indsats for udsatte familier i Jammerbugt Kommune At bryde den negative sociale arv for udsatte familier har været en opgave for kommunerne gennem mange år.

Læs mere

Aftale mellem Årupskolen og Skolesport

Aftale mellem Årupskolen og Skolesport Nyborg d. 2. september 2013 Journ.nr. 13-156u/lj Aftale mellem Årupskolen og Skolesport Skole/SFO Årupskolen Adresse Møllebakken 31 5560 Aarup Skolesportsleder Hver skole har en skolesportsleder (en lærer/sfo-pædagog),

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz)

Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) Jens SuneJakobsen Uddannet folkeskolelærer 1999 Bach. Institut for Idræt - KU Motionsansvarlig i Projekt for familier med overvægtige børn (PlusKidz) 2001/02 i samarbejde med Rigshospitalet, KK, Julemærkehjem,

Læs mere

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner

Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner Projekt Styrket fokus på børns læring Informationsmateriale til projektkommuner TAK FOR JERES DELTAGELSE I PROJEKTET! Kære projektleder Vi glæder os til samarbejdet om udviklingsprojektet: Styrket fokus

Læs mere

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen

Drejebog om Jump4fun. Side 2 Introduktion til Jump4fun. Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun. Side 4 Krav og forventninger til foreningen Drejebog om Jump4fun Side 2 Introduktion til Jump4fun Side 3 Trænerens rolle i Jump4fun Side 4 Krav og forventninger til foreningen Side 5 Økonomi for foreninger Side 6 Forventninger til samarbejdspartnere

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015

Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Evaluering af skolens samlede undervisning samt opfølgningsplan 2014/2015 Hvert år opstilles en evalueringsform og metode, hvor et særligt område på Stubbekøbing efterskole evalueres. I 14/15 evaluerede

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

STATUSRAPPORT FOR PULJEN:

STATUSRAPPORT FOR PULJEN: STATUSRAPPORT FOR PULJEN: Særlig indsats for børn og unge 1. Generelle oplysninger Journalnummer: Projektnavn: Efterskoler en indgang til det danske samfund Tilskudsmodtagers navn: Efterskoleforeningen

Læs mere

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet

Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Slutevaluering af projekt Styrket indsats på kost- og motionsområdet Evaluering udarbejdet af sundhedskonsulenterne Julie Dalgaard Guldager samt Lene Schramm Petersen marts 2015. 1 I projekt Styrket indsats

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år

Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune. - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Evaluering af Projekt Aktiv Fritid i Esbjerg Kommune - Evaluering af de kortsigtede mål efter tredje år Indhold 1.0 INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅLET MED PROJEKT AKTIV FRITID... 3 1.2 MÅLGRUPPE... 3 1.3 FORMÅLET

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit

Notat. Naboskabsundersøgelse for Det hvide snit. #JobInfo Criteria=KABside1# Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Notat til: Afdelingsbestyrelsen i Det hvide snit Kopi til: Københavns Kommune (Socialforvaltningen) Kontaktoplysninger Stine Kofod Konsulent T 38381853 sti@kab-bolig.dk Naboskabsundersøgelse for Det hvide

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Vejledning > Dagtilbud Indledning Denne vejledning omhandler Temperaturmålingen. I de næste afsnit vil du finde en kort beskrivelse af Temperaturmålingens anvendelsesmuligheder, fokus og metode. Du vil også få information om,

Læs mere

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik

Udkast til ny Folkeoplysningspolitik Udkast til ny Folkeoplysningspolitik 1 Vision Alle borgere i Frederikshavn Kommune skal have lige adgang til folkeoplysende aktiviteter og fællesskaber, der er inkluderende, øger den mentale og fysiske

Læs mere

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne

Tingbjerg Heldagsskole. Ledelsesmæssige handlinger. 1. Organisering af indsatserne Skole Begrundelse hvorfor skolen er på handlingsplan Tingbjerg Heldagsskole Skolens resultater fra FSA 2014 viser, at gennemsnittet i de bundne prøvefag har været nedadgående fra 2012-2014, og i 2014 opnåede

Læs mere

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen

Projektbeskrivelse. Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Projektbeskrivelse Uddannelsesparathed og indsatser for ikke-uddannelsesparate i folkeskolen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører en undersøgelse, der har til formål at følge implementeringen

Læs mere

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen

Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Natur/teknik og den naturfaglige kultur i folkeskolen Et udviklingsprojekt 2 3 En række folkeskoler i Randers Kommune er på vej ind i et arbejde, som skal højne kvaliteten i undervisningen i faget natur/teknik.

Læs mere

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle

Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede. Case rapport Evaluering af Idræt for Alle Inklusion af fysisk og psykisk Handicappede Case rapport Evaluering af Idræt for Alle 61 Indhold 1. Introduktion....... 62 2. Projektets aktiviteter......... 63 3. Projektets resultater..... 63 4. Projektets

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle

Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte. Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Bergen sep. 2011 Helse: Storbyens Hjerte og smerte Projekt 3A Aktivitet og Ansvar for Alle Morten Ubbesen Projektleder Aalborg Kommune Skole- og Kulturforvaltning Cand. Scient. Soc. Sociologisk samfundsanalyse

Læs mere

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik

Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Elever som ambassadører for tryg cykeltrafik Baggrund En typisk problemstilling i forbindelse med et skolevejsprojekt er, at både skoler og forældre forventer, at den tekniske forvaltning løser situationen

Læs mere

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014

Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen 2014 Koncern Plan, Udvikling og Kvalitet Enheden for Tværsektorielt Samarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 61 07 Web www.regionh.dk Ansøgningsskema til Forebyggelsespuljen

Læs mere

MODUL 1 B: IDRÆTSFORENINGEN KLAR PARAT

MODUL 1 B: IDRÆTSFORENINGEN KLAR PARAT KURSUSMODULER TIL EN FORENINGS USFH MODUL 1 A FORENINGS USFH KLAR PARAT 9. ARRIL KL. 17.00 19.00 DELTAGERE: MEDARBEJDERE LYNGBJERGHUS OG NAUR SIR SKOLE MODUL 1 B: IDRÆTSFORENINGEN KLAR PARAT 9. APRIL KL.

Læs mere

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind

Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri. Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Idræt og fysisk aktivitet i den Kommunale Socialpsykiatri Et fokus på socialarbejderes oplevelser med projekt Bevægelse, Krop & Sind Oplæg d. 7. nov. 2013. V/ Christine Marie Topp Cand. scient. i Idræt

Læs mere

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget.

Denne evaluering tager ikke stilling til i hvilken udstrækning de enkelte aftaler, som blev indgået på FrivilligBørsen, er blevet til noget. Formål med evaluering Evalueringens formål er at formidle hovedresultaterne af arrangementet. Derudover bliver erfaringerne fra frivilligteamet også inddraget. Evalueringen sker på baggrund af udsendt

Læs mere

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv.

Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv. NOTAT Titel Fra: Til: Resumé: Forsøg med fritidsguider Martin Sandø, Servicestyrelsen Kåre Vind, Handicapkontoret, Socialministeriet Beskrivelse af forsøg med fritidsguider ift. inklusion af mennesker

Læs mere

Der etableres en overordnet styregruppe for projektet med 1 repræsentant for følgende:

Der etableres en overordnet styregruppe for projektet med 1 repræsentant for følgende: Projektets navn: Gang i Odense Tovholder/organisering Deltagende organisationer: Odense Kommune, Dansk Firmaidræts Forbund, Kræftens bekæmpelse, Gigtforeningen, Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, DGI

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER...

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... KORT FORTALT hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående samarbejde blandt folkeoplysningens aktører NÅR FORENINGER SAMARBEJDER... hovedpunkter fra undersøgelsen Tværgående

Læs mere

Ansøgning til Aarhus kommunes budgetforhandlinger - AktiveUnge.dk

Ansøgning til Aarhus kommunes budgetforhandlinger - AktiveUnge.dk Ansøgning til Aarhus kommunes budgetforhandlinger - AktiveUnge.dk AktiveUnge.dk ønsker at søge Aarhus kommune om midler, 526.000,00 kr. til et projektforløb der strækker sig over tre år fra 2017-2019.

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i.

Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole Holbæk Danner Skole er navnet på den fælles retning som kommunens folkeskoler bevæger sig i. Holbæk Danner Skole integrerer de politiske ambitioner som er udtrykt i Byrådets Børne-

Læs mere

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN

BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN BAGGRUND OG FORMÅL MED UNDERSØGELSEN Gladsaxe Kommune har som deltager i et pilotprojekt gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse blandt alle kommunens forældre til børn i skole, SFO, daginstitution

Læs mere

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016

Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud. Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Resultatdokumentation og evaluering Håndbog for sociale tilbud Temamøde Socialtilsyn Hovedstaden, 7. oktober 2016 Dagens program 1. Håndbogen i (videns-)kontekst 2. Præsentation af håndbogen 3. Spørgsmål

Læs mere

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder

15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15 Godkendelse af procesplaner for prioriterede indsatsområder 15.1 - Bilag: Reviderede procesplaner for Fritidsrådets indsatsområder DokumentID: 4123664 Procesplaner for prioriterede indsatsområder: Indsatsområde

Læs mere