Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard"

Transkript

1 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd :59:08

2 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune

3 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard, Institut for Idræt, Københavns Universitet 2008 Fotos: Omslag Dansk Skoleidræt, Johnny Wichmann, Preben Søborg Side 28, 38, 53, 63 Dansk Skoleidræt Side 34 Lissi Raabjerg Bundgaard Side 40 Henrik Bjerregrav Side 41 Preben Søborg Omslagslayout: Simon Schierbeck Layout: Allis Skovbjerg Jepsen & Simon Schierbeck Tryk: Det Samfundsvidenskabelige Fakultets ReproCenter

4 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard Institut for Idræt Københavns Universitet 2008

5

6 INDHOLD Indhold 1. Indledning Rapportens opbygning Baggrund Projekt Skolesports overordnede mål Evalueringens design og metoder Formålet med evalueringen Evalueringens design Evaluering af Projekt Skolesports 1. år Evaluering af Projekt Skolesports 2. år Evaluering af Skolesports 3. år Undersøgelsesmetoder. En oversigt De idrætsusikre og foreningsløse elever. En begrebsdefinition Sammenfatning af evalueringens resultater De deltagende kommuner en beskrivelse Kommunernes medfinansiering Skolesports organisering Resultater Kvantiteten i idrætstilbuddene Aktivitetsperiode og struktur Elevsammensætning, antal elever og frafald Opsummering Kvaliteten i idrætstilbudene Skolernes idrætsprofil Idrætslæreren som ildsjæl Junioridrætsledere Elevernes udbytte af skolesportstilbudet Opsummering Rekruttering Øvrige ressourcepersoner tilknyttet skolesport Opsummering Elevdemokrati Opsummering Foreningsdimensionen

7 INDHOLD Foreningsmedlemskab Opsummering Partnerskaber og netværk Opsummering Forankring af skolesport Finansiering af de forankrede skolesportstilbud Opsummering Diskussion og Konklusion Perspektivering Referencer...81 Bilag 1. Tabeller

8 INDLEDNING 1. Indledning I maj 2005 indgik Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbund en samarbejdsaftale med Institut for Idræt, Københavns Universitet, om at Institut for Idræt skulle stå for evalueringen af Projekt Skolesport. Der har siden maj 2005 været foretaget løbende evalueringer af skolesportsprojekterne, og resultaterne i denne rapport er et sammendrag af de empiriske undersøgelser, der har fundet sted gennem de sidste 2½ år. Rapporten sigter efter at udfylde to formål: 1. At evaluere forløbet af Projekt Skolesport samt succesraten for de opstillede mål. 2. At de resultater og den opsamling af viden rapporten rummer i fremtiden kan anvendes af kommuner, der ønsker at opstarte tilbud om idræt og bevægelse for idrætsusikre og foreningsløse børn i umiddelbart forlængelse af skoletid Rapportens opbygning Rapporten indleder med at beskrive baggrunden for og ideerne bag Projekt Skolesport. Dernæst følger i afsnit 2 en beskrivelse af evalueringens design og metoder. Afsnit 3 er en sammenfatning af evalueringens resultater. Afsnit 4 er en oversigt over de kommuner, der har indgået i Projekt Skolesport. Derefter følger afsnit 5, der beskriver og analyserer de resultater, som er fremkommet gennem de kvantitative og kvalitative undersøgelser, der har fundet sted gennem evalueringsforløbet. På baggrund af evalueringsresultaterne opstilles i afsnit 6 en diskussion om, hvilke elementer et fremtidige tilbud om idræt og bevægelse for idrætsusikre og foreningsløse børn og unge bør indeholde. Dernæst følger i afsnit 7 en perspektivering Baggrund 1 I 2002 begyndte Kulturministeriet et udredningsarbejde i samarbejde med Indenrigs- og Sundhedsministeriet samt Undervisningsministeriet. Baggrunden for udredningsarbejdet lå i regeringsgrundlagets planer for idrætten, tankerne var at: For at øge folkesundheden skal der sættes fokus på den sundhedsmæssige dimension af idrætten. Særligt skal den foreningsbaserede idræt og idræt i uddannelsessystemet, især i folkeskolen, styrkes. 2 Udviklingsarbejdet resulterede i antologien Børn og unge i bevægelse 1. Oplysningerne i dette afsnit stammer fra Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbunds ansøgning til kulturministeriet: Ansøgning om tilskud til projekt Skolesport, Nyborg d. 29. oktober (http://www.stm.dk/publikationer/regeringsgrundlag/reggrund01.htm#idrætten). 7

9 INDLEDNING perspektiver og ideer, 3 og på baggrund af antologien oprettede Kulturministeriet, med Brian Mikkelsen i spidsen, udviklingspuljen Børn og unge i bevægelse på i alt 24 millioner kroner, som skulle støtte fyrtårnsprojekter, hvor den organiserede idræt i samarbejde med kommunale myndigheder, skole- og institutionsverdenen udviklede nye idrætstilbud for børn og unge, i direkte forlængelse af skoledagen. I 2003 ansøgte Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbund Kulturministeriet om, at der fra Kulturministerens udviklingspuljen kunne ydes et tilskud på mio. kroner til et fælles projekt, under overskriften Skolesport. Ideen bag Projekt Skolesport var, at der over en periode på 3 år skulle etableres skolesportsprojekter i en række kommuner landet over. Projekterne skulle etableres ved, at der blev udformet samarbejdsaftaler mellem Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbund samt de deltagende kommuner. Idealet for samarbejdsaftalerne var, at der var tre skolesportsprojekter i hver kommune. Der skulle knyttes en kommunal projektkoordinator en såkaldt tovholder, som dels skulle fungere som bindeled mellem ildsjælene på skolerne og som forbindelsesled til Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbund. En ildsjæl skulle driver projekterne lokalt, og ildsjælen skulle være en idrætslærer på skolen. Skolesport skulle ligge i umiddelbar forlængelse af skoledagen. De lokale foreninger skulle støtte projektet ved at tilknytte instruktører. Partnerskabet mellem Danmarks Idræts-Forbund, Dansk Skoleidræt og kommunerne skulle sikre forankring og bæredygtighed. De deltagende kommuner og skoler skulle have stor indflydelse på at tilpasse projekterne lokalt. Både Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-forbund havde inden ansøgningen gennemført pilotprojekter inden for området idræt efter skoletid, 4 og en af konklusionerne fra disse projekter var, at idrætstilbud som har base på skolerne, kan motivere de idrætsusikre og foreningsløse elever til at deltage i idrætsaktiviteter. I Danmarks Idræts-Forbund og Dansk Skoleidræts ansøgning om tilskud til projektet står der om formålet med skolesport: 5 Skolesport skal være en platform, der fungerer som stadie mellem skolens lærerorganiserede idrætsundervisning og foreningernes trænerorganiserede tilbud. Et sted hvor læreren og træneren agerer i fællesskab og skaber et godt miljø for idræt og leg. Skolesport skal være stedet, hvor de idrætsusikre elever med støtte fra en idrætslærer de er trygge ved, kan opnå de fysiske og sociale kompetencer, som er nødvendige ved overgangen fra idrætsundervisning/sfo til foreningens aktiviteter. 3. Børn og unge i bevægelse perspektiver og ideer, Kulturministeriet, juni DIF-København gennemførte i årene i samarbejde med Københavns Kommunes Kultur & Fritidsforvaltning og Uddannelses og ungdomsudvalget pilotprojektet: Projekt Mere Bedre Idræt i København og Dansk Skoleidræt oprettede i 1998 pilotprojektet Projekt Skolesport. 5. Dansk Skoleidræt og Dansk Idræts-Forbunds ansøgning om tilskud til Projekt Skolesport, Nyborg d. 29. oktober

10 INDLEDNING Ideen var at skolesport skulle give børn mulighed for mere idræt og bevægelse i hverdagen, med fokus på de elever, der ikke i forvejen var organiseret i idrætsforeningerne. Målgruppen var elever i klasse, med særlig vægt på de foreningsløse og idrætsusikre elever. I februar 2004 fik Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts Forbund bevilliget de mio. kroner til Projekt Skolesport, 6 og allerede ved skolestart i august samme år blev de første skolesportsprojekter skudt i gang, i alt 32 skoler i 8 kommuner Projekt Skolesports overordnede mål Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-forbund havde på forhånd opstillet tre overordnede mål med Projekt Skolesport: At højne kvaliteten i børn og unges idrætsliv, herunder især de idrætsusikre og foreningsløse. Udvikle brobygning mellem skole og idrætsforening. Skabe fast forankrede idrætstilbud efter skoletid. At højne kvaliteten i børn og unges idrætsliv handler helt overordnet om at give børn mere idræt og bevægelse i hverdagen, og i særlig grad motivere de idrætsusikre og foreningsløse børn og unge til at dyrke idræt og være mere fysisk aktive før og efter skoletid. Men at højne kvaliteten i børn og unges idrætsliv handler ikke kun om at give børn mulighed for mere idræt, men i lige så høj grad om at udvikle nye typer læringsrum for idrætsaktiviteter, som tilgodeser de idrætsusikre og foreningsløse elevers behov. Det bærende element i skolesport er, at man giver idrætsusikre og foreningsløse elever et tilbud om at dyrke idræt i trygge rammer samt at styrke elevdemokratiet ved at give eleverne mulighed for medbestemmelse. Erfaringerne fra et tidligere pilotprojekt 7 viste, at skal der skabes idrætstilbud til idrætsusikre og foreningsløse elever er det nødvendigt, at nøglepersonen i idrætstilbuddene er en voksen som eleverne er trygge ved, som er et kendt ansigt, og som har et særligt engagement, et stor hjerte for disse børn og unge, med andre ord en ildsjæl. 8 Det var derfor afgørende at ildsjælen i Projekt Skolesport i forvejen var idrætslærer på skolen, da de via den obligatoriske idrætsundervisning havde de pædagogiske virkemidler samt kendskab og den direkte kontakt til de idrætsusikre 6. Kulturminister Brian Mikkelsens tale ved den Nationale åbning af EU-projektet: Det Europæiske år for uddannelse gennem Idræt EYES februar Dansk Skoleidræts projekt Projekt Skolesport. I 1998 blev 8 pilotprojekter etableret landet over. Projekternes målgruppe var idrætssvage og socialt belastede elevgrupper, og formålet med pilotprojekterne var at udvikle nye aktivitetstilbud, foreningsformer samt rekrutteringsformer. Idrætstilbudene lå i umiddelbar forlængelse af skoledagen. 8. Projekt Skolesport. Slutrapport marts Udarbejdet af Karin Hansen, Projektkoordinator for Skolesport, Dansk Skoleidræt. 9

11 INDLEDNING elever. I pilotprojektet havde man desuden haft succes med at inddrage samt uddanne elever fra de ældste klasser, som hjælpeinstruktører, hvilket bl.a. efterfølgende resulterede i, at Dansk Skoleidræt etablerede en Junioridrætslederuddannelse. 9 Ideen med skolesport var derfor også, at videreføre og videreudvikle konceptet med at uddanne og tilknytte junioridrætsledere. 10 Junioridrætsledere er elever fra skolernes klasser, som gennem uddannelsen opnår kompetencer til, i et samarbejde med ildsjælene, at stå for idrætsaktiviteterne i skolesportstilbuddene. Junioridrætslederne fungerer som hjælpere og som positive rollemodeller. Et andet formål med Skolesport har været, at udvikle brobygning mellem skoler og idrætsforeningerne. Hensigten med projektet har været, at der udvikledes en platform for samarbejdsrelationer mellem skoler og foreninger. Idrætsforeningerne var haft mulighed for at præsentere deres idrætter i skoleregi og herved bane vejen for nye medlemskaber, og idrætslærerne har haft mulighed for at hente ny inspiration til deres undervisning. Det tredje overordnede mål med Projekt Skolesport har været at kommunerne, der indgik i projektet, skulle videreføre projekterne og finansiere dem fuldt ud efter projektperiodens ophør. For at optimere muligheden for at projekterne efter projektperiodens ophør blev videreført i fast forankrede tilbud, har kommunerne lige fra begyndelsen bidraget økonomisk til projekterne. 9. Projekt Skolesport. Slutrapport marts Udarbejdet af Karin Hansen, Projektkoordinator for Skolesport, Dansk Skoleidræt, p Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbunds Projektbeskrivelse: Projekt >>Skolesport<< (Idræt efter skoletid) u.å. 10

12 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER 2. Evalueringens design og metoder Evalueringens design er blevet skabt i et samarbejde mellem repræsentanter fra Dansk Skoleidræt, Danmarks Idræts-Forbund og Institut for Idræt. Evalueringen har overordnet været tænkt som en procesevaluering, og resultaterne af de løbende evalueringer er blevet benyttet af de involverede parter i Projekt Skolesport til at lave løbende justeringer af projekterne. Formålene med evalueringen var at medvirke til, at der blev skabt nogle solide skolesportsprojekter, som kan fungere som prototyper eller gode eksempler for nye kommuner, der i fremtiden påtænker at opstarte lignende tilbud. Evalueringen er blevet foretaget i perioden maj 2005 til november Der har været udarbejdet to interne evalueringsrapport ved afslutningen af de to første skoleår. 11 De overordnede resultater fra disse rapporter er indbefattet i nærværende evalueringsrapport. Videnskabelig assistent Charlotte Østergaard har gennem hele evalueringsforløbet forestået de empiriske undersøgelser samt udarbejdet de løbende projektrapporter. I forbindelse med evalueringen af projektets 2. år var specialestuderende Maria Albrechtsen tilknyttet projektet. Data fra Maria Albrechtsens speciale Fra projektidræt til foreningsidræt? En undersøgelse af idrætsusikre og foreningslæse børns deltagelse i Projekt Skolesport 12 indgik som en del af evalueringen af forløbet af Skolesports 2. år. 13 Derudover foretog Maria Albrechtsen den kvalitative del af de empiriske undersøgelser i forbindelse med evalueringen i projektets 2. år. Anden delrapport er derfor udarbejdet i et samarbejde mellem Charlotte Østergaard og Maria Albrechtsen. Professor Else Trangbæk har været faglig vejleder gennem projektforløbet. Der er ydet hjælp til den statistiske behandling af de kvantitative data af tre medarbejdere på Institut for Idræt; Jytte Holm, Marianne Jensen og Mette Rosenlund Sørensen. 11. Charlotte Jørgensen (nu Østergaard): Evaluering af Projekt Skolesport Første delrapport: Spørgeskemaundersøgelse, Institut for Idræt, Københavns Universitet, Samt Charlotte Østergaard og Maria Albrechtsen: Evaluering af Projekt Skolesport Anden delrapport, Institut for Idræt, Københavns Universitet Maria Albrechtsen: Fra projektidræt til foreningsidræt en undersøgelse af idrætsusikre og foreningsløse børns deltagelse i Projekt Skolesport, Institut for Idræt, Københavns Universitet, Specialet omfatter en afklaring af målgruppen idrætsusikre og foreningsløse børn og unge samt en undersøgelse af, hvilke kvalitetskriterier et vellykket idrætsprojekt for denne målgruppe bør opfylde. 11

13 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER 2.1. Formålet med evalueringen Arbejdet med evalueringen af Projekt Skolesport har haft til formål at: kortlægge og analysere om og hvordan de overordnede mål for Projekt Skolesport er blevet indfriet. skabe grobund for, at der gennem løbende opsamling af viden om de lokalt forankrede skolesportsprojekter var mulighed for, at de involverede parter kunne opnå indsigt samt lade sig inspirere af hinanden, og dermed løbende optimere og udvikle projekterne lokalt. vurdere skolesportsmodellens kvalitet, dens styrker og svagheder, som grundlag for en kommende implementering af skolesport i andre kommuner. I samarbejde med repræsentanter fra Dansk Skolesport og Danmarks Idræts-Forbund udviklede evaluator en model for, hvordan man dels kunne opnå faktuel viden om projekterne, og dels kunne anvende denne viden handlingsorienteret gennem projektperioden. Resultatet blev, at der skulle foregå løbende evalueringer de tre år projektet fandt sted, og at resultaterne af disse evalueringer skulle formidles til såvel styregruppe, tovholdere samt ildsjæle. Formidlingen skulle foregå gennem udarbejdelse af projektrapporter, gennem en årlig midtvejskonference samt ved afholdelse af netværksdage, hvor resultaterne fra evalueringen blev fremlagt og anvendt som afsæt til diskussion i efterfølgende workshops. For at indsamle faktuel viden om projekterne, blev det besluttet, at der efter afslutningen af hvert af de tre skoleår blev udsendt et spørgeskema. Spørgeskemaet skulle undersøge, hvordan det var gået med Projekt Skolesport ude på skolerne, om projekterne havde formået at tiltrække den primære målgruppe, de idrætsusikre og foreningsløse elever, samt om det var lykkedes at danne partnerskaber mellem skoler og idrætsforeninger. Da formålet med evalueringen endvidere var at udvikle modeller for best practise, blev der på baggrund af første års resultater udvalgt to projekter, som hver især havde haft en høj succesrate i forhold til målbeskrivelsen. De to projekter blev i evalueringens anden fase genstand for kvalitative undersøgelser. Målet med dette var blandt andet at opnå en dybere indsigt i ildsjælenes, foreningsinstruktørernes samt elevernes subjektive vurderinger i forhold som samarbejdet mellem de involverede parter, målgruppens særlige behov samt børnenes udbytte af projektet. Beskrivelsen og analysen af de to cases kom derved i evalueringens anden fase til at bidrage som gode eksempler og udgangspunkt for justeringer og hjælp til de projekter, hvor der var opstået problemer undervejs. 12

14 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER 2.2. Evalueringens design Samlet oversigt over evalueringer, der er foretaget i forbindelse med Projekt Skolesport: 1. år: Spørgeskemaundersøgelse. Udsendt pr. post, et spørgeskema pr. skolesportsprojekt, henvendt til ildsjælene. Udarbejdelse af evalueringsrapport 1. delrapport, intern. 2. år: Spørgeskemaundersøgelse. Udsendt pr. post, et spørgeskema pr. skolesportsprojekt, henvendt til ildsjælene. Casestudie af to udvalgte skolesports projekter. Observationer, kvalitative interview med tovholdere, ildsjæle, foreningsinstruktører samt elever. Udarbejdelse af evalueringsrapport 2. delrapport, intern. 3. år: Spørgeskemaundersøgelse. Udsendt elektronisk i programmet SurveyXact, et spørgeskema pr. kommune, henvendt til de kommunale tovholdere. Telefoninterview med de 14 tovholdere. Udarbejdelse af Evalueringsrapport, Ekstern Evaluering af Projekt Skolesports 1. år Ved afslutningen af Projekt Skolesports 1. år blev iværksat en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaundersøgelsen som undersøgelsesmetode blev valgt, fordi det i evalueringen af Projekt Skolesports 1. år var vigtig at få et samlet billede af, hvordan projektet var kommet i gang på de enkelte skoler. Der blev derfor i maj 2005 udarbejdet et spørgeskema til alle de på dette tidspunkt 32 deltagende skoler. Spørgeskemaundersøgelsen blev forberedt i maj 2005 og udsendt ultimo maj. Spørgeskemaerne samt et følgebrev blev sendt med post sammen med frankerede svarkuverter. For at sikre den højst mulige svarprocent blev spørgeskemaerne sendt til de otte kommunale tovholdere, der ifølge kontrakten mellem kommunerne og Dansk Skoleidræt og Danmarks Idræts-Forbund var forpligtet til at bidrage til evalueringen af Projekt Skolesport. Det var derfor tovholdernes ansvar at videreformidle spørgeskemaerne til ildsjælene på skolerne samt retursende besvarelserne. De besvarede spørgeskemaer blev ved modtagelsen statistisk behandlet i programmet SPSS. Som hovedregel blev resultatet af de samlede svar gengivet, men hvor det blev skønnet interessant, blev der suppleret med særlige 13

15 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER kategoriseringer og særkørsler. Den samlede svarprocent var 81%, hvilket vil sige, at 26 ud af de 32 skemaer blev besvaret. 14 Der blev i spørgeskemaet spurgt til skolesportsprojekternes form (aktivitetsperiode, antal ugentlige aktivitetsgange) og til elevsammensætningen i forhold til klassetrin og andel af idrætsusikre og foreningsløse elever (den primære målgruppe). Derudover blev der i spørgeskemaet spurgt til, hvem der stod for aktiviteterne samt hvilke idrætsforeninger skolerne samarbejdede med. Der blev også spurgt til, om skolen havde deltaget i fælles skolesportsarrangementer med andre skoler, og om eleverne havde haft mulighed for medbestemmelse i planlægningen af aktiviteter. Endelig blev der spurgt til, om nogle af de foreningsløse og idrætsusikre elever var begyndt at dyrke idræt i en forening, samt til ildsjæle, junioridrætsledere og idrætsinstruktørers eventuelle kursusdeltagelse i forbindelse med projektet. Resultater samt analyse af spørgeskemaundersøgelsen blev formidlet i første delrapport Evaluering af Projekt Skolesport Første delrapport: Spørgeskemaundersøgelse Evaluering af Projekt Skolesports 2. år I lighed med 1. år blev der ved afslutningen af Projekt Skolesport andet år iværksat en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaet var en udvidet og revideret version af 1. års spørgeskema, og blev udsendt ultimo maj Skemaerne blev udsendt samt efterbehandlet efter samme procedure som 1. år. Den samlede svarprocent var på 83%, 43 ud af de 52 deltagende skoler havde besvaret og retursendt spørgeskemaet. På baggrund af evalueringen 2005 blev der i samråd med Projekt Skolesports overordnede styregruppe udvalgt to skolesportsprojekter til den kvalitative del af 2. års evaluering; Munkevænget skole i Kolding og Skolen v. Rønnebær allé i Helsingør. Udvælgelseskriterierne omfattede projektskolernes deltagelseskvotient af idrætsusikre og foreningsløse elever samt børn af anden etnisk oprindelse end dansk. Dertil kom skolernes positive udbytte og opfattelse af Projekt Skolesport samt de to steders velfungerende projekter. Formålet med casestudierne var at undersøge, hvad der på lokalt niveau er betydningsbærende for et vellykket skolesportsprojekt. I de to casestudier indgik fokusgruppeinterview med projekternes børn, samt interview med ildsjæle og foreningsinstruktører. Muligheden for kommunal forankring af skolesportsprojekterne blev ligeledes undersøgt, dette gennem interview med tovholderne i de to kommuner, hvor også partnerskabet mellem skolen, idrætsforeningerne og kommunen blev undersøgt. Casestudiets fokusgruppeinterviews, de individuelle interviews samt observations- 14. For en mere specifik beskrivelse af de metodiske overvejelser i forhold til bearbejdningen af spørgeskemaerne henvises til evalueringsrapporterne del 1 (2005) og del 2 (2006) 15. Charlotte Jørgensen (nu Østergaard): Evaluering af Projekt Skolesport Første delrapport: Spørgeskemaundersøgelse, Institut for Idræt, Københavns Universitet,

16 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER studierne fandt sted i november-december 2005, mens de kommunale tovholdere blev interviewet i maj-juni Samtlige interviews er løbende transskriberet og analyseret ved meningsfortolkning Kombination af en kvantitativ undersøgelse bestående af en spørgeskemaundersøgelse, der dækker alle de involverede skolesportsprojekter, og en kvalitativt undersøgelse af to udvalgte skolesportsprojekter, blev valgt, fordi det i evalueringen af Projekt Skolesports 2. år var vigtigt dels at få et samlet billede af, hvordan projekterne fungerede, men også at få et dybere indblik i lokale forholds betydning for projekternes kvalitet. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, samt casestudierne blev formidlet i anden delrapport Evaluering af Projekt Skolesport anden delrapport Evaluering af Skolesports 3. år Et af de overordnede mål med Projekt Skolesport har været, at kommunernes tilbud om idræt for idrætsusikre og foreningsløse børn og unge ikke kun er et tilbud, der eksisterede i den treårige projektperiode, men at tilbuddene er forankret lokalt efter projektperiodens ophør. For at undersøge skolesports forankring, blev der i august 2007 udsendt et spørgeskema til tovholderne i de 14 deltagende kommuner, skemaerne blev udsendt elektronisk i programmet SurveyXact. Samtlige skemaer blev besvaret og retursendt. På baggrund af besvarelserne gennemførte evaluator efterfølgende 14 opfølgende interview med alle de kommunale tovholdere. Formålet med de opfølgende interview var at afdække uklarheder, samt at gå i dybden med udvalgte dele af besvarelserne. Der blev til hvert interview udformet en individuel spørgeguide. Interviewene blev foretaget telefonisk og havde en varighed på minutter. Alle interview blev optaget digitalt. Ud fra nogle på forhånd definerede temaer er der udarbejdet et skriftligt referat af de 14 interview. Gennem udsendelse af spørgeskemaerne samt efterfølgende interview er det undersøgt, hvor mange af projekterne, som er blevet videreført, i hvilket regi, samt hvordan de er blevet finansieret 19. Hensigten med analysen af de fremkomne data fra denne undersøgelse var bl.a. at den ud over at kunne afl æse succesraten for målet om at skabe fast forankrede idrætstilbud efter skoletid, også kunne danne erfaringsgrundlag for en eventuel igangsættelse af projektet i fremtidige kommuner. Resultater samt analyse 16. Ved analysemetoden meningsfortolkning fremkommer interviewets mening og betydning ved, at interviewpersonernes udtrykte meninger fortolkes gennem en proces inspireret af hermeneutikken (Kvale, 2002). 17. En udførlig beskrivelse af de to casestudier, findes i Maria Albrechtsens specialeafhandling: Fra projektidræt til foreningsidræt en undersøgelse af idrætsusikre og foreningsløse børns deltagelse i Projekt Skolesport, Institut for Idræt, Københavns Universitet, Afhandlingen rummer ligeledes en grundig beskrivelse af de metodiske overvejelser, der er foretaget i forbindelse med de empiriske undersøgelser. 18. Charlotte Østergaard og Maria Albrechtsen: Evaluering af Projekt Skolesport Anden delrapport, Institut for Idræt, Københavns Universitet I august/september 2007 var projektperioden afsluttet i 8 ud af de i alt 14 deltagende kommuner. 15

17 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER af spørgeskema og interview indgår, i modsætning til de to tidligere års undersøgelser, kun i denne evalueringsrapport Undersøgelsesmetoder. En oversigt Resultaterne i denne evaluering er fremkommet på baggrund af: To spørgeskemaundersøgelser udsendt til samtlige deltagende skoler i maj 2005 og april 2006 Elektronisk spørgeskema udsendt til de kommunale tovholdere i august 2007 Telefoninterview med 14 kommunale tovholdere foretaget i august/september 2007 Observationsstudie af to udvalgte skolesportsprojekter foretaget i november/december 2005 Fokusgruppe interview med deltagende elever på to skoler. I alt 25 børn i alderen år, heraf 12 piger og 13 drenge foretaget i november/december 2005 Interview med ildsjæle på de to udvalgte skoler foretaget i november/december 2005 Interview med foreningsinstruktører på de to udvalgte skoler foretager i november/december 2005 Interview med tovholdere fra de to udvalgte kommuner foretaget i maj/juni 2006 Gennemgang af interne evalueringer, projektansøgninger, mødereferater, konferencepapirer m.m. Indsamling af nyhedsbreve, deltagelse i og referater fra diverse møder og konferencer De idrætsusikre og foreningsløse elever. En begrebsdefinition For at sikre at evalueringen kunne indfange de mest præcise data vedrørende spørgsmål, der berørte elever inden for målgruppen, var der behov for en fælles defi nition af, hvilke elever, der var indbefattet i målgruppen. Begrebet de idrætsusikre elever var ikke på forhånd defineret, hvorfor evaluator og styregruppe i samarbejde udarbejdede en definition på hvilke elever, der var indbefattet i målgruppen for dette projekt. Definitionen har dannet grundlag for alle kvalitative og kvantitative undersøgelser. Definition: De idrætsusikre elever falder ind under en eller flere af følgende beskrivelser: Dårlig kondition Overvægt Manglende fornemmelse for kroppen Manglende lyst til at bevæge sig Manglende sociale kompetencer til at agere med de idrætsaktive elever Manglende idrætskultur i hjemmet/manglende forældreopbakning Selve begrebet de idrætsusikre elever har været årsag til kritik og diskussion gennem projektperioden. Det kan diskuteres om begrebet idrætsusikker er det rigtige 16

18 EVALUERINGENS DESIGN OG METODER begreb til at definere den gruppe børn, som dette og lignende projekter henvender sig til. Flere af de i projektet involverede ildsjæle og foreningsinstruktører har været forbeholdne overfor begrebet idrætsusikker, som efter deres mening nærmere er en problematisering af en type børn, der i stedet burde opfattes som et medlemspotentiale for idrætsforeningerne. De to casestudier, der blev foretaget i 2. år af Projekt Skolesport havde et særlig fokus på begrebet idrætsusikker. Analysen af casestudierne viser, at forståelsen for, hvorfor nogle børn bliver enten idrætsusikre og/eller foreningsløse, af ildsjælene bliver beskrevet som værende bundet til bagvedliggende, familiære faktorer. Dermed peger ildsjælene på, at børn af socialt vanskeligt stillede forældre ofte er mere fremmedgjorte i deres forhold til idræt end børn af socialt velstillede forældre. Samtidig peger ildsjælene på, at familiens kultur og oprindelse samt tradition for idrætsdeltagelse er afgørende for barnets forhold til idræt - både i relation til, om han/hun er idrætssikker/usikker, når de deltager i skolesport, men også i forhold til om barnet tilegner sig forståelse for den danske foreningskultur og - struktur. På den måde er familien en central faktor for, om barnet udvikler sig idrætsusikkert eller idrætssikkert, samt bliver foreningsløs eller foreningsaktiv. Sammenholder man dette med den i projektet opstillede definition på målgruppen bliver de sundhedsfysiologiske aspekter af begrebet idrætsusikker nedtonet. Casestudierne viser, at ildsjælene ikke skelner til overvægt og dårlig kondition i deres måde at opfatte idrætsusikkerhed på. Sammen med barnets motoriske funktion tillægger ildsjælene de nævnte sociale faktorer størst betydning. Faktorer, der kun bliver synlige ved grundigt kendskab til børnene og deres sociale bagland. På den måde bliver ildsjælsrollen meget central i skolesportsprojekterne, da han/hun netop har indsigt i børnenes sociale liv via virket som lærer på skolen. Det interessante ved resultaterne af evalueringens casestudier er, at ildsjælene har et andet perspektiv end det aktuelle sundhedsbudskab formuleret af regeringen i antologien Børn og Unge i bevægelse - perspektiver og ideer, 20 der gik forud for udviklingspuljen af sammen navn, og som Projekt Skolesport er støttet af. Skolesportsinstruktørerne (ildsjæle og foreningsinstruktører) i de to skolesportsprojekter er bevidste om, at manglende fysisk aktivitet kan føre til overvægt, fedme og livsstilssygdomme, men perspektivet indgår ikke som primær karakteristik i deres opfattelse og forståelse af et idrætsusikkert og/ eller foreningsløst barn. At et barn eksempelvist er overvægtigt kan ifølge ildsjælene give en pejling på, om vedkommende er idrætsusikkert og/eller foreningsløst, men skal ildsjælene forstå barnets situation og derudfra identificere vedkommende som tilhørende målgruppen, lægges fokus primært på barnets sociale livssituation. Det tyder således på, at begrebet idrætsusikker bliver betragtet forskelligt afhængigt af hvilken faglige position, der er tale om. Såfremt man i fremtidige tilbud ønsker at sætte øget fokus på den sundhedsmæssige dimension vil det derfor være en fordel, at andre ressourcepersoner så som sundhedsplejersken inddrages i arbejdet med at få indkredset målgruppen. Sundhedsplejersken 20. Børn og unge i bevægelse perspektiver og ideer, Kulturministeriet, juni

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET

KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET KØBENHAVNS KOMMUNE INDSATS TIL SVÆRT OVERVÆGTIGE BØRN OG UNGE EVALUERING AF BØRNEVÆGTSCENTRET Udarbejdet for

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB

EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB Til STAR Dokumenttype Rapport Dato Oktober 214 EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNEL- SE OG JOB EVALUERING AF MENTORINDSATS TIL UNGE UDEN UDDANNELSE OG JOB Revision 1 Dato 714 Udarbejdet af

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Mere end en stofmisbruger

Mere end en stofmisbruger Mere end en stofmisbruger - ekstern evaluering af et tilbud til stofbrugere med børn udarbejdet af Kathrine Louise Bro Ludvigsen Behandlingscenter for Stofbrugere Københavns Amt 2003 FORORD Dette forord

Læs mere

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE

SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE Als Research APS juni 2012 SLUTEVALUERING SLUTEVALUERING AF PROJEKT MINDSPRING FORÆLDREGRUPPER FOR ASYLANSØGERE OG FLYGTNINGE 01 ALS RESEARCH INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 1. Indledning... 4 1.1 Evalueringens

Læs mere

Hjemmetræning af børn med hjerneskade

Hjemmetræning af børn med hjerneskade Hjemmetræning af børn med hjerneskade MarselisborgCentret april 2005 Evaluering af forsøgsordning efter Servicelovens 138 for forældre, der træner et barn med hjerneskade i hjemmet I N D H O L D S F O

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Idræt i folkeskolen. Et fag med bevægelse DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen Et fag med bevægelse 2004 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Idræt i folkeskolen 2004 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks

Læs mere

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i

Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i Fokus på folkeskolen - En intern evaluering udarbejdet af Vordingborg Kommune med det samlede notat fra Danmarks Evalueringsinstitut indsat i evalueringen marts 2014 Udgivet af Vordingborg Kommune 2014

Læs mere

Evaluering af Projekt 5 i 12

Evaluering af Projekt 5 i 12 Evaluering af Projekt 5 i 12 juni 2013 Koncern Organisation og Personale Region Hovedstaden Evaluering af Projekt 5 i 12 Arbejdsmiljø, trivsel og sygefravær i Region Hovedstaden Udarbejdet af Enheden for

Læs mere

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde

Her vil jeg bo her vil jeg arbejde Kompetenceudviklingsprojektet Her vil jeg bo her vil jeg arbejde 21-212 Evalueringsrapport december 212 Kompetenceudvikling i sociale botilbud i Borgerog Socialservice, Hillerød Kommune 1 INDLEDNING...

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE

BEDRE KVALITET I ARBEJDET MED HJEMLØSE EVALUERINGSRAPPORT Jeg Jeg er kommet rigtig langt. Jeg havde ingenting for et år siden (deltager) Vi lærer at håndtere denne gruppe borgere på en helt anden måde (sagsbehandler) Jeg ser virkelig en lettelse

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde

Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Muligheder og barrierer for sundhedsfremme i et socialt udsat boligområde Motion og Afslapning i Vand kun for Kvinder som case Fredericia Kommune Anita Ulrich Syddansk Universitet Forskningsenheden for

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering

Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering Det tværfaglige samarbejde om børns sprog og 3-års sprogvurdering 2. Delrapport Casestudie i to kommuner Lena Basse Hans Månsson Nationalt Videncenter for Læsning 2010 Nærværende rapport beskriver resultaterne

Læs mere