Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening"

Transkript

1 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening

2 2 Indhold 1. SAMMENFATNING HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE HER PEGER MEDLEMMERNE PÅ EN RÆKKE MULIGE INDSATSOMRÅDER KONSULENTENS KOMMENTARER EMNEOPDELT SAMMENFATNING...7

3 3 1. Sammenfatning Denne rapport er resultatet af Jordemoderforeningens medlemsundersøgelse. Formålet med medlemsundersøgelsen er at undersøge relationen mellem foreningen og medlemmerne for at kunne udvikle kvaliteten af ydelserne. Derfor har et af hovedspørgsmålene i medlemsundersøgelsen været: Hvordan skal Jordemoderforeningen som faglig organisation udvikle sig de kommende 5-10 år? Dataindsamlingen er baseret på spørgeskemaer, som blev udsendt til samtlige, såvel aktive som passive, medlemmer af Jordemoderforeningen den 14. august 2003, med svarfrist den 8. september I alt 2014 medlemmer har haft mulighed for at besvare spørgeskemaet og 1142 har benyttet denne mulighed. Det giver en svarprocent på % af de aktive medlemmer har svaret, 43% af de passive og 44% af de studerende. Det er en svarprocent, som danner grundlag for at lave såvel en deskriptiv som en analytisk gennemgang af resultaterne. Hovedrapporten er omfattende og indeholder mange tabeller og analyser derfor er der i denne korte sammenfatning lagt vægt på at trække de centrale resultater frem. Desuden er der i sammenfatningen trukket en række forhold frem, hvor medlemmerne vurderer, at Jordemoderforeningen klarer sig godt, og en række forslag til indsatsområder med anbefalinger. Der vil i afsnit 2.1 blive peget på en række områder, hvor medlemmerne mener, at Jordemoderforeningen klarer sig godt og i afsnit 2.2 en række forslag til indsatsområder. For detailoplysninger vedrørende disse forhold henvises til hovedrapporten. Desuden vil der under overskriften Konsulentens kommentarer i afsnit 2.3 blive trukket en række forhold frem, som alene står for konsulentens regning. Dette vil være skrevet med kursiv. I afsnit 2.4 er der lavet en emneopdelt sammenfatning. Også her henvises til hovedrapporten for detailoplysninger.

4 4 1.1 Her klarer Jordemoderforeningen sig godt ifølge medlemmerne Der er generel tilfredshed med at være medlem af Jordemoderforeningen. 40% er tilfredse, 41% er hverken tilfredse eller utilfredse med deres medlemskab og 18% er direkte utilfredse med at være medlem af foreningen. Næsten ¾ af medlemmerne synes i høj/nogen grad, at foreningen arbejder med de emner, som er vigtige for dem. Medlemmerne bedømmer i høj/nogen grad (74%), at Jordemoderforeningen har en fremtid som selvstændig fagforening. Der er stor tilfredshed med den service, som Jordemoderforeningen yder generelt og i den direkte kontakt med fagmedarbejderne i foreningen. Der er stor tilfredshed med Tidsskrift for Jordemødre. Tidsskriftet har en stor værdi for Jordemødrene, og læses så godt som af alle, hver gang det udkommer. 1.2 Her peger medlemmerne på en række mulige indsatsområder Der er næsten en tredjedel af medlemmerne, der indenfor de sidste 2 år har overvejet at melde sig ud af foreningen. Som hovedårsager til disse overvejelser er to forhold væsentlige for medlemmerne. 1. Utilfredshed med foreningens forhandling af løn- og overenskomst 2. Utilfredshed med foreningens synlighed i omverdenen Medlemmerne peger på, at foreningen skal bliver bedre til: At skabe resultater for dem (løn- og ansættelsesforhold) At skabe mere synlighed i medierne At markere synspunkter skarpere i medierne At skabe en fælles faglig identitet blandt jordemødre i Danmark At markedsføre de særlige jordemoderfaglige kvalifikationer At forbedre arbejdsmiljøet (fysisk og psykisk) for jordemødre Medlemmernes angivelse af de væsentligste udfordringer for Jordemoderforeningen de næste 5-10 år er ifølge medlemmerne: 1. At sikre jordemødre en løn, der svarer til ansvar og kompetence 2. At sætte fokus på, hvordan fødesteder kan organiseres, så nærhed og kontakt mellem jordemoder og den fødende bevares

5 5 3. At arbejde for den fødendes ret til at have en jordemoder kontinuerligt hos sig under fødslen Medlemmerne kunne desuden godt tænke sig, at medlemsbladet indeholdt mere jordemoderfagligt stof. 1.3 Konsulentens kommentarer Varetagelse af løn- og overenskomstforhandlinger samt ønsket om at være en del af et fagligt fællesskab er de to væsentligste årsager til, at man vælger at være medlem af Jordemoderforeningen. Det drejer sig altså med andre ord om at være sikker på at få noget i lønposen, samtidig med at man ønsker en tilknytning til et fagligt fællesskab. Ca. en tredjedel af medlemmerne har indenfor de sidste 2 år tænkt på at melde sig ud af foreningen. Det er et stort antal. Som hovedårsag til dette peges på utilfredshed med foreningens forhandling af løn- og overenskomster. Desuden peger 85% af svarpersonerne på, at foreningen skal beskæftige sig mere med løn- og ansættelsesforhold, og når der spørges til Jordemoderforeningens væsentligste udfordringer de næste 5-10 år, svarer 79%, at det handler om at sikre jordemødre en løn, der svarer til ansvar og kompetencer. Desuden er der mange, der i spørgeskemaets kommentarfelter har påpeget løn som et væsentligt fokusområde for foreningen fremover. I foreningens ledelse bør det kraftigt overvejes, hvordan man kan imødekomme medlemmernes udprægede ønske om bedre løn- og overenskomstforhandlinger. Ca. en tredjedel af svarpersonerne mener i høj/nogen grad, at det ville gavne Jordemoderforeningen at fusionere med en eller flere andre faglige organisationer. Det bør overvejes, om der i et samarbejde med andre ligger en mulighed for at opnå bedre løn- og overenskomster. Det er dog stadig væsentligt for langt de fleste at bevare et fagligt fællesskab og den jordemoderfaglige identitet. Her kan være et dilemma, som man må forholde sig til i foreningen og blandt medlemmerne. Er det muligt at opnå begge ting? At samarbejde med en eller flere andre faglige organisationer og samtidig bevare den jordemoderfaglige identitet i en selvstændig organisation? Langt de fleste peger på, at Jordemoderforeningen har en fremtid som selvstændig fagforening. Der er dog et behov for, at foreningen sætter retning og markerer sig, når det gælder synlighed i omverdenen og profilering af faget udadtil, men samtidig er medvirkende til at skabe en fælles faglig identitet blandt jordemødre i Danmark internt. Hvad ligger der i en fælles faglig identitet? I foreningen bør man forholde sig til, hvad der for medlemmerne ligger i en fælles faglig identitet. Hvordan opnås denne? Er det f.eks. gennem mulighed for fælles efter- og videreuddannelse? Det er i aldersgruppen under 30 år, at den mest tilfredse gruppe af medlemmer findes i forhold til tilfredsheden med medlemskabet af foreningen. Dette er måske lidt atypisk i forhold til tendensen i samfundet generelt, hvor fagforeninger må stå for skud, når det gælder nye og ændrede krav fra nyoptagne og kommende medlemmer fra den yngre generation. Samtidig viser data fra undersøgelsen også, at det er i aldersgruppen 30-39

6 6 år, samt blandt de personer, der har afsluttet deres uddannelse for 1-5 år siden, at der er flest, der har tænkt på at melde sig ud af foreningen. Et væsentligt punkt for foreningen bliver at holde fokus på og tæt kontakt til de studerende på de to uddannelsesinstitutioner. Det er en gruppe af medlemmer, som kan være med til at trække det bedste af det eksisterende fra faget med ind i deres fremtidige jobs og samtidig være med til at skabe fokus og synlighed på foreningen og faget. Der er forskelle på, hvordan svarpersonerne på store og små fødesteder oplever en række forhold (bl.a. psykisk belastning og handlefrihed). Svarpersonerne peger på, at man ønsker, at foreningen fremover lægger stor vægt på at finde ud af, hvordan de store fødesteder kan organiseres, så nærhed og kontakt mellem jordemoder og den fødende bevares. Måske er dette et udtryk for en accept af en tendens mod større fødesteder, men samtidig en påpegning af nødvendigheden af organisatoriske ændringer, såfremt kerneydelsen stadig skal kunne leveres til en tilfredsstillende kvalitet for såvel den fødende som for jordemoderen. Rapporten peger på, at tillidsrepræsentantordningen er velfungerende. De personer, der oplever psykiske eller fysiske belastninger i deres jobs, henvender sig også til tillidsrepræsentanterne og får i langt de fleste tilfælde et tilfredsstillende svar på deres spørgsmål eller løst det problem, de kommer med. Data viser, at deltagelse i efter- og videruddannelsesaktiviteter har en stor indflydelse på tilfredsheden med arbejdet som jordemoder. Samtidig er der 38%, der angiver, at de sjældent eller aldrig deltager i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Der er også stor utilfredshed med de muligheder, som arbejdspladserne giver for efteruddannelse og deltagelse i interne og eksterne kurser. Peger dette på et behov for at genoprette Jordemoderforeningens kursusafdeling? Signalet og behovet er i hvert fald tydeligt fra medlemmerne. Mange faktorer har betydning for det psykiske arbejdsmiljø blandt medlemmerne af Jordemoderforeningen. Nærværende undersøgelse er ikke en undersøgelse af medlemmernes psykiske arbejdsmiljø. Det ville have krævet en anden og mere tilbundsgående undersøgelse med fokus på arbejdsmiljøfaktorer. Vi får dog i undersøgelsen et pejlemærke på, hvordan det står til med det psykiske arbejdsmiljø blandt medlemmerne. Ca. halvdelen af svarpersonerne angiver, at de er meget eller noget psykisk belastet af deres arbejde. Jo større fødested (målt på antallet af fødsler), des større psykisk belastning. Dette peger igen på, at organiseringen af arbejdet på de store fødesteder bør komme i fokus. Alt i alt peger undersøgelsen på, at Jordemoderforeningen har en række udfordringer, om hvilke medlemmerne er relativt enige. På medlemsmødet i november vil medlemmerne få lejlighed til at deltage i at give Jordemoderforeningens forandringsproces retning for de kommende år og være med til at konkretisere, hvilke tiltag, der er vigtigst.

7 7 1.4 Emneopdelt sammenfatning I det følgende gennemgås de enkelte emneafsnit og de væsentligste resultater gengives. Baggrundsspørgsmål I forhold til den reelle medlemssammensætninger er der 71% af de aktive medlemmer, der har svaret på spørgeskemaet, 43% af de passive og 44% af de studerende. Der er ingen kredse med markante frafald. Dog er der fra Færøerne og Grønland for få besvarelser til, at der er laves særanalyser på disse to kredse. Tilfredshed med Jordemoderforeningen 40% af svarpersonerne er meget tilfredse/tilfredse med at være medlem af Jordemoderforeningen. 41% er hverken tilfredse eller utilfredse og 18% angiver, at de er direkte utilfreds/meget utilfredse. Tilfredsheden med medlemskabet af Jordemoderforeningen er størst i Bornholms Amt, Fyns Amt, Sønderjyllands Amt og Ringkøbing Amt. Tilfredsheden er mindst i Hovedstadskredsen, Københavns Amt og Storstrøms Amt. Årsager til medlemskab af Jordemoderforeningen Medlemmerne er blevet spurgt om, hvilke årsager der er de væsentligste til, at de er medlemmer af Jordemoderforeningen. Som den absolut væsentligste årsag til medlemskab af Jordemoderforeningen peger svarpersonerne på løn- og overenskomstforhandlinger. Der er 67% af svarpersonerne, der peger på dette forhold som værende blandt de tre væsentligste årsager til medlemskab. Der er 42%, der som årsag til medlemskab peger på, at de gennem deres medlemskab bliver en del af et fagligt fællesskab. På tredje og fjerdepladsen som årsager til medlemskab kommer, at man modtager Tidsskrift for Jordemødre (23%) og at foreningen er med til at sætte den jordemoderfaglige identitet til debat (21%). Overvejelser om udmeldelse af Jordemoderforeningen Ca. en tredjedel (30%) af svarpersonerne har indenfor de sidste 2 år tænkt på at melde sig ud af Jordemoderforeningen. 65% har ikke overvejet en udmeldelse og 5% angiver, at de ikke ved, om de har overvejet en udmeldelse.

8 8 De tre forhold, som flest angiver som årsager, er (i høj/nogen grad): 1. Utilfredshed med foreningens forhandling af løn- og overenskomst 2. Utilfredshed med foreningens synlighed i omverdenen 3. Utilfredshed med, at der ikke lyttes nok til foreningen medlemmer Jordemoderforeningens indsatsområder løn, synlighed og arbejdsmiljø 67% af svarpersonerne synes kun i mindre grad eller slet ikke, at foreningen er synlige i medierne. Dette forhold er gældende trods det at 72% af medlemmerne i høj/nogen grad synes, at foreningen arbejder med de emner, som er vigtige for dem. 67% af svarpersonerne synes kun i mindre grad eller slet ikke, at foreningen markerer synspunkter tilstrækkeligt skarpt i medierne. Næsten to tredjedele (62%) angiver, at foreningen kun i mindre grad/slet ikke er gode til at opnå resultater til gavn for medlemmerne. 72% synes i høj/nogen grad, at foreningen arbejder med de emner, som er vigtige for dem. 22% synes kun dette er tilfældet i mindre grad eller slet ikke. 45% af svarpersonerne synes, at Jordemoderforeningen har en fremtid som en selvstændig fagforening, 29% synes dette er tilfældet i nogen grad, 12% i mindre grad og 5 % synes slet ikke, at Jordemoderforeningen har en fremtid som en selvstændig fagforening. Ca. en tredjedel (30%) tror i høj eller nogen grad, at det ville gavne Jordemoderforeningen at fusionere med en eller flere andre faglige organisationer. 23% synes kun dette i mindre grad, og 27% synes slet ikke, at det vil gavne at fusionere med en eller flere andre faglige organisationer. 21% har angivet, at de ikke ved, om det vil gavne at fusionere. 5% af svarpersonerne synes, at foreningen har succes med at skabe en fælles faglig identitet blandt jordemødre i Danmark, 42% synes dette er tilfældet i nogen grad og 35% synes det kun gælder i mindre grad, mens 10% slet ikke synes foreningen har succes med at skabe en fælles identitet blandt jordemødre i Danmark. Der peges på tre forhold, som svarpersonerne angiver, at Jordemoderforeningen skal beskæftige sig mere med. Disse er: 1. Løn- og ansættelsesforhold 2. Markedsføring af de særlige jordemoderfaglige kompetencer 3. Arbejdsmiljøforhold (fysisk og psykisk)

9 9 Jordemoderforeningens væsentligste udfordringer de næste 5-10 år Når svarpersonerne bliver spurgt om, hvad de synes er Jordemoderforeningens væsentligste udfordringer de næste 5-10 år, træder et forhold meget markant frem, nemlig Jordemoderforeningens evne til at sikre jordemødre en løn, der svarer til ansvar og kompetencer. Dette har 79% af svarpersonerne svarende til 954 personer angivet som den væsentligste udfordring for foreningen. Herefter følger tre forhold, der har fået mellem 40% og 46% af besvarelserne. - At sætte fokus på, hvordan store fødesteder kan organiseres, så nærhed og kontakt mellem jordemoder og den fødende bevares (46%) - At arbejde for den fødendes ret til at have en jordemoder kontinuerligt hos sig under fødslen (44%) - At arbejde på at skabe bedre arbejdsmiljø for medlemmerne (40%) Serviceniveau i Jordemoderforeningen Næsten halvdelen af svarpersonerne (46%) har haft kontakt med Jordemoderforeningens sekretariat indenfor de sidste 2 år. 51% har ingen kontakt haft med Jordemoderforeningens sekretariat indenfor de sidste 2 år. Over halvdelen (57%) er meget tilfredse/tilfredse med den service, man i Jordemoderforeningen yder overfor dem. 10% er utilfredse eller meget utilfredse med samme. Den direkte kontakt med fagmedarbejdere bedømmes af over halvdelen af svarpersonerne som værende meget tilfreds eller tilfreds. 11% er utilfredse eller meget utilfredse med denne kontakt. Tilfredsheden med svarhastigheder ved skriftlige henvendelser, telefoniske henvendelser og s bedømmes forskelligt. Størst tilfredshed er der med svarhastigheder ved telefoniske henvendelser (61% meget tilfreds/tilfreds), herefter kommer svarhastigheden på s (32% meget tilfreds/tilfreds) og svarhastigheden ved skriftlige henvendelser (27% meget tilfreds/tilfreds). Hjemmesiden To femtedele af svarpersonerne benytter meget sjældent eller aldrig foreningens hjemmeside. 23% benytter den sjældent. 26% en gang imellem. 9% ofte og 2% meget ofte. Langt de fleste (69%) synes, at den skriftlige information på hjemmesiden er dækkende for deres behov. 14% synes kun dette er gældende i mindre grad og 2% slet ikke. 80% oplever hjemmesiden som overskuelig og nemt at benytte. Kun 7% synes kun i mindre grad eller slet ikke, at dette er tilfældet. Der er stor opbakning til, at foreningen kan lægge mere information på hjemmesiden. Hele 65% angiver, at de støtter dette i høj eller nogen grad.

10 10 Medlemsbladet Tidsskrift for Jordemødre Langt de fleste (82%) af svarpersonerne læser Tidsskrift for Jordemødre, hver gang det udkommer. 17% læser medlemsbladet regelmæssigt og kun 1% læser det sjældent. 10% bruger under ½ time på at læse bladet. Ca. to tredjedele bruger mellem ½-1 time på at læse medlemsbladet. Ca. en fjerdedel bruger 1-2 timer. Op mod halvdelen af svarpersonerne (47%) angiver, at Tidsskrift for Jordemødre har stor værdi for dem. 45% angiver, at bladet har nogen værdi og kun 8% angiver, at bladet kun har lidt værdi. Der er stor tilfredshed med medlemsbladet som helhed. 77% angiver, at de er enten meget tilfredse eller tilfredse med medlemsbladet. Kun 5% angiver, at de er direkte utilfredse. Ligeledes er der stor tilfredshed med medlemsbladets valg af emner. 72% angiver, at de er meget tilfredse eller tilfredse og 6% at de er utilfredse. Samme positive forhold gør sig gældende, når det drejer sig om aktualiteten af de valgte emner, kvaliteten af det redaktionelle stof samt medlemsbladets udseende generelt. Tre forhold skiller sig ud som forhold med stor relevans for medlemmerne: 1. Det jordemoderfaglige stof 2. Det fagpolitiske stof (løn- og ansættelsesforhold) 3. Temaer Når medlemmerne får lejlighed til at svare på, om de kunne tænke sig, at medlemsbladet indeholdt mere af en række forhold, træder tre forhold frem (i høj/i nogen grad). De er: 1. At medlemsbladet indeholdt mere jordemoderfagligt stof 2. At medlemsbladet indeholdt flere debatindlæg 3. At medlemsbladet indeholdt mere arbejdsmiljøstof Forhold vedrørende medlemsbladets form, opbygning, forståelighed og troværdighed er der stor tilfredshed med. Meget få (under 8%) har angivet, at de ikke eller afgjort ikke synes disse forhold er i orden. Men langt de fleste (mellem 40% og 65%) angiver, at forholdene i høj grad er til stede, og de resterende angiver, at de i nogen grad er til stede. En tredjedel af svarpersonerne mener kun i mindre grad eller slet ikke, at medlemsbladet er med til at give Jordemoderforeningen et godt omdømme. Ca. halvdelen af svarpersonerne synes dette er tilfældet i nogen grad og 14% mener i høj grad, at bladet styrker Jordemoderforeningens omdømme. Dig som medlem tilfredshed med arbejdet som jordemoder Ca. en femtedel (21%) er meget tilfredse med deres arbejde som jordemoder. Ca. halvdelen er tilfredse med arbejdet og 15% angiver, at de hverken er tilfredse eller utilfred-

11 11 se. 15% er utilfredse med deres arbejde og 2% er meget utilfredse med arbejdet som jordemoder. Efteruddannelse og kompetenceudvikling Over en tredjedel deltager sjældent/meget sjældent eller aldrig i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. 40% deltager engang imellem og 18% deltager ofte og 5% deltager meget ofte i efter- og videreuddannelsesaktiviteter. Der er relativ stor utilfredshed med de muligheder, arbejdspladsen giver for at efteruddanne sig og lære nyt samt deltage i interne og eksterne kurser. 48% er utilfredse/meget utilfredse med muligheden for at efteruddanne sig og lære nyt på jobbet, 36% er utilfredse/meget utilfredse med muligheden for at deltage i interne kurser, og over halvdelen af svarpersonerne er utilfredse/meget utilfredse med muligheden for at deltage i eksterne kurser. Svarpersonerne mener, at deres kompetenceudvikling primært bør opnås gennem deltagelse i kurser (45% i høj grad), deltagelse i længere undervisningsforløb (44% i høj grad), og efteruddannelse på jobbet (43% i høj grad) og i mindre grad gennem at få nye arbejdsområder og større ansvar i jobbet. Ledelse, samarbejde og brug af egne evner Ca. en tredjedel (34%) er utilfredse/meget utilfredse med den måde, deres afdeling ledes på. Der er meget stor tilfredshed med samarbejdet med nærmeste kolleger. Hele 92%, angiver, at de er meget tilfredse/tilfredse med samarbejdet med deres nærmeste kolleger. Næsten ingen (1%) har angivet, at de er utilfredse med samarbejdet med nærmeste kolleger. 78% er meget tilfredse/tilfredse med samarbejdet med andre faggrupper. Også her er der ganske få (7%), som angiver, at de er utilfredse. Samarbejdet med ledelsen bliver mindre positivt bedømt. Der er stadig ca. halvdelen af svarpersonerne (47%), der angiver, at de er meget tilfredse/tilfredse med samarbejdet med ledelsen, mens der er ca. en fjerdedel (26%), der angiver, at de er utilfredse/meget utilfredse med samarbejdet med ledelsen. Der er stor tilfredshed med den måde, ens evner bruges på. To tredjedele af svarpersonerne har angivet, at de er meget tilfredse/tilfredse med den måde, deres evner bruges på. 17% har angivet, at de er utilfredse/meget utilfredse med dette. Der er blandt svarpersonerne også en stor oplevelse af handlefrihed (ansvar) i jobbet. Hele 76% er meget tilfredse/tilfredse med handlefriheden (ansvaret) i deres job. Over en tredjedel (37%) er utilfredse/meget utilfredse med arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads. Kun 8% er meget tilfredse med arbejdsmiljøet, 31% er tilfredse og ca. en fjerdedel (24%) er hverken tilfredse/utilfredse.

12 12 Psykisk og fysisk arbejdsmiljø samt sygefravær 11% af svarpersonerne angiver, at de er meget belastet af deres arbejde. 38% af svarpersonerne er noget belastet, 38% er kun lidt belastet og 13% er slet ikke psykisk belastet af deres arbejde. Svarpersonernes fysiske belastning ligger meget tæt på den psykiske belastning. 10% er meget fysisk belastet af arbejdet. 39% noget belastet. 36% kun lidt belastet og 15% slet ikke belastet. 28% har indenfor de sidste 12 måneder ingen sygedage haft. Næsten halvdelen af svarpersonerne (46%) har haft mellem 1-5 sygedage de sidste 12 måneder, 13% mellem 6-10 sygedage, 5% sygedage og 8% over 20 sygedage. Få (7%) oplever, at alt deres sygefravær skyldes deres arbejde. 16% at en stor del skyldes deres arbejde, ca. en fjerdedel (27%), at kun lidt af deres sygefravær skyldes deres arbejde. Halvdelen af svarpersonerne oplever, at intet af deres sygefravær skyldes deres arbejde. Rekruttering til lederstillinger Særligt fire forhold træder frem som årsager til, at det i høj grad er vanskeligt at rekruttere til lederstillinger, heraf er en af årsagerne særligt fremtrædende: 1. Vanskelige arbejdsvilkår 58% 2. Lederjobbet er en administrativ byrde 45% 3. Lønmæssige årsager 43% 4. Manglende lederkompetencer 42% Overvejelser om at søge væk fra faget Der er blevet spurgt til, hvor mange svarpersoner, der indenfor det sidste års tid har overvejet at søge væk fra jordemoderfaget. 7% har allerede søgt væk fra faget. Ca. en tredjedel (34%) har overvejet det alvorligt, ca. en fjerdedel har overvejet det, men ikke alvorligt og endnu ca. en tredjedel (34%) har ikke overvejet at søge væk fra jordemoderfaget. Tre forhold træder frem som væsentligste årsager til at søge væk fra faget. Disse er: 1. Lønniveauet 2. Arbejdspresset 3. Utilfredshed med muligheden for at gøre arbejdet på en tilfredsstillende måde

13 13 Ledere (resultater fra spørgsmål til medlemmer, som er aflønnet på lederoverenskomsten) Personaleledelse anses som værende den vigtigste ledelsesopgave i jobbet. Hele 86% anser i høj grad denne funktion som den vigtigste. 60% anser i høj grad strategisk ledelse som vigtig. 55% faglig ledelse (i høj grad) og 45% administrativ ledelse (i høj grad). Mest tid bruges på personaleledelse (65% i høj grad) herefter kommer administrativ ledelse (61% i høj grad) strategisk ledelse (28% i høj grad) og faglig ledelse 20% i høj grad. 72% af svarpersonerne oplever kun i mindre grad eller slet ikke Jordemoderforeningen som en støtte i forbindelse med udøvelsen af deres lederjob. Til gengæld opleves Jordemoderforeningen af langt de fleste heller ikke som en barriere/modspiller (72% kun i mindre grad/slet ikke). 42% af svarpersonerne mener, at ledergruppen hører hjemme i en fag- og professionsforening som Jordemoderforeningen. 36% synes det ikke og 22% har angivet, at de ikke ved, om dette skal være tilfældet. Langt de fleste af svarpersonerne (76%) mener, at alle ledere på lederoverenskomsten bør være medlem af Jordemoderforeningens lederkreds.

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Medlemmerne foreningen

Medlemmerne foreningen Medlemsundersøgelse Af Peter Nedergaard Medlemmerne foreningen Hvem er Dansk Psykolog Forenings medlemmer? Hvad mener de? Hvor tilfredse er de? Hvad kender de til deres forening? Disse og mange andre spørgsmål

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Spørgeskema til medarbejdere 2010

Spørgeskema til medarbejdere 2010 Vi udvikler kvaliteten i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen i Hørsholm Kommune Og vi har brug for din hjælp! Spørgeskema til medarbejdere 2010 I samarbejde med Version 4 22/3 2010 Udfyldelsen af skemaet

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger Titel: Ejer: APV 2013 - Det frie Gymnasium Morten Ladefoged Nichum (MNI) Udløbsdato: 22/10-2013

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

Forskningsansatte ingeniører

Forskningsansatte ingeniører januar 2008 Forskningsansatte ingeniører Resumé Ingeniørforeningen har gennemført en undersøgelse blandt medlemmerne ansat som forskere indenfor teknologi og naturvidenskab. Undersøgelsen viste, at der

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Jordemoderforeningen søger konsulent

Jordemoderforeningen søger konsulent Jordemoderforeningen søger konsulent Job- og ansøgerprofil Inden du søger Tak for din første interesse for stillingen som konsulent i Jordemoderforeningen med opgaver på løn-, ansættelses- og forhandlingsområdet.

Læs mere

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer

Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer 5.2 Efteruddannelse Deltagelse i Tandlægeforeningens efteruddannelsesarrangementer To tredjedele af respondenterne (66 %) har deltaget i en aktivitet arrangeret af Tandlægeforeningens Efteruddannelse inden

Læs mere

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014

BORGER- PANEL. Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje. Januar 2014 BORGER- PANEL Januar 014 Tilfredse medarbejdere styrker virksomhedernes bundlinje Der er bundlinje for virksomhederne i at arbejde med det gode liv. Langt de fleste i Region Syddanmark er godt tilfredse

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007

FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen. juni 2007 FOAs medlemsundersøgelser om kvalitetsreformen juni 2007 1 FOA Analysesektionen 17. juni 2007 FOAs samlede undersøgelser og breve om kvalitetsreformen Indledning om baggrunden for undersøgelserne op til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

resonans Medarbejdertilfredshedsundersøgelse BAC Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2005 Gennemført af Resonans ApS

resonans Medarbejdertilfredshedsundersøgelse BAC Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2005 Gennemført af Resonans ApS Medarbejdertilfredshedsundersøgelse 2005 1 IDLEDIG...3 1.1. SAMMEFATIG OG FOKUSOMRÅDER...3 1.2. HER KLARER BAC SIG GODT...3 1.3. MULIGE IDSATSOMRÅDER I BAC...5 1.4. KOSULETERES ABEFALEDE FOKUSOMRÅDER...6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen

Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurdering for Peder Lykke Skolen Arbejdspladsvurderingen på Peder Lykke Skolen er vedtaget af skolens Sikkerhedsgruppe, som har valgt at benytte projektleder for Offensiv Strategi (BUF, Kontor

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012

Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: Side 1 af 9. Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Notat Dato 19. april 2012 EHP ESDH-sag: 10318 Side 1 af 9 Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2012 Side 2 af 9 Baggrund I januar 2012 har Dansk Socialrådgiverforening

Læs mere

MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT

MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT MEDARBEJDERUNDERSØGELSE 2010 REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT REGION SYDDANMARK REGIONSRAPPORT RESUME - 15.041 besvarelser giver en svarprocent på 67 store forskelle på tværs af de syv enheder (Sygehus

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN

KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN KØBENHAVNS UNIVERSITET TRIVSEL PÅ ARBEJDSPLADSEN Trivsel på arbejdspladsen er en måling, der skal bidrage til en god og konstruktiv opfølgende dialog om jeres trivsel, samarbejde og fællesskab. Det er

Læs mere

Trivsel blandt Butiksansatte

Trivsel blandt Butiksansatte Trivsel blandt Butiksansatte Oktober 2001 Disposition Baggrund Samarbejde Datagrundlag Model Resultater Overordnede resultater Detaljerede resultater Baggrund Samarbejde, datagrundlag og model Undersøgelsen

Læs mere

Bettina Carlsen April 2011

Bettina Carlsen April 2011 Bettina Carlsen April 2011 FTFs Ungdomsundersøgelsen 2011 De studerendes forventninger til og oplevelse af uddannelsen, SLS og arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de deltagende sygeplejerskestuderendes

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK KLF S KOMMUNIKATIONSPOLITIK Københavns Lærerforening ønsker at sikre lettilgængelig og tidssvarende kommunikation til og fra medlemmer og omverdenen. Vores indsats skal være præget af åbenhed, professionalitet

Læs mere

Faktaark: Ledelseskvalitet

Faktaark: Ledelseskvalitet Faktaark: Ledelseskvalitet Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af deres nærmeste personaleansvarlige leder i sammenhæng med forskellige faktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Resultaterne stammer

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. produktionsskoler. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 produktionsskoler Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere

Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Dansk Socialrådgiverforening 2009 Sekretariatet Pma Sammenfatning af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelse om akademiske socialrådgivere Om undersøgelsen I slutningen af 2008 gennemførte DS en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. Generelt. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 Generelt Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er ansat på en

Læs mere

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig

enige i, at de samarbejder godt med kollegerne, men samtidig 5. SAMARBEJDE, INDFLYDELSE OG ORGANISERING I dette afsnit beskrives, hvordan samarbejdet om arbejdsmiljøarbejdet mellem sikkerhedsrepræsentanten på den ene side og arbejdsleder, tillidsrepræsentant og

Læs mere

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013

De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 De faglige foreningers kommunikation medlemsundersøgelse 2013 Gennemført af Gymnasieskolernes Lærerforening i samarbejde med de faglige foreninger. Undersøgelsen af de faglige foreningers kommunikation

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange

Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA Kampagne og Analyse 3. maj 2012 Det siger FOAs medlemmer om gode ideer på arbejdspladsen de vil meget gerne deltage i at udvikle nye ting og arbejdsgange FOA har i perioden 28. november 2011 til 5.

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey

Forum for Offentlig Topledelse: e-survey 1 Forum for Offentlig Topledelse: e-survey Den offentlige topleder - et billede af profil, karriere, arbejdsområder og ledelsesudfordringer E-survey en blev sendt ud til i alt 392 topledere, hvoraf 158

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke

o I høj grad o I nogen grad o I mindre grad o Slet ikke UMV 2014 Undervisningsmiljøvurdering med tilhørende elevtrivselsundersøgelse er udarbejdet af elevrådet i samarbejde med ledelsen. Undersøgelsespunkterne tager dels afsæt i de tidligere undersøgelser,

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve

Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve September 2009 Ane Kolstrup og Anne Rytter Hansen CASA Undersøgelse af arbejdsmiljøet ved SOSU uddannelser Greve September 2009 Ane Kolstrup og

Læs mere

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse

2013 Dit Arbejdsliv. en undersøgelse fra CA a-kasse 2013 Dit Arbejdsliv en undersøgelse fra CA a-kasse Er du i balance? Er du stresset? Arbejder du for meget? Er du klædt på til morgendagens udfordringer? Hvad er vigtigt for dig i jobbet? Føler du dig sikker

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget

Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 2007 Vestervænget Høje-Taastrup Kommune Resultater for APV/Trivselsundersøgelsen 007 Familie- og Socialcenter Antal inviterede Antal deltagere Svarprocent 68 7 54% Resultater fra Attraktive arbejdspladser er et fokuspunkt

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv...

Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau Balancen mellem arbejde og privatliv... 1 Indhold Sygefravær... 3 Køn... 4 Alder... 4 Hjemmeboende børn... 4 Sektor... 5 Stillingsniveau... 5 Balancen mellem arbejde og privatliv... 6 God nærmeste leder... 6 Trivsel... 7 Psykisk arbejdsmiljø...

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

beskæftigelsesområdet

beskæftigelsesområdet Medlemsundersøgelse op til OK18 beskæftigelsesområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A

Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Tilfredshedsanalyse af Næstved Varmeværk A.m.b.A Sammenfatning og konklusioner Efterår 2016 Identificere Prioritere Implementere 2 Indholdsfortegnelse Undersøgelsen 3 Tilfredshed med ydelserne 3 Tilfredshed

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5.

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 2. 2. Hovedresultater 2. 3. Definitioner og arbejdsgang 3. 4. Undersøgelsens resultater 4. 5. Gazellesurvey 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Hovedresultater 2 3. Definitioner og arbejdsgang 3 3a. Definitioner af en vækstvirksomhed og en gazellevirksomhed 3 3b. Arbejdsgang 3 4. Undersøgelsens

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Om ledere i 1. række

Om ledere i 1. række Om ledere i 1. række Resumé af rundspørge til medlemmer af FOA, SL, HI og 3F foretaget for Væksthus For Ledelse i perioden 28. april-10. juli 2010 Indhold Om undersøgelsen... 2 Om resuméet... 2 Generelt

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2009 November 2009 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2009

Læs mere

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011

Sagstal i kommunale forvaltninger. Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011 Sagstal i kommunale forvaltninger Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger 2011 November 2011 Undersøgelse af socialrådgivernes sagstal i kommunale forvaltninger, november 2011

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERN OG ENHEDSSPØRGSMÅL I MTU 2014 Sygehus Lillebælt Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Læs mere

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.:

Medlemsundersøgelse op til OK18. sprogcenterområdet. Marts Nørre Farimagsgade København K Tlf.: Medlemsundersøgelse op til OK18 sprogcenterområdet Marts 2017 Nørre Farimagsgade 15 1364 København K Tlf.: 7070 2722 www.uddannelsesforbundet.dk Generelt om medlemsundersøgelsen Alle medlemmer, der er

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen.

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2015 Trivsel De følgende spørgsmål handler om din trivsel på arbejdspladsen. Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse

Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Resultater: Institut for Økonomi og Ledelse Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 4. februar 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013.

Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse, VTU. SOSU-uddannelserne 2013. Randers Social- og Sundhedsskole. Denne VTU er foretaget i november 2013 blandt praktikvejledere på praktiksteder, der har socialog sundhedshjælperelever

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere

Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Side 1 af 9 Overblik over udvalgte dele af undersøgelsen om faglige ledere Undersøgelse om trend i offentlige karriereveje: Faglige ledere uden personaleansvar Hovedkonklusioner Medlemmerne er overordnet

Læs mere

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6

Hovedresultater: Sygefravær Køn Alder Hjemmeboende børn Sektor Stillingsniveau... 6 1 Indholdsfortegnelse Hovedresultater:... 3 Sygefravær... 4 Køn... 5 Alder... 5 Hjemmeboende børn... 5 Sektor... 6 Stillingsniveau... 6 Balancen mellem arbejde og privatliv... 7 God nærmeste leder... 7

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013.

FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel i perioden 29. maj 10. juni 2013. FOA Kampagne og Analyse 16. august 2013 Det siger FOAs medlemmer om konflikter på arbejdspladsen FOA har gennemført en undersøgelse om konflikter på arbejdspladsen via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres pension

Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA Kampagne og Analyse 5. januar 2009 Det siger FOAs medlemmer om deres pension FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om pension via forbundets elektroniske

Læs mere

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne

Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne Det siger FOA-medlemmer om sociale aktiviteter med kollegerne FOA Kampagne og Analyse Juni 2012 FOA har i perioden fra 1.-12. juni 2012 gennemført en undersøgelse via forbundets elektroniske medlemspanel

Læs mere

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser

HR-Centret Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser NOTAT HR-Centret 27-08-2015 Analyseramme til afklaring og prioritering af lokale HR-indsatser Kommunens HR-strategi er i årene 2015-2018 pejlemærke for de HR-indsatser, som ledere på alle niveauer skal

Læs mere

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272

Hjemmearbejde. Udarbejdet december 2011 BD272 Hjemmearbejde Udarbejdet december 2011 BD272 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode... 3 Udbredelse og type af hjemmearbejde... 3 Brug af hjemmearbejdspladser og arbejdsopgaver...

Læs mere

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT

Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Gentofte Kommune Brugerundersøgelse af skolerne i Gentofte Kommune HOVEDRAPPORT Åboulevarden 80 Telefon 8732 3334 Postboks

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

Resultater: Institut for Fysik

Resultater: Institut for Fysik Resultater: Institut for Fysik Følgende rapport indeholder resultater fra instituttets besvarelse af APVspørgeskemaet. Resultaterne er trukket d. 31.januar og 24. feb. 2013. Et eventuelt spring i spørgsmålsnummeringen

Læs mere

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning?

Trivsel. Social Kapital & Psykisk arbejdsmiljø. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? KONCERNSPØRGSMÅL I MTU 2014 Trivsel Meget tilfreds Tilfreds tilfreds utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Hvor tilfreds er du med dit job som helhed, alt taget i betragtning? Hvor u er du i følgende udsagn:

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Marts 2017 RAPPORT Arbejdsmiljø En undersøgelse af socialpædagogers arbejdsmiljø Udgivet af Socialpædagogerne, Marts 2017 ISBN: 978-87-89992-88-4

Læs mere

Personalepolitisk undersøgelse Ansatte i kommuner og amter

Personalepolitisk undersøgelse Ansatte i kommuner og amter Personalepolitisk undersøgelse 2004 Ansatte i kommuner og amter Rapporteringsmåned: Maj 2004 Kunde: Det Personalepolitiske Forum Denne rapport må ikke offentliggøres eller videregives helt eller delvis

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere